Történeti összefoglaló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történeti összefoglaló"

Átírás

1 Történeti összefoglaló A mezõ gazdaságtan elsõ egyetemi tanszékét ben Göttingenben ll. György Ágost állította fel, a másodikat Mária Terézia ben Budán, a Tudományegyetem bölcsészeti fakultásán (a Ratio Educationis egyik intézkedéseként). Professzora, Mitterpacher Lajos 1768-tól 1774-ig a bécsi Theresianum bölcseleti tagozatán kameralisztikát tanított, s ennek keretében foglalkozott a mezõgazdasággal. Érdeklõdése ekkortájt fordult teljesen a mezõgazdaság felé. Az intézmény kertjében kísérleteket is végzett, és hozzálátott mezõgazdasági tankönyve Írásához. Így 1777-ben, professzorrá történt kinevezésekor már ki is adhatta az "Elementa rei rusticae" elsõ kötetét, amelyet késõbb még két kötet követett. E munkáját nagy becsben tartották, több nyelvre is lefordították: olasz kiadását még az 1830-as években is használták Itáliában. Az egyetemen a tárgyak egyike volt csupán a mezõgazdaságtan, és kizárólag elméleti elõadásokra szorítkozott. A gyakorlati szakemberek, a gazdatisztek oktatására a Festetics György gróf keszthelyi (1797), Albert Kázmér herceg magyaróvári (1818), Batthyány Lajos, Kázmér és Károlyi Lajos hármasban alapított rohonci (1839) magániskolái szolgáltak. Ezek sorsa azonban bizonytalan volt. A reformkor agrárpolitikai koncepciója nélkülözhetetlennek tartotta egy szilárd anyagi alapokon nyugvó, a Magyar Gazdasági Egyesület felügyelete alatt mûködõ egyetemi rangú fõiskola ("középponti gazdaképzõ intézet") létesítését. Javaslatát az egyesület 1844-ben emlékiratba foglalva, az Országgyûlés elé terjesztette, a magas alapítási költségek miatt azonban a döntést a Ház halogatta ban a tervezet ott szerepelt a nemzet sürgõs feladatai között. A szabadságharc leverése után, a Bach-korszakban az MGE megismételte -most már a bécsi udvarhoz intézve -javaslatát. A felterjesztés válasz nélkül maradt. Mindössze annyi történt, hogya magyaróvári magánintézetet átvette az állam. A többi mezõgazdasági tanintézet megszûnt ben a József-Mûegyetem -külföldi mintára - mezõgazdaságtani-erdészeti tanszéket állíttatott fel avval a céllal, hogy leendõ mérnökei áttekintést kapjanak a mezõgazdaság lényegérõl. A tanszék 1888-ban megszûnt, illetve átalakult Mezõgazdasági Géptani Tanszékké. 5

2 A kiegyezés után az Országgyûlés idõnként foglalkozott a mezõgazdasági szakképzéssei, de elõnyben részesítette az alsó fokú oktatást. A hetvenes évek államháztartási válsága mindennemû szakképzési fejlesztés elé gátakat emelt. Több javaslat is született, s felmerült egy közgazdasági-kereskedelmi jellegû fõiskola felállításának a gondolata is, de döntés nem született. Végre, 1914-ben a különbözõ érdekeltségû szakkörök a fõvárosban létesítendõ gazdasági egyetem javaslatával álltak elõ. A tervezet szerint az egyetem.1. mezõgazdasági, 2. ipari, 3. kereskedelmi, 4. társadalomtudományi karokra tagolódnék. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnöke, Károlyi Mihály által december 19-én az Országgyûlés elé terjesztett javaslat teljes egyetértésre talált, s a ház határozatot hozott a közgazdasági egyetem felállítására. A néhány hét múlva kitört parlamenti válság azonban háttérbe szorította a további lépéseket. E szélcsendben, néhány héttel a világháború kitörése elõtt, a Mûegyetem újból szakosztályt szervezett a mezõgazdasági képzésre. A világháború alatt szunnyadt a közgazdasági egyetem ügye nyarán azonban, amikor ismét a koncepciót támogató Zichy János került a miniszteri székbe, elõvette és részleteiben is kidolgoztatta tervezetét, majd IV. Károlynak október én ( a vonaton) referált az ügyrõl. A király egyetértett a kultuszminiszter javaslatával, és még a vonaton engedélyezte a közgazdasági egyetem megszervezését. Egy év múlva, 1919 õszén megkezdõdtek az elõmunkálatok. December 22-én -az ország válságos gazdasági helyzete miatt -egyetem helyett csupán kart létesítettek, a tervezett karok helyett pedig szakokat azzal az elgondolással, hogy késõbb önálló egyetemmé lesz fejleszthetõ, vagy esetleg csatlakozik a Tudományegyetemhez. A Kar elsõ professzorai -hat egyetemi nyilvános rendes és öt egyetemi nyilvános rendkívüli tanár december 30-án megkapták kinevezésüket. A Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar mezõgazdasági szakosztálya ( ) Alig két héttel az elsõ professzorok kinevezése után, január 13-án a Budapesti Közlönyben megjelent II A magyar kormány 272/1920. M.E. számú rendelete a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem mellett létesített Közgazdaságtudományi Kar szervezeti szabályzatáró1'1 [Sic]. S rendelet a) egyetemes közgazdasági és közigazgatási, b) 6

3 mezõgazdasági, c) kereskedelmi, ( a kereskedelmi iskolai tanárképzõvel), d) konzuli és külképviseleti szakosztályok létesítésérõl intézkedett. (5. ) Számunkra a legfontosabb, a 7. így 'hangzik: "A mezõgazdasági szak, mint a karnak külön osztálya, a mezõgazdasági oktatásügy legfelsõbb intézményének kiépítéséhez adja meg az alapot; jelenleg, az adott viszonyoknak megfelelõen a magasabbfokú mezõgazdasági tudományos intézetek személyzetének és a mezõgazdasági nagyüzemek elméleti készültségû embereinek képzésére szolgál és arról gondoskodik, hogy a magyar közgazdasági életben mûködõ egyének -a mezõ gazdaságnak nemzetgazdaságunkban irányadó jelentõségéhez képest -mezõgazdasági alapismereteket szerezzenek." A Kar a vallás- és közoktatásügyi miniszter fennhatósága alá tartozott, de a mezõgazdasági osztály felett a földmívelésügyi miniszter felügyeleti jogot gyakorolt. A tanszékeket pályázat vagy meghívás útján, nyilvános rendes (illetve rendkívüli) tanárokkal töltik be. A mezõgazdaság tárgyú tan székekre a jelöléshez a földmívelésügyi miniszter egyetértése szükséges. A l3. 17 tanszéket rendszeresít. A mezõgazdasági szak elsõ tanszékei: Agrárpolitika, Szövetkezetügy, Növénytermesztés, Mezõgazdasági Ipar, Mezõgazdasági Közigazgatás és Falupolitika, Mezõgazdasági Üzemtan voltak. A természettudományi alaptárgyak akkor még nem kaptak tanszéket; ezeket fõleg a Tudományegyetem és az Állatorvosi Fõiskola professzorai adták elõ. Erre a l5. nyújtott lehetõséget ben megalakultak az Agrokémiai, a Növénykórtáni, a Növénytani, és a Geológiai tanszékek. Az Agrokémiai, az Állattenyésztési és a Növénytermesztési tanszékek 1923-tól "tanszék és intézet" lettek, azaz az elõadások mellett még kutatási, -szervezési feladatokat is el kellett látni ok, amihez több munkatárs alkalmazására volt szükség. Késõbb intézetesítették a Növénykórtani és az Üzemtani Tanszékeket is. A mezõgazdasági osztály kísérleti telepéül a 20. az Orsz.Magyar Gazdasági Egyesület tápiószelei tangazdaságát jelöli meg. A tangazdaság elszámolási rendjét és a karral való kapcsolatát a VKM és az FM együttesen szabályozzák. (A tápió szel ei tangazdaság nem felelt meg a célnak, mert a megszálló román csapatok feldúlták ban Eber Antal ajánlotta fel sõregpusztai 2 ezer holdas birtokát. A mecénás bankelnök vállalta a diákok és oktatóik elszállásolását és ellátását is.) 7

4 A dékánt egy tanévre a nyilvános rendes tanárok közül titkosan választja a tanári testület. Helyettese elõdje, a prodékán. ( ) A kari ülés tagjai a nyilvános és rendes és rendkívüli tanárok, továbbá a magántanárok két választott képviselõje. Utóbbiak azonban csak a dékánválasztások alkalmával szavazhatnak. (33. ) A doktori címet -tudományos értekezés és sikeres szigorlat után - azok nyerhetik el, akik diplomájuk megszerzése óta néhány évet a gyakorlatban töltöttek el és publikációs tevékenységet folytattak, illetve a Kar valamelyik szemináriurnában egy évig sikeresen mûködtek. (41. ) Figyelmet érdemel a 43. : "Mindaddig, amíg a közgazdaságtudományi kar, akár mint a budapesti Tudományegyetem ötödik tudománykara, szervesen be nem illeszkedik a budapesti Tudományegyetem kebelébe, akár mint önálló közgazdasági egyetem ki nem alakul", a rektor jogkörét a dékán gyakorolja. A Tudományegyetem tanácsa azonban elzárkózott a Kar befogadása elõl, mert nem volt beleszólása (hivatalosan) az elsõ professzorok kiválasztásába. Az elutasítás megpecsételte a Kar sorsát. Október 5-én kihirdették az évi XXXI.törvénycikket a "budapesti kir. magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar [sic] feláliításáról és ideiglenes szervezetérõl." A kilenc paragrafusból álló törvény megerõsíti a 272/1920.M.E. rendelet fõbb intézkedéseit, egy lényeges eltérés azonban van: nem tesz említést a Kar további sorsáról; sem a Tudományegyetemhez kilátásba helyezett csatlakozásáról, sem arról, hogy önálló gazdasági egyetemmé fejlõdhet. A Kar hivatalos elnevezése augusztus végéig változatlan maradt. Központi épülethez (Szerb u. 23.) a Kar csak 1923-ban jutott. A mezõgazdasági szak már 1920-ban -részben -birtokba vehette otthonát (Eszterházy u. 3.) -(ma: Puskin u.). A kezdeti évek kísérletei és tapasztalatai alapján kiforrott tanterv 1926-ban lépett életbe. A tanulmányi idõ nyolc félév maradt. A vizsgarend könnyebbedett: az alapvizsgát eltörölték. Négy féléven keresztül (V-vIll.) legalább egy szeminárium munkájában kellett részt vennie minden hallgatónak. (Szakirodalom tanulmányozása, elõadások tartása, szakmai viták, bírálatok.) A tudományos képzésnek, a doktoranduszoknak disszertációjuk készítéséhez, majd késõbb, a magántanári habilitációra pályázóknak szintén a szemináriumok voltak a színhelyei. Négy szakosztályával a Kar a természet- és társadalomtudományok széles skáláját fogta át, és igen jó lehetõségeket 8

5 nyújtott a szakosodáshoz az élelmiszervegyészettõl a gazdaságtörténetig: a magántanári elõadások ezt a célt szolgálták. A Kar magántanári tárgyai között pl. a néprajz is megtalálható volt. (E diszciplína jól szolgálta a közigazgatási pályára készülõk látókörének bõvítését.) Új tudományágak (pl. falu szociológia) meghonosítás ával és ápolásával szintén érdemeket szerzett a Kar. A falukutatás tudományos magalapozásába, módszertanának kidolgozásába szinte valamennyi intézete bekapcsolódott. Összehangolt kutatásaik az ország területének jelentõs részét behálózták. Mindezen érdemei azonban nem feledtethették el azt a körülményt, amit a pénzügyi- államháztartási tisztviselõk többször hangoztattak: az önmagában létezõ kar anakronizmus az egyetemek életében. Vagy csatlakoztatni, integrálni kell valamely egyetembe, vagy a szakokat karokká emelve, különálló egyetemmé fejleszteni. Az utóbbi megoldás reménytelennek tûnt. A megszüntetés veszélye fenyegette a Kart, amelynek megmentésébe bekapcsolódott az ifjúság is: a különbözõ sajtótermékekben napvilágot látott hetven cikket -közöttük 35 elismert szakemberét -összegyûjtve, "V élemények a magyar sajtóban a közgazdasági egyetemrõl" címmel bocsátotta közzé. A meggyõzõ érvelés nem volt hatástalan. Hosszú tárgyalások után Hóman Bálint kultuszminiszter 1934-ben az Országgyûlés elé terjesztette javaslatát, ami mindkét ház egyetértésével találkozva, az évi X. törvénycikkben nyert testet. Magyar királyi József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezõgazdasági és Allatorvosi Kar, Mezõgazdasági Osztály ( ) Az új egyetemi kötelékben a mezõgazdasági szak státusa nem változott, most azonban az állatorvosi osztállyal (a korábbi Allatorvosi Fõiskolával) alkotott kart. Az oktatás magas színvonalát továbbra is tartotta a mezõgazdasági osztály: hat -a természet- vagy társadalomtudományok valamelyikét mûvelõ -professzora tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, az alkalmazott tudományok közé sorolt agrártudomány mûvelõinek befogadásától azonban ekkoriban még elzárkózott az akadémia. Ez késztette a professzori kart arra, hogy kezdeményezze olyan tudományos társaság szervezését, ahol az agrártudomány(ok) különbözõ ágazatainak képviselõi eszmecserétarthatnak. Így jött létre a 9

6 "Darányi Ignác Agrártudományos Társaság" 1935-ben; amelynek vezetõségébe a szakosztály több tagját is beválasztották ban a Gazdasági Szaktanárképzõ Intézet kebelében megkezdõdhetett a mezõgazdasági szaktanárok képzése posztgraduális szinten, két félévalatt. A (Magyar) Agrártudományi Egyetem Az ideiglenes kormány M.E /1945.sz. rendeletével július 1- jén a földmívelésügyi miniszter fennhatósága alá helyezte a mezõgazdasági szakoktatási intézmények mindegyikét, majd szeptember 26-án a felsõoktatási intézményeket egyesítve létrehozta a Magyar Agrártudományi Egyetemet 1. Mezõgazdaságtudományi, 2. Kert- és Szõlõgazdaságtudományi, 3. Állatorvostudományi, 4. Erdõgazdaságtudományi Karokkal. A Mezõgazdaságtudományi Kar négy szakosztályra (budapesti, debreceni, keszthelyi és mosonmagyaróvári) tagolódott. A szaktanárképzés egyelõre a kultuszminiszter kezében maradt. (8740/1945.M.E.) A vezetõ tisztségviselõket (rektor, dékánok, osztályelnökök) az illetékes egyetemi, kari, osztálytanácsok választották meg, meghatározott rotáció szerint. A Mezõgazdaságtudományi Kar osztályai élén osztályelnökök álltak. A Kar székhelye Budapest volt. Hivatalos elnevezései: : Magyar Agrártudományi Egyetem : Agrártudományi Egyetem (Gödöllõ) szeptember 1-jétõl (?) Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Az egyesítés az érintett nagy múltú intézmények körében ellenállásba ütközött. A legfõbb gond mégis a szétszórtságból adódott: a fõváros négy távoli pontján és négy vidéki városban helyezkedtek el az egyetem egységei. Legnehezebb helyzetben a fõvárosiak voltak. Sok tárgyalás után Budán, a Szilágyi Erzsébet fasorban elhelyezkedõ volt Bolyai János Honvéd Mûszaki Akadémia telepét szerezte meg az Egyetem szeptemberben. Ide kerültek volna elsõ sorban a központi hivatalok és intézmények, közöttük a központi könyvtár, amelynek alapját a Mezõgazdasági Múzeum, valamint a Földmívelésügyi Minisztérium történeti anyaga képezte volna. 10

7 1948-ban azonban a keményedõ diktatúra, és a nemzetközi helyzet megdermedése elsöpörte a terveket: májusban sürgõsen ki kellett költözni és visszaadni az épületeket katonai célra õszén megkezdõdött a magyar egyetemek átformálása szovjet mintára. Bevezették a felvételi vizsgát, amelyen a politikai szempont domináit, és megfosztották katedrájától az Egyetem 18 professzorát, köztük több nemzetközi szaktekintélyt áprilisában felfüggesztették a Mezõgazdaságtudományi Kar három vidéki osztályának mûködését. A hallgatóságnak több, mint a felét -polgári származása miatt -kizárták az Egyetemrõl és addigi vizsgáikat is semmissé nyilvánították. Az elhelyezés ügyében az ötéves terv keretében történt (1949. december) intézkedés: januárjában az Egyetem székhelyéül Gödöllõt jelölte ki a kormányzat: a megszüntetett premontrei gimnázium épületének felhasználásával, nagyarányú beruházást helyezett kilátásba. Ugyanekkor az Egyetemhez csatolták a 3280/l949.(IV.9.) Korm.sz. rendelettel felállított zsámbéki Mezõgazdasági Akadémiát, amely legalább hat elemit végzett és arra érdemes pártkádereknek adott az egyetemi diplomával egyenértékû oklevelet ben megindult a levelezõ oktatás, a Mezõgazdaságtudományi Karon belül pedig agronómiai, agrárközgazdasági, állattenyésztési és gépesítési szakokat indítottak. Az FM évek óta készült arra, hogy kezébe vegye a szaktanárképzést, de döntés csak 1950-ben született: október 7-én (251/1950.M.F.rendelet) felállította az Egyetem szervezeti egységeként a Mezõgazdasági Szaktanárképzõ Intézetet Debrecenben, mert a pedagógiai tárgyak oktatásához az ottani tudományegyetem tanáraira szorult. E megoldás azonban nem vált be és az intézetet már a következõ évben Budapestre költöztették. A tanárképzés posztgraduális jellegû volt, tanulmányi ideje pedig két félév. A Mezõgazdaságtudományi Kar, a múlt tanévben indult szakokból 1951/52-ben Agronómiai, Agrárközgazdasági, Állattenyésztési Karok megszervezésével egyidejûleg, megszûnt. E tanévben összesen hét kara volt az Egyetemnek ben a hibás politika aláásta az ország gazdaságát; több gigantikus építkezést -köztük a gödöllõi kampuszét -le kellett állítani. Ú gy döntöttek, hogy a megfelelõ épületekkel rendelkezõ karok maradjanak a helyükön. Így 1952-ben kivált az Egyetem kötelékébõl a soproni Erdõgazdaságtudományi Kar és a budapesti Állatorvostudományi II

8 Kar, 1953-ban a Kert- és Szõlõgazdaságtudományi Kar s valamennyi fõiskolává alakult ben a Gépesítési Kar is levált, és Budapest székhellyel önálló Mezõgazdasági Gépészmérnöki Fõiskolaként folytatta mûködését. Az Egyetemnek három kara maradt. Közben, 1951-ben Budapesten, ideiglenes épületben megalakult központi könyvtár 1954-ben Gödöllõre költözött. Igazgatója -az Egyetemi Tanács határozata (1955.júl.7.) alapján -megszervezte az Agrártörténeti Munkaközösséget és megindította az Agrártörténeti Szemle címû folyóiratot. Az 1956-ban kitört forradalom harci cselekményeiben három hallgató életét vesztette. Jóllehet az Egyetemen semmiféle atrocitás nem történt, megfosztották katedrájától és elbocsátották állásából az Egyetem rektorát, helyettesét és négy professzorát, a könyvtár igazgatóját pedig súlyos börtönbüntetésre ítélték. 30 további oktató részesült még -az elbocsátástól a figyelmeztetés ig -különféle büntetésben. A két karról összesen 37 hallgatót vontak felelõsségre. Száznál többen emigráltak elejére már felszámolták a forradalom alatt létrejött ifjúsági szervezeteket és a Magyar Szocialista Munkáspárt ifjúsági szervezetét, a Kommunista Ifjúsági Szövetséget tették egyedüli legitim ifjúsági szervezetté. A forradalom leverése után a kormányzat végrehajtotta azokat a követeléseket, amelyek a politikai rendszert nem érintették ben az Agrárközgazdasági, az Agronómiai Kar és az Állattenyésztési Karok összevonásával visszaállította a Mezõgazdaságtudományi Kart, a Mezõgazdasági Fõiskola pedig -karként -visszatért az Egyetem kötelékébe, mert a fõvárosban nem sikerült megfelelõ elhelyezést kapnia. Gödöllõn megkezdõdött 1961-ben az Egyetem bõvítése. Megindult a könyvtár szervezetének a korszerûsítése. Kialakultak a követelményeknek megfelelõ gyûjtemények és katalógusok. Az igazgatóhelyettes júniusában nagyszabású kiállításon mutatta be a mezõgazdasági felsõoktatás történetét, majd a dokumentumokból ban Egyetemtörténeti Különgyûjteményt alakítottak ki, amely a következõ években folyamatosan gazdagodott. Elõször az egyetemi nyomdaüzemben elõállított -az Egyetem belsõ életére vonatkozó - termékekkel (meghívók, elõterjesztések, tervek, konferenciák elõadásai, jegyzõkönyvei stb.) bõvült. Néhány professzor hagyatéka is megtalálható e különgyûjteményben, amely ma is nélkülözhetetlen kiegészítõ dokumentum-forrás gyûjteménye az Egyetemi Szaklevéltárnak. 12

9

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

Törekvések a szakoktatás fejlesztésére ( ) Dr. Nyéki Lajos 2016

Törekvések a szakoktatás fejlesztésére ( ) Dr. Nyéki Lajos 2016 Törekvések a szakoktatás fejlesztésére (1790-1867) Dr. Nyéki Lajos 2016 Tessedik szarvasi iskolája Négyévnyi szünet után, 1798-ban újraindult az iskola. Tanárai fizetést kaptak az államtól. A profil bővült,

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai

A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség vándorgyűlése Sopron, 2013. augusztus 26-28. A több városban működő integrált egyetemek levéltári hálózata tapasztalatai Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

A szakoktatás a második világháború után (1945-1989) Dr. Nyéki Lajos 2016

A szakoktatás a második világháború után (1945-1989) Dr. Nyéki Lajos 2016 A szakoktatás a második világháború után (1945-1989) Dr. Nyéki Lajos 2016 A szakmunkásképzés újjászervezése és fejlesztése (1945-1956) Az 1949. évi IV. törvény alapvetően megváltoztatta a tanoncok jogállását.

Részletesebben

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására

Javaslat. közművelődési intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat közművelődési intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Becsei Dénes ágazatvezető Tóth

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A JNMGE ERDŐMÉRNÖKI OSZTÁLYA

A JNMGE ERDŐMÉRNÖKI OSZTÁLYA 4. Műegyetemi Levéltári Nap 2015. Március 18. A JNMGE ERDŐMÉRNÖKI OSZTÁLYA Szemerey Tamásné Dr. Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár Soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola 1919. 04.

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió?

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió? A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM Utópia vagy merész vízió? AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI Oktatásfejlesztési stratégiánk programjai és megvalósításuk: - Felsőoktatási ösztöndíjprogram

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács november 22-én tartott üléséről

Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács november 22-én tartott üléséről Határozatok a SZIE Gazdasági Tanács 2011. november 22-én tartott üléséről 1. Előterjesztés Szarvas belterület 5301 hrsz. 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3. udvar 3. 2. Előterjesztés Szarvas belterület 5301

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Őszi Pedagógiai Napok Elnöki köszöntő

Őszi Pedagógiai Napok Elnöki köszöntő Őszi Pedagógiai Napok Elnöki köszöntő Budapest, 2016. november 14. Dr. Maruzsa Zoltán elnök Oktatási Hivatal Fontosabb feladataink a 2016/2017 tanév során Érettségi vizsga, középfokú felvételi eljárás

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2011. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete 2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo Népktatás Az elemi isklák típusai Az isklák száma Németesítés Tantárgyak Thun Le ENTWURF (1849) Nylcsztálys gimnázium két szervezetileg önálló tagzat : algimnázium - főgimnázium 10 18 éves fiúk számára.

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2006. évi munkabeszámolója I. Az intézmény általános helyzete ete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/ A tanárképzés történeti hagyományai Magyarországon Pukánszky Béla Szegedi Tudományegyetem Kétféle pedagógus szakma A felvilágosodás retorikája az alsóbb és felsőbb rétegek iskoláztatásáról. Kétféle pedagógus-szakma,

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata ( )

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata ( ) PTE TTK Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata (2013.06.05.) 1. A Biológiai Intézet

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

TERV Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában

TERV Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában J ó v á h a g y o m! 2016. május -án, Dr. Káposzta József dékán TERV a Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában című kiadvány elkészítésére Felterjesztés: 2016. április 26-án, Dr.

Részletesebben

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS

TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI FŐISKOLAI KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon 1996 őszén indult meg a társadalombiztosítási főiskolai képzés. A képzés célja olyan társadalombiztosítási szakemberek

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

1848-1850 között szünetelt az oktatás, mivel a magyar szabadságharc alatt a diákok beálltak Kossuth seregébe.

1848-1850 között szünetelt az oktatás, mivel a magyar szabadságharc alatt a diákok beálltak Kossuth seregébe. Az egyetem bemutatása Miskolci Egyetem Az egyetem múltja A Miskolci Egyetem őse a Selmecbányán 1735-ben III. Károly által alapított bányászati-kohászati tanintézet (Bergschule), ahol a világon elsőként

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai 1/2010sz. (2010.02.08.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 21/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi docensi pályázatokról 22/2013. (VI.19.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatokról 23/2013. (VI.19.)

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR 2007.. évi beszámolója L Az intézmény általános helyzete 2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár szervezeti egységeként.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Tájékoztató a Szent István Egyetem Szenátusának határozatairól. 2009/2010-es tanév negyedik rendes ülése december 16.

Tájékoztató a Szent István Egyetem Szenátusának határozatairól. 2009/2010-es tanév negyedik rendes ülése december 16. Tájékoztató a Szent István Egyetem Szenátusának határozatairól 2009/2010-es tanév negyedik rendes ülése 2009. december 16. Napirend: 1. Előterjesztés a Gödöllő belterület, 4938. helyrajzi számú étterem

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március

ad /2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA március ad. 5.940-2/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. március A Debreceni Egyetem alapító okirata A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK SZEMÉLYES ADATOK Név DR PINTÉRNÉ GRUNDMANN FRIDA Cím 8800 NAGYKANIZSA, LEVENTE U 9 Telefon 93/500-782 Fax E-mail frida @uni-penhu Állampolgárság magyar Születési idő 1950 07 13 ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016.

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016. 85/2016. (XII. 14.) sz. határozata az Eszterházy Károly Egyetem Szervezteti és Működési Rend (önálló Tanszékek Intézetté alakítása) módosításának elfogadásáról 1. elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve...

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve... KÉRDŐÍV 1. SZEMÉLYES ADATOK 1/1. Születési éve... 1/2. Neme férfi nő 1/3. Legmagasabb iskolai végzettsége egyetem főiskola tanítóképző érettségi 1/4. Milyen tagozaton szerezte a végzettségét nappali esti,

Részletesebben

II. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

II. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar II. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ A Szent István Egyetem, valamint annak Gazdaságés Társadalomtudományi Kara egy elmúlt évi, Magyarország valamennyi felsőfokú intézményére és karára

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje A Tudományos Diákköri Tanács a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézetében folyó tudományos diákköri munkát szervező és ellenőrző testület. Munkáját a Miskolci Egyetem 35/2000. számú (2000. október

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 7. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ. Tar ta lom jegy zék

MAGYAR KÖZLÖNY. 7. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ. Tar ta lom jegy zék MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ Tar ta lom jegy zék 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 1009/2012. (I. 23.) Korm.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben