MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/188-1/2011/I. Tárgy: Termál projekt Üi.: : dr. Vigyikán Péter Melléklet: 1. sz. mell.: Megállapodás 2. sz. mell.: Vázrajz (ülésen kerül kiosztásra) 3. sz. mell.: Taggyűlési jkv. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyarán pályázati eljárást folytatott le a makói termálkincs távfűtési célú hasznosítása érdekében, melyet a Brunnen Hőtechnikai Kft. nyert meg és az ennek megfelelő beruházási szerződés alapján már a 2008-as fűtési szezonban jelentős mértékben- termál alapú lett volna a távfűtés. A évben felmerülő gazdasági-pénzpiaci válság miatt a teljes mértékben hitelből és pályázati támogatásból finanszírozott projekt ellehetetlenült és a Brunnen Kft. új finanszírozót keresett és talált - több körös eljárás eredményeként - nevezetesen a Morando Tőkebefektetési Alapot, mely a GEOTERM INVEST Kft-n keresztül, annak többségi tulajdonosaként belépett a Materm Kft-be, ahol a Brunnen Kft-vel, a Relic-Via Kft-vel valamint Makó Város Önkormányzatával, - mint a társaság kisebbségi tulajdonosaival- karöltve önerőből, banki hitelből valamint KEOP-pályázati pénzből kívánja megvalósítani a geotermális energiára épülő projektet. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete korábbi határozata alapján Makó Város Önkormányzata a Materm Kft-vel napján megkötötte az Együttműködési megállapodást és az abban foglalt rendelkezéseknek is megfelelően a 2010.december 13.napján kelt 467/2010.(XII.13.) MÖKT h.-tal a Képviselő-testület hozzájárult a Materm Kft. új tulajdonosi szerkezetének kialakításához, a termelőkút felújításához, 2 db visszasajtoló-kút megépítéséhez, valamint a kutakhoz tartozó területek vonatkozásában a használati szerződések megkötéséhez és a geotermikus hőenergia szolgáltatási szerződés egyrészről a Makói Kommunális Nonprofit Kft. valamint a Materm Kft., másrészről a Makói Gyógyfürdő Kft. és a Materm Kft. közötti aláírásához. A finanszírozás egyik fontos pillérét, a banki hitelt a projekt megvalósításához a DRB Bank Zrt. folyósítja, mely folyósítást megelőzően banki bíráló bizottság ellenőrizte a projekt gazdasági megtérülési, financiális és jogi feltétel rendszerét és az ekképpen kialakított hitelintézeti elvárásoknak való megfelelés érdekében, továbbá azért, hogy a 2007-es lakossági és intézményi hődíjak akár 25 %- os csökkenése, mint cél beteljesülhessen, szükséges az alábbi határozati javaslat testületi elfogadása. Tisztelt Képviselő-testület! A fentebb előadottak alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását! HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 HATÁROZATI JAVASLAT 1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a makói geotermális energia hasznosítás érdekében az Önkormányzat és a Materm Kft. által megkötött augusztus 12-i megállapodást megerősíti, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében - az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megerősítő Megállapodást - aláírja valamint a Materm Kft. taggyűlésén az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye. 2. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Materm Kft. földhasználati és haszonélvezeti joga a Makó, Belterület 5979 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület, illetve a Makó, Belterület 5961 hrsz. ingatlanokra bejegyzésre kerüljön az ingatlannyilvántartásba határozott időre, legkésőbb június 30. napjáig. Valamint a testület biztosítja, hogy a fenti ingatlanok valamint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. tulajdonát képező Makó, Belterület 5960 hrsz. alatti ingatlan telekhatár módosítása megtörténjen. Ezzel a földhasználati és haszonélvezeti jog a 2. számú mellékletben csatolt vázrajznak megfelelő kialakítású és a Makói Kommunális Nonprofit Kft. tulajdonát képező 5960 hrsz. alatti ingatlanra kerül bejegyzésre, az önkormányzati ingatlanokról történő ezen jogosultság párhuzamos törlésével. A testület felhatalmazza a polgármestert a telekhatár módosításához szükséges jogcímet alapító szerződés aláírására, valamint az ingatlan-nyilvántartási nyilatkozatokat megtételére. 3. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Materm Kft-ben meglévő 2%-os üzletrészére a DRB Bank Zrt. javára zálogjogot és opciós jogot biztosít és egyben felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat képviseletében a szükséges tagi nyilatkozatok megtételére valamint hogy a szükséges okiratokat aláírja. 4. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a taggyűlésen való részvételre, és hogy a 3. számú mellékletben szereplő taggyűlési jegyzőkönyv tervezetben szereplő határozatok szerint járjon el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó Város polgármestere - Makó Város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda - Materm Kft. - Makói Kommunális Nonprofit Kft. - Drb Bank Zrt. Makó, március 1. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 MEGÁLLAPODÁS 1. számú melléklet Alulírott 1. Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.; képviseli: Dr. Buzás Péter polgármester; a továbbiakban Önkormányzat ); 2. Makói Kommunális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6900 Makó, Návay L. tér 5-7., nyilvántartva a Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál, cégjegyzékszáma: , képviseli: Nagy Nándor ügyvezető igazgató; a továbbiakban Makói Kommunális Nonprofit Kft. ) 3. MATERM Hőszolgáltató, Befektető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér em. 13., nyilvántartva a Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál, cégjegyzékszáma: ; képviselik: Debreczeni Magdolna és Grácsmann Tibor együttes aláírási jogú ügyvezetők; a továbbiakban MATERM ); 4. Geoterm Invest Kft. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Lázár utca 59.; nyilvántartva a Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál cégjegyzékszámon; képviseli: Grácsmann Tibor, ügyvezető; a továbbiakban Geoterm Invest ); 5. BRUNNEN Hőtechnika Kft. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 43.; nyilvántartva a Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróságon a cégjegyzékszámon; képviseli: Kurunczi Mihály, ügyvezető; a továbbiakban BRUNNEN ); és 6. Relic-Via Tanácsadó és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1137 Budapest, Szent István krt 18. III. em. 4.; nyilvántartva a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál a cégjegyzékszámon; képviseli: Trinh Tuan Linh, ügyvezető; a továbbiakban Relic-Via ) a mai napon az alábbiakban állapodtak meg: 1. Felek a jelen Megállapodáshoz mellékelik az alábbi szerződéstervezeteket: (i) földhasználati jogot és haszonélvezeti jogot alapító szerződés az Önkormányzat, továbbá a Makói Kommunális Nonprofit Kft., mint kötelezettek és a MATERM, mint jogosult között a B-230 jelű termálkút, valamint az azzal érintett az Önkormányzat tulajdonában álló 5961 és 5979 helyrajzi számú, valamint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. tulajdonában álló 5960 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában; (ii) földhasználati jogot alapító szerződés az Önkormányzat és a MATERM között a Makó 6168/1 és helyrajzi számú földterületek egyes részei vonatkozásában; (iii) geotermikus hőenergia szolgáltatási szerződés a MATERM, a Makói Kommunális Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között; (iv) geotermikus hőenergia szolgáltatási szerződés a MATERM, a Makói Gyógyfürdő Kft. és az Önkormányzat között; (v) vállalkozási szerződés a makói geotermikus kaszkádrendszer kialakítása projekt építési, szerelési munkáinak elvégzésére a MATERM és a BRUNNEN között; 1/2

4 (vi) üzemeltetési szerződés a makói geotermikus kaszkádrendszer projekt üzemeltetési munkáinak elvégzésére a MATERM és a BRUNNEN között. 2. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a csatolt szerződéstervezeteket hivatkozással a Felek között december 14. napján aláírt Megállapodásra és a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (7800 Siklós, Felszabadulás u ) átvilágítására a szükséges jóváhagyások birtokában (ideértve különösen a MATERM taggyűlésének jóváhagyását) megfelelően felhatalmazott képviselőik aláírják. 3. Önkormányzat és MATERM megállapítják, hogy a jelen Megállapodás aláírásával és az annak mellékletét képező szerződések létrejöttével a közöttük augusztus 12-én létrejött Együttműködési Megállapodás teljesedésbe megy, mivel az így létrejött szerződések és jogviszonyok az Együttműködési Megállapodásba foglaltakat konkretizálják és teljes körűen megvalósítják. Az Együttműködési Megállapodást egyúttal Felek megerősítik, és kijelentik, hogy az abban foglalt műszaki paraméterek (KEOP indikátorok) nem változtak. 4. A jelen Megállapodás megkötését a MATERM taggyűlése 5/ sz. határozatával jóváhagyta, tekintettel a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 141. (2) bekezdés m) pontjára. Makó, március 4. Makó Város Önkormányzata Dr. Buzás Péter, polgármester Makói Kommunális Nonprofit Kft. Nagy Nándor ügyvezető Geoterm Invest Kft. Grácsmann Tibor, ügyvezető BRUNNEN Hőtechnika Kft. Kurunczi Mihály, ügyvezető MATERM Kft. Debreczeni Magdolna, ügyvezető Grácsmann Tibor, ügyvezető Relic-Via Kft. Trinh Tuan Linh, ügyvezető 2/2

5 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú melléklet Készült a MATERM Hőszolgáltató, Befektető Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér em. 13.; a továbbiakban: Társaság) [ ] [ ]. napján tartott taggyűlésén, a Társaság székhelyén, az alábbiak szerint: Jelen vannak a Társaság tagjai: Geoterm Invest Kft. (képviseli: Grácsmann Tibor ügyvezető) 73 % 365 szavazat BRUNNEN Hőtechnika Kft. (képviseli: Kurunczi Mihály ügyvezető) 21 % 105 szavazat Relic-Via Kft. (képviseli: Trinh Tuan Linh, ügyvezető) 4% 20 szavazat Makó Város Önkormányzata (képviseli: Marosvári Attila alpolgármester) 2 % 10 szavazat a Társaság ügyvezetői: Debreczeni Mária Magdolna Grácsmann Tibor Az ügyvezetők megállapítják, hogy a taggyűlés összehívására nem a Gt. és a társasági szerződés rendelkezéseinek megfelelően került sor. A taggyűlés határozatképes, mivel azon a törzstőke teljes egészében képviselve van. 1/2011.[...].[...]. számú taggyűlési határozat A tagok egyhangúlag hozzájárulnak a taggyűlés megtartásához, figyelemmel arra is, hogy annak összehívására nem a Gt. és a társasági szerződés rendelkezéseinek megfelelően került sor. 2/2011.[...].[...]. számú taggyűlési határozat A taggyűlés egyhangú határozattal megválasztja Grácsmann Tibor ügyvezetőt a taggyűlés elnökévé és jegyzőkönyvvezetővé. 3/2011.[...].[...]. számú taggyűlési határozat A taggyűlés egyhangú határozattal megválasztja a taggyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének Makó Város Önkormányzata tag képviseletében jelen lévő Marosvári Attila alpolgármestert. Napirend: 1.) A Társaság tagjaival kötendő szerződések jóváhagyása 1. oldal (összesen: 5)

6 MATERM Kft. taggyűlési jegyzőkönyv [ ] [ ]. 2. ) Hozzájárulás a Társaság által a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt-vel (7800 Siklós, Felszabadulás u ; továbbiakban DRB Bank ) megkötendő hitelszerződésekhez és biztosítéki szerződésekhez 3.) A Társaság székhelyének áthelyezése 4.) Társasági Szerződés módosítása 5.) Az üzletrészek adásvételével kapcsolatos tájékoztatás 4/2011.[...].[...]. számú taggyűlési határozat A taggyűlés egyhangú határozattal elfogadja a fenti napirendet. Ezt követően a taggyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg és a megjelent Tagok az alábbi határozatokat hozták: 1. napirendi pont A Társaság tagjaival kötendő szerződések jóváhagyása Hivatkozással a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 141. (2) bekezdés m) pontjára, a Társaság és annak tagjai között létrejövő szerződésekhez a taggyűlés jóváhagyása szükséges. A tagok a vonatkozó szerződések tervezetét írásban megkapták és megismerték. 5/2011.[...].[...] sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag jóváhagyja az alábbi szerződések megkötését: (-) Megállapodás a makói geotermikus kaszkádrendszer projekt létrehozásához kapcsolódóan a Társaság és Makó Város Önkormányzata, a Geoterm Invest Kft., a BRUNNEN Kft., a Relic-Via Kft. és a Makói Kommunális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6900 Makó, Návay L. tér 5-7., nyilvántartva a Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál, cégjegyzékszáma: ) között; (-) földhasználati jogot és haszonélvezeti jogot alapító szerződés a Makói Kommunális Nonprofit Kft. és a Társaság között a B-230 jelű termálkút, valamint a körülötte lévő 5960 helyrajzi számú földterület egyes részei vonatkozásában; (-) földhasználati jogot alapító szerződés az Önkormányzat és a Társaság között a Makó 6168/1 és helyrajzi számú földterületek egyes részei vonatkozásában; (-) geotermikus hőenergia szolgáltatási szerződés a Társaság, a Makói Kommunális Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között; (-) geotermikus hőenergia szolgáltatási szerződés a Társaság, a Makói Gyógyfürdő Kft. és az Önkormányzat között; (-) vállalkozási szerződés a makói geotermikus kaszkádrendszer kialakítása projekt építési, szerelési munkáinak elvégzésére a Társaság és a BRUNNEN Kft. között; 2. oldal (összesen: 5)

7 MATERM Kft. taggyűlési jegyzőkönyv [ ] [ ]. (-) üzemeltetési szerződés a makói geotermikus kaszkádrendszer projekt üzemeltetési munkáinak elvégzésére a Társaság és a BRUNNEN Kft. között. 2. napirendi pont Hozzájárulás a Társaság által a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt-vel megkötendő hitelszerződésekhez és biztosítéki szerződésekhez A makói geotermikus kaszkádrendszer projekt létrehozásához, ideértve a Társaság által elnyert KEOP támogatás lehívásához szükséges biztosíték nyújtásához és annak előfinanszírozásához, valamint a beruházások áfa tartalmának finanszírozásához a Társaság a DRB Banktól hitelt kíván felvenni (beruházási hitelszerződés, a támogatás előfinanszírozási szerződés és az áfa hitelszerződés mindösszesen ,- Ft összegben), amely egyúttal szükségessé teszi a Társaság jelenlegi és jövőbeli vagyonának, egyes vagyonelemeinek (eszközeinek, követeléseinek) megterhelését, továbbá a Társaság működése tekintetében a finanszírozási szerződésekben meghatározott korlátozások vállalását. 6/2011.[...].[...] sz. határozat A taggyűlés egyhangúlag hozzájárul, hogy a Társaság a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt-vel beruházási hitelszerződést, támogatás előfinanszírozási szerződést és áfa hitelszerződést kössön meg mindösszesen ,- Ft összegben, továbbá megkösse az ezen szerződésekhez kapcsolódó biztosítéki szerződéseket (Társaság üzletrészein alapított zálog és vételi jog, a Társaság által értékesítésre kerülő energia kapcsán árbevétel engedményezési szerződés, a Társaság, mint energiaértékesítő által értékesítési szerződésben/megállapodásban megjelölt vevővel szemben fennálló jövőbeli követelésen alapított zálogjog, a Társaság jelenlegi és projekt kapcsán létrejövő eszközein alapított zálogjog és teljes vagyont terhelő zálogjog, KEOP támogatási szerződés kapcsán Engedményezési szerződés, Óvadéki megállapodás Ft, azaz Egyszázmillió forint összegre és Ft, azaz Harmincmillió forint összegre vagy Bank által elfogadott tartalmú bankgarancia benyújtása azonos összegre, biztosítások engedményezése, felhatalmazó levelek benyújtása). A taggyűlés egyhangúlag tudomásul veszi a hitel- és biztosítéki szerződésekben szereplő nyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat, és kijelenti, hogy azoknak a taggyűlési döntéseket korlátozó rendelkezéseit betartja. 3. napirendi pont A Társaság székhelyének áthelyezése 7/2011.[...].[...] sz. határozat A taggyűlés egyhangú határozattal úgy dönt, hogy a Társaság székhelyét a 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű utca 14. szám alá helyezi át. 4. napirendi pont Társasági Szerződés módosítása A DRB Bank átvilágította a Társaságot, illetve a Társaság által megvalósítani kívánt makói geotermikus projektet, és ennek eredményeként kérte, hogy a Társaság létesítő okiratából az alábbi szövegrész kerüljön törlésre: 3. oldal (összesen: 5)

8 MATERM Kft. taggyűlési jegyzőkönyv [ ] [ ]. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 126. (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, a Társaság jóváhagyása szükséges bármely üzletrész kívülálló személy részére bármilyen ideértve az adásvételt is jogcímen történő átruházásához. 8/2011.[...].[...] sz. határozat A taggyűlés a Társasági Szerződés VII. fejezetét egyhangúlag az alábbiak szerint módosítja és az alábbi egységes szerkezetű szöveggel fogadja el: VII. AZ ÜZLETRÉSZ A társaság cégbejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetéteikhez igazodik. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható. A tagot, a társaságot, vagy a taggyűlés által kijelölt harmadik személyt - ebben a sorrendben az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg, amennyiben a tag az üzletrészét kívülálló részére kívánja átruházni. A tagok az üzletrész átruházását az adásvételi szerződést kivéve kizárják. 5. napirendi pont Az üzletrészek adásvételével kapcsolatos tájékoztatás Geoterm Invest Kft. és BRUNNEN Kft. tagok tájékoztatják a taggyűlést arról, hogy a december 14. napján a Geoterm Invest Kft. mint vevő és a BRUNNEN Kft. mint eladó között, illetve a Geoterm Invest Kft. mint vevő és Kurunczi Mihály, Gaál István Mihály és Kovács Zoltán, mint eladók között a Társaság üzletrészei tekintetében létrejött üzletrész adásvételi szerződések tekintetében annak felei közös megegyezéssel megállapították, hogy a Társaság a banki átvilágítás eredményeként, és a banki finanszírozási folyamat elhúzódására tekintettel nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek alapján a vevő az üzletrészek megvásárlása mellett döntött, ezért felek az üzletrész adásvételi szerződések tekintetében megállapodtak a Ptk szerinti jogkövetkezmények alkalmazásában. A felek megállapodása az üzletrész adásvételi szerződések hatályát nem érinti. 9/2011.[...].[...] sz. határozat A taggyűlés a december 14-i üzletrész adásvételi szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette. A Taggyűlés megbízza az ügyvezetőket, hogy a módosításokra tekintettel szükséges cégeljárást a tőkeemelés cégbírósági bejegyzését követően lefolytassa. Jegyzőkönyv lezárva. kmf. [Aláírások a következő oldalon] 4. oldal (összesen: 5)

9 MATERM Kft. taggyűlési jegyzőkönyv [ ] [ ]. Grácsmann Tibor Jegyzőkönyvvezető, a taggyűlés elnöke Ügyvezető Debreczeni Mária Magdolna Ügyvezető Makó Város Önkormányzata Képviseli: Marosvári Attila, alpolgármester Hitelesítő tag Ellenjegyzem, Makó, [ ] [ ]. dr. Illés Géza Márton ügyvéd Dr. Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda (1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park Irodaház E torony III. emelet) 5. oldal (összesen: 5)

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-481/2008 Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. alapítása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: alapító okirat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/481-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a József Attila u

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/409-1/2015/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a 10405/44

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/549-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása az Ipari Park 10405/44

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/465-1/2015/I. Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club Üi.: Darabos Orsolya Katalin támogatási kérelmének elbírálása Melléklet: együttműködési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:765-2/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 354-9/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Orfű Pécsi-tó Nonprofit Regionális Fejlesztő és Üzemeltető

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

2015. március 12-i rendkívüli ülésére

2015. március 12-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. gazdálkodásának

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK NAPIREND TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 13-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK jegyzőkönyve, napirendje, határozatai: 66-69. NAPIREND 1. Előterjesztés a Tiszatér Leader Egyesület

Részletesebben

2013 április 26. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SUEZ ENVIRONNEMENT SA PÉCSI VÍZMŰVEKET MŰKÖDTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT. között

2013 április 26. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SUEZ ENVIRONNEMENT SA PÉCSI VÍZMŰVEKET MŰKÖDTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT. között 2013 április 26. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és SUEZ ENVIRONNEMENT SA és PÉCSI VÍZMŰVEKET MŰKÖDTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT. között MEGSZÜNTETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a Befektetési Megállapodásokból

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.570/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester)-

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben