CIKKEK * HÍREK * HARCTÉRI TUDÓSÍTÁSOK * TÁBORI LAPOK CIVILEK ÉS KATONÁK A HÁBORÚRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIKKEK * HÍREK * HARCTÉRI TUDÓSÍTÁSOK * TÁBORI LAPOK CIVILEK ÉS KATONÁK A HÁBORÚRÓL"

Átírás

1 CIKKEK * HÍREK * HARCTÉRI TUDÓSÍTÁSOK * TÁBORI LAPOK CIVILEK ÉS KATONÁK A HÁBORÚRÓL

2 BALATONFÜREDI HIRLAP AUGUSZTUS 8. ÁLTALÁNOS MOZGÓSÍTÁS! HARCBA INDUL A MAGYAR! 1914 évi július 31-ike örökre szóló fordulatot jelent nem csak Magyarország, de valószínű, hogy az egész világ történelmében. E napon írta alá Ő Felsége dicsőségesen uralkodó apostoli királyunk a mozgósítási parancsot, amely az osztrák-magyar monarchia egész hadseregét fegyverbe szólítja, és alig múlik el kétszer huszonnégy óra, a monarchia minden fegyverbíró férfija teljes fegyverzetben, mindenre készen várja a parancsot, hogy az ellenségre vesse magát és azt szétmorzsolja. A mai napon a gazdálkodó sutba dobja kapáját, ásóját, az iparos szerszámjait, a lateiner diplomáját és csak egy kötelességet ismer: életét és vérét áldozni ezer év óta fennálló hazájáért, amelyet alattomos ellenség vérig sértett. Nem esünk kétségbe az eljövendő idők várható viszontagságai miatt, mert a magyar, mely ezer év búját-baját mindenkor hősiesen és férfiasan állotta, mert nem lesz következetlen a magyar vérhez és bizonyos, hogy a nagy leszámolás után még fényesebben fog ragyogni Magyarország dicső géniusza, mint ezelőtt bármikor. Nem esünk kétségbe hazánk sorsa fölött sem, mert lehetetlenség, hogy az az erő, az a bátorság, mely úgy férfiainkat, mint asszonyainkat a veszedelmek idején áthatja, a csüggedésnek, a lemondásnak adjon helyet és kétségessé tegye a jövőt is, mert a hazaszeretet magasztos érzése, melyet már anyáink emlőiből szívtunk magunkhoz, az ilyen gondolatokat távol tarja tőlünk. Csüggedést, félelmet nem ismerve indulunk tovább az úton és kit a sors kegye megfosztott attól a dicsőségtől, hogy fegyverrel álljon az ellenség elé, az a hazaszeretet tüzével gyújtson, lelkesítsen, buzdítson az itthonmaradottak között, hogy a kishitűségnek még a nyoma sem támadhasson fel. És ti balatonfüredi katonák, kiket királyunk hívó szava elszólít az édes szülőtől, a szerető hitvestől, az ártatlan gagyogó gyermektől, amikor ott álltok az ellenség előtt, gondoljatok arra, hogy a ti szűkebb hazátok, a kis falutok felől forró fohászok szállnak az ég felé, melyekben erőitek megsokszorosításáért, küzdelmetek dicsőséges befejezésért kérjük a mindnyájunk fölött őrködő Mindenhatót. Teljesítsétek tehát magasztos kötelességeteket, hogy akkor, amidőn majd győzedelmesen visszatértek szeretteitek ölelő karjaiba, az örömtől könnybe borult szemekkel és büszkén mondhassuk rátok: ilyen a magyar katona! Isten veletek! Isten vezéreljen vissza benneteket! FARAGÓ ADOLF

3 MANGOLD GUSZTÁV A MÚZSA A HÁBORÚBAN (Részlet) Hiába, akit egyszer homlokon legyintett a múzsa, az a front előtt, amikor fickándozó magyar lován ül, pegazuson véli magát csak úgy, mint az a szegény múzsafi, aki golyózápor és srapnell esőben fekszik a sáros, vizes lövészárokban. Ezek bármiféle állapotban is legyenek a boldogok rímekben törik a fejöket. Legalább is ezeket bizonyítják a hozzánk érkezett verssorozatok. Ezek a versek ott születtek a hómezők valamelyik árkában, ahol éjjel-nappal havat seper a robbanó löveg és aknák halált hozó szele a magyar fiúk arcába, és ahol a dicsőségről álmodoznak, győzelemre szomjaznak derék véreink. És amely vers ott megszületik, a csata hevében megfogamzik és világra jön, az azért vetődik papirosra, hogy mi is, az itthonmaradottak érezzük, mitől dobban a szívük, milyen érzelmek torlódnak a nép fiainak melegen dolgozó és mélyen érző keblében. Ilyen érzelmek s a háború megdöbbentő borzalmai s a dermesztően érdekes események hozták létre ezeket a verssorokat is és bizonyára érdeklődéssel fogják fogadni olvasóink mutatónak ezen néhány strófát: Várva várjuk már, hogy Mikor üt az óra?! Mikoron indulhatunk Harcba, riadóra?! Vért s éltet éretted Mikor áldozhatunk, Imádott szép hazánk, S jó öreg királyunk?! Lelkünk minden vágya, S szívünk dobbanása, Csak Te érted van most, Egész világ lássa! Hadd mutassuk hát meg Újólag s mihamar, Mily odaadó és Hű Tud lenni a magyar. Eressz reá, ha kell, Az egész világra! Hadd remegjen a föld Sok rongyos zsobrák -ja, Hadd temessük el mind, A ki ellenünk volt, S boldogan szeressünk Téged és a hont! BALATONFÜREDI HIRLAP, DECEMBER 26.

4 A BALATONTÓL GALICIÁIG JAROSLAV HAŠEK (1883. április január 3.) Cseh humorista és szatirikus író. Legismertebb műve a Švejk a derék katona, amelyet több mint hatvan nyelvre lefordítottak. Prágában született, Josef Hašek matematikatanár fiaként ban csatlakozott az anarchista mozgalomhoz. Rendszeresen felolvasásokat tartott munkások előtt, 1907-ben az anarchista Komuna lap szerkesztője lett. A rendőrség folyamatosan figyelemmel kísérte, többször letartóztatták és bebörtönözték. Az első világháború kitörésekor Hasek belépett a hadseregbe. A fronton töltött rövid idő után 1915-ben orosz fogságba esett ban elengedték, hogy propagandistaként csatlakozzon a Csehszlovák Légióba. A forradalom után Oroszországban maradt, belépett a bolsevik pártba és ismét megnősült. Ufában élt és dolgozott, mint a keleti front 5. hadseregének politikai tisztje. A Mi utunk és a Vörös Európa újságokat szerkesztette. 1919ben visszatért Prágába, hogy befejezze a Švejket. Az író nem volt túl népszerű, mivel árulónak és bigámistának tekintették. A Švejk, a derék katona és egyéb történetek című könyve 1912-ben jelent meg. Ebben a műben bukkan fel először Švejk alakja, de a szeretetre méltó együgyű figura csak a világháború után a regénnyel vált híressé. A regény utolsó fejezeteit betegsége miatt már csak diktálni tudta. Balatonfüreden, a Balatoni Panteonban márványtábla, rajta bronzból öntött portréja őrzi emlékét, felirata szerint A KIVÁLÓ CSEH ÍRÓ EMLÉKÉRE, AKI A BALATON TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰVÉVEL TETT TANÚSÁGOT A BALATON IRÁNTI SZERETETÉBŐL Balatoni kalandozásainak idején Jaroslav Hašek Švejkje még nem volt sorköteles, egyidős volt azokkal a fürediekkel, akik még tiszteletteljesen a hosszú és robosztus iskolai padokat koptatták. Még civil szemlélőként tárta elénk a Balaton és környékének csodás világát, akkor még ő sem gondolhatott arra, hogy a szokványos balatoni motívumok

5 Magyar tenger, betyárok, halászok, vízitündérek helyét az időközben felcseperedett Švejk és katonatársai veszik át: Csodaszép kilátás nyílt a vidékre. A lefelé hajló hegyoldalak zöldeskék köntöst öltöttek, a leveles szőlőtőkék végtelen sorokban húzódtak alá, helyenként kék foltokat hagyott rajtuk a szőlőragyát irtó gálicoldat. A lejtőn mindenfelé csupa szőlőskert, a levélrengetegből itt-ott sárgán bukkant fel a csőszkunyhó zsúpteteje, alantabb kukoricaföldek pásztázták a hegy lábát, még odébb pedig a smaragdszínű legelőkről elhalón hangzott fel a kolompok csengése és a tehenek bőgése. A réteken túl nyújtózott a végtelenbe a Balaton tava, amint errefelé büszkén mondják, a magyar tenger. Hullámzó, zöld vizének tükre a láthatáron egybefolyt az ég színkékjével, amelyen fehér csíkokat vont a füst, ha gőzhajó iparkodott parttól part felé. A tó hossza Boll János birtokától Veszprémig meghaladja a százhuszonöt kilométert. Igen, ez itt előttünk a magyar tenger, hullámaival, viharaival és mondáival, vízitündéreivel, akik az est sötétjében a halászokat csónakostul a tó mélyére húzzák, boszorkányaival, akik éjfélkor kilopják a halásztanyákról a kisfiúkat, és szétmarcangolt holttestüket a küszöb elé teszik (J. Hašek: A Balaton partján részlet a műből) És a már tapasztal katona aki a veszprémi hadgyakorlaton csak azért nem győzött, mert időközben lefújták a gyakorlatot 1914 augusztusában a 91. gyalogezred 5. zászlóalj 11. menetszázadával elindult a Nagy gyülekező helyszínére, a San folyó völgyébe. Oda, ahová a Füredi ezredek, a 20-asok, 48-asok és 31-esek is tartottak. a vonat már több mint két órája állt az állomáson, a többi vagonban mindenütt csak azt beszélték, hogy a vonat biztosan visszafordul, és Olaszországba küldik. Emellett szólt az is, hogy közben furcsa dolgok történtek a transzporttal. A legénységet megint kikergették a vagonokból, jött egy egészségügyi ellenőr meg egy fertőtlenítő osztag, és szépen belocsolták az összes vagonokat lysollal, amit a katonák igen kelletlenül fogadtak, különösen abban a vagonban, ahol a komiszkenyér volt felraktározva. De a parancs parancs, az egészségügyi bizottság kiadta a parancsot, hogy a 728-as számú transzport valamennyi vagonja fertőtlenítendő, s ezért szép nyugodtan belocsolták lysollal a cvibak-halmokat és a rizses zsákokat. Ebből látszott, hogy valami rendkívüli dolog van folyamatban. Aztán ismét betereltek mindenkit a vagonokba, és egy fél óra múlva megint kikergették őket, mert odajött a transzporthoz szemlét tartani egy öreg kis tábornok, akinek Švejk egész természetesen mindjárt gúnynevet

6 is adott. A felsorakozott katonák mögött állva ugyanis odaszólt Vaněk számvivő őrmesternek: - Kész hullajelölt a kisöreg. S az öreg tábornok elsétált a katonák arcvonala előtt, Ságner kapitánytól kísérve, majd megállt egy fiatal katonánál, s valószínűleg azért, hogy fellelkesítse az egész legénységet, megkérdezte tőle, hogy hovávalósi, milyen idős, és van-e zsebórája. A katonának ugyan volt órája, de mivel azt hitte, hogy még egyet kap az öregúrtól, azt felelte, hogy nincs, mire az öreg hullajelölt-tábornok így szólt, éppoly bárgyú mosollyal, mint ahogy Ferenc József császár szokta megszólítani körútjain a polgármestereket: - Nagyon helyes, nagyon helyes - azután pedig a katona mellett álló káplárt tisztelte meg azzal a kérdéssel, hogy egészséges-e a felesége. - Alázatosan jelentem - ordította a tizedes -, nőtlen vagyok - mire a tábornok kegyes mosollyal megint csak azt mondta: - Nagyon helyes, nagyon helyes. Aztán a második gyermekkorát élő tábornok megkérte Ságner kapitányt, hogy mutassa be neki, hogyan számolnak a katonák, amikor kettős rendekbe fejlődnek, s egy pillanat múlva már zengtek is a kiáltások: - Egy... kettő, egy... kettő, egy... kettő. Ezt nagyon szerette a hullajelölt tábornok. Volt neki otthon is két puccerje, fel szokta állítani őket maga előtt, s ezeknek is számolniuk kellett: "Egy... kettő, egy... kettő." Ausztriának rengeteg ilyen tábornoka volt. Švejk, a derék katona közel ugyanazt az utat járta be, amit a zalai és veszprémi legények. Az elsők között értek Galíciába, ott estek át a tűzkeresztségen, ott szenvedték első vereségeiket is, és ott semmisült meg első alkalommal a veszprémi 31-es gyalogezred. És ott, Galíciában futamodtak meg a cseh ezredek, amelynek következtében a 48-asok kerültek kutyaszorítóba, és attól kezdve a magyar bakáknak már Pilsenbe kellett bevonulni kiképzésre. Oda vonult be a kanizsai 48asokhoz a füredi Szabó Imre honvéd is végén, onnan küldte első tábori lapjait ismerősöknek, rokonoknak. Aztán Švejk a mindnyájuk által ismert parancsokról kezdett beszélni, amelyeket bevagonírozás előtt olvastak fel nekik. Az egyik hadseregparancs volt, Ferenc József aláírásával, a másik parancsot József Ferdinánd főherceg adta ki, a keleti hadseregcsoport főparancsnoka, s mindkettő azokra az eseményekre vonatkozott, amelyek április 3án játszódtak le a Dukla-szorosban: ekkor ugyanis a 28. ezred két

7 zászlóalja tisztestül átvonult az oroszokhoz az ezredzenekar hangjai mellett. Mindkét parancsot remegő hangon olvasták fel Švejkéknek, és szövegük cseh fordításban így hangzott: HADSEREGPARANCS ÁPRILIS HÓ 17-RŐL Fájdalmas szívvel elrendelem, hogy a 28. cs. kir. gyalogezred gyávaság és hazaárulás miatt törültessék hadseregemből. A becstelenné vált ezredet fosszák meg zászlójától, és azt adják át a katonai múzeumnak. A mai napon megszűnik létezni ez az ezred, amely már a hazából erkölcsileg megmételyezve vonult a harctérre, hogy ott hazaárulást kövessen el. I. FERENC JÓZSEF JÓZSEF FERDINÁND FŐHERCEG PARANCSA Egyes cseh alakulatok nagy csalódást okoztak hadjáratunk folyamán, különösen a legutóbbi harcokban. Főként védelmi állásokban okoztak csalódást, amikor hosszabb ideig tartózkodtak a lövészárokban, s ezt az időt az ellenség gyakran arra használta fel, hogy kapcsolatot és összeköttetést teremtsen e csapatok aljas elemeivel. Ezen árulók támogatásával az ellenség rendszerint azon frontszakaszok ellen intézett támadást, melyeket az ilyen csapatok tartottak. Az ellenségnek gyakran sikerült meglepnie alakulatainkat, úgyszólván ellenállás nélkül behatolnia állásainkba, és rendkívül nagyszámú foglyot ejtenie. Ezerszeres szégyen, gyalázat és megvetés szálljon e becstelen nyomorultakra, akik elárulták a császárt és a birodalmat, s nemcsak dicső és bátor hadseregünk dicsőséges zászlóinak becsületén ejtettek foltot, hanem ama nemzetiség becsületén is, amelyhez tartoznak. Előbb-utóbb utoléri őket a golyó vagy a hóhér kötele. Minden egyes cseh katonának, akiben van becsület, kötelessége jelenteni a parancsnokának az ilyen aljas bujtogatókat és árulókat. Aki nem cselekszik így, maga is áruló és becstelen. Jelen parancs felolvasandó valamennyi cseh ezred legénysége előtt. Uralkodónk rendelete alapján a 28. cs. kir. ezred már törültetett a hadseregből, s az ezred fogságba kerülő szőkevényei valamennyien vérükkel fognak fizetni súlyos bűnükért. JÓZSEF FERDINÁND FŐHERCEG - Egy kicsit elkésve olvasták föl nekünk ezeket a parancsokat - mondta Švejk Vaněknek -, borzasztóan meg vagyok lepve, hogy csak most olvasták fel, pedig a császár őfelsége már április tizenhetedikén kiadta az ő parancsát. Még azt hihetné az ember, hogy valamilyen okból nem akarták mindjárt felolvasni nekünk. Ha én volnék a császár őfelségének a helyében, nem hagynám, hogy így fütyüljenek rám. Ha én április

8 tizenhetedikén kiadok egy befélt, akkor azt tizenhetedikén fel is kell olvasni minden ezred előtt, még ha cigánygyerekek potyognak is az égből - Már régen tudja mindenki - mondta útközben Švejknek az egyéves önkéntes -, hogy minket áthelyeznek Magyarországra. Ott majd marsbataillonokat alakítanak ki belőlünk, a katonák gyakorolni fogják az éleslövészetet, összekeverednek a magyarokkal, aztán vígan elmegyünk a Kárpátokba. Ide Budějovicébe magyar helyőrség jön, és lesz nagy fajkeveredés. Van egy elmélet, hogy az idegen nemzetek lányainak a megerőszakolása a legjobb módszer a degenerálódás ellen. Így csinálták már a svédek meg a spanyolok is a harmincéves háborúban, a franciák Napóleon alatt, most pedig a budějovicei környéken ugyanezt fogják csinálni a magyarok, méghozzá durva erőszakolás nélkül. Mindenre sor kerül, ha elég hosszú az idő. Itt csupán egyszerű cseréről lesz szó. A cseh katona majd egy magyar lánnyal fog hálni, a cseh kislány pedig egy magyar honvédet részesít vendégszeretetében, és évszázadok múlva az antropológusok majd eltűnődnek azon az érdekes és meglepő tüneményen, hogy a Malše partján kiugró pofacsontú emberek bukkannak fel.... Lukáš főhadnagy nem válaszolt. Teljes apátiába zuhant minden iránt. Legjobb lesz, villant át az agyán, ha fütyül az egészre. Ha nyugodtan ülve marad, Budějovicében leszáll a vonatról, jelentkezik a kaszárnyában, és egy menetszázaddal kimegy a frontra. A fronton alkalomadtán agyonlöveti magát, és megszabadul ettől a nyomorult világtól, amelyben ilyen gazemberek sétálnak, mint Švejk * A háború befejezése után sem Švejk, sem Hašek nem vett részt újabb veszprémi gyakorlatokon, a Balatont is csak emlékeiben őrizte tovább. A Monarchia széthullott, az első világháborús K.u.k. mintakatona sorsának további alakulását már újságíró barátja, Karel Vanek formázta tovább január 3-án, negyvenéves korában tüdőtágulás és szívbénulás következtében elhunyt. Utolsó szavai a következők voltak: Sohasem hittem, hogy ilyen nehéz meghalni.

9 SZÉP ERNŐ ( ) június 3o-án született Huszton tól, a Nyugatnak indulásától munkatársa tõl az Est munkatársa, glosszákat, tárcanovellákat írt ben frontszolgálatra jelentkezett, mint önkéntes betegápoló, haditudósító; kardjára felvéseti: "LEBEN UND LEBEN LASSEN" között Bécsben élt emigrációban tõl, Az Újság munkatársa, a polgári liberális eszmék szószólója között ünnepelt színpadi szerző augusztusában "csillagos házba" internálták, a svéd követség mentelmi útlevelével rövid időre kiszabadult, de 1944 végén munkaszolgálatra hurcolták után szegénységben élt; a Petőfi Társaság tagjai közé választotta október 2-án Budapesten halt meg. NÉMETH ÁKOSNÉ RÁCZ LÍDIA [6]: SZÉP ERNŐ BALATONFÜREDEN RÉSZLETEK A SZERZŐ ENGEDÉLYÉVEL Az írás teljes terjedelmében megjelent a Füredi História VI. évf. 3. sz novemberi számában A Füreddel kapcsolatos szépirodalmi válogatásokban, összeállításokban eddig nem szerepeltek Szép Ernő írásai, a helytörténeti kiadványok sem említik itteni tartózkodását. Pedig az eddig fellelt dokumentumok azt bizonyítják, hogy az író 1914 június-júliusában, majd 1915 július elején Füreden pihent, s élményeiről sajátos hangulatú írásaiban is beszámolt. Ady

10 Endréhez írt leveléből az is kiderül, hogy Patika című darabjának néhány jelenetét itt kezdte el formába önteni. [ ] Június 28-án Füreden éri a szarajevói merénylet híre, A tragédia című tárcáját innen küldi Az Est-nek. Vasárnap délután. A Balaton, mint valami széles és hosszú és édes kék unalom, mely a távolságban elszürkül. [ ] A tavon messze vitorlák lebegnek, nagy fehér madarak, a melyek leszállottak a vízre. A part közelében enyelgőn hintálja magát szerteszét a Csolnakázás, a parton fehéren sétál a Séta, a platánok alatt a padokon végig a Nyugalom, keresztbevetve a lábakat. A távoli kettős tihanyi torony, mint együtt emlékező öreg pár. Egy kis kerek pavillonban cigányzene édeskedik, s a parton a Jacht-klub fehérkeresztes piros zászlója integet, s a klub faháza előtt hosszú árbocon sok-sok kis tarka lobogó örvendezik, valami bécsi kiránduló vendégeket várnak. A víz hullám nélkül fekszik, boldog türelemmel tűri, hogy a meleg fellopkodja páráit az ég felé. Négy óra. [ ] ekkor érkezik váratlanul a döbbenetet okozó tragédia híre. Kezek csapódnak össze, a Séta összevész a fasorban, a Nyugalom felrémül a padokról, a sárga és a fehér ruhák össze-vissza nyugtalankodnak, mint amikor a forgószél faleveleket és papírszeleteket kerget körbe a levegőben A trónörököst meggyilkolták [ ] Július elején ismét itt járt, amit a Füred 1915-ben című esszéje bizonyít. Az első honvédtüzérezed önkénteseként Pestről lovagolt katonatársaival két napos pihenésre. Íme megint a kettős rendben álló platánok alatt találom magam a füredi parton.[ ] Siófok felől errefelé füstölög a régi fekete balatoni gőzös, a Helka, s távol egy árva vitorlás fehérlik a tavon, mint egy sirálynak a szárnya, a ki lebukott a vízbe a hal után. A többi vitorlás leszerelve ringatózik csendesen a sétány előtt, elhagyottan hallgat a Yacht-Club finom sárga pavillonja és az ismerős kis fekete csónakok kikötve várakoznak és az unalom ellen himbálják magukat.[ ] És nézd: a Sétány teli van fehérruhás nőkkel és csukaszürke katonákkal. Tisztek, legények üldögélnek, biczegnek. Sétálgatnak lassan, a kik mind sebesülten vagy betegen kerültek haza a háborúból.[ ] Benéztem a szép fehér szanatóriumba a parton. Itthon van a főorvos úr? A főorvos úr a harctéren van. Igaz, úgy-e, a főkertész úr is bevonult tavaly? A főkertész úr elesett télen a Kárpátokban. [ ] A drága Blaha Lujza ott üldögél a kis Templom-utczában a fehér tornáczon, mint tavaly. Sok virág és hímzés előtte az asztalon, mint tavaly. Úgy szerettem volna letagadni előtte, hogy háború van, nem lehetett, ott az újság is az asztalán. A háborúról kellett diskurálni

11 A HADITUDÓSÍTÓ TÁBORI KORNÉL (Szolnok, Auschwitz, ?) Jogot végzett; a Pesti Napló munkatársa, rendőri riporter; a bűnügyi riport első magyar művelője volt től a bécsi titkos levéltár anyagából számos dokumentumot adott közre. Könyvei közül a legtöbb szociográfiai jellegű munka volt (kiemelendő a Székely Vladimirral közösen írt Bűnös Budapest-ciklus, valamint a Bűn és nyomor a gyermekvilágban című könyve, amely a magyar szociofotózás úttörője), de írt útibeszámolókat és gyermekkönyveket is. Sokat tett a magyar idegenforgalom fejlesztéséért. Balatoni és füredi témájú írásai rendszeresen megjelentek a Balatoni Kurir és a Balaton c. újságok hasábjain. Élete utolsó éveiben a Gyermekvédelem című lapot szerkesztette. Műfordítóként Charles Dickens, Zane Grey, Henry S. Landor, Peter Cheyney, Francis Brett-Young, Upton Sinclair és P.C. Wren munkáit fordította ben az egyik első (és ugyan töredékben, de fennmaradt) némafilmet rendezte Pufi cipőt vesz címmel, amely egyes források szerint Kabos Gyula első filmszerepe volt. Tüzértisztek útban az olasz határ felé.(tábori Kornél felvétele, 1915.)

12 TÁBORI KORNÉL FELVÉTELEIBŐL A zborói Rákóczi-kastély az oroszok elvonulása után.

13 Az elpusztított Hosszúrét Tábori Kornél felvételén Zboró főtere. Jobbról a zsidó templom, melynek csak a homlokfala maradt meg.

14 TILESCH NÁNDOR, ID. (Kassa, jan Balatonfüred, jún. 1.) 1926-ban jelent meg A világháború népköltése című, nyolckötetes munkája. A mű tartalmazza a világháborúval kapcsolatos balladákat, katonaverseket, dalokat, katonavicceket. Románia felé Románia felé nem tudjuk mi az utat, Százados úr, mutassa meg, merre van! Megmutatom, jó fiaim, én is elmegyek, A jó Isten tudja, ki jön vissza veletek! Gyertek magyar fiúk, húzzunk drótot, ha lehet, Mert megindult már a román hadsereg. Szólnak az ágyúk, ropognak a nehéz fegyverek, Most látszik meg babám, mit ér egy magyar gyerek! Kedves édesanyám, ha fel akarsz keresni, A kolozsvári temetőbe gyere ki, Ott találod síromat egyik kőszikla alatt, Kedves édesanyám, kisírhatod magadat.

15 VASZARY JÁNOS harctéri rajzaiból: OROSZ HADIFOGLYOK, PARASNICAI FEDEZÉKEK.

16 A limanovai csata IM MEMORIAM CSER JÓZSEF * GYENIS ERNŐ * IFJ. SOMOGYI BÉLA * SOMOGYI PÁL * TÁLOS IMRE Limanova neve most is ott ragyog az elsők sorában, egy társaságban Krasznikkal, Komarovval, szikrázó gyémántjaként annak a diadémnak, melyet e század homlokára a magyar vitézség tűzött. Még ezekben a sikerekben oly gazdag galíciai harcokban is váratlanul lobbant föl Limanova neve, mert mi sem vallott arra, hogy ez a győzelem el fog következni. Huszárjaink, kik leszállva nemes paripáikról, ezt a győzelmet a puska agyával kiverekedtek, oly hatalmas túlerővel állottak szemközt, mely győzhetetlennek látszott; ám éppen a feladat teljesíthetetlenségének látszata gyújtotta fel annyira magyar vérüket, hogy kivívták a hadjárat egyik legnagyobbszerű győzelmét (A világháború képes története, sz.) Magyar huszárok Limanovában

17 MOST MUTASSÁTOK MEG, HOGY NÁDASDY-HUSZÁROK VAGYTOK! A Nádasdy h. ezred legendás parancsnoka Muhr Ottmár ezredes és sírja Limanovánál

18 Elesett orosz katonák a tömegsírban Sebesültek keresése a csata után

19 NAPLÓRÉSZLETEK VITÉZ MARKÓCZY JÁNOS altábornagy (Nagyszeben, Zürich, ) Markóczy tábornok pályafutásából csak egy fél évtized köthető szorosan Veszprémhez, Balatonfüredhez és a Balatonhoz, de emlékét annál több nemes cselekedete őrzi: Az ő katonái állították helyre 1943-ban a Hidegfürdő fahídjának megroppant elemeit, műszaki alakulatai több alkalommal is kiszabadították Balatonfüredet a hó fogsága alól, s tették járhatóvá a füredi és arácsi utcákat minden kötelezettség és ellenszolgáltatás nélkül. A második világháború alatt rendszeresen a segélyszervezetek rendelkezésére bocsátotta a Tiszthelyettesképző Iskola gépjárműveit, biztosította a segélyadományok begyűjtését és szétosztását. A jutasi altisztképző parancsnokaként Balatonszőlősön kápolnát építtetett, mert ott is segítségét kérték. ÉPITETTÉK AZ ÚR ÉVÉBEN A JUTASI TISZTHELYETTESKÉPZŐ ISKOLA HALLGATÓI VITÉZ MARKÓCZY VEZÉRŐRNAGY PARANCSNOKSÁGA ALATT HORVÁTH ANDOR SZÁZADOS MŰVÉSZI TERVEI SZERINT KÜRTI LÁSZLÓ ŐRMESTER VEZETÉSÉVEL. Markóczy János a hivatásos katonatiszti pályát választotta élethivatásásul ben végzett hadnagyként. A háború kitörésekor a k.u.k. 69. gyalogezred tisztjeként került az orosz frontra. Rövidesen századparancsnokká léptették elő, 1915-ben már főhadnagyi rangban zászlóaljparancsnok.

20 Folyamatosan vezetett harctéri naplója és rajzai érdekes és forrásérékű adatokkal egészítik ki a frontszolgálatot teljesítő katonák mindennapjait között a jutasi "Kinizsi Pál" Honvéd Altisztképző ill. Tiszthelyettesképző iskola parancsnoka volt. Az iskolának a motorja, atomja, lüktető szíve, észkombájnja az iskola parancsnoka volt, vitéz Markóczy vezérőrnagy, tábornoki rangban. Olyan volt, mint a többi ember, ruhája ugyan elárulta, hogy honvéd tábornok, tehát úgy, mint tán az egyetemi rektornak a talárja elárulja, hogy ő a rektor... Itt is egyenlőre csak ezt lehetett, piros a pantallójának az oldalcsíkja, jó külső felépítésű, katonanézésében is öntudatot szikrázik a szeme, a neve fogalom a jutasi iskolában, a kikerült tanítványai közt, akire mindenkor csak felnéztek, soha nem szidták, hiszen aki nem bírja az egyetemet, az ne szidja rektort, veszi a sátorfáját és tovább áll. Itt is mód volt arra, aki nem bírja, elhelyezteti magát más katonai alakulathoz, de aki marad és maradt, annak bírni kellett a precíz, pontos, katonai kiképzést... (Czeglédy Gyula:Jutasi emlékeim július 14- aug. 9.) RÉSZLETEK MARKÓCZY FŐHADNAGY NAPLÓJÁBÓL október 3., Patakófalu. Zászlóalj segédtiszt voltam.[ ] Végre kimerülten, átfázva, éjfélután beérkeztünk a faluba, mely egy hatalmas, erdővel szegélyezett teknőben feküdt. Ezt azonban csak a térkép alapján állapítottuk meg, mert a sötétben öt ujjunkat is alig láttuk. Zászlóaljparancsnokunkkal a zlj. élén meneteltünk, egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy: volt zászlóalj, - nincs zászlóalj. Az emberek szétszéledtek, ki ahol házat talált, belebújt, vagy szénakazlakban és pajtákban helyezkedett el. [ ] Oroszok rajtunk ütöttek, gyilkolják a biztosíték nélkül elhelyezett embereket, kínozzák őket, rágyújtják a házakat??! Stb. Villámgyorsan haladnak el a szemeim előtt mindazon képek, melyeket az elmúlt háborúk borzalmairól apáink emlegettek. Éreztem, hogy tehetetlen vagyok; nem tudok se az embereken, se magamon segíteni. Merre menjek ebben a korom sötétben, hol vannak embereink, hol az ellenség? Dideregve, fogvacogtatva csak vártam, vártam, mikor törnek rám az oroszok, mikor csonkítanak meg; még kezemet sem tudtam volna a pisztoly után kinyújtani, szinte megbénultam. Reszketésemtől

21 szinte a szalma is mozgott. [ ] Így képes a bizonytalanság érzése az emberre hatni november 24. Meg kell emlékeznem itt volt legjobb bajtársamról, a szőke hajú, bolondos, kedves Szobissek hadnagyról. Még a háború előtti időkben együtt ettük a laktanya kis szobájában az obligát vacsorákat, együtt kurtizáltunk, együtt verekedtünk a járőr gyakorlatok alatt, és együtt mulatoztunk Titelen, amikor az 1912-es, 13-as kritikus télen ott őriztük a Tiszába fagyott Duna-hajórajt. Nemsokára ott elvesztette szívét, eljegyzett egy titeli aranyos leánykát. Jött a háború. A kis hadnagy komoly harctéri felszereléséhez, mint: pisztoly, kés, távcső, irattáska stb. tartozott meg egy kedves, kevésbé harcias cikk: menyasszonyának kabátzseb nagyságú fényképe is [ ] Egymás mellett haladunk, fütyülnek a lövedékek, jajgatnak az emberek, feltűnő fehér paraszt bekecsemet eldobom, hogy a célzást megnehezítsem. Az ő kezében karabély, visszafordul és lő. Hál istennek! kiáltom, Nincs nagyobb baj Tovább megyünk, és mint egy zsák levágódik szegény mosolygó arcú bajtársam. Ott feküdt mellettem mozdulatlanul. Ez mind pillanatok műve volt és egy pillanat alatt villant át agyamon a német katonadal: Ich hatt, einen Kameraden Nincs idő az érzelgésre. Négy ember megfogta, hátravitte a szeretett barátot december Újév előtti napon hozzám jött Horváth tábori lelkész és megkért, hogy földkunyhóm mellett készítsek elő egy oltárt, amelyen másnap Istentiszteletet tarthat. Délután néhány emberrel nekifogtam a kiszemelt hely elegyengetéséhez, csinosításához. A körülvevő fákat egy összelőtt házból hozatott szentképekkel díszítettem. Ezek között volt Czenstochowa-i Mária képe is, melyet az ottani vidék minden házában, minden képes fáján lehetett látni és amelyet minden katona ismert. Munka közben az oroszok teljesen szokásuk ellenére arra a helyre néhány ágyúlövést adtak le. A srapnelek fölöttünk robbantak, de nem tettek kárt bennünk. Akkortájt már a srapnelektől már nemigen féltünk és így folytattuk munkánkat. Nemsokára azonban újabb lövedéksorozatot lőttek közénk. A lövedékek ólomgolyói ugyan értek bennünket, de egy-két ember jelentéktelen zúzódásán kívül nem történt baj. Erre azonban félbeszakítottam a munkát és elbújtattam az embereket. Még néhány lövedék arra repült. Erről nem tettem senkinek említést, mert attól tartottam, hogy az ezredparancsnokság a veszélyeztetett helyre való tekintettel az Istentiszteletnek megtartását ott nem engedélyezi.

22 Az egész lövést annak tulajdonítottam, hogy az oroszok általában belövésszerűen több helyre zavaró tüzet adtak, mert hisz oda nem is láttak. Másnap kb ember, tiszt, legénység összegyűlt az oltár körül. (Felekezeti féltékenység akkor nem volt.) Áhítattal hallgatta mindenki az újévi prédikációt és misét. Izgalmasan és félve vártam, hogy mikor is fognak az oroszok az ájtatos emberek közé lőni, de nem esett egyetlen lövés sem. Mise végeztével az emberek díszmenetelve elvonultak őrhelyeikre és fedezékeikbe. Én a lelkésszel megvártam az emberek elvonulását, azután megkértem őt, jöjjön odumba, igyék velem egy csésze teát, mert hisz még nem reggelizett. Ő görnyedve belépett odumba, - én utána. A bejárat deszkalapját helyre akartam tolni, abban a pillanatban hatalmas durranás, és még néhány ágyúlövés. Ólomdarabok, vasszilánkok, fadarabok szanaszét röpködtek ott, ahol néhány perc előtt áhitatos katonáink tömege állott! Aztán csend! Szótlanul néztünk egymás szemébe, szótlanul fogyasztottuk el a reggelinket. Gondolataink annál jártak, ki oly csodálatos módon megvédte embereinket. Emlékezetül az oltárt vázlatkönyvembe berajzoltam. MARKÓCZY JÁNOS FŐHADNAGY RAJZAIBÓL Kiépített századparancsnoki fedezék

23 Tábori oltár Patakújfau látképe

24 TÁBORI LEVELEZŐLAPOK A FRONTRÓL Képeslapméretű, gyenge minőségű papírból készült fehér, vagy színes kis kartonlapocskák. 14 x 9 cm, ennyi járt mindenkinek, legyen az gyalogos, tiszthelyettes, vagy ezredes. Ceruzával felvésett hullámzó szavak és mondatok legtöbbször csak annyit közöltek, hogy a levelet megkaptam. Én jól vagyok. Remélem lapom egészségben találja az otthoniakat. Tisztelem a családomat és az ismerősöket Sokkal többet nem igen tudhatunk meg a tartalmukból, mert az otthonmaradottak jól tudták, hogy a katona mást nem is igen írhatott volna. Rosszról, veszteségekről, szenvedésekről tilos volt hírt adni, mert ebben az esetben nem került volna rájuk a bélyegző: ZENSURIRT, igaz 1915 második felétől már a bélyegző is hiányzott a lapok többségéről. A legeldugottabb kis falvak paraszti népe is tudja már, hogy mit jelent a gummibélyegző e közismert, fekete lenyomata: censuriert és hogy mint kell kitölteni a bélyegtelen levelezőlapokat, amelyek a Kárpátok szakadékaiba és Oroszország véráztatta síkságaira viszik az aggodalmas szeretettől meleg üdvözletet. Hogy honnan is jöttek a lapok, vagy hová kérték katonáink a választ, pontosan senki sem tudta, ezeket elfedték a tábori postaszámok, valahol a távoli Galíciában, vagy épp az olasz fronton. Pontos helyüket a hadvezetésen kívül csak a Posta vezérigazgatóságán tudták. Budapest 72. számú (gyűjtő) postahivatalában naponta (!) tábori lapot osztályoztak a tábori posták száma, majd a csapattestek szerint. A hadosztályposta folyton vándorol a hadosztálytörzzsel, kis falvakban, istenhátamögötti helyeken telepszik meg, s vonul előre vagy hátra a hadosztállyal együtt. Gyakorta pajtákban, csűrökben, viskókban dolgoznak derék postásaink, akiket nem egyszer fenyeget és vár az ellenség tüze. Ki a tűzvonalba az ezredtől gyakran a muníciót szállító málhás állatokon viszik vagy a szakácsokra bízzák a kedves

BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918.

BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918. BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918. Összeállította: -sziklaizoltán- Balatonfüred, 2009. ISBN 978-963-06-8110-0 A kiadvány elkészítésében közreműködött: Tóth-Bence Tamás (Városi Könyvtár és

Részletesebben

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó

vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó V i t é z e k L a p j a X I I I. é v f o l y a m 1-2. s z á m. 2 0 0 7. a u g u s z t u s - s z e p t e m b e r A kormányzóra emlékezve A Vitézi Rend kegyeletes istentiszteletekkel emlékezett vitéz nagybányai

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám)

BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám) BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2014/3. (70. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032 Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja. Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! XXI. évf. 3. (72.) sz. 2014. KARÁCSONY EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának lapja Minden öreg és fiatal ciszterci diáknak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! Három

Részletesebben

Tartalomjegyzék. XII. PiusZ pápa imája. A Hét Domb Egyesület időszakos kiadványa 3. szám 2011. január

Tartalomjegyzék. XII. PiusZ pápa imája. A Hét Domb Egyesület időszakos kiadványa 3. szám 2011. január Az igazi hívők alávetik magukat és engedelmeskednek a Szent Szűznek, mint jó édesanyjuknak, Jézus Krisztus példájára, aki a harminchárom évből, melyet a földön töltött, harmincat arra fordított, hogy Atyját,

Részletesebben

szlatinai LEDNICZER SÁNDOR, az ezred megalapítója és első parancsnoka.

szlatinai LEDNICZER SÁNDOR, az ezred megalapítója és első parancsnoka. szlatinai LEDNICZER SÁNDOR, az ezred megalapítója és első parancsnoka. AZ EGYES NÉPFÖLKELŐK HADI HISTÓRIÁJA AZ EZRED VOLT TISZTJEINEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS ÍRTA: BALASSA IMRE NYOLC TÉRKÉPVÁZLATTAL.

Részletesebben

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE

PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE PÁPA VÁROS ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKÖNYVE Szerkesztette: Huszár János Apáczai-díjas történelemtanár Pápa, 1998. A PÁPAI JÓKAI KÖR KIADVÁNYA 6. Szaktanácsadó: Dr. Hermann István A címlapot tervezte: Lóky

Részletesebben

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyv csoportból csupán a feltüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in-gye» kapják

Részletesebben

Adj király katonát! Gödöllőiek az első világháborúban

Adj király katonát! Gödöllőiek az első világháborúban Adj király katonát! Gödöllőiek az első világháborúban gödöllői múzeumi füzetek. Adj király katonát! Gödöllőiek az első világháborúban A Gödöllői Városi Múzeum 2014. március 22 november 2. között megrendezett

Részletesebben

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

Tartalomjegyzék: A MÁSODIK ELJÖVETEL

Tartalomjegyzék: A MÁSODIK ELJÖVETEL Papjaimnak tudniuk kell, hogy semmiféle csodajelet nem kívánhatnak. Most nem csodálatos kenyérszaporítás, hanem a bűnösök még csodálatosabb megtérése által fogom magamat kinyilvánítani. Ne kívánják hát

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 76. szám 2013. március A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011 KÖSZÖNTŐ Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Az idei tábor is, ahogy már megszokott, esővel kezdődött, de 135 csillogó szemű, és mosolygós fiatal indult útnak Gyomaendrődről, és talán a mosolyuktól

Részletesebben

A ZSIDÓ LÉGIÓ A VILÁGHÁBORÚBAN

A ZSIDÓ LÉGIÓ A VILÁGHÁBORÚBAN JABOTINSKY VLADIMIR A ZSIDÓ LÉGIÓ A VILÁGHÁBORÚBAN 19 3 1 N E K U D A H - K I A D Ó / M U K A C E V O AZ ALEXANDRIAI MENEKÜLTTÁBOR. 1914 telének derekán kötött ki a hajóm egy olasz kikötőből jövet, Alexandriában,

Részletesebben

TARTALOM Élmények és látószögek Naplórészletek és levelek az I. világháború éveibôl

TARTALOM Élmények és látószögek Naplórészletek és levelek az I. világháború éveibôl Alapító fôszerkesztô: Réz Pál, szerkeszti: Várady Szabolcs (megbízott fôszerkesztô, vers), Radnóti Sándor (bírálat, értekezô próza), Závada Pál (széppróza), Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

Megcselekedték amit megkövetelt a haza

Megcselekedték amit megkövetelt a haza Tokoli_Tukor_2013_5_szam_ 2012. december 2013.12.19. 15:09 Page 1 T ö k ö l i T ü k ö r XXIV. évfolyam 7. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. december Megcselekedték amit megkövetelt a haza II. Lajos

Részletesebben

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről

vitéz Detre Gyula László Történelem közelről vitéz Detre Gyula László Történelem közelről Antológia Kiadó Lakitelek, 2007 vitéz Detre Gyula László TÖRTÉNELEM KÖZELRÕL Ajánlom családomnak, édesapámnak, v. Detre Gyula állami népiskolai tanító 50 éves

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta: Lektor Valuch Tibor Könyv- és borítóterv Molnár Iscsu István

Részletesebben

Wim Hornman: A lázadó

Wim Hornman: A lázadó PPEK 207 Wim Hornman: A lázadó Wim Hornman A lázadó mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos

Részletesebben

Erdélyi Toll. Erdélyi toll

Erdélyi Toll. Erdélyi toll Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen II. évfolyam 2010 3. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDÖN Megvívjuk mi a magunk harcát. Válogatott levelek

Részletesebben

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren A kiadvány megjelenését támogatták: Illyés Közalapítvány, Budapest Nagymegyer Város Önkormányzata Balony Község Önkormányzata

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

Veni Sancte tanévnyitó ünnepi istentisztelet

Veni Sancte tanévnyitó ünnepi istentisztelet Kiliti Évszakok Szüreti felvonulás és bál Kilitin Zarándok út Andocsra 2011. II. Évfolyam, IV. szám, 2011. Október Nyitott templomok éjszakája Veni Sancte tanévnyitó ünnepi istentisztelet Szavazzatok a

Részletesebben

Marschalkó Lajos Buenos Aires 1952

Marschalkó Lajos Buenos Aires 1952 Marschalkó Lajos Marschalkó Lajos Buenos Aires 1952 TARTALOM ELÔSZÓ EGY NÉP MAGÁRA MARAD EGY MAGÁNOS ÚR SORSVÁLASZTÁS ÉDES ERDÉLY, ITT VAGYUNK! A CSALÓDOTT MENYASSZONY ÖRÖK BARÁTSÁG JUGOSZLÁVIÁVAL ÉJSZAKA

Részletesebben

JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN

JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN 1 V i t é z e k L a p j a X V I. é v f o l y a m 1-2 s z á m, 2 0 1 0 d e c e m b e r JUBILEUMI VITÉZAVATÁS A KELENFÖLDI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2010. SZEPT. 25-ÉN Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Rendünk

Részletesebben

PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA

PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA Ifjúsági rovattal L. Monteverde 3132 (1636) Olivos Bs. Aires - Argentina PERIÓDICO HÚNGARO DE LA ARGENTINA C O N S E C C I Ó N E N C A S T E L L A N O II. évf. 22-23. sz. 2007. JANUÁR-FEBRUÁR (LXXVII.

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben