KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE"

Átírás

1 KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 2011/2012. tanév MUNKATERVE

2 A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit. (Kahlil Gibran)

3 TARTALOMJEGYZÉK Célkitűzések, kiemelt feladatok A tanév oktatási és nevelési programja Óratervek a középiskola nappali tagozatán, és a felnőttoktatási tagozaton Az osztályok számozása a nappali tagozaton Az osztályok számozása a felnőttoktatási tagozaton A tanév helyi rendje A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása a nappali tagozaton A 2011/2012. tanév rendje, eseményei a nappali tagozaton Jeles napok, események A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása a nappali rendszerű felnőttoktatási tagozaton A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása az esti rendszerű felnőttoktatási tagozaton A 2011/2012. tanév rendje, eseményei a felnőttoktatási tagozaton A tanulók számonkérésének formái, ütemezése Gépészet (GÉP-1/ÚJ) Ügyvitel (ÜGYV-1/ÚJ) Ügyvitel (ÜGYV-3/ÚJ) nyelvi előkészítő Informatikai (INF-1/ÚJ szoftver) Informatika (INF-2/ÚJ - szoftver) nyelvi előkészítő Közlekedés (KÖZL-1/ÚJ) Megbízatások Osztályfőnöki megbízatások a nappali tagozaton Munkaközösség-vezetői és egyéb megbízatások a nappali tagozaton Osztályfőnöki megbízatások a felnőttoktatási tagozaton Munkaközösség-vezetői és egyéb megbízatások a felnőttoktatási tagozaton Mellékletek Munkaközösségi munkatervek Diákönkörmányzat munkaterve Szülői Szervezet munkaterve Iskolaszék munkaterve Gyermek- és ifjúságvédelem munkaterve

4 1 Célkitűzések, kiemelt feladatok I. 2011/2012. tanév legfontosabb célkitűzései, kiemelt feladatok a) Nevelőmunka területén - A tanulók egészségi állapotának felmérése: egészségileg veszélyeztetett tanuló, gyógytestnevelésre utalt - Az iskola tanulóinak fogászati szűrése - Egészséges, környezettudatos életre nevelés az oktatás minden területén jelen legyen ez fontos célkitűzésünk, mivel ÖKO iskola vagyunk - Erősítjük az iskolai testnevelést, tömegsportot a mindennapos testedzés lehetőségének biztosításával - Iskolai egészség- és sportnapot szervezünk - Tovább folytatjuk a káros szenvedélyek elleni prevenciót, különös tekintettel a 9. évfolyamos tanulókra - Szervezünk sítábort, vízitábort, nyelvi táborokat DÖK- és gólyatábort - Részt veszünk a kerületi véradáson - Vöröskeresztes tanfolyamot szervezünk - A tanulói agresszió visszaszorítása érdekében speciális osztályfőnöki órákat, szabadidős programokat szervezünk - Problémás tanulóinkat pszichológushoz irányítjuk - Figyelünk a szociális helyzetük miatt lemaradó tanulókra, pályázat beadására ösztönözzük őket - Segítjük kisebbségi tanulóinkat korrepetálással, pályázati lehetőségekkel - Átszervezzük a tanári és a tanulói ügyeletet - A beléptető rendszer segítségével a mulasztásokat, késéseket számon kérjük, a magas mulasztási számot csökkentjük.

5 Erősítjük a munkafegyelmet a diákok és a tanárok tekintetében egyaránt (órakezdés, befejezés) - Ügyelünk az iskola, a tantermek rendjére, tisztaságára - Törekszünk arra, hogy tanulóink elé egészséges alapanyagokból készült ételek kerüljenek (büfé, menza) - A tanulóink közötti konfliktusok békés megoldását mediációs konfliktuskezelő team segíti - Az osztályfőnöki órákon agressziókezelő gyakorlatok végzéséhez szükséges segédanyagokat vehetnek igénybe az osztályfőnökök - Különös gondot fordítunk a tanulói személyiségfejlesztésre - Bevezetjük a Kamasz-panasz -t a tanulók problémáinak megoldása érdekében - Életkoruknak megfelelően bevonjuk a tanulókat az őket érintő iskolai programok szervezésébe, lebonyolításába (Katona Gála, 60. évforduló) - Biztosítjuk a lehetőséget az iskolán belüli és iskolán kívüli szabadidős programokhoz (kézműves foglalkozás, iskolai színjátszás, fotószakkör, könyvtári programok, kiállítások, múzeumok programjainak megtekintése, színházlátogatás) - Szorgalmazzuk a 2-3. ivókút kialakítását az iskola épületében - Számítunk az iskola tanulóinak önkéntes segítségére iskolánk és környékének rendben tartásában - Az iskola tanulói a környezettel és az egészséges életmóddal kapcsolatos helyi programban aktívan részt vesznek (kerület által szervezett drogprevenció, kiállítás, szűrés) - Keressük az együttműködést a helyi civil szervezetekkel (Angyalföldi Szociális Egyeslület)

6 b) Oktatómunka területén A szintfelmérés eredményének, tapasztalatainak beépítése az éves munkába - A problémás tanulók felmérése (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, SNI, HH, HHH tanulók). A fejlesztő pedagógus (ÉPTISZK) munkájának maximális kihasználása - A fejlesztő foglalkozások rendszeres tartása és ennek pontos adminisztrálása - Kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása, az oktatási folyamatban történő hasznosítása az intézkedési tervnek megfelelően - A évfolyam tanulóinak részére tanulószobai foglalkozások megszervezése és tartása - Az egyéni foglalkozások, korrepetálások és érettségi foglalkozások hatékonyabb megvalósítása - Mulasztások, késések visszaszorítása - A mulasztások alkalmával kihagyott tananyag pótlása - Órai munkafegyelem erősítése - A tanulók kötelességtudatának és felelősségének erősítése - A tanítási órákon az érdeklődés felkeltése, a diákok motiválása, rávezetése az otthoni önálló tanulásra - A tanulók sikerélményhez juttatása az érettségi követelményszintek figyelembevétele mellett - A követelmények pontos meghatározása - Rendszeres, következetes ellenőrzés, számonkérés, értékelés - A szülőkkel való együttműködés erősítése - A tantestület egységes fellépése a renitenskedő tanulókkal szemben

7 - A lemorzsolódás csökkentése A tanulmányi eredmények javítása - Az érettségi témakörök felülvizsgálata, érettségi tételsorok módosítása a törvényességi elvárásoknak megfelelően - A sikeres érettségi vizsgára történő felkészítés - Emelt szintű érettségire való felkészítés - Az őszi- és tavaszi érettségi vizsgák megszervezése - Az egységes értékelési rendszer alkalmazása, a minimumkövetelmények folyamatos kiegészítése a kompetenciaterületeknek megfelelően. - Az iskola belső ellenőrzési rendszerének erősítése. A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése és értékelése. Területei: tanmeneti ütemezés betartása, a nevelő-oktató munka hatékonysága, az elért eredmények nyilvántartása és elemzése, óralátogatások, vizsgaeredmények - Teljesítményértékelő rendszerünk továbbfejlesztése minden területen (tanár diák) - A hagyományok őrzése, ápolása - Tanulmányi versenyek szervezése - Munkaközösségenként félévente legalább egy bemutató óra szervezése - Új szakmai alapozó tantárgyak segédleteinek kidolgozása - Tehetséggondozási programok folytatása - DÖK-programok támogatása - Tanulmányi kirándulások szorgalmazása, ezek számának növelése

8 - ECDL tanfolyamok, vizsgák szervezése Tanulói pályázatok támogatása - Pályakövető rendszer folytatása c) További feladatok - A pedagógiai módszerek frissítése (továbbképzések, óralátogatások) - Információs rendszerünk továbbfejlesztése - Szóróanyagok átdolgozása, több börzén való megjelenés, a PR munka erősítése - Az adminisztrációs munka erősítése és folyamatos ellenőrzése - Az interaktív tábla használatával kapcsolatos továbbképzések - Betartható szabályok szerint egységes követelményrendszerrel dolgozó testület - A digitális napló bevezetése nevelési értekezlet szervezése - Pályakezdő, új kollégák mentorálásának megszervezése - Elégedettségmérés (Aranytoll-díj; diák, szülők) - Új törvények, szabályok megismerése, alkalmazása - Szabályzataink előírásoknak megfelelő törvényi változásoknak módosítása (SZMSZ, Kollektív szerződés, gazdálkodás racionalizációjának megvalósítása) - Takarékos gazdálkodás (fénymásolás, villany víz, gáz stb.) Egyéb feladat: - A Gazdasági Szervezet megalakulása miatt felszabaduló helyiségek ésszerű felhasználása: egy újabb informatika terem, tankönyv-raktár kialakítása, irattár rendezése

9 2 A tanév oktatási és nevelési programja Óratervek a középiskola nappali tagozatán, és a felnőttoktatási tagozaton (részletesen lásd: Pedagógiai Program) Nappali tagozat Iskolatípus Évfolyam Tanterv típus Azonosító Óratervi kód Gépészeti szakmacsoport, Gépészeti emelt szintű nyelvoktatással, Szakközépiskola szakmacsoportos alapozással M-N-9-12 GÉP-1/ÚJ Ügyviteli szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, K-N-9-12 ÜGYV-1/ÚJ Ügyviteli Szakközépiskola Informatikai Szakközépiskola Közlekedési Szakközépiskola szakmacsoportos alapozással Nyelvi előkészítő osztály, ügyviteli szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Informatikai szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Nyelvi előkészítő osztály informatika szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Közlekedési szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással K-N-9-13 I-N-9-12 I-N-9-13 KZ-N-9-12 ÜGYV-3/ÚJ INF-1/ÚJ szoftver INF-2/Új szoftver KÖZL-1/ÚJ Felnőttoktatási tagozat Iskolatípus Évfolyam Tanterv típus Azonosító Óratervi kód Felnőttoktatás Esti rendszerű, Gimnázium F-G-E-9-12 FELN. GIMN. E általános tantervű képzés Esti Felnőttoktatás Gimnázium Nappali rendszer Nappali rendszerű, általános tantervű képzés F-G-N-9-12 FELN. GIMN. N. 9-12

10 2.2 Az osztályok számozása a nappali tagozaton Iskolatípus Gépészeti Szakközépiskola Ügyviteli Szakközépiskola Informatikai Szakközépiskola Közlekedési Szakközépiskola Tanterv típus Gépészeti szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Ügyviteli szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Nyelvi előkészítő osztály, ügyviteli szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Informatikai szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Nyelvi előkészítő osztály, informatika szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Közlekedési szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Az osztályok számozása 9. A 10. A 11. A 12. A 9. D 10. D 11. D 12. D 9. B 10. B 11. B 12. E 13. E 9. E, 10. E, 11. F, 12. F, 12. G 9. C 10. C 11.C 9. F, 9. G 10. F, 10. G, 11. GH, 12.H 2.3 Az osztályok számozása a felnőttoktatási tagozaton Iskolatípus Tanterv típus Az osztályok számozása 9. L, Felnőttoktatás Esti rendszerű, 10. L, 10. M, Gimnázium általános tantervű képzés 11. L, 11. M, 11. N, Esti 12. L, 12. M, 12. N Felnőttoktatás Gimnázium Nappali rendszer Nappali rendszerű, általános tantervű képzés 10. K, 11. K, 11. S, 11. Z, 11. T 12. K, 12. S, 12. Z

11 3 A tanév helyi rendje A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása a nappali tagozaton (a felnőttoktatás nappali rendszerű osztályainak is) I. félév A hét B hét (2) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) - Őszi szünet ( ) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) - Téli szünet ( ) (4) (5) II. félév (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) (5) (5) (2) Tavaszi szünet ( ) (4) (5) (5) (3) A végzős évfolyamokon a tanév befejezése ( ) (3) (5) (5) (3) (5) (5) A tanév vége Tanítási napok száma I. félév II. félév Összesen évfolyam végzős évfolyam 8,4 ciklus (84 nap) 8,4 ciklus (84 nap) 9,8 ciklus (98 nap) 7,1 ciklus (71 nap) 18,2 ciklus (182 nap) 15,5 ciklus (155 nap)

12 3.2 A 2011/2012. tanév rendje, eseményei a nappali tagozaton Dátum (K) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák 9 00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Munkaközösségi munkatervek leadása. Beiskolázási feladatok (K-P) Munkaközösségi értekezletek, munkatervek véglegesítése Tanulói névsorok egyeztetése a titkársággal. Témazárók ütemezésének leadása. A diákönkormányzat-, Iskolaszék-, Szülői Szervezet munkatervének véglegesítése, jóváhagyása (Sz-P) Javító-, pótló-, osztályozó-, különbözeti írásbeli és szóbeli vizsgák (Cs) 8 00 Pótbeiratkozás (H-Cs) (P- V) Diákönkormányzati tábor Gólyatábor

13 Dátum (H) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák e-naplóval kapcsolatos megbeszélések Fehér Lászlóval Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok (K) 9 00 Tanévzáró, tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet (Sz) (Cs) 8 00 Első tanítási nap A hét szerint (4 óra) 8 30 Tanévnyitó ünnepély 2011/2012 tanévi munkaterv, záró-nyitó értekezlet jegyzőkönyvének, statisztikai adatlapoknak a megküldése a fenntartónak Tanulói adatok egyeztetése. (Osztályfőnök-tanuló között) Naplók, törzslapok, ellenőrző könyvek, diákigazolványok, belépőkártyák felvétele, előkészítése. Tanév rendjének, munkatervének ismertetése. Munka- és tűzvédelmi oktatás. Házirend ismertetése. Az oktatások adminisztrálása. Ellenőrző könyvek kiosztása, kitöltése.

14 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok (H) (Sz) (P) (H) Az október-novemberi érettségi vizsgákra való jelentkezés határnapja. Az érintett tanulóknak az érettségi vizsgadíj befizetésének határnapja Az október-novemberi érettségi vizsgákra vonatkozó összesítő jelentés megküldése Szülői értekezlet a nappali tagozaton Tanári ügyeleti rend elkészítése. Vezetői ügyeleti rend elkészítése. Tanári fogadóórák leadása. Tantárgyfelosztás megküldése a fenntartónak. Javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgák záradékolása a bizonyítványban. Tanmenetek elkészítése és leadása

15 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok A vonzáskörzetben működő általános iskolák cím illetve telefonjegyzékének elkészítése (K) (P) Tanulók jelentkezésének határnapja az OKTV-kre Iskolai reklámanyagok, szóróanyagok tervezetének előkészítése. A 2011/2012. tanév felvételi szóróanyagának elkészítése, az általános iskolák értesítése levél ill. telefon útján. Beiskolázási program előkészítése (P) (H) osztályozó vizsga az előrehozott érettségire jelentkezők részére A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezések összesítése.tanmenetek jóváhagyása. A statisztikai szolgáltatáshoz szükséges adatok leadása. Naplók, törzslapok véglegesítése, előkészületek a statisztikai jelentéshez. A tanórán kívüli foglalkozások indítása, naplók megnyitása.

16 Dátum (Cs) (H- K) (H-P) (P- Cs) (P) (H) (P) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Október-novemberi emelt-, illetve középszintű írásbeli érettségi vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Megemlékezés az aradi vértanúkról Iskolai ünnepély október 23-a tiszteletére Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák A 9. évfolyam bemutató értekezletei Október havának második felében Negyedéves kibővített vezetőségi értekezlet Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Statisztika készítése, (OSA) küldése. Ingyenes tankönyvigény felmérése. Felvételi előkészítő napló megnyitása matematikából, magyarból Beiskolázási feladatok Nyitott hét Tagozatkódok meghatározása és megküldése a Felvételi Központnak és a Fenntartónak. Felvételi előkészítő indítása matematikából, magyarból (ingyenes) (15 alkalom = 15 x 2 óra = 30 óra) (P) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala, a felvételi eljárás rendje (H) (K) Pihenőnap Tanítási szünet Halottak napja

17 Dátum (Sz-Szo) (H) (P) (Sz-H) (Cs-Sz) (Szo) (K) (P) (Sz) (P) (V) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Őszi szünet Őszi szünet utáni első tanítási nap "A" hét szerint Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Országos gyorsíró, gépíró, és szövegszerkesztő verseny A szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Október-novemberi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Október-novemberi középszintű szóbeli érettségi vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Megemlékezés Katona József születésének évfordulójáról Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Nevelési értekezlet Szaktanári fogadóórák Szalagavató Bál Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése a Hivatalnak Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) Beiskolázási feladatok

18 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok (Sz) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap A hét keddi órarend szerint Karácsonyi ünnepségek (Cs-H) (K) Téli szünet A téli szünet utáni első tanítási nap A hét szerint (Sz-P) Különbözeti-, osztályozóvizsgák Osztályozó-, és különbözeti vizsgák jegyzőkönyvének elkészítése, leadása (P) (Sz) (Cs) A 12. évfolyamok bemutató értekezletei és osztályozóértekezletei; Félévi osztályzatok lezárása Osztályozóértekezletek Tankönyvrendelés előkészítése a 2012/2013. tanévre. Nyomtatványrendelés előkészítése a 2012/2013. tanévre (P) Az első félév utolsó tanítási napja Tanulmányi statisztikák, osztályozóértekezletek jegyzőkönyvének elkészítése, leadása.

19 Dátum (H) (H- Cs) (P) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek A II. félév első tanítási napja A hét szerint Félévi értesítők kiosztása Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, A magyar kultúra napja (jan. 22. ) megemlékezés Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Félévzáró munkaközösségi értekezletek Beszámolók leadása Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A félévi értékelések leadása (munkaközösségek, diákönkormányzat, Iskolaszék) A félévi értesítők megírása az ellenőrző könyvbe, kiosztása Beiskolázási feladatok (H) Szülői értekezlet a évfolyamokon (Cs) (P) (P) Félévi nevelőtestületi értekezlet A félévi nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvének megküldése a fenntartónak. Pedagógus továbbképzési igények leadása (Sz) A május-júniusi érettségi vizsgákra, felsőfokú továbbtanulásra való jelentkezés határnapja A évfolyamokon előrehozott középszintű érettségire történő jelentkezés A 12. évfolyamon emelt-, középszintű érettségire történő jelentkezés (P) Az általános iskolák továbbítják a jelentkezési lapokat a középiskoláknak

20 Dátum (K) (P) (H) 02. hó vége (Cs) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Országos Gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő bajnokság Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések A május-júniusi érettségi vizsgákra vonatkozó összesítő jelentés megküldése Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Diákközgyűlés Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (osztály szintű) Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A 2012/2013. tanév előkészítése, osztályfőnökök kijelölése, a tantárgyfelosztás előkészítése. Érettségi vizsgák időpontjának ütemezése. Vizsgabizottságok kijelölése. Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) Beiskolázási feladatok Felvételi eljárás a nyolcadik osztályosoknak (Cs) Felvételi eljárás nyolcadik osztályosoknak (K) (Sz) (Cs) (Szo) Nemzeti Ünnep Tanítás nélküli munkanap (1) (pihenőnap ) Iskolai szintű megemlékezés március 15- e tiszteletére Az igazgató nyílvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket

21 Dátum (Sz- H) (P) (P) (K) (Sz) (Cs-H) (K) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Tanítás nélküli munkanap (2) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Tavaszi szünet A tavaszi szünet utáni első tanítási nap A hét kedd órarend Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, KATONA-NAP Az iskola fennállásának 60. évfordulója Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban. A Felvételi Központ megküldi elektronikusan az iskolába jelentkezettek névsorát. A végleges felvételi jegyzék elkészítése. Az igazgató megküldi a végleges felvételi jegyzéket a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).

22 Dátum (K-Cs) (Cs) (H-Sz) (H) (Cs) (P) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályzatok lezárása a végzős évfolyamokon Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Próbaérettségi a 12. évfolyamon magyar nyelv és irodalomból (szóbeli), matematikából (írásbeli) Kisérettségi vizsga a 11. évfolyamon történelemből (szóbeli), idegen nyelvből (szóbeli) Különbözeti-, osztályozó vizsgák a végzős osztályokban Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (04.16) (osztály szintű) Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Nevelési értekezlet Szaktanári fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A 2012/2013. tanév munkatervére, tantárgyfelosztására a vélemények leadása. Az írásbeli vizsgák ügyeletének elkészítése a végzős évfolyamokon. Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) Beiskolázási feladatok A Felvételi Központ megküldi a végleges felvételi jegyzéket. A felvételt nyert illetve elutasított tanulók (jelentkezők, általános iskolák) értesítése.

23 Dátum (K) (Sz) (Cs) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Munka ünnepe A végzős évfolyamok utolsó tanítási napja (P) 9-11 évfolyamon tanítás Tanítás nélküli munkanap (3) (Szo) (pihenőnap ) (H-K) (Sz-P) (P- P) (P) (K) Érettségi szünet Tanítás nélküli munkanap (4-5) Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Emelt illetve középszintű írásbeli érettségi vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Végzősök búcsúzása Ballagási ünnepély Közösségi programok A 9. évfolyamon a a II. idegen nyelvre történő jelentkezés Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Osztályozóértekezletek a végzős évfolyamokon A 10. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyra történő jelentkezés A 10. évfolyamon középszintű érettségire felkészítő a kötelezően választható többletórákat igénylő tantárgyra történő jelentkezés A 11. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyra történő jelentkezés Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A végzős évfolyamokon osztályozóértekezletek, jegyzőkönyvek, statisztikák leadása Beiskolázási feladatok Rendkívüli felvételi eljárás. Döntés a rendkívüli felvételi eljárás eredményéről.

24 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek (P) Munka ünnepe (H) (Sz) 05. hó vége (P) (H-Sz) (Cs-P) Pünkösd hétfő Országos tanulói gyorsíró, gépíró- és szövegszerkesztő verseny Tanítás nélküli munkanap (6) Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Alapkészségek mérése a 10. évfolyamon matematikából és szövegértésből Különbözeti-, és osztályozó vizsgák az alsós évfolyamokon Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Pedagógusnap Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A különbözeti-, és osztályozóvizsgák jegyzőkönyvének elkészítése és leadása az alsós évfolyamokon. A 10. évfolyamon a szakközépiskolákban a II. idegen nyelvre jelentkezések összesítése. A évfolyamokon az emelt szintű érettségi felkészítésre jelentkezettek összesítése Beiskolázási feladatok A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

25 Dátum (Cs-Sz) (Sz) (Cs) (P) (H-P) (Cs) (H) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek A jegyek lezárása A tanév utolsó tanítási napja Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Osztályozóértekezletek Tanévzáró munkaközösségi értekezletek tól Bizonyítványosztás "0" -os szülői értekezlet Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) Osztályozó értekezletek, jegyzőkönyvek, statisztikák leadása Beiskolázási feladatok 0 -os szülői értekezlet

26 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok Bizonyítványok leadása. Jelentkezés az augusztusi javító-pótló vizsgákra. Beiratkozás, Gólyatábori befizetés (Sz) Jelentések, tanügyi dokumentumok elkészítése, leadása, továbbítása az érettségi vizsgákról. A javító-pótló vizsgákra történő jelentkezések összesítése, a javítóvizsgák előkészítése. A nyári ügyelet megszervezése. Munkaközösségi jelentések leadása, a 2011/2012. tanév értékelése. Tantárgyfelosztási javaslatok véglegesítése. Naplók, törzslapok leadása (H) (K) (K) (Sz) Nyári szabadság kezdete 9 00 Év végi alkalmazotti értekezlet 9 00 Alakuló vezetőségi értekezlet 9 00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet

27 Dátum (Sz-P) (Cs-H) (K-Cs) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Javító-pótló-, osztályozó vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Diákönkormányzati tábor Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Munkaközösségi értekezletek, éves munkaközösségi munkatervek leadása Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok (P-V) (K) (Sz) (H) 8 00 Első tanítási nap Gólyatábor 9 00 Nevelőtestületi tanévzáró, tanévnyitó értekezlet Pótbeiratkozás Budapest, augusztus 31. Jóváhagyta: Dr. Solymosiné Vatai Emília igazgató

28 3.3 Jeles napok, események (K) Béke nemzetközi napja (szept. 3. keddje) (Szo) Zenei világnap (Sz) Pedagógusok világnapja (Cs) Aradi vértanúk emléknapja (Sz) Európai kultúra napja (H) Iskolai könyvtárak napja (okt. 4. hétfője) (H) A reformáció emléknapja (Cs) Budapest ünnepnapja (Cs) Füstmentes nap (nov. 3. csütörtökje) (K) Mikulás (V) Magyar kultúra napja - a Himnusz születésnapja (K) Bálint-nap (Cs) Nemzetközi nőnap (H) A cigányság világnapja (Cs) A víz világnapja (K) Színházi világnap (H) Nemzetközi gyermekkönyvnap (Szo) Egészségügyi világnap (V) A Föld napja (P) Holocaust emléknapja (V) Anyák napja, Nevetés világnapja (máj. első vasárnapja) (V) Madarak és fák napja (máj. 3. vasárnapja) (Sz) A kihívás napja (máj. utolsó szerdája) (V) Gyermeknap (máj. utolsó vasárnapja) (V) Pedagógusnap (jún. első vasárnapja)

29 3.4 A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása a nappali rendszerű felnőttoktatási tagozaton I. félév A hét B hét (2) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) - Őszi szünet ( ) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) - Téli szünet ( ) (4) (5) II. félév (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) (5) (5) (2) Tavaszi szünet ( ) (4) (5) (5) (3) A végzős évfolyamokon a tanév befejezése ( ) (3) (5) (5) (3) (5) (5) A tanév vége Tanítási napok száma I. félév II. félév Összesen évfolyam végzős évfolyam 8,4 ciklus (84 nap) 8,4 ciklus (84 nap) 9,8 ciklus (98 nap) 7,1 ciklus (71 nap) 18,2 ciklus (182 nap) 15,5 ciklus (155 nap)

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta NÉV 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E 10. A 10. B 10. C 10. D 10. E 10. F 10. G 11. A 11. B 11. C 11. D 11. E 11. FG 12. A 12. B 12. C 12. D 12. F 12. GH 13. E 11emelt nyek nyek 9. évfolyam nyek nyek 10. évfolyam

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve

A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve A Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Munkaterve a 2014/2015. tanévre OM azonosító: 031241 Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 25. Elfogadta: a nevelőtestület 2014. augusztus 29-i ülése

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE 1. Bevezetés Iskolánk nevelő-oktató munkáját e tanévben

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf., 12.E első tanítási nap: 2014. szeptember 1. hétfő utolsó tanítási nap: 2015. június 15. hétfő 12. évf., 13.E, 14.A első tanítási

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév

A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE INTÉZKEDÉSI TERVE. 2013/2014. tanév A BLÁTHY OTTÓ SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2013/2014. tanév Készítette: Pozsgay Zoltán igazgató Jóváhagyta: Az Iskola nevelőtestülete Bevezetés A munkatervet

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató Dunaferr Szakközép- és Szakiskola OM azonosító. 030213 Munkaterv 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. A központi iskola munkaterve... 3 A tanév indítása...

Részletesebben

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola MUNKATERVE. 2013/2014. tanévre

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola MUNKATERVE. 2013/2014. tanévre Széchenyi István Római Katolikus Középiskola MUNKATERVE a 2013/2014. tanévre 1 Tartalom: 1. Tanév rendje a Széchenyiben 2. Feladatok, felelősök időrendben 3. A tanév kiemelt célkitűzései 4. Felvételi eljárás

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév Kecskemét 2010. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhely, 2011. szeptember 15. Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre

A Tátra Téri Általános Iskola. Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E. a 2014/2015-es tanévre A Tátra Téri Általános Iskola Budapest, 1204 Tátra tér 1. OM: 035165 M U N K A T E R V E a 2014/2015-es tanévre Elfogadva a tantestület által 2014. szeptember 16-án. Készítette: Forgács Anna igazgató Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV

MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyaijanosisk@erd.hu MUNKATERV 2012/2013.TANÉV Jóváhagyta a nevelőtestület 2012. augusztus 30-án a tanévnyitó

Részletesebben