54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet"

Átírás

1 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról A bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. -a (1) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány a következıket rendeli el: A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya a Bt ának (2) bekezdése szerint bányajáradék-fizetésre kötelezettekre terjed ki. A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkezı érték és a fizetendı bányajáradék meghatározása 2. (1) Szilárd ásványi nyersanyagok esetében a) a kitermelt ásványi nyersanyag után keletkezı érték a bányatelket megállapító határozatban vagy egyéb hatósági engedélyben meghatározott ásványi nyersanyag kitermelt mennyiségének (m 3 ) és az 1/a. mellékletben megjelölt fajlagos értéknek (Ft/m 3 ) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft), b) a fizetendı bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt a (3) bekezdésének f)-h) pontja szerinti százaléka. (2) A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét az egyéb hatósági engedéllyel ásványi nyersanyagot kitermelı engedélyes bányamérési (geodéziai) módszerekkel vagy egyéb alkalmas módon köteles meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az engedélyes köteles a nyersanyag-kitermelés befejezését követı 60 napon belül az ásványi nyersanyag mennyiségi változását geodéziai számítással (térfogatszámítás) meghatározni, és az errıl szóló jelentést a bányafelügyeletnek megküldeni. (3) A bányavállalkozó a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét bányamérési (geodéziai) módszerekkel köteles meghatározni. Mélymőveléses bányaüzem esetén a kitermelt mennyiség meghatározása tömegméréssel is történhet. A változást a bányamővelési térképen fel kell tüntetni. Az ásványi nyersanyag tárgyévre vonatkozó mennyiségi változását geodéziai felmérésen alapuló számítással (térfogatszámítás) meg kell határozni. A meghatározás eredményét bizonylatolni kell. (4) A bányajáradék önbevallásokat a 2. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 3. (1) Energetikai célra hasznosított geotermikus energia esetében a) a kitermelt geotermikus energia után keletkezı érték a kitermelt legalább +30 C-os hımérséklető energiahordozóból kinyert energiamennyiségnek (GJ) és az 1/b. melléklet B. pontjában meghatározott fajlagos értéknek (Ft/GJ) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft), b) A fizetendı bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt ának (7) bekezdése szerinti százaléka. (2) Az energetikai célra kinyert geotermikus energia mennyiségét a vállalkozó köteles meghatározni. Ennek érdekében mérnie és bizonylatolnia kell az energiahordozó kútfejen mért hımérsékletét és mennyiségét (m 3 ), valamint az energiahordozó hımérsékletét a kinyerésre szolgáló berendezés kimeneti pontján. (3) A bányajáradék önbevallásokat a 3/a. és a 3/b. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 4. (1) Kıolaj esetében a) a kitermelt kıolaj mennyisége után keletkezı érték a kitermelt kıolaj mennyiségének (t) és az 1/b. melléklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek (Ft/t) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft), b) a fizetendı bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt a (3) bekezdésének a) és c) pontja szerinti százaléka. (2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt kıolaj mennyiségét (t és m 3 ) meghatározni és bizonylatolni. (3) A bányajáradék önbevallásokat a 4/a. és a 4/b. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 5. (1) Az január 1. után termelésbe állított mezıkön kitermelt szénhidrogén földgáz esetében

2 a) a kitermelt földgáz mennyisége után keletkezı érték a kitermelt földgáz hımennyiségének (GJ) és az 1/b. melléklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek (Ft/GJ) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft), b) a fizetendı bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt a (3) bekezdésének a), c)-e) pontja szerinti százaléka. (2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt földgáz mennyiségét (E m 3 -ben) és hımennyiségét (GJ-ban) meghatározni és bizonylatolni. (3) A föld alatti gáztárolás kényszerő párnagáz lecserélésébıl származó földgáz kitermelése, valamint az január 1. után termelésbe állított mezıkön kitermelt földgáz esetében az önbevallást az 5/a. és az 5/b. melléklet szerinti nyomtatványokon kell benyújtani. 6. (1) Az január 1. elıtt termelésbe állított mezıkön kitermelt földgáz esetében a) a kitermelt földgáz mennyisége után keletkezı érték a kitermelt földgáz hımennyiségének (GJ) és az 1/b. melléklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek (Ft/GJ) szorzata (E Ft), b) a fizetendı bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt a (3) bekezdésének b) pontja szerinti százaléka. (2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt földgáz mennyiségét (E m 3 -ben) és hımennyiségét (GJ-ban) meghatározni és bizonylatolni. (3) Az január 1. elıtt termelésbe állított mezıkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerő párnagáz lecserélésébıl származó földgáz kitermelését), az önbevallást a 6/a. és a 6/b. melléklet szerinti nyomtatványokon kell benyújtani. 7. (1) Széndioxid földgáz esetében a) a kitermelt széndioxid földgáz után keletkezı érték a kitermelt széndioxid mennyiségének (E m 3 ) és az 1/b. melléklet A. pontjában meghatározott fajlagos értéknek (Ft/E m 3 ) ezer forintra kerekített szorzata (E Ft), b) a fizetendı bányajáradék hatósági engedély alapján végzett kitermelés esetén az a) pont szerint számított értéknek a Bt a (3) bekezdésének d) pontja szerinti százaléka. (2) A bányavállalkozó köteles a kitermelt széndioxid földgáz mennyiségét meghatározni és bizonylatolni. (3) A bányajáradék önbevallásokat a 7. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani. A bányajáradék bevallására és befizetésére vonatkozó rendelkezések 8. (1) A bányajáradék önbevallást a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. Vhr.) 4. -ának (5) bekezdésében elıírt határidıre az e rendelet mellékletei szerinti nyomtatványokon kell teljesíteni, és egyidejőleg befizetni. Késedelmes befizetés esetén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény ának (2) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot számít fel. (2) A bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett számú Bányajáradék befizetés elnevezéső számlára kell befizetni. (3) A bányajáradék önbevallást a Bt. Vhr. 4. -ának (4) bekezdésében meghatározott kezdeti idıponttól akkor is meg kell tenni, ha az adott idıszakban bányajáradék fizetési kötelezettség nem keletkezett. (4) A bányavállalkozó és az egyéb hatósági engedéllyel ásványi nyersanyagot kitermelı vállalkozó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelybıl megállapítható és ellenırizhetı egy adott idıszakra bevallott bányajáradék meghatározásának és megfizetésének jogszerősége. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a) a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségének meghatározására vonatkozó belsı szabályzatot, b) az ásványi nyersanyag tárgyévre vonatkozó mennyiségi változását bemutató hites bányamérı által ellenjegyzett geodéziai felmérésen alapuló számítást (térfogatszámítást), c) mérımőszeres mennyiség meghatározás esetén a mérımőszer hitelesítését igazoló bizonylatot. (5) A bányavállalkozó és az egyéb hatósági engedéllyel ásványi nyersanyagot kitermelı vállalkozó köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megırizni. Záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet az alkalmazás tapasztalatai, az ásványi nyersanyagok értékének módosítási igénye, valamint a környezet védelmével és a természeti erıforrások fenntartható használatával kapcsolatos szempontok alapján elsı esetben december 31-ig, azt követıen kétévenként felül kell vizsgálni.

3 1/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez A szilárd ásványi nyersanyagok fajlagos értéke Kódja Csoport Alcsoport Az alcsoportok földtani azonosítása 0900 Szén Feketeszén Barnaszén Lignit 1300 Tızeg-lápföld-lápimész Tızeg-lápföldlápimész A Mecsek hegységben elıforduló liász korú széntelepek függetlenül a települési mélységtıl A Magyar Középhegység kréta, eocén és miocén korú szénmedencéiben található széntelepek függetlenül a települési mélységtıl Valamennyi pannonkorú földes-fás széntelep Álló- és folyóvizek lápjaiban keletkezett és keletkezı képzıdmények Fajlagos érték Ft/m Agyag Valamennyi holocén, pleisztocén, pannon és miocén korú természetes állapotban Agyag, képlékeny képlékeny, valamint természetes állapotban agyag nem képlékeny lösz és oligocén tengeri agyag-agyagmárgák függetlenül vegyi és ásványtani összetételüktıl Tőz- és saválló Másodlagos lelıhelyen keletkezett magas agyag tőzállóságú agyagos képzıdmények %-nál magasabb montmorillonit tartalmú Bentonitos agyag kızet A Tokaj hegység kaolinites nemesagyag Kaolinos agyag képzıdményei Illites agyag Füzérradvány környékén található magas káliumtartalmú kaolinites nemesagyag képzıdmények Homok Gyógyiszap Homok Kvarchomok Gyógyászati célra alkalmas agyag (iszap) függetlenül a származási helytıl és a kitermelésmódszertıl. Laza törmelékes (0,02-2,0 mm szemnagyságú) képzıdmények függetlenül kızettani összetételüktıl és osztályozottságuktól Másodlagos lelıhelyen található, jól osztályozott, lényegileg kvarcszemcsékbıl álló pannonkorú homokféleségek csekély 2% alatti szennyezıanyag-tartalommal 4300 Kavics Kavics 2,0 mm átmérınél nagyobb szemcsemérető

4 4400 Homokkı 4500 Mészkı 4600 Dolomit 4700 Márga 4800 Gipsz 4900 Dácittufa 5100 Gránit Kvarchomokkı Tömbös homokkı Kaolinos homokkı Tömör mészkı Puha (mállott) mészkı Vastagpados mészkı valamennyi laza üledékes kızet, függetlenül ásványtani összetételüktıl és osztályozottságuktól Zömmel kvarcanyagú és kovás kötıanyagú képzıdmények Zömmel kvarcanyagú és kovás kötıanyagú képzıdmények a Balaton-felvidéken (Balatonrendes), a Keszthelyi hegységben (Karmacs), Mecsek hegységben (Budafa) és Üröm ezüsthegyi bányájában Sárisáp környéki alsóoligocén összletben található áthalmozott agyagos kötıanyagú homokkövek Általában tengeri képzıdéső mezozoós és kainozoós karbonátos üledékek a mészkıre jellemzı vegyi és ásványtani összetétellel Másodlagos folyamatok hatására különbözı mértékő mállást szenvedett karbonátos képzıdmények Idesorolandók a pleisztocén forrásmészkövek (Budakeszi, Süttı) és egyes jura és kréta mészkövek (Piszke, Siklós, Tardos) Cukorszövető triász vegyi üledékek a Dolomit dolomitokra jellemzı kémiai és ásványtani összetétellel Másodlagos folyamatok hatására elbontott Porló dolomit képzıdmények Pilisvörösvár környékén található Minıségi dolomit nagytisztaságú és tömött szövető üledékes kızetek Márga Leveles márga Gipsz Dácittufa Gránit Észak-Gerecsében található márgás jellegő képzıdmények függetlenül a felhasználási céltól Üröm környékén található középsı oligocén tömött márgás képzıdmények A perkupai terület gipszes-anhidrites képzıdményei Savanyú és semleges kémizmusú vulkáni mőködéssel kapcsolatos vulkáni törmelékes képzıdmények Mélységi magmás képzıdmények a gránitra jellemzı vegyi és ásványos összetétellel 4 500

5 5200 Diabáz 5300 Dácit 5400 Bazalttufa 5500 Bazalt 5600 Andezit 5700 Riolit Mállott gránit Diabáz Dácit 5800 Kovakızet 5900 Riolittufa 6000 Zöldpala Bazalttufa Bazalt Andezit Pados andezit Riolit Kvarcit Kovaföld Tektonikus vagy exogén folyamatok eredményeképpen különbözı mértékben felaprózódott gránitféleség A Bükk-hegység semleges kemizmusú vulkáni képzıdményei Semleges- savanyú kemizmusú vulkáni és szubvulkáni finomszemcsés porfiros szövető képzıdmények. (SiO tartalom 70-60% 2 közötti, kızetalkotó ásványok csökkenı mennyiségi sorrendben: Na-Ca-plagioklász, biotit, amfiból, kvarc, kızetüveg Fiatal vulkanizmushoz kapcsolódó törmelékes képzıdmények függetlenül vegyi és ásványos összetételüktıl Fiatal vulkanizmushoz kapcsolódó bázikus kiömlési vulkáni képzıdmény Semleges kémizmusú vulkáni és szubvulkáni képzıdmények az andezitre jellemzı vegyi és ásványos összetétellel Semleges kemizmusú vulkáni képzıdmények Az Északi-középhegység savanyú vulkanikus kızetei vegyi és ásványos összetételtıl függetlenül Különbözı folyamatokból képzıdı, lényegileg kovasavból álló képzıdmény Kova-algákból keletkezett amorf kovasavas képzıdmények a Mátra és Tokaj hegységben Az Északi-középhegység, valamint Sárszentmiklós miocén vulkanizmusához Riolittufa kapcsolódó törmelékes képzıdmények függetlenül vegyi és ásványos összetételüktıl Savanyú vulkanitokból hidrolites bomlás Zeolitos riolittufa Horzsakıtufa (pumicit) Zöldpala révén keletkezett kızetek Vulkáni kitöréssel kapcsolatos gızök és gázok expanziója által keletkezett horzsakı törmelék némi zeolit ásványtartalommal Felszínre került gyengén átalakult (metamorf) paleozoós képzıdmények

6 6200 Gneisz 6900 Termálsó 7000 Kálitufa 7100 Alginit 7200 Perlit 8100 Bauxit Gneisz Termálsó Kálitufa Alginit Perlit Bauxit 8500 Mangánérc Karbonátos mangánérc Felszínre került, erısen átalakult (metamorf) 700 paleozoós képzıdmények Vulkáni utómőködés hatására szulfátsókban (linarit-alunit félék) gazdag különbözı mértékben átalakult riolit, trachit, andezit vagy dácit A Tokaj-hegység szarmata korú vulkanizmusához kapcsolódó magas káliumtartalmú riolittufa Pula és Gérce környékén ismeretes magas szervesanyag tartalmú kızetek (olajpala) A Tokaj-hegységben található riolit vulkanizmussal kapcsolatos üveges gyöngyszerő képzıdmények A Dunántúli-középhegység valamennyi kréta idıszaki böhmites - hidrargillites üledékes telepei függetlenül azok minıségétıl Az úrkúti elıfordulás jura üledékes eredető mangán telepei függetlenül a minıségtıl 9500 Urán-oxid és egyéb radioaktív intermedier termék Urán-oxid és Felszíni üzemben a bányavízbıl, illetve a egyéb radioaktív perkolációval együtt kinyert urán-oxid, intermedier illetve egyéb uránsók termék 0000 Meddıhányóból nyert nyersanyagok Meddıhányóból nyert nyersanyagok Az ország egész területén elıforduló bányászati, mélyépítési vagy egyéb tevékenységbıl származó és meddıhányóban tárolt vegyes ásványi nyersanyagok Abban az esetben, ha földtani szakvélemény alátámasztja, hogy a kitermelt meddıhányó anyag a jelen mellékletben szereplı nyersanyagot 60%-nál kisebb 550 mennyiségben tartalmazza. Abban az esetben, amikor a kitermelt meddıhányó anyag a jelen mellékletben szereplı nyersanyagot legalább 60%-ban tartalmazza, az adott nyersanyagnál megjelölt fajlagos értéket kell alkalmazni Ft/kg

7 1/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez A fluidum ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értéke A. Fluidum nyersanyagok P 1 = a Platt s Crude Oil Market Wire Brent (Dtd) bevallási idıszak (hónap) napi árainak (USD/bbl) számtani átlaga p 0 = a Platt s Crude Oil Market Wire Brent (Dtd) december hónap napi árainak (USD/bbl) számtani átlaga 7,55 = USD/bbl ár és az USD/t ár viszonyszáma d 1 = az MNB devizaárfolyamainak bevallási idıszakra (hónap) vonatkozó számtani átlaga Ft/USD d 0 = az MNB devizaárfolyamainak december hónapra vonatkozó számtani átlaga Ft/USD K 1 = fajlagos elıkészítési költség Ft/t K 2 = fajlagos elıkészítési költség 80 Ft/GJ I = korrekciós tényezı évenként az elızı évi ipari - élelmiszeripar nélküli - belföldi értékesítés árindexével növekszik. Az I értéke évben 1,06 A bányavállalkozó a bányajáradék önbevallással egyidejőleg köteles az MBFH-nak megküldeni a fajlagos érték meghatározását alátámasztó számítási anyagokat.

8 B. Geotermikus energia Fajlagos Kód Megnevezés Földtani azonosítás érték Ft/GJ Geotermikus energia: A földkéreg belsı energiája, amely energetikai céllal hasznosítható. A geotermikus energia a legalább +30 C hımérséklető folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagok közvetítésével (geotermikus energiahordozók), ezek közvetlen földkéregbıl való kitermelésével vagy recirkuláltatásával nyert energia. Geotermikus energiahordozó 2100 kitermelésével nyert geotermikus energia 2200 Hıközvetítı anyag recirkulációjával nyert geotermikus energia Azon geotermikus energia, amelynek kinyerése a legalább +30 C-os geotermikus energiahordozó közvetlen kitermelésével jár együtt. Azon geotermikus energia, amelynek kinyerése hıközvetítı anyagnak a földkéregben történı recirkuláltatásával történik

9 2. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL szilárd ásványi nyersanyag 3. Címe: MBFH azonosító száma: 5. Bevallási év hó naptól idıszak év hó napig 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıhely megnevezése Bányász ati mód kódja Ásványi nyersanyag Kitermelt Fajlagos Bányajáradék megne kódmennyiséérték Bányajárad vezése ja g (m 3 ) (Ft/m 3 vetítési alapja ék % ) (E Ft) (E Ft) 12. = 10. x 14. = 12. x / / Név, telefonszám: 16. Dátum: év hó nap Bányajárad ék értéke Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag nyomtatványhoz Bányatelek védnév, vagy egyéb hatósági engedélyben meghatározott 1. (6. oszlophoz) kitermelıhely. 2. (7. oszlophoz) Bányászati mód kódja: külfejtés: 1 mélymővelés: 2 3. (8. és 9. Az ásványi nyersanyag megnevezése, kódja: az e rendelet 1/a. számú oszlophoz) mellékletében meghatározott megnevezés és kód. Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. -ának (1) 4. (10. oszlophoz) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. Fajlagos érték: az e rendelet 1/a. számú mellékletében meghatározott 5. (11. oszlophoz) érték. Bányajáradék %: a Bt a (3) bekezdésének c), d), e) pontja szerinti, 6. (13. oszlophoz) vagy a koncessziós szerzıdésben meghatározott százalék. 7. (14. oszlophoz) A bevallandó bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni.

10 3/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL geotermikus energia vízkitermelés esetén MBFH 5. Bevallási év hó azonosító naptól 3. Címe: száma: idıszak év hó napig 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Hımérséklet C-ban Kitermelıh Energiahıcserél ely hordozó kút megnevezé térfogat ı se a m 3 feje kimenet n én Kinyert t/ energia 2 mennyiség e GJ-ban C Fajlagos érték Ft/GJ 10. = 11. = 7. x 10. x 12. (8.-9.)/2 0, Név, telefonszám: 19. Dátum:... év... hó... nap Bányajáradé k vetítési alapja E Ft-ban 13. = 11. x 12./1000 Bányajár adék %-ban 14. Bányajára dék E Ft-ban 15. = 13. x 14./100 Bányajáradék önbevallás geotermikus energia vízkitermelés esetén nyomtatványhoz 1. (8. oszlophoz) A kútfejen C-ban mért hımérséklete. 2. (10. oszlophoz) A 8. és 9. oszlopba írt értékek különbségének a fele. 3. (12. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. mellékletében meghatározott érték. Bányajáradék %: a Bt ának (7) bekezdése szerinti, vagy a 4. (14. oszlophoz) koncessziós szerzıdésben meghatározott százalék.

11 3/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL geotermikus energia hıközvetítı anyag recirkuláltatása esetén MBFH 5. Bevallási év hó azonosító naptól 3. Címe: száma: idıszak év hó napig 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıh ely megnevezé se Hımérséklet Cban Energi a- hordoz ó kútfej térfoga ta m 3 en hıcserél ı kimenet én Fajh Kinyert t/ ı Fajlag energia os 2 GJ/mmennyisé érték 3 ge x Ft/GJ C C GJ-ban 12. = = (8.-9.)/ x x Név, telefonszám: 19. Dátum:... év... hó... nap Bányajára dék vetítési alapja E Ft-ban 14. = 12. x 13./1000 Bányajára dék %-ban 15. Bányajára dék E Ft-ban 16. = 14. x 15./100 Bányajáradék önbevallás geotermikus energia hıközvetítı anyag recirkuláltatása esetén nyomtatványhoz 1. (7. oszlophoz) A recirkuláltatott hıközvetítı anyagnak a hıcserélı bemenete elıtt m 3 -

12 ben mért térfogata. 2. (8. oszlophoz) A recirkuláltatott hıközvetítı anyag kútfejen C-ban mért hımérséklete. A recirkuláltatott hıközvetítı anyagnak a hıcserélı kimenetén C-ban 3. (9. oszlophoz) mért hımérséklete. 4. (10. oszlophoz) A 8. és 9. oszlopba írt értékek különbségének a fele. 5. (11. oszlophoz) A recirkuláltatott anyag fajhıje GJ/m 3 x C-ban kifejezve. Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. számú mellékletében meghatározott 6. (13. oszlophoz) érték. Bányajáradék %: a Bt. 20. (7) bekezdés szerinti, vagy a koncessziós 7. (15. oszlophoz) szerzıdésben meghatározott százalék.

13 4/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolaj MBFH azonosító 5. Bevallási idıszak 3. Címe: száma: év hó 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıhely (mezı) megnevezése Kitermelt mennyiség tonnában és m 3 -ben Név, telefonszám: 9. Dátum:... év... hó... nap Bányajáradék önbevallás növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolaj nyomtatványhoz 1. (7. oszlophoz) A bevallási idıszakban növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolaj mennyisége tonnában és m 3 -ben kifejezve.

14 4/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL nem növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolaj MBFH azonosító 5. Bevallási idıszak 3. Címe: száma: év hó 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıhely (mezı) megnevezése Kitermelt mennyiség tonna, m Fajlagos érték Bányajáradék vetítési alapja E Ft-ban 9. = 7. x 8./1000 Bányajáradék %-ban Bányajáradék E Ft-ban = 9. x 10./ Név, telefonszám: 13. Dátum:... év... hó... nap Bányajáradék önbevallás nem növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolaj nyomtatványhoz Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. -ának (1) 1. (7. oszlophoz) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 2. (8. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. mellékletében meghatározott érték. Bányajáradék %: a Bt a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, vagy a 3. (10. oszlophoz) koncessziós szerzıdésben meghatározott százalék. 4. (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni.

15 5/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı szénhidrogén földgáz (Az január 1. után termelésbe állított mezık termelése után.) MBFH azonosító 5. Bevallási idıszak 3. Címe: száma: év hó 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıhely (mezı) megnevezése Kitermelt mennyiség E m 3 -ben és GJ-ban Név, telefonszám: 9. Dátum: év hó nap Bányajáradék önbevallás növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı szénhidrogén földgáz nyomtatványhoz (Az január 1. után termelésbe állított mezık termelése után.) 1. (7. oszlophoz) A bevallási idıszakban növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı földgáz mennyisége E m 3 -ben és GJ-ban kifejezve.

16 5/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL szénhidrogén földgáz (Az január 1. után termelésbe állított mezık termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı földgáz nélkül.) 3. Címe: MBFH azonosító 5. Bevallási idıszak száma: év hó 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıhely Kitermelt (mezı) mennyiség E m 3 Bányajáradék Fajlagos Bányajáradék Bányajáradék - vetítési alapja érték %-ban E Ft-ban megnevezése ben és GJ-ban E Ft-ban = 7. x 8./ = 9. x 10./ Név, telefonszám: 13. Dátum: év hó nap Bányajáradék önbevallás szénhidrogén földgáz nyomtatványhoz (Az január 1. után termelésbe állított mezık termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı szénhidrogén földgáz nélkül.) Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. -ának (1) 1. (7. oszlophoz) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. 2. (8. oszlophoz) Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. mellékletében meghatározott érték. Bányajáradék %: a Bt a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, vagy a 3. (10. oszlophoz) koncessziós szerzıdésben meghatározott százalék. 4. (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni.

17 6/a. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı szénhidrogén földgáz (Az január 1. elıtt termelésbe állított mezık termelése után.) MBFH azonosító 5. Bevallási idıszak 3. Címe: száma: év hó 4. Pénzforgalmi jelzıszám: - - Kitermelıhely (mezı) megnevezése Kitermelt mennyiség E m 3 -ben és GJ-ban Név, telefonszám: 9. Dátum: év hó nap Bányajáradék önbevallás növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı szénhidrogén földgáz nyomtatványhoz (Az január 1. elıtt termelésbe állított mezık termelése után.) 1. (7. oszlophoz) A bevallási idıszakban növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı földgáz mennyisége E m 3 -ben és GJ-ban kifejezve.

18 6/b. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Szénhidrogén földgáz (Az január 1. elıtt termelésbe állított mezık termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı földgáz nélkül.) 3. Címe: MBFH 5. Bevallási idıszak azonosító év hó száma: 4. Pénzforgalmi jelzıszám: Kitermelıhely Kitermelt (mezı) mennyiség E m 3 Bányajáradék Fajlagos Bányajáradék Bányajáradék - vetítési alapja érték %-ban E Ft-ban megnevezése ben és GJ-ban E Ft-ban = 7. x 8./ = 9. x 10./ Név, telefonszám: 13. Dátum:... év... hó... nap Bányajáradék önbevallás szénhidrogén nyomtatványhoz (Az január 1. elıtt termelésbe állított mezık termelése után, a növelt hatékonyságú eljárással kitermelt kıolajjal együtt kitermelt olajkísérı földgáz nélkül.) Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. -ának (1) 1. (7. oszlophoz) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. számú mellékletében meghatározott 2. (8. oszlophoz) érték. Bányajáradék %: a Bt a (3) bekezdésének b) pontja szerinti vagy a 3. (10. oszlophoz) koncessziós szerzıdésben meghatározott százalék. 4. (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni.

19 7. melléklet az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelethez MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Széndioxid földgáz 3. Címe: MBFH 5. Bevallási idıszak azonosító év hó száma: 4. Pénzforgalmi jelzıszám: Kitermelıhely Kitermelt Bányajáradék (mezı) mennyiség Fajlagos Bányajáradék Bányajáradék megnevezése E m 3 vetítési alapja érték %-ban E Ft-ban -ben E Ft-ban = 7. x 8./ = 9. x 10./ Név, telefonszám: 13. Dátum:... év... hó... nap Bányajáradék önbevallás széndioxid földgáz nyomtatványhoz Kitermelt mennyiség: a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. -ának (1) 1. (7. oszlophoz) bekezdése szerint meghatározott mennyiség. Fajlagos érték: az e rendelet 1/b. számú mellékletében meghatározott 2. (8. oszlophoz) érték. Bányajáradék %: a Bt a (3) bekezdésének a) pontja szerinti, vagy a 3. (10. oszlophoz) koncessziós szerzıdésben meghatározott százalék. 4. (11. oszlophoz) A bevallott bányajáradékot ezer forintra kerekítve kell megadni.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER GKM/20904/10/2007. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározására

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 20., csütörtök. 46. szám. Ára: 3475, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 20., csütörtök. 46. szám. Ára: 3475, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 20., csütörtök 46. szám Ára: 3475, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. március 20., csütörtök 46. szám Ára: 3475, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 36. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ Tartalomjegyzék 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevõ utasok jogainak védelmérõl

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/-1/2013. MBFH/-2/2013. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Asszony/Úr! A bányászatról szóló 1993.

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 54/008. (III. 0.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról (013. április 1. napjától hatályos szöveg és mellékletek.

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/412-1/2012. MBFH/412-2/2012. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Úr/Asszony! A bányászatról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2015. év Budapest, 2016. április Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

bányajáradék bevallásról, befizetésről

bányajáradék bevallásról, befizetésről Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2013. év Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2014. év Budapest, 2015. május 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 11. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1145 Bp., Columbus u. 17 23. Tel.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 1050 Ft TARTALOM

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2003. év Budapest, 2004. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a kitermelt ásványi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2007. év Budapest, 2008. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a

Részletesebben

Dr. Tamaga Ferenc elnökhelyettes MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉSFÖLDTANI HIVATAL

Dr. Tamaga Ferenc elnökhelyettes MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉSFÖLDTANI HIVATAL Dr. Tamaga Ferenc elnökhelyettes MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉSFÖLDTANI HIVATAL 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.). 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet a Bt. végrehajtásáról. 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 36. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 4., hétfõ Tartalomjegyzék 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevõ utasok jogainak védelmérõl

Részletesebben

Mélységi magmás kızetek

Mélységi magmás kızetek Mélységi magmás kızetek Magma (gör.): tészta Hımérséklete: 700-1 200 (1 400) C Nagy szilikáttartalmú (SiO 2 ): 37 75 % Lassú lehőlés: kristályos szövet! Kel\SiO 2 Savanyú Semleges Bázikus Ultrabáz. Tufa

Részletesebben

A BÁNYÁSZATI ÉS VÍZÜGYI SZAKIGAZGATÁS ÉRINTKEZÉSI PONTJAI: VÁLTOZÓ ELVÁRÁSOK

A BÁNYÁSZATI ÉS VÍZÜGYI SZAKIGAZGATÁS ÉRINTKEZÉSI PONTJAI: VÁLTOZÓ ELVÁRÁSOK A BÁNYÁSZATI ÉS VÍZÜGYI SZAKIGAZGATÁS ÉRINTKEZÉSI PONTJAI: VÁLTOZÓ ELVÁRÁSOK Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok,

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0277/84. Módosítás. Struan Stevenson, Konrad Szymański az ECR képviselıcsoport nevében 10.9.2013 A7-0277/84 84 23 a preambulumbekezdés (új) (23a) A I. mellékletében a hagyományos energiaforrásokból származó kıolaj és földgáz vonatkozásában elıírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe

Részletesebben

Gondolatok a nemfémes ásványi nyersanyagok ásványvagyon nyilvántartási rendszerérõl*

Gondolatok a nemfémes ásványi nyersanyagok ásványvagyon nyilvántartási rendszerérõl* Gondolatok a nemfémes ásványi nyersanyagok ásványvagyon nyilvántartási rendszerérõl* HORÁNYI ISTVÁN okl. bányamérnök, ügyvezetõ (KÕKA Kõ- és Kavicsbányászati Kft., Budapest) Jelen cikk vázolni kívánja

Részletesebben

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/A. (6)-(7) bekezdése, valamint

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

BÁNYÁSZATI-FÖLDTANI SZAKKÉRDÉSEK A VÍZÜGYI IGAZGATÁSBAN

BÁNYÁSZATI-FÖLDTANI SZAKKÉRDÉSEK A VÍZÜGYI IGAZGATÁSBAN BÁNYÁSZATI-FÖLDTANI SZAKKÉRDÉSEK A VÍZÜGYI IGAZGATÁSBAN Dr. Kovács Gábor Dr. Káldi Zoltán VEMKH Bányászati Osztály XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, 2016. április 6. Szkeleton I. Hatósági

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYONA 2012. január 1.

MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYONA 2012. január 1. MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYONA 2012. január 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal az 1993. évi XLVIII. bányászatról szóló törvény a 25. -a, valamint a végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.

Részletesebben

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz 1. Mi a drágakı? a. ásványváltozat b. biogén eredető anyag lehet 2. Mit nevezünk ércnek? a. ásvány, amibıl fémet nyerhetünk ki b. kızet,

Részletesebben

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok 1. Melyik összetett anion a szilikátok jellemzője? a.) SO 4 b.) SiO 4 c.) PO 4 2. Milyen ásványok a csillámok? a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok 3. Milyen ásványok az amfibolok?

Részletesebben

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella Domborzat jellemzése A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella Osztályozási rendszer elemei Domborzati jelleg Domborzati helyzet/fekvés Völgyforma Lejtőszakasz

Részletesebben

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) 26/A. (6)-(7) bekezdése, valamint

Részletesebben

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet

40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 133/2008. (V.

Részletesebben

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: (A Bt. 4. -ához) 1. (1) A felszíni elıkutatást

Részletesebben

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Törmelékkızetek Törmelékes kızet Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix Szemcseméret alapján agyag kızetliszt homok durvatörmelék 1 Szemcseméreti skála

Részletesebben

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL E L N Ö K PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a

Részletesebben

14. elıadás ÜLEDÉKES KİZETEK

14. elıadás ÜLEDÉKES KİZETEK 14. elıadás ÜLEDÉKES KİZETEK AZ ÜLEDÉKES KİZETEK A Föld felszínén, vagy a felszín közelében képzıdnek laza üledékek konszolidációja során. Az üledékes kızetek képzıdési folyamata a mállás, szállítás, üledékképzıdés

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK

KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK KERÁMIA NYERSANYAGOK, KERÁMIÁK Kerámiák nyersanyagai agyag agyagfejtı 1 Keramosz (görög): agyag - agyagból készített tárgy Mázatlan (terrakotta) - mázas Csoportosítás a szemcseméret alapján finomkerámia

Részletesebben

Tárgy: Szabálytalan és jogosulatlan bányászati tevékenység a Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek területén és határvonala mentén.

Tárgy: Szabálytalan és jogosulatlan bányászati tevékenység a Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek területén és határvonala mentén. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2236-4/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 10.

Részletesebben

ÁSVÁNYOK, KŐZETEK KELETKEZÉSE, OSZTÁLYOZÁSA

ÁSVÁNYOK, KŐZETEK KELETKEZÉSE, OSZTÁLYOZÁSA ÁSVÁNYOK, KŐZETEK KELETKEZÉSE, OSZTÁLYOZÁSA Ásvány: Természetes úton keletkezett kristályos vegyület, vagy elem. Jellemző rá vegyi összetétele és kristályszerkezete. Pl. grafit, vegyjele C, kristályrács:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2009. év Budapest, 2010. március A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a

Részletesebben

Hogyan bányásszunk megújuló (geotermikus) energiát?

Hogyan bányásszunk megújuló (geotermikus) energiát? ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIA Egerszalók, 2016. november 24-25. avagy mennyire illik a geotermikus energia a bányatörvénybe? SZITA Gábor elnök Magyar Geotermális Egyesület 1. Hogyan bányásszuk az ásványi

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Ú T M U T A T Ó SZILÁRD ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Ú T M U T A T Ó SZILÁRD ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Ú T M U T A T Ó A SZILÁRD ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS 2009. év folyamán című adatlap kitöltéséhez BUDAPEST, 2010. 1 Az alábbi útmutatások részletes

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

Dunántúli-középhegység

Dunántúli-középhegység Dunántúli-középhegység Dunántúli középhegység két része a paleozoikum szempontjából Középhegységi egység (Bakony, Vértes) Balatonfői vonal Balatoni kristályos Kis felszíni elterjedés Balatonfelvidék Velencei

Részletesebben

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK 11. előadás MAGMÁS KŐZETEK MAGMÁS KŐZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képződnek az elő- és főkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerint: Intruzív (mélységi) kőzetek (5-20 km mélységben) Szubvulkáni

Részletesebben

Új utak a földtudományban

Új utak a földtudományban Új utak a földtudományban AZ ÉRC- és ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT MULTJA, JELENE és JÖVŐJE Zelenka Tibor Már ANONYMUS azt írta, hogy a honfoglalás egyik fontos szempontja az volt, hogy folyóiban sok az arany. Magyarországon

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/1407-23/2011. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. szeptember 7-től Tárgy: Határozat kitermelési

Részletesebben

Földtani alapismeretek

Földtani alapismeretek Földtani alapismeretek A Földkérget alakító hatások és eredményük A Föld felépítése és alakító hatásai A Föld folyamatai Atmoszféra Belső geoszférák A kéreg felépítése és folyamatai A mállás típusai a

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

1. Termelı, felelıs, győjtı adatai 1. Név Mecseki Szénbányák Vállalat 2. Kapcsolattartó neve. Hulladék / melléktermék felmérés

1. Termelı, felelıs, győjtı adatai 1. Név Mecseki Szénbányák Vállalat 2. Kapcsolattartó neve. Hulladék / melléktermék felmérés Hulladék / melléktermék felmérés Adatszolgáltató 1. Adatszolgáltató neve Weprot Kft. 2. Kapcsolattartó neve Elérhetıség 3. Település Dabas 4. Utca, házszám Kör utca 6/A 5. Irányítószám 2372 6. Telefon/fax

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán FÖLDI ERŐFORRÁS KUTATÁSI FŐOSZTÁLY

Dr. Horváth Zoltán FÖLDI ERŐFORRÁS KUTATÁSI FŐOSZTÁLY Dr. Horváth Zoltán FÖLDI ERŐFORRÁS KUTATÁSI FŐOSZTÁLY Nyersanyag, újratöltve az MFGI feladatai a hazai nyersanyag-politika végrehajtásában 2014. Április 16.» Tartalom Bevezetés Globális kitekintés és hazai

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK I.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK I. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK I. TALAJAINK ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Talajaink minısége, elsısorban termékenysége mindig fontos kérdés volt a talajmővelı gazdálkodók, a talajjal foglalkozó szakemberek számára. A huszadik

Részletesebben

A bányatörvény változásairól, annak geotermiára való hatásairól

A bányatörvény változásairól, annak geotermiára való hatásairól A bányatörvény változásairól, annak geotermiára való hatásairól S Z A B A D O S G Á B O R M A G Y A R B Á N Y Á S Z A T I É S F Ö L D T A N I H I V A T A L Előzmények - törvényjavaslat az országgyűlés

Részletesebben

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM A Miskolci Egyelem Közleménye A sorozat, Bányászat, 60. kötet, (2001) p. 9-16 Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag" tudományos konferencia PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM Dr.

Részletesebben

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár Tévhit, hogy a költségvetés mindenható, vele minden problémát meg lehet oldani. A környezetvédelemhez kapcsolódó elvonási

Részletesebben

Bányászati területek nyilvántartása és adatpolitika az MBFH-ban

Bányászati területek nyilvántartása és adatpolitika az MBFH-ban Bányászati területek nyilvántartása és adatpolitika az MBFH-ban Dr. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Adattári és Információs Osztály Az EuroGeoSource projekt célja A projekt célja egy

Részletesebben

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK 15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK A KİSZÉN A kıszén növényi eredető, szilárd, éghetı, fosszílis üledékes kızet. A kıszénképzıdés szakaszai: Biokémiai szénülési folyamatok: kis mélységben huminsavak

Részletesebben

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT

Tárgy: jogosulatlan bányászati tevékenység a Szolnok IX.- homok bányatelek alaplapja alatt HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2198-3/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 10.

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) 26/A. (6)-(7) bekezdése, valamint

Részletesebben

2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba

2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba 2. Talajképző ásványok és kőzetek Dr. Varga Csaba Talajképző ásványok A földkéreg egynemű szilárd alkotórészei, melyeknek többsége szabályos, kristályos felépítésű. A bennük az építőelemek szabályosan

Részletesebben

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet Hidrogeológia A Föld főbb adatai Tengerborítás: 71% Szárazföld: 29 % Gleccser+sarki jég: 1.6% - olvadás 61 m tengerszint Sz:46% Sz:12% V:54% szárazföldi félgömb V:88% tengeri félgömb Föld vízkészlete A

Részletesebben

A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján

A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján A Börzsöny hegység északkeleti-keleti peremének ősföldrajzi képe miocén üledékek alapján Simon István 2015. ELTE TTK Kőzettani és geokémiai tanszék Témavezetők: Dr. Józsa Sándor, ELTE TTK Dr. Szeberényi

Részletesebben

PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE RÁCZ RÉKA ELTE TTK KÖRNYEZETTAN SZAK TÉMAVEZETŐ: DR. JÓZSA SÁNDOR ELTE TTK KŐZETTAN-GEOKÉMIAI TSZ. 2012.06.27. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/alpen_01.jpg

Részletesebben

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) 26/A. (6) és (7) bekezdése, valamint

Részletesebben

Gondolatok a bányatörvény hiányosságairól

Gondolatok a bányatörvény hiányosságairól Gondolatok a bányatörvény hiányosságairól A GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA A BÁNYATÖRVÉNY TÜKRÉBEN Senki sem tudja, hogyan került a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv.- be (Bt.) az egyik megújuló

Részletesebben

1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása.

1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása. 1. Magmás 2. Üledékes 3. Metamorft (átalakult) A kőzetképződés körfolyamata (Juhász Á. nyomán) KELETKEZÉS Forró kőzetolvadék

Részletesebben

Geológia (kidolgozott) vizsgakérdések

Geológia (kidolgozott) vizsgakérdések Vánkos Bence Geológia (kidolgozott) vizsgakérdések 1. Az ásványok bels szerkezete - A gránit család jellemzése, felhasználhatósága és el fordulása Ásvány: a természetben el forduló anyag, amely meghatározott

Részletesebben

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH

A 4/2015. (VII. 27.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2015. (VII. 27.) MEKH rendelete a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló1/2015.

Részletesebben

Földtani alapismeretek I.

Földtani alapismeretek I. Földtani alapismeretek I. A Föld felépítése és anyagai A Föld felépítése A Föld folyamatai Atmoszféra KÜLSŐ GEOSZFÉRÁK ATMOSZFÉRA (LÉGKÖR) TROPOSZFÉRA SZTRATOSZFÉRA IONOSZFÉRA TERMOSZFÉRA EXOSZFÉRA HIDROSZFÉRA

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Sárospatak V. andezit) H A T Á R O Z A T

Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása (Sárospatak V. andezit) H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: 4297/14/2010. Melléklet: 1 pld. számla Üi.: Horváth Zoltán

Részletesebben

Szabályszerségek a talajásványok területi eloszlásában

Szabályszerségek a talajásványok területi eloszlásában Szabályszerségek a talajásványok területi eloszlásában Szabályszerségek a talajásványok területi eloszlásában Stefanovits Pál * A talajtani vizsgálatok mindennapos gyakorlatára a fizikai, kémiai és kolloidikai

Részletesebben

Budapest, 2013. június

Budapest, 2013. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11563. számú törvényjavaslat egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. június 1 2013.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI

MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI Szakmány György Józsa Sándor Szilágyi Veronika MAGYARORSZÁG KŐZETELŐFORDULÁSAI (Vázlatos áttekintés, elsősorban a felszíni előfordulásokról) Segédanyag Környezettan BSc szak Kőzettan gyakorlat tárgyhoz

Részletesebben

RÉSZLETES KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL Ú T M U T A T Ó A NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS 2013. ÉV FOLYAMÁN CÍMŰ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2014 Az alábbi útmutatások részletes tájékoztatást

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten Hidrodinamikai modell Modellezés szükségessége Módszer kiválasztása A modellezendő terület behatárolása,rácsfelosztás

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/653-8/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2013. április

Részletesebben

ARENARIA Kft Nyíregyháza Nyíl u. 17. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása. Jogerőssé vált: december 5-én H A T Á R O Z A T

ARENARIA Kft Nyíregyháza Nyíl u. 17. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyása. Jogerőssé vált: december 5-én H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501 Pf.: 31.) Tel.: 46/503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: MBK/1590-9/2014. Üi.: Lopotnyik András Tel.: (46) - 503762

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. Tartalom

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. Tartalom 2017/1 HÍRLEVÉL AZ MBFH ÉS AZ MFGI IDŐSZAKOS KIADVÁNYA Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Tartalom Koncessziós hírek 2 A nyertesek aláírták a bányászati koncessziós szerződéseket 2 További lehetőségek

Részletesebben

Első Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés 2010. június 11-13, Gárdony

Első Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés 2010. június 11-13, Gárdony Első Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés 2010. június 11-13, Gárdony PROGRAM 1. nap (2010. június 11.) 9:00-10:00 Érkezés, regisztráció, kávé 10:00-10:10 Harangi Sz. és Lukács R.: Bevezető 10:10-10:35

Részletesebben

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László.

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László. Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! A határozat

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/ /2012 Jogerős: május 4. Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ; 20/ ) H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.: MBK/ /2012 Jogerős: május 4. Ü.i.: Láda Péter ( :46/ ; 20/ ) H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: Jogerős: 2013. május 4. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755;

Részletesebben

Boda Erika. Budapest

Boda Erika. Budapest Geotermikus energiavagyon becslésének módszere Boda Erika Külsı konzulens: Dr.Zilahi-Sebess László Belsı konzulens: Dr. Szabó Csaba Budapest 2009.06.10 A geotermikus energiavagyon becslés során meghatározandó

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály JOGERŐS 2010. február 10-től. BBK/48/4/2010. Üi.: Szalai Ferenc Tel.: +3613731807 Tárgy: műszaki üzemi terv jóváhagyása SZŰCS-FUVAR

Részletesebben

Nyugat magyarországi peremvidék

Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat- magyarországi peremvidék ÉGHAJLATI és NÖVÉNYZETI sajátosságok alapján különül el, nem morfológiai különbségek alapján 7100 km² Határai: Kisalföld (É), Dunántúlikhg.,Dunántúli-dombvidék

Részletesebben

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től

A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től A díjképzés szabályai 2011.IV.15-től 1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ármegállapítással kapcsolatos, 57. 57/A. 57/B. és 57/D -ainak előírásai: 57. (1) A távhő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt.sz.: 4525-6/2010. Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) : (06-72) 314-952/216

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t :

H A T Á R O Z A T. h a t á r o z o t t : Ikt. szám: PBK/3104-10/2015 Üi.: Nagy Endre Jogerőre emelkedett 2016. február 5-én. Tárgy: Az Alsórajk I. (D-1) tőzeg védnevű bányatelken működő bányaüzem 2011-2015. évekre vonatkozó Műszaki Üzemi Terv

Részletesebben

AMMONITESZ Tanösvény. Villányi Templom-hegy

AMMONITESZ Tanösvény. Villányi Templom-hegy AMMONITESZ Tanösvény Villányi Templom-hegy 1 Tanuljunk a természetben! Kirándulásra hívjuk meg az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, amelyet Dél-Baranyában, a Villányi

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI HALLGATÓI SZEMINÁRIUM MAGYARY ZOLTÁN POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KERETÉBEN DR. KULCSÁR BALÁZS PH.D. ADJUNKTUS DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR MŰSZAKI ALAPTÁRGYI

Részletesebben

A Földkéreg anyagi felépítése

A Földkéreg anyagi felépítése A Földkéreg anyagi felépítése Elemek a földkéregben: 99% 8 elem fő összetevők: O 46% és Si 28%, lényeges összetevők: Al 8%, Fe 5% jelentős összetevők: Ca, Na, K, Mg összesen ~12% összes többi ~80 szilárd

Részletesebben

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás A köpeny anyagának áramlása Lemez mozgások (tektonika) 1-10 cm/év Gravitációs hatás Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m) Az endogén erők felszínformáló

Részletesebben

Horváth Mária: Bevezetés a földtörténetbe 10. 2007. Prekambrium. Oktatási segédanyag

Horváth Mária: Bevezetés a földtörténetbe 10. 2007. Prekambrium. Oktatási segédanyag Horváth Mária: Bevezetés a földtörténetbe 10. 2007 Prekambrium Oktatási segédanyag A prekambrium felosztása Proterozoikum 2500 millió év 542 millió év Archaikum 4000 2500 millió év Hadeikum >4000 millió

Részletesebben

Magyarország földana és természeti földrajza

Magyarország földana és természeti földrajza Magyarország földana és természeti földrajza Dávid János főiskolai docens Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakmódszertani Tanszék Új tanulmányi épület 126-os szoba, 82/505-844 titkárság: 127-es szoba,

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. szám: PBK/1206-9/2014 Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja

HATÁROZAT. jóváhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/2335-18/2013. Üi: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály : 373-1808 e-mail: lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2014. január

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2012. december 01-én Hatályos: 2012. december 01-tıl Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2012. december

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben