RÉSZLETES TANTÁRGY LAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZLETES TANTÁRGY LAP"

Átírás

1 Ok 1. FÉLÉV RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Orvostudomány (1): HUMÁN ANATÓMIA I. IBKHUM006_1M Human anatomy I. Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Prof. Dr. SZÉL ÁGOSTON, Semmelweis Egyetem, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet Dr. L. Kiss Anna, docens; u.az Szemeszter ŐSZI 1. Tantárgy felvételének előkövetelménye: - kollokvium 28 elm./28 gyak kötelező 4 Anyaga: általános sejttan, sejttani alapismeretek, szövettan Előadás Bevezetés a sejtbiológiába A sejt, mint a szövetek építő eleme (makromolekulák, morfológia) Génexpresszió, és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok Transzport folyamatok a sejtben: exo-és endocitózis, transzcitózis, vezikuláris transzport, intracelluláris emésztés Mitochondrium, és a mitochondriumban lezajló molekuláris mechanizmusok, peroxiszómák Fény-és elektronmikroszkópos kvantitatív vizsgálatok, morfometria Sejtosztódás, a sejtciklus szabályozása. Apopotózis, sejthalál, autofágia A sejt és környezete, receptorok, szignáltranszdukció Gyakorlat Vizsgáló módszerek, fény-és elektronmikroszkópia Immunhisztokémiai módszerek Sejtalkotók, tájékozódás elektronmikroszkópos felvételeken. Sejthártya Képanalizáló módszerek Képanalizáló módszerek gyakorlat A sejtváz, citoszkeleton, sejtközpont, sejten belüli mozgások Digitális mikroszkópia Apoptózis. FACS gyakorlat Tumorsejtbiológia Biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények I. Biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények II.

2 Alapszövetek II: Kötőszövet Vér, immunsejtek A szervezet fejlődése és öregedése, kronobiológia Alapszövetek III.: Támasztószövet, csontfejlődés Nyirokszervek Alapszövetek II.: Izomszövet Röhlich Pál: Szövettan, 1999

3 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány MATEMATIKAI ANALÍZIS IBKINF007_1M Mathematical Analysis Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. DINYA ELEK, docens, Semmelweis Egyetem EIFTI u.az ŐSZI 1. kollokvium 28 elm/28 gyak köt. 4 Tantárgy felvételének előkövetelménye: - Megismertetni a hallgatókkal a matematika fontos alapvető fejezeteit (halmazelmélet, határérték, valós függvények, deriválás, integrálás, mátrixműveletek, lineáris egyenletrendszerek megoldása), ezáltal a tantárgy anyaga a rá épülő tantárgyak követelményeit készíti elő. A tantárgy sikeres elvégzését követően a hallgatók képesek lesznek alapvető matematikai függvényeket értelmezni és kezelni, mely elengedhetetlen többek között a Biostatisztika és epidemiológiai mérések és a Statisztikai döntéstámogatás c. tárgyak sikeres elvégzéséhez illetve képesek lesznek a gazdasági folyamatok megértésére. Elvárás: értékelhető, önálló feladatmegoldás. A zárthelyi dolgozat ezeket a feladatokat tartalmazza. 1. Bevezetés a halmazelméletbe (halmazok és tulajdonságaik, leképezések). 2. Bevezetés a számelméletbe (számhalmazok és alapfogalmak) és az absztrakt algebrába (csoport, gyűrű, test és tulajdonságaik). 3. Komplex számok (alapfogalmak, műveletek). 4. Bevezetés a vektoralgebrába (alapfogalmak, műveletek, tulajdonságok, nevezetes egyenlőtlenségek). 5. Sorozatok (monotonitás, korlátosság, konvergencia). Sorozatok határértéke. 6. Sorok (részletösszeg-sorozat, sorok összege). Konvergencia kritériumok ZH írás: tematika 1-6. előadások anyaga / feladatmegoldás. 8. Függvények (alapfogalmak, nevezetes függvények). Függvények határértéke (végesben és végtelenben vett határérték). Függvények folytonossága (folytonosság, szakadások). 9. Függvények differenciálása (alapfogalmak, deriválási szabályok). Függvénydiszkusszió (teljes függvényvizsgálat a deriváltak segítségével). L' Hospital-szabály alkalmazása. Többváltozós függvények deriválása. 10. Függvények integrálása (határozott és határozatlan integrál). Improprius integrál. Kettős, hármas integrálok. 11. Integrálás alkalmazásai (terület, felszín, térfogat kiszámítása). Numerikus integrálás. 12. Bevezetés a differenciálegyenletek megoldásába. 13. Függvénysorozatok, függvénysorok, hatványsorok. Bevezetés a Fourier-analízisbe ZH írás: tematika előadások anyaga / feladatmegoldás. Félév végi aláírás, valamint az osztályzat kialakításának módja: TVSZ szerinti jelenlét, értékelhető zárthelyik. Kollokviumi vizsga. 1./ Thomas-féle Kalkulus I. (Magyar kiadás, főszerk.: Szász Domokos), TYPOTEX, Budapest, / Császár Ákos: Valós analízis I., Tankönyvkiadó, Budapest,

4 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségtudomány (1): GAZDASÁGI PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK IBKINF005_1M Health Sciences (1): Basics of Economics and Finances Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. PULAY GYULA, Semmelweis Egyetem, EIFTI egyetemi adjunktus ugyanaz ŐSZI 1. kollokvium Tantárgy felvételének előkövetelménye: - 42 ea köt. 3 Megismertetni a hallgatókat az egészségügyi szervezői munka során rendszeresen előforduló gazdasági, pénzügyi, számviteli fogalmakkal, alapvető összefüggésekkel. Az gazdasági, pénzügyi, számviteli alapfogalmak, alapvető összefüggések megbízható ismerete. 1. Közgazdaságtani alapfogalmak 2. A mikroökonómia fő kérdései 1. rész (alapfogalmak, piaci egyensúly és az ármechanizmus) 3. A mikroökonómia fő kérdései 2. rész, a piac szerkezete, a piaci hatékonyság, piaci kudarcok) 4. A makroökonómia fő kérdései 1. rész (alapfogalmak, a nemzetgazdasági teljesítmény mérése) 5. A makroökonómia fő kérdései 2. rész (a klasszikus és keynesi közgazdaságtan alapjai) 6. Költséggazdálkodás, gazdaságosság, jövedelmezőség, hatékonyság 7. Pénz, kamat, likviditás, cash-flow 8. Államháztartási ismeretek 9. A költségvetési gazdálkodás sajátosságai 10. A gazdasági tevékenység végzésének formái 11 Alapvető számviteli ismeretek 1. rész (alapfogalmak, alapelvek) 12. Alapvető számviteli ismeretek 2. rész (a számviteli beszámolás rendszere) 13. Ösztönzési rendszer 14. Vezetési ismeretek, vezetői számvitel, kontrolling Aláírás: 75%-os részvétel. Osztályzat: 20 feladat és 12 tesztkérdés alapján sikeres zárthelyi dolgozat. 1. Közgazdaság (Pannonica Kiadó, 2005.) oldal 2. Varian, H.J.: Mikroökonómia középfokon( KJK-KERSZÖV Kiadó) 1-5. fejezet 3. Egészség-gazdaságtan (Szerk. Gulácsi László) (Medicina Kiadó, 2005.) 3. fejezet, 8. fejezet 4. Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan (Akadémia Kiadó, 2010.) 5. Laáb Ágnes: Számviteli alapok Typotex Kiadó Budapest, Az egészségügyi intézmények controllingjának alapjai (Bodor Sz. és társai) (ECOM KVALITY, 2001.) 3. rész

5 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségtudomány (2) EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETELMÉLET ÉS - RENDSZERTUDOMÁNY IBKINF003_1M Health Care (2): Health organizational theory and system science Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Prof. Dr. GÉHER PÁL, EIFTI u.az ŐSZI 1. kollokvium 28 ea. Köt. 2 Tantárgy felvételének előkövetelménye: - 1. hét Bevezetés a rendszerelméletbe. 2. hét Az egészségügyi rendszer helye és szerepe egy ország életében. Az egészségügy szereplői. 3. hét Az egészségügyi rendszer felépítése, egyes elemei, kapcsolati pontjaik. Prevenció-kurációrehabilitáció egysége. 4. hét A prevenció alrendszere 5. hét A betegellátás alrendszere. Alapellátás. Szakellátás. Mentés. I. 6. hét A betegellátás alrendszere. Alapellátás. Szakellátás. Mentés. II. 7. hét A gyógyszerellátás alrendszere. 8. hét Az egészségügy irányítása. Hatósági feladatok az egészségügyben. 9. hét Az egészségügy finanszírozása. Forrásteremtési módok. Közfinanszírozás és magánfinanszírozás szerepe az egészségügy működtetésében. 10. hét Humán erőforrás az egészségügy működtetésében. 11. hét Orvostudományi kutatások rendszerelméleti megközelítésben. 12. hét Az egészségügyet meghatározó jogi környezet. 13. hét Globális kihívások az egészségügyben 14. hét Az EU egészségügyi rendszerei. Az egészségügyi reformok anatómiája Kettő zárthelyi elégségesre történő megírása. Kiselőadás vállalás.

6 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány FIZIKA ÉS BIOFIZIKA IBKFIZ004_1M Physics and biophysics Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Prof. KELLERMAYER MIKLÓS igazgató Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet ŐSZI 1 Tantárgy felvételének előkövetelménye: - kollokvium Dr. Smeller László egyetemi docens 14 elm/ 28 gyak köt. 3 Az orvosi alkalmazásokban fontos fizikai alapjelenségek áttekintése és kapcsolatuk a gyakorlati alkalmazásokkal. Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat. Ezek időpontja a 7. és 14. hét. Pótlási lehetőség a vizsgaidőszak 1. hetében lesz. Tantárgy tematikájának (tananyag) leírása (14 heti bontásban): 1. Fizikai mennyiségek, mértékegységek, prefixumok; Geometriai optika, fénysugár, Fermat-elv, fénytörés, teljes visszaverődés, leképezés, lencsék, lencserendszerek, mikroszkóp, szögnagyítás, az emberi szem képalkotása, élesség. 2. Fizikai optika, hullám II., Huygens-Fresnel-elv, fényinterferencia, fényelhajlás, diffrakció, inkoherens és koherens hullámok, fénypolarizáció, optikai anizotropia 3. Dinamika, mozgás, alakváltozás; Sebesség, gyorsulás, lendület, erők, Newton törvényei, Hooketörvény; Forgás, szögsebesség, periódusidő, frekvencia; Körmozgás, rezgőmozgás, kényszerrezgés, rezonancia; hullám I., perdület, forgatónyomaték; Egyensúly, sztatika 4. Munka, munkatétel, helyzeti és mozgási energia, teljesítmény, megmaradási tételek, tapadás, súrlódás; Hidrosztatika, Archimédész törvénye; Hidrodinamika, kontinuitási törvény, Bernoullitörvény; Turbulens és lamináris áramlás, belső súrlódás, Newton-féle súrlódási törvény, newtoni folyadék 5. Termodinamika, hő, hőmérséklet, belső energia, hőkapacitás, olvadáshő, forráshő, hőtágulás; Termodinamikai rendszer és környezet, extenzív és intenzív mennyiségek, makroállapot, hőmozgás, mikroállapot; Gázok, az ideális gáz hőmérséklete és nyomása, reális gáz 6. A termodinamika főtételei, kémiai potenciál, entrópia, Boltzmann-eloszlás; Termodinamikai potenciálok 7. Elektromos töltés, elektromos térerősség, elektromos munka, feszültség; Kondenzátor, kapacitás, kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása; Elektomos áram, Ohm-törvény, ellenállás, fajlagos ellenállás, vezetőképesség, fajlagos vezetőképesség 8. Terhelés, feszültség generátor, áramgenerátor, ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, Kirchhoff-törvények; Mágneses dipólus, mágneses tér 9. Elektromágneses indukció, önindukció, váltakozó áramú áramkörök, kapacitív és induktív ellenállás, elektromos teljesítmény, effektív feszültség és áram 10. A mikrovilág mozgásai, atomok, elektron, foton; Az anyag és a fény kettős természete, atommodellek, kvantumos viselkedés, néhány kísérleti bizonyíték a kvantumos viselkedésre 11. Atommag, radioaktivitás, bomlástípusok 12. Bomlástörvény 13. Sokatomos rendszerek, szilárdtestek, sávszerkezet, szennyezés, folyadékok, folydékkristályok 14. Elektromos alapáramkörök, feszültségosztó, RC-kör, LC-kör, félvezető áramköri elemek, dióda, tranzisztor Kettő tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges osztályzat és a mérési jegyzőkönyv elfogadása.

7 Damjanovich Fidy Szöllősi (szerk): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2005) A BSIM: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok (2005)

8 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségtudomány (2) EGÉSZSÉGÜGYI LATIN IBKNYE010_1M Heath Care (2): Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. Kovács Éva igazgató, Semmelweis Egyetem, Nyelvi Kommunikációs Központ ŐSZI 1. Tantárgy felvételének előkövetelménye(i): - gyak.jegy Dr. Ittzés Dániel PhD, nyelvtanár; uaz. 28 gyak. Köt. 2 Az egy félévig oktatott tárgy az egészségügyi szaknyelv alapjaival, különös tekintettel a szakkifejezések képzésével foglalkozik. Ezen belül a következő témakörökkel ismerkednek meg a hallgatók. 1. A deklináció fogalma, a főnevek és a melléknevek típusai, deklinálásuk; a melléknév egyeztetése a főnévvel; többszavas kifejezések az anatómiai, patológiai, gyógyszerészeti terminológiában: melléknévi és birtokos jelzős, prepozíciós szerkezetek. 2. Az orvosi és gyógyszerészeti terminusok képzése görög és latin elemekből. Az igék és névszók felhasználása a szakkifejezések képzésében, latin-görög terminusok kontrasztív megfigyelése, azonos alakú és hasonló alakú szavak az orvosi és gyógyszerészeti terminológiában. 3. A magyar orvosi szaknyelv és helyesírás legfontosabb kérdései: akadémiai irányelvek, hibaelemzés. A tárgy tematikája: 1. hét: Bevezetés az orvosi szaknyelvbe: a nyelvtani alapfogalmak (deklináció, főnév, melléknév, számnév, prepozíciós kifejezések). Rövid, I. deklinációs szavakat tartalmazó orvosi, gyógyszerészeti kifejezések elemzése, olvasása, fordítása latinról magyarra. Gyakorlatok I. deklinációs szavakkal. 2. hét: Rövid, II. deklinációs szavakat tartalmazó orvosi, gyógyszerészeti kifejezések elemzése, olvasása, fordítása latinról magyarra. Gyakorlatok II. deklinációs szavakkal. Az I II. deklináció melléknevei. 3. hét: Rövid, III. deklinációs szavakat tartalmazó orvosi, gyógyszerészeti kifejezések elemzése, olvasása, fordítása latinról magyarra. Gyakorlatok III. deklinációs szavakkal. I II. deklinációs melléknevek III. deklinációs főnevekkel. 4. hét: A III. deklináció főneveinek csoportosítása; melléknevek a III. deklinációban. Rövid, III. deklinációs szavakat tartalmazó orvosi, gyógyszerészeti kifejezések elemzése, olvasása, fordítása latinról magyarra. Diagnózisok és receptek olvasása. Gyakorlatok III. deklinációs szavakkal. 5. hét: Rövid, IV. deklinációs szavakat tartalmazó orvosi, gyógyszerészeti kifejezések elemzése. Gyakorlatok IV. deklinációs szavakkal. Diagnózisok és receptek olvasása. 6. hét: Rövid, V. deklinációs szavakat tartalmazó orvosi, gyógyszerészeti kifejezések elemzése. Gyakorlatok V. deklinációs szavakkal. Diagnózisok és receptek olvasása. 7. hét: Összefoglalás, diagnózisok, receptek olvasása 8. hét: I. zárthelyi dolgozat. Az orvosi, egészségügyi szaknyelv története, kialakulása. 9. hét: A latin igék szerepe az orvosi, egészségügyi terminusok kialakításában. Szóelemzések, tesztfeladatok. 10. hét: A görög igék szerepe az orvosi, egészségügyi terminusok kialakításában. Szóelemzések, tesztfeladatok. 11. hét: A latin névszók szerepe az orvosi, egészségügyi terminusok kialakításában. Szóelemzések, tesztfeladatok. 12. hét: A görög névszók szerepe az orvosi, egészségügyi terminusok kialakításában. Szóelemzések, tesztfeladatok. 13. hét: A gyógyszerészeti terminusok. Azonos alakú és hasonló alakú szavak az orvosi szaknyelvben. Az orvosi helyesírás legfontosabb kérdései. Tesztfeladatok. 14. hét: II. zárthelyi dolgozat, értékelés.

9 Belák Erzsébet: Lingua Latina medicinalis. Budapest, 2007, Semmelweis Kiadó. Belák Erzsébet: Orvosi terminológia. Budapest, 2005, Semmelweis Kiadó

10 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány TANULÁS- ÉS KUTATÁSMÓDSZERTAN IBKINF008_1M Learning and research methodology Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. DINYÁNÉ SZABÓ MARIANN tmts, Semmelweis Egyetem, EIFTI u.az. ŐSZI 1. Gyak.jegy. 14 ea./28 gyak. Köt. 3 Tantárgy felvételének előkövetelménye: - A hallgató sajátítsa el a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges készségeket, képességeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás megalapozásához szükséges. Ismerje meg egyéni képességeit és tudja fejleszteni azokat. A kutatásmódszertan témán belül cél, hogy a hallgatóképessé váljon: kutatási kérdés megfogalmazására, szakirodalom felkutatására, vizsgálat lefolytatására, az eredmények értékelésére és kutatási beszámolóformájában történő megírására. A szakdolgozat készítésének módszertani kérdései. A kurzus végére a hallgató képes legyen a tanulásmódszertan témában - saját tanulási stílusának felismerésére, értelmezésére, - tanulási terv készítésére - olvasási gyorsaság fejlesztésére A kurzus végére a hallgató képes legyen a kutatásmódszertan témában egy kutatási terv elkészítésére, egy kisebb elemszámú mintán. Az elemzésnek tartalmaznia kell a munka során használt eszközt, az adekvát statisztikai módszereket, egy összefüggés-vizsgálat ismertetését, az eredmények értelmező elemzését. 1. Tanulásmódszertan: a. Bevezetés: a tanulás fogalma, jellemzői, jövőképe, kompetenciák. b. A tanulás, mesterség: hatékony tanulás, tanulási motivációk. c. Olvasás, szövegértés, jegyzetkészítés, zárthelyi dolgozat. d. Tanulás és gondolkodás. e. Tanulási technikák, stílusok, stratégiák. f. Vizsga és stressz. 2. Kutatásmódszertan a. A tudományos megismerés jellemzői. b. Kutatás a gyakorlatban (koceptualilzáció): i. szakirodalmi tájékozódás, ii. tudományos közlemények formai, tartalmi szabályai iii. kutatási témák, - tervek elindítása (operacionalizáció) c. Kutatási módszerek. 3. Konzultáció Zárthelyi: 11. hét. Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban. Kiselőadás vállalása. 75% -os részvétel az órán. 1. Balogh László: Tanulási stratégiák, technikák és fejlesztésük. Debrecen, 1992.

11 2. Ben-Menachen, Michael: Vizsgaláz. Budapest, DAN, Schuster, M.: Vizsgadrukk. A vizsgára történő felkészülés legeredményesebb módszerei, Bp., Medicina, Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsőfokon. Krónika Nova Kiadó, Bp., Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, Tomcsányi P.: Általános kutatásmódszertan, Szt. István Egyetem, Csermely Péter [et al.]: Kutatás és közlés a természettudományokban, Osiris, 1999

12 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány TESTNEVELÉS I. IBKTSI009_1M Physical edication Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. KISS KÁLMÁN, igazgató Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sportközpont u.az ŐSZI 1. aláírás 28 gyak. Köt. 0 Tantárgy felvételének előkövetelménye: -..

13 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány POLGÁRI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI ISMERETEK IBKBVI011_1M Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): TÓTH FERDINÁND, Semmelweis Egyetem, Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság u.az ŐSZI 1. aláírás 2/ félév Köt. 0 Tantárgy felvételének előkövetelménye: - Az 1. modul előadásán a hallgatók megismerkednek - A polgári védelem fogalmával, céljával, feladataival. - Az évi genfi jegyzőkönyvek előírásaival. - A évi CV. honvédelmi, és az évi XXXVII. polgári védelmi törvény, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról szóló évi LXXIV. törvény, a 44/2007. (XII.29.) OM rendelet, és a 21/1998. (XII.27.) EüM. Rendeletek előírásaival. - Az állampolgárok polgári védelmi kötelezettségeivel. - A jogi alapokkal. - A polgári szervek vezetőinek polgári védelmi feladataival, kötelezettségeivel...

14 2. FÉLÉV RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Orvostudomány (2): HUMÁN ANATÓMIA II. IBKHUM006_2M Human Anatomy II. Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Prof. Dr. SZÉL ÁGOSTON, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet Dr. L. Kiss Anna, docens; u.az TAVASZI 2. kollokvium 28 elm./28 gyak kötelező Tantárgy felvételének előkövetelménye: Humán anatómia_i. IBKHUM006_1M 4 Anyaga: anatómiai ismeretek, szervek és szervrendszerek, idegi és hormonális szabályozás Előadás 1.) Általános bevezetés, alapfogalmak. Általános csont-ízület izomtan. Gyakorlatok 1.) Bevezetés az anatómiába, felső végtag csontjai, ízületei 2.) Gerinc és a mellkas 2.) Felső végtag izmai, erei, idegei 3.) Koponya 3.) Medence és az alsó végtag csontjai, ízületei, főbb izmai, idegei, erei 4.) A szív, szívfejlődés, keringési rendszer 4.) Fej, nyak anatómiája 5.) Légzőrendszer, tüdő-és bélfejlődés 5.) Szív anatómiája 6.) Táplálkozás, emésztés: Száj, garat, 6.) Mellüregi szervek, rekeszizom nyelőcső. Gyomor, vékonybelek, 7.) Máj, pancreas, blk hasüreg. 7.) Emésztőrendszer anatómiája 8.) Vese, vizeletelvezető rendszer, urogenitális rendszer 8.) Az emésztőrendszer szövettana 9.) Nemi szervek anatómiája és szövettana 9.) Vese, vizeletelvezető rendszer 10.) Az idegrendszer funkcionális egységei 10.) A vese és a vizeletelvezető rendszer szövettana 11.) Endokrin szabályozási rendszerek, MÚZEUM 11.)Idegszövet. Információ továbbítás az neuroendokrinológia idegrendszerben 13.) Érzékszervek 13.) Belsőelválasztású mirigyek, szövettana 14.)Sportfiziológia. Rehabilitáció biofiziológiája 14.) Ismétlő gyakorlat, konzultáció

15 A makroszkópos és mikroszkópos anatómia alapjai. Szerk: Dr. Wenger Tibor.

16 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Orvostudomány (3): ÉLETTAN - KÓRÉLETTAN IBKKOR031_1M Pathophysiology Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Prof. Dr. ROSIVALL LÁSZLÓ igazgató, Semmelweis Egyetem, Kórélettani Intézet Dr. Papp Enikő, tanársegéd; uaz TAVASZI 2. kollokvium 28 ea/ 28 gyak Köt. 4 Tantárgy felvételének előkövetelménye: Humán anatómia_i. IBKHUM006_1M A tantárgy az egészségügyi ügyvitelszervező hallgatókat megismerteti az emberi szervezet működésének élettani alapjaival és a leggyakoribb betegségek kórélettani hátterével, ezek diagnosztizálási lehetőségeivel. Az előadási és gyakorlati anyagok és a tankönyv alapján egységes tájékozottság a humán élettan és kórélettan alapjaiban. hét Előadás tematika hét Gyakorlati tematika 1. Bevezetés. A tantárgy célja. A betegség fogalmának történeti áttekintése mi a normális és mi a kóros? 1. EKG alapismeretek. A normál EKG elemzése Sejtélettan, a plazmamembránok felépítése. Transzportrendszerek. A membránpotenciál. Az intracelluláris és membránreceptorok felépítése és működése. 2. A szervezet védekező rendszerei. A gyulladás. A gyulladás fogalma, a gyulladásos reakció okai és formái. A mikrocirkuláció változásai gyulladásban. A gyulladásban résztvevő fontosabb mediátorok, fehérjerendszerek. A kemotaxis, kemokinzis, és a fagocitózis mechanizmusa. 2. A plazmafehérjék és a gyulladás laboratóriumi diagnosztikája 3. Az immunrendszer felépítése és működése. A celluláris és humorális immunitás alapjai. Az antigén prezentálása, a T és B sejtek aktiválása. Az immunválasz végrehajtó mechanizmusai. Az immunválasz szabályzása. Az immunrendszer kóros működése, a túlérzékenységi reakciók és az autoimmun betegségek. 3. Az immunrendszer működésének laboratóriumi vizsgálata 4. Laboratóriumi eljárások a diagnosztikában 4. Preanalitika, analitika,

17 és a kutatásban A klinikai laboratórium felépítése. Vizsgálati anyagok, mintavételi eljárások. Mérőműszerek és automatikus mérőberendezések. Néhány alapvető laboratóriumi paraméter meghatározási elve posztanalitika. Minták, mérőmódszerek, validálás. 5. A felszívódás élet- és kórélettana. A tápcsatorna motoros és szekréciós működése. Lebontás és felszívódás a tápcsatornában. Nyelőcső, gyomor és hasnyálmirigy betegségek patomechanizmusa. 5. A tápcsatorna működésének laboratóriumi vizsgálata 6. Az energiaforgalom élet- és kórélettana. Az energiaszükséglet, a kalorikus ciklus és szabályzása. Az éhezés szakaszai. Az elhízás diagnosztikus kritériumai, gyakorisága, patomechanizmusa és szövődményei. 6. A zsíranyagcsere laboratóriumi vizsgálata A zsíranyagcsere élet- és kórélettana. A lipoproteinek szerkezete és anyagcseréje. Az exogén és endogén lipidek szállítása, koleszterintranszport a periférián. Néhány fontos hyperlipoproteinaemia. 7. A szénhidrátanyagcsere élettana és zavarai. Az 1-es 2-es és típusú diabetes mellitus kórélettana A cukorbetegség lényege, vezető tünetei, felosztása,diagnosztikai kritériumai. A diabétesz mint komplex anyagcserezavar. A cukorbetegség szövődményei. 7. A szénhidrátanyagcsere laboratóriumi vizsgálata Az atherosclerosis 8. A máj működése. A máj szerepe a szénhidrát-, zsír- és fehérjeanyagcserében. A máj méregtelenítő működése. Az alkohol lebontása és a bilirubin kiválasztása. A májártalmak felosztása. Sárgaság, cirrhosis, vírushepatitisek. 8. A máj működésének laboratóriumi vizsgálata 9. A vérképző rendszer normális és kóros működése. A vérképzés mechanizmusa, a granulocyta és eritrocyta képzés. Az anémiák és a leukémiák patomechanizmusa. 9. A haematológia alapjai. A vérképzés alakos elemeinek vizsgálómódszerei. Kenetkészítés és festési eljárások. A normális perifériás és csontvelőkenet. A vörösvérsejt- és fehérvérsejtképzés morfológiája. 10. A keringési rendszer élet- és kórélettana. A szív működése. Ingerképzés és ingerületvezetés a szívben. A szívizom összehúzódása, a szívciklus. A vérkeringés szabályozása. A szívelégtelenség, a sokk és a szívinfarktus patomechanizmusa. 10. Ritmuszavarok és miokardiális infarktus diagnosztikája az EKG-n.

18 11. A légzőrendszer működése. A tüdő és a mellkas mechanikája. A légzési gázok szállítása. A ventiláció és a gázcsere. A légzés szabályozása. A légzési elégtelenség és az aszthma patomechanizmusa. 11. A légzésfunkciós vizsgálatok alapjai 12. A veseműködés élet- és kórélettana. A vese szerkezete és véráramlása. Transzportfolyamatok a csatornarendszerben. A veseműködés szabályzása. Akut és krónikus veseelégtelenség. 12. A vese működésének laboratóriumi vizsgálata 13. A só- és vízháztartás élet- és kórélettana. A sav-bázis egyensúly szabályzása. 13. A só- vízháztartás és a sav- bázis egyensúly laboratóriumi vizsgálata 14. Az endokrin működés élet- és kórélettana. A hypothalamus-hypophysis rendszer felépítése és működése. A pajzsmirigy és a mellékvese funkciói.az endokrin rendszer hipo- és hiperfunkciós kórképei. 14. Endokrin kórképek laboratóriumi diagnosztikája. A gyakorlatokon végzett munka értékelése aláírással történik. Kollokvium: A félév végén a hallgatók kötelező kollokviumot tesznek, a kollokviumi eredmények megállapítása 5 fokozatú értékeléssel történik. Kötelező: Ormai Sándor: Élettan-Kórélettan, Semmelweis Kiadó, 2002 Ajánlott: Szollár Lajos: Kórélettan, Semmelweis Kiadó, 2001 Kórélettani vademecum I-II: szerk: Gáti, Szollár, Szombath, SE KODK, 2003

19 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány ALGEBRA, VALÓSZÍNŰSÉGELMÉLET Algebra IBKINF032_1M Algebra, Theory of probability Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. DINYA ELEK, docens, Semmelweis Egyetem EIFTI u.az TAVASZ 2. kollokvium 28 elm./28 gyak. köt. 4 Tantárgy felvételének előkövetelménye: Matematikai analízis IBKINF007_1M Megismertetni a hallgatókkal a matematika további alapvető fejezeteit (kombinatórika, valószínűségszámítás). A tantárgy anyaga a matematikai analízisre épül, és előkészíti a rá épülő tantárgyak követelményeit. A tantárgy sikeres elvégzését követően a hallgatók képesek lesznek a kombinatorika és a valószínűség-számítás alkalmazására, az ilyen jellegű problémák kezelésére, mely elengedhetetlen többek között a Biostatisztika és epidemiológiai mérések, Statisztikai döntéstámogatás c. tantárgyak sikeres elvégzéséhez. Cél: értékelhető, önálló feladatmegoldás. A zárthelyi dolgozat ezeket a feladatokat tartalmazza. 1. Kombinatorika I.: permutációk. Variációk. Kombinációk. 2. Kombinatorika II.: binomiális és polinomiális tétel. Binomiális együtthatók tulajdonságai. Generátorfüggvény. 3. Eseményalgebra: elemi és összetett események. Műveletek eseményekkel. Fontosabb eseményalgebrai tételek. 4. Valószínűségszámítás elemei I.: Kolmogorov axiómák. Relatív gyakoriság. Valószínűségi algebra. Klasszikus valószínűségi algebra. Geometriai valószínűségi mező. 5. Valószínűségszámítás elemei II.: tételek. Feltételes valószínűség. Szorzási szabályok. Teljesvalószínűség tétele. Bayes-tétel. Események függetlensége. 6. Valószínűségi változók: valószínűségi változó és eloszlásfüggvénye. Eloszlásfüggvény tulajdonságai. Diszkrét és folytonos valószínűségi változók, sűrűségfüggvény. Várhatő érték, szórás. Nevezetes diszkrét eloszlások és folytonos eloszlások. 7. Markov és Csebisev egyenlőtlenségek. Nagy számok gyenge törvénye. Nagy számok erős törvénye. Sztochasztikus konvergencia. Glivenko tétele. 8. ZH írás: tematika az 1-7 előadások anyaga / feladatmegoldás. 9. Többdimenziós valószínűségi változók I.: diszkrét valószínűségeloszlások. Valószínűségi vektorváltozók. Perem-eloszlás és perem-sűrűségfüggvények. Valószínűségi változók függetlensége. 10. Többdimenziós valószínűségi változók II.: transzformált valószínűségi vektorok.várható értékre és szórásra vonatkozó tételek. Nagy számok törvényének Csebisev féle alakja. Korrelációs együttható. Az n dimenziós normális eloszlás. 11. Feltételes valószínűségi eloszlások: feltételes eloszlás és sűrűségfüggvény. Feltételes várható érték. Első és másodfajú regresszió. 12. Központi határeloszlás tétele: generátorfüggvény. Karakterisztikus függvény. Markov láncok. Bolyongási probléma. 13. További valószínűségeloszlások: gamma-, béta-, Student-, F-, z, khí-négyzet, Poisson-, Weibull-eloszlás. 14. ZH írás: tematika a 9-13 előadások anyaga / feladatmegoldás..

20 Félév végi aláírás, valamint az osztályzat kialakításának módja: TVSZ szerinti jelenlét, értékelhető zárthelyik. Kollokviumi vizsga. Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban, Medicina Kiadó, 2001,2007,2011 Solt György: Valószínűség-számítás, Műszaki Kiadó, 1973.

21 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány BIOETIKA IBKMAG029_1M Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. Túry Ferenc, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet) Dr. Lőrincz Jenő, tanácsadó; u.az. TAVASZI 2. kollokvium 28 ea köt. Tantárgy felvételének előkövetelménye: - 2 a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi egészségügyi, szervezési és vezetési gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy "rányissa" a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére. b.) Olyan fogalmi logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását. c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti az informatikust/egészségügyi szervezőt abban, hogy a betegek, a kísérleti személyek, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa. d.) Segíteni az egészségügyi döntéshozókat, jogszabály-alkalmazókat abban, hogy erkölcsi ítéleteikben is tükrözhessék az egyén az egészségügy és a társadalom felelősségét az egészség fenntartásában 1. Az etika a filozófia és a tudományok rendszerében: A társadalmi magatartás szabályozása és az erkölcs. Erkölcs és jog. Gazdaság, környezet, egészség és jog. Bioetika, orvosi etika. 2. Etikai irányzatok, különös tekintettel az európai gondolkodásra: Evolúciós, approbációs, utilitarista, deontológiai, természetjogi, egzisztencialista etikák (Darwin, Kropotkin, Durkheim, II. János Pál, Schweitzer, Kierkegaard, Heidegger). 3. Bioetikai alapfogalmak, elvek: Az etikus cselekvés normái. Megnyilvánulásuk az egészségügyi ellátásban. Erkölcsi értékek. Autonómia, bizalom, identitástudat (elkötelezettség), igazmondás, igazságosság, jót tevés, "primum non nocere", személyes integritás. 4. Igazságosság az egészségügyben: Az egészségügyi ellátás (orvostudomány) fejlődése. A piac szerepe. Tőke, pénzügyi alapok, elosztás. Makro- és mikroallokáció. Nemzeti egészségügy, népegészség, személyes egészség (jóllét). Köz- és egyéni felelősség. 5. Jog az egészséghez: Egészség és betegség fogalma. Ki "normális"? "Egészség-" és "betegség"- magatartás. Az egészség fizikális, pszichés és szociális összetevői. Az egészségügyi ellátáshoz való egyéni hozzájutás lehetőségei. Költség és haszon elve a kezelésben. Egyenlőtlenségek (alkotmányos elvek és társadalmi gyakorlat ellentmondásai). 6. Egzisztencia és betegség: A betegség mint sorsesemény. Betegszerep, orvosszerep. Betegjogok. A pszichiátriai betegek ellátásának sajátosságai erkölcsi és jogi szempontból. Életmentő és ritka eljárások, eszközök. A sürgősségi és intenzív orvosi ellátás erkölcsi és jogi vonatkozásai. 7. Tájékoztatás és hozzájárulás: A betegek tájékoztatása betegségükről, kezelésükről. A tájékoztatás folyamata (vizsgáló eljárások, diagnózis, kezelés, alternatívák, a kezelés elmaradása és annak következményei, prognózis), stílusa. A beteg hozzájárulása. Dokumentáció. A "tájékozottságon alapuló beleegyezés" ("informed consent") mint jogintézmény. 8. A személyes adatok védelme az egészségügyben: Az egészségügyben együttműködők kapcsolatai. Információs rendszerek az egészségügyben. A személyiségi jogok és az egészséggel-betegséggel kapcsolatos adatok védelme. Orvosi titok, titokvédelem. 9. Az élet kezdetének bioetikai vonatkozásai: Az emberi embrió jogállása. Magzatvédelem. A művi vetélés erkölcsi és jogi vonatkozásai. Beavatkozás az emberi génállományba (genetikai manipulációk, génsebészet, genetikai tanácsadás). Az ún. reprodukciós medicina sajátos etikai problémái (in vitro

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Egészségfejlesztés ETVNT6001 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Funkcionális anatómia I. ETAET6024 2. elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009. Debrecenii Egyetem Orvos- és Egészségtudományii Centrum Egészségügyii Kar Egészségügyii Gondozás és Prevenciió Allapszak Védőnő Szakiirány 2008/2009. 1 "Jön hozzád, ha esik, ha hó szakad, s mondja, hogy

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK (1. SZEMESZTER)

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK (1. SZEMESZTER) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK (1. SZEMESZTER) BIZTONSÁGTECHNIKA ÉS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Kórházhigiénés Osztály, Alkalmazott Kémiai Tanszék, OMSz Kredit: 2 1. szemeszter Óraszám/félév: - 18 10 3x3 óra elmélet Kórházhigiéne,

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gazdasági matematika SÜ1101 I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok

Részletesebben

TANREND 2013/2014. Elektív és fakultatív tárgyak ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

TANREND 2013/2014. Elektív és fakultatív tárgyak ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2013/2014 Elektív és fakultatív tárgyak 1 1. szemeszter OOE-AKF Alapfogalmak és közlési funkciók az angol orvosi szaknyelvben

Részletesebben

Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez

Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-11/2011/EAHUF RADIOGRÁFUS szakképesítés

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Az iskola képzési rendje...6 Az általános gimnáziumi képzés 9

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez 2011. Ne Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-8/2011/EAHUF MŰTŐTECHNIKUS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

Villamos-mérnökasszisztens

Villamos-mérnökasszisztens Tájékoztató Villamos-mérnökasszisztens Felsőfokú Szakképzés Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Tanszékcsoport 2006 Bevezetés A Debreceni Egyetemen először indul a Villamos-mérnökasszisztens

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995 Engedélyszám: 20303/95. A Népjóléti Minisztérium megbízásából a program (tanterv) készítésének munkálatait koordinálta:

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER SZAK MŰSZAKI MENEDZSER SZAK (BSc) ALAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: műszaki menedzser A szakirányok megnevezése: gépész szakirány

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7)

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Tantárgyi program KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Pénzügy és számvitel (BA) levelező szak II. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan I. (AV_PLA206-K7) 2.

Részletesebben