Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 7132 Bogyiszló, Kossuth u / , 30/ Fax: 74/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 7132 Bogyiszló, Kossuth u.45.- 47. 74/ 540-033, 30/560-4384 Fax: 74/540-032 E-mail:"

Átírás

1 Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 7132 Bogyiszló, Kossuth u / , 30/ Fax: 74/ Honlap: 1

2 ELSİ RÉSZ A MUNKA FELTÉTELEI Az iskola vezetése Boda Zoltán Bali Mária Némethné Jankovics Lídia Nemesné Sudár Edit Hikádiné Joósz Mária Virág Éva Görbe Józsefné igazgató igazgatóhelyettes alsós munkaközösség vezetı felsıs munkaközösség vezetı napközis munkaközösség vezetı DÖK vezetı gazdasági ügyintézı Név Feladat, egyéb tevékenység Ábrahámné Nagy Sarolta Némethné Jankovics Lídia 1.o. osztályfınöke 2.o. osztályfınöke, honismeret 5.o. Hujbert Julianna 2.o. napközi, 3.b rajz, testnevelés 5.o.technika, 2.o. számítástechnika Gyıri Lászlóné 3. a osztályfınöke, számítástechnika 3-4.osztály, egyéni fejlesztés Nemesné Sudár Edit 5.o. osztályfınöke, német 2 8.o., közalkalmazotti tanács elnöke, Orosz Éva kémia o. Boda Zoltán biológia 7. a,b 8.o. egészségtan 8.o. Bali Mária számítástechnika 5 8. o., média 8. Mihalovics Zsolt Sziget György ének 1-8.o. történelem 5.o. technika 5-8.o testnevelés 5 8.o., tanulás tanulása 7. 8.o. pályaválasztási felelıs, DSK Balaton Andrea 3.a,b napközi, 3.a környezet, rajz, testnevelés, 6. o. technika Baranyainé Helm E. 3.b osztályfınöke, népi tánc 1 6. Rasch Lászlóné Szigetné Hinkel M. Hikádiné Joósz M. Kocsis Ildikó Illés Lászlóné egyéni fejlesztés, 1 4.o. technika 4.o. osztályfınöke, 6.o. matematika 1.o. napközi, 4.o. testnevelés, rajz, o. technika 6.o. osztályfınöke, magyar 5. 6.o., dráma 5. 6.o. 4. o. napközi 7.a osztályfınöke, matematika 5. 7.o. 8.o., fizika o. könyvtáros Csuhainé Tóth Csilla 7.b osztályfınöke, 7. a,b magyar, 5. o. 6.o. természetismeret, vállalkozási ismeretek 5.o.,6.o. Virág Éva 8.o. osztályfınöke, 8.o. magyar, történelem 6-8, angol 5 8. Straubinger Ferenc földrajz 7. 8.o. rajz 5 8.o., 2

3 MÁSODIK RÉSZ A JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁBÓL ÉS AZ OKM TANÉVNYITÓ AJÁNLÁSÁBÓL ADÓDÓ FELADATOK A szorgalmi idı I. A 2009/2010. tanév rendjével kapcsolatos tudnivalók elsı tanítási napja: szeptember 1. (kedd), utolsó tanítási napja: június 15. (kedd). A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap. A szorgalmi idı elsı féléve január 15-ig tart. Az iskolák január 22-ig értesítik a tanulókat, illetıleg a kiskorú tanulók szüleit az elsı félévben elért tanulmányi eredményekrıl. Tanítási szünetek - ıszi szünet: október A szünet elıtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni elsı tanítási nap november 2. (hétfı). - téli szünet: december A szünet elıtti utolsó tanítási nap december 22. (kedd), a szünet utáni elsı tanítási nap január 4. (hétfı). - tavaszi szünet: április 2-6. A szünet elıtti utolsó tanítási nap április 1. (csütörtök), a szünet utáni elsı tanítási nap április 7. (szerda). A szorgalmi idı alatt a nevelıtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, amelybıl egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelıtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 3

4 Országos mérés, értékelés Az Oktatási Hivatal május 26-án szervezi meg szakértık bevonásával az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlıdésének vizsgálatát a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedıen. Szintén május 26-án kerül sor a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérésére a kétnyelvő és anyanyelvő nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A mérés napja tanítási napnak minısül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelezı tanórai foglalkozás számukra nem szervezhetı. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére november 27-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A tanuló eltérı ütemő fejlıdésébıl, fejlesztési szükségleteibıl fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskoláknak október 15-ig kell felmérniük azon elsı évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a késıbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elısegítı pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlıdésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatóknak október 31-ig a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával kell jelenteniük a Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 11-ig kell elvégezniük. Hatósági és szakmai ellenırzések október 1. és november 30. között szakmai ellenırzés keretében szakértık bevonásával végzi el az Oktatási Hivatal a tanórán kívüli foglalkozásként szervezett iskolai sportkörök, sportfoglalkozások vizsgálatát az általános iskolákban és a középfokú nevelésioktatási intézményekben. 4

5 A közoktatásról szóló törvény módosítása A) A évi XLIX. törvény módosította a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényt és szakképzésrıl szóló 1993 évi. LXXVI. törvényt. B) A évi LVI. törvény módosította a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényt és szakképzésrıl szóló 1993 évi. LXXVI. törvényt. A törvénymódosítások túlnyomórészt a szakképzés megkezdését érinti. További fontos változások a közoktatási törvény végrehajtási rendeleteiben, illetve egyéb más jogszabályokban A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása egységes óvoda-bölcsıde A közoktatásról szóló törvény 33. rendelkezései értelmében eddig az óvoda és bölcsıde egy intézményben történı mőködtetésére csak szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek létrehozásával kerülhetett sor. A közoktatásról szóló törvény 33. (14) bekezdése nevelési évtıl kezdve lehetıséget nyújt az egységes óvoda-bölcsıde létrehozására. A 4/2009. (II. 18.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) egy új, 39/M. -sal egészítette ki, amelyben meghatározásra kerültek az egységes óvoda-bölcsıde létrehozásához szükséges feltételek. Ezen új intézményi forma segíti a helyi önkormányzatok kötelezı feladatellátásának rugalmas szervezését. A Rendelet szerint az egységes óvoda-bölcsıde olyan települési önkormányzat illetékességi területén létesíthetı, ahol a bölcsıdei nevelés ellátása nem kötelezı, tehát a lakosságszám tízezer fınél alacsonyabb, és elégséges gyermeklétszám hiányában önálló bölcsıdei gyermekcsoport nem alakítható ki, továbbá az óvodai nevelés igénybe vételére jogosult gyermekekbıl sem alakítható ki olyan óvodai csoport, amelynek létszáma eléri a húsz fıt. Az egységes óvoda-bölcsıdében csak egy gyermekcsoport alakítható ki, amelyben a gyermekek száma nem haladhatja meg a húsz fıt, ebbıl a három év alatti gyermekek száma nem lehet több öt fınél A pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevık juttatásairól és kedvezményeirıl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása A pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevık juttatásairól és kedvezményeirıl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletet módosította a 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet A Korm. rendelet módosítása a pedagógus-továbbképzési rendszer alapjait nem változtatta meg. A módosításra a rendszer egyes elemeinek finomítása, a pedagógusok mesterségbeli tudásának, kompetenciáinak bıvítése, a pedagógus-továbbképzési rendszer ellenırzésének további erısítése érdekében volt szükség. 5

6 Szükségessé teszik továbbá a módosítást az Európai Unió jelenlegi és jövıbeni humánerıforrás-fejlesztést célzó programjai. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv fejlesztési forrásai, átgondolt tervezéssel a pedagógus-továbbképzési rendszert erısítve felgyorsíthatják a pedagógus szakma megújulását, a kultúraváltás folyamatát, az egész életen át történı tanulás lehetıségének megteremtését. A módosítás egyik fontos eleme a szakmai megújító képzés elıírása, amely abban az esetben, ha a pedagógus a nevelı és oktató munkáját több, mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, illetve ezt követı tíz év múlva, valamint a pedagógusok teljesítményértékelése alapján a munkáltató elrendelése alapján kötelezı. (Korm. rendelet 4. (3) bekezdés) Pontosabban: amennyiben a pedagógus, aki megfelel a szakmai megújító képzésben való részvétel fenti kritériumainak, mégsem a szakmai megújító képzés fogalmába tartozó továbbképzésben vesz részt, akkor a pedagógus-továbbképzés jogcímén kapott normatív, kötött felhasználású támogatást ehhez kapcsolódóan nem lehet felhasználni. A módosítás - figyelembe véve a változásokat és a gyakorlati tapasztalatokat - kiszélesíti a pedagógus-továbbképzés teljesítésének módját és lehetıségét: Pl: az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban részt vevı intézményekben szervezett továbbképzések során szerzett tapasztalatok átadásával, amennyiben az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjában részt vevı közoktatási intézmény és a tapasztalatokat átvevı közoktatási intézmény pedagógusai közösen szervezik meg a továbbképzést, és azon az innovatív közoktatási intézmény pedagógusainak legalább hetven százaléka részt vesz, az információ-technológiai eszközök nyújtotta elınyök teljes körő kihasználása érdekében, az informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat megszerzésével (Ptr. 5. (2) bekezdés), az önképzésben, kutatásban, gyakornoki felkészítésben való részvétellel, a harminc óránál rövidebb (legalább öt órás), nem akkreditált képzésen való részvétel, valamint a továbbképzésbe beszámítható képzéseken elıadóként való részvétel beszámíthatóságával. (Korm. rendelet 5. ) Fontos hangsúlyozni, hogy csak korlátozott mértékben, legfeljebb és összesen 30 óra teljesíthetı az alábbi módokon: Pl: nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó tevékenységgel (önképzés), amely megvalósulhat mások tapasztalatainak megfigyelésével (óralátogatás) vagy munkaformák, eljárások, technikák, módszerek saját gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával (bemutató óra), 6

7 harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idı legalább az öt órát eléri (akár hat 5 órás képzés keretében), a közoktatási intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az érintett nevelıtestület, illetve pedagógusközösség számára nyújtott szaktanácsadáson történı részvétellel, feltéve, hogy az elemzı értékelı tevékenység az érintett pedagógusok részvételével történik. 7

8 II. A közoktatás-fejlesztés tartalmi szabályozásának újdonságai Tartalmi, tantervi fejlesztések és a szabályozás változásai Az óvodai nevelés alapprogramja A közoktatásról szóló törvény 93. (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése alapján az oktatásért felelıs miniszternek rendszeresen, de legalább ötévenként - az Országos Köznevelési Tanács és az Országos Kisebbségi Bizottság közremőködésével értékelnie kell az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat, továbbá ennek megfelelıen gondoskodnia kell az óvodai nevelési programok módosításáról. A fentiekre való hivatkozással került sor azon kutatás megrendelésére, amelynek célja az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet felülvizsgálatának elıkészítése volt, rámutatva a korrekciók lehetséges irányaira. A kutatásról készült jelentés alapján az Országos Köznevelési Tanács (a továbbiakban OKNT) június 12-i ülésén állást foglalt az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja felülvizsgálatának szükségességérıl és egyben döntött arról is, hogy szakmai bizottságot kíván létrehozni az óvodai alapprogram felülvizsgálatára. Az OKNT a május 14-i ülésén választotta meg a Szakmai Bizottság tagjait, akik megkezdték az egyeztetéseket a felülvizsgálattal kapcsolatos szakmai kérdésekben, az alapprogram megvitatása folyamatban van. Új kerettantervek kidolgozása A kormányrendelet évi módosítása során definiáltuk a Nemzeti alaptantervben a kompetencia alapú tananyag fogalmát is. Ezzel ösztönözzük a tanuló- és tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülı, egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszerek kifejlesztését. Az Új Tudás - Mőveltség Mindenkinek kormányprogramból adódóan 2008-ban új kerettantervek kerültek kidolgozásra. 1. Kerettanterv az alapfokú nevelés - oktatás alapozó szakaszán (5 6. évfolyam) folyó nem szakrendszerő oktatás számára 2. Kerettanterv az egységes, iskolaotthonos, szakaszos (epochális) oktatáshoz 3. Emelt szintő magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve 4. Kerettanterv a tanórán kívüli foglalkoztatást napközit, iskolaotthont is mőködtetı általános iskolák osztott és összevont osztályai számára 5. A kompetencia alapú oktatási program (pedagógiai rendszer) részét képezı kerettanterveket az NFT HEFOP központi programja keretében a sulinova Kht. jogutódjaként az Educatio Kht. kompetenciafejlesztı oktatási program kidolgozása keretében készítette el. 8

9 6. Egységes természettudomány kerettanterv kidolgozása a közoktatás 5-8., valamint a középiskolai oktatás évfolyamai számára. A Nat-ra épülı természettudomány tantárgy kerettanterve önálló, elkülönült dokumentum, amely azonban az oktatásért felelıs miniszter által kiadott kerettanterv tanóraelosztásán alapszik a következı értelemben: az e kerettantervben ajánlott tantárgy az érintett évfolyamokon a rendeletben szereplı egyes tantárgyak (fizika, kémia, biológia) helyébe léphet az iskolák helyi tanterveinek átdolgozása során, változatlanul hagyva az e helyettesítéssel nem érintett tantárgyak óraszámát. Az OKM által elkészíttetett természettudomány tantárgy kerettantervét az OKNT nagy többséggel támogatta. Az iskolai erıszak kapcsán az OKM által eddig kezdeményezett, illetve megtett intézkedések Kezdeményeztük a közoktatásról szóló törvény módosítását, a közoktatásról szóló törvény 13. (8) bekezdését. A költségvetési törvényben megjelenı forrás biztosítására a Kormány határozatot fogadott el (2061/2008. Korm. határozat 3. pont) az iskolapszichológusi szolgáltatások megerısítésérıl, támogatásáról. Kidolgoztuk a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását amely már hatályba lépett az alábbiak szerint: a) A nevelési-oktatási intézmények szervezeti és mőködési szabályzatának tartalmaznia kell a gyermekjóléti szolgálattal történı kapcsolattartás rendjét. b) A gyermekeket, tanulókat veszélyeztetı okok elhárítása érdekében az intézmények számára biztosítja a Rendelet, hogy együttmőködjenek a gyermekjóléti, családsegítı szolgálattal, illetve bizonyos kérdésekben az oktatásügyi közvetítıi szolgálattal. c) A Rendelet rögzíti a kötelezettségszegı tanulóval szemben indított fegyelmi eljárást megelızı eljárással kapcsolatos részletszabályokat. Az ÚMFT TÁMOP forrásainak felhasználása révén az elindított iskola és tananyag fejlesztési programok, az egyénhez igazodó pedagógiai tervezés erısítését támogató pályázatok kerültek kiírásra, illetve újabb kiírások elıkészítése van folyamatban korszerő módszerek, tananyagok kidolgozására, pedagógusok továbbképzésére, amelyek az iskolai agresszió kezelését, megelızését szolgálják. Mindezekre a következı TÁMOP konstrukciók keretében nyílik lehetıség: 1. TÁMOP Új tartalomfejlesztések a közoktatásban 2. TÁMOP Kompetenciaalapú oktatás, egyenlı hozzáférés - innovatív intézményekben 3. TÁMOP Pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok új szerepben 4. TÁMOP Új tanulási formák és rendszerek, B komponens 9

10 5. TÁMOP Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása A jogszabályi környezet alapos áttekintése érdekében és az iskolák biztonságának erısítése érdekében az oktatási és kulturális miniszter levélben fordult az igazságügyi és rendészeti miniszterhez, hogy vizsgálják meg a szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. törvényt, továbbá az évi IV. törvényt a Büntetı Törvénykönyvrıl, összefüggésben az iskolák környezetében elıfordult erıszakos cselekmények megelızésével, illetve büntethetıségével. Az iskolai tankönyvellátás és tankönyvtámogatás a 2009/2010-es tanévben A pedagógust megilleti az a jog, hogy a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az általa alkalmazni kívánt tankönyveket és más tanulmányi segédleteket. Ennek a választásnak azonban biztosítania kell, hogy az esélyegyenlıség érdekében a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény 8. (4) bekezdésében maghatározott tanulók ezeket a tankönyveket is térítésmentesen kapják meg az iskolától. A hivatkozott jogszabály szerint az iskolától történı tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetıleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján minden olyan tanuló részére, aki a) tartósan beteg, b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, c) pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), d) három- vagy többgyermekes családban él, e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a tankönyveket ingyenesen kell biztosítani. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülı - nevelıszülınél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedı - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehetı igénybe a normatív kedvezmény. A tanulók tankönyvellátásához általános támogatásként forint/fı/év igényelhetı. Az ingyenes tankönyvellátáshoz a központi költségvetés forint/fı/év normatív támogatást nyújt. A tankönyvválasztásnál figyelemmel kell lenni a közoktatásról szóló törvény 19. (3) bekezdésére, amely szerint tanítási év közben a meglévı tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülıre fizetési kötelezettség hárul. 10

11 KEDVEZMÉNYES GYERMEKÉTKEZTETÉS, EGYÉB SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A közoktatásról szóló törvény értelmezı rendelkezési között, a 121. (1) bekezdés 14. pontja szerint: hátrányos helyzető gyermek, tanuló az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyzı megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzető az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülıje - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának idıpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzető az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 1.Óvodáztatási támogatás A települési önkormányzat jegyzıje a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 20/C -a alapján annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermeknek a szülıje részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll - a gyermek óvodai beíratását követıen elsı alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása az év elsı felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában, - a gyermek óvodai beíratását követıen elsı alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása az év elsı felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének december hónapjában, - a gyermek óvodai beíratását követıen elsı alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában, - a gyermek óvodai beíratását követıen elsı alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három hónap, a következı év június hónapjában pénzbeli támogatást folyósít, melynek összege évben forint. A gyermek beíratását követıen második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig a tárgyév június és december hónapjában a pénzbeli támogatás összege ezer forint. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülıi felügyeleti jogot gyakorló szülı, illetve ha mindkét szülı gyakorolja a szülıi felügyeleti jogot, mindkét szülı a jegyzıi eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, vagyis a gyermek halmozottan hátrányos helyzető. A helyi önkormányzat rendeletben elıírhatja, hogy az elsı alkalommal folyósításra kerülı pénzbeli támogatás helyett a szülınek gyermeke részére természetbeni támogatás kerüljön kiadásra. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követı legfeljebb 15 munkanapon belül kell a szülı rendelkezésére bocsátani. 11

12 2.Iskolakezdési támogatás Egyre több munkáltató él továbbá az úgynevezett béren kívüli juttatások, vagyis különbözı adó- és járulékmentes támogatások lehetıségével. Ezek egyike az iskolakezdési támogatás Iskolakezdési támogatást az adott év szeptemberében általános- vagy középiskolába járó gyermek után kaphatnak a gyermek nevelıi, azok, akik a gyermek után családi pótlékra jogosultak. A támogatás adómentessége nem függ attól, hogy a családi pótlékot melyik szülı részére folyósítják. Elég, ha arra a törvény szerint a szülı egyébként jogosult lenne. Élettársi kapcsolatban élı magánszemély esetében a juttatás csak akkor adható adómentesen, ha a gyermek közös. Az iskolakezdési támogatás mértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII törvény 1. számú mellékletének 8.30 határozta meg. Ennek alapján a tavalyihoz képest nıtt az iskolás gyermekeket nevelı családok számára nyújtható munkáltatói juttatás maximális összege ban akár a minimálbér harminc százalékáig terjedı, azaz évi forint összegő is lehet az adó- és járulékmentes iskolakezdési támogatás. Mivel ez a támogatás mindkét szülınek adható, optimális esetben a támogatás értéke elérheti a gyermekenként Ft-ot. Az iskolakezdési támogatás egyszeri juttatás, ami a tanévkezdést megelızı és követı 60 napban, vagyis idén július 1. és október 31. között érvényesíthetı tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlásakor. A munkáltató legtöbbször vásárlási utalványt ad a munkavállalóknak, mely beváltóhelyei között hipermarketek, papírboltok, könyvesbolt-hálózatok, ruházati üzletek találhatók. 3.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, az esetenkénti pénzbeli támogatásnak, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére, melyek az alábbiakban kerülnek ismertetésre. A Gyvtv. 20. (1)-(3) bekezdése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülı vagy más törvényes képviselı, illetve a nagykorú rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elı. A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzıje 1 év idıtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha - nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, és 23. életévét még nem töltötte be, vagy - felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem töltötte be. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét a Gyvtv. 19. (2) bekezdése határozza meg. A települési önkormányzat jegyzıje megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg: 12

13 a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, (az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2009-ben forint), aa) ha a gyermeket egyedülálló szülı, illetve más törvényes képviselı gondozza, vagy ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem töltötte be. b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen az alábbiakban meghatározott értéket. Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, jármővet, továbbá vagyoni értékő jogot kell érteni, amelynek egy fıre jutó értéke a gyermeket gondozó családban - külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy - együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülı vagy a tartásra köteles más törvényes képviselı életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő. A települési önkormányzat jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév július 1-jén fennáll a tárgyév július hónapjában, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít, melynek összege 2009-ben 5800 forint. 4.Kedvezményes gyermekétkeztetés A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvény 3. sz. mellékletének 17. pontja alapján a bölcsıdében, óvodában, az iskolában nappali rendszerő oktatásban, továbbá kollégiumban részt vevı gyermekek, tanulók után támogatás igényelhetı, akik a Gyvtv (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési-díj kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít. A bölcsıdés, óvodás, továbbá az 1-6. évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek után normatív kedvezményként kell biztosítani az intézményi térítési díj 100%-át. Az e körbe nem tartozó, de - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı tanulók után, - a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, 13

14 - a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók után az intézményi térítési díj 50%-át kell normatív kedvezményként biztosítani. A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerő oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani, de a kedvezményre való jogosultság csak egy jogcímen vehetı igénybe. A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetıje - a fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. Közös háztartásban élıként kell figyelembe venni: - a tizennyolc éven aluli, - a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerő oktatásban részt vevı, illetve felsıoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint - az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket. A központi költségvetésbıl lehívható hozzájárulás fajlagos összege ,- forint/fı/év. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 5-6. évfolyamos általános iskolás tanulók esetén további ,- forint/fı/év kiegészítı hozzájárulás illeti meg a fenntartót. 5.Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra a Gyvtv. 20/B -a alapján az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerő rendszeres szociális pénzellátásban, vagy idıskorúak járadékában részesül. A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıje - határozatlan idıre - állapítja meg, melynek havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a. A települési önkormányzat jegyzıje annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága - a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában - a július hónapra járó kiegészítı gyermekvédelmi támogatás összege mellett -, - a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó kiegészítı gyermekvédelmi támogatás összege mellett - pótlékot folyósít, melynek összege 2009-ben 8400 forint. A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat jegyzıje évente legalább egyszer felülvizsgálja. 14

15 6.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, a Gyvtv a alapján, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél terjeszti elı. 15

16 HARMADIK RÉSZ 2009/2010-ES TANÉV KIEMELT HELYI FELADATAI 1.A módisított pedagógiai program alapján végezzük osztályban a nem szakrendszerő oktatást, különös figyelemmel az alábbi szakaszra, ill a munka adminisztrálására: A nem szakrendszerő órák adminisztrálása: Az osztálynapló megfelelı rovatába, a tananyag után NSZ jelölés és a fejlesztett kompetencia megjelölése, kék színnel. A bevezetés módszertana: A célok kiemelt fejlesztési területek szempontjai alapján a 4. évfolyam végén a tanulókat 3 csoportba soroljuk./kezdı középhaladó haladó/, a csoportbeosztásnál figyelembe vesszük az országos kompetenciamérések eredményeit is. A tanórákon, különös tekintettel a nem szakrendszerőekre, ezek figyelembevételével folyik a tananyag feldolgozás, az óravezetés. Ezen ismeretek birtokában választ a pedagógus módszert, ezen ismeretek birtokában diagnosztikus szóbeli értékelést alkalmazunk. A 6. osztályos kompetenciamérések során értékeljük a 2 éves ciklus eredményeit. Felelıs: nem szakrendszerő oktatást végzık Határidı: Csoportbeosztás: október Az éves belsıellenırzés keretében elvégezzük az intézmény igazgatóhelyettesének, tagintézmény-vezetıinek, munkaközösség-vezetıinek, technikai dolgozóinak teljesítményértékelését. Az elızı évben végzett értékelések rögzítése után aláírásra kerülnek, majd a személyi anyagban helyezzük el a dokumentumokat. Felelıs: Becs, igazgató Határidı: november Az integrációs munkánk minıségjavítása, ill. az SNI-s tanulókkal való foglalkozás hatékonysága miatt, ezen a tevékenységekre szakmai vezetıt bízunk meg, mely tevékenységet az integrációs pályázatból finanszírozunk. A megbízott kolléga az IPR menedzsment szakmai vezetıjeként dolgozik. Feladatai: pályázatok írása, nyomon követése, beszámolóinak elkészítése az iskolai IPR átdolgozása, beépítve az elızı év projektjeit képviseli az iskolát a referencia iskola mőhelymunkákban pontos, naprakész nyilvántartásokat vezet a HH, a HHH, ill. az SNI.s gyerekekrıl. Felelıs: igazgató Határidı: november

17 4.A kompetencia alapú oktatással kapcsolatos feladatok: A pályázattal elindult munka folytatása: Matematikai logika 4.o Szövegértés szövegalkotás 8. Német 5-8. Életpálya 7-8 Szoc.-életvitel 1 6 IKT 5-8 Azon évfolyamok, tantárgyak esetében, ahol nem állnak rendelkezésre a Sulinova által elkészített programcsomagok, elvárandó cél, hogy a külsı és a belsı képzések alapján elsajátított modern módszertani technikákat alkalmazzuk, különös tekintettel: Differenciált óravezetés Kooperatív technikák Projektek Csoportmunkák IKT A szövegértés szövegalkotás B képzésen megtanultak alkalmazása a tanórákon. Felelıs: nevelıtestület 5. A TÁMOP /08/A/2 Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás "Tudásháló"-a Dél -dunántúli régióban pályázat Referenciaiskola státusszal kapcsolatos teendık: Kompetencia-alapú oktatás ill. IPR-el kapcsolatos megkeresések várhatók Fel kell készülni mindkét területen arra, hogy a fenti programokat adaptálni kívánó iskolák keresnek bennünket a jó gyakorlat átvétele érdekében A jó gyakorlat lehet az egész program pl:integráció, de lehet annak néhány eleme is pl: óvoda - iskola átmenet, vagy a projektjeink Várhatóan a fenti státusszal kapcsolatos képzésekre is sor kerül, mely érinti az iskola vezetését ill. az adaptációs területek képviselıit Felelıs: nevelıtestület 6. A tanév elején értékeljük a - 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet az integrációs rendszerben részt vevı intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása pályázat alapján megvalósult projekteket, az értékelés alapján átdolgozásra kerülnek, majd az adminisztrátor bekötés után iktatja ıket. Ezen projektek is részei a referenciaiskolai tevékenységünknek, megkeresés esetén a projektfelelısök adnak információt. OLVASÓSAROK Irodalmi és könyvtári foglalkozások klubnapközi projekt Projektfelelıs:Balaton Andrea Drogprevenciós projekt Projektfelelısök: Gyıri Lászlóné Baranyainé Helm Erika Kultúrák Hagyományok Napja EURÓPAI NAP- projekt Projektfelelısök: Némethné J.L.-Hikádiné J.M-Mihalovics Zs Játszunk együtt Projektfelelıs: Kocsis Ildikó Tanulmányi verseny /Kobaktörı 17

18 Projektfelelıs: Rasch Lászlóné Egyéni, kiscsoportos képességfejlesztés, fejlesztések. A siker útja Projektfelelıs: Nemesné S.E.: Klubnapközi projekt Projektfelelıs: Hikádiné J.M.: Felelıs: projektfelelısök Határidı: augusztus Az Országos Kompetencia mérések ez évi tapasztalatai alapján végezzük munkánkat. Az iskolai könyvtár részére beszerzésre kerültek fejlesztı kiadványok mely minden a mérésben érintett korosztály számára fejlesztési lehetıségeket kínálnak. Felelıs: munkaközösség-vezetık 8. Pályázatainkról 8.1. A Szent László Szakképzı Iskola és Kollégium Térségi Integrált Szakképzı Központ konzorciumi partnereként nyertünk az Oktatásért Közalapítvány OKA - által kiírt, a Pedagógiai fejlesztések, alternatív pedagógiák alkalmazása, a szakmai kompetenciák fejlesztése címő pályázatán. A pályázat címe: Az légy, aki vagy! A hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzető általános iskolai tanulók célzott fejlesztése és pályaorientációja a munkaerı-piaci sikeresség érdekében Iskolánk képviselıi: Csuhainé Tóth Csilla, Virág Éva, Sziget György Munkájukat a fejlesztési cél elérése érdekében minden lehetséges módon segíteni kell. Felelıs: nevelıtestület 8.2. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által meghirdetett TÁMOP szaktanácsadói névjegyzékre sikeres pályázatuk alapján felkerültek az alábbi kollégáink: Rasch Lászlóné: szociális, életviteli és környezeti Kompetenciaterületi mentor szaktanácsadó Virág Éva: szövegértés-szövegalkotás Kompetenciaterületi mentor szaktanácsadó Boda Zoltán: Intézményi folyamat-szaktanácsadó A kollégák részt vállalnak a referenciaiskolai tevékenységünkben, ill. képzésük után jogosítványuk lesz az UMFT pályázatainak megvalósításának segítésében az ország területén. Külsı munkájukat úgy kell megszervezni, hogy az ne jelentsen kiadást az intézménynek. Felelıs: ig.h.,tanácsadók 8.3. NCA pályázaton az alapítvány segítségével pályáztunk és nyertünk Ft támogatást a nyári kerékpártúrára. A felhasználás megtörtént, az elszámolás folyamatban van. Felelıs: Gazdasági ügyintézı, igazgató 18

19 /2009. (V.22.) OKM rendelete, az Integrált oktatás, ill. az azt folytató iskolák nevelıinek anyagi elismerésére kiírt pályázaton nyertünk az alábbiak szerint: Óvoda Fácánkert o óvodai fejlesztı program: Ft o pedagógusok kiegészítı illetményére felhasználható támogatási összeg szept. 1-tıl dec. 31-ig Ft Felelıs: óvodai nevelıtestület Ált. Iskola Bogyiszló o képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés Ft o pedagógusok kiegészítı illetményére felhasználható támogatási összeg szept. 1-tıl dec. 31-ig Ft A felhasználás részleteirıl az októberi értekezleten döntünk 8.5. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány által kiírt, a Tolna megye közoktatási intézményei tehetséggondozó munkájának támogatása a 2009/2010-es tanévben pályázaton Ft ot nyertünk. Felelıs: felsıs munka-közösség 8.6. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány által kiírt, a természettudományos tantárgyak taneszközeinek fejlesztés pályázaton Ft.ot nyertünk. Felelıs: felsıs munka-közösség, az érintett szaktanárok A fentiekbıl is látszik, hogy sok sikeres pályázat kerül ki az iskolából. A további eredményes munkához szükséges a pályázatok megjelenésének folyamatos figyelemmel kísérése, az elszámolások határidejének, tartalmának pontossága. 9. A partneriskolai kapcsolatokról: Ebben a tanévben fogadjuk a Falunapok alatt a schlitzi iskola delegációját. A fogadásról, a programról annak anyagi vonzatairól folyamatosan konzultálni kell az érintettekkel. Felelıs: Nemesné Sudár Edit, felsıs munka-közösség Terveink szerint a jövı nyáron, jutalomból a gyermek-tánccsoport tagjai utaznának Csíkcsicsóba, az ottani falunapra. Ez ügyben tartanak az egyeztetések a két iskola és a települések között. Felelıs: igazgató 10. Az elızı tanévben elvégzett teljesítményértékelések során megbeszélteket minden kollégám tartsa szem elıtt a napi munkavégzése során. Az évközi óralátogatások egyéni szempontsorai ezek lesznek. Felelıs: nevelıtestület 19

20 11. Továbbra is kiemelt terület a gyerekekkel való differenciált foglalkozás, úgy tanórán, mint azon kívül. A szülıkkel való találkozások alkalmáról (internetes is) hívjuk fel a figyelmüket a lehetıségekre, használjuk ki az iskolában és a diákoknál lévı informatikai eszközöket, tudást. Felelıs: nevelıtestület 12. Az elızı évhez hasonlóan, minden fogadóóra ill. szülıi értekezlet elıtti szerdán délután tartunk vezetıi értekezletet az elızı idıszak értékelésérıl, ill. a következı hónap terveirıl. A programokat szervezık erre az idıre adják le terveiket a munkaközösség-vezetıknek. Felelıs: igazgató 13. Két fontos dokumentum átdolgozására kerül sor az idén, az SZMSZ és a Házirend. A jelenleg érvényben lévı dokumentumainkba be kell építenünk a törvényi ill. az intézmény szerkezeti, tartalmi változásokat. Erre a tevékenységre a tagintézményekbıl delegált munka csoportot kérek fel. Felelıs: igazgató, tagintézmény vez. 14.Átalakulóban vannak a tankönyveink. A kiadók folyamatosan jelentetik meg az új NAT /kompetencia-alapú oktatás/alapján taneszközeiket. A 2010/2011 es tanév tankönyveit ennek szellemében kell megrendelnünk, ügyelve arra, hogy ez fokozatosan történjen, figyelemmel a tartós tankönyvekre. Folyamatosan figyeljük a tankönyvlistát, legyenek pontos, aktuális ismereteink. 15.Kérem, hogy minden leadandó tervet /munkaközösségi, szakköri, osztályfınöki stb/ az alábbi szempontok szerint készítsetek el/ és október elsı hétfıjére adjátok le. Tartalmi elemek: Helyzetelemzés:az adott csoport jellemzése, adatok, /kik,milyen létszámokkal, milyen csoportokban stb./. Célkitőzések: elérendı célok, tények, víziók. A célok elérése érdekében megvalósítandó tevékenységek és azok idı terve. Elvárható eredmény:/pl:akkor tekintem sikeresnek a szakkörömet, ha azt legalább 90%-os látogatás jellemzi, ennyi és ennyi tanuló versenyen szerepel, kiállítás, fellépés, szereplés, tantárgyi javítás, viselkedéskultúra, hátrányos helyzet csökken, tb. Formai elemek: Minden dokumentum szerkesztett formában készítendı el/word/,excel. A bető típus-méret: Times New Roman, 12, sorköz(1) A dokumentumok átláthatóak,vázlatosak, rövidek, de mégis tartalmasak legyenek! 20

A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember

A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember A gimnáziumi oktatás 84. tanéve és a szakoktatás 68. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2009/2010-es tanév Szeghalom 2009. szeptember Összeállította: Magyar István igazgató Az elkészítésben közremőködtek: Barnáné

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény ELSİ RÉSZ. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A törvény célja és alapelvei

1997. évi XXXI. törvény ELSİ RÉSZ. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A törvény célja és alapelvei Az Országgyőlés a jövı nemzedékért érzett felelısségtıl vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetésérıl szóló 1991. évi LXIV. törvényben, továbbá az

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok elımeneteli rends... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a300326.kor / 6 204.03.20. 3:23 A jogszabály mai napon (204.III.20.) hatályos állapota

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 7/2006. (IV. 20.); 4/2007. (III. 09); 7/2008.(V.29.) és a 3/2010.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2014. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés. Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 2014. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Melléklet a 2014. (IV. ) számú Képviselı-testületi Határozathoz Átfogó értékelés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötıdı ellátásokról és szolgáltatásokról Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben:

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben: GYÁMHATÓSÁGI B E S Z Á M O L Ó a 2013. március 25-én tartandó gyermekvédelmi tanácskozásra Abádszalók város közigazgatási területén a gyámhatósági feladatokat, valamint a szociális igazgatás rész területével

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK OM:030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-KIK076012 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Készítette: Nevelıtestület Jóváhagyta: Fenyvesi Gyöngyi igazgató Szabályzat elfogadása: Levél, 2013. Jogszabályok

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben