II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett"

Átírás

1 II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1 A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 4 A3. Rendelkezésre álló forrás... 5 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 B1. Jogi forma... 6 B2. Méret... 6 B3. Székhely... 6 B4. Iparág... 6 B5. Típus/karakter... 6 B6. Egyéb kizáró okok... 6 C. A KIEMELT PROJEKT TARTALMA... 8 C1. Elvárások a projektgazdával szemben a projekt megvalósítása során... 8 C2. Támogatható tevékenységek köre , BIZOTTSÁGI SZAKEMBEREK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE , A KOMPLEX SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI RENDSZER KIALAKÍTÁSA , INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK C3. Nem támogatható tevékenységek köre C4. Elszámolható költségek köre C5. Nem elszámolható költségek köre C6. Illeszkedési előírás C7. Projekt iparági szűkítése C8. Projekt területi szűkítése C9. A projekt megkezdése C10. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C.12 Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A projektterv benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés

3 F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Csatolandó mellékeltek listája F9. Az Útmutató mellékletei

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Jelenleg Magyarországon 460 ezer fő korhatár alatti rokkantsági nyugdíjas él. 800 ezer az összes rokkantsági nyugdíjasok (korhatár alattiak és korhatár felettiek) száma. A legutóbbi népszámlálás adatai alapján közel 600 ezer a magukat fogyatékosnak vallók száma. A megváltozott munkaképességűek és fogyatékosok legális foglalkoztatottsága nem éri el a 10%-ot, míg az EU-ban 30-50% ez az arány. Ugyanakkor magas az illegális foglalkoztatás aránya ebben a körben. A megváltozott munkaképességűek közül 200 ezer fő rendszeres szociális járadékban részesül, míg néhány tízezer az egyéb járadékban részesülők, illetve a foglalkozási rehabilitációban résztvevők száma. A megváltozott munkaképesség, a fogyatékosság és az alacsony foglalkoztatottság csökkenti az egzisztenciális biztonságot (a rokkantsági nyugdíj átlagos havi összege jelenleg: 53 ezer Ft), fokozza az esélyek egyenlőtlenségét. A problémát emellett számos társadalmilag kedvezőtlen jelenség (visszaélések, korrupció, igazságtalanság) övezi. Halaszthatatlan feladat a megváltozott munkaképesség, a rokkantság, a fogyatékosság megelőzését, felszámolását, enyhítését célzó és a nemzetközi tapasztalat alapján megvalósítani képes aktív rehabilitációs ellátások fejlesztése, melynek alapvető feltétele az egészségkárosodást, a fogyatékosságot, a rokkantságot holisztikusan, az egészségi állapot változásával, az egyéni és a környezeti tényezőkkel együtt, értékelni képes szakértői rendszer kialakítása. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a rokkantsági ellátások rendszerének modernizációjához és az orvosi minősítés alapú tevékenységről a komplex minősítési tevékenységre való áttéréshez, valamint az aktív munkaerőpiaci politikák eredményességének, hatékonyságának és hatásosságának javulásához, A2. Részcélok Az ellátórendszerek korszerűsítésének, hatékony működésének alapvető feltétele a szakértői rendszer átalakítása, melyet alkalmassá kell tenni az egészségkárosodások, a megmaradt képességek, a szakmai munkaképesség-változás, a rehabilitálhatóság korszerű szakmai alapokon történő véleményezésére vagy megállapítására, a rehabilitáció irányainak megítélésére. A komplex rehabilitációs rendszer megvalósítása érdekében a humán erőforrások terén ki kell alakítani a korszerű szemléletű, az új szempontú tevékenységnek megfelelően képzett szakértői hálózatot. A program közvetlen célja olyan korszerű szakértői intézet kialakítása, amely 1. egyénenként objektíven, igazságosan képes véleményezni a különböző társadalombiztosítási, foglalkozási, szociális és egyéb ellátásokra való jogosultságokat; 2. új módszereken és eszközökön alapuló vizsgálatokat elvégezve az elveszett képességek mellett kimutatja a megmaradt, a fejleszthető képességeket, melyek alapján; a. véleményezi a rehabilitálhatóságot és rehabilitációs javaslatot készít; 4

5 b. figyelembe veszi a fogyatékossághoz, a megváltozott munkaképességhez, a szociális ellátásokra való rászorultsághoz vezető kontextuális tényezőket; c. képes hatékonyan együttműködni a rehabilitációs és szociális ellátást irányító és megvalósító szervezetekkel (ÁFSZ, FSZH, MÁK, ONYF, rehabilitációs és szociális szolgáltatók). A3. Rendelkezésre álló forrás A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan forint, ( euró) között. A jelen kiírás keretében december 31-ig rendelkezésre álló keretösszeg forint ( euró). A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 25%-a, azaz forint fordítható 2010-ig. A projekt lebonyolítása során az arányosítás módszerét kell alkalmazni. Az arányosítás alapja a 2006-os adatokat alapul véve - az új nyugdíj-megállapítások számának regionális eloszlása (80%-os súllyal) és a korhatár alatti rokkantnyugdíjasok regionális eloszlása (20%-os súllyal). Az arányosítási kulcs 22,3%, ami azt jelenti, hogy minden költség 22,3 %- át (azaz forintot) Közép-Magyarországi Régió keretének terhére kell elszámolni. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott projektek várható száma: 1 db. 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen Tervezési felhívás Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) részére (2007. augusztus 15. előtt Országos Orvosszakértői Intézet (OOSZI)) készült. B1. Jogi forma A szervezet központilag felügyelt költségvetési szerv. (KSH 312). B2. Méret Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. B3. Székhely A projekt az ország egész területére kiterjed, a projektgazda székhelye Budapesten van. (1071 Budapest, Damjanich u.48). B4. Iparág Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. B5. Típus/karakter Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. B6. Egyéb kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; amely a támogatás iránti projektterv benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a projektterv szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a projektterv benyújtásakor; amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a projektterv befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt 6

7 Nem támogatható továbbá a projektterv abban az esetben: ha nem kerül bemutatásra, hogy a projektgazda a projektet sikeresen megvalósítani képes projekt menedzsmenttel rendelkezik ha projektgazda nem rendelkezik programirodával ha nem világos a tevékenységek lehatárolása a KMOP, TÁMOP, TIOP tevékenységek és azok költségrendezései között ha nem kerül bemutatásra és nem igazolt a Módszertani Oktatási Központ és a pályázati fejlesztés jelen kiírásban megfogalmazott fejlesztési tartalom fenntarthatósága 7

8 C. A KIEMELT PROJEKT TARTALMA C1. Elvárások a projektgazdával szemben a projekt megvalósítása során - A projektgazdának vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt teljes időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 30 órát. A projektmenedzsernek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a humánpolitika, vagy a munkaerő-piaci szolgáltatás, vagy a felnőttképzés, oktatás terén. - A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is a Ktv. betartását figyelembe véve munkaviszony keretében, (mely nem lehet vállalkozói vagy megbízási szerződéses jogviszony) akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 30 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel és szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a kiemelt projekt előrehaladási jelentéseit /fizetési kérelmeket/ mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie!). - A projettervben a projektgazda mutassa be a jelen projekt illeszkedését a as időszakban megvalósítani kívánt fejlesztéshez. - A támogatott projekt javaslat végrehajtása során a kiemelt projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni. - A kiemelt projekt megvalósításakor a projektgazdának megfelelő módon láthatóvá kell tennie, hogy a kiemelt projekt az Európai Unió Strukturális Alapjaiból a Társadalmi Megújulás Operatív Programon keresztül kapott pénzügyi támogatást. - A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a kiemelt projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő II. számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani, valamint a D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén. - A projektgazda mutassa be a projekttervben a képzések tartalmát, szerepét, illetve, hogy mely képzéseket szervezi meg belső képzés keretében és melyeket szervezi ki, valamint a kiszervezett képzések lebonyolításához (amennyiben nem közbeszerzés köteles) mely képzőintézmények szolgáltatásait veszi igénybe. - A projektgazda a jelen projektben kifejlesztett bizottsági rendszerről független értékelést (hatás, és hatékonyságvizsgálatot) készített a jelen kiírás keretében megjelölt projektidőszak végén. - A projektgazda bemutatja a projekttervében, hogy az esélyegyenlőségre milyen módon kerül sor a projekt megvalósulása során, a projektgazda milyen lépéseket kíván tenni a: - nők és férfiak egyenlőségére vonatkozóan - a fogyatékossággal élők és - a roma emberek esélyegyenlősége 8

9 - és a családbarát intézkedések tekintetében. C2. Támogatható tevékenységek köre 1, Bizottsági szakemberek képzése, továbbképzése a komplex rehabilitációs rendszerben foglalkoztatandó szakemberek képzéséhez és továbbképzéséhez szükséges követelmény- és dokumentumrendszer, valamint módszertan elkészítése, továbbá tananyagok fejlesztése, oktatási segédanyagok készítése (a vonatkozó felnőttképzési törvénynek megfelelően); a komplex rehabilitációs rendszerben foglalkoztatandó szakemberek képzését és továbbképzését végző "képzők képzése"; az új szakértői minősítési rendszer kialakításához, fejlesztéséhez, a minősítési rendszer működtetéséhez szükséges képzések kidolgozása, szakemberek képzése, az orvosi, szociális és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások széles körben való nyújtásának megalapozása; a komplex rehabilitációs rendszerben foglalkoztatandó szakemberek képzése és továbbképzése (szervezés és lebonyolítás), a szükségessé váló korrekciók elvégzése. A megvalósítás során a hatályos felnőttképzési törvény szerint kell eljárni! Belső képzés során az ORSZI csak saját munkavállalóit képezheti belső humán erőforrásai igénybevételével. Amennyiben a projektgazda valamely képzést szolgáltatásvásárlással oldja meg, akkor köteles meggyőződni arról, hogy a választott képző intézmény rendelkezik a felnőttképzési törvény szerinti intézményi akkreditációval. 2, A komplex szakértői bizottsági rendszer kialakítása az orvosszakértői területek nagy részét és az egyéb területeket (rehabilitáció, foglalkoztatás, szociális ellátás, képzés, stb.) integráló multidiszciplináris bizottságok létrehozása; a nem orvos szakemberek bevonása a bizottsági munkába, az ehhez szükséges felkészítési rendszer és módszertan kidolgozása; a bizottságok információval történő ellátásának biztosítása; az új bizottsági eljárási rend kialakítása; a szakértő és bizottsági tevékenység minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása és működésbe állítása; megbízásos jogviszonyban működő szakértői hálózat kialakítása és működésbe állítása; képességvizsgálati lehetőségek biztosítása a bizottságok számára oktatási célból a regionális és a kirendeltségeken működő bizottsági szakértők munkafeltételeinek szakmai kritériumainak meghatározása; a bizottságok működésbe állítása, a korrekciós mechanizmusok folyamatos érvényesítése; tapasztalatcsere és információs fórumok, kiadványok készítésének támogatása. 9

10 3, Informatikai fejlesztések az országos hatáskörű informatikai fejlesztés koncepciójának kidolgozása; több modulból álló, integrált alkalmazás létrehozása, amely alkalmas az ORSZI-hoz futó megkeresések, információk fogadására (A szoftverfejlesztéshez kapcsolódó szakmai követelmény-rendszer kidolgozása és folyamatos támogatása): - Más szervezet rendszereiből vagy egyéb úton elektronikusan beérkező, valamint az ORSZI-ban elektronikusan tárolt vagy manuálisan rögzített adatok fogadására és tárolására, az adatokhoz való hozzáférések (statikus és dinamikus lekérdezések, elemzések, statisztikák) kezelésére, - a szabályok által meghatározott eljárási rendnek megfelelő ügymenet, vizsgálati eljárás biztosítására és kezelésére számítógépes folyamat-vezérléssel (workflow) támogatva, a végzett vizsgálatok adatrögzítésére, - a bizottsági tevékenységhez szükséges információval történő ellátást, a csoportos munkavégzés számítógépes támogatására, az információ áramlásának biztosítására a bizottság irodája és szakértői között, - a társszervek információs rendszereihez a megvalósítási fázisban elkészítendő részletes rendszerspecifikációban előírt tartalmú és irányú kapcsolódások megvalósítására, - az adatkezelésre és tárolásra a jogszabályok által törvényességi előírások, valamint a részletes rendszerspecifikációban előírt biztonsági előírások teljesítésére, - a karbantartási és üzemeltetési feladatok magas szinten automatizált támogatására. az információs koordinációs mechanizmusok kiépítése; honlapfejlesztés támogatása; A pályázat keretében megvalósuló informatikai rendszer-fejlesztés illeszkedjen a rehabilitációs életút jogszabályban rögzített többi szereplőjének adatbázisához (ÁFSZ, ONYF). Az adatbázis legyen alkalmas a rehabilitációs járadékban részesülők adatait a szervezetek közötti, jogszabály szerinti adatcsere, illetve adatforgalom gördülékeny biztosítására. 4, Infrastrukturális fejlesztés (kizárólag a KMR területén megvalósuló, országos jelentőségű fejlesztések) A módszertani, oktatási központ fejlesztése, bővítése Épületek bérlése, bérlemény-fejlesztés, felújítási munkák, építés keretében az oktatási tevékenységet szolgáló tantermek, oktatóműhelyek, esetlegesen informatikai berendezések elhelyezésének kialakítása; C2.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések - A módszertani tevékenység fejlesztése; - A képzés-továbbképzés feltételeinek kialakítása, a képességvizsgálati lehetőségek fejlesztése, a Módszertani Oktatási Központ bővítése, fejlesztése - Komplex bizottsági rendszer kialakítása (eljárásrendek és útmutatók kidolgozása); - Módszertani szakmai hálózatok kialakításának támogatása; 10

11 - Intézményi, működési és ellátási modellek támogatása a tervezéshez és monitoringhoz; - Módszertani, szakmai képzések megalapozása és fejlesztése, együttműködésben tudásközpontokkal, digitális tananyagok fejlesztése; - Képzők képzése (a Felnőttképzésről szóló 2001 évi CI. Tv. és a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szerint); - Szakértők képzése (a Felnőttképzésről szóló 2001 évi CI. Tv. és a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szerint); - A Módszertani Oktatási Központ épületéhez kötődő tervezési tevékenységek elvégzése, úgymint: épület rekonstrukciós terv, informatikai rendszerterv elkészítése; az oktatáshoz kapcsolódó képességvizsgáló eszközök beszerzése - Szakértői vizsgálatok informatikai rendszerének fejlesztése és bevezetése; - Távoktatási informatikai rendszer fejlesztése és bevezetése; - A soros vizsgálat keretében megváltozott munkaképességűek és a fogyatékosok teljes állományának felülvizsgálata; az új igénylők esetében továbbá lehetőség szerint képességvizsgálatok elvégzése és rehabilitációs javaslat készítése. C3. Nem támogatható tevékenységek köre Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek a támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, és a tervezési felhívás céljaihoz nem illeszkednek. A régiók és kirendeltségek informatikai, illetve eszköz felszerelése, olyan hardver eszközök beszerzése, melyek a TIOP , illetve a KMOP fejlesztési tartalmában szerepelnek C4. Elszámolható költségek köre Előkészítés költségei (tanulmányok, tervek, engedélyek 1 - az elszámolható költségek maximum 3%-a Képzők kiválasztásához és felkészítéséhez kapcsolódó költségek Szakértők kiválasztásához és felkészítéséhez kapcsolódó oktatási költségek Szakértők képzése és kapcsolódó költségtérítés költsége (útiköltség, ellátás, szállás) Szakértők képzésével kapcsolatos vizsgadíjak A belső képzésekhez kapcsolódó bizonyítvány kiállítás díja Projektmenedzsment bérköltsége és járulékai, (az elszámolható költségek max. 4%-a) Szakmai megvalósítók bérköltsége és járulékai Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) a projektmenedzsment részére Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó kis értékű eszközök Bérleti díjak (A megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak elszámolhatóak, amennyiben az közvetlenül szükséges a projekt megvalósításához, kizárólag a 1 A számvitelről szóló évi C. törvény 47. (4) d) értelmében ezek aktiválása szükséges. 11

12 projekt megvalósításának idejére, azonban a fenntartási kötelezettség az Elszámolható Ktg. Útmutatóban megfogalmazottak szerint a bérleményekre is fennáll.) Eszközbeszerzés (ERFA típusú költség, Lásd. ERFA Elszámolható Költségek Általános Útmutató): Építési költségek (ERFA típusú költség, Lásd. ERFA Elszámolható Költségek Általános Útmutató): kizárólag a Módszertani Oktatási Központ kialakítása érdekében Postai és telekommunikációs (internet) költségek jelen tervezési felhívás keretében megvalósuló projektre arányosított része A támogatás fogadásra nyitott bankszámla számla nyitás és számlavezetés díja Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek az elszámolható költségek maximum 2%-ig A projekthez tartozó felmérések, vizsgálatok, műszaki tervezés Informatikai fejlesztés költségei - tervezés-modellezés, installációrendszerhangolás, programfejlesztés, bevezetési támogatás (tesztelés, adatfeltöltés, rendszerstabilizáció) Digitális tananyagok fejlesztése A felülvizsgálatok szakértői díja Jogi és pénzügyi szolgáltatás és közbeszerzés igénybevétele Szakmai szolgáltatások Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek: A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült és végérvényesen a kedvezményezettet terhelő költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A jelen kiírásban szereplő projekt végrehajtásához feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. A nagyértékű eszközök beszerzése esetében árajánlat minden esetben szükséges. Az elszámolható költségek körében felsorolt egyes költségtípusokról részletesen jelen útmutató 1. számú mellékletét képező ESZA Elszámolható költségek általános útmutató, a 2. számú mellékletét képező ERFA Elszámolható költségek általános útmutató és a 3. sz. mellékletét képező kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció rendelkezik. A projekt keretében lehetőség van az eredeti ESZA alaptól eltérő ERFA alap által támogatott tevekénységi körökbe tartozó tevékenységek költségeinek finanszírozására, az alapok közötti átjárhatóságra. 12

13 A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 25%-a fordítható. C5. Nem elszámolható költségek köre Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, különösen: föld, telek, ingatlan vásárlás; új épületek építése; gépjármű beszerzése kamattartozás kiegyenlítés; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; jutalékok és osztalék, profit kifizetés; épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei (nem a keresztfinanszírozás terhére); visszaigényelhető adók; bírságok, kötbérek és perköltségek; lízing díjak; rezsiköltség; A tervezési felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek. Továbbá különösen nem elszámolható az ESZA illetve az ERFA Elszámolható költségek általános útmutatóban, valamint a költségvetési specifikációban nevesített el nem számolható költségek. C6. Illeszkedési előírás A kiemelt projekttől elvárás, hogy komplementer módon kapcsolódjon a Strukturális Alapok és hazai forrásból finanszírozott, egyéb, hasonló célú vagy kapcsolódó programokhoz. A projekt javaslat keretében megvalósuló informatikai rendszer-fejlesztés illeszkedjen a rehabilitációs életút jogszabályban rögzített többi szereplőjének adatbázisához (ÁFSZ, ONYF). Az adatbázis legyen alkalmas a rehabilitációs járadékban részesülők adatait a szervezetek közötti, jogszabály szerinti adatcsere, illetve adatforgalom gördülékeny biztosítására. A projektgazda mutassa be részletesen (menedzsment összetétele, megvalósítás pontos ütemterve, egyéb kapcsolódási pontok), milyen módon kapcsolódik a projekt a TIOP-3.2.2, - valamint a KMOP-4.1.2/B intézkedésekhez, továbbá a projekt javaslat illeszkedjen a TÁMOP 1.1.1, és a TIOP tervezési felhívások megvalósításához. C7. Projekt iparági szűkítése Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. 13

14 C8. Projekt területi szűkítése Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. C9. A projekt megkezdése Támogatás a projektjavaslat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A projekt előkészítése nem minősül megkezdésnek, így a C4. pontban foglaltaknak megfelelően a projekt befogadását megelőzően felmerült előkészítési költségekre igényelhető támogatás, de ezek elkészítésére irányuló szerződés nem lehet korábbi, mint a projektjavaslat Kormány általi elfogadásáról szóló határozat hatályba lépésének napja. A Projektgazda a beruházást, illetve a fejlesztést a tervezési felhívás közzétételét követően követően saját felelősségére azonnal megkezdheti, de a beruházás megkezdése nincs befolyással a projektjavaslat értékelésére és nem jelent semmiféle előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. Amennyiben a projekt a fentiek alapján a Támogatási Szerződés hatályba lépésének napjáig nem kezdődik meg, a projekt megkezdésének napja a Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja. C10. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 32 hónap áll a rendelkezésére. A pénzügyi elszámolást tartalmazó zárójelentés benyújtásának végső határideje a projekt megvalósításának végét követő 90. nap, de legkésőbb március 31. C11. Fenntartási kötelezettség A projektgazda mutassa be a projekttervében, hogy a fejlesztés fenntarthatóságát 2010-től hogyan kívánja biztosítani. A projektgazda a jelen projekt végén készíttet független értékelővel (közbeszerzés útján nyertes) egy hatás- és hatékonyság-vizsgálatot a es időszakban kidolgozott új típusú bizottsági rendszer első ütemének működéséről. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a beruházás zárásának megvalósításától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja, hogy a támogatásból felújított vagy átalakított ingatlan és beszerzett eszköz rendeltetésében és az ingatlannal és eszközzel kapcsolatos tulajdonviszonyban változás nem történik, használatában bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a beruházás zárásának megvalósításától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja, hogy a kötelező és az opcionálisan vállalt szakmai elemet ellátja. A projektgazda vállalja, hogy a projekt keretében megvalósított a bérleményen végzett felújítás üzembe helyezése után 15 évre bérlési kötelezettsége, illetve fenntartási kötelezettsége van, továbbá a projekt időtartama alatt kizárólag a projekt céljaira használja az ingatlant. 14

15 Dokumentumőrzés: A projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített megőrzését, nyilvántartását a projektgazdának, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezeteknek legalább december 31-ig biztosítaniuk kell. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a megvásárolt eszköz üzembe helyezését követően minimum 5 évig fenntartja és üzemelteti. C.12 Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Jelen tervezési felhívás keretében elnyert támogatás ugyanarra a fejlesztési tartalomra más támogatással nem kombinálható. A projektgazda tudomásul veszi, hogy amennyiben a projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására Kedvezményezettként jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja. Amennyiben a létrejövő támogatási szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a pályázó Kedvezményezettként jogot szerez, úgy tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési / foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. A kifejlesztett tananyagokat, informatikai fejlesztéseket - a mindenkori kutatásfejlesztés eredményeit figyelembe véve - aktualizáltan köteles a projektgazda a projekt fenntartási kötelezettségének idejére a mindenkori célcsoport és a Támogató, illetve a Közreműködő szervezet számára térítésmentesen elérhetővé tenni. A kifejlesztett tananyagokat kereskedelmi célokra felhasználni nem lehet. A projektgazda köteles a kifejlesztett szoftvereket és adatbázist aktualizáltan a projekt fenntartási időszak során a mindenkori rehabilitáció folyamatában jogszabályi kötelezettség alapján résztvevő szervezetek számára térítésmentesen elérhetővé tenni. A kifejlesztett anyagokat kereskedelmi célokra felhasználni nem lehet. 15

16 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A projekt keretében elszámolható költségek részletes listáját a tervezési felhívás mellékletét képező elszámolhatósági útmutató tartalmazza. D3. Támogatás összege A jelen tervezési felhívás keretében nyújtható támogatás mértéke: 4.310, forint. D4. Az önrész összetétele Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. D5. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. D6. Biztosítékok köre A 281/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 57. -ban foglaltaknak megfelelően a projektgazda azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazást - mint biztosítékot- köteles nyújtani, és erről a projekt adatlap Nyilatkozatok 16. pontjában nyilatkozik. D7. Előleg igénylése A támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónapon belül, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, a projektgazda írásbeli kérelme alapján a projekt elindításához előleg biztosítható a támogatási összeg egy átlagos negyedévre jutó összeg maximumáig. Jelen projekt esetében maximum forint engedélyezhető. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez az előleg fizetésétől számított hat hónapon belül, illetve a benyújtott fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja. D8. Egyéb feltételek A projekt nem eredményezhet nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, esetleges árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit 16

17 kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni. megbízásos jogviszonyban működő szakértői hálózat kialakítása és működésbe állítása, szakértői szolgáltatások vásárlása költségkategóriába sorolandó; Projektgazda a projektterv elkészítése során bemutatja, hogyan fogja a későbbiekben biztosítani a létrehozott szakértői kör működésének finanszírozását Közbeszerzésre vonatkozó szabályozás Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Amennyiben a projekt keretében megvalósítandó beszerzések a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartoznak, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a Kbt. elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért a kedvezményezett - mint ajánlatkérő - felelős. Az adminisztratív feltételek teljesítéséről a projektgazdának a projekt adatlapban szereplő nyilatkozatlista kitöltésével és aláírásával kell nyilatkoznia. 17

18 E. ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK A projekt javaslat elbírálása a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM PM együttes rendelet ában meghatározott jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. A projektterv elfogadásának és a támogatási szerződés megkötésének feltétele a projekt kiválasztási kritériumainak a Monitoring Bizottság által való elfogadása. Nem támogatható az a projektgazda vagy projektterv, amely a lenti kritériumrendszer bármelyik pontjának nem felel meg, illetve a támogatás esetén küldött támogató levélben közölt feltételeknek nem tesz eleget a megadott határidőn belül. 1) A projektgazdára vonatkozó jogosultsági kritériumok (A tervezési útmutató B pontja alapján): Kritérium Igazolás módja A projektgazda megfelel a kritériumnak A projektgazda nem felel meg a kritériumnak A projektgazdára nem vonatkoznak a B6 pontban szereplő kizáró okok egyike sem. (Ha igen, a projekt javaslat elutasításra kerül.) A projektgazda a projekt adatlapon szereplő nyilatkozatok minden feltételének megfelel. (Ha nem, a projekt javaslat elutasításra kerül.) Projekt adatlap - a projektgazda nyilatkozata Projekt adatlap - a projektgazda nyilatkozata A projekt megvalósulásának helyszíne Magyarország. (Ha nem, a projekt javaslat elutasításra kerül.) A projekt kezdési időpontja későbbi, mint tervezési felhívás kiadásának időpontja. (Ha nem, hiánypótlás.) A projekt megvalósításának időtartama a tervezési felhívásban megadott időintervallum maximumán belül van. (Ha nem, hiánypótlás.) 18

19 A projekttervet az arra jogosult szervezet nyújtotta be. (Ha nem, a projekt javaslat elutasításra kerül) A projektgazda a projekt adatlap Esélyegyenlőség érvényesítése pontjában legalább 2 szempontot megjelölt. (Ha nem, hiánypótlás.) A projektgazda a projekt adatlap Környezeti fenntarthatóság pontjában kategóriánként legalább 1 szempontot megjelölt. (Ha nem, hiánypótlás.) A projektgazda nem szolgáltatott a projektterv szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot a pályázat benyújtásakor. (Ha nem, a projekt javaslat elutasításra kerül.) Az adatlapban a tájékoztatási követelmények esetében legalább C és D típusú tábla kihelyezése betervezésre került. (Ha nem, hiánypótlás.) Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlapon projektgazda nyilatkozata a 19

20 2) A projektre és a projektgazdára vonatkozó szakmai kritériumok Értékelési szempont A projektgazda környezetének értékelése A projekt gazda értékelése saját helyzetéről és az őt befolyásoló külső környezetről. A pályázó szervezet értékelése Képes-e, illetve milyen feltételekkel képes a feladat megoldására? Megfelelő-e a belső szervezeti stabilitás? Kockázatbecslés készült-e, és az mennyire komplex? A kezelésére adott alternatívák megfelelőnek ítélhetőek-e? A projekt céljának értékelése A projekt hozzájárulása az OP szintű indikátorok teljesüléséhez. A projektnek milyen közvetlen és közvetett hatásai lesznek? Szakmai értékelés A szakértői alkalmasság kritériumrendszerének megfelelőssége A módszertani oktatási központ, mint fejlesztési cél megfelelően definiált. A bizottsági rendszer szakmai tartalma megfelelően definiált. A bizottsági rendszer megvalósíthatósága megalapozott és igazolt. Az informatikai fejlesztés jól definiált, alkalmas a megjelölt cél kiszolgálására A módszertani oktatási központ és a bizottsági rendszer koherenciája egymással és az informatikai rendszerrel biztosított. A kitűzött célok megvalósíthatóak a meghatározott feladatok teljesítése által. Erőforrások A projekt végrehajtása szempontjából mennyire megfelelőek a projekt gazda erőforrásai (beleértve az emberi erőforrások és egyéb szükséges feltételek rendelkezésre állását)? Releváns tapasztalat, tudás, készségek és képesítés megléte a Megfelel/Nem felel meg/részben megfelel Adatlap Projekt adatlap 4.2 pont Megvalósíthatósági tanulmány Projekt adatlap 4.1 és pontok Megvalósíthatósági tanulmány Projekt adatlap 5.1 és 5.2 pont Megvalósíthatósági tanulmány Projekt adatlap 5.3 és 5.4 pont Megvalósíthatósági tanulmány Projekt adatlap pont Megvalósíthatósági tanulmány 20

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz érvényes: 2013. július 31-től 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának átalakítása című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-1.2.13

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben