CIKKEK * HÍREK * HARCTÉRI TUDÓSÍTÁSOK * TÁBORI LAPOK CIVILEK ÉS KATONÁK A HÁBORÚRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CIKKEK * HÍREK * HARCTÉRI TUDÓSÍTÁSOK * TÁBORI LAPOK CIVILEK ÉS KATONÁK A HÁBORÚRÓL"

Átírás

1 CIKKEK * HÍREK * HARCTÉRI TUDÓSÍTÁSOK * TÁBORI LAPOK CIVILEK ÉS KATONÁK A HÁBORÚRÓL

2 BALATONFÜREDI HIRLAP AUGUSZTUS 8. ÁLTALÁNOS MOZGÓSÍTÁS! HARCBA INDUL A MAGYAR! 1914 évi július 31-ike örökre szóló fordulatot jelent nem csak Magyarország, de valószínű, hogy az egész világ történelmében. E napon írta alá Ő Felsége dicsőségesen uralkodó apostoli királyunk a mozgósítási parancsot, amely az osztrák-magyar monarchia egész hadseregét fegyverbe szólítja, és alig múlik el kétszer huszonnégy óra, a monarchia minden fegyverbíró férfija teljes fegyverzetben, mindenre készen várja a parancsot, hogy az ellenségre vesse magát és azt szétmorzsolja. A mai napon a gazdálkodó sutba dobja kapáját, ásóját, az iparos szerszámjait, a lateiner diplomáját és csak egy kötelességet ismer: életét és vérét áldozni ezer év óta fennálló hazájáért, amelyet alattomos ellenség vérig sértett. Nem esünk kétségbe az eljövendő idők várható viszontagságai miatt, mert a magyar, mely ezer év búját-baját mindenkor hősiesen és férfiasan állotta, mert nem lesz következetlen a magyar vérhez és bizonyos, hogy a nagy leszámolás után még fényesebben fog ragyogni Magyarország dicső géniusza, mint ezelőtt bármikor. Nem esünk kétségbe hazánk sorsa fölött sem, mert lehetetlenség, hogy az az erő, az a bátorság, mely úgy férfiainkat, mint asszonyainkat a veszedelmek idején áthatja, a csüggedésnek, a lemondásnak adjon helyet és kétségessé tegye a jövőt is, mert a hazaszeretet magasztos érzése, melyet már anyáink emlőiből szívtunk magunkhoz, az ilyen gondolatokat távol tarja tőlünk. Csüggedést, félelmet nem ismerve indulunk tovább az úton és kit a sors kegye megfosztott attól a dicsőségtől, hogy fegyverrel álljon az ellenség elé, az a hazaszeretet tüzével gyújtson, lelkesítsen, buzdítson az itthonmaradottak között, hogy a kishitűségnek még a nyoma sem támadhasson fel. És ti balatonfüredi katonák, kiket királyunk hívó szava elszólít az édes szülőtől, a szerető hitvestől, az ártatlan gagyogó gyermektől, amikor ott álltok az ellenség előtt, gondoljatok arra, hogy a ti szűkebb hazátok, a kis falutok felől forró fohászok szállnak az ég felé, melyekben erőitek megsokszorosításáért, küzdelmetek dicsőséges befejezésért kérjük a mindnyájunk fölött őrködő Mindenhatót. Teljesítsétek tehát magasztos kötelességeteket, hogy akkor, amidőn majd győzedelmesen visszatértek szeretteitek ölelő karjaiba, az örömtől könnybe borult szemekkel és büszkén mondhassuk rátok: ilyen a magyar katona! Isten veletek! Isten vezéreljen vissza benneteket! FARAGÓ ADOLF

3 MANGOLD GUSZTÁV A MÚZSA A HÁBORÚBAN (Részlet) Hiába, akit egyszer homlokon legyintett a múzsa, az a front előtt, amikor fickándozó magyar lován ül, pegazuson véli magát csak úgy, mint az a szegény múzsafi, aki golyózápor és srapnell esőben fekszik a sáros, vizes lövészárokban. Ezek bármiféle állapotban is legyenek a boldogok rímekben törik a fejöket. Legalább is ezeket bizonyítják a hozzánk érkezett verssorozatok. Ezek a versek ott születtek a hómezők valamelyik árkában, ahol éjjel-nappal havat seper a robbanó löveg és aknák halált hozó szele a magyar fiúk arcába, és ahol a dicsőségről álmodoznak, győzelemre szomjaznak derék véreink. És amely vers ott megszületik, a csata hevében megfogamzik és világra jön, az azért vetődik papirosra, hogy mi is, az itthonmaradottak érezzük, mitől dobban a szívük, milyen érzelmek torlódnak a nép fiainak melegen dolgozó és mélyen érző keblében. Ilyen érzelmek s a háború megdöbbentő borzalmai s a dermesztően érdekes események hozták létre ezeket a verssorokat is és bizonyára érdeklődéssel fogják fogadni olvasóink mutatónak ezen néhány strófát: Várva várjuk már, hogy Mikor üt az óra?! Mikoron indulhatunk Harcba, riadóra?! Vért s éltet éretted Mikor áldozhatunk, Imádott szép hazánk, S jó öreg királyunk?! Lelkünk minden vágya, S szívünk dobbanása, Csak Te érted van most, Egész világ lássa! Hadd mutassuk hát meg Újólag s mihamar, Mily odaadó és Hű Tud lenni a magyar. Eressz reá, ha kell, Az egész világra! Hadd remegjen a föld Sok rongyos zsobrák -ja, Hadd temessük el mind, A ki ellenünk volt, S boldogan szeressünk Téged és a hont! BALATONFÜREDI HIRLAP, DECEMBER 26.

4 A BALATONTÓL GALICIÁIG JAROSLAV HAŠEK (1883. április január 3.) Cseh humorista és szatirikus író. Legismertebb műve a Švejk a derék katona, amelyet több mint hatvan nyelvre lefordítottak. Prágában született, Josef Hašek matematikatanár fiaként ban csatlakozott az anarchista mozgalomhoz. Rendszeresen felolvasásokat tartott munkások előtt, 1907-ben az anarchista Komuna lap szerkesztője lett. A rendőrség folyamatosan figyelemmel kísérte, többször letartóztatták és bebörtönözték. Az első világháború kitörésekor Hasek belépett a hadseregbe. A fronton töltött rövid idő után 1915-ben orosz fogságba esett ban elengedték, hogy propagandistaként csatlakozzon a Csehszlovák Légióba. A forradalom után Oroszországban maradt, belépett a bolsevik pártba és ismét megnősült. Ufában élt és dolgozott, mint a keleti front 5. hadseregének politikai tisztje. A Mi utunk és a Vörös Európa újságokat szerkesztette. 1919ben visszatért Prágába, hogy befejezze a Švejket. Az író nem volt túl népszerű, mivel árulónak és bigámistának tekintették. A Švejk, a derék katona és egyéb történetek című könyve 1912-ben jelent meg. Ebben a műben bukkan fel először Švejk alakja, de a szeretetre méltó együgyű figura csak a világháború után a regénnyel vált híressé. A regény utolsó fejezeteit betegsége miatt már csak diktálni tudta. Balatonfüreden, a Balatoni Panteonban márványtábla, rajta bronzból öntött portréja őrzi emlékét, felirata szerint A KIVÁLÓ CSEH ÍRÓ EMLÉKÉRE, AKI A BALATON TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰVÉVEL TETT TANÚSÁGOT A BALATON IRÁNTI SZERETETÉBŐL Balatoni kalandozásainak idején Jaroslav Hašek Švejkje még nem volt sorköteles, egyidős volt azokkal a fürediekkel, akik még tiszteletteljesen a hosszú és robosztus iskolai padokat koptatták. Még civil szemlélőként tárta elénk a Balaton és környékének csodás világát, akkor még ő sem gondolhatott arra, hogy a szokványos balatoni motívumok

5 Magyar tenger, betyárok, halászok, vízitündérek helyét az időközben felcseperedett Švejk és katonatársai veszik át: Csodaszép kilátás nyílt a vidékre. A lefelé hajló hegyoldalak zöldeskék köntöst öltöttek, a leveles szőlőtőkék végtelen sorokban húzódtak alá, helyenként kék foltokat hagyott rajtuk a szőlőragyát irtó gálicoldat. A lejtőn mindenfelé csupa szőlőskert, a levélrengetegből itt-ott sárgán bukkant fel a csőszkunyhó zsúpteteje, alantabb kukoricaföldek pásztázták a hegy lábát, még odébb pedig a smaragdszínű legelőkről elhalón hangzott fel a kolompok csengése és a tehenek bőgése. A réteken túl nyújtózott a végtelenbe a Balaton tava, amint errefelé büszkén mondják, a magyar tenger. Hullámzó, zöld vizének tükre a láthatáron egybefolyt az ég színkékjével, amelyen fehér csíkokat vont a füst, ha gőzhajó iparkodott parttól part felé. A tó hossza Boll János birtokától Veszprémig meghaladja a százhuszonöt kilométert. Igen, ez itt előttünk a magyar tenger, hullámaival, viharaival és mondáival, vízitündéreivel, akik az est sötétjében a halászokat csónakostul a tó mélyére húzzák, boszorkányaival, akik éjfélkor kilopják a halásztanyákról a kisfiúkat, és szétmarcangolt holttestüket a küszöb elé teszik (J. Hašek: A Balaton partján részlet a műből) És a már tapasztal katona aki a veszprémi hadgyakorlaton csak azért nem győzött, mert időközben lefújták a gyakorlatot 1914 augusztusában a 91. gyalogezred 5. zászlóalj 11. menetszázadával elindult a Nagy gyülekező helyszínére, a San folyó völgyébe. Oda, ahová a Füredi ezredek, a 20-asok, 48-asok és 31-esek is tartottak. a vonat már több mint két órája állt az állomáson, a többi vagonban mindenütt csak azt beszélték, hogy a vonat biztosan visszafordul, és Olaszországba küldik. Emellett szólt az is, hogy közben furcsa dolgok történtek a transzporttal. A legénységet megint kikergették a vagonokból, jött egy egészségügyi ellenőr meg egy fertőtlenítő osztag, és szépen belocsolták az összes vagonokat lysollal, amit a katonák igen kelletlenül fogadtak, különösen abban a vagonban, ahol a komiszkenyér volt felraktározva. De a parancs parancs, az egészségügyi bizottság kiadta a parancsot, hogy a 728-as számú transzport valamennyi vagonja fertőtlenítendő, s ezért szép nyugodtan belocsolták lysollal a cvibak-halmokat és a rizses zsákokat. Ebből látszott, hogy valami rendkívüli dolog van folyamatban. Aztán ismét betereltek mindenkit a vagonokba, és egy fél óra múlva megint kikergették őket, mert odajött a transzporthoz szemlét tartani egy öreg kis tábornok, akinek Švejk egész természetesen mindjárt gúnynevet

6 is adott. A felsorakozott katonák mögött állva ugyanis odaszólt Vaněk számvivő őrmesternek: - Kész hullajelölt a kisöreg. S az öreg tábornok elsétált a katonák arcvonala előtt, Ságner kapitánytól kísérve, majd megállt egy fiatal katonánál, s valószínűleg azért, hogy fellelkesítse az egész legénységet, megkérdezte tőle, hogy hovávalósi, milyen idős, és van-e zsebórája. A katonának ugyan volt órája, de mivel azt hitte, hogy még egyet kap az öregúrtól, azt felelte, hogy nincs, mire az öreg hullajelölt-tábornok így szólt, éppoly bárgyú mosollyal, mint ahogy Ferenc József császár szokta megszólítani körútjain a polgármestereket: - Nagyon helyes, nagyon helyes - azután pedig a katona mellett álló káplárt tisztelte meg azzal a kérdéssel, hogy egészséges-e a felesége. - Alázatosan jelentem - ordította a tizedes -, nőtlen vagyok - mire a tábornok kegyes mosollyal megint csak azt mondta: - Nagyon helyes, nagyon helyes. Aztán a második gyermekkorát élő tábornok megkérte Ságner kapitányt, hogy mutassa be neki, hogyan számolnak a katonák, amikor kettős rendekbe fejlődnek, s egy pillanat múlva már zengtek is a kiáltások: - Egy... kettő, egy... kettő, egy... kettő. Ezt nagyon szerette a hullajelölt tábornok. Volt neki otthon is két puccerje, fel szokta állítani őket maga előtt, s ezeknek is számolniuk kellett: "Egy... kettő, egy... kettő." Ausztriának rengeteg ilyen tábornoka volt. Švejk, a derék katona közel ugyanazt az utat járta be, amit a zalai és veszprémi legények. Az elsők között értek Galíciába, ott estek át a tűzkeresztségen, ott szenvedték első vereségeiket is, és ott semmisült meg első alkalommal a veszprémi 31-es gyalogezred. És ott, Galíciában futamodtak meg a cseh ezredek, amelynek következtében a 48-asok kerültek kutyaszorítóba, és attól kezdve a magyar bakáknak már Pilsenbe kellett bevonulni kiképzésre. Oda vonult be a kanizsai 48asokhoz a füredi Szabó Imre honvéd is végén, onnan küldte első tábori lapjait ismerősöknek, rokonoknak. Aztán Švejk a mindnyájuk által ismert parancsokról kezdett beszélni, amelyeket bevagonírozás előtt olvastak fel nekik. Az egyik hadseregparancs volt, Ferenc József aláírásával, a másik parancsot József Ferdinánd főherceg adta ki, a keleti hadseregcsoport főparancsnoka, s mindkettő azokra az eseményekre vonatkozott, amelyek április 3án játszódtak le a Dukla-szorosban: ekkor ugyanis a 28. ezred két

7 zászlóalja tisztestül átvonult az oroszokhoz az ezredzenekar hangjai mellett. Mindkét parancsot remegő hangon olvasták fel Švejkéknek, és szövegük cseh fordításban így hangzott: HADSEREGPARANCS ÁPRILIS HÓ 17-RŐL Fájdalmas szívvel elrendelem, hogy a 28. cs. kir. gyalogezred gyávaság és hazaárulás miatt törültessék hadseregemből. A becstelenné vált ezredet fosszák meg zászlójától, és azt adják át a katonai múzeumnak. A mai napon megszűnik létezni ez az ezred, amely már a hazából erkölcsileg megmételyezve vonult a harctérre, hogy ott hazaárulást kövessen el. I. FERENC JÓZSEF JÓZSEF FERDINÁND FŐHERCEG PARANCSA Egyes cseh alakulatok nagy csalódást okoztak hadjáratunk folyamán, különösen a legutóbbi harcokban. Főként védelmi állásokban okoztak csalódást, amikor hosszabb ideig tartózkodtak a lövészárokban, s ezt az időt az ellenség gyakran arra használta fel, hogy kapcsolatot és összeköttetést teremtsen e csapatok aljas elemeivel. Ezen árulók támogatásával az ellenség rendszerint azon frontszakaszok ellen intézett támadást, melyeket az ilyen csapatok tartottak. Az ellenségnek gyakran sikerült meglepnie alakulatainkat, úgyszólván ellenállás nélkül behatolnia állásainkba, és rendkívül nagyszámú foglyot ejtenie. Ezerszeres szégyen, gyalázat és megvetés szálljon e becstelen nyomorultakra, akik elárulták a császárt és a birodalmat, s nemcsak dicső és bátor hadseregünk dicsőséges zászlóinak becsületén ejtettek foltot, hanem ama nemzetiség becsületén is, amelyhez tartoznak. Előbb-utóbb utoléri őket a golyó vagy a hóhér kötele. Minden egyes cseh katonának, akiben van becsület, kötelessége jelenteni a parancsnokának az ilyen aljas bujtogatókat és árulókat. Aki nem cselekszik így, maga is áruló és becstelen. Jelen parancs felolvasandó valamennyi cseh ezred legénysége előtt. Uralkodónk rendelete alapján a 28. cs. kir. ezred már törültetett a hadseregből, s az ezred fogságba kerülő szőkevényei valamennyien vérükkel fognak fizetni súlyos bűnükért. JÓZSEF FERDINÁND FŐHERCEG - Egy kicsit elkésve olvasták föl nekünk ezeket a parancsokat - mondta Švejk Vaněknek -, borzasztóan meg vagyok lepve, hogy csak most olvasták fel, pedig a császár őfelsége már április tizenhetedikén kiadta az ő parancsát. Még azt hihetné az ember, hogy valamilyen okból nem akarták mindjárt felolvasni nekünk. Ha én volnék a császár őfelségének a helyében, nem hagynám, hogy így fütyüljenek rám. Ha én április

8 tizenhetedikén kiadok egy befélt, akkor azt tizenhetedikén fel is kell olvasni minden ezred előtt, még ha cigánygyerekek potyognak is az égből - Már régen tudja mindenki - mondta útközben Švejknek az egyéves önkéntes -, hogy minket áthelyeznek Magyarországra. Ott majd marsbataillonokat alakítanak ki belőlünk, a katonák gyakorolni fogják az éleslövészetet, összekeverednek a magyarokkal, aztán vígan elmegyünk a Kárpátokba. Ide Budějovicébe magyar helyőrség jön, és lesz nagy fajkeveredés. Van egy elmélet, hogy az idegen nemzetek lányainak a megerőszakolása a legjobb módszer a degenerálódás ellen. Így csinálták már a svédek meg a spanyolok is a harmincéves háborúban, a franciák Napóleon alatt, most pedig a budějovicei környéken ugyanezt fogják csinálni a magyarok, méghozzá durva erőszakolás nélkül. Mindenre sor kerül, ha elég hosszú az idő. Itt csupán egyszerű cseréről lesz szó. A cseh katona majd egy magyar lánnyal fog hálni, a cseh kislány pedig egy magyar honvédet részesít vendégszeretetében, és évszázadok múlva az antropológusok majd eltűnődnek azon az érdekes és meglepő tüneményen, hogy a Malše partján kiugró pofacsontú emberek bukkannak fel.... Lukáš főhadnagy nem válaszolt. Teljes apátiába zuhant minden iránt. Legjobb lesz, villant át az agyán, ha fütyül az egészre. Ha nyugodtan ülve marad, Budějovicében leszáll a vonatról, jelentkezik a kaszárnyában, és egy menetszázaddal kimegy a frontra. A fronton alkalomadtán agyonlöveti magát, és megszabadul ettől a nyomorult világtól, amelyben ilyen gazemberek sétálnak, mint Švejk * A háború befejezése után sem Švejk, sem Hašek nem vett részt újabb veszprémi gyakorlatokon, a Balatont is csak emlékeiben őrizte tovább. A Monarchia széthullott, az első világháborús K.u.k. mintakatona sorsának további alakulását már újságíró barátja, Karel Vanek formázta tovább január 3-án, negyvenéves korában tüdőtágulás és szívbénulás következtében elhunyt. Utolsó szavai a következők voltak: Sohasem hittem, hogy ilyen nehéz meghalni.

9 SZÉP ERNŐ ( ) június 3o-án született Huszton tól, a Nyugatnak indulásától munkatársa tõl az Est munkatársa, glosszákat, tárcanovellákat írt ben frontszolgálatra jelentkezett, mint önkéntes betegápoló, haditudósító; kardjára felvéseti: "LEBEN UND LEBEN LASSEN" között Bécsben élt emigrációban tõl, Az Újság munkatársa, a polgári liberális eszmék szószólója között ünnepelt színpadi szerző augusztusában "csillagos házba" internálták, a svéd követség mentelmi útlevelével rövid időre kiszabadult, de 1944 végén munkaszolgálatra hurcolták után szegénységben élt; a Petőfi Társaság tagjai közé választotta október 2-án Budapesten halt meg. NÉMETH ÁKOSNÉ RÁCZ LÍDIA [6]: SZÉP ERNŐ BALATONFÜREDEN RÉSZLETEK A SZERZŐ ENGEDÉLYÉVEL Az írás teljes terjedelmében megjelent a Füredi História VI. évf. 3. sz novemberi számában A Füreddel kapcsolatos szépirodalmi válogatásokban, összeállításokban eddig nem szerepeltek Szép Ernő írásai, a helytörténeti kiadványok sem említik itteni tartózkodását. Pedig az eddig fellelt dokumentumok azt bizonyítják, hogy az író 1914 június-júliusában, majd 1915 július elején Füreden pihent, s élményeiről sajátos hangulatú írásaiban is beszámolt. Ady

10 Endréhez írt leveléből az is kiderül, hogy Patika című darabjának néhány jelenetét itt kezdte el formába önteni. [ ] Június 28-án Füreden éri a szarajevói merénylet híre, A tragédia című tárcáját innen küldi Az Est-nek. Vasárnap délután. A Balaton, mint valami széles és hosszú és édes kék unalom, mely a távolságban elszürkül. [ ] A tavon messze vitorlák lebegnek, nagy fehér madarak, a melyek leszállottak a vízre. A part közelében enyelgőn hintálja magát szerteszét a Csolnakázás, a parton fehéren sétál a Séta, a platánok alatt a padokon végig a Nyugalom, keresztbevetve a lábakat. A távoli kettős tihanyi torony, mint együtt emlékező öreg pár. Egy kis kerek pavillonban cigányzene édeskedik, s a parton a Jacht-klub fehérkeresztes piros zászlója integet, s a klub faháza előtt hosszú árbocon sok-sok kis tarka lobogó örvendezik, valami bécsi kiránduló vendégeket várnak. A víz hullám nélkül fekszik, boldog türelemmel tűri, hogy a meleg fellopkodja páráit az ég felé. Négy óra. [ ] ekkor érkezik váratlanul a döbbenetet okozó tragédia híre. Kezek csapódnak össze, a Séta összevész a fasorban, a Nyugalom felrémül a padokról, a sárga és a fehér ruhák össze-vissza nyugtalankodnak, mint amikor a forgószél faleveleket és papírszeleteket kerget körbe a levegőben A trónörököst meggyilkolták [ ] Július elején ismét itt járt, amit a Füred 1915-ben című esszéje bizonyít. Az első honvédtüzérezed önkénteseként Pestről lovagolt katonatársaival két napos pihenésre. Íme megint a kettős rendben álló platánok alatt találom magam a füredi parton.[ ] Siófok felől errefelé füstölög a régi fekete balatoni gőzös, a Helka, s távol egy árva vitorlás fehérlik a tavon, mint egy sirálynak a szárnya, a ki lebukott a vízbe a hal után. A többi vitorlás leszerelve ringatózik csendesen a sétány előtt, elhagyottan hallgat a Yacht-Club finom sárga pavillonja és az ismerős kis fekete csónakok kikötve várakoznak és az unalom ellen himbálják magukat.[ ] És nézd: a Sétány teli van fehérruhás nőkkel és csukaszürke katonákkal. Tisztek, legények üldögélnek, biczegnek. Sétálgatnak lassan, a kik mind sebesülten vagy betegen kerültek haza a háborúból.[ ] Benéztem a szép fehér szanatóriumba a parton. Itthon van a főorvos úr? A főorvos úr a harctéren van. Igaz, úgy-e, a főkertész úr is bevonult tavaly? A főkertész úr elesett télen a Kárpátokban. [ ] A drága Blaha Lujza ott üldögél a kis Templom-utczában a fehér tornáczon, mint tavaly. Sok virág és hímzés előtte az asztalon, mint tavaly. Úgy szerettem volna letagadni előtte, hogy háború van, nem lehetett, ott az újság is az asztalán. A háborúról kellett diskurálni

11 A HADITUDÓSÍTÓ TÁBORI KORNÉL (Szolnok, Auschwitz, ?) Jogot végzett; a Pesti Napló munkatársa, rendőri riporter; a bűnügyi riport első magyar művelője volt től a bécsi titkos levéltár anyagából számos dokumentumot adott közre. Könyvei közül a legtöbb szociográfiai jellegű munka volt (kiemelendő a Székely Vladimirral közösen írt Bűnös Budapest-ciklus, valamint a Bűn és nyomor a gyermekvilágban című könyve, amely a magyar szociofotózás úttörője), de írt útibeszámolókat és gyermekkönyveket is. Sokat tett a magyar idegenforgalom fejlesztéséért. Balatoni és füredi témájú írásai rendszeresen megjelentek a Balatoni Kurir és a Balaton c. újságok hasábjain. Élete utolsó éveiben a Gyermekvédelem című lapot szerkesztette. Műfordítóként Charles Dickens, Zane Grey, Henry S. Landor, Peter Cheyney, Francis Brett-Young, Upton Sinclair és P.C. Wren munkáit fordította ben az egyik első (és ugyan töredékben, de fennmaradt) némafilmet rendezte Pufi cipőt vesz címmel, amely egyes források szerint Kabos Gyula első filmszerepe volt. Tüzértisztek útban az olasz határ felé.(tábori Kornél felvétele, 1915.)

12 TÁBORI KORNÉL FELVÉTELEIBŐL A zborói Rákóczi-kastély az oroszok elvonulása után.

13 Az elpusztított Hosszúrét Tábori Kornél felvételén Zboró főtere. Jobbról a zsidó templom, melynek csak a homlokfala maradt meg.

14 TILESCH NÁNDOR, ID. (Kassa, jan Balatonfüred, jún. 1.) 1926-ban jelent meg A világháború népköltése című, nyolckötetes munkája. A mű tartalmazza a világháborúval kapcsolatos balladákat, katonaverseket, dalokat, katonavicceket. Románia felé Románia felé nem tudjuk mi az utat, Százados úr, mutassa meg, merre van! Megmutatom, jó fiaim, én is elmegyek, A jó Isten tudja, ki jön vissza veletek! Gyertek magyar fiúk, húzzunk drótot, ha lehet, Mert megindult már a román hadsereg. Szólnak az ágyúk, ropognak a nehéz fegyverek, Most látszik meg babám, mit ér egy magyar gyerek! Kedves édesanyám, ha fel akarsz keresni, A kolozsvári temetőbe gyere ki, Ott találod síromat egyik kőszikla alatt, Kedves édesanyám, kisírhatod magadat.

15 VASZARY JÁNOS harctéri rajzaiból: OROSZ HADIFOGLYOK, PARASNICAI FEDEZÉKEK.

16 A limanovai csata IM MEMORIAM CSER JÓZSEF * GYENIS ERNŐ * IFJ. SOMOGYI BÉLA * SOMOGYI PÁL * TÁLOS IMRE Limanova neve most is ott ragyog az elsők sorában, egy társaságban Krasznikkal, Komarovval, szikrázó gyémántjaként annak a diadémnak, melyet e század homlokára a magyar vitézség tűzött. Még ezekben a sikerekben oly gazdag galíciai harcokban is váratlanul lobbant föl Limanova neve, mert mi sem vallott arra, hogy ez a győzelem el fog következni. Huszárjaink, kik leszállva nemes paripáikról, ezt a győzelmet a puska agyával kiverekedtek, oly hatalmas túlerővel állottak szemközt, mely győzhetetlennek látszott; ám éppen a feladat teljesíthetetlenségének látszata gyújtotta fel annyira magyar vérüket, hogy kivívták a hadjárat egyik legnagyobbszerű győzelmét (A világháború képes története, sz.) Magyar huszárok Limanovában

17 MOST MUTASSÁTOK MEG, HOGY NÁDASDY-HUSZÁROK VAGYTOK! A Nádasdy h. ezred legendás parancsnoka Muhr Ottmár ezredes és sírja Limanovánál

18 Elesett orosz katonák a tömegsírban Sebesültek keresése a csata után

19 NAPLÓRÉSZLETEK VITÉZ MARKÓCZY JÁNOS altábornagy (Nagyszeben, Zürich, ) Markóczy tábornok pályafutásából csak egy fél évtized köthető szorosan Veszprémhez, Balatonfüredhez és a Balatonhoz, de emlékét annál több nemes cselekedete őrzi: Az ő katonái állították helyre 1943-ban a Hidegfürdő fahídjának megroppant elemeit, műszaki alakulatai több alkalommal is kiszabadították Balatonfüredet a hó fogsága alól, s tették járhatóvá a füredi és arácsi utcákat minden kötelezettség és ellenszolgáltatás nélkül. A második világháború alatt rendszeresen a segélyszervezetek rendelkezésére bocsátotta a Tiszthelyettesképző Iskola gépjárműveit, biztosította a segélyadományok begyűjtését és szétosztását. A jutasi altisztképző parancsnokaként Balatonszőlősön kápolnát építtetett, mert ott is segítségét kérték. ÉPITETTÉK AZ ÚR ÉVÉBEN A JUTASI TISZTHELYETTESKÉPZŐ ISKOLA HALLGATÓI VITÉZ MARKÓCZY VEZÉRŐRNAGY PARANCSNOKSÁGA ALATT HORVÁTH ANDOR SZÁZADOS MŰVÉSZI TERVEI SZERINT KÜRTI LÁSZLÓ ŐRMESTER VEZETÉSÉVEL. Markóczy János a hivatásos katonatiszti pályát választotta élethivatásásul ben végzett hadnagyként. A háború kitörésekor a k.u.k. 69. gyalogezred tisztjeként került az orosz frontra. Rövidesen századparancsnokká léptették elő, 1915-ben már főhadnagyi rangban zászlóaljparancsnok.

20 Folyamatosan vezetett harctéri naplója és rajzai érdekes és forrásérékű adatokkal egészítik ki a frontszolgálatot teljesítő katonák mindennapjait között a jutasi "Kinizsi Pál" Honvéd Altisztképző ill. Tiszthelyettesképző iskola parancsnoka volt. Az iskolának a motorja, atomja, lüktető szíve, észkombájnja az iskola parancsnoka volt, vitéz Markóczy vezérőrnagy, tábornoki rangban. Olyan volt, mint a többi ember, ruhája ugyan elárulta, hogy honvéd tábornok, tehát úgy, mint tán az egyetemi rektornak a talárja elárulja, hogy ő a rektor... Itt is egyenlőre csak ezt lehetett, piros a pantallójának az oldalcsíkja, jó külső felépítésű, katonanézésében is öntudatot szikrázik a szeme, a neve fogalom a jutasi iskolában, a kikerült tanítványai közt, akire mindenkor csak felnéztek, soha nem szidták, hiszen aki nem bírja az egyetemet, az ne szidja rektort, veszi a sátorfáját és tovább áll. Itt is mód volt arra, aki nem bírja, elhelyezteti magát más katonai alakulathoz, de aki marad és maradt, annak bírni kellett a precíz, pontos, katonai kiképzést... (Czeglédy Gyula:Jutasi emlékeim július 14- aug. 9.) RÉSZLETEK MARKÓCZY FŐHADNAGY NAPLÓJÁBÓL október 3., Patakófalu. Zászlóalj segédtiszt voltam.[ ] Végre kimerülten, átfázva, éjfélután beérkeztünk a faluba, mely egy hatalmas, erdővel szegélyezett teknőben feküdt. Ezt azonban csak a térkép alapján állapítottuk meg, mert a sötétben öt ujjunkat is alig láttuk. Zászlóaljparancsnokunkkal a zlj. élén meneteltünk, egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy: volt zászlóalj, - nincs zászlóalj. Az emberek szétszéledtek, ki ahol házat talált, belebújt, vagy szénakazlakban és pajtákban helyezkedett el. [ ] Oroszok rajtunk ütöttek, gyilkolják a biztosíték nélkül elhelyezett embereket, kínozzák őket, rágyújtják a házakat??! Stb. Villámgyorsan haladnak el a szemeim előtt mindazon képek, melyeket az elmúlt háborúk borzalmairól apáink emlegettek. Éreztem, hogy tehetetlen vagyok; nem tudok se az embereken, se magamon segíteni. Merre menjek ebben a korom sötétben, hol vannak embereink, hol az ellenség? Dideregve, fogvacogtatva csak vártam, vártam, mikor törnek rám az oroszok, mikor csonkítanak meg; még kezemet sem tudtam volna a pisztoly után kinyújtani, szinte megbénultam. Reszketésemtől

21 szinte a szalma is mozgott. [ ] Így képes a bizonytalanság érzése az emberre hatni november 24. Meg kell emlékeznem itt volt legjobb bajtársamról, a szőke hajú, bolondos, kedves Szobissek hadnagyról. Még a háború előtti időkben együtt ettük a laktanya kis szobájában az obligát vacsorákat, együtt kurtizáltunk, együtt verekedtünk a járőr gyakorlatok alatt, és együtt mulatoztunk Titelen, amikor az 1912-es, 13-as kritikus télen ott őriztük a Tiszába fagyott Duna-hajórajt. Nemsokára ott elvesztette szívét, eljegyzett egy titeli aranyos leánykát. Jött a háború. A kis hadnagy komoly harctéri felszereléséhez, mint: pisztoly, kés, távcső, irattáska stb. tartozott meg egy kedves, kevésbé harcias cikk: menyasszonyának kabátzseb nagyságú fényképe is [ ] Egymás mellett haladunk, fütyülnek a lövedékek, jajgatnak az emberek, feltűnő fehér paraszt bekecsemet eldobom, hogy a célzást megnehezítsem. Az ő kezében karabély, visszafordul és lő. Hál istennek! kiáltom, Nincs nagyobb baj Tovább megyünk, és mint egy zsák levágódik szegény mosolygó arcú bajtársam. Ott feküdt mellettem mozdulatlanul. Ez mind pillanatok műve volt és egy pillanat alatt villant át agyamon a német katonadal: Ich hatt, einen Kameraden Nincs idő az érzelgésre. Négy ember megfogta, hátravitte a szeretett barátot december Újév előtti napon hozzám jött Horváth tábori lelkész és megkért, hogy földkunyhóm mellett készítsek elő egy oltárt, amelyen másnap Istentiszteletet tarthat. Délután néhány emberrel nekifogtam a kiszemelt hely elegyengetéséhez, csinosításához. A körülvevő fákat egy összelőtt házból hozatott szentképekkel díszítettem. Ezek között volt Czenstochowa-i Mária képe is, melyet az ottani vidék minden házában, minden képes fáján lehetett látni és amelyet minden katona ismert. Munka közben az oroszok teljesen szokásuk ellenére arra a helyre néhány ágyúlövést adtak le. A srapnelek fölöttünk robbantak, de nem tettek kárt bennünk. Akkortájt már a srapnelektől már nemigen féltünk és így folytattuk munkánkat. Nemsokára azonban újabb lövedéksorozatot lőttek közénk. A lövedékek ólomgolyói ugyan értek bennünket, de egy-két ember jelentéktelen zúzódásán kívül nem történt baj. Erre azonban félbeszakítottam a munkát és elbújtattam az embereket. Még néhány lövedék arra repült. Erről nem tettem senkinek említést, mert attól tartottam, hogy az ezredparancsnokság a veszélyeztetett helyre való tekintettel az Istentiszteletnek megtartását ott nem engedélyezi.

22 Az egész lövést annak tulajdonítottam, hogy az oroszok általában belövésszerűen több helyre zavaró tüzet adtak, mert hisz oda nem is láttak. Másnap kb ember, tiszt, legénység összegyűlt az oltár körül. (Felekezeti féltékenység akkor nem volt.) Áhítattal hallgatta mindenki az újévi prédikációt és misét. Izgalmasan és félve vártam, hogy mikor is fognak az oroszok az ájtatos emberek közé lőni, de nem esett egyetlen lövés sem. Mise végeztével az emberek díszmenetelve elvonultak őrhelyeikre és fedezékeikbe. Én a lelkésszel megvártam az emberek elvonulását, azután megkértem őt, jöjjön odumba, igyék velem egy csésze teát, mert hisz még nem reggelizett. Ő görnyedve belépett odumba, - én utána. A bejárat deszkalapját helyre akartam tolni, abban a pillanatban hatalmas durranás, és még néhány ágyúlövés. Ólomdarabok, vasszilánkok, fadarabok szanaszét röpködtek ott, ahol néhány perc előtt áhitatos katonáink tömege állott! Aztán csend! Szótlanul néztünk egymás szemébe, szótlanul fogyasztottuk el a reggelinket. Gondolataink annál jártak, ki oly csodálatos módon megvédte embereinket. Emlékezetül az oltárt vázlatkönyvembe berajzoltam. MARKÓCZY JÁNOS FŐHADNAGY RAJZAIBÓL Kiépített századparancsnoki fedezék

23 Tábori oltár Patakújfau látképe

24 TÁBORI LEVELEZŐLAPOK A FRONTRÓL Képeslapméretű, gyenge minőségű papírból készült fehér, vagy színes kis kartonlapocskák. 14 x 9 cm, ennyi járt mindenkinek, legyen az gyalogos, tiszthelyettes, vagy ezredes. Ceruzával felvésett hullámzó szavak és mondatok legtöbbször csak annyit közöltek, hogy a levelet megkaptam. Én jól vagyok. Remélem lapom egészségben találja az otthoniakat. Tisztelem a családomat és az ismerősöket Sokkal többet nem igen tudhatunk meg a tartalmukból, mert az otthonmaradottak jól tudták, hogy a katona mást nem is igen írhatott volna. Rosszról, veszteségekről, szenvedésekről tilos volt hírt adni, mert ebben az esetben nem került volna rájuk a bélyegző: ZENSURIRT, igaz 1915 második felétől már a bélyegző is hiányzott a lapok többségéről. A legeldugottabb kis falvak paraszti népe is tudja már, hogy mit jelent a gummibélyegző e közismert, fekete lenyomata: censuriert és hogy mint kell kitölteni a bélyegtelen levelezőlapokat, amelyek a Kárpátok szakadékaiba és Oroszország véráztatta síkságaira viszik az aggodalmas szeretettől meleg üdvözletet. Hogy honnan is jöttek a lapok, vagy hová kérték katonáink a választ, pontosan senki sem tudta, ezeket elfedték a tábori postaszámok, valahol a távoli Galíciában, vagy épp az olasz fronton. Pontos helyüket a hadvezetésen kívül csak a Posta vezérigazgatóságán tudták. Budapest 72. számú (gyűjtő) postahivatalában naponta (!) tábori lapot osztályoztak a tábori posták száma, majd a csapattestek szerint. A hadosztályposta folyton vándorol a hadosztálytörzzsel, kis falvakban, istenhátamögötti helyeken telepszik meg, s vonul előre vagy hátra a hadosztállyal együtt. Gyakorta pajtákban, csűrökben, viskókban dolgoznak derék postásaink, akiket nem egyszer fenyeget és vár az ellenség tüze. Ki a tűzvonalba az ezredtől gyakran a muníciót szállító málhás állatokon viszik vagy a szakácsokra bízzák a kedves

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA Limanowa hősei Muhr Ottmár ezredes és a soproni 9. Nádasdy huszárezred a Limanowa Tymbark melletti harcokban 1914. december 8 11. Soproni Széchenyi István Gimnázium Berecz Zsuzsanna

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben

Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Kelemen Emese Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben Tóth Krisztina: Pixel. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2011 Az Idegen szavak és kifejezések szótára szerint a pixel jelentése elemi képpont, amelyek

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re Csukáné Klimó Mária Március 15-re A fiúk egyik oldalon, a lányok a másikon félkörben állnak. A fiúk a dal ütemére táncolják a lengetőt: jobb lábbal helyben lépés értékben + jobb lábon helyben ugrás, a

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

NÁCIK A DÍNÓK ELLEN. Komor Zoltán és Tépő Donát. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Borítóterv, szerkesztés: Komor Zoltán. Köszönet: Nemes Z.

NÁCIK A DÍNÓK ELLEN. Komor Zoltán és Tépő Donát. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Borítóterv, szerkesztés: Komor Zoltán. Köszönet: Nemes Z. NÁCIK A DÍNÓK ELLEN Komor Zoltán és Tépő Donát Publio Kiadó 2015 Minden jog fenntartva! Borítóterv, szerkesztés: Komor Zoltán Köszönet: Nemes Z. Márió www.facebook.com/mutansfile www.katapult.tk www.tepodonat.hu

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

ÉLEI, LES DOKUMENTUM. Saffer Pál Fratteli ungheri. Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat-

ÉLEI, LES DOKUMENTUM. Saffer Pál Fratteli ungheri. Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat- ÉLEI, LES DOKUMENTUM Saffer Pál Fratteli ungheri... Valahol Szezsana környékén kezd ődött. Künn a gyorsvonat- -fülke ablakán túl visszafelé repültek a novemberi kmbe burkolt isztriai tájak, mintha menekülnének

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak!

Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Kabinetfőnök Úr! Tábornok Úr! Tábornok, tiszt, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Bajtársak! Immár harmadszor ér az a megtiszteltetés, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, mint

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben