BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent István fér 7. Ikl. sz.: /. 450/20/0 Elóadó: Be/anlca lsolt Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) Telefax: (66) ~ E-maii: NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal cg)'szerü többséget igényel! T:ír2": Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkomuinyzali és Szervezési Csoport Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésénck 20 IO. március 18-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgylílés! A Kőzgyülés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (11.19.) önkormányzati rendelet 10. értelmében az alábbiakban adok tájékoztatást a közgymés által hozott döntések végrehajtásáról. Az előterjesztés összeállítása során áttekintésre és aklualizálásra kerültek az ún. "konstitutív" csoportba sorolt határozatok is, ezek hosszabb távra szóló, elkötelezettséget, megállapodást. önkormányzati vállalást rögzítő. illetve jelentősebb alapítói, fenntat1ói döntéseket tartalmaznak. 151/2006. (III. 23.) 155/2006. (III. 23.) Tájékoztató a Jaminai Közösségi Ház helyszínének kiválasztásáról. A Madách ti. 2. sz. alatti ingatlan megosztásáról a 400/2006. (VII. 6.) közg). határozattal döntött a testület. Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Ipari és Kereskedelmi Kft. részére terület értékesítése. A Jamina lnnovációs Ingatlanhasznosító Ipari és Kereskedelmi Kft. ellen a Cégbíróság megszüntetési eljárást indított. 248n006 (V. 11.) Hitelfelvétel engedélyezése. A Békéscsaba Vagyonkezelő hitelfelvétele a hitelszerződés aláírásra került. Zrt.

2 2 254/2006. (Y. ll.) 284/2006. (VI. 8.) 435/2006. (VllI. 23.) 551/2006. (X. 26.) 616/2006 (XI. 16.) 653/2006. (XII. 14.) 654/2006. (XII. 14.) 658/2006. (XII. 14.) 659/2006 (XII. 14.) 660/2006. (XII. 14.) 661/2006. (XII. 14.) 694/2006 (XII. 14.) Gyermekek átmeneti otthonának létesítése. A Bartók Béla út 24. sz. alatti ingatlan a Békéscsabai Kistérségi Gyermckjóléti és Családsegítő Központnak térítésmentesen átadva. 1-1 itelfclvétel engedélyezése. A Békéscsaba Vagyonkezelő 2ft. hitelfelvéteje megtörtént, a hitelszerződés aláírásra került. Északi Logisztikai Központ programjának megval6sitása. A Logisztikai Központ létesítése meghiúsult. Pályázat benyújtása a GKM~hez a Békési úl - Szarvasi Úl kerékpárút tervezésére - Il. A pályázat nyert, a kerékpárút tervezése Javaslat a "Békéscsaba Előre" Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztúsára és a társasági szerződés módosítására. A Felügyelő Bizottság tagjai mcgválasztásra kerültek. a társasági szerződés módosítása a Cégnyilvántartásban Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának és a Felügyelő Bizottság tagjainak ll1egválasztása, valamint díjazásuk megállapítása. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai megválasztásra kerültek, a Cégbíróság bejegyezte. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirat módosítása. Az Alapító Okirat módosítása a Cégbíróság bejcgycztc. Javaslat a Békéscsabai Recycling Szelektív I-Iulladékkczclő és Beruházó Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak visszahivására és új tagok választására. Felügyelő Bizottság tagjai megválasztásra kerültek. Javaslat ajamina hmovációs Ingatlanhasznosító Kft. Felligyclő Bizottsági tagjainak visszahívására és új tagok választására. A Cégbíróság mcgszüntctési eljárást indított a Kft. ellen. ezért a határozat nem hajtható végre. Javaslat a Békés Mcgyei Vízművek Zrt. választot! tisztségviselöire. A Békés Megyei Vízművek Zn. tisztségviselői megválasztásra kerültek. "Csabai Életfa" Kbe Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, valamint díjazásuk mcgállapítása. A 332/ ) közgy. határozat alapján a Cégbíróság a gazdasági társaságot törölte. Tájékoztató a Kétegyházi úti hulladéklcrakó rckultivációjával kapcsolatos hatósági kötelezésröl. A rekultivációs tcrv cikészült,

3 3 a rekultiváció végrehajtására pályázati forrás bevonásával került sor. 229/2007 (IV. 26.) 428/2007. (IX. 20.) 432/2007. (IX. 20.) 471/2007 (IX. 20.) 501/2007. (IX. 20.) 519/2007. (X. 18.) 521/2007. (X. 18.) 528/2007 (X. 18.) Az Orosházi úti körforgalom mellett létesítendő üzemanyagtőltő állomás ügye. A csereszerződés létrejött a tulajdonjog bejegyzés mcgtörtent. OAREH pénzügyi bizottságába delegálás, új települések belépésének jóváhagyása. A DAREI-I pénzügyi bizottságába delegálás, illetve új települések belépésének jóváhagyása mcgtörtént. Szent István tér revitalizációja. A Közgyűlés újabb határozatokat hozott a témában. Közterüleleken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése, ifjúsági parkok létrehozása. A sportlétesítmények fejlesztese az ütemezésnek megfelelően megvalósult. Útfejlesztési pályázat benyújtása a DAOP IB pályázati felhívásra - IV. A kétváltozatú tanulmány elkészült, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság döntése alapján az eredeti nyomvonaira a kiviteli tervek eikészliitek a vasút keresztezésével. Békéscsaba, Szent István tér 10. felújítása és hasznosítása. A határozulotjogszabályi előírások miatt nem lehet végrehajtani. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével kapcsolatos kisajátítás - a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban beépítetlen terülelk ént hrsz. alatt nyilvántartott, Békéscsaba, Vandháti úti, m2 alapterületű ingatlan esetén. A kisajátítás és a birtokbavétel A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével kapcsolatos kisajátítás - a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban beépítetlen terliletként hrsz alatt nyilvántartott, Békéscsaba, Lajta utcai, 881 m2 alaptel'liletü ingatlan esetén. A kisajátítás és a birtokbavétel 543/2007 (X. 18.) Műszaki lervdokumentációk tervdokumentáció nem készült, mert történt. készítése. új pályázati Műszaki kiírás nem 586/2007. (Xi. 22.) Javaslat az hrsz-ú, Békéscsaba, Lencsési út 140. szám alatti ingatlan hasznosítására. Az ingatlan-nyilvántartásban a forgalomképes vagyoni körbe történő átsorolása megtörtént, a javaslatot a Vagyonkezelő Zrt. elkészítetle.

4 4 597/2007. (Xl. 22.) 633/2007. (XII. 13.) 634/2007. (XII. 13.) 639/2007. (XII. 13.) 646/2007. (XII. 13.) 648/2007. (XII. 13.) Megállapodás kötése ajamina Innovációs Jngatlanhasznosító Ipari és Kereskedelmi Korlátolt FeleJösségü Társasággal. A megállapodás nem jött létre. mert azi a felek nem írták alá. A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. pályázatának beadása. A vonalas infrastruktúra kiépítésrc került. Telek értékesítése a Békéscsaba, Almáskertí Ipari Parkban. A telek értékesítése mcgtörtént, a beépítési kötelezettségre a Közgyűlés további haladékot adott. Szennyvízberuházással kapcsolatos kisajátítás (Csigás utca, hr5z). A kisajátítás és a birtokbavétel Tájékoztató a Békéscsaba. Kétegyházi úti (hrsz.: 0164) volt hulladéklerakó rekultivációjáról. A tájékoztatót a volt hulladéklerakó rekultivációjáról a Közgyűlés elfogadta. Társulási megállapodás jóváhagyása a települési szilárdhulladék-icrakókat érintő térségi szintű rekultivációs program elvégzésére. A társulási megállapodás aláirasra került. 123/2008. (ll. 28.) Közgyülési határozatok meghosszabbítása. A telkeket teljesítették. végrehajtási CJ1ékcsítették. határidejének a határozatot 125/2008. (ll. 28.) 130/2008. (II. 28.) 140/2008. (II. 28.) A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetö igazgatójának (tiraválasztása. Az Alapító Okirat módosítását a Cégbíróság bejegyezle. Pályázat benyújtása aktívturisztikai fejlesztésekre (színpad beszerzés) Pályázat kódszáma: DAOP I/C. A pályázat nyert. a Fesztivál Színpad működik. Megye-város megállapodás jóváhagyása. A közgyűlés áhal jóváhagyott megye-város megállapodás aláírása megtörténi. 177/2008. (Ill. 27.) A hulladékszállítási közszolgáltatással megállapodások. A hulladékszállító autók a depónia megvalósult. kapcsolatos beszerzése 178/2008. (III. 27.) Pályázat kiírása zárható hulladéktárolók támogatására. A pályázatok elbírálása és szerződések megkötésére a határozatban megfelelően került sor. létesítésének a támogatási foglaltaknak 248/2008. (IV. 24.) A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Alapító Okiratának módosítása, hiánypótlás. A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Alapító Okirat módosítását a Cégbíróság bejegyezte.

5 5 254/2008. (IV. 24.) 368/2008 (VI. 19.) (VI. 19.) 412/2008. (VI. 19.) (VI. 19.) (VII. 10.) 455/2008. (VII. 10.) 478/2008. (IX. 18.) 483/2008. (IX. 18.) (IX. 18.) 488/2008 (IX. 18.) 492/2008. (IX. 18.) 494/2008 (IX. 18.) 506/2008. (IX. 18.) 507/2008. (IX. 18.) Pályázat benyújtása környezetvédelmi célú informatikai fcjlesztésck megvalósítására a közigazgatásban (ckörnyezetvédelem) Pályázat kódszáma: KEüP ). A pályázat nem lett benyújtva, a pályázatal idő előtt lezárták. Gerincvédelmi csomag támogatása. A döntés m6dosításra került, a végrehajtás a módosított döntés szerint történik. A premium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés. A július IS-ei prémiumévek program elszámolásában szerepeltclésre került. Javaslat Vantara Gyula polgármester jutalmazására. A felajánlás után az összeg átutalása Javaslat Hanó Miklós alpolgármester jutalmazására. Az átutalás megtőrtént. Az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány kérelme. A támogatás utalása és annak visszafizetése megtörtém. Belvíz kárelhárítás feladatai. A kárelhárítás Schmid Ildikó Judit adósságcsökkentési ügye. Az adósságcsökkentési támogatás átutalásra került. Kovács Istválmé, Békéscsaba, Kerek tanya \013. szám alatti lakos ápolási díj ügye. A Közgyűlés a fellebbezést elutasította. "Kiváló Szociális Munkáért" kitüntctésre javaslat. A kitüntetés a Szociális Munka Napján átadásra került. Tájékoztatás a Réthy Pál Kórház- Rendelőintézettel kapcsolatos képviselői kérdésről. A tájékoztatót a Közgyűlés elfogadta. A Csabai Garabonciás Alapítvány támogatásának jóváhagyása. A támogatás összegének átutalás A Rákóczi Szövetség támogatása. A támogatás összegének átutalása Pályázat létszámcsökkentésekhez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás igényléséhez. A lélszámcsökkentési pályázatban október l-jén teljesít've. Általános tartalékból forrás igénylése. A 43/2008. (XI.03.) önk. rendeletben az átvezetés mcgtörtént.

6 6 508/2008. (IX. 18.) 509/2008. (IX. 18.) A prémium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés. A október 15-ci prémiumévek program elszámolásában szerepeltetésre került. A hulladék gyújtöedények zárható térben történő elhelyezésére kiírt pályázat. A pályázati kiírás módosítása és a benyújtott pályázatok elbírálása 516/2008. (IX. 18.) HPV védőoltás felhasználása. A felhasználásának vizsgálata mcgtőrtenl. HPV védőoltás 522/2008. (lx. 18.) "Bursa Hungarica" Öszlöndíjpályázat kifizclésre kerültek. Felsőoktatási Az ösztöndíjak Önkormányzati a évben 543/2008 (X. 30.) 544/2008. (X. 30.) 545/2008. (X. 30.) 546/2008. (X. 30.) Dankó Anita átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása Il1cgtőrtént. Gáspár istván átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása mcgtőrtént. Györgyi István Pálné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Liker Emília átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalás.. 547/2008. (X. 30.) Pogácsás Julianna átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély 548/2008. (X. 30.) 549/2008. (X. 30.) 550/2008. (X. 30.) 551/2008. (X. 30.) 552/2008. (X. 30.) 553/2008. (X. 30.) 560/2008. (X. 30.) Nagy Sándor István átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörlént. Józsa Dánielné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Máténé Juhász Tünde átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Liker Lászlóné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Fehér Albertné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Dunai Jánosné temetési segély ügye. A temetési segély kiutalása Márta Lászlóné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutal<i.sa megtörténi.

7 7 561/2008. (X. 30.) (X. 30.) Zsidek Tiborné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása mcgtörtént. Egyházi temetők fenntartásának támogatása. A támogatások átutalásra kerültek. 573/2008. (X. 30.) Mezőgazdasági termelők panaszával kapcsolatos továbbításra került. panasza. A mezőgazdasági terme)ők szövegtervezet elkészült, amely 574/2008 (X. 30.) 582/2008. (X. 30.) 605/2008. (XI. 20.) 606/2008. (XI. 20.) 607/2008. (XI. 20.) (XI. 20.) 620/2008. (XI. 20.) 621/2008. (XI. 20.) 622/2008 (XI. 20.) Víztorony jégcsapmentesítése. A víztorony jégcsapmentesítése Alapítványok egészségfejlesztési programjának támogatása. Az alapítványok részére a támogatás kifizetésre kerültek. Szoroka Béláné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Gerlai Ferellcné temetési segély ügye. A temetési segély kiutalása megtörlént. Kraszkó Andrásné temetési segély ügye. A temetési segély Békéscsaba-Kenderföldek városrész lakói részére helyi tarifával történő utazás biztosítása. A Békéscsaba-Kenderföldek városrész helyi tarifával történő utazása beemelésre került a közszolgáltatói szerződésbe. A KÖRÖS VOLÁN Zrt. helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatás tevékenysége során a évben felmerülő veszteség megtérítésére vonatkozó kéreime. A vizsgálat lefolytatásra került, a megállapítások eredményeként évre , Ft többleltámogatást hagyott jóvá a közgyűlés a Körös Volán Zrt. részére. A KÖRÖS VOLÁN Zrt. helyi autóbusz-közlekedési közszolgáhatás tevékenysége során a évben felmerülő veszteség megtérítésére vonatkozó kéreime. A vizsgálat eredményeként évben a futásteljesítmény csökkentésére került sor. Békéscsaba illetékességi területéhez tartozó gyermekek és fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátás kerelében történő otthont nyújtó ellátás, valamint utógondozói ellátás biztosítása. Az egyeztctésck megtörténtek a szakellátásokat biztosító ellátási szerződés megkötése érdekében.

8 8 623/2008. (XI. 20.) 666/2008. (XII. 18.) 680/2008. (XII. 18.) 693/2008 (XII. 18.) 694/2008. (XII. 18.) 695/2008 (XII. 18.) 696/2008 (XII. 18.) (L 22.) 5/2009 (L 22.) 6/2009 (I. 22.) 7/2009 (I. 22.) 9/2009 (I. 22.) 10/2009. (L 22.) I 1/2009 (L 22.) 13/2009. (L 22.) Ellátási terület módosítása. A közgyülés hozzájárult ahhoz, hogy a flizesgyarmati lakosság sürgősségi betegellátását a továbbiakban a Békés Mcgyei Képviselötcstiilcl Pándy Kálmán Kórháza lássa el. A évi költségvetési rendelet előkészítése. A 65/2009. (II. 19.) közgy. határozattal végrehajtásra került. Csángó Bál támogatása. A támogatás összegének átutalása meglörtént. A prémium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés. A Január ls-ci prémiumévek program elszámolásában szerepeltetésre került. Javaslat a tisztségviselők jutalmazására - I. A felajánlás alapján az átutalások megtörténtek. Javaslat a tisztségviselők jutalmazására - II. Az átutalás Javaslat a tisztségviselők jutalmazására - III. Az átutalás Bencsik Mária átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Osváth Szabolcsné átmencti segély ügye. Az átmcneti segély kiutalása megtörténi. Salamon Mihály átmcneti segély ügye. Az átmeneti scgély kiutalása megtörténi. Szikora János Sámuelné tcmetési segély ügye. A temetési segély kiutalása mcgtörtént. Hóbel Edit adósságcsökkentési támogatás ügye. Az adósságcsökkentési támogatás átutalása Kovács János adósságcsökkenlési támogatás ügye. Az adósságcsökkentési támogatás átutalása Novák Mátyás temetési segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörtent. Kánya Zoltán Gézáné ápolási díja. A rellebbezés elutasításra került.

9 9 28/2009. (I. 22.) 30/2009. (I. 22.) 33/2009. (I. 22.) A Körös Volán Zn évi többlet támogatási igénye. A Körös Volán Zn. részére jóváhagyott évi ,-Ft többlenámogatás átutalásra került. Pályázat benyújtása a Magyarország-Románia határon átnyúló együtlmüködési program HURO/0802 címü pályázatára. A pályázat benyújtásra került. Tanyagondnoki szolgáltatáshoz gépkocsi beszerzési támogatás. A gépkocsi beszerzése a dűlóút kiépítésének lehetőségét megvizsgálták. 40/2009. (II. 19.) Albert Miklósné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély 41/2009. (II. 19.) 42/2009. (II. 19.) 43/2009. (II. 19.) 44/2009. (II. 19.) 45/2009. (II. 19.) 46/2009. (II. 19.) (II. 19.) 48/2009. (II. 19.) 49/2009. (II. 19.) 52/2009. (II. 19.) 55/2009. (II. 19.) 56/2009. (II. 19.) Józsa Dánielné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörlént. Petákné Boros Jolán Judit átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiulalása meglörtent. Pogácsás Julianna átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiulalása Mokosné Tóth Angéla átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Stir Mátyásné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása mcgtöriént. Szlancsik Mihály átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörténi. Szoroka Béláné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Tóth Jánosné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörténi. Török Józsefné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása mcgtörtcnt. Szlancsik Mihály személszállítási dijának átvállalása. A fellebbezés elutasításra került. Varga Mátyásné temetési segély ügye. A temetési segély kiutalásra került. Máté Tibor átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása meglörtént.

10 10 85/2009. (ll. 19.) 206/2009. (IV. 2.) Helyi autóbuszközlekedés km-es futásteljesítménycsökkentése. A futásteljesítmény csökkentés végrehajtásra került, a közszo!gáltatói szerződés módosítása Békéscsaba forgalmi rendjének felülvizsgálata. Békéscsaba forgalmi rendjének felülvizsgálata a határozatban foglaltak szerint 208/2009. (IV. 2.) Földtltak karbantartása. A fóldutak szerint végrehajtásra került. karbantartása a határozat 242/2009 (V. 14.) 292/2009. (V. 14.) 401/2009 (VI. 25.) Tájékoztató a Körös Volán 2rt. ill(íködési költségeiröl. A helyi autóbusz közlekedés működtetése során keletkező évi veszteség rendezésére vonatkozó tárgyalást Vantara Gyula polgármester lcfojytatta. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról. A beszámolót a Közgyülés elfogadta. A Körös Volán Zn évi többlet támogatási igénye. A évi Ft-os veszteség kompenzálására vonatkozó szerződés megkötésre került. 402/2009. (VI. 25.) Körös Volán Zrt évi teljesítéséről beszámolót a Közgyülés elfogadta. szóló beszámolója. A 403/2009. (VI. 25.) A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása. A működtetési támogalás álutalása a Körös Volán Zn. részére meglörtént. 431/2009. (VI. 25.) Egyházi temetők fenntartásának egyházközösségek részére jóváhagyott támogatása. Az támogatások átutalása 643/2009. (X. 22.) Egyes üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása. A rendelet tervezetet közzétették. A rendeletet megalkották. A határozat végrehajtásában közremüködő felelős Önkormányzati és Szervezési Csoport. hivatali egység: Titkársági Osztály Jogi.

11 I I 1-I'ltlÍrozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adotl tájékoztatót el fogadja, az alábbi határozatokat végrehajtottnak tekinti: 151/2006. (III. 23.) 155/2006. (Ill. 23.) 248/2006. (V. IL) 254/2006. (V. IL) 284/2006 (VI. 8.) 435/2006. (VIII. 23.) 551/2006. (X. 26.) 616/2006 (XI. 16.) 653/2006 (XII. 14.) 654/2006. (XlI. 14.) (XII. 14.) 659/2006 (XII. 14.) 660/2006. (XII. 14.) 661/2006. (XII. 14.) (XII. 14.) 229/2007. (IV. 26.) 428/2007. (IX. 20.) 432/2007. (IX. 20.) 471/2007. (IX. 20.) 501/2007. (IX. 20.) 519/2007. (X. 18.) 521/2007. (X. 18.) 528/2007 (X. 18.) 543/2007. (X. 18.) 586/2007. (XI. 22.) 597/2007 (XI. 22.) 633/2007 (XII. 13.) 634/2007. (XII. 13.) 639/2007. (XII. 13.) 646/2007. (XII. 13.) (XII. 13.) 123/2008. (II. 28.) 125/2008. (II. 28.) 130/2008. (II. 28.) 140/2008. (II. 28.) (III. 27.) 178/2008. (lll. 27.) (IV. 24.) 254/2008. (IV. 24.) 368/2008. (VI. 19.) 411/2008. (VI. 19.) 412/2008. (VI. 19.) 413/2008. (VI. 19.) 435/2008. (VII. 10.) 455/2008. (VII. 10.) 478/2008. (IX. 18.) 483/2008 (IX. 18.) (IX. 18.) 488/2008 (IX. 18.) 492/2008. (IX. 18.) 494/2008. (IX. 18.) 506/2008. (IX. 18.) 507/2008. (lx. 18.) 508/2008. (IX. 18.) 509/2008. (IX. 18.) 516/2008 (IX. 18.) 522/2008. (lx. 18.) 543/2008. (X. 30.) 544/2008 (X 30.) 545/2008. (X. 30.) 546/2008. (X. 30.) 547/2008 (X. 30.) 548/2008. (X. 30.) 549/2008. (X. 30.) 550/2008. (X. 30.) 551/2008 (X. 30.) 552/2008 (X. 30.) 553/2008. (X 30.) 560/2008. (X. 30.) 561/2008 (X. 30.) 567/2008. (X. 30.) (X. 30.) 574/2008. (X. 30.) 582/2008. (X. 30.) 605/2008. (XI. 20.) 606/2008. (XI. 20.) 607/2008. (XI. 20.) 619/2008. (XI. 20.) 620/2008. (XI. 20.) 621/2008. (XI. 20.) 622/2008. (XI. 20.) 623/2008. (XI. 20.) 666/2008. (XII. 18.) 680/2008. (XII. 18.) 693/2008. (XII. 18.) 694/2008. (XII. 18.) 695/2008. (XII. 18.) 696/2008. (XII. 18.)

12 12 4/2009. (I. 22.) 5/2009. (I. 22.) 6/2009. (I. 22.) 7/2009. (I. 22.) 9/2009. (I. 22.) 10/2009. (I. 22.) 11/2009. (I. 22.) 13/2009 (I. 22.) (I. 22.) (I. 22.) (I. 22.) (II. 19.) (II. 19.) (II. 19.) (ll. 19.) (II. 19.) (II. 19.) 46/2009. (ll. 19.) (11.19.) 48/2009. (II. 19.) 49/2009. (II. 19.) (II. 19.) 55/2009. (II. 19.) 56/2009. (II. 19.) (II. 19.) (IV. 2.) (IV. 2.) (V. 14.) (V. 14.) (VI. 25.) (VI. 25.) (VI. 25.) (VI. 25.) (X. 22.) Felelés: Dr. Szvercsák Szilviajcgyzö Határidö: március 18. Békéscsaba, 20 IO. március 12. zilvia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-449 ; *460-753 ; *460-155/112 FAX: (06-32) 460-918 J A VA S L A T

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-449 ; *460-753 ; *460-155/112 FAX: (06-32) 460-918 J A VA S L A T PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-449 ; *460-753 ; *460-155/112 FAX: (06-32) 460-918 Száma: 1-158/2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirend Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2014. szeptember 2. Előterjesztő:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. október 27-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 186/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER

XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 14-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna Gábor

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben