Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 7/2008. (IV. 10.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 7/2008. (IV. 10.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról"

Átírás

1 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 7/2008. (IV. 10.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi szolidaritás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja, hatálya 1. (1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben nyújtható szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. (2) Jogi hatálya kiterjed az e rendelet alapján nyújtható ellátásokra, továbbá magasabb szintű jogforrás által szabályozott a Szt. által nyújtható ellátásokra. (3) A szociális törvényben biztosított ellátásokra a Szt. és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szabályai, és az egyes pénzbeli és szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az irányadók. 2. (1) E rendelet hatálya kiterjed a Tokodaltáró Önkormányzat közigazgatási területén élő Szt. 3. (1)-(3) bekezdés szerinti személyekre. (2) Az eljárásra illetékességet a Szt. 32/A -a határozza meg. (3) Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra rászorulónak átmeneti (krízis) segélyt nyújtani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (4) A (3) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedésről haladéktalanul értesíti az illetékességgel rendelkező szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a kifizetett támogatás megtérítését. Közös szabályok (1) E rendelet alkalmazásában: 3.

2 a.) hozzátartozó: az a vérszerinti-, mostoha- vagy nevelt gyermek, aki e rendelet tekintetében nem minősül közeli hozzátartozónak, továbbá az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, az egyeneságbeli rokon és annak házastársa; b.) tartásra köteles és képes személy: ba) az a közeli hozzátartozó, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíjmindenkori legkisebb összegének (továbbiakban öny.) kétszeresét, bb) a tartást szerződésben vállaló, bc) akit a bíróság tartásra kötelezett; c.) szociálisan rászorult: az a személy, aki vagyontalan, és akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öny mindenkori legkisebb összegét, ettől eltérni az ügyfél javára az egyes ellátásoknál szabályozottak szerint lehet. d.) rászoruló: az a szociálisan rászorult személy, da) aki tartási-, életjáradéki szerződést nem kötött vagy eltartója tartási kötelezettségét nem teljesíti, és db) akinek az ellátás hiánya az életét és testi épségét veszélyeztetné. e.) f.) rendkívüli élethelyzet: olyan előre nem látható rendkívüli esemény, mely a kérelmező és családja létfenntartását átmenetileg veszélyezteti. válsághelyzet: a) rendkívül súlyos egészségi állapota miatt, b) baleset következtében, c) elemi csapás vagy egyéb súlyos anyagi kár érte, és emiatt olyan helyzetbe kerül, hogy az anyagi segítség elmulasztása életét vagy létfenntartását veszélyezteti. g.) továbbá az Szt 4. (1) bekezdése szerinti, valamint a Gyvt. 5. -a szerinti meghatározások. (2) Ahol e rendelet jövedelmet említ, a családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. Szociális hatáskörök 4. (1) A Képviselő-testület a Szt-ben biztosított I. fokú hatáskörét az alábbi ügyekben a Szociális Művelődési és Közoktatási Bizottságra átruházza, továbbá az e rendeletben meghatározottak szerint I. fokú hatáskört biztosít az alábbi ügyekben: a) Méltányos ápolási díj, b) Átmeneti segély,

3 c) Lakásfenntartási támogatás, d) Átmeneti természetbeni segély, e) Temetési segély, (2) A polgármester a Szt. felhatalmazása alapján eredeti hatáskörben jár el: a) Köztemetés kérelem ügyében. (3) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározottak szerint a) krízis segély kérelmek, b) gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálásához a polgármesternek I. fokú hatáskört biztosít. (4) A jegyző a Szt. felhatalmazása alapján eredeti hatáskörben jár el: a) Alanyi jogú ápolási díj, b) Időskorúak járadéka, c) Rendszeres szociális segély, d) Közgyógyellátás e) Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolása, kérelmek ügyében. (5) A Képviselő-testület biztosítja a 70 év feletti tokodaltárói lakosok karácsonyi csomagját, és II. fokon jár el a) a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság (1) bekezdés szerinti feladatkörében, és b) a polgármester a (3) bekezdés szerinti feladatkörében I. fokon hozott döntése elleni jogorvoslatok elbírálásában. (6) A jegyző, továbbá a polgármester (2) és (4) bekezdés szerinti eredeti hatáskörében hozott I. fokú döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek II. fokon történő elbírálása a Közép- Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális- és Gyámhivatala hatáskörébe tartozik.

4 (7) A képviselő-testület az (5) bekezdés alapján hozott döntésének a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással az eljárásra illetékes Esztergom Városi Bíróságtól lehet kérni a döntés közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. (8) A jogorvoslati kérelmeket a II. fokon elbírálásra jogosult szervnek címezve, az I. fokon eljáró hatósághoz kell benyújtani. II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 5. (1) Az e rendelet alapján nyújtható ellátásokra jogosultság egyik feltétele a Szt. 4. (1) bek. b) pontjában szabályozott vagyonnal nem rendelkezés. A vagyon vizsgálata a kérelmezővel közös háztartásban együtt élő családtagokra is kiterjed. (2) Az e rendelet-, továbbá a szociális törvény szerint nyújtható ellátásokra általánosan érvényes eljárási szabályokat a ok határozzák meg. (3) Az ettől eltérő eljárási szabályok az egyes ellátásoknál kerülnek meghatározásra. Az eljárás megindítása 6. (1) Az eljárás megindítása kérelemre, vagy hivatalból történhet. A kérelem iránti nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban átvehetők. A szükséges mellékletekkel felszerelt papíralapú kérelmet postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalnál írásban lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a Szt-ben, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokat. (2) A Szt ának eljárási szabályait az e rendeletben biztosított ellátásokra is alkalmazni kell. Ettől eltérni a (3) bekezdésben foglaltak szerint lehet. (3) Ha a szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást, akkor ezek tekintetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak: a.) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél egy hónap, b.) az egyéb jövedelmeknél pedig fél év, c.) ettől a Szt ban meghatározott mértékig akkor lehet eltérni, ha az az ügyfélre nézve kedvezőbb. (4) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal szociális helyzetének feltárásában. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a jogszabály az egyes ellátásoknál előír, és amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek. (5) A szociális ellátások megállapításáról e rendeletben meghatározott kivételekkel a hatáskör birtokosa határozattal dönt. (6) Az e rendeletben biztosított ellátások iránti kérelmek kivizsgálása a Szt ait, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,

5 valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell. Az ellátások kifizetése, folyósítása, ellenőrzése 7. (1) A jegyző a szociális ellátás megállapításáról, fenntartásáról és megszüntetéséről a Szt a szerinti adatkörben nyilvántartást vezet, arról jogszabályban meghatározott esetben adatot szolgáltat. (2) A pénzbeni kifizetést elrendelő határozat rendelkezése alapján a jegyző a.) b.) c.) postai úton címre utalással, folyószámlára utalással, vagy házipénztárból történő kifizetéssel teljesíti. (3) A természetbeni ellátásokat a megállapító határozat rendelkezései szerint a jegyző a.) b.) c.) d.) ajándékcsomaggal, az ellátást, szolgáltatást nyújtó által kiállított számla kiegyenlítésével; az ellátást, szolgáltatást nyújtó részére havi, vagy negyedéves utalással; vagy utólagos elszámolással harmadik személy részére házipénztárból történő kifizetéssel teljesíti. (4) A jegyző további feladatként: a.) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; b.) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. 8. (1) A rendszeres ellátásokra való jogosultságot ha a Szt, vagy e rendelet másként nem rendelkezik legalább kétévente egy ízben felül kell vizsgálni. (2) Az e rendelet alapján megállapított, rosszhiszeműen és jogosulatlanul igénybe vett ellátást vissza kell fizetni, melynek szabályairól az ellátástól függően a Szt a rendelkezik. (3) A Szt. 17. (8) bekezdés szerinti méltányosságot e rendelet 4. -a szerint hatáskörrel rendelkező szerv gyakorolja. (1) Pénzbeni ellátások: III. PÉNZBENI ELLÁTÁSOK 9.

6 a) Ápolási díj b) Időskorúak járadéka c) Rendszeres szociális segély d) Lakásfenntartási támogatás e) Átmeneti segély f) Krízis segély g) Temetési segély Időskorúak járadéka 10. Az időskorúak járadékának feltételeit a Szt. 32/B-32/E -ai határozzák meg. A kérelem benyújtása, jövedelem igazolása, a kérelmező és családja szociális helyzetének feltárása során e rendelet szabályait kell alkalmazni. (1) A jegyző a Szt. 37/A-37/H -ai alapján a) egészségkárosodott, vagy b) nem foglalkoztatott, vagy c) támogatott álláskereső Rendszeres szociális segély 11. aktív korú kérelmező részére rendszeres szociális segélyt állapít meg, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. A jogosultság összegét a Szt. 37/E alapján kell megállapítani. (2) Aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyére jogosult kérelmező a Sztben szabályozott egyéb feltételek megléte esetén, aki a) Önkormányzat által szervezett közcélú munkát elfogadja, ennek hiányában b) SILVER-NET Bt-vel (továbbiakban együttműködésre kijelölt szerv) együttműködik. (3) Az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélye megállapításának feltétele, hogy a Szt-ben és e rendeletben meghatározottak szerint vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt, melynek keretében a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.

7 (4) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjed ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére, d) az önkormányzat által szervezett a Szt. 37/H. (6) bekezdés szerint megfelelő közcélú munka, vagy részére felajánlott más munkalehetőség elfogadására, e) az illetékes munkaügyi központnál álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködésre. (5) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 3 hónapig 75 %-os csökkentett összeggel kell folyósítani. (6) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a) a megállapító határozatban együttműködésre kijelölt szervnél, vagy közcélú munkavégzésre kijelölt helyen második alkalommal nem jelenik meg, és távolmaradását hitelt érdemlően nem tudja igazolni, vagy b) a munkavégzésre kijelölt helyen való megjelenésekor láthatóan nincs munkavégzésre alkalmas állapotban (betegség kivételével), vagy c) megbeszélt időpontban a határozatban megjelölt időpontig nem teljesíti a Szt 37/D (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat, és e késedelmet hitelt érdemlően nem tudja alátámasztani. (7) Az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén Szt. 37/B (2) bekezdés b) pontja a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. (8) Együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy b) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szünteti meg, vagy c) a (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti bármelyik együttműködési kötelezettségét két éven belül ismételten megszegi, vagy

8 d) két éven belül ötödik alkalommal fordul elő, hogy a megállapító határozatban együttműködésre kijelölt szervnél, vagy közcélú munkavégzésre kijelölt helyen nem jelenik meg, és távolmaradását hitelt érdemlően nem tudja igazolni, vagy e) két éven belül második alkalommal fordul elő, hogy a munkavégzésre kijelölt helyen való megjelenéskor láthatóan nincs munkavégzésre alkalmas állapotban, vagy f) nem teljesíti a Szt 37/D (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakat. (9) Az együttműködésre kijelölt szervezet az együttműködés hiányát a határozatot hozó jegyzőt soron kívül legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatja, mely alapján a jegyző az (5)-(7) bekezdései figyelembe vételével dönt a segély összegének csökkentéséről, vagy a rendszeres szociális segély megszüntetéséről. 12. (1) Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek esetében a rendszeres szociális segély az Szt-ben meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a kérelmező a megállapító határozatban foglalt együttműködési kötelezettségének eleget tesz. (2) A kérelmező együttműködésre a 11. (2) bekezdés szerint az Önkormányzattal, vagy megfelelő közcélú munkalehetőség hiányában a Szolgálattal együttműködésre kötelezhető. (3) Az együttműködés során a) az Önkormányzatnál nyilvántartásba veteti magát, a segélyre való jogosultság felülvizsgálata során együttműködik. Az Önkormányzat illetve a munkaügyi központ kirendeltsége által felajánlott megfelelő munkalehetőséget elfogadja, b) az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban legalább 30 munkanap időtartamú munkát végez. c) alkalmi munkavállalói könyvvel a munkavállaló akkor foglalkoztatható, ha a foglalkoztatás első napjától számított 6 hónapon belül a foglalkoztatás együttes időtartama eléri a 30 munkanapot, d) amennyiben megfelelő munkalehetőség nem áll rendelkezésére, a Szolgálattal beilleszkedése érdekében írásos megállapodást köt, az általuk szervezett programokban részt vesz. (4) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban a) meg kell jelölni az együttműködésre kijelölt szervet, intézményt, az együttműködés típusát (11. (2) bekezdés a)-b) pontjai), b) a jogosultat max. 5 munkanap határidő megjelölésével kötelezni kell az együttműködési megállapodás megkötésére, c) figyelmeztetni kell az együttműködés megszegésének következményeire. (5) A (3) bekezdés d) pontja alapján kötelezően előírható programok: a) szocializációs program, amelynek célja az egyénnek és környezetének megfelelő, egyéni és családi életstratégiák kialakításának elősegítése, b) álláskeresést ösztönző program. (6) Az (5) bekezdésben foglalt programok teljesítéséhez kapcsolódó együttműködés eljárási szabályai:

9 a) a segélyben részesülő a határozatban megjelölt határidőn belül - köteles személyesen megkeresni a szolgálatot. b) a személyes konzultáció alapján az (5) bekezdés a)-b) pontjai szerinti megállapodást a szolgálat és a segélyben részesülő köti meg, amely tartalmazza a program (2) bekezdés szerinti meghatározását, a programban való részvétel módját és idejét, teljesítésének fontosabb céljait, a kölcsönös tájékoztatás rendjét és a fontosabb magatartási szabályokat. (7) Ha az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres segélyben részesülő a 11. (8) bekezdése a) vagy c) pontjaiban foglalt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor őt az ellátásból ki kell zárni. (8) Az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás bérezésére és egyéb feltételeire vonatkozóan a Szt 37/C. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (9) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatásra - jogszabályban foglalt eltérésekkel - a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni. 13. (1) Az aktív korú rendszeres szociális segély megállapításakor a 13. (2)-(6) bekezdéseiben meghatározott eljárási szabályokat kell alkalmazni. (2) A jegyző a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását követően, de a segély megállapítása előtt a kérelmező foglalkoztatási lehetőségét figyelemmel a Szt. 37/H -ában meghatározottak szerint megvizsgálja. (3) Ha a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül a kérelmező foglalkoztatása biztosítható, akkor a jegyző, a kérelem benyújtása és a foglalkoztatás megkezdése közötti időtartamra a havi segélyösszeg időarányos részében a segélyt megállapítja. (4) Ha a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatás nem biztosítható, akkor a jegyző a 12. (5)-(9) bekezdései szerint együttműködésre kötelezéssel az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtásának időpontjától a segélyt megállapítja. (5) Az aktív korú nem foglalkoztatott személy részére a segély a Szt 37/B (3) bekezdés feltételei szerint a megszüntetéstől számított harminchat hónapon belül ismételten megállapítható. (6) A segély folyósítása szünetel, ha az aktív korú nem foglalkoztatott személy az Önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást. (7) Ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban részt vevő havi keresete legalább ezer forinttal kevesebb a rendszeres szociális segély összegénél, jövedelmét a Szt. 37/C (2) bekezdése alapján a rendszeres szociális segély összegére ki kell egészíteni. Lakásfenntartási támogatás 14. (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

10 (2) A Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben lakásfenntartási támogatást nyújt a) az Szt ában meghatározottak szerint jogosultak részére (normatív lakásfenntartási támogatás), b) méltányosságból, az e rendeletben meghatározott feltételek alapján jogosultak részére. (3) Amennyiben a kérelmező a (2) bekezdés a) pontja szerinti normatív támogatásra jogosult, de a (2) bekezdés b) pontja szerint megállapítható lakásfenntartási összege magasabb, úgy a normatív alapon megállapított támogatás összegét a Szociális Művelődési és Közoktatási Bizottság e rendeletben méltányosságból nyújtható támogatás összegére kiegészíti, melyről egy határozatban dönt. 15. (1) Lakásfenntartási támogatás csak akkor állapítható meg, ha a kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élőknek a lakásfenntartási kiadásoknál figyelembe vehető közüzemi díj hátraléka nincs. (2) A lakásfenntartási támogatásra jogosultság elbírálásakor nem vehető figyelembe az a hátralék, amelyre a kérelmező a szolgáltatóval részlettörlesztésre irányuló megállapodást kötött, vagy a kérelem benyújtását megelőző egy hónapon belül a Szociális Közoktatási és Művelődési Bizottság átmeneti természetbeni támogatást állapított meg részére. 16. (1) Lakásfenntartási támogatásban az a vagyonnal nem rendelkező személy, illetve család részesíthető, akire nézve a következő feltételek együttesen teljesülnek: a) a háztartásban együtt élő személyek a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek, b) lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem rendelkeznek, c) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öny. 200 %-át, d) lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás havi költségei elérik vagy meghaladják, az e rendelet mellékletében meghatározott mértéket. (2) Az elismert minimális lakásnagyság mértéke komfortfokozatra való tekintet nélkül: a) egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 40 m 2, b) többszemélyes háztartás esetén 40 m 2 és együttlakó személyenként további 6-6 m 2, legfeljebb 100 m 2. (3) A lakásfenntartás indokolt költségeként a Szt. 38. (10) bekezdésében felsorolt költségek vehetők figyelembe. 17. (1) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (2) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

11 (3) Ugyanazon lakásra vonatkozó több jogosult esetén a lakásfenntartási támogatást a lakás tulajdonosa, bérlője, vagy tényleges használója részére kell megállapítani. (4) A magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti díját szerződéssel és a postai feladóvevénnyel, vagy a bérbeadó és bérlő személyes nyilatkozatával kell igazolni. (5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást kérő milyen jogcímen lakik a lakásban. (6) A lakhatással kapcsolatos költségek összegét a kérelem benyújtását megelőző 3 havi számlával kell igazolni. (7) A támogatás összegét e rendelet melléklete szerint kell megállapítani. 18. (1) Amennyiben a kérelmező lakásfenntartási támogatásra jogosult, azt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani. (2) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, melyet egy évre (azaz 12 hónapra) lehet megállapítani. (3) A határozott idő elteltével a támogatás megszűnik. Amennyiben a támogatás feltételei továbbra is fennállnak, új kérelem benyújtását követően a támogatás újból megállapítható. (4) Nem jogosult lakásfenntartási támogatásra, illetve a már megállapított ellátást meg kell szüntetni, ha a folyósítás ideje alatt a lakásfenntartási kiadásokban a közüzemi szolgáltató felé hátraléka keletkezik. 19. (1) A támogatás mértékét a csatolt igazolások és az e rendelet mellékletében foglaltak figyelembevételével száz forintra kerekített összegben kell meghatározni. (2) A lakásfenntartási támogatást a kérelmező lakhatásának biztonsága érdekében úgy kell megállapítani, hogy elsődlegesen a lakbér, vagy albérleti díj, továbbá a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete csökkentését kell szolgálják. Ápolási díj 20. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díjra jogosultság feltételeit a Szt a szabályozza. 21. (1) Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével az a hozzátartozó, aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.

12 (2) A Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy Szt. 43/B. (1) bekezdés gondozását végzi, amennyiben a) a beteg hozzátartozó ápolása címén munkahelyétől fizetés nélküli szabadságot kénytelen igénybe venni, vagy munkahelyét elhagyni, b) a beteg ellátását más hozzátartozó keresetveszteség nélkül nem tudja biztosítani, és c) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg, d) sem az ápolásra szoruló hozzátartozó, sem az ápolási díjat igénylő és a közös háztartásban együtt élő hozzátartozó nem rendelkezik vagyonnal. (3) A kérelmező nyilatkozata alapján a jövedelem számításánál külön háztartásban élőnek kell tekinteni az ápolásra szoruló hozzátartozót, ha az ápolásban részesülő és az ápolási díjat igénylő az ápolás céljából létesített közös lakóhelyet. (4) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság ha annak szükségessége felmerül, de legalább kétévente egyszer felülvizsgálja. (5) A (2) bekezdés a) pontja szerint munkahelye elhagyásának minősül, ha az ápolást nyújtó egyébként e rendelet ai alapján rendszeres szociális segélyre lenne jogosult. 22. (1) Nem állapítható meg ápolási díj a hozzátartozónak a Szt. 42. (1) bekezdésében felsorolt esetekben. (2) Az ápolás ellenőrzésére az ápolt személy tartózkodási helyén a jegyző jogosult. A méltányosságból nyújtott ápolási díjak esetén az ellenőrzésre a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság is jogosult. (3) Az ápoló kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a) az ápolásra szoruló személy nincs megfelelően ellátva, b) ha az ápolási díjban részesülő egészségi állapota, alkoholos vagy egyéb kábító hatású szerek befolyása alatt áll, és nincs abban az állapotban hogy vállalt kötelezettségét ellássa, c) ha az ápolt személy nem található a megjelölt tartózkodási helyen, és új tartózkodási helyet az ápolást végző személy nem közölt. (4) Nem jogosult ápolási díjra, illetve a már megállapított ellátást meg kell szüntetni a Szt. 42. (1)-(2) bekezdésében, valamint a (3) bekezdésben felsorolt esetekben.

13 23. (1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a Szt. 43. szerinti igazolásokat. (2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelemhez mellékelni kell a 21. (3) bekezdés a)-c) pontban meghatározott tény fennállása esetén a munkáltató által kiállított igazolást is. 24. (1) Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulék és magán-nyugdíjpénztári tagság esetén magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötelezett. (2) A települési önkormányzat az ápolási díj folyósításának időtartamára a társadalombiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulék fizetésére kötelezett. (3) Az e rendelet alapján megállapított ápolási díj havonta folyósítandó összege a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 80 %-a. Átmeneti és krízis segély Átmeneti segély 25. (1) Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Átmeneti segélyben az a személy részesíthető a.) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öny. 100 %-át, b.) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öny. 150 %-át nem haladja meg. (4) A megállapítható átmeneti segély összege Ft-nál kevesebb, és az öny. 50 %-ánál több nem lehet. Krízis segély 26. (1) A polgármester ha a kérelmező időszakosan létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és azonnali segítségre van szüksége krízis segélyt nyújthat.

14 (2) Krízis segély jogosultsági feltételei megegyeznek az átmeneti segély feltételeivel, azzal az eltéréssel, hogy a krízis segély összege Ft-nál kevesebb, és az öny. összegének 200 %- ánál több nem lehet. (3) Válsághelyzetbe került kérelmező esetén krízissegélyben részesíthető a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öny. 150 %-át, b) egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öny. 200 %-át nem haladja meg. (4) Ha a polgármester a krízis segélyt megállapítja, arról a Szociális Művelődési és Közoktatási Bizottságot a határozat 1 példányával tájékoztatja. (5) A krízis segélyt legkésőbb a megállapítást követő munkanapon a jogosult részére biztosítani kell. Közös szabályok 27. (1) Az átmeneti és krízis segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és pályakezdő személyek esetében az erre vonatkozó nyilatkozatot. (2) Indokolt esetben a segélyben részesített személyt kötelezni lehet a segély felhasználásáról történő elszámolásra. Ez esetben a határozatban rendelkezni kell a felhasználás céljáról és az elszámolás módjáról. (3) Amennyiben a már kifizetett átmeneti segély megfelelő felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által kért bizonyítékokat csatolni. Ha a közreműködést megtagadja, vagy a segélyt nem a határozatban megjelölt célra használta fel, a támogatás összegének visszafizetésére kötelezhető. (4) Átmeneti, vagy krízis segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és a jegyző által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre (hanem például élvezeti cikkekre) fordítaná, részére az átmeneti segélyt a kérelmező szükségleteihez igazodva természetben kell megállapítani. Temetési segély 28. (1) A Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segély nem állapítható meg annak:

15 a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öny. 120 %-át, egyedül élő esetén 180 %-át, b) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült, c) ahol a temetés költsége meghaladja a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget. (3) A jegyző minden év januárban és júliusban bekéri a tokodi köztemető üzemeltetőjétől a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összegét. 29. (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát, valamint a kérelmező és családja jövedelemigazolását. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét, illetve a határozat számát a jegyző a számlákra rávezeti. (3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak 50 %-át, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 30. Gyógyszertámogatás (1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, aki közgyógyellátásra nem jogosult, havi gyógyszerköltsége meghaladja a nyugdíjminimum 25 %-át, családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öny. 150 %-át, egyedülálló esetén a öny. 250 %-át. (2) Gyógyszertámogatás 6 hónapra állapítható meg, havi Ft összegben. (3) Alanyi jogon gyógyszertámogatás illeti meg azt a kérelmezőt, aki daganatos betegségben szenved, és közgyógyellátásra nem jogosult. IV. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 31. (1) Az adott pénzbeli ellátás tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv, vagy személy döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. (2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve az intézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

16 (1) Természetbeni ellátások: 32. a) közgyógyellátás, b) köztemetés, c) 70 év felettiek karácsonyi ajándékcsomagja, d) átmeneti természetbeni segély. (2) A pénzben nyújtható ellátások közül az alábbiak természetben is megállapíthatók: a) lakásfenntartási támogatás, b) átmeneti segély, c) temetési segély, d) krízis segély. Közgyógyellátás 33. (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A közgyógyellátásra jogosultságot a Szt ai szabályozzák. (2) Méltányosságból közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a tokodaltárói lakóhelyű személyt, akinél, a családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme az öny. 150 %-át, egyedülállónál a 200 %-át nem haladja meg, és közgyógyellátásra kiváltható gyógyszereinek havi költsége eléri, vagy meghaladja az öny. 20 %-át. (3) A közgyógyellátásra való jogosultságot a jegyző állapítja meg, mely alapján az igazolványt a MEP állítja ki. (4) A közgyógyellátási igazolvány iránti kérelemhez csatolni kell a (2) bekezdés alapján benyújtott igény esetén a kérelmező és a családja jövedelemigazolását, valamint a háziorvos igazolását a részére havonta rendelt gyógyszerek megnevezéséről. Köztemetés 34. (1) A polgármesternek kell gondoskodnia a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül annak a Tokodaltáró közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, akinél a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) A köztemetés elrendeléséhez a Szt a szabályait kell alkalmazni. 70 év felettiek karácsonyi ajándékcsomagja

17 35. (1) A Képviselő-testület éves költségvetésben biztosított keret erejéig egységes értékben a 70 év feletti lakosok részére karácsonyi ajándékcsomagot adhat. (2) Ajándékcsomagra jogosult minden tokodaltárói lakóhellyel rendelkező személy, aki a tárgyév december 31-ig a 70. életévét betölti. (3) Az ajándékcsomagok kézbesítéséhez Képviselő-testület részére a jogosultak nevét és lakcímét a jegyző szolgáltatja. (4) Jogosultság szempontjából tokodaltárói lakosként kell figyelembe venni azokat a (2) bekezdés szerinti személyeket, akik a (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatok alapján a tárgyév november 30-án Tokodaltárón lakóhellyel rendelkeznek. Átmeneti természetbeni segély 36. (1) A Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság átmeneti természetbeni segélyt állapíthat meg annak a szociálisan rászorult kérelmezőnek, aki rendkívüli élethelyzetbe került, ezért lakásfenntartási kiadásainál elmaradása keletkezett, és azt önerőből nem képes megoldani. (2) Támogatás abban az esetben adható, ha a kérelmező elmaradása a három hónapot nem haladja meg, továbbá jövedelmi viszonyai, lakásfenntartási költségei valamint a lakásnagysága az e rendelet szerinti lakásfenntartási támogatásoknál meghatározott ellátásra való jogosultsági feltételeknek megfelelnek. (3) A támogatás összege alkalmanként nem lehet több az öny. mértékénél. (4) Nem adható támogatás, ha ugyanazon lakásra kérelmező, vagy családja részére a kérelem benyújtása előtt két éven belül már megállapítottak ilyen jellegű támogatást. 37. (1) Az átmeneti természetbeni segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a lakásfenntartási támogatás megállapításához szükséges igazolásokat, továbbá a szolgáltató igazolását arról, hogy mennyi az elmaradása, és ezt mennyi idő alatt halmozta fel. (2) A támogatást annak a szolgáltatónak a részére kell folyósítani, ahol a kérelmezőnek hátraléka keletkezett. (3) Amennyiben a kérelmezőnek több szolgáltató felé van tartozása, úgy a Szociális, Művelődési és Közoktatási Bizottság elsődlegesen a lakhatást fenyegető tartozás-, másodlagosan az Önkormányzat felé fennálló tartozás kiegyenlítéséhez állapítja meg az átmeneti természetbeni segélyt.

18 V. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 38. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napjával lép hatályba, rendelkezéseit azonban, ha az, az ügyfélre kedvezőbb, a április 1-ét követően indult folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tokodaltáró Község Önkormányzatának 12/2005. (VI. 03.) sz. rendelete. Tokodaltáró, április 10. Petrik József polgármester dr. Szax Márta Veronika jegyző Záradék: Jelen rendelet kihirdetésre került. Tokodaltáró, április 15. dr. Szax Márta Veronika jegyző

19 Melléklet A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSNÁL JOGOSULTSÁGKÉNT FIGYELEMBE VEHETŐ JÖVEDELEM, LAKÁSFENNTARTÁSI KIADÁSOK, VALAMINT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA Lakásfenntartási támogatás egy főre jutó jövedelem az öny. %-ában Lakásfenntartás igazolt kiadásai a család összes jövedelme %-ában Lakásfenntartási támogatás (min Ft/hó) 200 %-ig 30 %-tól Ft

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete 11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendszeréről

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT 6/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24/2015. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./ Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2007./VIII.15./ sz. rendelete a szociális gondoskodásról szóló 5/2006. /IV.10./ sz. rendelettel módosított 4/2005./IX.1./ sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2007.(IV.3.) rendelete A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő testülete a

Részletesebben

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló 9/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben