Baksi Hírmondó szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baksi Hírmondó 2 2012. szeptember"

Átírás

1 VII. évfolyam 7. szám szeptember A képviselı-testület augusztus 29-én tartotta soros testületi ülését. Búza Zsolt polgármester beszámolt az elızı ülés óta eltelt eseményekrıl, a meghozott határozatokról. Elmondta, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával és a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen keres az önkormányzat megoldást a nádvágásra közmunkaprogram keretében. A START közmunkaprogram jóvoltából traktort, szárzúzót és pótkocsit tudtunk vásárolni. A XVII. Baksi Falunapok rendezvénysorozat értékelése kapcsán ismételten köszönetet mondott a szervezésben és lebonyolításban résztvevıknek. Talán a legnagyobb sikere a Baksiak Utcája kiállításnak volt, már a jövı évi ötletek körvonalazódnak. Szükség van erre a rendezvényre, a lakosság nagy többsége a neves mővészekkel, fellépıkkel csak itt találkozhat. Az utóbbi években hagyománnyá vált, hogy a falunap keretében átadási ünnepségre kerül sor. Nem volt ez másként az idén sem, a Tőzvédelmi Régiségi Házzal és a Népi Régiségi Házzal gazdagodott településünk. Sajnos nemcsak jó dolgok történtek. Két civil szervezet a Baksi Kulturális Egyesület és a Poén Színtársulat távol maradt a kétnapos rendezvényrıl, miközben az összes baksi civil szervezet és csoport nagy lelkesedéssel szerepelt a programokban. A szennyvízberuházással kapcsolatban elmondta, hogy szeptember 20-án újabb lakossági fórumot tart a Faluházban, ahová mindenkit várnak, akinek bármilyen kérdése van a projekttel kapcsolatban, illetve szeretne szerzıdést kötni. Elnézést kért a lakosságtól, hogy augusztus hónapra két csekket is kaptak, ez a korábban már említett bankváltás miatt történt. A csekkek ugyanis mindkét bank vonatkozásában kiküldésre kerültek. Ismét sikeres pályázatról számolt be a megjelenteknek, a piac kialakításának I. ütemére 6,5 millió forintot, míg a sportcsarnok belsı felújítására 4 millió forintot nyert önkormányzatunk. A piactérnél beruházás után korszerőbb, jobb feltételekkel, komfortos környezetben árulhatják az ıstermelık a megtermelt portékáikat. A sportcsarnoknál ajtócserére, a padozat felújítására, lakkozására, festésére, székek beszerzésére és hangosításra kerül sor. A képviselı-testület megtárgyalta a évi költségvetés idıarányos teljesítését. Mivel a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tételesen áttekintette és elfogadásra javasolta, a polgármester is hasonló javaslattal élt. Az ülésen feltett kérdésekre a gazdálkodási csoportvezetı készségesen válaszolt. A képviselı-testület 1 tartózkodással elfogadta a évi költségvetés idıarányos teljesítésérıl illetve annak módosításáról szóló beszámolót. Kovács Gábor képviselı mint a Vagyonnyilatkozat-kezelı és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke az iránt érdeklıdött, hogy az április 25-i ülésen jelzett hiányosság szankcionálása megtörtént-e. Nevezetesen az, hogy mivel két képviselı Mihályné Tóth Margit és Fátyolné Ménesi Ildikó a megadott határidı letelte után 2 hónappal adta le vagyonnyilatkozatát, a törvényi kötelezettségének nem tett eleget, erre az idıre nem vehettek volna fel tiszteletdíjat. A jegyzı úr válaszában elmondta, hogy ennek tárgyában intézkedésre kerül sor. A testület megtárgyalta a Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elıterjesztését. Dr. Lajkó Norbert jegyzı tájékoztatása szerint a tanácskozás rendjének fenntartására vonatkozik a módosítás. Elıfordultak ugyanis korábbi üléseken anomáliák, hogy egyes képviselık minısíthetetlen hangnemben beszéltek a jelenlévıkkel. Ezzel többször megzavarták és megsértették a testületi ülés parlamentáris rendjét. Kovács Gábor hozzászólásában kifejtette, hogy ezek a képviselık nemtetszésüket kifejezve többször kivonultak az ülésrıl. Aki vállalta a képviselıséget, az tegyen is eleget, ne csak a jogainak, hanem a kötelességeinek is. Mihályné Tóth Margit méltatlannak tartja a baksi képviselı-testület részére, hogy ilyen rendelet megalkotására tettek javaslatot. Kérdést intézett a jegyzıhöz, ki dönti el, hogy mikor valósulnak meg ezek a pontok?

2 Baksi Hírmondó szeptember A jegyzı sajnálatát fejezte ki, hogy a képviselı asszony nem ismeri a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot melyet a testület elızıekben egyhangúlag elfogadott, és amely tartalmazza, hogy az ülés rendjéért a levezetı elnök felel. Kovács Gábor elmondta, hogy a törvény videofelvétel készítésére is lehetıséget ad, amit fel lehetne tenni az internetre. Egyes képviselık ez esetben nem viselkednének úgy, ahogy azt tették. Legyen rend és fegyelem, mindenki vegyen részt az üléseken. A testület 1 tartózkodással elfogadta az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását. Megtárgyalták és egyhangúlag elfogadták a képviselık a Gondozási Központ Szakmai Programját, a nappali ellátás keretében mőködı Idısek Klubja Házirendjét, valamint a Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. Megtárgyalásra került a Bárka Szálló beruházás jelenlegi helyzete. A polgármester tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a 100 %-os támogatás eléréséhez, önerı biztosítása nélkül, a Baksi Horgászegyesület pályázott a falusi szálláshely kialakítására meglévı épületbıl. Ez egy elıberuházás, a késıbbiekben a horgásztó kialakítására kíván az önkormányzat pályázni. Mivel a pályázat utófinanszírozott, az elsı kifizetési kérelemhez a képviselık egyhangúlag megszavazták megelılegezı támogatás nyújtását az ehhez kapcsolódó számlák kifizetéséhez a Horgászegyesület részére. Következı napirendi pontként tárgyalta a testület a Csongrád Megyei Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyőlésébe delegálás ügyét. Mihályné Tóth Margit ismertette a kezdeményezésére beadott petíciót, mely szerint az aláírók azt kérik, hogy a képviselı-testület állítsa vissza az eredeti állapotot, a küldött ı és Fülöp Zoltán legyen. Kovács Gábor képviselı továbbra is fenntartotta javaslatát, hogy a két képviselı leváltásra kerüljön, helyettük más képviselje az önkormányzatot és a baksi gazdákat. A képviselı-testület Kovács Gábor javaslatára korábbi ülésén mérlegelte azt, hogy a társulat delegált küldöttei az érintett 22 települést tekintve - mint azt Krasznai Attila elnök elmondta - mindenhol a polgármester, kivéve Bakson Dr. Lajkó Norbert jegyzı hozzászólásában kifejtette, hogy a testület 2011 tavaszán delegálta a két küldöttet. Akkor a két küldött delegálása is törvénytelen módon történt, hiszen a külterületi földek esetén Mihályné Tóth Margit javaslatára döntött a testület Fülöp Zoltán személyérıl. A belterületi földek tekintetében kizárólag a képviselı-testület delegálhat és hívhat vissza, míg a külterületi földek vonatkozásában kizárólagosan a gazdák rendelkeznek kompetenciával, hogy kit delegálnak. Ennek értelmében a képviselı asszony visszahívása jogszerő volt. A másik küldött esetében arra kérte a képviselıket, hogy a visszahívó határozatot vonja vissza és hagyja helyben Fülöp Zoltán delegálását. Búza Zsolt polgármester megköszönte a gazdák fáradozását, hogy aláírták a petíciót. Sajnálattal vette tudomásul, hogy a 178 aláíró közül alig 60 ember rendelkezik földtulajdonnal. Beszámolt arról is, hogy több földtulajdonos kereste meg a petícióval kapcsolatban, hozzájuk vajon miért nem jutott el ez a beadvány, miért nem lettek tájékoztatva az aláírásgyőjtésrıl. Túlzásnak tartja, hogy a visszahívás a baksi gazdák érdekeit sérti, mikor eddig is mindenben a földtulajdonosok érdekeit képviselte az önkormányzat. A Vízgazdálkodási Társulásnál sikeres tárgyalásként lehet említeni, hogy a befizetett összeg Bakson marad, és a befizetendı összeget az érintett földtulajdonosok ledolgozhatják az öntözı árkok karbantartási munkálatainál. Ellenben cserbenhagyásnak ítélte azt, hogy a falunapra Mihályné Tóth Margit két faházat kért az ıstermelık termékeinek bemutatkozására, aztán mégsem adott erre nekik lehetıséget. A képviselı asszony heves reagálásában elmondta, a gazdaköri ülésen ahol tudomásunk szerint kb földtulajdonos volt jelen - egyhangúlag úgy döntöttek, nem járulnak hozzá termékeikkel a falunapokhoz. A polgármester válaszában tájékoztatta a hallgatóságot, hogy több olyan ıstermelı volt, akik maximálisan támogatták a baksi termékek falunapi bemutatását. Ha a képviselı asszony az oly sokszor emlegetett gazdák érdekeit képviseli, miért nem kereste meg mind a 300 gazdát, nem mindig csak azt a embert. Újabb petíció került a képviselık elé, ebben a Tisza Vendéglı nyitva tartásának korlátozását kéri a tulajdonos visszavonni. A beadvány szerint a baksi fiatalok szórakozási lehetıségei csökkennek, a helyi hiányosságok miatt beszélgetésekre, baráti, társasági összejövetelekre hétvégéken, szabad- és munkaszüneti napokon semmilyen helyen nem nyílik lehetıség. Mélyen sértınek tartják az önkormányzat azon rendeletét, melyben a vendéglátó egységek éjszakai nyitva tartását korlátozzák este 10 óráig. Kovács Sándorné a Tisza Vendéglı részérıl hozzászólásában elmondta, hogy nem történt rendzavarás, nyugodtan szórakoznak a fiatalok. Nincsenek szorosan szomszédokkal körbevéve, mint a többi vendéglátó egység. A szülık nem tudják finanszírozni a szegedi, kisteleki szórakozást. Mihályné Tóth Margit kérte, hogy a testület változtassa meg ezt a döntését, gondolja át, hogy éjfélig vagy hajnali 1 óráig hosszabbítsa meg a nyitva tartást.

3 Baksi Hírmondó szeptember Búza Zsolt polgármester válaszában csodálkozott, miért pont csak a Tisza Vendéglı sérelmezi a 22 óráig való nyitva tartás ügyét, ugyanis a hivatalos nyitvatartási ideje 21 óra, amit a mőködési engedélye és a vendéglı ajtaján kifüggesztett tábla is bizonyít. A polgármester megköszönte a Tisza Vendéglı jelenlévı tulajdonosának, hogy ennyire szívén viselik a fiatalok szórakozásának lehetıségét. Megjegyezte, hogy az aláírások közel 10 %-a fiatalkorútól származik. Vajon tudnak-e azok a szülık a petícióról, akiknek 18 év alatti gyermeke is aláírta azt? A szülık és gondviselık tudták-e, hogy gyermekük milyen jellegő petíciót írt alá fiatalkorúként? Volt-e a petíció kezdeményezıjének azaz a Tisza Vendéglı tulajdonoságának engedélye erre a szülıktıl? A következı kérdést a polgármester a hajnali 1 órai nyitva tartást javasló képviselı asszonyhoz intézte, miszerint korábban a június 28-i testületi ülésen megszavazta ezt a rendeletet, akkor most 2 hónap elteltével miért kéri ennek visszavonását? Vajon 2 hónap múlva milyen ellenkezı véleményt várhatunk így a képviselı asszonytól, aki rendre megváltoztatja döntéseit? A fiatalok kulturált szórakozási lehetıségére Fátyolné Ménesi Ildikó korábbi intézményvezetı felmondása óta keressük a lehetıséget. Búza Zsolt polgármester örömmel számolt be, hogy a Munkaügyi Központ segítségével most végre alkalom nyílik ifjúsági programszervezı foglalkoztatására. A Munkaügyi Központ 100 %-osan (járulékkal együtt) támogatja ebben a munkakörben egy érettségizett pályakezdı fıállású alkalmazását. Tehát az önkormányzatnak ez a foglalkoztatás egy fillérjébe sem kerül, viszont maximális lehetıséget kínálunk a fiataloknak a kulturált szórakozás lehetıségére, megfelelı kulturált környezetben, alkohol nélküli büfé megvalósításával a Faluházban. Mindez szeptember 1-jétıl valósul meg. Folyamatban van a fiatalok szórakozási lehetıségeinek és szokásainak feltérképezése. Kihasználva a XXI. század kommunikációs lehetıségét, a 16 év feletti korosztályt a facebookon fogjuk tájékoztatni, az általános iskola felsı tagozatát az igazgató és az osztályfınökök bevonásával egy kérdıíven interjúvoljuk meg. Ezek eredményei alapján fogjuk összeállítani a közeljövıben, hogy mikor, milyen rendezvények, programok legyenek megszervezve, lebonyolítva a kulturált szórakozás jegyében. Természetesen minden építı jellegő észrevételt ebben a tárgykörben is, mint minden másban, tisztelettel elfogadunk. Tájékoztatás után a polgármester újra megtárgyalásra és szavazásra kérte a képviselıket. A képviselık 1 képviselı kivételével maradtak eredeti döntésük mellett. A 22 órai nyitva tartást nem a vendéglátó egységek korlátozására, hanem a pihenni vágyók érdekében hozta a képviselık többsége. A képviselı-testület elnapolta Herceg Zsolt kérelmét, melyben kb. 150 m2 alapterülető közterület odacsatolását kéri folyamatban lévı üzletének építéséhez a beépítési százalék aránya miatt. A jegyzı úr válaszában elmondta, hogy az önkormányzati vagyon kizárólagos nemzeti tulajdon korábban törzsvagyonba tartozott 2011 óta nem idegeníthetı el, nem terhelhetı. Tervezı és építésügyi szakemberek bevonásával kell megvitatni, mi a teendı, ugyanis a településrendezési tervet és az építésügyi szabályzat módosítását érinti. Jogszabály értelmezés céljából állásfoglalást fog kérni a Kormányhivatal illetékes osztályától. Több kérelem érkezett a képviselı-testülethez bontott anyag megvásárlása iránt. A képviselık úgy határoztak, hogy a Bárka Szálló bontási munkáinak elvégzése után lehetıség nyílik ezek megvásárlására. Kiss Imréné baksi lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy támogatást kérjen rossz állapotú lakóházának felújítására. Lépné Soós Anita alpolgármester elmondta, hogy Antal Imre plébánossal együtt felvették a kapcsolatot a Katolikus Caritas Egyesülettel a támogatás ügyében, azonban a kérelmezı és az Egyesület közötti tárgyalások eredményérıl nincs tudomása. A polgármester megköszönte mindkettıjük közbenjárását az ügyben. Dobos Péter külsı alpolgármester kérdést intézett a Jobbik Magyarországért Mozgalom baksi szervezetének jelenlévı vezetıjéhez, miszerint korábban úgy értesült, segítenek a kérelmezı házának felújításában. Molnár Ildikó elmondta, valóban kezdeményeztek győjtést, de Bakson nem igazán adakozóak az emberek. Ismertette egy másik kezdeményezésüket, mely szerint a csángó magyaroknak győjtenek tartós élelmiszert. Kovács Gábor képviselı beadványt intézett a képviselı-testülethez. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy Mihályné Tóth Margit képviselı asszony ügyvédje útján levélben kereste meg és szólította fel ıt, hogy az egyik internetes oldalon megjelent téves információ miatt a sajtóban helyreigazító közleményt jelentessen meg. A képviselı ismertette a június 26-i gazdafórummal kapcsolatos történéseket és álláspontját. Kijelentette, hogy nem kíván helyreigazítást tenni, mivel szerinte nem követett el semmiféle törvénytelenséget. Kovács Gábor kijelentette, a képviselı asszonynak is lett volna lehetısége helyreigazítani a cikket, ıt is várta beszélgetésre a nevezett honlap tulajdonosa, de a megadott határidıre sem szóban, sem írásban nem reagált a felkérésre. Kovács Gábor felháborítónak tartja a képviselı asszony viselkedését irányában. Sajnálatosnak tartja a cigány kisebbséghez tartozó képviselı, hogy a valódi együttmőködés jegyében nem a közös megegyezésre, hanem ügyvéd általi levélre és felszólításokra hagyatkozik. Álláspontja szerint sajnos nem ez az elsı eset, amikor a képviselı asszony viselkedése miatt negatív megkülönböztetésben részesül. Mennyivel jobb lett volna, ha nem ügyvéd által szólítja fel, hanem személyesen beszélik meg a nézeteltéréseket! Erre is sor került már korábban, de sajnos ezek szerint a képviselı asszonynak semmit nem jelentett.

4 Baksi Hírmondó szeptember TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁSRÓL február 8-án az Energia Központ Nonprofit Kft. mint Közremőködı Szervezet levélben értesítette Önkormányzatunkat arról, hogy a KEOP-1.2.0/ sz., Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése projektet az Irányító Hatóság vezetıje támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint: Az elıkészítését követıen a támogatási szerzıdést az Energia Központ Nonprofit Kft. részérıl Lasch Tímea ügyvezetı, Önkormányzatunk részérıl Búza Zsolt polgármester és Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezetı ünnepélyes keretek között írta alá Budapesten. Az Önkormányzatunk soron következı feladata a közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata, a projekt közbeszerzési szakértıjének kiválasztása, majd a végrehajtáshoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása. Források megoszlása Elszámolható költség Ft (nettó) Összesen Ft (nettó) Forrásmegoszlás % I. saját forrás Ft Ft I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása Ft Ft III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen) Ft Ft 15,467212% 15,467212% 84,532788% Összesen Ft Ft 100,000000% TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A LAKOSSÁGOT MEGHÍVÓ SZEPTEMBER 20-ÁN ÓRAKOR TARTANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA. NAPIREND: TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS ELİREHALADÁSÁRÓL, VALAMINT A BAKSI VÍZIKÖZMŐ TÁRSULAT HELYZETÉRİL MEGHÍVOTT VENDÉGEK: KISS LÓRÁND A BAKSI VÍZIKÖZMŐ TÁRSULAT KÖNYVELİJE BUZÁS JENİ ÉS ID. BUZÁS JENİ AZ OTP LAKÁSKASSZA ÜZLETKÖTİI A FÓRUMON TÁJÉKOZTATÁST ADNAK A LAKOSSÁG RÉSZÉRE A KEZDETEKTİL A MAI NAPIG, HONNAN INDULT A PÁLYÁZAT, HOL TARTUNK MOST, ÉS MI KÖVETKEZIK EZUTÁN, VALAMINT A TÁRSULAT ANYAGI HELYZETÉRİL IS TÁJÉKOZTATÁST KAPNAK. A BAKSI VÍZIKÖZMŐ TÁRSULAT EZÚTON KÉR ELNÉZÉST MINDAZOKTÓL, AKIK AZ AUGUSZTUS HAVI CSEKKET KÉTSZER KAPTÁK MEG. MINT KORÁBBAN TÁJÉKOZTATTUK ÖNÖKET, A TÁRSULAT BANKOT VÁLTOTT AUGUSZTUSBAN, ÍGY A CSEKKEK MINDKÉT BANK VONATKOZÁSÁBAN SAJNÁLATOS MÓDON KIKÜLDÉSRE KERÜLTEK. BAKSI VÍZIKÖZMŐ TÁRSULAT VEZETİSÉGE

5 Baksi Hírmondó szeptember KÖSZÖNET Baks Község Önkormányzata ezúton mond köszönetet Balogh Lajosnénak a templomhoz adományozott virágokért, valamint Kovács Lórántnak a Családi Napközinek adott homokért. Baksi Gazdakör hírei A Baksi Gazdakör augusztus 24-én tartotta soros ülését. Az ülésen a gazdaköri tagok tájékoztatást kaptak a augusztus 10-én Algyın megtartott Gazdakörök Megyei Szövetsége elnökségének ülésén elhangzottakról, ahol Futó Tamás a Kormányhivatal Földmővelésügyi Igazgatóság igazgatója aktuális agrárinformációkról, Pingjung Emil az MVH Szegedi kirendeltségének vezetıje jelenlegi támogatások, pályázati lehetıségek és a támogatások kifizetésének helyzetérıl tartott részletes tájékoztatást. Kispál Ferenc a Gazdakörök Csongrád Megyei Szövetségének elnöke az elmúlt elnökségi ülés óta eltelt idıszakról számolt be. Dr. Budai Gyula VM államtitkár, a MAGOSZ szövetségi igazgatója, országgyőlési képviselı aktuális agrárpolitikai kérdésekrıl tartott rendkívül részletes, minden érdeklıdést kielégítı tájékoztatót. Jakab István a MAGOSZ elnöke, országgyőlési képviselı, az országgyőlés alelnöke az új Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara kérdéseirıl beszélt a résztvevı gazdaköri küldöttek számára. A gazdaköri tagok megtárgyalták: Az aszálykárral kapcsolatos teendıket, Az önkormányzat augusztus 29-i testületi ülésére benyújtott petíciót, Az agrárkamarai regisztrációval kapcsolatos kérdéseket, A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulatnak fizetendı vízdíj kérdését, Jelenlegi pályázati lehetıségeket, Egyéb, a tagokat érintı kérdéseket. Ezúton kívánok a Gazdakör tagjainak és minden gazdálkodónak jó egészséget, kegyes idıjárást és kellı kitartást további munkájukhoz! Tisztelettel: Mihályné Tóth Margit a Baksi Gazdakör elnöke FELHÍVÁS ŐSTERMELŐK, GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE! augusztus 1-jén hatályba lépett az új Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. törvény. A jogszabály alapján a hazai agrártermelıi és élelmiszeripari szektor valamennyi szereplıje a gazdasági társaságoktól az ıstermelıkig kötelezı tagjává válik az új agrár köztestületnek. Tehát mindenkinek, akinek ıstermelıi igazolványa van, regisztrálnia kell! o közös ıstermelıi igazolvány esetén: a fılapon szereplınek mindenképp regisztrálnia kell, a többi személy regisztrációjáról még a jogalkotás folyik, o családi gazdaság esetén: a családi gazdaság minden olyan tagjának regisztrálni kell, akinek önálló ıstermelıi igazolványa, vagy egyéni vállalkozói igazolványa van. A törvény alapján minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, amely a jogszabály meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik a tagsága az új Kamarában. A tagnyilvántartási rendszer felállításához a törvény elıírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek a jogszabály hatályba lépését követıen 60 napon belül kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és 5000 Ft összegő egyszeri kamarai hozzájárulást (regisztrációs díjat) tartoznak fizetni. A leendı tagok tehát legkésıbb szeptember 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján már mőködı ONLINE REGISZTRÁCIÓS FELÜLETEN bejelentkezni (www.agrarkamara.hu) és a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számú elkülönített számlára befizetni, szeptember 10-tıl lehetıség lesz csekken történı befizetésre is, a csekkeket nálam lehet igényelni. Amennyiben a regisztrációval kapcsolatban bárkinek kérdése merül fel, vagy segítségre van szüksége, vagy a befizetéshez csekket igényel, természetesen állok mindenki rendelkezésére. Tisztelelettel: Mihályné Tóth Margit önk. képviselı, a Baksi Gazdakör elnöke

6 Baksi Hírmondó szeptember A Baksi Horgászegyesület augusztus 13-án gyermekek részére tartott horgászversenyt a Dong-ér csatornán. Sokan csak a jelentkezési határidı letelte után iratkoztak fel, így mégis sok résztvevı foglalta el a horgászhelyeket. A gyerekek vidám hangulatú, jó versenyen vettek részt, ebédre finom babgulyás fıtt, napközben üdítıt kaptak. Aránylag sok halat fogtak, az 1-3. helyezettet serleggel és oklevéllel jutalmazták. A verseny végeredménye: 1. Balogh István - Baks 2. Szabó Norbert - Baks 3. Ormándi Gergı - Ópusztaszer Herpai Mihály a Baksi Horgászegyesület elnöke FELHÍVÁS A Baksi Horgászegyesület horgászversenyt rendez az Atkai holtágon szeptember 23-án. Jelentkezni lehet: Herpai Mihály (30) Sebők József (30) Szemerédi Istvánné (30) Résztvételi díj: 2200 Ft/fő, ami magában foglalja a reggelit (főtt kolbász) és az ebédet (pulykazúza körömmel) Gyülekező: szeptember 23-án vasárnap reggel 5 órakor a Faluház előtti parkolóban. Az utazásról mindenki maga gondoskodik. A haltartó mindenkinek kötelező, horgászni 2 db bottal, bármilyen szerelékkel (úszós és fenekes) lehet. TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az érdeklıdık számára a Népi Régiségi Házak az alábbi idıpontokban látogathatók: TŐZOLTÓMÚZEUM Hétfı és péntek 8 10 óra között TÁJHÁZ Kedd és csütörtök óra között TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy szeptember 1-jétől a Könyvtár nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: kedden és csütörtökön óra között Szeretettel várjuk minden olvasni szerető régi és új tagunkat!

7 Baksi Hírmondó szeptember augusztus 17-én a Gondozási Központ idısek klubja ünnepséget tartott az Államalapítás alkalmából. Az eltartottakkal közösen saját készítéső házi kenyérrel készültünk, amelyet nagy lelkesedés kísért. Készült még kenyérlángos is. Meghívott vendégként Antal Imre plébános volt jelen, akivel közösen elevenítettük fel a régi szokásokat, hagyományokat, majd imával és énekkel kísérve megszentelte a kenyerünket. Az ünnepség jó hangulatban fejezıdött be, nagyon ízlett mindenkinek a megszentelt új kenyér. Köszönjük Boldog Jánosnénak és Mihály Margitnak a kenyér elkészítését, illetve Kulik Ferencnek a házi borát. Kovács Krisztián intézményvezetı Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület bemutatja: III. Baksi Tök- és Termésfesztivál Helyszín: Baks Faluháza, és a Faluház előtti park szeptember 29. szombat A Baksi Tök- és Termésfesztiválon egyaránt szerepet kap a kultúra, (néptánc, népdalok éneklése gitár vagy citera kísérettel) kézmővesség, a gasztronómia és nem utolsósorban: a tök és az ıszi termések. Úgy érezzük, hogy hagyományt teremtettünk az elmúlt években ezzel a faluszintő programmal, amely rendezvényünkre mindig szép számmal látogattak ki a baksiak. Ez évben is várunk mindenkit szeretettel; férfit és nıt, fiatalt és idıset, kicsit és nagyot egyaránt. Lesz majd ıszi terményekbıl készült kiállítás és ételek kóstolása, töklámpás felvonulás a Subás zenekarral, tábortüzes szalonnasütés, tökfaragó verseny a helyszínen értékes díjakért, és még sok minden más. A részletes programot plakátjainkon lehet majd megtekinteni. Számítunk a megjelenésükre! (sütnivaló tököt szívesen fogadunk felajánlásként, jelentkezni lehet Cimberné Anikónál vagy nálam) Dobos Péter egyesületi elnök ONOZO AGRO Kft MŐTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDİ SZER, AGROFÓLIA KIS- és NAGYKERESKEDELEM TERMÉKDÍJMENTES Vásárlási lehetıség termelıknek! Amennyiben a fóliát, fátyolfóliát nem csomagolás előállítására használja fel, úgy a 42 Ft+áfa/kg termékdíjat egy nyilatkozat kitöltésével nem kell megfizetni! Például: termékdíjjal termékdíj nélkül 16x0,15x45 2 év gar Ft/tek. MEGTAKARÍTÁS Ft Fogyasztói áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák! Érdeklődjön a részletekről üzleteinkben! Baks IPARCIKK BOLT Fı út / Kistelek AGRODISZKONT Kossuth u / Balástya KERTÉSZETI BOLT Orchidea Szálloda mellett 62/ Üllés GAZDABOLT Felszabadulás u /

8 Baksi Hírmondó szeptember Nélkületek szomorú, üres a házunk, Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Tiétek a csend, a nyugalom, Miénk a könny, a fájdalom. Szomorú szívvel emlékezünk kisfiam Harmath Józsika halálának 32. Anyukám Székesi Istvánné Ágoston Erzsébet halálának 16. Apukám Székesi István halálának 8. Férjem Harmath József halálának 1. évfordulójára. Harmath Józsefné és lányai, Kata, Ibolya KÖVETKEZŐ SZÁM LAPZÁRTA: szeptember.28. PÉNTEK Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. Szeretettel emlékezünk szüleimre, édesapám Id. Gémes Ferenc (Bíró bácsi) halálának 10. és édesanyám Ürmös Valéria (Valérka néni) halálának 8. évfordulóján, akik 55 évi hűségben töltött házasság után hagytak el bennünket. Fiuk Ferenc, unokáik Csilla és Tamás Születés Kovács József (Kovács József - Rostás Diána) Lakatos Norbert Márió (Lakatos Norbert - Balázs Noémi) Szász Maja (Szász Gábor - Tülkös Rebeka) Csehó Zoltán János Köszönetet mondunk mindenkinek, aki fájdalmunkban osztozott. A gyászoló család ISKOLAI HÍREK Szeptember hónapban az ebédfizetés az alábbi idıpontokban lesz: szeptember 27-én csütörtökön és szeptember 28-án pénteken 8-16 óra között az iskola gazdasági irodáján. Kérem mind az óvodás, mind az iskolás gyermekek szüleit az idıpontok betartására! Somogyiné Utasy Ibolya igazgató Baksi Hírmondó: Megjelenik havonta Kiadja: Baks Község Önkormányzata Engedélyszám: 2.9/1270-1/2006 Felelős szerkesztő: Dr. Lajkó Norbert jegyző Szerkesztő: Szemerédi Istvánné Szerkesztőség címe: 6768 Baks, Fő u. 92. Telefon: (30) Sokszorosítás: TISZAPRESS Nyomda Készült: 800 példányban HU ISSN (Nyomtatott)/(Print) HU ISSN (Online)

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Erről értesítést kapnak:

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Erről értesítést kapnak: JEGYZŐKÖNYV Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 29. napján megtartott üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő Kecskeméti Józsefné képviselő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete a meghívóban rögzített napirendi pontokat elfogadja. Erről értesítést kapnak:

Jegyzőkönyv. Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete a meghívóban rögzített napirendi pontokat elfogadja. Erről értesítést kapnak: Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. szeptember 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt Lépné Soós Anita Kecskeméti Józsefné Kovács Gábor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 30-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Bordány Község Polgármesterétıl T/55/2012.

Bordány Község Polgármesterétıl T/55/2012. Község Polgármesterétıl T/55/2012., Forráskút, Üllés, Zsombó települések szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztításának megvalósításához szükséges vagyonkezelıi jog alapításáról Tisztelt Képviselıtestület!

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ) 2008. november 24-én

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 30-án megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.../2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzıkönyv

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Tiszaigar Község Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Polgármesteri Hivatal 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19. Tel. / Fax: 59 / 513-017 Iktatási szám: 1/ 2008. E l ı t e r j e s z t é s a Tiszaigar

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı

Részletesebben

KIVONAT. 4/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat

KIVONAT. 4/2011. (01.19.) sz. bizottsági határozat Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2011.január 19- én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 3/2008.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2008. április 17-én 17:00 órakor

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. április 4. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. április 4. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. április 4. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Száma: 20606/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 20606/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 20606/2010. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 05-én pénteken du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben