Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010"

Átírás

1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE FEBRUÁR 26-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Napirendek előtt: Interpelláció Helye: Városháza tanácsterme Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról 3. Óvodai beiratkozás id pontjáról 4. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de nyári m ködésének jóváhagyásáról 5. Szándéknyilatkozat az Orvosi Rendel I. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról 6. Fegyvernek Város Polgármestere szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról 7. A fegyverneki büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlásáról 8. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 9. Fegyvernek település víziközm veinek Gördül Fejlesztési Tervének elfogadásáról 10. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott Burai Judit lakhatását szolgáló támogatási kérelemr l El adó: Tatár László polgármester

2 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / Valamennyi napirendhez meghívott: Képvisel testület tagjai Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezet je Buzás Istvánné dr. jegyz Páva Bertalan a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Polgármesteri Hivatal csoportvezet i, pénzügyi szervez 3. és 4. napirendekhez: A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de igazgatója 5. napirendekhez: A Fegyverneki Orvosi Rendel igazgatója Fegyvernek, február 19. Tatár László polgármester

3 Fe g yve r nek Váro s Po lg ár me st ere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 26-ai ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Február 3-án a szennyvízberuházással kapcsolatos kooperáción vettem részt. Február 4-én fogadónapot tartottam. Február 6-án a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács ülésére került sor. Február 6-án a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde félévi értékelő értekezletére kaptam meghívót. Február 12-én Tomajmonostoron polgármesteri találkozón vettem részt. Február 13-án a Vöröskereszt képviselőivel egyeztettünk a évi feladatokról, működésről. Február 16-án Budapesten egyeztetésen vettem részt az Örményesi szennyvízcsatorna beruházás indításával, tervezésével kapcsolatban. Február 18-án Budapesten az IPOSZ képviselőjével folytattunk megbeszélést ipartestület létrehozásáról Fegyverneken, illetve térségünkben. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a KLIK Szolnoki Tankerület igazgatója február 7-én tájékoztatott arról, hogy nem írja alá a Fegyvernek, Szent Erzsébet út (Mozi épületből) a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 167/A. (Pártházba) történő átköltözésről szóló szerződésmódosítást, melyet a képviselőtestület a július 31-ei ülésen fogadott el. A KLIK Törökszentmiklósi Tankerület február 17-ei levelében (megkeresésünkre) azt a választ adta, hogy a Caminus Zrt-vel kötött bérleti szerződés tekintetében kifizetés senki felé nem eszközölhető. Fentiekre tekintettel a perindítás megfontolandó. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: január hónapban 1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - önkormányzati segély (5. ) - - önkormányzati segély elut. 1 - átállási támogatás (7. ) -

4 2 - Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. ) - - méltányossági közgyógyellátás megáll.(13. ) 1 - méltányossági közgyógyell.elut. 1 - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. ) 32 - köztemetés (szoc.tv.48. ) - B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 16. (9) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - térítési díj mérséklése - - térítési díj mérséklése kér.elutasítása - II. III. Polgármesteri keret felhasználás: évben felhasználható: ,- Ft január 31-ig felhaszn.: ,- Ft Ebből: szociális segély: ,- Ft szoc.segély természetben: ,- Ft kölcsön: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: 0 IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, február 19. Tatár László polgármester

5 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 26-ai ülésére az óvodai beiratkozásról Tisztelt Képviselőtestület! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó, Fegyvernek Város Önkormányzata dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődében az óvodai nevelést igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2015/2016-os nevelési évre a következő időpontra javaslom: A beíratás helye: időpontja: Fegyvernek Szent Erzsébet út április 13. (hétfő) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 14. (kedd) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 15. (szerda) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 16. (csütörtök) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 17. (péntek) óra Kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni: /2015.(II.26.) sz. határozati javaslat: Az óvodai beiratkozásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pontja alapján Fegyvernek Városban a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődében az óvodai nevelést igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2015/2016. nevelési évre a következő időpontra jelöli ki: A beíratás helye: időpontja: Fegyvernek Szent Erzsébet út április 13. (hétfő) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 14. (kedd) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 15. (szerda) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 16. (csütörtök) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 17. (péntek) óra

6 2 A beiratkozáskor a szülőnek be kell mutatnia: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek lakcímkártyáját, a gyermek TAJ kártyáját, orvosi igazolást a megkapott kötelező védőoltásokról, az egyik szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát, ha van ilyen. Erről értesül: 1.) Balogh Mihályné, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Művelődési felügyelő Fegyvernek, február 18. (: Tatár László :) polgármester

7 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 26-ai ülésére a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nyári működésének jóváhagyásáról Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (5) értelmében a Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint szíveskedjenek jóváhagyni: A bölcsődei szünet tervezett időpontja: július augusztus 07-ig (2 hét) Indoklás: Az intézmény ebben az évben sem tervez nagyobb karbantartási és felújítási munkálatokat. A fertőtlenítő, tisztasági meszelésre, takarításra szükséges a fentebb jelzett 2 hét. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pont alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. E szerint az intézményvezető kérése, hogy a 2014/2015. nevelési évben a nyári karbantartási munkák szükségessége miatt az Újtelepi Óvoda, valamint a Szapárfalui Óvoda június 15. augusztus 21. közötti időszakban zárva tart. A gyermekek nyári óvodai életét a Központi Óvodában az Annaházi Óvodában június 15. július 31-ig, augusztus 3. augusztus 21-ig szervezik augusztus 24-től minden tagóvoda teljes nyitvatartással üzemel. Fentiek alapján javaslom, hogy a testület az alábbiak szerint fogadja el az óvoda nyári nyitvatartási rendjét: Az Újtelepi Óvodában június 15. augusztus 21. A Szapárfalui Óvodában június 15. augusztus 21. A Központi Óvodában augusztus 3. augusztus 21. Az Annaházi Óvodában június 15. július 31. közötti időszakban zárva tart. Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el:../2015.(ii.26.) sz. határozati javaslat:

8 2 A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nyári működésének jóváhagyásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (5) értelmében a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde bölcsődei nyári szünetének időpontját július augusztus 7. (2 hét) közötti időszakban hagyja jóvá. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 83. (2) bekezdés b) pontja alapján a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde óvodai nyári szünetének időpontját Az Újtelepi Óvodában június 15. augusztus 21. A Szapárfalui Óvodában június 15. augusztus 21. A Központi Óvodában augusztus 3. augusztus 21. Az Annaházi Óvodában június 15. július 31. közötti időszakban hagyja jóvá. Erről értesül: 1.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 18. Tatár László polgármester

9 Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet u ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 26-ai ülésére az I. számú háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület a 189/2014.(XII.11.) számú határozatával fogadta el az I. sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződésének felmondását november 30-tól számított hat hónapos felmondási idővel. A háziorvosi szolgálatot működtető Life-Volume Kft. képviselőjeként Dr. Otrosinka Sylwia már akkor jelezte, hogy megpróbál minél rövidebb idő alatt a körzet ellátását vállaló orvost keresni és a praxis jogot átadni. A január 29-i testületi ülésen jelen volt Dr. Fucskó Csilla háziorvos, aki jelezte, hogy amennyiben a Képviselőtestület hozzájárul, akkor átvenné a körzet ellátását a Life-Volume Kft-től június 1-ével. Dr. Fucskó Csilla jelenleg egyéni vállalkozóként dolgozik, azonban a feladatellátáshoz Kft. létrehozását tervezi, aminek a költségvonzata miatt azt csak a képviselőtestület pozitív döntése után kívánja megalapítani. Az ügyeleti ellátásban a többi körzetet ellátó orvosokhoz hasonlóan részt kíván venni. A praxis állandó helyettesítését is vállalja május 31-ig, mentesítve így a többi háziorvost a plusz feladattól. Az asszisztenst meg kívánja tartani a körzetben saját alkalmazásban. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az I. számú háziorvosi szolgálat praxisjogával kapcsolatos kérelmet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:. /2015.(II.26.) sz. határozati javaslat: Szándéknyilatkozat a Fegyverneki Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete szándéknyilatkozattal kinyilvánítja azon szándékát, hogy június 1-i hatállyal a Fegyvernek Város Önkormányzat területén a Life-Volume Kft. által működtetett I. számú háziorvosi szolgálat praxisjogát Dr. Fucskó Csilla háziorvos megszerezze és vállalkozói jogviszony keretében végezze a feladatellátást. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület a mellékelt Feladat-ellátási Előszerződést elfogadja.

10 2 3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a március havi ülésre terjessze elő - Az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény szerinti - a Feladat-ellátási szerződés-tervezetet. Erről értesül: 1./ Dr. Fucskó Csilla 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr jegyző 4./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 5./ Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 20. Tatár László polgármester 2

11 3 FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171., adószám: , bankszámlaszám: ) képviseletében Tatár László polgármester (továbbiakban: Megbízó), másrészről Dr Fucskó Csilla (lakcím: 4200, Hajdúszoboszló, Koch Róbert u. 23, Szül.hely, idő: Debrecen, , alap nyilvántartási szám: A/69059) (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete által../2015.(ii.26.) számon hozott önkormányzati határozat alapján szerződő felek az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény (továbbiakban Öotv.) 2/A. (2) bekezdés a) pontja alapján jelen előszerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással március 31. napjáig feladat-ellátási szerződést kötnek, amelyben: a) Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy az általa megszerzett praxisengedély birtokában biztosítsa a háziorvosi ellátást Fegyvernek I számú háziorvosi körzetére vonatkozóan. A I számú orvosi körzet leírása: A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 35/2003. (IX.04.) önkormányzati rendelet 1. a) pontja szerinti 3. sz. körzetben meghatározott közterületek. b) Megbízott vállalja, hogy ellátja a fent megjelölt körzetben a háziorvosi szolgálatot napi 3 óra rendelési időben. c) Szerződő felek a feladat-ellátás helyét meghatározzák, amely Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/a sz. alatti rendelő. 2. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben az Öotv. 2/B. (1) bekezdésében megjelölt tartalommal szabályozzák a feladat-ellátás feltételeit. 3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződés június 1-jei hatállyal 5 évre szóló határozott időtartamra kötik meg. 4. Megbízott nyilatkozik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. -ában foglaltaknak megfelel, és vállalja, hogy jelen előszerződés aláírását követően a praxisengedély iránti kérelmet a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének benyújtja, amely kérelemhez a jelen előszerződés csatolja. 5. Megbízott továbbá vállalj, hogy a praxisengedély birtokában, a feladat-ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg kezdeményezi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél a finanszírozási szerződés megkötését. 6. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. (3) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén. 7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/

12 4 (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók. 8. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. Fegyvernek, Fegyvernek Város Önkormányzata Tatár László polgármester megbízó. Dr. Fucskó Csilla megbízott Záradék: Jelen előszerződést Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a.../2015.(ii.26.) számú határozatával hagyta jóvá. 4

13 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 26-ai ülésére Fegyvernek Város Polgármestere évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról Tisztelt Képviselőtestület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv) december 12-ei hatállyal beiktatta a Kttv.-be a VII/A. fejezettel a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. E fejezet rendelkezik többek között a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi szabályozásról is, melynek értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult, illetve megilleti a 2 munkanap gyermek után járó pótszabadság is. A Kttv. 225/C. (2) bekezdése alapján: A polgármester előterjesztésére a képviselőtestület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. Fentiekre tekintettel kérem a Képviselőtestületet, hogy szíveskedjen jóváhagyni a évi szabadság ütemezésemet az alábbiak szerint: április 7-től április 17-ig június 1-től június 12-ig július 6-tól július 17-ig augusztus 3-tól augusztus 14-ig december 21-től december 22-ig Összesen 9 nap 10 nap 10 nap 10nap 2 nap 41 nap Fentiek figyelembe vételével kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:./2015.(ii.26.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek Város Polgármestere szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 225/C. (2) bekezdés alapján Tatár László polgármester évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:

14 2 április 7-től április 17-ig június 1-től június 12-ig július 6-tól július 17-ig augusztus 3-tól augusztus 14-ig december 21-től december 22-ig Összesen 9 nap 10 nap 10 nap 10nap 2 nap 41 nap Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 19. Tatár László polgármester

15 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 26-ai ülésére büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlásáról Tisztelt Képviselőtestület! A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1040/2011.(III.9.) Kormány határozat végrehajtása érdekében a Belügyminisztérium megküldte a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága által kiadott FELHÍVÁS -t, amely önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására vonatkozik férőhelybővítő beruházáshoz börtön objektum építéséhez. A mellékelt FELHÍVÁS feltételeit különösen az ingatlan alkalmassági kritériumait megvizsgálva megállapítható, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata nem rendelkezik olyan belterületi ingatlannal, mely megfelelne a beruházás követelményeinek. A fentiek alapján a Fegyvernek Város Önkormányzata részéről az önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlását nem tudjuk biztosítani. Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat elfogadását: /2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozati javaslat: A fegyverneki büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1040/2011. (III.9.) Kormány határozat végrehajtása érdekében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által kiadott FELHÍVÁS alapján büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlását nem tudja biztosítani. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 18. Tatár László polgármester

16 FELHÍVÁS önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására A Belügyminisztérium a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozatvégrehajtása érdekében férőhelybővítő beruházáshozbörtön objektum építésére alkalmas területet keres. Az objektum kialakítása és működtetése a vonatkozó hazai jogszabályok értelmében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága hatáskörébe tartozik. A felajánlásra kerülő ingatlanok közül kiválasztandó terület tulajdonjogát a felajánló térítésmentesen átadja a Magyar Állam részére. A kialakítandó objektumban minimum 500 fő fogvatartott elhelyezése valósul meg. A működtetés humánerőforrás igénye mintegy 250 fő, melyből legalább 25 % felsőfokú iskolai végzettséggel, a fennmaradó létszám középfokú iskolai végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. A környezet legyen felkészült a személyi állomány és családtagjaik elhelyezésének/lakhatásának biztosítására (bérlőkijelölési jog, lakásépítési terület ingyenes biztosítása) és rendelkezésre álljanak a kapcsolódó szociális feltételek pl. óvoda, iskola, kórház, stb. Az objektummal kapcsolatos beruházások kezdésének várható időpontja: Működés megkezdésének várható időpontja: Az ingatlan alkalmassági kritériumai a következők: - területi fekvés szerint Dél-dunántúli, Dél-Alföldi, Észak-alföldi, Észak-magyarországi valamint Közép-magyarországi régión belül dabasi, ceglédi, nagykátai, aszódi kistérség %-os önkormányzati tulajdonú - épületet, építményt nem tartalmazó minimum 4 ha területű, közművesített építési terület - terület besorolása : a helyi szabályozás alapján a területen engedélyezhető legyen az adott funkció elhelyezése - a terület ne legyen műemlék vagy helyi védelem alatt álló - ivóvíz fogyasztás biztosítása: minimum 350 m3/nap - szennyvíz kibocsátás csatornázott elvezetése: minimum 350 m3/nap - villamosenergia teljesítményigény biztosítása: minimum 200 kva - földgáz teljesítményigény biztosítása: minimum 300 m3/h - kommunális hulladék elszállítása: minimum 10 m3/hét Az ingatlan kiválasztásánál előnyt élveznek azon ingatlanok, amelyek az alábbi jellemzők közül minél többel rendelkeznek: - a felajánló közreműködést/hozzájárulást vállal az objektum kialakításában és működtetésében - az ország bármely területéről könnyen elérhető, gyors megközelítést lehetővé tevő autópálya, fő út közeli terület - a terület közösségi közlekedéssel megközelíthető - a terület közelében lehetőség van a fogvatartottak legalább 50 %-át meghaladó folyamatos intézeten kívüli, vagy intézetbe betelepülő munkáltatásra, amelynek részletes bemutatását kérjük.

17 ../2015.(II.26.) számú határozat 1. sz. melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról módosító okirata TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról MÓDOSÍTÁSA Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulás tagjai a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)az alábbiak szerint módosítják: 1. A Megállapodás Preambulumában és I. fejezetében 1.1. Tiszavárkony Község Önkormányzat Község Önkormányzata5092 Tiszavárkony Endre király út 37. szövegrészt követően Mészáros Zoltán polgármester szövegrész helyébe Hegedüs István polgármester szöveg; 1.2. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós Kossuth L. út 135. szövegrészt követően dr. Juhász Enikő polgármester szövegrész helyébe Markót Imre polgármester 1.3. Fegyvernek Város Önkormányzata 5231 Fegyvernek szövegrészt követően Felszabadulás út 171. szövegrész helyébe Szent Erzsébet út 171. szöveg; 1.4. Kétpó Község Önkormányzata 5411 Kétpó Almásy tér 1. szövegrészt követően Boldog István polgármester szövegrész helyébe Keresztes Péter Pál polgármester szöveg; 1.5. Örményes Község Önkormányzata5222 Örményes Felszabadulás út 16. szövegrészt követően Fürj Jánosné polgármester szövegrész helyébe Török Tamás polgármester szöveg; 1.6. Tiszapüspöki Község Önkormányzata 5211 Tiszapüspöki Fő út 93. szövegrészt követően Polgár István polgármester szövegrész helyébe Bander József polgármester szöveg; 1.7. Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve Petőfi tér 1. szövegrészt követően dr. Szabó Zoltán polgármester szövegrész helyébe Vida Tamás polgármester szöveg lép. A Megállapodás I. fejezetében a Rákóczifalva Város Önkormányzata 5085 Rákóczifalva Szabadság tér 2. szövegrészt követően Krizsán József polgármester szövegrész helyébe Kósa Lajos polgármester szöveg lép. 2. A Megállapodás I. fejezete első bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: A Társulás neve: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 3. A Megállapodás II. fejezetének cím alatti szöveghelyébe a következő bekezdés lép: A Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától határozatlan időtartamra, de legalább a vonatkozó pályázatok, beruházási szakaszának befejezését követő öt éves fenntartási időszakra jön létre.

18 2 4. A Megállapodás IV. fejezete a IV. A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI címet követően az alábbi bekezdéssel és alcímmel egészül ki: Jelenleg a Társulás a működése során alapvetően a tagönkormányzatok kötelező hulladékgazdálkodási feladataihoz kapcsolódóan három fő részfeladatot valósít meg: 1. Használaton kívüli hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása 5. A Megállapodás IV. fejezete kilencedik bekezdését követően az alábbi alcímmel egészül ki: 2. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA Projekt létesítményeinek és eszközeinek üzemeltetése és hasznosítása 6. A Megállapodás IV. fejezete a következő szöveggel egészül ki: A Tagok rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés és a Konzorciumi Szerződések szerinti - vagyontárgyak vonatkozásában - intézkedések megtételére, tulajdonosi döntések meghozatalára a tagönkormányzatok polgármesterei jogosultak, illetve kötelezettek. Tagönkormányzatok vállalják ez ehhez szükséges jogszabályok szerinti döntések meghozatalát. A Tagok rögzítik, hogy a tagönkormányzatok, közszolgáltatók részére a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer (ISPA beruházás) keretében létrejött vagyontárgyak (Lerakó, Hulladékgyűjtő udvarok és kapcsolódó létesítmények) rendelkezésre állását a Szolnok, Újszászi út 8516 hrsz. alatti hulladékátrakó és válogató mű kivételével - az NHSZ Kétpó Kft., mint a hulladékról szóló évi CLXXXV tv. (továbbiakban: Ht.) Ht. 42. (2) szerinti hulladékkezelő útján valósítják meg. A Tagok rögzítik, hogy a Szolnok, Újszászi út 8516 hrsz. alatti hulladékátrakó és válogató mű tekintetében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát hatalmazzák fel a vagyontárgyak működtetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint a szerződés megkötésére azzal, hogy a tagönkormányzatok, közszolgáltatók részére biztosítani kell a rendelkezésre állás biztosítását. 3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás létesítményeinek, azok rendszerének további fejlesztése A Ht. 92. (1) bekezdése alapján a december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszeren belül a szelektív hulladékgyűjtés hulladékudvarok létesítésével és gyűjtőszigetek telepítésével került megoldásra az ISPA projekt keretén belül. Azonban az elmúlt évek tapasztalatai és a Ht. előírásai alapján az anyagában hasznosítható hulladékáramok hatékonyabb begyűjtése érdekében szükségessé vált a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbeszerzésekkel. A Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati felhívás jelent meg év júniusában, melyre Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása július 22-én, a pályázatok benyújtására meghatározott határidő első napján Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel című pályázatot nyújtott be. Az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. értesítése alapján a KEOP Irányító Hatóságának vezetője a benyújtott pályázatot ,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

19 3 A Tagok rögzítik, hogy a közszolgáltatók részére a KEOP-1.1.1/C/ azonosító számú A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című projekt útján létrejött vagyontárgyak rendelkezésre állását Hasznosító útján valósítják meg a vonatkozó Társulási döntések alapján. 7. A Megállapodás V. fejezete a V. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI címet követően az alábbi alcímmel egészül ki: 1. Használaton kívüli hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása tekintetében 8. A Megállapodás V. fejezete a hetedik bekezdést követően az alábbi alcímmel egészül ki: 2.Hulladéklerakók rekultiválása, a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA Projekt létesítményeinek és eszközeinek üzemeltetése és hasznosítása, valamint azok rendszerének további fejlesztése tekintetében 9. A Megállapodás V. fejezete tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik bekezdéseinek számozása 1.), 2.) és 3.) pontokról 2.1., 2.2. és 2.3. pontokra módosul. 10. A Megállapodás V. fejezete a tizennegyedik bekezdését követően az alábbi szöveggel egészül ki: Tagok rögzítik, hogy a KEOP-1.1.1/C/ azonosítószámú Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel címmel (továbbiakban KEOP 1.1.1/C projekt) keretében a május 21-én megkötött Támogatási szerződés alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült. A KEOP 1.1.1/C projekt célja: a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése illetve korszerűsítése eszközbeszerzések és informatikai fejlesztések révén, továbbá eszközbeszerzések a közszolgáltatás átalakulása miatt kieső kapacitások helyettesítésére. Tagok rögzítik, hogy a KEOP 1.1.1/C projekt megvalósítása alatt és a fenntartási időszak végéig egymással együttműködnek, kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely a támogatási szerződés, társulási megállapodás, valamint további kötelezettségvállalásaik megszegéséhez vezetne. A támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása (fizikai mennyiségek, földrajzi terület és költségvetés) a Támogatási szerződés részét képező megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak szerint történik. AKEOP 1.1.1/C projektre a továbbiakban azon rendelkezések kivételével, mely kifejezetten ezen projektre vonatkozik a Társulási megállapodás egyéb rendelkezései, a Társulás és tagok határozataiban foglaltak értelemszerűen irányadóak. 11. A Megállapodás VI. fejezete harmadik bekezdését követően az alábbi szöveggel egészül ki: A Társulás kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendje szerinti tevékenysége: 5. Környezetvédelem 0510 Hulladékgazdálkodás Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

20 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása 0530 Környezetszennyezés csökkentése Szennyeződésmentesítési tevékenységek 12. A Megállapodás XII. fejezete A) pontja hetedik bekezdését követően az alábbi szöveggel egészül ki: Az önkormányzati társulás jogi személy (Mötv. 87. ), de saját vagyonnal csak akkor rendelkezik, ha a tagjai a társulási megállapodásban, tekintettel arra, hogy a társulás működéséhez szükséges, hogy vagyoni jogokat szerezzen, illetve kötelezettséget vállaljon, így döntenek. Tekintettel arra, hogy a Társulás - a Társulási Megállapodás IV. fejezete szerinti - működéséhez szükséges, hogy vagyoni jogokat szerezzen, illetve kötelezettséget vállaljon - figyelemmel a Tagok KEOP-1.1.1/C/ azonosító számú A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről szóló, februárjában hozott képviselő-testületi határozataira - a Társulás vagyonát képezik a KEOP 1.1.1/C projekt keretén belül beszerzett vagyonelemek. A vagyonelemek számviteli aktiválását a Társulás végzi. A Társulás megszűnése esetén a vagyonelemek lakosságszám-arányosan illetik meg a Tagokat. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. 13. A Megállapodás XII. fejezete C) pontja utolsó bekezdésében a Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft. szövegrész helyébe az NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft. (névváltozás előtt Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft) szöveg lép. 14. A Megállapodás XVI. fejezete az alábbi szöveggel egészül ki: Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó pályázatok dokumentumaiban, különösen a Támogatási Szerződésekben, Megvalósíthatósági Tanulmányokban foglaltak az irányadók. 15. A Megállapodásban: 1. az elnökhelyettes szövegrész helyébe az alelnök szöveg, 2. a VII. fejezet A./ pont 12. bekezdésében az bármely tag összehívhatja szövegrész helyébe a korelnök hívja össze szöveg; 3. a VII. fejezet A./ 22. bekezdésében az ülésen választott levezető elnök szövegrész helyébe a korelnök szöveg; 4. valamint a XVI. fejezetében a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény szövegrész helyébe a Polgári Törvénykönyv szöveg lép. Szolnok, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Törökszentmiklós Város Önkormányzata Mezőtúr Város Önkormányzata

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 12-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 12-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. január 21-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. január 21-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 21-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 4/2015.(I.21.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 1/2015.(I.22.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 383/2015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell. : 2 db Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. január 21-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. január 21-i ülésére KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. január 21-i ülésére a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezéséről,

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSA. 1. A Megállapodás preambuluma ötödik bekezdésében a Ttv. 16. -a értelmében szövegrész hatályát veszti.

MÓDOSÍTÁSA. 1. A Megállapodás preambuluma ötödik bekezdésében a Ttv. 16. -a értelmében szövegrész hatályát veszti. ../2013.(VI.) számú. határozat 1. számú melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 6266-1/2015. J A V A S L A T a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú pályázatával kapcsolatban meghozott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13.

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére. Sorszám: IV/13. Tárgy: Házi gyermekorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető Igazgatási Osztály Véleményező Ügyrendi,

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: Egészségügyi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 37/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-175/2013. Tárgy: Megállapodás állati hulladék elhelyezésére Mell.:

Részletesebben

Tárgymutató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottságának 2014. március 26-i ülésének Jegyzőkönyvéhez

Tárgymutató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottságának 2014. március 26-i ülésének Jegyzőkönyvéhez Tárgymutató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottságának 2014. március 26-i ülésének Jegyzőkönyvéhez 49/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. Pénzügyi Bizottság 2014.03.26.-i ülésének napirendi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 7. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 29-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról 10/2013. (III.05.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben