BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent István fér 7. Ikl. sz.: /. 450/20/0 Elóadó: Be/anlca lsolt Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) Telefax: (66) ~ E-maii: NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal cg)'szerü többséget igényel! T:ír2": Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előkészítő: Titkársági Osztály Jogi, Önkomuinyzali és Szervezési Csoport Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésénck 20 IO. március 18-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgylílés! A Kőzgyülés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (11.19.) önkormányzati rendelet 10. értelmében az alábbiakban adok tájékoztatást a közgymés által hozott döntések végrehajtásáról. Az előterjesztés összeállítása során áttekintésre és aklualizálásra kerültek az ún. "konstitutív" csoportba sorolt határozatok is, ezek hosszabb távra szóló, elkötelezettséget, megállapodást. önkormányzati vállalást rögzítő. illetve jelentősebb alapítói, fenntat1ói döntéseket tartalmaznak. 151/2006. (III. 23.) 155/2006. (III. 23.) Tájékoztató a Jaminai Közösségi Ház helyszínének kiválasztásáról. A Madách ti. 2. sz. alatti ingatlan megosztásáról a 400/2006. (VII. 6.) közg). határozattal döntött a testület. Jamina Innovációs Ingatlanhasznosító Ipari és Kereskedelmi Kft. részére terület értékesítése. A Jamina lnnovációs Ingatlanhasznosító Ipari és Kereskedelmi Kft. ellen a Cégbíróság megszüntetési eljárást indított. 248n006 (V. 11.) Hitelfelvétel engedélyezése. A Békéscsaba Vagyonkezelő hitelfelvétele a hitelszerződés aláírásra került. Zrt.

2 2 254/2006. (Y. ll.) 284/2006. (VI. 8.) 435/2006. (VllI. 23.) 551/2006. (X. 26.) 616/2006 (XI. 16.) 653/2006. (XII. 14.) 654/2006. (XII. 14.) 658/2006. (XII. 14.) 659/2006 (XII. 14.) 660/2006. (XII. 14.) 661/2006. (XII. 14.) 694/2006 (XII. 14.) Gyermekek átmeneti otthonának létesítése. A Bartók Béla út 24. sz. alatti ingatlan a Békéscsabai Kistérségi Gyermckjóléti és Családsegítő Központnak térítésmentesen átadva. 1-1 itelfclvétel engedélyezése. A Békéscsaba Vagyonkezelő 2ft. hitelfelvéteje megtörtént, a hitelszerződés aláírásra került. Északi Logisztikai Központ programjának megval6sitása. A Logisztikai Központ létesítése meghiúsult. Pályázat benyújtása a GKM~hez a Békési úl - Szarvasi Úl kerékpárút tervezésére - Il. A pályázat nyert, a kerékpárút tervezése Javaslat a "Békéscsaba Előre" Kft. felügyelő bizottság tagjainak megválasztúsára és a társasági szerződés módosítására. A Felügyelő Bizottság tagjai mcgválasztásra kerültek. a társasági szerződés módosítása a Cégnyilvántartásban Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának és a Felügyelő Bizottság tagjainak ll1egválasztása, valamint díjazásuk megállapítása. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai megválasztásra kerültek, a Cégbíróság bejegyezte. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirat módosítása. Az Alapító Okirat módosítása a Cégbíróság bejcgycztc. Javaslat a Békéscsabai Recycling Szelektív I-Iulladékkczclő és Beruházó Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak visszahivására és új tagok választására. Felügyelő Bizottság tagjai megválasztásra kerültek. Javaslat ajamina hmovációs Ingatlanhasznosító Kft. Felligyclő Bizottsági tagjainak visszahívására és új tagok választására. A Cégbíróság mcgszüntctési eljárást indított a Kft. ellen. ezért a határozat nem hajtható végre. Javaslat a Békés Mcgyei Vízművek Zrt. választot! tisztségviselöire. A Békés Megyei Vízművek Zn. tisztségviselői megválasztásra kerültek. "Csabai Életfa" Kbe Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, valamint díjazásuk mcgállapítása. A 332/ ) közgy. határozat alapján a Cégbíróság a gazdasági társaságot törölte. Tájékoztató a Kétegyházi úti hulladéklcrakó rckultivációjával kapcsolatos hatósági kötelezésröl. A rekultivációs tcrv cikészült,

3 3 a rekultiváció végrehajtására pályázati forrás bevonásával került sor. 229/2007 (IV. 26.) 428/2007. (IX. 20.) 432/2007. (IX. 20.) 471/2007 (IX. 20.) 501/2007. (IX. 20.) 519/2007. (X. 18.) 521/2007. (X. 18.) 528/2007 (X. 18.) Az Orosházi úti körforgalom mellett létesítendő üzemanyagtőltő állomás ügye. A csereszerződés létrejött a tulajdonjog bejegyzés mcgtörtent. OAREH pénzügyi bizottságába delegálás, új települések belépésének jóváhagyása. A DAREI-I pénzügyi bizottságába delegálás, illetve új települések belépésének jóváhagyása mcgtörtént. Szent István tér revitalizációja. A Közgyűlés újabb határozatokat hozott a témában. Közterüleleken lévő szabadtéri sportlétesítmények fejlesztése, ifjúsági parkok létrehozása. A sportlétesítmények fejlesztese az ütemezésnek megfelelően megvalósult. Útfejlesztési pályázat benyújtása a DAOP IB pályázati felhívásra - IV. A kétváltozatú tanulmány elkészült, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság döntése alapján az eredeti nyomvonaira a kiviteli tervek eikészliitek a vasút keresztezésével. Békéscsaba, Szent István tér 10. felújítása és hasznosítása. A határozulotjogszabályi előírások miatt nem lehet végrehajtani. A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével kapcsolatos kisajátítás - a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban beépítetlen terülelk ént hrsz. alatt nyilvántartott, Békéscsaba, Vandháti úti, m2 alapterületű ingatlan esetén. A kisajátítás és a birtokbavétel A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével kapcsolatos kisajátítás - a békéscsabai ingatlan-nyilvántartásban beépítetlen terliletként hrsz alatt nyilvántartott, Békéscsaba, Lajta utcai, 881 m2 alaptel'liletü ingatlan esetén. A kisajátítás és a birtokbavétel 543/2007 (X. 18.) Műszaki lervdokumentációk tervdokumentáció nem készült, mert történt. készítése. új pályázati Műszaki kiírás nem 586/2007. (Xi. 22.) Javaslat az hrsz-ú, Békéscsaba, Lencsési út 140. szám alatti ingatlan hasznosítására. Az ingatlan-nyilvántartásban a forgalomképes vagyoni körbe történő átsorolása megtörtént, a javaslatot a Vagyonkezelő Zrt. elkészítetle.

4 4 597/2007. (Xl. 22.) 633/2007. (XII. 13.) 634/2007. (XII. 13.) 639/2007. (XII. 13.) 646/2007. (XII. 13.) 648/2007. (XII. 13.) Megállapodás kötése ajamina Innovációs Jngatlanhasznosító Ipari és Kereskedelmi Korlátolt FeleJösségü Társasággal. A megállapodás nem jött létre. mert azi a felek nem írták alá. A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. pályázatának beadása. A vonalas infrastruktúra kiépítésrc került. Telek értékesítése a Békéscsaba, Almáskertí Ipari Parkban. A telek értékesítése mcgtörtént, a beépítési kötelezettségre a Közgyűlés további haladékot adott. Szennyvízberuházással kapcsolatos kisajátítás (Csigás utca, hr5z). A kisajátítás és a birtokbavétel Tájékoztató a Békéscsaba. Kétegyházi úti (hrsz.: 0164) volt hulladéklerakó rekultivációjáról. A tájékoztatót a volt hulladéklerakó rekultivációjáról a Közgyűlés elfogadta. Társulási megállapodás jóváhagyása a települési szilárdhulladék-icrakókat érintő térségi szintű rekultivációs program elvégzésére. A társulási megállapodás aláirasra került. 123/2008. (ll. 28.) Közgyülési határozatok meghosszabbítása. A telkeket teljesítették. végrehajtási CJ1ékcsítették. határidejének a határozatot 125/2008. (ll. 28.) 130/2008. (II. 28.) 140/2008. (II. 28.) A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetö igazgatójának (tiraválasztása. Az Alapító Okirat módosítását a Cégbíróság bejegyezle. Pályázat benyújtása aktívturisztikai fejlesztésekre (színpad beszerzés) Pályázat kódszáma: DAOP I/C. A pályázat nyert. a Fesztivál Színpad működik. Megye-város megállapodás jóváhagyása. A közgyűlés áhal jóváhagyott megye-város megállapodás aláírása megtörténi. 177/2008. (Ill. 27.) A hulladékszállítási közszolgáltatással megállapodások. A hulladékszállító autók a depónia megvalósult. kapcsolatos beszerzése 178/2008. (III. 27.) Pályázat kiírása zárható hulladéktárolók támogatására. A pályázatok elbírálása és szerződések megkötésére a határozatban megfelelően került sor. létesítésének a támogatási foglaltaknak 248/2008. (IV. 24.) A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Alapító Okiratának módosítása, hiánypótlás. A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Alapító Okirat módosítását a Cégbíróság bejegyezte.

5 5 254/2008. (IV. 24.) 368/2008 (VI. 19.) (VI. 19.) 412/2008. (VI. 19.) (VI. 19.) (VII. 10.) 455/2008. (VII. 10.) 478/2008. (IX. 18.) 483/2008. (IX. 18.) (IX. 18.) 488/2008 (IX. 18.) 492/2008. (IX. 18.) 494/2008 (IX. 18.) 506/2008. (IX. 18.) 507/2008. (IX. 18.) Pályázat benyújtása környezetvédelmi célú informatikai fcjlesztésck megvalósítására a közigazgatásban (ckörnyezetvédelem) Pályázat kódszáma: KEüP ). A pályázat nem lett benyújtva, a pályázatal idő előtt lezárták. Gerincvédelmi csomag támogatása. A döntés m6dosításra került, a végrehajtás a módosított döntés szerint történik. A premium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés. A július IS-ei prémiumévek program elszámolásában szerepeltclésre került. Javaslat Vantara Gyula polgármester jutalmazására. A felajánlás után az összeg átutalása Javaslat Hanó Miklós alpolgármester jutalmazására. Az átutalás megtőrtént. Az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány kérelme. A támogatás utalása és annak visszafizetése megtörtém. Belvíz kárelhárítás feladatai. A kárelhárítás Schmid Ildikó Judit adósságcsökkentési ügye. Az adósságcsökkentési támogatás átutalásra került. Kovács Istválmé, Békéscsaba, Kerek tanya \013. szám alatti lakos ápolási díj ügye. A Közgyűlés a fellebbezést elutasította. "Kiváló Szociális Munkáért" kitüntctésre javaslat. A kitüntetés a Szociális Munka Napján átadásra került. Tájékoztatás a Réthy Pál Kórház- Rendelőintézettel kapcsolatos képviselői kérdésről. A tájékoztatót a Közgyűlés elfogadta. A Csabai Garabonciás Alapítvány támogatásának jóváhagyása. A támogatás összegének átutalás A Rákóczi Szövetség támogatása. A támogatás összegének átutalása Pályázat létszámcsökkentésekhez kapcsolódó egyszeri hozzájárulás igényléséhez. A lélszámcsökkentési pályázatban október l-jén teljesít've. Általános tartalékból forrás igénylése. A 43/2008. (XI.03.) önk. rendeletben az átvezetés mcgtörtént.

6 6 508/2008. (IX. 18.) 509/2008. (IX. 18.) A prémium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés. A október 15-ci prémiumévek program elszámolásában szerepeltetésre került. A hulladék gyújtöedények zárható térben történő elhelyezésére kiírt pályázat. A pályázati kiírás módosítása és a benyújtott pályázatok elbírálása 516/2008. (IX. 18.) HPV védőoltás felhasználása. A felhasználásának vizsgálata mcgtőrtenl. HPV védőoltás 522/2008. (lx. 18.) "Bursa Hungarica" Öszlöndíjpályázat kifizclésre kerültek. Felsőoktatási Az ösztöndíjak Önkormányzati a évben 543/2008 (X. 30.) 544/2008. (X. 30.) 545/2008. (X. 30.) 546/2008. (X. 30.) Dankó Anita átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása Il1cgtőrtént. Gáspár istván átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása mcgtőrtént. Györgyi István Pálné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Liker Emília átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalás.. 547/2008. (X. 30.) Pogácsás Julianna átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély 548/2008. (X. 30.) 549/2008. (X. 30.) 550/2008. (X. 30.) 551/2008. (X. 30.) 552/2008. (X. 30.) 553/2008. (X. 30.) 560/2008. (X. 30.) Nagy Sándor István átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörlént. Józsa Dánielné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Máténé Juhász Tünde átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Liker Lászlóné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Fehér Albertné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Dunai Jánosné temetési segély ügye. A temetési segély kiutalása Márta Lászlóné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutal<i.sa megtörténi.

7 7 561/2008. (X. 30.) (X. 30.) Zsidek Tiborné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása mcgtörtént. Egyházi temetők fenntartásának támogatása. A támogatások átutalásra kerültek. 573/2008. (X. 30.) Mezőgazdasági termelők panaszával kapcsolatos továbbításra került. panasza. A mezőgazdasági terme)ők szövegtervezet elkészült, amely 574/2008 (X. 30.) 582/2008. (X. 30.) 605/2008. (XI. 20.) 606/2008. (XI. 20.) 607/2008. (XI. 20.) (XI. 20.) 620/2008. (XI. 20.) 621/2008. (XI. 20.) 622/2008 (XI. 20.) Víztorony jégcsapmentesítése. A víztorony jégcsapmentesítése Alapítványok egészségfejlesztési programjának támogatása. Az alapítványok részére a támogatás kifizetésre kerültek. Szoroka Béláné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Gerlai Ferellcné temetési segély ügye. A temetési segély kiutalása megtörlént. Kraszkó Andrásné temetési segély ügye. A temetési segély Békéscsaba-Kenderföldek városrész lakói részére helyi tarifával történő utazás biztosítása. A Békéscsaba-Kenderföldek városrész helyi tarifával történő utazása beemelésre került a közszolgáltatói szerződésbe. A KÖRÖS VOLÁN Zrt. helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatás tevékenysége során a évben felmerülő veszteség megtérítésére vonatkozó kéreime. A vizsgálat lefolytatásra került, a megállapítások eredményeként évre , Ft többleltámogatást hagyott jóvá a közgyűlés a Körös Volán Zrt. részére. A KÖRÖS VOLÁN Zrt. helyi autóbusz-közlekedési közszolgáhatás tevékenysége során a évben felmerülő veszteség megtérítésére vonatkozó kéreime. A vizsgálat eredményeként évben a futásteljesítmény csökkentésére került sor. Békéscsaba illetékességi területéhez tartozó gyermekek és fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátás kerelében történő otthont nyújtó ellátás, valamint utógondozói ellátás biztosítása. Az egyeztctésck megtörténtek a szakellátásokat biztosító ellátási szerződés megkötése érdekében.

8 8 623/2008. (XI. 20.) 666/2008. (XII. 18.) 680/2008. (XII. 18.) 693/2008 (XII. 18.) 694/2008. (XII. 18.) 695/2008 (XII. 18.) 696/2008 (XII. 18.) (L 22.) 5/2009 (L 22.) 6/2009 (I. 22.) 7/2009 (I. 22.) 9/2009 (I. 22.) 10/2009. (L 22.) I 1/2009 (L 22.) 13/2009. (L 22.) Ellátási terület módosítása. A közgyülés hozzájárult ahhoz, hogy a flizesgyarmati lakosság sürgősségi betegellátását a továbbiakban a Békés Mcgyei Képviselötcstiilcl Pándy Kálmán Kórháza lássa el. A évi költségvetési rendelet előkészítése. A 65/2009. (II. 19.) közgy. határozattal végrehajtásra került. Csángó Bál támogatása. A támogatás összegének átutalása meglörtént. A prémium évek program költségvetési megtérítéséhez kapcsolódó fenntartói döntés. A Január ls-ci prémiumévek program elszámolásában szerepeltetésre került. Javaslat a tisztségviselők jutalmazására - I. A felajánlás alapján az átutalások megtörténtek. Javaslat a tisztségviselők jutalmazására - II. Az átutalás Javaslat a tisztségviselők jutalmazására - III. Az átutalás Bencsik Mária átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Osváth Szabolcsné átmencti segély ügye. Az átmcneti segély kiutalása megtörténi. Salamon Mihály átmcneti segély ügye. Az átmeneti scgély kiutalása megtörténi. Szikora János Sámuelné tcmetési segély ügye. A temetési segély kiutalása mcgtörtént. Hóbel Edit adósságcsökkentési támogatás ügye. Az adósságcsökkentési támogatás átutalása Kovács János adósságcsökkenlési támogatás ügye. Az adósságcsökkentési támogatás átutalása Novák Mátyás temetési segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörtent. Kánya Zoltán Gézáné ápolási díja. A rellebbezés elutasításra került.

9 9 28/2009. (I. 22.) 30/2009. (I. 22.) 33/2009. (I. 22.) A Körös Volán Zn évi többlet támogatási igénye. A Körös Volán Zn. részére jóváhagyott évi ,-Ft többlenámogatás átutalásra került. Pályázat benyújtása a Magyarország-Románia határon átnyúló együtlmüködési program HURO/0802 címü pályázatára. A pályázat benyújtásra került. Tanyagondnoki szolgáltatáshoz gépkocsi beszerzési támogatás. A gépkocsi beszerzése a dűlóút kiépítésének lehetőségét megvizsgálták. 40/2009. (II. 19.) Albert Miklósné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély 41/2009. (II. 19.) 42/2009. (II. 19.) 43/2009. (II. 19.) 44/2009. (II. 19.) 45/2009. (II. 19.) 46/2009. (II. 19.) (II. 19.) 48/2009. (II. 19.) 49/2009. (II. 19.) 52/2009. (II. 19.) 55/2009. (II. 19.) 56/2009. (II. 19.) Józsa Dánielné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörlént. Petákné Boros Jolán Judit átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiulalása meglörtent. Pogácsás Julianna átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiulalása Mokosné Tóth Angéla átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Stir Mátyásné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása mcgtöriént. Szlancsik Mihály átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörténi. Szoroka Béláné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély Tóth Jánosné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása megtörténi. Török Józsefné átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása mcgtörtcnt. Szlancsik Mihály személszállítási dijának átvállalása. A fellebbezés elutasításra került. Varga Mátyásné temetési segély ügye. A temetési segély kiutalásra került. Máté Tibor átmeneti segély ügye. Az átmeneti segély kiutalása meglörtént.

10 10 85/2009. (ll. 19.) 206/2009. (IV. 2.) Helyi autóbuszközlekedés km-es futásteljesítménycsökkentése. A futásteljesítmény csökkentés végrehajtásra került, a közszo!gáltatói szerződés módosítása Békéscsaba forgalmi rendjének felülvizsgálata. Békéscsaba forgalmi rendjének felülvizsgálata a határozatban foglaltak szerint 208/2009. (IV. 2.) Földtltak karbantartása. A fóldutak szerint végrehajtásra került. karbantartása a határozat 242/2009 (V. 14.) 292/2009. (V. 14.) 401/2009 (VI. 25.) Tájékoztató a Körös Volán 2rt. ill(íködési költségeiröl. A helyi autóbusz közlekedés működtetése során keletkező évi veszteség rendezésére vonatkozó tárgyalást Vantara Gyula polgármester lcfojytatta. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról. A beszámolót a Közgyülés elfogadta. A Körös Volán Zn évi többlet támogatási igénye. A évi Ft-os veszteség kompenzálására vonatkozó szerződés megkötésre került. 402/2009. (VI. 25.) Körös Volán Zrt évi teljesítéséről beszámolót a Közgyülés elfogadta. szóló beszámolója. A 403/2009. (VI. 25.) A helyi közösségi közlekedés normatív támogatása. A működtetési támogalás álutalása a Körös Volán Zn. részére meglörtént. 431/2009. (VI. 25.) Egyházi temetők fenntartásának egyházközösségek részére jóváhagyott támogatása. Az támogatások átutalása 643/2009. (X. 22.) Egyes üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet megalkotása. A rendelet tervezetet közzétették. A rendeletet megalkották. A határozat végrehajtásában közremüködő felelős Önkormányzati és Szervezési Csoport. hivatali egység: Titkársági Osztály Jogi.

11 I I 1-I'ltlÍrozati javaslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlési határozatok végrehajtásáról adotl tájékoztatót el fogadja, az alábbi határozatokat végrehajtottnak tekinti: 151/2006. (III. 23.) 155/2006. (Ill. 23.) 248/2006. (V. IL) 254/2006. (V. IL) 284/2006 (VI. 8.) 435/2006. (VIII. 23.) 551/2006. (X. 26.) 616/2006 (XI. 16.) 653/2006 (XII. 14.) 654/2006. (XlI. 14.) (XII. 14.) 659/2006 (XII. 14.) 660/2006. (XII. 14.) 661/2006. (XII. 14.) (XII. 14.) 229/2007. (IV. 26.) 428/2007. (IX. 20.) 432/2007. (IX. 20.) 471/2007. (IX. 20.) 501/2007. (IX. 20.) 519/2007. (X. 18.) 521/2007. (X. 18.) 528/2007 (X. 18.) 543/2007. (X. 18.) 586/2007. (XI. 22.) 597/2007 (XI. 22.) 633/2007 (XII. 13.) 634/2007. (XII. 13.) 639/2007. (XII. 13.) 646/2007. (XII. 13.) (XII. 13.) 123/2008. (II. 28.) 125/2008. (II. 28.) 130/2008. (II. 28.) 140/2008. (II. 28.) (III. 27.) 178/2008. (lll. 27.) (IV. 24.) 254/2008. (IV. 24.) 368/2008. (VI. 19.) 411/2008. (VI. 19.) 412/2008. (VI. 19.) 413/2008. (VI. 19.) 435/2008. (VII. 10.) 455/2008. (VII. 10.) 478/2008. (IX. 18.) 483/2008 (IX. 18.) (IX. 18.) 488/2008 (IX. 18.) 492/2008. (IX. 18.) 494/2008. (IX. 18.) 506/2008. (IX. 18.) 507/2008. (lx. 18.) 508/2008. (IX. 18.) 509/2008. (IX. 18.) 516/2008 (IX. 18.) 522/2008. (lx. 18.) 543/2008. (X. 30.) 544/2008 (X 30.) 545/2008. (X. 30.) 546/2008. (X. 30.) 547/2008 (X. 30.) 548/2008. (X. 30.) 549/2008. (X. 30.) 550/2008. (X. 30.) 551/2008 (X. 30.) 552/2008 (X. 30.) 553/2008. (X 30.) 560/2008. (X. 30.) 561/2008 (X. 30.) 567/2008. (X. 30.) (X. 30.) 574/2008. (X. 30.) 582/2008. (X. 30.) 605/2008. (XI. 20.) 606/2008. (XI. 20.) 607/2008. (XI. 20.) 619/2008. (XI. 20.) 620/2008. (XI. 20.) 621/2008. (XI. 20.) 622/2008. (XI. 20.) 623/2008. (XI. 20.) 666/2008. (XII. 18.) 680/2008. (XII. 18.) 693/2008. (XII. 18.) 694/2008. (XII. 18.) 695/2008. (XII. 18.) 696/2008. (XII. 18.)

12 12 4/2009. (I. 22.) 5/2009. (I. 22.) 6/2009. (I. 22.) 7/2009. (I. 22.) 9/2009. (I. 22.) 10/2009. (I. 22.) 11/2009. (I. 22.) 13/2009 (I. 22.) (I. 22.) (I. 22.) (I. 22.) (II. 19.) (II. 19.) (II. 19.) (ll. 19.) (II. 19.) (II. 19.) 46/2009. (ll. 19.) (11.19.) 48/2009. (II. 19.) 49/2009. (II. 19.) (II. 19.) 55/2009. (II. 19.) 56/2009. (II. 19.) (II. 19.) (IV. 2.) (IV. 2.) (V. 14.) (V. 14.) (VI. 25.) (VI. 25.) (VI. 25.) (VI. 25.) (X. 22.) Felelés: Dr. Szvercsák Szilviajcgyzö Határidö: március 18. Békéscsaba, 20 IO. március 12. zilvia

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2008. január 24. Zárt ülés: 2.) Békéscsabáért kitüntetés odaítélése Előkészítő: Titkársági Osztály Véleményezi: A kitüntetési javaslatokat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szell' István lér 7. Ikl. s:.: IV. 923-5.12009. Elóllt/ó: Leszkóné Pataki Ágnes Mell.:] db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) 523-SOl

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-823 Előkészítő: Véleményező: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS V ÁROS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba,

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Ózd, 2015. július 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 10/2015.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉrŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz: /. 450-3120/0 Előadó: Betanka Zsalt Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii: szverszi@bekescsaba.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ikt. S z.: I /2007. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. MEGHÍVÓ

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ikt. S z.: I /2007. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. MEGHÍVÓ BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ikt. S z.: I. 250-5/2007. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 MEGHÍVÓ A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Lakáscsere támogatás iránti ismételt kérelem

3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Lakáscsere támogatás iránti ismételt kérelem BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-12/2003. M E G H Í V Ó Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülését 2003. december 11-én (csütörtök) de. 9.00

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

2006. május 24 én (szerda) 12:00 órai kezdettel tartandó ülésre összehívom.

2006. május 24 én (szerda) 12:00 órai kezdettel tartandó ülésre összehívom. Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5 7. (42) 263 101 Fax: 42/263 309 4321 Nagykálló Pf. 4. E mail. polgmest@nagykallo.hu Száma: 8 11/2006. M E G H Í V Ó A Szervezeti

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 1. rendes ülését Napirend: ZÁRT: 2008. január 16-án (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:i. 220-8/2005 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: papj@bekescsaba.hu M E G

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 7. rendes ülését szeptember 10-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 7. rendes ülését Napirend: 2008. szeptember 10-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 342-312015. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella Mell.: 1 db térkép, 4 db fotó, Hiv.sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester. szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester. szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester 3. "Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" program keretében a pécsi Nagy Imre út fejlesztéséhez, és kerékpárút építéséhez kapcsolódó építési engedélyezési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xl 4444-1912015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28. J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 5379-5/2005. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: kurucz@bekescsaba.hu NYILVÁNOS

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTEJlÉTőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 669-2/2012. Előadó: Márton László Mell: 2db Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT könyvéből. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi napirendeket fogadta el: 1) Tanyagondnoki rendelet felülvizsgálata 142/2016. (12.01.) számú

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 15,00 óra Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 18,00 óra Pénzügyi

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 228-2012015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkl. sz. :VI. 1260-312009 Elóadó:Hortobágyi Erika Hadabasné Szigethy Gyöngyi Mell.:- Hiv. sz.:- Poslacim: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 A KÉPVISELŐ TESTÜLET IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 2008. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K Ikt. sz.: IV. 305-2/2007. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K ALJEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell.: rendelettervezet, bizottságok állásfoglalása Hiv. SZ: Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 210-12/2004. Előadó: Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: simon.mihaly@bekescsaba.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xll 50-412017. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 NYILVANOS

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. /2005 Előkészítő: Jogi Csoport Mell.: 2004. évi beszámoló Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-803 Telefon:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikl. sz: 111.868-212009 Előadó: Dl'. Tőgye Ildikó Mell.. Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefon. (66) 523-801 E~lIIail:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság évi munkatervéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Gazdasági Bizottság 2013. évi munkatervéről I. Tartalmi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

BUDAKESZI POLGÁRMESTERE

BUDAKESZI POLGÁRMESTERE BUDAKESZI POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársam! Értesítem, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának KépviselőTestülete rendkívüli ülését 2014. december 18án (csütörtökön) 10:00 órai kezdettel tartja, melyre

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz:

Ikt. sz.: IV.323-II120II. Czigléczkiné Liszicai. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Hiv. sz: BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚvÁRos POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV.323-II120II. Előadó: Edit Mell.: 2 db Hiv. sz: Czigléczkiné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke Nyíregyháza Közgyűlése március 27-én (pénteken) 10 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza Krúdy Termében. A testület napirendjén egyebek mellett szerepel a megyei fenntartású kórházak

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. december 10 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-302/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 10 én 9

Részletesebben

Határozat kivonat. Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Határozat kivonat. Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 48/2016.(IV.26.) számú határozata Napirend előtt: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról N A P I R E N D : 1. Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA. JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT nyilvános ingatlan hasznosítási pályázat kiírására a WELLNESS Park megvalósítása érdekében Készítette: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó Előterjesztő: Orosz Ferenc al Az előterjesztés

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 220-8/2005. Előadó: Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-803 Telefon: (66) 523-802 E-mail: kurucz@bekescsaba.hu

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szent ls/ván,ér 7. /kl. s=.:xi. 700-/1n009. Eloodo: Sajbell MarglI Mell.: PosraGÍm: 560/ Pf / /2. Tele(oll: (66! 523-SO 7 Tele(ax: (66) 523-SOS E-lIlQil:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE * Dunaújváros, Városháza tér 1. ( (06-25)

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE * Dunaújváros, Városháza tér 1. ( (06-25) 1 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE * Dunaújváros, Városháza tér 1. ( (06-25) 544-312 E-mail: csernagabor@pmh.dunanet.hu M E G H Í V Ó Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 19-én

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben