Baksi Hírmondó szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baksi Hírmondó 2 2012. szeptember"

Átírás

1 VII. évfolyam 7. szám szeptember A képviselı-testület augusztus 29-én tartotta soros testületi ülését. Búza Zsolt polgármester beszámolt az elızı ülés óta eltelt eseményekrıl, a meghozott határozatokról. Elmondta, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával és a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen keres az önkormányzat megoldást a nádvágásra közmunkaprogram keretében. A START közmunkaprogram jóvoltából traktort, szárzúzót és pótkocsit tudtunk vásárolni. A XVII. Baksi Falunapok rendezvénysorozat értékelése kapcsán ismételten köszönetet mondott a szervezésben és lebonyolításban résztvevıknek. Talán a legnagyobb sikere a Baksiak Utcája kiállításnak volt, már a jövı évi ötletek körvonalazódnak. Szükség van erre a rendezvényre, a lakosság nagy többsége a neves mővészekkel, fellépıkkel csak itt találkozhat. Az utóbbi években hagyománnyá vált, hogy a falunap keretében átadási ünnepségre kerül sor. Nem volt ez másként az idén sem, a Tőzvédelmi Régiségi Házzal és a Népi Régiségi Házzal gazdagodott településünk. Sajnos nemcsak jó dolgok történtek. Két civil szervezet a Baksi Kulturális Egyesület és a Poén Színtársulat távol maradt a kétnapos rendezvényrıl, miközben az összes baksi civil szervezet és csoport nagy lelkesedéssel szerepelt a programokban. A szennyvízberuházással kapcsolatban elmondta, hogy szeptember 20-án újabb lakossági fórumot tart a Faluházban, ahová mindenkit várnak, akinek bármilyen kérdése van a projekttel kapcsolatban, illetve szeretne szerzıdést kötni. Elnézést kért a lakosságtól, hogy augusztus hónapra két csekket is kaptak, ez a korábban már említett bankváltás miatt történt. A csekkek ugyanis mindkét bank vonatkozásában kiküldésre kerültek. Ismét sikeres pályázatról számolt be a megjelenteknek, a piac kialakításának I. ütemére 6,5 millió forintot, míg a sportcsarnok belsı felújítására 4 millió forintot nyert önkormányzatunk. A piactérnél beruházás után korszerőbb, jobb feltételekkel, komfortos környezetben árulhatják az ıstermelık a megtermelt portékáikat. A sportcsarnoknál ajtócserére, a padozat felújítására, lakkozására, festésére, székek beszerzésére és hangosításra kerül sor. A képviselı-testület megtárgyalta a évi költségvetés idıarányos teljesítését. Mivel a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tételesen áttekintette és elfogadásra javasolta, a polgármester is hasonló javaslattal élt. Az ülésen feltett kérdésekre a gazdálkodási csoportvezetı készségesen válaszolt. A képviselı-testület 1 tartózkodással elfogadta a évi költségvetés idıarányos teljesítésérıl illetve annak módosításáról szóló beszámolót. Kovács Gábor képviselı mint a Vagyonnyilatkozat-kezelı és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke az iránt érdeklıdött, hogy az április 25-i ülésen jelzett hiányosság szankcionálása megtörtént-e. Nevezetesen az, hogy mivel két képviselı Mihályné Tóth Margit és Fátyolné Ménesi Ildikó a megadott határidı letelte után 2 hónappal adta le vagyonnyilatkozatát, a törvényi kötelezettségének nem tett eleget, erre az idıre nem vehettek volna fel tiszteletdíjat. A jegyzı úr válaszában elmondta, hogy ennek tárgyában intézkedésre kerül sor. A testület megtárgyalta a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elıterjesztését. Dr. Lajkó Norbert jegyzı tájékoztatása szerint a tanácskozás rendjének fenntartására vonatkozik a módosítás. Elıfordultak ugyanis korábbi üléseken anomáliák, hogy egyes képviselık minısíthetetlen hangnemben beszéltek a jelenlévıkkel. Ezzel többször megzavarták és megsértették a testületi ülés parlamentáris rendjét. Kovács Gábor hozzászólásában kifejtette, hogy ezek a képviselık nemtetszésüket kifejezve többször kivonultak az ülésrıl. Aki vállalta a képviselıséget, az tegyen is eleget, ne csak a jogainak, hanem a kötelességeinek is. Mihályné Tóth Margit méltatlannak tartja a baksi képviselı-testület részére, hogy ilyen rendelet megalkotására tettek javaslatot. Kérdést intézett a jegyzıhöz, ki dönti el, hogy mikor valósulnak meg ezek a pontok?

2 Baksi Hírmondó szeptember A jegyzı sajnálatát fejezte ki, hogy a képviselı asszony nem ismeri a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot melyet a testület elızıekben egyhangúlag elfogadott, és amely tartalmazza, hogy az ülés rendjéért a levezetı elnök felel. Kovács Gábor elmondta, hogy a törvény videofelvétel készítésére is lehetıséget ad, amit fel lehetne tenni az internetre. Egyes képviselık ez esetben nem viselkednének úgy, ahogy azt tették. Legyen rend és fegyelem, mindenki vegyen részt az üléseken. A testület 1 tartózkodással elfogadta az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását. Megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a képviselık a Gondozási Központ Szakmai Programját, a nappali ellátás keretében mőködı Idısek Klubja Házirendjét, valamint a Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. Megtárgyalásra került a Bárka Szálló beruházás jelenlegi helyzete. A polgármester tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a 100 %-os támogatás eléréséhez, önerı biztosítása nélkül, a Baksi Horgászegyesület pályázott a falusi szálláshely kialakítására meglévı épületbıl. Ez egy elıberuházás, a késıbbiekben a horgásztó kialakítására kíván az önkormányzat pályázni. Mivel a pályázat utófinanszírozott, az elsı kifizetési kérelemhez a képviselık egyhangúlag megszavazták megelılegezı támogatás nyújtását az ehhez kapcsolódó számlák kifizetéséhez a Horgászegyesület részére. Következı napirendi pontként tárgyalta a testület a Csongrád Megyei Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyőlésébe delegálás ügyét. Mihályné Tóth Margit ismertette a kezdeményezésére beadott petíciót, mely szerint az aláírók azt kérik, hogy a képviselı-testület állítsa vissza az eredeti állapotot, a küldött ı és Fülöp Zoltán legyen. Kovács Gábor képviselı továbbra is fenntartotta javaslatát, hogy a két képviselı leváltásra kerüljön, helyettük más képviselje az önkormányzatot és a baksi gazdákat. A képviselı-testület Kovács Gábor javaslatára korábbi ülésén mérlegelte azt, hogy a társulat delegált küldöttei az érintett 22 települést tekintve - mint azt Krasznai Attila elnök elmondta - mindenhol a polgármester, kivéve Bakson Dr. Lajkó Norbert jegyzı hozzászólásában kifejtette, hogy a testület 2011 tavaszán delegálta a két küldöttet. Akkor a két küldött delegálása is törvénytelen módon történt, hiszen a külterületi földek esetén Mihályné Tóth Margit javaslatára döntött a testület Fülöp Zoltán személyérıl. A belterületi földek tekintetében kizárólag a képviselı-testület delegálhat és hívhat vissza, míg a külterületi földek vonatkozásában kizárólagosan a gazdák rendelkeznek kompetenciával, hogy kit delegálnak. Ennek értelmében a képviselı asszony visszahívása jogszerő volt. A másik küldött esetében arra kérte a képviselıket, hogy a visszahívó határozatot vonja vissza és hagyja helyben Fülöp Zoltán delegálását. Búza Zsolt polgármester megköszönte a gazdák fáradozását, hogy aláírták a petíciót. Sajnálattal vette tudomásul, hogy a 178 aláíró közül alig 60 ember rendelkezik földtulajdonnal. Beszámolt arról is, hogy több földtulajdonos kereste meg a petícióval kapcsolatban, hozzájuk vajon miért nem jutott el ez a beadvány, miért nem lettek tájékoztatva az aláírásgyőjtésrıl. Túlzásnak tartja, hogy a visszahívás a baksi gazdák érdekeit sérti, mikor eddig is mindenben a földtulajdonosok érdekeit képviselte az önkormányzat. A Vízgazdálkodási Társulásnál sikeres tárgyalásként lehet említeni, hogy a befizetett összeg Bakson marad, és a befizetendı összeget az érintett földtulajdonosok ledolgozhatják az öntözı árkok karbantartási munkálatainál. Ellenben cserbenhagyásnak ítélte azt, hogy a falunapra Mihályné Tóth Margit két faházat kért az ıstermelık termékeinek bemutatkozására, aztán mégsem adott erre nekik lehetıséget. A képviselı asszony heves reagálásában elmondta, a gazdaköri ülésen ahol tudomásunk szerint kb földtulajdonos volt jelen - egyhangúlag úgy döntöttek, nem járulnak hozzá termékeikkel a falunapokhoz. A polgármester válaszában tájékoztatta a hallgatóságot, hogy több olyan ıstermelı volt, akik maximálisan támogatták a baksi termékek falunapi bemutatását. Ha a képviselı asszony az oly sokszor emlegetett gazdák érdekeit képviseli, miért nem kereste meg mind a 300 gazdát, nem mindig csak azt a embert. Újabb petíció került a képviselık elé, ebben a Tisza Vendéglı nyitva tartásának korlátozását kéri a tulajdonos visszavonni. A beadvány szerint a baksi fiatalok szórakozási lehetıségei csökkennek, a helyi hiányosságok miatt beszélgetésekre, baráti, társasági összejövetelekre hétvégéken, szabad- és munkaszüneti napokon semmilyen helyen nem nyílik lehetıség. Mélyen sértınek tartják az önkormányzat azon rendeletét, melyben a vendéglátó egységek éjszakai nyitva tartását korlátozzák este 10 óráig. Kovács Sándorné a Tisza Vendéglı részérıl hozzászólásában elmondta, hogy nem történt rendzavarás, nyugodtan szórakoznak a fiatalok. Nincsenek szorosan szomszédokkal körbevéve, mint a többi vendéglátó egység. A szülık nem tudják finanszírozni a szegedi, kisteleki szórakozást. Mihályné Tóth Margit kérte, hogy a testület változtassa meg ezt a döntését, gondolja át, hogy éjfélig vagy hajnali 1 óráig hosszabbítsa meg a nyitva tartást.

3 Baksi Hírmondó szeptember Búza Zsolt polgármester válaszában csodálkozott, miért pont csak a Tisza Vendéglı sérelmezi a 22 óráig való nyitva tartás ügyét, ugyanis a hivatalos nyitvatartási ideje 21 óra, amit a mőködési engedélye és a vendéglı ajtaján kifüggesztett tábla is bizonyít. A polgármester megköszönte a Tisza Vendéglı jelenlévı tulajdonosának, hogy ennyire szívén viselik a fiatalok szórakozásának lehetıségét. Megjegyezte, hogy az aláírások közel 10 %-a fiatalkorútól származik. Vajon tudnak-e azok a szülık a petícióról, akiknek 18 év alatti gyermeke is aláírta azt? A szülık és gondviselık tudták-e, hogy gyermekük milyen jellegő petíciót írt alá fiatalkorúként? Volt-e a petíció kezdeményezıjének azaz a Tisza Vendéglı tulajdonoságának engedélye erre a szülıktıl? A következı kérdést a polgármester a hajnali 1 órai nyitva tartást javasló képviselı asszonyhoz intézte, miszerint korábban a június 28-i testületi ülésen megszavazta ezt a rendeletet, akkor most 2 hónap elteltével miért kéri ennek visszavonását? Vajon 2 hónap múlva milyen ellenkezı véleményt várhatunk így a képviselı asszonytól, aki rendre megváltoztatja döntéseit? A fiatalok kulturált szórakozási lehetıségére Fátyolné Ménesi Ildikó korábbi intézményvezetı felmondása óta keressük a lehetıséget. Búza Zsolt polgármester örömmel számolt be, hogy a Munkaügyi Központ segítségével most végre alkalom nyílik ifjúsági programszervezı foglalkoztatására. A Munkaügyi Központ 100 %-osan (járulékkal együtt) támogatja ebben a munkakörben egy érettségizett pályakezdı fıállású alkalmazását. Tehát az önkormányzatnak ez a foglalkoztatás egy fillérjébe sem kerül, viszont maximális lehetıséget kínálunk a fiataloknak a kulturált szórakozás lehetıségére, megfelelı kulturált környezetben, alkohol nélküli büfé megvalósításával a Faluházban. Mindez szeptember 1-jétıl valósul meg. Folyamatban van a fiatalok szórakozási lehetıségeinek és szokásainak feltérképezése. Kihasználva a XXI. század kommunikációs lehetıségét, a 16 év feletti korosztályt a facebookon fogjuk tájékoztatni, az általános iskola felsı tagozatát az igazgató és az osztályfınökök bevonásával egy kérdıíven interjúvoljuk meg. Ezek eredményei alapján fogjuk összeállítani a közeljövıben, hogy mikor, milyen rendezvények, programok legyenek megszervezve, lebonyolítva a kulturált szórakozás jegyében. Természetesen minden építı jellegő észrevételt ebben a tárgykörben is, mint minden másban, tisztelettel elfogadunk. Tájékoztatás után a polgármester újra megtárgyalásra és szavazásra kérte a képviselıket. A képviselık 1 képviselı kivételével maradtak eredeti döntésük mellett. A 22 órai nyitva tartást nem a vendéglátó egységek korlátozására, hanem a pihenni vágyók érdekében hozta a képviselık többsége. A képviselı-testület elnapolta Herceg Zsolt kérelmét, melyben kb. 150 m2 alapterülető közterület odacsatolását kéri folyamatban lévı üzletének építéséhez a beépítési százalék aránya miatt. A jegyzı úr válaszában elmondta, hogy az önkormányzati vagyon kizárólagos nemzeti tulajdon korábban törzsvagyonba tartozott 2011 óta nem idegeníthetı el, nem terhelhetı. Tervezı és építésügyi szakemberek bevonásával kell megvitatni, mi a teendı, ugyanis a településrendezési tervet és az építésügyi szabályzat módosítását érinti. Jogszabály értelmezés céljából állásfoglalást fog kérni a Kormányhivatal illetékes osztályától. Több kérelem érkezett a képviselı-testülethez bontott anyag megvásárlása iránt. A képviselık úgy határoztak, hogy a Bárka Szálló bontási munkáinak elvégzése után lehetıség nyílik ezek megvásárlására. Kiss Imréné baksi lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy támogatást kérjen rossz állapotú lakóházának felújítására. Lépné Soós Anita alpolgármester elmondta, hogy Antal Imre plébánossal együtt felvették a kapcsolatot a Katolikus Caritas Egyesülettel a támogatás ügyében, azonban a kérelmezı és az Egyesület közötti tárgyalások eredményérıl nincs tudomása. A polgármester megköszönte mindkettıjük közbenjárását az ügyben. Dobos Péter külsı alpolgármester kérdést intézett a Jobbik Magyarországért Mozgalom baksi szervezetének jelenlévı vezetıjéhez, miszerint korábban úgy értesült, segítenek a kérelmezı házának felújításában. Molnár Ildikó elmondta, valóban kezdeményeztek győjtést, de Bakson nem igazán adakozóak az emberek. Ismertette egy másik kezdeményezésüket, mely szerint a csángó magyaroknak győjtenek tartós élelmiszert. Kovács Gábor képviselı beadványt intézett a képviselı-testülethez. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy Mihályné Tóth Margit képviselı asszony ügyvédje útján levélben kereste meg és szólította fel ıt, hogy az egyik internetes oldalon megjelent téves információ miatt a sajtóban helyreigazító közleményt jelentessen meg. A képviselı ismertette a június 26-i gazdafórummal kapcsolatos történéseket és álláspontját. Kijelentette, hogy nem kíván helyreigazítást tenni, mivel szerinte nem követett el semmiféle törvénytelenséget. Kovács Gábor kijelentette, a képviselı asszonynak is lett volna lehetısége helyreigazítani a cikket, ıt is várta beszélgetésre a nevezett honlap tulajdonosa, de a megadott határidıre sem szóban, sem írásban nem reagált a felkérésre. Kovács Gábor felháborítónak tartja a képviselı asszony viselkedését irányában. Sajnálatosnak tartja a cigány kisebbséghez tartozó képviselı, hogy a valódi együttmőködés jegyében nem a közös megegyezésre, hanem ügyvéd általi levélre és felszólításokra hagyatkozik. Álláspontja szerint sajnos nem ez az elsı eset, amikor a képviselı asszony viselkedése miatt negatív megkülönböztetésben részesül. Mennyivel jobb lett volna, ha nem ügyvéd által szólítja fel, hanem személyesen beszélik meg a nézeteltéréseket! Erre is sor került már korábban, de sajnos ezek szerint a képviselı asszonynak semmit nem jelentett.

4 Baksi Hírmondó szeptember TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁSRÓL február 8-án az Energia Központ Nonprofit Kft. mint Közremőködı Szervezet levélben értesítette Önkormányzatunkat arról, hogy a KEOP-1.2.0/ sz., Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése projektet az Irányító Hatóság vezetıje támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint: Az elıkészítését követıen a támogatási szerzıdést az Energia Központ Nonprofit Kft. részérıl Lasch Tímea ügyvezetı, Önkormányzatunk részérıl Búza Zsolt polgármester és Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezetı ünnepélyes keretek között írta alá Budapesten. Az Önkormányzatunk soron következı feladata a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata, a projekt közbeszerzési szakértıjének kiválasztása, majd a végrehajtáshoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása. Források megoszlása Elszámolható költség Ft (nettó) Összesen Ft (nettó) Forrásmegoszlás % I. saját forrás Ft Ft I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása Ft Ft III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen) Ft Ft 15,467212% 15,467212% 84,532788% Összesen Ft Ft 100,000000% TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A LAKOSSÁGOT MEGHÍVÓ SZEPTEMBER 20-ÁN ÓRAKOR TARTANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA. NAPIREND: TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS ELİREHALADÁSÁRÓL, VALAMINT A BAKSI VÍZIKÖZMŐ TÁRSULAT HELYZETÉRİL MEGHÍVOTT VENDÉGEK: KISS LÓRÁND A BAKSI VÍZIKÖZMŐ TÁRSULAT KÖNYVELİJE BUZÁS JENİ ÉS ID. BUZÁS JENİ AZ OTP LAKÁSKASSZA ÜZLETKÖTİI A FÓRUMON TÁJÉKOZTATÁST ADNAK A LAKOSSÁG RÉSZÉRE A KEZDETEKTİL A MAI NAPIG, HONNAN INDULT A PÁLYÁZAT, HOL TARTUNK MOST, ÉS MI KÖVETKEZIK EZUTÁN, VALAMINT A TÁRSULAT ANYAGI HELYZETÉRİL IS TÁJÉKOZTATÁST KAPNAK. A BAKSI VÍZIKÖZMŐ TÁRSULAT EZÚTON KÉR ELNÉZÉST MINDAZOKTÓL, AKIK AZ AUGUSZTUS HAVI CSEKKET KÉTSZER KAPTÁK MEG. MINT KORÁBBAN TÁJÉKOZTATTUK ÖNÖKET, A TÁRSULAT BANKOT VÁLTOTT AUGUSZTUSBAN, ÍGY A CSEKKEK MINDKÉT BANK VONATKOZÁSÁBAN SAJNÁLATOS MÓDON KIKÜLDÉSRE KERÜLTEK. BAKSI VÍZIKÖZMŐ TÁRSULAT VEZETİSÉGE

5 Baksi Hírmondó szeptember KÖSZÖNET Baks Község Önkormányzata ezúton mond köszönetet Balogh Lajosnénak a templomhoz adományozott virágokért, valamint Kovács Lórántnak a Családi Napközinek adott homokért. Baksi Gazdakör hírei A Baksi Gazdakör augusztus 24-én tartotta soros ülését. Az ülésen a gazdaköri tagok tájékoztatást kaptak a augusztus 10-én Algyın megtartott Gazdakörök Megyei Szövetsége elnökségének ülésén elhangzottakról, ahol Futó Tamás a Kormányhivatal Földmővelésügyi Igazgatóság igazgatója aktuális agrárinformációkról, Pingjung Emil az MVH Szegedi kirendeltségének vezetıje jelenlegi támogatások, pályázati lehetıségek és a támogatások kifizetésének helyzetérıl tartott részletes tájékoztatást. Kispál Ferenc a Gazdakörök Csongrád Megyei Szövetségének elnöke az elmúlt elnökségi ülés óta eltelt idıszakról számolt be. Dr. Budai Gyula VM államtitkár, a MAGOSZ szövetségi igazgatója, országgyőlési képviselı aktuális agrárpolitikai kérdésekrıl tartott rendkívül részletes, minden érdeklıdést kielégítı tájékoztatót. Jakab István a MAGOSZ elnöke, országgyőlési képviselı, az országgyőlés alelnöke az új Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara kérdéseirıl beszélt a résztvevı gazdaköri küldöttek számára. A gazdaköri tagok megtárgyalták: Az aszálykárral kapcsolatos teendıket, Az önkormányzat augusztus 29-i testületi ülésére benyújtott petíciót, Az agrárkamarai regisztrációval kapcsolatos kérdéseket, A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulatnak fizetendı vízdíj kérdését, Jelenlegi pályázati lehetıségeket, Egyéb, a tagokat érintı kérdéseket. Ezúton kívánok a Gazdakör tagjainak és minden gazdálkodónak jó egészséget, kegyes idıjárást és kellı kitartást további munkájukhoz! Tisztelettel: Mihályné Tóth Margit a Baksi Gazdakör elnöke FELHÍVÁS ŐSTERMELŐK, GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE! augusztus 1-jén hatályba lépett az új Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvény. A jogszabály alapján a hazai agrártermelıi és élelmiszeripari szektor valamennyi szereplıje a gazdasági társaságoktól az ıstermelıkig kötelezı tagjává válik az új agrár köztestületnek. Tehát mindenkinek, akinek ıstermelıi igazolványa van, regisztrálnia kell! o közös ıstermelıi igazolvány esetén: a fılapon szereplınek mindenképp regisztrálnia kell, a többi személy regisztrációjáról még a jogalkotás folyik, o családi gazdaság esetén: a családi gazdaság minden olyan tagjának regisztrálni kell, akinek önálló ıstermelıi igazolványa, vagy egyéni vállalkozói igazolványa van. A törvény alapján minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, amely a jogszabály meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik a tagsága az új Kamarában. A tagnyilvántartási rendszer felállításához a törvény elıírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek a jogszabály hatályba lépését követıen 60 napon belül kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és 5000 Ft összegő egyszeri kamarai hozzájárulást (regisztrációs díjat) tartoznak fizetni. A leendı tagok tehát legkésıbb szeptember 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján már mőködı ONLINE REGISZTRÁCIÓS FELÜLETEN bejelentkezni (www.agrarkamara.hu) és a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számú elkülönített számlára befizetni, szeptember 10-tıl lehetıség lesz csekken történı befizetésre is, a csekkeket nálam lehet igényelni. Amennyiben a regisztrációval kapcsolatban bárkinek kérdése merül fel, vagy segítségre van szüksége, vagy a befizetéshez csekket igényel, természetesen állok mindenki rendelkezésére. Tisztelelettel: Mihályné Tóth Margit önk. képviselı, a Baksi Gazdakör elnöke

6 Baksi Hírmondó szeptember A Baksi Horgászegyesület augusztus 13-án gyermekek részére tartott horgászversenyt a Dong-ér csatornán. Sokan csak a jelentkezési határidı letelte után iratkoztak fel, így mégis sok résztvevı foglalta el a horgászhelyeket. A gyerekek vidám hangulatú, jó versenyen vettek részt, ebédre finom babgulyás fıtt, napközben üdítıt kaptak. Aránylag sok halat fogtak, az 1-3. helyezettet serleggel és oklevéllel jutalmazták. A verseny végeredménye: 1. Balogh István - Baks 2. Szabó Norbert - Baks 3. Ormándi Gergı - Ópusztaszer Herpai Mihály a Baksi Horgászegyesület elnöke FELHÍVÁS A Baksi Horgászegyesület horgászversenyt rendez az Atkai holtágon szeptember 23-án. Jelentkezni lehet: Herpai Mihály (30) Sebők József (30) Szemerédi Istvánné (30) Résztvételi díj: 2200 Ft/fő, ami magában foglalja a reggelit (főtt kolbász) és az ebédet (pulykazúza körömmel) Gyülekező: szeptember 23-án vasárnap reggel 5 órakor a Faluház előtti parkolóban. Az utazásról mindenki maga gondoskodik. A haltartó mindenkinek kötelező, horgászni 2 db bottal, bármilyen szerelékkel (úszós és fenekes) lehet. TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az érdeklıdık számára a Népi Régiségi Házak az alábbi idıpontokban látogathatók: TŐZOLTÓMÚZEUM Hétfı és péntek 8 10 óra között TÁJHÁZ Kedd és csütörtök óra között TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy szeptember 1-jétől a Könyvtár nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: kedden és csütörtökön óra között Szeretettel várjuk minden olvasni szerető régi és új tagunkat!

7 Baksi Hírmondó szeptember augusztus 17-én a Gondozási Központ idısek klubja ünnepséget tartott az Államalapítás alkalmából. Az eltartottakkal közösen saját készítéső házi kenyérrel készültünk, amelyet nagy lelkesedés kísért. Készült még kenyérlángos is. Meghívott vendégként Antal Imre plébános volt jelen, akivel közösen elevenítettük fel a régi szokásokat, hagyományokat, majd imával és énekkel kísérve megszentelte a kenyerünket. Az ünnepség jó hangulatban fejezıdött be, nagyon ízlett mindenkinek a megszentelt új kenyér. Köszönjük Boldog Jánosnénak és Mihály Margitnak a kenyér elkészítését, illetve Kulik Ferencnek a házi borát. Kovács Krisztián intézményvezetı Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület bemutatja: III. Baksi Tök- és Termésfesztivál Helyszín: Baks Faluháza, és a Faluház előtti park szeptember 29. szombat A Baksi Tök- és Termésfesztiválon egyaránt szerepet kap a kultúra, (néptánc, népdalok éneklése gitár vagy citera kísérettel) kézmővesség, a gasztronómia és nem utolsósorban: a tök és az ıszi termések. Úgy érezzük, hogy hagyományt teremtettünk az elmúlt években ezzel a faluszintő programmal, amely rendezvényünkre mindig szép számmal látogattak ki a baksiak. Ez évben is várunk mindenkit szeretettel; férfit és nıt, fiatalt és idıset, kicsit és nagyot egyaránt. Lesz majd ıszi terményekbıl készült kiállítás és ételek kóstolása, töklámpás felvonulás a Subás zenekarral, tábortüzes szalonnasütés, tökfaragó verseny a helyszínen értékes díjakért, és még sok minden más. A részletes programot plakátjainkon lehet majd megtekinteni. Számítunk a megjelenésükre! (sütnivaló tököt szívesen fogadunk felajánlásként, jelentkezni lehet Cimberné Anikónál vagy nálam) Dobos Péter egyesületi elnök ONOZO AGRO Kft MŐTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDİ SZER, AGROFÓLIA KIS- és NAGYKERESKEDELEM TERMÉKDÍJMENTES Vásárlási lehetıség termelıknek! Amennyiben a fóliát, fátyolfóliát nem csomagolás előállítására használja fel, úgy a 42 Ft+áfa/kg termékdíjat egy nyilatkozat kitöltésével nem kell megfizetni! Például: termékdíjjal termékdíj nélkül 16x0,15x45 2 év gar Ft/tek. MEGTAKARÍTÁS Ft Fogyasztói áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák! Érdeklődjön a részletekről üzleteinkben! Baks IPARCIKK BOLT Fı út / Kistelek AGRODISZKONT Kossuth u / Balástya KERTÉSZETI BOLT Orchidea Szálloda mellett 62/ Üllés GAZDABOLT Felszabadulás u /

8 Baksi Hírmondó szeptember Nélkületek szomorú, üres a házunk, Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Tiétek a csend, a nyugalom, Miénk a könny, a fájdalom. Szomorú szívvel emlékezünk kisfiam Harmath Józsika halálának 32. Anyukám Székesi Istvánné Ágoston Erzsébet halálának 16. Apukám Székesi István halálának 8. Férjem Harmath József halálának 1. évfordulójára. Harmath Józsefné és lányai, Kata, Ibolya KÖVETKEZŐ SZÁM LAPZÁRTA: szeptember.28. PÉNTEK Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. Szeretettel emlékezünk szüleimre, édesapám Id. Gémes Ferenc (Bíró bácsi) halálának 10. és édesanyám Ürmös Valéria (Valérka néni) halálának 8. évfordulóján, akik 55 évi hűségben töltött házasság után hagytak el bennünket. Fiuk Ferenc, unokáik Csilla és Tamás Születés Kovács József (Kovács József - Rostás Diána) Lakatos Norbert Márió (Lakatos Norbert - Balázs Noémi) Szász Maja (Szász Gábor - Tülkös Rebeka) Csehó Zoltán János Köszönetet mondunk mindenkinek, aki fájdalmunkban osztozott. A gyászoló család ISKOLAI HÍREK Szeptember hónapban az ebédfizetés az alábbi idıpontokban lesz: szeptember 27-én csütörtökön és szeptember 28-án pénteken 8-16 óra között az iskola gazdasági irodáján. Kérem mind az óvodás, mind az iskolás gyermekek szüleit az idıpontok betartására! Somogyiné Utasy Ibolya igazgató Baksi Hírmondó: Megjelenik havonta Kiadja: Baks Község Önkormányzata Engedélyszám: 2.9/1270-1/2006 Felelős szerkesztő: Dr. Lajkó Norbert jegyző Szerkesztő: Szemerédi Istvánné Szerkesztőség címe: 6768 Baks, Fő u. 92. Telefon: (30) Sokszorosítás: TISZAPRESS Nyomda Készült: 800 példányban HU ISSN (Nyomtatott)/(Print) HU ISSN (Online)

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. szeptember 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 30-án 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. JEGYZŐKÖNYV Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31. napján megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő Kecskeméti Józsefné

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 1. 1. szám (jan. ( jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL - Tájékoztatás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 13-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 13-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E - 1 - TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 13-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E Határozatszám: 297-318. 2 Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón XIII. évfolyam 5. szám (149. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. május 27. Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón Immár 28. alkalommal került megrendezésre

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben