Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról"

Átírás

1 Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.Cím A rendelet célja 1.. E rendelet célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) rendelkezéseinek helyi végrehajtása, továbbá a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját feltételeit és garanciáit. II.Cím Eljárási rendelkezések 2. (1) Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemre és hivatalból állapíthatók meg. Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelem - az erre rendszeresített formanyomtatványon és a szükséges mellékletek csatolásával, Polgármesteri Hivatalban nyújthatók be. (2) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele közös háztartásban élő személyek, illetve az egy családban élő közeli hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait. (3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, és az eljárásban érintett igazolható jövedelemmel nem rendelkező hozzátartozóinak, e tényről büntetőjogi felelősségük rögzítése mellett, nyilatkozatot kell csatolniuk az ellátás iránti kérelemhez. (4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára a Szt. 10. (2)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók. (5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, és egyéb iratokat ( állami foglalkoztatási szerv igazolása, orvosi igazolás, számlák, jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást folyósító szerv igazolása, stb.) a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.

2 -2-3. (1) A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője közreműködésével e rendelet 1.sz. melléklete szerinti tartalommal környezettanulmányt készíthet. (2) Különösen indokolt a környezettanulmány elkészítése, ha a család rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. II. FEJEZET SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN NYÚJTHATÓ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZEBENI ELLÁTÁSOK I. Cím Az ellátások formái 4.. A Szt-ben meghatározott a kötelező szociális ellátások szabályait szociális rászorultság esetén a települési önkormányzat képviselő-testülete e rendeletben meghatározott feltételek szerint kiegészíti és az a)-b) pontban foglalt szociális rászorultságtól függő ellátásokat biztosítja: a) szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások: aa) aktív korúak ellátása ab) helyi lakásfenntartási támogatás ac) átmeneti segély ad) temetési segély b) természetben nyújtott szociális ellátások ba) pénzbeni ellátás egészének, vagy egy részének természetbeni nyújtása bb) közgyógyellátás II.Cím Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása 5. (1) E bekezdésben rögzített feltételek alapján a Szt. 37. (1) bekezdése d) pontjában meghatározott aktív korúak szociális ellátására jogosult személyek, rendszeres szociális segélyre jogosultak a) szülő, vagy családtag időszakos ápolására tekintettel, vagy b) a felkínált munkavégzésre egészségügyi alkalmatlanság miatt, vagy c) önálló munkavégzésre, munkafolyamat elsajátítására alkalmatlanság miatt. Az a)-c) pontokra tekintettel orvosi igazolás alapján mentesülnek a munkavégzés alól. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását három havonta felül kell vizsgálni.

3 -3- (3) A felülvizsgálatot követően a jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, a) (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján ha a családtag ápolása, ellátása intézményi ellátás keretein belül nem oldható meg, b) (1) bekezdés b)-c) pontjában foglaltak alapján, ha az önkormányzat egyéb, az ellátott egészségügyi, illetve mentális állapotának megfelelő munkalehetőséget nem tud biztosítani. 6. (1) Az Szt. 37. (1) b)-d) pontjában meghatározott aktív korúak szociális ellátására jogosult személyek részére az együttműködésre kijelölt szerv a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központja. (2) Az (1) bekezdésben szereplő aktív korúak szociális ellátására jogosult személy az együttműködés keretében köteles: a) a kérelme beadását követő értesítésre a kézhezvételtő számított 8 napon belül a Polgármesteri Hivatalban megjelenni, b) Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ csabacsűdi telephelyű Családsegítő Szolgálatánál nyilvántartásba vetetni magát, c) akadályoztatása esetén- amennyiben az akadályoztatás nem neki felróható ok miatt következett be, köteles az akadályoztatást követő 8 napon belül hitelt érdemlően igazolni a mulasztás okát. Betegség esetén a háziorvos igazolását kell csatolni. d) Szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programokban részt venni. (3) A segítő programok típusai: a) a állami foglalkoztatási szerv való kapcsolattartás b) oktatás, képzésben való részvétel c) életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel d) munkavégzés felkészítésre való foglalkozás, (munkahelykeresést segítő technikák) (4)Az egyénre szabott programot Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ családgondozója állítja össze. (5) Ha a szociális segélyben részesülő személy a (2)-(3) bekezdésében szabályozott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ családgondozója értesíti a jegyzőt. Helyi lakásfenntartási támogatás 7. A helyi lakásfenntartási támogatást az önkormányzat a Szt. 38..ának (1) bekezdése a) pontjában meghatározott normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként nyújtja.

4 -4-8. (1)Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 % -át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 50 %-át. 1 (2) A helyi lakásfenntartási támogatásnál a lakásfenntartás elismert havi költségeként az Sztv. 38. (10) bekezdésben felsorolt költségeket kell érteni. (3)A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem e rendelet 2.sz. mellékletét képező formanyomtatványon, évente két alkalommal (a tárgyév március 1-15.napja. és szeptember napja között) nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell havi költségeket igazoló közüzemi számlákat, szerződéseket, törlesztő részletek megfizetését igazoló bizonylatokat. 2 (4) A helyi lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtását követő egy hónapra kell megállapítani, és a tárgyhavi normatív lakásfenntartási támogatással kell folyósítani. (5)A támogatás összege 2500 forint/hónap Átmeneti segély 9. (1) Átmeneti segélyben részesíthetők azok a családok, személyek akik létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, ezért anyagi segítségre szorulnak és a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedül élők esetén a 150%-át nem haladja meg. (2) Az átmeneti segély iránti kérelemet a 3.számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani és csatolni kell a kérelmező jövedelemnyilatkozatát a jövedelemigazolásokkal együtt. (3) a) Különösen indokolt, méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemtől el lehet tekinteni. b) az a) pontban foglaltak alapján különösen indokolt, méltánylást érdemlő esetnek tekinthető: ba) a család ingatlanát ért elemi kár bb) haláleset a családban bc) munkanélkülivé válás a családban bd) közüzemi számlák elszámolásakor jelentkező magas költség be) beteg gyermek, idős családtag rendszeres utaztatása 1 Módosította a 18/2011.(VIII.31.)önkormányzati rendelet 1. -a 2 Módosította a 18/2011.(VIII.31.)önkormányzati rendelet 2. -a

5 -5- c) fűtőanyag-, élelem-, illetve gyógyszerhiány, közüzemi tartozás miatt krízis helyzetbe került személyek, családok esetében a polgármester jogosult azonnali természetbeni, illetve pénzbeni átmeneti támogatást nyújtani a kérelmezőnek, legfeljebb 5.000,-Ft értékben. Döntéséről a polgármester a képviselő-testület következő ülésén beszámol. d) a c) pontban foglalt támogatás megállapításához krízis helyzetnek minősül, ha a kérelmezőnek, nincs a birtokában legalább da) egy hétre való fűtőanyag és a napi legmagasabb hőmérséklet nem éri el a 15 C -ot, db) három napra elegendő élelmiszer dc) két hétre elegendő gyógyszer, dd) a közüzemi szolgáltatás visszakapcsolásához elegendő készpénz (4)Átmeneti segély adható: a) egyszeri (eseti alkalommal), évente legfeljebb háromszor, vagy b) meghatározott (tartós) időre, évente legfeljebb egyszer és legfeljebb három hónapra. (5) Az átmeneti segély összege: a) Az egy év során nyújtott átmeneti segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át b) A lakhatási támogatásban részesülők esetében az egy év során nyújtott átmeneti segély összege nem haladhatja meg a) bekezdésben meghatározott összeg 50%-át. Temetési segély 10.. (1) Temetési segély nyújtható annak a csabacsűdi lakóhellyel rendelkező állampolgárnak, aki a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát. A temetési segély iránti kérelemhez (4.számú melléklet) csatolni kell az e rendelet szerinti jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolásokat. (2) Temetési segélyre jövedelemi határtól függetlenül jogosult az a csabacsűdi lakóhellyel rendelkező állampolgár, aki elhunyt csabacsűdi állampolgár eltemetéséről gondoskodott. Az (1) bekezdésben rögzítettek szerint kell eljárni, azzal, hogy ebben az esetben elegendő a halálozás tényének igazolása, valamint a temetési számlák bemutatása. (3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 15%-át nem haladhatja meg, kivéve ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását veszélyezteti. (4) A temetési segély összegét a képviselő-testület évente a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadásakor határozatban állapítja meg. (5)A temetési segéllyel kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

6 -6- III. Cím Természetben nyújtott szociális ellátások Pénzbeni ellátás egészének, vagy egy részének természetbeni nyújtása 11. (1)Az Szt a (2) bekezdésében rögzített feltételek fennállása esetén a rendszeres szociális segélyt a közüzemi számlák, illetve gyermek térítési díjának elmaradását követően az Szt-ben meghatározott mértékben lehet természetbeni juttatásként nyújtani. A természetbeni juttatás formája: élelmiszer, tankönyv, térítési díj kifizetése, étkezési utalvány. (2) Az e rendelet 9. -ában foglalt feltételek alapján megállapított átmeneti segély, pénzbeni támogatás helyett, élelmiszer-, ruha-, tüzelő vásárlási utalvány formájában is biztosítható. Közgyógyellátási igazolvány 12. A jegyző az Szt ban rögzített eljárás alapján méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságát állapítja meg azon rászorult személy részére, akinek a) a havi igazolt rendszeres gyógyító ellátás költsége oly mértékben megnövekedett, hogy ezáltal létfenntartása bizonytalanná vált, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élők esetén a 200%-át, továbbá b) a havi igazolt rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri. III.FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13.. (1) E rendelet március 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével, hatályát veszti a szociális igazgatásról, pénzbeni és a természetben nyújtott ellátásokról szóló 5/2008(IX.28) önkormányzati rendelet, a szociális igazgatásról, pénzbeni és a természetben nyújtott ellátásokról szóló 5/2008(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet, 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet és 15/2010.(IX. 28.) önkormányzati rendelet.

7 -7- (3) A szociális igazgatásról, pénzbeni és a természetben nyújtott ellátásokról szóló 5/2008(IX.28.) önkormányzati rendelet 14.. b) pontja alapján, méltányosságból megállapított ápolási díjra való jogosultságot e rendelet hatályba lépését követő hatodik hónap utolsó napjával kell megszüntetni. Csabacsűd, február 11. Molnár József sk. polgármester Kasikné Csík Zsuzsanna sk. jegyző Kihirdetve: február 16. Egységes szerkezetbe foglalva: augusztus 31. Csabacsűd,2011. augusztus 31. Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző

8 1. melléklet a 4/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez Környezettanulmány Név:... Lakcím: Csabacsűd, Nevezett és vele közös háztartásban élők adatai: Név Rokoni kapcsolat Szül.ideje Családi állapot Foglalk. Havi jövedelem Egy főre jutó jövedelem:. Kérelmező munkahelye:... Hozzátartozó munkahelye:.. 2.Külön háztartásban élő hozzátartozói: Név Rokoni kapcsolat Szül.év Pontos cím Foglalk. Csal.áll.hány fő eltart.gondosk. Havi jöv. 3. Egyéb jövedelem, ellátás, juttatás:. Saját vagy bérelt mezőgazdasági ingatlan:.. Állatállomány:.. 4. Lakásviszonya: A lakásban milyen minőségben lakik: tulajdonos, tulajdonos rokona, albérlő egyéb:. A lakás szobáinak száma:.. Saját ház esetén annak állapota:, Értéke:..

9 -2-5. Lakáskörülmények: (komfort fokozat, berendezés, felszerelés) 6. Általános szociális helyzet: (élelmezés, ruházat, rezsi, törlesztő részlet, kölcsön).. 7. Egészségi állapot, munkaképes-e: igen nem Csökkent munkaképességű: állandóan időlegesen, idős kora, egészségi állapota miatt. Közgyógyellátásban részesül-e: igen nem Van-e tartási szerződése: igen - nem 8. Egyéb az ügy elbíráláshoz szükséges vagy felhasználható adatok, tények, megállapítások: Csabacsüd,. ügyfél aláírása a környezettanulmányt készítő aláírása

10 2. melléklet a 4/2011.(II.16.).önkormányzati rendelethez Kérelem a kiegészítő lakásfenntartási támogatás megállapítására Alulírott.(név) lakos, kérem, hogy a.. napon általam benyújtott normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként helyi lakásfenntartási támogatás megállapítani szíveskedjenek. A családban az egy főre jutó havi jövedelem: A háztartás havi költségei a kérelem benyújtását megelőző hónapban: a.) lakbér: b.) Lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlet: c.) Szemétszállítás. d.) Villanyáram: e.) Vízdíj: f.) Gázfogyasztás g.) Tüzelőanyag Kérelmemhez mellékelem a jövedelemigazolásokat, valamint a költségeket igazoló számlákat, bizonylatokat, igazolásokat. Csabacsűd,.. kérelmező

11 3. melléklet a 4/2011.(II.16.).önkormányzati rendelethez Csabacsűd Nagyközség Képviselő-testületének Kérelem Átmeneti segély megállapítását kérem. Indokaim az alábbiak: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok személyes adataim a Polgármesteri Hivatal dolgozói által történő kezeléséhez. Csabacsűd, Köszönettel: A kérelemhez mellékelni kell: 1.) Nyilatkozat személyi és jövedelmi adatokról 2.) Vagyonnyilatkozat 3.) A közös háztartásban élők jövedelemigazolását.. kérelmező

12 Csabacsűd Nagyközség 4. melléklet a 4/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez Képviselő-testületének Kérelem Alulírott.. szám alatti lakos (sz:.. an: ) kérem, hogy részemre temetési segélyt szíveskedjen megállapítani. Az elhunyt.. (név).. (cím) eltemetéséről én gondoskodtam. Hozzájárulok személyes adataim a Polgármesteri Hivatal dolgozói általa történő kezeléséhez. Csabacsűd,.. A kérelemhez mellékelni kell:.. kérelmező - a temetési számlák fénymásolati példányát - amennyiben a meghalt hozzátartozó nem csabacsűdi lakos, szükséges a közös háztartásban élők jövedelemigazolását is csatolni.

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet. A rendelet célja és hatálya 1 Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(II.28.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. június 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII.

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr,

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2011.(IX.15.) rendelete. a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.(IX.15.) rendelete a szociális ellátásokról Márianosztra Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének az 1/2011. (I.27.), a 6/2011. (II.24.), a 22/2011. (VIII. 31.), valamint a 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben az 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításával.

Egységes szerkezetben az 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításával. Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011.(IX.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Egységes szerkezetben az 5/2012. (V.02.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. 2 AZ ATKÁRI

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete

HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete HUNYADFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Hunyadfalva Községi Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja

I. Rész. Általános Rendelkezések. A rendelet célja Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól (egységes szerkezet) Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben