PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 028429 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám: 00919-2008"

Átírás

1 OM azonosító: Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1341 Nyilvántartásba vételi szám: Mottó: Egyszer mindent elér az ember, Azt is, mi most még messze cél, Csak küzdj és ne csüggedj el, S győzelem lesz a harci babér. Brecht PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program elfogadásának időpontjai: március 29.

2 Tartalomjegyzék Bevezet... 4 I. Az intézmény adatai... 5 II. Rövid történeti áttekintés, az intézmény profilja... 5 III. A szakközépiskola küldetése... 6 NEVELÉSI PROGRAM... 8 I. A szakközépiskola pedagógiai elvei... 9 II. A szakközépiskola célrendszere Oktatási célrendszer Nevelési célrendszer III. A szakközépiskola oktatási és nevelési céljainak megvalósulását segít eszközök, módszerek, eljárások IV. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok V. A teljes kör egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok VI. Iskolánk közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai VII. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályf nöki munka tartalma VIII. A kiemelt figyelmet igényl tanulókkal kapcsolatos feladatok A tanulási nehézségek és a beilleszkedési zavarok leküzdését segít programok Tehetséggondozás, a képességek kibontakoztatását segít tevékenység A szociális hátrányok enyhítését segít tevékenység IX. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok X. Környezetnevelési program XI. Fogyasztóvédelmi program XII. A tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatban XIII. Az intézmény partnerei, a kapcsolattartás formái XIV. Az intézménybe való felvétel, átvétel szabályai A tanulók felvételének folyamata az alábbi A tanulók átvétele XV. Els segély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az els segély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók Az els segély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok35 3. Az els segély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának el segítése érdekében:

3 HELYI TANTERV, SZAKMAI PROGRAM I. A választott kerettantervek II. A kerettantervben meghatározott kötelez óraszám feletti szabadsáv felhasználása III. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei IV. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése Az írásbeli számonkérés rendje A szóbeli számonkérés rendje A gyakorlati feladatok értékelése Az értékelés szabályai az esti és levelez tagozaton V. Az iskolában folyó nevel -oktató munka ellen rzési rendszere VI. A tanulók esélyegyenl ségét biztosító intézkedések Befogadás (elfogadó-befogadás) Egyenl bánásmód El nyben részesítés Az esélyegyenl séggel kapcsolatos elvárások az iskolavezetés, a pedagógusok és az egyéb alkalmazottak esetében VII. A tanulók jutalmazásának elvei, területei, formái A jutalmazás területei A jutalmazás formái VIII. Az intézményi szakképzés speciális elvei, szabályai Szakképzési alapelveink A szakképzési célok, célcsoportok, képzési kínálat Az iskolai szakképzés f területei, feltételrendszere A csoportbontások szervezésének alapelvei a gyakorlati képzésben Átjárhatóság. Tanulók átvétele más szakról, más intézményb l A magasabb évfolyamra lépés feltételei. A tanulmányok alatti vizsga A szakmai vizsgára bocsátás feltétele A tanulói jogviszony megsz nése A végzett diákok pályakövetése Az el zetes tanulmányok beszámítása IX. Záró rendelkezések A pedagógiai program hatályba lépése A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata

4 3. A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala Az intézményben m köd egyeztet fórumok nyilatkozatai Fenntartói és m ködtet i nyilatkozat A pedagógiai program megvalósítását szolgáló dokumentumrendszer JELENTKEZÉSI LAP MUNKANAPLÓ TANULÓI MIN SÍTÉS Jelentkezési lap választható tantárgyra Kérelem az iskolán belüli szakváltáshoz Kérelem intézményváltoztatáshoz Határozat szakváltás engedélyezésér l Határozat intézményváltoztatás engedélyezésér l Tájékoztató Jelentkezési lap szabadon választható tantárgyra Kérelem el zetes tanulmányok beszámításához Határozat Határozat Kérelem összefügg szakmai gyakorlat beszámítására Határozat összefügg szakmai gyakorlat beszámításáról Határozat összefügg szakmai gyakorlat beszámításáról Határozat Határozat

5 Bevezet Az Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája pedagógiai és szakmai munkájának központjában az áll, hogy az érettségizett, a fels oktatásban valamilyen ok miatt tovább nem tanuló fiatalok számára kitörési lehet séget, nagyobb esélyt adjon további életük alakításához. Az iskola célcsoportját alkotó fiatalok különböz el képzettséggel, képességgel, motivációval, alapkultúrával rendelkeznek, gyakran tanulási kudarcot éltek át. Ebb l következ en a kitörési lehet ség, az esélyadás biztosítása is különböz formákban jelenik meg. A tanulók egy része számára a munkaer piacon elhelyezkedési lehet séget biztosító szakma, mások számára a fels oktatásban való továbbtanulás, vagy mindkett jelenti az el rejutást, de a nyelvismeret birtokában a külföldi továbbtanulás, illetve munkavégzés lehet sége is fennáll. A szakközépiskola cél- és feladatrendszerének megfogalmazásakor alapkövetelményként határozta meg a piacképes szakképesítés biztosítását és a fels oktatási intézménybe való bejutás el segítését. Az oktatási-nevelési program súlyponti területeit a szakmai képzés mellett olyan oktatási területek, illetve tevékenység formák alkotják, amelyek a fentiekben említett esélyadás szempontjából a legfontosabbak. Nevezetesen: a kötelez tantervi óraszámot meghaladó idegen nyelvi képzés olyan külföldi kapcsolatok építése, er sítése, amelyek lehet vé teszik minél több tanuló számára a hosszabb-rövidebb idej külföldi tartózkodást a kötelez tantervi kereteken belül, illetve azon túl is a közgazdasági ismeretek olyan szint oktatása, amelyek birtokában a tanulók képesek a reális helyzetértékelésre és az optimális döntések meghozatalára. Hisszük, hogy oktató-nevel munkánk eredményeként az elmaradottsággal küzd megye (régió) sok fiatalja számára tudunk kitörési lehet séget biztosítani. Ha az intézmény minden oktatója és alkalmazottja legjobb tudása szerint küzd a legf bb cél, a tanulói esélyadás megvalósulásáért, talán önmagunknak is megadjuk az esélyt a továbbélésre. 4

6 I. Az intézmény adatai Név: Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út Telefon/fax: 66/ Internet: M ködési engedély száma: M ködési engedélyt kiadta: Békés Megyei Kormányhivatal OM azonosító: Fenntartó neve: Eötvös József Iskolaalapítvány Fenntartó címe: 5600 Békéscsaba, Andrássy út II. Rövid történeti áttekintés, az intézmény profilja Az Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája 1994-ben alakult. A létrehozók több évtizedes iskolavezetési tapasztalat birtokában, akkor újnak tekintett iskolatípus megvalósítását t zték ki célul. Az alapításkori szándék az volt, hogy az érettségizett, a fels oktatásban valamilyen ok miatt tovább nem tanuló fiatalok számára kitörési lehet séget, nagyobb esélyt adjon az intézmény a további életük alakításához. Az intézmény által kit zött célok minden évben igazolódtak. Az iskola célcsoportját alkotó, végzett fiatalok nem lettek munkanélküliek, nagy számban folytatták tanulmányaikat a fels - oktatásban, munkát vállaltak belföldön vagy külföldön. Az intézmény tanulólétszáma folyamatosan növekedett, és elérte a nappali tagozaton engedélyezett maximális 200 f t. A szakközépiskola alapító okirata szerint iskolarendszer képzés keretében OKJ szerinti érettségire épül szakképzést folytat a következ területeken: vendéglátás, idegenforgalom közgazdaság, pénzügy kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció ügyvitel Az érintett szakterületek közül a szakközépiskola fenntartója egyetértésével - a piaci igényeket figyelembe véve évente határozza meg képzési struktúráját, illetve a tagozatok (nappali, esti, levelez ) indítását és létszámát. Az intézmény f profiljaként már az alapítók is az idegenforgalmi szakképzést jelölték meg. Az intézmény Békés megyében els ként indított idegenforgalmi szakképzést, a budapesti 5

7 Xantus János Szakközépiskola kihelyezett tagozataként. A kísérleti tantervvel külön engedélyezett idegenforgalmi szakképzés már az els évben nagy sikert aratott a megyében. A szakközépiskola f képzési profilját azóta is az idegenforgalmi képzés adja. Az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek, valamint kapcsolatrendszerének fejlesztése is els sorban az idegenforgalmi szakképzés igényeinek megfelel en történt. A szakközépiskola megalakulása óta a szakmai képzés mellett nagy hangsúlyt helyez a nyelvi képzésre, ezen belül is a szaknyelvi képzésre. A képzés gyakorlatorientáltsága mindig kiemelt szempont volt a szakközépiskolában. Ezért a szakközépiskola kiváló kapcsolatot alakított ki belföldi és külföldi gyakorlóhelyekkel. A f profilt jelent idegenforgalmi szakképzésben a szakmai és a nyelvi képzés szempontjából is fontos a külföldi gyakorlati lehet ségek biztosítása. A szakközépiskola az alábbiak szerint alakította ki a külföldi gyakorlati lehet ségeket: Svájc az 1996/97-es tanévt l Németország az 1999/2000-es tanévt l Anglia a 2006/2007-es tanévt l. Az iskolarendszer képzésen túlmen en a szakközépiskola iskolarendszeren kívüli szakképzést is folytat a képzési profilját jelent szakmák tekintetében. Az intézmény tanulói számára lehet vé teszi az e képzési formákba való bekapcsolódást is. Így a végzettek több szakképesítést is szerezhetnek az intézményben. Esélyük a munkaer piacon növekszik. Az intézmény 2003 óta akkreditált feln ttképzési intézmény. Német és angol nyelvb l, valamint informatikából rendelkezik az intézmény akkreditált képzési programokkal. III. A szakközépiskola küldetése A szakközépiskola a kétéves érettségire épül szakképzés befejezése után olyan fiatalokat kíván kibocsátani, akik korszer konvertálható szaktudásuk, idegen nyelvi kommunikációs készségük, viselkedéskultúrájuk, széles látókörük alapján sikerrel pályázhatnak a magyarországi és az európai munkaer piacon. Felkészültségük lehet vé teszi a sikeres felvételt f iskolákra, egyetemekre. Az Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája a megye és a régió olyan középfokú szakképz intézménye, amely: elkötelezett az európaiság, az európai értékrend mellett a képzési irányok megválasztásában és a képzés tartalmi elemeinek meghatározásában alkalmazkodik a megye és a régió változó munkaer -piaci igényeihez az adott szakmai területen a magas szint szakmai képzés mellett nagy hangsúlyt helyez a nyelvi képzésre, a közgazdasági szemlélet formálására, a tanulók viselkedéskultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztésére 6

8 a képzési programja kialakításában figyelembe veszi az Európai Unió munkaer -piaci igényeit is a képzés jellegét l függ en segíti a tanulókat a fels oktatásba való továbblépésben. Az iskola nyitott a környezete, a partnerei, a megrendel i el tt, valamint alkotó és hasznos résztvev je kíván lenni a megye és a város életének. Az intézmény bels légkörét a kiegyensúlyozottság, a kölcsönös tisztelet, a végzett munka, a hagyományok és az értékek megbecsülése jellemzi. 7

9 NEVELÉSI PROGRAM 8

10 I. A szakközépiskola pedagógiai elvei a) Az intézménybe kerül fiatal feln ttek személyiségének és szabadságának tisztelete A nevel testületünk vallja, hogy nevelési és szakképzési céljaink csak akkor valósíthatók meg, ha a tanár-diák, diák-diák, tanár-tanár együttm ködésében egymás megbecsülése, a másság tisztelete, a különböz értékrendszerek, világnézetek elfogadása, a tolerancia és a türelem együttesen van jelen. b) Felel sség önmagunkért és másokért Szándékunk szerint nyitott gondolkodású, empátiával rendelkez feln tteket kívánunk nevelni, akik hozzászoktak az önálló, szabad véleménynyilvánításhoz, a kritikai szellemhez. c) Sokoldalúan képzett szakemberek oktatása, nevelése Valljuk, hogy a sokoldalúan képzett ember tartalmasabb és boldogabb életre képes. Programunkban ezért a szakképzés mellett, illetve azzal egyid ben nagy hangsúlyt helyezünk a tanulók általános m veltségének növelésére, a nyelvi képzésre, az egészséges és kulturált életmód iránti igény fejlesztésére, a társadalmi jelenségek, problémák megoldásában való részvétel igényének fejlesztésére. d) Az önm velés, az önálló ismeretszerzés igényének folyamatos fejlesztése A szakképzésb l kikerül fiatal feln tteknek a folyamatosan változó munkaer piac igényeinek kell megfelelni. Ezért fontos az életre szóló tanulás eszméjét elfogadó fiatal feln ttek nevelése. e) Integráció A különböz tantárgyak oktatása során szem el tt tartjuk az integráció elvét. Olyan tudás kialakítását t zzük ki célul, amelyben az ismeretek nem elszigetelten vannak jelen, hanem egységes rendszert alkotnak. f) Fegyelmezett munkavégzés Az intézmény minden bels érintett l (pedagógus, diák, egyéb alkalmazott) elvárja, hogy munkáját a t le telhet legnagyobb odaadással, pontossággal végezze, vegye figyelembe az intézményi elveket, célokat, az intézmény bels rendjét. g) Nyitottság a környezet felé A szakközépiskola sokrét kapcsolatot tart fenn a sz kebb és tágabb környezetével, mivel m ködésével a megye és a régió gazdasági érdekeit kívánja szolgálni. A kapcsolattartás kétirányú: folyamatos információszerzés a gazdaságról és a társadalomról, illetve a környezet állandó tájékoztatása a m ködésr l és az eredményekr l. 9

11 h) Európaiság A szakközépiskola jelenlegi tanulói egyben az Európai Unió polgárai. Ezért az iskola kulcsfontosságú feladatának tekinti, hogy megismertesse tanulóit Európa társadalmi, gazdasági helyzetével, kultúrájával, az uniós tagságból ered lehet ségekkel, el nyökkel, hátrányokkal. E feladat megoldása részben tantervi kérdés, másrészt közvetlen tapasztalatszerzést igényel. Az iskola arra törekszik, hogy a tanulók közvetlen tapasztalatokat is szerezzenek. Ezért svájci, németországi, angliai gyakorlati lehet séget biztosít tanulói számára. II. A szakközépiskola célrendszere Pedagógiai elveink alapján definiálhatók azok a célkit zések, melyek elérésére törekszünk, és amelyeknek alárendeljük mindennapi oktató és nevel tevékenységünket. Általános célkit zésünk, hogy valamennyi tanulónkban kifejlesszük az egyéni boldoguláshoz szükséges szakmai képességeket és készségeket. Intelligens, az ismeretek megszerzésére motivált, az ismereteket alkotó módon felhasználni képes fiatalok kibocsátását helyezzük oktató munkánk középpontjába. 1. Oktatási célrendszer a) Cselekvésre orientált, a munkaer -piaci igényekhez alkalmazkodó szakképzés. A szakképzés kiemelt területét jelenti a szakmai nyelvi képzés, egyes tantárgyak idegen nyelven történ tanítása. Olyan szakemberek képzése a cél, akik széles kör ismeretekkel rendelkeznek, képesek a társadalmi, gazdasági folyamatok, a makro- és mikrokörnyezet sokoldalú elemzésére, értékelésére. Szakmai ismereteik alkalmassá teszik ket arra, hogy a vállalkozásoknál beosztotti/középvezet i feladatokat lássanak el, képesek gazdasági döntések meghozatalára, illetve a fels szint vezetés döntés-el készít munkájában való részt vállalásra. Munkájukhoz kapcsolódóan magyar és idegen nyelven kommunikáljanak. A turisztikai képzés területén kiemelt fontosságot tulajdonítunk az idegen nyelv ismeretének, ezért egyes tantantárgyakat idegen nyelven is oktatunk. b) A munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése A szakképzésben résztvev tanulók munkavállaláshoz szükséges általános kompetenciáit a szakmai képzéssel párhuzamosan kell fejleszteni. A munkáltatók a szaktudás, az elemz készség, a döntésképesség mellett akarater t, önálló munkavégzésre való képességet, elkötelezettséget, felel sségtudatot is várnak, illetve azt, hogy tudjanak dolgozni. A munkáltatók által elvárt kompetenciák három csoportba sorolhatók, a személyes, a társas és módszer kompetenciák csoportjába. Az elvárt legfontosabb személyes kompetenciák (adottságok és személyiség jellemz k, amelyek meghatározzák és befolyásolják az egyén teljesítményét): a felel sségtu- 10

12 dat, a kitartás, a precizitás, a pontosság, az önállóság, az önfegyelem, a stresszt r képesség, a szorgalom, az önfejl dés és az elkötelezettség. A társas kompetenciák (olyan személyes tulajdonságok, képességek, készségek, amelyek jellemz en társas helyzetekben nyilvánulnak meg): kapcsolatteremt és fenntartó készség, csoportmunkára való alkalmasság, udvariasság, kezdeményez készség, határozottság, empátia, tolerancia, motiválhatóság, segít készség, irányíthatóság. Fontosak továbbá a módszerkompetenciák, amelyekkel a megszerzett szakmai tudást jól megválasztott módszerekkel alkalmazzuk. Ilyenek például a gondolkodás, a problémamegoldás és a munkastílus. c) Korszer, az európai normáknak megfelel általános m veltség fejlesztése a szakképzés adta lehet ségek keretei között. d) A bels motiváció kialakítása a tanítás-tanulási folyamat hatékonyságának növelése és az élethosszig tartó tanulás igényének fejlesztése érdekében. e) A közgazdasági gondolkodás alapjainak elsajátíttatása és a vállalkozói szemlélet kialakítása. f) A sikerességet biztosító kommunikáció magyar és idegen nyelven. 2. Nevelési célrendszer Alapvet célkit zésünk, hogy tanítványainkban kialakítsuk és fejlesszük azokat a tradicionális és a legújabb kor fejlettségének megfelel erkölcsi értékeket, amelyek az élet, a környezet, az emberi közösségek (a család, az iskola, a lakóhely, a nemzet) az egyén szeretetével, védelmével mutatnak összefüggést. Különösen az alábbi értékek azok, amelyek munkánk vezérfonalát jelentik: intelligencia, rugalmasság, tolerancia, nyitottság, humánusság, becsületesség, szeretet, megértés, türelem, tudásvágy, empátia, kulturális érdekl dés, önállóság, következetesség, viselkedéskultúra, fejlett testkultúra. Konkrét célkit zéseink: a) Olyan csoport, osztály, évfolyam és szakmai alapon szervez d közösségek kialakítása és formálása, ahol az egyének az emberi tudást és m veltséget tiszteletben tartják, amelyben felel sséget éreznek egymás és az iskola iránt, s vállalják társaik személyes fejl désének, tanulmányi és szakmai el rehaladásának segítését. b) A hazaszeretet, a modern hazafiság eszményének feltárása. c) Az egészséges lokálpatriotizmus fejlesztése. d) Az európaiság gondolatának és szellemiségének megértetése gyakorlati tapasztalatszerzésen keresztül is. e) Az egészséges életmód és életszemlélet iránti igény kialakítása és fejlesztése. 11

13 f) A környezeti kultúra fejlesztése. g) A káros szenvedélyek elleni küzdelem. h) Hagyományteremtés, hagyományápolás és hagyománytisztelet. i) A demokratikus közösségi magatartás fejlesztése. III. A szakközépiskola oktatási és nevelési céljainak megvalósulását segít eszközök, módszerek, eljárások a) Személyi feltételek Valljuk, hogy az oktatási folyamat kulcsa a pedagógus. Ezért kulcskérdésnek tartjuk az intézményben foglalkoztatott pedagógusok kiválasztását. Alapelv, hogy a szakközépiskola kizárólag szakmailag és pedagógiailag jól képzett, elhivatott pedagógusokat alkalmaz f állású oktatóként. Az intézmény olyan pedagógusok munkájára számít, akik saját és a tanulók munkája iránt igényesek, akik fegyelmezett, pontos munkavégzésre képesek, akik képesek a tanulókat motiválni, és képesek a folyamatos megújulásra. Az óraadó pedagógusok kiváló referenciával rendelkez gyakorlati szakemberek, egyetemi oktatók, más szakközépiskolák oktatói. A piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodás csak akkor lehetséges, ha a pedagógusok is folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt, illetve vállalják a folyamatos önképzést. A szakközépiskola minden nyelvtanárától elvárja az alapfokú közgazdasági, idegenforgalmi és számítástechnikai ismeretet. A közgazdász, illetve informatika tanárok esetében elvárás az alapfokú nyelvtudás legalább egy idegen nyelvb l. b) Tárgyi feltételek A szakközépiskola tulajdonát képezi a Békéscsaba, Andrássy út sz. alatti ingatlan els és második emelete teljes egészében, valamint a harmadik emelet fele. Az ingatlan területe 1250 m 2. Az intézmény 6 osztályteremmel, 6 szaktanteremmel, tanulóirodával és két egyéb gyakorlat lebonyolítására alkalmas helyiséggel rendelkezik. Az oktatási helyiségek felszereltsége megfelel az oktatott szakmák Szakmai és vizsgakövetelményé -ben közölt eszköz és felszerelési jegyzék el írásainak. A szakközépiskola rendelkezik az oktatást kiszolgáló helyiségekkel. c) Kulturált környezet biztosítása a tanulók számára A szakközépiskola a kulturált környezetet fontos nevelési tényez nek tekinti. Elvárja tanulóitól, hogy az iskola épületét, berendezési tárgyait óvja, ügyeljen azok kulturált használatára. A környezeti kultúra különös fontossággal bír a szakképzés szempontjából is, hiszen a képzési struktúrában legnagyobb arányt képvisel idegenforgalmi, ügyviteli képzésben végz k számára szakmai követelményként jelentkezik a környezeti kultúrára való odafigyelés. 12

14 d) A tananyagtartalom A kit zött oktatási és nevelési célok megvalósítását szolgálja a szakmai programokban meghatározott tananyagtartalom. Az oktatás folyamatában minden pedagógusnak arra kell törekedni, hogy az intézményi pedagógiai programban meghatározott nevelési célok megvalósítását segítse. A szabad órakereteket a szakközépiskola az idegen nyelvi képzésre, illetve ahol a tantervben nem szerepelnek gazdasági és vállalkozási ismeretek kell súllyal, ott ezek oktatására használja fel. e) Az összefügg szakmai gyakorlat Az összefügg szakmai gyakorlat több oktatási és nevelési célkit zésünk megvalósításában nyújt segítséget, akár belföldön, akár külföldön valósul meg a gyakorlat. A külföldi gyakorlatok szerepe kiemelt. A szakmai képességek és készségek mellett lehet séget adnak az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésére, az európai kultúra megismerésére, kapcsolatépítésre, referenciaszerzésre stb. f) Az oktatási módszerek A szakközépiskola a tanáraitól elvárja a korszer oktatási módszerek alkalmazását. Az oktatási módszerek széles skálájából el nyt kell élvezni azoknak a módszereknek, amelyek az átlagosnál jobban fejlesztik a tanulók önállóságát, kreativitását, kommunikációs készségét, amelyek önálló véleményalkotásra ösztönöznek. Az Országos Képzési Jegyzék tananyagegységenként sorolja fel a fejlesztend személyes, társas és módszer kompetenciákat. Ezek fejlesztése az OKJ-ben körülhatárolt tananyagtartalom mellett az oktatási módszerek megválasztásával történik. Minden pedagógusnak arra kell törekedni, hogy olyan oktatási módszereket válasszon, amelyek segítségével e kompetenciák fejlesztése a legjobban megvalósítható. A felsorolt kompetenciák fejlesztésében képzési formánként változó mértékben, de törekedni kell a munkatapasztalat szerzésére. g) Az intézményi bels ellen rzés Az intézmény a pedagógiai és szakmai programban leírtak megvalósulását folyamatosan ellen rzi. Az ellen rzés formáját, tartalmát az intézmény éves ellen rzési tervben határozza meg. h) Az intézményi bels PR A kit zött oktatási és nevelési célok megvalósítása szempontjából nagyon fontos az intézményi bels kommunikáció. A bels PR-nak el kell érni, hogy minden bels érintett (tanár, diák, egyéb alkalmazott) tudatosan kövesse az intézményi filozófiát, az intézményi kultúra értékrendjét, elfogadja az intézményi célokat, kövesse a magatartásnormákat. A bels PR szolgálatába kell állítani a kés bb tárgyalásra kerül személyes és csoportos kommunikációs eszközöket. 13

15 IV. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulás a pszichikum módosulása küls tényez k hatására, tehát nem csupán ismeretelsajátítás, illetve a figyelem és az emlékezet m ködtetése. Bár a személyiségfejlesztés fontos színterének tartjuk a tanítási órát, a személyiségfejlesztés nem korlátozódik a tantárgyi órákra. A szakközépiskola a tanítási órán kívüli tevékenységek sokaságát ajánlja a tanulóknak. Ilyenek pl. az iskolai hagyományápoló és egyéb rendezvények, egyéni konzultációs lehet ségek, a csoportkirándulások, a külföldi szakmai gyakorlatok stb. Ezen kívül az intézmény sokrét kapcsolatot tart fenn közm vel dési, valamint sportintézményekkel és szervezetekkel, amelyek a tanulók számára további lehet ségeket nyújtanak. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb feladatok összefoglalása: Színterek Az értelem kim velése Tanórai feladatok A tantárgyak összességében ismeretszerzés, tudásgyarapítás Tanórán kívüli feladatok Megyei könyvtárlátogatások, szakkörök, egyéni konzultációs lehet ségek. Egészséges és kulturált életmódra nevelés Ismeretterjeszt filmek, el adások, kisel adások a viselkedéskultúra és az üzleti kommunikáció tantárgy keretében. Egyéb tantárgyak esetén meghatározott témához kapcsolódó nevelési lehet ségek kihasználása. Szakmai kirándulások. Lásd külön program! Iskolai és városi szint rendezvényeken való részvétel, az iskolai környezet hatása, iskolai keretben szervezett, szabadon látogatható el adások, iskolai hirdet tábla. A szakmai képességek kialakítása Tanterv szerinti szakmai tárgyak. Az iskolai forrásközpont lehet - ségének kihasználása, belföldi és külföldi összefügg szakmai gyakorlatok A munkára nevelés A tantárgyak összességében Összefügg szakmai gyakorlat, egyéni feladatok adása a tanulók számára, házi dolgozatok, stb. A modern hazafiságra nevelés Az európaiság A tantárgyak összességében Tantárgyak összességében, kiemelt szerepe van a nyelvi képzésnek Iskolai ünnepségek, csoportok kirándulásai Külföldi szakmai gyakorlatok 14

16 V. A teljes kör egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az egészség a testi, lelki, szociális jóllét állapota, amely egy folyamat. Fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gy jt fogalma, amely magában foglalja a korszer egészségnevelés, az els dleges prevenció, a mentálhigiéné, az egészségfejleszt szervezetfejlesztés és az önsegítés feladatait, módszereit. Az egészségfejlesztés egy folyamat, mely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehet ségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos összes ismeretet, tudást és életkészségeket b víti az egyén és környezetében él k egészségének el mozdítása érdekében. A korszer egészségnevelés egészség- és cselekvésorientált tevékenység. A prevenció területei: Az els dleges megel zés a betegség els megjelenésének megakadályozására, az egészség meg rzésére irányul. Ide tartozik: az egészséges táplálkozás a mindennapos testmozgás a személyes higiéné a lelki egyensúly megteremtése a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, családtervezési módszerek, egészséges és biztonságos környezet kialakítása, egészségkárosító formák elkerülése, járványügyi biztonság megvalósítása. A másodlagos és harmadlagos megel zés a már meglév betegségnek és hatásainak feltartóztatását vagy lassítását kívánja elérni korai kórmegállapítás és megfelel kezelés révén, vagy a betegség visszatérését akadályozza, illetve az idült állapot súlyosságának csökkentését célozza. Konkrét tevékenységek Az iskolai konkrét célok, feladatok, módszerek és témák meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy iskolánk tanulói évesek. Nemek szerinti megosztásban 80-20% a lányokfiúk aránya. a) Tanórai foglalkozások Minden pedagógus feladata, hogy a tanórai foglalkozásokon az adott tantárgyi témához kapcsolódóan, ahol lehetséges, utaljon az egészségmeg rzés fontosságára. Az órák keretében 15

17 szinte minden tantárgy lehet séget ad az egészségfejlesztésre, nevelésre. Az egészségnevelési feladatok ellátásához fontos a pedagógusok ilyen irányú felkészültsége. b) Szakmai kirándulások A szakmai kirándulások testmozgással járnak, így önmagukban is az egészségnevelést szolgálják. A kötetlen találkozás diák-diák, tanár-diák között több alkalmat ad a tanulók egészségügyi problémáinak megvitatására is. c) Szabadon látogatható iskolai el adássorozatok szervezése különböz témákban. Az iskolai el adássorozatok nyíltak, jó alkalmat adnak az ismeretek b vítésére, kérdésfeltevésre, öngyógyítás módszereinek megismerésére. Az évente megrendezésre kerül iskolai el adássorozat témái az alábbiakból kerülnek ki az el zetes igényfelmérés alapján. Évente négy nyilvános el adás megtartására kerül sor. Mivel képzéseink kétévesek, minden tanulónak lehet sége van nyolc el adás meghallgatására. A homeopátia a gyógyítás szolgálatában Mit (t)egyek? Az egészséges táplálkozásról A bio-termelés és a bio-élelmiszerek A szív- és érrendszeri betegségek és a táplálkozás kapcsolata Él élelmiszerek (csírák, búzaf lé) A vegetáriánus életmód A böjt szerepe az egészség meg rzésében A Föld, mint él, szerves egység Mit várjunk a természetgyógyászoktól, illetve a természetgyógyászati kezelésekt l? Családalapítás, családtervezés d) Faliújság. (Az iskolai faliújságon különböz témákban közlünk cikkeket, tanulmányokat, adatokat, tanácsokat, amelyek havonta változnak.) A szem megterhelése az iskolában és otthon A b r. B rápolás, napozás, b rrák A haj, körmök Az allergia Magas vérnyomás, alacsony vérnyomás Vérszegénység AIDS A fogak. Fogápolás A rák 16

18 A vér vizsgálata Gyógyszerekr l dióhéjban Természetes gyógymódok Fizikoterápia Öngyógyítás Táplálkozás Élvezeti szerek és drogok Mozgás és sport Mérgez anyagok a lakásban VI. Iskolánk közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai Ha az egyént formáljuk, reá gyakorolt hatásunk minden pillanatban szükségszer en, hatással lesz a közösségre is, és megfordítva: minden érintkezésünk a közösséggel feltétlenül hatással lesz minden egyénre is, aki a közösség tagja. A személyiségalakítás és a közösségformálás a nevel munkában szorosan összefügg. A legfontosabb személyiségjegyek az önállóság, a felel sség, az életben való tájékozódó képesség, a szolidaritás, az alkotó tevékenység, stb. - els sorban a közösségfejlesztés eszközeivel alakíthatók ki. A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. A közösség nevelésének alapja csak az egész intézményre kiterjed egységes iskolakoncepció lehet. A közösség megteremtésének mindig az egész intézmény érdekeib l, céljaiból, törekvéseib l és az egységes pedagógiai stílusból kell táplálkoznia. Ezeket kell érvényesíteni az osztályok, csoportok életében. A jól együttm köd közösség létrejötte hosszú, pedagógiailag céltudatosan befolyásolt folyamat eredménye. Az osztály, a csoport az iskola része, tehát nyilvánvaló, hogy az osztályilletve a csoportf nök az egész iskola el tt álló célkit zés szolgálatában oldhatja meg nevelési feladatát. Az osztály- illetve a csoportközösség optimálisan csak akkor fejleszthet, ha az iskola egészét egységes nevelési koncepció hatja át. A pedagógiailag szervezett közösség létfeltétele a következetes nevelési követelmények támasztása, azok megtartása. Ennek sikere attól függ, milyen mértékben tudjuk elérni, hogy tanítványaink az iskola követelményeit sajátjuknak érezzék, megvalósításukat fontosnak tartsák. A közösséggé válás nélkülözhetetlen eleme a diákönkormányzat. A diákönkormányzat a tevékenységét önállóan, pedagógus-segít vel szervezi. Az önkormányzat m ködtetésének célja az önkormányzás képességének kialakítása. Az önkormányzat részt vesz minden, az iskolai közösséget érint rendezvény szervezésében: 17

19 tanulmányi kirándulások hagyományos iskolai rendezvények (karácsonyi ünnepség, diáknap stb.). A közösségi nevelés szempontjából nagyon fontosnak tartjuk a szakmai kirándulásokat. A szakmai kirándulások az iskolai közösség különböz területeit érintik. Az intézmény évfolyam kirándulásokat, osztálykirándulásokat is szervez. Az idegenforgalmi képzésben résztvev tanulók esetén a terepgyakorlat a csoportszint szervezéseket preferálja. VII. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályf nöki munka tartalma A pedagógusok kötelezettségeit a évi CXC törvény 62 -a részletesen szabályozza. A törvény szerint a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus munkakörben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát az intézményvezet által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaid fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. Az intézményben a pedagógusok a teljes munkaid 55-65%-ában tanórai és egyéb foglalkozásokat kötelesek ellátni. A pedagógusok kötelez óraszámát a fenti keretek között az intézményi tantárgyfelosztás tartalmazza. A teljes munkaid 15-25%-ban a pedagógusok a következ feladatokat kötelesek ellátni az intézményben: eseti helyettesítés szakkörök, diákkörök tartása az iskolai rendezvények el készítésében, lebonyolításában való részvétel felügyelet ellátása vizsgákon és egyéb iskolai rendezvényeken vizsgáztatás és záróvizsgáztatás szakmai kirándulásokon a tanulók kísérete az intézmény képviselete különböz rendezvényeken (pl. pályaválasztási vásár), értekezleteken az intézményi külföldi kapcsolatok ápolása: levelezés, személyes kapcsolattartás stb. külföldi gyakorlatokra felkészít k tartása fogadóórák tartása a tanulók és a szül k számára szül i értekezleten való megjelenés, szül i értekezlet tartása osztályf nöki feladatok ellátása aktív részvétel a nevel testületi értekezleteken részvétel a munkaközösségi munkában 18

20 adminisztrációs teend k. A fenti feladatok ellátása során biztosítani kell a nevel testület tagjai között az arányos és egyenletes feladatelosztást. Az iskolai osztályf nöki munka tartalma Mivel iskolánk tanulói feln ttek, ezért az osztályf nöki feladatok is speciálisan jelentkeznek. Az osztályf nök f feladatai: Év elején írásbeli felmérés készítése. A kérd ív az egész intézményben egységes. A kérd íveket az osztályf nök dolgozza fel. A felmérés alapján az osztályf nök elkészíti nevelési tervét a csoport egészére és az egyes egyénekre vonatkozóan. Az osztályf nök folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi munkáját, szükség esetén konzultál a tanuló szaktanárával. Az osztályf nök figyelemmel kíséri a tanulók hiányzását, szükség esetén megteszi a jogszabályban meghatározott lépéseket. Az osztályf nök a tanuló kérésére segítséget nyújt a tanuló személyes problémáinak megoldásában. Az osztályf nök segítse az osztályközösség szervezését. Az osztályf nök ellátja az osztállyal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. VIII. A kiemelt figyelmet igényl tanulókkal kapcsolatos feladatok A szakközépiskolában kiemelt figyelmet kell fordítani a következ csoportokra: tanulási nehézségekkel és beilleszkedési zavarokkal küzd fiatalok, valamilyen területen kiemelten tehetséges fiatalok, szociálisan hátrányos helyzetben lév fiatalok, fogyatékkal él fiatalok. 1. A tanulási nehézségek és a beilleszkedési zavarok leküzdését segít programok A szakközépiskolánkba kerül tanulóknak rendkívül heterogén az összetétele. Különböz típusú iskolákból (gimnázium, szakközépiskola) érkeznek. Tanulmányi átlaguk 3,2-4,2 között mozog. Az átlag mögött azonban nagyon különböz egyéni képességek húzódnak. Néhányuk már kudarcnak élte meg, hogy nem vették fel egyetemre, f iskolára. Másik részüknél az el z középiskola nem keltette fel a tanuló érdekl dését, a továbbtanulásra való motivációt. A középiskolai tanulmányait kudarcként élte meg. 19

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája SZAKMAI PROGRAM Nappali és esti tagozat Elfogadta az Eötvös József Iskolaalapítvány Nevelőtestülete 2005. március 30-án megtartott ülésén. Piller Sándor

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre

Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre Zalaszentgrót, 2013-08-29 Készítette: Tamás Gyuláné és a munkaközösség tagjai Céljaink: Deák Ferenc TTOK középiskolai idegen

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat Érvényesség: 2007. december 21-t l A SZOLNOKI KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai programja A fenntartó a pedagógiai programot jóváhagyta:. Dr. Kecskésné Dudás Erzsébet fenntartó részéről Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA EUROKT-AKADÉMIA Szakiskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel: (33)-414-866; Fax: (33)-401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu; web: www.eurokt-akademia.hu PEDAGÓGIAI (SZAKMAI ÉS NEVELÉSI) PROGRAMJA

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Kolozsvár Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Kolozsvár Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest, 2013. március 28. Módosítva: 2015.09.04. függelékben összegezve Seléyiné Stier Márta igazgató sk Budapest,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2010/11-es tanévre Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2010/11-es tanévre Iskolánk bejárata Karácsonyi hangverseny Szüreti nap, gólyaavató Görögországi kirándulás A felvételi eljárás Az iskolánkba

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 által fenntartott A BKF SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült: 2013. március 1-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Borbás Anikó

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges.

NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015. november 23-25. 8.30-tól tájékoztatás, 9.25-től óralátogatás. Bejelentkezés nem szükséges. Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Bókay János Szakközépiskolája 1086 Budapest, Csobánc utca 1. telefon: 313-10-67 és 313-16-74 honlap: www.bokay-eu.sulinet.hu NYÍLT NAPOK 2015. november 9-11. 2015.

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben