Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének. 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének. 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e"

Átírás

1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL, A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL És EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

2 2 Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL, A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL És EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Gáborján Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi III. tv. /továbbiakban: Szt. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv., valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 16. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2.. /l/ A rendelet hatálya a /2/-/3/ bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Gáborján Közigazgatási területén élő: a./ magyar állampolgárokra, b./ bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c./ a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d./ a magyar hatóság által menekültként eléismert személyekre

3 3 /2/ A rendelet hatálya az Szt. 7.. /1/ bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az /1/ bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. Törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. /3/ A rendelet hatálya kiterjed a./ a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint b./ az Szt. 32/B /1/ bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. /4/ Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. /5/ Az ellátást biztosító a /4/ bekezdés szerinti ideiglenes intézkedéséről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését. Értelmező rendelkezések 3.. E rendelet alkalmazásában: a./ jövedelem a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték /bevétel/ munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes

4 4 gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. b./ vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlanjármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek ba./ külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy bb./ együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű, c./ család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége: d./ Közeli hozzátartozó: da./ a házastárs, az élettárs, db./ a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező: a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, dc./ korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek /a továbbiakban: fogyatékos gyermek/, dd./ a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa, e./ egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, f./ háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. g./ szociális szolgáltató: az a személy vagy szervezet, amely kizárólag a 60-65/E. -ban meghatározott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, szolgáltatókra a szociális intézményekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

5 5 h./szociális intézmény: az e törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást nyújtó szervezet, i./ rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj a rokkantság nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása, a gyermekgondozási segély,, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás: j./ keresőtevékenység, ha e törvény másként nem rendelkezik: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 %-át nem haladja meg, valamint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás: k./ aktív korú: a 18. életévet betöltött de a reá irány adó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévet be nem töltött személy: l./ egyedülálló:az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. m./ fenntartó: ma./ a közigazgatási szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a helyi kisebbségi önkormányzat és az egyéb állami szerv /a továbbiakban együtt: állami fenntartó/.

6 6 mb/ a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy /a továbbiakban egyházi fenntartó, mc/ a szociális vállalkozói engedéllyel rendelkező természetes személy, md/ a magyarországi székhelyű jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más tagállamban van /az mc-me/ pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó/, ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális szolgáltatót, illetve szociális intézményt létesít és működtet. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. n./ fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol na/ az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik. nb/ a házas vagy élettárs arányszáma 0.9 nc/ az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8 nd/ minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0.7 ne/ a fogyatékos gyermek arányszáma 1.0 azzal, hogy az na/-nb/ alpontok szerinti arányszám további 0.2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. II. fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Eljárási rendelkezések 4.. /1/ Az általános, minden, e rendeletben szabályozott szociális ellátásra érvényes eljárási szabályokat az 5-9 -ok határozzák meg. /2/ Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat adott ellátási formák részletezik.

7 7 Az eljárás megindítása 5.. /1/ Az eljárás megindítása kérelemre, vagy hivatalból történhet. A kérelmet a Polgármesteri/Körjegyzőségi /a továbbiakban: hivatal/ Hivatalban írásban kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az e rendeletben meghatározott dokumentumokat /igazolásokkal, nyilatkozatokkal/. /2/ A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint be kell nyújtani vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást, akkor ezek tekintetében a jövedelem számításnál irányadó időszak: a./ a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap, b./ az egyéb jövedelmeknél pedig egy év. /3/ A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal szociális helyzetének feltárásban. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek /4/ Ha a hatáskörrel rendelkező szerv hivatalos tudomás vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a /2/-/3/ bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem nyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. Az ellátások megállapítása 6.. /1/ A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos I. fokú hatáskörét a szociális bizottságra illetve a polgármesterre ruházza át. /2/ A hatáskört gyakorló szerv vagy személy az egyes ellátásoknál kerül megnevezésre. /3/ A szociális ellátások megállapításáról e rendeletben meghatározott kivételekkel a hatáskör jogosultja határozattal dönt.

8 8 /4/ A képviselőtestület által átruházott hatáskörben hozott I. fokú döntés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezés II. fokra történő előkészítéséért jegyző a felelős. /5/ A képviselőtestület I. fokú döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. A képviselőtestület által átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a képviselőtestület II. fokú hatáskörben dönt. /6/ A képviselőtestület /4/ és /5/ bekezdés alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. /7/ A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából a Szt Szerinti nyilvántartást vezet. /8/ Szociális rászorultság esetén a jogosult számára január 1-től a települési önkormányzat jegyzője a Szt-ben meghatározott feltételek szerint: - időskorúak járadékát, - rendszeres szociális segélyt, - a Szt. 41. /1/ bekezdésében és a 43/A. /1/ bekezdésében foglalt ápolási díjat állapit meg /9/ A képviselőtestület az Szt-ben illetve az e rendeletben meghatározott feltételek szerint - lakásfenntartási támogatást, - az Szt. 43/B /1/ bekezdésében foglalt ápolási díjat, - átmeneti segélyt, - temetési segélyt, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapit meg /a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások/. Az ellátások kifizetése, folyósítása 7.. A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. /III.27./ Korm. Rendelet előírásai szerint történik.

9 9 8.. /1/ A pénzbeli ellátásokat, kifizetést elrendelő határozatban megjelölt személy részére: a/ házipénztárból történő kifizetéssel /csak e rendelet szabálya szerint rendkívüli esetben/ b/ címre utalással c/ bankszámlára utalással teljesíti. /2/ A természetbeni ellátásokat a megállapító határozat rendelkezései szerint a Hivatal: a/ az ellátást, szolgáltatást biztosító által - az igénybevétel alapján kiállított számla: b/ az ellátást, szolgáltatást biztosító részére havi, vagy negyedéves utalással c/ utólagos elszámolással harmadik személy részére házipénztárból történő kifizetéssel teljesíti /3/ A gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egység további feladatként: a/ az ellátások kifizetésről pénzügyi nyilvántartást vezet. b/ gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. A rendszeres ellátások ellenőrzésének szabályai 9.. /1/ A rendszeres ellátásokra való jogosultságot ha e rendelet másként nem rendelkezik legalább évente egy ízben felül kell vizsgálni. /2/ A felülvizsgálat lefolytatása és döntésre történő előterjesztése a Hivatal feladata. /3/ A rosszhiszeműen és jogosulatlanul igénybe vett ellátást vissza kel fizetni, melynek megtérítéséről a Szt Rendelkezik

10 10 III. SZOCIÁLIS fejezet ELLÁTÁSOK Időskoruak járadéka 10.. Az időskorúak járadékának megállapításával, felülvizsgálatával és megszüntetésével kapcsolatosan az önkormányzat a Szt. rendelkezéseit alkalmazza, hatáskört a Szociális Bizottság, január 01-től a jegyző gyakorolja. /2/ A hatáskör jogosultja a jogszabály feltételeit 2 évente köteles felülvizsgálni. /3/ Az ezen ellátási formát igénybevenni szándékozó kérelmét a 63/2006. /III.27./ Korm.számu rendelet 2. sz. mellékletében foglalt kérelem nyomtatványon terjesztheti elő. Rendszeres szociális segély 11.. /1/ A képviselőtestület által átruházott hatáskörben a Polgármester január hó 01-től a jegyző rendszeres szociális segélyt állapit meg annak az aktivkoru személynek aki: a/ egészségkárosodott b/ nem foglalkoztatott feltéve, hogy saját maga és családja megélhetése más módon nem biztosított. /2/ A rendszeres szociális segély jogosult körének meghatározására, megszüntetésére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő rendszeres szociális segély megállapítására Gáborján Önkormányzata a Szociális törvény rendelkezéseit alkalmazza. /3/ Az aktivkoru nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként a Hivatallal, és a Családsegítő Szolgálattal /Gáborján, Arany J. u. 6.sz./ köteles együttműködni. /4/ Az együttműködési kötelezettség a Szt. 37/D.. /3/ bekezdésének a-d, pontjában foglaltakon túl azt jelenti, hogy

11 11 a/ munkaügyi központ által szervezett munkaerő-piaci szolgáltatásokat igénybe veszi, a segély összegének utalása céljából közli a bankszámlaszámát vagy a kifizetés napján az összeg felvétele céljából a kifizetőhelyen személyesen megjelenik. Az aktívkorú rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatása 12.. /1/ Az aktívkorú, nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében az önkormányzat foglalkoztatást szervez, melynek keretében különösen a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult személyek foglalkoztatását kell biztosítani. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka biztosításával teljesíthető. /2/ Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama legalább 30 munkanap, kivéve, ha az aktívkorú nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállaló könyvvel foglalkoztatják. /3/ A közfeladat keretében végezhető munkák köre különösen: a/ környezetvédelmi, kommunális munka b/ az önkormányzat hivatalánál és intézményeinél felmerülő szakmunka /4/ Az aktívkorú nem foglalkoztatottak foglalkoztatásának megszervezését a Hivatal látja el. /5/ A kérelmező, illetve segélyben részesülő a számára felajánlott megfelelő munkát legkésőbb három munkanapon belül köteles megkezdeni. /6/ Akadályoztatása esetén a nem neki felróható akadályról, egészségügyi okokra hivatkozva, hét munkanapon belül az orvos által kiállított igazolást benyújtja a Hivatalba. /7/ Egyéb előre nem látható okok miatti akadályoztatás igazolása a segélyben részesülő személy nyilatkozatával történik, melynek valódiságát a Hivatal vizsgálhatja. /8/ Az aktívkorú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított öt munkanapon belül köteles a munkaügyi központtal a kapcsolatot felvenni.

12 /1/ Az együttműködési kötelezettség előírásáról a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. Meg kell szervezni az együttműködésre kijelölt intézményt, az első jelentkezési határidőt és a jelentkezés elmulasztásának következményeit. /2/ Az ellátásban részesülő a munkaügyi központ által szervezett alábbi programokban köteles résztvenni: - jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, álláskeresési technikák, csoportos foglalkozások. Együttműködési kötelezettség megszegése 14.. Együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül és az ellátást meg kell szüntetni, ha a segélyezett a/ a számára felajánlott közmunkát, közhasznú munkát ill. közcélú munkát nem vállalja el vagy nem teljesíti, illetve a felajánlásra nem jelenik meg. b/ a munkaügyi központ által felajánlott megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, illetve a felajánlásra nem jelenik meg c/ a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által felajánlott megfelelő munkalehetőséget elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott időpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi meg, vagy a munkáltató a foglalkoztatást rendkívüli felmondással megszünteti. d/ az együttműködési felhívásra, valamint a munkavégzésre meg nem jelent személy az akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül nem mutatja be a foglalkoztató intézmény vezetőjének, illetve nem adja le a hivatalhoz 15.. Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül és 6 hónapig a megállapított segély 75 %-át kell folyósítani, ha a segélyezett a/ a segélyezett az együttműködésre kijelölt munkaügyi kirendeltséggel az első jelentkezésként megjelölt időpontig nem veszi fel a kapcsolatot b/ a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság évenként felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmező illetve

13 13 segélyezett az Szt. 37/d. -ának /2/ bekezdésében és 37/F -ában foglalt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget c/ a segélyben részesülő a foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalói könyvét a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján nem mutatja be A rendszeres szociális segély összege az Szt. 37/E..ában foglaltak szerint számított összeg. Speciális eljárási szabályok 17.. A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell: a/ jövedelemnyilatkozatot, és vagyonnyilatkozatot b/ a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett kérelmező esetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvos szakértői Intézetének I. fokú orvosi bizottsága a munkaképesség csökkenésének százalékos mértékéről készült szakvéleményét: c/ vak személy esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását arról, hogy vakok személyi járadékában részesül /nem kell mellékelni az igazolást, ha a jegyző nyilvántartásában szerepel a járadékos./: d/ nem foglalkoztatott személy esetében da/ a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamának kimerítéséről szóló határozatot, feltéve, hogy azt nem az önkormányzat hozta, vagy db/ az iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát. Lakásfenntartási támogatás 18.. /1/ A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt: a/ az évi III. törvény ában meghatározott feltételek szerinti jogosultnak /a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás/.

14 14 b/ az e rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak /a továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás./ /2/ Normatív lakásfenntartási támogatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %- át meghaladja. /3/ A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség évben 425 Ft, a továbbiakban a költségvetési törvény által évente megállapított összeg. /4/ A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a/ ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2 b/ ha a háztartásban két személy lakik 45 m2 c/ ha a háztartásban három személy lakik 55 m2 d/ ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2 e/ ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d/ pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. /5/ A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a/ a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, b/ az a/ pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének /a továbbiakban: TM/ szorzata, de nem kevesebb mint forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. /6/ A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. /7/ A Szociális Bizottság helyi lakásfenntartási támogatást adhat annak a családnak /személynek/, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át és a lakhatás költsége eléri a család összjövedelmének 30 %-át. a/ Méltányosságból szociálisan különösen rászorult esetben /vismajor, súlyos, tartós betegség, mozgáskorlátozott, egyedül élő 70 éven felüli kérelmező, legalább két vagy több gyermekét egyedül nevelő szülő/ kérelmező esetén a lakásnagyság mértékétől is eltérhet a Szociális Bizottság

15 15 b/ a támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb 2500 forintnál, c/ a kérelmet évente két alkalommal lehet benyújtani /8/ Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni. /9/ Lakásfenntartási támogatást ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. /10/ A /9/ bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. /11/ A lakásnagyság mértéke: a/ egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 50 m2 b/ többszemélyes háztartás esetén legfeljebb 50 m2, az együtt lakó személyenként további m2 de legfeljebb 120 m2. /12/ Nem nyújtható lakásfenntartási támogatás illetve a már megállapított támogatást meg kell szüntetni annak, akinek a lakás hasznosításából származó jövedelme van, vagy olyan ingatlan vagyonnal rendelkezik, amelynek hasznosításából jövedelme származik illetve értékesíthető. (A 13. bek. hatályon kívül helyezte a 13/2007. (X.25) sz. Kt. rendelet) Speciális eljárási szabályok 19.. /1/ A lakhatással kapcsolatos költségek összegét a kérelem benyújtását megelőző 12 havi, fűtés támogatásának kérése esetén 6 havi fűtési szezonban felmerülő költségekről szóló számlával kell igazolni. /2/ A magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti díját szerződéssel és a postai feladóvevénnyel, vagy a bérbeadó és bérlő személyes nyilatkozatával kell igazolni. /3/ A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást kérő milyen jogcímen lakik a lakásban.

16 /1/ A lakásfenntartási támogatást egy évre /azaz 12 hónapra/ a fűtési idényben kért támogatást egy ütési idényre /azaz 6 hónapra / lehet megállapítani. /2/ A határozott idő elteltével a támogatás megszűnik. Amennyiben a lakásfenntartási, támogatás feltételei továbbra is fennállnak, új kérelem benyújtását követően a támogatás újból megállapítható. /3/ A lakásfenntartási, illetve fűtési támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható. Ha a támogatás megállapításra kerül, az ellátás a kérelem benyújtását követő hónap elsejétől esedékes. A támogatás összege 21.. /1/ A támogatás mértékét a csatolt igazolások figyelembevételével kell meghatározni úgy, hogy a havi forintnál kevesebb nem lehet, és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 forintra kerekített 25 %- ig, de legfeljebb a költségek 50 %-áig terjedhet. /2/ A Szociális Bizottság kivételes méltányosságból a tartós beteg, egyedül élő, fogyatékosság miatt mások segítségére szoruló kérelmező javára a/ a támogatás megállapítható összegétől legfeljebb + 10 %-kal, b/ a lakhatásra, fűtésre fordított költségek összegétől legfeljebb + 5 %-kal, eltérhet. /3/ A fűtési támogatás nyújtható természetben is, a kérelmező igénye szerinti tüzelő lakóhelyre történő kiszállításával. Ápolási díj 22.. /1/ A Tv. 4l. -ának /1/ bekezdésében foglalt jogosultságon felül, a Tv. ápolási díjra vonatkozó -ainak figyelembe vételével az önkormányzat jegyzője méltányosságból ápolási díjat állapíthat meg annak a személynek is, aki önmaga

17 17 ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló, 18 életévét betöltött hozzátartozójának ápolását látja el. (Módosította: az 5/2007. (IV.02) az. Kr. rendelet /2/ Nem állapítható meg ápolási díj, ha az ápoló családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét meghaladja. /3/ A méltányosságból megállapítható ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. Á t m e n e t i segély 23.. /1/ A Szociális Bizottság átmeneti segélyben részesítheti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, elsősorban azt akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében ennek másfélszeresét nem haladja meg. (Mód. 9/2007. (VIII.16) Kt. sz. rendelet) /2/ Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: a/ nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére, b/ gyógyászati segédeszközök beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, c/ tartós /egy napot meghaladó/ táppénzes állomány esetén, d/ elemi kár, baleset esetén, e/ egyedülálló, ellátatlan személy részére, f/ egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén. /3/ Átmeneti segélyben egy naptári évben egy háztatás két alkalommal, közös háztartásban élők esetén egyszerre csak egy személy részesülhet. Az átmeneti segély legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-ánál nem lehet magasabb. (Mód. 9/2007. (VIII.16) Kt.sz. rendelet) /4/ A /3/ bekezdésben foglalt két alkalomra vonatkozó korlát nem vonatkozik a tartósan nehéz helyzetben lévő, jövedelemmel nem rendelkező személyre. Az Ő részére a Bizottság egy határozattal állapíthat meg átmeneti segélyt, felsorolva a kifizetések időpontját és a kifizetésre kerülő összeget. Az átmeneti

18 18 segély legmagasabb összege ebben az esetben sem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 100 %-ánál. /5/ Kivételes méltánylást érdemlő esetben /elemi kár, baleset/ a Szociális Bizottság a /3/ és /4/ bekezdésben megjelöltnél magasabb összegű átmeneti segélyt állapíthat meg. /6/ Ha a Szociális Bizottság a segély rendeltetésszerű felhasználását úgy látja biztosítottnak, a pénzbeli támogatás helyett természetben juttatást nyújthat. /7/ Ha az átmeneti segélyt közüzemi díj megfizetésére igényli, a segélyt közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítani lehet. /8/ A segély célzott felhasználásához a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok segítsége igényelhető. /9/ Az ifjú házasok gyermekük születése után a szociális körülmények vizsgálata nélkül egyszeri Ft-os átmeneti segélyben részesülnek, mely összeget a születési anyakönyvi kivonat vagy születési értesítő bemutatása után a házipénztárból kell kifizetni. E bekezdésben foglaltaknál fiatal házasnak minősül az a házaspár, melynél legalább az egyik fél még nem töltötte be a 35. életévét /1/ A polgármester kérelemre évente 2 alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszoros összegéig terjedő mértékű kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti azt a rászoruló személyt, a/ akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, és b/ rendelkezik olyan jövedelemmel, amely biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére. (Mód. 9/2007. (VIII.16) Kt. sz. rendelet) /2/ Nem részesíthető kölcsönben aki, a/ rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel válsághelyzetét megoldhatja, és b/ a korábban igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza.

19 19 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 25.. /1/ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás legmagasabb összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át. (Mód.: 9/2007. (VIII.16)Kt. sz. rendelet) /2/ E támogatási forma évente legfeljebb három alkalommal adható. A támogatással kapcsolatos hatáskört a Szociális bizottság gyakorolja. Temetési segély 26.. Temetési segély jár minden Gáborján állandó lakóhellyel rendelkező elhalt személy után. A segélyt a szociális körülmények vizsgálata nélkül - a halotti anyakönyvi kivonat, vagy haláleseti értesítő alapján a házipénztárból kell kifizetni annak a hozzátartozónak, aki a temettetésről gondoskodik. A temetési segély összege Ft. A hatáskört a polgármester gyakorolja. Köztemetés 27.. A köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. Közgyógyellátás 28.. /1/ A szociálisan rászoruló személy részére, egészsége megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére a jegyző méltányosságból közgyógyellátási igazolványt állít ki. /2/ Méltányosságból közgyógyellátásban lehet részesíteni azt a személyt, akinél

20 20 a/ a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a havi 200 %-át nem haladja meg. b/ havi rendszeres gyógyító ellátásnak költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át. (Mód.: 9/2007. (VIII.16)Kt.sz. rendelet /3/ A jegyző kivételes méltánylást érdemlő esetben a tartósan beteg, egyedül élő, fogyatékosság miatt mások segítségére szoruló kérelmező javára a /2/ bekezdéstől eltérhet, ha az ott említett egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150, illetőleg 200 %-ától eltérően legfeljebb 180, illetőleg 230 %. (Mód.: 9/2007. (VIII.16)Kt.sz. rendelet /4/ Egy családban méltányosságból csak egy igazolvány adható. /5/ Az önkormányzat jegyzője közgyógyellátásra való jogosultságot állapit meg egy év időtartamra annak a személynek, aki az Szt a alapján erre jogosult és a feltételeknek megfelel. /6/ Az igazolványt a jegyző állítja ki. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 29.. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot a polgármester állapítja meg, aki kérelmezés esetén köteles vizsgálni a kérelmező vagyoni viszonyait. Szociális otthonba való beutalás 30.. A szociális otthonba való beutalás a polgármester hatáskörébe tartozik.

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2006. (III. 13.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2006. (III. 13.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (III. 13.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2004. (VI.24.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2004. (VI.24.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2004. (VI.24.) KGY r e n d e l e t e szociális és gyermekvédelmi helyi önkormányzati rendeletek módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (IX.1.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I.

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (IX.1.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (IX.1.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Söréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2006. (VII.25.)Ö.r. rendelete módosításáról, egységes szerkezetben

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben