Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének. 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének. 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e"

Átírás

1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL, A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL És EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

2 2 Gáborján Községi Önkormányzati Képviselőtestületének 4/2006. (VI.29) KT. Sz. R E N D E L E T e A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL, A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL És EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Gáborján Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi III. tv. /továbbiakban: Szt. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv., valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 16. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2.. /l/ A rendelet hatálya a /2/-/3/ bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Gáborján Közigazgatási területén élő: a./ magyar állampolgárokra, b./ bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c./ a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d./ a magyar hatóság által menekültként eléismert személyekre

3 3 /2/ A rendelet hatálya az Szt. 7.. /1/ bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az /1/ bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. Törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. /3/ A rendelet hatálya kiterjed a./ a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint b./ az Szt. 32/B /1/ bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. /4/ Az önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. /5/ Az ellátást biztosító a /4/ bekezdés szerinti ideiglenes intézkedéséről haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a kifizetett átmeneti segély megtérítését. Értelmező rendelkezések 3.. E rendelet alkalmazásában: a./ jövedelem a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték /bevétel/ munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint - a személyes

4 4 gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. b./ vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlanjármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek ba./ külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy bb./ együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű, c./ család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége: d./ Közeli hozzátartozó: da./ a házastárs, az élettárs, db./ a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező: a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, dc./ korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek /a továbbiakban: fogyatékos gyermek/, dd./ a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa, e./ egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, f./ háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. g./ szociális szolgáltató: az a személy vagy szervezet, amely kizárólag a 60-65/E. -ban meghatározott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, szolgáltatókra a szociális intézményekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

5 5 h./szociális intézmény: az e törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást nyújtó szervezet, i./ rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj a rokkantság nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása, a gyermekgondozási segély,, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás: j./ keresőtevékenység, ha e törvény másként nem rendelkezik: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 %-át nem haladja meg, valamint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás: k./ aktív korú: a 18. életévet betöltött de a reá irány adó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévet be nem töltött személy: l./ egyedülálló:az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. m./ fenntartó: ma./ a közigazgatási szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a helyi kisebbségi önkormányzat és az egyéb állami szerv /a továbbiakban együtt: állami fenntartó/.

6 6 mb/ a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy /a továbbiakban egyházi fenntartó, mc/ a szociális vállalkozói engedéllyel rendelkező természetes személy, md/ a magyarországi székhelyű jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más tagállamban van /az mc-me/ pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó/, ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális szolgáltatót, illetve szociális intézményt létesít és működtet. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. n./ fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol na/ az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik. nb/ a házas vagy élettárs arányszáma 0.9 nc/ az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8 nd/ minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0.7 ne/ a fogyatékos gyermek arányszáma 1.0 azzal, hogy az na/-nb/ alpontok szerinti arányszám további 0.2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül. II. fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Eljárási rendelkezések 4.. /1/ Az általános, minden, e rendeletben szabályozott szociális ellátásra érvényes eljárási szabályokat az 5-9 -ok határozzák meg. /2/ Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat adott ellátási formák részletezik.

7 7 Az eljárás megindítása 5.. /1/ Az eljárás megindítása kérelemre, vagy hivatalból történhet. A kérelmet a Polgármesteri/Körjegyzőségi /a továbbiakban: hivatal/ Hivatalban írásban kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az e rendeletben meghatározott dokumentumokat /igazolásokkal, nyilatkozatokkal/. /2/ A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint be kell nyújtani vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve igazolást, akkor ezek tekintetében a jövedelem számításnál irányadó időszak: a./ a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap, b./ az egyéb jövedelmeknél pedig egy év. /3/ A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal szociális helyzetének feltárásban. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelmi viszonyairól szóló igazolásokat és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek /4/ Ha a hatáskörrel rendelkező szerv hivatalos tudomás vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a /2/-/3/ bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelem nyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. Az ellátások megállapítása 6.. /1/ A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos I. fokú hatáskörét a szociális bizottságra illetve a polgármesterre ruházza át. /2/ A hatáskört gyakorló szerv vagy személy az egyes ellátásoknál kerül megnevezésre. /3/ A szociális ellátások megállapításáról e rendeletben meghatározott kivételekkel a hatáskör jogosultja határozattal dönt.

8 8 /4/ A képviselőtestület által átruházott hatáskörben hozott I. fokú döntés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezés II. fokra történő előkészítéséért jegyző a felelős. /5/ A képviselőtestület I. fokú döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. A képviselőtestület által átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a képviselőtestület II. fokú hatáskörben dönt. /6/ A képviselőtestület /4/ és /5/ bekezdés alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. /7/ A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából a Szt Szerinti nyilvántartást vezet. /8/ Szociális rászorultság esetén a jogosult számára január 1-től a települési önkormányzat jegyzője a Szt-ben meghatározott feltételek szerint: - időskorúak járadékát, - rendszeres szociális segélyt, - a Szt. 41. /1/ bekezdésében és a 43/A. /1/ bekezdésében foglalt ápolási díjat állapit meg /9/ A képviselőtestület az Szt-ben illetve az e rendeletben meghatározott feltételek szerint - lakásfenntartási támogatást, - az Szt. 43/B /1/ bekezdésében foglalt ápolási díjat, - átmeneti segélyt, - temetési segélyt, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapit meg /a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások/. Az ellátások kifizetése, folyósítása 7.. A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. /III.27./ Korm. Rendelet előírásai szerint történik.

9 9 8.. /1/ A pénzbeli ellátásokat, kifizetést elrendelő határozatban megjelölt személy részére: a/ házipénztárból történő kifizetéssel /csak e rendelet szabálya szerint rendkívüli esetben/ b/ címre utalással c/ bankszámlára utalással teljesíti. /2/ A természetbeni ellátásokat a megállapító határozat rendelkezései szerint a Hivatal: a/ az ellátást, szolgáltatást biztosító által - az igénybevétel alapján kiállított számla: b/ az ellátást, szolgáltatást biztosító részére havi, vagy negyedéves utalással c/ utólagos elszámolással harmadik személy részére házipénztárból történő kifizetéssel teljesíti /3/ A gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egység további feladatként: a/ az ellátások kifizetésről pénzügyi nyilvántartást vezet. b/ gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. A rendszeres ellátások ellenőrzésének szabályai 9.. /1/ A rendszeres ellátásokra való jogosultságot ha e rendelet másként nem rendelkezik legalább évente egy ízben felül kell vizsgálni. /2/ A felülvizsgálat lefolytatása és döntésre történő előterjesztése a Hivatal feladata. /3/ A rosszhiszeműen és jogosulatlanul igénybe vett ellátást vissza kel fizetni, melynek megtérítéséről a Szt Rendelkezik

10 10 III. SZOCIÁLIS fejezet ELLÁTÁSOK Időskoruak járadéka 10.. Az időskorúak járadékának megállapításával, felülvizsgálatával és megszüntetésével kapcsolatosan az önkormányzat a Szt. rendelkezéseit alkalmazza, hatáskört a Szociális Bizottság, január 01-től a jegyző gyakorolja. /2/ A hatáskör jogosultja a jogszabály feltételeit 2 évente köteles felülvizsgálni. /3/ Az ezen ellátási formát igénybevenni szándékozó kérelmét a 63/2006. /III.27./ Korm.számu rendelet 2. sz. mellékletében foglalt kérelem nyomtatványon terjesztheti elő. Rendszeres szociális segély 11.. /1/ A képviselőtestület által átruházott hatáskörben a Polgármester január hó 01-től a jegyző rendszeres szociális segélyt állapit meg annak az aktivkoru személynek aki: a/ egészségkárosodott b/ nem foglalkoztatott feltéve, hogy saját maga és családja megélhetése más módon nem biztosított. /2/ A rendszeres szociális segély jogosult körének meghatározására, megszüntetésére, felülvizsgálatára és a hajléktalan személyek részére történő rendszeres szociális segély megállapítására Gáborján Önkormányzata a Szociális törvény rendelkezéseit alkalmazza. /3/ Az aktivkoru nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként a Hivatallal, és a Családsegítő Szolgálattal /Gáborján, Arany J. u. 6.sz./ köteles együttműködni. /4/ Az együttműködési kötelezettség a Szt. 37/D.. /3/ bekezdésének a-d, pontjában foglaltakon túl azt jelenti, hogy

11 11 a/ munkaügyi központ által szervezett munkaerő-piaci szolgáltatásokat igénybe veszi, a segély összegének utalása céljából közli a bankszámlaszámát vagy a kifizetés napján az összeg felvétele céljából a kifizetőhelyen személyesen megjelenik. Az aktívkorú rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatása 12.. /1/ Az aktívkorú, nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében az önkormányzat foglalkoztatást szervez, melynek keretében különösen a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult személyek foglalkoztatását kell biztosítani. A foglalkoztatási kötelezettség közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka biztosításával teljesíthető. /2/ Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás időtartama legalább 30 munkanap, kivéve, ha az aktívkorú nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállaló könyvvel foglalkoztatják. /3/ A közfeladat keretében végezhető munkák köre különösen: a/ környezetvédelmi, kommunális munka b/ az önkormányzat hivatalánál és intézményeinél felmerülő szakmunka /4/ Az aktívkorú nem foglalkoztatottak foglalkoztatásának megszervezését a Hivatal látja el. /5/ A kérelmező, illetve segélyben részesülő a számára felajánlott megfelelő munkát legkésőbb három munkanapon belül köteles megkezdeni. /6/ Akadályoztatása esetén a nem neki felróható akadályról, egészségügyi okokra hivatkozva, hét munkanapon belül az orvos által kiállított igazolást benyújtja a Hivatalba. /7/ Egyéb előre nem látható okok miatti akadályoztatás igazolása a segélyben részesülő személy nyilatkozatával történik, melynek valódiságát a Hivatal vizsgálhatja. /8/ Az aktívkorú nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított öt munkanapon belül köteles a munkaügyi központtal a kapcsolatot felvenni.

12 /1/ Az együttműködési kötelezettség előírásáról a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. Meg kell szervezni az együttműködésre kijelölt intézményt, az első jelentkezési határidőt és a jelentkezés elmulasztásának következményeit. /2/ Az ellátásban részesülő a munkaügyi központ által szervezett alábbi programokban köteles résztvenni: - jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, álláskeresési technikák, csoportos foglalkozások. Együttműködési kötelezettség megszegése 14.. Együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül és az ellátást meg kell szüntetni, ha a segélyezett a/ a számára felajánlott közmunkát, közhasznú munkát ill. közcélú munkát nem vállalja el vagy nem teljesíti, illetve a felajánlásra nem jelenik meg. b/ a munkaügyi központ által felajánlott megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, illetve a felajánlásra nem jelenik meg c/ a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által felajánlott megfelelő munkalehetőséget elfogadja, de a nyilatkozatban meghatározott időpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi meg, vagy a munkáltató a foglalkoztatást rendkívüli felmondással megszünteti. d/ az együttműködési felhívásra, valamint a munkavégzésre meg nem jelent személy az akadályoztatásáról, a távolmaradásának okáról szóló igazolást a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül nem mutatja be a foglalkoztató intézmény vezetőjének, illetve nem adja le a hivatalhoz 15.. Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül és 6 hónapig a megállapított segély 75 %-át kell folyósítani, ha a segélyezett a/ a segélyezett az együttműködésre kijelölt munkaügyi kirendeltséggel az első jelentkezésként megjelölt időpontig nem veszi fel a kapcsolatot b/ a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság évenként felülvizsgálatakor megállapításra kerül, hogy a kérelmező illetve

13 13 segélyezett az Szt. 37/d. -ának /2/ bekezdésében és 37/F -ában foglalt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget c/ a segélyben részesülő a foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalói könyvét a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján nem mutatja be A rendszeres szociális segély összege az Szt. 37/E..ában foglaltak szerint számított összeg. Speciális eljárási szabályok 17.. A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell: a/ jövedelemnyilatkozatot, és vagyonnyilatkozatot b/ a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett kérelmező esetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvos szakértői Intézetének I. fokú orvosi bizottsága a munkaképesség csökkenésének százalékos mértékéről készült szakvéleményét: c/ vak személy esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását arról, hogy vakok személyi járadékában részesül /nem kell mellékelni az igazolást, ha a jegyző nyilvántartásában szerepel a járadékos./: d/ nem foglalkoztatott személy esetében da/ a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamának kimerítéséről szóló határozatot, feltéve, hogy azt nem az önkormányzat hozta, vagy db/ az iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát. Lakásfenntartási támogatás 18.. /1/ A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt: a/ az évi III. törvény ában meghatározott feltételek szerinti jogosultnak /a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás/.

14 14 b/ az e rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak /a továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás./ /2/ Normatív lakásfenntartási támogatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %- át meghaladja. /3/ A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség évben 425 Ft, a továbbiakban a költségvetési törvény által évente megállapított összeg. /4/ A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a/ ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2 b/ ha a háztartásban két személy lakik 45 m2 c/ ha a háztartásban három személy lakik 55 m2 d/ ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2 e/ ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d/ pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. /5/ A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a/ a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, b/ az a/ pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének /a továbbiakban: TM/ szorzata, de nem kevesebb mint forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. /6/ A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. /7/ A Szociális Bizottság helyi lakásfenntartási támogatást adhat annak a családnak /személynek/, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át és a lakhatás költsége eléri a család összjövedelmének 30 %-át. a/ Méltányosságból szociálisan különösen rászorult esetben /vismajor, súlyos, tartós betegség, mozgáskorlátozott, egyedül élő 70 éven felüli kérelmező, legalább két vagy több gyermekét egyedül nevelő szülő/ kérelmező esetén a lakásnagyság mértékétől is eltérhet a Szociális Bizottság

15 15 b/ a támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb 2500 forintnál, c/ a kérelmet évente két alkalommal lehet benyújtani /8/ Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni. /9/ Lakásfenntartási támogatást ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. /10/ A /9/ bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. /11/ A lakásnagyság mértéke: a/ egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 50 m2 b/ többszemélyes háztartás esetén legfeljebb 50 m2, az együtt lakó személyenként további m2 de legfeljebb 120 m2. /12/ Nem nyújtható lakásfenntartási támogatás illetve a már megállapított támogatást meg kell szüntetni annak, akinek a lakás hasznosításából származó jövedelme van, vagy olyan ingatlan vagyonnal rendelkezik, amelynek hasznosításából jövedelme származik illetve értékesíthető. (A 13. bek. hatályon kívül helyezte a 13/2007. (X.25) sz. Kt. rendelet) Speciális eljárási szabályok 19.. /1/ A lakhatással kapcsolatos költségek összegét a kérelem benyújtását megelőző 12 havi, fűtés támogatásának kérése esetén 6 havi fűtési szezonban felmerülő költségekről szóló számlával kell igazolni. /2/ A magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti díját szerződéssel és a postai feladóvevénnyel, vagy a bérbeadó és bérlő személyes nyilatkozatával kell igazolni. /3/ A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást kérő milyen jogcímen lakik a lakásban.

16 /1/ A lakásfenntartási támogatást egy évre /azaz 12 hónapra/ a fűtési idényben kért támogatást egy ütési idényre /azaz 6 hónapra / lehet megállapítani. /2/ A határozott idő elteltével a támogatás megszűnik. Amennyiben a lakásfenntartási, támogatás feltételei továbbra is fennállnak, új kérelem benyújtását követően a támogatás újból megállapítható. /3/ A lakásfenntartási, illetve fűtési támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható. Ha a támogatás megállapításra kerül, az ellátás a kérelem benyújtását követő hónap elsejétől esedékes. A támogatás összege 21.. /1/ A támogatás mértékét a csatolt igazolások figyelembevételével kell meghatározni úgy, hogy a havi forintnál kevesebb nem lehet, és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 forintra kerekített 25 %- ig, de legfeljebb a költségek 50 %-áig terjedhet. /2/ A Szociális Bizottság kivételes méltányosságból a tartós beteg, egyedül élő, fogyatékosság miatt mások segítségére szoruló kérelmező javára a/ a támogatás megállapítható összegétől legfeljebb + 10 %-kal, b/ a lakhatásra, fűtésre fordított költségek összegétől legfeljebb + 5 %-kal, eltérhet. /3/ A fűtési támogatás nyújtható természetben is, a kérelmező igénye szerinti tüzelő lakóhelyre történő kiszállításával. Ápolási díj 22.. /1/ A Tv. 4l. -ának /1/ bekezdésében foglalt jogosultságon felül, a Tv. ápolási díjra vonatkozó -ainak figyelembe vételével az önkormányzat jegyzője méltányosságból ápolási díjat állapíthat meg annak a személynek is, aki önmaga

17 17 ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló, 18 életévét betöltött hozzátartozójának ápolását látja el. (Módosította: az 5/2007. (IV.02) az. Kr. rendelet /2/ Nem állapítható meg ápolási díj, ha az ápoló családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét meghaladja. /3/ A méltányosságból megállapítható ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. Á t m e n e t i segély 23.. /1/ A Szociális Bizottság átmeneti segélyben részesítheti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, elsősorban azt akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében ennek másfélszeresét nem haladja meg. (Mód. 9/2007. (VIII.16) Kt. sz. rendelet) /2/ Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: a/ nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére, b/ gyógyászati segédeszközök beszerzésére, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, c/ tartós /egy napot meghaladó/ táppénzes állomány esetén, d/ elemi kár, baleset esetén, e/ egyedülálló, ellátatlan személy részére, f/ egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén. /3/ Átmeneti segélyben egy naptári évben egy háztatás két alkalommal, közös háztartásban élők esetén egyszerre csak egy személy részesülhet. Az átmeneti segély legmagasabb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-ánál nem lehet magasabb. (Mód. 9/2007. (VIII.16) Kt.sz. rendelet) /4/ A /3/ bekezdésben foglalt két alkalomra vonatkozó korlát nem vonatkozik a tartósan nehéz helyzetben lévő, jövedelemmel nem rendelkező személyre. Az Ő részére a Bizottság egy határozattal állapíthat meg átmeneti segélyt, felsorolva a kifizetések időpontját és a kifizetésre kerülő összeget. Az átmeneti

18 18 segély legmagasabb összege ebben az esetben sem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 100 %-ánál. /5/ Kivételes méltánylást érdemlő esetben /elemi kár, baleset/ a Szociális Bizottság a /3/ és /4/ bekezdésben megjelöltnél magasabb összegű átmeneti segélyt állapíthat meg. /6/ Ha a Szociális Bizottság a segély rendeltetésszerű felhasználását úgy látja biztosítottnak, a pénzbeli támogatás helyett természetben juttatást nyújthat. /7/ Ha az átmeneti segélyt közüzemi díj megfizetésére igényli, a segélyt közvetlenül a közüzem részére történő átutalással is folyósítani lehet. /8/ A segély célzott felhasználásához a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok segítsége igényelhető. /9/ Az ifjú házasok gyermekük születése után a szociális körülmények vizsgálata nélkül egyszeri Ft-os átmeneti segélyben részesülnek, mely összeget a születési anyakönyvi kivonat vagy születési értesítő bemutatása után a házipénztárból kell kifizetni. E bekezdésben foglaltaknál fiatal házasnak minősül az a házaspár, melynél legalább az egyik fél még nem töltötte be a 35. életévét /1/ A polgármester kérelemre évente 2 alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszoros összegéig terjedő mértékű kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti azt a rászoruló személyt, a/ akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, és b/ rendelkezik olyan jövedelemmel, amely biztosítékot jelent a kölcsön visszafizetésére. (Mód. 9/2007. (VIII.16) Kt. sz. rendelet) /2/ Nem részesíthető kölcsönben aki, a/ rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel válsághelyzetét megoldhatja, és b/ a korábban igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza.

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata

T Á R G Y S O R O Z A T. 2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2006.(XII.05.) rendelet megtárgyalása, felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 31-én tartott ülésének 8-22/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (56-59/2007., 9-12/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester tájékoztatója

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Tarnaörs. Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009 (II.13) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (II.13) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Tarnaörs Község önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(V. 20.) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény

Országos Fogyatékosügyi Portál - A Szociális Törvény Page 1 of 71 Támogatások, jogszabályok A Szociális Törvény A Szociális Törvény 2006 ıszén érvényes változata olvasható itt,81 oldalon, Word dokumentumban remélve, hogy így látássérült társaink is könnyebben

Részletesebben

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések.

Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete. egyes szociális ellátások helyi szabályairól. I. Rész. Általános rendelkezések. Nyíribrony Község Önkormányzat../2004. ( ) rendelete egyes szociális ellátások helyi szabályairól Nyíribrony Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (VII. 25.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet száma: 4/2008. (VII.

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE. A szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2009. (V. 04.) SKKT. RENDELETE A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész

Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Bevezető rész Szálkai Önkormányzat 5/2006. (III. 28.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben