Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata"

Átírás

1 Elıterjesztés a Képviselıtestület november 26-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Tisztelt Képviselı-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 92..(3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A felülvizsgálatot elvégeztük, az errıl szóló összeállítás az elıterjesztés mellékletét képezi. A felülvizsgálat során az elmúlt évekhez képest olyan áttekintést végeztünk, amely kiemelten a szociális ellátórendszerben meglévı problémás pontokra koncentrál. A felülvizsgálat anyagát véleményeztettük a Városi Gondozási Központtal, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Szlovén, a Német és a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a beérkezett vélemények szintén az elıterjesztés mellékletét képezik. A Városi Gondozási Központ vezetıje által készített véleményezésbıl kiemelném a következıket: A koncepcióban megfogalmazásra került, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátások ideiglenes mőködési engedélye helyett végleges mőködési engedélyek megszerzése valósuljon meg - az intézmény által nyújtott szolgáltatások tekintetében-, ami a tárgyi feltételek megteremtését jelenti, elsısorban pályázati forrásból. Az intézményvezetı felhívja a figyelmet arra, hogy a szükséges forrásokat a pályázatok kedvezıtlen elbírálása esetén is biztosítania kell, mivel a feladat elmaradása esetén a mőködést engedélyezı és az azt ellenırzı hatóságok a fenntartóval szemben szankciót alkalmazhatnak, szociális igazgatási bírság formájában. Továbbá az intézményvezetı véleménye szerint: a városban jelentıs értéket képvisel a ma rendelkezésre álló kötelezı és nem kötelezı jelleggel mőködtetett szolgáltatásokból álló szociális ellátórendszer. Az egyes célcsoportok érdekében mőködtetett nem kötelezıen fenntartott szolgáltatások iránt reális igények, hiányzó szükségletek húzódnak meg. Ezért a prioritások között szereplı nem kötelezıen fenntartott szakfeladatok további mőködtetése létjogosultságának átgondolásának véleménye szerint elsısorban financiális okai vannak. Szakmai szempontból nem tudja elfogadni és támogatni a nem kötelezıen fenntartott szolgáltatások megszüntetését. Bármelyik mőködı szolgáltatás megszüntetése Szentgotthárd város szociális ellátórendszerének visszaesését, visszafejlıdését eredményezné. A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát november 14-én megtárgyalta a helyi szociális kerekasztal is. A kerekasztal tagjai a túlzott önkormányzati anyagi felelısségvállalást nem tartják helyénvalónak sem a szociális, sem más ágazatok tekintetében, tekintve a lakosság szélesebb körét érintı más, indokolható, jogos igényeket. A felülvizsgálati anyagot megküldtük a megyei szociális kerekasztal, a megyei önkormányzat részére is. A megyei kerekasztal a megyei koncepciót és a véleményezésre megküldött többi koncepciót várhatóan a közeljövıben tárgyalja. 1

2 Határozati javaslat 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a Szentgotthárd Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata év címő anyagot a jelen Elıterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. Szentgotthárd Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatánál a következı prioritásokat határozza meg: - A személyes gondoskodást nyújtó ellátások ideiglenes mőködési engedélye helyett végleges mőködési engedélyek megszerzése valósuljon meg - A kötelezı szociális alapszolgáltatások mőködıképességét fenn kell tartani. - Szentgotthárd város közigazgatási területére szóló személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátáshoz, az idısek átmeneti elhelyezését nyújtó gondozóházi ellátáshoz a jövıben a városnak saját pénzügyi forrásaiból nem áll módjában az állami költségvetésben biztosított normatíván felül finanszírozást biztosítani Határidı: azonnal Felelıs: Viniczay Tibor polgármester 2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete felkéri Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát, hogy tekintse át a kistérségben mőködı jelzırendszeres házi segítségnyújtás további mőködtetésének lehetıségét, tekintettel annak finanszírozására, valamint arra, hogy Szentgotthárdon felmerült az önkormányzati feladatellátásban meglévı összes ügyeleti rendszer egy rendszerben történı integrálásának lehetısége. Határidı: november 27-i Társulási Tanács ülése Felelıs: Dr. Gábor László irodavezetı 3. a./szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, mint az alapító okirat szerinti alapító a Városi Gondozási Központ keretében mőködı nappali ellátás- Idısek Klubja vonatkozásában kezdeményezi Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsánál, hogy ezen ellátás mőködési engedélye 70 ellátottról 60 ellátottra kerüljön módosításra, azzal, hogy a mőködési engedély módosítás december 31-ig valósuljon meg. Határidı: november 27-i Társulási Tanács ülése Felelıs: Dr. Gábor László irodavezetı b./ Intézményi szinten meg kell vizsgálni az a./pont szerinti mőködési engedély módosítás kapcsán a szakmai, alkalmazotti létszám alakulását; a határozott idejő közalkalmazotti jogviszonyok esetén erre tekintettel kell lenni. Határidı: Felelıs: 2008.decemberi Képviselıtestületi és Társulási Tanács ülése Dr. Csanaki Eszter aljegyzı Dr. Gábor László irodavezetı Fábián Béláné intézményvezetı 4. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete elsısorban pályázati forrás igénybevételével próbálja megvalósítani a szociális személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat magába foglaló épület akadálymentesítését. 2

3 Határidı: Felelıs: folyamatos, legkésıbb az önkormányzat 2010.évi költségvetésének elfogadása Dr. Gábor László irodavezetı Fekete Tamás irodavezetı Fábián Béláné irodavezetı Jakabné Palkó Edina irodavezetı 5. a./szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, mint az alapító okirat szerinti alapító megszőnteti a Városi Gondozási Központ keretein belül mőködı, idısek átmeneti elhelyezését nyújtó, gondozóházi ellátást, a jelenlegi ellátottakra tekintettel lépcsızetes rendszerben. Határidı: június 30. Felelıs: Viniczay Tibor polgármester b./az intézményvezetı a jelen határozat elfogadásának napjától nem vehet fel új ellátottakat. Az ellátást jelenleg igénybevevık, ellátotti jogviszonyban állók elhelyezésérıl gondoskodni kell. Határidı: folyamatos, legkésıbb:2009. június 30. Felelıs: Fábián Béláné intézményvezetı Viniczay Tibor polgármester c./ Intézményi szinten meg kell vizsgálni az a/pont szerinti megszőntetés kapcsán a szakmai, alkalmazotti létszám alakulását; a határozott idejő közalkalmazotti jogviszonyok esetén tekintettel kell lenni az ellátás megszőntetése miatt megszőnı munkahelyekre is. Határidı: Felelıs: 2008.decemberi Képviselıtestületi és Társulási Tanács ülése Dr. Csanaki Eszter aljegyzı Dr. Gábor László irodavezetı Fábián Béláné intézményvezetı d./módosítani kell az intézmény alapító okiratát, SZMSZ-ét, szakmai programját és a mőködési engedély visszavonását kell kezdeményezni. Határidı: folyamatos, legkésıbb június 30. Dr. Gábor László irodavezetı Fábián Béláné intézményvezetı e./az idısek átmeneti elhelyezését nyújtó, gondozóházi ellátás megszőntetésére tekintettel a felszabaduló épületet hasznosítani kell, a megoldási javaslatokat elı kell terjeszteni. Határidı: folyamatos, legkésıbb március 31. Felelıs: Viniczay Tibor polgármester Szentgotthárd, november 17. 3

4 Dr. Csanaki Eszter Irodavezetı Dr. Gábor László irodavezetı Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs Zsolt jegyzı 4

5 Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata év 1. A város demográfiai mutatói Lakosságszám január 1. Korcsoport Városrész Összes Szentgotthárd Zsida-Zsidahegy Rábakethely Máriaújfalu Farkasfa Rábatófalu Rábafüzes Jakabháza Összesen Összehasonlítva ezen adatokat a évi adatokkal ugyanazon korcsoportokban, szembetőnı a éves korosztály számának alakulása: míg 2004-ben 4896 fıt jelentett, addig 2008-ban 4652 fı él ezen korcsoportban. Az éves korosztály 2004-ben 740 fıvel képviseltette magát, mint látjuk ugyanezen korcsoport 2008-ban már 863 fıt számlál. Ellenben viszonylag stagnál a 61 év felettiek száma, míg 2004-ben az İ korosztályukba 1831 személy tartozott, addig 2008-ban 1844 fı. 2. Munkaerıpiaci elemzés A következı táblázat a legfrissebb, októberi adatokat tartalmazza. 5

6 Megnevezés Celldömölk Körmend Kıszeg Sárvár Szentgotthárd Szombathely Vasvár Vas megye Álláskeresık aránya a gazdaságilag aktív népességen 5,5 5,6 6,6 4,9 8,3 4,7 10,6 5,6 belül (%)* - elızı havi arány (%) 5,8 5,8 6,6 4,9 8,8 4,8 10,9 5,7 Regisztrált munkanélküliek és nyilvántartott álláskeresık (fı) - változás az elızı havi adatokhoz képest (%) Ebbıl: pályakezdı munkanélküliek és nyilvántartott pályakezdı álláskeresık (fı) - változás az elızı havi adatokhoz képest (%) Ebbıl: rendszeres szociális segélyben részesülı munkanélküliek (fı) Rendszeres szociális segély-ben részesülık száma az elızı hónapban (fı) Bejelentett betöltetlen álláshelyek (db) - bejelentett betöltetlen álláshelyek az elızı hónapban (db) 100 regisztrált munkanélkülire jutó üres álláshely (db) Tartósan (egy éven túl) reg. munkanélküli** Tartós munkanélküli arány (%) Tartós munkanélküli arány az elızı hónapban (%) Állás keresést ösztönzı juttatás (fı) Állás keresést ösztönzı juttatásban részesülık száma az elızı hónapban (fı) ,3-3,4 0,0 0,8-5,7-2,4-2,8-2, ,8-10,6 8,5 1,9-4,5-3,2-10,6-5, ,0 10,9 24,7 19,5 3,0 10,2 0,9 11, ,9 17,3 23,8 20,3 29,2 22,9 23,5 22,6 21,6 18,2 25,9 20,7 26,7 22,5 23,0 22, Állás keresési járadék (fı) Állás keresési segély (fı) * január 1-jei gazdaságilag aktív népességgel számolva **Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepelt a regisztrált munkanélküliek állományában A Munkaügyi Központ regisztráltjainak száma csökkent; az okt. 20-i állapot szerint 566 fı. A regisztrációból történı kikerülés (175 fı) oka még mindig az ellátás lejárata (143 fı), az önállóan vagy közvetítéssel történı elhelyezkedés (32 fı). Munkáltató, nagyobb létszámban nem fogadott regisztrált álláskeresıket. Az elmúlt idıszakban nagy létszámú munkaerıigény nem volt. Általában 1-2 fıs állásbehozatalok jellemzıek, fıleg vendéglátó-ipari szakmákból. Hiányszakmának számít a szakács, felszolgáló, elektronikai mőszerész, szociális munkás. Speciális követelmények a munkáltatók részérıl nem fogalmazódik meg. A fémiparban vannak olyan munkakörök, ill. munkaköri specialitások, amelyek csak betanulással sajátíthatóak el. A bérezés Ft-os tartományban a legjellemzıbb. Bizonyos munkakörökben; cnc gépkezelı, gépbeállító-karbantartó, lényegesen jobbak a fizetések. Letelepedı új vállalkozás nem volt a városban. A gazdasági válság hatása érezhetı, de egyelıre csak kis létszámú elbocsátások voltak, ill. létszámstop van a cégek többségénél. 6

7 A GM és a nekik bedolgozó cégek a válsághelyzetnek megfelelıen racionalizálják munkaerıgazdálkodásukat. A kölcsönzött munkaerıtıl válnak meg elsısorban. A határozott idejő munkaszerzıdéseket várhatóan nem hosszabbítják. A saját dolgozókat csak végsı esetben küldenek el; a cégek tájékoztatása szerint. Négy vendéglátó-ipari egység is keres folyamatos jelleggel szakácsot és felszolgálót. Hiányszakmák lévén ezeket a munkaerıigényeket a Központ nem tudja kielégíteni. Natúrpark Kht., a TÁMOP / pályázaton megváltozott munkaképességőek munkaerı-piaci programja projekten nyert. A III. Béla Szakképzı Iskolával mint képzı intézménnyel, és a Fıkefe Kht-Savaria Netpak Gyáregységgel mint jövıbeni foglalkoztatóval együttmőködve segítik a programba bevont megváltozott munkaképességő munkavállalók képzését-elhelyezkedését. A foglalkoztatás várhatóan év vége táján kezdıdhet egy rábafüzesi telephelyen. Fersint CE; spanyol érdekeltségő cég telephely kiépítése még folyik, de még nem biztosítottak a munkakörülmények, valamint kétséges, hogy a cég idén megkezdi-e a mőködését; ugyanis ık is az autóiparnak szállítanak be. A Munkaügyi Központ regisztráltjai összetételében különösebb változás nem állt be. A legtöbben közvetítéssel, néhányan önállóan létesítettek munkaviszonyt többnyire a szolgáltatás területén. Az álláskeresık elsısorban a végzettségüknek megfelelı munkakörben helyezkednének el szívesebben, de vállalnának akár betanított munkát is. A több mőszakos és folyamatos munkarendő állásajánlatokra történı közvetítés problémás; a legtöbb esetben ezek minimálbérrel párosulnak. A képzési igények is szerteágazóak, de inkább a helyben induló képzésekre (cnc gépkezelı, vendéglátó ipari szakmák, nyelvi és számítástechnikai) lenne nagyobb igény, de nem okoz gondot a Szombathelyre vagy Körmendre történı bejárás sem. A közvetítések sikertelenségének legfontosabb okai a munkáltató általi elutasítási indokok: a szakmai kompetenciák hiányosságai, illetve a munkavállaló már megfordult a foglalkoztatónál. A munkavállaló általi indokok: alacsony bér, bejárás nem megoldott, több kiskorú gyermek a családban. Aktív eszközök, szolgáltatások, hatósági tevékenység, speciális tevékenységek (pl. AMkönyv, migráns, EURES) alakulása, jellemzı változása október hónap során. A bértámogatásokra szánt keret maradéktalanul kihasználásra került. A TÁMOP bértámogatások, a tréningek és klubok telítettsége miatt következı év elejéig nem várhatóak. AM könyvek kiadása folyamatos, továbbra is népszerő, bár a kiadások száma némileg visszaesett, mivel az egyik foglalkoztató befejezte idıszakos tevékenységét (koszorúkötés). 3. Szentgotthárd város szociális ellátórendszerének struktúrája, helyzete, jellemzése, a feladat ellátási kötelezettség teljesítése 3.1.Az önkormányzati támogatások rendszere Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzıje 1 év idıtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény gyermekintézményi térítési díj kedvezményre, évente két alkalommal ,-Ft összegő (2008. évben) pénzbeni támogatásra és külön jogszabályban meghatározott kedvezményekre (pl. ingyenes tankönyv) jogosít. 7

8 A kedvezményre a jogosultsági feltételként elıírt alacsony összegő jövedelemhatár miatt elsısorban azok a gyermekek válhatnak jogosulttá, akiknél legalább az egyik szülı munkanélküli, illetve egyéb alacsony összegő ellátásban, például GYES-ben részesül. A gyermekvédelmi kedvezmény jelentısége a családok számára a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz képest csökkent. Ennek oka, hogy az egészen kisgyermekek, akik még nem, valamint a felsıfokú tanulmányaikat folytatók, akik már nem vesznek gyermekintézményi ellátást igénybe, illetve tankönyvtámogatást sem kaphatnak, csupán az évi két alkalommal járó pénzbeli támogatásra jogosultak ténylegesen. Illetıleg a 3 vagy több gyermekes családok a támogatás igénybevétele nélkül is jogosultak tankönyvtámogatásra, illetve a térítési díj fizetésénél is kisebb mértékő, illetve felsı tagozatos gyermeknél nem is érvényesíthetı a kedvezmény. Ápolási díj: Az ápolt egészségi állapotának megállapítása orvosi kérdés, ezért ennek igazolására a kérelmezınek csatolni kell a háziorvos erre vonatkozó igazolását. Az alanyi jogon folyósított ápolási díj összege megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével. A méltányosságból folyósított ápolási díj összege Szentgotthárdon a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a, mely a törvényben megengedett minimum összeggel egyenlı. A fokozott ápolást igénylı súlyos fogyatékos személyt ápoló személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-a. Az ápolási díjak megállapításakor, illetve felülvizsgálatkor minden esetben helyszínen környezettanulmány készül, melynek során az ápoló ápolási kötelezettsége kerül ellenırzésre. Az ápolási díjban részesülık száma emelkedik. Ennek okában több tényezı is közrejátszik. Ez az ellátás a legkevésbé segély jellegő. Az alanyi jogosultsági ápolási díjnál nincs jövedelemvizsgálat, a méltányosságinál pedig a jövedelemküszöb magasabb, mint a rendszeres szociális segélynél vagy az idıskorúak járadékánál, a nyugdíjminimum kétszeresével megegyezı. A jogosultságot alapvetıen a háziorvos szakvéleménye alapozza meg. A kevésbé szigorú jogosultsági feltételek mellett az ápolási díj szolgálati idınek számít és mellette korlátozott munkavégzésre is lehetıség van. Így azok számára, akiknek a megélhetése veszélyeztetett és keresik élethelyzetük megoldását, a rendelkezésre álló szők segélyezési kínálatból még ez a legvonzóbb ellátás, nemcsak igénybevételi feltételei és összege, hanem társadalmi státusza miatt is. Az ápolási díj megszőntetésének gyakorlatilag kizárólagos oka az ápolt személy halála, vagy az ápoló nyugdíjra való jogosultságának elérése. Idıskorúak járadéka Az idıskorúak járadéka azon idıs személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idı hiányában a nyugdíjkorhatár betöltése után saját jogú nyugellátásban nem részesülnek, illetve alacsony összegő ellátásra jogosultak. Az idıskorú járadékban részesülık nagy része a Szentgotthárdon mőködı Fıvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonában ellátott személyek, csupán kettı ellátásban részesülı lakik az Otthonon kívül. Ebben az ellátásban részesülık életkora magas, nem jellemzı új kérelmezı megjelenése, számuk elhalálozások miatt lassan, de folyamatosan csökken októberében 32, míg 2008 szeptemberében 29 személy részesült idıskorú járadékban. Közülük kettı más ellátása mellett kiegészítésként kapja e támogatást. Közhasznú foglalkoztatás: Önkormányzatunk a 2007.évben és az idén is szervezett közhasznú foglalkoztatást ig és ig. Mindkét turnusban 4-4 fı rendszeres szociális segélyben részesülı személy került foglalkoztatásra. A foglalkoztatás az Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat irányítása alatt Ft alapbérrel történt, illetve történik. 8

9 Rendszeres szociális segély: A rendszeres szociális segélyezés feltételei napjától teljes mértékben megváltoztak. Az ellátás családi segélyezéssé alakult, bevezetésre került a fogyasztási egység elnevezés. Jelenıs változásként került bevezetésre, hogy a megállapított segély összege a segélyezett munkába állását követıen is kivéve a közhasznú és közcélú foglalkoztatás esetét 3 hónapra 50%-os, majd további 3 hónapra 25%-os összegben továbbfolyósításra kerül tól 1 fınél került sor továbbfolyósításra, 2008-ban tíz esetben. Támogatott álláskeresıként, tól 2 fı, 2008-ban 4 fı nyújtott be kérelmet. Meghatározásra került a segély maximális összege, mely évben: ,- Ft. Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásból (közhasznú, közcélú) származó havi kereset a megállapított rendszeres szociális segély összegénél legalább ezer forinttal kevesebb, a segélyt olyan összegben kell folyósítani, hogy a kereset és a segély együttes összege megfeleljen a rendszeres szociális segély megállapított összegének ban egy esetben kellett a közfoglalkozatásból származó jövedelmet kiegészíteni. A segély foglalkoztatás melletti továbbfolyósítása csak részben váltotta be a jogalkotó elképzeléseit, a munkaerıpiacon való elhelyezkedésre való motiválást. Összehasonlítva ban a rendszeres szociális segélyezettek száma növekedett, az elızı évihez képest. Az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyezettek számára kedvezı és egyre népszerőbb a közhasznú és közcélú foglakoztatás keretében történı foglalkoztatás alkalmi munkavállalói könyvvel, valamint a közmunka program keretén belül történı alkalmazása. Havonta hét-nyolc fı dolgozik AM könyvvel ban az önkormányzat újabb megállapodást kötött két intézménnyel, ahol közcélú foglalkoztatás történik májusától nyolc fıt foglalkoztattunk egy hónap, fél,-és egy éves idıtartamra közcélú foglalkoztatásban. A foglalkoztatás 6 és 8 órás munkaidıben történik, a mindenkori legkisebb munkabérért, ami jelenleg bruttó ,-Ft. A helyi rendeletet módosítottuk, a közfoglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések kerültek be. Közgyógyellátási igazolvány: napjától átalakult a közgyógyellátás rendszere is. Cél, hogy a támogatás váljon célzottabbá, fokozottabban érvényesüljön a rászorultsági elv. Az ellátás jegyzıi hatáskörbe került, a jogosultság egy évre kerül megállapításra alanyi, normatív és méltányossági jogcímek alapján ig: csupán három esetben kellett a kérelmet elutasítani. Változás történt 2008-ban az alanyi jogon megállapított közgyógyellátással kapcsolatban. A 395/2007.(XII.27.) Korm. rendelet lehetıséget adott arra, hogy azon személyek számára akiknek végleges az állapotuk hivatalból egy évre meg lehetett hosszabbítani a közgyógyellátásra való jogosultságot ig 425 közgyógyellátási igazolvány lett így meghosszabbítva. Emellett új kérelmek is érkeztek. A normatív és méltányossági kérelmek száma csökkent, ami a nyugdíjminimum összegének emelkedésével hozható összefüggésbe Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló többször módosított évi LXXX. törvény módosítása következtében március 31. napjával megszőnt az eltartotti jogviszony alapján az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság évben szociális rászorultság megállapítására 29 esetben került sor. A kérelmezık legtöbb esetben a 18. életévüket betöltött, munkanélküli fiatalok voltak, akik nem részesülnek semmilyen pénzbeni támogatásban, nincs jövedelmük, nem folytatnak tanulmányokat nappali tagozaton. Vizitdíj visszaigénylése 9

10 A március 9-i országos ügydöntı népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról szóló IX. törvény alapján a vizitdíj és a kórházi napidíj fizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések naptól hatályon kívül kerültek. Ugyanezen törvény szerint a biztosított a évben 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét a kötelezı egészségbiztosítás szabályairól szóló évi LXXXIII. törvény kihirdetésekor hatályos 18/A.. (17) bekezdése szerint az illetékes jegyzıtıl június 30-ig igényelhette vissza. Összesen 31 fı részére állapítottunk meg vizitdíj visszatérítést. A mozgáskorlátozott személyeket megilletı kedvezmények A mód. 164/1995. (XII.27.) számú Kormányrendelet alapján a súlyosan mozgáskorlátozott személyeket közlekedési kedvezmények illetik meg: A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Vas megyei Területi Kirendeltségének értesítése alapján évben 3 fı, évben 2 fı részesült személygépkocsi szerzési támogatásban. A közlekedési támogatás összege óta változatlan, így évben is 7.000,-Ft az alapösszeg inaktív, eltartottról nem gondoskodó kérelmezı esetén. Amennyiben a támogatást igénylı munkaviszonyban áll, vagy tanul a támogatási összeg ,-Ft. Amennyiben a mozgáskorlátozott személy kiskorú gyermek eltartásáról is gondoskodik, a támogatás összege: ,-Ft, illetve ,-Ft. Gondozási szükséglet vizsgálata A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló évi III. törvény szerint házi segítségnyújtás január 1-tıl az ellátást igénylık részére csak meghatározott gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az egészségi állapot, az ápolásra való rászorultság és az önkiszolgálási képesség. A vizsgálat lebonyolítását végzı szerv kormányrendeletben, a vizsgálati szempontok miniszteri rendeletben kerültek részletesen meghatározásra. Szentgotthárd Város Jegyzıje a gondozási szükséglet vizsgálata céljából egy három fıs szakmai bizottságot mőködtet, melynek tagjai: az ORSZI által kirendelt szociális szakértı, a Városi Gondozási Központ által kijelölt szakértı, valamint a Jegyzı által kirendelt szociális ügyintézı. A gondozási szükséglet fennállását vizsgáló Szakértıi Bizottság án megalakult és elfogadta eljárásrendjét ig a gondozási szükséglet vizsgálatát követıen 13 házi segítségnyújtást igénylı személy részére került szakvélemény kiadására sor. Jövedelemvizsgálat étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén naptól kezdıdıen étkeztetés és házi segítségnyújtás igénybevétele esetén az ellátást igénylı családjában az egy fıre jutó jövedelmet megvizsgálja. A jegyzı a jövedelemvizsgálat alapján tárgyévre szóló érvényességgel igazolást állít ki évben szeptember 30-ig 32 fı részére került jövedelemigazolás kiállításra. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban a gyermek abban az esetben részesíthetı, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási problémákkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztethetı helyzetbe kerül. Ennél a támogatási formánál az önkormányzat a jövedelmi, vagyoni helyzetet nem vizsgálja, a család egyéni helyzetének elbírálása (haláleset, tartós betegség, stb.) alapján történik a döntés. Míg korábban fıként csak a szülık, vagy a gyermek betegsége miatt, addig egyre többször áramdíj hátralék részbeni átvállalása, albérleti díj átvállalás, közüzemi díjhátralék csökkentés, valamint 5 alkalommal várandós anya szociális válsághelyzetének rendezése érdekében történt megállapítás. 10

11 A támogatás megállapítása többségében a fél kérelmére történt. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a családok krízishelyzetére tekintettel az elmúlt évben több alkalommal kezdeményezte az Önkormányzat felé rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását. Az elmúlt évekre visszatekintve elmondható, hogy a javaslatok száma évrıl évre nı. Fı indokok a gyermekek élelmezésében, egészségi állapotában, lakhatásukban bekövetkezı súlyos zavarok voltak. A támogatás megállapítása indokolt esetben természetbeni formában, például térítési díj hátralék, közüzemi díj hátralék formájában történt. Átmeneti segélyezés Az átmeneti segélyre való jogosultság megállapításánál jövedelmi helyzetet vizsgálunk. Ettıl eltérni a család rendkívüli élethelyzete és hivatalból indult eljárás esetén lehet. Az átmeneti segély a kérelmezık egy részénél természetbeni formában kerül megállapításra, térítési díj hozzájárulás, lakbér, közüzemi díj hátralék átvállalása, vásárlási utalvány formájában május hónaptól nincs lehetıség a segély kamatmentes kölcsönként való megállapítására. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a 329/2006. számú határozatával döntött arról, hogy az átmeneti segély természetben történı felhasználását utalványok formájában kell biztosítani úgy, hogy azok az üzletek, amelyek az együttmőködést vállalják csak élelmiszer vásárlását tegyék lehetıvé. E döntés alapján én megállapodást kötöttünk a PLUS Élelmiszer Diszkonttal utalványok beszerzésére, az átmeneti segély természetbeni formában való nyújtásához. Ettıl az idıponttól rendszeresen vásárlási utalvány formájában nyújtja az Egészségügyi, Szociális és Jogi Bizottság az átmeneti segélyek egy részét. Az átmeneti segély iránti kérelmek esetében az elutasítások száma viszonylagosan magas. Az elutasítások fıként a gyermeket nem nevelı személyek esetében fordultak elı. Átmeneti segélyben részesülı személyek számának havonkénti alakulása Fı okt nov dec jan febr márc ápr. Hó 2008.máj jún aug szept. Átmeneti segélyben részesülı személyek száma Lakásfenntartási támogatás Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevık részére nyújtott lakásfenntartási támogatáson kívül a kérelmezık részére normatív illetve helyi lakásfenntartási támogatás adható az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez. A normatív lakásfenntartási támogatás szabályait a szociális törvény szabályozza. A viszonylag magas támogatáshoz (3 11

12 család esetében meghaladja a 8.000,-Ft-ot havonta) szigorú feltételek együttes fennállása szükséges. Az alacsony jövedelemhatár miatt folyamatosan csökken a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülık száma. Míg 2007 szeptemberében 67 fı kapta, addig szeptemberében már csak 53 fı részesül ezen támogatási formában. Az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatás szabályait helyi rendeletében szabályozta. A rendelet magasabb jövedelemhatárt szabott meg, valamint magasabban húzta meg az elismert lakásnagyság felsı határát. Ezáltal lehetıséget nyújt azoknak is a támogatás igénybevételére, akik a normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosultak. A kedvezıbb feltételek ellenére a helyi lakásfenntartási támogatásban részesülık száma is csökken, mivel a négyzetméterenként elismert lakásfenntartási költség évek óta változatlan (425,-Ft/m 2 ), így az elismert lakásfenntartási költségek nem érik el a rendeletben elıírt küszöböt, a háztartás összjövedelmének 30 %-át. Míg októberében 14 háztartás részesült helyi lakásfenntartási támogatásban, addig ez a szám szeptemberében 7. Adósságkezelési szolgáltatás Önkormányzatunk január 1-tıl vezette be ezt a szolgáltatást. Adósságkezelési szolgáltatás esetén a jogosult adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési támogatásban részesül, melyet az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani. Az adósságkezelési tanácsadást a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat végzi. A megállapítások jellemzıen 12 hónapos idıszakra történtek, valamint elıfordult ennél rövidebb, 6 havi idıszakra történı megállapítás is. Az önkormányzat a tıl ig terjedı idıszakra 6 személy részére összesen ,-Ft összegő támogatást nyújtott adósságaik rendezéséhez, elısegítve ezáltal lakhatásuk megırzését is. A támogatás a kérelmezık, vagy jogosultak viszonylagosan kis számától eltekintve nagy jelentıségő, hiszen jellegébıl adódóan a szociálisan leghátrányosabb helyzető személyek, családok lakhatásának megırzését segíti elı évtıl a helyi rendeletben meghatározott körbe tartozó adósságok maximális összege ,-Ft-ról ,-Ft-ra növekedett a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat javaslatára. Nem változott viszont az egy adósságtípusra adható adósságcsökkentési támogatás mértéke, ugyanakkor lehetıség van arra, hogy egymást követıen több típusú adósságot kezeljen a Szolgálat. Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülı személyek, az adósságkezelési támogatásra való jogosultság megállapításának idıpontjától hivatalból, alanyi jogon lakásfenntartási támogatásra is jogosulttá válnak, ezzel is elısegítve hátralékuk csökkentését. Temetési segély: A segély összege a tényleges temetési mód földes, vagy hamvasztásos temetés figyelembevételével kerül meghatározásra ,- Ft közötti összegben. A segélyt igénylık száma ig: 29 fı. Köztemetés: Azon személyek esetében, akik temetésre köteles és képes személy hiányában haláloznak el Önkormányzatunk a végtisztesség megadását köztemetés elrendelésével biztosítja. A köztemetés módja hamvasztás. Köztemetés elrendelésére ig: 24 esetben került sor. Minden esetben az elhunyt a Szentgotthárdon mőködı Fıvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonának lakója volt februártól új módszert dolgoztunk ki a köztemetések költségének visszaigénylésére. Amennyiben van az elhunytnak hozzátartozója, felszólítjuk, hogy vállalja-e az eltemettetést, nyilatkozzon írásban és mellékelje az utolsó havi jövedelemigazolásokat. Minden esetben a nem vállalom az eltemettetést nyilatkozat érkezett vissza. Három esetben a felszólítás ellenére sem térítette meg az elhunyt hozzátartozója a köztemetés költségét, így fizetési meghagyást kellett kezdeményezni az illetékes bíróságnál. Annak az elhunytnak, 12

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata

Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Komárom-Esztergom megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának Felülvizsgálata Készítette: Tatai Kistérségi Idıskorúak Otthona Módszertani Osztály Tata, 2008. május TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. január 28-án de. 9 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény Page 1 of 71 Támogatások, jogszabályok A Szociális Törvény A Szociális Törvény 2006 ıszén érvényes változata olvasható itt,81 oldalon, Word dokumentumban remélve, hogy így látássérült társaink is könnyebben

Részletesebben

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója

Böhönye Község. Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Böhönye Község Szociális Szolgálattervezési Koncepciója Készítette: Böhönye Község Önkormányzat Képviselı-testületének felkérésére Böhönye Község Szociális és Gyermekjóléti Szociális Központja Készült:

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012.

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2011 2012. Elkészítésében közremőködtek: A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Intézményfenntartói Fıosztálya

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2350 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101 Fax: 29/337-250 ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAM 2013 2 ÉTKEZTETÉS Szakmai programja 1./ Készült: 1./ az 1993 évi III. törvény a

Részletesebben

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Száma: 236/2012 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben