TARTALOMJEGYZÉK old I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS HELYI SZABÁLYOK A RENDELET HATÁLYA FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉPÍTÉSÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK old I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS HELYI SZABÁLYOK A RENDELET HATÁLYA... 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 2. ÉPÍTÉSÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS"

Átírás

1 1 DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 12/2007.(V.05.) KT, a 2/2009.(II.15.) KT a 29/2009.(XII.18.) KT, a 32/2011.(XII.30.) a 14/2012.(IV.30.), a 17/2012.(V.31.), a 36/2012.(XII.28.), a 22/2013.(IX.20.), és a 10/2014.(VII.15.) a 13/2014.(X.30.) a 20/2014.(XI.28.) és az 1/2015.(I.13.) önkormányzati rendelettel módosított 18/2006 (XII.05.) SZÁMÚ RENDELETE A DUNAFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (Egységes szerkezetben) DECEMBER

2 1 TARTALOMJEGYZÉK old I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS HELYI SZABÁLYOK A RENDELET HATÁLYA FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉPÍTÉSÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI TELEKALAKÍTÁS ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE, KIALAKÍTÁSA JÁRMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖRNYEZETALAKÍTÁS KÖZMŰTERÜLETEK, KÖZMŰELLÁTÁS TÁJ-, TERMÉSZETVÉDELEM MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐTÁVOLSÁGOK II. FEJEZET - TERÜLETFELHASZNÁLÁS, TELEPÜLÉSSZERKEZET BELTERÜLETI HATÁRVONAL MEGÁLLAPÍTÁSA BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK III. FEJEZET - SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK IV. FEJEZET - VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK V. MELLÉKLETEK 1. A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK TELEKALAKÍTÁSI ÉS BEÉPÍTHETŐSÉGI ELŐÍRÁSAI A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK TELEKALAKÍTÁSI ÉS BEÉPÍTHETŐSÉGI ELŐÍRÁSAI RÉGÉSZETI LELŐHELYEK MŰEMLÉKVÉDELEM HELYI VÉDELEM SAJÁTOS MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM POTENCIÁLIS FELSZÍNMOZGÁS VESZÉLLYEL ÉRINTETT TERÜLETEKRŐL A TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOMMAL ÉRINTETT TERÜLETEKRŐL A KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZABÁLYOZÁSI TERV

3 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testületének a 12/2007.(V.05.) KT, a 2/2009.(II.15.), a 21/2009.(X.01.), a29/2009.(xii.18.), a 15/2010.(IX.30.), a 20/2011.(VI.30.), a 24/2011.(IX.05.),a 32/2011.(XII.30.), a 14/2012.(IV.30.), a 17/2012.(V.31.), a 36/2012.(XII.28.), a 22/2013.(IX.20.) a 10/2014.(VII.15.)s a 13/2014.(X.30.) a 20/2014.(XI.28.) és az 1/2015.(I.13.) önkormányzati rendeletével módosított 18/2006 (XII.05.) számú rendelete Dunaföldvár Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről. (Egységes szerkezetben) Dunaföldvár Város Képviselő Testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló Törvény 1 (továbbiakban: Étv.) 13. -a valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, többször módosított Kormányrendelet 2 (továbbiakban: OTÉK) alapján a város közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelmények, jogok és kötelezettségek megállapítására az alábbi Helyi Építési Szabályzatot (továbbiakban: HÉSZ) alkotja I. FEJEZET 2 ÁLTALÁNOS HELYI SZABÁLYOK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Dunaföldvár Város közigazgatási területére, az ott lévő ingatlanok, építmények, épületek, nyo mvonalas létesítmények tulajdonosaira, bérlőire, használóira terjed ki. 2. A HÉSZ hatálya alá tartozó területen belül területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát végezni) és ezekre hatósági engedélyt adni a magasabb rendű jogszabályok megtartása mellett - jelen HÉSZ alább felsorolt és annak elválaszthatatlan részét jelentő 1-10.sz Mellékletei - betartásával lehet. 3. Jelen HÉSZ az 1-9.sz. Mellékleteivel és a B & H Régió Bt. (felelős tervező: B. dr. Heller Márta vezető településrendező tervező nysz: TT /2006) által készített (2006. november, jsz: V-003/12) szabályozási terve (10.sz. Melléklet) 8db belterületi és 11db külterületi tervlapjaival együtt érvényes. 4. Jelen HÉSZ Mellékletei 1. A beépítésre szánt területek telekalakítási és beépíthetőségi előírásai 2. A beépítésre nem szánt területek telekalakítási és beépíthetőségi előírásai 3. Régészeti lelőhelyek 4. Műemlékvédelem 5. Helyi védelem 6. Sajátos művi értékvédelem 7. Potenciális felszínmozgás veszéllyel érintett területekről 1 Az épített körn yezet alakításáról és véd elméről szóló, többször módosított évi LXXVIII. törvén y 2 az o rszágo s településrend ezési és építési kö vetelmé n yekről szóló, többször módosított 253/1997.(XII.20.) Korm. Rendelet 1

4 2 8. A természetvédelmi oltalommal érintett területekről 9. A közlekedési területek szabályozása 10. Szabályozási Terv FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Jelen HÉSZ alkalmazásában, a vonatkozó jogszabályok kiegészítéseként: 1. Kétlépcsős engedélyezési eljárás: az adott építési és/vagy telekalakítási engedélyezést megelőzően elvi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. 2. Főépület: az egyes építési övezetben kialakítható funkciók rendeltetésszerű használatának céljából létesítendő épület(ek). 3. Melléképület: az építmények azon csoportja, melyek az egyes építési övezetben kialakítható épületek rendeltetésszerű használatát kiegészítik, attól különállóan épülnek, de nem minősülnek melléképítménynek. 4. A szabályozási terven lehatárolt városszerkezeti egységek 4.1 a Városközpont területe: 4.2 A Kálvária domb területe 5. Új építési telek: a telekalakítás darabszám növekedést eredményez 6. Belső építési telek: a telektömb belsejében lévő, csak magánútról megközelíthető építési telek 7. Új telekalakítású terület: új utcanyitás, vagy legalább 4 új építési telket adó úthosszabbítás történik, ahol a tömb vagy telekcsoport beépítettsége nem éri el a - tömb vagy telekcsoport egészére vetített - 10%-ot 8. Közterület: 8.1 A beépítésre nem szánt területen belül: a) a közúti közlekedés célját szolgáló közhasználatra szánt köz és magán utak területe, valamint a b) Z övezeti jelű zöldterületek. 8.2 Beépítésre szánt területfelhasználási egységeken belül az építési telek be nem építhető közlekedési célú közhasználatra szánt telekrésze. 9. Közterület-alakítási terv tartalmazza: az utak, járdák, térburkolatok, jelen HÉSZ pontjában leírt építmények kialakítását, a megtartandó, átépítendő, terepszint alá helyezendő - közművezetékek vízszintes és magassági paramétereit, a kertészeti terv (pl. növényzet, a köztéri szobrok, térplasztika, szökőkút, utcabútorok) elemeit, a közvilágítás oszlopainak és egyéb közműberendezések helyét, a közterületet határoló térfalak (telekhatárok) kialakítandó terepcsatlakozásának szintjét. 2

5 3 10. Mezőgazdasági építmény: A mezőgazdasági termeléssel, tárolással és feldolgozással összefüggő építmények (állattartó telep, terménytároló, szárító, stb.). 11. jelentős felszínmozgás: 30m-nél hosszabb, 2m-nél szélesebb, 5m-nél vastagabb (magasság) kőzettömeg elmozdulása 12. Aktív felszínmozgás: az altalaj mozgásos jelenséget mutat. 13. Tényleges homlokzatmagasság: Az építmény - OTÉK vonatkozó Melléklete 3 szerint figyelembe veendő -kontúrvonalának bármely pontjában mért - magassági értéke, 14. Beültetési kötelezettség: Az SZT-n jelölt építési telkeken belül feltüntetett telekhatár(ok) mentén - a konkrét tevékenység kapcsán fellépő környezetterhelésre rezisztens növényfajok elemeiből minimum 5 m szélességben háromszintű növényállomány: telepítendő Háro mszintű növényállomány: három lombkorona szintű növénytársulás, mely szaktervező által készített kertészeti terv alapján alakítandó ki. 16. ( 1 1 ) Kapubejáró: a közterülettel határos kerítés és áthajtó kialakításának speciális esete, amikor az oldalhatáron álló épülethez tartozó oldalkert gépjárművel történő megközelítése (építési telekre való behajtás) céljából, az épület homlokvonalával egybeépített, megfelelő űrszelvénnyel kialakított, a zártsorú beépítés hatását keltő bejárat létesül. 17. ( 1 1 ) Hagyományos anyaghasználat: falazott épületszerkezet, közterületre néző homlokzati felületképzés vakolt, téglaburkolat, 18. ( 1 1 ) Építménymagasság ( H ): az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő építmény kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (1) való osztásából (F/L) eredő érték. Az építménymagasság megállapítása során: 18.a) az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső teljes építményszint záró szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a síknak a rendezett tereppel való metszésvonala közötti magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivételével, amelyek nem az építmény hosszoldalán állnak, 18.b) az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani - a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó felületű padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók kivételével - mindazoknak az építményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintővonalra az építmény irányában emelkedő 45 alatt vont sík fölé emelkednek, ezen építményrészeknek az illető homlokzat felületi síkjára ugyancsak 45 alatt vont - az előzővel párhuzamos - síkkal történő vetítéssel meghatározott magasságával, 18.c) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzatfelületeit, valamint a loggiák belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni, 18.d) az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni. Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani. 19. ( 1 2 ) Erdő: a vonatkozó jogszabály szerint definiált. 20. ( 1 2 ) Fásítás: a vonatkozó jogszabály szerint definiált. 3 OTÉK 1.sz. Melléklete 23.a) pontjában leírt 3

6 4 3. ( 5 ) ( 1 1 ) ( 1 5 ) 5 ÉPÍTÉSÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI 1. Jelen rendelet alkalmazás során minden országos érvényű jogszabály előírása betartandó. A jogszabályok megváltozása esetén a megváltozott tartalmú jogszabály veendő figyelembe. Amennyiben jelen rendelet valamely előírása ellentétes egy később megjelenő új magasabb hatáskörű jogszabállyal, úgy a magasabb rendű jogszabály előírásait kell alkalmazni. Jelen HÉSZ-t és Mellékleteit pedig a legrövidebb időn belül a magasabb rendű jogszabállyal összhangba kell hozni. 2. Jelen HÉSZ és annak 10.sz. Mellékletét képező szabályozási terv (továbbiakban: SZT) által nem szabályozott esetekben építési tevékenység - az Étv-ben és annak végrehajtására kiadott rendeletekben valamint az egyes építményfajtákra vonatkozó hatályos jogszabályok által előírt építészeti műszaki követelmények betartásával folytatható. 3. Jelen HÉSZ előírásai kötelező érvényűek, attól eltérni módosítási eljárás keretében lehet, kivéve: a) Az SZT-ben - tervezett belterületi határvonallal lehatárolt területek - belterületbe vonását, b) A helyi védelem alatt álló helyi művi és természeti érték törlését, újabb védetté nyilvánítását, c) a sajátos művi értékvédelem alá tartozó érték törlését, újabb védetté nyilvánítását, d) a régészeti lelőhelyek hrsz szerinti aktualizálását, e) A sajátos jogintézmények körét 4. Jelen HÉSZ hatálybalépése előtt épült és a jelen rendelettel előírt építési övezeti, vagy övezeti előírásoknak nem megfelelő épületek bővítése, átalakítása, korszerűsítése esetében jelen HÉSZ t az alábbiak szerint kell alkalmazni: 4

7 5 4.1 Jelen rendelet előírásainak megfelelően - vízszintes irányban bővíthetők abban az esetben, ha: a) A bővítés az építési helyen belül történik, b), Az építési telek beépítettsége kisebb a jelen HÉSZ által megengedettnél és a bővítés után sem haladja meg azt. 4.2 Jelen rendelet előírásainak megfelelően - függőleges irányban bővíthetők abban az esetben, ha a bővítés nem haladja meg a - jelen HÉSZ - által megengedett építménymagasságot, 5. Az SZT szerint lehatárolt építési övezetek azon építési telkei, melyek megfelelnek a jelen rendelet hatálybalépése előtt, az akkor hatályos előírásoknak, akkor is beépíthetők jelen HÉSZ által előírt építési övezeti előírások szerint, ha telekméreteik nem felelnek meg jelen rendelet által előírtaknak. 6. Lakó és településközpont vegyes területek építési övezeteiben - a kialakult beépítés fenntarthatósága érdekében - a kialakult, az OTÉK vonatkozó előírásainál kisebb oldalkerti és telepítési távolságok megtarthatók, újjáépíthetők az eredeti épületkontúrján belűl, azonos építménymagassággal a tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalása alapján 7. Az Étv. ben meghatározott - az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakításával és a helyi építészeti örökség védelmével összefüggő - önkormányzati feladatot az Önkormányzat a városi ennek hiányában a megyei - főépítész közreműködésével látja el. Ennek értelmében a városi főépítésszel véleményeztetni kell: a) A jelen - HÉSZ pontja szerinti - kulturális örökségvédelem fogalo mkörébe tartozó ingatlanokat érintő építési munkák terveit, b) A jelen HÉSZ pontja szerinti helyi védelem alatt álló művi értékeket érintő építési munkák terveit, c) A jelen HÉSZ pontjában leírtaknak megfelelően, a sajátos művi értékeket hordozó építményeket érintő építési munkák terveit, d) A Városközpont területén belüli, valamint e) A tájképvédelmi területen történő építési munkák terveit,, f) Az F+II szintnél magasabb vagy 400m2 bruttó szintterület és azt meghaladó meglévő és tervezett - építménnyel kapcsolatos építési munkák terveit g) az országos közutakkal határos, 1000m2-nél nagyobb ingatlant érintő építési munkák terveit, h) A beépítésre szánt különleges területfelhasználási egységbe tartozó területeket érintő építési munkák terveit, i) Az egyes építési övezetekben kivételesen engedélyezhető építmények létesíthetőségének feltételeit és azok műszaki terveit, j) A kétlépcsős telekalakítási és építési - engedélyezési terveket k) Belső építési telekkel kapcsolatos építési munkák terveit, 5

8 6 l) A jelen HÉSZ pontja szerinti - közterület alakítási terveket, valamint a közterületen elhelyezhető építmények terveit m) Jelen HÉSZ pontja szerinti Építésjogi és településrendezési kötelezettségek körében felmerülő egyedi ügyekben, n) Az SZT-n Z övezeti jelű zöldterületen belül - jelen HÉSZ pontja szerint - elhelyezendő építményeket, o) Az SZT-n Eg és Ee övezeti jelű erdőterületeken belül - jelen HÉSZ pontja szerint - elhelyezendő építményeket, p) Az építésügyi hatóság által véleményezendőnek minősített épületek és telekalakítások terveit. 8. A városi főépítésznek vizsgálnia és minősítenie kell, hogy a kialakítandó építmények: a) Hogyan illeszkednek a környezet és a kialakult beépítés adottságaihoz, valamint b) Építészeti megoldásaikkal hogyan járulnak hozzá a táj és településkép kulturált, esztétikus és attraktív alakításához 9. A városi főépítész e körben adott véleményének az engedélyezési eljárásban történő - figyelmen kívül hagyását az eljáró építésihatóságnak határozatában - indokolnia kell. 10. A városi főépítész véleménye kialakításához igénybe vehet szakértőket, állásfoglalást kérhet pl. a területi főépítésztől, Területi (kamarai) Tervtanácstól. 11. A fent leírtakon túl az alábbi terveket - véleményeztetés céljából - be kell mutatni a Dél- Dunántúli Területi Tervtanácson: a) ( 1 1 ) * b) az SZT-n, valamint jelen HÉSZ pontjában felsorolt közterület alakítási terv -eket c) a Dunapart alábbi - 13.f) pontjában leírt szakaszára készítendő kétlépcsős építési engedélyezési terveket 12. ( 5 ) * 13. ( 5 ) * 6

9 7 14. Meglévő épület rendeltetésének részleges, vagy teljes megváltoztatása abban az esetben engedélyezhető, ha az új funkció az adott épületben lévő további - változatlan funkcióval működő - egységek, valamint a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát nem korlátozza, továbbá az SZT-ben lehetővé tett területfelhasználást (fejlesztést) nem akadályozza. 15. A műemléki illetőleg helyi védelem alatt álló épületben a rendeltetési mód - részleges vagy teljes - megváltoztatására csak akkor adható engedély, ha a javasolt új rendeltetés, valamint az azzal együtt járó sajátos feltételek nem zavarják a védett létesítmény településképi értékeinek érvényesülését. 16. Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásban az alábbi estekben be kell vonni a Magyar Geológiai Szolgálatot: a) négy beépített szintnél magasabb vagy 7m-nél nagyobb fesztávú tartószerkezetet tartalmazó, előregyártott vagy vázas tartószerkezetű épületeknél, b) a 10 nál meredekebb, valamint a csúszás-; vagy omlásveszélyesnek ismert földrészletek beépítésének kezdeményezésekor, c) 5m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél, d) 3m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezés esetén (feltöltés, bevágás), e) SZT-n jelölt potenciális felszínmozgás veszéllyel érintett telkek esetében, f) a fentieken túlmenően azon esetekben, mikor a lakosság, a tervezők vagy az Önkormányzat kedvezőtlen - az altalajjal összefüggő - jelenségeket észlel. 17. Ásványvagyon gazdálkodási követelmények: a) A termőföldről szóló törvényben 4 meghatározott talaj kivételével az ásványi nyersanyag vagyon kitermelésével járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenységek eljárásaiban az illetékes bányahatóság 5 szakhatósági állásfoglalása szükséges, amennyiben a kitermelt ásványi nyersanyag a kitermelés helyszínéről elszállításra, ill. nem a kiter meléssel érintett területen deponálásra kerül,és ennek során üzletszerűen hasznosul, értékesül. 4 A termő fö ldről szóló 1994.évi LV. Tv. 3. e) b ek. 5 Pécsi Bán yakapitán yság 7

10 8 b) A rendezési terv kivitelezéséhez szükséges ásványi nyersanyagokat (ho mok, kavics, agyag stb.) érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kitermelőhelyről (bányából) kell beszerezni. c) Az egykori bánya-, és feltöltött területek beépítését talajmechanikai, geotechnikai szakvéleményre kell alapozni. d) A 8608, 8612, 8618 hrsz-ú terület az Országos Ásványvagyon Nyílvántartásban szereplő, megkutatott homok nyersanyag készlettel rendelkezik, ezért a tervezett ipari park ezen ingatlanjait érintő építési engedélyezési eljárásokba be kell vonni az illetékes 6 szakhatóságot. 18. Az SZT-n fm- jellel jelölt potenciális felszínmozgás veszéllyel érintett telkek beépíthetőségére vonatkozó előírások: Új építmény létesítése, meglévők bővítése, átalakítása esetén az építési eng. tervek földtani megalapozásaként geotechnikai, mérnökföldtani szakértő által készített - geotechnikai, mérnökgeológiai szakvéleményt kell készítni. A szakvélemény építéssel kapcsolatos feltételeit, kijelölt védőtávolságait, az építészeti tervnél figyelembe kell venni. 19. A fenti fm megnevezésű SZT-n ábrázolt határvonalat és az általa közbezárt - jelen HÉSZ 7.sz. Mellékletében felsorolt hrsz-ú területeket - jelentős felszínmozgás esetén, de legalább 5 évente geotechnikai, mérnökföldtani szakértő által készített - mérnökgeológiai szakvélemény alapján aktualizálni kell. Ezen aktualizálás keretében kell elvégezni az SZT- n Lp jelű löszmagaspart geodéziai felmérését is. 20. Bárminemű (építési engedélyhez kötött vagy nem kötött, terepszint alatti vagy feletti, földmunkával járó, meglévő építmény épületszerkezeti elemet érintő) építési tevékenység esetén - a tervezést megelőzően - tisztázandók a kialakult (szomszédos) pince és üreg viszonyok, az azokkal összefüggő élet és vagyonbiztonság kérdései, valamint a fent leírtak alapján fennálló építési engedélyezési eljárás körülményei. 21. Aktív felszínmozgásos területen építmény nem helyezhető el. 22. A 300m2-nél nagyobb alapterületű, bányászati módszerekkel kialakított föld alatti térségek létesítésére, használatba vételére és megsemmisítésére irányuló építéshatósági eljárásokba a vonatkozó törvény 7 értelmében az illetékes Bányakapitányságot szakhatóságként be kell vonni, amennyiben a tárolótér felett természetes kőzetréteg található és a tárolótér nem szerves része a földfelszín feletti építményeknek. 23. A 15º-nál meredekebb dőlésű vagy 2 m-nél magasabb nyitott kőzetfallal (nyitott kőzetfalpartfallal, bevágással, mélyutakkal, tereplépcsőkkel) érintett területeken az építési hely kijelölését, valamint az építmények kialakításának egyedi feltételeit geotechnikai mérnökgeológiai vizsgálatokra kell alapozni. 24. Új telekalakítású területek beépítésének feltétele, hogy a felszíni vizek eróziómentes és akadálytalan elvezetése megoldott legyen 25. Az SZT-n lehatárolt mélyfekvésű területeken építményt elhelyezni, beleértve a térszín alattiakat is az építés feltételeit tisztázó, a talajvíz várható szintjét is figyelembe vevő talajmechanikai szakvélemény alapján lehet. 6 Magyar Geo lógiai Szolgálat Dél-Dunántúli Területi Hivatala 7 A bán yászatról szóló évi XLVIII. Tv. 46. (1 ). bek. 8

11 9 26. Az SZT-n jelölt Ma-r-0 övezeti jelű, jelenleg mezőgazdasági felhasználású - távlatban beépítésre szánt, rekreációs célú, idegenforgalmat vonzó - terület hasznosítását megelőzően konkrét fejlesztési program alapján szabályozási terv készítendő, melynek hatálybalépéséig változtatási tilalmat kell elrendelni a fenti övezeti jelű területre. 27. ( 1 1 ) * hatályon kívül helyezve 28. ( 1 5 ) Közterület alakítási terv készítendő az alábbi SZT-n lehatárolt területekre: o Béke tér, o Vak Bottyán tér o Kálvária domb o A Mélyútra és a o Rókus pincék területére o HÉSZ szerint felsorolt területek o A Szerb templom melletti KÖu-p(int) jelű övezet területére 29. A Városközpont területén belül 29.1 A vonatkozó építési tevékenységekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló jogszabályban 8 meghatározott építési munkákon túl az alábbi építési munkák is engedélykötelesek: o Utcai ho mlokzaton színezés, védőrács-, légkondicionáló közműberendezések elhelyezése, o Mindenfajta hirdetési és reklám célú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég-, vagy címtábla, fényreklám felszerelése illetve elhelyezése o Önálló antenna elhelyezése, o Közterületek alakítása 29.2 Az építési engedélykérelmekhez - a vonatkozó jogszabályban leírtakon 9 túl - csatolni kell az alábbi munkarészeket is: o a Városi főépítész állásfoglalását, o a tervezett ingatlan legalább 2-2 szo mszédját bemutató utcaképi fotó montázst, o közterület esetében legalább két jellemző irányú - a határoló térfalakat is tartalmazó - fotómontázst 8 a 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet 9. 9 az építészeti mű szaki tervdo ku mentáció k tartalmi kö vetelmén yeiről szóló 45 /1997..(XII.29.) KTM rendelet 9

12 Az SZT-n jelölt Kálvária domb városszerkezeti egységre vonatkozó előírások 30.1 A vonatkozó építési tevékenységekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló jogszabályban 10 meghatározott építési munkákon túl a fenti 29.1 pontban leírtak is engedélykötelesek Az építési engedélykérelmekhez - a vonatkozó jogszabályban leírtakon 11 túl - csatolni kell az alábbi munkarészeket is: o a Városi főépítész állásfoglalását, o a tervezett ingatlan legalább 2-2 szo mszédját bemutató utcaképi fotó montázst, o közterület esetében legalább két jellemző irányú - a határoló térfalakat is tartalmazó fotómontázst o tereprendezési tervet o melléképítmény és kiegészítő épület, kerítésépítés esetén legalább egy jellemző metszetet és alaprajzot, minden eltérő ho mlokzatot, fotómontázst, műszaki leírást a szerkezetről, anyaghasználatról, színtervről 31. A Dunameder korrekcióját érintő építési tevékenység (feltöltés, partmű építés, átépítés) - figyelembe véve jelen HÉSZ (10-16) pontokban leírtakat vízjogi engedély alapján folytatható. 32. A Dunameder korrekciójával összefüggő - az SZT-n jelölt feltöltendő terület - feltöltése és V(s2) övezeten belüli vízfelületek kialakítása vízrendezési tanulmányterv alapján történhet. 33. Szélerőmű park létesítése A környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Kormány rendelet 12 értelmében a szélerő mű 600kW villamosteljesítménytől (védett természeti területeken 200 kw villamosteljesítménytől) előzetes (környezeti) vizsgálat köteles tevékenységnek minősül. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás során dönt a környezeti hatásvizsgálat készítésének (környezetvédelmi engedély beszerzésének) szükségességéről. Szélmérő torony létesítése építési engedély köteles. A szélerőmű park létesítéséhez egyszerre az egész beruházásra - be kell szerezni: o Előzetes (környezeti) vizsgálat alapján lefolytatott eljárás határozatát, o Környezetvédelmi engedélyt (külön előírás esetén), o Építési engedélyt, o Építési használatba vételi engedélyt, o Erőmű létesítési engedélyt 34. Amennyiben az építési telk(ek)en belül közhasználatú vagy korlátozottan közhasználatú zöldfelület kerül kialakításra az építési engedélyezési dokumentációnak kertépítészeti terveket is tartalmaznia kell. 10 a 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet az építészeti mű szaki tervdo ku mentáció k tartalmi kö vetelmén yeiről szóló 45 /1997..(XII.29.) KTM rendelet /2005. (XII.25.) Korm. rendelet 10

13 TELEKALAKÍTÁS 1. Telket alakítani úgy lehet, hogy a telekalakítással érintett telkek a telekalakítást követően megfeleljenek vagy nem megfelelőség esetén a korábbinál jobb helyzetbe kerüljenek - jelen HÉSZ -ben, az Étv-ben és OTÉK-ban, valamint a telekalakításra 13 vonatkozó jogszabályban leírtakhoz képest. 2. Az SZT-n jelölt (TATK) területek hasznosítását megelőzően a fenti 1.pont szerinti jogszabálynak megfelelően, településtervező vezetésével - telekalakítási terv készítendő. 3. A településtervező által készítendő - telekalakítási terv keretében kiszolgáló út (közút és közhasználatra szánt magánút), valamint közkert kialakítható. 4. A közúti közlekedés célját szolgáló építési területek tervezett szélességét az SZT szerint kell kialakítani (szabályozási vonal, szabályozási szélesség). 5. Az újonnan kialakítandó nyomvonalában, területében módosuló, rekonstrukciós átépítéssel érintett közutak (magánutak) engedélyezési tervének tartalmaznia kell mindazon infrastrukturális elemeket (pl. közművek, járdaburkolatok, zöldsáv), melyek az SZT szerint lehatárolt szabályozási szélességen belül kialakítandók. 6. A fenti építési területek ütemezve is kialakíthatók, de a) Az első ütemben kialakítandó építési területet úgy kell méretezni, hogy biztosítható legyen valamennyi tervezett közműlétesítmény elhelyezése, a csapadékvíz elvezetése, a szabályos közlekedési rend kialakítása, b) A tervezett úttal határos építési telken belül az előkerti építési határvonalat az út számára véglegesen kialakítandó építési területének határvonalától, azaz a tervezett szabályozási vonaltól mérve kell meghatározni és az út területéhez tartozó telekrész nem vehető figyelembe a beépítettség számításánál. 7. Az SZT szerinti közterületek határvonalai telekalakítási eljárás keretében pontosíthatók, amennyiben: a) A tervezett utak SZT szerinti szélessége a pontosítás után is biztosítható, b) A korrekcióval az illetékes szakhatóságok is egyetértenek 5. 7 ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE, KIALAKÍTÁSA 1. Az építési telken belül, az épülete(ke)t az SZT-n feltüntetett az elő-; oldal- vagy hátsókerti építési határvonal(ak) - vagy ennek hiányában az alább definiált elő-; oldal- és hátsókert által meghatározott - építési helyen belül kell elhelyezni 2. Azon építési telkek esetében, ahol feltüntetésre kerültek az elő-, oldal, vagy hátsókerti építési határvonalak, azaz ezzel meghatározásra került az építési hely lehatárolása, ott ezeket a határvonalakat kell figyelembe venni még akkor is, ha a tömb egészére, vagy az érintet utcaszakaszra vonatkozóan ettől eltérő általános előírás is szerepel /2000. (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról 11

14 12 3. Az előkert mélységét a jelen HÉSZ b) pontja szerint kell meghatározni, ha az SZT az építési telek (telek) egy részét közterületként szabályozza, de a terv szerinti közterület kialakítása (meglévő szélesítése) csak távlatban várható. 4. Az előkert mélysége: 5,0m. Az ettől eltérő értékeket az SZT jelöli az alábbiak szerint: a) Az építési övezeti jel alatt közvetlenül, mely jelenti, hogy a tö mb minden határoló útjára értendő a feltüntetett - EK jelű számadat, b) A tömb egy-egy határoló útjára vagy annak egy töréspontig tartó szakaszára - illesztetve, mely jelenti, hogy a tömb konkrét határoló útjára (szakaszára) értendő a feltüntetett - EK jelű számadat, még akkor is, ha a tömb egészére ettől eltérő általános előírás is szerepel. c) Amennyiben a tömbön belül feltüntetésre kerül az építési határvonal, az előkert kialakításánál azt kell figyelembe venni, még akkor is, ha a tömb egészére ettől eltérő általános előírás is szerepel. 5. A hátsókert mélysége: 6,0m. Az ettől eltérő értékeket az SZT jelöli az alábbiak szerint: a) Az eltérő értéket az SZT HK jelű számadattal jelöli az építési övezeti jel alatt közvetlenül, mely a tömbben lévő építési telkek mindegyikére vonatkozik, b) Amennyiben a tömbön belül feltüntetésre kerül az építési határvonal, a hátsókert kialakításánál azt kell figyelembe venni, még akkor is, ha a tömb egészére ettől eltérő általános előírás is szerepel. 6. A beépítetlen vagy a csak melléképület(eket) tartalmazó építési telken, az övezeti előírások szerint definiált építési helyen belül főépületet elhelyezni úgy lehet, hogy az építési vonal az előkert által definiált építési határvonaltól számított 5m-mély területsávba kerül. 7. az SZT-n jelölt beültetési kötelezettségű területsávban ki kell alakítani a - jelen HÉSZ pont szerint definiált - növényzetet. 8. Közterületen az OTÉK és a vonatkozó önkormányzati rendelet 14 előírásainak betartásával az alábbi építmények helyezhetők el: 8.1 Legfeljebb 16m2 alapterületű autóbusz-váró helyiség, vagy tető, 8.2 Legfeljebb 6m2 alapterületű, térelemes, önálló alapszerkezet nélküli árusító pavilon. A pavilont a városképbe illően, a közlekedésbiztonsági előírások figyelembe vételével, valamint a közterület tisztántarthatóságának biztosításával kell elhelyezni. Egy-egy közterületi szakaszon azonos formájú, anyagú és színű pavilon helyezhető el. 8.3 Jelen HÉSZ pontja szerinti építmények az SZT szerinti Z jelű zöldterületeken, valamint a közlekedési területek zöldfelület nek jelölt részein belül, 8.4 Nyilvános WC épületek, 8.5 Telefonfülkék, 8.6 Közműépítmények (szivattyú-; trafóházak, átemelők, nyomáscsökkentők, telefon alközpontok stb). Ezek építménymagassága: max. 3,5m lehet. 14 Dunaföld vári Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (XI.05) KT. sz. rendelete a közterületek haszn álatáról és a közterületek rendjéről 12

15 Köztárgyak 8.8 Terepszint alatti építmények - max. 3,5m építménymagasságú - felépítményei. 9. Terepszint alatti építmény építési helyen kívül is létesíthető, ahol a) Nem gátolják régészeti, hidrogeológiai, mérnökgeológiai vagy egyéb geotechnikai adottságok, b) Nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket. 10. A terepszint alatti építmény a) Csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből, b) Terepszint fölé emelkedő alapterülete nem haladhatja meg jelen HÉSZ szerinti - építési övezetekre (övezetekre) vonatkozó - max. beépíthetőséget. 11. Az építési telkek területének az övezeti előírásokban %-ban meghatározott hányadát zöldfelületként kell kialakítani. A zöldfelület mértékének meghatározásában a tetőkertek területének, valamint a terepszint alatti építmények feletti zöldfelület területének csak 25%-a vehető számításba. 12. Az egyes terület-felhasználási egységeken belül, terepszint alatt elhelyezhetők: a) önálló pince, b) jármű-; és egyéb tároló, c) közmű becsatlakozás építménye. 13. Állattartó épület az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembe vételével létesíthető Szélerőmű park létesítésére vonatkozó előírások 14.1 Szélerőmű park kialakítására igénybe vehető terület lehatárolását az SZT ábrázolja Elhelyezés feltételei: o megfelelő (erősség, gyakoriság, magasság) szélenergía, o környezetvédelmi hatástanulmány, ami kitér az alábbiakra: - természetvédelem, - mezőgazdaság (meliorált területek, repülőgépes növényvédelem), - közúti, légi közlekedés, bekötő úthálózat, - erdészet, - építésföldtani és altalaj adottságok, - zaj, rezgésártalom - légszennyezés, meteorológia, o A megtermelt villamos energia kábelen történő fogadása a meglévő rendszerbe. 13

16 JÁRMŰVEK ELHELYEZÉSE 1. építmények rendeltetésszerű használatához igazodó, megfelelő számú gépjárműtároló- és várakozóhelyek folyamatos kialakításáról az Önkormányzat külön rendeletben gondoskodik. 2. A fenti rendelet hatályba lépéséig az építmények, önálló rendeltetési egységek - OTÉK vonatkozó előírásának megfelelő - járműtároló és várakozóhelyei hozzájuk tartozó építési telken (telken) belül alakítandók ki. 1. Általános követelmények KÖRNYEZETALAKÍTÁS 1.1 A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 16 Gondoskodni kell a termőréteg megmentéséről. 1.3 A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint Az SZT-n jelölt zkv jelű kiemelten védett zajvédelmi zóna területeken telephely engedélyhez -hez kötött tevékenység számára újonnan nem alakítható ki építmény Az SZT-n jelölt zfv jelű fokozottan védett zajvédelmi zóna területeken az alábbi, telepengedély -hez kötött tevékenységekhez kapcsolódó létesítmények újonnan nem alakíthatók ki (a hatályos TEÁOR kódszámai csoportosítása szerint): vegyi anyag készítő és előállító, építési betontermékgyártás, előkevert beton gyártása, habarcsgyártás, egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása, kőmegmunkálás, csiszoló termék gyártása, vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása, öntött cső gyártása, acélcső gyártás, hidegen húzott vas, acéltermék gyártása, alumíniumgyártás, ólom, cink, ón gyártása, rézgyártás, fémszerkezet gyártás (fémszerkezet lakatos), fémtartály gyártása, fémalakítás, porkohászat, fémfelület kezelés (pl. galvanizáló, ónozó, ólmozó, mártó), gépgyártás, autófényező, karosszérialakatos, autóbontó, gépjármű mosó, 3,5 t 15 A kö vetelményeket a kö rn yezetvéd elem általános szabályairól szóló évi LIII. törvén y, a vízgazdálkodásról szóló évi LVI. törvén y és a természet véd elméről szóló évi LIII. törvén y tartalmazza. 16 Az előírásokat a évi LV. törvén y 70. -a h atározza meg. 17 A körn yezeti hatásvizsgálat és az egységes körn yezethaszn álati en ged élyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormán yrendelet, vagy a telep engedély alapján gyako rolható ipari és szolgáltató tevéken ységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet h atározza meg. 18 Dunaföld vár Város Önkormán yzata Kép viselőtestületének a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló, módosítandó 19/2001. (XI.05.) KT. számú rendelete történik. 14

17 15 össztö meg feletti közúti teherszállító gépjárművek számára építési telken belül tároló, tárolóhely, műanyagfeldolgozás, műanyagdarálás, -darabolás, építőanyagkereskedés A zajvédelmi zónák kijelölése, valamint a lakóterületi övezetbe sorolás által érintett jelenleg meglévő üzemelő telephelyek esetén, valamint a fenti 1.5 pont szerinti kizáró listán szereplő tevékenységek esetén üzemelés-technológiai terv készítése, majd az érintett szakhatóságok értékelése alapján dönthető el a feltételekhez kötött telepengedélyek kiadása, módosítása Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a - jelen HÉSZ pontjában leírt közművesítés feltételeinek teljesítése. 1.8 A vízfolyásba csapadékvizet bevezetni vízjogi engedély alapján lehet A parti sávok, vízjárta területek, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell A vizek és közcélú vizilétesítmények karbantartás esetén a jogszabályi előírásokat érvényesíteni kell Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket A "telep engedély szerinti tevéken ységek tartalmi meghatáro zását a Gazdasági Tevéken ységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (Központi Statisztikai Hivatal kiadván ya) meghatározásai tartalmazzák az azonosító számo k szerint: vegyi an yag készítő és előállító [24.1, 24.2], építési betontermékgyártás [26.61], előkevert b eton gyártása [26.63], habarcsgyártás [26.64], egyéb beton-, gipsz-, cemen ttermék gyártása [26.66], kő megmun kálás [26.70], csiszoló termék gyártása [26.81], vas, acél, vasötvözet-alapan yag gyártása [27.10], öntött cső gyártása [27.21], acélcső gyártás [27.22], hidegen húzott vas, acéltermék gyártása [27.31], alumíniu mgyártás [27.42], ólom, cink, ón gyártása [27.43], rézgyártás [27.44], fémszerkezet gyártás (fémszerkezet lakatos) [28.11], fémtartály gyártása [28.21], fémalakítás, porkohászat [28.40], fémfelület kezelés (pl. galvanizáló, ónozó, ólmo zó, mártó) [28.51], gép gyártás [29.24, 29.31, 29.32, 29.42, 29.43, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56], autófén yező, karosszérialakato s, autóbontó, gépjármű mosó [50.20], 3,5 t össztö meg feletti közúti teherszállító gépjárművek számára építési telken belül tároló, tárolóhely [60.24], műan yagfeldolgo zás, mű an yagdarálás, -darabolás [25.24], építőan yag-keresked és [51.53, 52.46]. 20 A telep en ged ély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevéken ységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rend elet határo zza meg. 21 A vízgazdálkodásról szó ló évi LVII. törvény, valamint a vízgazd álkodási ható sági jo gkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormán yrend elet szerint kell eljárni. 22 A vízü gyi kö vetelmén yeket a 21/2006. (I.31.) Kormán yrend elet tartalmazza. 23 A követelmén yeket a 120/1999. (VIII.6.) Kormán yrendelet tartalmazza. 24 Az előíráso kat jelenleg a levegő véd elmével kapcso latosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 5. -a tartalmazza. 25 A levegővéd elmi övezet megh atározását a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6. -a és 2. sz. melléklete szerint kell elvégezni. 26 A hullad ékgazdálkodásról szóló évi X LIII. törvén y elvárásai figyelemb e vételével. 15

18 16 2. Környezetterhelési határértékek 2.1 Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaságvédelmi előírásokat, valamint határértékeket Élővízbe és a közcsatorna-hálózatba történő vízbevezetés csak a hatályos28 jogszabály alapján, vízjogi létesítési engedély alapján lehet. 2.3 Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett ho mlokzatainak megfelelő tájolással, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő együttes zaj nem haladhatja meg az előírt határértékeket Az új létesítmén y kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésén él a levegő véd elmével kap csolatosan kiadott és többször mó dosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet és a végreh ajtására kiad ásra kerülő jogszab ályok szabályait kell alkalmazni. A légszenn yezettségi határértékeket, a helyh ez kötött légszenn yező po ntforráso k kibocsátási h atárértékeit a többször módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rend elet tartalmazza. Az egyes tevéken ységek és berend ezések illékon y szerves vegyület kibocsátásának korláto zásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítmén yű tüzelőb erendezések légszenn yező an yagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet ren delkezik. 28 Az élő vízb e és a közcsatorna-háló zatba bocsátott szenn yvíz vagy folyéko n y hulladék esetén a szenn yezőan yag-tartalo mra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket a felszíni vizek minősége véd elmén ek szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.) Ko rmán yren delet és a vízszenn yező an yagok kibocsátásaira vo natko zó határértékekről és alkalmazásu k egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet h atározza meg. 29 Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevéken ység létesíthetésén ek, illetve üzemeltetésének zajkibo csátási, zajterhelési határértékeit, a zajtól védendő területeken a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításán ak az alapja. 30 Meglévő kö zleked ési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megválto zott ö vezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi viszon yok lén yeges és tartó s megváltozását ered mén yező felújítás, korszerű sítés esetén az érvén yesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 31 Meglévő kö zleked ési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megválto zott ö vezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi viszon yok lén yeges és tartó s megváltozását ered mén yező felújítás, korszerű sítés esetén az érvén yesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 32 Épületek zajtól véd endő helyiségeib en az épület rendeltetésszerű h asználatát biztosító különböző technikai berendezésektő l és az épületen belől vagy azzal szo mszédo s épületb en folytatott tevéken ységből eredő érvényesítendő zajhatárértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rend elet 4. sz. melléklete tartalmazza. 16

19 17 3. Speciális eljárási szabályok 3.1 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a mindenkor hatályos ágazati jogszabályokat Erdőterületeket érintő beruházások során az erdő védelméről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a szakhatóságok előírása szerint Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében érvényesíteni kell az előírásokat és a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait Dunaföldvár településen állattartó létesítmények az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetők. 3.9 A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. Hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról Az engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell az építési és bontási hulladékok kezelésére, a keletkezett hulladékok mennyiségének tervezésére és 33 A körn yezeti h atásvizsgálati és az egységes körn yezeth asználati en gedélyezési eljárás szabályait a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet h atározza meg. 34 A kockázatos an yago k elhelyezése, to vább á a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetésén ek engedélyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló, a 367/2004. (XII.26.) Korm. rendelettel módosított 219/2004. (VII.21.) Kormán yrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzéken y területen levő települések b esorolásáról szóló, módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet előírásai szerint történhet. 35 A felszíni vizek vízminő sége véd elmén ek szab ályairól szóló 220/2004. (VIII.21.) Kormán yrendelet és a vízszenn yezőan yagok kibo csátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásu k egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint. 36 Erdőterületeket érintő beruházáso kra az erdő véd elméről szó ló évi LIV. törvén y és a 29/1997. (IV.30.) FM rend elet előírásai vonatko znak. 37 A telephelyen gedély alapján gyako rolható ipari és szolgáltató tevéken ységek engedélyezése a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet előrásai szerint tö rténhet. 38 Az ü zletek és keresked elmi egységek, vend églátó üzletek a lakosság jo gos érdekeit, n yu galmát sértő tevéken ysége, mű ködése a jegyző az ü zletek működ éséről és a b elkereskedelmi tevéken ység folytatásának feltételeirő l szóló többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormán yrendelet 17. (4) bekezdése és 18. -a alapján korlátozó intézked éseket érvén yesíthet. 39 Beruházások megvaló sítása során a termő fö ldről szóló évi LV. tö rvény 70. -a előírásainak megfelelő en kell eljárni. 40 A 27/2006. (II.7.) Kormán yrendelet, valamint a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet és az 1. sz. melléklete szerint. 41 A hulladéko k elh elyezésével, ártalmatlanításával kap csolatos tevéken ységek végzése során a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvén y és a 98/2001. (VI.15.) Kormán yrend elet előírásait kell figyelembe venni és b etartani, illetve a hulladékgazdálkod ási törvén y végreh ajtásár a hatályb a kerülő jo gszabályokat. A hullad ékok jegyzékét a többször módo sított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. 17

20 18 elszámolására, azaz építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó tervlapokat Gondoskodni kell a településen keletkező kommunális szennyvíz, szennyvíziszap elhelyezéséről. Ko mmunális szennyvíz, szennyvíziszap, egyéb nem veszélyes hulladék termőföldön történő elhelyezése a talajvédelmi hatóságok engedélyével lehetséges.43 Általános előírások KÖZMŰ TERÜLETEK, KÖZMŰELLÁTÁS A meglévő és a tervezett, építendő közcélú vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás), valamint az elektronikus hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezetei számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben (ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja) a közművek és biztonsági övezetük helyigényét a Földhivatalnál szolgalmi jog bejegyzésével kell fenntartani. Közművek számára új szolgalmi jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol az építési korlátozást nem okoz. A már szolgalmi joggal terhelt telekrészen mindennemű építési tevékenység csak a szolgalmi joggal rendelkező érintett hozzájárulásával engedélyezhető. A közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK előírásai, a megfelelő ágazati szabványok és előírások mellett a jelen HÉSZ-ben rögzített szabályokat is figyelembe kell venni. Az ágazati előírásokban rögzített védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhető. A közmű létesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, illetve a környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni. A közművesítésre kerülő területen levő telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni. Új út építésénél a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről, belterületen a közvilágítás megépítéséről, út rekonstrukciónál a meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról és a még hiányzó közmű kiépítéséről is gondoskodni kell. A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor a feleslegessé vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezeték tömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani. 42 Az építési és bontási hulladéko k kezelésének részletes szab ályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM- KvVM együttes rendelet 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza. 43 Az előírásokat az évi LV. törvén y 66. -a, a szenn yvizek és szenn yvíziszapo k mező gazd asági felh asználásán ak és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.3) Korm. rendelet, illetve a biohulladék kezeléséről és a ko mpo sztálás mű szaki kö vetelmén yeiről szóló 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet tartalmazza. 18

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete. Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005.(V.10.) Ök. sz. rendelete a Kozármisleny község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2003. (VII.3.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS

KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015/II. A HÉSZ - Vt-3 JELŰ ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAIT ÉRINTŐ - HIBAJAVÍTÁS TERÜLETRENDEZÉSI, VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 7624 Pécs, Attila u. 19. Tel./Fax/üz : (72) 532 755 (72) 532 756 E - mail : bhregio@t-online.hu KOZÁRMISLENY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest 3. számú városszerkezeti

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete

45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1996. (XII.17.) sz. önkor.mányzati rendelete a Budapest X. ker., Jászberényi út - Rézvirág utca - Zöldpálya u. által határolt terület R-43012 tt.számú Részletes Rendezési

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

/2013.(.) 13/2004. (XI.11.)

/2013.(.) 13/2004. (XI.11.) 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (TERVEZET)

Részletesebben

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés

5. A SZÉSZ V. fejezetének módosítás utáni 124. h) pontja kiegészül az alábbiakkal: 127. Az Európai Unió jogának való megfelelés 6 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2009. (IX. 30.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003.(XII.5.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete. Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzatának 3/2010. (II. 11.) számú rendelete Abádszalók helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról Abádszalók Város Önkormányzati Képviselőtestülete A helyi

Részletesebben

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2014.(VII.22.) önkormányzati

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2005. (IX.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

SAN MARCO UTCA - SELMECI UTCA - BÉCSI ÚT - KENYERES UTCA

SAN MARCO UTCA - SELMECI UTCA - BÉCSI ÚT - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2003. (X.2.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület SAN MARCO UTCA

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. polgármester

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. polgármester Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/1999. (12.15.) számú rendelete a Magyarürögi völgy rrt módosításáról, a Völgyi dűlőtől É-ra eső területegységre Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZATOT DUNAFÖLDVÁR VAK BOTTYÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA ÚJ PIAC KIALAKÍTÁSÁRA

ÖTLETPÁLYÁZATOT DUNAFÖLDVÁR VAK BOTTYÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA ÚJ PIAC KIALAKÍTÁSÁRA DUNAFÖLDVÁR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 290/2013 SZÁMÚ DÖNTÉSE ALAPJÁN DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖTLETPÁLYÁZATOT HIRDET A DUNAFÖLDVÁR VAK BOTTYÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA ÚJ PIAC KIALAKÍTÁSÁRA 2013.

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII.. Grassalkovich út - Ecetfa u. Csendes u. és Zsellér köz által határolt területre vonatkozó szabályozási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

(1) A HÉSZ 2. (1) bekezdés új ponttal e) ponttal egészül ki az alábbi rendelkezéssel:

(1) A HÉSZ 2. (1) bekezdés új ponttal e) ponttal egészül ki az alábbi rendelkezéssel: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete Kislőd közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásról szóló 3/2004. (II. 28.) rendelet

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA

HADRIANUS UTCA, HATVANY LAJOS UTCA, SARKADI UT- CA és KIRÁLYOK ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 69/2007. (2008.I.14.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, HADRIANUS

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013 (IX.24.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról egységes szerkezetben a 14/2014. (IX.15.); és a 8/2015. (IV.24.) sz. rendelettel

Részletesebben

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA APÁTFALVA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Apátfalva község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

(6) :A szabályozási tervlapokon a kötelező elemeken kívül alaptérképi vonalak találhatók.

(6) :A szabályozási tervlapokon a kötelező elemeken kívül alaptérképi vonalak találhatók. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG 14/2004. (XI. 25.) sz. ÖKT. SZÁMÚ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK (HÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK (SZT) A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI,

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Kiskunhalas Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

MÁZA HÉSZ ÉS SZT MÓDOSÍTÁSA

MÁZA HÉSZ ÉS SZT MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2008. (IV. 7.) RENDELETE a Budapest III. kerület Remetehegyi út - Nyereg utca Haránt utca 16489/ hrsz.-ú erdő Remete köz által határolt terület

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK old I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS HELYI SZABÁLYOK A RENDELET HATÁLYA FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉPÍTÉSÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

TARTALOMJEGYZÉK old I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS HELYI SZABÁLYOK A RENDELET HATÁLYA FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉPÍTÉSÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 1 DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 12/2007.(V.05.) KT, a 2/2009.(II.15.) KT a 29/2009.(XII.18.) KT, a 32/2011.(XII.30.) a 14/2012.(IV.30.), a 17/2012.(V.31.), a 36/2012.(XII.28.),

Részletesebben