VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Kötelezettségvállalás nyt.száma: Ikt./Ref.: /2011 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: adószám: képviseli: Dr. Szász Károly elnök, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), Pénzügyi Szer\'ezetek Állami Felügyelete Érkezett: 2011ÁPR 1 a Érkeztetési.s.ám: 2Q\L/l'í^'^lX j l Iktatószám: ft^gol... ' másrészről a Weco-Travel Idegenforgalmi Kft. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u em. 1.) cégjegyzékszám: adószám: fizetési számlaszám: / képviseli: Dr. Simon András ügyvezető igazgató, mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) (a továbbiakban Fél vagy Felek), PSZflFi között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Előzmények Megrendelő KE 01/11 azonosító számon a Repülőjegyek, nemzetközi vasúti menetjegyek beszerzése, utasbiztosítás kötése és vízumügyintézés Ajánlatkérő részére" tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete alapján. A közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. 1. Értelmező rendelkezések Jelen Szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értehnezni: a) Szerződés: a Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet Szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét. Jelen Szerződés az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Dokumentációjával, valamint az eljárás során feltett kiegészítő tájékoztatás kérésekkel és az azokra adott válaszokkal, a tárgyalási jegyzőkönyv(ek)ben rögzítettekkel, továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlatával együttesen értelmezendő és alkalmazandó. b) Dokumentáció: az Előzmények pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációja, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását is. c) Ellenszolgáltatás: a Szerződés tárgyát képező Termékek/Szolgáltatások ára/díja. d) Termékek: mindazon Szerződéses javak, amelyeket a Vállalkozó az általa nyújtott Szolgáltatás keretében a Megrendelőnek ellenérték fejében biztosít, illetve átad. e) Szolgáltatások: a Szerződés alapján a Vállalkozó által utazásszervezés keretében nyújtandó szolgáltatási kötelezettségek. f) Alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontán közvetlenül részt vesz, kivéve az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, valamint a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyagszállítót, építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót. g) Érintettek: Megrendelő, Vállalkozó, az f) pontban körülírt személyek vagy szervezetek, valamint a teljesítésben részt vevő egyéb személyek vagy szervezetek. 2. A Szerződés tárgya A szerződés tárgya a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki leírásnak megfelelően repülőjegyek és nemzetközi vasúti menetjegyek beszerzésére, utasbiztosítási szerződések megkötésére (egészségügyi ellátásra, balesetre illetve poggyászkárra kiterjedően), valamint vízumügyintézésre irányuló szolgáltatások folyamatos ellátása. 3. A Szerződés hatálya és időtartama Jelen Szerződés - melyet a Felek határozatlan tartamra hoznak létre - a Felek általi aláírás napján lép hatályba. KE 01/11 - Vállalkozási szerződés l/ó^ldaí

2 4. A teljesítés módja 4.1. A Megrendelő a 2. pontban meghatározott szolgáltatásokat a Vállalkozó részére faxon vagy elektronikus levélben megküldött, jelen Szerződés 3. számú melléklete szerinti egyedi megrendelések útján rendeli meg, az utazás várható időpontját, az úticélt, az utazó személyek számát, a biztosítási igényt és esetleges vízumigényt (az ehhez szükséges adatokkal) feltüntetve. A megrendelést a Vállalkozó írásban köteles visszaigazolni, annak kézhezvételét követő 0,5 órán belül A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Vállalkozó feladatának eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. A Felek felelősséggel tartoznak az értesítés elmulasztásából eredő kárért A Vállalkozó az egyedi megrendelés alapján, az abban foglalt határidőben, faxon vagy elektronikus levélben tájékoztatja a Megrendelőt a repülőjegy illetve vasúti menetjegy megvásárlásáról, a biztosítási szerződés megkötéséről illetve a vízum beszerzéséről, s a megadott határidőn belül eljuttatja a vonatkozó dokumentumokat (vasúti menetjegy, biztosítási kötvény, vízum, stb.) a Megrendelő székhelyére, avagy tájékoztatja a Megrendelőt a dokumentum jellegének megfelelő átvételi lehetőségről (pl. repülőjegy esetében). 5. A teljesítés igazolása 5.1. A Vállalkozó megrendelésben szereplő feltételeknek megfelelő teljesítéséről a Megrendelő képviselője teljesítési igazolást állít ki Megrendelő a teljesítést követő 5 munkanapon belül állítja ki a teljesítési igazolást Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Vida Orsolya, Ballá Gabriella 6. Ellenszolgáltatás 6.1. A Vállalkozó az általa nyújtott szolgáltatásokért vállalkozói díj címén a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott díjakra jogosult A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti feladat végzése során felmerülő mindeimemü költségét (ideértve a Megrendelő részére beszerzett Termékek árát is) és egyéb kiadását, ezért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen egyéb követelést nem támaszthat, kivéve a Megrendelő késedelmes fizetéséből eredő késedelmi kamatkövetelést, illetve a jogszabály által biztosított esetleges kártérítési igényt A vállalkozói díj részét képező foglalási, adminisztrációs díj összege a szerződés ideje alatt kötött, az semmilyen módon nem emelhető. 7. Fizetési feltételek 7.1. Vállalkozó a Teljesítési igazolás birtokában jogosult számla kiállítására Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Áfa tv.) megfelelő számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KE 01/11) és a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát:.\\r-s.a.iq.l^.?.../.'^.>í: 7.3. Vállalkozó az eseti megrendelés szerinti számlát egy példányban, a Teljesítés Megrendelő általi elfogadását (Teljesítési igazolás kiállítása) követő 8 napon belül köteles Megrendelőhöz eljuttatni. A számlához csatolni kell a Teljesítési igazolás egy másolati példányát Megrendelő a kifizetést az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően teljesíti, figyelemmel a Kbt (4) bekezdésében foglaltakra is Vállalkozó - az Art. 36/A. -ában foglaltaknak megfelelően - amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a fizetési határidő figyelembevételével Megrendelőhöz benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. Ebben az esetben az adóigazolás a számla mellékletét képezi A fizetési határidő a szerződésnek megfelelően kiállított és szükséges mellékletekkel rendelkező számla kézhezvételétől számított 15 nap. Megrendelő a számlát az azon megjelölt - ennek hiányában a jelen Szerződésben rögzített - fizetési számlára, átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a számla legkésőbb a fizetési határidő lejártát megelőző 10. munkanapig nem érkezik be Megrendelőhöz, vagy amennyiben a számla vagy valamely melléklete nem felel meg jelen Szerződésben foglaltaknak vagy nem kerül benyújtásra, a számla pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldésre kerül, mely eset nem minősül a fizetés késedelmes teljesítésének. A fizetési határidő a számla és mellékletei ismételt beérkezésétől számítva újrakezdődik Megrendelő előleget nem fizet A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár a Megrendelő számláját megterheli Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a 7.6. pont szerinti határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a Megrendelő által adott, jelen szerződés 5. számú mellékletét képező felhatalmazó KE 01/11 -Vállalozási szerződés 2/6oldal

3 nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be Megrendelő fizetési számlája terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó - a Teljesítési igazolás alapján kiállított számlán szereplő - része tekintetében A fizetés késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 8. Alvállalkozók 8.1. A Szerződést a Vállalkozónak (nyertes ajánlattevő vagy közös ajánlattevők) kell teljesítenie A teljesítés során Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe Alvállalkozót. A Szerződés teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben, illetve a Kbt. 69. (8) bekezdése szerint megnevezett Alvállalkozó nem vesz részt 8.3. A teljesítés során Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti Alvállalkozó(k) személyében történő bármilyen változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására csak a Kbt. rendelkezései szerint van lehetőség Megrendelő az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, teljesítésükért a Vállalkozó úgy felel, mintha azt teljes egészében maga végezte vohia. 9. Szavatosság 9.1. Vállalkozó szavatosságot vállal, hogy az általa szállított Termékek és teljesített Szolgáltatások a Dokumentáció Műszaki leírásának, valamint a Megrendelő által elfogadott ajánlatának megfelelnek Vállalkozó szavatosságot vállal és Megrendelő nem köteles vizsgáhii, hogy a Vállalkozó által leszállított Termékek és az általa nyújtott Szolgáltatások jogtiszták (per-, teher- és igénymentesek), továbbá, hogy mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a Termékek jogszerű átadását, illetve a szolgáltatások nyújtását lehetővé teszik Amennyiben Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását a Vállalkozó jogszavatossága ellenére harmadik személy joga akadályozza. Megrendelő választása szerint jogosult Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, eljárhat maga a tehermentesítés érdekében a Vállalkozó költségére, illetve alkalmazhatja a lehetetlenülés jogkövetkezményeit. Amennyiben Megrendelő a lehetetlenülés jogkövetkezményét alkalmazza, akkor a pont szerinti mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult, kötbért meghaladó esetleges kárigényének fenntartása mellett. 10. Megrendelés késedelmes teljesítése, meghiúsulása Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségét neki felróható okból határidőben nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a Megrendelő kötbérre jogosult azzal, hogy a kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni Késedehnes teljesítés esetén a Vállalkozó minden megkezdett késedelmes nap után, a késedelemmel érintett egyedi megrendelés nettó értékének arányában köteles kötbérfizetésre. A késedelmi kötbér mértéke: - egy napot meg nem haladó késedelem esetén 5 %, - egy napot meghaladó késedelem esetén napi 10 % Két napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő az egyedi megrendeléstől elállhat, mely esetben meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke az érintett egyedi megrendelés nettó értékének a 30%-a A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje A Megrendelő jogosult kötbér követelését az általa a Vállalkozónak fizetendő összegbe beszámítani. Amennyiben a Megrendelőnek a Vállalkozó nem teljesítése miatt nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja. Megrendelő a fizetendő kötbér összegéről írásban tájékoztatja a Vállalkozót. Vállalkozó a kötbér összegét 8 napon belül köteles Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára befizetni. 11. A szerződés megszíínése A Szerződés megszűnik a Felek erre irányuló közös megegyezésével történő megszüntetése esetén Felek a Szerződést legkorábban a szerződéskötést követő 26 hónap elteltével, 3 havi felmondási idővel, a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal, írásban, indoklás nélküli rendes felmondás útján felmondhatják Megrendelő a Szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni Bármelyik fél jogosult a Szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, írásban felmondani. A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen: - ha a Vállalkozó szolgáltatási kötelezettségének teljesítését - jogszerű indok hiányában - számára fehóható okból megtagadja; - ha a szerződéses tevékenység vagy tevékenységek valamelyike a Vállalkozónak felróható okból lehetetlenül; KE 01 /l 1 - Vállalkozási szerződés 3/6 oldal

4 - ha a pontban meghatározott, a Megrendelő egyedi megrendeléstől való ellálását eredményező késedelem egy naptári évben kettőnél több alkalommal fordul elő; - ha a Vállalkozó a szerződéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségét lényeges kérdésben megszegi; - ha a Vállalkozó a jelen megállapodás teljesítésével összefüggésben hamis adatot szolgáltat vagy valótlan nyilatkozatot tesz; - ha a Vállalkozó számlaadási (elszámolási) és tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget; - ha a Vállalkozó illetve az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozó a titoktartási kötelezettségét megszegi. A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül különösen: - a díjfizetési kötelezettség írásbeli felszólítás ellenére történő és Megrendelőnek fehóható elmulasztása; - ha a szerződéses tevékenység vagy tevékenységek valamelyike a Megrendelőnek felróható okból lehetetlenül; - ha a Megrendelő a szerződéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségét lényeges kérdésben megszegi Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett feladat és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; c) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlermé válás folytán költségben megtakarított Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik Ha a Vállalkozó ellen felszámolási illetve végelszámolási eljárás indul, illetve maga ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképteleimé válik, ezen tényekről a tudomására jutást követően haladéktalanul írásban köteles értesíteni a Megrendelőt, amely e tények alapján a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult A Vállalkozó a szerződés neki felróható okból történő felmondása esetén ,-Ft meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a pontban foglaltak szerint. A Megrendelő ebben az esetben is jogosult a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának érvényesítésére. 12. Vis maior Vis maiomak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötést követően bekövetkező, annak teljesítését lehetetleimé tevő esemény, amelyet a Szerződő felek nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságára sem. Ilyen események lehetnek különösen a következők: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános sztrájk Ha vis maior áll elő, az érintett Félnek haladéktalanul írásban értesíteni kell a másik Felet a helyzetről és a helyzet okáról. Ha a másik Fél írásban másképpen nem rendelkezik, folytatni kell a jelen Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használni a teljesítés érdekében. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a hatvan (60) napot. Megrendelő jogosult a Szerződéstől részlegesen vagy teljesen elállni anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben kártérítési kötelezettség terhelné. 13. Jogutódlás Minden, jelen Szerződésből adódó jog és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja Megrendelő jogutódait. Vállalkozó a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles a Megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkezésekor haladéktalanul írásban értesíteni. Megrendelő hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó jogutódja jelen Szerződés szerinti pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást a Megrendelő indokolatlanul nem tagadhat meg. Indokolt a hozzájárulás megtagadása különösen, ha a jogutód személye a szerződésszerű teljesítést nem, vagy a Megrendelő számára kedvezőtlenebb feltételekkel teszi lehetővé. 14. Együttmííködés, értesítések 14.1 A Szerződés teljesítése során a Felek kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul írásban kötelesek értesíteni egymást Felek nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban postán, faxon, elektronikus úton vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény aláírásának napján. Ha a címzett az átvételt megtagadta, a postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (feladóhoz nem kereste" jelzéssel érkezett vissza) a postai küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel, elektronikusan továbbított információ a küldést visszaigazoló üzenettel tekintendő kézbesítettnek. KE 01 /11 - Vállalozási szerződés 4/6 oldal

5 14.3. Kapcsolattartásra kijelölt személyek: Vállalkozó részéről: Szerződéses ügyekben: Dr. Simon András Tel/Fax: / Lantos Rita Tel/Fax: / Intézményi kapcsolattartók: Kocsis Istvármé Tel/Fax: / Szele Ágnes Tel/Fax: / Megrendelő részéről: Vida Orsolya Tel/Fax: / Ballá Gabriella Tel/Fax: / A kapcsolattartók személyének megváltozása esetén a Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást. 15. Vitás ügyek elintézése, alávetés Felek a jelen Szerződésből esetlegesen fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerinti általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz forduhiak. 16. Alkalmazandó jog Jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit kell figyelembe venni. 17. A szerződés nyelve A Szerződés nyelve magyar. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okiramak magyar nyelven kell készülnie. 18. Bizalmas információk felhasználása, titoktartás Vállalkozó a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott - Megrendelő működésével kapcsolatos - információt, adatot csak jelen Szerződésben szabályozott tevékenységi körében eljárva használhatja fel. Vállalkozó a tevékenysége során birtokába jutott ilyen információkat, adatokat nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját magának, vagy más személynek közvetve vagy közvetlenül előnyt szerezzen, illetve a Megrendelőnek kárt okozzon Vállalkozó a jelen Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, egyben vállalja, hogy bárminemű, a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a Vállalkozó a tudomására jutó ilyen információkat a jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe általa bevont Alvállalkozók és egyéb, a Szerződés teljesítésébe bevont személyek is a fentieknek megfelelően járnak el. 19. A szerződés módosítása Jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag a Kbt ában foglaltak alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet. 20. Egyéb rendelkezések Felek vállalják, hogy nevük, székhelyük, telefon- és faxszámuk, fizetési számlaszámuk, valamint adószámuk megváltozásáról a változás napjától számított 5 munkanapon belül, írásban tájékoztatják egymást. Ezen KE 01/11 - Vállalkozási szerződés 5/6 oldal

6 kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, ideértve az esetleges teljesítési késedelmet is, a másik Felet nem terheli felelősség Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységet a jogszabályoknak, valamint Megrendelő érdekeinek megfelelően ellátni Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, hogy jelen Szerződés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenértékét, valamint a Szerződés egyéb lényeges tartalmi elemeit nem tekinti az üzleti titok körébe tartozó adamak. Vállalkozó jelen nyilatkozatát a közpénzek felhasználása ellenőrzésének lehetővé tétele céljából adja a Megrendelő számára. Megrendelő szerződéses állományában szereplő szerződések, és a hozzájuk kapcsolódó teljesítésigazolások és mellékletek maradéktalanul együtt kerülnek nyilvántartásra és irattárazásra, szükség esetén megtekinthetőek, közérdekű adatnak minősülnek azzal a kitétellel, hogy az Érintettek üzleti titkai és a magánszemély adatvédelemben részesülő adatai kitakarásra kerülnek Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés - összhangban a Kbt. 99/A. (3) bekezdésében foglaltakkal - a Kbt. 73. (1) bekezdése szerinti melléklete kivételével, a szerződéskötést követően Megrendelő honlapján közzététele kerül Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg, sem a Felek, sem a Szerződésben Érintettek részéről. Az illetékes szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében Vállalkozó vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az annak alapján megkötött jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítést követő 5 évig megőrzi. Megrendelő vállalja, hogy erre irányuló felkérés esetén a Vállalkozó jelen Szerződés keretében nyújtott szolgáltatására vonatkozóan referenciaigazolást állít ki. Felek jelen Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 5 db egymással szó szerint megegyező példányban, melyből 4 db eredeti példány Megrendelőt, 1 db eredeti példány Vállalkozót illet meg. Mellékletek: /. sz. Melléklet: Műszaki melléklet (Ajánlati dokumentáció és Vállalkozó műszaki (szakmai) ajánlata, kiegészítő tájékoztatás, tárgyalási jegyzőkönyv(ek), stb. alapján) 2. sz. Melléklet: Adminisztratív melléklet (Vállalkozó nyilatkozatai, Kereskedelmi ajánlata, egyéb dokumentumok) 3. sz. Melléklet: Igénybejelentő minta 4. sz. Melléklet: Teljesítési igazolás minta 5. sz. Melléklet: Felhatalmazó levél Budapest, április 18. Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről: Dr. Szálsz Károly ebiök, Dr.' Simon András üg^^fezető igazgató \\yj^oo TiAUS^ ilft Kötelezettségvállalás ellenjegyzése:.^^^p^.^ Lavrincz Kornél KE 01/11 - Vállalozási szerződés dr. Pócsi Bertalan 6/6oldal

7 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: MŰSZAKI MELLÉKLET (Ajánlati dokumentáció és Vállalkozó műszaki (szakmai) ajánlata kiegészítő tájékoztatás, jegyzőkönyv(ek), stb. alapján) tárgyalási KE Ol/n - Vállalkozási szerződés Melléklelek

8 KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS Jelen közbeszerzési eljárás tárgya repülőjegyek, nemzetközi vasúti menetjegyek beszerzése, utasbiztosítás kötése és vízumügyintézés Ajánlatkérő (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) részére. Az utasok száma évente hozzávetőleg 550 fő Az utak nagy része az európai fővárosokba és nagyvárosokba irányul, néhány esetben azonban tengeren túli út megszervezése szükséges.az utazók száma általában I, legfeljebb 2 fő, a kinn tartózkodás átlagos időtartama 1-4 nap. Az utazási igény bizonyos esetekben hirtelen merül fel vagy módosul, az utazás megkezdése előtt néhány nappal, ezért Ajánlatkérő gyors és rugalmas ügyintézést vár el Ajánlattevőtől. Lehetőség szerint biztosítani szükséges a légitársaságok közötti átjárhatóságot, azaz amennyiben egy desztinációra több légitársaság is kínál jegyet, a jegy megrendelése attól a partnertől történjen, amely az adott pillanatban a legoptimálisabb feltételeket (ár, indulás-érkezés ideje, fogadó repülőtér, stb.) kínálja. Valamennyi tétel (repülőjegy, vasúti menetjegy, utasbiztosítás és vízum ügyintézés) vonatkozásában elvárt Ajánlattevő teljes körű ügyintézése. Ajánlatkérő megrendelése alapján Ajánlattevő az áhala vállalt határidőn belül köteles visszaigazolni a megrendelést, megadva Ajánlatkérő utazási igényét kielégítő indulási-érkezési időpontokat, indulási-érkezési helyeket, biztosítás(ok) feltételeit, jegyárakat. Több lehetőség esetén Ajánálatkérő által megjelölt járatra Ajánlattevő lefoglalja a jegy(ek)et, megköti Ajánlatkérő által megjelölt biztosítás(oka)t. A jegyek (foglalási adatok) és a biztosítás (kötvény) eljuttatása Ajánlatkérőhöz szmtén Ajánlattevő feladata. Vízum ügyintézés esetén - Ajánlattevő tájékoztatásának megfelelően - Ajánlatkérő átadja az ügyintézéshez szükséges okmányokat. Ajánlattevő az okmányokat Ajálatkérő székhelyén átveszi és az Ajánlatkérő által meghatározott időszakra vonatkozó érvényes vízumot az általa vállak határidőn belül átadja Ajánlatkérő székhelyén. /. Repüloiesvek Ajánlatkérő business és turista osztályra egyaránt vásárol repülőjegyeket (Európán belül jellemzően turista osztályra, tengeren túlra általában business osztályra) évben az Európán belüli utak az alábbi városokba irányultak: Frankfúrt, Párizs, London, Brüsszel, Amszterdam, Róma, Madrid, Zürich. Esetenként sor kerülhet a repülőjegyek telepítésére is. 2. Vasúti menetiesvek Ajánlatkérő vasúti menetjegyet szinte minden esetben I. osztályra vásárol. Vasúti menetjegy vásárlására jellemzően a következő viszonylatokban kerül sor: Budapest-Pozsony-Budapest, Budapest-Zágráb-Budapest, Zürich-Bázel-Zürich. Budapest-Bécs-Budapest, Amennyiben a kikületés célállomásán nincs repülőtér, vagy olyan repülőjegy kerül megvásárlásra, mely egyben vonatra is szól, vagy a repülőjegytől függetlenül kerül megvásárlásra a vasúti menetjegy. 3. Utasbiztosítás Ajánlatkérő minden egyes kiküldöttre - filggetlenül az utazás módjától -a kiküldetés teljes idejére utasbiztosítást köt (egészségügyi ellátásra, balesetre illetve poggyászkárra kiterjedően). KE 01/11 - Vállalkozási szerződés Mellékletek

9 Műszaki ajánlat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által, Repülőjegyek, nemzetközi vasúti menetjegyek beszerzése, utasbiztosítás kötése és vízumügyintézés" Ivégzése tárgyban a KE 01/11 azonosító számon kiírt közbeszerzési eljárás keretében a Weco-T ravel Kft. által a vállalkozási szerződés időtartama alatt biztosítani vállalt szolgáltatások Üzleti utazási szolgáltatások 24 órás rendelkezésre állás Útvonaltervezés Repülőjegyek értékesítése, fapados légitársaságok járataira is Repülőjegyekkel kapcsolatos ügyintézés jegycsere, módosítás, telepítés, túlsúly ügyintézés Elektronikus foglalási rendszer üzemeltetése Vonatjegyek beszerzése Vízumügyintézés Utasbiztosítások közvetítése Utazási okmányok kézbesítése Többletszolgáltatások Szállásfoglalás Gépkocsibérlés Törzsutas ügyintézés Kapcsolattartó munkatárs, account management Forgakni kimutatások, statisztikák készítése Az ajánlott szolgáltatások teljesítésének folyamata 24 órás rendelkezésre állás A Weco-Travel munkanapokon 9:00-17:30 óra között fogadja ajánlatkérő megrendeléseit, amelyet a lehető legrövidebb határidővel igazol vissza. Kapcsolattartásra kijelölt irodánk a Budapest, 1075 Rumbach Sebestyén utca 19. szám 7.emelet 1. alatt található. Telefonszám: Telefax: cen ter(^weco travel, hu Munkaidőn túl, hétvégeken, valamint ünnepnapokon mobil irodánk-on" keresztül biztosítjuk a teljes körű ügyintézést. Ügyeletben lévő munkatársunk feladata a külföldi tartózkodás során felmerülő problémák megoldása, az jegymódosítás, új repülőjegy kiállítása az értesítést követő legrövidebb határidővel. Mobil - iroda telefonszáma: 06-30/ így Ajánlattevő garantálja Ajánlatkérő számára az év 365 napján a 24 órás elérhetőséget. 5^

10 Ajánlatkérés, illetve megrendelés Repülőjegyek értékesítése, repülőjegyekkel kapcsolatos ügyintézés (jegycsere, módosítás, telepítés, túlsúly ügyintézés) Ajánlattevő vállalja a helyfoglalást és jegykiállitást a légitársaságok nemzetközi és helyi járataira. A légitársaságok repülőjegyre vonatkozó listaára az a nemzetközi egyezményen^(iata) alapuló díjszabás, mely az adott útvonalra vonatkozó, kedvezmény nélküli fuvardíjtételt jelenti. A megrendeléseket irodánk kijelölt munkatársai az Ajánlatkérő igényeihez alkalmazkodva e- mailben fogadják, és azok kézhezvételét haladéktalanul, de legkésőbb 0,5 órán belül visszaigazolnak. Ajánlattevő Európán belüli utazások és Európán kívüli utazások esetén minimum 3 alternatíva kidolgozását vállalja egy-egy megrendelés esetén. A teljesítésre vállalt határidő repülőjegy vonatkozásában 2 óra a megrendelés visszaigazolásától számítva. Az utazási alternatívák elkészítése során Ajánlattevő minden esetben bemutatja a legkedvezőbb árú repülőjegy-kiállítás feltételeit, korlátjait, illetve minimum egy másik alternatívát, amely az utazónak esedeg optimálisabb (indulási időpont, érkezési időpont vagy átszállás terén) és módosíthatóságot is biztosít. Amennyiben az igényelt utazási desztinációban alacsony költségű (fapados) légitársaságok járataival kedvezőbb áron bonyolítható az utazás, Ajánlattevő ezen légitársaságokra is készít ajánlatot. Az írásban elkészülő ajánlat minden esetben áttekinthető és tartalmazza a repülőjegy módosításának és lemondásának feltételeit. Az elkészített ajánlatokat kapcsolattartásra kijelölt munkatársaink en juttatják el Ajánlatkérő munkatársainak.

11 Hogyan garantálja Ajánlattevő, hogy az adott útvonalra Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb árú repülőjegyet biztosítja? Megrendelés megérkezik az PSZAF. kijelölt ügyintézőjétől A Weco-Travel kijelölt ügyintézője visszaigazolja a megrendelés kézhezvételét A Weco-Travel dedikált ügyintézője felkutatja a legköltség-takarékosabb / legoptimálisabb lehetőségeket 1. lépés A foglalási rendszer által kalkulált ár leellenőrzése a megadott járatokra 2. lépés A kijelölt kapcsolattartó ellenőrzi, hogy milyen alternatív megoldás / járat / ár létezik a megadott utazási paramétereknek megfelelően 3. lépés A kijelölt kapcsolattartó leellenőrzi, hogy üzemel-e fapados járat a megadott utazási paramétereknek megfelelően A legtakarékosabb / legoptimálisabb ajánlat elkészítése és eljuttatása a PSZÁF. számára 2 órán belül Az elkészített repülőjegy foglalások Internet-en való nyomon követése a website-on lehetséges, a foglalás elkészítése után azonnal. Az elkészített foglalások lemondása bármikor, térítés-mentesen lehetséges. SS IJ

12 Foglalások elektronikus foglalási rendszeren keresztül (online rendszer) Ajánlattevő az államigazgatásban már jól ismert, a Wapsoft Kft. által fejlesztett TravelOnline" foglalási rendszert alkalmazná Ajánlatkérő utazásainak menedzselésére. Ajánlattevő által támogatott TravelOnline foglalási rendszer lehetővé teszi ügyfeleinknek repülőjegy, szállás, bérautó, utasbiztosítás foglalását interneten keresztül. A TravelOnline teljes körűen képes egy vállalat utazásainak lebonyolítására. Közveden hozzáférést biztosít a légitársaságok, szállodaláncok és autóbérlő cégek adatbázisához, megmutatva az elérhető szabad kapacitásokat, árakat és az árakhoz kapcsolódó feltételrendszert. A rendszer adatbázisában 540 légitársaság, több mint szálloda, 40 autókölcsönző, 54 fapados légitársaság, ajánlatai érhetők el. A szoftver működéséhez Internet hozzáérés szükséges a felhasználók számára. Partoerünk igényeinek megfelelően testreszabott portálon történő bejelentkezés után az utazó vagy az utaztató maga végzi el a helyfoglalást, összhangban a meghatározott utazási irányelvekkel. A felhasználó feladata csupán annyi, hogy a megfelelő városokat kiválasztva a megfelelő dátumokkal előhívja az utazási lehetőségeket, és lefoglalja a szolgáltatást. Ennek elvégzése után a megadott határidőben az utazási iroda előállítja a megrendelt utazási okmányt - repülőjegyet ír, hotel vagy autó voucher-t állít ki. A rendszer alkalmazása a következő előnyökkel jár: 24 órán keresztül elérhető Több mint 540 légitársaság (hagyományos és fapados) közvedenül foglalható Szálláshelyek foglalása, autóbérlések Utazási szabályzat rögzítése Vállalati preferenciák megjelenítése Utas profilok rögzítése Riportok, statisztikák Vasúti jegyek beszerzése Ajánlatkérő megrendelése alapján nemzetközi vasúti jegyeket biztosítunk és vállaljuk helyjegyek, hálókocsi és couchette jegyek beszerzését is. Ajánlattevő hozzáféréssel rendelkezik a vasúti társaságok menetrendjéhez külföldön és belföldön egyaránt, és segítséget biztosít az optimális útvonal kiválasztásában. A fel nem használt úti okmányok visszatérítése mindig a vonatkozó szabályok betartásával történik. A megrendeléseket Ajánlattevő kijelölt munkatársai az Ajánlatkérő igényeihez alkalmazkodva e- mailben fogadják, és azok kézhezvételét haladéktalanul, de legkésőbb 0,5 órán belül visszaigazolnak. A teljesítésre vállalt határidő vonatjegy vonatkozásában 48 óra a megrendelés visszaigazolásától számítva.

13 Utasbiztosítások közvetítése A megrendelt utazási biztosításokat - a megfelelő adatok birtokában - szükség esetén azonnal elkészítjük. Az utas-, és poggyászbiztosítások lemondása költségmentes az utazás megkezdése előtt. Ajánlattevő a biztosításról szóló igazolást a kiállított jeggyel együtt juttatja el Ajánlatkérőnek. A megrendeléseket Ajánlattevő kijelölt munkatársai az Ajánlatkérő igényeihez alkalmazkodva e- maüben fogadják, és azok kézhezvételét haladéktalanul, de legkésőbb 0,5 órán belül visszaigazolnak. A teljesítésre vállalt határidő biztosítások vonatkozásában 2 óra a megrendelés visszaigazolásától számítva. Vízum ügyintézés Ajánlattevő vállalja magyar állampolgárok számára vízumok beszerzését a világ bármely országába, ahova ezt a Külügyminisztériumi megállapodások és a követségek szabályai lehetővé teszik, továbbá utazási iroda által intézhető. Kijelölt munkatársunk minden esetben felhívja a kiutazó figyelmét, ha a célországba vízum szükséges, valamint felvilágosítást ad a vízumok feltételeiről, beszerzésük lehetőségéről, és biztosítja a megfelelő vízumkérő nyomtatványokat. A megrendeléseket Ajánlattevő kijelölt munkatársai az Ajánlatkérő igényeihez alkalmazkodva e- maüben fogadják, és azok kézhezvételét haladéktalanul, de legkésőbb 0,5 órán belül visszaigazolnak. A teljesítésre vállalt határidő vízumok vonatkozásában 72 óra a megrendelés visszaigazolásától számítva. Az úti okmányok kézbesítése Ajánlattevő elektronikus jegyet biztosít, ahol a fuvarozó légitársaságok ezt lehetővé teszik. Ajánlattevő minden esetben részletes útitervet csatol az utazók számára. Ajánlatkérő által eljuttatott végleges megrendelés alapján a megrendelt szolgáltatások dokumentumainak kézbesítése elektronikusan, vagy papíralapú okmány kiállítása esetén Ajánlatkérő által megadott budapesti helyszínre. Ajánlatkérő által megadott időpontban t Ajánlattevő futárszolgálata által, térítésmentesen történik.

14 Többletszolgáltatások Szállásfoglalás intézése Ajánlattevő széleskörű nemzetközi kapcsolatai, elismert kiutaztatási tevékenysége és jelentós forgalma alapján szállást - Ajánlatkérő igényeinek megfelelő szálláskategóriában foglal a világ minden táján és voucher-t állít ki az utazó számára. A kedvezmény mértéke akár 25% költségmegtakarítást is jelenthet a meghirdetett szállodai árakkal szemben. On-line foglalási rendszerünk - mely összeköttetésben áll a világ nagy szálloda foglalási rendszereivel lehetővé teszi a szállásfoglalás azonnali visszaigazolását, továbbá tájékoztatást ad a hotelláncok akciós árairól. Gépkocsibérlés közvetítése Ajánlattevő foglalási rendszere valamennyi jelentős autókölcsönző társaság rendszeréhez csatiakozik, így irodánk kiemelt partnere a Hertz mellett más gépkocsi bérlő cégekre is elfogad, megrendeléseket, pl. Avis, Budget, Europcar, Dollar, Alamo, National, Sixt. Munkatársunk tájékoztatást ad az adott országban, illetve célállomáson fellelhető autókölcsönzők választékáról, a díjtételekről, az esetieges speciális feltételekről. Ajánlattevő a Hertz szolgáltatásainak rendszeres igénybe vétele esetén 5% mértékű kedvezményt tud biztosítani. Törzsutas kártyával kapcsolatos ügyintézés Ajánlattevő vállalja a meglévő törzsutas kártyák nyilvántartásán túl az új kártyákkal kapcsolatos ügyintézést is: új igénylőlapok kiküldése, a kitöltött jelentkezések eljuttatása az érintett légitársasághoz, az elkészült kártya kézbesítése, folyamatos tájékoztatás a különböző légitársaságok törzsutas programjairól. Kapcsolattartó munkatárs, account management A hatékony együttműködés érdekében Ajánlattevő kijelöl egy kapcsolattartó munkatársat, aki a megállapodásban vállaltak maximális teljesüléséért felelős. Feladata továbbá a rendszeres ügyféuátogatás, beszállítói tárgyalások elősegítése, újdonságok, fejlesztések bevezetése, az utazói elégedettség mérése. Kimutatások, statisztikák Ajánlattevő nyugat-európai ISO minősítéssel rendelkező back-office rendszere segítségével bármilyen (desztinációnkénti, légitársaságonkénti, költséghelyenkénti, utazónkénti, stb.) havi és kumulált kimutatást elkészítünk, mely segítséget nyújt Ajánlatkérő számára utazási költségei tervezésében és ellenőrzésében.

15 regyzqkenyv a KE 01/11 azonosító számú közbeszerzési eljárás keretében a Weco-Travel Idegenforgalmi Kft. ajánlattevővel lefolytatott tárgyalásról (2011. március 02-án órai kezdettel) Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint *Ikt./Ref: /2011 Ajánlatkérő nevében Horváth Éva köszönti a megjelenteket. Az eljárással kapcsolatban a következőket ismerteti: A február 24-én felbontott és ismertetett ajánlatokat ajánlatkérő áttekintette. Az ajánlatokban feltárt hiányosságok pótlására szóló felhívást ajánlatkérő a mai napon megküldte ajánlattevőknek. A hiányosságok pótlásának határideje március 9-én óra. A benyújtott ajánlattal kapcsolatban ajánlatkérő 1. Észrevételezi, hogy ajánlattevő 12 hónapos ártartást vállalt a foglalási, adminisztrációs díj tekintetében, miközben az Ajánlati dokumentáció II. fejezet pontjában ennél hosszabb időszak került meghatározásra. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy módosított ajánlata elkészítésekor ezt vegye figyelembe. 2. Észrevételezi, hogy az Ajánlati dokumentáció 15. számú melléklete szerinti Foglalási, adminisztrációs díj" táblázat nem megfelelően került kitöltésre, az összehasonlító érték a megadott súlyokkal számított összege nem került meghatározásra. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy módosított ajánlata elkészítésekor ezt vegye figyelembe. 3. Az ajánlat 55. oldalán szereplő információk alapján nem egyértelmű, hogy Ajánlattevő egy-egy utazással kapcsolatban hány alternatívát javasol Ajánlatkérőnek. Ajánlattevő módosított ajánlatában adja meg a pontos információt. 4. Az ajánlat 57. oldalán bemutatott online foglalási rendszerrel kapcsolatban kérdésként merül fel, hogy annak használata külön díjazás ellenében történik vagy a kereskedelmi ajánlatban megadott foglalási, adminisztrációs díjak a rendszer használatának díját tartalmazzák. Ajánlattevő képviselője megerősítette, hogy a kereskedelmi ajánlatban megadott díjak az online foglalási rendszer használatával kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazzák. 5. Ajánlattevő a szerződéstervezet pontjához tett javaslatát ajánlatkérő nem tudja elfogadni. 6. A szerződéstervezet 5.2. pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő képviselője elmondja, hogy a teljesítési igazolást Megrendelő a teljesítést követő 5 munkanapon belül állítja ki. Ajánlatkérő átadja a Módosított ajánlat részeként minimálisan benyújtandó dokumentumok (Felolvasólap, Ajánlati nyilatkozat. Kereskedelmi ajánlat) mintáját. Ajánlatkérő képviselője elmondja, hogy a hiánypótlási felhívásban felsorolt hiányosságok pótlása külön is teljesíthető, de a hiányosságok pótlására benyújtandó dokumentumok a módosított ajánlat részeként is benyújthatók. A módosított ajánlat benyújtásának határideje - egyben az ajánlati kötöttség beálltának ideje március 09-én óra A módosított ajánlat benyújtására az Ajánlati dokumentáció II. fejezet 7. pontjában foglaltak irányadók, a módosított ajánlatok bontására a Kbt ában foglaltak szerint kerül sor Ajánlatkérő székhelyén. Aláírások: * Ajánlatkérő részérői Jegyzőkönyv lezárva: 14 óra 58 perckor k.m.f dr. Kiss Nóra

16 Nyilatkozat az ajánlatkérések, illetve megrendelésekkel kapcsolatosan Repülőjegyek értékesítése, repülőjegyekkel kapcsolatos ügyintézés (jegycsere, módosítás, telepítés, túlsúly ügyintézés) Alulírott Dr. Simon András, mint a Weco-Travel Idegenforgalmi Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton nyilatkozom a KEOl/11 azonosító számú Repülőjegyek, nemzetközi vasúti jegyek beszerzése, utasbiztosítás kötése és vízumügyintézés Ajánlatkérő részére " tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás során cégünk az ajánlatkérések és megrendelések kezelése során a következőképp jár el: Ajánlattevő vállalja a helyfoglalást és jegykiállítást a légitársaságok nemzetközi és helyi járataira. A légitársaságok repülőjegyre vonatkozó listaára az a nemzetközi egyezményen (lata) alapuló díjszabás, mely az adott útvonalra vonatkozó, kedvezmény nélküli fuvardíjtételt jelenti. A megrendeléseket irodánk kijelölt munkatársai az Ajánlatkérő igényeihez alkalmeizkodva e- mailben fogadják, és azok kézhezvételét haladéktalanul, de legkésőbb 0,5 órán belül visszaigazolnak. Ajánlattevő Európán belüli utazások és Európán kívüli utazások esetén minimum 3 alternatíva kidolgozását vállalja egy-egy megrendelés esetén. A teljesítésre vállalt határidő repülőjegy vonatkozásában 2 óra a megrendelés visszaigazolásától számítva. Az utazási alternatívák elkészítése során Ajánlattevő minden esetben bemutatja a legkedvezőbb árú repülőjegy-kiállítás feltételeit, korlátjait, illetve minimum két másik alternatívát, amely az utazónak esetleg optimálisabb (indulási időpont, érkezési időpont vagy átszállás terén) és módosíthatóságot is biztosít. Amennyiben az igényelt utazási desztinációban alacsony költségű (fapados) légitársaságok járataival kedvezőbb áron bonyolítható az utazás. Ajánlattevő ezen légitársaságokra is készít ajánlatot. Az írásban elkészülő ajánlat minden esetben áttekinthető és tartalmazza a repülőjegy módosításának és lemondásának feltételeit. Az elkészített ajánlatokat kapcsolattartásra kijelölt munkatársaink en juttatják el Ajánlatkérő munkatársainak. Budapest, március 2. Wec )-Travel Idegenforg^kni Kft. Dr. Simpíí András Ügyvezető igazgató

17 2. SZÁMÚ MELLÉKLET: ADMIN/SZTRA TÍVMELLÉKLET (Vállalkozó nyilatkozatai, Kereskedelmi ajánlata, egyéb dokumentumok) KE 01/11 - Vállalkozási szerződés Mellékletek

18 AJÁNLATI NYILATKOZAT A Kbt. 70. (2) bekezdése alapján Tisztelt Ajánlatkérő! A KEOl/11 azonosító számú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és a dokumentációjának feltételeit áttanulmányoztuk. Ezerinel nyilatkozunk, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeket elfogadjuk, és ajánlatot teszünk Repülőjegyek, nemzetközi vasúti menetjegyek beszerzése, utasbiztosítás kötése és vízumügyintézés Ajánlatkérő részére" teljesítésére az alábbiak szerint: A dokumentáció IV. fejezetét képező Vállalkozási szerződés feltételeit - figyelemmel a tárgyalási jegyzőkönyvben foglaltakra is - elfogadjuk. Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatások teljesítését határozatlan ideig, benyújtott kereskedelmi és műszaki (szakmai) ajánlatunk szerint elvégezzük. Nyilatkozunk, hogy készek és képesek vagyunk a Szerződés teljesítésére. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat 30 napig változatlanul fenntartjuk, az addig ránk nézve kötelező érvényű és bármikor elfogadható. A február 24-én benyújtott ajánlatunk jelen, módosított ajánlatunkkal nem érintett pontjait változatlan tartalommal fenntartjuk. Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak minősül vagy kisvállalkozásnak minősül vagy középvállalkozásnak minősül vagy nem KKV (a megfelelő atáhúiandó). Budapest, március 7. Weco-Travel idegenforgalmi Kft. I I I I I Ajánlattevő neve: Weco-Travel Idegenforgalmi Kft. Ajánlattevő címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca em. 1. KE Ol/I I azonosító számú közbeszerzési eljárás - Módosított ajánlat dokumentumminták DJ. Simbn Kndrás Ügyvezető igazgató 3/5 oldat ír

19 3~s z á m ú-m e 11 é k I e t NYILATKOZAT A Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja alapján Alulírott Dr. Simon András, mint a Weco-Travel idegenforgalmi Kft. cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra (a megfeleld aláhúzandó)\ogosu\t. képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Weco-Travel Idegenforgalmi Kft. mint ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót nem vesz igénybe. Budapest, február Weco-Travel Idegenforgalmi Kft I Jíf. Dr. JSirtíón^ndrás Ügyvezető igazgató

20 NYILATKOZAT A Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja alapján Alulírott Dr. Simon András, mint a Weco-Travel Idegenforgalmi Kft. cégjegyzésre / kötelezettségvállalásra (a «megfelelő aláhúzandó) ]ogosu\i képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Weco-Travel Idegenforgalmi Kft. mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Budapest, február 21. Weco-Travel Idegenforgalmi Kft. Dr./Sirnoií András Ügyvezető igazgató

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészről: Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet székhely: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. képviselő: Korinek Lívia szakmai vezető adószám: 15329884-2-41 számlavezető

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel)

Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel) Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

Hivatalos utazással kapcsolatos szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Hivatala részére (519/2013)

Hivatalos utazással kapcsolatos szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Hivatala részére (519/2013) Hivatalos utazással kapcsolatos szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Hivatala részére (519/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/136 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: Sz-4-7190/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz /2008

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz /2008 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma: Sz-6-6750/2008 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel:

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá

1. számú mellékletében megnevezett Kézi műszerek a továbbiakban: áruk adásvétele A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. szá SZERZŐDÉS Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áruk leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja: mely létrejött egyrészről a * Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015.

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Szállítási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás II.1.2. pontja szerinti teljesítési helyekre a

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ SZÁM amely létrejött egyrészről a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen működő Részvénytársaság székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 38. cégjegyzékszám: 01-10-043152

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/7 Meghatározása: Kivitelezési

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f

1. A szerződés tárgya 1.1. Az 1. számú mellékletben részletesen körülírt műszaki specifikációval rendelkező nagy beolvasási sebességű könyvszkenner (f 'RAM Digitalizált törvényhozási tudástár 2. (EKOP-2.1.24-2013-2013-0001) VALLALKOZASI SZERZODES amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő

Részletesebben

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben