PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 028429 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám: 00919-2008"

Átírás

1 OM azonosító: Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám: Mottó: Egyszer mindent elér az ember, Azt is, mi most még messze cél, Csak küzdj és ne csüggedj el, S győzelem lesz a harci babér. Brecht PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program elfogadásának időpontjai: március 29.

2 Tartalomjegyzék Bevezet... 4 I. Az intézmény adatai... 5 II. Rövid történeti áttekintés, az intézmény profilja... 5 III. A szakközépiskola küldetése... 6 NEVELÉSI PROGRAM... 8 I. A szakközépiskola pedagógiai elvei... 9 II. A szakközépiskola célrendszere Oktatási célrendszer Nevelési célrendszer III. A szakközépiskola oktatási és nevelési céljainak megvalósulását segít eszközök, módszerek, eljárások IV. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok V. A teljes kör egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok VI. Iskolánk közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai VII. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályf nöki munka tartalma VIII. A kiemelt figyelmet igényl tanulókkal kapcsolatos feladatok A tanulási nehézségek és a beilleszkedési zavarok leküzdését segít programok Tehetséggondozás, a képességek kibontakoztatását segít tevékenység A szociális hátrányok enyhítését segít tevékenység IX. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok X. Környezetnevelési program XI. Fogyasztóvédelmi program XII. A tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatban XIII. Az intézmény partnerei, a kapcsolattartás formái XIV. Az intézménybe való felvétel, átvétel szabályai A tanulók felvételének folyamata az alábbi A tanulók átvétele XV. Els segély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az els segély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók Az els segély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok35 3. Az els segély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának el segítése érdekében:

3 HELYI TANTERV, SZAKMAI PROGRAM I. A választott kerettantervek II. A kerettantervben meghatározott kötelez óraszám feletti szabadsáv felhasználása III. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei IV. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése Az írásbeli számonkérés rendje A szóbeli számonkérés rendje A gyakorlati feladatok értékelése Az értékelés szabályai az esti és levelez tagozaton V. Az iskolában folyó nevel -oktató munka ellen rzési rendszere VI. A tanulók esélyegyenl ségét biztosító intézkedések Befogadás (elfogadó-befogadás) Egyenl bánásmód El nyben részesítés Az esélyegyenl séggel kapcsolatos elvárások az iskolavezetés, a pedagógusok és az egyéb alkalmazottak esetében VII. A tanulók jutalmazásának elvei, területei, formái A jutalmazás területei A jutalmazás formái VIII. Az intézményi szakképzés speciális elvei, szabályai Szakképzési alapelveink A szakképzési célok, célcsoportok, képzési kínálat Az iskolai szakképzés f területei, feltételrendszere A csoportbontások szervezésének alapelvei a gyakorlati képzésben Átjárhatóság. Tanulók átvétele más szakról, más intézményb l A magasabb évfolyamra lépés feltételei. A tanulmányok alatti vizsga A szakmai vizsgára bocsátás feltétele A tanulói jogviszony megsz nése A végzett diákok pályakövetése Az el zetes tanulmányok beszámítása IX. Záró rendelkezések A pedagógiai program hatályba lépése A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata

4 3. A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala Az intézményben m köd egyeztet fórumok nyilatkozatai Fenntartói és m ködtet i nyilatkozat A pedagógiai program megvalósítását szolgáló dokumentumrendszer JELENTKEZÉSI LAP MUNKANAPLÓ TANULÓI MIN SÍTÉS Jelentkezési lap választható tantárgyra Kérelem az iskolán belüli szakváltáshoz Kérelem intézményváltoztatáshoz Határozat szakváltás engedélyezésér l Határozat intézményváltoztatás engedélyezésér l Tájékoztató Jelentkezési lap szabadon választható tantárgyra Kérelem el zetes tanulmányok beszámításához Határozat Határozat Kérelem összefügg szakmai gyakorlat beszámítására Határozat összefügg szakmai gyakorlat beszámításáról Határozat összefügg szakmai gyakorlat beszámításáról Határozat Határozat

5 Bevezet Az Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája pedagógiai és szakmai munkájának központjában az áll, hogy az érettségizett, a fels oktatásban valamilyen ok miatt tovább nem tanuló fiatalok számára kitörési lehet séget, nagyobb esélyt adjon további életük alakításához. Az iskola célcsoportját alkotó fiatalok különböz el képzettséggel, képességgel, motivációval, alapkultúrával rendelkeznek, gyakran tanulási kudarcot éltek át. Ebb l következ en a kitörési lehet ség, az esélyadás biztosítása is különböz formákban jelenik meg. A tanulók egy része számára a munkaer piacon elhelyezkedési lehet séget biztosító szakma, mások számára a fels oktatásban való továbbtanulás, vagy mindkett jelenti az el rejutást, de a nyelvismeret birtokában a külföldi továbbtanulás, illetve munkavégzés lehet sége is fennáll. A szakközépiskola cél- és feladatrendszerének megfogalmazásakor alapkövetelményként határozta meg a piacképes szakképesítés biztosítását és a fels oktatási intézménybe való bejutás el segítését. Az oktatási-nevelési program súlyponti területeit a szakmai képzés mellett olyan oktatási területek, illetve tevékenység formák alkotják, amelyek a fentiekben említett esélyadás szempontjából a legfontosabbak. Nevezetesen: a kötelez tantervi óraszámot meghaladó idegen nyelvi képzés olyan külföldi kapcsolatok építése, er sítése, amelyek lehet vé teszik minél több tanuló számára a hosszabb-rövidebb idej külföldi tartózkodást a kötelez tantervi kereteken belül, illetve azon túl is a közgazdasági ismeretek olyan szint oktatása, amelyek birtokában a tanulók képesek a reális helyzetértékelésre és az optimális döntések meghozatalára. Hisszük, hogy oktató-nevel munkánk eredményeként az elmaradottsággal küzd megye (régió) sok fiatalja számára tudunk kitörési lehet séget biztosítani. Ha az intézmény minden oktatója és alkalmazottja legjobb tudása szerint küzd a legf bb cél, a tanulói esélyadás megvalósulásáért, talán önmagunknak is megadjuk az esélyt a továbbélésre. 4

6 I. Az intézmény adatai Név: Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út Telefon/fax: 66/ Internet: M ködési engedély száma: M ködési engedélyt kiadta: Békés Megyei Kormányhivatal OM azonosító: Fenntartó neve: Eötvös József Iskolaalapítvány Fenntartó címe: 5600 Békéscsaba, Andrássy út II. Rövid történeti áttekintés, az intézmény profilja Az Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája 1994-ben alakult. A létrehozók több évtizedes iskolavezetési tapasztalat birtokában, akkor újnak tekintett iskolatípus megvalósítását t zték ki célul. Az alapításkori szándék az volt, hogy az érettségizett, a fels oktatásban valamilyen ok miatt tovább nem tanuló fiatalok számára kitörési lehet séget, nagyobb esélyt adjon az intézmény a további életük alakításához. Az intézmény által kit zött célok minden évben igazolódtak. Az iskola célcsoportját alkotó, végzett fiatalok nem lettek munkanélküliek, nagy számban folytatták tanulmányaikat a fels - oktatásban, munkát vállaltak belföldön vagy külföldön. Az intézmény tanulólétszáma folyamatosan növekedett, és elérte a nappali tagozaton engedélyezett maximális 200 f t. A szakközépiskola alapító okirata szerint iskolarendszer képzés keretében OKJ szerinti érettségire épül szakképzést folytat a következ területeken: vendéglátás, idegenforgalom közgazdaság, pénzügy kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció ügyvitel Az érintett szakterületek közül a szakközépiskola fenntartója egyetértésével - a piaci igényeket figyelembe véve évente határozza meg képzési struktúráját, illetve a tagozatok (nappali, esti, levelez ) indítását és létszámát. Az intézmény f profiljaként már az alapítók is az idegenforgalmi szakképzést jelölték meg. Az intézmény Békés megyében els ként indított idegenforgalmi szakképzést, a budapesti 5

7 Xantus János Szakközépiskola kihelyezett tagozataként. A kísérleti tantervvel külön engedélyezett idegenforgalmi szakképzés már az els évben nagy sikert aratott a megyében. A szakközépiskola f képzési profilját azóta is az idegenforgalmi képzés adja. Az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek, valamint kapcsolatrendszerének fejlesztése is els sorban az idegenforgalmi szakképzés igényeinek megfelel en történt. A szakközépiskola megalakulása óta a szakmai képzés mellett nagy hangsúlyt helyez a nyelvi képzésre, ezen belül is a szaknyelvi képzésre. A képzés gyakorlatorientáltsága mindig kiemelt szempont volt a szakközépiskolában. Ezért a szakközépiskola kiváló kapcsolatot alakított ki belföldi és külföldi gyakorlóhelyekkel. A f profilt jelent idegenforgalmi szakképzésben a szakmai és a nyelvi képzés szempontjából is fontos a külföldi gyakorlati lehet ségek biztosítása. A szakközépiskola az alábbiak szerint alakította ki a külföldi gyakorlati lehet ségeket: Svájc az 1996/97-es tanévt l Németország az 1999/2000-es tanévt l Anglia a 2006/2007-es tanévt l. Az iskolarendszer képzésen túlmen en a szakközépiskola iskolarendszeren kívüli szakképzést is folytat a képzési profilját jelent szakmák tekintetében. Az intézmény tanulói számára lehet vé teszi az e képzési formákba való bekapcsolódást is. Így a végzettek több szakképesítést is szerezhetnek az intézményben. Esélyük a munkaer piacon növekszik. Az intézmény 2003 óta akkreditált feln ttképzési intézmény. Német és angol nyelvb l, valamint informatikából rendelkezik az intézmény akkreditált képzési programokkal. III. A szakközépiskola küldetése A szakközépiskola a kétéves érettségire épül szakképzés befejezése után olyan fiatalokat kíván kibocsátani, akik korszer konvertálható szaktudásuk, idegen nyelvi kommunikációs készségük, viselkedéskultúrájuk, széles látókörük alapján sikerrel pályázhatnak a magyarországi és az európai munkaer piacon. Felkészültségük lehet vé teszi a sikeres felvételt f iskolákra, egyetemekre. Az Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája a megye és a régió olyan középfokú szakképz intézménye, amely: elkötelezett az európaiság, az európai értékrend mellett a képzési irányok megválasztásában és a képzés tartalmi elemeinek meghatározásában alkalmazkodik a megye és a régió változó munkaer -piaci igényeihez az adott szakmai területen a magas szint szakmai képzés mellett nagy hangsúlyt helyez a nyelvi képzésre, a közgazdasági szemlélet formálására, a tanulók viselkedéskultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztésére 6

8 a képzési programja kialakításában figyelembe veszi az Európai Unió munkaer -piaci igényeit is a képzés jellegét l függ en segíti a tanulókat a fels oktatásba való továbblépésben. Az iskola nyitott a környezete, a partnerei, a megrendel i el tt, valamint alkotó és hasznos résztvev je kíván lenni a megye és a város életének. Az intézmény bels légkörét a kiegyensúlyozottság, a kölcsönös tisztelet, a végzett munka, a hagyományok és az értékek megbecsülése jellemzi. 7

9 NEVELÉSI PROGRAM 8

10 I. A szakközépiskola pedagógiai elvei a) Az intézménybe kerül fiatal feln ttek személyiségének és szabadságának tisztelete A nevel testületünk vallja, hogy nevelési és szakképzési céljaink csak akkor valósíthatók meg, ha a tanár-diák, diák-diák, tanár-tanár együttm ködésében egymás megbecsülése, a másság tisztelete, a különböz értékrendszerek, világnézetek elfogadása, a tolerancia és a türelem együttesen van jelen. b) Felel sség önmagunkért és másokért Szándékunk szerint nyitott gondolkodású, empátiával rendelkez feln tteket kívánunk nevelni, akik hozzászoktak az önálló, szabad véleménynyilvánításhoz, a kritikai szellemhez. c) Sokoldalúan képzett szakemberek oktatása, nevelése Valljuk, hogy a sokoldalúan képzett ember tartalmasabb és boldogabb életre képes. Programunkban ezért a szakképzés mellett, illetve azzal egyid ben nagy hangsúlyt helyezünk a tanulók általános m veltségének növelésére, a nyelvi képzésre, az egészséges és kulturált életmód iránti igény fejlesztésére, a társadalmi jelenségek, problémák megoldásában való részvétel igényének fejlesztésére. d) Az önm velés, az önálló ismeretszerzés igényének folyamatos fejlesztése A szakképzésb l kikerül fiatal feln tteknek a folyamatosan változó munkaer piac igényeinek kell megfelelni. Ezért fontos az életre szóló tanulás eszméjét elfogadó fiatal feln ttek nevelése. e) Integráció A különböz tantárgyak oktatása során szem el tt tartjuk az integráció elvét. Olyan tudás kialakítását t zzük ki célul, amelyben az ismeretek nem elszigetelten vannak jelen, hanem egységes rendszert alkotnak. f) Fegyelmezett munkavégzés Az intézmény minden bels érintett l (pedagógus, diák, egyéb alkalmazott) elvárja, hogy munkáját a t le telhet legnagyobb odaadással, pontossággal végezze, vegye figyelembe az intézményi elveket, célokat, az intézmény bels rendjét. g) Nyitottság a környezet felé A szakközépiskola sokrét kapcsolatot tart fenn a sz kebb és tágabb környezetével, mivel m ködésével a megye és a régió gazdasági érdekeit kívánja szolgálni. A kapcsolattartás kétirányú: folyamatos információszerzés a gazdaságról és a társadalomról, illetve a környezet állandó tájékoztatása a m ködésr l és az eredményekr l. 9

11 h) Európaiság A szakközépiskola jelenlegi tanulói egyben az Európai Unió polgárai. Ezért az iskola kulcsfontosságú feladatának tekinti, hogy megismertesse tanulóit Európa társadalmi, gazdasági helyzetével, kultúrájával, az uniós tagságból ered lehet ségekkel, el nyökkel, hátrányokkal. E feladat megoldása részben tantervi kérdés, másrészt közvetlen tapasztalatszerzést igényel. Az iskola arra törekszik, hogy a tanulók közvetlen tapasztalatokat is szerezzenek. Ezért svájci, németországi, angliai gyakorlati lehet séget biztosít tanulói számára. II. A szakközépiskola célrendszere Pedagógiai elveink alapján definiálhatók azok a célkit zések, melyek elérésére törekszünk, és amelyeknek alárendeljük mindennapi oktató és nevel tevékenységünket. Általános célkit zésünk, hogy valamennyi tanulónkban kifejlesszük az egyéni boldoguláshoz szükséges szakmai képességeket és készségeket. Intelligens, az ismeretek megszerzésére motivált, az ismereteket alkotó módon felhasználni képes fiatalok kibocsátását helyezzük oktató munkánk középpontjába. 1. Oktatási célrendszer a) Cselekvésre orientált, a munkaer -piaci igényekhez alkalmazkodó szakképzés. A szakképzés kiemelt területét jelenti a szakmai nyelvi képzés, egyes tantárgyak idegen nyelven történ tanítása. Olyan szakemberek képzése a cél, akik széles kör ismeretekkel rendelkeznek, képesek a társadalmi, gazdasági folyamatok, a makro- és mikrokörnyezet sokoldalú elemzésére, értékelésére. Szakmai ismereteik alkalmassá teszik ket arra, hogy a vállalkozásoknál beosztotti/középvezet i feladatokat lássanak el, képesek gazdasági döntések meghozatalára, illetve a fels szint vezetés döntés-el készít munkájában való részt vállalásra. Munkájukhoz kapcsolódóan magyar és idegen nyelven kommunikáljanak. A turisztikai képzés területén kiemelt fontosságot tulajdonítunk az idegen nyelv ismeretének, ezért egyes tantantárgyakat idegen nyelven is oktatunk. b) A munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése A szakképzésben résztvev tanulók munkavállaláshoz szükséges általános kompetenciáit a szakmai képzéssel párhuzamosan kell fejleszteni. A munkáltatók a szaktudás, az elemz készség, a döntésképesség mellett akarater t, önálló munkavégzésre való képességet, elkötelezettséget, felel sségtudatot is várnak, illetve azt, hogy tudjanak dolgozni. A munkáltatók által elvárt kompetenciák három csoportba sorolhatók, a személyes, a társas és módszer kompetenciák csoportjába. Az elvárt legfontosabb személyes kompetenciák (adottságok és személyiség jellemz k, amelyek meghatározzák és befolyásolják az egyén teljesítményét): a felel sségtu- 10

12 dat, a kitartás, a precizitás, a pontosság, az önállóság, az önfegyelem, a stresszt r képesség, a szorgalom, az önfejl dés és az elkötelezettség. A társas kompetenciák (olyan személyes tulajdonságok, képességek, készségek, amelyek jellemz en társas helyzetekben nyilvánulnak meg): kapcsolatteremt és fenntartó készség, csoportmunkára való alkalmasság, udvariasság, kezdeményez készség, határozottság, empátia, tolerancia, motiválhatóság, segít készség, irányíthatóság. Fontosak továbbá a módszerkompetenciák, amelyekkel a megszerzett szakmai tudást jól megválasztott módszerekkel alkalmazzuk. Ilyenek például a gondolkodás, a problémamegoldás és a munkastílus. c) Korszer, az európai normáknak megfelel általános m veltség fejlesztése a szakképzés adta lehet ségek keretei között. d) A bels motiváció kialakítása a tanítás-tanulási folyamat hatékonyságának növelése és az élethosszig tartó tanulás igényének fejlesztése érdekében. e) A közgazdasági gondolkodás alapjainak elsajátíttatása és a vállalkozói szemlélet kialakítása. f) A sikerességet biztosító kommunikáció magyar és idegen nyelven. 2. Nevelési célrendszer Alapvet célkit zésünk, hogy tanítványainkban kialakítsuk és fejlesszük azokat a tradicionális és a legújabb kor fejlettségének megfelel erkölcsi értékeket, amelyek az élet, a környezet, az emberi közösségek (a család, az iskola, a lakóhely, a nemzet) az egyén szeretetével, védelmével mutatnak összefüggést. Különösen az alábbi értékek azok, amelyek munkánk vezérfonalát jelentik: intelligencia, rugalmasság, tolerancia, nyitottság, humánusság, becsületesség, szeretet, megértés, türelem, tudásvágy, empátia, kulturális érdekl dés, önállóság, következetesség, viselkedéskultúra, fejlett testkultúra. Konkrét célkit zéseink: a) Olyan csoport, osztály, évfolyam és szakmai alapon szervez d közösségek kialakítása és formálása, ahol az egyének az emberi tudást és m veltséget tiszteletben tartják, amelyben felel sséget éreznek egymás és az iskola iránt, s vállalják társaik személyes fejl désének, tanulmányi és szakmai el rehaladásának segítését. b) A hazaszeretet, a modern hazafiság eszményének feltárása. c) Az egészséges lokálpatriotizmus fejlesztése. d) Az európaiság gondolatának és szellemiségének megértetése gyakorlati tapasztalatszerzésen keresztül is. e) Az egészséges életmód és életszemlélet iránti igény kialakítása és fejlesztése. 11

13 f) A környezeti kultúra fejlesztése. g) A káros szenvedélyek elleni küzdelem. h) Hagyományteremtés, hagyományápolás és hagyománytisztelet. i) A demokratikus közösségi magatartás fejlesztése. III. A szakközépiskola oktatási és nevelési céljainak megvalósulását segít eszközök, módszerek, eljárások a) Személyi feltételek Valljuk, hogy az oktatási folyamat kulcsa a pedagógus. Ezért kulcskérdésnek tartjuk az intézményben foglalkoztatott pedagógusok kiválasztását. Alapelv, hogy a szakközépiskola kizárólag szakmailag és pedagógiailag jól képzett, elhivatott pedagógusokat alkalmaz f állású oktatóként. Az intézmény olyan pedagógusok munkájára számít, akik saját és a tanulók munkája iránt igényesek, akik fegyelmezett, pontos munkavégzésre képesek, akik képesek a tanulókat motiválni, és képesek a folyamatos megújulásra. Az óraadó pedagógusok kiváló referenciával rendelkez gyakorlati szakemberek, egyetemi oktatók, más szakközépiskolák oktatói. A piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodás csak akkor lehetséges, ha a pedagógusok is folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt, illetve vállalják a folyamatos önképzést. A szakközépiskola minden nyelvtanárától elvárja az alapfokú közgazdasági, idegenforgalmi és számítástechnikai ismeretet. A közgazdász, illetve informatika tanárok esetében elvárás az alapfokú nyelvtudás legalább egy idegen nyelvb l. b) Tárgyi feltételek A szakközépiskola tulajdonát képezi a Békéscsaba, Andrássy út sz. alatti ingatlan els és második emelete teljes egészében, valamint a harmadik emelet fele. Az ingatlan területe 1250 m 2. Az intézmény 6 osztályteremmel, 6 szaktanteremmel, tanulóirodával és két egyéb gyakorlat lebonyolítására alkalmas helyiséggel rendelkezik. Az oktatási helyiségek felszereltsége megfelel az oktatott szakmák Szakmai és vizsgakövetelményé -ben közölt eszköz és felszerelési jegyzék el írásainak. A szakközépiskola rendelkezik az oktatást kiszolgáló helyiségekkel. c) Kulturált környezet biztosítása a tanulók számára A szakközépiskola a kulturált környezetet fontos nevelési tényez nek tekinti. Elvárja tanulóitól, hogy az iskola épületét, berendezési tárgyait óvja, ügyeljen azok kulturált használatára. A környezeti kultúra különös fontossággal bír a szakképzés szempontjából is, hiszen a képzési struktúrában legnagyobb arányt képvisel idegenforgalmi, ügyviteli képzésben végz k számára szakmai követelményként jelentkezik a környezeti kultúrára való odafigyelés. 12

14 d) A tananyagtartalom A kit zött oktatási és nevelési célok megvalósítását szolgálja a szakmai programokban meghatározott tananyagtartalom. Az oktatás folyamatában minden pedagógusnak arra kell törekedni, hogy az intézményi pedagógiai programban meghatározott nevelési célok megvalósítását segítse. A szabad órakereteket a szakközépiskola az idegen nyelvi képzésre, illetve ahol a tantervben nem szerepelnek gazdasági és vállalkozási ismeretek kell súllyal, ott ezek oktatására használja fel. e) Az összefügg szakmai gyakorlat Az összefügg szakmai gyakorlat több oktatási és nevelési célkit zésünk megvalósításában nyújt segítséget, akár belföldön, akár külföldön valósul meg a gyakorlat. A külföldi gyakorlatok szerepe kiemelt. A szakmai képességek és készségek mellett lehet séget adnak az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésére, az európai kultúra megismerésére, kapcsolatépítésre, referenciaszerzésre stb. f) Az oktatási módszerek A szakközépiskola a tanáraitól elvárja a korszer oktatási módszerek alkalmazását. Az oktatási módszerek széles skálájából el nyt kell élvezni azoknak a módszereknek, amelyek az átlagosnál jobban fejlesztik a tanulók önállóságát, kreativitását, kommunikációs készségét, amelyek önálló véleményalkotásra ösztönöznek. Az Országos Képzési Jegyzék tananyagegységenként sorolja fel a fejlesztend személyes, társas és módszer kompetenciákat. Ezek fejlesztése az OKJ-ben körülhatárolt tananyagtartalom mellett az oktatási módszerek megválasztásával történik. Minden pedagógusnak arra kell törekedni, hogy olyan oktatási módszereket válasszon, amelyek segítségével e kompetenciák fejlesztése a legjobban megvalósítható. A felsorolt kompetenciák fejlesztésében képzési formánként változó mértékben, de törekedni kell a munkatapasztalat szerzésére. g) Az intézményi bels ellen rzés Az intézmény a pedagógiai és szakmai programban leírtak megvalósulását folyamatosan ellen rzi. Az ellen rzés formáját, tartalmát az intézmény éves ellen rzési tervben határozza meg. h) Az intézményi bels PR A kit zött oktatási és nevelési célok megvalósítása szempontjából nagyon fontos az intézményi bels kommunikáció. A bels PR-nak el kell érni, hogy minden bels érintett (tanár, diák, egyéb alkalmazott) tudatosan kövesse az intézményi filozófiát, az intézményi kultúra értékrendjét, elfogadja az intézményi célokat, kövesse a magatartásnormákat. A bels PR szolgálatába kell állítani a kés bb tárgyalásra kerül személyes és csoportos kommunikációs eszközöket. 13

15 IV. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulás a pszichikum módosulása küls tényez k hatására, tehát nem csupán ismeretelsajátítás, illetve a figyelem és az emlékezet m ködtetése. Bár a személyiségfejlesztés fontos színterének tartjuk a tanítási órát, a személyiségfejlesztés nem korlátozódik a tantárgyi órákra. A szakközépiskola a tanítási órán kívüli tevékenységek sokaságát ajánlja a tanulóknak. Ilyenek pl. az iskolai hagyományápoló és egyéb rendezvények, egyéni konzultációs lehet ségek, a csoportkirándulások, a külföldi szakmai gyakorlatok stb. Ezen kívül az intézmény sokrét kapcsolatot tart fenn közm vel dési, valamint sportintézményekkel és szervezetekkel, amelyek a tanulók számára további lehet ségeket nyújtanak. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb feladatok összefoglalása: Színterek Az értelem kim velése Tanórai feladatok A tantárgyak összességében ismeretszerzés, tudásgyarapítás Tanórán kívüli feladatok Megyei könyvtárlátogatások, szakkörök, egyéni konzultációs lehet ségek. Egészséges és kulturált életmódra nevelés Ismeretterjeszt filmek, el adások, kisel adások a viselkedéskultúra és az üzleti kommunikáció tantárgy keretében. Egyéb tantárgyak esetén meghatározott témához kapcsolódó nevelési lehet ségek kihasználása. Szakmai kirándulások. Lásd külön program! Iskolai és városi szint rendezvényeken való részvétel, az iskolai környezet hatása, iskolai keretben szervezett, szabadon látogatható el adások, iskolai hirdet tábla. A szakmai képességek kialakítása Tanterv szerinti szakmai tárgyak. Az iskolai forrásközpont lehet - ségének kihasználása, belföldi és külföldi összefügg szakmai gyakorlatok A munkára nevelés A tantárgyak összességében Összefügg szakmai gyakorlat, egyéni feladatok adása a tanulók számára, házi dolgozatok, stb. A modern hazafiságra nevelés Az európaiság A tantárgyak összességében Tantárgyak összességében, kiemelt szerepe van a nyelvi képzésnek Iskolai ünnepségek, csoportok kirándulásai Külföldi szakmai gyakorlatok 14

16 V. A teljes kör egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az egészség a testi, lelki, szociális jóllét állapota, amely egy folyamat. Fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gy jt fogalma, amely magában foglalja a korszer egészségnevelés, az els dleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejleszt szervezetfejlesztés és az önsegítés feladatait, módszereit. Az egészségfejlesztés egy folyamat, mely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehet ségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos összes ismeretet, tudást és életkészségeket b víti az egyén és környezetében él k egészségének el mozdítása érdekében. A korszer egészségnevelés egészség- és cselekvésorientált tevékenység. A prevenció területei: Az els dleges megel zés a betegség els megjelenésének megakadályozására, az egészség meg rzésére irányul. Ide tartozik: az egészséges táplálkozás a mindennapos testmozgás a személyes higiéné a lelki egyensúly megteremtése a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, családtervezési módszerek, egészséges és biztonságos környezet kialakítása, egészségkárosító formák elkerülése, járványügyi biztonság megvalósítása. A másodlagos és harmadlagos megel zés a már meglév betegségnek és hatásainak feltartóztatását vagy lassítását kívánja elérni korai kórmegállapítás és megfelel kezelés révén, vagy a betegség visszatérését akadályozza, illetve az idült állapot súlyosságának csökkentését célozza. Konkrét tevékenységek Az iskolai konkrét célok, feladatok, módszerek és témák meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy iskolánk tanulói évesek. Nemek szerinti megosztásban 80-20% a lányokfiúk aránya. a) Tanórai foglalkozások Minden pedagógus feladata, hogy a tanórai foglalkozásokon az adott tantárgyi témához kapcsolódóan, ahol lehetséges, utaljon az egészségmeg rzés fontosságára. Az órák keretében 15

17 szinte minden tantárgy lehet séget ad az egészségfejlesztésre, nevelésre. Az egészségnevelési feladatok ellátásához fontos a pedagógusok ilyen irányú felkészültsége. b) Szakmai kirándulások A szakmai kirándulások testmozgással járnak, így önmagukban is az egészségnevelést szolgálják. A kötetlen találkozás diák-diák, tanár-diák között több alkalmat ad a tanulók egészségügyi problémáinak megvitatására is. c) Szabadon látogatható iskolai el adássorozatok szervezése különböz témákban. Az iskolai el adássorozatok nyíltak, jó alkalmat adnak az ismeretek b vítésére, kérdésfeltevésre, öngyógyítás módszereinek megismerésére. Az évente megrendezésre kerül iskolai el adássorozat témái az alábbiakból kerülnek ki az el zetes igényfelmérés alapján. Évente négy nyilvános el adás megtartására kerül sor. Mivel képzéseink kétévesek, minden tanulónak lehet sége van nyolc el adás meghallgatására. A homeopátia a gyógyítás szolgálatában Mit (t)egyek? Az egészséges táplálkozásról A bio-termelés és a bio-élelmiszerek A szív- és érrendszeri betegségek és a táplálkozás kapcsolata Él élelmiszerek (csírák, búzaf lé) A vegetáriánus életmód A böjt szerepe az egészség meg rzésében A Föld, mint él, szerves egység Mit várjunk a természetgyógyászoktól, illetve a természetgyógyászati kezelésekt l? Családalapítás, családtervezés d) Faliújság. (Az iskolai faliújságon különböz témákban közlünk cikkeket, tanulmányokat, adatokat, tanácsokat, amelyek havonta változnak.) A szem megterhelése az iskolában és otthon A b r. B rápolás, napozás, b rrák A haj, körmök Az allergia Magas vérnyomás, alacsony vérnyomás Vérszegénység AIDS A fogak. Fogápolás A rák 16

18 A vér vizsgálata Gyógyszerekr l dióhéjban Természetes gyógymódok Fizikoterápia Öngyógyítás Táplálkozás Élvezeti szerek és drogok Mozgás és sport Mérgez anyagok a lakásban VI. Iskolánk közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai Ha az egyént formáljuk, reá gyakorolt hatásunk minden pillanatban szükségszer en, hatással lesz a közösségre is, és megfordítva: minden érintkezésünk a közösséggel feltétlenül hatással lesz minden egyénre is, aki a közösség tagja. A személyiségalakítás és a közösségformálás a nevel munkában szorosan összefügg. A legfontosabb személyiségjegyek az önállóság, a felel sség, az életben való tájékozódó képesség, a szolidaritás, az alkotó tevékenység, stb. - els sorban a közösségfejlesztés eszközeivel alakíthatók ki. A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. A közösség nevelésének alapja csak az egész intézményre kiterjed egységes iskolakoncepció lehet. A közösség megteremtésének mindig az egész intézmény érdekeib l, céljaiból, törekvéseib l és az egységes pedagógiai stílusból kell táplálkoznia. Ezeket kell érvényesíteni az osztályok, csoportok életében. A jól együttm köd közösség létrejötte hosszú, pedagógiailag céltudatosan befolyásolt folyamat eredménye. Az osztály, a csoport az iskola része, tehát nyilvánvaló, hogy az osztályilletve a csoportf nök az egész iskola el tt álló célkit zés szolgálatában oldhatja meg nevelési feladatát. Az osztály- illetve a csoportközösség optimálisan csak akkor fejleszthet, ha az iskola egészét egységes nevelési koncepció hatja át. A pedagógiailag szervezett közösség létfeltétele a következetes nevelési követelmények támasztása, azok megtartása. Ennek sikere attól függ, milyen mértékben tudjuk elérni, hogy tanítványaink az iskola követelményeit sajátjuknak érezzék, megvalósításukat fontosnak tartsák. A közösséggé válás nélkülözhetetlen eleme a diákönkormányzat. A diákönkormányzat a tevékenységét önállóan, pedagógus-segít vel szervezi. Az önkormányzat m ködtetésének célja az önkormányzás képességének kialakítása. Az önkormányzat részt vesz minden, az iskolai közösséget érint rendezvény szervezésében: 17

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAM

PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI PROGRAM OM azonosító: 028429 Mottó: Egyszer mindent elér az ember, Azt is, mi most még messze cél, Csak küzdj és ne csüggedj el, S győzelem lesz a harci babér. Brecht EÖTVÖS JÓZSEF ISKOLAALAPÍTVÁNY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása 1.1. Küldetésnyilatkozat 4 1.2. Az iskola múltja, jelene 5 1.3. Az intézmény adatai 6 1.4. Az intézmény

Részletesebben

SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet

SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet SZÉűHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN 2013 Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet BEVEZETÉS... 5 1. HELYZETELEMZÉS... 7 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 8 3. TÁRGYI FELTÉTELEK... 11 I. NEVELÉSI

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010.

Egry József Középiskola, Szakiskola. és Kollégium. Pedagógiai Programja 2010. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhet teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN 2014 Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1 HELYZETELEMZÉS... 7 2 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 8 3 TÁRGYI FELTÉTELEK... 10 I.

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Kormányrendeletek. A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 66. szám 10635 III. Kormányrendeletek A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A Kormány a nemzeti

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3.

Pedagógiai Program 2013.03.27. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola. 1011 Budapest, Ponty utca 3. 2013.03.27. Pedagógiai Program 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LIA Alapítványi Óvoda és Szakképző Iskola egységes szerkezetbe foglalt PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés I. Kedves Érdeklődő! II. Helyzetkép az iskolánkról III. Jogi státus, alapadatok

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE...

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... 6 3 NEVELÉSI-OKTATÁSI ESZKÖZRENDSZER... 9 4 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PANNON GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rád

PANNON GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rád A PANNON GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rád 2011 2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Nevelési program I.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 3.1 Speciális földrajzi helyzet... 7 3.2 Társadalmi környezet... 7 3.3 Az iskolahasználók

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. INTÉZMÉNYI ADATOK, A FENNTARTÓ ADATAI... 5 2.1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 2.2 A FENNTARTÓ ADATAI...

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés... 4 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út 71. Levelezési cím: 1143 Budapest, Pf. 142. Honlap: www.egressy.eu ikt. 670/2/2014_PP Módosításokkal egybeszerkesztett és felülvizsgált

Részletesebben