CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2011.(IX.1.) RENDELETE AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2011.(IX.1.) RENDELETE AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK SZABÁLYOZÁSÁRÓL"

Átírás

1 CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2011.(IX.1.) RENDELETE AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FORMÁK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Kihírdetve:.. Rádulyné dr. Petrányi Júlia jegyző

2 2 Csengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(IX.1.) rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b.), 32. (1) bekezdés b.) és (3) bekezdésében, 38. (9) bekezdésében 43/B. (1) és (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 47. (2) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92/B. (1) bekezdésében, a 115. (3) bekezdésében és a 132 (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Csengőd község, valamint e rendelet 21; 22; ban foglalt ellátások tekintetében Soltszentimre község közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel, ennek hiányában szálláshellyel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. (2) Csengődön tartózkodó hajléktalanokra, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Csengődöt jelölte meg tartózkodási helyként. A szociális ellátások formái 2. (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az alábbi pénzbeli szociális ellátások nyújthatók: a.) rendszeres szociális segély b.) lakásfenntartási támogatás, c.) ápolási díj, d.) átmeneti segély e.) 1 f.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás (2) Természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható a.) lakásfenntartási támogatás b.) átmeneti segély c.) köztemetés 1 Hatályon kívül helyezte a 22/2011.(XII.05.) rendelet. Hatálytalan január 1-től

3 3 d.) közgyógyellátás (3) Természetben megállapított szociális juttatások ellenértékét a polgármesteri hivatal közvetlenül az ellátást, szolgáltatást nyújtó szervnek utalja át. (4) A szociális rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás c.) családsegítés d.) idősek nappali ellátása e.) tanyagondnoki szolgáltatás biztosítható. (5) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak személyes gondoskodást nyújtó ellátása érdekében alapszolgáltatási központot működtet. (6) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézményekben való elhelyezés II. fejezet Eljárási rendelkezések 3. (1) A szociális ellátások iránti kérelmet szóban, távbeszélőn, vagy írásban az ellátást kérő személy, vagy törvényes képviselője nyújthatja be. (2) Az átmeneti segély, az étkeztetés, házi segítségnyújtás iránti kérelmet bárki előterjesztheti, aki tudomást szerez az ellátásra szoruló helyzetéről. Ez esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalból történő megindításáról intézkedik. (3) A döntésre jogosult külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani a (2) bekezdésben meghatározott ellátási formáknál, ha az eljárás lefolytatása, vagy az ellátás késedelme az ellátottnál egészségkárosodást, vagy visszafordíthatatlan krízishelyzetet idézne elő. (4) Az ellátás iránti kérelem benyújtásának helye: a.) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet Csengőd község Polgármesteri Hivatalában, b.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél, c.) a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás iránti kérelmet Csengőd község Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani. (5) A kérelemhez a jogosultság elbírálásához szükséges - külön jogszabályban előirt igazolások és nyilatkozatok becsatolásán túl - a kérelmező - konkrét kiadás támogatására -a rendszeres szociális segély, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, az átmeneti segély iránti kérelem esetén nyilatkozik a család vagyoni viszonyairól.

4 4 - amennyiben a kérelmező, vagy családtagja rendszere jövedelemmel nem rendelkezik, nyilatkozik alkalmi munka vállalásáról. (6) Amennyiben a kérelmező a konkrét kiadás összegét a kérelem benyújtásakor még nem tudja igazolni és jogszabály ettől eltérő rendelkezést nem állapít meg a várható költséget nyilatkozata alapján kell megállapítani, melyet utólag, a támogatást megállapító határozatban megjelölt időpontig köteles igazolni. Az ellátás folyósításának időpontja, módja: 4. (1) A havonta fizetendő rendszeres pénzbeli ellátásokat a Polgármesteri Hivatal minden hó 5. napjáig, havonta utólag, egyéb pénzbeli ellátásokat a jogerős határozat alapján a hivatal utólag, minden hó 10. napjáig a jogosult folyószámlájára utalja, folyószámla hiányában postai úton folyósítja a jogosult részére. (2) A készpénzben megállapított átmeneti segély a jogosultnak a határozat jogerőre emelkedését követően kifizethető a polgármesteri hivatal pénztárában. (3) A természetben megállapított szociális ellátások ellenértékét közvetlenül az ellátást, szolgáltatást nyújtó szervnek kell átutalni. Pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai: 5. (1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik kétévente egy alkalommal felül kell vizsgálni. (2) A jogosultság felülvizsgálatát a döntést hozó szerv köteles elvégezni. III. fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély 6. (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult, az Sztv.37. (1) bekezdésének a), b) pontjában meghatározottakon túl, aki: a.) legalább 40%-os mértékű egészség-károsodást szenvedett és erről az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleményét csatolta, vagy b.) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a jogosult közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy c.) várandós anya, és ezt terhes gondozási könyvvel igazolja. (2) A rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltétele, hogy az aktívkorú vállalja a beilleszkedést segítő programokon való részvételt.

5 5 (3) A beilleszkedési programok típusai: a.) az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel, b.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése, 7. Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás szabályai (1) Az ellátására jogosult aktív korú a foglalkoztatási kötelezettségét az önkormányzat alkalmazásában álló karbantartó, vagy az önkormányzat közfeladatot ellátó intézményénél végzett foglalkoztatás esetén az intézményvezető közvetlen irányításával végzi. (2) A felajánlott és elfogadott munkát az ellátott köteles megkezdeni, akadályoztatása esetén az erről szóló igazolást haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatási ok megszűnésétől számított 3 napon belül köteles a jegyzőnek leadni. 8. Beilleszkedést segítő program (1) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodik. (2) Beilleszkedést segítő program különösen: - az egyéni képességeket fejlesztő, életmódot formáló csoportos foglalkozásokon, - tanácsadáson való részvétel, - a munkavégzésre történő felkészülési programokon való részvétel pedagógus, családsegítő gondozó, mentális gondozó, háziorvos, pszichológus és szupervizor közreműködésével. (3) A 7. (3) bekezdés b. pontjában lévő beilleszkedési programot a családsegítési feladatot is ellátó Família Szociális Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Alapszolgáltatási Központ) vezetője szervezi meg. Három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását. Legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról. 9. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy köteles gondoskodni az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítésen kívül határos terület, árok, járdatisztántartásáról, síkosság mentesítéséről, gyommentesítéséről, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint annak higiénikus állapotának biztosításáról.

6 6 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést a Polgármesteri Hivatal folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben a jogosult a feltételeknek nem felel meg, a jegyző írásban - legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével- teljesítésre szólítja fel. (3) Nem állapítható meg foglalkoztatást helyettesítő támogatás, annak a kérelmezőnek, illetve az ellátásra való jogosultságát meg kell szüntetni annak az aktív korúak ellátásában részesített személynek, aki az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház a) kerítésen kívül határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról, síkosság elleni védekezésről, b) kerítésen kívül határos útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról, c) általa megművelt udvarának és kertjének gaz és gyommentesítéséről, d) műveletlen udvarának és kertjének rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról, e) állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tőle elvárható mértékben nem gondoskodik. f) udvar, kert rágcsálóktól, kártevőktől, élősködőktől való mentesítését elmulasztja, vagy nem tartja be az állattartásra vonatkozó szabályokat. 10. Az aktív korúak ellátásában részesülő jogai és kötelezettségei (1) Az aktív korú személy a rendszeres szociális segély megállapításának feltételeként Csengőd Község Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) és az Alapszolgáltatási Központtal köteles együttműködni. (2) Az (1) bekezdésben előírt kötelezettség: a.) megjelenési és nyilvántartásba vételi kötelezettség b.) a jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában történő együttműködés c.) az egyén szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, a törvényben és e rendeletben szabályozott programokban való részvétel. (3) Az aktív korú személy a rendszeres szociális segély megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles az Alapszolgáltatási Központnál megjelenni és az Szt. 37/D. (1) bekezdése szerint együttműködni. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülő az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a (2) bekezdés feltételeit nem teljesíti, a mulasztást annak bekövetkezését követő 5 munkanapon belül nem tudja igazolni. (5) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén az Alapszolgáltatási Központ 5 munkanapon belül írásban, új határidő megjelölésével, felhívja a jogosultat, tegyen eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak. Egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy az együttműködési kötelezettség másodszori

7 7 felróható megszegése esetén az Szt. 37/F. (1) bekezdés c.) pontja alapján az aktív korú ellátásra való jogosultsága megszüntetésre kerül. (6) Az Alapszolgáltatási Központ a kötelezettségszegésről köteles az Önkormányzatot írásban tájékoztatni. A másodszori felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésre álló valamennyi okirat csatolásával köteles a tájékoztatást megtenni. (7) Az együttműködési kötelezettség első megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt - 75 %-os mértékben - 6 hónapig kell folyósítani. Két éven belüli ismételt kötelezettség szegés esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. Lakásfenntartási támogatás 11. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt.- ben meghatározott vagyona, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át meghaladja. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. (2) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló rendelet határozza meg. (3) A helyi lakásfenntartás esetén elismert lakásnagyság a.) ha a háztartásban egy személy lakik 40 nm b.) ha a háztartásban két személy lakik 50 nm c.) ha a háztartásban három személy lakik 60 nm d.) ha a háztartásban négy személy lakik 70 nm e.) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem ügyfélfogadási napokon nyújtható be a polgármesteri hivatalban. (5) A támogatásról a szociális bizottság határozattal dönt. Jogosultság esetén a helyi lakásfenntartási támogatást 1 évre kell megállapítani. (6) A támogatás 1 hónapra jutó összege Ft. Átmeneti segély 12. (1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint tartósan, vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a) alkalmankénti,

8 8 b) havi jövedelemkiegészítő rendszeres támogatásként c) gyógyszertámogatásként d) egészségbiztosítás által nem vagy részben támogatott szolgáltatás díjaként átmeneti segély nyújtható. (2) E rendelet szempontjából rendkívüli élethelyzet különösen a kérelmezőt, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozót ért: - tartós betegség - 10 napot meghaladó kórházi kezelés - elemi kár - baleset - vagyon elleni bűncselekmény sértettjévé válás - hirtelen haláleset. 13. (1) Alkalmankénti átmeneti segélyben lehet részesíteni azt a nagykorú személyt, aki: a.) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül áló esetén annak 150 %-át, b.) rendkívüli élethelyzetbe került vagy rendkívüli többletkiadásai miatt létfenntartása veszélybe került és családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. (2) Átmeneti segély egy családból ugyanazon alkalommal csak egy személy részére állapítható meg. 14. (1) Átmeneti segély adható alkalmanként, és havi rendszerességgel. (2) A havi rendszeres átmeneti segélyt legfeljebb 12 hónapra, de legalább 4 hónapra / vagy alkalomra / kell megállapítani. A segély összege havonta eltérő mértékű is lehet, de a havi Ft-ot, nem haladhatja meg. (3) Az átmeneti segély megállapításáról a Szociális Bizottság dönt, melyben meghatározza a segély formáját, összegét, a folyósítás, illetve az általa meghatározott esetekben a felhasználás igazolásának módját. (4) Két bizottsági ülés között, amennyiben a késedelmes döntés életveszéllyel, elháríthatatlan kárral járna az átmeneti segélyről a polgármester dönt. Temetési segély IV. fejezet 2 Hatályon kívül helyezte a 22/2011.(XII.5.) rendelet. Hatálytalan január 1-től.

9 9 Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 16. (1) A halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül kell gondoskodni a csengődi lakóhelyű, vagy Csengőd Községben elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről ha: a) nincs, vagy nem lelhető fel az eltemetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) A köztemetés elrendeléséről a polgármester dönt. Közgyógyellátás 17. (1) Szociális rászorultság alapján, annak a személynek állapítható meg méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultság, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem határ nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. (2) A jogosultságról a jegyző dönt. Természetbeni rendszeres szociális segély 18. (1) Természetbeni rendszeres szociális segély nyújtható, ha a kérelmező családjában védelembe vett gyermek él. (2) A segély összege védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének minimum 20 %-a, de összesen legfeljebb 60 %-ának megfelelő összeg lehet. (3) A természetbeni rendszeres szociális segély a gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére, az adott költségvetési évre és a tanév időtartamára állapítható meg. (4) A természetbeni szociális segély összegét a jegyző a számlakibocsátást követően, közvetlenül átutalja a gyermekintézmény részére. V. fejezet Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Étkeztetés

10 (1) Az önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést biztosít azoknak a szociális rászorultaknak, akik átmeneti jelleggel, vagy tartósan nem képesek étkezésükről gondoskodni. (2) Szociálisan rászorult aki: a) Öregségi nyugdíjban részesül és egészségi állapota miatt indokolt a szolgáltatás igénybevétele b.) Az önkormányzat közfoglalkoztatásában rendszeresen munkát végez, a munkavégzése időtartama alatt, feltéve hogy a közös háztartásban élők étkeztetéséről más módon nem tud gondoskodni. d.) Gyermekét, vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő e.) Egészségi állapota, fogyatékossága, tartós betegsége miatt az étkezés más formáját nem tudja igénybe venni. (3) Az önkormányzat az étkeztetést saját költségvetési szerve (továbbiakban: konyha) útján biztosítja. (4) A konyha évente szokásos karbantartása, felújítása, takarítása alkalmával történő szünetelés következtében a más településről, vendéglátó egységből történő étkeztetés többletköltségét az étkeztetésre jogosult köteles viselni. Házi segítségnyújtás 20. (1) A házi segítségnyújtás feladatainak ellátást az alábbi gondozási körzethatárok figyelembevételével kell megszervezni: Gondozási körzet lakosság szám földrajzi elhelyezkedés megnevezése (fő) (utcák) Csengőd Belterület I. 959 Bem József Béke tér Dankó Pista Dózsa György Jókai Mór Kossuth Lajos MÁV őrház Munkácsy Mihály Petőfi Sándor

11 11 Szabadság Szent István Táncsics Mihály Tompa Mihály Csengőd Belterület II. 821 Ady Endre Akácfa Bocskai István Kodály Zoltán Hősök Horváth Kálmán Orcsik András Rákóczi Ferenc József Attila Szentimre Csengőd Külterület 582 Bucka Erdőalja Kaszáló dűlő Kiscsengőd Kullér Tibold Soltszentimre Kül- és belterület 1414 Családsegítés 21. (1) A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő, egyéb krízishelyzetben lévő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása. (2) A családsegítés feltétele: - Az (1) bekezdésben írt jogosult együttműködése az életvezetési problémák megoldásában. (3) A családsegítési tevékenység igénybevétele térítésmentes. Tanyagondnoki szolgálat 22. (1) A tanyagondnoki szolgálat heti 5 alkalommal biztosítja a külterületen élők egyéni és közösségi szintű igényeinek kielégítését. Ennek keretében: a.) a szolgálat biztosítja az egészségügyi alapellátáshoz való hozzájutás keretében a gyógyszerkiváltást, kivételes esetben orvosi rendelésre történő személyszállítást, b.) a szolgálat a helyi szociális szükségletek, és egyéb szolgáltatási igények közvetítését végzi az önkormányzat és a külterületi lakosság között,

12 12 c.) helyi rendezvények, szabadidős tevékenység szervezése körében részt vesz a szervezőmunkában és közreműködik az igénybevevők szállításában, d.) bevásárló utak szervezésével, terménybeszerzéssel, különféle ügyintézéssel segíti a külterületen élők hátrányainak csökkentését, e.) közreműködik az önkormányzati feladatok megoldásában, részt vesz a szociális étkezők meleg ételének kiszállításában, árubeszerzést végez az önkormányzati intézmények részére, tájékoztatást, információt közvetít, A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele, az ételkiszállítás kivételével, a település közigazgatási határán belül térítésmentes. (2) Tanyagondnoki körzethatárok: Tanyagondnoki körzet lakosság szám lakott külterületi rész megnevezése fő Tanyagondnok I. 212 Kiscsengőd Erdőalja Kaszáló d. Tanyagondnok II. 248 Bucka Tibold Kullér 23. (1) A 19, 20, 22 szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről az Alapszolgáltatási Központ vezetője és az ellátást igénybe vevő megállapodást köt. (2) A megállapodás tartalmazza különösen: a.) az ellátott nevét, születési időpontját és lakcímét, b.) a szociális ellátás megnevezését és annak részletezését, c.) az ellátás gyakoriságát, vagy időbeli terjedelmét, d.) a térítési díj fizetésére kötelezett nevét (ellátást igénybe vevő, vagy az Sztv-ben meghatározottak szerint az ellátást igénybe vevő eltartásáról, gondozásáról gondoskodó személy), e.) a személyi térítési díj mértékét, a befizetés módját és esedékességét, f.) a szociális gondoskodás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), az ellátás megszűnésének eseteit. Nappali ellátás 24. (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosított, a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére szolgáló ellátás.

13 13 (2) A nappali ellátás során lehetőség van a napi egyszeri meleg étkezésre. Szakosított intézményi ellátás 25. A nem Csengőd Község Önkormányzata által fenntartott szakosított intézményi beutalásról, áthelyezésről, az intézményi jogviszony megszüntetéséről a polgármester dönt. Szociálpolitikai kerek asztal 26. (1) A helyi szociálpolitikai feladatok értékelésére, szociálpolitikai és gyermekvédelmi koncepciók, döntések és helyi rendelet-tervezetek véleményezésére az önkormányzat szociálpolitikai kerek asztalt működtet. (2) A helyi szociálpolitikai kerek asztal tagjai a polgármester, a jegyző, a polgármesteri hivatal szociálpolitikai ügyintézője, a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke, a szociális bizottság elnöke és a Família Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője. (3) A helyi szociálpolitikai kerek asztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az ülést az alapszolgáltatási központ vezetője hívja össze. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele, térítési díja 27. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről az alapszolgáltatási központ vezetője dönt. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díjat az ellátást biztosító költségvetési szerv vezetője állapítja meg. Az intézményi térítési díjat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. VI. fejezet Záró rendelkezések 28. Ez a rendelet szeptember 5. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2011.(III.31.) rendelet hatályát veszti.

14 14 ( Baltás István ) ( Rádulyné dr. Petrányi Júlia ) polgármester jegyző (A rendeletet a képviselőtestület a augusztus 30-i ülésén fogadta el. Kihirdetés időpontja szeptember 1.) 1. sz. melléklet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja Szociális ellátás megnevezése Intézményi térítési díj ÁFA nélkül Étkeztetés - szállítás nélkül 580 Ft - szállítással 600 Ft

15 15 Házi segítségnyújtás 600 Ft/óra - mentális gondozás 0 Ft Nappali ellátást nyújtó szociális alapszolgáltatás 0 Ft

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. l.. Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2006.(III.28.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a módosításáról szóló 11/2006(VIII.1), 13/2006(X.12),

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja

~ 1 ~ Általános rendelkezések. A rendelet célja ~ 1 ~ Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 5/2009.(4.hó 15.nap) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól egységes szerkezetbe a 5/2010. (IV. hó 7. nap) rendelettel Nyírbogdány

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és alapelvei Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének egységes szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 4/2014.

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat. Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képvisel Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014.(XII.31.) önkormányzati rendeletével módosított 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben