SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit igazgató

2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 6 2. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA, FELADATAI Az intézmény neve, alapító okirata Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre 8 3. A MŰKÖDÉS RENDJE Az iskola szervezeti felépítése Az intézmény vezetője A közoktatási intézmény vezetője A kiadományozási (aláírási) jogkör gyakorlása Az intézményi bélyegzők használata Bizonyítványok aláírásának rendje Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az intézmény vezetősége Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség A pedagógiai munka ellenőrzése A belső ellenőrzés általános követelményei A belső ellenőrzés formái: Ellenőrzési szempontok A szakmai és pedagógiai munka ellenőrzésének módjai Az értékelés AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai Az alapító okirat A pedagógiai program Az éves munkaterv A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás célja és feladata A tankönyvellátás rendje Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása 21 2

3 5.2 A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása A pedagógusok munkaidejének kitöltése Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Munkaköri leírásminták A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az osztályozó vizsga rendje Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Kollégium általános napirendje A gyakorlati oktatás rendje Az esti-levelező képzés munkarendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A dohányzással kapcsolatos előírások Az intézményi védő, óvó előírások A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan: Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére A mindennapos testnevelés szervezése A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások Diákkörök - szakkörök Felzárkóztató foglalkozások Korrepetáló foglalkozások Érettségi vizsgára, szakmai vizsgára felkészítő foglalkozások Versenyre felkészítő foglalkozások AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége A nevelőtestület és működési rendje A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület munkaközösségei szakmai munkaközösségek A szakmai munkaközösségek tevékenysége A szakmai munkaközösség feladatai A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE _ Az iskolaközösség A munkavállalói közösség (alkalmazotti közösség) Kapcsolattartás a vezetők és az alkalmazotti közösség között A nevelőtestület Átruházott jogkörök 44 3

4 7.4 A szakmai munkaközösségek együttműködése A munkáltató és a Közalkalmazotti Tanács együttműködése A szakszervezettel való kapcsolattartás A szülők közösségei Az intézményi tanács A diákönkormányzat Az osztályközösségek Kollégiumi csoportok A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái A vezetők és az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája Az osztályfőnök és a szülők közötti kapcsolattartás A diákok tájékoztatása Az intézményi dokumentumok nyilvánossága A külső kapcsolatok rendszere és formája Az iskola-egészségügyi ellátás Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere Az iskolai védőnő feladatai Kapcsolattartás a Gyermekjóléti és Családsegítő Központtal A külső szervezetekkel való kapcsolattartás rendje A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A tanulói hiányzás igazolása A tanulói késések kezelési rendje Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára Felmentések, másutt szerzett bizonyítványok beszámítása Mentesség adott közismereti tantárgy tanulása alól Testnevelés órán végzett tevékenység alól Más tanítási órák látogatása alól Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK Iskolai évkönyv Az iskola névadója Mesterségünk dicsérete Iskolatörténeti emlékek Hangverseny- színház- és múzeumlátogatások Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények 61 4

5 10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Reklámtevékenység szabályai az iskolában Az iskolai könyvtár működésének rendje AZ SZMSZ MELLÉKLETEIT KÉPEZŐ ÖNÁLLÓ SZABÁLYZATOK, IGAZGATÓI UTASÍTÁSOK NYILVÁNOSSÁG ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1. 5

6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 36/2009.(XII.23.)OKM rendelet a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001.(XII.22.)OM rendelet módosításáról Jelen SZMSZ a november 27-én elfogadott, november 28-án jóváhagyott, hatályos SZMSZ aktualizálása január elsejétől az intézmény állami fenntartásúvá vált, gazdálkodása megszűnt. Jelen SZMSZ ben a 2012 novemberében elfogadott SZMSZ-hez képest annyit változtattunk, hogy: o feltüntettük az új fenntartót (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete), o töröltünk minden gazdálkodással kapcsolatos előírást. Jelen SZMSZ a jelenleg hatályos SZMSZ-hez képest nem jár fenntartói többletköltséggel. 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. A szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete április 30-i határozatával fogadta el. A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket is nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 6

7 2. AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA, FELADATAI 2.1 Az intézmény neve, alapító okirata Az intézmény neve: Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája OM azonosítója: Címe: 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. Telefonszáma: (96) Telefax: (96) Levelezési cím: 9025 Győr, Kossuth Lajos u Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Az intézmény működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Alapító Okiratának kelte és száma: 281/2009.(IX.17.) Kgy számú határozat Az intézmény alapításának időpontja: október 1. Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét az intézményvezető látja el. Költségvetési szervként működési módja: Önállóan működő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete (9024 Győr, Nádor tér 4. II. em.) látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 2.2 Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje Az iskola szakközépiskolai, szakiskolai, nappali valamint esti és levelező gimnáziumi felnőttoktatási (többcélú) tevékenység szakmailag egységes pedagógiai programmal, a kollégium szakmailag önálló, saját pedagógiai programmal közös igazgatású szervezet keretében végzi tevékenységét. Az oktatás nappali, esti és levelező rendszerű képzésben folyhat. A szakközépiskolában az oktatás 9. évfolyamon kezdődik, és négy érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó középiskolai évfolyamon folyik a tanítás. Ezt követően a tanulók érettségi vizsgát tehetnek. A szakmai vizsgára felkészítő szakképzési évfolyamok számát az Országos Képzési Jegyzék határozza meg. A szakiskolában a nevelés és oktatás a 9. évfolyamon, szakképzési évfolyamon kezdődik, és a 11. évfolyamig tart. A képzés során a szakmai és vizsgakövetelmények alapján szakmai vizsgára felkészítés folyik. 7

8 A gimnáziumban a nevelés és oktatás a kilencedik évfolyamon kezdődik, és a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be. A szakmával rendelkezők mind a nappali, mind pedig az esti és levelező felnőttoktatási gimnáziumi tagozaton a 11. évfolyamon kezdhetik meg tanulmányaikat, és a 13. évfolyam végén érettségi vizsgával zárul a képzés. A levelező tagozaton a kilencedik évfolyamon is indulhat az oktatás. A gimnáziumi felnőttoktatás nappali tagozatán az érettségi vizsgára felkészítés folyik a más iskolában évfolyamot végzett, illetve szakmai végzettséggel rendelkező azon tanulók számára, akik életkorukat tekintve még a nappali képzés keretei között tanulhatnak. A képzés hároméves a évfolyamon. Az esti, illetve a levelező tagozaton heti kétnapos képzés folyik vegyes életkorú felnőttek számára. Cél az érettségi vizsgára való felkészítés, a középiskolai végzettséget szerzőkre jellemző általános műveltség elsajátíttatása. Egyrészt évfolyamon a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára, másrészt évfolyamon a szakiskolai, illetve szakmunkás végzettséggel rendelkezők számára. Az előzetes tanulmányok beszámításával a képzési idő le is rövidülhet. A kollégiumban a saját iskolánk tanulóin kívül, Győr város középfokú tanintézeteinek tanulói kerülnek beiskolázásra 9-14.évfolyamig. 2.3 Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény önálló gazdálkodói tevékenységet nem folytat, gazdálkodását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete ( 9024 Győr, Nádor tér 4. II. em.) látja el. Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja. Az intézmény működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete ( 9024 Győr, Nádor tér 4. II. em.) végzi. Az intézmény székhelyét képező épületet, a telket és a feladatellátáshoz szükséges ingóságot (berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket, informatikai eszközöket) leltár szerint használatra az önkormányzat átadta használtra átadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerület számára. 3. A MŰKÖDÉS RENDJE 3.1 Az iskola szervezeti felépítése Az iskola szervezeti felépítését mutatja be a következő lapon látható szervezeti diagram: 8

9 INTÉZMÉYVEZETŐ Szakmai-tanulmányi igazgatóhelyettes Közismeretinevelési igh. Felnőttoktatási tagozatvezető Kollégiumvezető Gyakorlati oktatásvezető Gazdasági csoport Karbantartó csoport Szakmai munkaközösség-vezető Adminisztratív dolgozók Rendszergazdák Közismereti munkaközösségek vezetői Pedagógiai munkát segítők Felnőttoktatási munkaközösségvezető Kollégiumvezető helyettes Gyakorlati oktatásvezetőhelyettes Karbantartói csoportvezető Pedagógusok (szakmai) Humán Diákönkormányzatot segítő Pedagógusok (felnőttoktatásban) Kollégiumi nevelők Fodrász, kozmetikus szakoktatók Könyvelők Karbantartók Könyvtárosok Oktatástechnikus Kollégiumi könyvtáros Ruhaipari szakoktatók Munkaügyi előadó Gépkocsivezető Szabadidő - szervező Fegyelmi Bizottság tagjai Gondnok Villamosipari szakoktatók Gazdasági ügyintéző Iskolai portások Pedagógusok (magyar.tört.ének,rajz) Védőnő Kollégiumi adminisztrátor Szabász Raktáros Természettudományos Kollégiumi portások Pedagógusok (mat.fiz,info.tesi.bio.föld r.kémia) Élő idegen nyelv Nyelvtanárok Osztályfőnöki Ifjúságvédelmi felelős Gyógypedagógus Osztályfőnökök Arizona Pedagógusok 9

10 3.2 Az intézmény vezetője A közoktatási intézmény vezetője Az intézmény vezetője a köznevelési törvény előírásai szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkavállalók foglalkoztatására, életés munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A Közoktatási intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, meghatározott ügyben helyetteseire, a kollégiumvezetőre, a tagozatvezetőre átruházhatja A kiadományozási (aláírási) jogkör gyakorlása Az igazgatóhelyettesek, a tagozatvezető és a kollégiumvezető aláírási jogköre a vezetésük alá tartozó egység, képzési típus szakmai tevékenységével kapcsolatos levelekre, a saját hatáskörben tett intézkedésekre, a tanügyigazgatás körébe (kivéve a tanulófelvétel) tartozó ügyekre terjed ki. A kimenő leveleken nyomtatásban az igazgató neve szerepeljen, az aláíró az igazgató neve alatt lévő igazgató megjelölés mellé egy h betűt tesz. Az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a tagozatvezető által aláírt leveleken az aláírásuk mellett intézményi körbélyegzőt használnak Az intézményi bélyegzők használata Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a tagozatvezető és a kollégiumvezető minden ügyben, a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az érettségi vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. Az intézmény nevében aláírásra az intézmény igazgatója jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgős intézkedéseket tartalmazó iratokat a helyettesítési rendnek megfelelően a helyettesítést ellátó vezetők írják alá Bizonyítványok aláírásának rendje Új bizonyítványok megnyitása: igazgató Szakközépiskola (9-13. évf.): közismereti - nevelési igazgatóhelyettes Szakképző évfolyamok: szakmai - tanulmányi igazgatóhelyettes Gimnáziumi oktatás: felnőttoktatás tagozatvezetője Érettségi és szakmai képesítő bizonyítványok: igazgató 10

11 3.2.5 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Távollétében (ebben a sorrendben) a szakmai-tanulmányi vagy a közismereti-nevelési igazgatóhelyettes. Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat. a tanulmányi igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, a közismereti-nevelési igazgatóhelyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, kollégiumvezető számára a kollégista tanulók felvételi ügyeiben való döntések, a technikai és adminisztratív alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítása,szabadságuk kiadásának jogát, a kollégiumi nevelők éves munkarend készítésének jogát a karbantartói csoportvezető számára a technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát, a szakmai-tanulmányi igazgatóhelyettes számára az adminisztratív alkalmazottak és a rendszergazdák szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát, a közismereti-nevelési igazgatóhelyettes számára az oktatástechnikus, a könyvtárosok és a szabadidő-szervező szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát. 3.3 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: az igazgatóhelyettesek, tagozatvezető, kollégiumvezető gyakorlati oktatásvezető. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 11

12 Az igazgatóhelyetteseket, a tagozatvezetőt, kollégiumvezetőt és a gyakorlati oktatásvezetőt a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás legfeljebb 5 évig szóló határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során az intézmény igazgatójával egyeztetve bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. 3.4 Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény kibővített vezetőségének tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, tagozatvezető, kollégiumvezető, kollégiumvezető-helyettes gyakorlatioktatás-vezető, gyakorlatioktatás-vezető helyettes a szakmai munkaközösségek vezetői: o szakmai o humán o természettudományos o élő idegen nyelvi o osztályfőnöki, o Arizona, o felnőttoktatási, o kollégiumi szakszervezeti titkár, közalkalmazotti tanács elnöke. Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 12

13 3.5 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség január 1-jén lépett hatályba az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. Törvény (továbbiakban Vnyt.), mely új alapokra helyezte a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségeket. A Vnyt. 3. (1) bekezdés c.) pontja alapján vagyonnyilatkozat tételére kötelezett, aki önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre, illetőleg ellenőrzésre jogosult költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett. Ezen előírás alapján valamennyi költségvetési intézmény vezetőségének és gazdasági ügyintézőjének vagyonnyilatkozatot kell tennie, a törvény előírásai szerint. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség érinti a vezetőség valamennyi tagját, a gazdasági ügyintézőt és a velük egy háztartásban élő közeli hozzátartozóit is. A vagyonnyilatkozatot: Első alkalommal év október hó 5. napig a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell számot adni, (minden esetben a jövedelem közterhekkel csökkentett összegét kell bevallani). A vagyonnyilatkozatot két-két példányban kell kitölteni saját személyre és a hozzátartozó/k/ra vonatkozóan is. Ebből az egyik példányt tartalmazó zárt borítékot kell az intézmény vezetőjének leadni, aki gondoskodik annak őrzéséről. A másik boríték aláírás után a vagyonnyilatkozatot benyújtónál marad, megőrzendő. Ezt követően 2 évente a vagyonnyilatkozat napján fennálló érdekeltség és vagyoni helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőzően szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell számot adni. A Vnyt. 9. (2) bekezdése alapján, aki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét megtagadja, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszonya vagy megbízatása e törvény erejénél fogva megszűnik. A jogszabály értelmében a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség nem tagadható meg a hozzátartozókra nézve sem. A hozzátartozók vagyoni és jövedelmi helyzetéről a kötelezettnek kell teljesítenie az adatszolgáltatást. 3.6 A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg. A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza a vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit. Ellenőrzési feladatot kiemelten a következő munkakörben dolgozó munkavállalók látnak el: a szakmai-tanulmányi igazgatóhelyettes, 13

14 a közismereti-nevelési igazgatóhelyettes, a felnőttoktatási tagozatvezető, a kollégiumvezető, a gyakorlatioktatás-vezető, a munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök, a pedagógusok. A munkavállalók munkaköri leírását az érintettekkel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát a személyi irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek, a tagozatvezető, a kollégiumvezető és a gyakorlatioktatás-vezető, valamint helyetteseik és a munkaközösségvezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a meghatározó elem. Minden tanévben kiemelt ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők), tanítási órák látogatása, a digitális napló folyamatos ellenőrzése, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák és munkaidő kezdésének és befejezésének ellenőrzése, a kollégiumi foglalkozások, a kollégista tanulók hiányzásainak, szoba-és szekrényrendjének folyamatos ellenőrzése, az étkezési rend és szolgáltatás ellenőrzése A belső ellenőrzés általános követelményei Segítse elő az iskola és a kollégium pedagógiai programjában meghatározott tevékenységek mintaadó szinten történő művelését. Segítse a szakmai, gazdálkodási feladatok megoldását, a belső rend, a fegyelem megtartását. Támogassa a helyes kezdeményezéseket, mutasson rá a tévedésekre, a hiányosságokra és előzze meg azok súlyosbodását. Segítse elő a pedagógus egyéniség fejlődését. 14

15 3.6.2 A belső ellenőrzés formái: Hospitálás a tanítási órán (vagy egyéb foglalkozáson): az ott készített jegyzet alapján kötelező a tapasztaltak megbeszélése, értékelése. Beszámoltatás szóban vagy írásban. Kötelező a vezető ugyanolyan formában való reagálása. Egy tevékenységről írásban tanévenként egyszer kérhető átfogó beszámoló. Eredményvizsgálatok, felmérések: a megkapott információkat az érintettekkel elemezni kell, a munka további menetére vonatkozó következtetéseket meg kell beszélni és írásba foglalni. Helyszíni ellenőrzések: az ellenőrzést végző köteles az ellenőrzött személlyel és közvetlen vezetőjével a tapasztaltakat megbeszélni. Az iskolai dokumentumok áttekintése: a naplók, tanmenetek, képzési tervek, rendezvények hálóterve, az iskolai levelezés irattára, a napközis étkeztetés nyilvántartása naprakész állapotát minden időben ellenőrizhetik a munkaköri leírás szerint arra jogosultak Ellenőrzési szempontok Szakmai: tanmenetek határidőre történő, pontos elkészítése, órára való készülés, órák előkészítése, kísérleti és szemléltető eszközök használata, karbantartása, tanulók munkájának ellenőrzése (házi feladat, házi dolgozat, házi olvasmányok), füzetek ellenőrzése: tartalmi, esztétikai, dolgozatok kijavítása, érdemjegyek beírása, tanulók felkészítésében plusz feladat (verseny, pályázat, továbbtanulás), vizsgatételek határidőre történő összeállítása, a vizsgákkal kapcsolatos feladatok pontos, precíz ellátása (felügyelet, dolgozatjavítás, kérdező tanári munka), Munkafegyelmi: órák megtartása, pontos munkakezdés, naprakész naplóvezetés, jegyek beírása, a digitális napló naprakész vezetése, engedély nélküli óracserék, eltávozások, tanulói felügyelettel kapcsolatos kérdések (iskolában, iskolán kívül), az osztályok, a folyosók, az iskola tisztaságának felügyelete, 15

16 a kollégiumi szoba-, és szekrényrendek, tantermek tisztasága Osztályfőnöki, kollégiumi csoportvezetői: napló, törzslapok, bizonyítványok vezetése, az adminisztráció pontos elvégzése, féléves, éves tanulmányi statisztika határidőre történő elkészítése, tanulók eltávozásának engedélyezése, ellenőrzőbe bejegyzése, házirendi előírások betartatása, intézkedési készség, felelősségvállalás (fegyelmi ügyekben is), együttműködési készség az ifjúságvédelmi felelőssel, a gyógypedagógussal, a szabadidő-szervezővel, a tanulók problémáinak felismerése, kezelése, a felmerült probléma követése, lezárása, tanulmányi kirándulás szervezése, szabadidős osztályprogramok szervezése, iskolai rendezvényekre az osztály felkészítése Egyéb: együttműködési készség az intézményi szintű feladatok megoldásában, közreműködés a helyi tanterv felülvizsgálatában, iskolai, kollégiumi rendezvényeken való részvétel, aktív közreműködés, ügyeleti beosztásnak megfelelő feladatainak ellátása, (folyosói ügyelet, helyettesítési ügyelet, felügyelet rendezvényeken stb.) diákkörök, szabadidős programok szervezése, vezetése, továbbképzés, önképzés, pedagógiai ismeretek karbantartása, a modern pedagógia munka felvállalása A szakmai és pedagógiai munka ellenőrzésének módjai óralátogatás: a vezető saját hatáskörében, előre bejelentett vagy bejelentés nélküli, tanmenetek ellenőrzése, beszélgetés a tanárral, beszélgetés a közvetlen (munkaközösség)vezetővel, beszélgetés a tanulókkal, (fentiek a tanár vagy a tanuló emberi méltóságának tiszteletben tartásával), a tanulók füzeteinek megtekintése, a naplóvezetés ellenőrzése, iskolai dokumentumok (bizonyítványok, törzslapok, jegyzőkönyvek stb.) ellenőrzése, diákköri tevékenység ellenőrzése, diákköri napló, óralátogatás 16

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 2014. HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 Iktatószám: Hévíz, 2014. Simonné Gál Gyöngyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Horváth Zoltán igazgató Hatályos: 2013. szeptember 2. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény feladatellátási rendje... 4 3. Az intézmény

Részletesebben