BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent István fér 7. Ikl. sz.: /. 450/20/0 Elóadó: Be/anlca lsolt Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) Telefax: (66) ~ E-maii: NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal cg)'szerü többséget igényel! T:ír2": Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkomuinyzali és Szervezési Csoport Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésénck 20 IO. március 18-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgylílés! A Kőzgyülés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (11.19.) önkormányzati rendelet 10. értelmében az alábbiakban adok tájékoztatást a közgymés által hozott döntések végrehajtásáról. Az előterjesztés összeállítása során áttekintésre és aklualizálásra kerültek az ún. "konstitutív" csoportba sorolt határozatok is, ezek hosszabb távra szóló, elkötelezettséget, megállapodást. önkormányzati vállalást rögzítő. illetve jelentősebb alapítói, fenntat1ói döntéseket tartalmaznak. 151/2006. (III. 23.) 155/2006. (III. 23.) Tájékoztató a Jaminai Közösségi Ház helyszínének kiválasztásáról. A Madách ti. 2. sz. alatti ingatlan megosztásáról a 400/2006. (VII. 6.) közg). határozattal döntött a testület. Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Ipari és Kereskedelmi Kft. részére terület értékesítése. A Jamina lnnovációs Ingatlanhasznosító Ipari és Kereskedelmi Kft. ellen a Cégbíróság megszüntetési eljárást indított. 248n006 (V. 11.) Hitelfelvétel engedélyezése. A Békéscsaba Vagyonkezelő hitelfelvétele a hitelszerződés aláírásra került. Zrt.

2 2 254/2006. (Y. ll.) 284/2006. (VI. 8.) 435/2006. (VllI. 23.) 551/2006. (X. 26.) 616/2006 (XI. 16.) 653/2006. (XII. 14.) 654/2006. (XII. 14.) 658/2006. (XII. 14.) 659/2006 (XII. 14.) 660/2006. (XII. 14.) 661/2006. (XII. 14.) 694/2006 (XII. 14.) Gyermekek átmeneti otthonának létesítése. A Bartók Béla út 24. sz. alatti ingatlan a Békéscsabai Kistérségi Gyermckjóléti és Családsegítő Központnak térítésmentesen átadva. 1-1 itelfclvétel engedélyezése. A Békéscsaba Vagyonkezelő 2ft. hitelfelvéteje megtörtént, a hitelszerződés aláírásra került. Északi Logisztikai Központ programjának megval6sitása. A Logisztikai Központ létesítése meghiúsult. Pályázat benyújtása a GKM~hez a Békési úl - Szarvasi Úl kerékpárút tervezésére - Il. A pályázat nyert, a kerékpárút tervezése Javaslat a "Békéscsaba Előre" Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztúsára és a társasági szerződés módosítására. A Felügyelő Bizottság tagjai mcgválasztásra kerültek. a társasági szerződés módosítása a Cégnyilvántartásban Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának és a Felügyelő Bizottság tagjainak ll1egválasztása, valamint díjazásuk megállapítása. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai megválasztásra kerültek, a Cégbíróság bejegyezte. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirat módosítása. Az Alapító Okirat módosítása a Cégbíróság bejcgycztc. Javaslat a Békéscsabai Recycling Szelektív I-Iulladékkczclő és Beruházó Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak visszahivására és új tagok választására. Felügyelő Bizottság tagjai megválasztásra kerültek. Javaslat ajamina hmovációs Ingatlanhasznosító Kft. Felligyclő Bizottsági tagjainak visszahívására és új tagok választására. A Cégbíróság mcgszüntctési eljárást indított a Kft. ellen. ezért a határozat nem hajtható végre. Javaslat a Békés Mcgyei Vízművek Zrt. választot! tisztségviselöire. A Békés Megyei Vízművek Zn. tisztségviselői megválasztásra kerültek. "Csabai Életfa" Kbe Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, valamint díjazásuk mcgállapítása. A 332/ ) közgy. határozat alapján a Cégbíróság a gazdasági társaságot törölte. Tájékoztató a Kétegyházi úti hulladéklcrakó rckultivációjával kapcsolatos hatósági kötelezésröl. A rekultivációs tcrv cikészült,

3 3 a rekultiváció végrehajtására pályázati forrás bevonásával került sor. 229/2007 (IV. 26.) 428/2007. (IX. 20.) 432/2007. (IX. 20.) 471/2007 (IX. 20.) 501/2007. (IX. 20.) 519/2007. (X. 18.) 521/2007. (X. 18.) 528/2007 (X. 18.) Az Orosházi úti körforgalom mellett létesítendő üzemanyagtőltő állomás ügye. A csereszerződés létrejött a tulajdonjog bejegyzés mcgtörtent. OAREH pénzügyi bizottságába delegálás, új települések belépésének jóváhagyása. A DAREI-I pénzügyi bizottságába delegálás, illetve új települések belépésének jóváhagyása mcgtörtént. Szent István tér revitalizációja. A Közgyűlés újabb határozatokat hozott a témában. Közterüleleken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése, ifjúsági parkok létrehozása. A sportlétesítmények fejlesztese az ütemezésnek megfelelően megvalósult. Útfejlesztési pályázat benyújtása a DAOP IB pályázati felhívásra - IV. A kétváltozatú tanulmány elkészült, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság döntése alapján az eredeti nyomvonaira a kiviteli tervek eikészliitek a vasút keresztezésével. Békéscsaba, Szent István tér 10. felújítása és hasznosítása. A határozulotjogszabályi előírások miatt nem lehet végrehajtani. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével kapcsolatos kisajátítás - a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban beépítetlen terülelk ént hrsz. alatt nyilvántartott, Békéscsaba, Vandháti úti, m2 alapterületű ingatlan esetén. A kisajátítás és a birtokbavétel A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével kapcsolatos kisajátítás - a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban beépítetlen terliletként hrsz alatt nyilvántartott, Békéscsaba, Lajta utcai, 881 m2 alaptel'liletü ingatlan esetén. A kisajátítás és a birtokbavétel 543/2007 (X. 18.) Műszaki lervdokumentációk tervdokumentáció nem készült, mert történt. készítése. új pályázati Műszaki kiírás nem 586/2007. (Xi. 22.) Javaslat az hrsz-ú, Békéscsaba, Lencsési út 140. szám alatti ingatlan hasznosítására. Az ingatlan-nyilvántartásban a forgalomképes vagyoni körbe történő átsorolása megtörtént, a javaslatot a Vagyonkezelő Zrt. elkészítetle.

4 4 597/2007. (Xl. 22.) 633/2007. (XII. 13.) 634/2007. (XII. 13.) 639/2007. (XII. 13.) 646/2007. (XII. 13.) 648/2007. (XII. 13.) Megállapodás kötése ajamina Innovációs Jngatlanhasznosító Ipari és Kereskedelmi Korlátolt FeleJösségü Társasággal. A megállapodás nem jött létre. mert azi a felek nem írták alá. A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. pályázatának beadása. A vonalas infrastruktúra kiépítésrc került. Telek értékesítése a Békéscsaba, Almáskertí Ipari Parkban. A telek értékesítése mcgtörtént, a beépítési kötelezettségre a Közgyűlés további haladékot adott. Szennyvízberuházással kapcsolatos kisajátítás (Csigás utca, hr5z). A kisajátítás és a birtokbavétel Tájékoztató a Békéscsaba. Kétegyházi úti (hrsz.: 0164) volt hulladéklerakó rekultivációjáról. A tájékoztatót a volt hulladéklerakó rekultivációjáról a Közgyűlés elfogadta. Társulási megállapodás jóváhagyása a települési szilárdhulladék-icrakókat érintő térségi szintű rekultivációs program elvégzésére. A társulási megállapodás aláirasra került. 123/2008. (ll. 28.) Közgyülési határozatok meghosszabbítása. A telkeket teljesítették. végrehajtási CJ1ékcsítették. határidejének a határozatot 125/2008. (ll. 28.) 130/2008. (II. 28.) 140/2008. (II. 28.) A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetö igazgatójának (tiraválasztása. Az Alapító Okirat módosítását a Cégbíróság bejegyezle. Pályázat benyújtása aktívturisztikai fejlesztésekre (színpad beszerzés) Pályázat kódszáma: DAOP I/C. A pályázat nyert. a Fesztivál Színpad működik. Megye-város megállapodás jóváhagyása. A közgyűlés áhal jóváhagyott megye-város megállapodás aláírása megtörténi. 177/2008. (Ill. 27.) A hulladékszállítási közszolgáltatással megállapodások. A hulladékszállító autók a depónia megvalósult. kapcsolatos beszerzése 178/2008. (III. 27.) Pályázat kiírása zárható hulladéktárolók támogatására. A pályázatok elbírálása és szerződések megkötésére a határozatban megfelelően került sor. létesítésének a támogatási foglaltaknak 248/2008. (IV. 24.) A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Alapító Okiratának módosítása, hiánypótlás. A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Alapító Okirat módosítását a Cégbíróság bejegyezte.

5 5 254/2008. (IV. 24.) 368/2008 (VI. 19.) (VI. 19.) 412/2008. (VI. 19.) (VI. 19.) (VII. 10.) 455/2008. (VII. 10.) 478/2008. (IX. 18.) 483/2008. (IX. 18.) (IX. 18.) 488/2008 (IX. 18.) 492/2008. (IX. 18.) 494/2008 (IX. 18.) 506/2008. (IX. 18.) 507/2008. (IX. 18.) Pályázat benyújtása környezetvédelmi célú informatikai fcjlesztésck megvalósítására a közigazgatásban (ckörnyezetvédelem) Pályázat kódszáma: KEüP ). A pályázat nem lett benyújtva, a pályázatal idő előtt lezárták. Gerincvédelmi csomag támogatása. A döntés m6dosításra került, a végrehajtás a módosított döntés szerint történik. A premium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés. A július IS-ei prémiumévek program elszámolásában szerepeltclésre került. Javaslat Vantara Gyula polgármester jutalmazására. A felajánlás után az összeg átutalása Javaslat Hanó Miklós alpolgármester jutalmazására. Az átutalás megtőrtént. Az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány kérelme. A támogatás utalása és annak visszafizetése megtörtém. Belvíz kárelhárítás feladatai. A kárelhárítás Schmid Ildikó Judit adósságcsökkentési ügye. Az adósságcsökkentési támogatás átutalásra került. Kovács Istválmé, Békéscsaba, Kerek tanya \013. szám alatti lakos ápolási díj ügye. A Közgyűlés a fellebbezést elutasította. "Kiváló Szociális Munkáért" kitüntctésre javaslat. A kitüntetés a Szociális Munka Napján átadásra került. Tájékoztatás a Réthy Pál Kórház- Rendelőintézettel kapcsolatos képviselői kérdésről. A tájékoztatót a Közgyűlés elfogadta. A Csabai Garabonciás Alapítvány támogatásának jóváhagyása. A támogatás összegének átutalás A Rákóczi Szövetség támogatása. A támogatás összegének átutalása Pályázat létszámcsökkentésekhez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás igényléséhez. A lélszámcsökkentési pályázatban október l-jén teljesít've. Általános tartalékból forrás igénylése. A 43/2008. (XI.03.) önk. rendeletben az átvezetés mcgtörtént.

6 6 508/2008. (IX. 18.) 509/2008. (IX. 18.) A prémium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés. A október 15-ci prémiumévek program elszámolásában szerepeltetésre került. A hulladék gyújtöedények zárható térben történő elhelyezésére kiírt pályázat. A pályázati kiírás módosítása és a benyújtott pályázatok elbírálása 516/2008. (IX. 18.) HPV védőoltás felhasználása. A felhasználásának vizsgálata mcgtőrtenl. HPV védőoltás 522/2008. (lx. 18.) "Bursa Hungarica" Öszlöndíjpályázat kifizclésre kerültek. Felsőoktatási Az ösztöndíjak Önkormányzati a évben 543/2008 (X. 30.) 544/2008. (X. 30.) 545/2008. (X. 30.) 546/2008. (X. 30.) Dankó Anita átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása Il1cgtőrtént. Gáspár istván átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása mcgtőrtént. Györgyi István Pálné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Liker Emília átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalás.. 547/2008. (X. 30.) Pogácsás Julianna átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély 548/2008. (X. 30.) 549/2008. (X. 30.) 550/2008. (X. 30.) 551/2008. (X. 30.) 552/2008. (X. 30.) 553/2008. (X. 30.) 560/2008. (X. 30.) Nagy Sándor István átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörlént. Józsa Dánielné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Máténé Juhász Tünde átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Liker Lászlóné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Fehér Albertné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Dunai Jánosné temetési segély ügye. A temetési segély kiutalása Márta Lászlóné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutal<i.sa megtörténi.

7 7 561/2008. (X. 30.) (X. 30.) Zsidek Tiborné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása mcgtörtént. Egyházi temetők fenntartásának támogatása. A támogatások átutalásra kerültek. 573/2008. (X. 30.) Mezőgazdasági termelők panaszával kapcsolatos továbbításra került. panasza. A mezőgazdasági terme)ők szövegtervezet elkészült, amely 574/2008 (X. 30.) 582/2008. (X. 30.) 605/2008. (XI. 20.) 606/2008. (XI. 20.) 607/2008. (XI. 20.) (XI. 20.) 620/2008. (XI. 20.) 621/2008. (XI. 20.) 622/2008 (XI. 20.) Víztorony jégcsapmentesítése. A víztorony jégcsapmentesítése Alapítványok egészségfejlesztési programjának támogatása. Az alapítványok részére a támogatás kifizetésre kerültek. Szoroka Béláné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Gerlai Ferellcné temetési segély ügye. A temetési segély kiutalása megtörlént. Kraszkó Andrásné temetési segély ügye. A temetési segély Békéscsaba-Kenderföldek városrész lakói részére helyi tarifával történő utazás biztosítása. A Békéscsaba-Kenderföldek városrész helyi tarifával történő utazása beemelésre került a közszolgáltatói szerződésbe. A KÖRÖS VOLÁN Zrt. helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatás tevékenysége során a évben felmerülő veszteség megtérítésére vonatkozó kéreime. A vizsgálat lefolytatásra került, a megállapítások eredményeként évre , Ft többleltámogatást hagyott jóvá a közgyűlés a Körös Volán Zrt. részére. A KÖRÖS VOLÁN Zrt. helyi autóbusz-közlekedési közszolgáhatás tevékenysége során a évben felmerülő veszteség megtérítésére vonatkozó kéreime. A vizsgálat eredményeként évben a futásteljesítmény csökkentésére került sor. Békéscsaba illetékességi területéhez tartozó gyermekek és fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátás kerelében történő otthont nyújtó ellátás, valamint utógondozói ellátás biztosítása. Az egyeztctésck megtörténtek a szakellátásokat biztosító ellátási szerződés megkötése érdekében.

8 8 623/2008. (XI. 20.) 666/2008. (XII. 18.) 680/2008. (XII. 18.) 693/2008 (XII. 18.) 694/2008. (XII. 18.) 695/2008 (XII. 18.) 696/2008 (XII. 18.) (L 22.) 5/2009 (L 22.) 6/2009 (I. 22.) 7/2009 (I. 22.) 9/2009 (I. 22.) 10/2009. (L 22.) I 1/2009 (L 22.) 13/2009. (L 22.) Ellátási terület módosítása. A közgyülés hozzájárult ahhoz, hogy a flizesgyarmati lakosság sürgősségi betegellátását a továbbiakban a Békés Mcgyei Képviselötcstiilcl Pándy Kálmán Kórháza lássa el. A évi költségvetési rendelet előkészítése. A 65/2009. (II. 19.) közgy. határozattal végrehajtásra került. Csángó Bál támogatása. A támogatás összegének átutalása meglörtént. A prémium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés. A Január ls-ci prémiumévek program elszámolásában szerepeltetésre került. Javaslat a tisztségviselők jutalmazására - I. A felajánlás alapján az átutalások megtörténtek. Javaslat a tisztségviselők jutalmazására - II. Az átutalás Javaslat a tisztségviselők jutalmazására - III. Az átutalás Bencsik Mária átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Osváth Szabolcsné átmencti segély ügye. Az átmcneti segély kiutalása megtörténi. Salamon Mihály átmcneti segély ügye. Az átmeneti scgély kiutalása megtörténi. Szikora János Sámuelné tcmetési segély ügye. A temetési segély kiutalása mcgtörtént. Hóbel Edit adósságcsökkentési támogatás ügye. Az adósságcsökkentési támogatás átutalása Kovács János adósságcsökkenlési támogatás ügye. Az adósságcsökkentési támogatás átutalása Novák Mátyás temetési segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörtent. Kánya Zoltán Gézáné ápolási díja. A rellebbezés elutasításra került.

9 9 28/2009. (I. 22.) 30/2009. (I. 22.) 33/2009. (I. 22.) A Körös Volán Zn évi többlet támogatási igénye. A Körös Volán Zn. részére jóváhagyott évi ,-Ft többlenámogatás átutalásra került. Pályázat benyújtása a Magyarország-Románia határon átnyúló együtlmüködési program HURO/0802 címü pályázatára. A pályázat benyújtásra került. Tanyagondnoki szolgáltatáshoz gépkocsi beszerzési támogatás. A gépkocsi beszerzése a dűlóút kiépítésének lehetőségét megvizsgálták. 40/2009. (II. 19.) Albert Miklósné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély 41/2009. (II. 19.) 42/2009. (II. 19.) 43/2009. (II. 19.) 44/2009. (II. 19.) 45/2009. (II. 19.) 46/2009. (II. 19.) (II. 19.) 48/2009. (II. 19.) 49/2009. (II. 19.) 52/2009. (II. 19.) 55/2009. (II. 19.) 56/2009. (II. 19.) Józsa Dánielné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörlént. Petákné Boros Jolán Judit átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiulalása meglörtent. Pogácsás Julianna átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiulalása Mokosné Tóth Angéla átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Stir Mátyásné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása mcgtöriént. Szlancsik Mihály átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörténi. Szoroka Béláné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Tóth Jánosné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörténi. Török Józsefné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása mcgtörtcnt. Szlancsik Mihály személszállítási dijának átvállalása. A fellebbezés elutasításra került. Varga Mátyásné temetési segély ügye. A temetési segély kiutalásra került. Máté Tibor átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása meglörtént.

10 10 85/2009. (ll. 19.) 206/2009. (IV. 2.) Helyi autóbuszközlekedés km-es futásteljesítménycsökkentése. A futásteljesítmény csökkentés végrehajtásra került, a közszo!gáltatói szerződés módosítása Békéscsaba forgalmi rendjének felülvizsgálata. Békéscsaba forgalmi rendjének felülvizsgálata a határozatban foglaltak szerint 208/2009. (IV. 2.) Földtltak karbantartása. A fóldutak szerint végrehajtásra került. karbantartása a határozat 242/2009 (V. 14.) 292/2009. (V. 14.) 401/2009 (VI. 25.) Tájékoztató a Körös Volán 2rt. ill(íködési költségeiröl. A helyi autóbusz közlekedés működtetése során keletkező évi veszteség rendezésére vonatkozó tárgyalást Vantara Gyula polgármester lcfojytatta. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról. A beszámolót a Közgyülés elfogadta. A Körös Volán Zn évi többlet támogatási igénye. A évi Ft-os veszteség kompenzálására vonatkozó szerződés megkötésre került. 402/2009. (VI. 25.) Körös Volán Zrt évi teljesítéséről beszámolót a Közgyülés elfogadta. szóló beszámolója. A 403/2009. (VI. 25.) A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása. A működtetési támogalás álutalása a Körös Volán Zn. részére meglörtént. 431/2009. (VI. 25.) Egyházi temetők fenntartásának egyházközösségek részére jóváhagyott támogatása. Az támogatások átutalása 643/2009. (X. 22.) Egyes üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása. A rendelet tervezetet közzétették. A rendeletet megalkották. A határozat végrehajtásában közremüködő felelős Önkormányzati és Szervezési Csoport. hivatali egység: Titkársági Osztály Jogi.

11 I I 1-I'ltlÍrozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adotl tájékoztatót el fogadja, az alábbi határozatokat végrehajtottnak tekinti: 151/2006. (III. 23.) 155/2006. (Ill. 23.) 248/2006. (V. IL) 254/2006. (V. IL) 284/2006 (VI. 8.) 435/2006. (VIII. 23.) 551/2006. (X. 26.) 616/2006 (XI. 16.) 653/2006 (XII. 14.) 654/2006. (XlI. 14.) (XII. 14.) 659/2006 (XII. 14.) 660/2006. (XII. 14.) 661/2006. (XII. 14.) (XII. 14.) 229/2007. (IV. 26.) 428/2007. (IX. 20.) 432/2007. (IX. 20.) 471/2007. (IX. 20.) 501/2007. (IX. 20.) 519/2007. (X. 18.) 521/2007. (X. 18.) 528/2007 (X. 18.) 543/2007. (X. 18.) 586/2007. (XI. 22.) 597/2007 (XI. 22.) 633/2007 (XII. 13.) 634/2007. (XII. 13.) 639/2007. (XII. 13.) 646/2007. (XII. 13.) (XII. 13.) 123/2008. (II. 28.) 125/2008. (II. 28.) 130/2008. (II. 28.) 140/2008. (II. 28.) (III. 27.) 178/2008. (lll. 27.) (IV. 24.) 254/2008. (IV. 24.) 368/2008. (VI. 19.) 411/2008. (VI. 19.) 412/2008. (VI. 19.) 413/2008. (VI. 19.) 435/2008. (VII. 10.) 455/2008. (VII. 10.) 478/2008. (IX. 18.) 483/2008 (IX. 18.) (IX. 18.) 488/2008 (IX. 18.) 492/2008. (IX. 18.) 494/2008. (IX. 18.) 506/2008. (IX. 18.) 507/2008. (lx. 18.) 508/2008. (IX. 18.) 509/2008. (IX. 18.) 516/2008 (IX. 18.) 522/2008. (lx. 18.) 543/2008. (X. 30.) 544/2008 (X 30.) 545/2008. (X. 30.) 546/2008. (X. 30.) 547/2008 (X. 30.) 548/2008. (X. 30.) 549/2008. (X. 30.) 550/2008. (X. 30.) 551/2008 (X. 30.) 552/2008 (X. 30.) 553/2008. (X 30.) 560/2008. (X. 30.) 561/2008 (X. 30.) 567/2008. (X. 30.) (X. 30.) 574/2008. (X. 30.) 582/2008. (X. 30.) 605/2008. (XI. 20.) 606/2008. (XI. 20.) 607/2008. (XI. 20.) 619/2008. (XI. 20.) 620/2008. (XI. 20.) 621/2008. (XI. 20.) 622/2008. (XI. 20.) 623/2008. (XI. 20.) 666/2008. (XII. 18.) 680/2008. (XII. 18.) 693/2008. (XII. 18.) 694/2008. (XII. 18.) 695/2008. (XII. 18.) 696/2008. (XII. 18.)

12 12 4/2009. (I. 22.) 5/2009. (I. 22.) 6/2009. (I. 22.) 7/2009. (I. 22.) 9/2009. (I. 22.) 10/2009. (I. 22.) 11/2009. (I. 22.) 13/2009 (I. 22.) (I. 22.) (I. 22.) (I. 22.) (II. 19.) (II. 19.) (II. 19.) (ll. 19.) (II. 19.) (II. 19.) 46/2009. (ll. 19.) (11.19.) 48/2009. (II. 19.) 49/2009. (II. 19.) (II. 19.) 55/2009. (II. 19.) 56/2009. (II. 19.) (II. 19.) (IV. 2.) (IV. 2.) (V. 14.) (V. 14.) (VI. 25.) (VI. 25.) (VI. 25.) (VI. 25.) (X. 22.) Felelés: Dr. Szvercsák Szilviajcgyzö Határidö: március 18. Békéscsaba, 20 IO. március 12. zilvia

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szell' István lér 7. Ikl. s:.: IV. 923-5.12009. Elóllt/ó: Leszkóné Pataki Ágnes Mell.:] db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) 523-SOl

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2008. január 24. Zárt ülés: 2.) Békéscsabáért kitüntetés odaítélése Előkészítő: Titkársági Osztály Véleményezi: A kitüntetési javaslatokat

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉrŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz: /. 450-3120/0 Előadó: Betanka Zsalt Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii: szverszi@bekescsaba.hu

Részletesebben

2006. május 24 én (szerda) 12:00 órai kezdettel tartandó ülésre összehívom.

2006. május 24 én (szerda) 12:00 órai kezdettel tartandó ülésre összehívom. Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5 7. (42) 263 101 Fax: 42/263 309 4321 Nagykálló Pf. 4. E mail. polgmest@nagykallo.hu Száma: 8 11/2006. M E G H Í V Ó A Szervezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xl 4444-1912015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikl. sz: 111.868-212009 Előadó: Dl'. Tőgye Ildikó Mell.. Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefon. (66) 523-801 E~lIIail:

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28. J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚLIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚLIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚLIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 43/2013. (VII. 23.) ÁKt határozat 44/2013. (VII. 23.) ÁKt határozat Az önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkl. sz. :VI. 1260-312009 Elóadó:Hortobágyi Erika Hadabasné Szigethy Gyöngyi Mell.:- Hiv. sz.:- Poslacim: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szent ls/ván,ér 7. /kl. s=.:xi. 700-/1n009. Eloodo: Sajbell MarglI Mell.: PosraGÍm: 560/ Pf / /2. Tele(oll: (66! 523-SO 7 Tele(ax: (66) 523-SOS E-lIlQil:

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében Készítette: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó Előterjesztő: Orosz Ferenc al Az előterjesztés

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 648-6/2010. SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án (hétfőn) 14 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz:

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz: BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV.323-II120II. Előadó: Edit Mell.: 2 db Hiv. sz: Czigléczkiné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-302/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10 én 9

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal Gödöllő Város Képviselő-testületének 2011. II. félévi munkaterve Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal 2 2011. szeptember 15. Javaslat az 1. számú Városi Bölcsőde vezetőjének megbízására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt.,

1./ Előterjesztés az E.ON Energiatermelő Kft, az E.O.N Hungaria Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt., NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰlÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐl MEGHívó MÓDOsíTOTT! Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság 2015. március 23-án, (hétfőn)

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-332/2013. 14/2013. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2013. december 05-ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 371/2013.

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 220-8/2005. Előadó: Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-803 Telefon: (66) 523-802 E-mail: kurucz@bekescsaba.hu

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének. Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága

M E G H Í V Ó. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének. Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága M E G H Í V Ó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2015.(VII.28.); 90/2015.(VII.28.); 91/2015.(VII.28.); 92/2015.(VII.28.);

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOCÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szenl István tér 7. Ikl. SZ.: IV. 560/2010. Előadó: Liplók Margil Mell.: lrósbeli szakvélemény Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-7/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 2. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VAROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többscgct igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VAROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többscgct igényel! Poslacil1l: 560/ Pf 1/2. Telefon. (66) 523-802 BÉKÉSCSABA MEGYEl JOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szenf ISIván tér 7. Ikl. sz.. I 815/2008. Előadó: Dl'. Kiss Gyu/a Me//. : Hiv. sz,4,1. TeI~fáx: (66)

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: III 244-15/2010. Előadó: Kissné Horváth Krisztina

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése. 2015. II. félévi MUNKATERVE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése. 2015. II. félévi MUNKATERVE Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. II. félévi MUNKATERVE NYÁRI SZÜNET 2015. szeptember 17. 1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról Településrészi önkormányzatok 2. A

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 55/2012. (VII. 31.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször

Részletesebben