AMagyar Hősök Emlékünnepét (május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AMagyar Hősök Emlékünnepét (május"

Átírás

1 Hősök Napja az alma materben AMagyar Hősök Emlékünnepét (május utolsó vasárnapja) karunkon két évtizede hagyományosan, a megelőző pén - teken órai kezdettel tartjuk a Gyógy - szertani Tanszék falára épített, az között hősi halált halt állatorvosok és hallgatók emlékére a Marosits István Munkácsy Mi - hály-díjas szobrászművész által készített em - lékmű előtt. Az idei meleg napon a környező fák árnyékát keresték az ünneplők, akiket Bándli Ben - ce IV. évfolyamos hallgató, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) elnöke köszöntött. Ezt követően elénekeltük a Himnuszt, majd dr. Pámer Frigyes ny. főállatorvos mondta el Ady Endre: Én kifelé megyek c. versét. Ezt követte volna Wittner Mária országgyűlési képviselő asszony emlékbeszéde, de vidéki otthonából vonaton kissé késve érkezett, így azt a Baráti Kör órakor a kémiai tanteremben kezdődő találkozójának az elején mondta el (az alkalmat méltató néhány mondat után Tóbiás Klára szobrász, tűzzománcművész: Csillag - úton c. versét). Az emlékműnél elsőként dr. Horkay Béla ezredes, a magyar honvédség főállatorvosa, dr. Szabó László ny. állatorvos ezredes és dr. Tillinger István állatorvos százados helyezte el a honvéd állatorvosok koszorúját. Utánuk dr. Czeglédi Beáta, a Vidék fej - lesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztályának vezetője és dr. Kopecs nik Miklós, a Fővárosi és Pest megyei Kor mány - hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgatóhelyettese, dr. Búza László, a Magyar Or - szágos Állatorvos Egyesület főtitkára és dr. Szenci Ottó egyetemi tanár, a Magyar Buiatrikusok Tár - sasága elnöke a MOÁE nevében, dr. Gönczi Gábor, a Magyar Állatorvosi Kamara elnöke és dr. Horváth László főtitkár az Állatorvosi Kamara képviseletében ko - szorúzott. Az ünneplők ezt követően a ké - miai épülethez vonultak az október 24-én meghalt Tatay Zol - tán állatorvostan-hallgató első nyughelyét megörökítő emléktáblához, ahol a HÖK koszorúját Buják Dá - vid és Nyári Hajnalka III. évfolyamos, Takács Noémi II. évfolyamos és Tar na - völgyi Csilla IV. évfolyamos hallgatók, a Magyar Állatorvosok Világszerve ze - tének a koszorúját az emléktáblát megvalósító dr. Sziebert István elnök elfoglaltsága miatt, kérésére dr. Fok Éva régióelnök és Buják Dávid, a hallgatói tagozat elnöke, az 56-os Vitézi Lovagrend koszorúját dr. Cseh József ny. főállatorvos, a Lovagrend tagja helyezte el. A koszorúzás a Könyvtár falán elhelyezett két emléktáblánál folytatódott. Dr. Horváth László ny. főállatorvos és dr. Sátori Jenő az 1944-ben nyugatra telepített Egyetemi Tanszázad és a M. Kir. I. Önálló Egye - temi Rohamzászlóalj tagjaként harcoló és vérző állatorvostan-hallgatók emlékének állított táblánál az Állatorvos-tudományi Kar ko - szo rúját, végül házigazdaként dr. Fodor László dé - kán és dr. Veresegyházy Tamás dékánhe - lyettes az I. világháborúban elesett állatorvo - sok és állatorvostan-hallgatók emléktáblájánál helyezték el a SZIE ÁOTK koszorúját. A műsorközlő Bándli Bence megköszönte a kedves vendégeknek, a Kar képviselőinek, hallgatóinak, hogy jelenlétükkel megtisztelték a Hősök Napja alkalmából rendezett megemlékezést. Felhívta a figyelmet a menzán ebédelési lehetőségre, a Baráti Kör (BK) órakor a Kémiai Tanteremben kezdődő találkozójára. Végezetül a jelen lévők közösen el - énekelték a Szózatot. Ebéd után a Kémiai Tanteremben dr. Varga István, a BK elnöke köszöntötte a megjelenteket, s kérte, hogy egyperces felállással adóz - zanak az utóbbi negyedévben elhunyt kollégáink emlékének. Ezt követően rátért a találkozó első programjára, a Tatay Zoltán-emlékérem első alkalommal történő ünnepélyes ado - mányozására az alábbiak elmondásával. Tisztelt Ünneplő Kolléginák, Kollégák, Ked - ves Vendégeink! Nagyra becsült kollégánk, Nagy Béla akadémikus úr kezdeményezésére, karunk Baráti Körének május 28-i találkozóján részt- A hatóság képviseletében dr. Czeglédi Beáta és dr. Kopecsnik Miklós koszorúzott A MOÁE nevében dr. Szenczi Ottó és dr. Búza László helyeztek el koszorút A Magyar Állatorvosi Kamarát dr. Gönczi Gábor elnök és dr. Horváth László főtitkár képviselte 72

2 vevők egyhangúlag elhatároztuk, hogy az október 24-én sebesültmentés közben hősi halált halt III. évfolyamos állatorvostanhallgató, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének a megőrzésére Tatay Zoltán-emlékérmet létesítünk. Az érem elkészítésének anyagi alapját az 1957 és 61 között végzett állatorvosok, valamint a Baráti Kör tagjai körében történt ön kéntes közadakozás teremtette meg.* Az érem elkészítésével Győrfi Lajos Munkácsy-díjas szobrászművészt bíztuk meg. Az emlékérmet minden évben egy alkalom - mal, karunk Hősök Napi koszorúzási ünnepségén kívánjuk átadni egy (kivételesen két) állatorvosnak, esetleg szigorló állatorvostanhallgatónak, akit erre az odaítélő bizottság méltónak tart a szakmai tevékenysége, patrióta magatartása, az 56-os forradalom eszmeiségének a tisztelete, a közösségért ön - zet lenül végzett munka és az erkölcsileg kifogástalan életvitel alapján. A Baráti Kör szeptember 15-i találkozóján azonban szintén egyhangúlag elhatároztuk, hogy az érem első alkalommal történő adományozásakor, kivételesen, több kol - léga részesülhessen a kitüntetésben, különös figyelemmel az 56-ot követő megtorlás elszenvedőire. * Az adakozók névsorából a meghívóban dr. Hauser Tibor (Mátészalka), dr. Makay Andor (Szentes), dr. So ko ray Béla (Veszprém), dr. Tímár István és neje, dr. Kutyik Franciska (Szombathely) kollégáink neve technikai hiba következtében maradt ki. Ki is volt Tatay Zoltán? A kevésbé tájékozott vendégek részére összefoglalom pár mondatban. A sárospataki kollégium kiváló tanulója, aki eleinte lelkész szeretett volna lenni. Érettségi után azonban a színiakadémiára jelentkezett, ahová 18 éves korában fel is vették. A Szerencsen élő állatorvos édesapa azonban hallani sem akart arról, hogy családjában a több nemzedék óta folyamatos állatorvosi hivatás egyetlen gyermekükkel megszakadjon. Így felsőfokú tanulmányait 1954-ben az Állatorvosi Főiskolán kezdte meg, ahol kitűnt általános műveltségével. Október 24-én fehér köpenyben, fegyverropogás közben elindult az utcára életet menteni. A Harminckettesek terén a golyózápor elől egy kapualjba húzódva észrevette, hogy nem messze tőle egy ismeretlen sú - lyos sebesült segítségért könyörög, s hozzárohant. A fehér köpeny könnyű céltáblának bi zonyult: egy gonosz kéz géppisztolysorozatának 7 golyója végzett vele. Pár óra múlva Gulyás István évfolyamtársunk ismerte fel a holttestet, lezárta diáktársunk szemeit, s vitte a hírt a főiskolára. Czabarka János harmadéves társa és Somogyi Ferenc, a belgyógyászat szaksegédje 25-én befogta a pataműtét után gyógyult, Rigó nevű lovat a főiskola egylovas stráfkocsijába, s a kivérzett holttestet a Főiskola területére szállították. A Sebészeti Tanszéken ravatalozták fel. Urbányi profeszszor úr telefonhívására a Szerencsről 27-én megérkezett, mérhetetlen fájdalomtól megrendült szülők jelenlétében itt, a kémiai épület mellett hantolták el. Szülei 1957 tavaszán exhumáltatták, haza vitték, s több ezer gyászoló ember kíséretében a szerencsi református temetőben te - met ték el. Miért is helyezi az állatorvosi kar megkülönböztetett piedesztálra egykori diáktársunkat? A premontreiek egyik mondása: Ad opus bonum pro salute hominum parati! Ezt, a közjó szolgálatára mindenkori készséget, az életáldozatot tiszteljük egykori diáktársunkban. Az embermentés feltétel nélküli, bátor, önfeláldozó cselekedete az az erény, amely az állatorvosi kar mai és a következő nemzedékeinek is erkölcsi kötelességévé emeli a mindössze 20 évet élt fiatalember emlékének az ápolását. Nem felejthetjük el azonban, hogy sokfélék vagyunk; ma sem mindenki egyformán gondol 1956 csodájára. Ha ennek okát valaki nem értené, megrázó magyarázatot lelhet Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról c. versében. Balázs Győző kollégánknak köszönhető - en, hajdani sárospataki osztálytársa, Csomós János nagytiszteletű úr felkutatta az március 10-én Benke Kálmán ondi református lelkipásztor ifj. Tatay Zoltán temetésén el - hangzott beszédének szövegét. Az elsárgult, töredezett papíron olvashatók az alábbi mondatok: Ha csak emberi érzéssel, testvéri rész - véttel állanánk is e mellett a koporsó és sír mellett, amely magába foglalja ifj. Tatay Zol tán hősi halott testvérünk testét, akkor is olyan igaz, mély és őszinte részvét kíséri őt utolsó útjára, amely meghatja a legközömbösebb ember szívét is. Ebben a temetőben több ezren va - gyunk most együtt, és bizonyos vagyok benne, hogy rajtunk kívül még ezrek és ezrek vannak, akik testileg nincsenek ugyan itt, de együtt éreznek a gyászolókkal. Hiszen egy ifjú testvérünket temetjük most, aki 20 éves volt, szüleinek egyetlen gyermeke volt, és hősi halott lett, akit a legszebb emberi kötelességteljesítés, az életmentés, sebesültkötözés közben ért a halálos géppisztoly sorozat. Tisztelt Kolléginák és Kollégák! A körlevélben jelzett határidőig, március 31- ig, a Tatay Zoltán-emlékéremmel történő ki - A megemlékezés résztvevőinek egy csoportja a Könyvtár falán elhelyezett emlékmű előtt Dr. Cseh József beszélget dr. Tillinger István állatorvos századossal A koszorúzási ünnepség befejezéseként a résztvevők közösen elénekelték a Szózatot 73

3 tüntetésre személyi javaslat nem érkezett. Pusztán az életkoromból adódó ismereteimnél és erkölcsi kötelességemnél fogva ezért magam bátorkodtam javaslatot terjeszteni az odaítélő bizottság elé, amelynek tagja az állat-egészségügyi szolgálat vezetője, az ÁOTK Baráti Körének elnöke, a hallgatói ön - kormányzat elnöke, karunk dékánja és a Ma - gyar Állatorvosi Kamara elnöke. E bizottság egyetértése alapján az emlékérmet elsőként az 1960-tól Szerencsen lakó dr. Szirmai Mária és dr. Zemlényi István állatorvos-házaspár akik a legtöbbet tették a hősi halált halt állatorvostan-hallgató emlékének az ápolására vette át Wittner Mária országgyűlési képviselőasszonytól. Szirmai Mária 2 éven keresztül jó barátja volt évfolyamtársának, az okos, tiszteletre mél - tóan művelt Tatay Zoltánnak. A hősi halott fiút nem felejtették el, több kegyeleti intézkedést tettek és tesznek a mai napig, hogy mások se feledkezzenek meg róla. SZERVÁC (Sze - rencs Városi Állatorvosi Centrum) elnevezéssel vállalkozást hoztak létre két fiatal állatorvos kollégával. A Centrum épületének falára nagyméretű márványtáblát helyeztettek, amelyre az egykori szerencsi kollégák neve mellé idős és ifj. Tatay Zoltán nevét is felvésették. Ezt szeptember 16-án, a Cent - rum nagyszabású megnyitási ünnepsége ke - retében Kupa Mihály, a térség akkori országgyűlési képviselője leplezte le. Az ünnepségen számos prominens vendég volt jelen, pl. Stelcz Gyula, a Történelmi Igaz ságtételi Bi - zottság elnökségi tagja, a 301-es temetői par cella gondnoka, aki a forradalom idején Szerencsen nemzetőr volt. A forradalmat mél tató beszédek között dr. Szirmai Mária emlékezett meg néhai barátjáról, Tatay Zol - tánról, a márványtáblát megkoszorúzta, mé - csest gyújtott, amit azóta is minden évben megismételnek. Alapitványt is létesitettek; a kuratórium el - nöke dr. Zemlényi István lett. Az alaptőkéből restauráltatták id. Tatay Zoltán, valamint ifj. Tatay Zoltán és édesanyja síremlékét, amelyekről 50 évig senki nem gondoskodott. Ne - kik köszönhetően, itt is koszorúzás történik minden év október 23. napján. Az önkormányzati testület kérésére a jog - utód Sváby Lajos unokatestvér beleegyezését megszerezték arra vonatkozóan, hogy ifj. Tatay Zoltánról egy új sporttelepet nevezhessenek el. Folyamatban van ifj. Tatay Zoltán mellszobrának felállítása Szerencsen. A Zem - lényi-házaspár Tatay Zoltán szüleit haláluk napjáig istápolta, és saját költségen temettette el a szerencsi temetőben. Az 56-os forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás elszenvedői kö zül sajnos már csak kevesen élnek, s egyesek igen gyenge egészségi állapotban. A gyógyszerrendeléstanból idézek: Periculum in mora! En - nek értelmében, a kö vet - kező kollégáinkat ér de - mesítettük a Tatay Zol tánem lékérem átvételére az alábbi indokok alapján. Gyenes Mihály kollégánkat 1956 novemberében a Forradalmi Diákbizottság (Harka Ödön és társai) megbízta székhelyének, az akkori Marxizmus-leninizmus Tanszéknek az őrzésével, az onnan irányított szellemi és társadalmi munka továbbvitelével (pl. menzaellátási, később fegyvereltüntetési ügyek Kovács Imrével stb.) Főiskolánkat képviselte a központi MEFESZben, és ott decemberben megszavazta azt a határozatot, amely szerint az 56-os őszi események forradalmiak voltak. A szervezet Ideiglenes Intéző Bizottságába is beválasztották. Tevékenységét 1957 őszén a főiskola új igaz - gatósága fegyelmi határozattal bűntette ben letartóztatták és államellenes szervezkedés följelentési kötelezettségének elmulasztásával vádolva egy év börtönbüntetésre ítélték. A közbejött amnesztiának köszönhetően ebből öt és fél hónapot töltött le. Sajnos, mintegy fél éve mozgásképtelen. Felesége, kolléganőnk, dr. Keszy-Harmath Klára vette át az érmet. Dr. Harka Ödön kollégánkat az 1956 szep - temberében megtartott demokratikus választáson a IV. évfolyam DISZ-vezetőségébe választották. Az október 23-i felvonuláson az évfolyam élén haladt a Bem szoborhoz, majd onnan a Parlamenthez. Másnap Urbányi László igazgató úrnál a Főiskola helyzetét illetően kifejtette, hogy a jelen helyzetben annak fegyveres védelme reménytelen, ellenben a kórházakban elhe- Wittner Mária Tóbiás Klára Csillagúton c. versét mondta el Il silentio szájharmonikán előadta dr Pámer Frigyes ny. főállatorvos A dr. Szirmai Mária és dr. Zemlényi István állatorvos-házaspár Szerencsről 74

4 lyezett beteg állatok élelmezése, gyógykezelése égetően fontos. Ennek megszervezésében segített és tevékenyen részt is vett. A Péterfy Sándor utcai Kórház kérésére, Igazgató Úr engedélyével Andrik Pál, Illek Péter és Jakab Rezső hallgatókkal Bécsbe ment, és az Osztrák Vöröskereszttől aureo - mycint hozott a sebesültek ellátására. Ha za - térte után, október 30-án a Hallgatók For - radalmi Bizottsága elnökéül választotta meg. Ebben a minőségében szervezte és vett részt elhunyt diáktársunk, Tatay Zoltán temetésén. A vidéki állatorvos kollégák által szervezett élelmiszersegélyek szétosztását irányította, szigorúan ügyelve arra, hogy abból minden oktató részesedjék tekintet nélkül politikai nézeteire. Az esetenként heveskedő hallgatókat nyugodt szóval csillapította, és tanácsolta a lehetőségek szerinti hazatérésüket. Novemberben a harcok egyik Bethlen téri sebesültjét a Péterfy Sándor utcai Kórházba segítette átszállítani, veszélyeztetve saját életét is. A hónap második felében, a harcok elültével Guoth János docens úrral közösen létrehozták a helyi menzát, és a Főiskola ré - szére egy Csepel dízel teherautót szereztek be. Az szeptemberi fegyelmi tárgyaláson a Főiskoláról határidő nélküli kizárással büntették. Tanulmányainak 1961-ben engedélyezett folytatásáig inszeminátorként dolgozott. Brucellosis után kialakult, 8 éve súlyos ge - rinc betegsége (dg.: spondylitis ankylo poe tica) akadályozta az emlékérem személyes átvételében. Kérte, hogy a jelenlévőknek tolmácsoljam tiszteletteljes üdvözletét. Szá má ra az érmet postai úton továbbítottuk.* Dr. Horváth László kollégánkat 1956-ban Kis kunhalason megválasztották a Forradalmi Bizottság elnökévé. Ebben a pozícióban rendet tartott a városban, a bűnösök felelősségre vonását nem egyéni kezdeményezésre, hanem az igazságszolgáltatásra kívánta bíz - ni. Megtiltotta fegyverek behozatalát a városba; elbújtatták, és búvóhelyükön táplálékkal látták el a kommunistákat. Az orosz megszállás után azonban elfogták és a gyűjtőfogház után a kistarcsai internálótáborba vitték. Az internálótáborból egy krumpliba rejtett levélkét sikerült kijuttatnia a legfőbb ügyészhez, aki ügyét kivizsgálta, és szabadlábra helyeztette. Hamarosan azonban A legfőbb ügyész Budapesten parancsol, mi pedig itt közölték vele a makói pufajkások, és a tököli internálótáborba szállították, majd a Népköztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése címén vádat emeltek ellene. A halálos ítéletet maga után vonó vád alapján a szegedi Csillagbörtön siralomházába került. Csodával felérő szerencséje volt, hogy fellebbezési ügye egy olyan bíró elé került, akit korábban igaztalan vádak alapján elítéltek, és aki sokáig szenet lapátolt a szegedi vasútállomáson. Az akasztás elmaradt, a vád izgatássá szelídült. A börtönből ezután kiengedték, de állásvesztésre ítélték, és rendőri felügyelet alá helyezték. * Dr. Harka Ödön életének 77. évében, hosszan tartó, súlyos betegség után június 2-án elhunyt. EGYETEMI ÉLET A kiskunhalasi vágóhídon kapott segédmunkási (takarítói) állást. Innen küzdötte viszsza magát tisztességes munkával, meg nem kérdőjelezhető emberséggel; 1967-ben már Kiskunhalason városi vezető főállatorvosként működött a rendszerváltásig. Ekkor a családi hagyományoknak megfelelően belépett a Kisgazdapártba, s kisgazdapárti képviselőként a parlamentnek is tagja lett. Dr. Huszár Elek kollégánkat a kuláküldözések elitélése miatt annak idején fegyelmi úton Bajnáról a Tolna megyei Regölybe he - lyezték. Itt 56-ban megalapították a Forra - dalmi Tanácsot és Nemzetőrséget, s rengeteg élelmiszert szállítottak Budapestre a forradalmároknak februárjában letartóztatták, és vallatás közben Regölyben, majd Tamásiban durván bántalmazták; ő azonban nem hagyta magát és visszaütött. Ezért több ízben ájultra verték. Az eseményen készült fotók dr. Perényi János felvételei Tatay Zoltán emlékérmek átadása a Kémiai Tanteremben Az előtérben, középen: dr. Horváth László ny. főállatorvos (Kiskunhalas) Dr. Gyenes Mihály nevében felesége, dr. Keszy- Harmath Klára vette át az érmet 75

5 A Szekszárdi megyei Bíróságon 120 tanú vallomása ellenére 9 hónapi börtönbüntetésre ítélték izgatásért, miután 10 hónapot töl - tött már vizsgálati fogságban, ebből 6 hónapot a kistarcsai internálótáborban; végül meg - hozták a semmisségi határozatot. Szabadulásakor Regöly község lakossága autóbuszokkal ment elébe és hősként ünnepelte állatorvosát. Sajnos, egészségi állapota miatt ünnepségünkön nem tudott megjelenni; az emlékérmet fia, ifj. Huszár Elek vette át. Dr. Jakab Rezső kollégánk 1956-ban ne gyed - éves volt; a szeptemberi, első demokratikus választáson a hallgatóság évfolyamtitkárnak választotta. Október 22-én este a Főiskola képviseletében részt vett a Műegyetem hallgatói által kezdeményezett tanácskozáson, ahol a másnapi a lengyelekkel szolidaritásunkat kifejező tüntetést az összegyűlt többi egyetem és főiskola hallgatói megszavazták. A határozathoz azzal a záradékkal járult hozzá, hogy a demokratikus elveknek megfelelően azt előbb a Főiskola minden hallgatójával közölni fogja. Ezt másnap délelőtt mind az öt évfolyammal ismertette, és az egyhangú igen után engedélyt kért az újonnan megválasztott igazgatótól, Urbányi László professzor úrtól a testületi részvételre. Ő az engedélyt megadta, s a Műegyetemről induló kivonuláson a tanári kar számos tagjával együtt a menettel előbb a Bem szoborhoz, majd a Parla ment - hez vonult. Másnap, dél körül a Főiskola területéről töb bedmagával hallotta, hogy civilek egy cso - portja zajongva követeli a Tanulmányi Osztály tetején lévő vörös csillag eltávolítását. Mivel az éppen odaért személyzeti osztályvezető, Györe Sándor is csak hezitálni tudott, Hor - váth Sándor évfolyamtársával és egy hivatalsegéddel felmentek a padlásra, és a csillagot leszerelték. A Péterfy S. utcai Kórházból Urbányi professzor úrhoz kérés érkezett, hogy a sebesültek ellátásához sürgősen antibiotikumra len - ne szükség. Készleteink azonban ezt nem tudták kielégíteni. A Professzor úr hozzájárult az ötlethez, hogy az Osztrák Vöröskereszttől kellene segítséget kérnünk. Október 30-án autóval Andrik Pál, Illek Péter és Harka Ödön hallgatókkal együtt Bécsbe ment, ahol na - gyobb mennyiségű aureo my - cint sikerült összegyűjteni a bécsi kórházakból. Ezt a Ké - miai Tanszéken át is adták a Kórház számára. Mivel újabb, nagyobb mennyiségű gyógyszer, kötszer beszerzését ígérték az osztrák segélyszervezetek, november 1-én 3 személy - kocsit igényelt a Kisgazda - párttól, amit az MDP garázsából meg is kapott. Gaj - dács György és Illek Péter hallgatókkal ki is érkeztek Bécsbe, de a szállítmány összegyűjtése lassan ha ladt. Mire készen lett, az ávós sofőrök a gépkocsikkal együtt megszöktek. A határt időközben lezárták, így csak no vember végén térhettek haza, amikor már a menekülők áradata éppen kifelé özönlött. Hazatérte után bekapcsolódott a Főiskolán folyó munkálatokba, a betegkezelésekbe, ta - karmányozásba, az élelmiszer segélyek szétosztásába és a tanszéki dolgozók lakására szállításába. Kérelmezte és megszervezte az otthon lévők vágóhídi gyakorlatának lehetőségét, hogy az időt hasznosan tölthessék el a kényszer szabadságon lévő évfolyamtársai szeptemberében a fegyelmi bizottság határidő nélkül kizárta a Főiskoláról. Ká - deranyaga alapján csak a baromfiiparban kapott kocsikísérői állást. E munkához megjegyzendő: Kollégánk veleszületetten 3 üregű szívvel élt, amelyet 63 éves korában Papp Lajos professzor bravúros műtéttel korrigált. Tanulmányait csak 1961-ben folytathatta. Dr. Kovács Imre kollégánk 1956-ban ne - gyedéves volt; a reformhangulatot erősítette az évfolyamon és a harmadévesek körében különböző gyűléseken. November 4-e után egyes utóvéd műveletekben, így Gyenes Mihály barátjával fegyverek eltűntetésében vett részt. Büntetésül 57- ben egy évre kizárták a Főis koláról. A rendszerváltás után a Történelmi Igaz - ságtétel Bizottságánál (TIB) több ízben eljárt a hátrányt elszenvedett kollégák ügyében; pl. Tary Mária adjunktus asszony kárpótlása en - nek eredményeként valósult meg. Tisztelt Kolléginák és Kollégák! Az emlékérem közadakozásból történő gyűjtése idejéből két kollégánk egy-egy mondatát idézem. Az egyik: Ezt már 20 évvel ezelőtt kellett volna megtenni! A másik: Mit tett Tatay Zoltán az állatorvos-tudományért? Azt válaszoltam: Semmit, ő csak meghalt. Kollé - gánkkal azóta nem találkoztam, de feltételezem, hogy e mondat megfogalmazására az indította, hogy az adományokat technikai okokból az Alapítvány az Állatorvos-tudományért OTP-számlán gyűjtöttük. Nem tudhatjuk, hogyha élne, mit tehetett volna Tatay Zoli az állatorvos-tudományért. Találkozónk szakmai előadásában azonban most meghallgathattuk, hogy mit tett egykori padtársa, az 56 őszén Németországba távozott dr. Kása Ferenc professzor, az állatorvosi csontsebészet világszerte elismert művelője az állatorvos-tudományért, különösen a csontsebészet fejlődéséért, ebben karunk se bészeti klinikájának tudományos és anyagi támogatásáért, sok sebészkollégánk továbbképzéséért. Kása Ferenc professzor úrnak a Csont - sebészet fejlődése c., 120 fényképpel szemléltetett előadását nagy figyelemmel hallgatta a késő délutánig kitartó, szép számú hallgatóság. Dr. Varga István Kása professzor úr a jegyzeteit tanulmányozza az előadása előtti percekben Dr. Kovács Imre az érem átvételekor Wittner Máriával Dr. Jakab Rezső feleségével érkezett az ünnepségre 76

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ

EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ XXVI. év fo lyam 10. szám 2011. június 10. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EUROPART 2011: A SZERENCSI TALÁLKOZÓ KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen1

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen1 Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen 1 (Összeállította: Batalka Krisztina levéltáros, megjelent a Magyarországi

Részletesebben

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008

XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 XXVII. évfolyam, 3. szám Budapest, 2008 Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban Hiszek Magyarország feltámadásában! Fotó: archív 2 VITÉZI TÁJÉKOZTATÓ 2008/3. Tartalom:

Részletesebben

Nemzeti ünnep. 1956-os összeállításunkban a jelen eseményeinek tudósításai mellett a múlt történéseit is megidézzük. Összeállítás a 4-5.

Nemzeti ünnep. 1956-os összeállításunkban a jelen eseményeinek tudósításai mellett a múlt történéseit is megidézzük. Összeállítás a 4-5. In memoriam Kiss Lajos Kladiva Imre atya emlékezik életének 78. évében elhunyt paptársára. Írás a 3. oldalon Nemzeti ünnep 1956-os összeállításunkban a jelen eseményeinek tudósításai mellett a múlt történéseit

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM (432) 2006. NOVEMBER 3. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 56 E M L É K E Z E T E NEM ELÉG,

Részletesebben

SZABADSÁG UTÁN VÁGYAKOZÓ FORRADALMÁROK

SZABADSÁG UTÁN VÁGYAKOZÓ FORRADALMÁROK XXVi. év fo lyam 19. szám 2011. november 11. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu sms: 06-20/940-2066 köz éle ti lap meg je le nik két he ten te szerencsen és kör nyé kén SZABADSÁG UTÁN VÁGYAKOZÓ FORRADALMÁROK

Részletesebben

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 11. (289.) szám 2014 november A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Megalakult az önkormányzat képviselő-testülete Fotó: Balogh Miklós www.vecsesitajekoztato.hu

Részletesebben

Örökségünk. 2013. 1-2. szám

Örökségünk. 2013. 1-2. szám Örökségünk 2013. 1-2. szám Budapest 2013 Megjelenik a Nagy Imre Alapítvány támogatásával Felelős szerkesztő: Szántó László Szerkesztőbizottság: Balahó Zoltán elnök, Haas Péter, Fodor Fanni, Kovácsné Somi

Részletesebben

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem

Tartalomból. Őszölő. Semmelweis Egyetem Az Or vose gye tem és a TF-Fó rum új sá gok jog utód ja. publicisztika. www.ujsag.sote.hu. Semmelweis Egyetem publicisztika Tartalomból Őszölő Semmelweis Egyetem Tanévköszöntő 3. oldal Tulassay Tivadar rektor úr a Művészetek Palotájában szeptember 3-án tanévnyitón köszöntötte egyetemünk új polgárait. Ünnepi beszédéből

Részletesebben

G l o r i a v i c t i s

G l o r i a v i c t i s G l o r i a v i c t i s Klement Kornél okleveles üzemgazdász Az én szécsényi 1956-om 2006. március 15. - 2 - Ez a könyvecske nem egy történelemkönyv, hanem egy E M L É K K Ö N Y V amelyben a szécsényi

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 20. Debrődi Gábor, Kapronczay Károly, Molnár László. A szabadság vére

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 20. Debrődi Gábor, Kapronczay Károly, Molnár László. A szabadság vére A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 20. Debrődi Gábor, Kapronczay Károly, Molnár László A szabadság vére Forradalmárok életmentők megtorlók A főváros egészségügye az 56-os forradalom

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 19. szám 2010. november 2. Ingyenes Koszorúzás, emlékezés, kitüntető címek átadása október 23-án Mi az ünnep? Különbözés, írta az egyik legnagyobb

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. november 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja A hatalom birtokosainak kifejezett érdeke történelmi dicsõ múltunk eltitkolása Élj hát, hazám még

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye. XXIII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2014. március. Ízelítő a tartalomból: Póczné Fehér Mária (1961-2014)

Faluújság. Tápiógyörgye. XXIII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2014. március. Ízelítő a tartalomból: Póczné Fehér Mária (1961-2014) Faluújság Tápiógyörgye XXIII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2014. március Ízelítő a tartalomból: Póczné Fehér Mária (1961-2014) (3. oldal) Van-e a tulajdonnak becsülete? (5. oldal) Pedagógiai

Részletesebben

JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN

JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN 1 V i t é z e k L a p j a X V I. é v f o l y a m 1-2 s z á m, 2 0 1 0 d e c e m b e r JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Rendünk

Részletesebben

Ünnepi különszám 1956 tiszteletére

Ünnepi különszám 1956 tiszteletére XVIII. évfolyam 9. szám 2006. október 19. Ünnepi különszám 1956 tiszteletére Meghívó Wennesz László fotókiállítása 1956-ról 2. oldal 2. oldal Kunszigetiek visszaemlékezései... A forradalom kronológiája

Részletesebben

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes Placskó Lajos által elmondott október 23-i ünnepi beszédet közöljük Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõk!

Részletesebben

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között

A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB dokumentumok között Váradi Natália II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, docens A tököli kormánydelegáció kíséretének kihallgatási jegyzőkönyvei az Ungváron őrzött KGB

Részletesebben

(negyedik rész) TANULMÁNY

(negyedik rész) TANULMÁNY A MAGYAR KERESZTÉNY POLITIKA NAGY KÍSÉRLETE AZ ÜLDÖZTETÉS, A FORRADALOM ÉS A MEGTORLÁS (negyedik rész) Ez a cikksorozat szorosan kapcsolódik a szerzők idősebbikének e folyóiratban megjelent korábbi cikksorozatához

Részletesebben

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban!

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! V i t é z e k L a p j a X V. é v f o l y a m 1-2. s z á m, 2 0 0 9. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! 2009. szeptember 26-án, szombaton ünnepi ruhába öltözöttek sokasága töltötte

Részletesebben

Az Országos Mentõszolgálat helytállása 1956-ban

Az Országos Mentõszolgálat helytállása 1956-ban Az Országos Mentõszolgálat helytállása 1956-ban Húszezer sérült A még csak nyolc éve mûködõ Országos Mentõszolgálat (OMSZ) 1956 õszén rendkívül súlyos helyzetbe került az órák alatt kibontakozó fegyveres

Részletesebben

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó V i t é z e k L a p j a X I I I. é v f o l y a m 1-2. s z á m. 2 0 0 7. a u g u s z t u s - s z e p t e m b e r A kormányzóra emlékezve A Vitézi Rend kegyeletes istentiszteletekkel emlékezett vitéz nagybányai

Részletesebben

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉBEN

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉBEN XXIV. év fo lyam 18. szám 2009. október 30. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉBEN KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990 2013. JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ. 1 MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI - 2011. DECEMBER 31. - A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A

Részletesebben

TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMOK, ESEMÉNYEK 1848

TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMOK, ESEMÉNYEK 1848 A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 3. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2006. március TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMOK, ESEMÉNYEK 1848 Egy résztvevő emlékezése

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2012. December XVII. évf. 7. szám. Kitüntetések, elismerések a polgárőrök ünnepén A forradalom és szabadságharc 56.

Polgárőr Magazin. 2012. December XVII. évf. 7. szám. Kitüntetések, elismerések a polgárőrök ünnepén A forradalom és szabadságharc 56. Polgárőr Magazin 2012. December XVII. évf. 7. szám Kitüntetések, elismerések a polgárőrök ünnepén A forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján 2 Jegyzet Milyen szép lenne Milyen szép lenne, ha az új

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

MOSONVÁRMEGYE. Magyarországot keresztre feszítették. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. Október 25. XVII. ÉVFOLYAM 21.

MOSONVÁRMEGYE. Magyarországot keresztre feszítették. MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. Október 25. XVII. ÉVFOLYAM 21. MOSONVÁRMEGYE MOSONMAGYARÓVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAP 2013. Október 25. XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM Magyarországot keresztre feszítették A meghatározó élmény Olaszországban ért. A katolikus fiataloknak tartottam

Részletesebben

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! XXI. évf. 3. (72.) sz. 2014. KARÁCSONY EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Három

Részletesebben