Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata"

Átírás

1 Elıterjesztés a Képviselıtestület november 26-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Tisztelt Képviselı-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 92..(3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A felülvizsgálatot elvégeztük, az errıl szóló összeállítás az elıterjesztés mellékletét képezi. A felülvizsgálat során az elmúlt évekhez képest olyan áttekintést végeztünk, amely kiemelten a szociális ellátórendszerben meglévı problémás pontokra koncentrál. A felülvizsgálat anyagát véleményeztettük a Városi Gondozási Központtal, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Szlovén, a Német és a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a beérkezett vélemények szintén az elıterjesztés mellékletét képezik. A Városi Gondozási Központ vezetıje által készített véleményezésbıl kiemelném a következıket: A koncepcióban megfogalmazásra került, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátások ideiglenes mőködési engedélye helyett végleges mőködési engedélyek megszerzése valósuljon meg - az intézmény által nyújtott szolgáltatások tekintetében-, ami a tárgyi feltételek megteremtését jelenti, elsısorban pályázati forrásból. Az intézményvezetı felhívja a figyelmet arra, hogy a szükséges forrásokat a pályázatok kedvezıtlen elbírálása esetén is biztosítania kell, mivel a feladat elmaradása esetén a mőködést engedélyezı és az azt ellenırzı hatóságok a fenntartóval szemben szankciót alkalmazhatnak, szociális igazgatási bírság formájában. Továbbá az intézményvezetı véleménye szerint: a városban jelentıs értéket képvisel a ma rendelkezésre álló kötelezı és nem kötelezı jelleggel mőködtetett szolgáltatásokból álló szociális ellátórendszer. Az egyes célcsoportok érdekében mőködtetett nem kötelezıen fenntartott szolgáltatások iránt reális igények, hiányzó szükségletek húzódnak meg. Ezért a prioritások között szereplı nem kötelezıen fenntartott szakfeladatok további mőködtetése létjogosultságának átgondolásának véleménye szerint elsısorban financiális okai vannak. Szakmai szempontból nem tudja elfogadni és támogatni a nem kötelezıen fenntartott szolgáltatások megszüntetését. Bármelyik mőködı szolgáltatás megszüntetése Szentgotthárd város szociális ellátórendszerének visszaesését, visszafejlıdését eredményezné. A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát november 14-én megtárgyalta a helyi szociális kerekasztal is. A kerekasztal tagjai a túlzott önkormányzati anyagi felelısségvállalást nem tartják helyénvalónak sem a szociális, sem más ágazatok tekintetében, tekintve a lakosság szélesebb körét érintı más, indokolható, jogos igényeket. A felülvizsgálati anyagot megküldtük a megyei szociális kerekasztal, a megyei önkormányzat részére is. A megyei kerekasztal a megyei koncepciót és a véleményezésre megküldött többi koncepciót várhatóan a közeljövıben tárgyalja. 1

2 Határozati javaslat 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a Szentgotthárd Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata év címő anyagot a jelen Elıterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. Szentgotthárd Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatánál a következı prioritásokat határozza meg: - A személyes gondoskodást nyújtó ellátások ideiglenes mőködési engedélye helyett végleges mőködési engedélyek megszerzése valósuljon meg - A kötelezı szociális alapszolgáltatások mőködıképességét fenn kell tartani. - Szentgotthárd város közigazgatási területére szóló személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátáshoz, az idısek átmeneti elhelyezését nyújtó gondozóházi ellátáshoz a jövıben a városnak saját pénzügyi forrásaiból nem áll módjában az állami költségvetésben biztosított normatíván felül finanszírozást biztosítani Határidı: azonnal Felelıs: Viniczay Tibor polgármester 2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete felkéri Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát, hogy tekintse át a kistérségben mőködı jelzırendszeres házi segítségnyújtás további mőködtetésének lehetıségét, tekintettel annak finanszírozására, valamint arra, hogy Szentgotthárdon felmerült az önkormányzati feladatellátásban meglévı összes ügyeleti rendszer egy rendszerben történı integrálásának lehetısége. Határidı: november 27-i Társulási Tanács ülése Felelıs: Dr. Gábor László irodavezetı 3. a./szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, mint az alapító okirat szerinti alapító a Városi Gondozási Központ keretében mőködı nappali ellátás- Idısek Klubja vonatkozásában kezdeményezi Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsánál, hogy ezen ellátás mőködési engedélye 70 ellátottról 60 ellátottra kerüljön módosításra, azzal, hogy a mőködési engedély módosítás december 31-ig valósuljon meg. Határidı: november 27-i Társulási Tanács ülése Felelıs: Dr. Gábor László irodavezetı b./ Intézményi szinten meg kell vizsgálni az a./pont szerinti mőködési engedély módosítás kapcsán a szakmai, alkalmazotti létszám alakulását; a határozott idejő közalkalmazotti jogviszonyok esetén erre tekintettel kell lenni. Határidı: Felelıs: 2008.decemberi Képviselıtestületi és Társulási Tanács ülése Dr. Csanaki Eszter aljegyzı Dr. Gábor László irodavezetı Fábián Béláné intézményvezetı 4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete elsısorban pályázati forrás igénybevételével próbálja megvalósítani a szociális személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat magába foglaló épület akadálymentesítését. 2

3 Határidı: Felelıs: folyamatos, legkésıbb az önkormányzat 2010.évi költségvetésének elfogadása Dr. Gábor László irodavezetı Fekete Tamás irodavezetı Fábián Béláné irodavezetı Jakabné Palkó Edina irodavezetı 5. a./szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, mint az alapító okirat szerinti alapító megszőnteti a Városi Gondozási Központ keretein belül mőködı, idısek átmeneti elhelyezését nyújtó, gondozóházi ellátást, a jelenlegi ellátottakra tekintettel lépcsızetes rendszerben. Határidı: június 30. Felelıs: Viniczay Tibor polgármester b./az intézményvezetı a jelen határozat elfogadásának napjától nem vehet fel új ellátottakat. Az ellátást jelenleg igénybevevık, ellátotti jogviszonyban állók elhelyezésérıl gondoskodni kell. Határidı: folyamatos, legkésıbb:2009. június 30. Felelıs: Fábián Béláné intézményvezetı Viniczay Tibor polgármester c./ Intézményi szinten meg kell vizsgálni az a/pont szerinti megszőntetés kapcsán a szakmai, alkalmazotti létszám alakulását; a határozott idejő közalkalmazotti jogviszonyok esetén tekintettel kell lenni az ellátás megszőntetése miatt megszőnı munkahelyekre is. Határidı: Felelıs: 2008.decemberi Képviselıtestületi és Társulási Tanács ülése Dr. Csanaki Eszter aljegyzı Dr. Gábor László irodavezetı Fábián Béláné intézményvezetı d./módosítani kell az intézmény alapító okiratát, SZMSZ-ét, szakmai programját és a mőködési engedély visszavonását kell kezdeményezni. Határidı: folyamatos, legkésıbb június 30. Dr. Gábor László irodavezetı Fábián Béláné intézményvezetı e./az idısek átmeneti elhelyezését nyújtó, gondozóházi ellátás megszőntetésére tekintettel a felszabaduló épületet hasznosítani kell, a megoldási javaslatokat elı kell terjeszteni. Határidı: folyamatos, legkésıbb március 31. Felelıs: Viniczay Tibor polgármester Szentgotthárd, november 17. 3

4 Dr. Csanaki Eszter Irodavezetı Dr. Gábor László irodavezetı Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyzı 4

5 Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata év 1. A város demográfiai mutatói Lakosságszám január 1. Korcsoport Városrész Összes Szentgotthárd Zsida-Zsidahegy Rábakethely Máriaújfalu Farkasfa Rábatófalu Rábafüzes Jakabháza Összesen Összehasonlítva ezen adatokat a évi adatokkal ugyanazon korcsoportokban, szembetőnı a éves korosztály számának alakulása: míg 2004-ben 4896 fıt jelentett, addig 2008-ban 4652 fı él ezen korcsoportban. Az éves korosztály 2004-ben 740 fıvel képviseltette magát, mint látjuk ugyanezen korcsoport 2008-ban már 863 fıt számlál. Ellenben viszonylag stagnál a 61 év felettiek száma, míg 2004-ben az İ korosztályukba 1831 személy tartozott, addig 2008-ban 1844 fı. 2. Munkaerıpiaci elemzés A következı táblázat a legfrissebb, októberi adatokat tartalmazza. 5

6 Megnevezés Celldömölk Körmend Kıszeg Sárvár Szentgotthárd Szombathely Vasvár Vas megye Álláskeresık aránya a gazdaságilag aktív népességen 5,5 5,6 6,6 4,9 8,3 4,7 10,6 5,6 belül (%)* - elızı havi arány (%) 5,8 5,8 6,6 4,9 8,8 4,8 10,9 5,7 Regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresık (fı) - változás az elızı havi adatokhoz képest (%) Ebbıl: pályakezdı munkanélküliek és nyilvántartott pályakezdı álláskeresık (fı) - változás az elızı havi adatokhoz képest (%) Ebbıl: rendszeres szociális segélyben részesülı munkanélküliek (fı) Rendszeres szociális segély-ben részesülık száma az elızı hónapban (fı) Bejelentett betöltetlen álláshelyek (db) - bejelentett betöltetlen álláshelyek az elızı hónapban (db) 100 regisztrált munkanélkülire jutó üres álláshely (db) Tartósan (egy éven túl) reg. munkanélküli** Tartós munkanélküli arány (%) Tartós munkanélküli arány az elızı hónapban (%) Állás keresést ösztönzı juttatás (fı) Állás keresést ösztönzı juttatásban részesülık száma az elızı hónapban (fı) ,3-3,4 0,0 0,8-5,7-2,4-2,8-2, ,8-10,6 8,5 1,9-4,5-3,2-10,6-5, ,0 10,9 24,7 19,5 3,0 10,2 0,9 11, ,9 17,3 23,8 20,3 29,2 22,9 23,5 22,6 21,6 18,2 25,9 20,7 26,7 22,5 23,0 22, Állás keresési járadék (fı) Állás keresési segély (fı) * január 1-jei gazdaságilag aktív népességgel számolva **Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a regisztrált munkanélküliek állományában A Munkaügyi Központ regisztráltjainak száma csökkent; az okt. 20-i állapot szerint 566 fı. A regisztrációból történı kikerülés (175 fı) oka még mindig az ellátás lejárata (143 fı), az önállóan vagy közvetítéssel történı elhelyezkedés (32 fı). Munkáltató, nagyobb létszámban nem fogadott regisztrált álláskeresıket. Az elmúlt idıszakban nagy létszámú munkaerıigény nem volt. Általában 1-2 fıs állásbehozatalok jellemzıek, fıleg vendéglátó-ipari szakmákból. Hiányszakmának számít a szakács, felszolgáló, elektronikai mőszerész, szociális munkás. Speciális követelmények a munkáltatók részérıl nem fogalmazódik meg. A fémiparban vannak olyan munkakörök, ill. munkaköri specialitások, amelyek csak betanulással sajátíthatóak el. A bérezés Ft-os tartományban a legjellemzıbb. Bizonyos munkakörökben; cnc gépkezelı, gépbeállító-karbantartó, lényegesen jobbak a fizetések. Letelepedı új vállalkozás nem volt a városban. A gazdasági válság hatása érezhetı, de egyelıre csak kis létszámú elbocsátások voltak, ill. létszámstop van a cégek többségénél. 6

7 A GM és a nekik bedolgozó cégek a válsághelyzetnek megfelelıen racionalizálják munkaerıgazdálkodásukat. A kölcsönzött munkaerıtıl válnak meg elsısorban. A határozott idejő munkaszerzıdéseket várhatóan nem hosszabbítják. A saját dolgozókat csak végsı esetben küldenek el; a cégek tájékoztatása szerint. Négy vendéglátó-ipari egység is keres folyamatos jelleggel szakácsot és felszolgálót. Hiányszakmák lévén ezeket a munkaerıigényeket a Központ nem tudja kielégíteni. Natúrpark Kht., a TÁMOP / pályázaton megváltozott munkaképességőek munkaerı-piaci programja projekten nyert. A III. Béla Szakképzı Iskolával mint képzı intézménnyel, és a Fıkefe Kht-Savaria Netpak Gyáregységgel mint jövıbeni foglalkoztatóval együttmőködve segítik a programba bevont megváltozott munkaképességő munkavállalók képzését-elhelyezkedését. A foglalkoztatás várhatóan év vége táján kezdıdhet egy rábafüzesi telephelyen. Fersint CE; spanyol érdekeltségő cég telephely kiépítése még folyik, de még nem biztosítottak a munkakörülmények, valamint kétséges, hogy a cég idén megkezdi-e a mőködését; ugyanis ık is az autóiparnak szállítanak be. A Munkaügyi Központ regisztráltjai összetételében különösebb változás nem állt be. A legtöbben közvetítéssel, néhányan önállóan létesítettek munkaviszonyt többnyire a szolgáltatás területén. Az álláskeresık elsısorban a végzettségüknek megfelelı munkakörben helyezkednének el szívesebben, de vállalnának akár betanított munkát is. A több mőszakos és folyamatos munkarendő állásajánlatokra történı közvetítés problémás; a legtöbb esetben ezek minimálbérrel párosulnak. A képzési igények is szerteágazóak, de inkább a helyben induló képzésekre (cnc gépkezelı, vendéglátó ipari szakmák, nyelvi és számítástechnikai) lenne nagyobb igény, de nem okoz gondot a Szombathelyre vagy Körmendre történı bejárás sem. A közvetítések sikertelenségének legfontosabb okai a munkáltató általi elutasítási indokok: a szakmai kompetenciák hiányosságai, illetve a munkavállaló már megfordult a foglalkoztatónál. A munkavállaló általi indokok: alacsony bér, bejárás nem megoldott, több kiskorú gyermek a családban. Aktív eszközök, szolgáltatások, hatósági tevékenység, speciális tevékenységek (pl. AMkönyv, migráns, EURES) alakulása, jellemzı változása október hónap során. A bértámogatásokra szánt keret maradéktalanul kihasználásra került. A TÁMOP bértámogatások, a tréningek és klubok telítettsége miatt következı év elejéig nem várhatóak. AM könyvek kiadása folyamatos, továbbra is népszerő, bár a kiadások száma némileg visszaesett, mivel az egyik foglalkoztató befejezte idıszakos tevékenységét (koszorúkötés). 3. Szentgotthárd város szociális ellátórendszerének struktúrája, helyzete, jellemzése, a feladat ellátási kötelezettség teljesítése 3.1.Az önkormányzati támogatások rendszere Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzıje 1 év idıtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény gyermekintézményi térítési díj kedvezményre, évente két alkalommal ,-Ft összegő (2008. évben) pénzbeni támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 7

8 A kedvezményre a jogosultsági feltételként elıírt alacsony összegő jövedelemhatár miatt elsısorban azok a gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknél legalább az egyik szülı munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegő ellátásban, például GYES-ben részesül. A gyermekvédelmi kedvezmény jelentısége a családok számára a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz képest csökkent. Ennek oka, hogy az egészen kisgyermekek, akik még nem, valamint a felsıfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal járó pénzbeli támogatásra jogosultak ténylegesen. Illetıleg a 3 vagy több gyermekes családok a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél is kisebb mértékő, illetve felsı tagozatos gyermeknél nem is érvényesíthetı a kedvezmény. Ápolási díj: Az ápolt egészségi állapotának megállapítása orvosi kérdés, ezért ennek igazolására a kérelmezınek csatolni kell a háziorvos erre vonatkozó igazolását. Az alanyi jogon folyósított ápolási díj összege megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével. A méltányosságból folyósított ápolási díj összege Szentgotthárdon a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a, mely a törvényben megengedett minimum összeggel egyenlı. A fokozott ápolást igénylı súlyos fogyatékos személyt ápoló személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-a. Az ápolási díjak megállapításakor, illetve felülvizsgálatkor minden esetben helyszínen környezettanulmány készül, melynek során az ápoló ápolási kötelezettsége kerül ellenırzésre. Az ápolási díjban részesülık száma emelkedik. Ennek okában több tényezı is közrejátszik. Ez az ellátás a legkevésbé segély jellegő. Az alanyi jogosultsági ápolási díjnál nincs jövedelemvizsgálat, a méltányosságinál pedig a jövedelemküszöb magasabb, mint a rendszeres szociális segélynél vagy az idıskorúak járadékánál, a nyugdíjminimum kétszeresével megegyezı. A jogosultságot alapvetıen a háziorvos szakvéleménye alapozza meg. A kevésbé szigorú jogosultsági feltételek mellett az ápolási díj szolgálati idınek számít és mellette korlátozott munkavégzésre is lehetıség van. Így azok számára, akiknek a megélhetése veszélyeztetett és keresik élethelyzetük megoldását, a rendelkezésre álló szők segélyezési kínálatból még ez a legvonzóbb ellátás, nemcsak igénybevételi feltételei és összege, hanem társadalmi státusza miatt is. Az ápolási díj megszőntetésének gyakorlatilag kizárólagos oka az ápolt személy halála, vagy az ápoló nyugdíjra való jogosultságának elérése. Idıskorúak járadéka Az idıskorúak járadéka azon idıs személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idı hiányában a nyugdíjkorhatár betöltése után saját jogú nyugellátásban nem részesülnek, illetve alacsony összegő ellátásra jogosultak. Az idıskorú járadékban részesülık nagy része a Szentgotthárdon mőködı Fıvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonában ellátott személyek, csupán kettı ellátásban részesülı lakik az Otthonon kívül. Ebben az ellátásban részesülık életkora magas, nem jellemzı új kérelmezı megjelenése, számuk elhalálozások miatt lassan, de folyamatosan csökken októberében 32, míg 2008 szeptemberében 29 személy részesült idıskorú járadékban. Közülük kettı más ellátása mellett kiegészítésként kapja e támogatást. Közhasznú foglalkoztatás: Önkormányzatunk a 2007.évben és az idén is szervezett közhasznú foglalkoztatást ig és ig. Mindkét turnusban 4-4 fı rendszeres szociális segélyben részesülı személy került foglalkoztatásra. A foglalkoztatás az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat irányítása alatt Ft alapbérrel történt, illetve történik. 8

9 Rendszeres szociális segély: A rendszeres szociális segélyezés feltételei napjától teljes mértékben megváltoztak. Az ellátás családi segélyezéssé alakult, bevezetésre került a fogyasztási egység elnevezés. Jelenıs változásként került bevezetésre, hogy a megállapított segély összege a segélyezett munkába állását követıen is kivéve a közhasznú és közcélú foglalkoztatás esetét 3 hónapra 50%-os, majd további 3 hónapra 25%-os összegben továbbfolyósításra kerül tól 1 fınél került sor továbbfolyósításra, 2008-ban tíz esetben. Támogatott álláskeresıként, tól 2 fı, 2008-ban 4 fı nyújtott be kérelmet. Meghatározásra került a segély maximális összege, mely évben: ,- Ft. Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásból (közhasznú, közcélú) származó havi kereset a megállapított rendszeres szociális segély összegénél legalább ezer forinttal kevesebb, a segélyt olyan összegben kell folyósítani, hogy a kereset és a segély együttes összege megfeleljen a rendszeres szociális segély megállapított összegének ban egy esetben kellett a közfoglalkozatásból származó jövedelmet kiegészíteni. A segély foglalkoztatás melletti továbbfolyósítása csak részben váltotta be a jogalkotó elképzeléseit, a munkaerıpiacon való elhelyezkedésre való motiválást. Összehasonlítva ban a rendszeres szociális segélyezettek száma növekedett, az elızı évihez képest. Az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezettek számára kedvezı és egyre népszerőbb a közhasznú és közcélú foglakoztatás keretében történı foglalkoztatás alkalmi munkavállalói könyvvel, valamint a közmunka program keretén belül történı alkalmazása. Havonta hét-nyolc fı dolgozik AM könyvvel ban az önkormányzat újabb megállapodást kötött két intézménnyel, ahol közcélú foglalkoztatás történik májusától nyolc fıt foglalkoztattunk egy hónap, fél,-és egy éves idıtartamra közcélú foglalkoztatásban. A foglalkoztatás 6 és 8 órás munkaidıben történik, a mindenkori legkisebb munkabérért, ami jelenleg bruttó ,-Ft. A helyi rendeletet módosítottuk, a közfoglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések kerültek be. Közgyógyellátási igazolvány: napjától átalakult a közgyógyellátás rendszere is. Cél, hogy a támogatás váljon célzottabbá, fokozottabban érvényesüljön a rászorultsági elv. Az ellátás jegyzıi hatáskörbe került, a jogosultság egy évre kerül megállapításra alanyi, normatív és méltányossági jogcímek alapján ig: csupán három esetben kellett a kérelmet elutasítani. Változás történt 2008-ban az alanyi jogon megállapított közgyógyellátással kapcsolatban. A 395/2007.(XII.27.) Korm. rendelet lehetıséget adott arra, hogy azon személyek számára akiknek végleges az állapotuk hivatalból egy évre meg lehetett hosszabbítani a közgyógyellátásra való jogosultságot ig 425 közgyógyellátási igazolvány lett így meghosszabbítva. Emellett új kérelmek is érkeztek. A normatív és méltányossági kérelmek száma csökkent, ami a nyugdíjminimum összegének emelkedésével hozható összefüggésbe Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló többször módosított évi LXXX. törvény módosítása következtében március 31. napjával megszőnt az eltartotti jogviszony alapján az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság évben szociális rászorultság megállapítására 29 esetben került sor. A kérelmezık legtöbb esetben a 18. életévüket betöltött, munkanélküli fiatalok voltak, akik nem részesülnek semmilyen pénzbeni támogatásban, nincs jövedelmük, nem folytatnak tanulmányokat nappali tagozaton. Vizitdíj visszaigénylése 9

10 A március 9-i országos ügydöntı népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról szóló IX. törvény alapján a vizitdíj és a kórházi napidíj fizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések naptól hatályon kívül kerültek. Ugyanezen törvény szerint a biztosított a évben 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét a kötelezı egészségbiztosítás szabályairól szóló évi LXXXIII. törvény kihirdetésekor hatályos 18/A.. (17) bekezdése szerint az illetékes jegyzıtıl június 30-ig igényelhette vissza. Összesen 31 fı részére állapítottunk meg vizitdíj visszatérítést. A mozgáskorlátozott személyeket megilletı kedvezmények A mód. 164/1995. (XII.27.) számú Kormányrendelet alapján a súlyosan mozgáskorlátozott személyeket közlekedési kedvezmények illetik meg: A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Vas megyei Területi Kirendeltségének értesítése alapján évben 3 fı, évben 2 fı részesült személygépkocsi szerzési támogatásban. A közlekedési támogatás összege óta változatlan, így évben is 7.000,-Ft az alapösszeg inaktív, eltartottról nem gondoskodó kérelmezı esetén. Amennyiben a támogatást igénylı munkaviszonyban áll, vagy tanul a támogatási összeg ,-Ft. Amennyiben a mozgáskorlátozott személy kiskorú gyermek eltartásáról is gondoskodik, a támogatás összege: ,-Ft, illetve ,-Ft. Gondozási szükséglet vizsgálata A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló évi III. törvény szerint házi segítségnyújtás január 1-tıl az ellátást igénylık részére csak meghatározott gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az egészségi állapot, az ápolásra való rászorultság és az önkiszolgálási képesség. A vizsgálat lebonyolítását végzı szerv kormányrendeletben, a vizsgálati szempontok miniszteri rendeletben kerültek részletesen meghatározásra. Szentgotthárd Város Jegyzıje a gondozási szükséglet vizsgálata céljából egy három fıs szakmai bizottságot mőködtet, melynek tagjai: az ORSZI által kirendelt szociális szakértı, a Városi Gondozási Központ által kijelölt szakértı, valamint a Jegyzı által kirendelt szociális ügyintézı. A gondozási szükséglet fennállását vizsgáló Szakértıi Bizottság án megalakult és elfogadta eljárásrendjét ig a gondozási szükséglet vizsgálatát követıen 13 házi segítségnyújtást igénylı személy részére került szakvélemény kiadására sor. Jövedelemvizsgálat étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén naptól kezdıdıen étkeztetés és házi segítségnyújtás igénybevétele esetén az ellátást igénylı családjában az egy fıre jutó jövedelmet megvizsgálja. A jegyzı a jövedelemvizsgálat alapján tárgyévre szóló érvényességgel igazolást állít ki évben szeptember 30-ig 32 fı részére került jövedelemigazolás kiállításra. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a gyermek abban az esetben részesíthetı, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási problémákkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztethetı helyzetbe kerül. Ennél a támogatási formánál az önkormányzat a jövedelmi, vagyoni helyzetet nem vizsgálja, a család egyéni helyzetének elbírálása (haláleset, tartós betegség, stb.) alapján történik a döntés. Míg korábban fıként csak a szülık, vagy a gyermek betegsége miatt, addig egyre többször áramdíj hátralék részbeni átvállalása, albérleti díj átvállalás, közüzemi díjhátralék csökkentés, valamint 5 alkalommal várandós anya szociális válsághelyzetének rendezése érdekében történt megállapítás. 10

11 A támogatás megállapítása többségében a fél kérelmére történt. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a családok krízishelyzetére tekintettel az elmúlt évben több alkalommal kezdeményezte az Önkormányzat felé rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását. Az elmúlt évekre visszatekintve elmondható, hogy a javaslatok száma évrıl évre nı. Fı indokok a gyermekek élelmezésében, egészségi állapotában, lakhatásukban bekövetkezı súlyos zavarok voltak. A támogatás megállapítása indokolt esetben természetbeni formában, például térítési díj hátralék, közüzemi díj hátralék formájában történt. Átmeneti segélyezés Az átmeneti segélyre való jogosultság megállapításánál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. Ettıl eltérni a család rendkívüli élethelyzete és hivatalból indult eljárás esetén lehet. Az átmeneti segély a kérelmezık egy részénél természetbeni formában kerül megállapításra, térítési díj hozzájárulás, lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalása, vásárlási utalvány formájában május hónaptól nincs lehetıség a segély kamatmentes kölcsönként való megállapítására. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a 329/2006. számú határozatával döntött arról, hogy az átmeneti segély természetben történı felhasználását utalványok formájában kell biztosítani úgy, hogy azok az üzletek, amelyek az együttmőködést vállalják csak élelmiszer vásárlását tegyék lehetıvé. E döntés alapján én megállapodást kötöttünk a PLUS Élelmiszer Diszkonttal utalványok beszerzésére, az átmeneti segély természetbeni formában való nyújtásához. Ettıl az idıponttól rendszeresen vásárlási utalvány formájában nyújtja az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság az átmeneti segélyek egy részét. Az átmeneti segély iránti kérelmek esetében az elutasítások száma viszonylagosan magas. Az elutasítások fıként a gyermeket nem nevelı személyek esetében fordultak elı. Átmeneti segélyben részesülı személyek számának havonkénti alakulása Fı okt nov dec jan febr márc ápr. Hó 2008.máj jún aug szept. Átmeneti segélyben részesülı személyek száma Lakásfenntartási támogatás Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevık részére nyújtott lakásfenntartási támogatáson kívül a kérelmezık részére normatív illetve helyi lakásfenntartási támogatás adható az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez. A normatív lakásfenntartási támogatás szabályait a szociális törvény szabályozza. A viszonylag magas támogatáshoz (3 11

12 család esetében meghaladja a 8.000,-Ft-ot havonta) szigorú feltételek együttes fennállása szükséges. Az alacsony jövedelemhatár miatt folyamatosan csökken a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülık száma. Míg 2007 szeptemberében 67 fı kapta, addig szeptemberében már csak 53 fı részesül ezen támogatási formában. Az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatás szabályait helyi rendeletében szabályozta. A rendelet magasabb jövedelemhatárt szabott meg, valamint magasabban húzta meg az elismert lakásnagyság felsı határát. Ezáltal lehetıséget nyújt azoknak is a támogatás igénybevételére, akik a normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosultak. A kedvezıbb feltételek ellenére a helyi lakásfenntartási támogatásban részesülık száma is csökken, mivel a négyzetméterenként elismert lakásfenntartási költség évek óta változatlan (425,-Ft/m 2 ), így az elismert lakásfenntartási költségek nem érik el a rendeletben elıírt küszöböt, a háztartás összjövedelmének 30 %-át. Míg októberében 14 háztartás részesült helyi lakásfenntartási támogatásban, addig ez a szám szeptemberében 7. Adósságkezelési szolgáltatás Önkormányzatunk január 1-tıl vezette be ezt a szolgáltatást. Adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban részesül, melyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. Az adósságkezelési tanácsadást a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat végzi. A megállapítások jellemzıen 12 hónapos idıszakra történtek, valamint elıfordult ennél rövidebb, 6 havi idıszakra történı megállapítás is. Az önkormányzat a tıl ig terjedı idıszakra 6 személy részére összesen ,-Ft összegő támogatást nyújtott adósságaik rendezéséhez, elısegítve ezáltal lakhatásuk megırzését is. A támogatás a kérelmezık, vagy jogosultak viszonylagosan kis számától eltekintve nagy jelentıségő, hiszen jellegébıl adódóan a szociálisan leghátrányosabb helyzető személyek, családok lakhatásának megırzését segíti elı évtıl a helyi rendeletben meghatározott körbe tartozó adósságok maximális összege ,-Ft-ról ,-Ft-ra növekedett a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára. Nem változott viszont az egy adósságtípusra adható adósságcsökkentési támogatás mértéke, ugyanakkor lehetıség van arra, hogy egymást követıen több típusú adósságot kezeljen a Szolgálat. Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülı személyek, az adósságkezelési támogatásra való jogosultság megállapításának idıpontjától hivatalból, alanyi jogon lakásfenntartási támogatásra is jogosulttá válnak, ezzel is elısegítve hátralékuk csökkentését. Temetési segély: A segély összege a tényleges temetési mód földes, vagy hamvasztásos temetés figyelembevételével kerül meghatározásra ,- Ft közötti összegben. A segélyt igénylık száma ig: 29 fı. Köztemetés: Azon személyek esetében, akik temetésre köteles és képes személy hiányában haláloznak el Önkormányzatunk a végtisztesség megadását köztemetés elrendelésével biztosítja. A köztemetés módja hamvasztás. Köztemetés elrendelésére ig: 24 esetben került sor. Minden esetben az elhunyt a Szentgotthárdon mőködı Fıvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonának lakója volt februártól új módszert dolgoztunk ki a köztemetések költségének visszaigénylésére. Amennyiben van az elhunytnak hozzátartozója, felszólítjuk, hogy vállalja-e az eltemettetést, nyilatkozzon írásban és mellékelje az utolsó havi jövedelemigazolásokat. Minden esetben a nem vállalom az eltemettetést nyilatkozat érkezett vissza. Három esetben a felszólítás ellenére sem térítette meg az elhunyt hozzátartozója a köztemetés költségét, így fizetési meghagyást kellett kezdeményezni az illetékes bíróságnál. Annak az elhunytnak, 12

13 kinek nem volt hozzátartozója, de rendelkezett készpénzzel, az örökös a Magyar Állam volt,abban az esetben a Magyar Államtól követeljük vissza a köztemetés költségét. A következı táblázat az ellátásokban részesülık számát és az elıirányzat felhasználásokat mutatja: Eseti ellátások év tıl tıl ig ig 25 család 36 6 család 7 gyermek 16 család 27 gyermek gyermek ,-Ft ,-Ft ,-Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (fı) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (kifizetett összeg) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri kiegészítése ( ,-Ft) ( ,-Ft) ( ,-Ft) (fı) Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (fı) Közlekedési támogatásra kifizetett ,-Ft ,-Ft összeg (Ft) Súlyos mozgáskorlátozottak 6-4 személygépkocsi szerzési támogatása (fı) Temetési segély(fı) Temetési segélyre kifizetett összeg ,-Ft ,-Ft ,-Ft Köztemetés (esetek száma) Közgyógyellátásra jogosultak száma: Ebbıl:alanyi jogon (fı) Ebbıl:normatív jogon (fı) 44 8 Ebbıl:méltányosságból (fı) 42 8 Átmeneti segély pénzben Átmeneti segély természetben Ápolási díj összesen: (fı) Ebbıl : Alanyi jogon: Méltányosságból: Emelt összegő: 221 fı ,-Ft 182 fı ,-Ft 53 fı ,-Ft 55 fı ,-Ft 121 fı ,-Ft 132 fı ,-Ft Rendszeres ellátások havi állapot havi állapot (27.130,-Ft/hó) 18 (21.704,-Ft/hó) 13 (35.269,-Ft/hó) (28.500,-Ft/hó) 22 (22.800,-Ft/hó) 11 (37.050,-Ft/hó) Adósságkezelési támogatás: (fı) 4 3 Adósságkezelési támogatásra ,-Ft/havi összeg ,-Ft/havi összeg kifizetett összeg: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: (Fı) Rendszeres szociális segély 65 fı 74 Ebbıl:egészségkárosodott 3 5 Ebbıl:nem foglalkoztatott Rendszeres szociális segélyre ,-Ft ,-Ft kifizetett összeg Közcélú foglalkoztatásra igényelt ,-Ft ,-Ft összeg Lakásfenntartási támogatás 85 fı Összesen: ,-Ft 63 fı Összesen: Ft 13

14 Idıskorúak járadéka: 32 fı 29 fı 3.2.Szociális ellátórendszer A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 56. (1) bekezdése szerint a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Szociális alapszolgáltatások : a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás, az utcai szociális munka, a nappali ellátás. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás többek között az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény. A települési önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, állandó lakosainak számától függıen (háromezer fınél több állandó lakos esetén): a családsegítést és az idısek nappali ellátását. A Gondozási Központ által 2008-ban biztosított szolgáltatások Alapszolgáltatás keretében: Étkeztetés (kötelezı feladat - mőködési területe: Szentgotthárd város közigazgatási területe). Személyi feltételek teljesítése terén határozatlan idıre szóló, még a tárgyi feltételek teljesítése terén továbbra is dec. 31-ig szóló ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezik; Házi segítségnyújtás - (kötelezı feladat - mőködési területe: a szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe) Személyi feltételek teljesítése terén határozatlan idıre szóló, még a tárgyi feltételek teljesítése terén továbbra is dec. 31-ig szóló ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezik; Jelzırendszeres házi segítségnyújtás (önként vállalt - mőködési területe: a szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe) Határozatlan idıre szóló mőködési engedéllyel rendelkezik Nappali Idısek Klubja (kötelezı - mőködési területe: Szentgotthárd Város közigazgatási területe) Személyi feltételek teljesítése terén határozatlan idıre szóló, még a tárgyi feltételek teljesítése terén továbbra is ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezik. A mőködési engedély 70 fıre szól. Támogató szolgálat (önként vállalt - mőködési területe: a szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe) Határozott idejő ( ig szól)) mőködési engedéllyel rendelkezik. Közösségi pszichiátria (önként vállalt - mőködési területe: a szentgotthárdi kistérség közigazgatási területe) Határozatlan idejő mőködési engedéllyel rendelkezik. Szakosított ellátás keretében Idıskorúak Gondozóháza (önként vállalt feladat - mőködési területe: Szentgotthárd város közigazgatási területe) Határozott idejő (2012. dec. 31-ig) mőködési engedéllyel rendelkezik a tárgyi feltételek hiánya miatt. Engedélyezett férıhelyek száma: 12 fı. Az alkalmazotti létszám alakulása feladatonkénti bontásban: Városi Gondozási Központ létszámkimutatása: október 1-tıl Alkalmazotti létszám: 14

15 Idısek Klubja+étkezés 11 fı ebbıl: 1 fı határozott idejő kinevezés +1 fı heti 2 óra (orvos) Jsz.alapján:7,5fı Gondozóház 8 fı ebbıl: 2 fı határozott idejő kinevezés +1 fı heti 2 óra (orvos Jsz.alapjá:6,5 fı Házi segítségnyújtás Sztg-on 12 fı ebbıl: 7 fı határozott idejő kinevezés Jsz.alapján:17 fı Jelzırendszer 4 fı ebbıl: 3 fı határozott idejő kinevezés Jsz.alapján:2 fı Támogató szolgálat 4 fı Jsz.alapján:4 fı Közösségi pszichiátria szolg. 4 fı 4 órás megbízási szerzıdés + 1 fı vállalkozási szerzıdés Jsz. alapján:2 fı A évi költségvetési rendelet alapján engedélyezett álláshelyek száma: 41 fı fıállású Ténylegesen betöltött álláshelyek száma: 36 álláshely, ( 37fı foglalkoztatott- ebbıl két fı félállásban) Ebbıl határozott idejő szerzıdéssel rendelkeznek: 13 fı 1/2000. (I.7.) SzCsM r. értelmében intézményi szinten kötelezı létszám: 39,5 fı szakmai létszám (ezen kívül a mőködéshez szükséges: 1 fı intézményvezetı+ 2fı kiszolgáló személyzet) Városi Gondozási Központ évi pénzügyi kimutatásai: mőködési elıirányzatok Személyi juttatások Munkaadót terh.jár Dologi kiadás Összesen Gondozóház Idısek Klubja Szoc.étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi sny Támogató szolgálat Közösségi ellátás

16 Városi Gondozási Központ évi pénzügyi kimutatásai: Fedezete ellátott Saját bevétel közp.tám.alap norm. társulási kieg.nor m fenntart óként fejez.át v.peszk hozzájár.szt g.tényleges Gondozóház Idısek klubja Szoc. Étkezt Házi segítségnyújt Jelzırendsz Támogató 1 szolg Közösségi 1 szolg Az egyes szolgáltatások ellátottainak létszámkimutatása a december 31-i statisztikai jelentés alapján: Szakfeladat Kliensek száma A tárgyév folyamán ellátásba kerültek A tárgyév folyamán ellátásból kikerültek Nappali Idısek Klubja Étkeztetés Házi segítségnyújtás Szentgotthárd Házi segítségnyújtás Kistérség Jelzırendszeres HG. Szentgotthárd Jelzırendszeres HG. Kistérség Gondozóház

17 Támogató szolgálat Közösségi ellátás Szociális étkeztetés: Fızıkonyha hiányában a rászorulók ebédjét vásárolják, szükség esetén diéta is igényelhetı. Ennek a szolgáltatásnak továbbra is az az alapvetı hiányossága, hogy a falvakban az ellátás kizárólag hétköznapokon biztosított. Az étkeztetés folyamatossá tétele, vagyis öt napról hét napra való változtatása már a évi szociális szolgáltatástervezési koncepcióban is megoldásra váró feladatként jelentkezett, de forráshiány miatt nem megvalósítható. E szakfeladatnál a szolgáltatás új igénylésénél jövedelem igazolás szükséges, amely a jelentkezésekhez képest jelentıs idıbeni csúszást eredményez. A 2008-ra igényelt 160 fı ellátotthoz képest 154 fı várható. Az igénybevevı családi jövedelmi helyzete szerint, különbözı összegő normatívára jogosult a fenntartó. Az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezık ellátásához a központi költségvetés nagyobb normatív támogatással járul hozzá, annak érdekében, hogy az önkormányzat érdekelt legyen a legrosszabb helyzető személyek ellátásában. Ennek a szakfeladatnak a saját bevétele és az állami támogatás fedezi a kiadásokat, önkormányzati hozzájárulást nem igényel. Házi segítségnyújtás: Lényeges változás, hogy házi segítségnyújtás január 1-tıl az ellátást igénylık részére csak meghatározott gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az egészségi állapot, az ápolásra való rászorultság és az önkiszolgálási képesség. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezetı kezdeményezi az ellátást igénylı személy gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet fennállásáról és mértékérıl a jegyzı által mőködtetett szakértıi bizottság kötelezı erejő szakvéleményt ad ki. A gondozási szükséglet a napi 4 órát nem haladhatja meg. Ha az igénylı egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegő vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé a házi segítségnyújtás az intézményvezetı döntése alapján legfeljebb 3 hónapos idıtartamra nyújtható. Amennyiben a gondozás továbbra is indokolt, kezdeményezni kell a gondozási szükséglet vizsgálatát. Fontos szabály, hogy a települési önkormányzat kötelezı feladatai körében a szakértıi bizottság által megállapított gondozási szükséglettel rendelkezı házi segítségnyújtást igénylı személyek ellátásáról köteles gondoskodni ban 80 ellátottra igényelt és kapott finanszírozást a fenntartó, ezzel az ellátotti létszámmal számolunk 2009-ben is, ugyan várható az ellátotti létszám növekedése. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: Szociálisan rászorultnak az tekinthetı aki egyedül él és életkora 65 év felett van aki egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 17

18 aki 2 személyes háztartásban él, 65 éven felüli vagy súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg, ha egészségi állapota indokolja a készülék folyamatos használatát. A 2008-ra igényelt 40 ellátotti létszám teljesedni látszik az idei évben. 20 készülék megvásárlásra került. Idén volt a rendszer felülvizsgálata, ami nagyobb összegbe került, kb. félmillió: akku csere, frekvencia módosítás stb., nem kötelezı önkormányzati feladat. A jelzırendszeres szolgáltatást az ösztönzı pályázat benyújtásától számított 3 évig nem lehetett megszüntetni, amely idıpont: 2008.májusában lejárt. Továbbá a kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon ingatlanvagyon esetében 10 évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthetı el; viszont e szakfeladat az alapnormatíván, a kistérségi kiegészítı normatíván felül jelentıs (5.576 e/ft) Önkormányzati hozzájárulást igényel. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete november 12-i rendkívüli ülésén nem javasolta a szolgáltatás megszőntetését, 267/2008.számú határozatában megfogalmazta azt, hogy meg kell vizsgálni az önkormányzati feladatellátásban meglévı összes ügyeleti rendszer egy rendszerben történı integrálásának lehetıségét. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás összköltsége jócskán csökkentett költségvetéssel is hozzávetılegesen ,- Ft lesz évben, ehhez mindössze ,- Ft alapnormatívát és ,- Ft kiegészítı normatívát biztosít az állami költségvetés, ,- Ft pedig a szolgáltatás bevétele. Mindez azt jelenti, hogy 2009-ben Szentgotthárd Város (20 készülék után) ,- forintot, a kistérségi 14 község (20 készülék után) ,- Ft hozzájárulást kell biztosítson a szolgáltatás fenntartására. A községek általi finanszírozás a mozgókönyvtári normatíva átcsoportosításával történik, tehát a településeknek eddig valódi hozzájárulást nem kellett teljesíteni. A esztendıben ugyanakkor a mozgókönyvtári kiegészítı normatíva összege is csökken, sıt, valamennyi községi szolgáltató-helyen 20 órás nyitva-tartást kell biztosítani ebbıl az összegbıl. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás jelenleg 4 fıt alkalmaz, ebbıl 3 fıt határozott idejő kinevezéssel. A mőködési engedély kiadásának feltételei azonban idıközben megváltoztak, ma már elég 2 fıt alkalmazni a szolgáltatás mőködtetéséhez! Ez tovább csökkentheti a szolgáltatás költségeit, hozzávetılegesen 5 millió forinttal, így évben a költségek megoszlása a következıképpen alakulhat: Szentgotthárd Város hozzájárulása: ,- Ft 14 község hozzájárulása: ,- Ft A kistérségi fenntartásra tekintettel, a határozati javaslat szerint a Társulási Tanács is áttekintené ezen szolgáltatás mőködését november 27-i ülésén. Idısek Klubja: ennél az ellátásnál a normatív állami hozzájárulások rendszere január 1- tıl változott. Míg évben csak a 30 napnál több hiányzás esetén került ki a feladatellátás elszámolási rendszerébıl az ellátott, addig idén már naponta kell elszámolni a hiányzásokat. Az elmúlt években a hat napos nyitva tartás miatt ( az osztó maradt a 251, mintha csak öt napot lenne nyitva) mindig hozta az intézmény a mőködési engedély szerinti 70 fıt. Továbbá évtıl nemcsak az étkezésért, hanem a tagságért is fizetni kell térítési díjat. A becsült elszámolás során az intézmény 55 ellátottal számol az eddigi 70 ellátotthoz képest. 18

19 A kimutatott adatok alapján célszerő lenne az Idısek Klubja mőködési engedélyét módosítani: 70 fı ellátottról, 55 fıre- illetve 60 fıre, amely 1 fı alkalmazotti létszám megtakarítást eredményezne. Megfontolandó a nappali ellátás- Idısek Klubja jelenlegi hat napos nyitva tartási idejének hét naposra változtatása, amennyiben ez a normatíva olyan mértékő növekedésével jár, ami meghaladja a meghosszabbítás miatti esetleges költségnövekedést, így foglalt állást Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete 267/2008.számú határozatában. Közösségi pszichiátria: az ellátotti kör elsısorban a saját otthonukban élı, nem veszélyeztetı állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget. Továbbá a tüneteket mutató, de eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álló, illetve a pszichés zavar kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek, valamint a szociális intézményben élı, vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló pszichiátriai betegek, akik lakóhelyükön stabil háttért és kontrollt igényelnek. Minden kliensnél sikerült elérni azt, hogy elfogadják, megértsék a gondozás lényegét. Sikerült a betegségbelátással kapcsolatban fontossá tenni számukra azt, hogy milyen lényeges a gyógyszerek rendszeres szedése, a korai figyelmeztetı jelek felismerése. Ez a pszichoedukáció részét képezi, mellyel a pszichiáter munkáját is nagyban segíti. A Városi Gondozási Központ megállapodást kötött a helyi pszichiátria gondozó pszichiáterével, akivel havi egy alkalommal esetmegbeszélésekre kerül sor évtıl ezen szolgáltatás állami finanszírozási rendszere megváltozott: a normatívák nem automatikusan, hanem pályázat benyújtása után lesznek elérhetıek. A pályázatot a mőködtetésre benyújtottuk, elbírálásról a napokban kaptuk meg a támogatást: Az általunk megpályázott összeget, azaz e/ft-ot meg is kaptuk. Terv szinten kiadási elıirányzata e/ft, melynek fedezete a e/ft megpályázott összeg. Az ellátás ingyenes, saját bevétele nincs. Támogató szolgálat: a Települési Esélyegyenlıségi Program felmérése alapján és általánosságban is elmondható, hogy Szentgotthárd és kistérségében egyre több fogyatékkal élı emberrıl tudunk. A folyamatos tájékoztatások ellenére még mindig nagyon kevés ember él ezzel a lehetıséggel, nem akarnak, vagy nem mernek segítséget kérni a szolgálattól, mert szégyellik és titkolják a meglévı fogyatékosságukat és egyre jobban szegregálódnak otthoni környezetükben. A támogató szolgálat az egyik legfontosabb szociális szolgáltató szervezet, amely a fogyatékkal élı emberek hátrányait csökkentheti, esélyegyenlıségüket megalapozhatja évtıl ezen szolgáltatás állami finanszírozási rendszere is megváltozott: a normatívák nem automatikusan, hanem pályázat benyújtása után lesznek elérhetıek. A pályázatot a mőködtetésre benyújtottuk, elbírálásról a napokban kaptuk meg az értesítıt. Az igényelt 4000 feladategység helyett 3000 feladategység után kaptuk meg a támogatást. A kapott támogatás összege: e/ft, ennek tükrében szükségessé vált az ellátás költségvetésének átdolgozása. Az alapellátás tárgyi feltételeinek biztosítása 19

20 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mőködésének engedélyezésérıl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérıl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 353/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 18.. (5) bekezdése szerint a december 31-én december 31-e elıtt érvényét vesztı - ideiglenes mőködési engedéllyel rendelkezı szolgáltatókat, intézményeket a mőködést engedélyezı szerv december 31-éig felülvizsgálja. Az ideiglenes mőködési engedély érvényességi ideje a felülvizsgálat befejezéséig meghosszabbodik. Ha a szolgáltató, intézmény a felülvizsgálat idıpontjában nem felel meg a mőködési engedély kiadásához szükséges feltételeknek, a mőködést engedélyezı szerv december 31-éig érvényes ideiglenes mőködési engedélyt ad ki. Az ideiglenes mőködési engedélyt kiadó határozatnak tartalmaznia kell a határozatlan idejő mőködési engedély kiadásához szükséges feltételeket. Az ellátás szakmai színvonala a december 31-ei állapothoz képest nem eshet vissza. A fenntartó - a jogerıs határozat kézhezvételét követı hatvan napon belül - a feltételek határidıre történı megteremtéséhez szükséges feladatokról intézkedési tervet készít, amelyet megküld a mőködést engedélyezı szervnek. A mőködést engedélyezı szerv az intézkedési tervben foglaltak teljesítését évente ellenırzi. A szociális alapszolgáltatások mőködési engedélye a tárgyi hiányosságok miatt ideiglenes. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény szerint a közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférést december 31-ig kell biztosítani. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet általánosságban határozza meg a szolgáltatások tárgyi feltételeit, nevezetesen: 4. : A személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy a) az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthetı legyen, b) épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetıvé az akadálymentes közlekedést, c) bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. Tény, hogy az alapellátások helyigénye a szolgáltatások bıvítésével nem rendezıdött, illetve többlet helyigényt generált. A helyiség igények korrekt megoldása vagy a jelenlegi keretek között képzelhetı el- ésszerő kialakításokkal, figyelembe véve az egyes ellátások idıbeli adminisztrációját- vagy a gondozóházi ellátás jövıjével összehangoltan. A Városi Gondozási Központ Arany J.u.1.szám alatti fıépületének akadálymentesítésére (ezzel az ebben az épületben mőködı szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés biztosítására) jelenleg is van egy pályázat elbírálás alatt (NYDOP /A), az elbírálás várható ideje 2008.december. E pályázati nyertesség esetén megoldható lenne az akadálymentesítés, s a meglévı eszközök, bútorok korszerősítése. Azonban, ha ez a pályázat nem nyer, akkor az akadálymentesítés kapcsán költségvetési tételként kell szerepeltetni az alapellátások akadálymentesítését. A pályázatban az épületbe való bejutás akadálymentesítése(korlátlift) és a belsı akadálymentesítés valamennyi fogyatékosságra tekintettel betervezésre került, ennek összköltsége: e/ft. Idıskorúak Gondozóháza: évi normatív állami hozzájárulások 20

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 8/2004. (VI.1.), 8/2006. (VI.1.), 16/2010. (XII.17.) és 11/2011. (V.20.) rendeletekkel módosított 8/1998. (V.5.) rendelete a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 417-255 Ikt.szám: 49195/2005. Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által igényelhetı normatív támogatások

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl Szőcsi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály Nagy György Miklósné igazgató Véleményezı bizottság: Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Gázártámogatás... 2 I.1. Jogosulti kör:... 2 I.1.1.Fogyatékossági támogatásban részesülı:... 2 I.1.2. Magasabb összegő családi pótlékban részesülı... 3 I.1.3.Nagycsaládos személy...

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére Tárgy: Közfoglalkoztatási terv módosítása Sorszám: IV/1 Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Elıterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tőzifa

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testület 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 15/2001. (X. 24.) számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010.(I.20.) számú rendelete

Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010.(I.20.) számú rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010.(I.20.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben