Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 11/2011. (VIII.08.) önkormányzat rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 11/2011. (VIII.08.) önkormányzat rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról"

Átírás

1 Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 11/2011. (VIII.08.) önkormányzat rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzat épviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Eljárási szabályok (1) Az eljárás megindítása kérelemre vagy hivatalból történik. (2)A kérelmet a Mucsony Nagyközségi Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál kell írásban benyújtani hatályos jogszabályokban meghatározott formanyomtatványokon, csatolva az előírt mellékleteket. (3)A kérelmezőnek a kérelemben és ha van, akkor az annak mellékleteként benyújtott dokumentumban feltüntetett jövedelem-adatokat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 10. -ában meghatározottak szerint kell igazolnia. 2. Az ellátások megállapítása (1) A szociális ellátások megállapításáról e rendeletben meghatározott kivételekkel a Képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét: - a Képviselő-testület szociális és oktatási bizottságára, illetve a - polgármesterre ruházza. A bizottság és a polgármester a szociális ellátás tárgyában átruházott hatáskörében hozott döntéséről szintén határozatot hoz. (3) A Képviselő-testület a) a szociális és oktatási bizottság hatáskörébe rendeli az átmeneti segély, az adósságkezelési szolgáltatás, illetve b) a polgármester hatáskörébe rendeli a temetési segély és gyógyszersegély megállapításáról szóló átmeneti segély ellátásokkal kapcsolatos döntéseket. 1 (4) A bizottság és a polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az Szt. alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben. 1 Módosította 1/2012. ( II. 14. )számú önk. rendelet. Hatályba lépés ideje: március 1.

2 3. A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása (1)A pénzbeli ellátások kifizetése a hozott határozat alapján az önkormányzati hivatal pénzügyi ügyintézőjének feladata, aki további feladatként: a) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet; b) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. (2)A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik. (3) A rendszeres pénzbeli ellátásokat - postai úton, - házipénztárból készpénzben, vagy - folyószámlára való átutalással fizeti ki a Polgármesteri hivatal. (4) Az eseti segélyek, illetve támogatások nyújtása, a hatáskörrel rendelkező szerv döntését követően legfeljebb 15 napon belül, házipénztárból, készpénzben történik. II. Fejezet 4. Pénzbeli ellátások (1) Az önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására a következő pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg a) 2 b) átmeneti segély, c) temetési segély. (2) Az önkormányzat képviselő-testülete az aktív korúak ellátására vonatkozóan eljárási szabályokat határoz meg. 5. Önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás 3 6. Átmeneti segély (1) Az átmeneti segély formái: a) eseti átmeneti segély, b) gyógyszersegély. (2)Átmeneti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az 1 főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%- át, egyedül élő esetén annak 300%-át. 2 Módosította 1/2012. ( II. 14. )számú önk. rendelet. Hatályba lépés ideje: március 1. 3 Módosította 1/2012. ( II. 14. )számú önk. rendelet. Hatályba lépés ideje: március 1. 2

3 (3) Elemi kárt szenvedett támogatására hivatalból, vagy kérelemre soron kívül segély folyósítható. A támogatás mértéke ,-Ft-ig terjedhet. (4) Elemi kár esetén a támogatás természetben is nyújtható az önkormányzat által megrendelt és fizetett, a bekövetkezett kár teljes vagy részbeni elhárításával (kijavításával). Ez esetben a helyreállítási munkálatok költségeit, ha nem a károsult végzi el szabályszerű számla alapján a munkát elvégző részére kell átutalni. (5) Az (4) bekezdésben említett támogatást a károsodott lakóingatlanban, a káresemény időpontjában életvitelszerűen lakó károsultak lakhatási feltételeinek biztosítására a lakóingatlannak legfeljebb a káreseményt megelőző állapota helyreállításának elősegítésére használatható fel a károsult egyedi szociális helyzete, (rászorultsága) önereje, valamint a biztosításból megtérülő károk figyelembe vételével. (6) A (3) és (4)bekezdés szerinti támogatásra jogosult az, akinek: a./ a károsodott ingatlan lakás céljára szolgáló lakóépület, b./ az ingatlan a káresemény idején életvitelszerűen lakott volt, c./ a kár összege (ide értve az anyagköltséget) meghaladja a ,-Ft-ot, d./ a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása, e./ amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének időpontjában rendelkezett biztosítással úgy nyilatkozik arról, hogy a biztosítónak a kárral összefüggő megállapításáról és a kártérítés folyósításáról soron kívül a tudomást szerzéstől számított 2 munkanapon belül tájékoztatja az önkormányzatot, f./ amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének időpontjában nem rendelkezett biztosítással úgy nyilatkozik arról, hogy a biztosítás megkötéséről haladéktalanul gondoskodik és azt az önkormányzat felé hitelt érdemlően igazolja. (7) A központi támogatás felhasználható a viharral összefüggésben az ingatlanok: a./ tetőszerkezetében keletkezett károk anyagköltségeire (tetőcserép, tetőfólia és faanyag), b./ tűzfalában keletkezett károk anyagköltségeire, c./ a tetőszerkezetben és a tűzfalban keletkezett károk helyreállításának munkadíjára kizárólag akkor fordítható, ha a helyreállítás szakmunkát igényel, illetve a károsult egészségi állapota, életkora alapján a helyreállításra önerőből nem képes. (8) A károsultakat megillető támogatás összegének meghatározása a következők szerint történik: a./ biztosítással rendelkező károsult esetében az önkormányzat támogatást nyújthat rászorultságtól függően az anyagköltség, illetve amennyiben ez másképp nem megoldható a (7) c./ pontjában foglaltaknak megfelelően a munkadíj 90%-ára, b./ az előző pont szerinti összeg támogatási előlegnek minősül, melyből a tulajdonos soron kívüli nyilatkozatát követően le kell vonni a biztosító által fizetett kártérítési összeget, c./ biztosítással nem rendelkező károsult esetében az önkormányzat rászorultságtól függően az anyagköltség, amennyiben az másképp nem megoldható a /8/ bekezdés c./ pontban foglaltaknak megfelelően- a munkadíj legfeljebb 70%-ára. (9) Amennyiben a károsult rendelkezik legalább két országos biztosító társaság olyan tartalmú nyilatkozatával, mely szerint nem kötnek vele biztosítást és azt hitelt érdemlően dokumentálja az önkormányzat felé, úgy támogatásban részesíthető. (10) Az alkalmanként megállapított átmeneti segély összege ,-Ft összegig terjedhet. (11) Az átmeneti segély természetbeni ellátásként is megállapítható. (12) Egy naptári éven belül egy családnak nyújtott átmeneti segély (pénzbeli és természetbeni összességében) együttesen a (5)-(6) bekezdés kivételével a ,.-Ft összeget nem haladhatja meg. 3

4 (13)Az átmeneti segély megállapítását követően a természetbeni ellátás biztosításáról, az ellátás megszervezéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 7. (1) Az átmeneti segély iránti kérelem amennyiben rendkívüli gyógyszersegély megállapítására irányul, a 6. (10) bekezdésében meghatározott összeg erejéig azonnal el kell bírálni. Gyógyszerre vonatkozó alkalmankénti segélykérelem esetén csak 30 napnál nem régebbi, a gyógyszertár által kiállított a gyógyszerköltséget tartalmazó, névre szóló igazolás fogadható el. (2) Az átmeneti segély (1) bekezdés szerinti formában megállapított évi összege személyenként egy évben a Ft összeget nem haladhatja meg. 8. (1) 4 (2) Átmeneti segély a segély megállapítását követő 4. hónapban kérelmezhető újra. 9. Temetési segély (1) Temetési segély benyújtásának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem ne érje el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén ne érje el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. (2) A temetési segély összege: Ft. (3) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség Ft. (4) A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát, b) a halotti anyakönyvi kivonatot, c) a jövedelmi helyzetet igazoló dokumentumokat. (5) A jövedelemszámításnál a kérelem benyújtását megelőző három hónapot kell figyelembe venni. (6) A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni, és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni. 10. Aktív korúak ellátására vonatkozó szabályok Aktív korúak ellátásra jogosult egészségkárosodottnak nem minősülő - rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályok (1) Rendszeres szociális segély állapítható meg a Szt. 37. (1) bekezdés d) pontja alapján annak az aktív korúak ellátásra jogosult személynek- erre vonatkozó nyilatkozata alapján - aki: 4 Módosította 1/2012. ( II. 14. )számú önk. rendelet. Hatályba lépés ideje: március 1. 5 Módosította 1/2012. ( II. 14. )számú önk. rendelet. Hatályba lépés ideje: március 1. 4

5 a) az ellátásra való jogosultság kezdő napján, vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása alatt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye szerint legalább 40%-os egészségkárosodott, 6 b) pszichiátriai beteg, c) szenvedélybeteg, d) várandós. (2) Az aktív korúak ellátásra jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy a folyósítás feltételeként köteles a Szociális és Családsegítő Szolgálattal együttműködni. (3) Az aktív korú ellátásra jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő személy nyilatkozatban vállalja az együttműködést. (4) A folyósítás feltételeként az ellátásra jogosult köteles: a) rendszeres szociális segély folyósításáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba vétel céljából a Családsegítő Szolgálatnál megjelenni, b) a távollétét, illetve a meg nem jelenés okát hitelt érdemlően igazolni, c) a Családsegítő Szolgálattal kötött megállapodásban foglalt feltételeket betartani, d) a Családsegítő Szolgálat által szervezett beilleszkedést-, képzést-, a munkába állást segítő program kidolgozásában együttműködni, a programokon részt venni, a program sikeres végrehajtása érdekében minden tőle elvárhatót megtenni. (5) A beilleszkedést segítő program típusai: a) munkavégzésre felkészítő foglalkozás, munkahelykeresést segítő technikák elsajátítása (egyéni vagy csoportos foglalkozás), b) alkalmi munkavállalást elősegítő programok, c) képességfejlesztő, életmódformáló, egyéni foglalkozás, d) tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi), e) szociális helyzet romlásának elkerülését célzó program. (6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az aktív korúak ellátásra jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő személy: a) a számára kijelölt munkáltatónál az előírt határidőben nem jelenik meg, b) az elfogadott munkát a munkaszerződésben rögzített időpontban nem veszi fel, vagy nem munkaképes állapotban jelentkezik munkára, c) a foglalkoztató szerv munkára vonatkozó utasításait nem tartja be, vagy d) a 11. (2), (4) bekezdésében foglaltakat nem tartja be. III. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 12. (1) Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a Szt. 57. (1) bekezdése alapján - a személyes gondoskodást nyújtó, következő alapellátási formákat nyújtja: a./ étkeztetés, b./ házi segítségnyújtás, c./ családsegítés. (2) A személyes gondoskodásra irányuló igényeket az önkormányzat a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ( Mucsony, Bányász u. 3.I.em.) közreműködésével látja el. 6 Módosította 1/2012. ( II. 14. )számú önk. rendelet. Hatályba lépés ideje: március 1. 5

6 (3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szolgáltatások közül: a./ A családsegítés alapellátást a szociális intézmény hivatalos helyiségében (Mucsony, Bányász út 3.sz.) vagy az ellátásra szoruló lakásán, b./ A házi segítségnyújtást az ellátást igénylő lakóhelyén (lakásán) kell biztosítani. Az étkeztetést elvitellel és házhoz szállítással kell biztosítani. (4) Az személyes gondoskodás nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell rendelkezni Étkeztetés (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. (2) Az Szt. 62. (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy a) a kora miatt, ha egyedül élő és betöltötte 62. életévét, vagy nem egyedül élő esetén, ha átlagéletkoruk eléri a 65. évet, b) az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, c) a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, d) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést, e) a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét. (3) Az étkeztetésért a népkonyha kivételével - térítési díjat kell fizetni, melyet az 2 melléklet tartalmaz. (4) Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott a)klámk Általános Iskola mucsonyi intézményben igénybe vehető étkezéssel ide értve a étel elvitelét vagy b) intézményből az étel házhozszállításával biztosítja. (5) Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell rendelkezni. 14. Házi- és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, melyet a 3 melléklet tartalmaz. 6

7 IV. Fejezet Egyéb rendelkezések 15. Személyi térítési díj mérséklése, elengedése (1) Az önkormányzat által fenntartott intézmény útján nyújtott szociális étkeztetés, illetőleg a házi segítségnyújtás keretében végzett gondozásért nem kell személyi térítési díjat fizetni, amennyiben a kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén annak 150%-át nem haladja meg. (2) A Szt.116. (3) bekezdésben foglaltakon túl egyedi mérlegelés alapján, kivételes méltányosságból a testület is adhat mérséklést, vagy tekinthet el a befizetéstől, ha egyidejűleg megjelöli a különbözetként jelentkező összeg költségvetési fedezetét. Szociálpolitikai kerekasztal 16. (1) A települési önkormányzat helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet. A Szociálpolitikai Kerekasztal feladata különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. (2)A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de legalább évente legalább egy alkalommal ülést tart. (3) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: - Polgármester, - Jegyző - Szociális és Oktatási Bizottság elnöke, - Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, - helyi védőnő(k), - helyben praktizáló háziorvosok, - Kalász László Általános és Művelődési Központ vezetője. VI.fejezet Záró rendelkezések 17. (1)A rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) E rendelet rendelkezéseit ha az az ügyfélre nézve kedvezőbb a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell (3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet meglakotásával, módosításával összefüggő 8/2009. /III.30./ sz., valamint 5/2010./II.15./ számú rendelet. (4) E rendelet 2011.szeptember 1 napján lép hatályba. Viszlai Viktor polgármester Urrné Gál Emese jegyző 7

8 Záradék: A rendeletet kihirdetésének napja:2011.augusztus 8. Urrné Gál Emese jegyző 8

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Rábacsanak

Részletesebben

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14. NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.) rendelete a szociális

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2009.(IV.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Módosított

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének az 1/2011. (I.27.), a 6/2011. (II.24.), a 22/2011. (VIII. 31.), valamint a 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák szabályozásáról (egységes szerkezetben) Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2009. (IV.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009. (IV.29.) rendelete

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ecser Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Ecser Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete Ecser Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. Általános rendelkezések Pápateszér Község Önkormányzati Képviselõ-testülete 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pápateszér Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kamond község Önkormányzata 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

Kamond község Önkormányzata 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kamond község Önkormányzata 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kamond Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben