Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola Szerencs. Helyi tanterv 2013 B

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola Szerencs. Helyi tanterv 2013 B"

Átírás

1 Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola Szerencs Helyi tanterv 2013 B 1

2 Tartalomjegyzék A választott kerettanterv... 3 Szakmai program... 5 A különböző óraszámokra elkészített tantervek jegyzéke Az egyes képzési formák óratervei A rendelkezésre álló időkeret Időmérleg Szabadon választható tanórai foglalkozások Választható érettségi tárgyak Az oktatásban alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei: A mindennapos testnevelés megvalósításának módja: A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzésének elvei: Az otthoni feladatok meghatározásának elvei A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei: A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek: A környezeti nevelés elvei: A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések: A tanuló jutalmazásához, magatartásának, szorgalmának értékeléséhez kapcsolódó elvek: A tanulmányok alatti vizsgák követelményei

3 A választott kerettanterv Ez a helyi tanterv az oktatásért felelős miniszter által kiadott 51/2012. (XII.21.) EMMI rendeletben kiadott kerettanterv alapján készült, kivéve a rendészeti tagozat Rendvédelmi ismeretek és Önvédelem tárgyát, melyeknél az eddig használt saját fejlesztésű tantervet, valamint a szakközépiskola szakmai tárgyait, ahol az illetékes miniszterek által kiadott szakképzési kerettanterveket alkalmazzuk. Helyi tantervünk kidolgozásánál felhasználtuk a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, a Mozaik Kiadó, és az Apáczai Kiadó honlapjain megjelentetett tantervjavaslatokat is. A szabadon felhasználható 10%-os időkeretet gyakorlásra kívánjuk fordítani. A hat évfolyamos gimnáziumban az 51/2012. EMMI rendelet 4. mellékletének alábbi tanterveit adaptáljuk: Tantárgy Tanterv Tanterv Tantárgy száma száma Magyar nyelv és irodalom Biológia Történelem Kémia Társadalomismeret Földrajz Angol nyelv Ének-zene Német nyelv Vizuális kultúra Latin nyelv Mozgóképkultúra és médiaismeret Matematika Testnevelés Informatika Erkölcstan Fizika Etika Tánc és dráma Művészetek Ének-zene A négy évfolyamos gimnáziumban az 51/2012. EMMI rendelet 3. mellékletének alábbi tanterveit adaptáljuk: Tantárgy Tanterv Tanterv Tantárgy száma száma Magyar nyelv és irodalom Biológia Történelem Kémia Társadalomismeret Földrajz Angol nyelv Ének-zene Német nyelv Vizuális kultúra Matematika Mozgóképkultúra és médiaismeret Informatika Testnevelés Fizika Etika Tánc és dráma Művészetek Ének-zene A matematika és informatika tagozaton matematikából a , informatikából a 3.3.6; a biológia tagozaton biológiából a3.3.3, kémiából a számú tanterveket használjuk. 3

4 Szakközépiskolánkban az 51/2012 EMMI rendelet 6. mellékletének a következő tanterveit alkalmazzuk a közismereti tárgyak oktatására: Tantárgy Tanterv Tanterv Tantárgy száma száma Magyar nyelv és irodalom Fizika Történelem Biológia Angol nyelv Kémia Német nyelv Földrajz Matematika Ének-zene Informatika Testnevelés A szakmai tárgyak tantervei: Szakközépiskola Ügyvitel ágazat Tantárgyak E. Gy. E. Gy. E. Gy. E. Gy. Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Gépírás és iratkezelés Levelezési ismeretek 1 Levelezési gyakorlat 2 2 Kommunikáció alapjai 1 3 Üzleti kommunikáció gyakorlat 4 Gazdasági alapismeretek Jogi ismeretek 0,5 1 1 Vállalkozási ismeretek 3 Összes óra Összes óra Szabad sáv Viselkedéskultúra 1 Informatika 1 1 Gépírás és iratkezelés 1 Összes óra

5 Szakmai program AZ ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ ( ) VALAMINT A XXV. ÜGYVITELI ÁGAZATHOZ A SZAKMAI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK Irányadó rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről; évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről; az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet A szakképzési törvényből alkalmazandó preferenciák: A szakképzési törvény hatálya alá tartozó szereplők: a tanuló, a szülő, a szakképzést folytató intézmény, a gazdálkodó szervezet és a gazdasági kamara - a szakképzési feladatok megvalósítása során kötelesek egymással együttműködni. A szakképzési feladatellátást a hatékonyság, a szakszerűség és a magas szintű minőség, valamint az egyenlő esélyű hozzáférés elvének megfelelően kell megszervezni. A szakképzés szereplői kötelezettségeiket és jogaikat a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzés megvalósítása érdekében kötelesek teljesíteni és jóhiszeműen gyakorolni. A szakképzés szereplői kötelesek egymást a feladataik ellátásához szükséges körülményekről, adatokról, egyéb információkról kellő időben tájékoztatni. Az iskolai rendszerű szakképzés feladata a komplex szakmai vizsgára történő felkészítésen kívül az életben való sikeres boldogulásra történő felkészítés és a tanuló életkori sajátosságához igazodó nevelés is. A szakképzés teljes folyamatában érvényesítendő az egyenlő bánásmód követelménye. 5

6 Szakképzés-fejlesztési stratégiai irányelvek: A megyei szakképzési terv; MFKB döntései; munkaerő-piaci prognózisok; a szolgáltatásainkat igénybe vevők (tanulók, szülők, gazdasági kamarák, gazdálkodó egységek) elvárásai; hasonló képzést folytató iskolák és képző intézmények programja Az ügyviteli ágazatra érvényes célok: Általános és speciális szakmai tudás nyújtása a szakma műveléséhez, a sikeres munkavégzéshez. Szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra, konfliktuskezelésre, folyamatos megújulásra nevelés. A folyamatos önművelés igényének kifejlesztése, az élethosszig tanulás elvének elfogadtatása a tanulókkal. Alkalmazkodási készség kialakítása a változó gazdasági helyzet adta követelményekhez és lehetőségekhez. A szakmai képzés feladatai: Továbbfejleszteni az alapkészségeket, a személyes és vállalkozói tulajdonságokat a tanulókban. Az érvényben lévő kerettantervek és a szakmai és vizsgakövetelmények alapján célunk olyan készségek, képességek, kompetenciák kialakítása, fejlesztése tanulóinkban, amelyek esélyt adnak arra, hogy a munkaerőpiacon megtalálják helyüket és ott majd helytálljanak. 6

7 KOMPETENCIÁK A SZAKKÉPZÉSBEN Kiemelten kezelt kompetenciák fejlesztése: Személyes kompetenciák: döntésképesség, rugalmasság, felelősségtudat, megbízhatóság, pontosság, precizitás, türelem, önállóság, elhivatottság, szervezőkészség. Társas kompetenciák: fogalmazó készség, tömör fogalmazás, szabatos nyelvhasználat nyelvhelyesség, közérthetőség, motiválhatóság, határozottság, kompromisszumkészség, kezdeményezőkészség, kapcsolatteremtő és -fenntartó készség, udvariasság. Módszerkompetenciák: logikus gondolkodás, kreativitás, ötletgazdagság, áttekintő képesség, helyzetfelismerés, emlékezőképesség, információgyűjtés, figyelemösszpontosítás, eredményorientáltság, a környezet tisztán tartása. Szociális kompetenciák: diákközpontú, a tanulók igényeit, személyiségét figyelembe vevő nevelés, oktatás. Támogató, viselkedési mintát nyújtó partneri viszony a tanár és a diák között. Integráció, komplexitás, egyenrangúság elvének alkalmazása. Tanuló-megismerési technikák alkalmazása, differenciált foglalkoztatás, egyéni fejlesztés, kooperatív technikák elsajátíttatása, tanulásmódszertani technikák megismertetése, projektmódszer bevezetése. Egyéb fejlesztendő kompetenciák: Munkánkban folyamatosan jelen van a hatékony, önálló tanulás képességének kialakítása, fejlesztése (házi feladatok adásával, a megoldások ellenőrzésével, kiselőadások összeállíttatásával. Biztosítani kell számukra az önálló tapasztalatszerzés lehetőségét. A tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, alkotóképességüket. Támaszkodunk mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, amelyeket a tanulók az iskolán kívül, mindennapi életükben szereznek be. A következetesség elvének alkalmazása lehetőség a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakoztatására. Az anyanyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia megjelenik a feladatok megértésében, értelmezésében, valamint a kreatív, pontos szakmai nyelv használatában. Az információkezelés és szövegfeldolgozás órákon is a különböző másolási feladatok tartalmának rövid megbeszélésével hangsúlyt helyezünk az olvasott szöveg értésére, a szóbeli kifejezőkészség és a szókincs fejlesztésére is. 7

8 A levelezési ismeretek tantárgy keretében a szövegalkotás fejlesztése egyik fő feladatunk. Megismerkednek a hivatalos stílussal, a nyelvhelyességi szabályokkal. Az ügyviteli tantárgyakban a feldolgozott szövegek sokrétűsége lehetőséget nyújt a természettudományos kompetencia fejlesztésére is. Tanításunk során hangsúlyt helyezünk a tanulók matematikai ismereteinek alkalmazására, az alkalmazási képesség fejlesztésére a feladatmegoldásokhoz kapcsolódó számítások során. (pl. táblázatkezelés, excel táblák kitöltése, szerkesztése, függvények használata). Korunk kihívásának megfelelően megtanítjuk a tanulókat számítógép-kezelői ismereteik birtokában a már meglévő számítógépes programok használatára, illetve az interneten lévő információk megkeresésére, hasznosítására. Tantárgyaink magukban foglalják a digitális kompetencia területéről a főbb számítógépes alkalmazásokat: szövegszerkesztés, táblázatkezelés, információtárolás és kezelés, az internet által kínált egyéb lehetőségek. Folyamatosan ösztönözzük tanulóinkat a rendezett, esztétikus, áttekinthető külalakú írásbeli munkák készítésére (füzetek külalakjának rendszeres ellenőrzése). Különös figyelmet fordítunk a bizonylati fegyelem elvének alkalmazására a szabályos, elfogadott javítási módszerek alkalmazására. Megismertetjük a tanulóinkkal a gazdaság alapvető összefüggéseit, megtanítjuk őket a javakkal való racionális gazdálkodásra. Kiemelten kezeljük, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká és környezettudatos állampolgárokká váljanak, felelősséget vállaljanak döntéseikért, mérlegelni tudják a döntések kockázatát, a hasznot vagy a költségeket. A szakmai tárgyak tanítása során törekszünk arra, hogy kialakítsuk és elmélyítsük tanulóinkban a modern kor követelményeinek megfelelő gazdasági, pénzügyi és marketing kultúra elemeit, kialakítsuk bennük a vállalkozni tudás képességét (pl. az MNB és az OTP által meghirdetett versenyeken való részvétel, befektetés, megtakarítási formák, háztartások költségvetése, családi gazdálkodás modellezése, POP oktatóprogram, stb.). Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek ismeretekkel az Euro-övezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a GDP-ről és ezek hatásairól személyes életük vonatkozásában is. Ismerjék meg az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a társadalomban. Tudjanak felelős gazdasági döntéseket hozni. 8

9 A szakmai képzésben alkalmazott eljárások: együttműködésen alapuló tanirodai gyakorlatok (fiktív gyakorlócégek alapítása, amelyben a diákok megtapasztalhatják a vállalkozások alapításával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos valamennyi tevékenységformát); kooperatív tanulás; vállalkozói készségek fejlesztése, érdeklődés felkeltése, motiválás; önértékelés fejlesztése; szakmai versenyeken való részvétel; a tanulók munkájának folyamatos értékelése (megerősítés, dicséret, kudarcok oldása, következetesség); összefüggő nyári szakmai gyakorlat (OKJ szerint); élet- és pályatervezés beépítése a szakmai órákba is; konstruktív tanulási eljárás; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. 9

10 A SZAKMAI KÉPZÉS SZAKASZAI KIFUTÓ RENDSZERBEN Szakmai alapozás (szakmai orientáció a gazdasági-szolgáltatási, valamint az ügyviteli szakterületre) A osztályban a kötelező tanórai foglalkozások keretén belül az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás mellett pályaorientáció és szakmai alapozó ismeretek oktatása is folyik. Célja: bepillantást adni a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és az ügyviteli szakma alapismereteibe; módot adni arra, hogy felismerhesse a tanuló a szakmaválasztást befolyásoló képességeit, illetve azok hiányát; segítse a végleges pályaválasztási döntést. Tantárgyak: évfolyamon: gazdasági környezetünk, információkezelés, viselkedéskultúra Szakmacsoportos alapozó oktatás ( a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és az ügyviteli szakmacsoportokban) Az iskola évfolyamán kötelező tanórai foglalkozások keretén belül folyik. Célja: olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, amelyekre építve a szakképzési évfolyamokon eredményesebben, kevesebb erőfeszítéssel tanulhatják a választott szakmát; lehetővé váljon a felmentés a szakképzésben egy-egy olyan tantárgy tanulása alól, amelyből megszerezték a megfelelő szintű tudást az általános képzés szakaszában, és az így felszabadult idő és energiát már fontos ismeretek megszerzésére vagy mélyítésére fordíthassák (beszámítás). Tantárgyak: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban: vállalkozási ismeretek, marketing, információkezelés, tanirodai gyakorlat ügyviteli szakmacsoportban: gazdálkodási ismeretek, titkári ismeretek, információkezelés, tanirodai gyakorlat 10

11 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM A 2013/2014. TANÉVTŐL Az iskola szakmakínálata (az RFKB döntése alapján): A megyei szakképzési terv és az MFKB döntése alapján a 2013/14-es tanévben iskoláztunk be utoljára a szakképző évfolyamra. Érettségi utáni szakképzést már nem végzünk, szakmai képzésünk főleg arra irányul, hogy tanulóink megkedveljék az ügyviteli munkát, válasszák 5. érettségi tárgyként a komplex szakmai vizsgát, amely felvételi tárgy is bizonyos felsőoktatási intézményekbe, de jó alap az OKJ-s szakmák elsajátításához. A szakmai program az Ügyviteli titkár szakképesítés helyi tantervét, képzési programját tartalmazza Ügyviteli szakmacsoport Érettségire épülő emelt szintű szakképesítés: Ügyviteli titkár Iskolánkban a szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kiadott egységes, kötelezően alkalmazandó kerettanterv (a továbbiakban: szakképzési kerettanterv) szerint folyik. A szakképzési kerettanterv a szakközépiskolákban ágazatonként a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon a szakmai elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati, valamint szakképesítésenként az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon a szakmai elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati oktatásra kerül kiadásra. A szakképzési kerettanterv tartalmazza a szakmai követelménymodulok alapján a szakmai tantárgyak rendszerét és témaköreinek tartalmát, annak meghatározását, hogy az adott szakmai tantárgy a szakmai elméleti képzés vagy a szakmai gyakorlati képzés része, a tantárgyi követelmények évfolyamonkénti megoszlását, a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretet, a szakmai elméleti és gyakorlati képzés tagolását és arányait. A szakképzési kerettanterv tartalmazza, hogy az adott szakmai tantárgy mely szakmai követelménymodulnak felel meg. Az adott szakképző iskola típusára és évfolyamára a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább kilencven százalékának tartalmát a szakképzési kerettanterv állapítja meg. A szabadon hagyott időkeret szakmai tartalmát a szakképző iskola szakmai programja határozza meg (ld. szabad sávos órák). 11

12 Az ügyviteli ágazat szabad sávjába évfolyamig 1-1 óra került. 9. évfolyam: Viselkedéskultúra 10. évfolyam: Informatika 11. évfolyam: Gépírás és iratkezelés 12. évfolyam: Informatika A Viselkedéskultúra tantárgy oktatásának célja, hogy a hétköznapi viselkedési formákat bemutassa, és elemezze az alapvető és a szolgáltató szakmákban különösen fontos magatartási, ill. viselkedésformák szerepét, jelentőségét. Megismertesse a tanulókkal az ön- és emberismeretet, fejlessze az empatikus készségeket. Fejlesztési követelmények: A tantárgyi foglalkozások során fejlődjenek a tanulók gyakorlati tevékenységhez szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző gondolkodás, a kreativitás, az önálló tapasztalatszerzés és az ismeretalkalmazás képessége. A Viselkedéskultúra tantárgy legfontosabb témakörei: - A tanulók ismerjék az ápoltság jegyeit, az öltözködési módokat. - Váljanak képessé a kapcsolatfelvételre, a kapcsolattartásra, a kulturált vitára, az eredményes konfliktuskezelésre. - Legyenek tisztában az emberi érintkezés kulturális fontosságával. - Ismerjék önmagukat és sajátítsák el a közvetlen és tágabb értelemben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. - Legyenek képesek a konfliktusok kezelésére vagy elkerülésére, családi, baráti és későbbi munkakapcsolatok helyes alakítására. - Ismerjék meg a korszerű gasztronómia alapjait: legyenek jártasak az étkezési szokásokban, ismerjék az egészséges táplálkozás alapelveit. Az Informatika tantárgynak a 10. és 12. évfolyamon az óraszám 1-1 órával történő növelésére volt szükség az ügyviteli ágazat képzésében. Ennek legfőbb okai azok, hogy az információ és annak felhasználása központi szerepet foglal el a jelenkori társadalmak működésében. Az információ megszerzéséhez, megértéséhez, feldolgozásához, alkotó alkalmazásához szükséges ismeretek, készségek elsajátítása elengedhetetlen. Az intelligens és interaktív hálózati technológiák, szolgáltatások fejlődésével, valamint elterjedésével kibővültek a kommunikáció lehetőségei, ami jelentősen befolyásolja a személyközi társaskulturális kapcsolatokat. Ezen ismeretek az alap óraszám mellett nem biztosíthatóak a tanulók számára. 12

13 Fejlesztési követelmények, célok A tanulóknak gyakorlatot kell szerezniük a különböző kommunikációs technológiák használatában annak érdekében, hogy a dinamikusan változó kommunikációs környezetben eligazodjanak, tudatosan és felelősen éljenek az információszerzési és interaktív lehetőségekkel. A tanulók fel kell ismerniük az informatikai eszközök és információforrások használatának veszélyeit is. Tudatában kell lenniük az informatikai környezet egészségre gyakorolt hatásával, a túlzott használat ártalmaival, valamint fel kell mérniük az információs technológia használatának legális kereteit. Nagyon lényeges, hogy a tanulók a praktikus alkalmazói tudás, a készség- és képességfejlesztés mellett a logikus, algoritmikus gondolkodást és a problémamegoldást is magukénak tudhassák. A Gépírás és iratkezelés tantárgy a 11. évfolyamon a szabad sávban kapott helyet, mivel a osztályban tanultak alapján a tanulók már automatikusan alkalmazzák a 10 ujjas vakírást, viszont magasabb szintű ismeretek elsajátítására van szükségük. A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók tájékozódni tudjanak az irodai környezetben, el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat. Képet kapjanak az irodai munkáról és ez hozzájárul a pálya iránti érdeklődésük kialakulásához. Fejlesztési követelmények, célok Meg kell ismerniük az üzleti szokásoknak megfelelő levélformákat, a kiemelési módokat. Képet kell kapniuk a vállalati belső levelezés témaköreiből. Munkájukból kifolyólag rendeltetésszerűen használják a másológépet, telefont, telefaxot, az iratmegsemmisítőt. A kezelési és karbantartási útmutató alapján végezzenek el egyszerű karbantartási teendőket: másolótoner-csere, nyomtató festékazetta-csere stb. A szakmai elméleti és gyakorlati képzés elvei: A szakképző iskolában az iskolai rendszerű szakképzésben folyó szakmai elméleti és gyakorlati képzést a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján és a szakképzési törvény szakmai elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó rendelkezései szerint kell megszervezni. Az iskolai rendszerű szakképzés az OKJ-ban meghatározott szakképesítés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik. Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai elméleti képzés szakképző iskolában folyik. 13

14 Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésből és a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésből áll. Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető meg. Az iskolai rendszerű szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat (az ügyvitel szakmacsoportban) a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott gyakorlat része. A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés szakképzési kerettantervében meghatározott feladat ellátására kötelezhető, és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható. Az összefüggő nyári gyakorlat szakközépiskolában együttműködési megállapodás alapján szervezhető, melyet a szakképzési törvény a alapján kell elkészíteni és alkalmazni. A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére kifizetett tanulói pénzbeli juttatásra vonatkozó külön rendelkezések a szakképzési törvény 65. -ában vannak rögzítve. A szakmai képzéshez szükséges eszközök és felszerelések: Az elméleti oktatás színterei a szaktantermek, a gyakorlati oktatást részben az iskolai tanirodában, a számítógépes szaktantermekben, részben pedig külső munkahelyeken valósítjuk meg. A rendeletben kiadott Szakmai és vizsgakövetelmény minden szakma esetében tételesen tartalmazza az Eszköz- és felszerelési jegyzéket. Ez azokat a minimálisan szükséges felszerelések sorolja fel, amelyek nélkül a képzési feladat nem teljesíthető. Így a rajta szereplő eszközök megléte egyúttal a képzés indításának feltétele is. Tankönyvek, taneszközök jegyzéke, segédletek: A szakmai képzés a tankönyvjegyzékben található hivatalosan előírt tankönyvek alapján folyik. Használunk a tankönyvjegyzékben nem szereplő, de a képzés során sikerrel alkalmazható szakmai könyveket, folyóiratokat, interneten gyűjtött és saját fejlesztésű tananyagokat. 14

15 A különböző óraszámokra elkészített tantervek jegyzéke Hatosztályos gimnázium Általános tagozat Angol tagozat Matematika és informatika tagozat Biológia tagozat Rendészeti tagozat Szakközépiskola Magyar A1 A2 A2 A3 A3 A2 A2 3 Történelem B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 2 Társadalom-ismeret C1 C1 C1 C2 C2 C2 2 Angol, 1. nyelv D1 D2 D3 D4 D4 D5 D5 Angol, 2. nyelv D6 D7 D8 D8 8 Német, 1. nyelv E1 E2 E4 E4 E5 E5 Német, 2. nyelv E6 E7 E6 E8 E8 8 Francia F1 1 Latin G1 1 Matematika H1 H2 H3 H4 H3 H5 H6 6 Informatika I1 I2 I2 I3 I4 I5 I6 6 Fizika J1 J2 J2 J2 J2 J2 J3 3 Biológia K1 K2 K2 K2 K3 K2 K4 4 Kémia L1 L2 L2 L2 L3 L2 L4 4 Földrajz M1 M2 M2 M2 M2 M2 M3 3 Ének-zene N1 N2 N2 N2 N2 N2 N2 3 Vizuális kultúra O1 O2 O2 O2 O2 O2 2 Média P1 P1 P1 P2 P2 P2 2 Testnevelés Q1 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 Q2 2 Erkölcs R1 1 Etika S1 S1 S1 S1 S1 S1 1 Életvitel T1 T2 T2 T2 T2 T2 2 Rendvédelem V1 1 Önvédelem W1 1 Tánc és dráma U1 U1 U1 U1 U1 U1 1 Művészetek/Ének Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 1 Tantervek száma Összesen: 68 15

16 Az egyes képzési formák óratervei Hat évfolyamos gimnázium: Tanterv: Magyar nyelv és irodalom A1 Történelem B1 Társadalomismeret 1 1 C1 1. idegen nyelv D1, E1 2. idegen nyelv D6, E6 Matematika H1 Informatika I1 Fizika J1 Biológia 1,5 1, K1 Kémia L1 Földrajz 1,5 1,5 2 2 M1 Ének-zene N1 Vizuális kultúra O1 Testnevelés Q1 Osztályfőnöki Latin 1 1 G1 Erkölcstan 1 1 R1 Etika 1 S1 Tánc és dráma 1 U1 Életvitel 1 1 T1 Mozgóképkultúra és médiaismeret 2 2 P1 Összesen: : csoportbontás 16

17 Négy évfolyamos gimnázium: Általános tantervű osztály Tanterv: Magyar nyelv és irodalom A2 Történelem B2 Társadalomismeret 1 1 C1 1. idegen nyelv D2, E2 2. idegen nyelv D7, E7 Matematika H2 Informatika 2 2 I2 Fizika J2 Biológia K2 Kémia 2 2 L2 Földrajz 2 2 M2 Ének-zene N2, Z1 Vizuális kultúra 1 1 O2 Testnevelés Q2 Osztályfőnöki Etika 1 S1 Tánc és dráma 1 U1 Életvitel 1 T2 Mozgóképkultúra és médiaismeret 2 2 P1 Összesen: : csoportbontás 17

18 Angol tagozat Tanterv: Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret idegen nyelv idegen nyelv Matematika Informatika 2 2 Fizika Biológia Kémia 2 2 Földrajz 2 2 Ének-zene Vizuális kultúra 1 1 Testnevelés Osztályfőnöki Etika 1 Tánc és dráma 1 Életvitel 1 Mozgóképkultúra és médiaismeret 2 2 Összesen: : csoportbontás Megjegyzés: ha a tagozat egy osztály részeként létezik, az emelt óraszámú tantárgy oktatása külön csoportban történik. 18

19 Matematika és informatika tagozat Tanterv: Magyar nyelv és irodalom 4 4 4,5 5 Történelem Társadalomismeret 1 1. idegen nyelv idegen nyelv Matematika Informatika Fizika Biológia Kémia 2 2 Földrajz 2 2 Ének-zene Vizuális kultúra 1 1 Testnevelés Osztályfőnöki Etika 1 Tánc és dráma 1 Életvitel 1 Mozgóképkultúra és médiaismeret 2 1 Összesen: ,5 35 : csoportbontás Megjegyzés: ha a tagozat egy osztály részeként létezik, az emelt óraszámú tantárgy oktatása külön csoportban történik. 19

20 Biológia tagozat Tanterv: Magyar nyelv és irodalom 4 4 4,5 5 Történelem Társadalomismeret 1 1. idegen nyelv idegen nyelv Matematika Informatika 1,5 1,5 Fizika Biológia Kémia 2,5 2,5 1,5 Földrajz 2 2 Ének-zene Vizuális kultúra 1 1 Testnevelés Osztályfőnöki Etika 1 Tánc és dráma 1 Életvitel 1 Mozgóképkultúra és médiaismeret 2 1 Összesen: : csoportbontás Megjegyzés: ha a tagozat egy osztály részeként létezik, az emelt óraszámú tantárgy oktatása külön csoportban történik. 20

21 Rendészeti tagozat Tanterv: Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret 1 1. idegen nyelv idegen nyelv Matematika 3, Informatika 1 1,5 Fizika Biológia Kémia 2 2 Földrajz 2 2 Ének-zene Vizuális kultúra 1 1 Testnevelés Osztályfőnöki Etika 1 Tánc és dráma 1 Életvitel 1 Mozgóképkultúra és médiaismeret 2 1 Gépírás 2 Rendvédelem Önvédelem 0,5 0, :csoportbontás 21

22 Szakközépiskola: Közgazdasági szakközépiskola Tanterv: Magyar nyelv és irodalom Történelem Etika 1 1. idegen nyelv Matematika Informatika 1 Fizika Biológia Kémia 2 1 Földrajz 2 1 Ének-zene 1 1 Testnevelés Osztályfőnöki Szakmai tárgyak : csoportbontás 22

23 A rendelkezésre álló időkeret Tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete (6. melléklet a évi CXC. törvényhez [A nemzeti köznevelésről]) Osztályok heti időkerete C Évfolyam Tanuló heti óraszáma Engedélyezett Hat évfolyamos gimnáziumok többletórái B CA CC A tanulók napi és heti terhelésének korlátozása (110/2012. Kormányrendelet a Nemzeti alaptantervről, 8-9. ) A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma egy napon nem lehet több: 7-8. évfolyamon 7 tanítási óránál, évfolyamon 8 tanítási óránál. A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak összege egy tanítási héten a B oszlopban meghatározott időkeretet: évfolyamon legfeljebb 4 tanítási órával haladhatja meg. (Figyelmen kívül kell hagyni az egyházi iskolában szervezett hitoktatást, a B és a C oszlopok különbözetének terhére szervezett egyéb foglalkozásokat, a mindennapos testnevelés keretében szervezett sportköri foglalkozásokat, az Nkt. 27 (5)-(8) bekezdése alapján szervezett foglalkozásokat.) 23

24 Közgazd asági Rendész eti tagozat Biológia tagozat Matemat ikainformati ka tagozat Angol tagozat Általáno s tantervű osztály Hatosztályos gimnázium Képzési forma Időmérleg Évfolyam Finanszírozott Kötelező Egyéb Csoportbontásra órakeret órák foglalkozásra Az adatok teljes osztályokra vonatkoznak. Az osztályok minimális létszáma: 26 fő, maximális létszáma: 34 fő, átlagos létszáma 28 fő. (2011. évi CXC. törvény, 4. melléklet.) 24

25 Szabadon választható tanórai foglalkozások Emelt szintű érettségire felkészítő tanórák, és heti óraszámuk: 11. évfolyam 12. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2 óra 2 óra Történelem 2 óra 2 óra Társadalomismeret 2 óra 2 óra Angol nyelv 2 óra 2 óra Német nyelv 2 óra 2 óra Francia nyelv 2 óra 2 óra Matematika 2 óra 2 óra Informatika 2 óra 2 óra Fizika 2 óra 2 óra Biológia 2 óra 2 óra Kémia 2 óra 2 óra Földrajz 2 óra 2 óra Ének-zene 2 óra 2 óra Vizuális kultúra 2 óra 2 óra Testnevelés 2 óra 2 óra Belügyi rendészeti ismeretek 2 óra 2 óra Kereskedelmi és marketing alapismeretek 2 óra 2 óra Ügyviteli alapismeretek 2 óra 2 óra Mozgóképkultúra és médiaismeret 2 óra 2 óra 25

26 Közép szintű érettségire felkészítő tanórák, és heti óraszámuk: 11. évfolyam 12. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2 óra 2 óra Történelem 2 óra 2 óra Társadalomismeret 2 óra 2 óra Angol nyelv 2 óra 2 óra Német nyelv 2 óra 2 óra Francia nyelv 2 óra 2 óra Matematika 2 óra 2 óra Informatika 2 óra 2 óra Fizika 2 óra 2 óra Biológia 2 óra 2 óra Kémia 2 óra 2 óra Földrajz 2 óra 2 óra Ének-zene 2 óra 2 óra Vizuális kultúra 2 óra 2 óra Testnevelés 2 óra 2 óra Belügyi rendészeti ismeretek 2 óra 2 óra Kereskedelmi és marketing alapismeretek 2 óra 2 óra Ügyviteli alapismeretek 2 óra 2 óra Mozgóképkultúra és médiaismeret 2 óra 2 óra 26

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Gimnázium (2015/16 - )

Gimnázium (2015/16 - ) Gimnázium (2015/16 - ) (emelt óraszámú angol, német, testnevelés, informatika) Tantárgy 9. 10. 11. 12. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen nyelv (angol, német) 3+2 3+2 3+2 3+2 II. idegen nyelv

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE HELYI TANTERV 1 ÓRATERVEK 1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE Tantárgy neve Heti Megjegyzés óraszám Idegen nyelv 13 Intenzív nyelvi felkészítés Informatikai ismeretek 4 Történelem 1 Képességfejlesztés

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 0. május 4 -én tartandó rendkívüli -

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata A tanulmányok alatti vizsga szabályzata 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga. 2. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok 9-2. évfolyama számára Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez 9 2. évfolyam gimnázium általános tagozat VMG Tantárgyak 9. 0.. 2. + + I. Idegen nyelv 3+

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben