RÉSZLETES TANTÁRGY LAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZLETES TANTÁRGY LAP"

Átírás

1 Ok 1. FÉLÉV RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Orvostudomány (1): HUMÁN ANATÓMIA I. IBKHUM006_1M Human anatomy I. Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Prof. Dr. SZÉL ÁGOSTON, Semmelweis Egyetem, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet Dr. L. Kiss Anna, docens; u.az Szemeszter ŐSZI 1. Tantárgy felvételének előkövetelménye: - kollokvium 28 elm./28 gyak kötelező 4 Anyaga: általános sejttan, sejttani alapismeretek, szövettan Előadás Bevezetés a sejtbiológiába A sejt, mint a szövetek építő eleme (makromolekulák, morfológia) Génexpresszió, és az azzal kapcsolatos sejtorganellumok Transzport folyamatok a sejtben: exo-és endocitózis, transzcitózis, vezikuláris transzport, intracelluláris emésztés Mitochondrium, és a mitochondriumban lezajló molekuláris mechanizmusok, peroxiszómák Fény-és elektronmikroszkópos kvantitatív vizsgálatok, morfometria Sejtosztódás, a sejtciklus szabályozása. Apopotózis, sejthalál, autofágia A sejt és környezete, receptorok, szignáltranszdukció Gyakorlat Vizsgáló módszerek, fény-és elektronmikroszkópia Immunhisztokémiai módszerek Sejtalkotók, tájékozódás elektronmikroszkópos felvételeken. Sejthártya Képanalizáló módszerek Képanalizáló módszerek gyakorlat A sejtváz, citoszkeleton, sejtközpont, sejten belüli mozgások Digitális mikroszkópia Apoptózis. FACS gyakorlat Tumorsejtbiológia Biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények I. Biotechnológia, génmanipulációk, transzgenikus élőlények II.

2 Alapszövetek II: Kötőszövet Vér, immunsejtek A szervezet fejlődése és öregedése, kronobiológia Alapszövetek III.: Támasztószövet, csontfejlődés Nyirokszervek Alapszövetek II.: Izomszövet Röhlich Pál: Szövettan, 1999

3 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány MATEMATIKAI ANALÍZIS IBKINF007_1M Mathematical Analysis Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. DINYA ELEK, docens, Semmelweis Egyetem EIFTI u.az ŐSZI 1. kollokvium 28 elm/28 gyak köt. 4 Tantárgy felvételének előkövetelménye: - Megismertetni a hallgatókkal a matematika fontos alapvető fejezeteit (halmazelmélet, határérték, valós függvények, deriválás, integrálás, mátrixműveletek, lineáris egyenletrendszerek megoldása), ezáltal a tantárgy anyaga a rá épülő tantárgyak követelményeit készíti elő. A tantárgy sikeres elvégzését követően a hallgatók képesek lesznek alapvető matematikai függvényeket értelmezni és kezelni, mely elengedhetetlen többek között a Biostatisztika és epidemiológiai mérések és a Statisztikai döntéstámogatás c. tárgyak sikeres elvégzéséhez illetve képesek lesznek a gazdasági folyamatok megértésére. Elvárás: értékelhető, önálló feladatmegoldás. A zárthelyi dolgozat ezeket a feladatokat tartalmazza. 1. Bevezetés a halmazelméletbe (halmazok és tulajdonságaik, leképezések). 2. Bevezetés a számelméletbe (számhalmazok és alapfogalmak) és az absztrakt algebrába (csoport, gyűrű, test és tulajdonságaik). 3. Komplex számok (alapfogalmak, műveletek). 4. Bevezetés a vektoralgebrába (alapfogalmak, műveletek, tulajdonságok, nevezetes egyenlőtlenségek). 5. Sorozatok (monotonitás, korlátosság, konvergencia). Sorozatok határértéke. 6. Sorok (részletösszeg-sorozat, sorok összege). Konvergencia kritériumok ZH írás: tematika 1-6. előadások anyaga / feladatmegoldás. 8. Függvények (alapfogalmak, nevezetes függvények). Függvények határértéke (végesben és végtelenben vett határérték). Függvények folytonossága (folytonosság, szakadások). 9. Függvények differenciálása (alapfogalmak, deriválási szabályok). Függvénydiszkusszió (teljes függvényvizsgálat a deriváltak segítségével). L' Hospital-szabály alkalmazása. Többváltozós függvények deriválása. 10. Függvények integrálása (határozott és határozatlan integrál). Improprius integrál. Kettős, hármas integrálok. 11. Integrálás alkalmazásai (terület, felszín, térfogat kiszámítása). Numerikus integrálás. 12. Bevezetés a differenciálegyenletek megoldásába. 13. Függvénysorozatok, függvénysorok, hatványsorok. Bevezetés a Fourier-analízisbe ZH írás: tematika előadások anyaga / feladatmegoldás. Félév végi aláírás, valamint az osztályzat kialakításának módja: TVSZ szerinti jelenlét, értékelhető zárthelyik. Kollokviumi vizsga. 1./ Thomas-féle Kalkulus I. (Magyar kiadás, főszerk.: Szász Domokos), TYPOTEX, Budapest, / Császár Ákos: Valós analízis I., Tankönyvkiadó, Budapest,

4 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségtudomány (1): GAZDASÁGI PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK IBKINF005_1M Health Sciences (1): Basics of Economics and Finances Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. PULAY GYULA, Semmelweis Egyetem, EIFTI egyetemi adjunktus ugyanaz ŐSZI 1. kollokvium Tantárgy felvételének előkövetelménye: - 42 ea köt. 3 Megismertetni a hallgatókat az egészségügyi szervezői munka során rendszeresen előforduló gazdasági, pénzügyi, számviteli fogalmakkal, alapvető összefüggésekkel. Az gazdasági, pénzügyi, számviteli alapfogalmak, alapvető összefüggések megbízható ismerete. 1. Közgazdaságtani alapfogalmak 2. A mikroökonómia fő kérdései 1. rész (alapfogalmak, piaci egyensúly és az ármechanizmus) 3. A mikroökonómia fő kérdései 2. rész, a piac szerkezete, a piaci hatékonyság, piaci kudarcok) 4. A makroökonómia fő kérdései 1. rész (alapfogalmak, a nemzetgazdasági teljesítmény mérése) 5. A makroökonómia fő kérdései 2. rész (a klasszikus és keynesi közgazdaságtan alapjai) 6. Költséggazdálkodás, gazdaságosság, jövedelmezőség, hatékonyság 7. Pénz, kamat, likviditás, cash-flow 8. Államháztartási ismeretek 9. A költségvetési gazdálkodás sajátosságai 10. A gazdasági tevékenység végzésének formái 11 Alapvető számviteli ismeretek 1. rész (alapfogalmak, alapelvek) 12. Alapvető számviteli ismeretek 2. rész (a számviteli beszámolás rendszere) 13. Ösztönzési rendszer 14. Vezetési ismeretek, vezetői számvitel, kontrolling Aláírás: 75%-os részvétel. Osztályzat: 20 feladat és 12 tesztkérdés alapján sikeres zárthelyi dolgozat. 1. Közgazdaság (Pannonica Kiadó, 2005.) oldal 2. Varian, H.J.: Mikroökonómia középfokon( KJK-KERSZÖV Kiadó) 1-5. fejezet 3. Egészség-gazdaságtan (Szerk. Gulácsi László) (Medicina Kiadó, 2005.) 3. fejezet, 8. fejezet 4. Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan (Akadémia Kiadó, 2010.) 5. Laáb Ágnes: Számviteli alapok Typotex Kiadó Budapest, Az egészségügyi intézmények controllingjának alapjai (Bodor Sz. és társai) (ECOM KVALITY, 2001.) 3. rész

5 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségtudomány (2) EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZETELMÉLET ÉS - RENDSZERTUDOMÁNY IBKINF003_1M Health Care (2): Health organizational theory and system science Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Prof. Dr. GÉHER PÁL, EIFTI u.az ŐSZI 1. kollokvium 28 ea. Köt. 2 Tantárgy felvételének előkövetelménye: - 1. hét Bevezetés a rendszerelméletbe. 2. hét Az egészségügyi rendszer helye és szerepe egy ország életében. Az egészségügy szereplői. 3. hét Az egészségügyi rendszer felépítése, egyes elemei, kapcsolati pontjaik. Prevenció-kurációrehabilitáció egysége. 4. hét A prevenció alrendszere 5. hét A betegellátás alrendszere. Alapellátás. Szakellátás. Mentés. I. 6. hét A betegellátás alrendszere. Alapellátás. Szakellátás. Mentés. II. 7. hét A gyógyszerellátás alrendszere. 8. hét Az egészségügy irányítása. Hatósági feladatok az egészségügyben. 9. hét Az egészségügy finanszírozása. Forrásteremtési módok. Közfinanszírozás és magánfinanszírozás szerepe az egészségügy működtetésében. 10. hét Humán erőforrás az egészségügy működtetésében. 11. hét Orvostudományi kutatások rendszerelméleti megközelítésben. 12. hét Az egészségügyet meghatározó jogi környezet. 13. hét Globális kihívások az egészségügyben 14. hét Az EU egészségügyi rendszerei. Az egészségügyi reformok anatómiája Kettő zárthelyi elégségesre történő megírása. Kiselőadás vállalás.

6 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány FIZIKA ÉS BIOFIZIKA IBKFIZ004_1M Physics and biophysics Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Prof. KELLERMAYER MIKLÓS igazgató Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet ŐSZI 1 Tantárgy felvételének előkövetelménye: - kollokvium Dr. Smeller László egyetemi docens 14 elm/ 28 gyak köt. 3 Az orvosi alkalmazásokban fontos fizikai alapjelenségek áttekintése és kapcsolatuk a gyakorlati alkalmazásokkal. Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat. Ezek időpontja a 7. és 14. hét. Pótlási lehetőség a vizsgaidőszak 1. hetében lesz. Tantárgy tematikájának (tananyag) leírása (14 heti bontásban): 1. Fizikai mennyiségek, mértékegységek, prefixumok; Geometriai optika, fénysugár, Fermat-elv, fénytörés, teljes visszaverődés, leképezés, lencsék, lencserendszerek, mikroszkóp, szögnagyítás, az emberi szem képalkotása, élesség. 2. Fizikai optika, hullám II., Huygens-Fresnel-elv, fényinterferencia, fényelhajlás, diffrakció, inkoherens és koherens hullámok, fénypolarizáció, optikai anizotropia 3. Dinamika, mozgás, alakváltozás; Sebesség, gyorsulás, lendület, erők, Newton törvényei, Hooketörvény; Forgás, szögsebesség, periódusidő, frekvencia; Körmozgás, rezgőmozgás, kényszerrezgés, rezonancia; hullám I., perdület, forgatónyomaték; Egyensúly, sztatika 4. Munka, munkatétel, helyzeti és mozgási energia, teljesítmény, megmaradási tételek, tapadás, súrlódás; Hidrosztatika, Archimédész törvénye; Hidrodinamika, kontinuitási törvény, Bernoullitörvény; Turbulens és lamináris áramlás, belső súrlódás, Newton-féle súrlódási törvény, newtoni folyadék 5. Termodinamika, hő, hőmérséklet, belső energia, hőkapacitás, olvadáshő, forráshő, hőtágulás; Termodinamikai rendszer és környezet, extenzív és intenzív mennyiségek, makroállapot, hőmozgás, mikroállapot; Gázok, az ideális gáz hőmérséklete és nyomása, reális gáz 6. A termodinamika főtételei, kémiai potenciál, entrópia, Boltzmann-eloszlás; Termodinamikai potenciálok 7. Elektromos töltés, elektromos térerősség, elektromos munka, feszültség; Kondenzátor, kapacitás, kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása; Elektomos áram, Ohm-törvény, ellenállás, fajlagos ellenállás, vezetőképesség, fajlagos vezetőképesség 8. Terhelés, feszültség generátor, áramgenerátor, ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, Kirchhoff-törvények; Mágneses dipólus, mágneses tér 9. Elektromágneses indukció, önindukció, váltakozó áramú áramkörök, kapacitív és induktív ellenállás, elektromos teljesítmény, effektív feszültség és áram 10. A mikrovilág mozgásai, atomok, elektron, foton; Az anyag és a fény kettős természete, atommodellek, kvantumos viselkedés, néhány kísérleti bizonyíték a kvantumos viselkedésre 11. Atommag, radioaktivitás, bomlástípusok 12. Bomlástörvény 13. Sokatomos rendszerek, szilárdtestek, sávszerkezet, szennyezés, folyadékok, folydékkristályok 14. Elektromos alapáramkörök, feszültségosztó, RC-kör, LC-kör, félvezető áramköri elemek, dióda, tranzisztor Kettő tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges osztályzat és a mérési jegyzőkönyv elfogadása.

7 Damjanovich Fidy Szöllősi (szerk): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2005) A BSIM: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok (2005)

8 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségtudomány (2) EGÉSZSÉGÜGYI LATIN IBKNYE010_1M Heath Care (2): Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. Kovács Éva igazgató, Semmelweis Egyetem, Nyelvi Kommunikációs Központ ŐSZI 1. Tantárgy felvételének előkövetelménye(i): - gyak.jegy Dr. Ittzés Dániel PhD, nyelvtanár; uaz. 28 gyak. Köt. 2 Az egy félévig oktatott tárgy az egészségügyi szaknyelv alapjaival, különös tekintettel a szakkifejezések képzésével foglalkozik. Ezen belül a következő témakörökkel ismerkednek meg a hallgatók. 1. A deklináció fogalma, a főnevek és a melléknevek típusai, deklinálásuk; a melléknév egyeztetése a főnévvel; többszavas kifejezések az anatómiai, patológiai, gyógyszerészeti terminológiában: melléknévi és birtokos jelzős, prepozíciós szerkezetek. 2. Az orvosi és gyógyszerészeti terminusok képzése görög és latin elemekből. Az igék és névszók felhasználása a szakkifejezések képzésében, latin-görög terminusok kontrasztív megfigyelése, azonos alakú és hasonló alakú szavak az orvosi és gyógyszerészeti terminológiában. 3. A magyar orvosi szaknyelv és helyesírás legfontosabb kérdései: akadémiai irányelvek, hibaelemzés. A tárgy tematikája: 1. hét: Bevezetés az orvosi szaknyelvbe: a nyelvtani alapfogalmak (deklináció, főnév, melléknév, számnév, prepozíciós kifejezések). Rövid, I. deklinációs szavakat tartalmazó orvosi, gyógyszerészeti kifejezések elemzése, olvasása, fordítása latinról magyarra. Gyakorlatok I. deklinációs szavakkal. 2. hét: Rövid, II. deklinációs szavakat tartalmazó orvosi, gyógyszerészeti kifejezések elemzése, olvasása, fordítása latinról magyarra. Gyakorlatok II. deklinációs szavakkal. Az I II. deklináció melléknevei. 3. hét: Rövid, III. deklinációs szavakat tartalmazó orvosi, gyógyszerészeti kifejezések elemzése, olvasása, fordítása latinról magyarra. Gyakorlatok III. deklinációs szavakkal. I II. deklinációs melléknevek III. deklinációs főnevekkel. 4. hét: A III. deklináció főneveinek csoportosítása; melléknevek a III. deklinációban. Rövid, III. deklinációs szavakat tartalmazó orvosi, gyógyszerészeti kifejezések elemzése, olvasása, fordítása latinról magyarra. Diagnózisok és receptek olvasása. Gyakorlatok III. deklinációs szavakkal. 5. hét: Rövid, IV. deklinációs szavakat tartalmazó orvosi, gyógyszerészeti kifejezések elemzése. Gyakorlatok IV. deklinációs szavakkal. Diagnózisok és receptek olvasása. 6. hét: Rövid, V. deklinációs szavakat tartalmazó orvosi, gyógyszerészeti kifejezések elemzése. Gyakorlatok V. deklinációs szavakkal. Diagnózisok és receptek olvasása. 7. hét: Összefoglalás, diagnózisok, receptek olvasása 8. hét: I. zárthelyi dolgozat. Az orvosi, egészségügyi szaknyelv története, kialakulása. 9. hét: A latin igék szerepe az orvosi, egészségügyi terminusok kialakításában. Szóelemzések, tesztfeladatok. 10. hét: A görög igék szerepe az orvosi, egészségügyi terminusok kialakításában. Szóelemzések, tesztfeladatok. 11. hét: A latin névszók szerepe az orvosi, egészségügyi terminusok kialakításában. Szóelemzések, tesztfeladatok. 12. hét: A görög névszók szerepe az orvosi, egészségügyi terminusok kialakításában. Szóelemzések, tesztfeladatok. 13. hét: A gyógyszerészeti terminusok. Azonos alakú és hasonló alakú szavak az orvosi szaknyelvben. Az orvosi helyesírás legfontosabb kérdései. Tesztfeladatok. 14. hét: II. zárthelyi dolgozat, értékelés.

9 Belák Erzsébet: Lingua Latina medicinalis. Budapest, 2007, Semmelweis Kiadó. Belák Erzsébet: Orvosi terminológia. Budapest, 2005, Semmelweis Kiadó

10 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány TANULÁS- ÉS KUTATÁSMÓDSZERTAN IBKINF008_1M Learning and research methodology Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. DINYÁNÉ SZABÓ MARIANN tmts, Semmelweis Egyetem, EIFTI u.az. ŐSZI 1. Gyak.jegy. 14 ea./28 gyak. Köt. 3 Tantárgy felvételének előkövetelménye: - A hallgató sajátítsa el a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges készségeket, képességeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás megalapozásához szükséges. Ismerje meg egyéni képességeit és tudja fejleszteni azokat. A kutatásmódszertan témán belül cél, hogy a hallgatóképessé váljon: kutatási kérdés megfogalmazására, szakirodalom felkutatására, vizsgálat lefolytatására, az eredmények értékelésére és kutatási beszámolóformájában történő megírására. A szakdolgozat készítésének módszertani kérdései. A kurzus végére a hallgató képes legyen a tanulásmódszertan témában - saját tanulási stílusának felismerésére, értelmezésére, - tanulási terv készítésére - olvasási gyorsaság fejlesztésére A kurzus végére a hallgató képes legyen a kutatásmódszertan témában egy kutatási terv elkészítésére, egy kisebb elemszámú mintán. Az elemzésnek tartalmaznia kell a munka során használt eszközt, az adekvát statisztikai módszereket, egy összefüggés-vizsgálat ismertetését, az eredmények értelmező elemzését. 1. Tanulásmódszertan: a. Bevezetés: a tanulás fogalma, jellemzői, jövőképe, kompetenciák. b. A tanulás, mesterség: hatékony tanulás, tanulási motivációk. c. Olvasás, szövegértés, jegyzetkészítés, zárthelyi dolgozat. d. Tanulás és gondolkodás. e. Tanulási technikák, stílusok, stratégiák. f. Vizsga és stressz. 2. Kutatásmódszertan a. A tudományos megismerés jellemzői. b. Kutatás a gyakorlatban (koceptualilzáció): i. szakirodalmi tájékozódás, ii. tudományos közlemények formai, tartalmi szabályai iii. kutatási témák, - tervek elindítása (operacionalizáció) c. Kutatási módszerek. 3. Konzultáció Zárthelyi: 11. hét. Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban. Kiselőadás vállalása. 75% -os részvétel az órán. 1. Balogh László: Tanulási stratégiák, technikák és fejlesztésük. Debrecen, 1992.

11 2. Ben-Menachen, Michael: Vizsgaláz. Budapest, DAN, Schuster, M.: Vizsgadrukk. A vizsgára történő felkészülés legeredményesebb módszerei, Bp., Medicina, Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsőfokon. Krónika Nova Kiadó, Bp., Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest, Tomcsányi P.: Általános kutatásmódszertan, Szt. István Egyetem, Csermely Péter [et al.]: Kutatás és közlés a természettudományokban, Osiris, 1999

12 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány TESTNEVELÉS I. IBKTSI009_1M Physical edication Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. KISS KÁLMÁN, igazgató Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sportközpont u.az ŐSZI 1. aláírás 28 gyak. Köt. 0 Tantárgy felvételének előkövetelménye: -..

13 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány POLGÁRI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI ISMERETEK IBKBVI011_1M Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): TÓTH FERDINÁND, Semmelweis Egyetem, Biztonságtechnikai és Logisztikai Igazgatóság u.az ŐSZI 1. aláírás 2/ félév Köt. 0 Tantárgy felvételének előkövetelménye: - Az 1. modul előadásán a hallgatók megismerkednek - A polgári védelem fogalmával, céljával, feladataival. - Az évi genfi jegyzőkönyvek előírásaival. - A évi CV. honvédelmi, és az évi XXXVII. polgári védelmi törvény, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról szóló évi LXXIV. törvény, a 44/2007. (XII.29.) OM rendelet, és a 21/1998. (XII.27.) EüM. Rendeletek előírásaival. - Az állampolgárok polgári védelmi kötelezettségeivel. - A jogi alapokkal. - A polgári szervek vezetőinek polgári védelmi feladataival, kötelezettségeivel...

14 2. FÉLÉV RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Orvostudomány (2): HUMÁN ANATÓMIA II. IBKHUM006_2M Human Anatomy II. Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Prof. Dr. SZÉL ÁGOSTON, Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet Dr. L. Kiss Anna, docens; u.az TAVASZI 2. kollokvium 28 elm./28 gyak kötelező Tantárgy felvételének előkövetelménye: Humán anatómia_i. IBKHUM006_1M 4 Anyaga: anatómiai ismeretek, szervek és szervrendszerek, idegi és hormonális szabályozás Előadás 1.) Általános bevezetés, alapfogalmak. Általános csont-ízület izomtan. Gyakorlatok 1.) Bevezetés az anatómiába, felső végtag csontjai, ízületei 2.) Gerinc és a mellkas 2.) Felső végtag izmai, erei, idegei 3.) Koponya 3.) Medence és az alsó végtag csontjai, ízületei, főbb izmai, idegei, erei 4.) A szív, szívfejlődés, keringési rendszer 4.) Fej, nyak anatómiája 5.) Légzőrendszer, tüdő-és bélfejlődés 5.) Szív anatómiája 6.) Táplálkozás, emésztés: Száj, garat, 6.) Mellüregi szervek, rekeszizom nyelőcső. Gyomor, vékonybelek, 7.) Máj, pancreas, blk hasüreg. 7.) Emésztőrendszer anatómiája 8.) Vese, vizeletelvezető rendszer, urogenitális rendszer 8.) Az emésztőrendszer szövettana 9.) Nemi szervek anatómiája és szövettana 9.) Vese, vizeletelvezető rendszer 10.) Az idegrendszer funkcionális egységei 10.) A vese és a vizeletelvezető rendszer szövettana 11.) Endokrin szabályozási rendszerek, MÚZEUM 11.)Idegszövet. Információ továbbítás az neuroendokrinológia idegrendszerben 13.) Érzékszervek 13.) Belsőelválasztású mirigyek, szövettana 14.)Sportfiziológia. Rehabilitáció biofiziológiája 14.) Ismétlő gyakorlat, konzultáció

15 A makroszkópos és mikroszkópos anatómia alapjai. Szerk: Dr. Wenger Tibor.

16 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Orvostudomány (3): ÉLETTAN - KÓRÉLETTAN IBKKOR031_1M Pathophysiology Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Prof. Dr. ROSIVALL LÁSZLÓ igazgató, Semmelweis Egyetem, Kórélettani Intézet Dr. Papp Enikő, tanársegéd; uaz TAVASZI 2. kollokvium 28 ea/ 28 gyak Köt. 4 Tantárgy felvételének előkövetelménye: Humán anatómia_i. IBKHUM006_1M A tantárgy az egészségügyi ügyvitelszervező hallgatókat megismerteti az emberi szervezet működésének élettani alapjaival és a leggyakoribb betegségek kórélettani hátterével, ezek diagnosztizálási lehetőségeivel. Az előadási és gyakorlati anyagok és a tankönyv alapján egységes tájékozottság a humán élettan és kórélettan alapjaiban. hét Előadás tematika hét Gyakorlati tematika 1. Bevezetés. A tantárgy célja. A betegség fogalmának történeti áttekintése mi a normális és mi a kóros? 1. EKG alapismeretek. A normál EKG elemzése Sejtélettan, a plazmamembránok felépítése. Transzportrendszerek. A membránpotenciál. Az intracelluláris és membránreceptorok felépítése és működése. 2. A szervezet védekező rendszerei. A gyulladás. A gyulladás fogalma, a gyulladásos reakció okai és formái. A mikrocirkuláció változásai gyulladásban. A gyulladásban résztvevő fontosabb mediátorok, fehérjerendszerek. A kemotaxis, kemokinzis, és a fagocitózis mechanizmusa. 2. A plazmafehérjék és a gyulladás laboratóriumi diagnosztikája 3. Az immunrendszer felépítése és működése. A celluláris és humorális immunitás alapjai. Az antigén prezentálása, a T és B sejtek aktiválása. Az immunválasz végrehajtó mechanizmusai. Az immunválasz szabályzása. Az immunrendszer kóros működése, a túlérzékenységi reakciók és az autoimmun betegségek. 3. Az immunrendszer működésének laboratóriumi vizsgálata 4. Laboratóriumi eljárások a diagnosztikában 4. Preanalitika, analitika,

17 és a kutatásban A klinikai laboratórium felépítése. Vizsgálati anyagok, mintavételi eljárások. Mérőműszerek és automatikus mérőberendezések. Néhány alapvető laboratóriumi paraméter meghatározási elve posztanalitika. Minták, mérőmódszerek, validálás. 5. A felszívódás élet- és kórélettana. A tápcsatorna motoros és szekréciós működése. Lebontás és felszívódás a tápcsatornában. Nyelőcső, gyomor és hasnyálmirigy betegségek patomechanizmusa. 5. A tápcsatorna működésének laboratóriumi vizsgálata 6. Az energiaforgalom élet- és kórélettana. Az energiaszükséglet, a kalorikus ciklus és szabályzása. Az éhezés szakaszai. Az elhízás diagnosztikus kritériumai, gyakorisága, patomechanizmusa és szövődményei. 6. A zsíranyagcsere laboratóriumi vizsgálata A zsíranyagcsere élet- és kórélettana. A lipoproteinek szerkezete és anyagcseréje. Az exogén és endogén lipidek szállítása, koleszterintranszport a periférián. Néhány fontos hyperlipoproteinaemia. 7. A szénhidrátanyagcsere élettana és zavarai. Az 1-es 2-es és típusú diabetes mellitus kórélettana A cukorbetegség lényege, vezető tünetei, felosztása,diagnosztikai kritériumai. A diabétesz mint komplex anyagcserezavar. A cukorbetegség szövődményei. 7. A szénhidrátanyagcsere laboratóriumi vizsgálata Az atherosclerosis 8. A máj működése. A máj szerepe a szénhidrát-, zsír- és fehérjeanyagcserében. A máj méregtelenítő működése. Az alkohol lebontása és a bilirubin kiválasztása. A májártalmak felosztása. Sárgaság, cirrhosis, vírushepatitisek. 8. A máj működésének laboratóriumi vizsgálata 9. A vérképző rendszer normális és kóros működése. A vérképzés mechanizmusa, a granulocyta és eritrocyta képzés. Az anémiák és a leukémiák patomechanizmusa. 9. A haematológia alapjai. A vérképzés alakos elemeinek vizsgálómódszerei. Kenetkészítés és festési eljárások. A normális perifériás és csontvelőkenet. A vörösvérsejt- és fehérvérsejtképzés morfológiája. 10. A keringési rendszer élet- és kórélettana. A szív működése. Ingerképzés és ingerületvezetés a szívben. A szívizom összehúzódása, a szívciklus. A vérkeringés szabályozása. A szívelégtelenség, a sokk és a szívinfarktus patomechanizmusa. 10. Ritmuszavarok és miokardiális infarktus diagnosztikája az EKG-n.

18 11. A légzőrendszer működése. A tüdő és a mellkas mechanikája. A légzési gázok szállítása. A ventiláció és a gázcsere. A légzés szabályozása. A légzési elégtelenség és az aszthma patomechanizmusa. 11. A légzésfunkciós vizsgálatok alapjai 12. A veseműködés élet- és kórélettana. A vese szerkezete és véráramlása. Transzportfolyamatok a csatornarendszerben. A veseműködés szabályzása. Akut és krónikus veseelégtelenség. 12. A vese működésének laboratóriumi vizsgálata 13. A só- és vízháztartás élet- és kórélettana. A sav-bázis egyensúly szabályzása. 13. A só- vízháztartás és a sav- bázis egyensúly laboratóriumi vizsgálata 14. Az endokrin működés élet- és kórélettana. A hypothalamus-hypophysis rendszer felépítése és működése. A pajzsmirigy és a mellékvese funkciói.az endokrin rendszer hipo- és hiperfunkciós kórképei. 14. Endokrin kórképek laboratóriumi diagnosztikája. A gyakorlatokon végzett munka értékelése aláírással történik. Kollokvium: A félév végén a hallgatók kötelező kollokviumot tesznek, a kollokviumi eredmények megállapítása 5 fokozatú értékeléssel történik. Kötelező: Ormai Sándor: Élettan-Kórélettan, Semmelweis Kiadó, 2002 Ajánlott: Szollár Lajos: Kórélettan, Semmelweis Kiadó, 2001 Kórélettani vademecum I-II: szerk: Gáti, Szollár, Szombath, SE KODK, 2003

19 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány ALGEBRA, VALÓSZÍNŰSÉGELMÉLET Algebra IBKINF032_1M Algebra, Theory of probability Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. DINYA ELEK, docens, Semmelweis Egyetem EIFTI u.az TAVASZ 2. kollokvium 28 elm./28 gyak. köt. 4 Tantárgy felvételének előkövetelménye: Matematikai analízis IBKINF007_1M Megismertetni a hallgatókkal a matematika további alapvető fejezeteit (kombinatórika, valószínűségszámítás). A tantárgy anyaga a matematikai analízisre épül, és előkészíti a rá épülő tantárgyak követelményeit. A tantárgy sikeres elvégzését követően a hallgatók képesek lesznek a kombinatorika és a valószínűség-számítás alkalmazására, az ilyen jellegű problémák kezelésére, mely elengedhetetlen többek között a Biostatisztika és epidemiológiai mérések, Statisztikai döntéstámogatás c. tantárgyak sikeres elvégzéséhez. Cél: értékelhető, önálló feladatmegoldás. A zárthelyi dolgozat ezeket a feladatokat tartalmazza. 1. Kombinatorika I.: permutációk. Variációk. Kombinációk. 2. Kombinatorika II.: binomiális és polinomiális tétel. Binomiális együtthatók tulajdonságai. Generátorfüggvény. 3. Eseményalgebra: elemi és összetett események. Műveletek eseményekkel. Fontosabb eseményalgebrai tételek. 4. Valószínűségszámítás elemei I.: Kolmogorov axiómák. Relatív gyakoriság. Valószínűségi algebra. Klasszikus valószínűségi algebra. Geometriai valószínűségi mező. 5. Valószínűségszámítás elemei II.: tételek. Feltételes valószínűség. Szorzási szabályok. Teljesvalószínűség tétele. Bayes-tétel. Események függetlensége. 6. Valószínűségi változók: valószínűségi változó és eloszlásfüggvénye. Eloszlásfüggvény tulajdonságai. Diszkrét és folytonos valószínűségi változók, sűrűségfüggvény. Várhatő érték, szórás. Nevezetes diszkrét eloszlások és folytonos eloszlások. 7. Markov és Csebisev egyenlőtlenségek. Nagy számok gyenge törvénye. Nagy számok erős törvénye. Sztochasztikus konvergencia. Glivenko tétele. 8. ZH írás: tematika az 1-7 előadások anyaga / feladatmegoldás. 9. Többdimenziós valószínűségi változók I.: diszkrét valószínűségeloszlások. Valószínűségi vektorváltozók. Perem-eloszlás és perem-sűrűségfüggvények. Valószínűségi változók függetlensége. 10. Többdimenziós valószínűségi változók II.: transzformált valószínűségi vektorok.várható értékre és szórásra vonatkozó tételek. Nagy számok törvényének Csebisev féle alakja. Korrelációs együttható. Az n dimenziós normális eloszlás. 11. Feltételes valószínűségi eloszlások: feltételes eloszlás és sűrűségfüggvény. Feltételes várható érték. Első és másodfajú regresszió. 12. Központi határeloszlás tétele: generátorfüggvény. Karakterisztikus függvény. Markov láncok. Bolyongási probléma. 13. További valószínűségeloszlások: gamma-, béta-, Student-, F-, z, khí-négyzet, Poisson-, Weibull-eloszlás. 14. ZH írás: tematika a 9-13 előadások anyaga / feladatmegoldás..

20 Félév végi aláírás, valamint az osztályzat kialakításának módja: TVSZ szerinti jelenlét, értékelhető zárthelyik. Kollokviumi vizsga. Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban, Medicina Kiadó, 2001,2007,2011 Solt György: Valószínűség-számítás, Műszaki Kiadó, 1973.

21 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány BIOETIKA IBKMAG029_1M Tantárgyfelelős neve, beosztása, (szervezeti egység): Dr. Túry Ferenc, egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet) Dr. Lőrincz Jenő, tanácsadó; u.az. TAVASZI 2. kollokvium 28 ea köt. Tantárgy felvételének előkövetelménye: - 2 a.) Az, hogy megkönnyítse a mindennapi egészségügyi, szervezési és vezetési gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy "rányissa" a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére. b.) Olyan fogalmi logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását. c.) Olyan ismeretek átadása, mely segíti az informatikust/egészségügyi szervezőt abban, hogy a betegek, a kísérleti személyek, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa. d.) Segíteni az egészségügyi döntéshozókat, jogszabály-alkalmazókat abban, hogy erkölcsi ítéleteikben is tükrözhessék az egyén az egészségügy és a társadalom felelősségét az egészség fenntartásában 1. Az etika a filozófia és a tudományok rendszerében: A társadalmi magatartás szabályozása és az erkölcs. Erkölcs és jog. Gazdaság, környezet, egészség és jog. Bioetika, orvosi etika. 2. Etikai irányzatok, különös tekintettel az európai gondolkodásra: Evolúciós, approbációs, utilitarista, deontológiai, természetjogi, egzisztencialista etikák (Darwin, Kropotkin, Durkheim, II. János Pál, Schweitzer, Kierkegaard, Heidegger). 3. Bioetikai alapfogalmak, elvek: Az etikus cselekvés normái. Megnyilvánulásuk az egészségügyi ellátásban. Erkölcsi értékek. Autonómia, bizalom, identitástudat (elkötelezettség), igazmondás, igazságosság, jót tevés, "primum non nocere", személyes integritás. 4. Igazságosság az egészségügyben: Az egészségügyi ellátás (orvostudomány) fejlődése. A piac szerepe. Tőke, pénzügyi alapok, elosztás. Makro- és mikroallokáció. Nemzeti egészségügy, népegészség, személyes egészség (jóllét). Köz- és egyéni felelősség. 5. Jog az egészséghez: Egészség és betegség fogalma. Ki "normális"? "Egészség-" és "betegség"- magatartás. Az egészség fizikális, pszichés és szociális összetevői. Az egészségügyi ellátáshoz való egyéni hozzájutás lehetőségei. Költség és haszon elve a kezelésben. Egyenlőtlenségek (alkotmányos elvek és társadalmi gyakorlat ellentmondásai). 6. Egzisztencia és betegség: A betegség mint sorsesemény. Betegszerep, orvosszerep. Betegjogok. A pszichiátriai betegek ellátásának sajátosságai erkölcsi és jogi szempontból. Életmentő és ritka eljárások, eszközök. A sürgősségi és intenzív orvosi ellátás erkölcsi és jogi vonatkozásai. 7. Tájékoztatás és hozzájárulás: A betegek tájékoztatása betegségükről, kezelésükről. A tájékoztatás folyamata (vizsgáló eljárások, diagnózis, kezelés, alternatívák, a kezelés elmaradása és annak következményei, prognózis), stílusa. A beteg hozzájárulása. Dokumentáció. A "tájékozottságon alapuló beleegyezés" ("informed consent") mint jogintézmény. 8. A személyes adatok védelme az egészségügyben: Az egészségügyben együttműködők kapcsolatai. Információs rendszerek az egészségügyben. A személyiségi jogok és az egészséggel-betegséggel kapcsolatos adatok védelme. Orvosi titok, titokvédelem. 9. Az élet kezdetének bioetikai vonatkozásai: Az emberi embrió jogállása. Magzatvédelem. A művi vetélés erkölcsi és jogi vonatkozásai. Beavatkozás az emberi génállományba (genetikai manipulációk, génsebészet, genetikai tanácsadás). Az ún. reprodukciós medicina sajátos etikai problémái (in vitro

RÉSZLETES TANTÁRGY LAP

RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Ok 1. FÉLÉV RÉSZLETES TANTÁRGY LAP Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező szak (BSc) egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Orvostudomány (1): HUMÁN ANATÓMIA I. IBKHUM006_1M

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató 2015/2016. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK (BSC) MINTATANTERVE

EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK (BSC) MINTATANTERVE Alapszak: egészségügyi szervező Szakirány: egészségügyi ügyvitelszervező jav. EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPSZAK (BSC) MINTATANTERVE 1 IBKHUM006_1M 1 IBKINF007_1M 1 IBKINF005_1M TANTÁRGY kód óraszám/ előkövetelmény

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel szakok nappali tagozat Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév I. félév 1/5 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

ORVOSI ETIKA AOK-KU180 ÁOK III. évfolyam 2015/2016. tanév tavaszi szemeszter

ORVOSI ETIKA AOK-KU180 ÁOK III. évfolyam 2015/2016. tanév tavaszi szemeszter Általános Orvostudományi Kar MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Faculty of Medicine DEPARTMENT OF BEHAVIOUR SCIENCES ORVOSI ETIKA AOK-KU180 TANTÁRGY TEMATIKA Tantárgy típusa kötelező Kreditértéke 3 Előfeltétel

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja MTB1901 Meghirdetés féléve Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) + Számonkérés módja G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

2016/2017. TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM

2016/2017. TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM 2016/2017. TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgy teljes neve: LATIN NYELV I II. Képzés: egységes osztatlan képzés Munkarend: nappali Tantárgy rövidített neve: Latin I, Latin II Tantárgy angol neve:

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió.

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió. YBL - SGYMMAT202XXX Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II.

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 12 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Emelt

Részletesebben

Mikroökonómia NGB_AK005_1

Mikroökonómia NGB_AK005_1 Mikroökonómia NGB_AK00_ Általános tudnivalók, követelmények Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Műszaki menedzser, Logisztikai mérnök, Nemzetközi tanulmányok és Egészségügyi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

Teljesítés Tantárgyfelelős Tantárgyat ténylegesen kredit

Teljesítés Tantárgyfelelős Tantárgyat ténylegesen kredit Fizika BSc mintatanterv a 2009/2010. tanévtől belépő hallgatók számára (k) Nem természettudományi alapismeretek modul Európai alapismeretek 2 2 Kollokvium Aubert Antal Csapó János Közgazdaságtan 2 2 Kollokvium

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER Latin nyelv I.

KÖVETELMÉNYRENDSZER Latin nyelv I. KÖVETELMÉNYRENDSZER Latin nyelv I. Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: Latin nyelv I kódja: FOKVNYE008_1M kreditértéke: 2 Tantárgy előadójának neve:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER LATIN NYELV I.

KÖVETELMÉNYRENDSZER LATIN NYELV I. KÖVETELMÉNYRENDSZER 2015 2016 LATIN NYELV I. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság Tantárgy neve: LATIN NYELV I. típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 34/2008.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2008. szeptember

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) 2+2

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 Tantárgy neve Alkalmazott matematika II. Tantárgy kódja MT003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MT002 Tantárgyfelelős

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak.

Egészségpolitika. Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek. hatnak. Dr. Stubnya Gusztáv Egészségpolitika Az egészségpolitika azon szabályok és szervezett cselekedetek összessége, amelyek az egészség (gyógyításon kívüli) feltételeinek biztosítására, a lakosok és a közösségek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK A szak fejléce Hatályos Tagozat orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 2008. szeptember, módosítva 2009. szeptember levelező MINTATANTERV Javasolt félév (1) kód-ja (2) neve

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek Megegyeznek az 1. és 2. félévben

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozások pénzügyi alapjai Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Minden szakügyintéző szakirány számára 2011/2012.

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben