Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ::.::li:.i Mróti l"iírek1ogutód3 t*rtlombó{: tltrschbergi kosilntó FórrrrrDrrrryrÍon Bucsrlzw : r'iyárbúcsúzrercy'gt. "gőm VII. évfolvm5. szám 1998.ususztus :l.l. ::..llll.::.: ::::ll:l':qü&i::: :l.::...,. ';ffil:;;; ;;:. '.,:ril:#fl.:r,.:r 2.q&l' ' I{g5ronrinyink.. Ká mán ty ó* nsqrye'tcs4*! Ünnepelt mgrr ólpd.... szfunlbgérk e Btmfolyrn I'rfthósekp PÍlignrotm Koffiekü! 3- o*ll 4, ]i'{.!ili iii..i.ii l$;;iqű.!íi!. :'.:.l. 5.ÖHII 5. oüd8l 5. oi&i Tgk. s6v. táékodtój Felkívás sáológiii m 7. offel & ohl E. old'l 8.oBl Omepett*nmtW itk,' 6.,otrtt, Fórrrm Dunnlton Tisztelt Pilismróti Po gárok! Jú ius25-e,szombt.10 h,lqyogó idő. GytÍekeztek z üdü őtu idonosok vátv.váilterü etiíóruml. Íólumtálqy:te e. E öszor is engedjékmeg, hogy mind m- Íon.,cstotn..vízberuházás.Benkovics Lász ó po giírmester m& beindu tkivite ezésének ál potát. gm,mind hirschbergi kosságnevébenkoszontsem felvázo t teleíonhá ózt midrátélt,,ngyobbf tnk'trjnőcstom..il etvevízbelu. Pi ismrótihírekolvsóitésmindenjót kívánjktnök- házásr.hész etesen beszámoltz e képze ésekrő. kivitelezés nek ál miünnepük,ugusáus20-' k mábó. Kü on kezdésiés befeiezési időpontiáról. legfontosbbt-ti' hogymibe tiromés megtiszte tetés számomr,hogy z Ünneplés- Íogki'i ni-senr Íe eitette el. cstomhá ózt kiépítése ingt ben városunkkis delegációj is résztvehet:mintegy30 nonkénl fodntb kerül. mit ]0 éven keresztül. hvi.l.l Íorintonként kel visszíizetni. E mondt még.hogy fös küldöttségünk ugusztus 2o-án érkeziktnökhiz, próbá szerezniz É mi támogtást kérem,hogy fogdják öket szeretette! számukr vezetékesvíz.beluházáshoz ezze is csijkkentve kosokí l.tjdi.jlűtu idonoszervezettprogrmok- me yetírásbneljuttttkhoz- 0nkormányzt,. mint. sok költségeit.ngyiilijmömreszo gált.hoqy ie enlévők zám z Únnepségszervezöi - pjánbiáosr veszem, egy 80{00 embet - poitívhozzáál ásttnúsítottk Íeilesztéhogyjólfogják éreznimguktpilismróton. sekke kpcso tbn. z,"egyebek"-benszó vo t terijlet {/gy gondolom,hogy kozösentörténö ün-,,tisztságáló o gzoste kekről,, z tiles,vddohányos. melyeket nep és, z ugusáus 21-én15 órkornyíló,,hirschberg előszeretettel hszná nk tiszteltüú.j ötu idonosok szemét et. bemuttkozikcímü várostörténetikiá ítás, tervezett kó he ynek[tisztelet kivéte neklj..mego dást bbn átnám.h és Észo rriírk zokt. kik ehhez mód. tekepárbj,horgászverseny, bdrúgómérközésmind-. vennénk Íiírdségot ío ymodnk' v minth z [inkormnyztdót vetneki mind kéttelepü és koái kpcso te mélyítésére szol- szelhez gondoztln, elhnygolt telkekre. gál. Bízombenne,h megismerjük egymástorténe mét,beíeiezésül igz,hoqy kis lépésekkel is, de eliíe és ió ilányb életét, ku túrját, mégköze ebb kerü hetünk egymáshoz. hldunk. tvéhányhétteleze ótt járt Pi ismrótonegy, Tisztelettel: fulú///és vál kozókbó álló delegációnk Hirschbergbó és Dunprt \lyrí u.3127 Thüringiából.lx pilismrotiés községüt< o nyezetében évólehetóségekettekintették át. átog- Rút<zí.qt tás eredményeként néhányígéreteskpcso tki ku óbn vn már. Remé em, hogy tobb színtéren vló GyönyörÍl' csillgos, nyári estc vn. Már mindcn elcsendescdett. tlá kozás egyre ngyobb ehetóségeketnyújt két Fclnózck z égre' eszcmbe jutnk gy'crmekkori emlékeim. te epüléskozöttmár ki kultés még trt msbbá mindig zt mondt, csillgoknál lknk z tpy.,jroym tehetö együttmúkodés bövítéséhez. cs o1nét lrlgézzák z útunk. Sjnos, Ő már 6 wc mqfh. 9k. Ezúton kívánoktnöknek kellemes szórko- Hlálánk hírétz óvodábn tudtm mcg. Mnci nénimqfogt zást z ugusáusi. rendezvényekén, hgyományos kczcm. átölclt cs vclcm sírt. eseményein,hsznos ismeretekszer- mikor megsztilctett kislányunk, e sők között iött be kórház,,nyárbúcsúzttó'' b, megfogt kisbbát cs potyogtk könnyei... És most ő is zését Hirschbergetbemuttókiállításon! Kíváncsin,ószinte érdek ödésse várjuk Pi- clköltözött. Szomoru szíwel álltm koporsói mellctt: élt 85 évct.en csk z utolsó éveibcnismcrtem ot, de tiszt szívből ismrótoné óvid Judit kerámikusmüvész és Konyorcsik János szobrászmüvész október 3.r tervezett szcrettem. Hiányozni fog hcdvess$", z önfeláldoziás, hite, hirschbergi kiállítását, melyet német újregyesítés bizttás Törékeny lht cllcneíc is mindig crő cs kitrtiás sugárzott belőle. Különlegcs sszony volt, példát muttott minnpjlk mábó rendezünk. dcnkinek. Emléke örök.k.é velünk mrd! Hirschberg,1998.ugusztus5. p"mn.r_ Rüdiger Woh po gármester Brunszvik Teréz nplój ígl érvcget:...másokt rábírni iór péld cs tctt áltl, ez vo t életem célj.. Köszönjük' Mnci néni! Nyugodiékbékébcn! Szeretettclüdvözö.. 6,, t++t++{f+f+tr t++it

2 á í é í á Í ó á á ó É É Á Ü Á Ü é á Éé Ü é éíú é É á é é á É é é é É ó é é é é é á ó ö á í í á ó á Í É ü Íü ű ő É á á Í ő é Í É é á á ú ó é ö é É é É ó Í ú ó ú ó É ó ő é é Í ö ó á é á á á é á ő ő ü é é ü ó ó á ú Íé é É é Í ő ö á ó é É ö é ő á é á É ö á é éíá á é É é Í Íö é é é ü í ó é Í é é ö é ó ő é ó á é Éá í á ó é í Í é í ó ő ü é ö á ó í é ö á á á á ó ú á é É ö á Í é ó ó í É é ó á É á Í í á á ű á éé é ö Ö

3 .l Pi ismlótih írek 9S8. uousztus 3. oldl Vll évínfuxrr5 s'&d z erdőbenis szívesenbók ásztk,eprésztek, má náztk, mdárfészkeket kerestek,játszottk,nohezt z urdlorn erósen ti tott. H z erdt>i5rok rjtkptk, e zvrtákvgy megbüntették őket bn kigyu ldt z erdő, kb. 10 grerekek líróíon tryerefuálék/t. 1átéks holdnyi eégett.z urd mifőtiszt következőképpen számoltbe z esetrő He ytrtótnácsnk:,,'.. gyújtás Horváth.Mihá y 12 évesfiúá t,málnszedés klmávl történt. biinos fiú, gonoszságbó, ki nem szándékos mint játékot, nyárfelszbdu ást, sok é ményt nyújt pjkosságbó vétkezet, 2 hónpi gyereknek.szerettekjátsznirégenis gyere. inkább meggondo tln egtöbb e záráss és 6 vesszőütésse büntettetett z Esáergomi játsznijó! kekkárf un,kárvárosbnéltek: Megyei Ttrvényszék á t.'' Mit tudhtunk régiekjátékiró?mrdtkc z,t890-esévekben bshrcitég{gyár teil. ftnn írások játszdozl mrótigyerekekről? - lgen! etén z gyerekeicsptostu játszottk. idénymunkások Kétségtelen, hogy évszázdokkleze őtt, de z gygotszá 'rtó mégnéhányévtizedde korábbnis prsács ádokbn Egy kisgyereketjátékközbene ÜtÖtt pedig csi e. pocsolyák, Máskor vizze telt gödrökkrrnemcsk fe nőttek, de gyerekekszámáris e ső volt játszdozó nyékén gyerekek közül egy kicgi vízbeful cft. játék. munk,s csk zutánjöhetett Mihe ytkkorlett m élőöregek ismeretei,emlékeiszerintelöfordu t,hogy gyermek,hogy hsznát vették'zonn őket, "beíogták játékhozjutottk. százz erejüknek,ügyességüknek megfele ően ányoktis, f vktjáró,,rongyoszsidóktó '' rongyért, ócskvsért,bőréít, fiúktis munkárfogták.hozzá ke lettjáru niuk csláct zdfordu ótájékáncsontért, oreg to lért cserébe: bögrét, cseréptányért, cseréptált mindennpikenyeréneke őteremtéséhez. Ezze egyúttl lyenkormeg stt, hogyrádástnultákis prsztimunk sokféletevékenységét t- dott vándorkereskedő. gyöncserépsípot, vsztil őszig mezei munkákt,z á lttrtást' ház kö. nk, vgy ku szerint kortemuzsikát, ru imunkákt, szerszámok, hsználtitárgykkészíté- gyót,színesgo yóktvgymás prtjátékotis dott. Csk 2o. százd első évtizedeibenkezdett sét,jvítását.segítésközbenmegismerkedtek f ukihogy váej,z esztergomi, párkányivá'srárbó zösség hgyományiv, szokásiv,szigoru rendjéve ' e terjedni' vgy hosszbb útró hztérve módosbbprsászütlk ktvetelményeive, melyekhezmindenkor k mzkodniuk játékotvgy édessfuetc:eke ett. Csk későősáő kor tvszigjáfittk isko áb. hoztkv micsecsebecsét, KevesebbidejÜkmrdttehátjátékr,mint egtöbbmi rnetéjüknek. Lőrinc-npimrótibúcsúáhittosságis kez. gyereknek. dett kibővülni 20.s' 30-sévekbenvásári sokd ommá prságyerekeknek nem vo tkvásáro tjátékik. játékvásár áscsk ennek százdnkz e só - gyerekekngyortrnére. színessátdón - me yetlet vertekft. csecsebecséket, gyárijátéko évtizedeiben kezdettelterjedni.lk mgux,ngyobbtest- templomtéren kt, édességeket árultk. Nem hiányozhtott sot<ig Véréik vgy szü eikkészítették jobbár fábd,-gygbó, rongybó,ál tiszőrökbő,ntvényekből'mgvkból, stb. csizmákt,gomboscipóket, jbiktárusítóksátssem. ott vo t vándorfényképész, vttq.kzokt. Játékikklrendszerintutánozták fe nőtteket, fknlsme ett fgylltosis. zok eszközeit. Pl. szívesencsináltkostort,szekérkét, ros, csengettyris gyerekekgyűjttgettók búcsrjnrb kis pátot,kisstprűt,krdot, Ehhez pénzke ett. 'bkszekeref, kisgereb yét, kopját' nyilkt, prittyát,fpuskát, sípokt,kisdobot, pénzt k ászszedés,libpásáorkodás,gyümtlcsszedés náclihegedűt, cirokhegedűt, vízipuskát,tutjt,vízikereket, jut9 máu néh kptk szüleiktól néhánykr:jcárt,fi k{rt. egy töredékét tetteret mgukrnk' szőr bdát, rongylbdát, csuhé-vgyrongybbát. Á tokt Mások npszámbénik mert ttbbit szü Őknekke leüdni.kihkultz szokfu frgtk. BogáncsbÓ bármilyen tárgyt össze l]ntázt!' lehetettá lítni, p. bb számár ágyt,sziátt,pdot, is' hogy keresászülőknekíl ettpéná dni vgy Étékd búcsúbn. stb.virágokbó,mgvkbó koszorut,nyk áncotcsíná tk vennikereságyerekeiknek Régebbenkrácsonyvgy húsvétmegszentcil kis ányok.homokk, gygg 'kvicsokklis ngyszeünnepénnem vo tszokás jándékozgtr*. Cská zo-lt, Íel.9t.lehetettjátszni. ptkok ezemyi ehetóóéget 30-s években ett egyre gykoribb ilyerrkor hsznos kíná tk. Dun is, de á szu őkti tották] mertngyón dás után pedig egyre álténosbm veszélyesvo t.enneke lenére - főleg fiúk- ott is játóáot- jándékok tenni krácsonyf á. tk' pé dáu z ál tok egeltetése ktzben. Nyároná rtoti. váltjátékokt Újtm nlint bácsi (most 89. éves) e mondte, kus temetónél (de másholis) gátt,rekesésse fe nőttek ttvá duzzsáoüák ptk medrét,hogy tűz esetén logy gyermekkoébn fiúkmguk-kéccítette rorbté legyenelegendővíz.libák, kcsák úsátáéánkívülm- 9'u.t'botokk mi yen Ügyességijátékoktjátsz-dtíx' guk gyerekekis itt ÍÜrtdtek. fiúgyerekek csriggén,. többsége itt Kedve ték "...dublesá, bigét, cominyúiát, gülűzésf. hrmínósévekfutnultmeg úszni,íejestugrni. iányoknkz i yésmi Tétit'. pitykézést, jénterjedte Mróton futbl oás benlekÍtót* sokáigi et en vo t. mjd egyesü ctetis. Mózer-kertbt régi írásokbnt á tmut ástjátszdozó egy futbl csptot, gyerekekről.pl. egy ttrvényszéki jegyző- volt pá y, kputeleinte1-1 edobottkbátvgysryke tnúkih lgtási könyv 1744-benDtmts és Mrót ftldesur]nrp.er6oen jeleáe. kislányok is szívesen á kuttt,ho vo t birtokhtár. z egyikmrótiöieg tnú "3ilriáeK' vdtevkáztk. búii' ztlct ág!", pár gyerekkorábn, hogy e öre fuss!',á Rákóci háboruj ioeien "Búli' játékokt'hátu só 9]T9!d.t9. ( ,.1) játszották.mkor peoigrréf megy...,,.'.e két he ységbenlkozó ifiúság-és gzd.rétre ngyone terjoctt gyepkcsékegymás e lenháboruságotjátszottát< söt< iz- kphttkgumi bdákt, "hmáisko '. Bizonyár más iátékokis szokásbn ben". háborusdibn,,...figye emoev-etter htárt" vo tk..t jt tudnk még' ptkig Ktves enne,h elmondnák! kimentekésottnhrco tk ésveszekecltek 99ymás ktzt. mróthi gyerekek ptkon innend. Lt,kácgÉVergr Errter P{tntyú hegyettrtvánmágukváránák. E tnúmg is sokszorjelenvolt gyerekekktzttt." * * * * * * * * *.* * * * * t * it *?

4 Pi ismlótih ílek 1998 unuszlus 4. o dl Vl - ÉvÍolum 5 szám egu ió gu yásíőzésre p ébáni udvtán. meretet, betűzest, lkismeretet. számo. hiszenmiíőzniis tudunk!játékr.pingpon- lást' mgyr es némct szvkt, termévn ehetősé. szctrjzot, technológiát' mestcrségismere_ Elke=dődcitt nyáriszünet.úqy gozásr temp omkertben tet' földleírást' mérték-és pénzismcretet, gondoltuk, kirándulásgkt szetvezünk, gtink. Szeretette vátunk minden éncket,...z óvodák vcze-tesétférfi tni_ hogy gyerekekne untkozznk otthon, hiszensok gyereknem meg.unyrlniés gyeleket,ki cst koznikt hozánk. tók látták el. Irányítiísukltt kicsinyek. csk kel két monitor fo3llkozott. fogllko e1tijbben tv e őtt ü nének.ezze z Ehhezsemmimás nemszükséges' normáinkelíogdá' zások 8 órkor kezdődtek imávl ésénckotiette Káimán tyához Íordultunk, támo. kedv. mi vise kedési gtt.m*gbeszéltük. hogy mindenhéten s. 5zívesenÍogdunkel másoktó ió kcl. játékidő fogllkózások ncgycdét kedden9 órkorgyü ekeünk temp omté-ijt eteket, eddig számunkr ismelet en tette ki. renésgylogvqykerékpárr kirándulunk uticélokt.hmtosnvége nyérnk. z ngylkerteket 2 évcs kor,,szélrózs minden tói 7 eves korig látogthtták kicsinyek, Í ukijrnyékére, ho nöqlon sok szép után szétszóródunk khándu óheiy vn. Mi. idősebb gyerekek, irányáb'l s z utoisó wben sjátítottákcl z elemi ki kult iobbnisme{ükmárezeket helyeket.így Beméliük. kijzijs élmények, ismeretekel. Lényegébcntehí z óvodák éská mántyát Kálmántyánkis megmuttjuk gyijnyijrű blátságokrnegmldnk z lsó szintű okttás fcldtát látták cl. táiktés kijzbenismerkedhetijnk is egy. is gyerekekveszikkorrjl. z óvodák 20 krjcárértqgy jámbor'. EádlKl.qzttn. 'hvi máss. rendes, fej ctt gycrmeket dnk át' kt E ső úticélunk Hlstó volt. ügyes es értelrnes,úgy' bogv szülők Gyioginduitunkútnk,igz. eiégkeve. gyermcket már minden ház].rtásimunk sen. Sz gnnét sütijttünkés eqy nqyot felhsználhtják' s vsár. clvégzésérc nnepelt m8yr óvodázttás. ünszámhiíbotúztunk. Ká mánty is nöqyon npi iskolán kiv{il nincs más iskolár neleltünk mi is z óvodábn mgát"soktbeszé gettijnk. ió érezte szükségc." Kijvetkeő lk omm 6.7 6/ ltt 10 kisdedóvó Dunpilotlátogttukmeg. ide Kélmán 1828 júniusábn mcgnyílt ty sjnos. kijte ezettségei mitt. nem Budán, Mikó utc 8. szám ltt z clső kult,s létrcjött egy,,nemzetiegyesülct'' iiihetettvelrink.lekereketiink pdr. óvod' mclyct kor cmclkedctt stílusá- is z újintézményterjesztesecéljábó. m Teréz rosszkrói, irigci ddig mcs. soktíijlijdtünk és bdéztunk Perszeittis bn ngylkertnek ncvcztek el. kel ettvlmiizg msnk történnie: Kriszti1775.jú ius27-én- mint rng terkedlck' míg o kiszoru i hzi óvodi nát kicsik ruhástó Íijldették meg Du. irt -,,4 kelő nppl'' jött világr mozglom irányításából. Lctette mgyrnábn. délutáni órákbnélkeztünk hz Brunszvik Tcréz, óvodtörténetünk kö- orsziígi óvodáit Istcn kczébe cs hsznosímik ósty és Tmás meghí. vetésreméltó' krizmtikus szcmélylscge. tott mgát ott' hol tudt: külföldön. vott minket iú ius2. -rekirály-kúkeqy Már kortársi legngyobb mgyr Hztéresc után sem hgrt cserben z " ngyszámháborúl. Kétórásútunkt bicik. honleánynk''titulálták. óv'odi mozglmt. példás dázlt tovább liveltettükmeg DiimijsrÍn keresztijl.mikor Helek ót olvsgtom z életé- tette dolgát. megérkeztrink. Mik ós tyáékngy brijm. gy gondolom, Brunszvik ről szóló könyveket es 9g,' hihetetlen me Íogdtkbennünket. Íárd mk Teréz m is képcshtni: é etpéidájávl és egyéniségctismertcm meg. 87 évet élt, kipihenését kiivető számhábolút mtóti írásbn ránk hgyott mgvs gondoltingyon fontos történelmi időben. z orcsptnyerte.ngyonízletesgu yás eves vl. rr int' tcgyük fel mgunknk vo t győztesek iut m' vesztesek szág polgári átlkulását es ncmzeti kérdest:mi végrevgrunk világon, mi ebédie. ebédeteqy csi gtúr követte. függctlenség ügyét npircndrc tiíző rc. küldctesünk - embcr mivoltunkbó dódójárunk. Vörösmrty, midew ádekes e ődásth lgttunk meg formkor kezdetén Szcchenf' Wessclénf, Kölcsey, Deák, n, nemiink szcrint cs egycdi dottság honíog ásró. melyetegy idős bácsi inkból credően. tltott'kel emesé ményeink után Dobogó. Kossuth nwe fémjelzic döntő időszkot. nők fő hivtás pcdig z nyság, testi gi gondolom, Brunszvik kő Íe őlgurultunkhz' Mindnnyinn. qyon ió éreztük mgunkt Tcréz helyc is közöttük vn, hiszcn z o es/vgy lclki értelcmben.,,ny és p, twókenysége is bcletrtozott reformkor mgtokon kezdjétck meg gyermekeitck,,vendégségben". következő k ommlis legncmesebb törekveseinek vonultáb. nevclesét!.' ketékpárr ke tünkútrés már tijbbenis o vsottság' míívcltsqg tekintetében Szerinte hclyes önismeret es önnwelcs vo tunk.cst koztkhozénk. isme*e. messze kimgslott női kortársi kiizül. mindcn embernélíontos, zoknál pedig, déscé iábólis - hittntábolb indulókis. z első budi óvodlpítás kifejezetten klk glermckct nevclnek, elenged-hetctlen. Bízom bbn' hogy o - múihmvskővo t cé.ho vdászház történclmi tettnck számi, ez ugynis tunk kivételescn ngyszeríílkj - minkijlnyékén sétá tunk, megnétük z áüto- Közep.Európ üszonyltábn is lcgelső den mgyr óvónő büszkesdge! kl vddisznókt'lovkt.jókt nevet- volt! tünk. kisebbekneknögyon tetszett.hogy Brunszvik Tcréz hzánkbn z thrró.ér z ty vo t,,selegfiitó'.ü vo tmindig elsők között irányitott figrclmet ncvehátu sotbn.melte nemiárt méqitt És lesrc szoruló kisg1icrmekekrc. Ncm győzte pelsze ketékpán és hátizsákostulist. hngsúlyozni' hog1i gyermck. ki pokéntsem átták még.legköze ebbi útunk tcnciá isn,.z orszá,gkincse es nemzct <=><=><=><= r.=:.=r.=, Máinoszh& vezet. 0rijlünk. hoqy min. szcntscgc'' _ záút válik ténylcgesenis den lklommltijbben vgyunk, mind kinccsé, h megfelelő nwe ésbcn része- Kompuleres lólósvizsgó ol volt jú ius14-én tiibbenkpnkkedvethhoz,hogyvelijnk sül. o köxégi movelödési hózbon, melynek mégz iyá. iijiienek! gz.iól e Íárdunk. z clső óvodánk mgyr sorón minlegy 40 pi ismoróli lokos tokorí. es nk is vn izom áz egy.kétbicikl[zés után..mmindeee törpij z utk hsznmellett: németnyelvű volt, mivel z óvod némc- lotlo meg Új szemüvege megrende ése. kor cz Esáergom.Pi ismoról ouíóbuszúí megismeriük. segítiükeqymást,rádásu - tck{kt Krisztinvárosbn volt. kö tségeit. Brunszvik-h4gytékbn eddigmégmindig.ióidőnkvolt' megrende l, újszemüvegeket egy hétmrdt ránk z l829-bcn megnyíltpesti Hmrosneqyütt megy egy te késóbb, jú ius 21-én vehelték ót o Iipótvárosi Szcnt József kisdedóvóbn cspt hittnostáborb[2e Íő] Sziget. közbe. z úitáitzty Íogimegmuttni'tnítotttntárgyk jegyzéke' módszcrtni T ánmég ny& folymán es klmunk útmuttásokkl.tnultk vllást' betűis- ::"::::::: ^^ Lg és..szupercspt" Ká nnén HHHHHHHHV HHH

5 PilismrótiH írek1998.:unusztus 5 n dl Vll ÉuÍnlum 6 t:ám sz4t..lír P-KEZELI]E5 5ZÜVEü$ZERKESZTÜTNFÜLYM KEZÜŰKNEKÉ5H ÁDÓKNKl Ke őszámú{!!!lielentkezőeseténúibó tnío ymot indítunk müveffidési házbn.mostmál egr tnío ym tpszthtilpján nyu. godtná! íthtiuk egy hét[3b órl lttsziivegszelkesztő.dtrtigzít6. tábláztkezelőproemok$dindows,wrd,exce }segítségéve megtnu irti számítógép kezelését éshszná tár.,4 Ít,edinWb ugusztus24.tő 28.ig.npont#.14b.iq, vgy14h.2ü.ig'á tn ofum du kezdőknekb 500'.Ft, hldóknk Ft. Érdek ődni,. je entkezni 47Ü.195.os teleíonon lehet 3h.1Bh kijzcitt,il]etveszemélyesen PolglJrízseÍ mrjvelődési ház igzgtónál. 5lkeres *,t?sg eseténszémítógép.keze ő ésszijvegszefteszt6, i letveszámítógép.kezelő éstizemeltető bizonyítványi dunk. Eépetésdokumentációt biztosítunk. Jebntkezésih ^táruq.í93b ns.q : f 4 kolábbitnío ym 23 ie entkező vglt,ám 7 ielentkezőszémálldőkiiáen kedvezőtlerrné iúnius22.26.igtltott.eredetileg véltz irjö. pont. gy. tnío ymkezdés npiánje entkeő 1 főve egyijtt.]7.envégeték eizt tnfdymot, melynekvégén mindnnyin skeles vizsgáttettek,s így átogtásibizonyítványt kptk' Hemé em. kijvetkezőtnío ymnk is hsonlósikelelesz!kfi.em e entkezni szándékoókt. ne e uto sópiündigvárinkie ent. kezésijkkel, melt htáridő{ugusztus 14.]dÉ utánién vá.:sztkel dnom tnío ym e ődóink,hogl koráb.bn letolt t ioun tesz. e ke őszámúje entkezöve indíthtó tníolym Pilismróton. vgyvá l htnk máshelyentnío y*o[bb"''' z időbení díiáv kpcsoltbn: részletíizetési kedvezmény nincs. tnfolym Íentebb 4 tníolym ie zettkijltsegeit kezdésnpiánkel beíizetni. Temészetesen igény eseténmindenbeíizetődottvá kozá*bn e számolhtó sziámlát kp! w"?"4á.,'i.i:i;1"*l:,,, i'l xözénoexunt MÍívósáe ep Pilismqróton F grmqdík rendezte slkq om}ng ngári művószte epót pi ismróíi ré$isko áben nnemooképzőmfrószeti Műhe g. qgssnhq. ggomáhngá vótót{botmuhkáí{bsh vógzettkópzóművószek,míívészeti fiiiskotásokós kezddk eg! Íitt vettekészt. NádolTíborfostíművégz irángításe q me ett dóle őttökmode t utánífustósset, rgtzo. áss.q dél'jtánok z eguíkfqnteremben kiq q. kítotfmúerembeh, vlgg e f ukürngékén végzettqlkotómunkávs te tek.z íg szíileteff műveketsz s kotóte e} teg irendszeresen közösenértékelték, e emezték. gzerínt q műn{dortibolvéteménge vószfe epi mqhkqeredmónges ós hqsznosvo Í. Tprveikszednt 999. iú iusát is Pi ismq}óton tö tik.. tlőfut - KÓzségÜnkbensok embertérinthet,ezértfontosnktrtomközhírré tenni HungáriBiáosítóRT levelét: Tisáe t PilismrótiLkosok! Tiszte ette értesítem tnöket, hogy1998.szeptember 01-tö HungáriBiáosítóRT Pilismroton fogdóóráttrt.hetye:mr]velödési Ház. ldeje:minden hétfón16 -t! -ig. HungáriBiáosító RT-t Lénárt stván(te.:47c-1:)területiüz etkötö képviseli,kinekfeldtz lesz, hogytnökhek éscs ádjuknkbiáosítási szktnácsdójlegyen. Szo gá ttásink; - szerzódéskötésiszktnácsdás ( kás-,gépkocsi.ésegyébkárok,utási biáosítás) - k9rbeje entesek. díjbeszedés - biáosításiésmgánnyugdíjpénáári tnácsdás. Sok szeretette várjukkedvesügyfe einket! HNGÁRh B ztosító RT Úgy gondolom,hsznos kezdeményezés fo $tojz RT' ígykü ön utzások né kíi intézhetjük biáosításiügyeinket.,*.,#n?fi'n!1ő"j,n"u L,/ EI L./ LJ L)

6 Pi ismrótihírek.l998.ugusztus. 5- o dl PitismnÍtiÍidőzés Tombol kánikul és ki teheti. r yenkor vízprtokrhúzódrk.z emberek keresik hűsítóhbokbn Íe ÍrissLi ést pihenéstés vízprttszórkozások1' flutó 3 kmre Íekszik mi strndunkme y Ílu lkosságánk (is) kedvenc helye. Ez Dun megyei szkszánk zon ritkrésze,ho kije ö tstrnd és kemping terü eténsátorozási lehelóség vn. Íás. ÍüvesterÚleten ehetjálszni. npozni és jó ehetóségvn piknikezésre. sz onnsütésre. bográcsozásr is ki eló the yeken. prtról csodá tos kilátás nyí ikzebeqényre, kórnyékerdeire,b hegyekre. Dun vízíe ü ete is kíná látrriv ót bámészkodóknk hiszen uszá yok séthjók motorcsónkok sze ik hbok1.z rttüdu ó vendí gek és sünidóegy részétitttó tók ke emeskikpcso ódást t ánk ío yóprton. m víz. Ío yónem csk jó brál ehet hnem veszé yese enség is. hiszen emberá doztoktis kóvete hetés - sinos. kovete is' zt V.ái{ovrn 5. szám mondják hogy - bármi yeníurcsis. de - z úsznitudók vnnk eginkább veszé yben,mert ki nem fud úszni,z nem megy mély víz köze ébe. óvtos. ki pedrg,,ur j. hbokt sokszor zuhnyozás. moskodás né kü ugnk vízbe.íe hevü t testte.te ieyomon.bátrn. messzire e távolodik prttó,ho - h szükség lenne rá - nincs segítség! Ennek szomoru következménye ehet szívgörcs, á u ás és víz ttih á l gyerekek számáí z úszógumiksem 'le entenekte jes biztonsá$ot hiszen zok ki yukdhrrk.egyedü ne engedjük be óket! Vigyázzunk gyerekeinkre és egymásr hogy térry egke emespihenéssel.te jene nyár és élvezhessükminden percét! ki vízben keres szórkozást vey rizivízisportokttnuljonmeg úszni.isme4e meg z pvetó szbá yokt' Jó szórkozást pihenéstkívánunk Dunprton kikpcso ódáshoz. de gondoljnkzokr is. kik ngy melegben dolgoznk I - Eádt?é - Ün n eoettek n émetb rátink 1998 jú ius9-én ünnepe tékhirschbergi brátink városi strnd megnyitásánk 60. évfordu óját.z évfordu ókp csán hirschbergi,,hirschbergernzeige/' címü városi újságjú iusiszámábn olvstunk. brátink egyik büszkeségérö szóió cikk röviditett fordítását - fordítás Pitrik Zsuzsnn munkáj, melyet ezúton is köszönünk - kozreáájuk strnd;d készü t rjzzl együtt' níjus 2órín fred Putz ipcseirnerrrököt kették Íe o terv kidol9oísrírno rípri isi1n )<ezdték e z é:pít <ezé:st.bykrn 10-14óníkot do goziok. (lewífunr krónikís beszrírrro ró o, hogy388 férfi ó9ó csi lefö det <ísottki. sz<í ított el. Á str.ond Íe e.píté* összesen 97 ffi.-reichstmrk.-bokerü t. úrgyt (Hircchbrg egyik bgfntogbb ipri trunlohcfu) 30 ooo...reichrmrk. hozzríjóruldstodott oz épí+kezéshez bono köwfkezö sojtóköz ernrénytktrék közzé: oz uszodoovrtósrírc: "Hirschberglfu e/ fe híuíso Szomboton.július9-éndélurón3 órokor fehr.otjuk ríjnyóri fi.jrdönkei és ezze rítoduk hszníhtrc. z l,szso testgtokor otok koroní}r, tne ybeiktottotoft o testgyokorh'ok közé o birodolmiszövetségben,oho mindensportdgt fej eszterrek,hogy eszsys,erös nem. "gylry,"bb srnond zedép,etnere ierrek,orne yoz é etninden köwfelrrényé lezfe tud rröni....o rryrírifiirdö fe épü t,orne y nr6sze "qyii környéken.területe 1 hektór. o medncelryyseq 5o x 35 rrreter,ebbö z úszókszórníro 50 x 18 rrúier-jut, z tlsini rremtudók 5O x 7 meteres területet }rcszní hotmk.áz lgnítorony - ohonmn w óbon rre trírryolnilehet oz uszodo gyönyörú iervi-git - eqy L ltáte''es. eey 3 méteres qt 5 nétere-sugrr5rí kísso rende,lkezik... z lszók ész úsznirremtudók szdmír^o kijelö t terü etet eey betorcsz opbodpí. tett drótnícs uíhsztjo e egyrnístó.omely nreguádioz rjszni nemtudókot o rrrty vízbett'rténö csúszrístól.á s}r.ondterületén 4 zuhorrydl o f ürdözök r ende <ezésér e. vízwé y*rjszók szrírnírol,5 és2,2 nétcr között rorr.oz rjszni rremtudók szdrrrírokio okítofi rrcdelceté;szuíznélységepe/ig o,8 és lj trter között vun.áz u9rrídrokwélysé93j nreter. Á gépkocsivol érkezök szórnírglru4fe e ő rg fuú porkolót epíteffekki.. z ábbikbn,,hirschbergernzeigef em ítettr1z,íme:.60ríí!..'.o HIF3cx!tFo vo6elsch.u. EtÁ.: t''r tetp' 6.. PTZ. I X6, Í!qi'ró-.ú. i^*.wrr

7 PilismrótiH írek1398 uouszlus 7 o dl V évío um5 szám P Lls M.{nÚ r.0 n nl Ü5 TKÁHÉKsZnvETKEZET Tfut KBZTTÚJ Táiékozttiuk flu kgsságál, Íe úiítás hoqytkrékszijvetkezetijnk. átépítés, mitt.átmenetileg Köztársságtér.t3. Pilismrót, számlttihe yiségben épületej üzeme ' [ régihúsbo t gyíe eink telieskbrűkiszolqálásáttemészetesen z átmenetiidő lttis biztosítiuk. He yi eg kicsitszűkijsenvgyunk.káiijk megéíté. süket.. z ábbi munkáltok előle áthtón3 hónp ttíeieződnek be' 0któbel 3] TkrékosságiVilágnp, ekkormár. lemé hetőleg áblánbemuttott dekortív épü etben Íogdhtiuk Ünijket Szeletnékkijszijnetetmondnizoknk,kik megtiszteltek bizlmukk minket.betéteiket ná unkhelyeztékel, hite ttő ünkvettek igénybe! iijvőbenis készségesen ál unküg!íe eink rendelkezésére. i ]. Mtúánsné ÚjyrezeÍőpzgtó

8 Fe hívás!. ideig enes pilismrótidunprt vry á ndó. kóinksegítségét kéliserkesztő: szemtnénk bemuttnidunpiládekes fogl. kozéstűző. vqyvlmimásokbólérdekes kóit.sokón tlánnemis tudiák- kijzijttiiképpen segítségijket kérő.. hoqymilyenérde. kes é etutkt bejártszemé yek élnek,pihennek dunprti hétvégi hézkbn. Ene eqy igzánvé et en ismeletségem dtíbbentett lá: Polgármesteli Hivt bn vo tszelencsém ijsszeismelkedni egy ún,kilő kiderült[ekkormár számomlisj.hogy mlótidunplt gyklnittpihenőideig enes kói. beszélgetést má.márudvrit nul nyúitottm: szelettemvo nminéltovábbhllgtniz ádekes é etút egy.eg tijrténetét' me ynek soránzsiáló cskúqy, mintídkáró is szó esett'z il etőű clip omécii seo gá ti ideiének eseményeit hl gthttm. EglszerűenÍntsztikus vi ágtárultíe e őttem v mikgli mototcsónkvetsenyző. tizenijtszijrijs szágos blnok,illetve vetsenyqyőztes" ok evelesgépész. éshiómémijk, nyug rnzott dip omt szvinyomán.. h z fu beleegyezik. olvsóinkklis megismertetem; Nos, kkorile-zlemú$. hogyezt z é etutt kkorhtároztm e,hoqymegío. g mzom e fe hívást' juttssáke pi ismlóti Káem o vsóinkt, hoqyz em Ített szempontbó ádekes embeleknevét,címét müve ődési hézb!segítsenek. h eqyetértenek ve em Íentiekben! B vsóinkés mgmnevébene öreis kijszijnijm midnisegítőksegítségét! Po/qÍrJózseÍ H1 Íe/e/ósszerkesztó1b.múte/ódésiház gzgtó z nvtei Íinnepe sárológii mesék nytejiel!". ígyszól szlogen. közis.,,természetesen'.. mert plkát- gyermekét szopttóédesny mü"fogdt" velödési ház klubszobájánkjtjábn pzáíh npján, jú ius3í-énérkezö édesnyákt. Természetesen eá áthtták j ege órembntz orosztán1ásztorfú és. br ti cseppet sem z nyukákklérkezö gyermekekis. Kötetlen, bensóséges, voh bétságos.nemesettkétségbe. Fe röppentegy pcsirt bo do" igzi (igzánjó érte embe véve!),,nöi csevejjé"váló, hngut- gn h gtt énekéthrrytíekijdt vóviégok közölt egyiiüdúdoh tos t álkozótszervezettés vezetett igen tpinttosn,ám dongókkl.esteíe é ng}rcnkorgoüz Éhségtó g)ltlmrde eey ngy hozzáértésse Pilismrot és EXimös védönöje, tiicsók muzsikizt is Íe edtette rrele.e je ig ludt számoh z SzentjóbinéPirosk. Míg Esáer (másfé éves), lgt in (4 égboltíeny4óesi g tés kiizben rrgondolt hoey csk eszébejut éves), stván (í4 hónpos), Vivien (9 hónpos) mguk v kinekotüron.hogy enniv óttkróthozzonneki.etól ovn öröm módján játszottk,vgy ddig rdtszétbenne.hoey riigtrine udtés i ltossúlt ibpecserryéról "fogtlkoáttákédesnyjukt' sok.sok komo y,e sösorbn mezfte en tket érintö do ogrolesett szó. álmodotlme\et egy bombjó kú.természeeseníélig szo gáltíe neki'regge pompás közéeeltelébredtés Szó esett z ENSZ x. 2&i közgrnr éséól,mely elfo. tiindérkirátynó gdt gyermkekjogirolszóló egyezményt, mely kimondj nontz e óó nprultnu ságokthogy sohsemkel kétségbevlmijó.v rni gyermekeklegjobbegészségiállpotáhozv ó jogát. M- esnlmertmindigtiirténikve e -bombió'. gyprszág 199&bn É": mozgósították i ország "mozdu t védönöit, közredv Népjóléti Minisáériumés z N CEÉ MgyrNemzetiBizottságNyíltlevelétz nytejmlágnpj (ugusáus1.) k mából. Szó esett z 1992-benelindítottkezdeményezésrö, "BbbÉtkórház"-Íó. Eá címetelsökénteuropábn(!) DebreMár elóre Ízot gondolítl SZtJZszbrfiú. hogy egyedü kel ceni Nói Klinikkpt,édemelteki. mjd ennie lege ón. Most hogy eléftezett z idó z indulásr ef pvönvörú gondolttl. egy ngotszü észorvos,grntly Dick kezdetttáini bje. gyomr hót fog láb bicepsze. hj Red szvivl - fejezte be Pirosk z édesnyákkös'önte údtlp Perste. meil mindig ó kpi legvckbb lege ót egr sé!1z újszülöttnekigényevn: z ny krjiákme egére, vckbb á bkkl. De most is, mirrtmindig.jó e óre gondoskodot em öjénektáp á ékár, biáonságr, mit z édesnyje éne siá jó étéró.tett triszrr1áb szpirint Crritmint oíícseppet ndo<int tétv mintmézet bort k ácsot íokhgymás mrhsüf' te nyujt. szopttásmindhármte égíti ki egyszerre." Kedves nyukák! z nyi ösáön kdátyoktó mentes tet És hzikolbászt. El ér mé9 á sztrprbn hitposó csizmi lehetösegét kívánjuk tnoxnen Tudják eleve kucsm' bekecs. mert ug!.n most qlár rrn. de sosem lehet fudni. mi,,kiélésének" egészségesen indítnigyermekeiket(z nytejsegitségévet jöhet közbe. Medw e nem bbé ki mégz idó sem. is) z életbe! - szetkeszíó - óz n} u óz ld íl Q ld Q u ó/ ÍDQ ld 4 ld Q rdó2u Q rd.n} n!í/it u u íl td Pilismróti H ílek He yifinkományzti ld6szkilp FelelősszeÍkesztő: Po gárjósef Kidi:Pi ismrót Po gármesteri Hivtl Seerkesztöség: Pilismrót, HákóciútB. Te./Írr: 33/{ '

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben