CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2011.(IX.1.) RENDELETE AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2011.(IX.1.) RENDELETE AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK SZABÁLYOZÁSÁRÓL"

Átírás

1 CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2011.(IX.1.) RENDELETE AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Kihírdetve:.. Rádulyné dr. Petrányi Júlia jegyző

2 2 Csengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(IX.1.) rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b.), 32. (1) bekezdés b.) és (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében 43/B. (1) és (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. (2) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92/B. (1) bekezdésében, a 115. (3) bekezdésében és a 132 (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Csengőd község, valamint e rendelet 21; 22; ban foglalt ellátások tekintetében Soltszentimre község közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel, ennek hiányában szálláshellyel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) Csengődön tartózkodó hajléktalanokra, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Csengődöt jelölte meg tartózkodási helyként. A szociális ellátások formái 2. (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az alábbi pénzbeli szociális ellátások nyújthatók: a.) rendszeres szociális segély b.) lakásfenntartási támogatás, c.) ápolási díj, d.) átmeneti segély e.) 1 f.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2) Természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható a.) lakásfenntartási támogatás b.) átmeneti segély c.) köztemetés 1 Hatályon kívül helyezte a 22/2011.(XII.05.) rendelet. Hatálytalan január 1-től

3 3 d.) közgyógyellátás (3) Természetben megállapított szociális juttatások ellenértékét a polgármesteri hivatal közvetlenül az ellátást, szolgáltatást nyújtó szervnek utalja át. (4) A szociális rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás c.) családsegítés d.) idősek nappali ellátása e.) tanyagondnoki szolgáltatás biztosítható. (5) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak személyes gondoskodást nyújtó ellátása érdekében alapszolgáltatási központot működtet. (6) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézményekben való elhelyezés II. fejezet Eljárási rendelkezések 3. (1) A szociális ellátások iránti kérelmet szóban, távbeszélőn, vagy írásban az ellátást kérő személy, vagy törvényes képviselője nyújthatja be. (2) Az átmeneti segély, az étkeztetés, házi segítségnyújtás iránti kérelmet bárki előterjesztheti, aki tudomást szerez az ellátásra szoruló helyzetéről. Ez esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalból történő megindításáról intézkedik. (3) A döntésre jogosult külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani a (2) bekezdésben meghatározott ellátási formáknál, ha az eljárás lefolytatása, vagy az ellátás késedelme az ellátottnál egészségkárosodást, vagy visszafordíthatatlan krízishelyzetet idézne elő. (4) Az ellátás iránti kérelem benyújtásának helye: a.) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet Csengőd község Polgármesteri Hivatalában, b.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél, c.) a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás iránti kérelmet Csengőd község Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani. (5) A kérelemhez a jogosultság elbírálásához szükséges - külön jogszabályban előirt igazolások és nyilatkozatok becsatolásán túl - a kérelmező - konkrét kiadás támogatására -a rendszeres szociális segély, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, az átmeneti segély iránti kérelem esetén nyilatkozik a család vagyoni viszonyairól.

4 4 - amennyiben a kérelmező, vagy családtagja rendszere jövedelemmel nem rendelkezik, nyilatkozik alkalmi munka vállalásáról. (6) Amennyiben a kérelmező a konkrét kiadás összegét a kérelem benyújtásakor még nem tudja igazolni és jogszabály ettől eltérő rendelkezést nem állapít meg a várható költséget nyilatkozata alapján kell megállapítani, melyet utólag, a támogatást megállapító határozatban megjelölt időpontig köteles igazolni. Az ellátás folyósításának időpontja, módja: 4. (1) A havonta fizetendő rendszeres pénzbeli ellátásokat a Polgármesteri Hivatal minden hó 5. napjáig, havonta utólag, egyéb pénzbeli ellátásokat a jogerős határozat alapján a hivatal utólag, minden hó 10. napjáig a jogosult folyószámlájára utalja, folyószámla hiányában postai úton folyósítja a jogosult részére. (2) A készpénzben megállapított átmeneti segély a jogosultnak a határozat jogerőre emelkedését követően kifizethető a polgármesteri hivatal pénztárában. (3) A természetben megállapított szociális ellátások ellenértékét közvetlenül az ellátást, szolgáltatást nyújtó szervnek kell átutalni. Pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai: 5. (1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik kétévente egy alkalommal felül kell vizsgálni. (2) A jogosultság felülvizsgálatát a döntést hozó szerv köteles elvégezni. III. fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 6. (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult, az Sztv.37. (1) bekezdésének a), b) pontjában meghatározottakon túl, aki: a.) legalább 40%-os mértékű egészség-károsodást szenvedett és erről az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleményét csatolta, vagy b.) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a jogosult közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy c.) várandós anya, és ezt terhes gondozási könyvvel igazolja. (2) A rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltétele, hogy az aktívkorú vállalja a beilleszkedést segítő programokon való részvételt.

5 5 (3) A beilleszkedési programok típusai: a.) az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel, b.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése, 7. Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás szabályai (1) Az ellátására jogosult aktív korú a foglalkoztatási kötelezettségét az önkormányzat alkalmazásában álló karbantartó, vagy az önkormányzat közfeladatot ellátó intézményénél végzett foglalkoztatás esetén az intézményvezető közvetlen irányításával végzi. (2) A felajánlott és elfogadott munkát az ellátott köteles megkezdeni, akadályoztatása esetén az erről szóló igazolást haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatási ok megszűnésétől számított 3 napon belül köteles a jegyzőnek leadni. 8. Beilleszkedést segítő program (1) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodik. (2) Beilleszkedést segítő program különösen: - az egyéni képességeket fejlesztő, életmódot formáló csoportos foglalkozásokon, - tanácsadáson való részvétel, - a munkavégzésre történő felkészülési programokon való részvétel pedagógus, családsegítő gondozó, mentális gondozó, háziorvos, pszichológus és szupervizor közreműködésével. (3) A 7. (3) bekezdés b. pontjában lévő beilleszkedési programot a családsegítési feladatot is ellátó Família Szociális Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Alapszolgáltatási Központ) vezetője szervezi meg. Három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását. Legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról. 9. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy köteles gondoskodni az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítésen kívül határos terület, árok, járdatisztántartásáról, síkosság mentesítéséről, gyommentesítéséről, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint annak higiénikus állapotának biztosításáról.

6 6 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést a Polgármesteri Hivatal folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben a jogosult a feltételeknek nem felel meg, a jegyző írásban - legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével- teljesítésre szólítja fel. (3) Nem állapítható meg foglalkoztatást helyettesítő támogatás, annak a kérelmezőnek, illetve az ellátásra való jogosultságát meg kell szüntetni annak az aktív korúak ellátásában részesített személynek, aki az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház a) kerítésen kívül határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról, síkosság elleni védekezésről, b) kerítésen kívül határos útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról, c) általa megművelt udvarának és kertjének gaz és gyommentesítéséről, d) műveletlen udvarának és kertjének rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról, e) állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tőle elvárható mértékben nem gondoskodik. f) udvar, kert rágcsálóktól, kártevőktől, élősködőktől való mentesítését elmulasztja, vagy nem tartja be az állattartásra vonatkozó szabályokat. 10. Az aktív korúak ellátásában részesülő jogai és kötelezettségei (1) Az aktív korú személy a rendszeres szociális segély megállapításának feltételeként Csengőd Község Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) és az Alapszolgáltatási Központtal köteles együttműködni. (2) Az (1) bekezdésben előírt kötelezettség: a.) megjelenési és nyilvántartásba vételi kötelezettség b.) a jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában történő együttműködés c.) az egyén szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, a törvényben és e rendeletben szabályozott programokban való részvétel. (3) Az aktív korú személy a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles az Alapszolgáltatási Központnál megjelenni és az Szt. 37/D. (1) bekezdése szerint együttműködni. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülő az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a (2) bekezdés feltételeit nem teljesíti, a mulasztást annak bekövetkezését követő 5 munkanapon belül nem tudja igazolni. (5) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az Alapszolgáltatási Központ 5 munkanapon belül írásban, új határidő megjelölésével, felhívja a jogosultat, tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak. Egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy az együttműködési kötelezettség másodszori

7 7 felróható megszegése esetén az Szt. 37/F. (1) bekezdés c.) pontja alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül. (6) Az Alapszolgáltatási Központ a kötelezettségszegésről köteles az Önkormányzatot írásban tájékoztatni. A másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésre álló valamennyi okirat csatolásával köteles a tájékoztatást megtenni. (7) Az együttműködési kötelezettség első megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt - 75 %-os mértékben - 6 hónapig kell folyósítani. Két éven belüli ismételt kötelezettség szegés esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. Lakásfenntartási támogatás 11. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt.- ben meghatározott vagyona, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át meghaladja. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló rendelet határozza meg. (3) A helyi lakásfenntartás esetén elismert lakásnagyság a.) ha a háztartásban egy személy lakik 40 nm b.) ha a háztartásban két személy lakik 50 nm c.) ha a háztartásban három személy lakik 60 nm d.) ha a háztartásban négy személy lakik 70 nm e.) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem ügyfélfogadási napokon nyújtható be a polgármesteri hivatalban. (5) A támogatásról a szociális bizottság határozattal dönt. Jogosultság esetén a helyi lakásfenntartási támogatást 1 évre kell megállapítani. (6) A támogatás 1 hónapra jutó összege Ft. Átmeneti segély 12. (1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint tartósan, vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a) alkalmankénti,

8 8 b) havi jövedelemkiegészítő rendszeres támogatásként c) gyógyszertámogatásként d) egészségbiztosítás által nem vagy részben támogatott szolgáltatás díjaként átmeneti segély nyújtható. (2) E rendelet szempontjából rendkívüli élethelyzet különösen a kérelmezőt, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozót ért: - tartós betegség - 10 napot meghaladó kórházi kezelés - elemi kár - baleset - vagyon elleni bűncselekmény sértettjévé válás - hirtelen haláleset. 13. (1) Alkalmankénti átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a nagykorú személyt, aki: a.) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül áló esetén annak 150 %-át, b.) rendkívüli élethelyzetbe került vagy rendkívüli többletkiadásai miatt létfenntartása veszélybe került és családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. (2) Átmeneti segély egy családból ugyanazon alkalommal csak egy személy részére állapítható meg. 14. (1) Átmeneti segély adható alkalmanként, és havi rendszerességgel. (2) A havi rendszeres átmeneti segélyt legfeljebb 12 hónapra, de legalább 4 hónapra / vagy alkalomra / kell megállapítani. A segély összege havonta eltérő mértékű is lehet, de a havi Ft-ot, nem haladhatja meg. (3) Az átmeneti segély megállapításáról a Szociális Bizottság dönt, melyben meghatározza a segély formáját, összegét, a folyósítás, illetve az általa meghatározott esetekben a felhasználás igazolásának módját. (4) Két bizottsági ülés között, amennyiben a késedelmes döntés életveszéllyel, elháríthatatlan kárral járna az átmeneti segélyről a polgármester dönt. Temetési segély IV. fejezet 2 Hatályon kívül helyezte a 22/2011.(XII.5.) rendelet. Hatálytalan január 1-től.

9 9 Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 16. (1) A halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül kell gondoskodni a csengődi lakóhelyű, vagy Csengőd Községben elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről ha: a) nincs, vagy nem lelhető fel az eltemetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) A köztemetés elrendeléséről a polgármester dönt. Közgyógyellátás 17. (1) Szociális rászorultság alapján, annak a személynek állapítható meg méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultság, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem határ nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. (2) A jogosultságról a jegyző dönt. Természetbeni rendszeres szociális segély 18. (1) Természetbeni rendszeres szociális segély nyújtható, ha a kérelmező családjában védelembe vett gyermek él. (2) A segély összege védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének minimum 20 %-a, de összesen legfeljebb 60 %-ának megfelelő összeg lehet. (3) A természetbeni rendszeres szociális segély a gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére, az adott költségvetési évre és a tanév időtartamára állapítható meg. (4) A természetbeni szociális segély összegét a jegyző a számlakibocsátást követően, közvetlenül átutalja a gyermekintézmény részére. V. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Étkeztetés

10 (1) Az önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést biztosít azoknak a szociális rászorultaknak, akik átmeneti jelleggel, vagy tartósan nem képesek étkezésükről gondoskodni. (2) Szociálisan rászorult aki: a) Öregségi nyugdíjban részesül és egészségi állapota miatt indokolt a szolgáltatás igénybevétele b.) Az önkormányzat közfoglalkoztatásában rendszeresen munkát végez, a munkavégzése időtartama alatt, feltéve hogy a közös háztartásban élők étkeztetéséről más módon nem tud gondoskodni. d.) Gyermekét, vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő e.) Egészségi állapota, fogyatékossága, tartós betegsége miatt az étkezés más formáját nem tudja igénybe venni. (3) Az önkormányzat az étkeztetést saját költségvetési szerve (továbbiakban: konyha) útján biztosítja. (4) A konyha évente szokásos karbantartása, felújítása, takarítása alkalmával történő szünetelés következtében a más településről, vendéglátó egységből történő étkeztetés többletköltségét az étkeztetésre jogosult köteles viselni. Házi segítségnyújtás 20. (1) A házi segítségnyújtás feladatainak ellátást az alábbi gondozási körzethatárok figyelembevételével kell megszervezni: Gondozási körzet lakosság szám földrajzi elhelyezkedés megnevezése (fő) (utcák) Csengőd Belterület I. 959 Bem József Béke tér Dankó Pista Dózsa György Jókai Mór Kossuth Lajos MÁV őrház Munkácsy Mihály Petőfi Sándor

11 11 Szabadság Szent István Táncsics Mihály Tompa Mihály Csengőd Belterület II. 821 Ady Endre Akácfa Bocskai István Kodály Zoltán Hősök Horváth Kálmán Orcsik András Rákóczi Ferenc József Attila Szentimre Csengőd Külterület 582 Bucka Erdőalja Kaszáló dűlő Kiscsengőd Kullér Tibold Soltszentimre Kül- és belterület 1414 Családsegítés 21. (1) A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő, egyéb krízishelyzetben lévő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása. (2) A családsegítés feltétele: - Az (1) bekezdésben írt jogosult együttműködése az életvezetési problémák megoldásában. (3) A családsegítési tevékenység igénybevétele térítésmentes. Tanyagondnoki szolgálat 22. (1) A tanyagondnoki szolgálat heti 5 alkalommal biztosítja a külterületen élők egyéni és közösségi szintű igényeinek kielégítését. Ennek keretében: a.) a szolgálat biztosítja az egészségügyi alapellátáshoz való hozzájutás keretében a gyógyszerkiváltást, kivételes esetben orvosi rendelésre történő személyszállítást, b.) a szolgálat a helyi szociális szükségletek, és egyéb szolgáltatási igények közvetítését végzi az önkormányzat és a külterületi lakosság között,

12 12 c.) helyi rendezvények, szabadidős tevékenység szervezése körében részt vesz a szervezőmunkában és közreműködik az igénybevevők szállításában, d.) bevásárló utak szervezésével, terménybeszerzéssel, különféle ügyintézéssel segíti a külterületen élők hátrányainak csökkentését, e.) közreműködik az önkormányzati feladatok megoldásában, részt vesz a szociális étkezők meleg ételének kiszállításában, árubeszerzést végez az önkormányzati intézmények részére, tájékoztatást, információt közvetít, A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele, az ételkiszállítás kivételével, a település közigazgatási határán belül térítésmentes. (2) Tanyagondnoki körzethatárok: Tanyagondnoki körzet lakosság szám lakott külterületi rész megnevezése fő Tanyagondnok I. 212 Kiscsengőd Erdőalja Kaszáló d. Tanyagondnok II. 248 Bucka Tibold Kullér 23. (1) A 19, 20, 22 szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről az Alapszolgáltatási Központ vezetője és az ellátást igénybe vevő megállapodást köt. (2) A megállapodás tartalmazza különösen: a.) az ellátott nevét, születési időpontját és lakcímét, b.) a szociális ellátás megnevezését és annak részletezését, c.) az ellátás gyakoriságát, vagy időbeli terjedelmét, d.) a térítési díj fizetésére kötelezett nevét (ellátást igénybe vevő, vagy az Sztv-ben meghatározottak szerint az ellátást igénybe vevő eltartásáról, gondozásáról gondoskodó személy), e.) a személyi térítési díj mértékét, a befizetés módját és esedékességét, f.) a szociális gondoskodás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), az ellátás megszűnésének eseteit. Nappali ellátás 24. (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosított, a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére szolgáló ellátás.

13 13 (2) A nappali ellátás során lehetőség van a napi egyszeri meleg étkezésre. Szakosított intézményi ellátás 25. A nem Csengőd Község Önkormányzata által fenntartott szakosított intézményi beutalásról, áthelyezésről, az intézményi jogviszony megszüntetéséről a polgármester dönt. Szociálpolitikai kerek asztal 26. (1) A helyi szociálpolitikai feladatok értékelésére, szociálpolitikai és gyermekvédelmi koncepciók, döntések és helyi rendelet-tervezetek véleményezésére az önkormányzat szociálpolitikai kerek asztalt működtet. (2) A helyi szociálpolitikai kerek asztal tagjai a polgármester, a jegyző, a polgármesteri hivatal szociálpolitikai ügyintézője, a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke, a szociális bizottság elnöke és a Família Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője. (3) A helyi szociálpolitikai kerek asztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az ülést az alapszolgáltatási központ vezetője hívja össze. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele, térítési díja 27. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről az alapszolgáltatási központ vezetője dönt. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díjat az ellátást biztosító költségvetési szerv vezetője állapítja meg. Az intézményi térítési díjat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. VI. fejezet Záró rendelkezések 28. Ez a rendelet szeptember 5. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2011.(III.31.) rendelet hatályát veszti.

14 14 ( Baltás István ) ( Rádulyné dr. Petrányi Júlia ) polgármester jegyző (A rendeletet a képviselőtestület a augusztus 30-i ülésén fogadta el. Kihirdetés időpontja szeptember 1.) 1. sz. melléklet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja Szociális ellátás megnevezése Intézményi térítési díj ÁFA nélkül Étkeztetés - szállítás nélkül 580 Ft - szállítással 600 Ft

15 15 Házi segítségnyújtás 600 Ft/óra - mentális gondozás 0 Ft Nappali ellátást nyújtó szociális alapszolgáltatás 0 Ft

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének. 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének. 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sajólászlófalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének. 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete Sajókápolna Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sajókápolna Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. július 25. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2011.

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2011.(IV.04.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Nemesszentandrás Község Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályairól

A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (II.25.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekjóléti ellátásról. I. Fejezet

Tápiószele Város Önkormányzata. 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekjóléti ellátásról. I. Fejezet Tápiószele Város Önkormányzata 21/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásról Tápiószele Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2009.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Demecser

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben