54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet"

Átírás

1 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. -a (1) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány a következıket rendeli el: A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya a Bt ának (2) bekezdése szerint bányajáradék-fizetésre kötelezettekre terjed ki. A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkezı érték és a fizetendı bányajáradék meghatározása 2. (1) Szilárd ásványi nyersanyagok esetében a) a kitermelt ásványi nyersanyag után keletkezı érték a bányatelket megállapító határozatban vagy egyéb hatósági engedélyben meghatározott ásványi nyersanyag kitermelt mennyiségének (m 3 ) és az 1/a. mellékletben megjelölt fajlagos értéknek (Ft/m 3 ) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft), b) a fizetendı bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt a (3) bekezdésének f)-h) pontja szerinti százaléka. (2) A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét az egyéb hatósági engedéllyel ásványi nyersanyagot kitermelı engedélyes bányamérési (geodéziai) módszerekkel vagy egyéb alkalmas módon köteles meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az engedélyes köteles a nyersanyag-kitermelés befejezését követı 60 napon belül az ásványi nyersanyag mennyiségi változását geodéziai számítással (térfogatszámítás) meghatározni, és az errıl szóló jelentést a bányafelügyeletnek megküldeni. (3) A bányavállalkozó a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét bányamérési (geodéziai) módszerekkel köteles meghatározni. Mélymőveléses bányaüzem esetén a kitermelt mennyiség meghatározása tömegméréssel is történhet. A változást a bányamővelési térképen fel kell tüntetni. Az ásványi nyersanyag tárgyévre vonatkozó mennyiségi változását geodéziai felmérésen alapuló számítással (térfogatszámítás) meg kell határozni. A meghatározás eredményét bizonylatolni kell. (4) A bányajáradék önbevallásokat a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 3. (1) Energetikai célra hasznosított geotermikus energia esetében a) a kitermelt geotermikus energia után keletkezı érték a kitermelt legalább +30 C-os hımérséklető energiahordozóból kinyert energiamennyiségnek (GJ) és az 1/b. melléklet B. pontjában meghatározott fajlagos értéknek (Ft/GJ) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft), b) A fizetendı bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt ának (7) bekezdése szerinti százaléka. (2) Az energetikai célra kinyert geotermikus energia mennyiségét a vállalkozó köteles meghatározni. Ennek érdekében mérnie és bizonylatolnia kell az energiahordozó kútfejen mért hımérsékletét és mennyiségét (m 3 ), valamint az energiahordozó hımérsékletét a kinyerésre szolgáló berendezés kimeneti pontján. (3) A bányajáradék önbevallásokat a 3/a. és a 3/b. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 4. (1) Kıolaj esetében a) a kitermelt kıolaj mennyisége után keletkezı érték a kitermelt kıolaj mennyiségének (t) és az 1/b. melléklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek (Ft/t) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft), b) a fizetendı bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt a (3) bekezdésének a) és c) pontja szerinti százaléka. (2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt kıolaj mennyiségét (t és m 3 ) meghatározni és bizonylatolni. (3) A bányajáradék önbevallásokat a 4/a. és a 4/b. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 5. (1) Az január 1. után termelésbe állított mezıkön kitermelt szénhidrogén földgáz esetében

2 a) a kitermelt földgáz mennyisége után keletkezı érték a kitermelt földgáz hımennyiségének (GJ) és az 1/b. melléklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek (Ft/GJ) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft), b) a fizetendı bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt a (3) bekezdésének a), c)-e) pontja szerinti százaléka. (2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt földgáz mennyiségét (E m 3 -ben) és hımennyiségét (GJ-ban) meghatározni és bizonylatolni. (3) A föld alatti gáztárolás kényszerő párnagáz lecserélésébıl származó földgáz kitermelése, valamint az január 1. után termelésbe állított mezıkön kitermelt földgáz esetében az önbevallást az 5/a. és az 5/b. melléklet szerinti nyomtatványokon kell benyújtani. 6. (1) Az január 1. elıtt termelésbe állított mezıkön kitermelt földgáz esetében a) a kitermelt földgáz mennyisége után keletkezı érték a kitermelt földgáz hımennyiségének (GJ) és az 1/b. melléklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek (Ft/GJ) szorzata (E Ft), b) a fizetendı bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt a (3) bekezdésének b) pontja szerinti százaléka. (2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt földgáz mennyiségét (E m 3 -ben) és hımennyiségét (GJ-ban) meghatározni és bizonylatolni. (3) Az január 1. elıtt termelésbe állított mezıkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerő párnagáz lecserélésébıl származó földgáz kitermelését), az önbevallást a 6/a. és a 6/b. melléklet szerinti nyomtatványokon kell benyújtani. 7. (1) Széndioxid földgáz esetében a) a kitermelt széndioxid földgáz után keletkezı érték a kitermelt széndioxid mennyiségének (E m 3 ) és az 1/b. melléklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek (Ft/E m 3 ) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft), b) a fizetendı bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt a (3) bekezdésének d) pontja szerinti százaléka. (2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt széndioxid földgáz mennyiségét meghatározni és bizonylatolni. (3) A bányajáradék önbevallásokat a 7. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A bányajáradék bevallására és befizetésére vonatkozó rendelkezések 8. (1) A bányajáradék önbevallást a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. Vhr.) 4. -ának (5) bekezdésében elıírt határidıre az e rendelet mellékletei szerinti nyomtatványokon kell teljesíteni, és egyidejőleg befizetni. Késedelmes befizetés esetén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény ának (2) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot számít fel. (2) A bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett számú Bányajáradék befizetés elnevezéső számlára kell befizetni. (3) A bányajáradék önbevallást a Bt. Vhr. 4. -ának (4) bekezdésében meghatározott kezdeti idıponttól akkor is meg kell tenni, ha az adott idıszakban bányajáradék fizetési kötelezettség nem keletkezett. (4) A bányavállalkozó és az egyéb hatósági engedéllyel ásványi nyersanyagot kitermelı vállalkozó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelybıl megállapítható és ellenırizhetı egy adott idıszakra bevallott bányajáradék meghatározásának és megfizetésének jogszerősége. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a) a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségének meghatározására vonatkozó belsı szabályzatot, b) az ásványi nyersanyag tárgyévre vonatkozó mennyiségi változását bemutató hites bányamérı által ellenjegyzett geodéziai felmérésen alapuló számítást (térfogatszámítást), c) mérımőszeres mennyiség meghatározás esetén a mérımőszer hitelesítését igazoló bizonylatot. (5) A bányavállalkozó és az egyéb hatósági engedéllyel ásványi nyersanyagot kitermelı vállalkozó köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megırizni. Záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet az alkalmazás tapasztalatai, az ásványi nyersanyagok értékének módosítási igénye, valamint a környezet védelmével és a természeti erıforrások fenntartható használatával kapcsolatos szempontok alapján elsı esetben december 31-ig, azt követıen kétévenként felül kell vizsgálni.

3 1/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez A szilárd ásványi nyersanyagok fajlagos értéke Kódja Csoport Alcsoport Az alcsoportok földtani azonosítása 0900 Szén Feketeszén Barnaszén Lignit 1300 Tızeg-lápföld-lápimész Tızeg-lápföldlápimész A Mecsek hegységben elıforduló liász korú széntelepek függetlenül a települési mélységtıl A Magyar Középhegység kréta, eocén és miocén korú szénmedencéiben található széntelepek függetlenül a települési mélységtıl Valamennyi pannonkorú földes-fás széntelep Álló- és folyóvizek lápjaiban keletkezett és keletkezı képzıdmények Fajlagos érték Ft/m Agyag Valamennyi holocén, pleisztocén, pannon és miocén korú természetes állapotban Agyag, képlékeny képlékeny, valamint természetes állapotban agyag nem képlékeny lösz és oligocén tengeri agyag-agyagmárgák függetlenül vegyi és ásványtani összetételüktıl Tőz- és saválló Másodlagos lelıhelyen keletkezett magas agyag tőzállóságú agyagos képzıdmények %-nál magasabb montmorillonit tartalmú Bentonitos agyag kızet A Tokaj hegység kaolinites nemesagyag Kaolinos agyag képzıdményei Illites agyag Füzérradvány környékén található magas káliumtartalmú kaolinites nemesagyag képzıdmények Homok Gyógyiszap Homok Kvarchomok Gyógyászati célra alkalmas agyag (iszap) függetlenül a származási helytıl és a kitermelésmódszertıl. Laza törmelékes (0,02-2,0 mm szemnagyságú) képzıdmények függetlenül kızettani összetételüktıl és osztályozottságuktól Másodlagos lelıhelyen található, jól osztályozott, lényegileg kvarcszemcsékbıl álló pannonkorú homokféleségek csekély 2% alatti szennyezıanyag-tartalommal 4300 Kavics Kavics 2,0 mm átmérınél nagyobb szemcsemérető

4 4400 Homokkı 4500 Mészkı 4600 Dolomit 4700 Márga 4800 Gipsz 4900 Dácittufa 5100 Gránit Kvarchomokkı Tömbös homokkı Kaolinos homokkı Tömör mészkı Puha (mállott) mészkı Vastagpados mészkı valamennyi laza üledékes kızet, függetlenül ásványtani összetételüktıl és osztályozottságuktól Zömmel kvarcanyagú és kovás kötıanyagú képzıdmények Zömmel kvarcanyagú és kovás kötıanyagú képzıdmények a Balaton-felvidéken (Balatonrendes), a Keszthelyi hegységben (Karmacs), Mecsek hegységben (Budafa) és Üröm ezüsthegyi bányájában Sárisáp környéki alsóoligocén összletben található áthalmozott agyagos kötıanyagú homokkövek Általában tengeri képzıdéső mezozoós és kainozoós karbonátos üledékek a mészkıre jellemzı vegyi és ásványtani összetétellel Másodlagos folyamatok hatására különbözı mértékő mállást szenvedett karbonátos képzıdmények Idesorolandók a pleisztocén forrásmészkövek (Budakeszi, Süttı) és egyes jura és kréta mészkövek (Piszke, Siklós, Tardos) Cukorszövető triász vegyi üledékek a Dolomit dolomitokra jellemzı kémiai és ásványtani összetétellel Másodlagos folyamatok hatására elbontott Porló dolomit képzıdmények Pilisvörösvár környékén található Minıségi dolomit nagytisztaságú és tömött szövető üledékes kızetek Márga Leveles márga Gipsz Dácittufa Gránit Észak-Gerecsében található márgás jellegő képzıdmények függetlenül a felhasználási céltól Üröm környékén található középsı oligocén tömött márgás képzıdmények A perkupai terület gipszes-anhidrites képzıdményei Savanyú és semleges kémizmusú vulkáni mőködéssel kapcsolatos vulkáni törmelékes képzıdmények Mélységi magmás képzıdmények a gránitra jellemzı vegyi és ásványos összetétellel 4 500

5 5200 Diabáz 5300 Dácit 5400 Bazalttufa 5500 Bazalt 5600 Andezit 5700 Riolit Mállott gránit Diabáz Dácit 5800 Kovakızet 5900 Riolittufa 6000 Zöldpala Bazalttufa Bazalt Andezit Pados andezit Riolit Kvarcit Kovaföld Tektonikus vagy exogén folyamatok eredményeképpen különbözı mértékben felaprózódott gránitféleség A Bükk-hegység semleges kemizmusú vulkáni képzıdményei Semleges- savanyú kemizmusú vulkáni és szubvulkáni finomszemcsés porfiros szövető képzıdmények. (SiO tartalom 70-60% 2 közötti, kızetalkotó ásványok csökkenı mennyiségi sorrendben: Na-Ca-plagioklász, biotit, amfiból, kvarc, kızetüveg Fiatal vulkanizmushoz kapcsolódó törmelékes képzıdmények függetlenül vegyi és ásványos összetételüktıl Fiatal vulkanizmushoz kapcsolódó bázikus kiömlési vulkáni képzıdmény Semleges kémizmusú vulkáni és szubvulkáni képzıdmények az andezitre jellemzı vegyi és ásványos összetétellel Semleges kemizmusú vulkáni képzıdmények Az Északi-középhegység savanyú vulkanikus kızetei vegyi és ásványos összetételtıl függetlenül Különbözı folyamatokból képzıdı, lényegileg kovasavból álló képzıdmény Kova-algákból keletkezett amorf kovasavas képzıdmények a Mátra és Tokaj hegységben Az Északi-középhegység, valamint Sárszentmiklós miocén vulkanizmusához Riolittufa kapcsolódó törmelékes képzıdmények függetlenül vegyi és ásványos összetételüktıl Savanyú vulkanitokból hidrolites bomlás Zeolitos riolittufa Horzsakıtufa (pumicit) Zöldpala révén keletkezett kızetek Vulkáni kitöréssel kapcsolatos gızök és gázok expanziója által keletkezett horzsakı törmelék némi zeolit ásványtartalommal Felszínre került gyengén átalakult (metamorf) paleozoós képzıdmények

6 6200 Gneisz 6900 Termálsó 7000 Kálitufa 7100 Alginit 7200 Perlit 8100 Bauxit Gneisz Termálsó Kálitufa Alginit Perlit Bauxit 8500 Mangánérc Karbonátos mangánérc Felszínre került, erısen átalakult (metamorf) 700 paleozoós képzıdmények Vulkáni utómőködés hatására szulfátsókban (linarit-alunit félék) gazdag különbözı mértékben átalakult riolit, trachit, andezit vagy dácit A Tokaj-hegység szarmata korú vulkanizmusához kapcsolódó magas káliumtartalmú riolittufa Pula és Gérce környékén ismeretes magas szervesanyag tartalmú kızetek (olajpala) A Tokaj-hegységben található riolit vulkanizmussal kapcsolatos üveges gyöngyszerő képzıdmények A Dunántúli-középhegység valamennyi kréta idıszaki böhmites - hidrargillites üledékes telepei függetlenül azok minıségétıl Az úrkúti elıfordulás jura üledékes eredető mangán telepei függetlenül a minıségtıl 9500 Urán-oxid és egyéb radioaktív intermedier termék Urán-oxid és Felszíni üzemben a bányavízbıl, illetve a egyéb radioaktív perkolációval együtt kinyert urán-oxid, intermedier illetve egyéb uránsók termék 0000 Meddıhányóból nyert nyersanyagok Meddıhányóból nyert nyersanyagok Az ország egész területén elıforduló bányászati, mélyépítési vagy egyéb tevékenységbıl származó és meddıhányóban tárolt vegyes ásványi nyersanyagok Abban az esetben, ha földtani szakvélemény alátámasztja, hogy a kitermelt meddıhányó anyag a jelen mellékletben szereplı nyersanyagot 60%-nál kisebb 550 mennyiségben tartalmazza. Abban az esetben, amikor a kitermelt meddıhányó anyag a jelen mellékletben szereplı nyersanyagot legalább 60%-ban tartalmazza, az adott nyersanyagnál megjelölt fajlagos értéket kell alkalmazni Ft/kg

7 1/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez A fluidum ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értéke A. Fluidum nyersanyagok P 1 = a Platt s Crude Oil Market Wire Brent (Dtd) bevallási idıszak (hónap) napi árainak (USD/bbl) számtani átlaga p 0 = a Platt s Crude Oil Market Wire Brent (Dtd) december hónap napi árainak (USD/bbl) számtani átlaga 7,55 = USD/bbl ár és az USD/t ár viszonyszáma d 1 = az MNB devizaárfolyamainak bevallási idıszakra (hónap) vonatkozó számtani átlaga Ft/USD d 0 = az MNB devizaárfolyamainak december hónapra vonatkozó számtani átlaga Ft/USD K 1 = fajlagos elıkészítési költség Ft/t K 2 = fajlagos elıkészítési költség 80 Ft/GJ I = korrekciós tényezı évenként az elızı évi ipari - élelmiszeripar nélküli - belföldi értékesítés árindexével növekszik. Az I értéke évben 1,06 A bányavállalkozó a bányajáradék önbevallással egyidejőleg köteles az MBFH-nak megküldeni a fajlagos érték meghatározását alátámasztó számítási anyagokat.

8 B. Geotermikus energia Fajlagos Kód Megnevezés Földtani azonosítás érték Ft/GJ Geotermikus energia: A földkéreg belsı energiája, amely energetikai céllal hasznosítható. A geotermikus energia a legalább +30 C hımérséklető folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagok közvetítésével (geotermikus energiahordozók), ezek közvetlen földkéregbıl való kitermelésével vagy recirkuláltatásával nyert energia. Geotermikus energiahordozó 2100 kitermelésével nyert geotermikus energia 2200 Hıközvetítı anyag recirkulációjával nyert geotermikus energia Azon geotermikus energia, amelynek kinyerése a legalább +30 C-os geotermikus energiahordozó közvetlen kitermelésével jár együtt. Azon geotermikus energia, amelynek kinyerése hıközvetítı anyagnak a földkéregben történı recirkuláltatásával történik

9 2. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL szilárd ásványi nyersanyag 3. Címe: MBFH azonosító száma: 5. Bevallási év hó naptól idıszak év hó napig 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıhely megnevezése Bányász ati mód kódja Ásványi nyersanyag Kitermelt Fajlagos Bányajáradék megne kódmennyiséérték Bányajárad vezése ja g (m 3 ) (Ft/m 3 vetítési alapja ék % ) (E Ft) (E Ft) 12. = 10. x 14. = 12. x / / Név, telefonszám: 16. Dátum: év hó nap Bányajárad ék értéke Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag nyomtatványhoz Bányatelek védnév, vagy egyéb hatósági engedélyben meghatározott 1. (6. oszlophoz) kitermelıhely. 2. (7. oszlophoz) Bányászati mód kódja: külfejtés: 1 mélymővelés: 2 3. (8. és 9. Az ásványi nyersanyag megnevezése, kódja: az e rendelet 1/a. számú oszlophoz) mellékletében meghatározott megnevezés és kód. Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. -ának (1) 4. (10. oszlophoz) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. Fajlagos érték: az e rendelet 1/a. számú mellékletében meghatározott 5. (11. oszlophoz) érték. Bányajáradék %: a Bt a (3) bekezdésének c), d), e) pontja szerinti, 6. (13. oszlophoz) vagy a koncessziós szerzıdésben meghatározott százalék. 7. (14. oszlophoz) A bevallandó bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni.

10 3/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL geotermikus energia vízkitermelés esetén MBFH 5. Bevallási év hó azonosító naptól 3. Címe: száma: idıszak év hó napig 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Hımérséklet C-ban Kitermelıh Energiahıcserél ely hordozó kút megnevezé térfogat ı se a m 3 feje kimenet n én Kinyert t/ energia 2 mennyiség e GJ-ban C Fajlagos érték Ft/GJ 10. = 11. = 7. x 10. x 12. (8.-9.)/2 0, Név, telefonszám: 19. Dátum:... év... hó... nap Bányajáradé k vetítési alapja E Ft-ban 13. = 11. x 12./1000 Bányajár adék %-ban 14. Bányajára dék E Ft-ban 15. = 13. x 14./100 Bányajáradék önbevallás geotermikus energia vízkitermelés esetén nyomtatványhoz 1. (8. oszlophoz) A kútfejen C-ban mért hımérséklete. 2. (10. oszlophoz) A 8. és 9. oszlopba írt értékek különbségének a fele. 3. (12. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. mellékletében meghatározott érték. Bányajáradék %: a Bt ának (7) bekezdése szerinti, vagy a 4. (14. oszlophoz) koncessziós szerzıdésben meghatározott százalék.

11 3/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL geotermikus energia hıközvetítı anyag recirkuláltatása esetén MBFH 5. Bevallási év hó azonosító naptól 3. Címe: száma: idıszak év hó napig 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıh ely megnevezé se Hımérséklet Cban Energi a- hordoz ó kútfej térfoga ta m 3 en hıcserél ı kimenet én Fajh Kinyert t/ ı Fajlag energia os 2 GJ/mmennyisé érték 3 ge x Ft/GJ C C GJ-ban 12. = = (8.-9.)/ x x Név, telefonszám: 19. Dátum:... év... hó... nap Bányajára dék vetítési alapja E Ft-ban 14. = 12. x 13./1000 Bányajára dék %-ban 15. Bányajára dék E Ft-ban 16. = 14. x 15./100 Bányajáradék önbevallás geotermikus energia hıközvetítı anyag recirkuláltatása esetén nyomtatványhoz 1. (7. oszlophoz) A recirkuláltatott hıközvetítı anyagnak a hıcserélı bemenete elıtt m 3 -

12 ben mért térfogata. 2. (8. oszlophoz) A recirkuláltatott hıközvetítı anyag kútfejen C-ban mért hımérséklete. A recirkuláltatott hıközvetítı anyagnak a hıcserélı kimenetén C-ban 3. (9. oszlophoz) mért hımérséklete. 4. (10. oszlophoz) A 8. és 9. oszlopba írt értékek különbségének a fele. 5. (11. oszlophoz) A recirkuláltatott anyag fajhıje GJ/m 3 x C-ban kifejezve. Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. számú mellékletében meghatározott 6. (13. oszlophoz) érték. Bányajáradék %: a Bt. 20. (7) bekezdés szerinti, vagy a koncessziós 7. (15. oszlophoz) szerzıdésben meghatározott százalék.

13 4/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolaj MBFH azonosító 5. Bevallási idıszak 3. Címe: száma: év hó 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıhely (mezı) megnevezése Kitermelt mennyiség tonnában és m 3 -ben Név, telefonszám: 9. Dátum:... év... hó... nap Bányajáradék önbevallás növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolaj nyomtatványhoz 1. (7. oszlophoz) A bevallási idıszakban növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolaj mennyisége tonnában és m 3 -ben kifejezve.

14 4/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL nem növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolaj MBFH azonosító 5. Bevallási idıszak 3. Címe: száma: év hó 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıhely (mezı) megnevezése Kitermelt mennyiség tonna, m Fajlagos érték Bányajáradék vetítési alapja E Ft-ban 9. = 7. x 8./1000 Bányajáradék %-ban Bányajáradék E Ft-ban = 9. x 10./ Név, telefonszám: 13. Dátum:... év... hó... nap Bányajáradék önbevallás nem növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolaj nyomtatványhoz Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. -ának (1) 1. (7. oszlophoz) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 2. (8. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. mellékletében meghatározott érték. Bányajáradék %: a Bt a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, vagy a 3. (10. oszlophoz) koncessziós szerzıdésben meghatározott százalék. 4. (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni.

15 5/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı szénhidrogén földgáz (Az január 1. után termelésbe állított mezık termelése után.) MBFH azonosító 5. Bevallási idıszak 3. Címe: száma: év hó 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıhely (mezı) megnevezése Kitermelt mennyiség E m 3 -ben és GJ-ban Név, telefonszám: 9. Dátum: év hó nap Bányajáradék önbevallás növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı szénhidrogén földgáz nyomtatványhoz (Az január 1. után termelésbe állított mezık termelése után.) 1. (7. oszlophoz) A bevallási idıszakban növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı földgáz mennyisége E m 3 -ben és GJ-ban kifejezve.

16 5/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL szénhidrogén földgáz (Az január 1. után termelésbe állított mezık termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı földgáz nélkül.) 3. Címe: MBFH azonosító 5. Bevallási idıszak száma: év hó 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıhely Kitermelt (mezı) mennyiség E m 3 Bányajáradék Fajlagos Bányajáradék Bányajáradék - vetítési alapja érték %-ban E Ft-ban megnevezése ben és GJ-ban E Ft-ban = 7. x 8./ = 9. x 10./ Név, telefonszám: 13. Dátum: év hó nap Bányajáradék önbevallás szénhidrogén földgáz nyomtatványhoz (Az január 1. után termelésbe állított mezık termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı szénhidrogén földgáz nélkül.) Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. -ának (1) 1. (7. oszlophoz) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 2. (8. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. mellékletében meghatározott érték. Bányajáradék %: a Bt a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, vagy a 3. (10. oszlophoz) koncessziós szerzıdésben meghatározott százalék. 4. (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni.

17 6/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı szénhidrogén földgáz (Az január 1. elıtt termelésbe állított mezık termelése után.) MBFH azonosító 5. Bevallási idıszak 3. Címe: száma: év hó 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıhely (mezı) megnevezése Kitermelt mennyiség E m 3 -ben és GJ-ban Név, telefonszám: 9. Dátum: év hó nap Bányajáradék önbevallás növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı szénhidrogén földgáz nyomtatványhoz (Az január 1. elıtt termelésbe állított mezık termelése után.) 1. (7. oszlophoz) A bevallási idıszakban növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı földgáz mennyisége E m 3 -ben és GJ-ban kifejezve.

18 6/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Szénhidrogén földgáz (Az január 1. elıtt termelésbe állított mezık termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı földgáz nélkül.) 3. Címe: MBFH 5. Bevallási idıszak azonosító év hó száma: 4. Pénzforgalmi jelzıszám: Kitermelıhely Kitermelt (mezı) mennyiség E m 3 Bányajáradék Fajlagos Bányajáradék Bányajáradék - vetítési alapja érték %-ban E Ft-ban megnevezése ben és GJ-ban E Ft-ban = 7. x 8./ = 9. x 10./ Név, telefonszám: 13. Dátum:... év... hó... nap Bányajáradék önbevallás szénhidrogén nyomtatványhoz (Az január 1. elıtt termelésbe állított mezık termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı földgáz nélkül.) Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. -ának (1) 1. (7. oszlophoz) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. számú mellékletében meghatározott 2. (8. oszlophoz) érték. Bányajáradék %: a Bt a (3) bekezdésének b) pontja szerinti vagy a 3. (10. oszlophoz) koncessziós szerzıdésben meghatározott százalék. 4. (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni.

19 7. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Széndioxid földgáz 3. Címe: MBFH 5. Bevallási idıszak azonosító év hó száma: 4. Pénzforgalmi jelzıszám: Kitermelıhely Kitermelt Bányajáradék (mezı) mennyiség Fajlagos Bányajáradék Bányajáradék megnevezése E m 3 vetítési alapja érték %-ban E Ft-ban -ben E Ft-ban = 7. x 8./ = 9. x 10./ Név, telefonszám: 13. Dátum:... év... hó... nap Bányajáradék önbevallás széndioxid földgáz nyomtatványhoz Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. -ának (1) 1. (7. oszlophoz) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. számú mellékletében meghatározott 2. (8. oszlophoz) érték. Bányajáradék %: a Bt a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, vagy a 3. (10. oszlophoz) koncessziós szerzıdésben meghatározott százalék. 4. (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni.

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 54/008. (III. 0.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról (013. április 1. napjától hatályos szöveg és mellékletek.

Részletesebben

Gondolatok a bányatörvény hiányosságairól

Gondolatok a bányatörvény hiányosságairól Gondolatok a bányatörvény hiányosságairól A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA A BÁNYATÖRVÉNY TÜKRÉBEN Senki sem tudja, hogyan került a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv.- be (Bt.) az egyik megújuló

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 5. szám 2008. április 24. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. évi állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni iparőzési adóbevallási nyomtatványhoz A HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást 2014. május 31-ig az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat a szénhidrogének bányajáradék-számításának alapját képező érték felülvizsgálatára

Javaslat a szénhidrogének bányajáradék-számításának alapját képező érték felülvizsgálatára Javaslat a szénhidrogének bányajáradék-számításának alapját képező érték felülvizsgálatára 2014. február 10. Századvég Gazdaságkutató ZRt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... i 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-9. jelő, Közép-Duna vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2198-3/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 10.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2009. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Az adóbevallás benyújtására Ozora

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Helyi erőforrás és termékpályamenedzsment

Helyi erőforrás és termékpályamenedzsment Helyi erőforrás és termékpályamenedzsment Ruszkai Csaba Készült a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0038 támogatásával. Helyi erőforrás és termékpályamenedzsment: Ruszkai Csaba Készült a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0038

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról

Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról Pécsely Község Önkormányzatának 11/2003. (XII. 30.)rendelete a helyi iparőzési adóról A helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény 1..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján P é

Részletesebben

A bányászat és a geotermia jogi szabályozásának változásai, tények és tendenciák

A bányászat és a geotermia jogi szabályozásának változásai, tények és tendenciák A bányászat és a geotermia jogi szabályozásának változásai, tények és tendenciák S Z A B A D O S G Á B O R M A G Y A R B Á N Y Á S Z A T I É S F Ö L D T A N I H I V A T A L 2009.november 18-19. A bányatörvényben

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl.. Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység

Részletesebben

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól. Az építésügyi bírság kiszabásának esetei

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól. Az építésügyi bírság kiszabásának esetei A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. -a (6) bekezdésének

Részletesebben

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT

Ifj. Tóth Miklós egyéni vállalkozó Jogerős: 2011.08.10. HATÁROZAT Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 1414/6/2011. Ü.i.: Tóth József ( :46/503-756; 20/7725-991)

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya Page 1 of 13 A jogszabály mai napon hatályos állapota 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérıl A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - 14.

Részletesebben

12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet. a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, mőködésének és eljárásának részletes szabályairól. I.

12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet. a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, mőködésének és eljárásának részletes szabályairól. I. 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, mőködésének és eljárásának részletes szabályairól A mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 37.

Részletesebben

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Szeremle készülı településrendezési terve (szerkezeti és szabályozási terv, helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 343/2011. Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról) Az egyes termékek

Részletesebben

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS III.3.5. Környezeti hatások és feltételek, környezeti értékelés 1 KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Kunadacs készülı

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/1992. (II.24.) rendelete A helyi adókról 1 Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének 1/1992. (02.24.) Ör. számú rendelete A helyi adókról

Részletesebben