Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 7132 Bogyiszló, Kossuth u / , 30/ Fax: 74/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 7132 Bogyiszló, Kossuth u.45.- 47. 74/ 540-033, 30/560-4384 Fax: 74/540-032 E-mail:"

Átírás

1 Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 7132 Bogyiszló, Kossuth u / , 30/ Fax: 74/ Honlap: 1

2 ELSİ RÉSZ A MUNKA FELTÉTELEI Az iskola vezetése Boda Zoltán Bali Mária Némethné Jankovics Lídia Nemesné Sudár Edit Hikádiné Joósz Mária Virág Éva Görbe Józsefné igazgató igazgatóhelyettes alsós munkaközösség vezetı felsıs munkaközösség vezetı napközis munkaközösség vezetı DÖK vezetı gazdasági ügyintézı Név Feladat, egyéb tevékenység Ábrahámné Nagy Sarolta Némethné Jankovics Lídia 1.o. osztályfınöke 2.o. osztályfınöke, honismeret 5.o. Hujbert Julianna 2.o. napközi, 3.b rajz, testnevelés 5.o.technika, 2.o. számítástechnika Gyıri Lászlóné 3. a osztályfınöke, számítástechnika 3-4.osztály, egyéni fejlesztés Nemesné Sudár Edit 5.o. osztályfınöke, német 2 8.o., közalkalmazotti tanács elnöke, Orosz Éva kémia o. Boda Zoltán biológia 7. a,b 8.o. egészségtan 8.o. Bali Mária számítástechnika 5 8. o., média 8. Mihalovics Zsolt Sziget György ének 1-8.o. történelem 5.o. technika 5-8.o testnevelés 5 8.o., tanulás tanulása 7. 8.o. pályaválasztási felelıs, DSK Balaton Andrea 3.a,b napközi, 3.a környezet, rajz, testnevelés, 6. o. technika Baranyainé Helm E. 3.b osztályfınöke, népi tánc 1 6. Rasch Lászlóné Szigetné Hinkel M. Hikádiné Joósz M. Kocsis Ildikó Illés Lászlóné egyéni fejlesztés, 1 4.o. technika 4.o. osztályfınöke, 6.o. matematika 1.o. napközi, 4.o. testnevelés, rajz, o. technika 6.o. osztályfınöke, magyar 5. 6.o., dráma 5. 6.o. 4. o. napközi 7.a osztályfınöke, matematika 5. 7.o. 8.o., fizika o. könyvtáros Csuhainé Tóth Csilla 7.b osztályfınöke, 7. a,b magyar, 5. o. 6.o. természetismeret, vállalkozási ismeretek 5.o.,6.o. Virág Éva 8.o. osztályfınöke, 8.o. magyar, történelem 6-8, angol 5 8. Straubinger Ferenc földrajz 7. 8.o. rajz 5 8.o., 2

3 MÁSODIK RÉSZ A JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁBÓL ÉS AZ OKM TANÉVNYITÓ AJÁNLÁSÁBÓL ADÓDÓ FELADATOK A szorgalmi idı I. A 2009/2010. tanév rendjével kapcsolatos tudnivalók elsı tanítási napja: szeptember 1. (kedd), utolsó tanítási napja: június 15. (kedd). A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap. A szorgalmi idı elsı féléve január 15-ig tart. Az iskolák január 22-ig értesítik a tanulókat, illetıleg a kiskorú tanulók szüleit az elsı félévben elért tanulmányi eredményekrıl. Tanítási szünetek - ıszi szünet: október A szünet elıtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni elsı tanítási nap november 2. (hétfı). - téli szünet: december A szünet elıtti utolsó tanítási nap december 22. (kedd), a szünet utáni elsı tanítási nap január 4. (hétfı). - tavaszi szünet: április 2-6. A szünet elıtti utolsó tanítási nap április 1. (csütörtök), a szünet utáni elsı tanítási nap április 7. (szerda). A szorgalmi idı alatt a nevelıtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, amelybıl egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelıtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 3

4 Országos mérés, értékelés Az Oktatási Hivatal május 26-án szervezi meg szakértık bevonásával az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlıdésének vizsgálatát a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedıen. Szintén május 26-án kerül sor a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérésére a kétnyelvő és anyanyelvő nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A mérés napja tanítási napnak minısül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelezı tanórai foglalkozás számukra nem szervezhetı. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére november 27-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A tanuló eltérı ütemő fejlıdésébıl, fejlesztési szükségleteibıl fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskoláknak október 15-ig kell felmérniük azon elsı évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a késıbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elısegítı pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlıdésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatóknak október 31-ig a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával kell jelenteniük a Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 11-ig kell elvégezniük. Hatósági és szakmai ellenırzések október 1. és november 30. között szakmai ellenırzés keretében szakértık bevonásával végzi el az Oktatási Hivatal a tanórán kívüli foglalkozásként szervezett iskolai sportkörök, sportfoglalkozások vizsgálatát az általános iskolákban és a középfokú nevelésioktatási intézményekben. 4

5 A közoktatásról szóló törvény módosítása A) A évi XLIX. törvény módosította a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényt és szakképzésrıl szóló 1993 évi. LXXVI. törvényt. B) A évi LVI. törvény módosította a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényt és szakképzésrıl szóló 1993 évi. LXXVI. törvényt. A törvénymódosítások túlnyomórészt a szakképzés megkezdését érinti. További fontos változások a közoktatási törvény végrehajtási rendeleteiben, illetve egyéb más jogszabályokban A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása egységes óvoda-bölcsıde A közoktatásról szóló törvény 33. rendelkezései értelmében eddig az óvoda és bölcsıde egy intézményben történı mőködtetésére csak szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek létrehozásával kerülhetett sor. A közoktatásról szóló törvény 33. (14) bekezdése nevelési évtıl kezdve lehetıséget nyújt az egységes óvoda-bölcsıde létrehozására. A 4/2009. (II. 18.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) egy új, 39/M. -sal egészítette ki, amelyben meghatározásra kerültek az egységes óvoda-bölcsıde létrehozásához szükséges feltételek. Ezen új intézményi forma segíti a helyi önkormányzatok kötelezı feladatellátásának rugalmas szervezését. A Rendelet szerint az egységes óvoda-bölcsıde olyan települési önkormányzat illetékességi területén létesíthetı, ahol a bölcsıdei nevelés ellátása nem kötelezı, tehát a lakosságszám tízezer fınél alacsonyabb, és elégséges gyermeklétszám hiányában önálló bölcsıdei gyermekcsoport nem alakítható ki, továbbá az óvodai nevelés igénybe vételére jogosult gyermekekbıl sem alakítható ki olyan óvodai csoport, amelynek létszáma eléri a húsz fıt. Az egységes óvoda-bölcsıdében csak egy gyermekcsoport alakítható ki, amelyben a gyermekek száma nem haladhatja meg a húsz fıt, ebbıl a három év alatti gyermekek száma nem lehet több öt fınél A pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevık juttatásairól és kedvezményeirıl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása A pedagógus-továbbképzésrıl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevık juttatásairól és kedvezményeirıl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletet módosította a 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet A Korm. rendelet módosítása a pedagógus-továbbképzési rendszer alapjait nem változtatta meg. A módosításra a rendszer egyes elemeinek finomítása, a pedagógusok mesterségbeli tudásának, kompetenciáinak bıvítése, a pedagógus-továbbképzési rendszer ellenırzésének további erısítése érdekében volt szükség. 5

6 Szükségessé teszik továbbá a módosítást az Európai Unió jelenlegi és jövıbeni humánerıforrás-fejlesztést célzó programjai. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv fejlesztési forrásai, átgondolt tervezéssel a pedagógus-továbbképzési rendszert erısítve felgyorsíthatják a pedagógus szakma megújulását, a kultúraváltás folyamatát, az egész életen át történı tanulás lehetıségének megteremtését. A módosítás egyik fontos eleme a szakmai megújító képzés elıírása, amely abban az esetben, ha a pedagógus a nevelı és oktató munkáját több, mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, illetve ezt követı tíz év múlva, valamint a pedagógusok teljesítményértékelése alapján a munkáltató elrendelése alapján kötelezı. (Korm. rendelet 4. (3) bekezdés) Pontosabban: amennyiben a pedagógus, aki megfelel a szakmai megújító képzésben való részvétel fenti kritériumainak, mégsem a szakmai megújító képzés fogalmába tartozó továbbképzésben vesz részt, akkor a pedagógus-továbbképzés jogcímén kapott normatív, kötött felhasználású támogatást ehhez kapcsolódóan nem lehet felhasználni. A módosítás - figyelembe véve a változásokat és a gyakorlati tapasztalatokat - kiszélesíti a pedagógus-továbbképzés teljesítésének módját és lehetıségét: Pl: az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban részt vevı intézményekben szervezett továbbképzések során szerzett tapasztalatok átadásával, amennyiben az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjában részt vevı közoktatási intézmény és a tapasztalatokat átvevı közoktatási intézmény pedagógusai közösen szervezik meg a továbbképzést, és azon az innovatív közoktatási intézmény pedagógusainak legalább hetven százaléka részt vesz, az információ-technológiai eszközök nyújtotta elınyök teljes körő kihasználása érdekében, az informatikai írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat megszerzésével (Ptr. 5. (2) bekezdés), az önképzésben, kutatásban, gyakornoki felkészítésben való részvétellel, a harminc óránál rövidebb (legalább öt órás), nem akkreditált képzésen való részvétel, valamint a továbbképzésbe beszámítható képzéseken elıadóként való részvétel beszámíthatóságával. (Korm. rendelet 5. ) Fontos hangsúlyozni, hogy csak korlátozott mértékben, legfeljebb és összesen 30 óra teljesíthetı az alábbi módokon: Pl: nem szervezett, a szakmai felkészültség gyarapítását, képesség fejlesztését célzó tevékenységgel (önképzés), amely megvalósulhat mások tapasztalatainak megfigyelésével (óralátogatás) vagy munkaformák, eljárások, technikák, módszerek saját gyakorlatban való kipróbálásával és bemutatásával (bemutató óra), 6

7 harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idı legalább az öt órát eléri (akár hat 5 órás képzés keretében), a közoktatási intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az érintett nevelıtestület, illetve pedagógusközösség számára nyújtott szaktanácsadáson történı részvétellel, feltéve, hogy az elemzı értékelı tevékenység az érintett pedagógusok részvételével történik. 7

8 II. A közoktatás-fejlesztés tartalmi szabályozásának újdonságai Tartalmi, tantervi fejlesztések és a szabályozás változásai Az óvodai nevelés alapprogramja A közoktatásról szóló törvény 93. (1) bekezdés b) pontjának rendelkezése alapján az oktatásért felelıs miniszternek rendszeresen, de legalább ötévenként - az Országos Köznevelési Tanács és az Országos Kisebbségi Bizottság közremőködésével értékelnie kell az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat, továbbá ennek megfelelıen gondoskodnia kell az óvodai nevelési programok módosításáról. A fentiekre való hivatkozással került sor azon kutatás megrendelésére, amelynek célja az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet felülvizsgálatának elıkészítése volt, rámutatva a korrekciók lehetséges irányaira. A kutatásról készült jelentés alapján az Országos Köznevelési Tanács (a továbbiakban OKNT) június 12-i ülésén állást foglalt az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja felülvizsgálatának szükségességérıl és egyben döntött arról is, hogy szakmai bizottságot kíván létrehozni az óvodai alapprogram felülvizsgálatára. Az OKNT a május 14-i ülésén választotta meg a Szakmai Bizottság tagjait, akik megkezdték az egyeztetéseket a felülvizsgálattal kapcsolatos szakmai kérdésekben, az alapprogram megvitatása folyamatban van. Új kerettantervek kidolgozása A kormányrendelet évi módosítása során definiáltuk a Nemzeti alaptantervben a kompetencia alapú tananyag fogalmát is. Ezzel ösztönözzük a tanuló- és tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülı, egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszerek kifejlesztését. Az Új Tudás - Mőveltség Mindenkinek kormányprogramból adódóan 2008-ban új kerettantervek kerültek kidolgozásra. 1. Kerettanterv az alapfokú nevelés - oktatás alapozó szakaszán (5 6. évfolyam) folyó nem szakrendszerő oktatás számára 2. Kerettanterv az egységes, iskolaotthonos, szakaszos (epochális) oktatáshoz 3. Emelt szintő magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia tantárgyi tehetséggondozás kerettanterve 4. Kerettanterv a tanórán kívüli foglalkoztatást napközit, iskolaotthont is mőködtetı általános iskolák osztott és összevont osztályai számára 5. A kompetencia alapú oktatási program (pedagógiai rendszer) részét képezı kerettanterveket az NFT HEFOP központi programja keretében a sulinova Kht. jogutódjaként az Educatio Kht. kompetenciafejlesztı oktatási program kidolgozása keretében készítette el. 8

9 6. Egységes természettudomány kerettanterv kidolgozása a közoktatás 5-8., valamint a középiskolai oktatás évfolyamai számára. A Nat-ra épülı természettudomány tantárgy kerettanterve önálló, elkülönült dokumentum, amely azonban az oktatásért felelıs miniszter által kiadott kerettanterv tanóraelosztásán alapszik a következı értelemben: az e kerettantervben ajánlott tantárgy az érintett évfolyamokon a rendeletben szereplı egyes tantárgyak (fizika, kémia, biológia) helyébe léphet az iskolák helyi tanterveinek átdolgozása során, változatlanul hagyva az e helyettesítéssel nem érintett tantárgyak óraszámát. Az OKM által elkészíttetett természettudomány tantárgy kerettantervét az OKNT nagy többséggel támogatta. Az iskolai erıszak kapcsán az OKM által eddig kezdeményezett, illetve megtett intézkedések Kezdeményeztük a közoktatásról szóló törvény módosítását, a közoktatásról szóló törvény 13. (8) bekezdését. A költségvetési törvényben megjelenı forrás biztosítására a Kormány határozatot fogadott el (2061/2008. Korm. határozat 3. pont) az iskolapszichológusi szolgáltatások megerısítésérıl, támogatásáról. Kidolgoztuk a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását amely már hatályba lépett az alábbiak szerint: a) A nevelési-oktatási intézmények szervezeti és mőködési szabályzatának tartalmaznia kell a gyermekjóléti szolgálattal történı kapcsolattartás rendjét. b) A gyermekeket, tanulókat veszélyeztetı okok elhárítása érdekében az intézmények számára biztosítja a Rendelet, hogy együttmőködjenek a gyermekjóléti, családsegítı szolgálattal, illetve bizonyos kérdésekben az oktatásügyi közvetítıi szolgálattal. c) A Rendelet rögzíti a kötelezettségszegı tanulóval szemben indított fegyelmi eljárást megelızı eljárással kapcsolatos részletszabályokat. Az ÚMFT TÁMOP forrásainak felhasználása révén az elindított iskola és tananyag fejlesztési programok, az egyénhez igazodó pedagógiai tervezés erısítését támogató pályázatok kerültek kiírásra, illetve újabb kiírások elıkészítése van folyamatban korszerő módszerek, tananyagok kidolgozására, pedagógusok továbbképzésére, amelyek az iskolai agresszió kezelését, megelızését szolgálják. Mindezekre a következı TÁMOP konstrukciók keretében nyílik lehetıség: 1. TÁMOP Új tartalomfejlesztések a közoktatásban 2. TÁMOP Kompetenciaalapú oktatás, egyenlı hozzáférés - innovatív intézményekben 3. TÁMOP Pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok új szerepben 4. TÁMOP Új tanulási formák és rendszerek, B komponens 9

10 5. TÁMOP Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása A jogszabályi környezet alapos áttekintése érdekében és az iskolák biztonságának erısítése érdekében az oktatási és kulturális miniszter levélben fordult az igazságügyi és rendészeti miniszterhez, hogy vizsgálják meg a szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. törvényt, továbbá az évi IV. törvényt a Büntetı Törvénykönyvrıl, összefüggésben az iskolák környezetében elıfordult erıszakos cselekmények megelızésével, illetve büntethetıségével. Az iskolai tankönyvellátás és tankönyvtámogatás a 2009/2010-es tanévben A pedagógust megilleti az a jog, hogy a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az általa alkalmazni kívánt tankönyveket és más tanulmányi segédleteket. Ennek a választásnak azonban biztosítania kell, hogy az esélyegyenlıség érdekében a tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény 8. (4) bekezdésében maghatározott tanulók ezeket a tankönyveket is térítésmentesen kapják meg az iskolától. A hivatkozott jogszabály szerint az iskolától történı tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetıleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján minden olyan tanuló részére, aki a) tartósan beteg, b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, c) pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), d) három- vagy többgyermekes családban él, e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a tankönyveket ingyenesen kell biztosítani. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülı - nevelıszülınél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedı - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehetı igénybe a normatív kedvezmény. A tanulók tankönyvellátásához általános támogatásként forint/fı/év igényelhetı. Az ingyenes tankönyvellátáshoz a központi költségvetés forint/fı/év normatív támogatást nyújt. A tankönyvválasztásnál figyelemmel kell lenni a közoktatásról szóló törvény 19. (3) bekezdésére, amely szerint tanítási év közben a meglévı tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülıre fizetési kötelezettség hárul. 10

11 KEDVEZMÉNYES GYERMEKÉTKEZTETÉS, EGYÉB SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A közoktatásról szóló törvény értelmezı rendelkezési között, a 121. (1) bekezdés 14. pontja szerint: hátrányos helyzető gyermek, tanuló az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyzı megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzető az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülıje - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának idıpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzető az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 1.Óvodáztatási támogatás A települési önkormányzat jegyzıje a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 20/C -a alapján annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermeknek a szülıje részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll - a gyermek óvodai beíratását követıen elsı alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása az év elsı felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában, - a gyermek óvodai beíratását követıen elsı alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása az év elsı felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének december hónapjában, - a gyermek óvodai beíratását követıen elsı alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában, - a gyermek óvodai beíratását követıen elsı alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három hónap, a következı év június hónapjában pénzbeli támogatást folyósít, melynek összege évben forint. A gyermek beíratását követıen második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig a tárgyév június és december hónapjában a pénzbeli támogatás összege ezer forint. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülıi felügyeleti jogot gyakorló szülı, illetve ha mindkét szülı gyakorolja a szülıi felügyeleti jogot, mindkét szülı a jegyzıi eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, vagyis a gyermek halmozottan hátrányos helyzető. A helyi önkormányzat rendeletben elıírhatja, hogy az elsı alkalommal folyósításra kerülı pénzbeli támogatás helyett a szülınek gyermeke részére természetbeni támogatás kerüljön kiadásra. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követı legfeljebb 15 munkanapon belül kell a szülı rendelkezésére bocsátani. 11

12 2.Iskolakezdési támogatás Egyre több munkáltató él továbbá az úgynevezett béren kívüli juttatások, vagyis különbözı adó- és járulékmentes támogatások lehetıségével. Ezek egyike az iskolakezdési támogatás Iskolakezdési támogatást az adott év szeptemberében általános- vagy középiskolába járó gyermek után kaphatnak a gyermek nevelıi, azok, akik a gyermek után családi pótlékra jogosultak. A támogatás adómentessége nem függ attól, hogy a családi pótlékot melyik szülı részére folyósítják. Elég, ha arra a törvény szerint a szülı egyébként jogosult lenne. Élettársi kapcsolatban élı magánszemély esetében a juttatás csak akkor adható adómentesen, ha a gyermek közös. Az iskolakezdési támogatás mértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII törvény 1. számú mellékletének 8.30 határozta meg. Ennek alapján a tavalyihoz képest nıtt az iskolás gyermekeket nevelı családok számára nyújtható munkáltatói juttatás maximális összege ban akár a minimálbér harminc százalékáig terjedı, azaz évi forint összegő is lehet az adó- és járulékmentes iskolakezdési támogatás. Mivel ez a támogatás mindkét szülınek adható, optimális esetben a támogatás értéke elérheti a gyermekenként Ft-ot. Az iskolakezdési támogatás egyszeri juttatás, ami a tanévkezdést megelızı és követı 60 napban, vagyis idén július 1. és október 31. között érvényesíthetı tankönyv, taneszköz és ruházat vásárlásakor. A munkáltató legtöbbször vásárlási utalványt ad a munkavállalóknak, mely beváltóhelyei között hipermarketek, papírboltok, könyvesbolt-hálózatok, ruházati üzletek találhatók. 3.Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, az esetenkénti pénzbeli támogatásnak, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére, melyek az alábbiakban kerülnek ismertetésre. A Gyvtv. 20. (1)-(3) bekezdése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülı vagy más törvényes képviselı, illetve a nagykorú rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elı. A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzıje 1 év idıtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha - nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, és 23. életévét még nem töltötte be, vagy - felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem töltötte be. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét a Gyvtv. 19. (2) bekezdése határozza meg. A települési önkormányzat jegyzıje megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy fıre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg: 12

13 a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, (az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2009-ben forint), aa) ha a gyermeket egyedülálló szülı, illetve más törvényes képviselı gondozza, vagy ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem töltötte be. b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fıre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen az alábbiakban meghatározott értéket. Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, jármővet, továbbá vagyoni értékő jogot kell érteni, amelynek egy fıre jutó értéke a gyermeket gondozó családban - külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy - együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülı vagy a tartásra köteles más törvényes képviselı életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő. A települési önkormányzat jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév július 1-jén fennáll a tárgyév július hónapjában, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít, melynek összege 2009-ben 5800 forint. 4.Kedvezményes gyermekétkeztetés A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvény 3. sz. mellékletének 17. pontja alapján a bölcsıdében, óvodában, az iskolában nappali rendszerő oktatásban, továbbá kollégiumban részt vevı gyermekek, tanulók után támogatás igényelhetı, akik a Gyvtv (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési-díj kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít. A bölcsıdés, óvodás, továbbá az 1-6. évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek után normatív kedvezményként kell biztosítani az intézményi térítési díj 100%-át. Az e körbe nem tartozó, de - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı tanulók után, - a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, 13

14 - a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók után az intézményi térítési díj 50%-át kell normatív kedvezményként biztosítani. A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerő oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani, de a kedvezményre való jogosultság csak egy jogcímen vehetı igénybe. A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetıje - a fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. Közös háztartásban élıként kell figyelembe venni: - a tizennyolc éven aluli, - a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerő oktatásban részt vevı, illetve felsıoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint - az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket. A központi költségvetésbıl lehívható hozzájárulás fajlagos összege ,- forint/fı/év. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 5-6. évfolyamos általános iskolás tanulók esetén további ,- forint/fı/év kiegészítı hozzájárulás illeti meg a fenntartót. 5.Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra a Gyvtv. 20/B -a alapján az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerő rendszeres szociális pénzellátásban, vagy idıskorúak járadékában részesül. A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıje - határozatlan idıre - állapítja meg, melynek havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a. A települési önkormányzat jegyzıje annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága - a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában - a július hónapra járó kiegészítı gyermekvédelmi támogatás összege mellett -, - a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó kiegészítı gyermekvédelmi támogatás összege mellett - pótlékot folyósít, melynek összege 2009-ben 8400 forint. A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat jegyzıje évente legalább egyszer felülvizsgálja. 14

15 6.Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, a Gyvtv a alapján, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került. Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülı vagy más törvényes képviselı a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél terjeszti elı. 15

16 HARMADIK RÉSZ 2009/2010-ES TANÉV KIEMELT HELYI FELADATAI 1.A módisított pedagógiai program alapján végezzük osztályban a nem szakrendszerő oktatást, különös figyelemmel az alábbi szakaszra, ill a munka adminisztrálására: A nem szakrendszerő órák adminisztrálása: Az osztálynapló megfelelı rovatába, a tananyag után NSZ jelölés és a fejlesztett kompetencia megjelölése, kék színnel. A bevezetés módszertana: A célok kiemelt fejlesztési területek szempontjai alapján a 4. évfolyam végén a tanulókat 3 csoportba soroljuk./kezdı középhaladó haladó/, a csoportbeosztásnál figyelembe vesszük az országos kompetenciamérések eredményeit is. A tanórákon, különös tekintettel a nem szakrendszerőekre, ezek figyelembevételével folyik a tananyag feldolgozás, az óravezetés. Ezen ismeretek birtokában választ a pedagógus módszert, ezen ismeretek birtokában diagnosztikus szóbeli értékelést alkalmazunk. A 6. osztályos kompetenciamérések során értékeljük a 2 éves ciklus eredményeit. Felelıs: nem szakrendszerő oktatást végzık Határidı: Csoportbeosztás: október Az éves belsıellenırzés keretében elvégezzük az intézmény igazgatóhelyettesének, tagintézmény-vezetıinek, munkaközösség-vezetıinek, technikai dolgozóinak teljesítményértékelését. Az elızı évben végzett értékelések rögzítése után aláírásra kerülnek, majd a személyi anyagban helyezzük el a dokumentumokat. Felelıs: Becs, igazgató Határidı: november Az integrációs munkánk minıségjavítása, ill. az SNI-s tanulókkal való foglalkozás hatékonysága miatt, ezen a tevékenységekre szakmai vezetıt bízunk meg, mely tevékenységet az integrációs pályázatból finanszírozunk. A megbízott kolléga az IPR menedzsment szakmai vezetıjeként dolgozik. Feladatai: pályázatok írása, nyomon követése, beszámolóinak elkészítése az iskolai IPR átdolgozása, beépítve az elızı év projektjeit képviseli az iskolát a referencia iskola mőhelymunkákban pontos, naprakész nyilvántartásokat vezet a HH, a HHH, ill. az SNI.s gyerekekrıl. Felelıs: igazgató Határidı: november

17 4.A kompetencia alapú oktatással kapcsolatos feladatok: A pályázattal elindult munka folytatása: Matematikai logika 4.o Szövegértés szövegalkotás 8. Német 5-8. Életpálya 7-8 Szoc.-életvitel 1 6 IKT 5-8 Azon évfolyamok, tantárgyak esetében, ahol nem állnak rendelkezésre a Sulinova által elkészített programcsomagok, elvárandó cél, hogy a külsı és a belsı képzések alapján elsajátított modern módszertani technikákat alkalmazzuk, különös tekintettel: Differenciált óravezetés Kooperatív technikák Projektek Csoportmunkák IKT A szövegértés szövegalkotás B képzésen megtanultak alkalmazása a tanórákon. Felelıs: nevelıtestület 5. A TÁMOP /08/A/2 Területi együttmőködések, társulások, hálózati tanulás "Tudásháló"-a Dél -dunántúli régióban pályázat Referenciaiskola státusszal kapcsolatos teendık: Kompetencia-alapú oktatás ill. IPR-el kapcsolatos megkeresések várhatók Fel kell készülni mindkét területen arra, hogy a fenti programokat adaptálni kívánó iskolák keresnek bennünket a jó gyakorlat átvétele érdekében A jó gyakorlat lehet az egész program pl:integráció, de lehet annak néhány eleme is pl: óvoda - iskola átmenet, vagy a projektjeink Várhatóan a fenti státusszal kapcsolatos képzésekre is sor kerül, mely érinti az iskola vezetését ill. az adaptációs területek képviselıit Felelıs: nevelıtestület 6. A tanév elején értékeljük a - 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet az integrációs rendszerben részt vevı intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása pályázat alapján megvalósult projekteket, az értékelés alapján átdolgozásra kerülnek, majd az adminisztrátor bekötés után iktatja ıket. Ezen projektek is részei a referenciaiskolai tevékenységünknek, megkeresés esetén a projektfelelısök adnak információt. OLVASÓSAROK Irodalmi és könyvtári foglalkozások klubnapközi projekt Projektfelelıs:Balaton Andrea Drogprevenciós projekt Projektfelelısök: Gyıri Lászlóné Baranyainé Helm Erika Kultúrák Hagyományok Napja EURÓPAI NAP- projekt Projektfelelısök: Némethné J.L.-Hikádiné J.M-Mihalovics Zs Játszunk együtt Projektfelelıs: Kocsis Ildikó Tanulmányi verseny /Kobaktörı 17

18 Projektfelelıs: Rasch Lászlóné Egyéni, kiscsoportos képességfejlesztés, fejlesztések. A siker útja Projektfelelıs: Nemesné S.E.: Klubnapközi projekt Projektfelelıs: Hikádiné J.M.: Felelıs: projektfelelısök Határidı: augusztus Az Országos Kompetencia mérések ez évi tapasztalatai alapján végezzük munkánkat. Az iskolai könyvtár részére beszerzésre kerültek fejlesztı kiadványok mely minden a mérésben érintett korosztály számára fejlesztési lehetıségeket kínálnak. Felelıs: munkaközösség-vezetık 8. Pályázatainkról 8.1. A Szent László Szakképzı Iskola és Kollégium Térségi Integrált Szakképzı Központ konzorciumi partnereként nyertünk az Oktatásért Közalapítvány OKA - által kiírt, a Pedagógiai fejlesztések, alternatív pedagógiák alkalmazása, a szakmai kompetenciák fejlesztése címő pályázatán. A pályázat címe: Az légy, aki vagy! A hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzető általános iskolai tanulók célzott fejlesztése és pályaorientációja a munkaerı-piaci sikeresség érdekében Iskolánk képviselıi: Csuhainé Tóth Csilla, Virág Éva, Sziget György Munkájukat a fejlesztési cél elérése érdekében minden lehetséges módon segíteni kell. Felelıs: nevelıtestület 8.2. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által meghirdetett TÁMOP szaktanácsadói névjegyzékre sikeres pályázatuk alapján felkerültek az alábbi kollégáink: Rasch Lászlóné: szociális, életviteli és környezeti Kompetenciaterületi mentor szaktanácsadó Virág Éva: szövegértés-szövegalkotás Kompetenciaterületi mentor szaktanácsadó Boda Zoltán: Intézményi folyamat-szaktanácsadó A kollégák részt vállalnak a referenciaiskolai tevékenységünkben, ill. képzésük után jogosítványuk lesz az UMFT pályázatainak megvalósításának segítésében az ország területén. Külsı munkájukat úgy kell megszervezni, hogy az ne jelentsen kiadást az intézménynek. Felelıs: ig.h.,tanácsadók 8.3. NCA pályázaton az alapítvány segítségével pályáztunk és nyertünk Ft támogatást a nyári kerékpártúrára. A felhasználás megtörtént, az elszámolás folyamatban van. Felelıs: Gazdasági ügyintézı, igazgató 18

19 /2009. (V.22.) OKM rendelete, az Integrált oktatás, ill. az azt folytató iskolák nevelıinek anyagi elismerésére kiírt pályázaton nyertünk az alábbiak szerint: Óvoda Fácánkert o óvodai fejlesztı program: Ft o pedagógusok kiegészítı illetményére felhasználható támogatási összeg szept. 1-tıl dec. 31-ig Ft Felelıs: óvodai nevelıtestület Ált. Iskola Bogyiszló o képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés Ft o pedagógusok kiegészítı illetményére felhasználható támogatási összeg szept. 1-tıl dec. 31-ig Ft A felhasználás részleteirıl az októberi értekezleten döntünk 8.5. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány által kiírt, a Tolna megye közoktatási intézményei tehetséggondozó munkájának támogatása a 2009/2010-es tanévben pályázaton Ft ot nyertünk. Felelıs: felsıs munka-közösség 8.6. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány által kiírt, a természettudományos tantárgyak taneszközeinek fejlesztés pályázaton Ft.ot nyertünk. Felelıs: felsıs munka-közösség, az érintett szaktanárok A fentiekbıl is látszik, hogy sok sikeres pályázat kerül ki az iskolából. A további eredményes munkához szükséges a pályázatok megjelenésének folyamatos figyelemmel kísérése, az elszámolások határidejének, tartalmának pontossága. 9. A partneriskolai kapcsolatokról: Ebben a tanévben fogadjuk a Falunapok alatt a schlitzi iskola delegációját. A fogadásról, a programról annak anyagi vonzatairól folyamatosan konzultálni kell az érintettekkel. Felelıs: Nemesné Sudár Edit, felsıs munka-közösség Terveink szerint a jövı nyáron, jutalomból a gyermek-tánccsoport tagjai utaznának Csíkcsicsóba, az ottani falunapra. Ez ügyben tartanak az egyeztetések a két iskola és a települések között. Felelıs: igazgató 10. Az elızı tanévben elvégzett teljesítményértékelések során megbeszélteket minden kollégám tartsa szem elıtt a napi munkavégzése során. Az évközi óralátogatások egyéni szempontsorai ezek lesznek. Felelıs: nevelıtestület 19

20 11. Továbbra is kiemelt terület a gyerekekkel való differenciált foglalkozás, úgy tanórán, mint azon kívül. A szülıkkel való találkozások alkalmáról (internetes is) hívjuk fel a figyelmüket a lehetıségekre, használjuk ki az iskolában és a diákoknál lévı informatikai eszközöket, tudást. Felelıs: nevelıtestület 12. Az elızı évhez hasonlóan, minden fogadóóra ill. szülıi értekezlet elıtti szerdán délután tartunk vezetıi értekezletet az elızı idıszak értékelésérıl, ill. a következı hónap terveirıl. A programokat szervezık erre az idıre adják le terveiket a munkaközösség-vezetıknek. Felelıs: igazgató 13. Két fontos dokumentum átdolgozására kerül sor az idén, az SZMSZ és a Házirend. A jelenleg érvényben lévı dokumentumainkba be kell építenünk a törvényi ill. az intézmény szerkezeti, tartalmi változásokat. Erre a tevékenységre a tagintézményekbıl delegált munka csoportot kérek fel. Felelıs: igazgató, tagintézmény vez. 14.Átalakulóban vannak a tankönyveink. A kiadók folyamatosan jelentetik meg az új NAT /kompetencia-alapú oktatás/alapján taneszközeiket. A 2010/2011 es tanév tankönyveit ennek szellemében kell megrendelnünk, ügyelve arra, hogy ez fokozatosan történjen, figyelemmel a tartós tankönyvekre. Folyamatosan figyeljük a tankönyvlistát, legyenek pontos, aktuális ismereteink. 15.Kérem, hogy minden leadandó tervet /munkaközösségi, szakköri, osztályfınöki stb/ az alábbi szempontok szerint készítsetek el/ és október elsı hétfıjére adjátok le. Tartalmi elemek: Helyzetelemzés:az adott csoport jellemzése, adatok, /kik,milyen létszámokkal, milyen csoportokban stb./. Célkitőzések: elérendı célok, tények, víziók. A célok elérése érdekében megvalósítandó tevékenységek és azok idı terve. Elvárható eredmény:/pl:akkor tekintem sikeresnek a szakkörömet, ha azt legalább 90%-os látogatás jellemzi, ennyi és ennyi tanuló versenyen szerepel, kiállítás, fellépés, szereplés, tantárgyi javítás, viselkedéskultúra, hátrányos helyzet csökken, tb. Formai elemek: Minden dokumentum szerkesztett formában készítendı el/word/,excel. A bető típus-méret: Times New Roman, 12, sorköz(1) A dokumentumok átláthatóak,vázlatosak, rövidek, de mégis tartalmasak legyenek! 20

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet)

Új Szöveges dokumentum Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet) Tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez (részlet) A jelen tájékoztató a 2007/2008. tanévi iskolai tankönyvrendelés lebonyolítását, a tankönyvellátás megszervezését segítő

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl

A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A 2012/2013-as tanév rendje Az emberi erıforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérıl A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdésének r) pontjában

Részletesebben

Az emberi erıforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjérıl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 115.

Az emberi erıforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjérıl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 115. Az emberi erıforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjérıl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1)

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Elıterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tőzifa

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 8/2004. (VI.1.), 8/2006. (VI.1.), 16/2010. (XII.17.) és 11/2011. (V.20.) rendeletekkel módosított 8/1998. (V.5.) rendelete a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl Szőcsi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

2011/2012-ES TANÉV RENDJE

2011/2012-ES TANÉV RENDJE 2011/2012-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDİSZAK Az elsı tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 182 A 12. osztályosoknak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

10. számú melléklet. Általános Iskola. rendje. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032 473. Önkormányzata. Vidáné Wéber Adrienn

10. számú melléklet. Általános Iskola. rendje. Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója: 032 473. Önkormányzata. Vidáné Wéber Adrienn 10. számú melléklet Intézmény neve: Gróf Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Iskolai tankönyvellátás rendje Intézmény székhelye, címe: 2315 Szigethalom Thököly u. 37. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRİL 3.sz. melléklet SZABÁLYZAT A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRİL A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (késıbbiekben Kt.), a tankönyvpiac rendjérıl szóló 2001. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: tankönyvpiac

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi

Az önkormányzati törvény fenti rendelkezése értelmében ezen elıterjesztés zárt ülés anyagát képezi A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján a képviselı-testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása illetıleg visszavonása,

Részletesebben

2. Értelmezı rendelkezések. E rendelet alkalmazásában: * módosította a 4/2004.(II.24.)KKÖT r. ** módosította a 25/2006. (X.26.) KKÖT r.

2. Értelmezı rendelkezések. E rendelet alkalmazásában: * módosította a 4/2004.(II.24.)KKÖT r. ** módosította a 25/2006. (X.26.) KKÖT r. KISZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2003 /V. 5./ KKÖT rendelete a rendszeres gyermekvédelmi támogatás és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról és a folyósítás feltételeirıl

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben