I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja, elvei"

Átírás

1 Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szt. 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 37/D. (3) bekezdésében, 38. (1) bekezdés c) pontjában, és (9) bekezdésében, 43/B. (1) bekezdésében, ában, 47. (2) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 90. (3) bekezdésében, 92. -ában, és a 62. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja, elvei 1. (1) A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület eleget téve az Szt. által előírt szabályozási kötelezettségének, Dunavarsány lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. (2) E rendelet meghatározza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások formáit, az igénybevételhez szükséges jogosultsági feltételeket, valamint az ellátottakat megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya Dunavarsány Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. (1)- (3) bekezdése szerinti személyekre terjed ki. (2) Az Önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulóknak, ideértve az Szt. 3. (2) bekezdésében foglalt személyeket is, átmeneti segélyt, étkeztetést, szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti. 3. Hatásköri eljárási rendelkezések 3. (1) E rendeletet az Szt.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kormányrendelettel, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.27.) Kormányrendelettel, a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelettel együtt kell alkalmazni. 1

2 (2) Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, az ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell benyújtani. (3) A Képviselő-testület az alábbi ellátási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a polgármesterre ruházza át a) az Szt. 38. (1) bekezdésében foglalt normatív és a (9) bekezdésében foglalt helyi lakásfenntartási támogatás megállapítását, megszüntetését; b) az Szt. 43/B. (1) bekezdésében foglalt ápolási díj megállapítását, megszüntetését; c) átmeneti segély megállapítását; d) temetési segély megállapítását; e) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett pénzbeli és természetbeni szociális ellátás megtérítésének elrendelését, figyelembe véve az Szt. 17. (5) bekezdésében foglaltakat; f) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal összefüggően fa) az ellátás igénybevételére és megszüntetésére vonatkozó intézményvezetői döntés felülvizsgálatát, fb) a térítési díj fizetésére kötelezett kérelme alapján az intézményvezető személyi térítési díj megállapítására vonatkozó döntésének felülvizsgálatát az Szt (3)-(4) bekezdései figyelembevételével; g) a személyes gondoskodás szakosított formáival kapcsolatos feladatokat ellátást; h) hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítását és megszüntetését; i) szennyvíz díjkedvezmény megállapítását és megszüntetését. 4. (1) E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. -ában foglaltakat kell alkalmazni. (2) A kérelemhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet által szabályozott ellátások, illetve az önkormányzat által saját hatáskörében megállapított támogatások tekintetében a Kormányrendeletben meghatározott bizonyítékokat. 5. (1) Határozatban kell rendelkezni a támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, a támogatás megszüntetéséről. (2) A jövedelem- és vagyonnyilatkozat tartalmában bekövetkezett változást az ellátásban részesülő a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni az ellátást megállapító hatóságnál. A bejelentés alapján az ellátást megállapító megvizsgálja a jogosultság fennállását, és ennek eredményeként dönt az ellátás további folyósításáról, mértékéről, megszüntetéséről. (3) Az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, az ápolási díjat, a rendelkezésre állási támogatást, a havi rendszerességgel adott lakásfenntartási támogatást utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani. A kifizetés történhet pénztárból való közvetlen kifizetéssel vagy utalással. (4) Ha az öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, a változás időpontjától a támogatásokat az új összegnek megfelelően kell folyósítani. 2

3 4. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 6. (1) A jogosultsági feltételek hiányában vagy az Szt. megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére, c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetén az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére (továbbiakban együtt megtérítés). (2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás és annak kamatai visszafizetése méltányosságból részben, vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, mely a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy hatására ismét szociális gondoskodásra szorulna. 5. Speciális eljárási szabályok 7. (1) A hajléktalan személyek ügyében szociális igazgatási eljárásra az a szociális hatáskört gyakorló szerv illetékes, amelynek illetékességi területét a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként megjelölte. (2) Az ellátást biztosító követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervtől, ha e rendelet 2. (2) bekezdése szerint jár el. (3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálása során, ha jogszabály másként nem rendelkezik a kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelemi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. (4) A jövedelem igazolásához csatolni kell: a) havi rendszerességgel járó, nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenyégből származó (továbbiakban: vállalkozás) jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást, folyószámla kivonatot, vagy munkabérjegyzéket; b) álláskeresési járadékról, illetve segélyről a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, folyószámla kivonatot, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által hozott határozatot; c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában az utolsó havi bankszámlakivonatot; d) nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelmet igazoló, az APEH Regionális Igazgatósága által kiadott igazolást; e) egyéb jövedelem esetében nyilatkozatot a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett jövedelemről. (5) A jogerősen megállapított pénzbeli és a természetben nyújtott ellátás a kérelem benyújtásától esedékes. (6) A szociális igazgatásban hozott kötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelte után nincs helye végrehajtásnak. (7) A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 3

4 (8) A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából a jegyző, a személyes szociális gondoskodásban részesülő személyről az ellátó szociális intézmény vezetője vezet nyilvántartást az Szt. adatkezelésre vonatkozó szabályai szerint. II. FEJEZET PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ÉS SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 8. (1) Az e rendelet szerint nyújtható pénzbeli szociális ellátások: a) aktív korúak ellátása (Szt ), b) ápolási díj (Szt ), c) átmeneti segély (Szt.45. ), d) temetési segély (Szt. 46. ), e) időskori támogatás. (2) Az e rendelet szerint természetben nyújtható szociális ellátások: a) köztemetés (Szt. 48. ), b) közgyógyellátás (Szt ), c) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (Szt.54. ), d) hulladékszállítási díjkedvezmény, e) szennyvízdíj-kedvezmény, f) lakásfenntartási támogatás. (3) Az e rendelet szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások: a) étkeztetés (Szt. 57. (1) c.), b) házi segítségnyújtás (Szt.57. (1) d.), c) családsegítés (Szt. 57. (1) e.) 1. Pénzbeli ellátások Aktív korúak ellátása 9. (1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az ellátás biztosításánál az Szt /G. -ban és az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. (2) Az önkormányzat a közfoglalkoztatást a Polgármesteri Hivatal, a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. és az intézményei útján biztosítja. (3) Az Szt. 37/B. (1) bekezdés b)-c) pontjai szerint megállapított rendszeres szociális segélyben részesülő személy a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles a) a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családsegítőjénél megjelenni, és nyilvántartásba vetetni magát, b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel, c) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, d) minden tőle telhetőt megtenni az együttműködési program sikeres végrehajtása érdekében, e) a meghatározott programokon időben megjelenni és azokon részt venni. (4) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra; b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre; 4

5 c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére. (5) Amennyiben a segélyezett nem működik közre az (3) bekezdésben foglaltakban, illetve a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, és ezt önhibáján kívüli okként 8 napon belül hitelt érdemlően nem igazolja, együttműködést megszegőnek minősül. Lakásfenntartási támogatás 10. (1) Az önkormányzat önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást állapíthat meg. (2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a család vagy egyedül élő személy a) akinél a lakás hasznos alapterülete az Szt. 38. (4) bekezdése szerinti lakásnagyságot nem haladja meg és b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás (6) bekezdésében felsorolt havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 % -át meghaladja. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás összege Ft/hó. (4) Helyi önálló lakásfenntartási támogatás nem nyújtható annak a személynek, aki normatív lakásfenntartási támogatásban részesül. (5) A helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó kérelmet évente két alkalommal január 1-jétől április 30-ig, illetve szeptember 1-jétől december 31-ig lehet benyújtani. (6) A lakásfenntartási költségek körében figyelembe kell venni a lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, közös költséget, a szemétszállítás havi költségét, valamint a gázfogyasztás havi díját, egyedi fűtésű lakások esetén az egy havi tüzelőanyag költségét, továbbá a villanyáram költségét, a vízfogyasztás és a csatornahasználati díj egy havi költségét. 11. (1) A figyelembe vehető lakásfenntartási költségeket az utolsó havi számlákkal, a lakbért illetve az albérleti díjat lakásbérleti illetve albérleti szerződéssel, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a kölcsönszerződéssel, egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított számlával, valamint a lakás nagyságát használatbavételi engedéllyel, építési engedéllyel vagy adásvételi szerződéssel kell igazolni. Amennyiben a kérelmező a fűtés költségéről nem tud számlát csatolni, úgy havi 6.000,- Ft fűtési költséget lehet figyelembe venni. (2) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. (3) A megállapított normatív és helyi lakásfenntartási támogatást természetbeni ellátásként közvetlenül a szolgáltató részére folyósítja az önkormányzat. (4) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (5) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. Ápolási díj 12. (1) Az ápolási díj megállapításának feltételeit és mértékét az Szt ai szabályozzák. 5

6 (2) Az Szt. 43/B. -a által biztosított felhatalmazás alapján, ápolási díjat állapítható meg annak a hozzátartozónak (Ptk b) pontja), aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át, feltéve, hogy megfelel az Szt aiban foglalt feltételeknek. Átmeneti segély 13. (1) Átmeneti segélyre jogosult az a személy, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Az alkalmanként megállapított pénzbeli átmeneti segély annak a személynek nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében a 200 %-át nem haladja meg. (4) Átmeneti segély évente legfeljebb hat alkalommal állapítható meg úgy, hogy a megállapítások között legalább két hónapnak kell eltelnie és a segélyek együttes összege családonként az évi Ft-ot nem haladhatja meg. Nem jogosult átmeneti segélyre, akinek a családjában kiskorú gyermek él kivéve a 14. (1) bekezdése szerinti esetet. 14. (1) Átmeneti segély különös méltánylást érdemlő esetben évente egy alkalommal állapítható meg, ha a kérelmező jövedelme vagy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. (2) Különös méltánylást érdemlő eset: a) bekövetkezett baleset, b) tartós kórházi kezelés (10 napot meghaladó), c) gyógyászati segédeszköz vásárlása, d) gyógyíthatatlan, előrehaladott betegség, e) közgyógyellátásra nem jogosult személy esetén, amennyiben a kezelőorvos által rendelt gyógyszerek havi költsége meghaladja a Ft-ot, f) elemi kár, g) tűzeset. (3) A különös méltánylást érdemlő okot (2) bekezdés a-d) pontjaiban foglalt esetekben orvosi igazolással, a (2) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a gyógyszert forgalmazó által kiadott igazolással, a (2) bekezdés f-g) pontjaiban foglalt esetekben az ügyben eljáró hatóság igazolásával kell igazolni. (4) Különös méltánylást érdemlő esetben a segély összege Ft. 6

7 Temetési segély 15. (1) Temetési segélyre jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át. (2) A temetési segély összege Ft, de elérheti a hamvasztásos temetési költség teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását veszélyezteti. Időskori támogatás 16. (1) A Képviselő-testület minden év végén, december hónapban támogatást nyújt az időskorú személyek részére, életkörülményeik javítása érdekében. (2) Támogatásra jogosultak szociális és anyagi körülményeiktől függetlenül azon személyek, akik Dunavarsány Városban bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és tárgyév december 31-ig betöltötték, vagy betöltik a 70. életévüket. (3) A támogatás mértéke személyenként Ft. (4) A támogatás készpénzben házipénztárból kerül kifizetésre. 2. Természetbeni ellátások Köztemetés 17. (1) Az Szt. 48. (1) bekezdése alapján köztemetést kell elrendelni. (2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető, amennyiben a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő személy esetében 300 %-át nem haladja meg. Közgyógyellátás 18. (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) Alanyi és normatív alapon közgyógyellátásra jogosultak körét az Szt. 50. (1)-(2) bekezdése szabályozza. (3) Méltányossági jogcímen közgyógyellátásra jogosult a) az egyedül élő személy, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének a mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri; b) a családban élő személy, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri. Hulladékszállítási díjkedvezmény 19. (1) Hulladékszállítási díjkedvezményre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel rendelkező 7

8 a) 70. életévét betöltött egyedül élő személy, valamint b) 70. életévüket betöltött házaspárok. (2) A díjkedvezmény mértéke a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy esetén a 60 literes rendszeresített gyűjtőedényre megállapított hulladékszállítási díj 100 % -a, b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek esetén a 120 literes rendszeresített gyűjtőedényre megállapított hulladékszállítási díj 50 % -a. (3) A jogosultság megállapítása kérelemre, a) egyedül élő esetén a 70. életév betöltését követő hónap első napjától, a tárgyév december 31. napjáig állapítható meg. b) házaspárok, esetén, ha már mindkét fél betöltötte a 70. életévét a 70. életév betöltését követő hónap első napjától a tárgyév december 31. napjáig állapítható meg. (4) A megállapított kedvezmény jogosultsági idejének letelte után a kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítására a tárgyév január 31. napjáig benyújtott kérelem alapján kerülhet sor. (5) A kedvezmény nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatás tovább nem folyósítható, amennyiben a népesség nyilvántartó adatai szerint a kérelmezőn kívül más személy is rendelkezik az ingatlanra bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. (6) A megállapított kedvezmény a szolgáltató részére számla ellenében negyedévente kerül átutalásra, mely összeggel a szolgáltató csökkenti a jogosult számláját. Szennyvízdíj-kedvezmény 20. (1) Szennyvízdíj-kedvezményre jogosult a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel rendelkező 70. életévét betöltött egyedül élő személy. (2) A díjkedvezmény mértéke a mindenkor hatályos csatornahasználati díjat szabályozó helyi rendeletben meghatározott szennyvízelvezetési szolgáltatási alapdíj és havonként a fogyasztott, de legfeljebb 3 köbméter szennyvíz alapulvételével számított szennyvízdíj együttes összege. (3) A jogosultság megállapítása kérelemre, a 70. életév betöltését követő hónap első napjától a tárgyév december 31. napjáig állapítható meg. (4) A megállapított kedvezmény jogosultsági idejének letelte után a kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítására a tárgyév január 31. napjáig benyújtott kérelem alapján kerülhet sor. (5) A kedvezmény nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatás tovább nem folyósítható, amennyiben a népesség-nyilvántartó adatai szerint a kérelmezőn kívül más személy is rendelkezik az ingatlanra bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. (6) A megállapított kedvezmény a szolgáltató részére számla ellenében kéthavonta kerül átutalásra, mely összeggel csökkenti a jogosult számláját. 3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Étkeztetés 21. (1) A Képviselő-testület az Szt ában meghatározott alanyi kör legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik. 8

9 (2) Étkeztetésben azon személy részesülhet, aki a 70. életévét betöltötte, továbbá aki az Szt. 62. (1) bekezdésben foglaltakat e rendelet 21. (3) bekezdése szerint igazolja. (3) Étkeztetésre való rászorultság igazolására a következő iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni a) az e rendelet 1. számú melléklete szerinti, két évnél nem régebbi igazolást az egészségi állapotról, mely szerint a kérelmező önellátásra részben képes vagy nem képes; b) két évnél nem régebbi pszichiáter vagy neurológusi szakvéleményt a fennálló betegségről; c) két évnél nem régebbi szakvéleményt a szenvedélybetegség fennállásáról; d) súlyos fogyatékosság igazolására az Szt. 65/C. (6) bekezdése szerinti iratot, e) személyi okmányt azon személyek esetében, akik az Szt. 4. (2)-(3) bekezdései szerint hajléktalannak minősülnek. (4) Az ellátás iránti kérelmet Dunavarsány és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjéhez kell benyújtani. (5) Az intézmény vezetője dönt a szolgáltatás biztosításáról, döntéséről írásban értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. (6) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. (7) Az intézmény vezetője az étkeztetésre való jogosultság megállapításával egyidejűleg megállapítja a napi személyi térítési díjat, figyelembe véve az Szt aiban, valamint a Korm. rendelet aiban foglaltakat. (8) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat a napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések számának figyelembevételével kell megállapítani. A napi személyi térítési díj mértékét az intézményi térítési díj százalékában az alábbi táblázatban foglalt jövedelmi határok figyelembevételével kell meghatározni. Rendszeres havi jövedelme egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %- ában Egy főre jutó havi jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ában Fizetendő térítési díj a napi térítési díj %/-ában A B C % 0-100% térítésmentes 2 181% - 200% 101% - 115% 30% 3 151% - 180% 116% - 130% 50% 4 201% fölött 131% fölött 100% (9) Az étkeztetés intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente külön rendeletben állapítja meg. Házi segítségnyújtás 22. (1) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtást az Szt ában meghatározottak szerint, a Dunavarsány és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat útján biztosítja. 9

10 (2) A házi segítségnyújtást megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. Dönt a szolgáltatás nyújtásáról és megállapítja a fizetendő óradíjat, figyelembe véve az Szt aiban, továbbá a Korm. rendelet aiban és aiban foglaltakat. (3) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt tájékoztatni kell a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. (4) Az intézményvezető a házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat a megállapított óradíj és az adott hónapban gondozásra fordított idő szorzata alapján állapítja meg a következő táblázatban foglaltak szerint. Egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %- ában A Fizetendő térítési díj az óradíj %/- ában B % térítésmentes 2 201% - 250% 25% 3 251% - 300% 50% 4 301% % 75% %fölött 100 % (5) A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani. (6) A házi segítségnyújtás intézményi térítési óradíját a Képviselő-testület évente külön rendeletben állapítja meg. 4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszüntetésére vonatkozó közös eljárási szabályok 23. (1) E rendelet aiban nevesített személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra való jogosultságot és ezzel egy időben a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatás igénybevételét engedélyező megszünteti, ha a) az ellátott bejelentett lakóhelye, illetve ennek hiányában tartózkodási helye Dunavarsány közigazgatási területén megszűnik, b) az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn, c) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, d) az ellátott részére a 8. (3) bekezdés a-b) pontjaiban nevesített ellátás esetén az ellátott tartására köteles és képes hozzátartozója biztosítja az ellátást, e) a jogosult meghal, f) a jogosult intézményi elhelyezését nyer. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást a jogosult, illetve a törvényes képviselő kérelmére meg kell szüntetni. Családsegítés 10

11 24. (1) A Képviselő-testület az illetékességi területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyhelyzetbe, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzését, az ilyen helyzetbe vezető okok megelőzését, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítését családsegítés keretében biztosítja. (2) A Képviselő-testület az Szt ában meghatározott családsegítés körébe tartozó feladatait a Dunavarsány Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat útján biztosítja. III. FEJEZET SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 25. (1) Dunavarsány Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. (2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülés tart. (3) A kerekasztal tagjai: - az alpolgármester, - a humánpolitikai bizottság elnöke, - a kisebbségi önkormányzatok elnökei, - az önkormányzati fenntartású szociális intézmény vezetője, - az önkormányzat területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői. 26. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. IV. FEJEZET 1. Záró rendelkezések (2) E rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő testületének a) a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 27/2004. (X.20.) számú és az azt módosító 15/2005. (IV.20.), 25/2005. (X.26.), 3/2006. (III.1.), 13/2006. (VII.12.), 19/2006. (XI.15.), 25/2006. (XII.13.), 2/2007. (II.14.), 6/2007. (II.14.), 6/2007. (III.28.), 32/2007. (XII.12.), 16/2008. (IX.10.), 5/2009. (III.25.) számú rendeletei. b) a szennyvízelvezetésről szóló 20/2002. (XII.13.) számú rendelet 14. (3) bekezdése, c) a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról szóló 27/2006. (XII.13.) számú rendelet 18. (4)-(5)-(6) bekezdése, d) az időskorúak egyszeri év végi támogatásáról szóló 34/2004. (XII.01.) számú rendelete. (3) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Bóna Zoltán polgármester dr. Szilágyi Ákos jegyző 11

12 Záradék: A rendelet december 16. napján kihirdetésre került. dr. Szilágyi Ákos jegyző 1. számú melléklet a 170/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez IGAZOLÁS AZ ÉTKEZTETÉST IGÉNYBEVEVŐ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Név (születési név): Születési hely, idő: Lakóhely: TAJ szám: Önellátásra vonatkozó megállapítások: a) Önellátásra képes b) Önellátásra részben képes: rendszeres ellátást igényel, c) Önellátásra nem képes: folyamatos ellátást igényel, időszakosan fekvő. d) Önellátásra nem képes: 24 órás ellátást igényel, ágyban fekvő. 2. Állapota: változhat végleges (megfelelő aláhúzandó) Amennyiben az állapot változhat, a következő felülvizsgálat időpontja:... Dátum: Orvos neve, aláírása:... P.H. 12

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

A rendelet célja. Bevezető rendelkezések. (1) A rendelet hatálya az Sztv. 3. ( 1 ) - ( 3 ) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. Borsodnádasd Város Önkormányzatának 5/2009.(III.27.) számú rendelete A szociális ellátásokról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/2009.(IX.25) számú rendelettel Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2008. (III.28.) rendelete. a szociális ellátások rendjéről. Általános rendelkezések Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.28.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓECSEG KözsÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Képviselő-testületének. 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Abádszalók Város Képviselő-testületének 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, felhasználásának ellenőrzéséről Abádszalók Város

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Hatályos: 2015.12.18-tól. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./ Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2007./VIII.15./ sz. rendelete a szociális gondoskodásról szóló 5/2006. /IV.10./ sz. rendelettel módosított 4/2005./IX.1./ sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. (II. 16.) számú TKt. rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2009.

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010. (II.18.) rendelete a szociális ellátásokról Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2007.(IV.3.) rendelete A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő testülete a

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2006. (VII.25.)Ö.r. rendelete módosításáról, egységes szerkezetben

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról Nyíregyháza

Részletesebben