Integrált természettudományos oktatás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integrált természettudományos oktatás"

Átírás

1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt Integrált természettudományos oktatás Egy sikeres helyi innováció a Közgazdasági Polytechnikumban Budapest Országos Közoktatási Intézet 1

2 1. Az iskola környezete A Budapesti Közgazdasági Polytechnikum Budapest Ferencváros nevű kerületének belső részén található. Ez a városrész teljesen beépített, erősen leromlott épületállománnyal rendelkezik. Igen kevés a rekreációs park, a játszótér vagy a sportolásra alkalmas létesítmény. A Ferencvárosnak ebben a belső részében indult meg néhány éve egy Európai Közösségi városfejlesztési program részeként a tömb rehabilitáció, azaz a rossz műszaki állapotú, többségében komfort nélküli lakásokat tartalmazó, többségében súlyosan elhanyagolt épületek lebontása és teljesen új lakóépületek építése. A Polytechnikum ebben a lakókörnyezetben átéli a városrész újjászületését, a meglévő régi és születendő új városkép kontrasztivitását. A régi Ferencvárosnak ez a része erősen slumosodott, a lakosság többsége a társadalom legszegényebb csoportjaiból kerül ki. Rendkívül magas az ide betelepült roma családok aránya, amely jelenség egyik oka a Ferencvárosi ingatlanárak alacsony szintje. A túlzsúfolttá vált és a lakhatási minőségében igen alacsony színvonalú városrész fejlesztésében a Ferencvárosi tömb rehabilitációs lakásépítési program mellett jelentős szerepet játszik a kulturális intézmények fejlesztése. A Ferencvárosnak erre a belső vidékére került a Magyar Természettudományi Múzeum amellyel a Polytechnikumnak és más, ugyanebben a kerületben működő más oktatási intézményeknek is kitűnő kapcsolatai vannak, a TRAFÓ alternatív művészeti központ, a Holokauszt Intézet és Múzeum, a Délpesti Milleneumi Kulturális Központ, amely fővárosi szinten is kiemelkedő intézmény-együttest foglal magába: az új Nemzeti Színházat, a Művészetek Palotáját. Mindezek az intézmények a Polytechnikum pedagógiai tevékenységében is szerepet kapnak, elsősorban a fizikai közelség és könnyű elérhetőség miatt. A Polytechnikum épületegyüttese, kertje és udvara a városrészben nem tipikus épület, a belső Ferencvárosban lévő utcájukban egy szomszédos középiskolával együtt sajátos iskolakörnyéket alkot. Az iskola pedagógiai projektek keretében a diákok városi környezeti nevelésének tárgyává teszi e jellegzetesen nagyvárosi világot, annak kontrasztjaival, hátrányaival, veszélyeztetett élővilágával és társadalmi problémáival együtt. 2. Az iskola jellemzői, filozófiája, pedagógiai programja A Budapesti Közgazdasági Polytechnikum és Szakközépiskola 1990-ben alakult alapítványi iskola. Létrehozói arra törekedtek, hogy olyan iskolát hozzanak létre, amely valóságos alternatívát jelent az állami-önkormányzati iskolák mellett. Nem egyszerűen az általuk elképzelt, egy általános jövőre való felkészítést vállaltak, hanem azon konkrét családok és diákok érdekeinek figyelembe vételét, akik ezt az iskolát választják. A Budapesti 2

3 Közgazdasági Polytechnikum megalakulásától kezdődően a diákok munkaerő piaci esélyeit igyekszik biztosítani. Filozófiájuk szerint az iskola feladata, hogy minden iskolapolgárnak diáknak, szülőnek, tanárnak igazi lehetőséget teremtsen önmaga kiteljesítésére. A Polytechnikum személyközpontú alternatívát kíván nyújtani az őt választó diákoknak. Fontosnak tartják, hogy diákoknak kellő időt, tényleges lehetőséget biztosítsanak képességeik kibontakoztatására, elképzeléseik megvalósítására. Ezt a célt szolgálják a komplex tantárgyak, az iskolai munkához szervesen kapcsolódó kiegészítő tanulmányok vagy a fakultáció rendszere. Alapvető értéknek tekintik a különböző társadalmi környezetből idekerülő diákok együttlétét. Nem versenyistállót, hanem a mai magyar társadalom összetételével, diverzitásával számot vető, befogadó, nyitott iskolát képviselnek, ennek összes nehézségével, problémájával együtt. Az iskola számára fontos, hogy a felvett gyerekeknek minden esélyt megadjon az eredményes érettségihez. Hitelesen akkor képviselik a toleranciát, ha megismerik a gyermekeket sorsukkal együtt. Elkötelezettek abban a kérdésben, hogy megőrzik nyitottságunkat, a bemenet sokszínűségét. Abban érdekeltek, hogy a hazai oktatási rendszer a nyitott tanulási környezet megteremtése irányába mozduljon el; ehhez járulnak hozzá modell-szerű programjukkal. Ezt szolgálja az extrakurrikuláris tevékenységek széles spektruma is. A Polytechnikumban nagy hagyománya van a diákszínjátszásnak, az egyéb művészeti foglalkozásoknak (pl. graffiti-kör), a mozgóképkultúrának (videókör, híradóstáb), az újságírásnak, rádiózásnak (Poligráf, iskolarádió), a sportbeli egyéni és főként közösségi teljesítményeknek. A szakirányú tehetséggondozás színtere az emelt szintű és a fakultációs képzés, mely a kisérettségi (záróvizsga) után, évfolyamon általános, minden tanulót érint. Az itt biztosított időkeret és tantárgyi kínálat az emelt szintű érettségi lehetőségét is megadja. A Közgazdasági Polytechnikum a személyközpontú pedagógia elveit képviseli. A pedagógiai folyamat tartalmát, ütemezését az iskolában alárendelik a személyiségfejlesztés hosszú távú céljainak. Tiszteletben tartják a gyermekek életkori sajátosságait. Az intézmény munkarendje és a tartalmi szabályozás elősegíti a diákok kreativitása kibontakozását, szolgálja mozgásigényüket, érdeklődésüket; módot ad az alkotásra. Időt ad szülőnek, diáknak a választásra. Alapértéknek tekintik az erős szociális elkötelezettséget, az esélyegyenlőség megteremtésének szándékát, ami az iskola felvételi rendszerének, tanulási környezetének nyitottságában valamint a szociális- és készségbeli hátrányok leküzdésére irányuló eljárásokban is kifejezésre jut. Az iskola értékrendjének része a változások iránti érzékenység igénye és ezzel összefüggésben a megújulás képessége. A Polytechnikum szakmai-pedagógiai programja szerint a folyamatos fejlesztés során minőségi megoldásokban kell tükröződnie a társadalmi, kulturális környezet változásainak, a munkaerőpiacon zajló folyamatoknak. 3

4 Mint alternatív, személyközpontú iskola, az átlagostól eltérő feltételek között létrejövő és működő intézményi modell, mely egyes elemeiben a magyar közoktatási rendszer követhető alternatívája, de egészében egyszeri és másolhatatlan intézmény, amely a magyar közoktatás megújításának útjait kutatók számára is érdekes példa lehet. A Polytechnikum képzési irányát tekintve közgazdasági gimnázium és szakközépiskola. A hat- és négy évfolyamos rendszerben (7., illetve 9. kezdő évfolyammal) egyaránt működő gimnáziumi szakasz amelynek fő tantervi szervező elve az integráció a 10. évfolyam végén készségeket és képességeket mérő kisérettségivel, 12.-ben pedig érettségivel zárul. Az iskola szervezeti felépítése nem hagyományos; a szakmai-pedagógiai vezetést nem egyszemélyi vezetés, hanem testület: a Szakmai Bizottság gyakorolja. Az iskola szakmai működésének alapegységei a tantárgyi munkacsoportok, amelyekben egy adott tantárgyat tanító valamennyi főállású és részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógus részt vesz, vezetőjüket maguk választják. Az iskola alapdokumentumai alapján, a közoktatás egész követelményrendszerébe illesztve a munkacsoportok dolgozzák ki a tantárgyi koncepció tervezetét, illetve előkészítik annak továbbfejlesztését A Szakmai Bizottság által elfogadott tantárgyi koncepció alapján a munkacsoportok dolgozzák ki az adott tantárgy tantervét, követelményeit, értékelési rendszerét és tananyagát, meghatározzák az oktatási segédanyagokat, taneszközöket. A tantárgyi munkacsoportok feladata tovább, hogy előkészítik és lebonyolítják az illetékességi körükbe tartozó felvételit és szintfelmérőket, a vizsgákat, a kisérettségit és az érettségit. Az iskolában az átfogóbb világkép kialakításának céljából valamennyi műveltségterületet tantárgyblokkokba szerveztek, mivel ez jobban szolgálja a globális szemléletalkotást, valamint a diákok napi órai terhelése kevésbé jelentős, ha az egymástól teljesen elkülönült tantárgyak helyett bizonyos koncentrációban, elmélyültebben foglalkoznak egy területtel. A kialakult műveltségterületek/tantárgyblokkok a következők: Művészetismeret és kommunikáció; Társadalomismeret; Matematika; Idegen nyelv; Természetismeret; Közgazdaságtan; Informatika; Testkultúra. E tantárgyblokkok tanításában is számos, a mainstream-től eltérő megoldásokat alkalmaznak. A hagyományos tanórai keretek átalakítása két formában valósul meg. Részben a csoportmunkára, kooperatív tanulásra, egyéni fejlesztésre épülő tanulási módszerek váltak egyre elfogadottabbá, valamint az info-kommunikációs technológia (az IKT) alkalmazása terjed el a tantárgyak széles körében. Más szempontból pedig a projekt jellegű oktatás módszereit alkalmazzák a hat évfolyamos iskolaszerkezet bevezetése óta már átfogóan, rendszerszerűen. A tanév során minden korcsoport egy pedagógiai projektsorozaton, a Témahéten vesz részt az iskolában és azon kívül is. Az Erdei iskolai hét néhány éve 4

5 kiegészült a nyolcadik évfolyamon bevezetett Városi iskola programmal, a Kisérettségi vizsga felépítése is projekt rendszerű. A Polytechnikumban következetesen alkalmazzák a sokszínű tanulásszervezési megoldásokat, digitális infrastruktúrájuk és képzettségük állandó fejlesztése lehetővé teszi a számítógéppel támogatott tanítási módszerek állandó jelenlétét a tanórákon, hogy a frontális módszerek fokozatosan visszaszoruljanak. Az iskola arculatához illeszkedően célul tűzték ki azt is, hogy minden gyermekben alakuljanak ki a fontosabb gazdálkodási technikák, a közvetített műveltségkép része legyen a gazdasági intelligencia elmélyítése. Erre szolgálnak az orientáló jellegű foglalkozások a 10. évfolyamon, illetve a vállalkozói képesség fejlesztését a gyakorlatban megvalósító Young Enterprise program. A gazdasági általános műveltséghez tartozó vállalkozási és közgazdaságtani ismeretek évfolyamon az alapképzés részeként is megjelennek. Ezek a tanulmányok módot adnak a évfolyamon választható szakmai képzés megalapozására, a pályaválasztásra, egyben - emelt szintű óraszám választása esetén - a sikeres szakirányú felsőfokú, érettségire épülő szakképzési felvételihez segítenek hozzá. A Polytechnikumot alapító pedagógusok kezdettől partnernek tekintik a diákokat, szülőket, és mindvégig fontos szempont, hogy az iskola pedagógiai programjának megalkotásakor, az intézmény működtetésekor figyelembe vegyék véleményüket. Erre szolgálnak minőségbiztosítási eljárásaik tól részt vesznek az Európai Minőségbiztosítási Modell magyar képzési változatának alkalmazásában, majd bekapcsolódtak az Oktatási Minisztérium COMENIUS 2000 minőségbiztosítási programjába. Az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete által adományozott Minősített iskola díjat 2003-ban nyerték el. Rendszeres időközönként megkeresik partnereinket, felmérik azok szükségleteit, igényeit, és a partnerséggel kapcsolatos elégedettségüket. Így átfogó módon a diákokat, szülőket évente; a tanárokat, az iskola kuratóriumát, a szolgáltatásainkat igénybe vevő vállalatokat két és félévente kérdezik meg. A felmérések eredményeit összevetik pedagógiai programjukkal és indokolt esetben módosítják azt. A folyamatos információcsere, együttgondolkodás, korrekció biztosítja az iskola számára, hogy megfelelően alkalmazkodjon a változó körülményekhez. Meghatározóak számukra az Európai Tanács számára kidolgozott Oktatás és Képzés munkaprogram célmeghatározásai. Ezek közül főképpen A tanulás vonzóbbá tétele, Az aktív állampolgárság, az egyenlő esélyek és a társadalmi kohézió támogatása, a Kapcsolódási pontok erősítése a munka világával, valamint a társadalommal általában és A vállalkozói szellem fejlesztése című részcélok hatnak az iskola fejlesztési stratégiájára. A célkitűzések kiválasztásának további oka, hogy azokhoz olyan gyakorlati példák rendelhetők, melyek a Polytechnikum törekvéseiben és az integrált természetismeret tantárgy tanítási gyakorlatában közvetlenül is érvényesülnek. Az oktatás és képzés-fejlesztés célja olyan alapkészségek és kulcskompetenciák kialakítása, amelyek az adott társadalom 5

6 feltételrendszere szerint általánosságban szükségesek ahhoz, hogy az állampolgár a munkaerőpiac változó igényei között is megnyugtató jövőképet tudjon kialakítani saját egzisztenciális biztonságáról, törekvéseit pedig saját képességei és a külvilág kínálta lehetőségek alapján meg is tudja valósítani. A hagyományos értelemben vett iskoláztatás ugyan lezárulhat egy adott szakma vagy diploma megszerzésével, a tanulás igénye és lehetősége azonban aktív életében végigkíséri az állampolgárt. A kompetencia-központú fejlesztéssel ugyanis képessé válik arra, hogy a megfelelő jártasságok birtokában a gazdasági modernizáció szükségletei és saját karrierépítési szándékai szerint élete folyamán többször, illetve változatos, rugalmas formában bekapcsolódjon az oktatás-képzés rendszerébe. A Közgazdasági Polytechnikum, mint az iskola támogatói számára vállalati belső képzést is nyújtó intézmény, gyakorlatot szerzett ebben a közegben. Számos intézmény között a Polytechnikum is rendszeresen részt vesz a Leonardo program érettségire épülő szakképzést segítő, külföldi munkatapasztalatot nyújtó diákcseréjében. Sikeres hazai szereplés esetén a nemzetközi Young Enterprise vásárokon versenyeznek diák vállalkozásaik. A Comenius program nemzetközi diák- és pedagógus akcióiban kiemelt szerepet kapott és kap ma is a természetismeret munkacsoport; olyan ökológiai szemléletű programot indított el, mely a hagyományos nehézipari szerkezettel rendelkező és gazdasági-, valamint környezeti válságjeleket produkáló nagyvárosok környezetének leromlását vizsgálja, egyúttal a kibontakozás lehetőségeit is számba veszi. A Tűz, Víz, Föld, Levegő hívószavak köré épített program olasz, brit és magyar környezeti problémákat dolgozott fel a közelmúltban. Újabb fázisában immár főpályázóként folytatódik a természetismeret munkacsoport nemzetközi programja, a projektbe integrálódik a társadalomismereti, közgazdasági szempontrendszer is. Az utóbbi egy-két év fejleménye, hogy a levelező programok mellett a valódi mobilitást szolgáló pályázati források is bővebben állnak rendelkezésre. 3. A természettudományos oktatás innovációja a Polytechnikumban Az intézmény pedagógiai kultúrája általában kedvező az innovációs feladatok vállalásához. A Polytechnikum mintegy másfél évtizedes múltja egyben másfél évtizedes folyamatos fejlesztő munkát is jelent, amelyhez csak ritkán sikerül külső támogatást találni. A szervezet számára kihívás jelent a folyamatos és általános innovációs teher, amely messze túlmutat a törvényi előírások által megkövetelt szinten. Különösen érvényes a diagnózis a Természetismeret munkacsoport tagjaira, akiknek küzdeniük kell(ett) az akadémikus, tudományközpontú általános oktatási gyakorlatot folytató szakmai közvélemény közönyével, esetenként rosszallásával is. Ráadásul tanult tudományterületük, szakjuk határterületére kellett és kell 6

7 merészkedniük a tanítás során; az ezzel kapcsolatos pozitív attitűdjük, biztonságérzetük jobbára csak az önfejlesztés nehéz évei után erősödött meg. A szülői elvárások is gyakran tükrözték a más iskolában megszokott tananyag iránti nosztalgiát, különös tekintettel a felsőfokú továbbtanulás felvételi esélyeire. A kísérleti tananyag az átjárhatóság szempontjából sem volt könnyen kezelhető egészen a legutóbbi évekig. Eredményeik és innovációs potenciáljuk alapján került kapcsolatba a Polytechnikum természettudományos munkaközössége 2001-ben az Országos Közoktatási Intézet (OKI) Tanulásfejlesztési Központjával. A két intézmény között kötött szerződéses megállapodás keretében végzett, az OKI által irányított, az Oktatási Minisztérium által finanszírozott, hosszú távú projekt célja egy olyan tanulásfejlesztési program, amely átfogta a természettudományos tanulás tartalmának, módszereinek, környezetének, értékelési eljárásainak és a tanításhoz szükséges tudásnak a koherens, összehangolt fejlesztését. E projekt keretében taneszközöket, tanulási modulokat, tanulási értékelési eljárásokat dolgoztak ki. Eredményeiket minden esztendőben egy nyitott napon bemutatták az érdeklődő pedagógusoknak, szülőknek, fejlesztő szakembereknek és más partnereknek. Eredményeikből kiadvány, digitális ismertetések sora készült, az ország egyik legismertebb integrált (összevont) természettudományos tantárgyi fejlesztésévé vált. Az integrált természettudományos nevelés magyarországi viszonylatban egyedülálló, originális gyakorlatát sajátos fejlesztési környezetben, a pedagógiai akciókutatás (action research) keretében valósították meg. A pedagógiai akciókutatás folyamatában minden tanév elején és végén empirikus kognitív kutatások történtek, amelyekkel feltárták és nyomon követték a diákok természettel, környezettel és környezetvédelemmel kapcsolatos véleményét, állásfoglalását és személyes reflexióit. Az akciókutatás során a fejlesztő pedagógusok csoportja rendszeres munkaüléseken tekintette át a fejlesztés elért eredményeit, problémáit és javaslatokat tettek a problémák megoldására. Mindehhez a fejlesztésben részt vevő pedagógusok státuszának és munkarendjének célszerű átalakítása is szükségessé vált annak érdekében, hogy az intézmény egésze, mint tanuló szervezet alkalmazkodjon a feladatokhoz; hosszabb távra újabb innovációs energiát nyerjen. Ezáltal az iskola célkitűzései közé az is bekerült, hogy a kifejlesztett, adaptált, tanult oktatási és pedagógiai eljárásrendet tanulmányozhatóvá, átadhatóvá tegyék. Ennek során jártasságot, gyakorlatot szereztek az innovációs munkájuk és eredményeik iránt érdeklődő pedagógusok továbbképzésében; eredményeik közvetítésében, amelynek része az OKI-val és más intézményekkel megvalósított termékeny partnerség. 7

8 Az OKI és a Polytechnikum által közösen kidolgozott integrált természetismeret program előzményei visszanyúlnak az iskola 1990-es alapításáig, amely egy 8 fős alapító gárda nevéhez fűződik A Polytechnikum alapítványi formában kezdte meg működését, így a pedagógusok alkotókedve a kísérletezés, az innováció szabadságával párosulhatott. Az akkoriban megalkotott Pedagógiai program legtöbb eleme kiállta a gyakorlat próbáját, voltak azonban jelentős változások is. Ezek a módosítások általában a tapasztalatok értékeléséből táplálkoztak, de az iskola demokratikus működéséből adódóan a mindenkori tantestület, illetve iskolapolgári közösség (diákok, szülők) véleményét, összetételét is tükrözték. A kidolgozott iskolakoncepció talán legfontosabb eleme a tantárgyblokkok rendszerének kialakítása volt. Már az alapítás elméleti munkálatainak idején világossá vált, hogy a tantárgyi szétaprózottság helyett egy egységesebb műveltségi modellt kell alkalmazni. Utólag kimondható, hogy ez a gondolat több évvel megelőzte a hazai pedagógia fejlődésének frontját, hiszen csak a 90-es évek végén jelentek meg azok a publikációk, amelyek elméletileg is elemzik a természettudományos tantárgyi integráció, az egyes elkülönült tantárgyak összevonásának és közös tanulásának-tanításának lehetőségeit és problémáit. Az elmúlt években a hazai és nemzetközi mérések és tanulmányok fényében világossá váltak a tudás és tanulás értelmezésének problémái, illetve új irányzatai. A fejlesztés során messzemenően építettek az ezredforduló során szerzett, nemzetközi együttműködésekből merített tudásra, mint például a PISA-mérések eredményeire, a TIMSS vizsgálatokra, a TEMPUS Magyarország Közalapítvány által biztosított nemzetközi partnerségekre. A tanulási folyamat konstruktivista modelljének gyakorlati- és elméleti megismerése az alapok átgondolását indította el. A programfejlesztés közben alkalmazkodtak a hazai oktatási rendszer változásaihoz, így a Nemzeti Alaptanterv (NAT) megjelenéséhez, majd a kerettantervekhez, illetve a NAT évi felülvizsgálatának és megújításának eredményeihez. Ez utóbbi folyamatban a munkacsoport (mint országosan elismert innovatív szakemberek műhelye) közvetlenül is részt vett, így a programjuk legalábbis az alkotók szándéka szerint megjeleníti a legújabb pedagógiai törekvéseket. 4. A természettudományos oktatás programja A science oktatás koncepciójának alapja az, hogy mindenkinek vannak természettudományos tapasztalatai, amelyek a sokféle otthoni, iskolai, munkahelyi, közlekedési, vásárlási, szabadidős vagy munkahelyi tevékenységeiből származnak. Mindenki kapcsolatba kerül a természettudománnyal, amikor a természetvédelem, egészség, mezőgazdaság, atomenergia vagy a környezetszennyezés ügyeiben személyes döntést hoz. Tudományos ismeretekre kell szert tennünk, és meg kell tanulnunk azok használatát. Gazdasági kényszer is, hogy 8

9 rendelkezzünk természettudományos ismeretekkel, és azokat gyakorlottan alkalmazzuk is a mindennapi életben. Nem tételezhetjük fel, hogy a gyerekek előismeretek, alapfogalmak nélkül kezdenek el egy természettudományos képzést. A tanár által gondosan előkészített fogalmakat, szabályokat, szavakat és összefüggéseket mindig be kell illeszteni a már létező, korábban megfogalmazott gondolatok, hálózatok és mintázatok egészébe. A természettudományos tanárok feladata az is, hogy az eddig létező gondolatok rendszerét újjászervezzék, meg az is, hogy újakat vezessenek be. A tudást a diáknak magának kell létrehoznia, a tanár az ehhez szükséges ismereteket, alkalmakat, eszközöket és helyzeteket biztosítja. Az eszközök nemcsak a szokásos laboratóriumi berendezések, hanem sokkal inkább gondolkodásmódok és a megvalósítás gyakorlati készségei. Tanári minőségen nemcsak a hagyományosan elvárt tantárgyi szakértelmet értjük, hanem azt is, hogy a tanár megértse a gyerekeket, gondolkodás- és tanulási módjukat. Az iskola Természetismeret tantárgyi blokkja magában foglalja a biológia, kémia, fizika tárgyak tartalmait, valamint a természetföldrajz bizonyos témaköreit is. A társadalomföldrajz oktatása elkülönült tanóra szempontjából, ám a tárgy fejlesztésének, oktatásszervezésének irányítása a természetismeret munkacsoport részeként helyezkedik el a szervezetben; különösen szoros együttműködésben áll az integrált tantárggyal. Részbeni személyi átfedés jellemző a két műveltségterületet tanító kollégák között. A Természetismeret blokkban szerepelnek a természettudományok határterületei is (pl. környezettan, egészségtudományok, bioetika, stb), A Polytechnikum integrált természettudományos tantárgyi programja célul tűzi ki a Science For All alapelvet, azaz előtérbe állítják a mindenkinek szóló természettudományos nevelést, amely a társadalom és az egyén számára hasznos és hasznosítható tudást kíván felépíteni. Ez nem jelenti a tudományos és műszaki pályákra készülők igényeinek kizárását, sőt arra törekednek, hogy több gyereket tudjanak motiválni és megnyerni ezen területek számára. (Tapasztalataik azt mutatják, hogy az alapvetően humán és gazdasági érdeklődésű beiskolázás ellenére minden évben vannak természettudományos- vagy műszaki pályára jelentkező és sikerrel felvételiző diákjaik.) Az alapprogramban a tudományos megismerés alapjait sajátítják el a tanulók, aktívan építik saját személyes tudásukat, melyet gazdag kontextus hálózat köt a mindennapi életükhöz. Ha úgy döntenek, hogy számukra egy életpálya nyílik a tudományok birodalmából, akkor az ehhez szükséges többlettudást is megszerezhetik, hiszen a differenciálás és a tehetséggondozás ezt biztosíthatja. Az alapprogram mellé 11. évfolyamtól fakultációs csoportok csatlakozhatnak, amelyekben a szaktudományokat művelhetik és a 2005-ben bevezetett kétszintű magyar érettségi vizsga emelt szintű érettségi követelményeit is elsajátíthatják a résztvevők. Az integrált tantárgy felveti a pedagógusok kompetenciáinak és 9

10 foglalkoztatásának kérdését is, azt, hogy kik tanítják? A válasz mindenképpen az, hogy ehhez szükség van a természettudományos szakokat tanítókból szervezett, napi működésben együttműködni képes munkacsoportra. Az együttműködés és munkaszervezés nem egyszerű, hiszen Magyarországon az integrált természettudományos oktatás és tanulás hagyomány nélküli, a feladat szokatlan és külső segítség nélkül nehezen elvégezhető. Az iskolavezetés figyelmes gondoskodása is kell ahhoz, hogy az összecsiszolódás, a konfliktusok kezelése sikeres legyen. Ennek a munkaformának azonban örömei is vannak, hiszen meg lehet osztani a tudást, amellyel a tantestület rendelkezik. Szükség is van erre, hiszen a feladatoknak való megfelelés állandó önképzést, alkotómunkát kíván. Az innovációs munkacsoportok más iskolákban is adaptálható tanterveket, taneszközöket, tanulásszervezési és pedagógiai eljárásokat dolgoztak ki. Az egyik legnehezebb feladat az integrált természetismeret tantárgy eszközrendszerének kialakítása, fejlesztése, az iskolai oktatási környezetbe illesztése, a humán erőforrás megtalálása, a team munka fenntarthatóságának biztosítása volt. A nyitott intézményi környezet létrehozása és megtartása a külső környezet iránti nyitottság biztosításának feladatával egyenrangú nehézségűnek bizonyult. Ebbe a folyamatba illeszkedik a Természetismereti tantárgy, mely reálisan célozza meg a kulcskompetenciák intenzív fejlesztését, így szolgálva a hosszú távú tanulás feltételeinek biztosítását. A Természetismeret oktatás célja a természeti, technikai környezet jelenségeinek megfigyelése, mérések, kísérletek végzése, elemzése, modellalkotás; az ismeretek alkalmazása és bővítése a természetről szóló könyvek, folyóiratok, filmek, elektronikus médiumok figyelemmel kísérésével. A természeti jelenségek és a technikai alkalmazások magyarázata, gyakorlati problémák, feladatok megoldása, az érdeklődés a természet jelenségei, folyamatai, a természet védelmével kapcsolatos problémák felismerése iránt, és munkálkodás azok megoldására is a célok közé tartozik, mint ahogy az egészség megőrzését szolgáló ismeretek és életmód igénye is. Fontos a tájékozottság az anyagról, a környezetben előforduló legfontosabb anyagok alapvető tulajdonságainak ismerete; a tájékozódás a természet idő- és térrendszerében, a természeti jelenségek tér-idő viszonyaiban; a tájékozottság a természettudományos megismerésről, a természettudomány fejlődéséről. Képesnek és érdekeltnek lenni új tények vagy a tények újfajta kapcsolatainak felfedezésére. A csoportmunkára való képesség, az eredmények másokkal való megosztása, valamint az egyéni tevékenység és a közösségi szükségletek összehangolása is a célrendszer részét képezi. A természetismeret tananyaga az átfogó törvényszerűségekre, a különféle anyagi szintek, mozgásformák azonosságaira épül, a kutatás szintjén elkülönülő fizika, biológia, kémia és természetföldrajz ismereteit igyekszik újra egységükben bemutatni. Nem az aprólékos részletezést, hanem a legfontosabb összefüggések, a természet anyagi egységének feltárását igyekszik szolgálni. Feltárja az értelmi megközelítés mögött rejtőző természeti 10

11 szépséget, igyekszik egyszerre megismertetni és megszerettetni ezt a rejtélyes világot. A megértés mellett fontos követelmény az ember élettelen és élő természettel való okos kapcsolatának, együttélésének elsajátítása. Ismerni kell az anyagok és az energia felhasználásának korszerű módjait, a környezetkímélő és egészséges életmód lehetőségeit. Az elméleti tudás a gyakorlati készségekkel, képességekkel párosulva válik teljes értékűvé, a témaköröknek, fogalmaknak és a lehetőségeknek megfelelően gyakorlatokkal egészülve ki. Elvégzésük közben el kell sajátítani az eszközök szakszerű használatát, ki kell alakítani a tudományos gondolkodás, a helyes kérdésfeltevés és válaszadás alapképességeit. A tananyag elsődleges célja nem a továbbtanulásra való felkészítés, hanem az alkalmazható, a mindennapi életben használható természettudományos ismeretek kialakítása, olyan "hordozó anyagon", amely érdekes, személyes és érdeklődést kelt. A tantárgyak hagyományos belső tagolódása nem merev keret, előfordulhat, hogy a biológiai téma tárgyalásában keverednek a sejttan, szövettan, élettan vagy biokémia ismeretei. A témavezetés jelenségközpontú, annak körüljárását szolgálja. A tantárgyak közötti határok átjárása egyfajta kirakós játék (puzzle game), a témák szegmenseinek összeillesztése, így az egyik jelenséggel kapcsolatos ismeretek közvetlenül segíthetik a másik megértését. A fenti célok megvalósítása az egyes középiskolai évfolyamokon az alábbiak szerint történik a Polytechnikumban: 7. évfolyam A hat évfolyamos rendszer első féléve a további tanulmányok alapozó szakasza. A természettudományos alapfogalmakat, szemléletmódokat a tanulók hétköznapi tapasztalataira építve igyekeznek egységes, alkalmazható és bővíthető tudásrendszerré alakítani. A természettudományos műveltség részeként példák sokaságán keresztül foglalkoznak a tudomány működésével, társadalmi meghatározottságával. Az év második részében a mozgásjelenségek, és az anyag szerkezete a téma, de inkább rejtett tantervként, a sport, a közlekedés és a mindennapi életben használatos anyagok felől közelítve a problémákhoz. 8. évfolyam Az anyagszerkezeti ismeretekre építve a földi geoszférák és ezek környezeti fenntarthatósága az első témakör. Ezután az emberi test megismerése következik, melynek feldolgozása a gyerekeket foglalkoztató kérdések, saját testük fejlődésének és elfogadásának problémája alapján történik. A tanulást szimulációs játékok, csoportmunkák és projektek színesítik. 9. évfolyam A négy évfolyamos rendszerben az általános iskolai tanulmányok után a komplex szemlélet visszaállítása, a természetismeret tantárgy "újraindítása", történik, egy rövidebb alapozó szakaszban. Ennek során kinyílnak és újratöltődnek a diákok gyermeki érdeklődésének és 11

12 természetre való rácsodálkozásának érzelmi alapjai. A Természetismeret tantárgy első tanévi fő feladata az anyag szerkezeteinek, állapotainak és a bennük rejlő kölcsönhatásoknak a vizsgálata. Ennek feldolgozása már azonos módon történik a hat- és a négy évfolyamos tantervekben. A projekt alapú tanulás során a hétköznapi életből, a technológiákból és a természeti környezetből merített témákon, problémákon dolgoznak a diákok. 10. évfolyam Ebben az évben már elmélyültebb a problémákkal való foglalkozás, amelynek főként az energia és az információ áll a középpontjában. A diákok áttekintik az atomok közötti kötéseket, az így kialakuló egyszerűbb vegyületeket, előfordulásaikat és felhasználásukat. Az atom egyik alkotórészével, az elektronnal részletesebb ismeretséget is kötnek, mivel felhalmozódása és áramlása számos köznapi jelenség és berendezés lényege. Megvizsgálják az ehhez szükséges energia előállítási módjait, felhasználás közbeni szétszóródását. Igazi újdonságot jelent az élőlények energetikai működése, az információn alapuló szabályozott energiaáramlás komplex leírása. A növényi és állati életfolyamatok megértésével közelebb lehet kerülni az élet mibenlétének rejtélyéhez. Az élő egyedek és csoportjaik a környezetbe ágyazódva léteznek, végül tehát erre az egymásrautaltságra derítenek fényt. 11. évfolyam Az anyagi világ több milliárd éves fejlődés útján jutott el mai állapotába, amelyet leendő korok rejtelmei követnek. A világkeletkezési mítoszok mellé a modern kor embere a laikus számára nem kevésbé misztikus ősrobbanás- és evolúcióelméleteket állította. Ezen az évfolyamon a tanulók megismerkednek ezek állításaival és bizonyítékaikkal, meghagyva a kritika, a másként gondolás lehetőségét. Fényt derítenek az információ komplexitásának növekedésére, az élővilág kimeríthetetlen változatosságának okaira, fontosságára és formáira. Életközelben ismerkednek érdekes állatokkal és ritka növényekkel. 12. évfolyam Az alapismeretek megszerzése után három témakörben bővítik, elmélyítik az eddig tanultakat. Cél, hogy a tanulókat képessé tegyék egészségük megóvására, a környezetük megismerésére és megóvására, valamint a tudományok várható újabb ismereteinek önálló megszerzésére és befogadására. A tananyag összeállítása rugalmasabb lehet, az egyes témák aránya és a feldolgozásukhoz használt oktatási és segédeszközök változhatnak a csoport igényei és az aktuális forrásoknak megfelelően. Az órák jellege is megváltozik, nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló és csoportmunkája, az aktuális témákról folytatott beszélgetés. Igyekeznek külső szakértőket bevonni és érdekes helyszíneket meglátogatni. Az alkalmazott módszereknek megfelelően az értékelés is módosul. 12

13 Az évente megrendezett erdei iskolában egy természeti terület komplex ökológiai bemutatását, vizsgálatát végzik. Ennek szakmai programja, pedagógiai elvei és keretjátéka a gyerekek öntevékenységére épít, a természetjárást és védelmet is népszerűsítve. Az iskolaújság természettudományos mellékletét a gyerekek bevonásával szerkesztik, abban a reményben, hogy közelebb hozza a természettudományos ismeretterjesztést az iskolához és a diákokhoz. A tanárok megtanulhatnak élvezetesebben írni a szakmai dolgokról, a tanulók pedig rászokhatnak a tudományos témákról szóló érdekes szövegek olvasására. A diákok értékelése a tudás- és készségszint rendszeres méréséből és visszajelzéséből, valamint az egyéni aktivitás elemeiből tevődik össze. Az egyéni aktivitást a szóbeli feleletek, kiselőadások, gyűjtőmunka, médiakövetés értékelése ösztönzi. Csoportos órai feladatok alkalmával az együttműködést is értékelik. A gyakorlatok is egyéni vagy csoportos formában történnek, az önállóan elvégzett és kitöltött munkalapokat osztályozhatják. Így történik a rendszeres terepgyakorlatok és az erdei iskola értékelése is. Kisebb tartalmi szakaszok után rövidebb (max. 20 perces), a témakörök nagyobb alfejezetei után pedig egész órás dolgozatokat íratnak. Ezek osztályzatainak átlaga adja a témakör záró érdemjegyének alapját, de az aktivitással szerzett jegyek ezt megemelhetik. Ha ezen a módon a tanulónak nem sikerül megfelelő jegyet szerezni, akkor vizsgát tehet. A 10. évfolyam végi kisérettségi vizsga az addig tanult ismeretek rendszerezését, szintézisét kéri számon. Nem tételes vizsgáztatásra történik, hanem a tanultak gyakorlati helyzetekben való alkalmazásának képességének mérése. Tanulmányaik végén a tanulók szóbeli formában komplex természetismeretből, vagy az írásbeli felvételik során tantárgyanként érettségi vizsgát is tehetnek. A Természetismeret tantárgyblokk gondozását a koncepciótól a tanterv és tananyag, a követelmények kidolgozásán át az értékelésig és a továbbfejlesztésig a természetismereti munkacsoport végzi, amely öt főállású pedagógussal működik. Az öt tanár mindegyike két természettudományos szakkal rendelkezik. Három főnek van biológia; három főnek kémia; két főnek fizika és két főnek földrajz szakos egyetemi diplomája. Ezzel a létszámmal az összes alap- és fakultációs órát meg tudják tartani. A munkacsoportnak van egy laboránsa, aki környezetvédelmi asszisztens végzettséggel rendelkezik. Az innováció céljainak megfelelően a tanárok kiválasztásánál figyelembe veszik a képzettséget, a tudást, a diplomát, a tanítható szakpárt, fontos, hogy legalább két természettudományos tárgyat ismerjen a természetismeretet tanító tanár. A személyiség kiválasztásánál figyelembe veszik az innovációs készséget, az új iránti fogékonyságot és a jó együttműködő képességet. A munkacsoportban négy tanár már hat éve dolgozik együtt a fejlesztésben is. Az új kollégát a beilleszkedésben egy patrónus segíti, aki egy feladatkódex 13

14 segítségével megpróbálja elősegíteni a beilleszkedést, nyomon követni az új kolléga szakmai és pedagógiai munkáját. A tantárgyblokk tanításának alakításában hasonlóan a többi tantárgy-területhez a diákok visszajelzéseire is számítanak. Ennek többféle módja van. A tantárgyfelelősön keresztül minden diák személytelenül fordulhat problémáival a szaktanárhoz, vagy a munkacsoportvezetőhöz. A tantárgyfelelősi fórum előtt minden osztály megkapja az értékelés szempontjait és biztosítanak időt arra, hogy ezt megvitassák. Más iskolapolgárhoz hasonlóan a diákok is fordulhatnak különféle problémáikkal az Iskolabírósághoz és az Iskolatanácshoz. Egyszer egy évben a diákok értékelik az osztályban tanító tanárokat jeggyel és szöveggel is. A tanári értékelés után a munkacsoport tagjai megnézhetik egymás minősítését és meg is beszélik azt. A tanórán kívüli rendezvényekről is készülnek írásos visszajelzések. Az Erdei Iskola, a Városi Ökológiai Iskola, a Tolerancia-nap végén a diákok egy kérdőívet töltenek ki, amit a munkacsoport értekezleteken megbeszélnek. A rendszeres visszajelzés megerősíti a munkacsoport tagjait a munkájuk hatékonyságában, arra készteti a tanárokat, hogy jobban és kedvvel dolgozzanak. Az értékelés helyi gyakorlatának kialakításában nagy szerepe van a méréseknek is. A differenciálás tervezésében a transzverzális mérések, a fejlődés jelzésében a horizontális mérések segíthetnek. Az iskolai tudás viszonyítását szolgálják az országos, vagy nemzetközi mérések, amelyek a fejlesztési stratégia kialakítását és a módszerek behangolását segítik. A mérések kivitelezése és értékelése szakértelmet igénylő feladat. Fontos visszajelzést adhatnak az iskolán kívüli társadalom visszajelzései is. A minőségbiztosítási rendszerek gyűjtik és figyelembe veszik az iskola partnereinek elégedettségét. A tanulás iskolán kívüli formáiban is van mód társadalmi értékelések beszerzésére, például a tudás alkalmazhatóságának megítéltetésére egy üzemlátogatás során. 5. A videón bemutatott Természetismeret tanítási óra Az óra célja a természettudományos tanulás iránti érdeklődés felkeltése, a diákok kompetenciáinak erősítése, mindenekelőtt a szociális, a problémamegoldó és a digitális képességek és tudás terén. A természettudományos témák iránti érdeklődés, a diákok motiválásának felkeltése elsősorban a témaválasztással történt. A középiskolásokat személyesen érdekli az emberi arc, elsősorban a saját arcuk és arckifejezéseik sajátosságai. Az arc e témaválasztásban nem egy anatómiai képlet, hanem az esztétika, a kommunikáció, az érzelmek, az egészség és a szépségipar tárgya. A diákokat fokozottan érdekli a saját arcuk szépsége, jelentése, üzeneteezekkel a témákkal foglalkoznak a Természetismeret órán. A tartalom szellemi izgalma 14

15 mellett a tanulási módszer önmagában érdekes számukra: az Interneten való böngészés, a szépség-business website-jainak összehasonlítása, a saját arcukról készített digitális fotókkal való játék (antropometriai gyakorlat) a tizenévesek megszokott tevékenységei. A Természetismeret órán a diákok csoportokban dolgoznak, egymással szabadon kommunikálnak. A tanóráról készült videofelvételen megfigyelhető, hogy tanárukat nicknevén (Vergab) szólítják, a tanár-diák kapcsolat közvetlen, elfogadó, személyes. A szociális képességek fejlesztése a csoportok közötti versenyeztetéssel és a csoporton belüli kohézió növelésével történt. A diákok csoportjaiknak nevet választanak, szerepeket osztanak egymásnak, tehát a csoportbeli tevékenységüket szervezik Megfigyelhető, hogy az egyes szerepeket az adott személyek (a diákok) maguk vállalják és ezt a csoport belső nyilvánossága megerősíti. A diákok problémamegoldó képességeinek fejlesztése magukban a problémahelyzetekben történik. Ilyen feladat például a saját arcuk fényképen történő megfigyelése, az arc hosszának és szélességének bemérése és a mértékek hányadosából az aranymetszés indikátorával történő megfeleltetés. Az a kérdés, hogy a diákok közül kinekkinek mennyire esztétikus, harmonikus az arcfelépítése, egy probléma köré szerveződött. A digitális kompetencia fejlesztése nemcsak a számítógép használatával, a kezelés gyakorlásával történt, hanem a rutin kereteit meghaladó módon új szoftver alkalmazásával és a számítógép használat kiterjesztésével. A diákok gyakorlatban megismerkedtek azzal, hogy a számítógép használat kiterjeszthető, a számítógép flexibilisen alkalmazkodik az eseti igényekhez. Az emberi arc mérését a számítógépen egy képkezelő szoftverrel oldották meg, amelynek saját mérőeszköz szubrutinja is volt. A videón megjelenik a Természetismeret tantárgy tartalmi komplexitása, a természet-és társadalomtudományi vonatkozások összekapcsolódása. A természettudományos vonatkozásokat az emberi test anatómiai és a morfológiai vonatkozásai, a társadalomtudományiakat az emberi arc kommunikációs, esztétikai sajátosságai biztosították. Mindezeket az összefüggéseket a természetismeret órán sikerült a szépségiparhoz, az arról kialakuló személyes véleményekhez is kapcsolni, ezáltal a közvélemény kutatás elemi módszereinek gyakorlása is beépült a tanítási óra anyagába. A diákok a tanulási tartalmakat problémákon és feladatokon keresztül sajátítják el. A diákok munkája csoportokban történik, az info-kommunikációs eszközök sokrétű használatával. A magyarországi természettudományos nevelés, az egyes természettudományos tantárgyak tanulásának gyakorlatát erősen modernizáló innováció az alábbi területeken bizonyítja eredményességét és demonstrálja a videon rögzített felvételen hatékonyságát, amelyek az alábbiakban foglalhatóak röviden össze: 15

16 1. A természettudományos tanulás tartalma lehet egyidejűleg személyes, tudományos és komplex. 2. A diákok szeretnek csoportokban tanulni, ez transzferként kiterjed a természetismeret órákon folyó tevékenységekre is 3. A lányok érdeklődése felkelthető és motiválásuk kellően hatékony lehet a természettudományos témák és tanulás iránt, ha a problémák hétköznapiak, személyesek és a diákok érdeklődését is figyelembe veszik. 4. A polytechnikumi diákok hatékonyan kezelik a természettudományos eszközöket (pl. adatbázisokat, digitális eszközöket, alkalmaznak antropometriai méréseket) és mindez rutinszerűen kapcsolódik korábbi tudásukhoz 5. A természettudományos órán a tanulás légköre feltűnően nyitott, elfogadó, játékos, a tanárdiák kapcsolat félelem nélküli, közvetlen. 6. Az alkalmazott értékelési eljárások fejlesztő hatásúak, hozzájárulnak a diákok és a közösség erősödéséhez, önismeretük fejlődéséhez. 16

17 Melléklet Pedagogical grid Azonosítás Intézmény neve, címe (település) Közgazdasági Politechnikum, Budapest, Vendel u A tanár neve Veres Gábor Tantárgy, műveltségi terület Integrált természetismeret (biológia alaptéma) Információk a foglalkozás kontextusának megértéséhez Az az évfolyam, illetve korcsoport, amelynek tanulói a foglalkozásban részt vesznek; A tanulók sajátosságai (ha van, pl. sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, tehetséges, kiemelkedő képességű, vegyes összetétel, stb.) A tanulók létszáma (kb.); kérjük jelezni, hogy egész osztály vagy bontott csoport, esetleg más Tervezett időpont (több javaslatot kérünk) A tervezett foglalkozás időtartama (kb.) 8. évfolyamos, vegyes összetételű csoport. Vannak a csoportban nehezen kezelhető, hiperaktív, illetve tanulási nehézségekkel küzdők (pl. diszlexiások). Kiemelekedő képességű tanuló nincs, a jobbak megfelelnek a középiskolai átlag felső negyedének. Teljes osztály, 24 fő május 31.-én 8.15-től, vagy 9.15-től A tanítás és tanulás célja Az integrált természetismeret tantárgy az iskola egyéb komplex tantárgyblokkja (pl. művészetismeret, társadalomismeret, matematika, testkultúra) közé illeszkedik. Speciális szerepe, hogy a hagyományos diszciplináris természettudományi szaktárgyak, illetve a továbbtanulásra való felkészítés helyett (azt fakultációban megvalósítva) mindenkihez szóló, életközeli, társadalmilag releváns ismretek közös építését valósítsa meg. Ebben kapcsolódnia kell más tantárgyblokkokhoz, pl. közös projektek keretében, vagy a tananyag összehangolásában. Összefoglaló ismertetés (egy-két bekezdés) a tantárgyról és/vagy arról a projektről, amelybe a foglalkozás tartozik Módszertani sajátosságunk a csoportmunka előtérbe állítása, a tanulóközpontú tanulás, az egyéni szükségletekhez való alklamazkodás megvalósítása. Alkalmazzuk a kooperatív tanulás, a számítógéppel segített kollaboratív tanulás, a tanórai és azon kívüli projektek módszerét, az elérhető digitális tananyagokat (SDT). Igyekszünk gyakori formatív értékelést végezni, szóbeli, vagy írásbeli szöveges formában. A tantárgy eredményessége nem a felvételi eredményekkel mérhető, de a szaktárgyi tudásszint külső mérései fontos alkalmak más iskolákkal való összehasonlításra. A negyedévenkénti érdemjegyek részben az írásbeli dolgozatokból, részben az órai teljesítményből és a tanórán kívül, érdeklődésből végzett munka értékeléséből származnak. Belső értékelési rendszerünkben létezik a negyedévenkénti vizsga lehetősége, illetve a választható 10. év végi kisérettségi, ami összegezve, probléma alapú szemléletben mutatja be a tanulók addigi fejlődését. A fakultációs rendszerrel kiegészítve diákjaink a természettudományos tantárgyak emelt szintű érettségi vizsgáját is sikerrel teljesíthetik. Az alkalmazott taneszközeink saját fejlesztésűek, az évente kiadott nyomtatott tananyagokat a munkacsoportunk tagjai írták, szerkesztették. Ezek mellett a tanárok alkalmanként munkalapokat, feladatlapokat is készítenek. A munltimédiás tananyagelemek, filmek, képek és animációk részben saját gyűjtésűek (TV-ből, internetről, saját felvételekből), részben a Sulinet Digitális Tudásbázis elemei, illetve egyéb digitális tananyagfejelsztések eredményei (pl. Digitalbrain projekt). Használunk hagyományos szemléltető modelleket, kísérleti eszközöket is. 17

18 Mit akar elérni, mit tervez a tanár? A tevékenységek leírása (mi történik; mit csinál a tanár, mi a tanulók feladata, hogyan valósul meg a tervezett tevékenység) az óravázlat nagy vonalakban Az az eredmény, amit a gyerekek a foglalkozás során elsajátítanak, létrehoznak, megvalósítanak A foglalkozás-részlet leírása A foglalkozás-részlet az Emberi test témakör része. Ebben igyekszünk kivülről, a látvány felől indulva befelé haladni a test belsejébe, feltárni a testünk biológiai rendszerként való működését. Legfontosabb célunk az, hogy a klasszikus biológiai megközelítés mellett az egyénnek a saját testével való viszonyát segítsünk harmonikussá tenni, fejlesszük a serdülők testképét, önképét, önelfogadását. Vitassunk meg olyan fogalmakat, mint pl. a szépség és ennek társadalmi vetületei. A természettudományi nevelés mellett célunk a matematikai készségek és az informatikai eszközök használati képességének fejlesztése is. A foglalkozás-részletben a tanulók korábban elkészített digitális fotók és mérési adatbázisok alapján csoportmunkában, számítógép segítségével elemzik az emberi arc és test legfontosabb méreteit. A tanulók feladatlap alapján dolgoznak, az egymásról készített képeket a képernyőn kimérik, az adatok adatbázisba töltik. Bizonyos méretek összehasonlításával keresik az aranymetszés arányait, vagy az ettől való eltéréseket, azaz a szépség kulcsát. Más jellegek az arc típusát, egyedi, etnikai sajátosságait mutatják meg. A testméretek feldolgozása során statisztikai módszereket használnak, pl. a mennyiségi jellegek elsozlási görbéjét rajzolják fel. Az óra során a tanulók véleményt alkotnak a szépség mibenlétéről, matematikai megközelítéséről és társadalmi meghatározottságáról. Fontos, hogy a feladat egy részében a rasszizmus és az antropológia összefüggése is megjelenik, legalább a probléma felvetése szintjén. A foglalkozás tényleges eredménye a digitális fotók és a mérési adatok alapján elkészített adatbázis, amelynek segítségével a tanulók saját testüket jobban megismerhetik, elhelyezhetik saját magukat a csoportban, véleményt alkothatnak az emberi szépség, az egyéniség, és az etnikai sokszínűség problematikájáról. 18

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016

Munkaformák. Dr. Nyéki Lajos 2016 Munkaformák Dr. Nyéki Lajos 2016 Az oktatás munkaformái Az oktatási folyamat szervezésében a szervezeti formák mellett további differenciálás is lehetséges, attól függően, hogy a tanár a tanítási-tanulási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó DIGITÁLIS TANANYAGOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KOCZOR MARGIT SZAKMAI VEZETŐ ÚJ TARTALOMFEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN TÁMOP 3.1.2-12/2 Nemzeti tananyagfejlesztés és

Részletesebben

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak

Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Digitális tartalomfejlesztés természettudományos tantárgyak Készítette: Neumann Viktor A digitális tartalomfejlesztés szervezeti keretei Az (OFI) által gondozott, 2013-ban indult TÁMOP 3.1.2-B kiemelt

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Igazgató: Pályaválasztási felelős: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév Dr. Sipos Mihály Dr. Liptainé Reszegi Ágnes általános igazgatóhelyettes Az Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben