AMagyar Hősök Emlékünnepét (május

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AMagyar Hősök Emlékünnepét (május"

Átírás

1 Hősök Napja az alma materben AMagyar Hősök Emlékünnepét (május utolsó vasárnapja) karunkon két évtizede hagyományosan, a megelőző pén - teken órai kezdettel tartjuk a Gyógy - szertani Tanszék falára épített, az között hősi halált halt állatorvosok és hallgatók emlékére a Marosits István Munkácsy Mi - hály-díjas szobrászművész által készített em - lékmű előtt. Az idei meleg napon a környező fák árnyékát keresték az ünneplők, akiket Bándli Ben - ce IV. évfolyamos hallgató, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) elnöke köszöntött. Ezt követően elénekeltük a Himnuszt, majd dr. Pámer Frigyes ny. főállatorvos mondta el Ady Endre: Én kifelé megyek c. versét. Ezt követte volna Wittner Mária országgyűlési képviselő asszony emlékbeszéde, de vidéki otthonából vonaton kissé késve érkezett, így azt a Baráti Kör órakor a kémiai tanteremben kezdődő találkozójának az elején mondta el (az alkalmat méltató néhány mondat után Tóbiás Klára szobrász, tűzzománcművész: Csillag - úton c. versét). Az emlékműnél elsőként dr. Horkay Béla ezredes, a magyar honvédség főállatorvosa, dr. Szabó László ny. állatorvos ezredes és dr. Tillinger István állatorvos százados helyezte el a honvéd állatorvosok koszorúját. Utánuk dr. Czeglédi Beáta, a Vidék fej - lesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának vezetője és dr. Kopecs nik Miklós, a Fővárosi és Pest megyei Kor mány - hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgatóhelyettese, dr. Búza László, a Magyar Or - szágos Állatorvos Egyesület főtitkára és dr. Szenci Ottó egyetemi tanár, a Magyar Buiatrikusok Tár - sasága elnöke a MOÁE nevében, dr. Gönczi Gábor, a Magyar Állatorvosi Kamara elnöke és dr. Horváth László főtitkár az Állatorvosi Kamara képviseletében ko - szorúzott. Az ünneplők ezt követően a ké - miai épülethez vonultak az október 24-én meghalt Tatay Zol - tán állatorvostan-hallgató első nyughelyét megörökítő emléktáblához, ahol a HÖK koszorúját Buják Dá - vid és Nyári Hajnalka III. évfolyamos, Takács Noémi II. évfolyamos és Tar na - völgyi Csilla IV. évfolyamos hallgatók, a Magyar Állatorvosok Világszerve ze - tének a koszorúját az emléktáblát megvalósító dr. Sziebert István elnök elfoglaltsága miatt, kérésére dr. Fok Éva régióelnök és Buják Dávid, a hallgatói tagozat elnöke, az 56-os Vitézi Lovagrend koszorúját dr. Cseh József ny. főállatorvos, a Lovagrend tagja helyezte el. A koszorúzás a Könyvtár falán elhelyezett két emléktáblánál folytatódott. Dr. Horváth László ny. főállatorvos és dr. Sátori Jenő az 1944-ben nyugatra telepített Egyetemi Tanszázad és a M. Kir. I. Önálló Egye - temi Rohamzászlóalj tagjaként harcoló és vérző állatorvostan-hallgatók emlékének állított táblánál az Állatorvos-tudományi Kar ko - szo rúját, végül házigazdaként dr. Fodor László dé - kán és dr. Veresegyházy Tamás dékánhe - lyettes az I. világháborúban elesett állatorvo - sok és állatorvostan-hallgatók emléktáblájánál helyezték el a SZIE ÁOTK koszorúját. A műsorközlő Bándli Bence megköszönte a kedves vendégeknek, a Kar képviselőinek, hallgatóinak, hogy jelenlétükkel megtisztelték a Hősök Napja alkalmából rendezett megemlékezést. Felhívta a figyelmet a menzán ebédelési lehetőségre, a Baráti Kör (BK) órakor a Kémiai Tanteremben kezdődő találkozójára. Végezetül a jelen lévők közösen el - énekelték a Szózatot. Ebéd után a Kémiai Tanteremben dr. Varga István, a BK elnöke köszöntötte a megjelenteket, s kérte, hogy egyperces felállással adóz - zanak az utóbbi negyedévben elhunyt kollégáink emlékének. Ezt követően rátért a találkozó első programjára, a Tatay Zoltán-emlékérem első alkalommal történő ünnepélyes ado - mányozására az alábbiak elmondásával. Tisztelt Ünneplő Kolléginák, Kollégák, Ked - ves Vendégeink! Nagyra becsült kollégánk, Nagy Béla akadémikus úr kezdeményezésére, karunk Baráti Körének május 28-i találkozóján részt- A hatóság képviseletében dr. Czeglédi Beáta és dr. Kopecsnik Miklós koszorúzott A MOÁE nevében dr. Szenczi Ottó és dr. Búza László helyeztek el koszorút A Magyar Állatorvosi Kamarát dr. Gönczi Gábor elnök és dr. Horváth László főtitkár képviselte 72

2 vevők egyhangúlag elhatároztuk, hogy az október 24-én sebesültmentés közben hősi halált halt III. évfolyamos állatorvostanhallgató, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének a megőrzésére Tatay Zoltán-emlékérmet létesítünk. Az érem elkészítésének anyagi alapját az 1957 és 61 között végzett állatorvosok, valamint a Baráti Kör tagjai körében történt ön kéntes közadakozás teremtette meg.* Az érem elkészítésével Győrfi Lajos Munkácsy-díjas szobrászművészt bíztuk meg. Az emlékérmet minden évben egy alkalom - mal, karunk Hősök Napi koszorúzási ünnepségén kívánjuk átadni egy (kivételesen két) állatorvosnak, esetleg szigorló állatorvostanhallgatónak, akit erre az odaítélő bizottság méltónak tart a szakmai tevékenysége, patrióta magatartása, az 56-os forradalom eszmeiségének a tisztelete, a közösségért ön - zet lenül végzett munka és az erkölcsileg kifogástalan életvitel alapján. A Baráti Kör szeptember 15-i találkozóján azonban szintén egyhangúlag elhatároztuk, hogy az érem első alkalommal történő adományozásakor, kivételesen, több kol - léga részesülhessen a kitüntetésben, különös figyelemmel az 56-ot követő megtorlás elszenvedőire. * Az adakozók névsorából a meghívóban dr. Hauser Tibor (Mátészalka), dr. Makay Andor (Szentes), dr. So ko ray Béla (Veszprém), dr. Tímár István és neje, dr. Kutyik Franciska (Szombathely) kollégáink neve technikai hiba következtében maradt ki. Ki is volt Tatay Zoltán? A kevésbé tájékozott vendégek részére összefoglalom pár mondatban. A sárospataki kollégium kiváló tanulója, aki eleinte lelkész szeretett volna lenni. Érettségi után azonban a színiakadémiára jelentkezett, ahová 18 éves korában fel is vették. A Szerencsen élő állatorvos édesapa azonban hallani sem akart arról, hogy családjában a több nemzedék óta folyamatos állatorvosi hivatás egyetlen gyermekükkel megszakadjon. Így felsőfokú tanulmányait 1954-ben az Állatorvosi Főiskolán kezdte meg, ahol kitűnt általános műveltségével. Október 24-én fehér köpenyben, fegyverropogás közben elindult az utcára életet menteni. A Harminckettesek terén a golyózápor elől egy kapualjba húzódva észrevette, hogy nem messze tőle egy ismeretlen sú - lyos sebesült segítségért könyörög, s hozzárohant. A fehér köpeny könnyű céltáblának bi zonyult: egy gonosz kéz géppisztolysorozatának 7 golyója végzett vele. Pár óra múlva Gulyás István évfolyamtársunk ismerte fel a holttestet, lezárta diáktársunk szemeit, s vitte a hírt a főiskolára. Czabarka János harmadéves társa és Somogyi Ferenc, a belgyógyászat szaksegédje 25-én befogta a pataműtét után gyógyult, Rigó nevű lovat a főiskola egylovas stráfkocsijába, s a kivérzett holttestet a Főiskola területére szállították. A Sebészeti Tanszéken ravatalozták fel. Urbányi profeszszor úr telefonhívására a Szerencsről 27-én megérkezett, mérhetetlen fájdalomtól megrendült szülők jelenlétében itt, a kémiai épület mellett hantolták el. Szülei 1957 tavaszán exhumáltatták, haza vitték, s több ezer gyászoló ember kíséretében a szerencsi református temetőben te - met ték el. Miért is helyezi az állatorvosi kar megkülönböztetett piedesztálra egykori diáktársunkat? A premontreiek egyik mondása: Ad opus bonum pro salute hominum parati! Ezt, a közjó szolgálatára mindenkori készséget, az életáldozatot tiszteljük egykori diáktársunkban. Az embermentés feltétel nélküli, bátor, önfeláldozó cselekedete az az erény, amely az állatorvosi kar mai és a következő nemzedékeinek is erkölcsi kötelességévé emeli a mindössze 20 évet élt fiatalember emlékének az ápolását. Nem felejthetjük el azonban, hogy sokfélék vagyunk; ma sem mindenki egyformán gondol 1956 csodájára. Ha ennek okát valaki nem értené, megrázó magyarázatot lelhet Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról c. versében. Balázs Győző kollégánknak köszönhető - en, hajdani sárospataki osztálytársa, Csomós János nagytiszteletű úr felkutatta az március 10-én Benke Kálmán ondi református lelkipásztor ifj. Tatay Zoltán temetésén el - hangzott beszédének szövegét. Az elsárgult, töredezett papíron olvashatók az alábbi mondatok: Ha csak emberi érzéssel, testvéri rész - véttel állanánk is e mellett a koporsó és sír mellett, amely magába foglalja ifj. Tatay Zol tán hősi halott testvérünk testét, akkor is olyan igaz, mély és őszinte részvét kíséri őt utolsó útjára, amely meghatja a legközömbösebb ember szívét is. Ebben a temetőben több ezren va - gyunk most együtt, és bizonyos vagyok benne, hogy rajtunk kívül még ezrek és ezrek vannak, akik testileg nincsenek ugyan itt, de együtt éreznek a gyászolókkal. Hiszen egy ifjú testvérünket temetjük most, aki 20 éves volt, szüleinek egyetlen gyermeke volt, és hősi halott lett, akit a legszebb emberi kötelességteljesítés, az életmentés, sebesültkötözés közben ért a halálos géppisztoly sorozat. Tisztelt Kolléginák és Kollégák! A körlevélben jelzett határidőig, március 31- ig, a Tatay Zoltán-emlékéremmel történő ki - A megemlékezés résztvevőinek egy csoportja a Könyvtár falán elhelyezett emlékmű előtt Dr. Cseh József beszélget dr. Tillinger István állatorvos századossal A koszorúzási ünnepség befejezéseként a résztvevők közösen elénekelték a Szózatot 73

3 tüntetésre személyi javaslat nem érkezett. Pusztán az életkoromból adódó ismereteimnél és erkölcsi kötelességemnél fogva ezért magam bátorkodtam javaslatot terjeszteni az odaítélő bizottság elé, amelynek tagja az állat-egészségügyi szolgálat vezetője, az ÁOTK Baráti Körének elnöke, a hallgatói ön - kormányzat elnöke, karunk dékánja és a Ma - gyar Állatorvosi Kamara elnöke. E bizottság egyetértése alapján az emlékérmet elsőként az 1960-tól Szerencsen lakó dr. Szirmai Mária és dr. Zemlényi István állatorvos-házaspár akik a legtöbbet tették a hősi halált halt állatorvostan-hallgató emlékének az ápolására vette át Wittner Mária országgyűlési képviselőasszonytól. Szirmai Mária 2 éven keresztül jó barátja volt évfolyamtársának, az okos, tiszteletre mél - tóan művelt Tatay Zoltánnak. A hősi halott fiút nem felejtették el, több kegyeleti intézkedést tettek és tesznek a mai napig, hogy mások se feledkezzenek meg róla. SZERVÁC (Sze - rencs Városi Állatorvosi Centrum) elnevezéssel vállalkozást hoztak létre két fiatal állatorvos kollégával. A Centrum épületének falára nagyméretű márványtáblát helyeztettek, amelyre az egykori szerencsi kollégák neve mellé idős és ifj. Tatay Zoltán nevét is felvésették. Ezt szeptember 16-án, a Cent - rum nagyszabású megnyitási ünnepsége ke - retében Kupa Mihály, a térség akkori országgyűlési képviselője leplezte le. Az ünnepségen számos prominens vendég volt jelen, pl. Stelcz Gyula, a Történelmi Igaz ságtételi Bi - zottság elnökségi tagja, a 301-es temetői par cella gondnoka, aki a forradalom idején Szerencsen nemzetőr volt. A forradalmat mél tató beszédek között dr. Szirmai Mária emlékezett meg néhai barátjáról, Tatay Zol - tánról, a márványtáblát megkoszorúzta, mé - csest gyújtott, amit azóta is minden évben megismételnek. Alapitványt is létesitettek; a kuratórium el - nöke dr. Zemlényi István lett. Az alaptőkéből restauráltatták id. Tatay Zoltán, valamint ifj. Tatay Zoltán és édesanyja síremlékét, amelyekről 50 évig senki nem gondoskodott. Ne - kik köszönhetően, itt is koszorúzás történik minden év október 23. napján. Az önkormányzati testület kérésére a jog - utód Sváby Lajos unokatestvér beleegyezését megszerezték arra vonatkozóan, hogy ifj. Tatay Zoltánról egy új sporttelepet nevezhessenek el. Folyamatban van ifj. Tatay Zoltán mellszobrának felállítása Szerencsen. A Zem - lényi-házaspár Tatay Zoltán szüleit haláluk napjáig istápolta, és saját költségen temettette el a szerencsi temetőben. Az 56-os forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás elszenvedői kö zül sajnos már csak kevesen élnek, s egyesek igen gyenge egészségi állapotban. A gyógyszerrendeléstanból idézek: Periculum in mora! En - nek értelmében, a kö vet - kező kollégáinkat ér de - mesítettük a Tatay Zol tánem lékérem átvételére az alábbi indokok alapján. Gyenes Mihály kollégánkat 1956 novemberében a Forradalmi Diákbizottság (Harka Ödön és társai) megbízta székhelyének, az akkori Marxizmus-leninizmus Tanszéknek az őrzésével, az onnan irányított szellemi és társadalmi munka továbbvitelével (pl. menzaellátási, később fegyvereltüntetési ügyek Kovács Imrével stb.) Főiskolánkat képviselte a központi MEFESZben, és ott decemberben megszavazta azt a határozatot, amely szerint az 56-os őszi események forradalmiak voltak. A szervezet Ideiglenes Intéző Bizottságába is beválasztották. Tevékenységét 1957 őszén a főiskola új igaz - gatósága fegyelmi határozattal bűntette ben letartóztatták és államellenes szervezkedés följelentési kötelezettségének elmulasztásával vádolva egy év börtönbüntetésre ítélték. A közbejött amnesztiának köszönhetően ebből öt és fél hónapot töltött le. Sajnos, mintegy fél éve mozgásképtelen. Felesége, kolléganőnk, dr. Keszy-Harmath Klára vette át az érmet. Dr. Harka Ödön kollégánkat az 1956 szep - temberében megtartott demokratikus választáson a IV. évfolyam DISZ-vezetőségébe választották. Az október 23-i felvonuláson az évfolyam élén haladt a Bem szoborhoz, majd onnan a Parlamenthez. Másnap Urbányi László igazgató úrnál a Főiskola helyzetét illetően kifejtette, hogy a jelen helyzetben annak fegyveres védelme reménytelen, ellenben a kórházakban elhe- Wittner Mária Tóbiás Klára Csillagúton c. versét mondta el Il silentio szájharmonikán előadta dr Pámer Frigyes ny. főállatorvos A dr. Szirmai Mária és dr. Zemlényi István állatorvos-házaspár Szerencsről 74

4 lyezett beteg állatok élelmezése, gyógykezelése égetően fontos. Ennek megszervezésében segített és tevékenyen részt is vett. A Péterfy Sándor utcai Kórház kérésére, Igazgató Úr engedélyével Andrik Pál, Illek Péter és Jakab Rezső hallgatókkal Bécsbe ment, és az Osztrák Vöröskereszttől aureo - mycint hozott a sebesültek ellátására. Ha za - térte után, október 30-án a Hallgatók For - radalmi Bizottsága elnökéül választotta meg. Ebben a minőségében szervezte és vett részt elhunyt diáktársunk, Tatay Zoltán temetésén. A vidéki állatorvos kollégák által szervezett élelmiszersegélyek szétosztását irányította, szigorúan ügyelve arra, hogy abból minden oktató részesedjék tekintet nélkül politikai nézeteire. Az esetenként heveskedő hallgatókat nyugodt szóval csillapította, és tanácsolta a lehetőségek szerinti hazatérésüket. Novemberben a harcok egyik Bethlen téri sebesültjét a Péterfy Sándor utcai Kórházba segítette átszállítani, veszélyeztetve saját életét is. A hónap második felében, a harcok elültével Guoth János docens úrral közösen létrehozták a helyi menzát, és a Főiskola ré - szére egy Csepel dízel teherautót szereztek be. Az szeptemberi fegyelmi tárgyaláson a Főiskoláról határidő nélküli kizárással büntették. Tanulmányainak 1961-ben engedélyezett folytatásáig inszeminátorként dolgozott. Brucellosis után kialakult, 8 éve súlyos ge - rinc betegsége (dg.: spondylitis ankylo poe tica) akadályozta az emlékérem személyes átvételében. Kérte, hogy a jelenlévőknek tolmácsoljam tiszteletteljes üdvözletét. Szá má ra az érmet postai úton továbbítottuk.* Dr. Horváth László kollégánkat 1956-ban Kis kunhalason megválasztották a Forradalmi Bizottság elnökévé. Ebben a pozícióban rendet tartott a városban, a bűnösök felelősségre vonását nem egyéni kezdeményezésre, hanem az igazságszolgáltatásra kívánta bíz - ni. Megtiltotta fegyverek behozatalát a városba; elbújtatták, és búvóhelyükön táplálékkal látták el a kommunistákat. Az orosz megszállás után azonban elfogták és a gyűjtőfogház után a kistarcsai internálótáborba vitték. Az internálótáborból egy krumpliba rejtett levélkét sikerült kijuttatnia a legfőbb ügyészhez, aki ügyét kivizsgálta, és szabadlábra helyeztette. Hamarosan azonban A legfőbb ügyész Budapesten parancsol, mi pedig itt közölték vele a makói pufajkások, és a tököli internálótáborba szállították, majd a Népköztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése címén vádat emeltek ellene. A halálos ítéletet maga után vonó vád alapján a szegedi Csillagbörtön siralomházába került. Csodával felérő szerencséje volt, hogy fellebbezési ügye egy olyan bíró elé került, akit korábban igaztalan vádak alapján elítéltek, és aki sokáig szenet lapátolt a szegedi vasútállomáson. Az akasztás elmaradt, a vád izgatássá szelídült. A börtönből ezután kiengedték, de állásvesztésre ítélték, és rendőri felügyelet alá helyezték. * Dr. Harka Ödön életének 77. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után június 2-án elhunyt. EGYETEMI ÉLET A kiskunhalasi vágóhídon kapott segédmunkási (takarítói) állást. Innen küzdötte viszsza magát tisztességes munkával, meg nem kérdőjelezhető emberséggel; 1967-ben már Kiskunhalason városi vezető főállatorvosként működött a rendszerváltásig. Ekkor a családi hagyományoknak megfelelően belépett a Kisgazdapártba, s kisgazdapárti képviselőként a parlamentnek is tagja lett. Dr. Huszár Elek kollégánkat a kuláküldözések elitélése miatt annak idején fegyelmi úton Bajnáról a Tolna megyei Regölybe he - lyezték. Itt 56-ban megalapították a Forra - dalmi Tanácsot és Nemzetőrséget, s rengeteg élelmiszert szállítottak Budapestre a forradalmároknak februárjában letartóztatták, és vallatás közben Regölyben, majd Tamásiban durván bántalmazták; ő azonban nem hagyta magát és visszaütött. Ezért több ízben ájultra verték. Az eseményen készült fotók dr. Perényi János felvételei Tatay Zoltán emlékérmek átadása a Kémiai Tanteremben Az előtérben, középen: dr. Horváth László ny. főállatorvos (Kiskunhalas) Dr. Gyenes Mihály nevében felesége, dr. Keszy- Harmath Klára vette át az érmet 75

5 A Szekszárdi megyei Bíróságon 120 tanú vallomása ellenére 9 hónapi börtönbüntetésre ítélték izgatásért, miután 10 hónapot töl - tött már vizsgálati fogságban, ebből 6 hónapot a kistarcsai internálótáborban; végül meg - hozták a semmisségi határozatot. Szabadulásakor Regöly község lakossága autóbuszokkal ment elébe és hősként ünnepelte állatorvosát. Sajnos, egészségi állapota miatt ünnepségünkön nem tudott megjelenni; az emlékérmet fia, ifj. Huszár Elek vette át. Dr. Jakab Rezső kollégánk 1956-ban ne gyed - éves volt; a szeptemberi, első demokratikus választáson a hallgatóság évfolyamtitkárnak választotta. Október 22-én este a Főiskola képviseletében részt vett a Műegyetem hallgatói által kezdeményezett tanácskozáson, ahol a másnapi a lengyelekkel szolidaritásunkat kifejező tüntetést az összegyűlt többi egyetem és főiskola hallgatói megszavazták. A határozathoz azzal a záradékkal járult hozzá, hogy a demokratikus elveknek megfelelően azt előbb a Főiskola minden hallgatójával közölni fogja. Ezt másnap délelőtt mind az öt évfolyammal ismertette, és az egyhangú igen után engedélyt kért az újonnan megválasztott igazgatótól, Urbányi László professzor úrtól a testületi részvételre. Ő az engedélyt megadta, s a Műegyetemről induló kivonuláson a tanári kar számos tagjával együtt a menettel előbb a Bem szoborhoz, majd a Parla ment - hez vonult. Másnap, dél körül a Főiskola területéről töb bedmagával hallotta, hogy civilek egy cso - portja zajongva követeli a Tanulmányi Osztály tetején lévő vörös csillag eltávolítását. Mivel az éppen odaért személyzeti osztályvezető, Györe Sándor is csak hezitálni tudott, Hor - váth Sándor évfolyamtársával és egy hivatalsegéddel felmentek a padlásra, és a csillagot leszerelték. A Péterfy S. utcai Kórházból Urbányi professzor úrhoz kérés érkezett, hogy a sebesültek ellátásához sürgősen antibiotikumra len - ne szükség. Készleteink azonban ezt nem tudták kielégíteni. A Professzor úr hozzájárult az ötlethez, hogy az Osztrák Vöröskereszttől kellene segítséget kérnünk. Október 30-án autóval Andrik Pál, Illek Péter és Harka Ödön hallgatókkal együtt Bécsbe ment, ahol na - gyobb mennyiségű aureo my - cint sikerült összegyűjteni a bécsi kórházakból. Ezt a Ké - miai Tanszéken át is adták a Kórház számára. Mivel újabb, nagyobb mennyiségű gyógyszer, kötszer beszerzését ígérték az osztrák segélyszervezetek, november 1-én 3 személy - kocsit igényelt a Kisgazda - párttól, amit az MDP garázsából meg is kapott. Gaj - dács György és Illek Péter hallgatókkal ki is érkeztek Bécsbe, de a szállítmány összegyűjtése lassan ha ladt. Mire készen lett, az ávós sofőrök a gépkocsikkal együtt megszöktek. A határt időközben lezárták, így csak no vember végén térhettek haza, amikor már a menekülők áradata éppen kifelé özönlött. Hazatérte után bekapcsolódott a Főiskolán folyó munkálatokba, a betegkezelésekbe, ta - karmányozásba, az élelmiszer segélyek szétosztásába és a tanszéki dolgozók lakására szállításába. Kérelmezte és megszervezte az otthon lévők vágóhídi gyakorlatának lehetőségét, hogy az időt hasznosan tölthessék el a kényszer szabadságon lévő évfolyamtársai szeptemberében a fegyelmi bizottság határidő nélkül kizárta a Főiskoláról. Ká - deranyaga alapján csak a baromfiiparban kapott kocsikísérői állást. E munkához megjegyzendő: Kollégánk veleszületetten 3 üregű szívvel élt, amelyet 63 éves korában Papp Lajos professzor bravúros műtéttel korrigált. Tanulmányait csak 1961-ben folytathatta. Dr. Kovács Imre kollégánk 1956-ban ne - gyedéves volt; a reformhangulatot erősítette az évfolyamon és a harmadévesek körében különböző gyűléseken. November 4-e után egyes utóvéd műveletekben, így Gyenes Mihály barátjával fegyverek eltűntetésében vett részt. Büntetésül 57- ben egy évre kizárták a Főis koláról. A rendszerváltás után a Történelmi Igaz - ságtétel Bizottságánál (TIB) több ízben eljárt a hátrányt elszenvedett kollégák ügyében; pl. Tary Mária adjunktus asszony kárpótlása en - nek eredményeként valósult meg. Tisztelt Kolléginák és Kollégák! Az emlékérem közadakozásból történő gyűjtése idejéből két kollégánk egy-egy mondatát idézem. Az egyik: Ezt már 20 évvel ezelőtt kellett volna megtenni! A másik: Mit tett Tatay Zoltán az állatorvos-tudományért? Azt válaszoltam: Semmit, ő csak meghalt. Kollé - gánkkal azóta nem találkoztam, de feltételezem, hogy e mondat megfogalmazására az indította, hogy az adományokat technikai okokból az Alapítvány az Állatorvos-tudományért OTP-számlán gyűjtöttük. Nem tudhatjuk, hogyha élne, mit tehetett volna Tatay Zoli az állatorvos-tudományért. Találkozónk szakmai előadásában azonban most meghallgathattuk, hogy mit tett egykori padtársa, az 56 őszén Németországba távozott dr. Kása Ferenc professzor, az állatorvosi csontsebészet világszerte elismert művelője az állatorvos-tudományért, különösen a csontsebészet fejlődéséért, ebben karunk se bészeti klinikájának tudományos és anyagi támogatásáért, sok sebészkollégánk továbbképzéséért. Kása Ferenc professzor úrnak a Csont - sebészet fejlődése c., 120 fényképpel szemléltetett előadását nagy figyelemmel hallgatta a késő délutánig kitartó, szép számú hallgatóság. Dr. Varga István Kása professzor úr a jegyzeteit tanulmányozza az előadása előtti percekben Dr. Kovács Imre az érem átvételekor Wittner Máriával Dr. Jakab Rezső feleségével érkezett az ünnepségre 76

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi.

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. 21 22 A kilenc mosoni áldozat A mosoni temetıben bizonyíthatóan

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

Az Értéktár Bizottság tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:

Az Értéktár Bizottság tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: Települési Értéktár Bizottság 8296 Monostorapáti Petőfi u.123. Száma: 3597-2/2015. J e gy z ő k ö ny v Készült: A Települési Értéktár Bizottság 2015. november 10-én (kedden) 18.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása

Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Forrás: http://www.papp-szuleszet.hu/?p=semmelweis Semmelweis Ignác négyszeri kihantolása Dr. Papp Zoltán írása A fényképeket Dr. Csabay László készítette Talán nem mindenki tudja, hogy Semmelweis Ignác

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat

Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Az 1956-osforradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat Október 22. Művelődési Ház 15.00 Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel üdvözlök mindenkit Tótkomlós

Részletesebben

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke Kedves Bajtársnőnk, Bajtársunk! Tisztelt Látogató! Összeállításunkban 2015. május 14-től megtekinthetik azokat a fontosabb eseményeket, programokat, amelyeken részt vettünk, vagy amelyeket mi szervezetünk.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. február 20-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről. Jelen volt x

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről. Jelen volt x Emlékeztető A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről Az ülés helye: Jelen volt BME Wigner Jenő Belső Benita Kollégium, B201 Fejes Júlia Az ülés ideje: Fodor Csilla 2015. december 7. Gácsig Gergő Kiss

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. március 5-én Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. május 9-én Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Önkormányzat

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 340-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben