ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója"

Átírás

1 6. ÉVFOLYAM, 2010/5 6. SZÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: -címünk: A ökológiai, környezettechnológiai és környezetstratégiai szaklap melléklete I. Bírósági határozatok 1. A geotermikus energia kutatása mint bányászati tevékenységre kizárólagos kutatási jog adományozható [Alkalmazott jogszabályok: évi XLVIII. tv. 22., 22/B. ; 203/1998. (XII. 19.) Korm.r. 6. ] A felperes április 29-én B. területre geotermikus energiára vonatkozó kutatási jog adományozását kérte. Az elsőfokú hatóságként eljáró bányakapitányság a kérelmet határozatában elutasította, mivel álláspontja szerint kutatásijogadomány geotermikus energia kutatására a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 22. (1) bekezdésére figyelemmel nem adható ki. Az engedély kiadásának akadályát képezte az a körülmény is, hogy a felperes a kérelme alapján felszín alatti vízkitermelésével járó kutatást kíván végezni; ez azonban a Bt. 1. (5) bekezdése szerint nem tartozik a törvény hatálya alá. A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes december 9-én kelt határozatában az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az alperesi határozat szerint a geotermikus energia kutatásának engedélyezésére a földtani kutatás engedélyezésének szabályait kell megfelelően alkalmazni, a Bt. 22/B. (1) bekezdése alapján. A földtani kutatásra vonatkozó szabályok a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6. (9) bekezdése tartalmazza, mely a 6. (1) (3) bekezdéseiben foglaltakra utal. E rendelkezések megfelelő alkalmazása alapján az alperes arra az álláspontra helyezkedett, hogy geotermikus kutatásra az ásványi nyersanyagok kutatásához hasonló kizárólagos kutatási jog nem adományozható, mert a geotermikus energia nem minősül ásványi nyersanyagnak. Az alperesi határozat felülvizsgálata iránt előterjesztett felperesi kereset szerint a bányafelügyeleti eljárásban mind első-, mind másodfokon jogszabálysértően utasították el geotermikus energia kutatási jog adományozására irányuló kérelmét, mert a jog adományozása és a kutatás engedélyezése a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján tartamilag azonos, az adományozáshoz külön jogszabályi feltétel nem tartozik. Az eljárt megyei bíróság ítéletében megállapította, hogy a felperes keresete alapos, ezért az alperes határozatát az első fokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte, és az első fokú közigazgatási szervet új eljárásra kötelezte. Indokokolásban rámutatott, hogy a geotermikus energia kutatása területén kizárólagos jogot biztosító kutatási engedély kiadására a Bt. és a Vhr. lehetőséget biztosít. A bíróság a felperes jogi álláspontját osztva úgy találta, hogy a jogi szabályozás megfelelő alkalmazása a perbeli esetben azt jelenti, hogy a kutatási jog adományozására vonatkozó szabályok alapján kell az engedélyt a geotermikus energia ku- tatására megadni, tekintettel arra, hogy az adomány is hatósági engedélynek minősül, így az elnevezésétől függetlenül azonos közigazgatási jogi aktusról van szó. A bíróság megállapította, hogy a Bt. szabályai alapján a geometrikus energia valóban nem minősül ásványi nyersanyagnak, ugyanakkor a Bt. 22. (a kutatási jog adományozására vonatkozó szabályok) a geotermikus energia kutatása körében való alkalmazását a Vhr. 6. (9) bekezdése megteremti. A 6. (9) bekezdésben hivatkozott Vhr. 6. (1) (3) bekezdésének megfelelő alkalmazása az jelenti, hogy az ásványi nyersanyag helyett értelemszerűen geotermikus energia, az adományoz helyett az engedélyez kifejezést kell érteni. A bíróság szerint a geotermikus energia kutatási jogáról is hatósági határozatban kellett volna az alperesnek, illetve az elsőfokú hatóságnak rendelkeznie, kivéve, ha ez a tevékenység a felszín alatti vizek felszínre hozatalát érinti, mert ez esetben a Bt. 5. (1) bekezdés g) pontja alapján nem tartozik a törvény hatálya alá. Az új eljárásra nézve a bíróság előírta, hogy a kutatási jogot magában foglaló engedély csak akkor tagadható meg, ha az új eljárásban a kérelem teljesítése a Bt. rendelkezéseit sértené a felszín alatti vizek kitermelésével kapcsolatban. A jogerős ítélettel szemben az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérve annak hatályon kívül helyezését, és helyette a jogszabályoknak megfelelő új a felperes keresetét elutasító határozat meghozatalát. Az alperes rámutatott, hogy a Bt. értelmező rendelkezései alapján a geotermikus energia nem tekinthető ásványi nyersanyagnak, így az alperes szerint az ásványi nyersanyagok kutatására vonatkozó kizárólagos kutatási jog sem adományozható a geotermikus energia kutatására. A Bt. 22/B. (1) bekezdése értelmében a geotermikus energia kutatásának engedélyezésére, és a kutatás hatósági felügyeletére a földtani kutatás engedélyezésének és a hatósági felügyeletnek a szabályai alkalmazandók. A Vhr. 6. (9) bekezdése alapján a földtani szerkezetek megismerésére irányuló kutatás (azaz a földtani kutatás) engedélyezésére a Vhr. 6. (1) (3) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. Az alperes szerint a támadott jogerős ítélet a Bt. 22. (1) bekezdését, 22/B. (1) bekezdését, a Vhr. 6. (9) bekezdésében foglaltakat, valamint a Pp (1) bekezdésében foglaltakat sérti. A jogerős ítélet indokolásában kifejtettek az alperes értelmezésében azt jelentik, hogy egy alacsonyabb szintű jogszabály (Vhr.) rendelkezésének utaló szabálya alapján kerülne sor a törvényben meghatározott kutatási jog adományozására, azaz a kizárólagos jogszerzésre. A geotermikus energia kutatására alkalmazandó, a földtani kutatásra vonatkozó törvényi szabályok nem teszik lehetővé a kizárólagos jogot jelentő kutatási jog adományozását, ezáltal kizárólagos jogszerzést sem tesznek lehetővé. Mivel a felperes kizárólagos jogot kért a teljes kutatásra és az erre vonatkozó I

2 jogadományozás iránti kérelmet utasította el az elsőfokú hatóság és az alperes, az e határozatokat hatályon kívül helyező jogerős ítélet sérti a megjelölt jogszabályi rendelkezéseket. A felperes ellenkérelmében a felülvizsgálati kérelem elutasítását kérte, rámutatva, hogy az abban megjelölt jogszabályi rendelkezéseket a jogerős ítélet nem sérti. A felperes szerint az eljárt megyei bíróság a Bt. és a Vhr. rendelkezéseit megfelelő tartalommal értelmezte, és helyes következtetésre jutott akkor, amikor megállapította, hogy a felperesnek a vízkitermeléssel nem járó, geometrikus energia kutatására vonatkozó jogadományozási kérelmét jogszerűtlenül utasította el első-, illetve másodfokon az eljárt bányászati hatóság. Állította felperes, hogy a bíróság a per során helytállóan feltárt tényállásból, az irányadó jogszabályi rendelkezések okszerű mérlegelésével jogszerű következtetésre jutott; ezáltal a jogerős ítélet hozatalával nem sértette meg a Pp (1) bekezdésében foglaltakat. A felülvizsgálati kérelem nem alapos. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint az eljárt megyei bíróság helyesen állapította meg a tényállást, és az egyes tényállási elemekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések helyes értelmezésével hozta meg határozatát. A perben eldöntendő alapvető jogkérdés az volt, hogy a geotermikus energia kutatására vonatkozó hatósági engedély, illetve a kutatási jog adományozására vonatkozó hatósági engedély mennyiben esnek egybe, illetve mennyiben azonos tartalmúak. E jogkérdés eldöntésénél a Legfelsőbb Bíróság a Bt. több, a közigazgatási határozatok meghozatala idején hatályban volt rendelkezését is áttekintette. A Bt. 1. (1) bekezdés h) pontja szerint a törvény hatálya alá tartozik a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti víz termelésével együtt nem járó kutatása, és kinyerése. Az 1. (5) bekezdés a) pontja alapján nem tartozik e törvény hatálya alá a geotermikus energiát hordozó, felszín alatti vizek kutatása és kitermelése. Az 5. (1) bekezdés g) pontja értelmében a bányafelügyelet engedélyezi a geotermikus energia kutatását, amennyiben az nem érinti felszín alatti vizek felszínre hozatalát. A Bt a rendelkezik a kutatás engedélyezéséről, rögzítve, hogy meghatározott ásványi nyersanyag kutatására zárt területen koncesszió keretében a miniszter a koncessziós szerződésben, nyílt területen a bányafelügyelet kutatási jogot adományoz. A Bt. 22. (2) bekezdés első fordulata értelmében a kutatási jog a kutatási területen a bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad. A Bt. 22/B. (1) bekezdése valóban úgy rendelkezik, hogy a geotermikus energia kutatásának engedélyezése és a kutatási hatósági felügyeletére a földtani kutatás engedélyezésének és hatósági felügyeletének szabályait kell megfelelően alkalmazni. A törvény értelmező rendelkezései áttekintése alapján a következő állapítható meg. A pontja szerint földtani kutatás: a földkéreg anyagi, szerkezeti és fejlődéstörténeti sajátosságainak megismerésére irányuló műszaki-tudományos tevékenység, kivéve a védett, és védelemre érdemes természeti értékek kutatása. A 17. pont szerint a kutatás: olyan földtani, geológiai, geofizikai, geokémiai és mérnöki módszerekkel végzett bányászati tevékenység, melynek célja az ásványi nyersanyag lelőhelyének felfedezése, a felfedezett ásványi nyersanyag-lelőhely lehatárolása, mennyiségi, minőségi megismerése, továbbá a földtani szerkezetek megismerése, a szénhidrogén föld alatti tárolására való alkalmasság szempontjából. A két rendelkezés egybevetéséből megállapítható, hogy a földtani kutatás megismerésre irányuló műszaki-tudományos tevékenység, a kutatás viszont bányászati tevékenység. A pont f) alpontja alapján bányászati tevékenységnek minősül a felszín alatti víz kutatásával és kitermelésével nem járó geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása. E törvényi rendelkezések egybevetése alapján megállapítható, hogy az alperesi határozat meghozatalakor hatályban volt szabályok szerint a geotermikus energia kutatása bányászati tevékenységnek minősült; ezért a földtani kutatás engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó utalás (Bt. 22/B. ) a Legfelsőbb Bíróság szerint eljárási természetű rendelkezés. Az engedélyezés és a felügyelet eljárási szabályaira nézve kell a földtani kutatásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni, mivel azonban a geotermikus energia kutatása bányászati tevékenységnek minősül, egyebekben tartalmilag a kutatás engedélyezésére vonatkozó Bt. 22. rendelkezései az irányadók. Így a Vhr. 6. (9) bekezdésében hivatkozott 6. (1) (3) bekezdés egyértelműen a kutatási jog adományozásáról, illetve annak bányakapitánysági határozatban való megítéléséről rendelkezik egyértelműen arra utalnak, hogy a geotermikus energia kutatására vonatkozó jog kutatásijog-adományozásnak tekintendő; a kutatásijog-adományozás szabályai pedig a Bt. 22. (1), illetve (2) bekezdésében találhatók. Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság úgy látta, hogy az eljárt megyei bíróság helyesen döntött az alperesi határozat első fokú határozatra is kiterjedő hatályon kívül helyezéséről, mert az alperesnek, illetve az elsőfokú hatóságnak a kutatásijogadományozás iránti kérelmet a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján nem állt jogában elutasítani. Mivel a felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályi rendelkezéseket az eljárt megyei bíróság jogerős ítélete a fent kifejtettek szerint nem sértette meg, a Legfelsőbb Bíróság azt a Pp (3) bekezdése alapján hatályban fenntartotta. (Legf. Bír. Kfv. IV /2009.) 2. Nádaratás, elöregedett nádas égetésének engedélyezése során a hatóság csakis és kizárólag a természetvédelmi érdekeket vizsgálhatja, és csakis azokra figyelemmel hozhatja meg döntését. A jogszabályok értelmében nem tartozik a természetvédelmi hatóság vizsgálódási körébe az, hogy a tevékenység hatósági engedélyezését követően ténylegesen lesz-e lehetősége az alperesi beavatkozónak az engedélyezett tevékenység folytatására. [Alkotmány 9. ; 13. ; 120/1999. (VIII. 6.) Korm.r.; évi LVII. tv. 14. (7) bek.] Az elsőfokú hatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) október 18. napján kelt határozatával a határozat rendelkező részében megjelölt ingatlanok területére nádaratásra, elöregedett nádas égetésére természetvédelmi engedélyt adott, továbbá a fokozottan védett természeti területekre törté- II

3 nő belépést ebből a célból engedélyezte az alperesi beavatkozó részére. A határozat kikötései között rögzítette, hogy a határozat nem helyettesíti az egyéb jogszabályban előírt engedélyek, bejelentések és hozzájárulások meglétét. A felperes aki a határozat rendelkező részében megjelölt ingatlanok egy részének a vagyonkezelője megfellebbezte az elsőfokú határozatot. Az alperesi hatóság az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség március 31. napján kelt határozatával az első fokú határozatot helybenhagyta. Az alperes egyetértve az elsőfokú hatóság határozatával a felperes fellebbezésével kapcsolatban arra az álláspontra helyezkedett, hogy az elsőfokú hatóságnak csak azt kellett vizsgálnia, hogy az engedélyezni kért tevékenység a természetvédelmi érdekek mentén végezhető-e, az adott ingatlanok használatával, birtoklásával kapcsolatos jogvita nem a hatóság által eldönthető kérdések közé tartozik. A felperes keresete folytán eljárt illetékes megyei bíróság a felperes keresetét elutasította. A jogerős ítélet indokolása leszögezte, hogy a tevékenység engedélyezése során a hatóság csakis és kizárólag a természetvédelmi érdekeket vizsgálhatta, és csak azokra figyelemmel hozhatta meg döntését. A jogszabályok értelmében nem tartozik természetvédelmi hatóság vizsgálódási körébe az, hogy a tevékenység hatósági engedélyezését követően ténylegesen lesz-e lehetősége az alperesi beavatkozónak az engedélyezett tevékenység végzésére vagy folytatására, tevékenységének esetleg szerződéses vagy jogszabályi egyéb feltételei fennállnak-e. Az ítélet megjegyezte, hogy a periratokból megállapítható volt, hogy a felperes és az alperesi beavatkozó között valóban szerződéses feszültség áll fenn, amelynek feloldását ugyan bírósági úton a felperes kezdeményezte, azonban az nem vezetett eredményre. Ez azonban olyan jellegű problémakör, amelyet a bíróság a jelen per keretei között értékelni nem tudott. A felperes felülvizsgálati kérelmében kérte az ítéletnek a hatósági határozatokra kiterjedő hatályon kívül helyezését. Előadta, hogy a jogerős ítélet azon álláspontja, miszerint a Magyar Köztársaság Alkotmányára és a Polgári Törvénykönyvre hatósági ügyben nem lehet hivatkozni, nem elfogadható. Még azokban az esetekben is, amikor az alperesi beavatkozónak használati joga van bejegyezve az adott ingatlanra, még ott is szükséges a tulajdonos vagy a vagyonkezelő hozzájárulásának megkérése, ahol pedig semmiféle bejegyzett joga nincs, ott nem kaphat semmilyen engedélyt. Hangsúlyozta, hogy az érintett huszonöt helyrajzi szám tekintetében tulajdonosi, illetve vagyonkezelői hozzájárulás hiányában nem lehetett volna nádaratási engedélyt kiadni, másrészt melyre az alperesi beavatkozónak használati joga van bejegyezve szükséges lett volna a munkák megkezdéséhez a tulajdonos, illetőleg a vagyonkezelő nyilatkozata. Ez utóbbi kérdéskör tekintetében a hatósági határozatokat a felperes nem támadta. Megítélése szerint az ügyben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni, köztük annak alapelvi rendelkezéseit. A Ket ában foglalt tényállás-tisztázási kötelezettségét a hatóságnak teljesítenie kellett volna, az Alkotmány 9. (1) bekezdése alapján a köztulajdont és a magántulajdont, illetve a 13. értelmében a tulajdonhoz való jogot védelemben kellett volna részesíteni, és nemcsak a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezdéseit kellett volna alkalmazni. Előadta, hogy a korábbi engedélyezési eljárásokban a hatóság kikötése között szerepelt, hogy a nádaratás megkezdése előtt be kell szerezni a vagyonkezelői hozzájárulást, és volt olyan határozat, amelynek az érintett ingatlanok vonatkozásában azokban az esetekben, amikor nem volt használati joga bejegyezve az alperesi beavatkozónak a határozat megtiltotta a nádaratást. Veszélyezteti a jogbiztonságot, ha a hatóság döntései ellentmondásosok és több tekintetben jogellenesek. Hivatkozott a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 14. (7) bekezdésére is, melynek folytán a felperesnek, mint vagyonkezelőnek kell az érintett ingatlanokon a vízminőség-védelmi nádgazdálkodásról gondoskodni. Az alperesi beavatkozó felülvizsgálati ellenkérelmében kérte a jogerős ítélet hatályban fenntartását, részletesen kifejtve, hogy az érintett ingatlanokon használati joga áll fenn. Álláspontja szerint a Legfelsőbb Bíróság egy korábbi ítéletéből kitűnik, hogy az alperesi beavatkozó használati joga a F. tavi összes nádas területére fennáll. A felperes felülvizsgálati kérelme nem alapos az alábbi indokok alapján. A Legfelsőbb Bíróság teljes mértékben egyetértett a jogerős ítéletet hozó bírósággal, az ítélet indoklása mindenben helytálló volt. A felperes felülvizsgálati kérelmében nem jelölt meg olyan jogszabályt, amelyből azt lehet következni, hogy a hatóságnak a határozat meghozatalához az érintett ingatlanok vagyonkezelőjének hozzájárulását kellett volna kérnie, és ettől függően kellett volna döntenie. Mindez nem jelenti azt, hogy a nádaratásra kiadott természetvédelmi engedély az érintett ingatlanokra vonatkozó használati jog fennállása hiányában lehetővé tenné a tényleges tevékenység végzését. A Legfelsőbb Bíróság egyetértett abban a felperessel, hogy a közigazgatási eljárásban és a közigazgatási perben hivatkozni lehet mind az Alkotmányra, mind a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályaira, azonban az adott hatósági ügyben, vagy közigazgatási perben ennek csak akkor van jelentősége, ha a hivatkozás releváns. Mivel a használat kérdése nem tartozott azon körülmények közé, melyeket a természetvédelmi engedély kiadása során alkalmazni kell, és a tevékenység végzéséhez a természetvédelmi engedély kiadása mellett az egyéb jogszabályi feltételeknek is teljesülnie kell, ahogy ez az első fokú határozat kikötésében is szerepel, ezért nem sérült a Ket a és alapelvei sem. Ugyanígy a Vtv ának (7) bekezdésével sem áll ellentmondásban a hatóság határozata, hiszen a határozatból nem kö- III

4 vetkezik, hogy az alperesi beavatkozó önmagában a természetvédelmi engedély alapján az érintett ingatlanokon nádgazdálkodást folytathatna. A felperes nem támasztotta alá, hogy az általa ellentétesnek vélt más hatósági határozatok tekintetében miért az ellentétes határozatokat vélte jogszerűnek és a jelen perben támadott határozatot jogellenesnek. A Legfelsőbb Bíróság e körben utal az 1/2002. közigazgatási jogegységi határozat 2. pontjára, amely szerint a hatóság korábbi téves jogértelmezésen alapuló gyakorlata nem teszi a perben felülvizsgálni kért határozatot jogszabálysértővé. Minderre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 275. (3) bekezdése alapján a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. [Kft. III /2009/7. szám] 3. A Legfelsőbb Bíróság a jogi képviselő által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasítja, ha az nem felel meg a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) ának (2) bekezdésében foglaltaknak. Önmagában a jogerős ítélet jogszabálysértő jellegére való hivatkozás konkrét jogszabály konkrét rendelkezésének megjelölése nélkül nem teljesíti a Pp ának (2) bekezdésében foglaltakat. A Legfelsőbb Bíróság az alperes felülvizsgálati kérelmét végzéssel hivatalból elutasította. Az illetékes megyei bíróság ítéletével az alperes határozatát az elsőfokon eljárt környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség határozatára is kiterjedően hatályon kívül helyezte. A jogerős ítélet ellen a jogi képviselővel eljáró alperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, azonban a kérelmében nem jelölte meg konkrétan, hogy a jogerős ítélet mely jogszabályhelyet sértette meg. A Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) ának (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem előterjesztőjének meg kell jelölnie azt a jogszabálysértést, amely alapján a jogerős ítélet felülvizsgálatát kéri. Önmagában a jogerős ítélet jogszabálysértő jellegére való hivatkozás konkrét jogszabály konkrét rendelkezésének megjelölése nélkül nem teljesíti a Pp ának (2) bekezdésében foglaltakat. A Pp ának (1) bekezdése értelmében a Legfelsőbb Bíróság a jogi képviselő által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasítja, ha az nem felel meg a ának (2) bekezdésében foglaltaknak, vagy ha ennek megfelelő kiegészítése nem történt meg a Pp ának (1) bekezdése szerinti 60 napos határidőn belül. Tekintettel arra, hogy a jogi képviselővel eljáró alperes felülvizsgálati kérelmében nem jelölt meg konkrét jogszabálysértést, amely alapján a jogerős ítélet felülvizsgálható, a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet a Pp (1) bekezdése alapján hivatalból elutasította. A jelen végzés ellen a jogorvoslati lehetőségét a Pp a, a 233/A. -a, valamint a ának (1) bekezdés e) pontja zárja ki. (Kfv. IV /2010/2. szám) 4. A termékdíj-visszaigénylési jogosultság keletkezésének csak egy időpontja lehetséges. A jogosultság keletkezésének időpontja megegyezik a visszaigénylés megnyíltának időpontjával, ez pedig az adott negyedév leteltének az időpontja. A kormányrendelet a visszaigénylési kérelem benyújthatóságára szabályoz két lehetséges időpontot. [Alkalmazott jogszabályok: évi LXVI. tv. 17. (3) bekezdés; 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet 8. ; 10. ] Az elsőfokú hatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a február 20-án kelt határozatával a felperes által január 15-én kelt levelében a IV. negyedévre vonatkozóan előterjesztett egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíja visszaigénylésére irányuló kérelmét elutasította. A felperes fellebbezett a határozat ellen. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség alperes a április 9. napján kelt másod fokú határozatával az első fokú határozatot az indokolás megváltoztatásával helybenhagyta. A felperes keresetében az alperes határozatának felülvizsgálatát és az elsőfokú határozatra kiterjedő hatályon kívül helyezését, továbbá az elsőfokú hatóság új eljárásra kötelezését kérte. Egyetértett a felperes az alperesi határozatnak az alkalmazandó jogszabályra vonatkozó álláspontjával, azonban vitatta, hogy visszaigénylési jogosultsága IV. negyedévre december 31-én keletkezett volna. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 17. (3) bekezdéséből azt a következtetést vonta le, hogy a kötelezettnek akkor van joga a visszaigénylési kérelmet benyújtani, ha már befizette a termékdíjat, illetve a hasznosításra történő átadás-átvételt, vagy a hasznosítást igazolni tudja; a jogosultság a visszaigénylésre tehát e két feltétel teljesedésével nyílik meg. A felperes esetében az adott negyedévre október, november és december hónapokban a hasznosításra átadás megtörtént, azonban a környezetvédelmi termékdíj az APEH igazolása alapján november 20-án, december 20-án, illetőleg január 21-én volt esedékes, és lett befizetve. Mivel a kérelmet a környezetvédelmi termékdíjmentesség a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. (3) bekezdése alapján negyedévente lehet benyújtani, a legutolsó, január 21-i befizetés időpontjával nyílt meg tehát a felperesi álláspont szerint a IV. negyedévre vonatkozó termékdíj-visszaigénylés lehetősége. E számítással ugyanakkor a visszaigénylési kérelem benyújtásának legkésőbbi időpontja április 20. napja lett volna, így a felperes visszaigénylési kérelme határidőn belül került benyújtásra. A megyei bíróság a felperes keresetét részben alaposnak értékelte, és az alperes határozatát az első fokú határozatra is kiterjedő hatállyal hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú közigazgatási szervet új eljárásra kötelezte. Ítéletének indokolásában kifejtette, hogy a perben eldöntendő kérdés az volt, hogy a felperes a IV. negyedévére vo- IV

5 natkozóan kellő határidőben, vagy elkésetten nyújtotta-e be az egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíja visszaigénylése iránti kérelmét. Leszögezte a megyei bíróság, hogy a felek nem vitatták az alperes által alkalmazott jogszabály helytálló voltát, ennél fogva a Kormányrendelet 2008-ban hatályos szabályai alapján bírálta el a megyei bíróság is a felperes keresetét. Kifejtette a megyei bíróság, hogy a visszaigénylés megnyílta, illetőleg a jogosultság keletkezése más-más fogalom. A visszaigénylés lehetősége az adott negyedév végén kezdődik meg, és ezen eljárásjogi fogalommal szemben a jogosultság keletkezése közigazgatási anyagi jogi fogalom; a megyei bíróság e körben nagyobbrészt a felperesi álláspontot osztotta. A Kttv. 13. (3) bekezdése ugyanis valóban két jogosultsági feltételt (a hulladékká vált kenőolaj hasznosításra történő átadás-átvétele tényének igazolása, vagy a hasznosítás ténye, igazolása) kíván meg. Az értelmezés körében utalt a megyei bíróság a Kormányrendelet 8. (1) bekezdésére, valamint 10. (2) bekezdésére, mely előírások egyrészt a termékdíj igazolható módon való megfizetése megtörténtét, másrészt pedig azt írják elő, hogy a visszaigénylés alapja a tárgy-negyedévben hasznosításra átadott használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyisége. A megyei bíróság ezen jogszabály-helyekből két jogosultsági feltételre következtetett; szükséges tehát, hogy a befizetés miként a Kormányrendelet 8. (1) bekezdése előírja megtörténjen, valamint további feltétel, hogy a hasznosításra átadás (vagy a saját hasznosítás) is megvalósuljon. A Kormányrendelet 2008-ban hatályos 8. (2) és (3) bekezdése összevetésével a megyei bíróság azt a következtetést vonta le, hogy van egy objektív a jogosultság keletkezésétől számított egy éves határidő a visszaigénylési kérelem benyújtására. A felperes esetében nem volt kérdéses, hogy a IV. negyedévben megvalósult kenőolajak hasznosítására történt átadása, ugyanakkor a termékdíjak befizetése a vonatkozó APEH-igazolások szerint november 20-án, december 20-án és január 21-én történt meg. A megyei bíróság nézete szerint ez utóbbi tétel esetében úgyszintén nem vitatottan a január 15-én kelt visszaigénylésre figyelemmel, megjegyezve, hogy a kérelem is egy éven belül, január 19-én lett érkeztetve a felperes kérelme csak a előtt befizetett termékdíjak tekintetében késett el. Erre figyelemmel a jogerős a visszaigénylési kérelmet egészében elutasító határozat részben jogszabálysértő, ezért a megyei bíróság azt hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú közigazgatási szervet új eljárásra kötelezte. A megismételt eljárásra azt az iránymutatást adta, hogy a kérelemmel érintett befizetések közül a november 20-i és december 20-i befizetésekhez kapcsolódó visszaigénylési kérelem körében az alperesi határozat indokai fenntarthatók; ugyanakkor a harmadik, január 21-i termékdíj-befizetéshez kapcsolódó visszaigénylés teljesítendő a hatóság által. A perköltségről és a kereseti illetékről való rendelkezés tekintetében a megyei bíróság kifejtette, hogy a felperes formális pernyertes lett, ugyanakkor az ügy érdemében csak részben lett pernyertes. A felperes pernyertességének mértékét a megyei bíróság az alap nélkül, illetőleg alappal visszaigényelt befizetési összegek arányosításával 25%-os mértékben határozta meg. A felperes által visszaigényelt Ft termékdíjösszeget vette alapul, mint perértéket, a perköltség megfizetésére az alperest kötelezte a felperes javára, míg az adó jellegű kötelezettségre figyelemmel az általános szabályok szerint számította ki tételes illeték helyett a fizetendő illetéket, és a felperest a 75%-os mértékű pervesztességének megfelelő feljegyzett kereseti illeték megfizetésére kötelezte. Kötelezte továbbá az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül Ft perköltséget, továbbá a felperest arra, hogy fizessen meg az államnak Ft feljegyzett kereseti illetéket. A fennmaradó feljegyzett kereseti illetékről úgy rendelkezett, hogy azt az állam viseli. A jogerős ítélet ellen az alperes és a felperes is felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Az alperes felülvizsgálati kérelemben a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a felperes keresetének elutasítását, valamint a felperesnek az alperesi perköltség megfizetésére kötelezését kérte. Arra hivatkozott, hogy a jogerős ítélet sérti a Kttv. 17. (3) bekezdését, valamint a Kormányrendelet 8. (1), (2) és (3), továbbá 10. (1), (2) és (3) bekezdését. Egyetértett az alperes a megyei bíróság azon álláspontjával, miszerint a visszaigénylés megnyílta, illetőleg a jogosultság keletkezése más-más fogalom, azonban az alperes álláspontja szerint a jogosultság keletkezésének időpontja megegyezik a visszaigénylés megnyíltának időpontjával, ez pedig értelemszerűen az adott tárgy-negyedév leteltének időpontja. A megyei bíróság által is hivatkozott Ktv. 17. (3) bekezdése és a Kormányrendelet 8. (1) bekezdése azonban az alperes álláspontja szerint nem jogosultsági feltételeket, hanem a visszaigénylés feltételeit (illetve azok egy részét) fogalmazza meg. A termékdíj-visszaigénylési jogosultság keletkezésének csak egy időpontja lehetséges, a visszaigénylési kérelem benyújthatóságára határoz meg a Kormányrendelet két lehetséges időpontot, amelyek kezdési időpontját azonban a jogosultság keletkezéséhez köti. Ennek megfelelően a termékdíj befizetése nem termékdíj-visszaigénylésre való jogosultsági feltétel, hanem a termékdíj-visszaigénylési kérelem benyújthatóságának egyik legfontosabb feltétele. Az alperes megítélése szerint téves a megyei bíróság azon álláspontja, hogy a IV. negyedévi visszaigénylésből mintegy elkülönítfeti a december hónapra vonatkozó, január 21-én történt befizetést, ezért az ítélet nem felel meg a Kormányrendelet előírásainak; ezen előírásoktól eltérően az adott tárgy-negyedévet hónapokra bontva értelmezte, így téves és jogszabálysértő következtetésre jutott. Kifogásolta az alperes azt is, hogy a megyei bíróság arról rendelkezett, hogy Ft perköltséget fizessen meg a felperesnek. Ez az alperes véleménye szerint a 32/2003. (VIII.22.) IM-rendelet 3. (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással téves, mivel ezen jogszabályhely kifejezetten polgári perre vonatkozik, jelen eljárás azonban közigazgatási per; így ezen eljárások speciális jellege miatt a rendelet 3. (3) bekezdése lehet irányadó a perköltségre vonatkozóan. A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet részben V

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.794/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Credit Center 2000 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest., hivatkozási szám:

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 5. É V FOLYAM, 2009/2. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1108-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: engedély kiadása iránti kérelmet

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

e l ő k é s z í t ő i r a t o t

e l ő k é s z í t ő i r a t o t Tisztelt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! Alulírott Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület (székhelye: 8425 Lókút, Papod u. 38.., képviseli: Franz M. Krumenacker, született Mészáros Ferenc

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG részére Európa Tanács Strasbourg, Franciaország European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg-Cedex Fax: 00 33 3 88 41 27 30 az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1147-3/2012. Üi: Horeczky Veronika :+36 1 301 2928 e-mail: veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: Fellebbezés elbírálása

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás Fővárosi Ítélőtábla 2. Kf.28.083/2005/4. A Fővárosi Ítélőtábla a FITOPHARMA Gyógynövény és Élelmiszer Ellátó és Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen

Részletesebben

J"~ 1. " 0"0"'",.0.' .",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

J~ 1.  00',.0.' .,,, L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S ~.'-_. gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ~ J:=I~/.a{"" A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kf.27.0 12/2004/1 O.szám ~ J"~.",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. M.lktatós~'4' A~.:. E ciiéjcletck:.. jt:}..!:-~r.,[ol 1. " 0"0"'",.0.' Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:..

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.384/2004/30. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.384/2004/30. számú ítéletét hatályában fenntartja. MfvK.IV.10.010/2007/6.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Steiner Judit ügyvéd által képviselt felperesnek a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár alperes ellen fizetési meghagyás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.016/2013/3. A Fővárosi Tövényszék a dr. K. B. ügyvéd által képviselt MAX-IMMUN Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, ' Rippl Rónai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.040/2004/4.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a RÁBA Járműipari Holding Rt. (Győr) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) I.r. és a Kowaksz

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.191/2013/6. 2

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.191/2013/6. 2 2.K.30.191/2013/6. 2 elektronikus hírközlési szolgáltatásból eredő tartozás, ebből következően az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem korlátozható kizárólag telefonkészülék vételárából fennmaradó

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 24.K.30.516/2008/3. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd ( Budapest, ) által képviselt ( Budapest, ) felperesnek a dr. Pomázi Miklós jogtanácsos által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 6. ÉVFOLYAM, 2010/3. SZÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk: orszagos@zoldhatosag.hu

Részletesebben

OROSZ V. 2077 JúN 0 9.

OROSZ V. 2077 JúN 0 9. Fővárosi Bíróság 19.K.33.584/2010/8. OROSZ V. 2077 JúN 0 9. iícvvédí, R 0 D A A Magyar Köztársaság nevében! A bíróság a képviselt ~ i felperesnek a dr Orosz V. Sándor ügyvéd által képviselt Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG PEST MEGYEI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG 3.M.719/2001/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) által képviselt Z. Gy. felperesnek

Részletesebben

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Pfv. IV.20.688/2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k u t a t á s i e n g e d é l y t a d.

H A T Á R O Z A T. k u t a t á s i e n g e d é l y t a d. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Do já é dr. Hajzsel Kriszti a

Do já é dr. Hajzsel Kriszti a Az illetékekről szóló törvény bírósági eljárásokat érintő 2011. év végi kiegészítésének a bírói gyakorlatban felmerült kérdései Szerző: Do já é dr. Hajzsel Kriszti a 2013. augusztus Ebben a cikkben az

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság határozatát megsemmisíti

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság határozatát megsemmisíti MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/78-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: MBK/2873-12/2012. számú határozat

Részletesebben

MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő

MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő 1. KAMARAI NAP MAGYAR SZABADALMI ÜGYVIVŐI KAMARA 2014. 02. 03. DR. TÖRÖK FERENC szabadalmi ügyvivő 1 A jogeset alapjai A tárgyalt ügy elsőbbsége: 1985. 01. 24., így az 1969. évi II. törvény alapján folyt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.264/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás külföldön szerzett jövedelem, egészségügyi hozzájárulás Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 30.402/2007/3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Dr. Tatár Klára (...

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.28.845/2013/8. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Mórocz Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. I. A.) által képviselt Aqua-Plastech Kft. (Hajdúsámson) felperesnek - a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HASZNÁLT VAGY HULLADÉKKÁ VÁLT KENŐOLAJ HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉS ENGEDÉLYKÉRELEM

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő Úr! f9 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM POLITIKAI ÁLLAMTITKÁR Németh Szilárd úrnak országgyűlési képviselő Irorn6nysAm: gyúi Hlvatala k14%38%, PT/ 5 / (2006)

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 4. É V FOLYAM, 2008/5. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.025/2007/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a G-Publishing Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest hivatkozási szám: Vj-55/2005.)

Részletesebben

Tárgy: fellebbezés elbírálása

Tárgy: fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1348-2/2013. Bérces Tamás : (06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: fellebbezés elbírálása Revir Kft.

Részletesebben

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok által kért igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek Másodfokú eljárásban Első fokú Mezőgazdasági Szakigazgatási (talajvédelem, élelmiszerlánc felügyelet, vadászat, halászat, erdészet) Erdészeti hatóság Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.926/2013/2.szám A Fővárosi Törvényszék a Dr. Illés Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. I. T. ügyvéd) által képviselt Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás:

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Í t é l e t e t : Indoklás: Veszprémi Munkaügyi Bíróság 2.M. 570/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Veszprémi Munkaügyi Bíróság Dr. Kúthy Zoltán (ügyvéd címe) ügyvéd által képviselt felperes neve. (felperes címe) felperesnek

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében

Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében Dr. Szalma Mária Szerbia Legfelsőbb Kasszációs Bíróságának hatásköre az új polgári eljárásjogi jogszabályok tükrében I. A Szerb Köztársaság Bíróságokról szóló törvénye 1 értelmében az ország legfelsőbb

Részletesebben

A le nem rótt kereseti- és felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

A le nem rótt kereseti- és felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli. Kfv.III.37.264/2008/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr.sasvári Róbert ügyvéd által képviselt G. Környezetvédelmi Egyesülete felperesnek a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter alperes

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001 Szolnok,

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Megyei Területi Választási Bizottság 120/2014. (IX. 22.) számú TVB határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla a Megyei Területi Választási Bizottság 120/2014. (IX. 22.) számú TVB határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 11.Pk.50.027/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla a kérelmező jogi képviselője (címe) által képviselt kérelmező neve (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság (1052

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Miskolci Munkaügyi Bíróság 9.M.484/1998/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőrszakszervezet (Budapest, VI. Ötvös u. 7., Ügyintéző: dr. Szöllősi Tibor jogi képviselő 1077 Budapest, Király

Részletesebben

Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása

Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása Egy főváros körüli gyorsforgalmi út gondolatát először dr. Vásárhelyi Boldizsár, a budapesti Műegyetem egykori professzora fogalmazta meg, ő vázolta fel az általa javasolt nyomvonalat - Budapesttől a mainál

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.014/2005/3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla TERMÉKMIX Marketing és Reklám Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács (Budapest)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20.K. 33.783/2006/18. 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a személyesen eljáró dr. Budapest, emelet 2. szám alatti lakos felperesnek a dr. Balogh Edina által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv elleni fellebbezés elbírálása

Tárgy: kutatási műszaki üzemi terv elleni fellebbezés elbírálása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/676-3/2012. Üi: Veres Imre : (+361) 301-2930 : (+361) 301-2928 E-mail: imre.veres@mbfh.hu Tárgy: kutatási műszaki

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. október 14. 2015. 20. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3195/2015. (X. 14.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1384 3196/2015. (X.

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2

MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 Dr. Markó József: 1 MŰHIBA AZ IPARJOGVÉDELMI ÜGYFÉL-KÉPVISELETI GYAKORLATBAN 2 ( E G Y J O G E S E T T A N U L S Á G A I ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.45.984/2013/2.

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.45.984/2013/2. A bíróság dr. K. T. és dr. M.-B. Gy. ügyvéd által képvisel Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyrt (Budapest) I, r. kérelmezőnek és Libri Könyvkereskedelmi Kft. (Budapest) II. r. kérelmezőnek dr.

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben