Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ::.::li:.i Mróti l"iírek1ogutód3 t*rtlombó{: tltrschbergi kosilntó FórrrrrDrrrryrÍon Bucsrlzw : r'iyárbúcsúzrercy'gt. "gőm VII. évfolvm5. szám 1998.ususztus :l.l. ::..llll.::.: ::::ll:l':qü&i::: :l.::...,. ';ffil:;;; ;;:. '.,:ril:#fl.:r,.:r 2.q&l' ' I{g5ronrinyink.. Ká mán ty ó* nsqrye'tcs4*! Ünnepelt mgrr ólpd.... szfunlbgérk e Btmfolyrn I'rfthósekp PÍlignrotm Koffiekü! 3- o*ll 4, ]i'{.!ili iii..i.ii l$;;iqű.!íi!. :'.:.l. 5.ÖHII 5. oüd8l 5. oi&i Tgk. s6v. táékodtój Felkívás sáológiii m 7. offel & ohl E. old'l 8.oBl Omepett*nmtW itk,' 6.,otrtt, Fórrrm Dunnlton Tisztelt Pilismróti Po gárok! Jú ius25-e,szombt.10 h,lqyogó idő. GytÍekeztek z üdü őtu idonosok vátv.váilterü etiíóruml. Íólumtálqy:te e. E öszor is engedjékmeg, hogy mind m- Íon.,cstotn..vízberuházás.Benkovics Lász ó po giírmester m& beindu tkivite ezésének ál potát. gm,mind hirschbergi kosságnevébenkoszontsem felvázo t teleíonhá ózt midrátélt,,ngyobbf tnk'trjnőcstom..il etvevízbelu. Pi ismrótihírekolvsóitésmindenjót kívánjktnök- házásr.hész etesen beszámoltz e képze ésekrő. kivitelezés nek ál miünnepük,ugusáus20-' k mábó. Kü on kezdésiés befeiezési időpontiáról. legfontosbbt-ti' hogymibe tiromés megtiszte tetés számomr,hogy z Ünneplés- Íogki'i ni-senr Íe eitette el. cstomhá ózt kiépítése ingt ben városunkkis delegációj is résztvehet:mintegy30 nonkénl fodntb kerül. mit ]0 éven keresztül. hvi.l.l Íorintonként kel visszíizetni. E mondt még.hogy fös küldöttségünk ugusztus 2o-án érkeziktnökhiz, próbá szerezniz É mi támogtást kérem,hogy fogdják öket szeretette! számukr vezetékesvíz.beluházáshoz ezze is csijkkentve kosokí l.tjdi.jlűtu idonoszervezettprogrmok- me yetírásbneljuttttkhoz- 0nkormányzt,. mint. sok költségeit.ngyiilijmömreszo gált.hoqy ie enlévők zám z Únnepségszervezöi - pjánbiáosr veszem, egy 80{00 embet - poitívhozzáál ásttnúsítottk Íeilesztéhogyjólfogják éreznimguktpilismróton. sekke kpcso tbn. z,"egyebek"-benszó vo t terijlet {/gy gondolom,hogy kozösentörténö ün-,,tisztságáló o gzoste kekről,, z tiles,vddohányos. melyeket nep és, z ugusáus 21-én15 órkornyíló,,hirschberg előszeretettel hszná nk tiszteltüú.j ötu idonosok szemét et. bemuttkozikcímü várostörténetikiá ítás, tervezett kó he ynek[tisztelet kivéte neklj..mego dást bbn átnám.h és Észo rriírk zokt. kik ehhez mód. tekepárbj,horgászverseny, bdrúgómérközésmind-. vennénk Íiírdségot ío ymodnk' v minth z [inkormnyztdót vetneki mind kéttelepü és koái kpcso te mélyítésére szol- szelhez gondoztln, elhnygolt telkekre. gál. Bízombenne,h megismerjük egymástorténe mét,beíeiezésül igz,hoqy kis lépésekkel is, de eliíe és ió ilányb életét, ku túrját, mégköze ebb kerü hetünk egymáshoz. hldunk. tvéhányhétteleze ótt járt Pi ismrótonegy, Tisztelettel: fulú///és vál kozókbó álló delegációnk Hirschbergbó és Dunprt \lyrí u.3127 Thüringiából.lx pilismrotiés községüt< o nyezetében évólehetóségekettekintették át. átog- Rút<zí.qt tás eredményeként néhányígéreteskpcso tki ku óbn vn már. Remé em, hogy tobb színtéren vló GyönyörÍl' csillgos, nyári estc vn. Már mindcn elcsendescdett. tlá kozás egyre ngyobb ehetóségeketnyújt két Fclnózck z égre' eszcmbe jutnk gy'crmekkori emlékeim. te epüléskozöttmár ki kultés még trt msbbá mindig zt mondt, csillgoknál lknk z tpy.,jroym tehetö együttmúkodés bövítéséhez. cs o1nét lrlgézzák z útunk. Sjnos, Ő már 6 wc mqfh. 9k. Ezúton kívánoktnöknek kellemes szórko- Hlálánk hírétz óvodábn tudtm mcg. Mnci nénimqfogt zást z ugusáusi. rendezvényekén, hgyományos kczcm. átölclt cs vclcm sírt. eseményein,hsznos ismeretekszer- mikor megsztilctett kislányunk, e sők között iött be kórház,,nyárbúcsúzttó'' b, megfogt kisbbát cs potyogtk könnyei... És most ő is zését Hirschbergetbemuttókiállításon! Kíváncsin,ószinte érdek ödésse várjuk Pi- clköltözött. Szomoru szíwel álltm koporsói mellctt: élt 85 évct.en csk z utolsó éveibcnismcrtem ot, de tiszt szívből ismrótoné óvid Judit kerámikusmüvész és Konyorcsik János szobrászmüvész október 3.r tervezett szcrettem. Hiányozni fog hcdvess$", z önfeláldoziás, hite, hirschbergi kiállítását, melyet német újregyesítés bizttás Törékeny lht cllcneíc is mindig crő cs kitrtiás sugárzott belőle. Különlegcs sszony volt, példát muttott minnpjlk mábó rendezünk. dcnkinek. Emléke örök.k.é velünk mrd! Hirschberg,1998.ugusztus5. p"mn.r_ Rüdiger Woh po gármester Brunszvik Teréz nplój ígl érvcget:...másokt rábírni iór péld cs tctt áltl, ez vo t életem célj.. Köszönjük' Mnci néni! Nyugodiékbékébcn! Szeretettclüdvözö.. 6,, t++t++{f+f+tr t++it

2 á í é í á Í ó á á ó É É Á Ü Á Ü é á Éé Ü é éíú é É á é é á É é é é É ó é é é é é á ó ö á í í á ó á Í É ü Íü ű ő É á á Í ő é Í É é á á ú ó é ö é É é É ó Í ú ó ú ó É ó ő é é Í ö ó á é á á á é á ő ő ü é é ü ó ó á ú Íé é É é Í ő ö á ó é É ö é ő á é á É ö á é éíá á é É é Í Íö é é é ü í ó é Í é é ö é ó ő é ó á é Éá í á ó é í Í é í ó ő ü é ö á ó í é ö á á á á ó ú á é É ö á Í é ó ó í É é ó á É á Í í á á ű á éé é ö Ö

3 .l Pi ismlótih írek 9S8. uousztus 3. oldl Vll évínfuxrr5 s'&d z erdőbenis szívesenbók ásztk,eprésztek, má náztk, mdárfészkeket kerestek,játszottk,nohezt z urdlorn erósen ti tott. H z erdt>i5rok rjtkptk, e zvrtákvgy megbüntették őket bn kigyu ldt z erdő, kb. 10 grerekek líróíon tryerefuálék/t. 1átéks holdnyi eégett.z urd mifőtiszt következőképpen számoltbe z esetrő He ytrtótnácsnk:,,'.. gyújtás Horváth.Mihá y 12 évesfiúá t,málnszedés klmávl történt. biinos fiú, gonoszságbó, ki nem szándékos mint játékot, nyárfelszbdu ást, sok é ményt nyújt pjkosságbó vétkezet, 2 hónpi gyereknek.szerettekjátsznirégenis gyere. inkább meggondo tln egtöbb e záráss és 6 vesszőütésse büntettetett z Esáergomi játsznijó! kekkárf un,kárvárosbnéltek: Megyei Ttrvényszék á t.'' Mit tudhtunk régiekjátékiró?mrdtkc z,t890-esévekben bshrcitég{gyár teil. ftnn írások játszdozl mrótigyerekekről? - lgen! etén z gyerekeicsptostu játszottk. idénymunkások Kétségtelen, hogy évszázdokkleze őtt, de z gygotszá 'rtó mégnéhányévtizedde korábbnis prsács ádokbn Egy kisgyereketjátékközbene ÜtÖtt pedig csi e. pocsolyák, Máskor vizze telt gödrökkrrnemcsk fe nőttek, de gyerekekszámáris e ső volt játszdozó nyékén gyerekek közül egy kicgi vízbeful cft. játék. munk,s csk zutánjöhetett Mihe ytkkorlett m élőöregek ismeretei,emlékeiszerintelöfordu t,hogy gyermek,hogy hsznát vették'zonn őket, "beíogták játékhozjutottk. százz erejüknek,ügyességüknek megfele ően ányoktis, f vktjáró,,rongyoszsidóktó '' rongyért, ócskvsért,bőréít, fiúktis munkárfogták.hozzá ke lettjáru niuk csláct zdfordu ótájékáncsontért, oreg to lért cserébe: bögrét, cseréptányért, cseréptált mindennpikenyeréneke őteremtéséhez. Ezze egyúttl lyenkormeg stt, hogyrádástnultákis prsztimunk sokféletevékenységét t- dott vándorkereskedő. gyöncserépsípot, vsztil őszig mezei munkákt,z á lttrtást' ház kö. nk, vgy ku szerint kortemuzsikát, ru imunkákt, szerszámok, hsználtitárgykkészíté- gyót,színesgo yóktvgymás prtjátékotis dott. Csk 2o. százd első évtizedeibenkezdett sét,jvítását.segítésközbenmegismerkedtek f ukihogy váej,z esztergomi, párkányivá'srárbó zösség hgyományiv, szokásiv,szigoru rendjéve ' e terjedni' vgy hosszbb útró hztérve módosbbprsászütlk ktvetelményeive, melyekhezmindenkor k mzkodniuk játékotvgy édessfuetc:eke ett. Csk későősáő kor tvszigjáfittk isko áb. hoztkv micsecsebecsét, KevesebbidejÜkmrdttehátjátékr,mint egtöbbmi rnetéjüknek. Lőrinc-npimrótibúcsúáhittosságis kez. gyereknek. dett kibővülni 20.s' 30-sévekbenvásári sokd ommá prságyerekeknek nem vo tkvásáro tjátékik. játékvásár áscsk ennek százdnkz e só - gyerekekngyortrnére. színessátdón - me yetlet vertekft. csecsebecséket, gyárijátéko évtizedeiben kezdettelterjedni.lk mgux,ngyobbtest- templomtéren kt, édességeket árultk. Nem hiányozhtott sot<ig Véréik vgy szü eikkészítették jobbár fábd,-gygbó, rongybó,ál tiszőrökbő,ntvényekből'mgvkból, stb. csizmákt,gomboscipóket, jbiktárusítóksátssem. ott vo t vándorfényképész, vttq.kzokt. Játékikklrendszerintutánozták fe nőtteket, fknlsme ett fgylltosis. zok eszközeit. Pl. szívesencsináltkostort,szekérkét, ros, csengettyris gyerekekgyűjttgettók búcsrjnrb kis pátot,kisstprűt,krdot, Ehhez pénzke ett. 'bkszekeref, kisgereb yét, kopját' nyilkt, prittyát,fpuskát, sípokt,kisdobot, pénzt k ászszedés,libpásáorkodás,gyümtlcsszedés náclihegedűt, cirokhegedűt, vízipuskát,tutjt,vízikereket, jut9 máu néh kptk szüleiktól néhánykr:jcárt,fi k{rt. egy töredékét tetteret mgukrnk' szőr bdát, rongylbdát, csuhé-vgyrongybbát. Á tokt Mások npszámbénik mert ttbbit szü Őknekke leüdni.kihkultz szokfu frgtk. BogáncsbÓ bármilyen tárgyt össze l]ntázt!' lehetettá lítni, p. bb számár ágyt,sziátt,pdot, is' hogy keresászülőknekíl ettpéná dni vgy Étékd búcsúbn. stb.virágokbó,mgvkbó koszorut,nyk áncotcsíná tk vennikereságyerekeiknek Régebbenkrácsonyvgy húsvétmegszentcil kis ányok.homokk, gygg 'kvicsokklis ngyszeünnepénnem vo tszokás jándékozgtr*. Cská zo-lt, Íel.9t.lehetettjátszni. ptkok ezemyi ehetóóéget 30-s években ett egyre gykoribb ilyerrkor hsznos kíná tk. Dun is, de á szu őkti tották] mertngyón dás után pedig egyre álténosbm veszélyesvo t.enneke lenére - főleg fiúk- ott is játóáot- jándékok tenni krácsonyf á. tk' pé dáu z ál tok egeltetése ktzben. Nyároná rtoti. váltjátékokt Újtm nlint bácsi (most 89. éves) e mondte, kus temetónél (de másholis) gátt,rekesésse fe nőttek ttvá duzzsáoüák ptk medrét,hogy tűz esetén logy gyermekkoébn fiúkmguk-kéccítette rorbté legyenelegendővíz.libák, kcsák úsátáéánkívülm- 9'u.t'botokk mi yen Ügyességijátékoktjátsz-dtíx' guk gyerekekis itt ÍÜrtdtek. fiúgyerekek csriggén,. többsége itt Kedve ték "...dublesá, bigét, cominyúiát, gülűzésf. hrmínósévekfutnultmeg úszni,íejestugrni. iányoknkz i yésmi Tétit'. pitykézést, jénterjedte Mróton futbl oás benlekÍtót* sokáigi et en vo t. mjd egyesü ctetis. Mózer-kertbt régi írásokbnt á tmut ástjátszdozó egy futbl csptot, gyerekekről.pl. egy ttrvényszéki jegyző- volt pá y, kputeleinte1-1 edobottkbátvgysryke tnúkih lgtási könyv 1744-benDtmts és Mrót ftldesur]nrp.er6oen jeleáe. kislányok is szívesen á kuttt,ho vo t birtokhtár. z egyikmrótiöieg tnú "3ilriáeK' vdtevkáztk. búii' ztlct ág!", pár gyerekkorábn, hogy e öre fuss!',á Rákóci háboruj ioeien "Búli' játékokt'hátu só 9]T9!d.t9. ( ,.1) játszották.mkor peoigrréf megy...,,.'.e két he ységbenlkozó ifiúság-és gzd.rétre ngyone terjoctt gyepkcsékegymás e lenháboruságotjátszottát< söt< iz- kphttkgumi bdákt, "hmáisko '. Bizonyár más iátékokis szokásbn ben". háborusdibn,,...figye emoev-etter htárt" vo tk..t jt tudnk még' ptkig Ktves enne,h elmondnák! kimentekésottnhrco tk ésveszekecltek 99ymás ktzt. mróthi gyerekek ptkon innend. Lt,kácgÉVergr Errter P{tntyú hegyettrtvánmágukváránák. E tnúmg is sokszorjelenvolt gyerekekktzttt." * * * * * * * * *.* * * * * t * it *?

4 Pi ismlótih ílek 1998 unuszlus 4. o dl Vl - ÉvÍolum 5 szám egu ió gu yásíőzésre p ébáni udvtán. meretet, betűzest, lkismeretet. számo. hiszenmiíőzniis tudunk!játékr.pingpon- lást' mgyr es némct szvkt, termévn ehetősé. szctrjzot, technológiát' mestcrségismere_ Elke=dődcitt nyáriszünet.úqy gozásr temp omkertben tet' földleírást' mérték-és pénzismcretet, gondoltuk, kirándulásgkt szetvezünk, gtink. Szeretette vátunk minden éncket,...z óvodák vcze-tesétférfi tni_ hogy gyerekekne untkozznk otthon, hiszensok gyereknem meg.unyrlniés gyeleket,ki cst koznikt hozánk. tók látták el. Irányítiísukltt kicsinyek. csk kel két monitor fo3llkozott. fogllko e1tijbben tv e őtt ü nének.ezze z Ehhezsemmimás nemszükséges' normáinkelíogdá' zások 8 órkor kezdődtek imávl ésénckotiette Káimán tyához Íordultunk, támo. kedv. mi vise kedési gtt.m*gbeszéltük. hogy mindenhéten s. 5zívesenÍogdunkel másoktó ió kcl. játékidő fogllkózások ncgycdét kedden9 órkorgyü ekeünk temp omté-ijt eteket, eddig számunkr ismelet en tette ki. renésgylogvqykerékpárr kirándulunk uticélokt.hmtosnvége nyérnk. z ngylkerteket 2 évcs kor,,szélrózs minden tói 7 eves korig látogthtták kicsinyek, Í ukijrnyékére, ho nöqlon sok szép után szétszóródunk khándu óheiy vn. Mi. idősebb gyerekek, irányáb'l s z utoisó wben sjátítottákcl z elemi ki kult iobbnisme{ükmárezeket helyeket.így Beméliük. kijzijs élmények, ismeretekel. Lényegébcntehí z óvodák éská mántyát Kálmántyánkis megmuttjuk gyijnyijrű blátságokrnegmldnk z lsó szintű okttás fcldtát látták cl. táiktés kijzbenismerkedhetijnk is egy. is gyerekekveszikkorrjl. z óvodák 20 krjcárértqgy jámbor'. EádlKl.qzttn. 'hvi máss. rendes, fej ctt gycrmeket dnk át' kt E ső úticélunk Hlstó volt. ügyes es értelrnes,úgy' bogv szülők Gyioginduitunkútnk,igz. eiégkeve. gyermcket már minden ház].rtásimunk sen. Sz gnnét sütijttünkés eqy nqyot felhsználhtják' s vsár. clvégzésérc nnepelt m8yr óvodázttás. ünszámhiíbotúztunk. Ká mánty is nöqyon npi iskolán kiv{il nincs más iskolár neleltünk mi is z óvodábn mgát"soktbeszé gettijnk. ió érezte szükségc." Kijvetkeő lk omm 6.7 6/ ltt 10 kisdedóvó Dunpilotlátogttukmeg. ide Kélmán 1828 júniusábn mcgnyílt ty sjnos. kijte ezettségei mitt. nem Budán, Mikó utc 8. szám ltt z clső kult,s létrcjött egy,,nemzetiegyesülct'' iiihetettvelrink.lekereketiink pdr. óvod' mclyct kor cmclkedctt stílusá- is z újintézményterjesztesecéljábó. m Teréz rosszkrói, irigci ddig mcs. soktíijlijdtünk és bdéztunk Perszeittis bn ngylkertnek ncvcztek el. kel ettvlmiizg msnk történnie: Kriszti1775.jú ius27-én- mint rng terkedlck' míg o kiszoru i hzi óvodi nát kicsik ruhástó Íijldették meg Du. irt -,,4 kelő nppl'' jött világr mozglom irányításából. Lctette mgyrnábn. délutáni órákbnélkeztünk hz Brunszvik Tcréz, óvodtörténetünk kö- orsziígi óvodáit Istcn kczébe cs hsznosímik ósty és Tmás meghí. vetésreméltó' krizmtikus szcmélylscge. tott mgát ott' hol tudt: külföldön. vott minket iú ius2. -rekirály-kúkeqy Már kortársi legngyobb mgyr Hztéresc után sem hgrt cserben z " ngyszámháborúl. Kétórásútunkt bicik. honleánynk''titulálták. óv'odi mozglmt. példás dázlt tovább liveltettükmeg DiimijsrÍn keresztijl.mikor Helek ót olvsgtom z életé- tette dolgát. megérkeztrink. Mik ós tyáékngy brijm. gy gondolom, Brunszvik ről szóló könyveket es 9g,' hihetetlen me Íogdtkbennünket. Íárd mk Teréz m is képcshtni: é etpéidájávl és egyéniségctismertcm meg. 87 évet élt, kipihenését kiivető számhábolút mtóti írásbn ránk hgyott mgvs gondoltingyon fontos történelmi időben. z orcsptnyerte.ngyonízletesgu yás eves vl. rr int' tcgyük fel mgunknk vo t győztesek iut m' vesztesek szág polgári átlkulását es ncmzeti kérdest:mi végrevgrunk világon, mi ebédie. ebédeteqy csi gtúr követte. függctlenség ügyét npircndrc tiíző rc. küldctesünk - embcr mivoltunkbó dódójárunk. Vörösmrty, midew ádekes e ődásth lgttunk meg formkor kezdetén Szcchenf' Wessclénf, Kölcsey, Deák, n, nemiink szcrint cs egycdi dottság honíog ásró. melyetegy idős bácsi inkból credően. tltott'kel emesé ményeink után Dobogó. Kossuth nwe fémjelzic döntő időszkot. nők fő hivtás pcdig z nyság, testi gi gondolom, Brunszvik kő Íe őlgurultunkhz' Mindnnyinn. qyon ió éreztük mgunkt Tcréz helyc is közöttük vn, hiszcn z o es/vgy lclki értelcmben.,,ny és p, twókenysége is bcletrtozott reformkor mgtokon kezdjétck meg gyermekeitck,,vendégségben". következő k ommlis legncmesebb törekveseinek vonultáb. nevclesét!.' ketékpárr ke tünkútrés már tijbbenis o vsottság' míívcltsqg tekintetében Szerinte hclyes önismeret es önnwelcs vo tunk.cst koztkhozénk. isme*e. messze kimgslott női kortársi kiizül. mindcn embernélíontos, zoknál pedig, déscé iábólis - hittntábolb indulókis. z első budi óvodlpítás kifejezetten klk glermckct nevclnek, elenged-hetctlen. Bízom bbn' hogy o - múihmvskővo t cé.ho vdászház történclmi tettnck számi, ez ugynis tunk kivételescn ngyszeríílkj - minkijlnyékén sétá tunk, megnétük z áüto- Közep.Európ üszonyltábn is lcgelső den mgyr óvónő büszkesdge! kl vddisznókt'lovkt.jókt nevet- volt! tünk. kisebbekneknögyon tetszett.hogy Brunszvik Tcréz hzánkbn z thrró.ér z ty vo t,,selegfiitó'.ü vo tmindig elsők között irányitott figrclmet ncvehátu sotbn.melte nemiárt méqitt És lesrc szoruló kisg1icrmekekrc. Ncm győzte pelsze ketékpán és hátizsákostulist. hngsúlyozni' hog1i gyermck. ki pokéntsem átták még.legköze ebbi útunk tcnciá isn,.z orszá,gkincse es nemzct <=><=><=><= r.=:.=r.=, Máinoszh& vezet. 0rijlünk. hoqy min. szcntscgc'' _ záút válik ténylcgesenis den lklommltijbben vgyunk, mind kinccsé, h megfelelő nwe ésbcn része- Kompuleres lólósvizsgó ol volt jú ius14-én tiibbenkpnkkedvethhoz,hogyvelijnk sül. o köxégi movelödési hózbon, melynek mégz iyá. iijiienek! gz.iól e Íárdunk. z clső óvodánk mgyr sorón minlegy 40 pi ismoróli lokos tokorí. es nk is vn izom áz egy.kétbicikl[zés után..mmindeee törpij z utk hsznmellett: németnyelvű volt, mivel z óvod némc- lotlo meg Új szemüvege megrende ése. kor cz Esáergom.Pi ismoról ouíóbuszúí megismeriük. segítiükeqymást,rádásu - tck{kt Krisztinvárosbn volt. kö tségeit. Brunszvik-h4gytékbn eddigmégmindig.ióidőnkvolt' megrende l, újszemüvegeket egy hétmrdt ránk z l829-bcn megnyíltpesti Hmrosneqyütt megy egy te késóbb, jú ius 21-én vehelték ót o Iipótvárosi Szcnt József kisdedóvóbn cspt hittnostáborb[2e Íő] Sziget. közbe. z úitáitzty Íogimegmuttni'tnítotttntárgyk jegyzéke' módszcrtni T ánmég ny& folymán es klmunk útmuttásokkl.tnultk vllást' betűis- ::"::::::: ^^ Lg és..szupercspt" Ká nnén HHHHHHHHV HHH

5 PilismrótiH írek1998.:unusztus 5 n dl Vll ÉuÍnlum 6 t:ám sz4t..lír P-KEZELI]E5 5ZÜVEü$ZERKESZTÜTNFÜLYM KEZÜŰKNEKÉ5H ÁDÓKNKl Ke őszámú{!!!lielentkezőeseténúibó tnío ymot indítunk müveffidési házbn.mostmál egr tnío ym tpszthtilpján nyu. godtná! íthtiuk egy hét[3b órl lttsziivegszelkesztő.dtrtigzít6. tábláztkezelőproemok$dindows,wrd,exce }segítségéve megtnu irti számítógép kezelését éshszná tár.,4 Ít,edinWb ugusztus24.tő 28.ig.npont#.14b.iq, vgy14h.2ü.ig'á tn ofum du kezdőknekb 500'.Ft, hldóknk Ft. Érdek ődni,. je entkezni 47Ü.195.os teleíonon lehet 3h.1Bh kijzcitt,il]etveszemélyesen PolglJrízseÍ mrjvelődési ház igzgtónál. 5lkeres *,t?sg eseténszémítógép.keze ő ésszijvegszefteszt6, i letveszámítógép.kezelő éstizemeltető bizonyítványi dunk. Eépetésdokumentációt biztosítunk. Jebntkezésih ^táruq.í93b ns.q : f 4 kolábbitnío ym 23 ie entkező vglt,ám 7 ielentkezőszémálldőkiiáen kedvezőtlerrné iúnius22.26.igtltott.eredetileg véltz irjö. pont. gy. tnío ymkezdés npiánje entkeő 1 főve egyijtt.]7.envégeték eizt tnfdymot, melynekvégén mindnnyin skeles vizsgáttettek,s így átogtásibizonyítványt kptk' Hemé em. kijvetkezőtnío ymnk is hsonlósikelelesz!kfi.em e entkezni szándékoókt. ne e uto sópiündigvárinkie ent. kezésijkkel, melt htáridő{ugusztus 14.]dÉ utánién vá.:sztkel dnom tnío ym e ődóink,hogl koráb.bn letolt t ioun tesz. e ke őszámúje entkezöve indíthtó tníolym Pilismróton. vgyvá l htnk máshelyentnío y*o[bb"''' z időbení díiáv kpcsoltbn: részletíizetési kedvezmény nincs. tnfolym Íentebb 4 tníolym ie zettkijltsegeit kezdésnpiánkel beíizetni. Temészetesen igény eseténmindenbeíizetődottvá kozá*bn e számolhtó sziámlát kp! w"?"4á.,'i.i:i;1"*l:,,, i'l xözénoexunt MÍívósáe ep Pilismqróton F grmqdík rendezte slkq om}ng ngári művószte epót pi ismróíi ré$isko áben nnemooképzőmfrószeti Műhe g. qgssnhq. ggomáhngá vótót{botmuhkáí{bsh vógzettkópzóművószek,míívészeti fiiiskotásokós kezddk eg! Íitt vettekészt. NádolTíborfostíművégz irángításe q me ett dóle őttökmode t utánífustósset, rgtzo. áss.q dél'jtánok z eguíkfqnteremben kiq q. kítotfmúerembeh, vlgg e f ukürngékén végzettqlkotómunkávs te tek.z íg szíileteff műveketsz s kotóte e} teg irendszeresen közösenértékelték, e emezték. gzerínt q műn{dortibolvéteménge vószfe epi mqhkqeredmónges ós hqsznosvo Í. Tprveikszednt 999. iú iusát is Pi ismq}óton tö tik.. tlőfut - KÓzségÜnkbensok embertérinthet,ezértfontosnktrtomközhírré tenni HungáriBiáosítóRT levelét: Tisáe t PilismrótiLkosok! Tiszte ette értesítem tnöket, hogy1998.szeptember 01-tö HungáriBiáosítóRT Pilismroton fogdóóráttrt.hetye:mr]velödési Ház. ldeje:minden hétfón16 -t! -ig. HungáriBiáosító RT-t Lénárt stván(te.:47c-1:)területiüz etkötö képviseli,kinekfeldtz lesz, hogytnökhek éscs ádjuknkbiáosítási szktnácsdójlegyen. Szo gá ttásink; - szerzódéskötésiszktnácsdás ( kás-,gépkocsi.ésegyébkárok,utási biáosítás) - k9rbeje entesek. díjbeszedés - biáosításiésmgánnyugdíjpénáári tnácsdás. Sok szeretette várjukkedvesügyfe einket! HNGÁRh B ztosító RT Úgy gondolom,hsznos kezdeményezés fo $tojz RT' ígykü ön utzások né kíi intézhetjük biáosításiügyeinket.,*.,#n?fi'n!1ő"j,n"u L,/ EI L./ LJ L)

6 Pi ismrótihírek.l998.ugusztus. 5- o dl PitismnÍtiÍidőzés Tombol kánikul és ki teheti. r yenkor vízprtokrhúzódrk.z emberek keresik hűsítóhbokbn Íe ÍrissLi ést pihenéstés vízprttszórkozások1' flutó 3 kmre Íekszik mi strndunkme y Ílu lkosságánk (is) kedvenc helye. Ez Dun megyei szkszánk zon ritkrésze,ho kije ö tstrnd és kemping terü eténsátorozási lehelóség vn. Íás. ÍüvesterÚleten ehetjálszni. npozni és jó ehetóségvn piknikezésre. sz onnsütésre. bográcsozásr is ki eló the yeken. prtról csodá tos kilátás nyí ikzebeqényre, kórnyékerdeire,b hegyekre. Dun vízíe ü ete is kíná látrriv ót bámészkodóknk hiszen uszá yok séthjók motorcsónkok sze ik hbok1.z rttüdu ó vendí gek és sünidóegy részétitttó tók ke emeskikpcso ódást t ánk ío yóprton. m víz. Ío yónem csk jó brál ehet hnem veszé yese enség is. hiszen emberá doztoktis kóvete hetés - sinos. kovete is' zt V.ái{ovrn 5. szám mondják hogy - bármi yeníurcsis. de - z úsznitudók vnnk eginkább veszé yben,mert ki nem fud úszni,z nem megy mély víz köze ébe. óvtos. ki pedrg,,ur j. hbokt sokszor zuhnyozás. moskodás né kü ugnk vízbe.íe hevü t testte.te ieyomon.bátrn. messzire e távolodik prttó,ho - h szükség lenne rá - nincs segítség! Ennek szomoru következménye ehet szívgörcs, á u ás és víz ttih á l gyerekek számáí z úszógumiksem 'le entenekte jes biztonsá$ot hiszen zok ki yukdhrrk.egyedü ne engedjük be óket! Vigyázzunk gyerekeinkre és egymásr hogy térry egke emespihenéssel.te jene nyár és élvezhessükminden percét! ki vízben keres szórkozást vey rizivízisportokttnuljonmeg úszni.isme4e meg z pvetó szbá yokt' Jó szórkozást pihenéstkívánunk Dunprton kikpcso ódáshoz. de gondoljnkzokr is. kik ngy melegben dolgoznk I - Eádt?é - Ün n eoettek n émetb rátink 1998 jú ius9-én ünnepe tékhirschbergi brátink városi strnd megnyitásánk 60. évfordu óját.z évfordu ókp csán hirschbergi,,hirschbergernzeige/' címü városi újságjú iusiszámábn olvstunk. brátink egyik büszkeségérö szóió cikk röviditett fordítását - fordítás Pitrik Zsuzsnn munkáj, melyet ezúton is köszönünk - kozreáájuk strnd;d készü t rjzzl együtt' níjus 2órín fred Putz ipcseirnerrrököt kették Íe o terv kidol9oísrírno rípri isi1n )<ezdték e z é:pít <ezé:st.bykrn 10-14óníkot do goziok. (lewífunr krónikís beszrírrro ró o, hogy388 férfi ó9ó csi lefö det <ísottki. sz<í ított el. Á str.ond Íe e.píté* összesen 97 ffi.-reichstmrk.-bokerü t. úrgyt (Hircchbrg egyik bgfntogbb ipri trunlohcfu) 30 ooo...reichrmrk. hozzríjóruldstodott oz épí+kezéshez bono köwfkezö sojtóköz ernrénytktrék közzé: oz uszodoovrtósrírc: "Hirschberglfu e/ fe híuíso Szomboton.július9-éndélurón3 órokor fehr.otjuk ríjnyóri fi.jrdönkei és ezze rítoduk hszníhtrc. z l,szso testgtokor otok koroní}r, tne ybeiktottotoft o testgyokorh'ok közé o birodolmiszövetségben,oho mindensportdgt fej eszterrek,hogy eszsys,erös nem. "gylry,"bb srnond zedép,etnere ierrek,orne yoz é etninden köwfelrrényé lezfe tud rröni....o rryrírifiirdö fe épü t,orne y nr6sze "qyii környéken.területe 1 hektór. o medncelryyseq 5o x 35 rrreter,ebbö z úszókszórníro 50 x 18 rrúier-jut, z tlsini rremtudók 5O x 7 meteres területet }rcszní hotmk.áz lgnítorony - ohonmn w óbon rre trírryolnilehet oz uszodo gyönyörú iervi-git - eqy L ltáte''es. eey 3 méteres qt 5 nétere-sugrr5rí kísso rende,lkezik... z lszók ész úsznirremtudók szdmír^o kijelö t terü etet eey betorcsz opbodpí. tett drótnícs uíhsztjo e egyrnístó.omely nreguádioz rjszni nemtudókot o rrrty vízbett'rténö csúszrístól.á s}r.ondterületén 4 zuhorrydl o f ürdözök r ende <ezésér e. vízwé y*rjszók szrírnírol,5 és2,2 nétcr között rorr.oz rjszni rremtudók szdrrrírokio okítofi rrcdelceté;szuíznélységepe/ig o,8 és lj trter között vun.áz u9rrídrokwélysé93j nreter. Á gépkocsivol érkezök szórnírglru4fe e ő rg fuú porkolót epíteffekki.. z ábbikbn,,hirschbergernzeigef em ítettr1z,íme:.60ríí!..'.o HIF3cx!tFo vo6elsch.u. EtÁ.: t''r tetp' 6.. PTZ. I X6, Í!qi'ró-.ú. i^*.wrr

7 PilismrótiH írek1398 uouszlus 7 o dl V évío um5 szám P Lls M.{nÚ r.0 n nl Ü5 TKÁHÉKsZnvETKEZET Tfut KBZTTÚJ Táiékozttiuk flu kgsságál, Íe úiítás hoqytkrékszijvetkezetijnk. átépítés, mitt.átmenetileg Köztársságtér.t3. Pilismrót, számlttihe yiségben épületej üzeme ' [ régihúsbo t gyíe eink telieskbrűkiszolqálásáttemészetesen z átmenetiidő lttis biztosítiuk. He yi eg kicsitszűkijsenvgyunk.káiijk megéíté. süket.. z ábbi munkáltok előle áthtón3 hónp ttíeieződnek be' 0któbel 3] TkrékosságiVilágnp, ekkormár. lemé hetőleg áblánbemuttott dekortív épü etben Íogdhtiuk Ünijket Szeletnékkijszijnetetmondnizoknk,kik megtiszteltek bizlmukk minket.betéteiket ná unkhelyeztékel, hite ttő ünkvettek igénybe! iijvőbenis készségesen ál unküg!íe eink rendelkezésére. i ]. Mtúánsné ÚjyrezeÍőpzgtó

8 Fe hívás!. ideig enes pilismrótidunprt vry á ndó. kóinksegítségét kéliserkesztő: szemtnénk bemuttnidunpiládekes fogl. kozéstűző. vqyvlmimásokbólérdekes kóit.sokón tlánnemis tudiák- kijzijttiiképpen segítségijket kérő.. hoqymilyenérde. kes é etutkt bejártszemé yek élnek,pihennek dunprti hétvégi hézkbn. Ene eqy igzánvé et en ismeletségem dtíbbentett lá: Polgármesteli Hivt bn vo tszelencsém ijsszeismelkedni egy ún,kilő kiderült[ekkormár számomlisj.hogy mlótidunplt gyklnittpihenőideig enes kói. beszélgetést má.márudvrit nul nyúitottm: szelettemvo nminéltovábbhllgtniz ádekes é etút egy.eg tijrténetét' me ynek soránzsiáló cskúqy, mintídkáró is szó esett'z il etőű clip omécii seo gá ti ideiének eseményeit hl gthttm. EglszerűenÍntsztikus vi ágtárultíe e őttem v mikgli mototcsónkvetsenyző. tizenijtszijrijs szágos blnok,illetve vetsenyqyőztes" ok evelesgépész. éshiómémijk, nyug rnzott dip omt szvinyomán.. h z fu beleegyezik. olvsóinkklis megismertetem; Nos, kkorile-zlemú$. hogyezt z é etutt kkorhtároztm e,hoqymegío. g mzom e fe hívást' juttssáke pi ismlóti Káem o vsóinkt, hoqyz em Ített szempontbó ádekes embeleknevét,címét müve ődési hézb!segítsenek. h eqyetértenek ve em Íentiekben! B vsóinkés mgmnevébene öreis kijszijnijm midnisegítőksegítségét! Po/qÍrJózseÍ H1 Íe/e/ósszerkesztó1b.múte/ódésiház gzgtó z nvtei Íinnepe sárológii mesék nytejiel!". ígyszól szlogen. közis.,,természetesen'.. mert plkát- gyermekét szopttóédesny mü"fogdt" velödési ház klubszobájánkjtjábn pzáíh npján, jú ius3í-énérkezö édesnyákt. Természetesen eá áthtták j ege órembntz orosztán1ásztorfú és. br ti cseppet sem z nyukákklérkezö gyermekekis. Kötetlen, bensóséges, voh bétságos.nemesettkétségbe. Fe röppentegy pcsirt bo do" igzi (igzánjó érte embe véve!),,nöi csevejjé"váló, hngut- gn h gtt énekéthrrytíekijdt vóviégok közölt egyiiüdúdoh tos t álkozótszervezettés vezetett igen tpinttosn,ám dongókkl.esteíe é ng}rcnkorgoüz Éhségtó g)ltlmrde eey ngy hozzáértésse Pilismrot és EXimös védönöje, tiicsók muzsikizt is Íe edtette rrele.e je ig ludt számoh z SzentjóbinéPirosk. Míg Esáer (másfé éves), lgt in (4 égboltíeny4óesi g tés kiizben rrgondolt hoey csk eszébejut éves), stván (í4 hónpos), Vivien (9 hónpos) mguk v kinekotüron.hogy enniv óttkróthozzonneki.etól ovn öröm módján játszottk,vgy ddig rdtszétbenne.hoey riigtrine udtés i ltossúlt ibpecserryéról "fogtlkoáttákédesnyjukt' sok.sok komo y,e sösorbn mezfte en tket érintö do ogrolesett szó. álmodotlme\et egy bombjó kú.természeeseníélig szo gáltíe neki'regge pompás közéeeltelébredtés Szó esett z ENSZ x. 2&i közgrnr éséól,mely elfo. tiindérkirátynó gdt gyermkekjogirolszóló egyezményt, mely kimondj nontz e óó nprultnu ságokthogy sohsemkel kétségbevlmijó.v rni gyermekeklegjobbegészségiállpotáhozv ó jogát. M- esnlmertmindigtiirténikve e -bombió'. gyprszág 199&bn É": mozgósították i ország "mozdu t védönöit, közredv Népjóléti Minisáériumés z N CEÉ MgyrNemzetiBizottságNyíltlevelétz nytejmlágnpj (ugusáus1.) k mából. Szó esett z 1992-benelindítottkezdeményezésrö, "BbbÉtkórház"-Íó. Eá címetelsökénteuropábn(!) DebreMár elóre Ízot gondolítl SZtJZszbrfiú. hogy egyedü kel ceni Nói Klinikkpt,édemelteki. mjd ennie lege ón. Most hogy eléftezett z idó z indulásr ef pvönvörú gondolttl. egy ngotszü észorvos,grntly Dick kezdetttáini bje. gyomr hót fog láb bicepsze. hj Red szvivl - fejezte be Pirosk z édesnyákkös'önte údtlp Perste. meil mindig ó kpi legvckbb lege ót egr sé!1z újszülöttnekigényevn: z ny krjiákme egére, vckbb á bkkl. De most is, mirrtmindig.jó e óre gondoskodot em öjénektáp á ékár, biáonságr, mit z édesnyje éne siá jó étéró.tett triszrr1áb szpirint Crritmint oíícseppet ndo<int tétv mintmézet bort k ácsot íokhgymás mrhsüf' te nyujt. szopttásmindhármte égíti ki egyszerre." Kedves nyukák! z nyi ösáön kdátyoktó mentes tet És hzikolbászt. El ér mé9 á sztrprbn hitposó csizmi lehetösegét kívánjuk tnoxnen Tudják eleve kucsm' bekecs. mert ug!.n most qlár rrn. de sosem lehet fudni. mi,,kiélésének" egészségesen indítnigyermekeiket(z nytejsegitségévet jöhet közbe. Medw e nem bbé ki mégz idó sem. is) z életbe! - szetkeszíó - óz n} u óz ld íl Q ld Q u ó/ ÍDQ ld 4 ld Q rdó2u Q rd.n} n!í/it u u íl td Pilismróti H ílek He yifinkományzti ld6szkilp FelelősszeÍkesztő: Po gárjósef Kidi:Pi ismrót Po gármesteri Hivtl Seerkesztöség: Pilismrót, HákóciútB. Te./Írr: 33/{ '

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 2400 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 103. SZÁM 2004. SZEPTEMBER 8. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 26., csütörtök 23. szám TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi I. tör vény A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to - ná

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben