KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE"

Átírás

1 KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 2011/2012. tanév MUNKATERVE

2 A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcseit. (Kahlil Gibran)

3 TARTALOMJEGYZÉK Célkitűzések, kiemelt feladatok A tanév oktatási és nevelési programja Óratervek a középiskola nappali tagozatán, és a felnőttoktatási tagozaton Az osztályok számozása a nappali tagozaton Az osztályok számozása a felnőttoktatási tagozaton A tanév helyi rendje A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása a nappali tagozaton A 2011/2012. tanév rendje, eseményei a nappali tagozaton Jeles napok, események A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása a nappali rendszerű felnőttoktatási tagozaton A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása az esti rendszerű felnőttoktatási tagozaton A 2011/2012. tanév rendje, eseményei a felnőttoktatási tagozaton A tanulók számonkérésének formái, ütemezése Gépészet (GÉP-1/ÚJ) Ügyvitel (ÜGYV-1/ÚJ) Ügyvitel (ÜGYV-3/ÚJ) nyelvi előkészítő Informatikai (INF-1/ÚJ szoftver) Informatika (INF-2/ÚJ - szoftver) nyelvi előkészítő Közlekedés (KÖZL-1/ÚJ) Megbízatások Osztályfőnöki megbízatások a nappali tagozaton Munkaközösség-vezetői és egyéb megbízatások a nappali tagozaton Osztályfőnöki megbízatások a felnőttoktatási tagozaton Munkaközösség-vezetői és egyéb megbízatások a felnőttoktatási tagozaton Mellékletek Munkaközösségi munkatervek Diákönkörmányzat munkaterve Szülői Szervezet munkaterve Iskolaszék munkaterve Gyermek- és ifjúságvédelem munkaterve

4 1 Célkitűzések, kiemelt feladatok I. 2011/2012. tanév legfontosabb célkitűzései, kiemelt feladatok a) Nevelőmunka területén - A tanulók egészségi állapotának felmérése: egészségileg veszélyeztetett tanuló, gyógytestnevelésre utalt - Az iskola tanulóinak fogászati szűrése - Egészséges, környezettudatos életre nevelés az oktatás minden területén jelen legyen ez fontos célkitűzésünk, mivel ÖKO iskola vagyunk - Erősítjük az iskolai testnevelést, tömegsportot a mindennapos testedzés lehetőségének biztosításával - Iskolai egészség- és sportnapot szervezünk - Tovább folytatjuk a káros szenvedélyek elleni prevenciót, különös tekintettel a 9. évfolyamos tanulókra - Szervezünk sítábort, vízitábort, nyelvi táborokat DÖK- és gólyatábort - Részt veszünk a kerületi véradáson - Vöröskeresztes tanfolyamot szervezünk - A tanulói agresszió visszaszorítása érdekében speciális osztályfőnöki órákat, szabadidős programokat szervezünk - Problémás tanulóinkat pszichológushoz irányítjuk - Figyelünk a szociális helyzetük miatt lemaradó tanulókra, pályázat beadására ösztönözzük őket - Segítjük kisebbségi tanulóinkat korrepetálással, pályázati lehetőségekkel - Átszervezzük a tanári és a tanulói ügyeletet - A beléptető rendszer segítségével a mulasztásokat, késéseket számon kérjük, a magas mulasztási számot csökkentjük.

5 Erősítjük a munkafegyelmet a diákok és a tanárok tekintetében egyaránt (órakezdés, befejezés) - Ügyelünk az iskola, a tantermek rendjére, tisztaságára - Törekszünk arra, hogy tanulóink elé egészséges alapanyagokból készült ételek kerüljenek (büfé, menza) - A tanulóink közötti konfliktusok békés megoldását mediációs konfliktuskezelő team segíti - Az osztályfőnöki órákon agressziókezelő gyakorlatok végzéséhez szükséges segédanyagokat vehetnek igénybe az osztályfőnökök - Különös gondot fordítunk a tanulói személyiségfejlesztésre - Bevezetjük a Kamasz-panasz -t a tanulók problémáinak megoldása érdekében - Életkoruknak megfelelően bevonjuk a tanulókat az őket érintő iskolai programok szervezésébe, lebonyolításába (Katona Gála, 60. évforduló) - Biztosítjuk a lehetőséget az iskolán belüli és iskolán kívüli szabadidős programokhoz (kézműves foglalkozás, iskolai színjátszás, fotószakkör, könyvtári programok, kiállítások, múzeumok programjainak megtekintése, színházlátogatás) - Szorgalmazzuk a 2-3. ivókút kialakítását az iskola épületében - Számítunk az iskola tanulóinak önkéntes segítségére iskolánk és környékének rendben tartásában - Az iskola tanulói a környezettel és az egészséges életmóddal kapcsolatos helyi programban aktívan részt vesznek (kerület által szervezett drogprevenció, kiállítás, szűrés) - Keressük az együttműködést a helyi civil szervezetekkel (Angyalföldi Szociális Egyeslület)

6 b) Oktatómunka területén A szintfelmérés eredményének, tapasztalatainak beépítése az éves munkába - A problémás tanulók felmérése (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, SNI, HH, HHH tanulók). A fejlesztő pedagógus (ÉPTISZK) munkájának maximális kihasználása - A fejlesztő foglalkozások rendszeres tartása és ennek pontos adminisztrálása - Kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása, az oktatási folyamatban történő hasznosítása az intézkedési tervnek megfelelően - A évfolyam tanulóinak részére tanulószobai foglalkozások megszervezése és tartása - Az egyéni foglalkozások, korrepetálások és érettségi foglalkozások hatékonyabb megvalósítása - Mulasztások, késések visszaszorítása - A mulasztások alkalmával kihagyott tananyag pótlása - Órai munkafegyelem erősítése - A tanulók kötelességtudatának és felelősségének erősítése - A tanítási órákon az érdeklődés felkeltése, a diákok motiválása, rávezetése az otthoni önálló tanulásra - A tanulók sikerélményhez juttatása az érettségi követelményszintek figyelembevétele mellett - A követelmények pontos meghatározása - Rendszeres, következetes ellenőrzés, számonkérés, értékelés - A szülőkkel való együttműködés erősítése - A tantestület egységes fellépése a renitenskedő tanulókkal szemben

7 - A lemorzsolódás csökkentése A tanulmányi eredmények javítása - Az érettségi témakörök felülvizsgálata, érettségi tételsorok módosítása a törvényességi elvárásoknak megfelelően - A sikeres érettségi vizsgára történő felkészítés - Emelt szintű érettségire való felkészítés - Az őszi- és tavaszi érettségi vizsgák megszervezése - Az egységes értékelési rendszer alkalmazása, a minimumkövetelmények folyamatos kiegészítése a kompetenciaterületeknek megfelelően. - Az iskola belső ellenőrzési rendszerének erősítése. A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése és értékelése. Területei: tanmeneti ütemezés betartása, a nevelő-oktató munka hatékonysága, az elért eredmények nyilvántartása és elemzése, óralátogatások, vizsgaeredmények - Teljesítményértékelő rendszerünk továbbfejlesztése minden területen (tanár diák) - A hagyományok őrzése, ápolása - Tanulmányi versenyek szervezése - Munkaközösségenként félévente legalább egy bemutató óra szervezése - Új szakmai alapozó tantárgyak segédleteinek kidolgozása - Tehetséggondozási programok folytatása - DÖK-programok támogatása - Tanulmányi kirándulások szorgalmazása, ezek számának növelése

8 - ECDL tanfolyamok, vizsgák szervezése Tanulói pályázatok támogatása - Pályakövető rendszer folytatása c) További feladatok - A pedagógiai módszerek frissítése (továbbképzések, óralátogatások) - Információs rendszerünk továbbfejlesztése - Szóróanyagok átdolgozása, több börzén való megjelenés, a PR munka erősítése - Az adminisztrációs munka erősítése és folyamatos ellenőrzése - Az interaktív tábla használatával kapcsolatos továbbképzések - Betartható szabályok szerint egységes követelményrendszerrel dolgozó testület - A digitális napló bevezetése nevelési értekezlet szervezése - Pályakezdő, új kollégák mentorálásának megszervezése - Elégedettségmérés (Aranytoll-díj; diák, szülők) - Új törvények, szabályok megismerése, alkalmazása - Szabályzataink előírásoknak megfelelő törvényi változásoknak módosítása (SZMSZ, Kollektív szerződés, gazdálkodás racionalizációjának megvalósítása) - Takarékos gazdálkodás (fénymásolás, villany víz, gáz stb.) Egyéb feladat: - A Gazdasági Szervezet megalakulása miatt felszabaduló helyiségek ésszerű felhasználása: egy újabb informatika terem, tankönyv-raktár kialakítása, irattár rendezése

9 2 A tanév oktatási és nevelési programja Óratervek a középiskola nappali tagozatán, és a felnőttoktatási tagozaton (részletesen lásd: Pedagógiai Program) Nappali tagozat Iskolatípus Évfolyam Tanterv típus Azonosító Óratervi kód Gépészeti szakmacsoport, Gépészeti emelt szintű nyelvoktatással, Szakközépiskola szakmacsoportos alapozással M-N-9-12 GÉP-1/ÚJ Ügyviteli szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, K-N-9-12 ÜGYV-1/ÚJ Ügyviteli Szakközépiskola Informatikai Szakközépiskola Közlekedési Szakközépiskola szakmacsoportos alapozással Nyelvi előkészítő osztály, ügyviteli szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Informatikai szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Nyelvi előkészítő osztály informatika szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Közlekedési szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással K-N-9-13 I-N-9-12 I-N-9-13 KZ-N-9-12 ÜGYV-3/ÚJ INF-1/ÚJ szoftver INF-2/Új szoftver KÖZL-1/ÚJ Felnőttoktatási tagozat Iskolatípus Évfolyam Tanterv típus Azonosító Óratervi kód Felnőttoktatás Esti rendszerű, Gimnázium F-G-E-9-12 FELN. GIMN. E általános tantervű képzés Esti Felnőttoktatás Gimnázium Nappali rendszer Nappali rendszerű, általános tantervű képzés F-G-N-9-12 FELN. GIMN. N. 9-12

10 2.2 Az osztályok számozása a nappali tagozaton Iskolatípus Gépészeti Szakközépiskola Ügyviteli Szakközépiskola Informatikai Szakközépiskola Közlekedési Szakközépiskola Tanterv típus Gépészeti szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Ügyviteli szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Nyelvi előkészítő osztály, ügyviteli szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Informatikai szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Nyelvi előkészítő osztály, informatika szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Közlekedési szakmacsoport, emelt szintű nyelvoktatással, szakmacsoportos alapozással Az osztályok számozása 9. A 10. A 11. A 12. A 9. D 10. D 11. D 12. D 9. B 10. B 11. B 12. E 13. E 9. E, 10. E, 11. F, 12. F, 12. G 9. C 10. C 11.C 9. F, 9. G 10. F, 10. G, 11. GH, 12.H 2.3 Az osztályok számozása a felnőttoktatási tagozaton Iskolatípus Tanterv típus Az osztályok számozása 9. L, Felnőttoktatás Esti rendszerű, 10. L, 10. M, Gimnázium általános tantervű képzés 11. L, 11. M, 11. N, Esti 12. L, 12. M, 12. N Felnőttoktatás Gimnázium Nappali rendszer Nappali rendszerű, általános tantervű képzés 10. K, 11. K, 11. S, 11. Z, 11. T 12. K, 12. S, 12. Z

11 3 A tanév helyi rendje A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása a nappali tagozaton (a felnőttoktatás nappali rendszerű osztályainak is) I. félév A hét B hét (2) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) - Őszi szünet ( ) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) - Téli szünet ( ) (4) (5) II. félév (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) (5) (5) (2) Tavaszi szünet ( ) (4) (5) (5) (3) A végzős évfolyamokon a tanév befejezése ( ) (3) (5) (5) (3) (5) (5) A tanév vége Tanítási napok száma I. félév II. félév Összesen évfolyam végzős évfolyam 8,4 ciklus (84 nap) 8,4 ciklus (84 nap) 9,8 ciklus (98 nap) 7,1 ciklus (71 nap) 18,2 ciklus (182 nap) 15,5 ciklus (155 nap)

12 3.2 A 2011/2012. tanév rendje, eseményei a nappali tagozaton Dátum (K) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák 9 00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Munkaközösségi munkatervek leadása. Beiskolázási feladatok (K-P) Munkaközösségi értekezletek, munkatervek véglegesítése Tanulói névsorok egyeztetése a titkársággal. Témazárók ütemezésének leadása. A diákönkormányzat-, Iskolaszék-, Szülői Szervezet munkatervének véglegesítése, jóváhagyása (Sz-P) Javító-, pótló-, osztályozó-, különbözeti írásbeli és szóbeli vizsgák (Cs) 8 00 Pótbeiratkozás (H-Cs) (P- V) Diákönkormányzati tábor Gólyatábor

13 Dátum (H) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák e-naplóval kapcsolatos megbeszélések Fehér Lászlóval Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok (K) 9 00 Tanévzáró, tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet (Sz) (Cs) 8 00 Első tanítási nap A hét szerint (4 óra) 8 30 Tanévnyitó ünnepély 2011/2012 tanévi munkaterv, záró-nyitó értekezlet jegyzőkönyvének, statisztikai adatlapoknak a megküldése a fenntartónak Tanulói adatok egyeztetése. (Osztályfőnök-tanuló között) Naplók, törzslapok, ellenőrző könyvek, diákigazolványok, belépőkártyák felvétele, előkészítése. Tanév rendjének, munkatervének ismertetése. Munka- és tűzvédelmi oktatás. Házirend ismertetése. Az oktatások adminisztrálása. Ellenőrző könyvek kiosztása, kitöltése.

14 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok (H) (Sz) (P) (H) Az október-novemberi érettségi vizsgákra való jelentkezés határnapja. Az érintett tanulóknak az érettségi vizsgadíj befizetésének határnapja Az október-novemberi érettségi vizsgákra vonatkozó összesítő jelentés megküldése Szülői értekezlet a nappali tagozaton Tanári ügyeleti rend elkészítése. Vezetői ügyeleti rend elkészítése. Tanári fogadóórák leadása. Tantárgyfelosztás megküldése a fenntartónak. Javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgák záradékolása a bizonyítványban. Tanmenetek elkészítése és leadása

15 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok A vonzáskörzetben működő általános iskolák cím illetve telefonjegyzékének elkészítése (K) (P) Tanulók jelentkezésének határnapja az OKTV-kre Iskolai reklámanyagok, szóróanyagok tervezetének előkészítése. A 2011/2012. tanév felvételi szóróanyagának elkészítése, az általános iskolák értesítése levél ill. telefon útján. Beiskolázási program előkészítése (P) (H) osztályozó vizsga az előrehozott érettségire jelentkezők részére A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezések összesítése.tanmenetek jóváhagyása. A statisztikai szolgáltatáshoz szükséges adatok leadása. Naplók, törzslapok véglegesítése, előkészületek a statisztikai jelentéshez. A tanórán kívüli foglalkozások indítása, naplók megnyitása.

16 Dátum (Cs) (H- K) (H-P) (P- Cs) (P) (H) (P) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Október-novemberi emelt-, illetve középszintű írásbeli érettségi vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Megemlékezés az aradi vértanúkról Iskolai ünnepély október 23-a tiszteletére Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák A 9. évfolyam bemutató értekezletei Október havának második felében Negyedéves kibővített vezetőségi értekezlet Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Statisztika készítése, (OSA) küldése. Ingyenes tankönyvigény felmérése. Felvételi előkészítő napló megnyitása matematikából, magyarból Beiskolázási feladatok Nyitott hét Tagozatkódok meghatározása és megküldése a Felvételi Központnak és a Fenntartónak. Felvételi előkészítő indítása matematikából, magyarból (ingyenes) (15 alkalom = 15 x 2 óra = 30 óra) (P) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozatala, a felvételi eljárás rendje (H) (K) Pihenőnap Tanítási szünet Halottak napja

17 Dátum (Sz-Szo) (H) (P) (Sz-H) (Cs-Sz) (Szo) (K) (P) (Sz) (P) (V) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Őszi szünet Őszi szünet utáni első tanítási nap "A" hét szerint Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Országos gyorsíró, gépíró, és szövegszerkesztő verseny A szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Október-novemberi emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Október-novemberi középszintű szóbeli érettségi vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Megemlékezés Katona József születésének évfordulójáról Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Nevelési értekezlet Szaktanári fogadóórák Szalagavató Bál Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése a Hivatalnak Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) Beiskolázási feladatok

18 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok (Sz) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap A hét keddi órarend szerint Karácsonyi ünnepségek (Cs-H) (K) Téli szünet A téli szünet utáni első tanítási nap A hét szerint (Sz-P) Különbözeti-, osztályozóvizsgák Osztályozó-, és különbözeti vizsgák jegyzőkönyvének elkészítése, leadása (P) (Sz) (Cs) A 12. évfolyamok bemutató értekezletei és osztályozóértekezletei; Félévi osztályzatok lezárása Osztályozóértekezletek Tankönyvrendelés előkészítése a 2012/2013. tanévre. Nyomtatványrendelés előkészítése a 2012/2013. tanévre (P) Az első félév utolsó tanítási napja Tanulmányi statisztikák, osztályozóértekezletek jegyzőkönyvének elkészítése, leadása.

19 Dátum (H) (H- Cs) (P) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek A II. félév első tanítási napja A hét szerint Félévi értesítők kiosztása Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, A magyar kultúra napja (jan. 22. ) megemlékezés Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Félévzáró munkaközösségi értekezletek Beszámolók leadása Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A félévi értékelések leadása (munkaközösségek, diákönkormányzat, Iskolaszék) A félévi értesítők megírása az ellenőrző könyvbe, kiosztása Beiskolázási feladatok (H) Szülői értekezlet a évfolyamokon (Cs) (P) (P) Félévi nevelőtestületi értekezlet A félévi nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvének megküldése a fenntartónak. Pedagógus továbbképzési igények leadása (Sz) A május-júniusi érettségi vizsgákra, felsőfokú továbbtanulásra való jelentkezés határnapja A évfolyamokon előrehozott középszintű érettségire történő jelentkezés A 12. évfolyamon emelt-, középszintű érettségire történő jelentkezés (P) Az általános iskolák továbbítják a jelentkezési lapokat a középiskoláknak

20 Dátum (K) (P) (H) 02. hó vége (Cs) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Országos Gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő bajnokság Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések A május-júniusi érettségi vizsgákra vonatkozó összesítő jelentés megküldése Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Diákközgyűlés Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól (osztály szintű) Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A 2012/2013. tanév előkészítése, osztályfőnökök kijelölése, a tantárgyfelosztás előkészítése. Érettségi vizsgák időpontjának ütemezése. Vizsgabizottságok kijelölése. Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) Beiskolázási feladatok Felvételi eljárás a nyolcadik osztályosoknak (Cs) Felvételi eljárás nyolcadik osztályosoknak (K) (Sz) (Cs) (Szo) Nemzeti Ünnep Tanítás nélküli munkanap (1) (pihenőnap ) Iskolai szintű megemlékezés március 15- e tiszteletére Az igazgató nyílvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket

21 Dátum (Sz- H) (P) (P) (K) (Sz) (Cs-H) (K) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről Tanítás nélküli munkanap (2) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap Tavaszi szünet A tavaszi szünet utáni első tanítási nap A hét kedd órarend Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, KATONA-NAP Az iskola fennállásának 60. évfordulója Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban. A Felvételi Központ megküldi elektronikusan az iskolába jelentkezettek névsorát. A végleges felvételi jegyzék elkészítése. Az igazgató megküldi a végleges felvételi jegyzéket a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).

22 Dátum (K-Cs) (Cs) (H-Sz) (H) (Cs) (P) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályzatok lezárása a végzős évfolyamokon Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Próbaérettségi a 12. évfolyamon magyar nyelv és irodalomból (szóbeli), matematikából (írásbeli) Kisérettségi vizsga a 11. évfolyamon történelemből (szóbeli), idegen nyelvből (szóbeli) Különbözeti-, osztályozó vizsgák a végzős osztályokban Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (04.16) (osztály szintű) Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Nevelési értekezlet Szaktanári fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A 2012/2013. tanév munkatervére, tantárgyfelosztására a vélemények leadása. Az írásbeli vizsgák ügyeletének elkészítése a végzős évfolyamokon. Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) Beiskolázási feladatok A Felvételi Központ megküldi a végleges felvételi jegyzéket. A felvételt nyert illetve elutasított tanulók (jelentkezők, általános iskolák) értesítése.

23 Dátum (K) (Sz) (Cs) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Munka ünnepe A végzős évfolyamok utolsó tanítási napja (P) 9-11 évfolyamon tanítás Tanítás nélküli munkanap (3) (Szo) (pihenőnap ) (H-K) (Sz-P) (P- P) (P) (K) Érettségi szünet Tanítás nélküli munkanap (4-5) Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Emelt illetve középszintű írásbeli érettségi vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Végzősök búcsúzása Ballagási ünnepély Közösségi programok A 9. évfolyamon a a II. idegen nyelvre történő jelentkezés Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Osztályozóértekezletek a végzős évfolyamokon A 10. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyra történő jelentkezés A 10. évfolyamon középszintű érettségire felkészítő a kötelezően választható többletórákat igénylő tantárgyra történő jelentkezés A 11. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyra történő jelentkezés Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A végzős évfolyamokon osztályozóértekezletek, jegyzőkönyvek, statisztikák leadása Beiskolázási feladatok Rendkívüli felvételi eljárás. Döntés a rendkívüli felvételi eljárás eredményéről.

24 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek (P) Munka ünnepe (H) (Sz) 05. hó vége (P) (H-Sz) (Cs-P) Pünkösd hétfő Országos tanulói gyorsíró, gépíró- és szövegszerkesztő verseny Tanítás nélküli munkanap (6) Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Alapkészségek mérése a 10. évfolyamon matematikából és szövegértésből Különbözeti-, és osztályozó vizsgák az alsós évfolyamokon Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Pedagógusnap Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok A különbözeti-, és osztályozóvizsgák jegyzőkönyvének elkészítése és leadása az alsós évfolyamokon. A 10. évfolyamon a szakközépiskolákban a II. idegen nyelvre jelentkezések összesítése. A évfolyamokon az emelt szintű érettségi felkészítésre jelentkezettek összesítése Beiskolázási feladatok A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

25 Dátum (Cs-Sz) (Sz) (Cs) (P) (H-P) (Cs) (H) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek A jegyek lezárása A tanév utolsó tanítási napja Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák Középszintű szóbeli érettségi vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Osztályozóértekezletek Tanévzáró munkaközösségi értekezletek tól Bizonyítványosztás "0" -os szülői értekezlet Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Többletórák elszámolása (a kéthavi munkaidőkeret alapján történik.) Osztályozó értekezletek, jegyzőkönyvek, statisztikák leadása Beiskolázási feladatok 0 -os szülői értekezlet

26 Dátum Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok Bizonyítványok leadása. Jelentkezés az augusztusi javító-pótló vizsgákra. Beiratkozás, Gólyatábori befizetés (Sz) Jelentések, tanügyi dokumentumok elkészítése, leadása, továbbítása az érettségi vizsgákról. A javító-pótló vizsgákra történő jelentkezések összesítése, a javítóvizsgák előkészítése. A nyári ügyelet megszervezése. Munkaközösségi jelentések leadása, a 2011/2012. tanév értékelése. Tantárgyfelosztási javaslatok véglegesítése. Naplók, törzslapok leadása (H) (K) (K) (Sz) Nyári szabadság kezdete 9 00 Év végi alkalmazotti értekezlet 9 00 Alakuló vezetőségi értekezlet 9 00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet

27 Dátum (Sz-P) (Cs-H) (K-Cs) Tanítás nélküli munkanapok A tanév eseményei Tanulmányi versenyek Tanítási szünetek Osztályozó-, különbözeti-, érettségi-, szakmai vizsgák, mérések Javító-pótló-, osztályozó vizsgák Iskolai rendezvények, ünnepélyek, Diákönkormányzati tábor Értekezletek, megbeszélések, beszámoltatások, fogadóórák Munkaközösségi értekezletek, éves munkaközösségi munkatervek leadása Tanügyigazgatási, szervezési feladatok Beiskolázási feladatok (P-V) (K) (Sz) (H) 8 00 Első tanítási nap Gólyatábor 9 00 Nevelőtestületi tanévzáró, tanévnyitó értekezlet Pótbeiratkozás Budapest, augusztus 31. Jóváhagyta: Dr. Solymosiné Vatai Emília igazgató

28 3.3 Jeles napok, események (K) Béke nemzetközi napja (szept. 3. keddje) (Szo) Zenei világnap (Sz) Pedagógusok világnapja (Cs) Aradi vértanúk emléknapja (Sz) Európai kultúra napja (H) Iskolai könyvtárak napja (okt. 4. hétfője) (H) A reformáció emléknapja (Cs) Budapest ünnepnapja (Cs) Füstmentes nap (nov. 3. csütörtökje) (K) Mikulás (V) Magyar kultúra napja - a Himnusz születésnapja (K) Bálint-nap (Cs) Nemzetközi nőnap (H) A cigányság világnapja (Cs) A víz világnapja (K) Színházi világnap (H) Nemzetközi gyermekkönyvnap (Szo) Egészségügyi világnap (V) A Föld napja (P) Holocaust emléknapja (V) Anyák napja, Nevetés világnapja (máj. első vasárnapja) (V) Madarak és fák napja (máj. 3. vasárnapja) (Sz) A kihívás napja (máj. utolsó szerdája) (V) Gyermeknap (máj. utolsó vasárnapja) (V) Pedagógusnap (jún. első vasárnapja)

29 3.4 A 2011/2012. tanév ciklusbeosztása a nappali rendszerű felnőttoktatási tagozaton I. félév A hét B hét (2) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) - Őszi szünet ( ) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) - Téli szünet ( ) (4) (5) II. félév (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) (5) (5) (2) Tavaszi szünet ( ) (4) (5) (5) (3) A végzős évfolyamokon a tanév befejezése ( ) (3) (5) (5) (3) (5) (5) A tanév vége Tanítási napok száma I. félév II. félév Összesen évfolyam végzős évfolyam 8,4 ciklus (84 nap) 8,4 ciklus (84 nap) 9,8 ciklus (98 nap) 7,1 ciklus (71 nap) 18,2 ciklus (182 nap) 15,5 ciklus (155 nap)

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta

13. évfolyam Anka Katalin magyar 4 4 4 4 4 4. angol 4 4 4,5 4 5 osztfői 1 Berendné Boér Márta NÉV 9. A 9. B 9. C 9. D 9. E 10. A 10. B 10. C 10. D 10. E 10. F 10. G 11. A 11. B 11. C 11. D 11. E 11. FG 12. A 12. B 12. C 12. D 12. F 12. GH 13. E 11emelt nyek nyek 9. évfolyam nyek nyek 10. évfolyam

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2010/2011. tanév MUNKATERVE

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2010/2011. tanév MUNKATERVE - 0 - KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 2010/2011. tanév MUNKATERVE - 1 -. A műveltség nem statikus állapot, amibe egyszer belekerül az ember, és élete végéig abban leledzik.

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. 2012/2013. tanév MUNKATERVE

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. 2012/2013. tanév MUNKATERVE - 0 -. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 2012/2013. tanév MUNKATERVE - 1 -. A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 2009/2010. tanév MUNKATERVE - 1 -. Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. 2014/2015. tanév MUNKATERVE

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. 2014/2015. tanév MUNKATERVE KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM 2014/2015. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye Munkarend 2014/2015. tanév Tényleges tanítási napok száma: 180 nap Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 nap (nappalin) 2014.

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

9. A DP GYEF GYEF GYEF

9. A DP GYEF GYEF GYEF : Témazáró SZ: Szintfelmérő FE: Félévi ellenőrző dolgozat : olgozat 9. A P ÁGAZAT: IX. GÉPÉSZET 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04. 05. 06. Magyar irodalom Angol nyelv Német nyelv SZ Matematika SZ Történelem,

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint

részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2011/ 2012. tanévre melléklete A munkaterv 1. sz. részletes munkaterv a 2011/2012. tanévre (dátum szerint) Készült a 30/2011. (VI. 07.) NEFMI RENDELET szerint 18. 9 00-12

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre A 2012/2013-es tanévben a szorgalmi idő Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: 2012. szeptember

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje Szeptember 1. K 08.00 Évnyitó 1. Cs Október Egészségnap 5 röv.óra 11.00-13.00, Operakaland okt.1-10.között 2. Sze 2. P Pályaválasztási kiállítás 3. Cs 3. Szo Pályaválasztási kiállítás 4. P 4. V 5. Szo

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév RÉSZLETES ÜTEMTERV 2015/2016 tanév 2 2015. év Augusztus 24. Alakuló értekezlet: 9:00 Herczeg Mária Korrepetálás: 10:00-13:00 25. Korrepetálás: 09:00-13:00 Igazgatóhelyettesek 26. Javító-pótló vizsgák:

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A 201Ő/201ő. tanév programja

A 201Ő/201ő. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképz Iskola és Kollégium (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 201Ő/201ő. tanév programja Készítette: Szereminé Hegedűs Krisztina igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató Program Alakuló

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK)

A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) Dátum/ 02. (hétfő) 8,00 02. 02. 05. 11. (szerda) 11. (szerda) 14,15 11. (szerda) 16,00 A 2013/2014. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2013. SZEPTEMBER 02. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2014. JÚNIUS

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2015/2016. Tanítási napok száma: 181 (180) Középiskola Pedagógiai Intézet

A tanév helyi rendje 2015/2016. Tanítási napok száma: 181 (180) Középiskola Pedagógiai Intézet Dátum Általános iskola A tanév helyi rendje 2015/2016. Tanítási napok száma: 181 (180) Középiskola Gimnázium Szakképzés AMI Pedagógiai Intézet 14. 18. 24. 25. 26. 27-28. 27. 28. 31. 31. 31. szeptember

Részletesebben

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás

I. A tanév rendje. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje. I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása. I.1.2. Beiskolázás I. A tanév rendje I.1. A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje I.1.1. A felvételi eljárás lebonyolítása A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 20/2012.(VIII.31)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

Kecskeméti Református Gimnázium. A tanév rendje 2012/2013.

Kecskeméti Református Gimnázium. A tanév rendje 2012/2013. Kecskeméti Református Gimnázium A tanév rendje 2012/2013. 2012. augusztus 2012. szeptember an. nap 1. Sz 1. Szo 10 00 Orsz. ref. tanévnyitó Kunhegyes Cs 2. V 16 30 anévnyitó ünnepély KE P 1 3. H Szo 2

Részletesebben

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2012/ 2013. tanévre A munkaterv 1. sz. melléklete részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Augusztus

Részletesebben