TDK Dolgozat Vas Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TDK Dolgozat Vas Katalin"

Átírás

1 TDK Dolgozat Vas Katalin 2007.

2 A controlling lehet a gyógyszer a magyarországi KKV-k tipikus betegségeire Maybe controlling is the medicine for the typical problem of small and medium-sized enterprises Vas Katalin Vállalkozásszervező szak Kézirat lezárása: november Belső konzulens: Váróczi Violetta Külső konzulens: Szaniszló Szilvia

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A KKV-K HELYZETE MAGYARORSZÁGON A vállalatok méret szerinti csoportosítása Vállalkozások összetétele Magyarországon EU-s kitekintéssel A magyarországi KKV-k legfőbb jellemzői A KKV-k tipikus tevékenységi területei Input felhasználás Tulajdonosi szerkezet A KKV-k versenyképessége Kis- és középvállalkozások pozitív hatásai a gazdaságra A vállalkozások gazdálkodását akadályozó tényezők A CONTROLLING ÉS A KKV-K VISZONYA Külföldi kitekintés Magyarországi helyzet Controlling eszközök alkalmazhatóságának vizsgálata a KKV-szektorban SWOT-analízis segítségével A controlling bevezetésének dilemmája TANKÖNYVKIADÓK PIACÁNAK BEMUTATÁSA A szabad versenyes tankönyvpiac születése A tankönyvpiac működésének sajátosságai A tankönyvpiac felosztottsága A formálódó tankönyvpiac szereplői A stabilizálódott tankönyvpiac szereplői A négy legjelentősebb tankönyvkiadó A TANKKÖNYVKIADÓK HASZNÁLJÁK, VAGY CSAK KIADJÁK A CONTROLLING TÉMÁJÚ TANKÖNYVEKET? Kutatásom célja

4 5.2. Hipotézis felállítása Kutatás módszertana Eredmények kiértékelése Van-e összefüggés a vállalat egyes ismérvei és a controlling alkalmazása között? A versenyképesség és a controlling viszonya A KKV-k vezetői mit tudnak a controllingról, mi az elképzelésük róla? Mennyire tudatosan irányítják a vállalati tevékenységeket a KKV-k? Hogy alkalmazzák a vállalatok a controllingot? Néhány érdekesség a tankönyvpiacon működő KKV-król A hipotézis vizsgálata A CONTROLLING ALKALMAZHATÓSÁGA EGY KISMÉRETŰ TANKÖNYVKIADÓ ESETÉN A controlling bevezetésének feltételei Megoldásra váró problémák Javaslatok az egyes problémákra Az információhiány kérdésének részletes taglalása Stratégia Hangsúlyos területek Egyéb tevékenységek ÖSSZEGZÉS IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK I. Kutatáshoz készített kérdőív II. A tizenkét legnagyobb kiadó és részesedésük a közoktatási tankönyvpiacról (1998/99, 2004/05) III. Trendek és irányvonalak a közép- és általános iskolai tankönyvek piacán... 73

5 1. BEVEZETÉS A kis- és középvállalatok fontossága gazdasági és társadalmi szempontból vitathatatlan mind hazánkat, mind az Európai Unió egészét tekintve. Ennek köszönhetően mindkét előbb említett szinten születtek olyan programok, amelyek a KKV 1 -k versenyképességének javítására irányulnak. Legutóbb hazánkban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium dolgozott ki egy 2007-től 2013-ig szóló stratégiát, a kis- és középvállalkozások fejlesztésre vonatkozóan, amit a Magyar Köztársaság Kormánya október 17-én elfogadott. Az ebben megfogalmazott célok a vállalkozások gazdálkodását akadályozó tényezők csökkentésére irányulnak. Ez alatt azt értem, hogy a veszélyek minimalizálásával, és a lehetőségek bővítésével kedvezően próbálják befolyásolni a KKV-k környezetét. Azonban ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozások ezt a helyzetet maximálisan ki tudják használni, számba kell venniük belső adottságaikat is, melyre az állam már nem tud közvetlen maximum csak közvetett hatást gyakorolni. Ezért ezen a területen saját maguknak kell megoldásokat keresniük versenyképességük javítása érdekében. Feltételezésem szerint a controlling megoldást nyújthat a KKV-k egyes problémáira, azaz nem csak a nagyvállalatoknál van létjogosultsága a controlling eszközök alkalmazásának. Ezt az állításomat egyrészt saját élményeimre alapozom, amelyet két különböző KKV-szektorba tartozó vállalatnál szereztem meg. A két cég közül az egyiknél alkalmazták a controlling eszközeit, a másiknál nem, és hatalmas eltérést tapasztalta a hatékonyságot, illetve a működési rendet illetően. Másrészt arra a helyzetre, hogy például Németországban többségében a KKV-k sem képzelhetők el controlling nélkül, hiszen ez nyújt garanciát a menedzsment számára, hogy a problémákat észrevegyék, és még időben végre tudják hajtani a szükséges korrekciókat. 2 1 Mikro-, kis-, és középvállalkozások 2 Francsovics Anna: A controlling fejlődésének sajátosságai, Ph.D. értekezés, ( ) 1

6 Ahhoz, hogy hipotézisemet bizonyítani tudjam, dolgozatom első felében szekunder kutatást alkalmazva, feltérképezem a KKV-k helyzetét Magyarországon, és egy SWOT analízis segítségével megvizsgálom, hogy adottak-e a controlling bevezetésének feltételei. Ezzel egy időben fényt derítek a KKV-k legtipikusabb problémáira, és próbálok választ kapni arra a kérdésre, hogy a vállalatok részéről fellelhető-e az igény a controlling eszközeinek alkalmazására. Ezt követően kiválasztok, és bemutatok egy jellemzően kis-, és középvállalkozások által működtetett, vizsgálhatósági szempontokat figyelembe véve ami a kínálati oldal résztvevőit illeti nem túl nagy piacot, melyhez részben szekunder kutatással, részben pedig egy a piacon működő vállalat ügyvezetőjével készített mélyinterjú segítségével gyűjtök adatokat. Ezután primer kutatást végzek az adott piacon, mellyel próbálok további információkat szerezni a KKV és a controlling viszonyáról. Végül a feltárt problémákból kiindulva, a primer kutatás alapsokaságaként szolgáló piac egyik nem valós szereplőjén keresztül megvizsgálom, hogy milyen megoldások képzelhetők el a nehézségek orvosolására. Ezek közül egy esetben a vállalat értékláncának felvázolása segítségével részletes megoldási javaslatot dolgozok ki. 2

7 2. A KKV-K HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2.1. A vállalatok méret szerinti csoportosítása A kis- és középvállalkozások besorolása három tényező alapján történik: a vállalatnál foglalkoztatottak létszáma, az éves nettó árbevétel, mérlegfőösszeg. Az utóbbi két paraméter nagyságát a múltban többször megváltoztatták, így a szakirodalomban a vállalatok méretbeli meghatározásánál gyakran csak a dolgozók létszámát veszik figyelembe. A következő táblázatban bemutatom, hogy a jelenlegi szabályok szerint, mik azok a határok, melyek alapján KKV-nak minősíthetünk egy vállalkozást. A KKV-k meghatározása 1. táblázat Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás Összes foglalkoztatotti létszám (max) Éves nettó árbevétel* (max) 10 fő 50 fő 250 fő 2 millió 10 millió 50 millió Mérlegfőösszeg* (max) 2 millió 10 millió 43 millió * A két tényező közül elég csak az egyiknek teljesülnie Forrás: évi XXXIV. Törvény a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról. 1.Fejezet, 3. A fenti adatokon túl létezik még egy kritérium, melynek teljesülnie kell ahhoz, hogy KKV-ról beszélhessünk: Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot évi XXXIV. Törvény a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról. 1. Fejezet, 3. 3

8 2.2. Vállalkozások összetétele Magyarországon EU-s kitekintéssel Vállalkozások összetétele 2. táblázat Magyarország Európai Unió Mikrovállalkozások 96,5% 84,1% Kisvállalkozások 2,8% 5,9% Középvállalkozások 0,6% 0,8% Nagyvállalatok 0,1% 0,2% Forrás: Euportál.hu Oktatási és Információs Központ: Kis-és középvállalatok A fenti táblázatban azt láthatjuk, hogy ugyan az EU-ban valamelyest kiegyenlítettebb a helyzet a vállalatok méretbeli összetételét vizsgálva, mint Magyarországon, de egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a vállalkozások jelentős része mindkét vizsgálati szinten a KKV szektorba tartozik. Az Európai Unióban 4 mintegy 23 millió kis- és középvállalkozás működik, melyek közel 80 millió embert foglalkoztatnak. Ezek adják a nem-állami munkahelyek kétharmadát. Egyrészt ez az oka annak, hogy a kis- és középvállalatokat az EU-ban a gazdaság fontos szereplőinek tekintik. Másrészt ez a dinamikus szektor adja a legnagyobb hozzájárulást az egész gazdaság folyamatos megújulásához, ők teremtik meg a hozzáadott érték 60%-át az Európai Unión belül. 5 Az elmúlt másfél évtized fejlődése ellenére a magyar kis- és középvállalkozói szektor teljesítménymutatói elmaradnak a már korábban EU-hoz csatlakozott országok átlagától. A KKV-k termelékenysége ugyan javuló tendenciát mutat, de a nagyvállalkozások eredménye ezt lényegesen meghaladja. A magyar gazdaságot a mai napig a következő kettősség jellemzi: Egy viszonylag szűk, döntően külföldi tulajdonban lévő, határozottan exportorientált nagyvállalati kör állítja elő a GDP és az exporttermékek nagyobbik hányadát es csatlakozást követően 5 Szuly Kinga: A kis és közepes vállalkozások az Európai Unióban, Tudományos Közlemények, Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest 2006 április 4

9 Ezzel szemben a vállalkozások jelentős részét alkotó, az aktív népesség 60%-át foglalkoztató, javarészt magyar tulajdonú mikro-, kis- és középvállalati szektor hozzájárulása a GDP-hez már csak kb. 40%. 6 Bár az újonnan csatlakozó országok kis- és középvállalkozásairól még kevés a számszerűen összehasonlítható adat, általában elmondható, hogy a magyar kis- és középvállalkozások jellemzői nagyfokú hasonlatosságot mutatnak a másik hét volt szocialista országban működő társaikéval A magyarországi KKV-k legfőbb jellemzői A KKV-k tipikus tevékenységi területei 9 mikro-vállalkozások: kiskereskedelem, idegenforgalom, pénzügyi közvetítői tevékenység, egyéb szolgáltatások, kisvállalkozások: kiadói tevékenység, nagykereskedelem, ruházati ipar, középvállalkozások: élelmiszer-feldolgozó ipar, mezőgazdaság, számítógépgyártás, közlekedés, műanyagipar, gépek és berendezések gyártása. A magyar kis- és középvállalkozások többsége a belső piacra, azon belül is a kereskedelemre, az idegenforgalomra, valamint személyi szolgáltatásokra specializálódik, azaz a KKV-k exportra termelése sokkal csekélyebb, mint a nagyvállalatoké. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt bő három évben a KKV szektorban nem változott lényegesen sem az export, sem az import volumene, annak ellenére, hogy az EU csatlakozás következtében egyszerűbbé vált az uniós országokkal való kereskedelem. 6 Katona Ferenc: A marketing-controlling lehetőségei a kis- és középvállalatok versenyképességének növelésében, ) 7 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója Tervezet, ( ) (47. oldal) 8 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: A mikro-, kis- és középvállalkozások stratégiai jelentősége, csütörtök 11:24 ( ) Viszt Erzsébet: A kis- és középvállalatok munkaerőpiaci szerepe és a foglalkoztatással kapcsolatos magatartása, GKI Gazdaságkutató Zrt; ( ) 9 Euportál.hu Oktatási és Információs Központ: Kis-és középvállalatok, ( ) 5

10 Input felhasználás A KKV-k gazdálkodását magas munkaerő- és alacsony tőkebefektetés jellemzi. A foglakoztatásból tehát sokkal nagyobb mértékben veszik ki részüket, mint a jövedelemteremtésből vagy az árbevételből. Ez nemzetközi összehasonlításban elég kedvezőtlennek számít, hiszen az EU tagországok átlagát vizsgálva, a KKV-k jövedelemteremtő képessége relatív viszonylatban mintegy 20%-kal nagyobb, mint hazánkban Tulajdonosi szerkezet A KKV-k és a nagyvállalatok között ezen a téren is jelentős a különbség. A nagyvállalatok jellemzően külföldi, a kis- és közepes vállalkozások pedig nagyrészt hazai tulajdonban vannak A KKV-k versenyképessége 10 A KKV szektorban az EU csatlakozás után számottevően erősödött a verseny a belföldi piacon, de ezt az élénkülését a külpiacokon működő cégek is tapasztalták. A GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb felmérése szerint Magyarországon a KKV-k körében úgy vélik, hogy romlott a piaci környezet, míg a főleg külföldi tulajdonú nagyvállalatok ennek ellenkezőjét vallják. 11 A kisvállalkozások versenyképességét alapvetően az határozza meg, hogy kellőképpen tudnak-e reagálni a nagyvállalatok magas fokú hatékonysága által támasztott kihívásokra. A magyar gazdaságot ebben a tekintetben az jellemzi, hogy a kis- és középvállalkozások számos területen alakítottak ki olyan eszközöket, amelyek versenyképessé teszik őket a nagyvállalkozásokkal szemben. Ezek közül a legfontosabbak: Munkamegosztás A KKV-k egyre gyakrabban vásárolják meg, azokat a működésükhöz szükséges funkciókat, amelyeket saját szervezetükön belül nem tudnának gazdaságosan működtetni. 10 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója Tervezet, ( ) 11 Kossuth Rádió: Hírek,

11 Ilyenek lehetnek a következők: számvitel, marketing, jogi, műszaki, számítástechnikai szolgáltatások. Magyarországon például a KKV-k mintegy háromnegyede foglalkoztat külsős könyvelőt. Hálózatosodás A kis- és középvállalkozások egyik leghatékonyabb eszköze a méretgazdaságossági hátrányok mérséklésére a hálózatosodás. A magyar KKV-k hálózati szerveződése növekvő tendenciát mutat, különösen tekintettel a kis- és nagykereskedelmi hálózatokra. Azonban itt azt is fontos megemlíteni, hogy a KKV-k egy másik jelentős része nagyvállalatokkal áll partneri kapcsoltan, amely erős függőségi viszonyt jelent számukra. Ez a kapcsolat általában beszállító vevő viszony, amiben a KKV-k játsszák a beszállító szerepét, és a nagyvállalati vevő az együttműködés minden lényeges feltételét diktálja. Az információs technológia használata Az elmúlt években számottevően nőtt az információs technológia használata a KKV-k körében. Addig, amíg a számítógépet használók aránya a kilencvenes években körülbelül egyharmadra volt tehető, mára ez a szám meghaladja a kétharmadot. Ennél is gyorsabb előrelépés figyelhető meg az Internetes-kapcsolattal rendelkező vállalkozások arányát illetően, ami jelenleg csak az alkalmazott nélküli vállalkozások körében marad el a 30%-tól, a KKV-k fennmaradó részénél pedig meghaladja a 80%-ot. Az információs technológiák használatának gyors terjedése jelentős esélyt ad a kisvállalkozások versenyhátrányának csökkentésére. Finanszírozás Az elmúlt években jelentősen bővültek a kis- és középvállalkozások külső finanszírozási forrásai, mely növekedés hátterében két fontos tényező áll: 1. Nőtt a hitelképes vállalkozások száma. 2. A kereskedelmi bankok új, a korábbiaknál alacsonyabb költségű hitelbírálati és adósminősítési eljárásokat dolgoztak ki között 460 milliárd forintról mintegy 2800 milliárd forint fölé nőtt a kis- és középvállalkozások hitelállománya, ami hatszoros növekedést jelent. (Lásd 1. ábra) 2005 végén már a KKV hitelek a teljes vállalati hitelállomány több mint felét tették ki. 7

12 1.ábra A hazai bankok által folyósított vállalati hitelek állományának változása között (1999=100%) Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója Tervezet (PSZÁF, MNB) A bankok többsége ugyan sokáig óvakodott a KKV-k hitelezésétől, mivel a kilencvenes évek első felében igen sok rossz hitel keletkezett ebben az ügyfélkörben. Azonban az utóbbi években megváltozott a helyzet, melynek oka a növekvő bankverseny. A kis- és középvállalkozások hiteleinek növekedése nem rontotta jelentősen a bankok hitelportfoliójának minőségét. A szektor kockázatossága nemzetközi szinten továbbra is alacsony Kis- és középvállalkozások pozitív hatásai a gazdaságra A kis- és középvállalkozások fontos szerepet játszanak a kistérségek fejlesztésében. Gyors alkalmazkodó-képességüknek köszönhetően jobban ki tudják szolgálni az adott térség fogyasztóinak az igényeit, mint egy globális üzletpolitikával rendelkező multinacionális cég. Helyhez kötöttek, ezért érdekük fűződik a térség fejlesztéséhez, és mivel tőkefelhasználásukat a magas munkaerőigény jellemzi, így csökkenthetik a helyi munkanélküliséget. Ez az önkormányzatok számára is kedvező, így nem csoda, hogy az Európai Unióhoz hasonlóan Magyarországon is kiemelt cél a kisvállalkozások fejlődését elősegítő környezet megteremtése, javítva versenyképességüket, ösztönözve európaivá és nemzetközivé válásukat. 8

13 2.6. A vállalkozások gazdálkodását akadályozó tényezők 12 A GKM 13 a KKV-k körében készített egy felmérést arra vonatkozóan, hogy számukra melyek a gazdálkodásukat leginkább akadályozó tényezők. A kutatás összefoglaló eredménye a következő táblázatban látható. A vállalkozások növekedését akadályozó tényezők megoszlása 3. táblázat Jelentőség nagysága (ahol 0 = legkevésbé jelentős, 100 = legjelentősebb) Tényezőcsoport Szabályozás Piaci környezet Finanszírozás Inputok Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója Tervezet A kutatásból kiderült, hogy a KKV-k a legfőbb akadályozó tényezőnek a szabályozást tartják, mely magában foglalja a közterhek 14 adminisztrációs kötelezettségeket is. teljesítését és az A második helyen a piaci környezet elemei, mint az erős, a tisztességtelen verseny és a nem elegendő megrendelés állnak. Ezt követik a finanszírozási nehézségek, azaz a tőkehiány, hitel felvétel, illetve fizetési késedelmek. A legvégén pedig az inputok szerepelnek, melyek a legkevesebb problémát okozzák a vállalkozásoknak. Ez utóbbi kategóriában a beszerzési nehézségek, a munkaerőhiány és a kapacitások korszerűtlensége tartoznak bele. A táblázatból a fentieken túl észrevehetünk néhány trendet is. Az egyik, hogy a szabályozási környezet csökkenő mértékben akadályozza a vállalkozások fejlődését, a másik, hogy nőtt a versennyel kapcsolatos problémák intenzitása. Ezen kívül pedig úgy tűnik, hogy a finanszírozás is egyre kevesebb gondot okoz a KKV-knak, melynek okairól már írtam a KKV-k versenyképességéről szóló dolgozatrészben. 12 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója Tervezet, ( ) 13 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 14 adózási és társadalombiztosítási terhek 9

14 3. A CONTROLLING ÉS A KKV-K VISZONYA Külföldi kitekintés A controlling és a KKV-k viszonyát vizsgálva például Németországban, vagy Ausztriában ahogy már a bevezetőben is említetem azt láthatjuk, hogy ott a középvállalkozások sem képzelhetők el controlling szervezet nélkül. A kinti menedzsment úgy véli, ez nyújt számára megfelelő garanciát arra vonatkozóan, hogy a vállalkozás helyzete a tervek szerint alakul. Ezen kívül a controlling rendszertől várja el, hogy a veszélyek, problémák felszínre kerüljenek, melynek segítségével a szükséges korrekciókat még időben meg tudják hozni céljaik elérése érdekében Magyarországi helyzet 16 Magyarországon a controllinggal a 90-es években kezdtek a vállalatok megismerkedni egyrészt a külföldi tulajdon megjelenése, másrészt tanácsadó cégek szolgáltatásainak igénybevétele révén. A controlling elterjedése tehát első ízben a nagyvállalatok körében zajlott le, hiszen náluk volt jelentős a külföldi tőke aránya, illetve tudták igénybe venni a tanácsadók rendkívül drága szolgáltatásait. A kis- és középvállalkozások helyzetét a dolgozat további részében részletesen meg fogom vizsgálni, de az összehasonlítás kedvéért annyit szükségesnek találok megemlíteni, hogy a magyar KKV-k vezetői nagy százalékban nem rendelkeznek üzleti-, gazdasági-, pénzügyi-, vagy marketingtudással és vállalataikat főleg szakmabeli-, termelési ismereteikre támaszkodva indítják el. Döntéseiket ennél fogva nagyrészt megérzéseikre alapozzák, a tudatosság hiánya pedig gyakran gátat szab fejlődésüknek, növekedésüknek. Egy 2004-ben végzett kutatás szerint: a magyar KKV-k 79%-a nem volt tisztában azzal, hogy mit takarnak a következő módszerek: portfolió modell, BCG mátrix, SWOT analízis, termékélet görbe stb Frank-Jürgen Witt Kerin Witt: Controllin kis- és középvállalkozások számára, Springer Hungarica Kiadó Kft Körmendi Lajos, Tóth Antal: A controlling tudományos megközelítése és alkalmazása, Perfekt Nyomda, Budapest 2002 Véry Zoltán: Ágazati és funkcionális controlling I; SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt; Budapest Tóth Antal: Gyakorlati controlling, RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft Katona Ferenc: A marketing-controlling lehetőségei a kis- és középvállalatok versenyképességének növelésében, (7.oldal) 10

15 3.3. Controlling eszközök alkalmazhatóságának vizsgálata a KKV-szektorban SWOT-analízis segítségével A controlling hiányát és jelentőségét a KKV szektoron belül egy SWOT analízis segítségével szeretném érzékeltetni, melynek elemeiből ezt követően problémacsoportokat fogok képezni. A SWOT analízist a dolgozat első felében megfogalmazottakra, továbbá a következő forrásanyagokra alapozva készítettem el: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája ( ); Kis- és Középvállalkozás Stratégiai és Támogatási Főosztály: A kis- és középvállalkozás-fejlesztés hosszú távú stratégiája (2004). A magyarországi kis- és középvállalkozások SWOT-elemzése A KKV szektor heterogenitásából adódóan egyes felsorolt tényezők természetesen csak a vállalkozások bizonyos részhalmazára vonatkoznak. Erősségek Rugalmasság, alkalmazkodás a gazdasági és egyéb feltételekhez, specializáció; Új vállalkozói generációk belépése fiatalabb vezetők; A gyorsan növekvő vállalkozások nagy száma; A nagyvállalatokkal szembeni verseny-hátrányt csökkentő vállalkozói hálózatok kialakulása és fokozatos terjedése; Növekvő pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság; Hosszabb gazdálkodási múlttal rendelkező, stabil jövedelemtermelő képességű vállalkozások folyamatosan növekvő aránya; Jelentős, egyes elemeiben fejlett IKT 18 -szektor; A növekvő IKT-használat a bankok és ügyfelek, az adóhatóságok és az adózók közötti kapcsolatokban; Kreativitás és innovációs képesség; Korábbi tapasztalatok felhalmozódása, gyakorlati ismeretek. 18 információs és kommunikációs technológia 11

16 Gyengeségek Az európai színvonaltól jelentősen elmaradó jövedelemtermelő képesség és termelékenység; A nem hatékonyan irányított, kis tőkeerejű vállalkozások magas aránya; Magas az alacsony teljesítményű, elmaradott technológiai színvonalú, alacsony energia-felhasználási hatékonyságú vállalati kör aránya; A külső forrást igénybevevő vállalkozások aránya nemzetközi összehasonlításban alacsony; A KKV-k pénzügyi tudatossága, tervezésük nem kellően fejlett; Az alapvető vállalkozói ismeretekkel, IT képzettséggel, nyelvtudással és más kulcskompetenciákkal rendelkezők száma alacsony; Nem elég felkészültek tevékenységük nemzetközivé tételére, az egységes piacon való megjelenésre; Alacsony K+F ráfordítás, kapacitás és innovációs tevékenység; Kevés szabadalom és önálló termék; Több területen magas tranzakciós költségek; Termelési és működési kultúra, a marketing szemlélet hiánya; Hiányos ismeretek külföldi és EU piacokról; Információhiány; Támogatásoktól való erős függés; Modern értékesítési, marketing és minőségi szemlélet nem megfelelő volta. A KKV-kre jellemző erősségek és gyengeségek, azok közé a tényezők közé tartoznak, melyekre maguk a vállalkozások is befolyással lehetnek. A kis- és középvállalkozások erősségeit vizsgálva, arra az eredményre juthatunk, hogy a controlling rendszer, vagy legalábbis a controlling bizonyos eszközeinek bevezetésének feltételei már adottak a KKV-k egy részénél, és az igény is kezd kibontakozni irántuk. A gyengeségeknél pedig szembetűnik, hogy a KKV-k jellemzően nem alkalmaznak modern vállalatvezetési technikákat, amely forrása lehet a felsorolásban említett egyéb problémáknak. A SWOT-elemzésben az előbbi állításokat alátámasztó tényezőket vastagon szedett betűkkel kiemeltem, a továbbiakban pedig ezeket három csoportra bontva részletesebben tanulmányozom. 12

17 1. Feltételek megléte a controlling bevezetéséhez Fiatalabb vezetők; Ennek köszönhetően a vállalatok nyitottabbak az új vállalatvezetési technikák, és az élethosszig tartó tanulás iránt. Jelentős, egyes elemeiben fejlett IKT-szektor. Az információs és kommunikációs technológia megfelelő színvonala alap feltételét képezi egy controlling rendszer bevezetésének, vagy az egyes controlling eszközök hatékony működésének. 2. Igény megjelenése a controlling iránt A gyorsan növekvő vállalkozások nagy száma; Ahhoz, hogy egy vállalat hosszabb távon növekedni tudjon, a döntéseket már nem elég megérzésekre alapozni, azok meghozatalához a megfelelő információkra van szükség. Növekvő pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság; Igény mutatkozik a vállalat pénzügyeinek megfelelőbb kezelésére, a finanszírozási problémák megoldására. Hosszabb gazdálkodási múlttal rendelkező, stabil jövedelemtermelő képességű vállalkozások folyamatosan növekvő aránya. Nő azon vállalkozások száma, melyeket nem csak a család eltartása céljából működtetnek, úgymond kényszervállalkozásként. A vállalatok növekedésével pedig fontossá válik a jövőbenézés, célok kitűzése, tervezés, ellenőrzés, és olyan döntések meghozatala, amely a célok irányába lendítik a vállalatot. 3. A KKV-k legjellemzőbb problémái Magas költségek, nem kellően hatékony működés Az európai színvonaltól jelentősen elmaradó jövedelemtermelő képesség és termelékenység; A nem hatékonyan irányított, kis tőkeerejű vállalkozások magas aránya; Magas az alacsony teljesítményű, elmaradott technológiai színvonalú, alacsony energiafelhasználási hatékonyságú vállalati kör aránya; 13

18 Több területen magas tranzakciós költségek. Az előbbi négy megállapítást összegezve a magyar KKV-k nem működnek hatékonyan, magasak a költségeik, és kevés hozzáadott értéket teremtenek. Addig amíg az EU-országokban átlagosan a GDP 60%-át a KKV-k termelik meg, hazánkban ez mindössze 40%, annak ellenére, hogy nálunk valamennyivel magasabb a KKV-k aránya az összes vállalat számához képest. Ezen hiányosságok megoldásában nyújthat segítséget első lépésben egy költség tervezési, -ellenőrzési és -információs rendszer. Likviditási problémák A külső forrást igénybevevő vállalkozások aránya nemzetközi összehasonlításban alacsony; A KKV-k pénzügyi tudatossága, tervezésük nem kellően fejlett. Ebből a két pontból kiderül, hogy a kis- és középvállalkozásoknál nem végeznek likviditásra vonatkozó, vagy éppen megtérülési számításokat, nem készítenek olyan terveket, melyekben figyelembe vennék szűk keresztmetszeteiket. Ennek következtében vagy nem mernek beruházásokba fogni, vagy a megvalósítás során folyamatos likviditási problémákkal küszködnek, ezek pedig gátat vethetnek növekedésüknek. Ez a két pont azt mutatja, hogy egyre égetőbbé válik, hogy a vállalatok elkezdjenek terveket készíteni, melyben számba veszik korlátaikat, és lehetőségeiket egyaránt. Információhiány Hiányos ismeretek külföldi és EU piacokról; Általános információhiány a piacot és a vállalat működését illetően. A szabad versenyes piac körülményei között az információ hiány jelentősen növeli a vállalatok kockázatát. Ez különösen fontos a KKV-k esetében, melyek egyik erőssége épp abban rejlik, hogy gyorsabban, rugalmasabban tud reagálni a piac változásaira. 14

19 Azonban, ha a vállalkozó nincs a megfelelő információk birtokában, könnyen előfordulhat, hogy helytelen döntéseket hoz, mely által rossz irányba mozdítja el vállalatát. Ez a probléma veti fel egy jól működő információs rendszer bevezetésének szükségességét. Az ilyen olyan megérzésekre alapozott döntések alkalmasint súlyos következményeitől csak a biztos információs bázis óvhatja meg a még oly magabiztos vezetőt is. 19 Alapvető vállalkozói ismeretek hiánya Az alapvető vállalkozói ismeretekkel, IT képzettséggel, nyelvtudással és más kulcskompetenciákkal rendelkezők alacsony száma; Termelési és működési kultúra, a marketing szemlélet hiánya; Modern értékesítési, marketing és minőségi szemlélet nem megfelelő volta. Ez az a problémacsoport, melyet az egyes tényezők részletezése előtt már említettem. Azaz részben ezek a problémák lehetnek eredői a vállalat egyéb gyengeségeinek, hiszen vállalatvezetési ismeretek nélkül nem várhatjuk el, hogy az adott személy a legújabb módszerek szerint vezesse vállalatát. A KKV-k legjellemzőbb problémáit tehát négy csoportba tudjuk foglalni magas költségek, likviditási gondok, információhiány, alapvető vállalkozói ismerete hiánya melyekre a hatodik fejezetben egy adott piacon működő kisvállalat számára megoldási javaslatot fogok kidogozni. A SWOT-elemzést a KKV-kra ható külső tényezőkkel folytatom. Lehetőségek A világgazdaság erősödő globalizációja révén bővül az elérhető erőforrások, piacok és együttműködések köre; Nagy növekedési potenciállal rendelkező hazai KKV-k hálózatainak kialakulása, fejlődése; A hazai KKV-k integrálódása a nemzetközi termelési, szolgáltatási és kereskedelmi hálózatokba; 19 Frank-Jürgen Witt Kerin Witt: Controlling kis- és középvállalkozások számára, Springer Hungarica Kiadó Kft (11. oldal) 15

20 Az euró zónához csatlakozással az árfolyamkockázat megszűnik, a tranzakciós költségek csökkennek; Az IKT fejlődésével és terjedésével a hálózati együttműködés intenzívebbé válik; A kutatók vállalkozás alapítását ösztönző innovációs törvény és adókedvezmények a K+F ösztönzésére; Az oktatás stratégiai jelentőségének felismerése, és színvonalának javítása minden szinten; A külső források bevonásának kínálati oldalról meglevő nagy növekedési potenciálja, a pénzügyi szolgáltatók javuló kínálata, hatékonyabb, olcsóbb kockázatkezelési eljárások terjedése; Több vállalkozást elérő, hatékonyabb állami vállalkozásfinanszírozási politika alkalmazása; Adminisztrációs terhek csökkentése; EU támogatások igénybe vétele; Hazai és külföldi cégek közötti együttműködés; Munkamegosztás; A KKV-kra specializálódott tanácsadók megjelenése a piacon. Veszélyek A KKV-kra specializálódott tanácsadó cégek erősödő versenye; A KKV-szektor fejlődésének lassulása, növekvő versenyhátrány a nagyvállalatokkal szemben; A saját források felhalmozását lassító, nehezítő környezeti változások, pl. növekvő adó- és járulékterhek, visszafogott vásárlóerő; A megnyíló európai munkaerőpiac elszívó hatást gyakorolhat a magasan képzett szakemberekre, kutatókra; Szakemberhiány: szakmunkás és diplomás; Az EU-csatlakozáshoz kapcsolódó szigorodó környezetvédelmi és egyéb előírásokhoz való alkalmazkodás költségigényes; Az euró bevezetésének kitolódása növeli a hazai vállalkozások árfolyamkitettségét és tranzakciós költségeit regionális versenytársaikhoz képest; Nehézkes, bürokratikus közigazgatás; Kiszámíthatatlan, inkonzisztens szabályozási környezet; Viszonylag kevés vállalkozót elérő, rossz hatékonyságú KKV-fejlesztési politika és programok. A lehetőségek és veszélyek abba a kategóriába tartoznak, melyeken a vállalatok saját maguk nem tudnak változtatni. Azonban kormányzati szinten ezen tényezők egy része befolyásolható. 16

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI MAGYARORSZÁGON ÉS NAGY-BRITANNIÁBAN

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A mikro-, a kis- és a középvállalkozások pénzügyi szaktanácsadásának fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a mezőgazdasági vállalkozásokra

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY EGY HAZAI MIKROVÁLLALKOZÁS HELYZETE A SZOLGÁLTATÁS SZEKTORBAN (FUVAROZÁS) Budapest,

Részletesebben

MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI Készítette: Nagy Júlia Ilona Budapest,

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BANKI FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON Kovács Kitti V. évfolyam, közgazdász-gazdálkodási szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Pénzügy- és Közgazdaságtan

Részletesebben

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Műhelytanulmány 1 A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje, A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Non-profit vállalkozásfejlesztés

Non-profit vállalkozásfejlesztés Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció SZAK Nappali tagozat EUkapcsolatok szakirány Nonprofit vállalkozásfejlesztés (A nonprofit vállalkozásfejlesztés lehetőségei

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009

SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009 SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐSIKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY LEHETŐSÉGEK ÉS IGÉNYEK A TANÁCSADÁS

Részletesebben

A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési lehetőségei Magyarországon

A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési lehetőségei Magyarországon Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Erdős Ferenc okleveles közgazdász, informatikus mérnök A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok megtérülési

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS SZEREPE A KEZDŐ, INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA TERÜLETÉN PH. D. ÉRTEKEZÉS RÁCZ ANDRÁS BUDAPEST, 2004 RÁCZ ANDRÁS A SEED CAPITAL FINANSZÍROZÁS

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. A BESZÁLLÍTÁS ALAPFOGALMAI...5 I.1. I.2. A beszállítói tevékenység...5 A beszállítás szereplői...6 I.3. A kormány beszállítói politikája...7 I.3.1. Célok...7

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010

Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010 Szakdolgozat Ganczer Tamás 2010 1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A kkv szektor jellemzői és finanszírozási

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS KÁLLAY LÁSZLÓ, KISSNÉ KOVÁCS ESZTER, KŐHEGYI KÁLMÁN Szerzők: Kállay László Kissné Kovács Eszter Kőhegyi Kálmán Magyar Gazdaságelemző Intézet kallay.laszlo@gazdasagelemzo.hu kovacs.eszter@gazdasagelemzo.hu

Részletesebben

Honnan hová? TANULMÁNYOK A VERSENYKÉPESSÉGRŐL

Honnan hová? TANULMÁNYOK A VERSENYKÉPESSÉGRŐL Honnan hová? TANULMÁNYOK A VERSENYKÉPESSÉGRŐL Stratégiai kutatások Magyarország 2015 Sorozatszerkesztők: Ágh Attila, Tamás Pál, Vértes András 9 Honnan hová? TANULMÁNYOK A VERSENYKÉPESSÉGRŐL Szerkesztette

Részletesebben