Történeti összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Történeti összefoglaló"

Átírás

1 Történeti összefoglaló A mezõ gazdaságtan elsõ egyetemi tanszékét ben Göttingenben ll. György Ágost állította fel, a másodikat Mária Terézia ben Budán, a Tudományegyetem bölcsészeti fakultásán (a Ratio Educationis egyik intézkedéseként). Professzora, Mitterpacher Lajos 1768-tól 1774-ig a bécsi Theresianum bölcseleti tagozatán kameralisztikát tanított, s ennek keretében foglalkozott a mezõgazdasággal. Érdeklõdése ekkortájt fordult teljesen a mezõgazdaság felé. Az intézmény kertjében kísérleteket is végzett, és hozzálátott mezõgazdasági tankönyve Írásához. Így 1777-ben, professzorrá történt kinevezésekor már ki is adhatta az "Elementa rei rusticae" elsõ kötetét, amelyet késõbb még két kötet követett. E munkáját nagy becsben tartották, több nyelvre is lefordították: olasz kiadását még az 1830-as években is használták Itáliában. Az egyetemen a tárgyak egyike volt csupán a mezõgazdaságtan, és kizárólag elméleti elõadásokra szorítkozott. A gyakorlati szakemberek, a gazdatisztek oktatására a Festetics György gróf keszthelyi (1797), Albert Kázmér herceg magyaróvári (1818), Batthyány Lajos, Kázmér és Károlyi Lajos hármasban alapított rohonci (1839) magániskolái szolgáltak. Ezek sorsa azonban bizonytalan volt. A reformkor agrárpolitikai koncepciója nélkülözhetetlennek tartotta egy szilárd anyagi alapokon nyugvó, a Magyar Gazdasági Egyesület felügyelete alatt mûködõ egyetemi rangú fõiskola ("középponti gazdaképzõ intézet") létesítését. Javaslatát az egyesület 1844-ben emlékiratba foglalva, az Országgyûlés elé terjesztette, a magas alapítási költségek miatt azonban a döntést a Ház halogatta ban a tervezet ott szerepelt a nemzet sürgõs feladatai között. A szabadságharc leverése után, a Bach-korszakban az MGE megismételte -most már a bécsi udvarhoz intézve -javaslatát. A felterjesztés válasz nélkül maradt. Mindössze annyi történt, hogya magyaróvári magánintézetet átvette az állam. A többi mezõgazdasági tanintézet megszûnt ben a József-Mûegyetem -külföldi mintára - mezõgazdaságtani-erdészeti tanszéket állíttatott fel avval a céllal, hogy leendõ mérnökei áttekintést kapjanak a mezõgazdaság lényegérõl. A tanszék 1888-ban megszûnt, illetve átalakult Mezõgazdasági Géptani Tanszékké. 5

2 A kiegyezés után az Országgyûlés idõnként foglalkozott a mezõgazdasági szakképzéssei, de elõnyben részesítette az alsó fokú oktatást. A hetvenes évek államháztartási válsága mindennemû szakképzési fejlesztés elé gátakat emelt. Több javaslat is született, s felmerült egy közgazdasági-kereskedelmi jellegû fõiskola felállításának a gondolata is, de döntés nem született. Végre, 1914-ben a különbözõ érdekeltségû szakkörök a fõvárosban létesítendõ gazdasági egyetem javaslatával álltak elõ. A tervezet szerint az egyetem.1. mezõgazdasági, 2. ipari, 3. kereskedelmi, 4. társadalomtudományi karokra tagolódnék. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnöke, Károlyi Mihály által december 19-én az Országgyûlés elé terjesztett javaslat teljes egyetértésre talált, s a ház határozatot hozott a közgazdasági egyetem felállítására. A néhány hét múlva kitört parlamenti válság azonban háttérbe szorította a további lépéseket. E szélcsendben, néhány héttel a világháború kitörése elõtt, a Mûegyetem újból szakosztályt szervezett a mezõgazdasági képzésre. A világháború alatt szunnyadt a közgazdasági egyetem ügye nyarán azonban, amikor ismét a koncepciót támogató Zichy János került a miniszteri székbe, elõvette és részleteiben is kidolgoztatta tervezetét, majd IV. Károlynak október én ( a vonaton) referált az ügyrõl. A király egyetértett a kultuszminiszter javaslatával, és még a vonaton engedélyezte a közgazdasági egyetem megszervezését. Egy év múlva, 1919 õszén megkezdõdtek az elõmunkálatok. December 22-én -az ország válságos gazdasági helyzete miatt -egyetem helyett csupán kart létesítettek, a tervezett karok helyett pedig szakokat azzal az elgondolással, hogy késõbb önálló egyetemmé lesz fejleszthetõ, vagy esetleg csatlakozik a Tudományegyetemhez. A Kar elsõ professzorai -hat egyetemi nyilvános rendes és öt egyetemi nyilvános rendkívüli tanár december 30-án megkapták kinevezésüket. A Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar mezõgazdasági szakosztálya ( ) Alig két héttel az elsõ professzorok kinevezése után, január 13-án a Budapesti Közlönyben megjelent II A magyar kormány 272/1920. M.E. számú rendelete a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem mellett létesített Közgazdaságtudományi Kar szervezeti szabályzatáró1'1 [Sic]. S rendelet a) egyetemes közgazdasági és közigazgatási, b) 6

3 mezõgazdasági, c) kereskedelmi, ( a kereskedelmi iskolai tanárképzõvel), d) konzuli és külképviseleti szakosztályok létesítésérõl intézkedett. (5. ) Számunkra a legfontosabb, a 7. így 'hangzik: "A mezõgazdasági szak, mint a karnak külön osztálya, a mezõgazdasági oktatásügy legfelsõbb intézményének kiépítéséhez adja meg az alapot; jelenleg, az adott viszonyoknak megfelelõen a magasabbfokú mezõgazdasági tudományos intézetek személyzetének és a mezõgazdasági nagyüzemek elméleti készültségû embereinek képzésére szolgál és arról gondoskodik, hogy a magyar közgazdasági életben mûködõ egyének -a mezõ gazdaságnak nemzetgazdaságunkban irányadó jelentõségéhez képest -mezõgazdasági alapismereteket szerezzenek." A Kar a vallás- és közoktatásügyi miniszter fennhatósága alá tartozott, de a mezõgazdasági osztály felett a földmívelésügyi miniszter felügyeleti jogot gyakorolt. A tanszékeket pályázat vagy meghívás útján, nyilvános rendes (illetve rendkívüli) tanárokkal töltik be. A mezõgazdaság tárgyú tan székekre a jelöléshez a földmívelésügyi miniszter egyetértése szükséges. A l3. 17 tanszéket rendszeresít. A mezõgazdasági szak elsõ tanszékei: Agrárpolitika, Szövetkezetügy, Növénytermesztés, Mezõgazdasági Ipar, Mezõgazdasági Közigazgatás és Falupolitika, Mezõgazdasági Üzemtan voltak. A természettudományi alaptárgyak akkor még nem kaptak tanszéket; ezeket fõleg a Tudományegyetem és az Állatorvosi Fõiskola professzorai adták elõ. Erre a l5. nyújtott lehetõséget ben megalakultak az Agrokémiai, a Növénykórtáni, a Növénytani, és a Geológiai tanszékek. Az Agrokémiai, az Állattenyésztési és a Növénytermesztési tanszékek 1923-tól "tanszék és intézet" lettek, azaz az elõadások mellett még kutatási, -szervezési feladatokat is el kellett látni ok, amihez több munkatárs alkalmazására volt szükség. Késõbb intézetesítették a Növénykórtani és az Üzemtani Tanszékeket is. A mezõgazdasági osztály kísérleti telepéül a 20. az Orsz.Magyar Gazdasági Egyesület tápiószelei tangazdaságát jelöli meg. A tangazdaság elszámolási rendjét és a karral való kapcsolatát a VKM és az FM együttesen szabályozzák. (A tápió szel ei tangazdaság nem felelt meg a célnak, mert a megszálló román csapatok feldúlták ban Eber Antal ajánlotta fel sõregpusztai 2 ezer holdas birtokát. A mecénás bankelnök vállalta a diákok és oktatóik elszállásolását és ellátását is.) 7

4 A dékánt egy tanévre a nyilvános rendes tanárok közül titkosan választja a tanári testület. Helyettese elõdje, a prodékán. ( ) A kari ülés tagjai a nyilvános és rendes és rendkívüli tanárok, továbbá a magántanárok két választott képviselõje. Utóbbiak azonban csak a dékánválasztások alkalmával szavazhatnak. (33. ) A doktori címet -tudományos értekezés és sikeres szigorlat után - azok nyerhetik el, akik diplomájuk megszerzése óta néhány évet a gyakorlatban töltöttek el és publikációs tevékenységet folytattak, illetve a Kar valamelyik szemináriurnában egy évig sikeresen mûködtek. (41. ) Figyelmet érdemel a 43. : "Mindaddig, amíg a közgazdaságtudományi kar, akár mint a budapesti Tudományegyetem ötödik tudománykara, szervesen be nem illeszkedik a budapesti Tudományegyetem kebelébe, akár mint önálló közgazdasági egyetem ki nem alakul", a rektor jogkörét a dékán gyakorolja. A Tudományegyetem tanácsa azonban elzárkózott a Kar befogadása elõl, mert nem volt beleszólása (hivatalosan) az elsõ professzorok kiválasztásába. Az elutasítás megpecsételte a Kar sorsát. Október 5-én kihirdették az évi XXXI.törvénycikket a "budapesti kir. magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar [sic] feláliításáról és ideiglenes szervezetérõl." A kilenc paragrafusból álló törvény megerõsíti a 272/1920.M.E. rendelet fõbb intézkedéseit, egy lényeges eltérés azonban van: nem tesz említést a Kar további sorsáról; sem a Tudományegyetemhez kilátásba helyezett csatlakozásáról, sem arról, hogy önálló gazdasági egyetemmé fejlõdhet. A Kar hivatalos elnevezése augusztus végéig változatlan maradt. Központi épülethez (Szerb u. 23.) a Kar csak 1923-ban jutott. A mezõgazdasági szak már 1920-ban -részben -birtokba vehette otthonát (Eszterházy u. 3.) -(ma: Puskin u.). A kezdeti évek kísérletei és tapasztalatai alapján kiforrott tanterv 1926-ban lépett életbe. A tanulmányi idõ nyolc félév maradt. A vizsgarend könnyebbedett: az alapvizsgát eltörölték. Négy féléven keresztül (V-vIll.) legalább egy szeminárium munkájában kellett részt vennie minden hallgatónak. (Szakirodalom tanulmányozása, elõadások tartása, szakmai viták, bírálatok.) A tudományos képzésnek, a doktoranduszoknak disszertációjuk készítéséhez, majd késõbb, a magántanári habilitációra pályázóknak szintén a szemináriumok voltak a színhelyei. Négy szakosztályával a Kar a természet- és társadalomtudományok széles skáláját fogta át, és igen jó lehetõségeket 8

5 nyújtott a szakosodáshoz az élelmiszervegyészettõl a gazdaságtörténetig: a magántanári elõadások ezt a célt szolgálták. A Kar magántanári tárgyai között pl. a néprajz is megtalálható volt. (E diszciplína jól szolgálta a közigazgatási pályára készülõk látókörének bõvítését.) Új tudományágak (pl. falu szociológia) meghonosítás ával és ápolásával szintén érdemeket szerzett a Kar. A falukutatás tudományos magalapozásába, módszertanának kidolgozásába szinte valamennyi intézete bekapcsolódott. Összehangolt kutatásaik az ország területének jelentõs részét behálózták. Mindezen érdemei azonban nem feledtethették el azt a körülményt, amit a pénzügyi- államháztartási tisztviselõk többször hangoztattak: az önmagában létezõ kar anakronizmus az egyetemek életében. Vagy csatlakoztatni, integrálni kell valamely egyetembe, vagy a szakokat karokká emelve, különálló egyetemmé fejleszteni. Az utóbbi megoldás reménytelennek tûnt. A megszüntetés veszélye fenyegette a Kart, amelynek megmentésébe bekapcsolódott az ifjúság is: a különbözõ sajtótermékekben napvilágot látott hetven cikket -közöttük 35 elismert szakemberét -összegyûjtve, "V élemények a magyar sajtóban a közgazdasági egyetemrõl" címmel bocsátotta közzé. A meggyõzõ érvelés nem volt hatástalan. Hosszú tárgyalások után Hóman Bálint kultuszminiszter 1934-ben az Országgyûlés elé terjesztette javaslatát, ami mindkét ház egyetértésével találkozva, az évi X. törvénycikkben nyert testet. Magyar királyi József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezõgazdasági és Allatorvosi Kar, Mezõgazdasági Osztály ( ) Az új egyetemi kötelékben a mezõgazdasági szak státusa nem változott, most azonban az állatorvosi osztállyal (a korábbi Allatorvosi Fõiskolával) alkotott kart. Az oktatás magas színvonalát továbbra is tartotta a mezõgazdasági osztály: hat -a természet- vagy társadalomtudományok valamelyikét mûvelõ -professzora tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, az alkalmazott tudományok közé sorolt agrártudomány mûvelõinek befogadásától azonban ekkoriban még elzárkózott az akadémia. Ez késztette a professzori kart arra, hogy kezdeményezze olyan tudományos társaság szervezését, ahol az agrártudomány(ok) különbözõ ágazatainak képviselõi eszmecserétarthatnak. Így jött létre a 9

6 "Darányi Ignác Agrártudományos Társaság" 1935-ben; amelynek vezetõségébe a szakosztály több tagját is beválasztották ban a Gazdasági Szaktanárképzõ Intézet kebelében megkezdõdhetett a mezõgazdasági szaktanárok képzése posztgraduális szinten, két félévalatt. A (Magyar) Agrártudományi Egyetem Az ideiglenes kormány M.E /1945.sz. rendeletével július 1- jén a földmívelésügyi miniszter fennhatósága alá helyezte a mezõgazdasági szakoktatási intézmények mindegyikét, majd szeptember 26-án a felsõoktatási intézményeket egyesítve létrehozta a Magyar Agrártudományi Egyetemet 1. Mezõgazdaságtudományi, 2. Kert- és Szõlõgazdaságtudományi, 3. Állatorvostudományi, 4. Erdõgazdaságtudományi Karokkal. A Mezõgazdaságtudományi Kar négy szakosztályra (budapesti, debreceni, keszthelyi és mosonmagyaróvári) tagolódott. A szaktanárképzés egyelõre a kultuszminiszter kezében maradt. (8740/1945.M.E.) A vezetõ tisztségviselõket (rektor, dékánok, osztályelnökök) az illetékes egyetemi, kari, osztálytanácsok választották meg, meghatározott rotáció szerint. A Mezõgazdaságtudományi Kar osztályai élén osztályelnökök álltak. A Kar székhelye Budapest volt. Hivatalos elnevezései: : Magyar Agrártudományi Egyetem : Agrártudományi Egyetem (Gödöllõ) szeptember 1-jétõl (?) Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Az egyesítés az érintett nagy múltú intézmények körében ellenállásba ütközött. A legfõbb gond mégis a szétszórtságból adódott: a fõváros négy távoli pontján és négy vidéki városban helyezkedtek el az egyetem egységei. Legnehezebb helyzetben a fõvárosiak voltak. Sok tárgyalás után Budán, a Szilágyi Erzsébet fasorban elhelyezkedõ volt Bolyai János Honvéd Mûszaki Akadémia telepét szerezte meg az Egyetem szeptemberben. Ide kerültek volna elsõ sorban a központi hivatalok és intézmények, közöttük a központi könyvtár, amelynek alapját a Mezõgazdasági Múzeum, valamint a Földmívelésügyi Minisztérium történeti anyaga képezte volna. 10

7 1948-ban azonban a keményedõ diktatúra, és a nemzetközi helyzet megdermedése elsöpörte a terveket: májusban sürgõsen ki kellett költözni és visszaadni az épületeket katonai célra õszén megkezdõdött a magyar egyetemek átformálása szovjet mintára. Bevezették a felvételi vizsgát, amelyen a politikai szempont domináit, és megfosztották katedrájától az Egyetem 18 professzorát, köztük több nemzetközi szaktekintélyt áprilisában felfüggesztették a Mezõgazdaságtudományi Kar három vidéki osztályának mûködését. A hallgatóságnak több, mint a felét -polgári származása miatt -kizárták az Egyetemrõl és addigi vizsgáikat is semmissé nyilvánították. Az elhelyezés ügyében az ötéves terv keretében történt (1949. december) intézkedés: januárjában az Egyetem székhelyéül Gödöllõt jelölte ki a kormányzat: a megszüntetett premontrei gimnázium épületének felhasználásával, nagyarányú beruházást helyezett kilátásba. Ugyanekkor az Egyetemhez csatolták a 3280/l949.(IV.9.) Korm.sz. rendelettel felállított zsámbéki Mezõgazdasági Akadémiát, amely legalább hat elemit végzett és arra érdemes pártkádereknek adott az egyetemi diplomával egyenértékû oklevelet ben megindult a levelezõ oktatás, a Mezõgazdaságtudományi Karon belül pedig agronómiai, agrárközgazdasági, állattenyésztési és gépesítési szakokat indítottak. Az FM évek óta készült arra, hogy kezébe vegye a szaktanárképzést, de döntés csak 1950-ben született: október 7-én (251/1950.M.F.rendelet) felállította az Egyetem szervezeti egységeként a Mezõgazdasági Szaktanárképzõ Intézetet Debrecenben, mert a pedagógiai tárgyak oktatásához az ottani tudományegyetem tanáraira szorult. E megoldás azonban nem vált be és az intézetet már a következõ évben Budapestre költöztették. A tanárképzés posztgraduális jellegû volt, tanulmányi ideje pedig két félév. A Mezõgazdaságtudományi Kar, a múlt tanévben indult szakokból 1951/52-ben Agronómiai, Agrárközgazdasági, Állattenyésztési Karok megszervezésével egyidejûleg, megszûnt. E tanévben összesen hét kara volt az Egyetemnek ben a hibás politika aláásta az ország gazdaságát; több gigantikus építkezést -köztük a gödöllõi kampuszét -le kellett állítani. Ú gy döntöttek, hogy a megfelelõ épületekkel rendelkezõ karok maradjanak a helyükön. Így 1952-ben kivált az Egyetem kötelékébõl a soproni Erdõgazdaságtudományi Kar és a budapesti Állatorvostudományi II

8 Kar, 1953-ban a Kert- és Szõlõgazdaságtudományi Kar s valamennyi fõiskolává alakult ben a Gépesítési Kar is levált, és Budapest székhellyel önálló Mezõgazdasági Gépészmérnöki Fõiskolaként folytatta mûködését. Az Egyetemnek három kara maradt. Közben, 1951-ben Budapesten, ideiglenes épületben megalakult központi könyvtár 1954-ben Gödöllõre költözött. Igazgatója -az Egyetemi Tanács határozata (1955.júl.7.) alapján -megszervezte az Agrártörténeti Munkaközösséget és megindította az Agrártörténeti Szemle címû folyóiratot. Az 1956-ban kitört forradalom harci cselekményeiben három hallgató életét vesztette. Jóllehet az Egyetemen semmiféle atrocitás nem történt, megfosztották katedrájától és elbocsátották állásából az Egyetem rektorát, helyettesét és négy professzorát, a könyvtár igazgatóját pedig súlyos börtönbüntetésre ítélték. 30 további oktató részesült még -az elbocsátástól a figyelmeztetés ig -különféle büntetésben. A két karról összesen 37 hallgatót vontak felelõsségre. Száznál többen emigráltak elejére már felszámolták a forradalom alatt létrejött ifjúsági szervezeteket és a Magyar Szocialista Munkáspárt ifjúsági szervezetét, a Kommunista Ifjúsági Szövetséget tették egyedüli legitim ifjúsági szervezetté. A forradalom leverése után a kormányzat végrehajtotta azokat a követeléseket, amelyek a politikai rendszert nem érintették ben az Agrárközgazdasági, az Agronómiai Kar és az Állattenyésztési Karok összevonásával visszaállította a Mezõgazdaságtudományi Kart, a Mezõgazdasági Fõiskola pedig -karként -visszatért az Egyetem kötelékébe, mert a fõvárosban nem sikerült megfelelõ elhelyezést kapnia. Gödöllõn megkezdõdött 1961-ben az Egyetem bõvítése. Megindult a könyvtár szervezetének a korszerûsítése. Kialakultak a követelményeknek megfelelõ gyûjtemények és katalógusok. Az igazgatóhelyettes júniusában nagyszabású kiállításon mutatta be a mezõgazdasági felsõoktatás történetét, majd a dokumentumokból ban Egyetemtörténeti Különgyûjteményt alakítottak ki, amely a következõ években folyamatosan gazdagodott. Elõször az egyetemi nyomdaüzemben elõállított -az Egyetem belsõ életére vonatkozó - termékekkel (meghívók, elõterjesztések, tervek, konferenciák elõadásai, jegyzõkönyvei stb.) bõvült. Néhány professzor hagyatéka is megtalálható e különgyûjteményben, amely ma is nélkülözhetetlen kiegészítõ dokumentum-forrás gyûjteménye az Egyetemi Szaklevéltárnak. 12

9

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

1848-1850 között szünetelt az oktatás, mivel a magyar szabadságharc alatt a diákok beálltak Kossuth seregébe.

1848-1850 között szünetelt az oktatás, mivel a magyar szabadságharc alatt a diákok beálltak Kossuth seregébe. Az egyetem bemutatása Miskolci Egyetem Az egyetem múltja A Miskolci Egyetem őse a Selmecbányán 1735-ben III. Károly által alapított bányászati-kohászati tanintézet (Bergschule), ahol a világon elsőként

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió?

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió? A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM Utópia vagy merész vízió? AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI Oktatásfejlesztési stratégiánk programjai és megvalósításuk: - Felsőoktatási ösztöndíjprogram

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

2010. október 28. (csütörtök)

2010. október 28. (csütörtök) PROGRAM az általános mezőgazdasági, agrár-közgazdasági, állattenyésztési, környezetvédelmi és vízgazdálkodási, erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

15237-4/2006. A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-4/2006. A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-4/2006. A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996

VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. Raktári jegyzék RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 56. Csány László Közgazdasági Szakközépiskola iratai 1873 1996 Terjedelem: 96 doboz, 45 kötet 11,96 ifm Elhelyezés:

Részletesebben

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 29435-1/2008. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA MISKOLC, 2012. A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Kari Tanácsának 7/2012. sz. határozata Oldalszám: 1 melléket Változat

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

15237-7/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-7/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-7/2006. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-4/2008. A DEBRECENI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo Népktatás Az elemi isklák típusai Az isklák száma Németesítés Tantárgyak Thun Le ENTWURF (1849) Nylcsztálys gimnázium két szervezetileg önálló tagzat : algimnázium - főgimnázium 10 18 éves fiúk számára.

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

3365-21/2008. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-21/2008. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-21/2008. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. A Szent István Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT

OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉL- MELLÉKLET DIPLOMA SUPPLEMENT OKLEVÉLMELLÉKLET Az oklevél törzskönyvi : XXXVIII., a kiállítás éve: 1. AZ OKLEVÉL MEGSZERZÕJÉNEK ADATAI 1.1. Vezetéknév Teszt 1.. Utónév András 1.. Születési dátum

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve)

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN. Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN Egységes szerkezetben az 1-19. sz. módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. március 31. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA 89/2010. (IX. 30.) sz. határozat A SEMMELWEIS EGYETEM VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA BUDAPEST 2010 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 89/2010. (IX. 30.) számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK. 5. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi március hó 12-én. Tárgy: Tanulmányi szabadság

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK. 5. szám ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1968. évi március hó 12-én. Tárgy: Tanulmányi szabadság BELÜGYMINISZTÉRIU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1022/5/1968. Hk. 102/8/72. 1 0 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜ GYMINISZTERÉNEK 5. szám ú UTASÍTÁSA Budapest, 1968. évi március hó 12én. Tárgy: Tanulmányi szabadság

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

3365-15/2008. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2008.

3365-15/2008. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, 2008. 3365-15/2008. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, 2008. A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a,

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály É : t. l livaiaűa ~~~' ' sr Ir011:t,itd, tat : Lrkscett : 2010 J. 2.0. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság állásfoglalás a az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Az Országgy űlés

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008 MAGYARY ZOLTÁN FELSŐOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. postacím: 1461 Budapest, Pf.: 391. A kuratórium titkára: Galamb Veronika referens: Czinkos Tímea telefon: 30/755-0488

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS

GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS BESZÁMOLÓ Európai Nyelvi Díj Az idegen nyelvi képzés példaértékű folyamatainak európai szintű elismerése A Tempus Közalapítvány/Socrates Nemzeti Iroda

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE

MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE Szervezeti Működési Szabályzat MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE Szervezeti Működési Szabályzata PREAMBULUM A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának hallgatói,

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR T Á J É K O Z T A T Ó AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI SZAKKÖZGAZDÁSZ/SPECIALISTA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2014-2015. ÉVI TANTERVÉRŐL BUDAPEST 2014. I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

11. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 227 Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Natz Ferenc pécsi magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi és

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

T/5050. számú törvényjavaslat

T/5050. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5050. számú törvényjavaslat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya. I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium. Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem költségvetési alapokmánya I. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium II. Azonosító adatok Az intézmény neve: Rövidített megnevezés: Debreceni Egyetem DE Székhely: 4032 Debrecen,

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben