AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2 I ÖSSZEFOGLALÁS Az Iparfejlesztési Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján én kérte közhasznú szervezetté történő minősítését, és a Fővárosi Bíróság októberében érkezett 12.PK /17. számú végzése szerint január hó 1. napjától közhasznú szervezetként működik október 7-én a Kuratórium H3/72. sz. határozatában felkérte az Alapítókat az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány (IMFA) eredeti céljaival megegyező célú Közalapítvány létesítése érdekében a szükséges tevékenységek elvégzésére és az Alapítvány teljes vagyonát felajánlotta ezen, a Kormány által a Polgári Törvénykönyv 74G (3). bekezdése szerint létrehozandó Közalapítvány javára. A Kormány 1062/2004. (VI. 14.) Kormányhatározatában elfogadta az IMFA felajánlott vagyonát és felhatalmazta a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy a Kormány nevében intézkedjen a közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételéről, és azt követően a Közalapítvány alapító okiratának a Magyar Közlönyben történő közzétételéről. (Megjelent: VI. 14-én a Magyar Közlöny 82. számában.) A Fővárosi Bíróság április 4-étől jogerős, 16.Pk /1990/19. sz. végzésével az Iparfejlesztési Közalapítványt bejegyezte. Az Iparfejlesztési Közalapítvány (továbbiakban: IFKA) a kettős könyvvezetésre alapozott évi közhasznúsági jelentését a hatályos jogszabályokban előírt szerkezetben és tartalommal, a számviteli politikájában rögzített elvekkel összhangban készítette el. A nyilvánosságra hozandó évi közhasznúsági jelentés az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének szöveges elemzését és a könyvvizsgálói jelentést nem tartalmazza. A mérlegtételek szöveges elemzésének elkészítése az IFKA tekintetében nem jogszabályi előírás, és a könyvvizsgálói jelentést szintén nem kell közreadni. A könyvvizsgáló a közhasznúsági jelentést - a főkönyv, a bizonylatok, a hivatalos szerződések és levelezések alapján - felülvizsgálta, hitelesítő záradékkal ellátta. 2

3 I. 1 MÉRLEGADATOK A tárgyévi és a tárgyévet megelőző évi mérleg egymással összehasonlítható, az előző évi beszámoló mérleg az ez évi mérleg adatokkal megegyező adattartalommal bír, tehát az összehasonlíthatóság adott. Eszközök A befektetett eszközök nettó értéke az évihez képest E Ft-ról E Ft-ra csökkent. A csökkenés mértéke 15 %. A forgóeszközök mérleg szerinti értéke E Ft, a bázishoz képest ( E Ft), 15 százalékkal nőtt az értéke. Az aktív időbeli elhatárolások értéke E Ft. Tartalmazza a 2007-ben kifizetett, évet érintő költségeket (334 E Ft), 2008-ban számlázott évet érintő árbevételeket (831 E Ft), és az állampapírok, bankbetétek évet érintő, de csak 2008-ban elszámolt kamatait, hozamait ( E Ft). Az IFKA összes eszközeinek (vagyonának) mérleg szerinti értéke, azaz a mérleg főösszege december 31-én: E Ft. Források A saját tőke E Ft-ról E Ft-ra csökkent évhez képest. Az adósok minősítése alapján céltartalékot nem kellett képezni. Az IFKA idegen forrását csak a rövid lejáratú kötelezettségek alkotják, mivel hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A passzív időbeli elhatárolások értéke E Ft. A mérleg elemzése során képzett mutatószámokból megállapítható, hogy - a befektetett eszközök a saját tőkéből finanszírozhatók, - a Közalapítvány képes a változásokra rugalmasan reagálni, mert kellő arányban rendelkezik rövidtávra befektetett és mobil pénzeszközökkel, - a likviditás biztosított. I. 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS Az összes közhasznú tevékenység bevétele: Az összes közhasznú tevékenység költsége: A közhasznú tevékenység eredménye: A vállalkozási tevékenység eredménye: E Ft E Ft E Ft E Ft. 3

4 II. AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA II. 1. Iparfejlesztési Közalapítvány 1063 Budapest Munkácsy Mihály utca 16. Sorszám Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a 219/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. számú melléklete szerint Statisztikai számjel: ÉV A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20. E. Céltartalék 21. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, április. Dr. Horvai György az Iparfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 4

5 II. 2. Iparfejlesztési Közalapítvány 1063 Budapest Munkácsy Mihály utca 16. Sorszám Közhasznú eredménykimutatás A 219/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet 10. számú melléklete szerint Statisztikai számjel: A tétel megnevezése ÉV Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( sorok) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3. a. alapítótól 4. b. központi költségvetéstől 5. c. helyi önkormányzattól 6. d. egyéb, ebből 1 % 5 E Ft Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

6 Tájékoztató adatok (EFt-ban) Megnevezés Összeg A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások* ebből: A Korm.rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Keltezés: Budapest, április. *A számviteli törvény előírásai szerint könyvelt érték. Dr. Horvai György az Iparfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának elnöke II. 3 A mérlegtételek tartalma A kettős könyvvitelt vezető alapítványok, közalapítványok közhasznú beszámoló mérlegének c oszlopa az IFKA eszközeit és annak forrásait mutatja be az december 31-i, az e oszlopa pedig a december 31-i állapot szerint. A d oszlopban az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt, az előző lezárt év(ek)re vonatkozó jelentősebb összegű hibá(ka)t kell közölni. Az évi mérlegben önellenőrzéssel feltárt jelentős hiba nem volt, ezért a d oszlopban adat nem szerepel. II. 4 Az eredménykimutatás tételeinek tartalma Az eredménykimutatásban az egyszerűsített éves beszámoló mérleg szerinti eredményének levezetését mutatjuk be a 219/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. számú melléklete szerint. A mérleg szerinti eredmény a közhasznú tevékenység éves bevételeinek és ráfordításainak különbsége, valamint a vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak különbsége, mivel az IFKA ez évben vállalkozási tevékenységet is végzett. 6

7 II. 5. A mérleg elemzése A mérleg adataiból képzett mutatószámok segítségével az IFKA vagyoni, pénzügyi helyzetét, a változások tendenciáit kívánjuk jellemezni. A vagyoni helyzet elemzése a./ Befektetett eszközök (A) = Tartósan befektetett eszközök aránya Eszközök összesen (A+B+C) A mutatószám a Közalapítvány tőkeigényességét fejezi ki, hiszen a tartós befektetések lekötik a tőkét, lassan térülnek meg. Mutatószám értéke 2006-ban 2007-ben = 0,53 = ,45 A tartósan befektetett eszközök aránya az összes eszközből a bázishoz képest alig változott. b./ Forgóeszközök (B) = Forgóeszközök aránya Eszközök összesen (A+B+C) Arról tájékoztat, hogy az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövidtávra befektetett eszközök értéke. Minél nagyobb ez a viszonyszám, annál rugalmasabban tud a Közalapítvány a változásokra reagálni. Mutatószám értéke 2006-ban 2007-ben = 0,44 = 0, Az arányszám a bázishoz képest 0,7 százalékkal nőtt. A rövidtávra befektetett pénzügyi eszközök állománya nőtt a bázis évhez viszonyítva, az IFKA több százmilliós eszközállományt tudna mozgósítani, ha erre szükség lenne. c./ Saját tőke (D) = Befektetett eszközök fedezettsége Befektetett eszközök (A) Azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Kedvező, ha a mutató értéke 1-nél nagyobb. Mutatószám értéke 2006-ban 2007-ben = 1,85 = 2,

8 Megállapítható, hogy a bázis évhez képest a mutató értéke alig változott. d./ Saját tőke (D) = Saját tőke aránya Összes forrás (D+E+H+G) A mutatószám a saját tőke arányát mutatja az összes forrás között. A mutató értelmezhető úgy is, hogy a Közalapítvány eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Mutatószám értéke 2006-ban 2007-ben = 0,97 = 0, A mutató nagyon jó, mert általános szabály az, hogy a saját tőke legalább annyi legyen, mint az idegen tőke, azaz a kötelezettségek. Az IFKA összes forrásának 97 százaléka saját forrás. A mutatószám a bázis évhez képest semmit sem változott. A pénzügyi - likviditási helyzet elemzése a./ Forgóeszközök Követelések (B-B II.) = Rövid távú likviditás II. Rövid lejáratú kötelezettségek ( FII.) A forgóeszközök követelések nélküli arányát mutatja a rövid távú kötelezettségekhez A követelések ugyanis tartalmazhatnak a rövid lejáratú kötelezettségek közvetlen fedezeteként szóba nem jöhető összeget. Mutatószám értéke 2006-ban 2007-ben = 17,98 = ,31 A mutatószám változása kifejezi, hogy az IFKA likviditása még mindig jó, hiszen a forgóeszközök bőséges fedezetet nyújtanak a kötelezettségek teljesítéséhez. b./ Likvid pénzeszközök (B IV.) Rövid lejáratú kötelezettségek (F II.) = Gyorsráta mutató A teljesen mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid távú kötelezettségekhez viszonyítva. Mutatószám értéke 2006-ban 2007-ben = 1,52 = 2, A mutató változatlanul jó (elfogadható érték: 1,5-1,6-tól). 8

9 II. 6. Az eredménykimutatás elemzése Az IFKA non-profit jellegéből adódóan ésszerűtlen gazdaságossági elemzéseket készíteni az eredménykimutatásból. A tevékenységek tételes (a kuratórium által jóváhagyott elvek alapján készített) elszámolását a szervezeti egységek pénzügyi beszámolói tartalmazzák. Ezért itt csak a bevételek és költségek összetételét vizsgáljuk. Sorsz: 1000 Ft-ban 2006 Megoszlás %-a 2007 Megnevezés Megoszlás %-a 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás az államháztartás más alrendszerétől , ,47 2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel , ,99 3. Egyéb bevételek , ,46 4. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3) , ,92 5. Vállalkozási tevékenység bevétele ,08 6. Összes bevétel (4+5) , ,00 7. Anyagjellegű ráfordítások , ,26 8. Személyi jellegű ráfordítások , ,36 9. Értékcsökkenési leírás , , Egyéb ráfordítások , , Pénzügyi műveletek ráfordításai , , Rendkívüli ráfordítások 13. Közhasznú tevékenység költségei ( ) , , Vállalkozási tevékenység költségei Összes tevékenység költségei (13+14) , , Adózás előtti eredmény (5-14) Adófizetési kötelezettség 18. Tárgyévi vállalkozási eredmény (16-17) Tárgyévi közhasznú eredmény (4-13)

10 III. BESZÁMOLÓ A ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL az évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről 19. (3) bekezdés g.) pontja szerint 1. Összefoglaló Az Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) jogelődje az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány (IMFA), melyet az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium és az Ipari Fejlesztési Bank Rt. hozott létre. A Fővárosi Bíróság 637. sorszám alatt vette nyilvántartásba október 17-én. Az IFKA 1998-tól közhasznú szervezetként működik. A 73. Kuratóriumi ülésen, októberében a évi XXIV. Törvény előírása alapján úgy határozott a kuratórium, hogy az Alapítvány vagyonát azonos célú Közalapítvány létesítése érdekében a Kormány részére felajánlja ben jelentős változás a szervezet 15 éves működésének történetében, hogy a közalapítvánnyá történő átalakulási folyamat befejeződött, a Fővárosi Bíróság április 4-én jogerőre emelkedett végzésével az Ipar Műszaki Fejlesztési Alapítvány átalakult Iparfejlesztési Közalapítvánnyá, így azóta folyamatosan közalapítványként végzi tevékenységét. Az Iparfejlesztési Közalapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: tudományos tevékenység, kutatás támogatása, oktatás, ismeretterjesztés, környezetvédelem támogatása, euroatlanti integráció elősegítése. Az IFKA három szervezeti egységből áll: Titkárság, melynek keretein belül működik az EUPROM képzési központ. Logisztikai Fejlesztési Központ (IFKA LFK), Minőségfejlesztési Központ (IFKA MIK). Az IFKA 2007-ben már csak a többéves szerződéses kötelezettségei szerinti, a tárgy évben esedékes támogatási összegeket utalta át a pályázóknak. A gondos és sikeres befektetési politikával 2007-ben is a kötvényalapokhoz képest jelentősen nagyobb hozamot értünk el, mely az alapítványi célkitűzések megvalósítására fordítható. Honlapjainkat megújítottuk és rendszeresen karbantartjuk. Címeink: A 2007-es esztendő a Közalapítványnak nehéz, de mégis sikeres éve volt. Az év fontosabb eseménye a vezetőváltás előkészítése volt. A Kuratórium év közepén elfogadta dr. Kemény Tamás év végére időzített felmondási szándékát, korára és egészségi állapotára hivatkozva. Az állást nyilvánosan meghirdetett pályázat alapján dr. Bárdos Krisztina nyerte el. Az utolsó negyedévben már Bárdos Krisztina és Kemény Tamás szorosan együttműködött a K6/9 Kuratóriumi határozat alapján, mely szerint a évi gazdasági és szakmai beszámoló elkészítését Kemény Tamás és Bárdos Krisztina együtt végezzék el, úgy, hogy ezért a felelősséget Kemény Tamás viseli. 10

11 Folytatódtak a K+F+I munkák, az LFK számos új ipari K+F munkáit magas szinten teljesítette, mely révén komoly referenciákat szerzett. A Közalapítvány életében jelentős változást hozott, hogy a MIK néhány munkatársából megalakult, gazdaságilag különvált Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület (SZKKE), mint az EFQM magyar tagegyesülete. Az EFQM magyar tagsági joga így átkerült a Közalapítványunktól az SZKKE-hez és ezzel együtt a Nemzeti Minőségi Díj szervezésének lehetősége is. Sugár Karolina, aki az NMD legjobb ismerője, szeptember 21-ével közös megegyezéssel átlépett az SZKKE-be és a MIK vezetését Sződi Sándor vette át. Megállapíthatjuk, hogy ez a vezetőváltás zökkenőmentes volt, az új vezetőt partnereink és a kollégák elfogadták. Az EUPROM csoport az előző évi jelentős túlteljesítés után a hallgatók VÁTI támogatásának visszavonása miatt csak létszámhiányos tanfolyamokat tudott indítani. A VÁTI támogatást 2007-ben nem újították meg, több szerződést a minisztérium jelentős késedelemmel kötött meg és lényegében a más célcsoportnak tartott programnak köszönhető a bevételi terv megközelítése. 2. Közhasznú tevékenységeink Előző években kialakított támogatási elvek szerint folytattuk közhasznú támogatási tevékenységünket. A szervezeti egységek az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint fő projektekre bontva végzik szakmai munkájukat. Fő projektek: Tudományos rendezvények szervezésének támogatása Tudományos rendezvények támogatására E Ft-ot fordítottunk, melyből E Ft-tal az Ifjúsági Innovációs Verseny szervezését támogattuk, E Ft támogatásban részesült a Gábor Dénes Díj, illetve a Kutató Diákok mozgalma. Ösztöndíjak adása PhD képzésben résztvevők számára Többéves szerződésünk utolsó évében a PhD képzésben résztvevők számára E Ft ösztöndíjat utaltunk át. A logisztika és a minőségügy kultúrájának terjesztése az iparban A logisztika az a vállalati működési terület, amelyben ehhez jelenleg talán a legnagyobb tartalékok rejlenek, kiemelten fontos tehát ennek a területnek a hatékony menedzselése. Tevékenységeink alapját a makro-és mikrokörnyezeti, a logisztikát érintő folyamatok képezik. Célunk a legújabb minőségirányítási és szervezetfejlesztési eszközök, módszerek elterjesztése, valamint a felhalmozott tudás és ismeretanyag segítségével a leghatékonyabb módon hozzájárulni a hazai szervezetek üzleti kiválóságához. 11

12 K+F+I tevékenység Egyre bővülő portfolióval rendelkezünk K+F munka és innováció terén. Ipari, alkalmazott kutatás, pre-kompetitív fejlesztés témákban működtünk közre Oktatás Oktatási rendszerünk fontos eleme tevékenységeink körének ben megújítottuk intézmény akkreditációnkat, több programot akkreditáltattunk. Új oktatási formákat valósítottunk meg, úgymint: levelező oktatás és konzultáció, valamint kihelyezett tanfolyamok. A logisztikai szakmai életben vizsgaelnöki, illetve vizsgabizottsági minőségben jelentős részt vállaltunk. Az önértékelés további népszerűsítése érdekében 1 és 2 napos tréningeket szerveztünk a regionális minőség díjak nyertesei, a IIASA-Shiba Díj nyertesei és a C2E elismerésben részesültek számára. Közszolgáltató vállalkozásoknál tartottunk kétszer 3 napos tréninget 20 fő részére, mely olyan sikeres volt, hogy szeptemberben megismételtük a programot. A vállalkozások egyike pályázott a Nyugat-Magyarországi Regionális Minőségi Díjra és meg is nyerte azt augusztus én a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában kihelyezett tréninget tartottunk a Regionális Díjra pályázóknak. A tréningen 18 fő vett részt. Egy főiskola vezetésének az intézményi akkreditációra való felkészítés segítéseként kétnapos minőségügyi tréninget szerveztünk ben négy 80 órás pályázatíró képzést bonyolítottunk le, illetve sor került egy 16 órás angol nyelvű tanfolyamra a svájci KABA Institute hallgatóinak. Pályázatok Pályázataink beadásának fontos célja a logisztikai kutatási eredmények harmonizálása a vállalati gyakorlattal, a továbbiakban pedig saját kutatói, szakértői tapasztalataink kiterjesztése a vállalati szférára. A logisztikai ügyintéző tanfolyamra (ROP) az Európai Unió Szociális Alapjából nyert támogatásunk 2007-ben is érvényes. EUPROM Képzési Központ elnyert pályázatainak bemutatása: ROP A Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP ) forrásai 2006 decemberében kimerültek, de a év elején indult két csoportban még több, a VÁTI Kht. támogatásában részesülő hallgató vett részt. HEFOP-2.2. ÉLETERŐ projektek áprilisában az első nyertes HEFOP pályázatunk utolsó két képzése is lezárult. Az eredeti támogatási szerződés alapján augusztus 31-ével kellett volna lezárnunk a projektet, de a közreműködő szervezetek ügyintézésének köszönhetően erre nem volt mód, így a projekt zárása elhúzódott november 30-áig. A fennmaradt támogatási keretből novemberben egy sikeres konferenciát is megszerveztünk partnerünkkel, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettel, ahol kb. 60 résztvevő jelenlétében értékeltük a projektet és a legfrissebb információkkal láttuk el a hallgatóságot. A szükséges szerződésmódosítás aláírása február elején várható, ami után a Záró Jelentés elkészül. 12

13 2007. január 2-án indítottuk el ÉLETERŐ 2-es projektünket, melyben az ÉLETERŐ 1-eshez hasonlóan a gyermekvédelem területén dolgozó szakembereket képezünk, annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi hallgatók olyan menedzsment típusú tudást adjanak át amivel a gondozásukra bízott fiatalok akár az iparban elhelyezkedhetnek. Ez esetben a Dél-dunántúli és az Észak-alföldi régióból érkeztek a hallgatók. A projekt során két külön tananyag került kifejlesztésre, 4 tanfolyamot bonyolítunk le többnyire EU-s ismeretek, pályázatírás és projektmenedzsment témákban ben 3 tanfolyam sikeresen befejeződött, az utolsó januárban indul. Akkreditáció 2007-ben az IFKA intézményi akkreditációja lejárt. Az új akkreditációs követelményeknek való felkészülés és a követelményeknek való megfelelés helyszíni ellenőrzése megtörtént. Pozitív döntés született, novemberéig érvényes intézményi akkreditációval rendelkezünk. A szervezeti egységek közösen összeállították a képzési tervet, a minőségbiztosítási célok megvalósítása érdekében kérdőíves elégedettség felmérést végeztünk saját dolgozóink körében. Saját szervezetünk akkreditálása során szerzett tapasztalataink felhasználásával vállalkozások részére állítottunk össze intézményi és program akkreditációt. E tevékenységet vállalkozási tevékenységünk keretében végeztük. Konferenciák, nemzetközi együttműködés június 26-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen rendeztük meg Győztes és Benchmarking konferenciánkat. Rendezvényünket honlapokon (MIK, IFKA, GKM, MMT stb.), eken ( db) keresztül és különböző konferenciákon népszerűsítettük. A résztvevők köre: és évi NMD győztesek, Európai Kiválóság Díj nyertes - és döntős vállalkozások december 6-án a Mikulás is benchmarkingol címmel szerveztünk országos konferenciánkat, melynek mintegy 100 résztvevője volt. A SzKKE az Elkötelezettség a Kiválóságért és az Elismerés a Kiválóságért felkészítő munkájába az IFKA MIK-et tanácsadóként bevonta. Az IFKA MIK felkészítéssel és tanácsadással segíti majd a Nemzeti Minőségi Díjra és a regionális minőségi díjra pályázók felkészülését. A több éve fennálló együttműködést szorosabbá fűzve Közalapítványunk augusztus 1- jétől elvállalta a KABA Institute magyarországi képviseletét. Ez első lépcsőben a KABA Institute szervezésében Magyarországon tartózkodó (jelenleg 9 fő) személyek ügyintézését jelenti, akik gyakornokként dolgoznak az országban különböző cégeknél, szervezeteknél (korábban az IFKA-nál is). Emellett tervezzük, hogy a KABA Institute-tal közösen pályázatot nyújtunk be a elején kiírandó Svájci Alap pályázati felhívására. Az európai integráció elősegítése Az EUPROM projekt keretében az előző években megalapozott tevékenységek és beadott pályázatok eredményeként EUPROM tanfolyamokat szerveztünk, e feladatok ellátása beépül oktatási, pályázati, kapcsolatépítési tevékenységeik körébe. 13

14 Befektetés, finanszírozás Az IFKA évi befektetési politikáját a Kuratórium idevonatkozó döntései, valamint az állampapírpiac tényleges és várható változásai határozták meg. Befektetési politikánkban a Kuratórium határozatainak teljesítése, a likviditás biztosítása, a évi új befektetések hozamkockázatának mérséklése, a nullszaldós költségvetési terv megvalósításának elősegítése céljából a hozamterv lehetőség szerinti túlteljesítése kapott prioritást. A befektetési politikára vonatkozó általános kuratóriumi rendelkezésekkel összhangban az IFKA befektetett pénzeszközei állampapírokban testesülnek meg. A bankbetétben lekötött pénzvagyon az engedélyezett összegnek megfelelően 10 millió forint, az állampapír portfolióban a lejárat szerinti megoszlási arányok a jóváhagyott célsávokba esnek, a tervezett és tényleges ráták pontosan megegyeznek egymással (5 év feletti lejáratok: 19%, 1-5 év közötti futamidejű papírok: 27%, rövid lejáratú állomány: 54%). Az állampapírok hetenkénti lejárati ütemezése lehetővé tette a likviditás folyamatos biztosítását. Az állampapír-befektetések átlagos tőkeállományra vetített százalékos nettó hozama az inflációs rátával pontosan megegyezően 8,0 százalék, reálhozam-tartalma 0,05 százalék lett. Az előirányzott tőkearányos hozam 7,5 százalék, a reálhozam, minimum 6, maximum 7,6 százalékos inflációt feltételezve, -0,1 +1,4 százalék volt. Pozitív reálhozamot akkor sem lehetett volna elérni, ha a portfoliót kizárólag rövidlejáratú diszkont kincstárjegyek alkotják. Összességében megállapítható, hogy a évi befektetési terv a Kuratórium határozatainak megfelelően teljesült. 3. Következtetés, jövőkép A 2007-es esztendő a Közalapítványnak nehéz, de mégis sikeres éve volt. A Közalapítvány fontos, közéleti szerepét megtartotta, közhasznú tevékenységei sokasodtak. A munkatervét teljesítette, számos tanfolyamával szolgálta az ismeretterjesztést az euroatlanti integráció, a környezetvédelem, a logisztika és a minőségügy területein. A következő években belső szervezetfejlesztést tervezünk a körülmények színvonalasabb biztosítása érdekében, amely segíti nemcsak a közalapítvány, hanem a velünk együttműködő partnerek színvonalas munkájának továbbfejlesztését. A jövő számos lehetőséget kínál az innováció, a K+F tevékenységek bővítésére, azoknak az ipar fejlesztése érdekében történő felhasználására. Szem előtt tartjuk az Eu-s tagságunkból adódó lehetőségeket, különös tekintettel az FP 7-es keretprogramra. 14

15 IV. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Az évi törvény a közhasznú szervezetekről 19. (3) bekezdés d) pontja Megnevezés Előző év Tárgyév Változás E Ft Változás % A. Pénzbeli juttatás I. Tudományos tevékenység, kutatás támogatása ,00 II. Oktatás, ismeretterjesztés támogatása ,83 III. Környezetvédelem támogatása IV. Minőségfejlesztés V. Logisztika kultúrájának terjesztése VI.Európai integráció elősegítése - oktatás, pályázatok Összesen: ,39 B. Természetbeni juttatás I. Környezetvédelem támogatása (KÖVET 90nm) 0 Összesen: JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ,39 V. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Az évi törvény a közhasznú szervezetekről 19. (3) bekezdés e) pontja Sorszám Támogató megnevezése* 1. Költségvetési támogatás 2. Központi költségvetési szerv 3. Elkülönített állami pénzalap 4. Helyi önkormányzat és szervei 5. Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 6. Települési önkormányzat társulása 7. Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei A támogatott cél Oktatás, minőségügyi konferencia, eszközbesz. A támogatás A támogatás Változás előző évi előző évben tárgyévi tárgyévben felhasznált felhasznált összege összege összege összege összege %-ban (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft) (E Ft) ADOMÁNYOK ÖSSZESEN ( sor) *1997. évi CLVI. Törvény 19. (3) bekezdés e) pontjában meghatározott szervezetektől kapott támogatás szerepel csak a megnevezések között. 15

16 VI. KIMUTATÁS A VAGYONFELHASZNÁLÁSRÓL Az évi törvény a közhasznú szervezetekről 19. (3) bekezdés c) pontja Sor- Előző évi Tárgyévi Változás E Változás Megnevezés szám: összeg: összeg: Ft % Saját tőke összesen: Induló tőke ,00 - változásra ható tényező = Közalapítvánnyá történő alakuláskor a megőrzendő vp. meghatározása miatti átvezetés 2. Tőkeváltozás ,00 - előző évek változására ható tényezők 0 = alapítók rendelkezése szerint 1992, , években vagyonként 0 átadott pénzeszközök = cél szerinti tevékenység mérleg szerinti 0 eredménye az előző években ,59 = vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye az előző években = évet követően az időbeli elhatárolások 0 módosító hatása = K+F kölcsön visszaírása = Tech-Com haszonkölcsön szerz.lejárta = Közalapítvánnyá történő alakuláskor a meg- 0 őrzendő vp. meghatározása miatti átvezetés = kerekítés Tárgyévi eredmény VII. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Az évi törvény a közhasznú szervezetekről 19. (3) bekezdés f) pontja Sorszám Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés (E Ft) (E Ft) (E Ft) %-ban 1. Tiszteletdíj Költségtérítés 3. Egyéb juttatás 4. JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

17 VIII. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Elvégeztem az Iparfejlesztési Közalapítvány (továbbiakban: a Közalapítvány ) melléklet évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény közhasznúsági tevékenységből E Ft (veszteség) és vállalkozási tevékenységből E Ft (nyereség), az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit, a közhasznú szervezetekre vonatkozó beszámolót és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó közhasznúsági jelentésből áll. A könyvvizsgálat során a Közalapítvány éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek, valamint a vonatkozó közhasznú szervezetekre vonatkozó előírások szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló az Iparfejlesztési Közalapítvány én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Budapest, április 24. Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása: Varga Katalin Kamarai tagsági szám: A részletes könyvvizsgálói jelentést a Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklet tartalmazza. IX. HATÁROZATOK H 8/10 A Kuratórium jóváhagyja az Iparfejlesztési Közalapítvány évi egyszerűsített beszámolójának mérlegét és közhasznú eredménykimutatását (I.) az alábbi értékadatokkal: mérlegfőösszeg: E Ft. közhasznú tevékenység eredménye: E Ft. vállalkozási tevékenység eredménye: E Ft. 17

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20 Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke Szám: 1522-3/2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. június 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 215. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 214. évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Könyvvizsgálói elemzés

Könyvvizsgálói elemzés Callidus Könyvvizsgálói elemzés a HÉRA ALAPÍTVÁNY 2010. december 31-i közhasznú beszámolója alapján Budapest, 2011. április 28. Független könyvvizsgálói jelentés 3 Könyvvizsgálói éves elemzés 5 KETTŐS

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Ha nincs a névnek második része, akkor hagyd üresen! dátum A számviteli politikával egyezően! dátum. évszám

Ha nincs a névnek második része, akkor hagyd üresen! dátum A számviteli politikával egyezően! dátum. évszám Kattints az elérni kívánt oldal linkjére! Kiegészítő melléklet >>> Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának mérlege >>> Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása >>>

Részletesebben

COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület

COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 18197000-8560-529-01 Cégjegyzék szám: Pk. 60.386/2008/2 Adószám: 18197000-1-42 Székhely: 1083 Budapest, Auróra utca 39. 4/1. COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület 2011.12.31.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése

A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. 2013. ÉVI közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. beszámolójának mérlegét, illetve eredmény-levezetését a Számviteli törvény, illetve

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31.

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31. ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁ TOL T FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG 2013.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 01-2013. december

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány. 2009. évi gazdálkodásáról. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány 2009. évi gazdálkodásáról. MH SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2009. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Részletesebben