dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke"

Átírás

1 A Képviselő-testület december 15-i ülésének határozatai 445/2014.(XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja Varga Ilona képviselő személyét. 446/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja Mózes Zsolt személyét. 447/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a zárt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 1. Ügyvédi beszámolók dr. Balsai Szabolcs ügyvéd dr. Papp Dávid ügyvéd 1. Fellebbezés elbírálása Előadó: dr. Répás József polgármester 448/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Balsai Szabolcs ügyvéd úr beszámolóját az Önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeinek állásáról. 449/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Papp Dávid József ügyvéd úr beszámolóját az Önkormányzat folyamatban lévő peres ügyeinek állásáról. 450/2014. (XII.15.) határozat átmeneti segély tárgyában elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete mint másodfokú döntést hozó hatóság október hó 8. napján benyújtott fellebbezését megtárgyalta: a fellebbezést elutasítja és az elsőfokú döntést hozó hatóság /2014. számú határozatban hozott, önkormányzati segély iránti kérelmét elutasító döntését helybenhagyja.

2 Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a Jogi és Ügyrendi Bizottságot mint átruházott hatáskörben elsőfokú döntést hozó hatóságot e határozatban hozott döntés fellebbezővel történő közlésére. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A kézhezvételtől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat felülvizsgálata kérhető a Budapest Környéki Törvényszéktől. A keresetet három példányban az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, vagy a Budapest Környéki Törvényszéknél lehet benyújtani. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. Indokolás A fellebbezési eljárás során a Képviselő-testület a rendelkezésre álló iratanyagból az alábbi tényállást állapította meg: (a továbbiakban: fellebbező vagy kérelmező) önkormányzati segély megállapítására irányuló kérelmet terjesztett elő a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatalnál. Kérelmében előadta, hogy valakik veszélybe sodorták az ő és fia életét, ezért gyermeke más településen jár iskolába. Fenyegetést észlelt. Kérte a polgármestert, hogy soron kívül térítse vissza buszbérlete árát, melyet utolsó kis pénzéből kellett megvennie, ami többletterhet rótt rá és amíg gyermeke nem lesz biztonságban, addig erre minden hónapban igényt tart. Kérelmező egyedül neveli gyermekét, aki a kérelem benyújtásakor 13. életévét betöltötte. Kérelmező havonta Ft összegű családi pótlékban, Ft összegű ápolási díjban és Ft összegben tartásdíjban részesül. Kérelméhez csatolta a családi pótlék és az ápolási díjat igazoló kifizetési utalvány szelvényeket, valamint egy, szeptember 5-én kelt, 9580 Ft összegű buszbérlet vásárlásáról szóló készpénzfizetési számlát. Az első fokon eljáró hatóság az akkor hatályos képviselőt-testületi Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az Egészségügyi és Szociális Bizottság a kérelmet 206/2014. (IX. 25.) számú határozatával elutasította, melyet szeptember 30-án, /2014. számon foglalt határozatba. A bérlet összegének megtérítésére vonatkozó kérelem elutasításának indoka az volt, hogy kérelmező gyermekét Kiskunlacházán, lakhelyén is járathatja iskolába. A határozatot kérelmező október 6-án vette át, és törvényes határidőben, október 8- án nyújtotta be fellebbezését. Fellebbezésében a következőket adta elő: sajnálattal olvasta végig az Önkormányzat elutasító levelét. Igaz, hogy az iskolát ő választotta, de nem volt szó arról, felforgatják életét, majd a hibáikat helyrehozzák (ti. az önkormányzatnál). Féltette gyermekét, ezért vette a bérletet. Felháborítónak tartja, amit néhány ember megenged magának. Kérte a bérlet árának visszatérítését. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (Szt.) a kérelem előterjesztésekor hatályos 45. (1)-(5) bekezdései szerint: (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő

3 személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (2) A fővárosban - ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként nem állapodik meg - a hajléktalanok önkormányzati segélyezése a fővárosi önkormányzat feladata. (3) Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. (4) Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (5) Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%- ánál. Az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja alapján b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 24/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakba: R.) 20. (1) és (3) - ai a következőképpen rendelkeznek: (1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt nyújt. (3) Elsősorban azokat a személyeket indokolt önkormányzati segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Önkormányzati segélyre az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár a mindenkori öregségi minimumnyugdíj összegének 130%-át, egyedülélő esetén annak 150 %-át nem haladja meg. Kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem Ft. Kérelmező gyermeke ápolás

4 után részesül ápolási díjban. Kérelmező - a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. -ában biztosított jogával élve - a számára jogorvoslatra nyitva álló időben fellebbezést nyújtott be az első fokon eljárt hatóság döntésével szemben. Az önkormányzati segélyek tárgyában, mint önkormányzati hatósági ügyben a kérelem előterjesztésekor hatályos R. 6. (2) bekezdése alapján átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A Ket (1) bekezdése szerint az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A benyújtott jogorvoslati kérelem alapján indult fellebbezési eljárás során megállapítást nyert, hogy az első fokú döntést hozó hatóság nevezett vonatkozásában az átmeneti segély kérelemről a rendelkezésre álló adatokra figyelemmel a kérelem benyújtásakor hatályos Szt. és R. rendelkezései szerint, jogszerűen döntött, mivel kérelmező gyermekét helyben, lakóhelyén, ingyen járathatná iskolába. A kérelmező gyermekét fenyegető állítólagos veszély semmivel sincs alátámasztva. Nincs ésszerű indok arra, hogy kérelmező más településen járassa iskolába gyermekét. Az a tény, hogy más településre járatja mégis, és ennek érdekében bérletet vásárol, nem igazolja vagy valószínűsíti azt, hogy kérelmező és gyermeke létfenntartást veszélyeztető helyzetbe kerültek, vagy létfenntartási gondokkal küzdenek. Kérelmező tizennegyedik életévében jár, nem indokolja semmi, hogy kérelmező naponta kísérje és ennek érdekében teljes árú, ún. felnőtt bérletet vegyen. Mindezekért a másodfokon eljáró hatóság a /2014. számú határozatba foglalt első fokon hozott döntést a rendelkező részben foglaltak szerint helybenhagyta, miután megállapította, hogy az első fokon hozott döntés megalapozott. A Ket (1) bekezdése szerint,,a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. A Ket (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezővel a másodfokú döntést hozó hatóság az első fokú döntést hozó hatóság útján közli. Erre figyelemmel hívta fel a Képviselő-testület a döntésnek a fellebbezővel történő közlésére a Jogi és Ügyrendi Bizottságot (a fellebbezés elbírálásakor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat szerint). A fellebbezés lehetőségét a Ket (1) bekezdés f) pontja zárja ki, mely szerint a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket (2) bekezdése biztosítja. Az Szt a alapján illeték-, illetve díjfizetési kötelezettség nem keletkezett. Tárgyi ügyben hozott döntéshez a Képviselő-testület hatáskörét az Szt. 45. (1) bekezdése és a Ket (1) bekezdése, valamint az R., illetékességét az Szt. 32/A. (1) bekezdése állapítja meg.

5 451/2014.(XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja Varga Ilona képviselő személyét. 452/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja Mózes Zsolt képviselő személyét. 453/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 1. Beszámoló a október 22. és november 26. közötti időszakban elfogadott határozatok végrehajtásáról 2. Vezetői beszámolók a. dr. Répás József polgármester (szóbeli) b. Vargáné Szabó Gabriella TICS vezető c. Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető d. dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető e. Soós Zsoltné jegyző 3. Projekt-koordinátorok beszámolói Előadó: Tóth Imre alpolgármester (szennyvízberuházás) Németh Mihály alpolgármester (ivóvíz projekt) 4. Döntés szennyvízpályázat önerejét biztosító hitel felvétele ügyében Vella Zoltán, a PÜF elnöke 5. Pályázati felhívás elfogadása a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére vonatkozóan Előadó: dr. Répás József polgármester Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke 6. Pályázati felhívás elfogadása a Központi Konyha intézményvezetői álláshelyére vonatkozóan Előadó: dr. Répás József polgármester Erdélyiné Horváth Terézia, az EB elnöke 7. Döntés a polgármesteri hivatal létszámbővítése ügyében Vella Zoltán, a PÜF elnöke 8. Szervezeti és működési szabályzat módosítása 454/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselőtestületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

6 455/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József polgármester szóbeli beszámolóját. 456/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vargáné Szabó Gabriellának, a Település- és Intézményfenntartó Csoport vezetőjének beszámolóját a TICS által elvégzett feladatokról. 457/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető beszámolóját az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről. Soós Zsoltné jegyző 458/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját. Soós Zsoltné jegyző 459/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné jegyző beszámolóját. Soós Zsoltné jegyző 460/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Tóth Imre projektkoordinátor beszámolóját a szennyvíz beruházás aktuális helyzetéről. 461/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Németh Mihály projektkoordinátor beszámolóját az ivóvíz beruházás aktuális helyzetéről. 462/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hosszú távú fejlesztési hitelt vesz fel a szennyvízberuházás megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására A Képviselő-testület kéri a polgármestert a hitelfelvétel érdekében a készítsen előterjesztést, részletes számítási anyagot a hitel felvétel lehetőségeiről. Határidő: január 31.

7 463/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/B. (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 464/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatra beérkezett pályázati anyagokat véleményező szakmai bizottságként az Emberi Erőforrás Bizottságot jelöli meg, mely kiegészül az intézmény közalkalmazotti tanácsa által delegált taggal, valamint egy országos szakmai szervezet képviselőjével. 465/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/B. (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki a Központi Konyha intézményvezetői feladatainak ellátására, a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 466/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Konyha intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatra beérkezett pályázati anyagokat véleményező szakmai bizottságként az Emberi Erőforrás Bizottságot jelöli meg, mely kiegészül egy közétkeztetési ismeretekkel rendelkező szakemberrel. 467/2014. (XII.15.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal létszámát három ebből a Pénzügyi Osztály létszámát egy, az Igazgatási és Jogi Osztály létszámát kettő - fővel bővíteni, január 1-től. A Képviselő-testület kéri a jegyzőt az álláshelyek betöltésével kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéséket. Határidő: január 31. Felelős: Dr. Répás József polgármester

A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésének határozatai 505/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testülete

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

l. Fejezet Általános rendelkezések

l. Fejezet Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2013.(Xl.18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról A Közgyűlés a szociális

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

Részletesebben

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5920 Csorvás, Rákóczi u. l7. Tel.: 66/258-001 Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez A települési támogatások rendszeréről, valamint

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja

(egységes szerkezetben) I. FEJEZET AZ ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. A rendelet célja Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.26.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztés. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iksz: 4/ /2015. Tárgy: A szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Előterjesztés Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.27.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben