I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei"

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szt. 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 37/D. (3) bekezdésében, 38. (1) bekezdés c) pontjában, és (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, ában, 47. (2) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 90. (3) bekezdésében, 92. -ában, és a 62. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja, elvei 1. (1) A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget téve az Szt. által előírt szabályozási kötelezettségének, Dunavarsány lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. (2) E rendelet meghatározza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások formáit, az igénybevételhez szükséges jogosultsági feltételeket, valamint az ellátottakat megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya Dunavarsány Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. (1)- (3) bekezdése szerinti személyekre terjed ki. (2) Az Önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulóknak, ideértve az Szt. 3. (2) bekezdésében foglalt személyeket is, átmeneti segélyt, étkeztetést, szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. 3. Hatásköri eljárási rendelkezések 3. (1) E rendeletet az Szt.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kormányrendelettel, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Kormányrendelettel, a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelettel együtt kell alkalmazni. 1

2 (2) Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, az ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell benyújtani. (3) A Képviselő-testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a polgármesterre ruházza át a) az Szt. 38. (1) bekezdésében foglalt normatív és a (9) bekezdésében foglalt helyi lakásfenntartási támogatás megállapítását, megszüntetését; b) az Szt. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj megállapítását, megszüntetését; c) átmeneti segély megállapítását; d) temetési segély megállapítását; e) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett pénzbeli és természetbeni szociális ellátás megtérítésének elrendelését, figyelembe véve az Szt. 17. (5) bekezdésében foglaltakat; f) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal összefüggően fa) az ellátás igénybevételére és megszüntetésére vonatkozó intézményvezetői döntés felülvizsgálatát, fb) a térítési díj fizetésére kötelezett kérelme alapján az intézményvezető személyi térítési díj megállapítására vonatkozó döntésének felülvizsgálatát az Szt (3)-(4) bekezdései figyelembevételével; g) a személyes gondoskodás szakosított formáival kapcsolatos feladatokat ellátást; h) hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítását és megszüntetését; i) szennyvíz díjkedvezmény megállapítását és megszüntetését. 4. (1) E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. -ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) A kérelemhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet által szabályozott ellátások, illetve az önkormányzat által saját hatáskörében megállapított támogatások tekintetében a Kormányrendeletben meghatározott bizonyítékokat. 5. (1) Határozatban kell rendelkezni a támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, a támogatás megszüntetéséről. (2) A jövedelem- és vagyonnyilatkozat tartalmában bekövetkezett változást az ellátásban részesülő a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni az ellátást megállapító hatóságnál. A bejelentés alapján az ellátást megállapító megvizsgálja a jogosultság fennállását, és ennek eredményeként dönt az ellátás további folyósításáról, mértékéről, megszüntetéséről. (3) Az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, az ápolási díjat, a rendelkezésre állási támogatást, a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani. A kifizetés történhet pénztárból való közvetlen kifizetéssel vagy utalással. (4) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a változás időpontjától a támogatásokat az új összegnek megfelelően kell folyósítani. 2

3 4. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 6. (1) A jogosultsági feltételek hiányában vagy az Szt. megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére, c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetén az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére (továbbiakban együtt megtérítés). (2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás és annak kamatai visszafizetése méltányosságból részben, vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, mely a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy hatására ismét szociális gondoskodásra szorulna. 5. Speciális eljárási szabályok 7. (1) A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte. (2) Az ellátást biztosító követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől, ha e rendelet 2. (2) bekezdése szerint jár el. (3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során, ha jogszabály másként nem rendelkezik a kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelemi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. (4) A jövedelem igazolásához csatolni kell: a) havi rendszerességgel járó, nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenyégből származó (továbbiakban: vállalkozás) jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást, folyószámla kivonatot, vagy munkabérjegyzéket; b) álláskeresési járadékról, illetve segélyről a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, folyószámla kivonatot, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által hozott határozatot; c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában az utolsó havi bankszámlakivonatot; d) nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelmet igazoló, az APEH Regionális Igazgatósága által kiadott igazolást; e) egyéb jövedelem esetében nyilatkozatot a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett jövedelemről. (5) A jogerősen megállapított pénzbeli és a természetben nyújtott ellátás a kérelem benyújtásától esedékes. (6) A szociális igazgatásban hozott kötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelte után nincs helye végrehajtásnak. (7) A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 3

4 (8) A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából a jegyző, a személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény vezetője vezet nyilvántartást az Szt. adatkezelésre vonatkozó szabályai szerint. II. FEJEZET PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 8. (1) Az e rendelet szerint nyújtható pénzbeli szociális ellátások: a) aktív korúak ellátása (Szt ), b) ápolási díj (Szt ), c) átmeneti segély (Szt.45. ), d) temetési segély (Szt. 46. ), e) időskori támogatás. (2) Az e rendelet szerint természetben nyújtható szociális ellátások: a) köztemetés (Szt. 48. ), b) közgyógyellátás (Szt ), c) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (Szt.54. ), d) hulladékszállítási díjkedvezmény, e) szennyvízdíj-kedvezmény, f) lakásfenntartási támogatás. (3) Az e rendelet szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások: a) étkeztetés (Szt. 57. (1) c.), b) házi segítségnyújtás (Szt.57. (1) d.), c) családsegítés (Szt. 57. (1) e.) 1. Pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása 9. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az ellátás biztosításánál az Szt /G. -ban és az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. (2) Az önkormányzat a közfoglalkoztatást a Polgármesteri Hivatal, a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. és az intézményei útján biztosítja. (3) Az Szt. 37/B. (1) bekezdés b)-c) pontjai szerint megállapított rendszeres szociális segélyben részesülő személy a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles a) a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családsegítőjénél megjelenni, és nyilvántartásba vetetni magát, b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel, c) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, d) minden tőle telhetőt megtenni az együttműködési program sikeres végrehajtása érdekében, e) a meghatározott programokon időben megjelenni és azokon részt venni. (4) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra; b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre; 4

5 c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. (5) Amennyiben a segélyezett nem működik közre az (3) bekezdésben foglaltakban, illetve a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, és ezt önhibáján kívüli okként 8 napon belül hitelt érdemlően nem igazolja, együttműködést megszegőnek minősül. Lakásfenntartási támogatás 10. (1) Az önkormányzat önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást állapíthat meg. (2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a család vagy egyedül élő személy a) akinél a lakás hasznos alapterülete az Szt. 38. (4) bekezdése szerinti lakásnagyságot nem haladja meg és b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás (6) bekezdésében felsorolt havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 % -át meghaladja. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege Ft/hó. (4) Helyi önálló lakásfenntartási támogatás nem nyújtható annak a személynek, aki normatív lakásfenntartási támogatásban részesül. (5) A helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó kérelmet évente két alkalommal január 1-jétől április 30-ig, illetve szeptember 1-jétől december 31-ig lehet benyújtani. (6) A lakásfenntartási költségek körében figyelembe kell venni a lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, közös költséget, a szemétszállítás havi költségét, valamint a gázfogyasztás havi díját, egyedi fűtésű lakások esetén az egy havi tüzelőanyag költségét, továbbá a villanyáram költségét, a vízfogyasztás és a csatornahasználati díj egy havi költségét. 11. (1) A figyelembe vehető lakásfenntartási költségeket az utolsó havi számlákkal, a lakbért illetve az albérleti díjat lakásbérleti illetve albérleti szerződéssel, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a kölcsönszerződéssel, egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított számlával, valamint a lakás nagyságát használatbavételi engedéllyel, építési engedéllyel vagy adásvételi szerződéssel kell igazolni. Amennyiben a kérelmező a fűtés költségéről nem tud számlát csatolni, úgy havi 6.000,- Ft fűtési költséget lehet figyelembe venni. (2) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. (3) A megállapított normatív és helyi lakásfenntartási támogatást természetbeni ellátásként közvetlenül a szolgáltató részére folyósítja az önkormányzat. (4) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (5) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. Ápolási díj 12. (1) Az ápolási díj megállapításának feltételeit és mértékét az Szt ai szabályozzák. 5

6 (2) Az Szt. 43/B. -a által biztosított felhatalmazás alapján, ápolási díjat állapítható meg annak a hozzátartozónak (Ptk b) pontja), aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át, feltéve, hogy megfelel az Szt aiban foglalt feltételeknek. Átmeneti segély 13. (1) Átmeneti segélyre jogosult az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Az alkalmanként megállapított pénzbeli átmeneti segély annak a személynek nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében a 200 %-át nem haladja meg. (4) Átmeneti segély évente legfeljebb hat alkalommal állapítható meg úgy, hogy a megállapítások között legalább két hónapnak kell eltelnie és a segélyek együttes összege családonként az évi Ft-ot nem haladhatja meg. Nem jogosult átmeneti segélyre, akinek a családjában kiskorú gyermek él kivéve a 14. (1) bekezdése szerinti esetet. 14. (1) Átmeneti segély különös méltánylást érdemlő esetben évente egy alkalommal állapítható meg, ha a kérelmező jövedelme vagy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (2) Különös méltánylást érdemlő eset: a) bekövetkezett baleset, b) tartós kórházi kezelés (10 napot meghaladó), c) gyógyászati segédeszköz vásárlása, d) gyógyíthatatlan, előrehaladott betegség, e) közgyógyellátásra nem jogosult személy esetén, amennyiben a kezelőorvos által rendelt gyógyszerek havi költsége meghaladja a Ft-ot, f) elemi kár, g) tűzeset. (3) A különös méltánylást érdemlő okot (2) bekezdés a-d) pontjaiban foglalt esetekben orvosi igazolással, a (2) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a gyógyszert forgalmazó által kiadott igazolással, a (2) bekezdés f-g) pontjaiban foglalt esetekben az ügyben eljáró hatóság igazolásával kell igazolni. (4) Különös méltánylást érdemlő esetben a segély összege Ft. 6

7 Temetési segély 15. (1) Temetési segélyre jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át. (2) A temetési segély összege Ft, de elérheti a hamvasztásos temetési költség teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását veszélyezteti. Időskori támogatás 16. (1) A Képviselő-testület minden év végén, december hónapban támogatást nyújt az időskorú személyek részére, életkörülményeik javítása érdekében. (2) Támogatásra jogosultak szociális és anyagi körülményeiktől függetlenül azon személyek, akik Dunavarsány Városban bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és tárgyév december 31-ig betöltötték, vagy betöltik a 70. életévüket. (3) A támogatás mértéke személyenként Ft. (4) A támogatás készpénzben házipénztárból kerül kifizetésre. 2. Természetbeni ellátások Köztemetés 17. (1) Az Szt. 48. (1) bekezdése alapján köztemetést kell elrendelni. (2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető, amennyiben a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetében 300 %-át nem haladja meg. Közgyógyellátás 18. (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) Alanyi és normatív alapon közgyógyellátásra jogosultak körét az Szt. 50. (1)-(2) bekezdése szabályozza. (3) Méltányossági jogcímen közgyógyellátásra jogosult a) az egyedül élő személy, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének a mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri; b) a családban élő személy, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri. Hulladékszállítási díjkedvezmény 19. (1) Hulladékszállítási díjkedvezményre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel rendelkező 7

8 a) 70. életévét betöltött egyedül élő személy, valamint b) 70. életévüket betöltött házaspárok. (2) A díjkedvezmény mértéke a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy esetén a 60 literes rendszeresített gyűjtőedényre megállapított hulladékszállítási díj 100 % -a, b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek esetén a 120 literes rendszeresített gyűjtőedényre megállapított hulladékszállítási díj 50 % -a. (3) A jogosultság megállapítása kérelemre, a) egyedül élő esetén a 70. életév betöltését követő hónap első napjától, a tárgyév december 31. napjáig állapítható meg. b) házaspárok, esetén, ha már mindkét fél betöltötte a 70. életévét a 70. életév betöltését követő hónap első napjától a tárgyév december 31. napjáig állapítható meg. (4) A megállapított kedvezmény jogosultsági idejének letelte után a kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítására a tárgyév január 31. napjáig benyújtott kérelem alapján kerülhet sor. (5) A kedvezmény nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatás tovább nem folyósítható, amennyiben a népesség nyilvántartó adatai szerint a kérelmezőn kívül más személy is rendelkezik az ingatlanra bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. (6) A megállapított kedvezmény a szolgáltató részére számla ellenében negyedévente kerül átutalásra, mely összeggel a szolgáltató csökkenti a jogosult számláját. Szennyvízdíj-kedvezmény 20. (1) Szennyvízdíj-kedvezményre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel rendelkező 70. életévét betöltött egyedül élő személy. (2) A díjkedvezmény mértéke a mindenkor hatályos csatornahasználati díjat szabályozó helyi rendeletben meghatározott szennyvízelvezetési szolgáltatási alapdíj és havonként a fogyasztott, de legfeljebb 3 köbméter szennyvíz alapulvételével számított szennyvízdíj együttes összege. (3) A jogosultság megállapítása kérelemre, a 70. életév betöltését követő hónap első napjától a tárgyév december 31. napjáig állapítható meg. (4) A megállapított kedvezmény jogosultsági idejének letelte után a kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítására a tárgyév január 31. napjáig benyújtott kérelem alapján kerülhet sor. (5) A kedvezmény nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatás tovább nem folyósítható, amennyiben a népesség-nyilvántartó adatai szerint a kérelmezőn kívül más személy is rendelkezik az ingatlanra bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. (6) A megállapított kedvezmény a szolgáltató részére számla ellenében kéthavonta kerül átutalásra, mely összeggel csökkenti a jogosult számláját. 3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Étkeztetés 21. (1) A Képviselő-testület az Szt ában meghatározott alanyi kör legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik. 8

9 (2) Étkeztetésben azon személy részesülhet, aki a 70. életévét betöltötte, továbbá aki az Szt. 62. (1) bekezdésben foglaltakat e rendelet 21. (3) bekezdése szerint igazolja. (3) Étkeztetésre való rászorultság igazolására a következő iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni a) az e rendelet 1. számú melléklete szerinti, két évnél nem régebbi igazolást az egészségi állapotról, mely szerint a kérelmező önellátásra részben képes vagy nem képes; b) két évnél nem régebbi pszichiáter vagy neurológusi szakvéleményt a fennálló betegségről; c) két évnél nem régebbi szakvéleményt a szenvedélybetegség fennállásáról; d) súlyos fogyatékosság igazolására az Szt. 65/C. (6) bekezdése szerinti iratot, e) személyi okmányt azon személyek esetében, akik az Szt. 4. (2)-(3) bekezdései szerint hajléktalannak minősülnek. (4) Az ellátás iránti kérelmet Dunavarsány és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjéhez kell benyújtani. (5) Az intézmény vezetője dönt a szolgáltatás biztosításáról, döntéséről írásban értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. (6) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. (7) Az intézmény vezetője az étkeztetésre való jogosultság megállapításával egyidejűleg megállapítja a napi személyi térítési díjat, figyelembe véve az Szt aiban, valamint a Korm. rendelet aiban foglaltakat. (8) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat a napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések számának figyelembevételével kell megállapítani. A napi személyi térítési díj mértékét az intézményi térítési díj százalékában az alábbi táblázatban foglalt jövedelmi határok figyelembevételével kell meghatározni. Rendszeres havi jövedelme egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %- ában Egy főre jutó havi jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ában Fizetendő térítési díj a napi térítési díj %/-ában A B C % 0-100% térítésmentes 2 181% - 200% 101% - 115% 30% 3 151% - 180% 116% - 130% 50% 4 201% fölött 131% fölött 100% (9) Az étkeztetés intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente külön rendeletben állapítja meg. Házi segítségnyújtás 22. (1) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtást az Szt ában meghatározottak szerint, a Dunavarsány és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat útján biztosítja. 9

10 (2) A házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. Dönt a szolgáltatás nyújtásáról és megállapítja a fizetendő óradíjat, figyelembe véve az Szt aiban, továbbá a Korm. rendelet aiban és aiban foglaltakat. (3) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt tájékoztatni kell a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. (4) Az intézményvezető a házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat a megállapított óradíj és az adott hónapban gondozásra fordított idő szorzata alapján állapítja meg a következő táblázatban foglaltak szerint. Egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %- ában A Fizetendő térítési díj az óradíj %/- ában B % térítésmentes 2 201% - 250% 25% 3 251% - 300% 50% 4 301% % 75% %fölött 100 % (5) A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani. (6) A házi segítségnyújtás intézményi térítési óradíját a Képviselő-testület évente külön rendeletben állapítja meg. 4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszüntetésére vonatkozó közös eljárási szabályok 23. (1) E rendelet aiban nevesített személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra való jogosultságot és ezzel egy időben a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatás igénybevételét engedélyező megszünteti, ha a) az ellátott bejelentett lakóhelye, illetve ennek hiányában tartózkodási helye Dunavarsány közigazgatási területén megszűnik, b) az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn, c) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, d) az ellátott részére a 8. (3) bekezdés a-b) pontjaiban nevesített ellátás esetén az ellátott tartására köteles és képes hozzátartozója biztosítja az ellátást, e) a jogosult meghal, f) a jogosult intézményi elhelyezését nyer. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást a jogosult, illetve a törvényes képviselő kérelmére meg kell szüntetni. Családsegítés 10

11 24. (1) A Képviselő-testület az illetékességi területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyhelyzetbe, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzését, az ilyen helyzetbe vezető okok megelőzését, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítését családsegítés keretében biztosítja. (2) A Képviselő-testület az Szt ában meghatározott családsegítés körébe tartozó feladatait a Dunavarsány Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat útján biztosítja. III. FEJEZET SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 25. (1) Dunavarsány Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. (2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülés tart. (3) A kerekasztal tagjai: - az alpolgármester, - a humánpolitikai bizottság elnöke, - a kisebbségi önkormányzatok elnökei, - az önkormányzati fenntartású szociális intézmény vezetője, - az önkormányzat területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői. 26. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. IV. FEJEZET 1. Záró rendelkezések (2) E rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő testületének a) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 27/2004. (X.20.) számú és az azt módosító 15/2005. (IV.20.), 25/2005. (X.26.), 3/2006. (III.1.), 13/2006. (VII.12.), 19/2006. (XI.15.), 25/2006. (XII.13.), 2/2007. (II.14.), 6/2007. (II.14.), 6/2007. (III.28.), 32/2007. (XII.12.), 16/2008. (IX.10.), 5/2009. (III.25.) számú rendeletei. b) a szennyvízelvezetésről szóló 20/2002. (XII.13.) számú rendelet 14. (3) bekezdése, c) a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 27/2006. (XII.13.) számú rendelet 18. (4)-(5)-(6) bekezdése, d) az időskorúak egyszeri év végi támogatásáról szóló 34/2004. (XII.01.) számú rendelete. (3) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Bóna Zoltán polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző 11

12 Záradék: A rendelet december 16. napján kihirdetésre került. dr. Szilágyi Ákos jegyző 1. számú melléklet a 170/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez IGAZOLÁS AZ ÉTKEZTETÉST IGÉNYBEVEVŐ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Név (születési név): Születési hely, idő: Lakóhely: TAJ szám: Önellátásra vonatkozó megállapítások: a) Önellátásra képes b) Önellátásra részben képes: rendszeres ellátást igényel, c) Önellátásra nem képes: folyamatos ellátást igényel, időszakosan fekvő. d) Önellátásra nem képes: 24 órás ellátást igényel, ágyban fekvő. 2. Állapota: változhat végleges (megfelelő aláhúzandó) Amennyiben az állapot változhat, a következő felülvizsgálat időpontja:... Dátum: Orvos neve, aláírása:... P.H. 12

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról CSAHOLC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (IX.15.) RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Csaholc Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a 8/2011. (III. 29.), a 11/2011. (IX. 27.) és a 2/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jánoshida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (II. 15.) számú rendelete. az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról 1 Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról * Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben