ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója"

Átírás

1 6. ÉVFOLYAM, 2010/5 6. SZÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: -címünk: A ökológiai, környezettechnológiai és környezetstratégiai szaklap melléklete I. Bírósági határozatok 1. A geotermikus energia kutatása mint bányászati tevékenységre kizárólagos kutatási jog adományozható [Alkalmazott jogszabályok: évi XLVIII. tv. 22., 22/B. ; 203/1998. (XII. 19.) Korm.r. 6. ] A felperes április 29-én B. területre geotermikus energiára vonatkozó kutatási jog adományozását kérte. Az elsőfokú hatóságként eljáró bányakapitányság a kérelmet határozatában elutasította, mivel álláspontja szerint kutatásijogadomány geotermikus energia kutatására a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 22. (1) bekezdésére figyelemmel nem adható ki. Az engedély kiadásának akadályát képezte az a körülmény is, hogy a felperes a kérelme alapján felszín alatti vízkitermelésével járó kutatást kíván végezni; ez azonban a Bt. 1. (5) bekezdése szerint nem tartozik a törvény hatálya alá. A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes december 9-én kelt határozatában az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az alperesi határozat szerint a geotermikus energia kutatásának engedélyezésére a földtani kutatás engedélyezésének szabályait kell megfelelően alkalmazni, a Bt. 22/B. (1) bekezdése alapján. A földtani kutatásra vonatkozó szabályok a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6. (9) bekezdése tartalmazza, mely a 6. (1) (3) bekezdéseiben foglaltakra utal. E rendelkezések megfelelő alkalmazása alapján az alperes arra az álláspontra helyezkedett, hogy geotermikus kutatásra az ásványi nyersanyagok kutatásához hasonló kizárólagos kutatási jog nem adományozható, mert a geotermikus energia nem minősül ásványi nyersanyagnak. Az alperesi határozat felülvizsgálata iránt előterjesztett felperesi kereset szerint a bányafelügyeleti eljárásban mind első-, mind másodfokon jogszabálysértően utasították el geotermikus energia kutatási jog adományozására irányuló kérelmét, mert a jog adományozása és a kutatás engedélyezése a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján tartamilag azonos, az adományozáshoz külön jogszabályi feltétel nem tartozik. Az eljárt megyei bíróság ítéletében megállapította, hogy a felperes keresete alapos, ezért az alperes határozatát az első fokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte, és az első fokú közigazgatási szervet új eljárásra kötelezte. Indokokolásban rámutatott, hogy a geotermikus energia kutatása területén kizárólagos jogot biztosító kutatási engedély kiadására a Bt. és a Vhr. lehetőséget biztosít. A bíróság a felperes jogi álláspontját osztva úgy találta, hogy a jogi szabályozás megfelelő alkalmazása a perbeli esetben azt jelenti, hogy a kutatási jog adományozására vonatkozó szabályok alapján kell az engedélyt a geotermikus energia ku- tatására megadni, tekintettel arra, hogy az adomány is hatósági engedélynek minősül, így az elnevezésétől függetlenül azonos közigazgatási jogi aktusról van szó. A bíróság megállapította, hogy a Bt. szabályai alapján a geometrikus energia valóban nem minősül ásványi nyersanyagnak, ugyanakkor a Bt. 22. (a kutatási jog adományozására vonatkozó szabályok) a geotermikus energia kutatása körében való alkalmazását a Vhr. 6. (9) bekezdése megteremti. A 6. (9) bekezdésben hivatkozott Vhr. 6. (1) (3) bekezdésének megfelelő alkalmazása az jelenti, hogy az ásványi nyersanyag helyett értelemszerűen geotermikus energia, az adományoz helyett az engedélyez kifejezést kell érteni. A bíróság szerint a geotermikus energia kutatási jogáról is hatósági határozatban kellett volna az alperesnek, illetve az elsőfokú hatóságnak rendelkeznie, kivéve, ha ez a tevékenység a felszín alatti vizek felszínre hozatalát érinti, mert ez esetben a Bt. 5. (1) bekezdés g) pontja alapján nem tartozik a törvény hatálya alá. Az új eljárásra nézve a bíróság előírta, hogy a kutatási jogot magában foglaló engedély csak akkor tagadható meg, ha az új eljárásban a kérelem teljesítése a Bt. rendelkezéseit sértené a felszín alatti vizek kitermelésével kapcsolatban. A jogerős ítélettel szemben az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérve annak hatályon kívül helyezését, és helyette a jogszabályoknak megfelelő új a felperes keresetét elutasító határozat meghozatalát. Az alperes rámutatott, hogy a Bt. értelmező rendelkezései alapján a geotermikus energia nem tekinthető ásványi nyersanyagnak, így az alperes szerint az ásványi nyersanyagok kutatására vonatkozó kizárólagos kutatási jog sem adományozható a geotermikus energia kutatására. A Bt. 22/B. (1) bekezdése értelmében a geotermikus energia kutatásának engedélyezésére, és a kutatás hatósági felügyeletére a földtani kutatás engedélyezésének és a hatósági felügyeletnek a szabályai alkalmazandók. A Vhr. 6. (9) bekezdése alapján a földtani szerkezetek megismerésére irányuló kutatás (azaz a földtani kutatás) engedélyezésére a Vhr. 6. (1) (3) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. Az alperes szerint a támadott jogerős ítélet a Bt. 22. (1) bekezdését, 22/B. (1) bekezdését, a Vhr. 6. (9) bekezdésében foglaltakat, valamint a Pp (1) bekezdésében foglaltakat sérti. A jogerős ítélet indokolásában kifejtettek az alperes értelmezésében azt jelentik, hogy egy alacsonyabb szintű jogszabály (Vhr.) rendelkezésének utaló szabálya alapján kerülne sor a törvényben meghatározott kutatási jog adományozására, azaz a kizárólagos jogszerzésre. A geotermikus energia kutatására alkalmazandó, a földtani kutatásra vonatkozó törvényi szabályok nem teszik lehetővé a kizárólagos jogot jelentő kutatási jog adományozását, ezáltal kizárólagos jogszerzést sem tesznek lehetővé. Mivel a felperes kizárólagos jogot kért a teljes kutatásra és az erre vonatkozó I

2 jogadományozás iránti kérelmet utasította el az elsőfokú hatóság és az alperes, az e határozatokat hatályon kívül helyező jogerős ítélet sérti a megjelölt jogszabályi rendelkezéseket. A felperes ellenkérelmében a felülvizsgálati kérelem elutasítását kérte, rámutatva, hogy az abban megjelölt jogszabályi rendelkezéseket a jogerős ítélet nem sérti. A felperes szerint az eljárt megyei bíróság a Bt. és a Vhr. rendelkezéseit megfelelő tartalommal értelmezte, és helyes következtetésre jutott akkor, amikor megállapította, hogy a felperesnek a vízkitermeléssel nem járó, geometrikus energia kutatására vonatkozó jogadományozási kérelmét jogszerűtlenül utasította el első-, illetve másodfokon az eljárt bányászati hatóság. Állította felperes, hogy a bíróság a per során helytállóan feltárt tényállásból, az irányadó jogszabályi rendelkezések okszerű mérlegelésével jogszerű következtetésre jutott; ezáltal a jogerős ítélet hozatalával nem sértette meg a Pp (1) bekezdésében foglaltakat. A felülvizsgálati kérelem nem alapos. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint az eljárt megyei bíróság helyesen állapította meg a tényállást, és az egyes tényállási elemekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések helyes értelmezésével hozta meg határozatát. A perben eldöntendő alapvető jogkérdés az volt, hogy a geotermikus energia kutatására vonatkozó hatósági engedély, illetve a kutatási jog adományozására vonatkozó hatósági engedély mennyiben esnek egybe, illetve mennyiben azonos tartalmúak. E jogkérdés eldöntésénél a Legfelsőbb Bíróság a Bt. több, a közigazgatási határozatok meghozatala idején hatályban volt rendelkezését is áttekintette. A Bt. 1. (1) bekezdés h) pontja szerint a törvény hatálya alá tartozik a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti víz termelésével együtt nem járó kutatása, és kinyerése. Az 1. (5) bekezdés a) pontja alapján nem tartozik e törvény hatálya alá a geotermikus energiát hordozó, felszín alatti vizek kutatása és kitermelése. Az 5. (1) bekezdés g) pontja értelmében a bányafelügyelet engedélyezi a geotermikus energia kutatását, amennyiben az nem érinti felszín alatti vizek felszínre hozatalát. A Bt a rendelkezik a kutatás engedélyezéséről, rögzítve, hogy meghatározott ásványi nyersanyag kutatására zárt területen koncesszió keretében a miniszter a koncessziós szerződésben, nyílt területen a bányafelügyelet kutatási jogot adományoz. A Bt. 22. (2) bekezdés első fordulata értelmében a kutatási jog a kutatási területen a bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad. A Bt. 22/B. (1) bekezdése valóban úgy rendelkezik, hogy a geotermikus energia kutatásának engedélyezése és a kutatási hatósági felügyeletére a földtani kutatás engedélyezésének és hatósági felügyeletének szabályait kell megfelelően alkalmazni. A törvény értelmező rendelkezései áttekintése alapján a következő állapítható meg. A pontja szerint földtani kutatás: a földkéreg anyagi, szerkezeti és fejlődéstörténeti sajátosságainak megismerésére irányuló műszaki-tudományos tevékenység, kivéve a védett, és védelemre érdemes természeti értékek kutatása. A 17. pont szerint a kutatás: olyan földtani, geológiai, geofizikai, geokémiai és mérnöki módszerekkel végzett bányászati tevékenység, melynek célja az ásványi nyersanyag lelőhelyének felfedezése, a felfedezett ásványi nyersanyag-lelőhely lehatárolása, mennyiségi, minőségi megismerése, továbbá a földtani szerkezetek megismerése, a szénhidrogén föld alatti tárolására való alkalmasság szempontjából. A két rendelkezés egybevetéséből megállapítható, hogy a földtani kutatás megismerésre irányuló műszaki-tudományos tevékenység, a kutatás viszont bányászati tevékenység. A pont f) alpontja alapján bányászati tevékenységnek minősül a felszín alatti víz kutatásával és kitermelésével nem járó geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása. E törvényi rendelkezések egybevetése alapján megállapítható, hogy az alperesi határozat meghozatalakor hatályban volt szabályok szerint a geotermikus energia kutatása bányászati tevékenységnek minősült; ezért a földtani kutatás engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó utalás (Bt. 22/B. ) a Legfelsőbb Bíróság szerint eljárási természetű rendelkezés. Az engedélyezés és a felügyelet eljárási szabályaira nézve kell a földtani kutatásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni, mivel azonban a geotermikus energia kutatása bányászati tevékenységnek minősül, egyebekben tartalmilag a kutatás engedélyezésére vonatkozó Bt. 22. rendelkezései az irányadók. Így a Vhr. 6. (9) bekezdésében hivatkozott 6. (1) (3) bekezdés egyértelműen a kutatási jog adományozásáról, illetve annak bányakapitánysági határozatban való megítéléséről rendelkezik egyértelműen arra utalnak, hogy a geotermikus energia kutatására vonatkozó jog kutatásijog-adományozásnak tekintendő; a kutatásijog-adományozás szabályai pedig a Bt. 22. (1), illetve (2) bekezdésében találhatók. Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság úgy látta, hogy az eljárt megyei bíróság helyesen döntött az alperesi határozat első fokú határozatra is kiterjedő hatályon kívül helyezéséről, mert az alperesnek, illetve az elsőfokú hatóságnak a kutatásijogadományozás iránti kérelmet a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján nem állt jogában elutasítani. Mivel a felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabályi rendelkezéseket az eljárt megyei bíróság jogerős ítélete a fent kifejtettek szerint nem sértette meg, a Legfelsőbb Bíróság azt a Pp (3) bekezdése alapján hatályban fenntartotta. (Legf. Bír. Kfv. IV /2009.) 2. Nádaratás, elöregedett nádas égetésének engedélyezése során a hatóság csakis és kizárólag a természetvédelmi érdekeket vizsgálhatja, és csakis azokra figyelemmel hozhatja meg döntését. A jogszabályok értelmében nem tartozik a természetvédelmi hatóság vizsgálódási körébe az, hogy a tevékenység hatósági engedélyezését követően ténylegesen lesz-e lehetősége az alperesi beavatkozónak az engedélyezett tevékenység folytatására. [Alkotmány 9. ; 13. ; 120/1999. (VIII. 6.) Korm.r.; évi LVII. tv. 14. (7) bek.] Az elsőfokú hatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) október 18. napján kelt határozatával a határozat rendelkező részében megjelölt ingatlanok területére nádaratásra, elöregedett nádas égetésére természetvédelmi engedélyt adott, továbbá a fokozottan védett természeti területekre törté- II

3 nő belépést ebből a célból engedélyezte az alperesi beavatkozó részére. A határozat kikötései között rögzítette, hogy a határozat nem helyettesíti az egyéb jogszabályban előírt engedélyek, bejelentések és hozzájárulások meglétét. A felperes aki a határozat rendelkező részében megjelölt ingatlanok egy részének a vagyonkezelője megfellebbezte az elsőfokú határozatot. Az alperesi hatóság az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség március 31. napján kelt határozatával az első fokú határozatot helybenhagyta. Az alperes egyetértve az elsőfokú hatóság határozatával a felperes fellebbezésével kapcsolatban arra az álláspontra helyezkedett, hogy az elsőfokú hatóságnak csak azt kellett vizsgálnia, hogy az engedélyezni kért tevékenység a természetvédelmi érdekek mentén végezhető-e, az adott ingatlanok használatával, birtoklásával kapcsolatos jogvita nem a hatóság által eldönthető kérdések közé tartozik. A felperes keresete folytán eljárt illetékes megyei bíróság a felperes keresetét elutasította. A jogerős ítélet indokolása leszögezte, hogy a tevékenység engedélyezése során a hatóság csakis és kizárólag a természetvédelmi érdekeket vizsgálhatta, és csak azokra figyelemmel hozhatta meg döntését. A jogszabályok értelmében nem tartozik természetvédelmi hatóság vizsgálódási körébe az, hogy a tevékenység hatósági engedélyezését követően ténylegesen lesz-e lehetősége az alperesi beavatkozónak az engedélyezett tevékenység végzésére vagy folytatására, tevékenységének esetleg szerződéses vagy jogszabályi egyéb feltételei fennállnak-e. Az ítélet megjegyezte, hogy a periratokból megállapítható volt, hogy a felperes és az alperesi beavatkozó között valóban szerződéses feszültség áll fenn, amelynek feloldását ugyan bírósági úton a felperes kezdeményezte, azonban az nem vezetett eredményre. Ez azonban olyan jellegű problémakör, amelyet a bíróság a jelen per keretei között értékelni nem tudott. A felperes felülvizsgálati kérelmében kérte az ítéletnek a hatósági határozatokra kiterjedő hatályon kívül helyezését. Előadta, hogy a jogerős ítélet azon álláspontja, miszerint a Magyar Köztársaság Alkotmányára és a Polgári Törvénykönyvre hatósági ügyben nem lehet hivatkozni, nem elfogadható. Még azokban az esetekben is, amikor az alperesi beavatkozónak használati joga van bejegyezve az adott ingatlanra, még ott is szükséges a tulajdonos vagy a vagyonkezelő hozzájárulásának megkérése, ahol pedig semmiféle bejegyzett joga nincs, ott nem kaphat semmilyen engedélyt. Hangsúlyozta, hogy az érintett huszonöt helyrajzi szám tekintetében tulajdonosi, illetve vagyonkezelői hozzájárulás hiányában nem lehetett volna nádaratási engedélyt kiadni, másrészt melyre az alperesi beavatkozónak használati joga van bejegyezve szükséges lett volna a munkák megkezdéséhez a tulajdonos, illetőleg a vagyonkezelő nyilatkozata. Ez utóbbi kérdéskör tekintetében a hatósági határozatokat a felperes nem támadta. Megítélése szerint az ügyben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni, köztük annak alapelvi rendelkezéseit. A Ket ában foglalt tényállás-tisztázási kötelezettségét a hatóságnak teljesítenie kellett volna, az Alkotmány 9. (1) bekezdése alapján a köztulajdont és a magántulajdont, illetve a 13. értelmében a tulajdonhoz való jogot védelemben kellett volna részesíteni, és nemcsak a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezdéseit kellett volna alkalmazni. Előadta, hogy a korábbi engedélyezési eljárásokban a hatóság kikötése között szerepelt, hogy a nádaratás megkezdése előtt be kell szerezni a vagyonkezelői hozzájárulást, és volt olyan határozat, amelynek az érintett ingatlanok vonatkozásában azokban az esetekben, amikor nem volt használati joga bejegyezve az alperesi beavatkozónak a határozat megtiltotta a nádaratást. Veszélyezteti a jogbiztonságot, ha a hatóság döntései ellentmondásosok és több tekintetben jogellenesek. Hivatkozott a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 14. (7) bekezdésére is, melynek folytán a felperesnek, mint vagyonkezelőnek kell az érintett ingatlanokon a vízminőség-védelmi nádgazdálkodásról gondoskodni. Az alperesi beavatkozó felülvizsgálati ellenkérelmében kérte a jogerős ítélet hatályban fenntartását, részletesen kifejtve, hogy az érintett ingatlanokon használati joga áll fenn. Álláspontja szerint a Legfelsőbb Bíróság egy korábbi ítéletéből kitűnik, hogy az alperesi beavatkozó használati joga a F. tavi összes nádas területére fennáll. A felperes felülvizsgálati kérelme nem alapos az alábbi indokok alapján. A Legfelsőbb Bíróság teljes mértékben egyetértett a jogerős ítéletet hozó bírósággal, az ítélet indoklása mindenben helytálló volt. A felperes felülvizsgálati kérelmében nem jelölt meg olyan jogszabályt, amelyből azt lehet következni, hogy a hatóságnak a határozat meghozatalához az érintett ingatlanok vagyonkezelőjének hozzájárulását kellett volna kérnie, és ettől függően kellett volna döntenie. Mindez nem jelenti azt, hogy a nádaratásra kiadott természetvédelmi engedély az érintett ingatlanokra vonatkozó használati jog fennállása hiányában lehetővé tenné a tényleges tevékenység végzését. A Legfelsőbb Bíróság egyetértett abban a felperessel, hogy a közigazgatási eljárásban és a közigazgatási perben hivatkozni lehet mind az Alkotmányra, mind a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályaira, azonban az adott hatósági ügyben, vagy közigazgatási perben ennek csak akkor van jelentősége, ha a hivatkozás releváns. Mivel a használat kérdése nem tartozott azon körülmények közé, melyeket a természetvédelmi engedély kiadása során alkalmazni kell, és a tevékenység végzéséhez a természetvédelmi engedély kiadása mellett az egyéb jogszabályi feltételeknek is teljesülnie kell, ahogy ez az első fokú határozat kikötésében is szerepel, ezért nem sérült a Ket a és alapelvei sem. Ugyanígy a Vtv ának (7) bekezdésével sem áll ellentmondásban a hatóság határozata, hiszen a határozatból nem kö- III

4 vetkezik, hogy az alperesi beavatkozó önmagában a természetvédelmi engedély alapján az érintett ingatlanokon nádgazdálkodást folytathatna. A felperes nem támasztotta alá, hogy az általa ellentétesnek vélt más hatósági határozatok tekintetében miért az ellentétes határozatokat vélte jogszerűnek és a jelen perben támadott határozatot jogellenesnek. A Legfelsőbb Bíróság e körben utal az 1/2002. közigazgatási jogegységi határozat 2. pontjára, amely szerint a hatóság korábbi téves jogértelmezésen alapuló gyakorlata nem teszi a perben felülvizsgálni kért határozatot jogszabálysértővé. Minderre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 275. (3) bekezdése alapján a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. [Kft. III /2009/7. szám] 3. A Legfelsőbb Bíróság a jogi képviselő által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasítja, ha az nem felel meg a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) ának (2) bekezdésében foglaltaknak. Önmagában a jogerős ítélet jogszabálysértő jellegére való hivatkozás konkrét jogszabály konkrét rendelkezésének megjelölése nélkül nem teljesíti a Pp ának (2) bekezdésében foglaltakat. A Legfelsőbb Bíróság az alperes felülvizsgálati kérelmét végzéssel hivatalból elutasította. Az illetékes megyei bíróság ítéletével az alperes határozatát az elsőfokon eljárt környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség határozatára is kiterjedően hatályon kívül helyezte. A jogerős ítélet ellen a jogi képviselővel eljáró alperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, azonban a kérelmében nem jelölte meg konkrétan, hogy a jogerős ítélet mely jogszabályhelyet sértette meg. A Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) ának (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem előterjesztőjének meg kell jelölnie azt a jogszabálysértést, amely alapján a jogerős ítélet felülvizsgálatát kéri. Önmagában a jogerős ítélet jogszabálysértő jellegére való hivatkozás konkrét jogszabály konkrét rendelkezésének megjelölése nélkül nem teljesíti a Pp ának (2) bekezdésében foglaltakat. A Pp ának (1) bekezdése értelmében a Legfelsőbb Bíróság a jogi képviselő által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasítja, ha az nem felel meg a ának (2) bekezdésében foglaltaknak, vagy ha ennek megfelelő kiegészítése nem történt meg a Pp ának (1) bekezdése szerinti 60 napos határidőn belül. Tekintettel arra, hogy a jogi képviselővel eljáró alperes felülvizsgálati kérelmében nem jelölt meg konkrét jogszabálysértést, amely alapján a jogerős ítélet felülvizsgálható, a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet a Pp (1) bekezdése alapján hivatalból elutasította. A jelen végzés ellen a jogorvoslati lehetőségét a Pp a, a 233/A. -a, valamint a ának (1) bekezdés e) pontja zárja ki. (Kfv. IV /2010/2. szám) 4. A termékdíj-visszaigénylési jogosultság keletkezésének csak egy időpontja lehetséges. A jogosultság keletkezésének időpontja megegyezik a visszaigénylés megnyíltának időpontjával, ez pedig az adott negyedév leteltének az időpontja. A kormányrendelet a visszaigénylési kérelem benyújthatóságára szabályoz két lehetséges időpontot. [Alkalmazott jogszabályok: évi LXVI. tv. 17. (3) bekezdés; 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet 8. ; 10. ] Az elsőfokú hatóságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a február 20-án kelt határozatával a felperes által január 15-én kelt levelében a IV. negyedévre vonatkozóan előterjesztett egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíja visszaigénylésére irányuló kérelmét elutasította. A felperes fellebbezett a határozat ellen. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség alperes a április 9. napján kelt másod fokú határozatával az első fokú határozatot az indokolás megváltoztatásával helybenhagyta. A felperes keresetében az alperes határozatának felülvizsgálatát és az elsőfokú határozatra kiterjedő hatályon kívül helyezését, továbbá az elsőfokú hatóság új eljárásra kötelezését kérte. Egyetértett a felperes az alperesi határozatnak az alkalmazandó jogszabályra vonatkozó álláspontjával, azonban vitatta, hogy visszaigénylési jogosultsága IV. negyedévre december 31-én keletkezett volna. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 17. (3) bekezdéséből azt a következtetést vonta le, hogy a kötelezettnek akkor van joga a visszaigénylési kérelmet benyújtani, ha már befizette a termékdíjat, illetve a hasznosításra történő átadás-átvételt, vagy a hasznosítást igazolni tudja; a jogosultság a visszaigénylésre tehát e két feltétel teljesedésével nyílik meg. A felperes esetében az adott negyedévre október, november és december hónapokban a hasznosításra átadás megtörtént, azonban a környezetvédelmi termékdíj az APEH igazolása alapján november 20-án, december 20-án, illetőleg január 21-én volt esedékes, és lett befizetve. Mivel a kérelmet a környezetvédelmi termékdíjmentesség a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. (3) bekezdése alapján negyedévente lehet benyújtani, a legutolsó, január 21-i befizetés időpontjával nyílt meg tehát a felperesi álláspont szerint a IV. negyedévre vonatkozó termékdíj-visszaigénylés lehetősége. E számítással ugyanakkor a visszaigénylési kérelem benyújtásának legkésőbbi időpontja április 20. napja lett volna, így a felperes visszaigénylési kérelme határidőn belül került benyújtásra. A megyei bíróság a felperes keresetét részben alaposnak értékelte, és az alperes határozatát az első fokú határozatra is kiterjedő hatállyal hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú közigazgatási szervet új eljárásra kötelezte. Ítéletének indokolásában kifejtette, hogy a perben eldöntendő kérdés az volt, hogy a felperes a IV. negyedévére vo- IV

5 natkozóan kellő határidőben, vagy elkésetten nyújtotta-e be az egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíja visszaigénylése iránti kérelmét. Leszögezte a megyei bíróság, hogy a felek nem vitatták az alperes által alkalmazott jogszabály helytálló voltát, ennél fogva a Kormányrendelet 2008-ban hatályos szabályai alapján bírálta el a megyei bíróság is a felperes keresetét. Kifejtette a megyei bíróság, hogy a visszaigénylés megnyílta, illetőleg a jogosultság keletkezése más-más fogalom. A visszaigénylés lehetősége az adott negyedév végén kezdődik meg, és ezen eljárásjogi fogalommal szemben a jogosultság keletkezése közigazgatási anyagi jogi fogalom; a megyei bíróság e körben nagyobbrészt a felperesi álláspontot osztotta. A Kttv. 13. (3) bekezdése ugyanis valóban két jogosultsági feltételt (a hulladékká vált kenőolaj hasznosításra történő átadás-átvétele tényének igazolása, vagy a hasznosítás ténye, igazolása) kíván meg. Az értelmezés körében utalt a megyei bíróság a Kormányrendelet 8. (1) bekezdésére, valamint 10. (2) bekezdésére, mely előírások egyrészt a termékdíj igazolható módon való megfizetése megtörténtét, másrészt pedig azt írják elő, hogy a visszaigénylés alapja a tárgy-negyedévben hasznosításra átadott használt vagy hulladékká vált kenőolaj mennyisége. A megyei bíróság ezen jogszabály-helyekből két jogosultsági feltételre következtetett; szükséges tehát, hogy a befizetés miként a Kormányrendelet 8. (1) bekezdése előírja megtörténjen, valamint további feltétel, hogy a hasznosításra átadás (vagy a saját hasznosítás) is megvalósuljon. A Kormányrendelet 2008-ban hatályos 8. (2) és (3) bekezdése összevetésével a megyei bíróság azt a következtetést vonta le, hogy van egy objektív a jogosultság keletkezésétől számított egy éves határidő a visszaigénylési kérelem benyújtására. A felperes esetében nem volt kérdéses, hogy a IV. negyedévben megvalósult kenőolajak hasznosítására történt átadása, ugyanakkor a termékdíjak befizetése a vonatkozó APEH-igazolások szerint november 20-án, december 20-án és január 21-én történt meg. A megyei bíróság nézete szerint ez utóbbi tétel esetében úgyszintén nem vitatottan a január 15-én kelt visszaigénylésre figyelemmel, megjegyezve, hogy a kérelem is egy éven belül, január 19-én lett érkeztetve a felperes kérelme csak a előtt befizetett termékdíjak tekintetében késett el. Erre figyelemmel a jogerős a visszaigénylési kérelmet egészében elutasító határozat részben jogszabálysértő, ezért a megyei bíróság azt hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú közigazgatási szervet új eljárásra kötelezte. A megismételt eljárásra azt az iránymutatást adta, hogy a kérelemmel érintett befizetések közül a november 20-i és december 20-i befizetésekhez kapcsolódó visszaigénylési kérelem körében az alperesi határozat indokai fenntarthatók; ugyanakkor a harmadik, január 21-i termékdíj-befizetéshez kapcsolódó visszaigénylés teljesítendő a hatóság által. A perköltségről és a kereseti illetékről való rendelkezés tekintetében a megyei bíróság kifejtette, hogy a felperes formális pernyertes lett, ugyanakkor az ügy érdemében csak részben lett pernyertes. A felperes pernyertességének mértékét a megyei bíróság az alap nélkül, illetőleg alappal visszaigényelt befizetési összegek arányosításával 25%-os mértékben határozta meg. A felperes által visszaigényelt Ft termékdíjösszeget vette alapul, mint perértéket, a perköltség megfizetésére az alperest kötelezte a felperes javára, míg az adó jellegű kötelezettségre figyelemmel az általános szabályok szerint számította ki tételes illeték helyett a fizetendő illetéket, és a felperest a 75%-os mértékű pervesztességének megfelelő feljegyzett kereseti illeték megfizetésére kötelezte. Kötelezte továbbá az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül Ft perköltséget, továbbá a felperest arra, hogy fizessen meg az államnak Ft feljegyzett kereseti illetéket. A fennmaradó feljegyzett kereseti illetékről úgy rendelkezett, hogy azt az állam viseli. A jogerős ítélet ellen az alperes és a felperes is felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Az alperes felülvizsgálati kérelemben a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a felperes keresetének elutasítását, valamint a felperesnek az alperesi perköltség megfizetésére kötelezését kérte. Arra hivatkozott, hogy a jogerős ítélet sérti a Kttv. 17. (3) bekezdését, valamint a Kormányrendelet 8. (1), (2) és (3), továbbá 10. (1), (2) és (3) bekezdését. Egyetértett az alperes a megyei bíróság azon álláspontjával, miszerint a visszaigénylés megnyílta, illetőleg a jogosultság keletkezése más-más fogalom, azonban az alperes álláspontja szerint a jogosultság keletkezésének időpontja megegyezik a visszaigénylés megnyíltának időpontjával, ez pedig értelemszerűen az adott tárgy-negyedév leteltének időpontja. A megyei bíróság által is hivatkozott Ktv. 17. (3) bekezdése és a Kormányrendelet 8. (1) bekezdése azonban az alperes álláspontja szerint nem jogosultsági feltételeket, hanem a visszaigénylés feltételeit (illetve azok egy részét) fogalmazza meg. A termékdíj-visszaigénylési jogosultság keletkezésének csak egy időpontja lehetséges, a visszaigénylési kérelem benyújthatóságára határoz meg a Kormányrendelet két lehetséges időpontot, amelyek kezdési időpontját azonban a jogosultság keletkezéséhez köti. Ennek megfelelően a termékdíj befizetése nem termékdíj-visszaigénylésre való jogosultsági feltétel, hanem a termékdíj-visszaigénylési kérelem benyújthatóságának egyik legfontosabb feltétele. Az alperes megítélése szerint téves a megyei bíróság azon álláspontja, hogy a IV. negyedévi visszaigénylésből mintegy elkülönítfeti a december hónapra vonatkozó, január 21-én történt befizetést, ezért az ítélet nem felel meg a Kormányrendelet előírásainak; ezen előírásoktól eltérően az adott tárgy-negyedévet hónapokra bontva értelmezte, így téves és jogszabálysértő következtetésre jutott. Kifogásolta az alperes azt is, hogy a megyei bíróság arról rendelkezett, hogy Ft perköltséget fizessen meg a felperesnek. Ez az alperes véleménye szerint a 32/2003. (VIII.22.) IM-rendelet 3. (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással téves, mivel ezen jogszabályhely kifejezetten polgári perre vonatkozik, jelen eljárás azonban közigazgatási per; így ezen eljárások speciális jellege miatt a rendelet 3. (3) bekezdése lehet irányadó a perköltségre vonatkozóan. A felperes felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet részben V

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.537/2012/5.szám A Kúria a Cseri Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Lengyel u. 11/A., ügyintéző ügyvéd: dr. Cseri András) által képviselt R. I. felperesnek a Paksiné

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.38.164/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 5. É V FOLYAM, 2009/2. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.057/2013/13.szám A Kúria a F. P. elnök által képviselt F. D. V. Egyesület I.r., Kajtár Takács Hegymegi- Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest,

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.794/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Credit Center 2000 Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest., hivatkozási szám:

Részletesebben

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.215..(1) bekezdés, 228. (3) bekezdés Az ingatlan tehermentesítésének a jelzálogjog által biztosított szerződéses kötelezettségek teljesítésének és a jelzálogjog töröltetésének eladó általi vállalása nem tekinthető sem lehetetlen feltételnek,

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III. 37. 965/2009/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a dr. Pataki András ügyvéd által

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1108-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: engedély kiadása iránti kérelmet

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG részére Európa Tanács Strasbourg, Franciaország European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg-Cedex Fax: 00 33 3 88 41 27 30 az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Részletesebben

Könyvek

Könyvek EH 2016.10.K29 A bejegyzési kérelmet benyújtó ügyvéd nem minősül az 1997. évi CXLI. tv. 26. (7) bekezdése szerinti jogosultnak. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet kötelező,

Részletesebben

e l ő k é s z í t ő i r a t o t

e l ő k é s z í t ő i r a t o t Tisztelt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! Alulírott Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület (székhelye: 8425 Lókút, Papod u. 38.., képviseli: Franz M. Krumenacker, született Mészáros Ferenc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete

Győri Törvényszék 2.Kf /2015/4. számú ítélete Győri Törvényszék 2.Kf.20.098/2015/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e Az ügy száma: Kfv.I.35.076/2016/4. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság í t é l e t e A tanács tagjai:. Hajnal Péter tanácselnök és előadó bíró, Dr. Heinemann Csilla bíró, Huszárné dr. Oláh Éva bíró A

Részletesebben

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György

BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN. dr. Koltai György BIZONYÍTÁS A KÖZIGAZGATÁSI PERBEN dr. Koltai György A KÖZIGAZGATÁSI PER CÉLJA Pp. 2. (1) A bíróságnak az a feladata, hogy - összhangban az 1. -ban foglaltakkal - a feleknek a jogviták elbírálásához, a

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 20.K.33.725/2006/18. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd által képviselt felperesnek, a dr. Balogh Edina jogtanácsos (hivatkozási szám: ) által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás

végzést: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Indokolás Fővárosi Ítélőtábla 2. Kf.28.083/2005/4. A Fővárosi Ítélőtábla a FITOPHARMA Gyógynövény és Élelmiszer Ellátó és Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: FAX:

Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: FAX: Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON: + 36 84 504100 FAX: + 36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. március 3. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1147-3/2012. Üi: Horeczky Veronika :+36 1 301 2928 e-mail: veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: Fellebbezés elbírálása

Részletesebben

Jogesetek a földhasználat köréből

Jogesetek a földhasználat köréből FÖLDHASZNÁLAT Dr. Szentgyörgyi Ágota Jogesetek a földhasználat köréből A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás, és annak szabályozása lassan egy évtizedes múltra tekint vissza, azonban annak körében

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN Az olyan vállalkozási jogviszonyban, amelyekben a felek hosszabb időtartam alatt ismétlődően nyújtandó szolgáltatásokra

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.071/2005/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla az MTT Magyar Telefonkönyv Kiadó Kft. (Budaörs) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22. M. 1527/2004/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Tordai Gábor (0388 Budapest, Pf.: 52.) által

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.384/2004/30. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.384/2004/30. számú ítéletét hatályában fenntartja. MfvK.IV.10.010/2007/6.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Steiner Judit ügyvéd által képviselt felperesnek a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár alperes ellen fizetési meghagyás

Részletesebben

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A végrehajtó működése körében illetőleg az eljárása során okozott kár megtérítéséért a kártérítési felelősség minden esetben - így akkor is, ha végrehajtói iroda

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA. mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.V.35.434/2014/4.szám A Kúria a dr. T. által képviselt Ingatlanlízing Zrt. felperesnek a dr. D. jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Délalföldi

Részletesebben

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT?

Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? ILYEN MÉG NEM VOLT! Az EUIPO ELŐTT FELMERÜLT KÖLTSÉGEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A MAGYAR BÍRÓSÁGOK ELŐTT? MIE Konferencia, Győr 2016. november 25. dr. Klauber Zsófia Amiről szó lesz EUIPO előtti iparjogvédelmi eljárás

Részletesebben

Jelen végzés jogerős, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. INDOKOLÁS

Jelen végzés jogerős, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. INDOKOLÁS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY Gázipari és Építésügyi Osztály MBFH/462-2/2016. Lelkes Péter : 06/1-301-2936 E-mail: Peter.Lelkes@mbfh.hu Tárgy: Fellebbezés

Részletesebben

VÉGZÉS. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság MBK/3272-2/2012. számú végzését. helybenhagyja

VÉGZÉS. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság MBK/3272-2/2012. számú végzését. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1390-2/2012. Üi: Horeczky Veronika :+36 1 301 2928 e-mail: veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: kutatási jogadomány érdemi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Birósága mint felülvizsgálati á bíróság í ó á Pfv.VIII, 21.002/2011/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, ' Rippl Rónai

Részletesebben

v é g z é s t: A megyei bíróság a H. O.-néval kapcsolatban benyújtott kifogást elutasítja.

v é g z é s t: A megyei bíróság a H. O.-néval kapcsolatban benyújtott kifogást elutasítja. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Sz. A. (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti székhely) elleni választási

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

J"~ 1. " 0"0"'",.0.' .",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

J~ 1.  00',.0.' .,,, L'Ju.l 11.1.1., í ~. E ciiéjcletck:.. Ü lo~t ikt. S ~.'-_. gyuj1é.zó:.. ~.~ ~. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! ~ J:=I~/.a{"" A Fõvárosi Ítélõtábla 2.Kf.27.0 12/2004/1 O.szám ~ J"~.",,," L'Ju.l 11.1.1., í ~. M.lktatós~'4' A~.:. E ciiéjcletck:.. jt:}..!:-~r.,[ol 1. " 0"0"'",.0.' Ü lo~t ikt. S "~""".'-"_." gyuj1é.zó:..

Részletesebben

MBFH/472-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1)

MBFH/472-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/472-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: MBK/3781-8/2011. számú határozat

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.314/2013/4.szám A Kúria a Katona és Társa Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Katona Géza ügyvéd, 1125 Budapest, Fészek u. 16.) által képviselt B. T. Zrt. felperesnek

Részletesebben

Az alkalmazott jogszabályok :Ctv.44. (1) bek., 46. (1) bek.,.47. (1) és (/2) bek..

Az alkalmazott jogszabályok :Ctv.44. (1) bek., 46. (1) bek.,.47. (1) és (/2) bek.. I. A közgyűlési jegyzőkönyv részvényesi hitelesítésének meglétét a cégbíróság a változásbejegyzési eljárásban a bekezdése alapján vizsgálni köteles. Amennyiben pedig a vizsgálat nem történt meg, és a jegyzőkönyv

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.040/2004/4.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a RÁBA Járműipari Holding Rt. (Győr) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) I.r. és a Kowaksz

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete

Fővárosi Törvényszék 3.Kf /2013/6. számú ítélete Fővárosi Törvényszék 3.Kf.650.068/2013/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/1 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.01.03.

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t : A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 2.Kf.650.016/2013/3. A Fővárosi Tövényszék a dr. K. B. ügyvéd által képviselt MAX-IMMUN Kft. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

ítéletet: A Fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi ítélőtábla 14.GF. 40.267/2011/13. A Fővárosi Ítélőtábla a Bajzát Ügyvédi Iroda (3300 Eger, Törvényház u. 11.; ügyintéző: dr. Bajzát György ügyvéd) által képviselt COMPUTERV GM. Gazdaságfejlesztő

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K /2014/4. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 14. K. 32.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/144 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.191/2013/6. 2

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.191/2013/6. 2 2.K.30.191/2013/6. 2 elektronikus hírközlési szolgáltatásból eredő tartozás, ebből következően az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem korlátozható kizárólag telefonkészülék vételárából fennmaradó

Részletesebben

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete

A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf /2015/6. számú ítélete A Pécsi Törvényszék mint másodfokú bíróság 1. Kf.20.776/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi

Részletesebben

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete

A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II /2015/7. számú ítélete A KÚRIA, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.727/2015/7. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/86 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte

A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III /2013/12. számú ítélte A Kúria mint másodfokú bíróság Kfv.III.37.626/2013/12. számú ítélte Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/130 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27.K.30.964/2015/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 6. ÉVFOLYAM, 2010/3. SZÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk: orszagos@zoldhatosag.hu

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Nógrád és Diósjenő községek

Nógrád és Diósjenő községek 2012. április hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja A képviselő-testület a 2012. május 7-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzatok ellen hozott

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! 24.K.30.516/2008/3. 1 A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság a dr. ügyvéd ( Budapest, ) által képviselt ( Budapest, ) felperesnek a dr. Pomázi Miklós jogtanácsos által képviselt Közép-magyarországi

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K /2016/41 számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.264/2016/41 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/149 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Bírósági határozat KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k u t a t á s i e n g e d é l y t a d.

H A T Á R O Z A T. k u t a t á s i e n g e d é l y t a d. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv. III.37.349/2012/7.szám A Kúria a Köteles Ügyvédi Iroda (1118 Budapest, Gombócz Z. u. 14., ügyintéző, dr.köteles György ügyvéd) által képviselt INOTAL Alumíniumfeldolgozó

Részletesebben

MBFH/1354-2/2012. Tárgy: bányászati jogot törlő határozat Bérces Tamás

MBFH/1354-2/2012. Tárgy: bányászati jogot törlő határozat Bérces Tamás MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1354-2/2012. Tárgy: bányászati jogot törlő határozat Bérces Tamás felülvizsgálata másodfokú eljárásban :(06-1) 3012-932

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.264/2006/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla a Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen versenyügyben

Részletesebben

Győri Ítélőtábla Gf.II /2006/5. Alkalmazott jogszabályok: PP.213.(2) bekezdés

Győri Ítélőtábla Gf.II /2006/5. Alkalmazott jogszabályok: PP.213.(2) bekezdés A felperes keresete vagylagos (látszólagos) keresethalmazatot tartalmaz. Vagylagos kereset esetén csupán az egyik kereset nyerhet kielégítést, az egyes igények nem minősülnek a kereseti kérelem önállóan

Részletesebben

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László.

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László. Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! A határozat

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

í t é l e t e t : Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 15.000 (tizenötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. Pfv. IV.20.688/2007/7.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Krzyzewsky Beáta ügyvéd által képviselt Kft. felperesnek a dr. Kovács Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp László ügyvéd) által képviselt

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben