Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010"

Átírás

1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE FEBRUÁR 26-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Napirendek előtt: Interpelláció Helye: Városháza tanácsterme Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról 3. Óvodai beiratkozás id pontjáról 4. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de nyári m ködésének jóváhagyásáról 5. Szándéknyilatkozat az Orvosi Rendel I. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról 6. Fegyvernek Város Polgármestere szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról 7. A fegyverneki büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlásáról 8. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 9. Fegyvernek település víziközm veinek Gördül Fejlesztési Tervének elfogadásáról 10. A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott Burai Judit lakhatását szolgáló támogatási kérelemr l El adó: Tatár László polgármester

2 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / Valamennyi napirendhez meghívott: Képvisel testület tagjai Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezet je Buzás Istvánné dr. jegyz Páva Bertalan a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Polgármesteri Hivatal csoportvezet i, pénzügyi szervez 3. és 4. napirendekhez: A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de igazgatója 5. napirendekhez: A Fegyverneki Orvosi Rendel igazgatója Fegyvernek, február 19. Tatár László polgármester

3 Fe g yve r nek Váro s Po lg ár me st ere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 26-ai ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Február 3-án a szennyvízberuházással kapcsolatos kooperáción vettem részt. Február 4-én fogadónapot tartottam. Február 6-án a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács ülésére került sor. Február 6-án a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde félévi értékelő értekezletére kaptam meghívót. Február 12-én Tomajmonostoron polgármesteri találkozón vettem részt. Február 13-án a Vöröskereszt képviselőivel egyeztettünk a évi feladatokról, működésről. Február 16-án Budapesten egyeztetésen vettem részt az Örményesi szennyvízcsatorna beruházás indításával, tervezésével kapcsolatban. Február 18-án Budapesten az IPOSZ képviselőjével folytattunk megbeszélést ipartestület létrehozásáról Fegyverneken, illetve térségünkben. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a KLIK Szolnoki Tankerület igazgatója február 7-én tájékoztatott arról, hogy nem írja alá a Fegyvernek, Szent Erzsébet út (Mozi épületből) a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 167/A. (Pártházba) történő átköltözésről szóló szerződésmódosítást, melyet a képviselőtestület a július 31-ei ülésen fogadott el. A KLIK Törökszentmiklósi Tankerület február 17-ei levelében (megkeresésünkre) azt a választ adta, hogy a Caminus Zrt-vel kötött bérleti szerződés tekintetében kifizetés senki felé nem eszközölhető. Fentiekre tekintettel a perindítás megfontolandó. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: január hónapban 1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - önkormányzati segély (5. ) - - önkormányzati segély elut. 1 - átállási támogatás (7. ) -

4 2 - Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. ) - - méltányossági közgyógyellátás megáll.(13. ) 1 - méltányossági közgyógyell.elut. 1 - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. ) 32 - köztemetés (szoc.tv.48. ) - B.) Bizottság döntései: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 16. (9) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - térítési díj mérséklése - - térítési díj mérséklése kér.elutasítása - II. III. Polgármesteri keret felhasználás: évben felhasználható: ,- Ft január 31-ig felhaszn.: ,- Ft Ebből: szociális segély: ,- Ft szoc.segély természetben: ,- Ft kölcsön: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: 0 IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, február 19. Tatár László polgármester

5 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 26-ai ülésére az óvodai beiratkozásról Tisztelt Képviselőtestület! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó, Fegyvernek Város Önkormányzata dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődében az óvodai nevelést igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2015/2016-os nevelési évre a következő időpontra javaslom: A beíratás helye: időpontja: Fegyvernek Szent Erzsébet út április 13. (hétfő) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 14. (kedd) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 15. (szerda) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 16. (csütörtök) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 17. (péntek) óra Kérem Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni: /2015.(II.26.) sz. határozati javaslat: Az óvodai beiratkozásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pontja alapján Fegyvernek Városban a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődében az óvodai nevelést igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2015/2016. nevelési évre a következő időpontra jelöli ki: A beíratás helye: időpontja: Fegyvernek Szent Erzsébet út április 13. (hétfő) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 14. (kedd) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 15. (szerda) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 16. (csütörtök) óra Fegyvernek Szent Erzsébet út április 17. (péntek) óra

6 2 A beiratkozáskor a szülőnek be kell mutatnia: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek lakcímkártyáját, a gyermek TAJ kártyáját, orvosi igazolást a megkapott kötelező védőoltásokról, az egyik szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját, a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát, ha van ilyen. Erről értesül: 1.) Balogh Mihályné, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai 5.) Művelődési felügyelő Fegyvernek, február 18. (: Tatár László :) polgármester

7 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 26-ai ülésére a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nyári működésének jóváhagyásáról Tisztelt Képviselőtestület! A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (5) értelmében a Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint szíveskedjenek jóváhagyni: A bölcsődei szünet tervezett időpontja: július augusztus 07-ig (2 hét) Indoklás: Az intézmény ebben az évben sem tervez nagyobb karbantartási és felújítási munkálatokat. A fertőtlenítő, tisztasági meszelésre, takarításra szükséges a fentebb jelzett 2 hét. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b) pont alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. E szerint az intézményvezető kérése, hogy a 2014/2015. nevelési évben a nyári karbantartási munkák szükségessége miatt az Újtelepi Óvoda, valamint a Szapárfalui Óvoda június 15. augusztus 21. közötti időszakban zárva tart. A gyermekek nyári óvodai életét a Központi Óvodában az Annaházi Óvodában június 15. július 31-ig, augusztus 3. augusztus 21-ig szervezik augusztus 24-től minden tagóvoda teljes nyitvatartással üzemel. Fentiek alapján javaslom, hogy a testület az alábbiak szerint fogadja el az óvoda nyári nyitvatartási rendjét: Az Újtelepi Óvodában június 15. augusztus 21. A Szapárfalui Óvodában június 15. augusztus 21. A Központi Óvodában augusztus 3. augusztus 21. Az Annaházi Óvodában június 15. július 31. közötti időszakban zárva tart. Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el:../2015.(ii.26.) sz. határozati javaslat:

8 2 A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nyári működésének jóváhagyásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv (5) értelmében a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde bölcsődei nyári szünetének időpontját július augusztus 7. (2 hét) közötti időszakban hagyja jóvá. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. 83. (2) bekezdés b) pontja alapján a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde óvodai nyári szünetének időpontját Az Újtelepi Óvodában június 15. augusztus 21. A Szapárfalui Óvodában június 15. augusztus 21. A Központi Óvodában augusztus 3. augusztus 21. Az Annaházi Óvodában június 15. július 31. közötti időszakban hagyja jóvá. Erről értesül: 1.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője 2.) Tatár László polgármester 3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 4.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 18. Tatár László polgármester

9 Fegyvernek Város Polgármestere Fegyvernek, Szent Erzsébet u ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 26-ai ülésére az I. számú háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület a 189/2014.(XII.11.) számú határozatával fogadta el az I. sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződésének felmondását november 30-tól számított hat hónapos felmondási idővel. A háziorvosi szolgálatot működtető Life-Volume Kft. képviselőjeként Dr. Otrosinka Sylwia már akkor jelezte, hogy megpróbál minél rövidebb idő alatt a körzet ellátását vállaló orvost keresni és a praxis jogot átadni. A január 29-i testületi ülésen jelen volt Dr. Fucskó Csilla háziorvos, aki jelezte, hogy amennyiben a Képviselőtestület hozzájárul, akkor átvenné a körzet ellátását a Life-Volume Kft-től június 1-ével. Dr. Fucskó Csilla jelenleg egyéni vállalkozóként dolgozik, azonban a feladatellátáshoz Kft. létrehozását tervezi, aminek a költségvonzata miatt azt csak a képviselőtestület pozitív döntése után kívánja megalapítani. Az ügyeleti ellátásban a többi körzetet ellátó orvosokhoz hasonlóan részt kíván venni. A praxis állandó helyettesítését is vállalja május 31-ig, mentesítve így a többi háziorvost a plusz feladattól. Az asszisztenst meg kívánja tartani a körzetben saját alkalmazásban. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az I. számú háziorvosi szolgálat praxisjogával kapcsolatos kérelmet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:. /2015.(II.26.) sz. határozati javaslat: Szándéknyilatkozat a Fegyverneki Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete szándéknyilatkozattal kinyilvánítja azon szándékát, hogy június 1-i hatállyal a Fegyvernek Város Önkormányzat területén a Life-Volume Kft. által működtetett I. számú háziorvosi szolgálat praxisjogát Dr. Fucskó Csilla háziorvos megszerezze és vállalkozói jogviszony keretében végezze a feladatellátást. 2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület a mellékelt Feladat-ellátási Előszerződést elfogadja.

10 2 3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a március havi ülésre terjessze elő - Az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény szerinti - a Feladat-ellátási szerződés-tervezetet. Erről értesül: 1./ Dr. Fucskó Csilla 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr jegyző 4./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 5./ Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 20. Tatár László polgármester 2

11 3 FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171., adószám: , bankszámlaszám: ) képviseletében Tatár László polgármester (továbbiakban: Megbízó), másrészről Dr Fucskó Csilla (lakcím: 4200, Hajdúszoboszló, Koch Róbert u. 23, Szül.hely, idő: Debrecen, , alap nyilvántartási szám: A/69059) (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete által../2015.(ii.26.) számon hozott önkormányzati határozat alapján szerződő felek az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény (továbbiakban Öotv.) 2/A. (2) bekezdés a) pontja alapján jelen előszerződésben kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással március 31. napjáig feladat-ellátási szerződést kötnek, amelyben: a) Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy az általa megszerzett praxisengedély birtokában biztosítsa a háziorvosi ellátást Fegyvernek I számú háziorvosi körzetére vonatkozóan. A I számú orvosi körzet leírása: A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 35/2003. (IX.04.) önkormányzati rendelet 1. a) pontja szerinti 3. sz. körzetben meghatározott közterületek. b) Megbízott vállalja, hogy ellátja a fent megjelölt körzetben a háziorvosi szolgálatot napi 3 óra rendelési időben. c) Szerződő felek a feladat-ellátás helyét meghatározzák, amely Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/a sz. alatti rendelő. 2. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben az Öotv. 2/B. (1) bekezdésében megjelölt tartalommal szabályozzák a feladat-ellátás feltételeit. 3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződés június 1-jei hatállyal 5 évre szóló határozott időtartamra kötik meg. 4. Megbízott nyilatkozik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. -ában foglaltaknak megfelel, és vállalja, hogy jelen előszerződés aláírását követően a praxisengedély iránti kérelmet a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének benyújtja, amely kérelemhez a jelen előszerződés csatolja. 5. Megbízott továbbá vállalj, hogy a praxisengedély birtokában, a feladat-ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg kezdeményezi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervénél a finanszírozási szerződés megkötését. 6. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. (3) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén. 7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/

12 4 (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók. 8. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. Fegyvernek, Fegyvernek Város Önkormányzata Tatár László polgármester megbízó. Dr. Fucskó Csilla megbízott Záradék: Jelen előszerződést Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a.../2015.(ii.26.) számú határozatával hagyta jóvá. 4

13 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 26-ai ülésére Fegyvernek Város Polgármestere évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról Tisztelt Képviselőtestület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv) december 12-ei hatállyal beiktatta a Kttv.-be a VII/A. fejezettel a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. E fejezet rendelkezik többek között a polgármester szabadságával kapcsolatos jogi szabályozásról is, melynek értelmében a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult, illetve megilleti a 2 munkanap gyermek után járó pótszabadság is. A Kttv. 225/C. (2) bekezdése alapján: A polgármester előterjesztésére a képviselőtestület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. Fentiekre tekintettel kérem a Képviselőtestületet, hogy szíveskedjen jóváhagyni a évi szabadság ütemezésemet az alábbiak szerint: április 7-től április 17-ig június 1-től június 12-ig július 6-tól július 17-ig augusztus 3-tól augusztus 14-ig december 21-től december 22-ig Összesen 9 nap 10 nap 10 nap 10nap 2 nap 41 nap Fentiek figyelembe vételével kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:./2015.(ii.26.) sz. határozati javaslat: Fegyvernek Város Polgármestere szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 225/C. (2) bekezdés alapján Tatár László polgármester évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:

14 2 április 7-től április 17-ig június 1-től június 12-ig július 6-tól július 17-ig augusztus 3-tól augusztus 14-ig december 21-től december 22-ig Összesen 9 nap 10 nap 10 nap 10nap 2 nap 41 nap Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 2. Buzás Istvánné dr. jegyző 3. Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 19. Tatár László polgármester

15 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ELŐTERJESZTÉS Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 26-ai ülésére büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlásáról Tisztelt Képviselőtestület! A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1040/2011.(III.9.) Kormány határozat végrehajtása érdekében a Belügyminisztérium megküldte a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága által kiadott FELHÍVÁS -t, amely önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására vonatkozik férőhelybővítő beruházáshoz börtön objektum építéséhez. A mellékelt FELHÍVÁS feltételeit különösen az ingatlan alkalmassági kritériumait megvizsgálva megállapítható, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata nem rendelkezik olyan belterületi ingatlannal, mely megfelelne a beruházás követelményeinek. A fentiek alapján a Fegyvernek Város Önkormányzata részéről az önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlását nem tudjuk biztosítani. Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat elfogadását: /2015.(II.26.) sz. önkormányzati határozati javaslat: A fegyverneki büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlásáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1040/2011. (III.9.) Kormány határozat végrehajtása érdekében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által kiadott FELHÍVÁS alapján büntetés-végrehajtási intézet létesítéséhez önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlását nem tudja biztosítani. Erről értesül: 1.) Tatár László polgármester 2.) Buzás Istvánné dr. jegyző 3.) Képviselőtestület tagjai Fegyvernek, február 18. Tatár László polgármester

16 FELHÍVÁS önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására A Belügyminisztérium a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozatvégrehajtása érdekében férőhelybővítő beruházáshozbörtön objektum építésére alkalmas területet keres. Az objektum kialakítása és működtetése a vonatkozó hazai jogszabályok értelmében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága hatáskörébe tartozik. A felajánlásra kerülő ingatlanok közül kiválasztandó terület tulajdonjogát a felajánló térítésmentesen átadja a Magyar Állam részére. A kialakítandó objektumban minimum 500 fő fogvatartott elhelyezése valósul meg. A működtetés humánerőforrás igénye mintegy 250 fő, melyből legalább 25 % felsőfokú iskolai végzettséggel, a fennmaradó létszám középfokú iskolai végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. A környezet legyen felkészült a személyi állomány és családtagjaik elhelyezésének/lakhatásának biztosítására (bérlőkijelölési jog, lakásépítési terület ingyenes biztosítása) és rendelkezésre álljanak a kapcsolódó szociális feltételek pl. óvoda, iskola, kórház, stb. Az objektummal kapcsolatos beruházások kezdésének várható időpontja: Működés megkezdésének várható időpontja: Az ingatlan alkalmassági kritériumai a következők: - területi fekvés szerint Dél-dunántúli, Dél-Alföldi, Észak-alföldi, Észak-magyarországi valamint Közép-magyarországi régión belül dabasi, ceglédi, nagykátai, aszódi kistérség %-os önkormányzati tulajdonú - épületet, építményt nem tartalmazó minimum 4 ha területű, közművesített építési terület - terület besorolása : a helyi szabályozás alapján a területen engedélyezhető legyen az adott funkció elhelyezése - a terület ne legyen műemlék vagy helyi védelem alatt álló - ivóvíz fogyasztás biztosítása: minimum 350 m3/nap - szennyvíz kibocsátás csatornázott elvezetése: minimum 350 m3/nap - villamosenergia teljesítményigény biztosítása: minimum 200 kva - földgáz teljesítményigény biztosítása: minimum 300 m3/h - kommunális hulladék elszállítása: minimum 10 m3/hét Az ingatlan kiválasztásánál előnyt élveznek azon ingatlanok, amelyek az alábbi jellemzők közül minél többel rendelkeznek: - a felajánló közreműködést/hozzájárulást vállal az objektum kialakításában és működtetésében - az ország bármely területéről könnyen elérhető, gyors megközelítést lehetővé tevő autópálya, fő út közeli terület - a terület közösségi közlekedéssel megközelíthető - a terület közelében lehetőség van a fogvatartottak legalább 50 %-át meghaladó folyamatos intézeten kívüli, vagy intézetbe betelepülő munkáltatásra, amelynek részletes bemutatását kérjük.

17 ../2015.(II.26.) számú határozat 1. sz. melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról módosító okirata TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról MÓDOSÍTÁSA Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulás tagjai a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)az alábbiak szerint módosítják: 1. A Megállapodás Preambulumában és I. fejezetében 1.1. Tiszavárkony Község Önkormányzat Község Önkormányzata5092 Tiszavárkony Endre király út 37. szövegrészt követően Mészáros Zoltán polgármester szövegrész helyébe Hegedüs István polgármester szöveg; 1.2. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós Kossuth L. út 135. szövegrészt követően dr. Juhász Enikő polgármester szövegrész helyébe Markót Imre polgármester 1.3. Fegyvernek Város Önkormányzata 5231 Fegyvernek szövegrészt követően Felszabadulás út 171. szövegrész helyébe Szent Erzsébet út 171. szöveg; 1.4. Kétpó Község Önkormányzata 5411 Kétpó Almásy tér 1. szövegrészt követően Boldog István polgármester szövegrész helyébe Keresztes Péter Pál polgármester szöveg; 1.5. Örményes Község Önkormányzata5222 Örményes Felszabadulás út 16. szövegrészt követően Fürj Jánosné polgármester szövegrész helyébe Török Tamás polgármester szöveg; 1.6. Tiszapüspöki Község Önkormányzata 5211 Tiszapüspöki Fő út 93. szövegrészt követően Polgár István polgármester szövegrész helyébe Bander József polgármester szöveg; 1.7. Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve Petőfi tér 1. szövegrészt követően dr. Szabó Zoltán polgármester szövegrész helyébe Vida Tamás polgármester szöveg lép. A Megállapodás I. fejezetében a Rákóczifalva Város Önkormányzata 5085 Rákóczifalva Szabadság tér 2. szövegrészt követően Krizsán József polgármester szövegrész helyébe Kósa Lajos polgármester szöveg lép. 2. A Megállapodás I. fejezete első bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: A Társulás neve: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 3. A Megállapodás II. fejezetének cím alatti szöveghelyébe a következő bekezdés lép: A Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától határozatlan időtartamra, de legalább a vonatkozó pályázatok, beruházási szakaszának befejezését követő öt éves fenntartási időszakra jön létre.

18 2 4. A Megállapodás IV. fejezete a IV. A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI címet követően az alábbi bekezdéssel és alcímmel egészül ki: Jelenleg a Társulás a működése során alapvetően a tagönkormányzatok kötelező hulladékgazdálkodási feladataihoz kapcsolódóan három fő részfeladatot valósít meg: 1. Használaton kívüli hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása 5. A Megállapodás IV. fejezete kilencedik bekezdését követően az alábbi alcímmel egészül ki: 2. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA Projekt létesítményeinek és eszközeinek üzemeltetése és hasznosítása 6. A Megállapodás IV. fejezete a következő szöveggel egészül ki: A Tagok rögzítik, hogy a Támogatási Szerződés és a Konzorciumi Szerződések szerinti - vagyontárgyak vonatkozásában - intézkedések megtételére, tulajdonosi döntések meghozatalára a tagönkormányzatok polgármesterei jogosultak, illetve kötelezettek. Tagönkormányzatok vállalják ez ehhez szükséges jogszabályok szerinti döntések meghozatalát. A Tagok rögzítik, hogy a tagönkormányzatok, közszolgáltatók részére a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer (ISPA beruházás) keretében létrejött vagyontárgyak (Lerakó, Hulladékgyűjtő udvarok és kapcsolódó létesítmények) rendelkezésre állását a Szolnok, Újszászi út 8516 hrsz. alatti hulladékátrakó és válogató mű kivételével - az NHSZ Kétpó Kft., mint a hulladékról szóló évi CLXXXV tv. (továbbiakban: Ht.) Ht. 42. (2) szerinti hulladékkezelő útján valósítják meg. A Tagok rögzítik, hogy a Szolnok, Újszászi út 8516 hrsz. alatti hulladékátrakó és válogató mű tekintetében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát hatalmazzák fel a vagyontárgyak működtetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint a szerződés megkötésére azzal, hogy a tagönkormányzatok, közszolgáltatók részére biztosítani kell a rendelkezésre állás biztosítását. 3. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás létesítményeinek, azok rendszerének további fejlesztése A Ht. 92. (1) bekezdése alapján a december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszeren belül a szelektív hulladékgyűjtés hulladékudvarok létesítésével és gyűjtőszigetek telepítésével került megoldásra az ISPA projekt keretén belül. Azonban az elmúlt évek tapasztalatai és a Ht. előírásai alapján az anyagában hasznosítható hulladékáramok hatékonyabb begyűjtése érdekében szükségessé vált a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése eszközbeszerzésekkel. A Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati felhívás jelent meg év júniusában, melyre Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása július 22-én, a pályázatok benyújtására meghatározott határidő első napján Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzéssel című pályázatot nyújtott be. Az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. értesítése alapján a KEOP Irányító Hatóságának vezetője a benyújtott pályázatot ,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

19 3 A Tagok rögzítik, hogy a közszolgáltatók részére a KEOP-1.1.1/C/ azonosító számú A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című projekt útján létrejött vagyontárgyak rendelkezésre állását Hasznosító útján valósítják meg a vonatkozó Társulási döntések alapján. 7. A Megállapodás V. fejezete a V. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI címet követően az alábbi alcímmel egészül ki: 1. Használaton kívüli hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtása tekintetében 8. A Megállapodás V. fejezete a hetedik bekezdést követően az alábbi alcímmel egészül ki: 2.Hulladéklerakók rekultiválása, a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA Projekt létesítményeinek és eszközeinek üzemeltetése és hasznosítása, valamint azok rendszerének további fejlesztése tekintetében 9. A Megállapodás V. fejezete tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik bekezdéseinek számozása 1.), 2.) és 3.) pontokról 2.1., 2.2. és 2.3. pontokra módosul. 10. A Megállapodás V. fejezete a tizennegyedik bekezdését követően az alábbi szöveggel egészül ki: Tagok rögzítik, hogy a KEOP-1.1.1/C/ azonosítószámú Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel címmel (továbbiakban KEOP 1.1.1/C projekt) keretében a május 21-én megkötött Támogatási szerződés alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült. A KEOP 1.1.1/C projekt célja: a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése illetve korszerűsítése eszközbeszerzések és informatikai fejlesztések révén, továbbá eszközbeszerzések a közszolgáltatás átalakulása miatt kieső kapacitások helyettesítésére. Tagok rögzítik, hogy a KEOP 1.1.1/C projekt megvalósítása alatt és a fenntartási időszak végéig egymással együttműködnek, kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely a támogatási szerződés, társulási megállapodás, valamint további kötelezettségvállalásaik megszegéséhez vezetne. A támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása (fizikai mennyiségek, földrajzi terület és költségvetés) a Támogatási szerződés részét képező megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak szerint történik. AKEOP 1.1.1/C projektre a továbbiakban azon rendelkezések kivételével, mely kifejezetten ezen projektre vonatkozik a Társulási megállapodás egyéb rendelkezései, a Társulás és tagok határozataiban foglaltak értelemszerűen irányadóak. 11. A Megállapodás VI. fejezete harmadik bekezdését követően az alábbi szöveggel egészül ki: A Társulás kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendje szerinti tevékenysége: 5. Környezetvédelem 0510 Hulladékgazdálkodás Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

20 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása 0530 Környezetszennyezés csökkentése Szennyeződésmentesítési tevékenységek 12. A Megállapodás XII. fejezete A) pontja hetedik bekezdését követően az alábbi szöveggel egészül ki: Az önkormányzati társulás jogi személy (Mötv. 87. ), de saját vagyonnal csak akkor rendelkezik, ha a tagjai a társulási megállapodásban, tekintettel arra, hogy a társulás működéséhez szükséges, hogy vagyoni jogokat szerezzen, illetve kötelezettséget vállaljon, így döntenek. Tekintettel arra, hogy a Társulás - a Társulási Megállapodás IV. fejezete szerinti - működéséhez szükséges, hogy vagyoni jogokat szerezzen, illetve kötelezettséget vállaljon - figyelemmel a Tagok KEOP-1.1.1/C/ azonosító számú A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről szóló, februárjában hozott képviselő-testületi határozataira - a Társulás vagyonát képezik a KEOP 1.1.1/C projekt keretén belül beszerzett vagyonelemek. A vagyonelemek számviteli aktiválását a Társulás végzi. A Társulás megszűnése esetén a vagyonelemek lakosságszám-arányosan illetik meg a Tagokat. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. 13. A Megállapodás XII. fejezete C) pontja utolsó bekezdésében a Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft. szövegrész helyébe az NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft. (névváltozás előtt Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft) szöveg lép. 14. A Megállapodás XVI. fejezete az alábbi szöveggel egészül ki: Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó pályázatok dokumentumaiban, különösen a Támogatási Szerződésekben, Megvalósíthatósági Tanulmányokban foglaltak az irányadók. 15. A Megállapodásban: 1. az elnökhelyettes szövegrész helyébe az alelnök szöveg, 2. a VII. fejezet A./ pont 12. bekezdésében az bármely tag összehívhatja szövegrész helyébe a korelnök hívja össze szöveg; 3. a VII. fejezet A./ 22. bekezdésében az ülésen választott levezető elnök szövegrész helyébe a korelnök szöveg; 4. valamint a XVI. fejezetében a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény szövegrész helyébe a Polgári Törvénykönyv szöveg lép. Szolnok, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Törökszentmiklós Város Önkormányzata Mezőtúr Város Önkormányzata

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

2.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása tárgyában

2.) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása tárgyában Balkány Város Képviselő-testületének 2013. június 27-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (97-100) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a Központi Egészségügyi

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR ÉS KOZÁRMISLENY SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, A TOVÁBBIAKBAN KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR, KOZÁRMISLENY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSITÁRSULÁS

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február

Részletesebben

291-292/2010. sz. határozat

291-292/2010. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-46/2010/JT 291-292/2010. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Döntés az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosításáról Az előterjesztés száma: 92/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az Első

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVI SEL Ő- TESTÜLETE 2013. MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása A 2001. október 9., 2002. december 19., 2003. április 14., 2005.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 49/2013.(V.29.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 50/2013.(V.29.)

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben