Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás"

Átírás

1 Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Horváth Attila A vegyes jogállás és a jogviszonyváltás problémája az ÁNTSZ, az NRSZH és a GYEMSZI példáján ISBN

2 Á ÁROP Új közszolgálati életpálya Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya kutatás A VEGYES JOGÁLLÁS ÉS A JOGVISZONYVÁLTÁS PROBLÉMÁJA AZ ÁNTSZ, AZ NRSZH ÉS A GYEMSZI PÉLDÁJÁN HORVÁTH ATTILA * Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető. * egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar

3 Tartalom 1. Bevezetés (vizsgálati szempontok és a kutatás jellege) A vegyes jogállás A vegyes jogállás értelmezése A vizsgált szervek A jogviszonyváltás problémája Kutatási módszerek A kormánytisztviselők és közalkalmazottak együttes alkalmazása az ÁNTSZ példáján Az ÁNTSZ szervezete és személyi állománya A hatósági jogkör mint elhatárolási szempont A vegyes jogállás további dimenziói Létszámgazdálkodás és személyügyek Illetményrendszer Létszámcsökkentés Érdekegyeztetés A vegyes jogállás fenntartásának indokoltsága A kormányzati szolgálati jogviszony, a munkaviszony, valamint a közfoglalkoztatási jogviszony párhuzamossága az NRSZH példáján A kormányzati szolgálati jogviszony és a munkaviszony párhuzamossága A kormányzati szolgálati jogviszony és a közfoglalkoztatotti jogviszony párhuzamossága A jogviszonyváltás problémái a GYEMSZI példáján Átalakulás Munkakörök és képzettségi előírások Illetmények A jogviszony megszűnése a jogviszonyváltás során Összeférhetetlenség Összegzés és következtetések Melléklet Felhasznált források

4 1. Bevezetés (vizsgálati szempontok és a kutatás jellege) A tanulmány három államigazgatási szervet vizsgál a személyi állomány jogállásának szempontjából. Két szerv (ÁNTSZ, NRSZH) esetén az ún. vegyes jogállásból adódó problémák állnak a vizsgálódás középpontjában, míg a harmadik szervnél (GYEMSZI) a közelmúltban lezajlott jogviszonyváltásra fókuszálunk A vegyes jogállás A vegyes jogállás értelmezése A vegyes jogállás értelmezéséhez abból kell kiindulnunk, hogy a közigazgatásban az egy szerv egy jogállás elv valószínűleg semelyik szerv esetén nem érvényesül, azaz egy adott közigazgatási szerv különböző jogállású alkalmazottai különböző törvények hatálya alá tartoznak. Természetesen a személyi állomány 1 nagyobb része kormánytisztviselő, köztisztviselő vagy ügykezelő lévén a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alatt végzi munkáját. A személyi állomány fennmaradó része jogállását tekintve a következő lehet: a) közalkalmazott A tág értelemben vett közszolgálat személyi állományából a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak képezik a két legnépesebb réteget. 2 Bár mind a Kttv., mind a Kjt. meghatározza a saját hatályát, egyes szervek személyi állományában vegyesen találhatóak meg a kormánytisztviselők és a közalkalmazottak. Ebből a szempontból a kutatás során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (ÁNTSZ) minősítettük vegyes jogállásúnak, értve ez alatt azt, hogy a szervezet személyi állományában a kormánytisztviselők mellett közalkalmazottak is találunk. b) fegyveres szervek hivatásos állományú tagja A közismert példát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgáltatja: a közszolgálati tisztviselők mellett az állomány egy része (pénzügyőrök) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozik. 3 c) munkavállaló A Kttv. a hatálya alá tartozó szerveknek lehetőséget ad munkavállalók foglalkoztatására. 4 A munkavállalók két kategóriáját különböztethetjük meg: a fizikai alkalmazottakét és a szellemi alkalmazottakét. 5 1 A személyi állomány kifejezést itt a megszokottnál tágabb értelemben használjuk, értve ez alatt mindenkit, aki az adott szervvel munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített. 2 A KSH adatai alapján júliusban 109,1 ezer közszolgálati tisztviselő és 440,8 ezer közalkalmazott állt alkalmazásban. Lásd: (letöltés ideje: október 20.). 3 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vegyes jogállásának jellegére, lásd Bérces Kamilla tanulmányát. Megjegyzendő, hogy több rendészeti szerv (pl. rendőrség, büntetés-végrehajtás) szintén vegyes jogállásúnak tekinthető abban az értelemben, hogy a hivatásos állományú tagjai mellett közalkalmazottakat foglalkoztat. 4 Kttv. 8. (2) bek. (2001. június 30-ig az ún. fizikai alkalmazottak is közszolgálati jogviszonyban álltak.) 5 A felosztás a Kttv. 8. (4) bekezdés első mondatából olvasható ki: A közigazgatási szervnél a tárgyévben a munkaszerződéssel foglalkoztatott személyek aránya ide nem értve a fizikai alkalmazottakat együttesen nem haladhatja meg az engedélyezett létszám tíz százalékát. Bár az idézett rendelkezés csak a fizikai alkalmazottakat (pl. gépjárművezető) emeli ki, ebből logikus módon következik, hogy a munkaviszonyban állók között vannak nem fizikai, hanem szellemi alkalmazottak is. 3

5 d) megbízási / vállalkozási jogviszonyban álló A Kttv. szintén utal a megbízási vállalkozási szerződésre, meghatározva, hogy milyen feladatok elvégzésére lehet ilyen típusú szerződéseket kötni. 6 e) közfoglalkoztatott Egyes közigazgatási szervek közfoglalkoztatottakat is alkalmaznak A vizsgált szervek A tanulmány két szervet vizsgál a vegyes jogállás szempontjából: a) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Az ÁNTSZ vizsgálata során a kormánytisztviselők és a közalkalmazottak szimbiózisának elemzésére kerül sor. Míg pl. munkavállalók vagy megbízási jogviszonyban állók számos közigazgatási szervnél előfordulnak, a kormánytisztviselők és közalkalmazottak együttes alkalmazására kevés példát találunk. 7 A kutatás során a következő kérdésekre kerestük a választ: Hogyan jelenik meg a vegyes jelleg az ÁNTSZ személyi állományában; milyen rendezőelvek mentén különülnek el a kormányzati szolgálati és a közalkalmazotti jogviszonyban állók? A jogállás típusát milyen szempontokra lehet visszavezetni; az alkalmazottak jogállása és a szervezeti egységük által betöltött funkció mennyiben áll összhangban? A HR-igazgatás szempontjából jár-e, és ha igen, milyen problémákkal az, hogy a szervezetrendszerben kormánytisztviselőket és közalkalmazottakat egyaránt találunk? A díjazás szempontjából milyen különbségekkel jár a két eltérő jogálláshoz tartozás? Mennyiben indokolt fenntartani a vegyes jogállást? 8 b) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Az NRSZH két szempontból bizonyult érdekesnek a kutatás számára. A szervnél ugyanis tömegesen foglalkoztatnak ún. szakmai megvalósítókat (más néven projektmunkatársakat), akik kormányzati szolgálati jogviszony helyett munkaviszony keretében látnak el a projektekhez kapcsolódó feladatokat. A közszolgálati tisztviselők és a munkavállalók mellett az NRSZH-nál és a rehabilitációs szakigazgatási szerveknél 6 Kttv. 8. (2) (3) bek. 7 Hasonló szempontból tekinthető vegyes jogállásúnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ is. Az, hogy a kormánytisztviselők/köztisztviselők és a közalkalmazottak együttes alkalmazása ritkán fordul elő, azzal magyarázható, hogy a két személyi kör az állami/önkormányzati költségvetési szervek két különböző, egymástól egyértelműen elhatárolható szférájában végez munkát, és így a Kttv. és a Kjt. személyi hatálya is jól elkülöníthető. (Amint látni fogjuk, a két réteg összecsúszása az ÁNTSZ esetén is csak viszonylagos.) 8 Bár a kutatás kezdetekor a munkavállalók alkalmazásának kérdéseire nem kívántunk kitérni (a vegyes jogállást itt nem ilyen értelemben ragadtuk meg), azonban hamarosan világossá vált, hogy a munkaviszonyban állók is számos érdekességgel esetenként pedig vitatható jelenségekkel szolgálnak a kutató számára. 4

6 közfoglalkoztatottak is dolgoznak, amely további adalékokat jelent a vegyes jogállás problematikájához. A főbb kutatási kérdések a következők voltak: Mennyiben különül el a kormánytisztviselői állomány és a szakmai megvalósítók feladatköre? Milyen munkaszervezési nehézségekkel jár a nagyszámú projektmunkatárs foglalkoztatása? Hogyan integrálható a közfoglalkoztatotti státusz egy vagy több államigazgatási szerv működésébe? A közfoglalkoztatottak által ellátott feladatkörök elláthatóak lennének-e a meglevő személyi állománnyal? 1.2. A jogviszonyváltás problémája Az elmúlt években több esetben előfordult, hogy a közigazgatás szervezetrendszerének reformjai következtében egy-egy szerv személyi állománya átkerült egy másik törvény hatálya alá. (A jellemző trend a korábban közintézeti jogállású szervek államigazgatási szervvé [többnyire központi hivatallá] minősítése.) 9 Az ilyen jellegű jogviszonyváltás számos jogi és humánpolitikai problémát vethet fel, így behatóbb tanulmányozása érdekes és értékes adalékokkal szolgálhat a jövőbeni jogalkotás számára is. A jogviszonyváltáshoz kapcsolódó esettanulmány a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőségés Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 2011-es megalakulásával járó jogviszonyváltást járja körül. A GYEMSZI létrejöttével öt szerv félezernél is több közalkalmazottját kellett kormánytisztviselővé (egy kisebb részüket kormányzati ügykezelővé, illetve munkavállalóvá) minősíteni, ami az életpályák eltérő szabályozottsága nyomán számos tapasztalattal szolgált a kutató számára. A vizsgált kérdések a következők voltak: A jogviszonyváltás hogyan érintette a munkaköröket? Hogyan volt áthidalható a Kjt. és a Kttv. illetményrendszere közötti inkompatibilitási probléma? Milyen problémákkal járt a Kjt. és a Kttv. eltérő összeférhetetlenségi szabályozása? 9 Ilyen volt pl.: - Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ: november 27-től központi hivatal [lásd: egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. ], 2011-től Nemzeti Közigazgatási Intézet néven [lásd: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (II. 25.) KIM utasítás] - ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet: november 27-től központi hivatal [lásd: egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet 4. ], A megyei intézményfenntartó központok megalakulásával szintén számos közalkalmazottból vált kormánytisztviselő [lásd: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény , illetve a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet]. 5

7 1.3. Kutatási módszerek A kutatás gerincét a vizsgált szerveknél a lefolytatott interjúk jelentették. 10 Lehetőségem nyílt mindhárom szerv humánpolitikai vezetőjével egyeztetni, és egyes esetekben más főosztályok kollégáit is bevontam a beszélgetésbe. Az interjúk részben strukturáltak voltak, és valamennyi esetben lehetőség nyílt az egyéni álláspontok, vélemények kifejtésére is. A szakmai beszélgetések számos olyan háttér-információval szolgáltak, illetőleg számos olyan szempontra világítottak rá, amelyek nélkül nem lennének megérthetőek a vegyes jogállás és a jogviszonyváltás problémái. Az interjúkon kívül természetesen megtörtént a vonatkozó jogszabályi környezet áttekintése, valamint lehetőségem nyílt a belső szabályzatok, statisztikák, létszám- és illetménykimutatások tanulmányozására is. Utóbbiak mellékelését a vizsgált szervek kérésére mellőzöm. 10 Az interjúk részleteire lásd a Felhasznált források A) pontját. A vizsgált szervek kollégáinak ezúton is köszönöm a sokrétű segítséget. 6

8 2. A kormánytisztviselők és közalkalmazottak együttes alkalmazása az ÁNTSZ példáján 2.1. Az ÁNTSZ szervezete és személyi állománya Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szervezetrendszere az Országos Tisztifőorvosi Hivatalból (OTH) és annak irányítása alatt álló országos intézetekből áll ábra: Az ÁNTSZ szervezeti tagolódása Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (1) bek. Az ÁNTSZ = OTH + országos intézetek felállásból az is következik, hogy maga az ÁNTSZ nem rendelkezik önálló jogalanyisággal, nem minősül jogi személynek. (Alapító okirata az OTH-nak és az országos intézeteknek vannak; ezek értelmében mind az OTH, mind az országos intézetek költségvetési szerveknek minősülnek.) Mindezek alapján az ÁNTSZ egyfajta szervezeti konglomerátumként értékelhető, amelyben az igazgatási feladatok (OTH) és a szolgáltató funkciók (országos intézetek) elkülönülnek (FICZERE Lajos FORGÁCS Imre: Magyar közigazgatási jog. Budapest, Osiris, ) Kovácsy Zsombor azt emeli ki, hogy az ÁNTSZ puszta közegészségügyi-járványügyi tevékenységeken messze túlmutató, rendkívül összetett feladatkörrel rendelkezik (KOVÁCSY Zsombor: Egészségügyi jog. Budapest, Semmelweis, ). Az 1991-ben kialakított Szolgálat elnevezés Kertai Pál és Lun Katalin korábbi országos tisztifőorvosok szerint az tükrözi, hogy a szervezet a nép egészségügyének szolgálatában áll (KERTAI Pál LUN Katalin: 250 éves a magyar tisztiorvosi szolgálat [A megújult ÁNTSZ 10 éves jubileumi ülésén elhangzott előadás alapján)] https://www.antsz.hu/felso_menu/bemutatkozas/antsz_tortenete/kertai_lun.html) (letöltés ideje: november 2.) 7

9 A vegyes jogállás az ÁNTSZ esetében azt jelenti, hogy az OTH-nál közszolgálati tisztviselők (kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők) és munkavállalók, az országos intézeteknél pedig közalkalmazottak dolgoznak. Az ÁNTSZ-nél alkalmazásban állók összlétszáma 984 fő; 13 a létszámarányok a következő képet mutatják: OTH - kormánytisztviselő 281 országos intézetek - közalkalmazott 626 OTH - kormányzati ügykezelő 2 OTH - munkavállaló ábra: Az ÁNTSZ személyi állományának jogállás szerinti megoszlása A létszámadatokhoz néhány megjegyzés: 1. Az OTH-nál dolgozó munkavállalók viszonylag magas aránya (21%) nagyrészt arra vezethető vissza, hogy az OTH látja el mind a nyolc országos intézet műszaki üzemeltetési feladatait, azaz formálisan azok a munkavállalók is az OTH-nál állnak alkalmazásban, akik az egyes országos intézeteknél teljesítenek szolgálatot (pl. gépjárművezetők, fűtők, karbantartók, kertészek). 2. Az alkalmazottak egy része (mintegy 9 13 fő, többségében középiskolai végzettségűek) 14 azért munkavállalóként kerül foglalkoztatásra, mert így részükre kedvezőbb díjazás 12 Forrás: https://www.antsz.hu/felso_menu/bemutatkozas/antsz_szervezeti_felepites (letöltés ideje: november 2.). Megjegyzést érdemel, hogy 2011-től felmerült az országos intézetek kissé fragmentált szervezetrendszerének átalakítása, amelynek révén az országos intézetek három központba integrálódtak volna. Lásd erre az Országos Tisztifőorvosi Hivatal országos intézeteinek átszervezésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet-tervezetet: ntbrowse (letöltés ideje: november 9.) A jogszabály amely a vegyes jogállást nem érintette volna végül nem került elfogadásra, viszont az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat 6. pontja felhívta az egészségügyért felelős minisztert, hogy tegyen javaslatot az Országos Tisztifőorvosi Hivatal irányítása alá tartozó, kutatási feladatokat is ellátó országos intézetek átalakítására, ezzel a feladatellátás racionalizálására, valamint az egymással szorosan összefüggő feladatokat ellátó háttérintézmények funkcionális létszámainak csökkentésére egy integrált funkcionális szerv létrehozásával. 13 A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat június 30-tól 1191 főben maximalizálta az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal és országos intézetei létszámát (2. számú melléklet 85. sor). Később többször módosult az engedélyezett létszám; legutóbb a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat írt elő 167 fős létszámcsökkentést, aminek nyomán 984 fő lett az engedélyezett létszám. 14 Ez az OTH 358 fős állományának 3,3%-a. 8

10 állapítható meg. Itt olyan munkakörökről van szó, amelyek nem a szerv alaptevékenységéhez kapcsolódnak (pl. informatikusok, pénzügyi ügyintézők, számviteli ügyintézők, könyvelők). Különösen igaz ez a felsőfokú szakképzettséggel (tehát nem felsőfokú iskolai végzettséggel) rendelkező alkalmazottakra, akik a felsőfokú szakképzettség ellenére is csak a II. besorolási osztályba lennének besorolhatóak. 15 Itt azonban figyelemmel kell lenni a Kttv. 8. (1) bekezdésére, amely szerint A közigazgatási szerv közhatalmi, irányításai, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli feladat ellátására kizárólag kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszony létesíthető, valamint a (2) bekezdésre is: Megbízási, vállalkozási, illetve munkaszerződés nem köthető olyan feladat elvégzésére, amelyre csak kormánytisztviselői, köztisztviselői kinevezés adható. Kérdéses, hogy a fentebb jelzett munkakörök munkavállalóknak történő kiszervezése megfelel-e a Kttv. szellemének. A munkavállalók által betöltött munkakörök áttekintése során meglátásom szerint három kategória állítható fel annak függvényében, hogy az adott munkakör Kttv. alóli kivonása mennyiben indokolható. A) Fizikai-műszaki jellegű munkakörök (semmiképpen sem kormányzati szolgálati jogviszony) B) Ügyviteli munkakörök (kormányzati szolgálati jogviszonyban is ellátható, akár ügykezelőként) C) Szellemi-funkcionális munkakörök (valószínűleg kormányzati szolgálati jogviszonynak kellene lennie) Munkakörök elektroműszerész villanyszerelő karbantartó kazánfűtő lakatos vízvezeték-szerelő gépjárművezető telefonközpont-kezelő takarító kertész betanított munkás raktárkezelő anyaggazdálkodó mosodavezető adatrögzítő irodai adminisztrátor-írnok külső kézbesítő informatikus titkárnő építési referens beruházási szakértő beruházási csoportvezető pénzügyi ügyintéző gazdasági ügyintéző biztosítási ügyintéző munka- és tűzvédelmi ügyintéző Összesen 62 fő 4 fő 9 fő Átlagos munkabér Ft Ft Ft 1. táblázat: A munkaviszonyban állók munkaköreinek tipizálása az OTH-nál Megvizsgáltam, hogy a C) kategóriába tartozó azaz inkább kormányzati szolgálati jogviszonyban ellátandó 9 munkakör esetén milyen mennyiben jár jelentős eltéréssel a munkaviszonyban történő foglalkoztatás a díjazás szempontjából. 15 Igaz, részükre mérlegképes könyvelő, felsőfokú pénzügyi-számviteli, felsőfokú költségvetési (államháztartási) végzettség esetén a közszolgálati szabályzat lehetővé teszi a képzettségi pótlék fizetését [33. (2) bek, b) pont]. Ennek mértéke azonban relatíve alacsony, mindössze az illetményalap 40%-a [a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. (4) bek. c) pont alapján]. 9

11 beruházási szakértő építési referens beruházási csoportvezető adminisztrátor-titkárnő pénzügyi ügyintéző biztosítási ügyintéző informatikai munkatárs munka- és tűzvédelmi üi. gazdasági ügyintéző Munkabér Illetmény FFI FFI FFI FFSZKFFSZK KI FFSZK FFI KI 46 év 41 év 38 év 28 év 35 év 23 év 11 év 39 év 6 év +25 % +6 % -25 % +62 % +9 % +75 % +49 % -38 % +21 % 3. ábra:a munkabér és az illetmény különbségei egyes munkaköröknél (OTH) 16 A grafikon azt mutatja meg, hogy feltehetőleg milyen díjazásban részesülnének a fenti alkalmazottak, amennyiben kormánytisztviselőként kormányzati szolgálati jogviszonyban állnának. Az illetményre utaló oszlop szükségszerűen hipotetikus, hiszen a pontos illetményszámításhoz nem állt rendelkezésre minden adat (pl. idegennyelvtudás), továbbá nem számoltam az alapilletmény esetleges eltérítésével sem. A grafikon alapján megállapítható, hogy a 9 munkakörből 7 esetben a munkaviszony alapján folyósított munkabér meghaladja a valószínűsíthető illetmény mértékét. A 7 esetből 3 igen jelentős (49 75%-os) eltérést jelent; további két munkakörnél kisebb arányú, de még mindig szignifikáns (21% 25%-os) a különbség. A munkabér két munkavállalónál lényegében megegyezik a kalkulálható illetménnyel. Két esetben (beruházási csoportvezető, munka- és tűzvédelmi ügyintéző) viszont a munkabér jelentősen (25 38%-kal) elmarad a várható illetménytől. Összességében elmondható, hogy a vizsgált munkaköröknél az Mt. szerinti díjazás átlagosan mintegy 20%-os többlettel jár. 16 Megjegyzések: a munkakör megnevezése alatt az iskolai végzettség szintje (FFI = felsőfokú iskolai; FFSZK = felsőfokú szakképesítés; KI = középiskolai) és a gyakorlati idő található; az utolsó sor pedig azt mutatja meg, hogy a jelenlegi munkabér mennyivel jelent magasabb díjazást a kormányzati szolgálati jogviszony esetén járó illetménynél, az illetmények számításánál csak az alapilletményt és az (35, ill. 15%-os) illetménykiegészítést vettem alapul, tehát pl. az illetménypótlékokat és az eltérítést az alábbi kivétellel nem, a felsőfokú szakképesítés esetén 40%-os képzettségi pótlékot is figyelembe vettem, feltételeztem, hogy a felsőfokú iskolai végzettség az adott munkakörhöz szükséges végzettséget jelent 10

12 3. Az OTH kb. 20 kormánytisztviselője (akik Területi Igazgatási Osztály és a Területi Gyógyszerészeti Osztály alá tartoznak) nem az OTH budapesti székhelyén, hanem a megyeszékhelyeken dolgoznak, és a területi munkát látják el (hatósági feladatok, ellenőrzések stb). Ők január 1-jétől kerültek át az OTH állományába jogutódlással (ezt megelőzően az ÁNTSZ regionális intézeteinél dolgoztak) A hatósági jogkör mint elhatárolási szempont A következőkben azt járjuk körül, hogy a fentebb értelmezett vegyes jogállást a kormánytisztviselők és a közalkalmazottak együttes alkalmazását milyen szempontok indokolják. Az elhatárolás feltételezett mércéje a hatósági jogkör, így részletes elemzést kíván, hogy az ÁNTSZ két nagy alrendszere (OTH és országos intézetek) mennyiben gyakorol hatósági jogkört. Az OTH esetében a kormánytisztviselők foglalkoztatása magától értetődő. Központi államigazgatási szervről (azon belül központi hivatalról) van szó, amely számos ügyben egészségügyi államigazgatási szervként jár el. 17 Az országos intézetek azonban nevükből adódóan is nem minősülnek államigazgatási szervnek. A statuáló kormányrendelet definíciója alapján az országos intézet az ÁNTSZ szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakértői, valamint az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat ellátó szerve. 18 A meghatározás előrevetíti az országos intézetek vegyes profilját: egyes feladatai a közintézeti jellegre utalnak (pl. szakmai-módszertani, tudományos-kutatási feladatok) 19, mások viszont hatósági karakterre vallanak (szakértői, szakfelügyeleti feladatok). Kiemelendő, hogy a kormányrendelet a nyolc országos intézet közül három intézetet par excellence hatósági jogkörrel ruház fel azáltal, hogy bizonyos törvényben meghatározott feladatok ellátására kijelöli őket. A hatósági jogkörök a következőképpen alakulnak: Melyik intézetet? Milyen feladatra? Hol? Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 35. (4) bekezdés e) pont szerint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló évi XI. törvény 4. (5) bekezdés b) pont ba) és bc) alpontja, c) pont ca) alpontja, valamint d) pont db) alpontja szerinti feladatok ellátására 15. (1) bekezdés 15. (3) bekezdés 17 az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet uo. 9. (1) bek. 19 Példák tudományos-kutatási feladatokra: az Országos Környezetegészségügyi Intézet vizsgálja a talaj szennyezettségét az Országos Kémiai Biztonsági Intézet vizsgálja a veszélyes anyagok és készítmények egészség- és környezetkárosító hatásait az Országos Egészségfejlesztési Intézet életmód programokat dolgoz ki 11

13 Melyik intézetet? Milyen feladatra? Hol? Országos Kémiai Biztonsági Intézet a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény 6. (1) és (2) bekezdése, 7. -a, 8. (5) bekezdése, 20. (2) bekezdése, 23. -a, 25. (5) bekezdése, 26/A. -a szerinti feladatok ellátására 24. (1) bekezdése szerinti Információs Központ működtetésére 16. (1) bekezdés 16. (2) bekezdés Országos Epidemiológiai Központ immunológiai szakkérdésben szakhatóságként 25. ab) alpont 2. táblázat: A hatósági jogkörök telepítése a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben Kiemelendő, hogy a kijelölés során az adott intézet mint államigazgatási szerv kerül kijelölésre. Így pl. a kormányrendelet 15. (1) bekezdése így fogalmaz: A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény 35. (4) bekezdés e) pontja szerinti egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet (a továbbiakban: OÉTI) jelöli ki. Egy közalkalmazottakat foglalkoztató, közintézeti jogállású szerv hatósági jogkörökkel való felruházása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 12. (3) bek. e) pontja alapján természetesen lehetséges: E törvény alkalmazása szempontjából közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező [ ] törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb szervezet, köztestület vagy személy. Az országos intézetek feladatkörének hatósági jellege azonban nem egyértelmű. Bár a kormányrendelet mint államigazgatási szerveket jelöli ki az országos intézeteket, a jogszabályok és a joggyakorlat elemzése nyomán kimutatható, hogy mindez elsősorban három területre korlátozódik: szakvélemények adása nyilvántartások vezetése szakhatósági közreműködés 12

14 szakvélemények adása Pl. Országos Környezetegészségügyi Intézet az ivóvíz-biztonsági terv jóváhagyására irányuló eljárásban Az országos intézetek hatósági jellegű tevékenységei nyilvántartások szakhatósági közreműködés Pl. Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet nyilvántartja a bejelentett étrendkiegészítőket Pl. Országos Epidemiológiai Központ az immunológiai gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésével kapcsolatos eljárásban 4. ábra: Az országos intézetek hatósági jellegű tevékenységei A szakmai beszélgetések során az az egyértelmű kép rajzolódott ki, hogy a jogszabályok által államigazgatási szervként/nemzeti hatóságként történő kijelölés nyomán valós, érdemi, hatósági jogkör nem keletkezik az országos intézeteknél. Mindez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy hatósági határozatot az országos intézetek nem hozhatnak. Példaként tekintsük át a következő jogszabályt: az Európai Parlament és a Tanács a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 34. cikke alapján a Kormány az OÉTI-t jelölte ki ún. nemzeti hatóságnak. 20 Az 5. rendelkezése szerint: Abban az esetben, ha a kozmetikai termék termékinformációs dokumentációja Magyarországon található, úgy annak szakmai ellenőrzését a nemzeti hatóság végzi. A nemzeti hatóság, amennyiben a termékinformációs dokumentáció nem felel meg az 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak, hatósági intézkedés céljából értesíti az OTH-t. Amint arra az OTH munkatársai felhívták a figyelmemet, a fenti példa azért jellemző, mert jól illusztrálja az országos intézetek kvázi-hatóság jellegét: az OÉTI kap egy feladatkört (szakmai 20 a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 3. 13

15 ellenőrzés), ugyanakkor hatósági intézkedésre már nem jogosult; ezt az OTH-nál kezdeményezheti. 21 Hasonló a helyzet az étrend-kiegészítők terén: az étrend-kiegészítőket legkésőbb a termék első forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr köteles bejelenteni az OÉTI-nél. 22 Az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzését ugyanakkor már a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalai járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetei, valamint a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságai, valamint a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok végzik A vegyes jogállás további dimenziói Létszámgazdálkodás és személyügyek Bár az országos intéztek főigazgatóit az országos tisztifőorvos nevezi ki, menti fel és gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat, 23 az országos intézetek önálló költségvetési szervek lévén önállóságot élveznek a személyzetpolitikában. Az OTH ún. középirányító szervként az irányítása alá tartozó országos intézetek felett a következő irányítási jogosítványokat gyakorolja: a) elemi és kincstári költségvetésekhez a felügyeleti szerv által megállapított keretszámok elosztása, összesítése, a beszámolók felülvizsgálatot követő visszaigazolása, 24 b) a költségvetések felhasználására beleértve a létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is vonatkozó irányelv meghatározása, c) a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételek szervezése, irányítása és ellenőrzése, d) a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása. 25 Az országos tisztifőorvos jogosult meghatározni az ÁNTSZ központi és területi szervei költségvetési keretszámait, valamint a jogszabályok keretei között létszám- és bérátcsoportosításokat végezhet a központi és területi szervek között Az OTH, illetve az országos intézetek személyi állományának képzettségét áttekintve megállapítható, hogy a hatósági jogalkalmazáshoz szükséges jogi-igazgatási ismeretek az OTH-nál jóval nagyobb arányban vannak jelen. Míg az OTH kormánytisztviselőinek 15%-a (36 fő) rendelkezik a jogalkalmazói tevékenyéghez leginkább szükséges jogi vagy igazgatásszervezői végzettséggel addig az országos intézeteknél ez az arány jellemzően 0 5% (három intézetnél nincsenek is ilyen végzettségűek). 22 az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 10. (1) bek. 23 az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. (2) bek. 24 Az országos intézetek létszám- és bérkereteit az OTH-t irányító szerv, az Emberi Erőforrások Minisztériuma adja meg az OTH javaslata alapján. Ennek megfelelően a létszám- és a hozzá kapcsolódó bérátcsoportosítás az irányító szervnél történik, az OTH koordináló szerepe mellett. 25 az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. (2) bek. 26 az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzat 9. (1) bek. ad) alpont 14

16 A fenti keretek között az országos intézetek önállóan dönthetnek a kiválasztásban, a közalkalmazotti jogviszony fenntartásában, az illetmények megállapításában, a minősítési rendszer működtetésében stb. Az egyes országos intézeteknek saját szervezeti és működési szabályzata van, amely azonban az OTH jóváhagyásával léphet csak hatályba. Jogszabály rögzíti továbbá, hogy az országos intézetek alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az országos intézet főigazgatója gyakorolja Illetményrendszer A kutatás során egyértelmű kép rajzolódott ki az illetménykülönbségeket illetően. A különbségek két okra vezethetőek vissza: a) egyrészt a Kttv. és a Kjt. illetményrendszere közötti különbségekre, b) másrészt pedig a Kjt. által lehetővé tett rugalmas díjazási rendszerre. Ad a): közismert, hogy a Kttv. különösen a központi államigazgatási szervek esetében és különösen a felsőfokú iskolai végzettségűeknél és a vezetőknél jóval magasabb illetményeket kínál, mint a Kjt. pontosabban a mindenkori költségvetési törvény 28 által garantált összegek. A kormánytisztviselői és a közalkalmazotti illetmény közötti különbség szemléltetése végett tekintsük meg, hogy hogyan alakul egy egyetemi végzettséggel, 20 évnyi szolgálati jogviszonnyal és egy angol középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkező kormánytisztviselő / közalkalmazott garantált illetménye az ÁNTSZ-nél Kormánytisztviselő (OTH) Közalkalmazott (országos intézet) 5. ábra: Ugyanazon besoroláshoz járó garantált illetmény az OTH-nál és az országos intézeteknél Ad b): a Kjt. ún alsóhatáros illetményrendszert intézményesít, vagyis az iskolai végzettség, szakképzettség, valamint a gyakorlati idő alapján egy garantált illetményösszeget határoz meg, amelytől a munkáltató a költségvetési lehetőségekre figyelemmel szabadon eltérhet felfelé. A rugalmasság következtében az országos intézetek átlagilletményei igen széles skálán szóródnak. 27 uo. 9. (3) bek. 28 Jelenleg: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 7. melléklet 15

17 diplomás nem diplomás összesen OEFI OALI OTH OGYEI OEK OÉTI OKBI OKI OSSKI 6. ábra: Az átlagilletmények az OTH-nál és az országos intézeteknél 29 A diagramból levonható következtetések: - az átlagos illetményeket tekintve két intézet (az OEFI és az OALI) is megelőzte az OTH-t; vagyis a Kjt. rugalmas illetményrendszere esetenként a kormánytisztviselői illetményeknél is magasabb díjazást tesz lehetővé, 29 Megjegyzések a számításokhoz: Az országos intézetek vonatkozásában csak a munkakörök listája és az egyes munkakörökhöz tartozó illetményadatok, valamint a diplomások/nem diplomások aránya álltak rendelkezésemre, vagyis hiányzott az egyes alkalmazottak iskolai végzettségi adata. Ezt áthidalandó vélelmeztem, hogy ha az adott intézetnél pl. 25% a nem diplomások aránya, akkor a növekvő sorrendbe rendezett illetményösszegek alsó 25%-a tartozik hozzájuk. (Ez a megfeleltetés nyilvánvalóan nem minden esetben pontos, de érdemi eltérést meggyőződésem szerint nem eredményez.) A torzításokat kiküszöbölendő, a részmunkaidős alkalmazottakat illetményét teljes munkaidős illetményként vettem figyelembe (tehát pl. ha egy heti 20 órás alkalmazott illetménye , akkor azt a rel számoltam). Az OTH esetében csak a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókat vettem figyelembe. Amint a 2.1. pontban utaltam rá, az ÁNTSZ-en belül csak az OTH foglalkoztat munkavállalókat (ezek egy része az országos intézeteknél dolgozik); a jellemzőn alacsony munkabérrel rendelkező, de nagyszámú munkavállaló figyelembevétele erősen torzította volna az OTH-s kereseti adatokat. Fontosnak tartom továbbá megjegyezni, hogy az illetménykülönbségek alaposabb elemzéséhez amelyet jelen tanulmány nem feltétlenül igényel szükséges lenne az életkori és a pontos iskolai végzettségi, szakképzettségi adatok ismeretére. Így pl. két intézet közötti illetménykülönbségek részben akár arra is visszavezethetőek, hogy az egyikben magasabb az alkalmazottak átlagéletkora, így magasabb besorolásuknál fogva nagyobb illetményre jogosultak. 16

18 - az illetménykülönbségek meglehetősen nagyok: a diplomások esetében 1,57-szeres, a nem diplomásoknál 1,43-szoros, az összesítést tekintve pedig szintén 1,57-szeres a legmagasabb és a legalacsonyabb átlagok közötti különbségek. 30 (Kiemelendő, hogy a fenti illetménykülönbségek az azonos vagy nagyon hasonló munkakört betöltő alkalmazottak között is jelentkeznek.) Azon intézetek, amelyek csak a közelmúltban (2007. január 1-től 31 ) lettek az ÁNTSZ szervezetrendszerébe illesztve (OALI, OGYEI), magasabb illetményekkel rendelkeznek az eredetileg is az ÁNTSZ-hez tartozó intézeteknél. A jelenség arra vezethető vissza, hogy a korábban önállóan működő intézetek önálló gazdálkodást is folytattak, így képesek voltak magasabb illetményt folyósítani alkalmazottaik részére. Bár a szervezeti integráció (ÁNTSZ-be való betagozódás) értelemszerűen csökkenti az intézet gazdasági mozgásterét, az előbbi intézetek meg tudták őrizni a relatíve előnyösebb juttatásokat. Az OEFI-nél tapasztalt magas illetmények nagyrészt azzal magyarázhatóak, hogy a mindenkori egészségpolitikai vezetés kiemeltként kezeli az OEFI-t, így alkupozíciója legalábbis a többi intézethet képest jobb volt Létszámcsökkentés Egy esetleges százalékosan meghatározott létszámleépítés esetén problémák adódhatnak abból, hogy az ÁNTSZ szervezetrendszerében az engedélyezett létszámban a közszolgálati tisztviselők és a munkavállalók mellett a közalkalmazottak is szerepelnek. 32 A Kjt. ugyanis a Kttv.-hez képest eltérő szabályokat tartalmaz a felmentési időre, amely akár 8 hónap is lehet, 33 szemben a Kttv. által megállapított fix 2 hónapos felmentési idővel. 34 Tekintve, hogy az országos intézeteknél az idősebb korosztály felülreprezentált, általában a végkielégítés is magasabb összeget tesz ki (különösen, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg, figyelemmel az ilyenkor járó plusz négyhavi végkielégítésre 35 ). A hosszabb esetenként négyszeres mértékű felmentési idő és a magasabb összegű végkielégítés az országos intézetek közalkalmazottai esetében a relatíve alacsonyabb illetmények ellenére is költségessé teszi a felmentést. 30 Mindez főként a munkáltatói illetménykiegészítés alkalmazására vezethető vissza. Az országos intézetek közalkalmazottainak pedig 38%-a a Kjt. (vagyis a mindenkori költségvetési törvény) által megállapított garantált minimumot kapja illetményként, de az intézetenkénti eltérés igen nagy. Míg pl. az OEFI-nél az alkalmazottak 95%-a részesül a garantált illetményen felüli juttatásban, addig más intézeteknél (OSSKI) ez az arány mindössze 36%. 31 az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 32 A közelmúltban több ilyen központilag elrendelt létszámcsökkentésre került sor. a év elején elrendelt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei évi költségvetési előirányzatában meghatározott 5%-os létszámleépítés miatt az ÁNTSZ évben jóváhagyott létszám-előirányzata 60 fővel csökkent, majd a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat 167 álláshely elvonását írta elő. 33 Kjt. 33. (1) bek. 34 Kttv. 68. (1) bek. 35 Kjt. 37. (7) bek. 17

19 Érdekegyeztetés Az érdekegyeztetésnek nincs egységes, formalizált mechanizmusa az ÁNTSZ szintjén; ez az OTH és az egyes szervek saját kompetenciájába tartozik A vegyes jogállás fenntartásának indokoltsága A fentiek alapján érdemes áttekinteni, hogy milyen érvek és ellenérvek szólnak a vegyes jogállás fenntartása mellett, illetve ellen. A vegyes jogállás fenntartása melletti érvek: a) eltérő karakter Az OTH esetében a közigazgatási-hatósági tevékenység dominanciája érvényesül, míg az országos intézetek elsősorban olyan tudományos-kutató, illetve elemző-szakértői tevékenységet végeznek, amelyek esetében gyakran az OTH lép fel megrendelőként. Bár az ÁNTSZ mint szervezet összefogja ezeket a szervezeti egységeket, de igen eltérő tevékenységeket végeznek. b) önálló személyzetpolitika Amint a pontban utaltunk rá, az országos intézetek a jelzett keretek között önálló személyzetpolitikát folytatnak. 36 A kutatás során nem merült fel olyan körülmény, amely a vegyes jogállásból fakadóan humánpolitikai diszfunkciót eredményez(het)ett volna, vagyis és ez az interjúk során is megerősítést nyert HR szempontból könnyen kezelhető a kormánytisztviselők és a közalkalmazottak együttes jelenléte a szervezetben. 37 Mindez arra vezethető vissza, hogy a jogállások elkülönülése egyben markáns szervezeti elkülönülést is jelent: OTH: kormánytisztviselők; országos intézetek: közalkalmazottak. Ez alapján a vegyes jogállás mint kiindulópont némileg relatívvá válik: vegyes jogállásról csak annyiban beszélhetünk, amennyiben az ÁNTSZ-t komplexen szemléljük. Azt az ÁNTSZ-t tehetjük hozzá, amely ebben a formájában nem is minősül közigazgatási szervnek. 38 c) összeférhetetlenségi szabályok Az országos intézetek közalkalmazottainak kormánytisztviselővé minősítése egyben az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását is jelentené. Az országos intézetekben az alkalmazottak könnyebben létesíthetnek munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (elsősorban tudományos területen), illetve a gazdasági társaságban való részvételük is 36 A személyügyi tevékenység annyiban centralizált, hogy pl. az illetmények számfejtése központilag történik az OTHB-ban (az országos intézetek személyi állományának vonatkozásában is.) Az OTH Humánpolitikai és Oktatási Főosztályán jelenleg hat fő dolgozik (egy főosztályvezető, négy humánpolitikai szakreferens, egy jogász). Az országos intézeteknél nincs külön HR-es részleg; egy-két fő foglalkozik személyügyekkel (általában főigazgatói alárendeltségben). 37 Az interjúk során olyan kisebb problémát említettek, hogy pl. a vagyonnyilatkozatok a kormánytisztviselőknél és a közalkalmazottaknál nem egységesek, így eltérő kódolást kell használni. 38 A jogszabály az OTH-t tekinti közigazgatási szervnek: Az OTH központi hivatal, önállóan m köd és gazdálkodó központi költségvetési szerv. [az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. (1) bek.] 18

20 tágabb körben lehetséges. A Kttv. rendelkezéseinek alkalmazása megnehezítené a közalkalmazotti jogviszonyon kívüli előbbi tevékenységeket. 39 A vegyes jogállás fenntartása elleni érvek közül egyedül az eltérő illetményrendszerekből fakadó problémát említhetjük meg. Bár az OTH és az országos intézetek ugyanazon szervezetrendszer (az ÁNTSZ) részei, ennek ellenére jelentős különbség rajzolódik ki a bérszínvonalat tekintve akár azonos (vagy egymáshoz hasonló munkakörök) esetén is. Hangsúlyozandó, hogy az illetménykülönbségek nemcsak a Kttv. Kjt. relációban jelentkeznek, hanem amint fentebb utaltam rá az országos intézetek között is jelentős különbségek is vannak. 40 Mindez azonban kezelhető lenne a szervezetrendszeren belül is, hiszen megfelelő források birtokában a Kjt. illetményrendszerének rugalmasságát kihasználva lenne lehetőség a bérszínvonal különbségeinek mérséklésére. 39 Bár a további kereső tevékenységet illetően a Kttv. és a Kjt. szabályozása nem tér el radikálisan egymástól, az interjúk során több utalás történt arra, hogy a közalkalmazottak esetén vagyis az országos intézeteknél elnézőbbek, toleránsabbak az ilyen jellegű tevékenységekkel szemben. 40 Az illetmények közötti különbségeket a közelmúltban fokozta az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, ugyanis erre az országos intézetek közalkalmazottai közül nem mindenki volt jogosult. 19

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Dr. Széll Enikő Ágnes. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály Május 9.

Dr. Széll Enikő Ágnes. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály Május 9. Dr Széll Enikő Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztály 2014 Május 9 ,,Az egyenlőkkel egyenlően, az egyenlőtlenekkel egyenlőtlenségüknek megfelelően egyenlőtlenül kell bánni Arisztotelész

Részletesebben

1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás

1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás 1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 2017. évi béremeléséről Budapest, 2017 (Hatályos: 2017. január 10. napjától)

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2.

Rendelet hatálya 1. Illetménykiegészítés, képzettségi pótlék 2. Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról, támogatásokról Tiszasziget Község

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16-ai ülésére Iktató szám: 33/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: I.) A közszolgálati tisztviselők

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-i rendkívüli ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közszolgálatban állók számára teljesítményértékelésen

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A rendelet hatálya. Díjazás

A rendelet hatálya. Díjazás 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

dr. Gyurita Rita főigazgató

dr. Gyurita Rita főigazgató dr. Gyurita Rita főigazgató Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal A kihirdetését követı napon lépett hatályba a rendelet az alábbi kivétellel. 2014. január 1-jén lép hatályba: A kormánytisztviselı, köztisztviselı

Részletesebben

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal Jogszabályi változások 2016. január 1-jei hatállyal 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET augusztus 26-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 160/2/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: A vezetői munka értékelése a szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottak 2017. évi bérfejlesztésével

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 12/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítette: A

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az előterjesztés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A humánerőforrás gazdálkodás több területén magas szintű, korszerű és komplex szolgáltatás nyújtását célul kitűző KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról (egységes szerkezetben a 29/2016.

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem 2005. évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági intézkedésekről A 2005. évi, mintegy 500 millió forint többletkiadás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. május 6., péntek 30. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 11/2011. (V. 6.) BM utasítás a Belügyminisztérium és szervei készenlétbe

Részletesebben

PÉLDATÁR. a tájékoztatási tevékenység során a közszférát érintő kérdésekből

PÉLDATÁR. a tájékoztatási tevékenység során a közszférát érintő kérdésekből PÉLDATÁR a tájékoztatási tevékenység során a közszférát érintő kérdésekből 1.) A kérdező a munkahelyi étkezés munkáltató általi kötelezővé tételének jogszabályszerűsége felől érdeklődött. A költségvetési

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59289/2009. CÍM: TÁJÉKOZTATÓ A MAGASABB VEZETŐKJOGÁLLÁSÁVAL ÉS BÉREZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZALKALMAZOTTI TÖRVÉNYBELI MÓDOSÍTÁSOKRÓL

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Fogyatékosok Otthona Zsira

Fogyatékosok Otthona Zsira Okiratszám: 48944-46/2013. Fogyatékosok Otthona Zsira Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak és az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL BUDAPEST 2016. Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektori

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének /2013. ( ) sz. önkormányzati rendelete A Képviselő-testület Hivatalában dolgozó köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 23-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 23-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 722975 1051 14 1200 230968 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS

Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/242 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS A köztisztviselők

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag)

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag) SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN (munkaanyag) Budapest, 2006. november hó 1 A személyi hatály meghatározása a közszolgálatban

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 18.) Önkormányzati rendelete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Javaslat Pilis Város Önkormányzata és intézményei személyi juttatásai tervezését érintő döntések meghozatalára

Javaslat Pilis Város Önkormányzata és intézményei személyi juttatásai tervezését érintő döntések meghozatalára 23/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat Pilis Város Önkormányzata és intézményei személyi juttatásai tervezését érintő döntések meghozatalára 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. III. negyedév) Budapest, február

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. III. negyedév) Budapest, február ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2008. III. negyedév) Budapest, 2009. február Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben