Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 7/2008. (IV. 10.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 7/2008. (IV. 10.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról"

Átírás

1 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV. 10.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja, hatálya 1. (1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben nyújtható szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. (2) Jogi hatálya kiterjed az e rendelet alapján nyújtható ellátásokra, továbbá magasabb szintű jogforrás által szabályozott a Szt. által nyújtható ellátásokra. (3) A szociális törvényben biztosított ellátásokra a Szt. és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szabályai, és az egyes pénzbeli és szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az irányadók. 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed a Tokodaltáró Önkormányzat közigazgatási területén élő Szt. 3. (1)-(3) bekezdés szerinti személyekre. (2) Az eljárásra illetékességet a Szt. 32/A -a határozza meg. (3) Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra rászorulónak átmeneti (krízis) segélyt nyújtani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (4) A (3) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti az illetékességgel rendelkező szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a kifizetett támogatás megtérítését. Közös szabályok (1) E rendelet alkalmazásában: 3.

2 a.) hozzátartozó: az a vérszerinti-, mostoha- vagy nevelt gyermek, aki e rendelet tekintetében nem minősül közeli hozzátartozónak, továbbá az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, az egyeneságbeli rokon és annak házastársa; b.) tartásra köteles és képes személy: ba) az a közeli hozzátartozó, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíjmindenkori legkisebb összegének (továbbiakban öny.) kétszeresét, bb) a tartást szerződésben vállaló, bc) akit a bíróság tartásra kötelezett; c.) szociálisan rászorult: az a személy, aki vagyontalan, és akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öny mindenkori legkisebb összegét, ettől eltérni az ügyfél javára az egyes ellátásoknál szabályozottak szerint lehet. d.) rászoruló: az a szociálisan rászorult személy, da) aki tartási-, életjáradéki szerződést nem kötött vagy eltartója tartási kötelezettségét nem teljesíti, és db) akinek az ellátás hiánya az életét és testi épségét veszélyeztetné. e.) f.) rendkívüli élethelyzet: olyan előre nem látható rendkívüli esemény, mely a kérelmező és családja létfenntartását átmenetileg veszélyezteti. válsághelyzet: a) rendkívül súlyos egészségi állapota miatt, b) baleset következtében, c) elemi csapás vagy egyéb súlyos anyagi kár érte, és emiatt olyan helyzetbe kerül, hogy az anyagi segítség elmulasztása életét vagy létfenntartását veszélyezteti. g.) továbbá az Szt 4. (1) bekezdése szerinti, valamint a Gyvt. 5. -a szerinti meghatározások. (2) Ahol e rendelet jövedelmet említ, a családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. Szociális hatáskörök 4. (1) A Képviselő-testület a Szt-ben biztosított I. fokú hatáskörét az alábbi ügyekben a Szociális Művelődési és Közoktatási Bizottságra átruházza, továbbá az e rendeletben meghatározottak szerint I. fokú hatáskört biztosít az alábbi ügyekben: a) Méltányos ápolási díj, b) Átmeneti segély,

3 c) Lakásfenntartási támogatás, d) Átmeneti természetbeni segély, e) Temetési segély, (2) A polgármester a Szt. felhatalmazása alapján eredeti hatáskörben jár el: a) Köztemetés kérelem ügyében. (3) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározottak szerint a) krízis segély kérelmek, b) gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálásához a polgármesternek I. fokú hatáskört biztosít. (4) A jegyző a Szt. felhatalmazása alapján eredeti hatáskörben jár el: a) Alanyi jogú ápolási díj, b) Időskorúak járadéka, c) Rendszeres szociális segély, d) Közgyógyellátás e) Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolása, kérelmek ügyében. (5) A Képviselő-testület biztosítja a 70 év feletti tokodaltárói lakosok karácsonyi csomagját, és II. fokon jár el a) a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság (1) bekezdés szerinti feladatkörében, és b) a polgármester a (3) bekezdés szerinti feladatkörében I. fokon hozott döntése elleni jogorvoslatok elbírálásában. (6) A jegyző, továbbá a polgármester (2) és (4) bekezdés szerinti eredeti hatáskörében hozott I. fokú döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek II. fokon történő elbírálása a Közép- Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális- és Gyámhivatala hatáskörébe tartozik.

4 (7) A képviselő-testület az (5) bekezdés alapján hozott döntésének a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással az eljárásra illetékes Esztergom Városi Bíróságtól lehet kérni a döntés közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. (8) A jogorvoslati kérelmeket a II. fokon elbírálásra jogosult szervnek címezve, az I. fokon eljáró hatósághoz kell benyújtani. II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 5. (1) Az e rendelet alapján nyújtható ellátásokra jogosultság egyik feltétele a Szt. 4. (1) bek. b) pontjában szabályozott vagyonnal nem rendelkezés. A vagyon vizsgálata a kérelmezővel közös háztartásban együtt élő családtagokra is kiterjed. (2) Az e rendelet-, továbbá a szociális törvény szerint nyújtható ellátásokra általánosan érvényes eljárási szabályokat a ok határozzák meg. (3) Az ettől eltérő eljárási szabályok az egyes ellátásoknál kerülnek meghatározásra. Az eljárás megindítása 6. (1) Az eljárás megindítása kérelemre, vagy hivatalból történhet. A kérelem iránti nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban átvehetők. A szükséges mellékletekkel felszerelt papíralapú kérelmet postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalnál írásban lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a Szt-ben, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokat. (2) A Szt ának eljárási szabályait az e rendeletben biztosított ellátásokra is alkalmazni kell. Ettől eltérni a (3) bekezdésben foglaltak szerint lehet. (3) Ha a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást, akkor ezek tekintetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak: a.) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél egy hónap, b.) az egyéb jövedelmeknél pedig fél év, c.) ettől a Szt ban meghatározott mértékig akkor lehet eltérni, ha az az ügyfélre nézve kedvezőbb. (4) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal szociális helyzetének feltárásában. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a jogszabály az egyes ellátásoknál előír, és amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. (5) A szociális ellátások megállapításáról e rendeletben meghatározott kivételekkel a hatáskör birtokosa határozattal dönt. (6) Az e rendeletben biztosított ellátások iránti kérelmek kivizsgálása a Szt ait, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,

5 valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell. Az ellátások kifizetése, folyósítása, ellenőrzése 7. (1) A jegyző a szociális ellátás megállapításáról, fenntartásáról és megszüntetéséről a Szt a szerinti adatkörben nyilvántartást vezet, arról jogszabályban meghatározott esetben adatot szolgáltat. (2) A pénzbeni kifizetést elrendelő határozat rendelkezése alapján a jegyző a.) b.) c.) postai úton címre utalással, folyószámlára utalással, vagy házipénztárból történő kifizetéssel teljesíti. (3) A természetbeni ellátásokat a megállapító határozat rendelkezései szerint a jegyző a.) b.) c.) d.) ajándékcsomaggal, az ellátást, szolgáltatást nyújtó által kiállított számla kiegyenlítésével; az ellátást, szolgáltatást nyújtó részére havi, vagy negyedéves utalással; vagy utólagos elszámolással harmadik személy részére házipénztárból történő kifizetéssel teljesíti. (4) A jegyző további feladatként: a.) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; b.) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. 8. (1) A rendszeres ellátásokra való jogosultságot ha a Szt, vagy e rendelet másként nem rendelkezik legalább kétévente egy ízben felül kell vizsgálni. (2) Az e rendelet alapján megállapított, rosszhiszeműen és jogosulatlanul igénybe vett ellátást vissza kell fizetni, melynek szabályairól az ellátástól függően a Szt a rendelkezik. (3) A Szt. 17. (8) bekezdés szerinti méltányosságot e rendelet 4. -a szerint hatáskörrel rendelkező szerv gyakorolja. (1) Pénzbeni ellátások: III. PÉNZBENI ELLÁTÁSOK 9.

6 a) Ápolási díj b) Időskorúak járadéka c) Rendszeres szociális segély d) Lakásfenntartási támogatás e) Átmeneti segély f) Krízis segély g) Temetési segély Időskorúak járadéka 10. Az időskorúak járadékának feltételeit a Szt. 32/B-32/E -ai határozzák meg. A kérelem benyújtása, jövedelem igazolása, a kérelmező és családja szociális helyzetének feltárása során e rendelet szabályait kell alkalmazni. (1) A jegyző a Szt. 37/A-37/H -ai alapján a) egészségkárosodott, vagy b) nem foglalkoztatott, vagy c) támogatott álláskereső Rendszeres szociális segély 11. aktív korú kérelmező részére rendszeres szociális segélyt állapít meg, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. A jogosultság összegét a Szt. 37/E alapján kell megállapítani. (2) Aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyére jogosult kérelmező a Sztben szabályozott egyéb feltételek megléte esetén, aki a) Önkormányzat által szervezett közcélú munkát elfogadja, ennek hiányában b) SILVER-NET Bt-vel (továbbiakban együttműködésre kijelölt szerv) együttműködik. (3) Az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélye megállapításának feltétele, hogy a Szt-ben és e rendeletben meghatározottak szerint vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt, melynek keretében a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.

7 (4) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjed ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére, d) az önkormányzat által szervezett a Szt. 37/H. (6) bekezdés szerint megfelelő közcélú munka, vagy részére felajánlott más munkalehetőség elfogadására, e) az illetékes munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre. (5) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 3 hónapig 75 %-os csökkentett összeggel kell folyósítani. (6) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a) a megállapító határozatban együttműködésre kijelölt szervnél, vagy közcélú munkavégzésre kijelölt helyen második alkalommal nem jelenik meg, és távolmaradását hitelt érdemlően nem tudja igazolni, vagy b) a munkavégzésre kijelölt helyen való megjelenésekor láthatóan nincs munkavégzésre alkalmas állapotban (betegség kivételével), vagy c) megbeszélt időpontban a határozatban megjelölt időpontig nem teljesíti a Szt 37/D (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat, és e késedelmet hitelt érdemlően nem tudja alátámasztani. (7) Az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén Szt. 37/B (2) bekezdés b) pontja a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. (8) Együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy b) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti meg, vagy c) a (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti bármelyik együttműködési kötelezettségét két éven belül ismételten megszegi, vagy

8 d) két éven belül ötödik alkalommal fordul elő, hogy a megállapító határozatban együttműködésre kijelölt szervnél, vagy közcélú munkavégzésre kijelölt helyen nem jelenik meg, és távolmaradását hitelt érdemlően nem tudja igazolni, vagy e) két éven belül második alkalommal fordul elő, hogy a munkavégzésre kijelölt helyen való megjelenéskor láthatóan nincs munkavégzésre alkalmas állapotban, vagy f) nem teljesíti a Szt 37/D (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakat. (9) Az együttműködésre kijelölt szervezet az együttműködés hiányát a határozatot hozó jegyzőt soron kívül legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatja, mely alapján a jegyző az (5)-(7) bekezdései figyelembe vételével dönt a segély összegének csökkentéséről, vagy a rendszeres szociális segély megszüntetéséről. 12. (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek esetében a rendszeres szociális segély az Szt-ben meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a kérelmező a megállapító határozatban foglalt együttműködési kötelezettségének eleget tesz. (2) A kérelmező együttműködésre a 11. (2) bekezdés szerint az Önkormányzattal, vagy megfelelő közcélú munkalehetőség hiányában a Szolgálattal együttműködésre kötelezhető. (3) Az együttműködés során a) az Önkormányzatnál nyilvántartásba veteti magát, a segélyre való jogosultság felülvizsgálata során együttműködik. Az Önkormányzat illetve a munkaügyi központ kirendeltsége által felajánlott megfelelő munkalehetőséget elfogadja, b) az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban legalább 30 munkanap időtartamú munkát végez. c) alkalmi munkavállalói könyvvel a munkavállaló akkor foglalkoztatható, ha a foglalkoztatás első napjától számított 6 hónapon belül a foglalkoztatás együttes időtartama eléri a 30 munkanapot, d) amennyiben megfelelő munkalehetőség nem áll rendelkezésére, a Szolgálattal beilleszkedése érdekében írásos megállapodást köt, az általuk szervezett programokban részt vesz. (4) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban a) meg kell jelölni az együttműködésre kijelölt szervet, intézményt, az együttműködés típusát (11. (2) bekezdés a)-b) pontjai), b) a jogosultat max. 5 munkanap határidő megjelölésével kötelezni kell az együttműködési megállapodás megkötésére, c) figyelmeztetni kell az együttműködés megszegésének következményeire. (5) A (3) bekezdés d) pontja alapján kötelezően előírható programok: a) szocializációs program, amelynek célja az egyénnek és környezetének megfelelő, egyéni és családi életstratégiák kialakításának elősegítése, b) álláskeresést ösztönző program. (6) Az (5) bekezdésben foglalt programok teljesítéséhez kapcsolódó együttműködés eljárási szabályai:

9 a) a segélyben részesülő a határozatban megjelölt határidőn belül - köteles személyesen megkeresni a szolgálatot. b) a személyes konzultáció alapján az (5) bekezdés a)-b) pontjai szerinti megállapodást a szolgálat és a segélyben részesülő köti meg, amely tartalmazza a program (2) bekezdés szerinti meghatározását, a programban való részvétel módját és idejét, teljesítésének fontosabb céljait, a kölcsönös tájékoztatás rendjét és a fontosabb magatartási szabályokat. (7) Ha az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres segélyben részesülő a 11. (8) bekezdése a) vagy c) pontjaiban foglalt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor őt az ellátásból ki kell zárni. (8) Az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás bérezésére és egyéb feltételeire vonatkozóan a Szt 37/C. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (9) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatásra - jogszabályban foglalt eltérésekkel - a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni. 13. (1) Az aktív korú rendszeres szociális segély megállapításakor a 13. (2)-(6) bekezdéseiben meghatározott eljárási szabályokat kell alkalmazni. (2) A jegyző a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását követően, de a segély megállapítása előtt a kérelmező foglalkoztatási lehetőségét figyelemmel a Szt. 37/H -ában meghatározottak szerint megvizsgálja. (3) Ha a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül a kérelmező foglalkoztatása biztosítható, akkor a jegyző, a kérelem benyújtása és a foglalkoztatás megkezdése közötti időtartamra a havi segélyösszeg időarányos részében a segélyt megállapítja. (4) Ha a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás nem biztosítható, akkor a jegyző a 12. (5)-(9) bekezdései szerint együttműködésre kötelezéssel az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtásának időpontjától a segélyt megállapítja. (5) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy részére a segély a Szt 37/B (3) bekezdés feltételei szerint a megszüntetéstől számított harminchat hónapon belül ismételten megállapítható. (6) A segély folyósítása szünetel, ha az aktív korú nem foglalkoztatott személy az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást. (7) Ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban részt vevő havi keresete legalább ezer forinttal kevesebb a rendszeres szociális segély összegénél, jövedelmét a Szt. 37/C (2) bekezdése alapján a rendszeres szociális segély összegére ki kell egészíteni. Lakásfenntartási támogatás 14. (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

10 (2) A Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben lakásfenntartási támogatást nyújt a) az Szt ában meghatározottak szerint jogosultak részére (normatív lakásfenntartási támogatás), b) méltányosságból, az e rendeletben meghatározott feltételek alapján jogosultak részére. (3) Amennyiben a kérelmező a (2) bekezdés a) pontja szerinti normatív támogatásra jogosult, de a (2) bekezdés b) pontja szerint megállapítható lakásfenntartási összege magasabb, úgy a normatív alapon megállapított támogatás összegét a Szociális Művelődési és Közoktatási Bizottság e rendeletben méltányosságból nyújtható támogatás összegére kiegészíti, melyről egy határozatban dönt. 15. (1) Lakásfenntartási támogatás csak akkor állapítható meg, ha a kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élőknek a lakásfenntartási kiadásoknál figyelembe vehető közüzemi díj hátraléka nincs. (2) A lakásfenntartási támogatásra jogosultság elbírálásakor nem vehető figyelembe az a hátralék, amelyre a kérelmező a szolgáltatóval részlettörlesztésre irányuló megállapodást kötött, vagy a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon belül a Szociális Közoktatási és Művelődési Bizottság átmeneti természetbeni támogatást állapított meg részére. 16. (1) Lakásfenntartási támogatásban az a vagyonnal nem rendelkező személy, illetve család részesíthető, akire nézve a következő feltételek együttesen teljesülnek: a) a háztartásban együtt élő személyek a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek, b) lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkeznek, c) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öny. 200 %-át, d) lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás havi költségei elérik vagy meghaladják, az e rendelet mellékletében meghatározott mértéket. (2) Az elismert minimális lakásnagyság mértéke komfortfokozatra való tekintet nélkül: a) egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 40 m 2, b) többszemélyes háztartás esetén 40 m 2 és együttlakó személyenként további 6-6 m 2, legfeljebb 100 m 2. (3) A lakásfenntartás indokolt költségeként a Szt. 38. (10) bekezdésében felsorolt költségek vehetők figyelembe. 17. (1) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (2) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

11 (3) Ugyanazon lakásra vonatkozó több jogosult esetén a lakásfenntartási támogatást a lakás tulajdonosa, bérlője, vagy tényleges használója részére kell megállapítani. (4) A magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti díját szerződéssel és a postai feladóvevénnyel, vagy a bérbeadó és bérlő személyes nyilatkozatával kell igazolni. (5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást kérő milyen jogcímen lakik a lakásban. (6) A lakhatással kapcsolatos költségek összegét a kérelem benyújtását megelőző 3 havi számlával kell igazolni. (7) A támogatás összegét e rendelet melléklete szerint kell megállapítani. 18. (1) Amennyiben a kérelmező lakásfenntartási támogatásra jogosult, azt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani. (2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, melyet egy évre (azaz 12 hónapra) lehet megállapítani. (3) A határozott idő elteltével a támogatás megszűnik. Amennyiben a támogatás feltételei továbbra is fennállnak, új kérelem benyújtását követően a támogatás újból megállapítható. (4) Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra, illetve a már megállapított ellátást meg kell szüntetni, ha a folyósítás ideje alatt a lakásfenntartási kiadásokban a közüzemi szolgáltató felé hátraléka keletkezik. 19. (1) A támogatás mértékét a csatolt igazolások és az e rendelet mellékletében foglaltak figyelembevételével száz forintra kerekített összegben kell meghatározni. (2) A lakásfenntartási támogatást a kérelmező lakhatásának biztonsága érdekében úgy kell megállapítani, hogy elsődlegesen a lakbér, vagy albérleti díj, továbbá a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete csökkentését kell szolgálják. Ápolási díj 20. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díjra jogosultság feltételeit a Szt a szabályozza. 21. (1) Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével az a hozzátartozó, aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.

12 (2) A Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy Szt. 43/B. (1) bekezdés gondozását végzi, amennyiben a) a beteg hozzátartozó ápolása címén munkahelyétől fizetés nélküli szabadságot kénytelen igénybe venni, vagy munkahelyét elhagyni, b) a beteg ellátását más hozzátartozó keresetveszteség nélkül nem tudja biztosítani, és c) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg, d) sem az ápolásra szoruló hozzátartozó, sem az ápolási díjat igénylő és a közös háztartásban együtt élő hozzátartozó nem rendelkezik vagyonnal. (3) A kérelmező nyilatkozata alapján a jövedelem számításánál külön háztartásban élőnek kell tekinteni az ápolásra szoruló hozzátartozót, ha az ápolásban részesülő és az ápolási díjat igénylő az ápolás céljából létesített közös lakóhelyet. (4) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság ha annak szükségessége felmerül, de legalább kétévente egyszer felülvizsgálja. (5) A (2) bekezdés a) pontja szerint munkahelye elhagyásának minősül, ha az ápolást nyújtó egyébként e rendelet ai alapján rendszeres szociális segélyre lenne jogosult. 22. (1) Nem állapítható meg ápolási díj a hozzátartozónak a Szt. 42. (1) bekezdésében felsorolt esetekben. (2) Az ápolás ellenőrzésére az ápolt személy tartózkodási helyén a jegyző jogosult. A méltányosságból nyújtott ápolási díjak esetén az ellenőrzésre a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság is jogosult. (3) Az ápoló kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a) az ápolásra szoruló személy nincs megfelelően ellátva, b) ha az ápolási díjban részesülő egészségi állapota, alkoholos vagy egyéb kábító hatású szerek befolyása alatt áll, és nincs abban az állapotban hogy vállalt kötelezettségét ellássa, c) ha az ápolt személy nem található a megjelölt tartózkodási helyen, és új tartózkodási helyet az ápolást végző személy nem közölt. (4) Nem jogosult ápolási díjra, illetve a már megállapított ellátást meg kell szüntetni a Szt. 42. (1)-(2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdésben felsorolt esetekben.

13 23. (1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a Szt. 43. szerinti igazolásokat. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelemhez mellékelni kell a 21. (3) bekezdés a)-c) pontban meghatározott tény fennállása esetén a munkáltató által kiállított igazolást is. 24. (1) Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulék és magán-nyugdíjpénztári tagság esetén magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötelezett. (2) A települési önkormányzat az ápolási díj folyósításának időtartamára a társadalombiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulék fizetésére kötelezett. (3) Az e rendelet alapján megállapított ápolási díj havonta folyósítandó összege a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 80 %-a. Átmeneti és krízis segély Átmeneti segély 25. (1) Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Átmeneti segélyben az a személy részesíthető a.) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öny. 100 %-át, b.) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öny. 150 %-át nem haladja meg. (4) A megállapítható átmeneti segély összege Ft-nál kevesebb, és az öny. 50 %-ánál több nem lehet. Krízis segély 26. (1) A polgármester ha a kérelmező időszakosan létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és azonnali segítségre van szüksége krízis segélyt nyújthat.

14 (2) Krízis segély jogosultsági feltételei megegyeznek az átmeneti segély feltételeivel, azzal az eltéréssel, hogy a krízis segély összege Ft-nál kevesebb, és az öny. összegének 200 %- ánál több nem lehet. (3) Válsághelyzetbe került kérelmező esetén krízissegélyben részesíthető a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öny. 150 %-át, b) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öny. 200 %-át nem haladja meg. (4) Ha a polgármester a krízis segélyt megállapítja, arról a Szociális Művelődési és Közoktatási Bizottságot a határozat 1 példányával tájékoztatja. (5) A krízis segélyt legkésőbb a megállapítást követő munkanapon a jogosult részére biztosítani kell. Közös szabályok 27. (1) Az átmeneti és krízis segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot. (2) Indokolt esetben a segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználásáról történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban rendelkezni kell a felhasználás céljáról és az elszámolás módjáról. (3) Amennyiben a már kifizetett átmeneti segély megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által kért bizonyítékokat csatolni. Ha a közreműködést megtagadja, vagy a segélyt nem a határozatban megjelölt célra használta fel, a támogatás összegének visszafizetésére kötelezhető. (4) Átmeneti, vagy krízis segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és a jegyző által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem például élvezeti cikkekre) fordítaná, részére az átmeneti segélyt a kérelmező szükségleteihez igazodva természetben kell megállapítani. Temetési segély 28. (1) A Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segély nem állapítható meg annak:

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (II.13) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Község önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009. (V. 4.) FKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009. (V. 4.) FKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2009. (V. 4.) FKKT. RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1

15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 15/2003. (04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 18/2008. (X.09.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008. (IV.10.) rendelet módosításáról

Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 18/2008. (X.09.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008. (IV.10.) rendelet módosításáról Tokodaltáró Község Önkormányzatának 18/2008. (X.09.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008. (IV.10.) rendelet módosításáról (rövidített megjelölés 7/2008. (IV.10. tokodaltárói ör.) Tokodaltáró

Részletesebben