IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A SZENT IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010.

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Bevezető Iskolánk testületének pedagógiai hitvallása Az intézmény működésének törvényes feltételei Az intézmény tevékenységei Az intézményben oktatott szakmák Az intézmény képviseletére jogosultak Önmeghatározás Az intézmény arculata, képzési alternatívái, a képzés szakaszai Tanulóink jellemzése Családi háttér, társas kapcsolatok Elvárások az iskolával szemben Az intézmény nevelési programja Pedagógiai célok Nevelési és oktatási célok Az intézmény pedagógiai feladatai Általános, a személyiségetmeghatározó nevelési alapelvek Az esélyegyenlőség és a képesség szerinti differenciálás Igazodás a tanulók egyéni fejlődési üteméhez Feladataink az értékközvetítés alapján Alapelveinkkel kapcsolatos további feladatok Nevelő-oktató munka eljárásai (módszerei) eszközei Alkalmazott nevelési-oktatási eljárások, módszerek Alkalmazott nevelési-oktatási módszerek A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai nehézségek A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A szociális hátrányok enyhítését elősegítő program A szülők, tanulók, iskolai és pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei Az intézményi nevelés egészségnevelési programja Az intézmény környezeti nevelési programja Tanórán kívüli foglalkozások Helyi tanterv, szakmai program A helyi tantervek forrása Tantárgyi rendszer, órafelosztás Szakmai program Az iskolai nevelés-oktatás rendje Képzési szakaszok általános tantervi követelményei, elérendő képességek, készségek Elérendő pedagógiai célok megvalósulása az egyes képzési szakaszokban A szakaszváltásra, átjárhatóságra vonatkozó ismérvek Képzési tartalmak Szakiskola Az alapképzést kiegészítő, nem kötelező tanórai foglalkozások Felzárkóztató oktatás A szakiskolai felzárkóztató program szervezése A tankönyvkiválasztás, tanulói segédletek kiválasztásának elvei Az intézményben folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere45 2

3 49. A nevelő-oktató munka eredményességének mérése Értékelés Az értékelési jog szabályozása Ellenőrzés, értékelés, osztályozás intézményi gyakorlata Az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása Az alapképzést kiegészítő választható (nem tanórai) foglalkozások,tevékenységek besorolási szempontjai A tanulói jogviszony, átjárhatóság Szakképző évfolyamokra felvétel A felvételi lehetőségek A felvétel rendje Beiratkozás Továbbhaladás Egy évfolyamon belüli másik osztályba való átlépés feltételei A tanulói jogviszony megszűnése A további életpálya és az iskola kapcsolata Általános munkarend A tanév helyi rendje Az elméleti oktatás rendje A gyakorlati oktatás rendje Az összefüggő nyári gyakorlat Heti munkarend Napi életrend Csengetési rend Az iskola élete a szünetekben Az alapítványi hozzájárulás ellenében igénybe vehető szolgáltatások Szociális ellátás Az intézmény hagyományai Intézményhasználók részvétele az intézmény közéletében Záradék

4 1. Bevezető: A napjainkra jelentősen megváltozott társadalmi berendezkedés, a társadalmi rendszer működése, ezen belül az oktatási alrendszer működtetése és működése egyre összetettebb és rendkívül sokrétű feladat - feladatrendszer - elé állítja a közoktatás szereplőit. A közoktatás rendszerének elemei, struktúrája, a működési folyamatok, a működés tartalmi elemei, az oktatás szereplői és a szereplők közötti kapcsolatok, viszonyulások állandó változástokozó hatást jelentenek a rendszerre. A felgyorsult változások miatt az iskolák szakszerű, gazdaságos és törvényes, de mindenekelőtt eredményes működése, működtetése bonyolult sokváltozós folyamatként modellezhetők. Az oktatáspolitika minőségfejlesztést megcélzó koncepciójának megfelelés, a minőségirányítási program kidolgozását és működtetését jelenti. A minőségbiztosításhoz a partnerközpontú szemlélettel és rendszerszemlélettel felépített - vagy átalakított - struktúra, valamint az ezen belül működő folyamatok fenntartása a feladat. A kerettantervekben, valamint intézményi szinten alkalmazkodunk a pedagógiai programban megfogalmazott, nevelési-oktatási szakképzési közvetlen szereplőin kívül, a társadalom és a gazdasági környezet elvárásaihoz is. A mintegy 200 tanulót foglalkoztató iskolánk oktatási, képzési struktúrájának jelenlegi formáját mindössze 3 év alatt alakítottuk ki. Az általános és szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenységünk, mind a szakiskolai, mind a szakképző iskolai területen ipari illetve műszaki jellegű, melynek jelene és jövője van, és a közvetlen környezet, valamint a régiós munkaerő-piaci igényekkel is összhangban áll. Pedagógiai programunkkal biztosítani kívánjuk: a nevelés, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységével, a pedagógiai alapelvek következetes érvényesítésével, az oktatástechnológiák, követelmények tanulók adottságaihoz, fejlettségéhez igazításával, a képességek és készségek eredményes fejlődésének, a szakmai kompetenciák szélesítésének lehetőségét. A gazdaság, a társadalom szükségletei csak az egyik garanciát jelentik az iskola léte mellett. Fontos, hogy mint iskola és szakképző intézmény pedagógiai munkánkat úgy szervezzük meg, hogy az itt végzettek jó alapokat szerezzenek a munkába álláshoz, a továbbtanuláshoz, az élethosszig tartó tanulás igényének kialakulásához. Programunkkal hosszú távon szeretnénk megoldani - az iskola tevékenységi körére vonatkozó -az igényekhez igazodó rugalmasságot, megalapozva benne a megbízható alternatívát kereső fiatalok nevelését, oktatását. A program hatékony megvalósításához felkészült, lelkes, a tanítványaikat szerető, elhivatottsággal bíró pedagógusokra, és partnerként együttműködő tanulókra, szülőkre, valamint társadalmi környezetre számítunk. Bízunk abban, hogy azok, akik ezt a programot létrehozták, véleményükkel, ötleteikkel segítették, jogkörükben elfogadták, bizonyára mindent megtesznek a közösen kitűzött és vállalt célok megvalósításáért. 4

5 2. Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása: A Szent Imre Szakképző Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsoroltakat szeretnék érvényre juttatni. A. Az iskola ne kényszerű intézmény, hanem valós lehetőségekkel teli élettér legyen, az önmegvalósítás színtere. Ennek keretében: a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, és az Alkalmazott oktatástan KHT által oktatott Alkalmazott oktatásalapjain nyugvó technika alkalmazásával oktatunk, ez tanulóinknak a folyamatos haladás érzetét adja diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, minden tanuló számíthat pedagógusaink segítségére életének egyéb problémáiban is az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között. B. A tanulás lényege nem pusztán az, hogy adatokat halmozunk egymásra. A tanulás során új megértésre és a dolgok elvégzésének új módszereire teszünk szert Ennek érdekében: L.RON HUBBARD Az alkalmazott oktatástan olyan tanulási technológiát alkalmaz, amely segítségével a tanulási problémákon kívül magatartászavart és dyslexiát is kezelni lehet, olyan készségekkel látja el a tanulót, amelyek megnyitják a kaput a valódi tanulás és az élet előtt ellátja a tanulót azokkal a készségekkel, amelyek szükségesek, hogy felismerje,diagnosztizálja és kezelje a tanulás akadályait magában foglal osztályteremben használható eszközöket a tanulók megértési és alkalmazási képességének javításához Ezen tanulási technológia alapjait alkalmazva a szakképzésben is felkészítjük a való élet és a munkavilágának megismerésére a tanulókat Ennek eredményeképpen eszményeinkben olyan tanuló képe él, akiegyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 5

6 képes a problémák érzékelésére és megoldására, gyakorlatias. képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), van elképzelése a jövőjét illetően, becsüli a tudást, öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, képes tudását tovább fejleszteni, és önállóan ismereteket szerezni, tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, képes alkalmazni az elvárható kommunikációs készségeit, a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben, ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat, ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit, viselkedése udvarias, beszéde kulturált, társaival együttműködik, szüleit, nevelőit, társait tiszteli, képes szeretetet adni és kapni, szereti hazáját, megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, szellemileg és testileg egészséges, edzett, egészségesen él, szeret sportolni, mozogni, megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. Tudjuk, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk tartozó tanuló személyiségében, ezért nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája arra irányul, hogy a lehető legtöbb végzett diákunk rendelkezzen az itt felsorolt személyiségjegyek legtöbbjével. 6

7 3. Az intézmény működésének törvényes feltételei: Az intézmény: Neve: Szent Imre Szakképző Iskola Székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Bankos Károly u. 5. Telephelyei: 6090 Kunszentmiklós, Szép u. 2. Az alapítás éve: 2005 Típusa: Alapító és fenntartó: Jogállás: Gazdálkodási jogköre: 6090 Kunszentmiklós, Akácfa u. 2. Többcélú iskola - Szakiskola: o Szakképzési évfolyammal o Integrációs képzés o Előrehozott szakképzés - Iskolarendszerű felnőttoktatási tagozat o Távoktatás munkarendje szerint o Nappali oktatás munkarendje szerint o Esti oktatás munkarendje szerint Közösségi Információs Térség Alapítvány 6090 Kunszentmiklós, Bankos Károly u. 5. önálló jogi személy részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik Az intézmény vezetőjét a KITA nyilvános pályázati eljárással bízza meg. 4. Az intézmény tevékenységei: Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Egyéb oktatás Máshová nem sorolható oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység 5. Az intézményben oktatott szakmák: Ács, állványozó Irodai asszisztens Kőműves Számítógép-szerelő, karbantartó 6. Az intézmény képviseletére jogosultak: - az intézmény igazgatója - az intézmény igazgatóhelyettese - a KITA kuratóriumának elnöke 7

8 7. Önmeghatározás: Az intézmény többcélú oktatási intézmény. Intézményegységei: szakiskola Iskolai rendszerű felnőttoktatási tagozat Szakiskolai tevékenységét építőipari, informatika és egyéb szolgáltatás szakcsoportokban gyakorolja. Az intézmény fontosnak tartja, hogy: a pedagógiai alapelveket, nevelési-oktatási célokat, feladatokat eredményesen, közmegelégedésre, a szolgáltatást igénybevevő közvetlen és közvetett partnerek igénye szerint teljesítse,a nevelés-oktatás szervezése hatékonyan valósuljon meg. 8. Az intézmény arculata, képzési alternatívái, a képzés szakaszai: A Szent Imre Szakképző Iskolaalternatív lehetőségeket nyújt az iskolatípus, a képzési idő és a megszerezhető iskolai végzettség, valamint szakképzettség tekintetében. Tanulóink előre hozott szakképzésben sajátíthatják el a szakma alapjait. 9. Tanulóink jellemzése: Az intézmény tanulói a fiatalkor különböző szakaszaiból kerülnek ki, életkorukat tekintve évesek. Szélesítik a korösszetételt a felnőttképzésben részt vevők. Az életkor és az adottságok szerint rendkívül heterogén összetételű tanulóink sokszínűvé teszik az iskola pedagógiai, szakmai tevékenységét. A 9. évfolyamon a hozzánk belépő tanulók legnagyobb része éves. Ez a serdülőkor záró szakaszát jelenti. A Nemzeti Alaptanterv ennek az időszaknak életkori jellemzőiről többek között az alábbiakat mondja: Az időszak a biológiai és pszichológiai serdülés időszaka. A kamasz emberismereti képessége és önismereti érzékenysége ugrásszerűen megnövekszik. Már a korszak első éveiben erős az igénye az önmegismerésre. Az önálló véleményalakítás törekvésével függ össze a készen kapott nézetek bírálata, a kételkedés, a bizonyítás iránti elvárás. A kamaszok gyors és lényeglátó megfigyelők, néha azonban hajlanak a felületességre, a túlzott általánosításra. Emlékezetük megbízhatóbb és tartósabb lesz. A serdülők gondolkodását az érzelmi, motivációs tényezők jelentősen befolyásolják. A kamaszokat fékezhetetlen vitakedv jellemzi. Erre mind a gondolkodás, mind az értelmi fejlődéssel kölcsönhatásban lévő társas fejlődés, kedvező feltételeket teremt. A biológiai és a pszichikus fejlődés egyaránt nagy egyéni különbségekkel zajlik. Az életkori jellemzőket rendkívül széles variációs lehetőségekkel színezik az individuális sajátosságok." Tapasztalataink szerint az intézménybe lépő tanulók nem mentesek a társadalomban megtalálható devianciáktól, neveltségi szintjük széles skálájú eltéréseket mutat, sokszor kívánnivalót hagy maga után. Általános tapasztalat, hogy intézményünk tanulóinak neveltségi szintje hűen tükrözi a magyar társadalmi viszonyokat. Sok a munkában és a tanulásban igénytelen, önkritikával alig rendelkező tanuló. E magatartási hibák kialakulásának okai elsősorban a családon belül keresendők: a problémás esetek kezelése során legtöbbször kiderül, a szülők viszonylag kevés időt szánnak (képesek szánni) gyermekükre. A magatartási problémák - nem egy esetben - a csonka családban nevelkedő diákoknál erőteljesebben tapasztalhatóak. 8

9 10. Családi háttér, társas kapcsolatok: A családok zömének fokozatosan romlik az anyagi helyzete, sok a munkanélküli szülő. A gyerekek egy része így otthon sem lát arra példát, hogy szülei rendszeresen dolgozni mennének, vagy kötelességeiket teljesítenék. Ez sajnos rossz háttér egy általánosan művelő és ipari jellegű szakmai képzést adó iskolában. A társadalom anyagi és mentális szempontból polarizálódott, és ez a jelenség jelentős hatással bír a tanórán kívüli programokra. Ahol a családi háttér nem megfelelő, fokozottan felértékelődik a kortárs csoportok szerepe. Sajnálatos módon nemcsak barátságot, tartalmas kapcsolatokat jelenthet ez, hanem fogékonnyá válhatnak a negatív hatásokra és eszmékre. Az intézmény fontos feladata, hogy a tanulókat ért káros hatásokat a maga eszközeivel kezelje, nevelőmunkájában számoljon velük. Az egyes osztályok magatartását, viselkedési morálját illetően nagyon fontos az osztályfőnökök, valamint az osztályban tanító tanárok, oktatók, nevelők szerepe, akik a legtöbbet vannak a tanulóval elsősorban a személyes példamutatáson keresztül. Ezért is fontos az intézmény következetes értékközvetítő tevékenysége, az egyéni problémákra való fokozott odafigyelés. Fontos, hogy a pedagógus néha próbálja meg a gyerekek szemével is látni a világot, szeresse őket. Az iskola ilyen irányú tevékenységét anyagi téren a KITA alapítvány, szakmaipedagógiai szempontból pedagógusaink, a szülői munkaközösség és a szakszolgálatok segítsék. Az elvégzett helyzetelemzés azt igazolja, hogy magas a magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek aránya, akik rendszeresen kerülik az iskolát, csapatokba verődve járják éjszaka a várost, dohányoznak, italoznak és olykor-olykor a kábítószerekhez nyúlnak. Ezek a tanulók az iskolában fáradtak, magatartási problémáik vannak, gyengén teljesítenek, állandó konfliktusforrást jelentenek tanuló és tanuló, tanuló és tanár között. A pedagógusok sokszor nem ismerik fel a háttérben húzódó igazi okokat. Ebben az esetben a pszichológus, a szülő bevonásával, belegyezésével, külön foglalkozik ezekkel a tanulókkal. Az iskola pedagógusai szorosan együttműködnek a családdal, családsegítő központokkal, gyámüggyel, iskolaorvossal, rendőrséggel, diákönkormányzattal. Fontosnak ítélik meg pedagógusaink a türelmet! Időt kell hagyni a fokozatos beilleszkedésre, hiszen sem a nehézsorsú diákoktól, sem a már megállapodott társaiktól nem várható el az azonnali simulékonyság. Fő törekvésünk annak felismertetése, hogy saját érdekében kell tanulnia, és teljesítenie az azzal járó kötelezettségeket minden egyes tanulónak. Ezt azonban soha nem direkt módon, hanem a meggyőzés, bizonyítás, pozitív példák állításával tesszük. A követelményrendszer mindenkor a tanulók ténylegesfelkészültségéhez igazodik. Pedagógiai alapelv, hogy építkezni csak szilárd alapokra szabad. Tehát először azt kötelesség biztosítani, és ha az megvan, akkor lépünk csak tovább! Ehhez az alapelvhez igazítottuk pedagógiai hitvallásunkat és egyéni módszerünket is. A tanulók biztos előrehaladása érdekében minden esetben pszichológussal is együttműködve elkészítettük az egyéni fejlesztési terveket, melyekkel kiköveztük a biztos haladás alapjait. A tanulók a fejlesztési elbeszélgetésen megnyíltak tanáraiknak ezzel is szélesebb perspektívát nyitva a hiányosságok és a korrekciót igénylő részek, tudás szeletek irányába. Azok a gyermekek, akik szociálisan hátrányos helyzetű családból érkeztek, keresik a biztos pontot és azt a helyet, ahol biztonságra találnak és kellemes légkört, türelmet és megértést kapnak. Mindezt munkatársaink a lehető legtöbb eszközzel megpróbálják elérni, és ezzel is segíteni, hogy ezek a tanulók egy olyan jövőképet alakítsanak ki magukban, ahol a normák és az értékek egy magas szinten állnak. Legyenek céljaik és bízzanak abban, hogy céljaikat el tudják érni. 9

10 11. Elvárások az iskolával szemben: Tanulók elvárásai az iskolától: A stratégiai cél, hogy szakmát szerezzenek. A többség ezért tisztességgel dolgozik. Véleményük azt tükrözi, hogy szeretnék megismerni, megérteni a tananyagot. Sok esetben saját maguk korlátjai vagy objektív okok miatt nem sikerül. A jobb képességűek magasabb színvonalú oktatást, a gyengébbek lassúbb előrehaladást, több magyarázatot igényelnek és várnak. Jogos igény részükről, hogy az iskola nem csak egy oktatási intézmény legyen, hanem egy olyan hely, ahol kulturális, szórakozási, sportolási lehetőséget találnak, a kortárscsoportok szabad szerveződéséhez teret nyújtson tanítási időn kívül is. Szeretnének tiszta, korszerűen felszerelt, kulturált iskolában tanulni. A jó tanárral szemben, sorrendben az alábbi elvárásaik vannak: - jól magyaráz - barátságos - igazságos - türelmes - érthetően beszél Igénylik az őszinte beszélgetést. Nehezen nyílnak meg, de egy-egy személyes beszélgetés alkalmával fény derül a tanulási nehézségek, magatartásbeli problémák okaira. Akadnak azonban szép számmal alulmotivált, a közösségi tevékenységre alkalmatlan, vagy alig alkalmas tanulók. Kiemelt pedagógiai cél, e rétegek integrációja az oktatás-nevelés folyamatába. Szülők elvárásai az iskolától: A szülők többsége a magas színvonalú oktatást és a rendszeres számonkérést, ellenőrzést, értékelést, ennek ellenőrzőben történő dokumentálását kéri az iskolától. Érzékenyen reagálnak a tanulók agresszív viselkedésére, és egyértelműen elvárják, hogy az iskola erőszaktól mentes legyen. Joggal igénylik, hogy az oktatási, nevelési programok nyújtsanak világos perspektívát, ismerjék a bemeneti és kimeneti feltételeket, a célt és a felé vezető utat. A képzési rendszer legyen átjárható, egy elhibázott választás esetén is megrázkódtatás nélkül léphessenek át a diákok egy alacsonyabb ágra, ha a felzárkózásra már nincs esély. Ugyanezt fordítva is igaznak tekintik: a tehetséges, szorgalmas tanulók kiemelését és egy magasabb képzési szint felé irányítását. Együtt kívánnak működni a pedagógusokkal gyermekeik nevelésében, ezért számítanak a visszacsatolásra, az iskola, rendszeres tájékoztató tevékenységére a tanulmányi előmenetel, magatartás, hiányzások terén. Sajnos egyre gyakoribb, hogy gyermekük tanulási kudarcaiért a tanárt teszik egyedüli felelőssé a szülők. Terjedőben van az a nézet, hogy a tanulók nevelésének egyetlen színtere az iskola, a családok átadják" ezt a feladatot teljes egészében a pedagógusoknak. Az oktatásban résztvevőknek ezért fontos hangsúlyozni, hogy sikeres nevelési eredmények csak akkor várhatók, ha pedagógus, szülő egyformán követel, azonos elvárásokat fogalmaz meg. 10

11 12. Az intézmény nevelési programja: AZ INTÉZMÉNY EGÉSZ NEVELÉSI - OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉT ÁTHATÓ ÁLTALÁNOS ALAPELVEK Intézményünk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai értékrend hatja át, valamint kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra. Munkánkat a demokrácia értékei hatják át, mert: Egyrészt, a demokrácia értékrendjére építve, olyan demokratikus magatartásformákat kívánunk kialakítani tanulóinknál, melyek gyakorlásával az egyén és a közérdekei megfelelő szerephez juthatnak. Másrészt, mert a minden ember számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait sajátíttatjuk el, amelyekre biztonságosan építheti ismereteit a későbbiekben valamennyi tanulónk.. Európai, humanista értékrendre építettük programunkat, mert azokra a tartalmakra összpontosítunk, amelyek az Európához való tartozásunkat erősítik. Nagy figyelmet fordítottunk a program összeállításakor az emberiség előtt álló közös problémákra. Az egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk: - az egyén és az állam felelősségét, - a társadalmak lehetőségeit, feladatait a problémák megoldásában, a Földet, az emberiséget, az egyes közösségeket fenyegető veszélyek csökkentésében. Programunkban helyet kapott a más népek, kultúrák iránti nyitottság, megértés. A más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, elfogadására neveljük tanulóinkat. GYAKORLATI TAPASZTALATON ALAPULÓ, A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL ELFOGADOTT ÉS ALKALMAZOTT NEVELÉSI-OKTATÁSI ALAPELVEK Tevékenységét az intézmény a világnézeti pluralizmus és semlegesség jegyében végzi. Az intézmény a tiszta értékrendek képviseletét, ezek közvetítést vállalja. Nemzeti és egyetemes emberi értékrendek, erkölcsi és etikai normák kialakítását fontos nevelési alapelveink között tartjuk számon. Nyitottság. Az emberi környezet komplex igényeinek figyelemmel kísérése a nevelés-oktatás kiegészítő helyi tartalmában. A nevelés, a képességek fejlesztése, az általánosan művelő oktatás és a szakmai képzés szerves egységben szolgálja iskolahasználóink elvárásait. Az esélyegyenlőség és a képesség szerinti differenciálás elve: Biztosítjuk az intézmény szakmai profiljának keretei között, az eltérő adottságú és motivációjú tanulóink számára az ismeretek bővítésének, a képességek és készségek fejlesztésének lehetőségét. Igazodás a tanuló egyéni adottságaihoz, fejlettségéhez, fejlődési üteméhez: Biztosítjuk az intézmény szakmai profiljának keretei között a szükséges felzárkóztatást, valamint a kiemelkedő képességű és szorgalmú tanulók tehetséggondozását is. (pl. versenyre, továbbtanulásra felkészítés). Hagyományos keretek között korszerű, tanulási kurdarcokat csökkentő, ösztönző, lehetőleg egyénhez igazodó nevelés-oktatás. Személyiség-, tevékenység-, teljesítményközpontú nevelés-oktatás eredményességet meghatározó, együttes érvényesítése. 11

12 Tanulói aktivitást ösztönző, cselekedtető pedagógiai ráhatások alkalmazása. A fiatalok személyiség- és képességfejlődését, készségfejlesztését elősegítő (pozitív irányú), és nem korlátozó iskola megvalósítása, a másság elfogadtatása. Iskolarendszeren belüli átjárhatóság, igény esetén évfolyamismétléssel, szükség esetén tanterv-különbözeti vizsgával A pedagógiai munka folytonos megújítása, az eredményesség javítása. 13. Pedagógiai célok: Az alapelvek megfogalmazása már meghatározza az intézmény céljait is. Mégis a célok kijelölésénél gondolnunk kell arra is, hogy nevelési - oktatási programunkat az intézményi minőségirányítási program mentén kell megvalósítanunk. Céljaink meghatározásakor, a célnak való megfelelés, azaz a minőség determináló hatása érvényesült. 14. Nevelési és oktatási célok: Az intézmény segíti diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt és felkészült szakemberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra, valamint egészséges életvitelre képes emberré válhatnak. Az intézmény általános célja tehát: A társadalom számára hasznos, boldog illetve boldogságra képes emberek nevelése - oktatása. A társadalom változó viszonyaihoz alkalmazkodni, és abban önállóan eligazodni tudó felnőttek nevelése - oktatása. Magas színvonalú pedagógiai munkával, a hozzáadott pedagógiai érték" elvének hatékony érvényesítésével, biztosítani valamennyi tanulónknál a többé, hasznossá válás lehetőségét. Fejleszteni a tanulók önálló problémamegoldó képességét, készségét, kreativitását. A szakemberektől elvárt emberi tulajdonságok kialakítása: munkafegyelem, megbízhatóság, felelősségtudat, önállóság, kreativitás, nyitottság, fogékonyság a változásokra, az önképzés igénye. Patriotizmus, egészséges nemzettudat kialakítása. A kultúra, a hagyomány, a művészetek tiszteletére nevelés. Az egyetemes emberi értékek, a környezeti értékek megismertetése és tiszteletben tartására nevelés. A másság elfogadására nevelés. Tanulóközösségeink váljanak az emberek és világnézeti alapállások különbözőségével szembeni tolerancia gyakorlóterepévé. Egészséges életmódra nevelés. A harmonikus életvitelt megalapozó, a komplex környezeti értékeket védő szokások kialakítása. Kommunikációs készségek kialakítása. Az önismeret fejlesztése. A mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek, kulturált viselkedési normák kialakítása. A kerettantervek bevezetőiben meghatározott célokkal összhangban az iskola alapvető céljai: az alapismeretek rendszerezése, a tantárgyi követelmények kiszélesítése, elmélyítése az általános műveltség megalapozása, annak kiszélesítése, megerősítése, továbbépítése; a szakmai orientáció, a szakmai képzés megalapozása; a záróvizsgákra történő eredményes felkészítés; a felsőfokú tanulmányokra felkészítés; az önálló tanulás képességének kialakítása; 12

13 a munkába állásra történő felkészítés és a folytonos önképzés igényének kialakítása tanulóinknál. A kimeneti célok: Képességeknek és érdeklődésnek megfelelő általános ismeretek, jártasságok, készségek, alkalmazóképes tudásszintek, kompetenciák kialakítása, követelmények teljesítése, komplex személyiségfejlődés. A beiskolázott tanuló által választott iskolai végzettség és szakképzettség megszerzése. A tanuló szerezhesse meg az általános ismeretek mellett azokat az ismereteket is, amelyek elősegítik a munkaerőpiacon való jobb érvényesülés lehetőségét (pl. társadalmi, gazdasági, vállalkozási ismeretek, minőségbiztosítás, idegen nyelv, informatika). Olyan szakmai alapokat kapjon a tanuló, amelyek birtokában képessé válhat az új technológiák, gépek, berendezések alkalmazására, a felnőttképzésbe való eredményes bekapcsolódásra (átképzés, tanfolyam, stb.). A tehetséges tanulók alapos felkészültségének biztosítása a továbbtanulásra. A tanulók ismerjék meg a demokratikus társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és kötelességeket. A tanulók kommunikációs készségének fejlesztése abból a célból, hogy ennek birtokában eligazodjon a közéletben, hatásosan érvényesíthesse érdekeit a társadalomban, a munkaerő piacon. 15. Az intézmény pedagógiai feladatai: A pedagógiai feladatok - az intézmény sajátosságainak és céljainak szem előtt tartásával történő meghatározása egyértelművé teszik az intézményvezetés, az egyes pedagógusok számára a célok megvalósulása érdekében elvégzendő alapvető teendőket. 16. Általános, a személyiséget meghatározó nevelési alapelvek alapján: Azon tanulói képességek, készségek továbbfejlesztése, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. A közösségi élethez szükséges önismeret, együttműködési készség, együttműködni akarás, tisztelet, segítőkészség, szolidaritásérzés, empátia fejlesztése. Megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség, önmagáért és másokért érzett felelősség fejlesztése, kialakítása a tanulókban. Tudatosítani kell a közösség demokratikus működésének értékét és a demokratikus működés általános szabályait. A természeti és épített környezet iránti felelősség, a védelmükért működő normarendszer kialakítása, fejlesztése. Ki kell alakítani az egyéni és közérdek közötti egyensúlykeresés, valamint a többség és kisebbség egymáshoz való viszonyában történő eligazodás igényét és képességét a tanulókban. Fejleszteni kell a nemzeti azonosságtudatot, az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. Erősíteni kell az Európához tartozás tudatát, a fogékonyságot más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére. Figyelmet kell fordítani az emberiség közös problémáinak bemutatására. 13

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 4.

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth. Pál Általános Iskolájának Pedagógiai programja 2004-2012

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth. Pál Általános Iskolájának Pedagógiai programja 2004-2012 A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Pedagógiai programja 2004-2012 Iskolánk hitvallása Iskolánk - az egykori községi iskola hagyományainak folytatója - a

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben...

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 A./NEVELÉSI PROGRAM...7 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...7 II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...9 III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM A PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 1 1. HELYZETELEMZÉS:... 3 1.1. A váci Petőfi Sándor Általános Iskola rövid története:... 3 1.2.

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés... 4 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben