A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2008. február"

Átírás

1 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség január 24-i üléséről Területi szervezetek Tóth Ferenc alelnök részletesen beszámolt a területi szervezetek évi munkájáról. Részletes összeállításunk a 3. oldalon legfontosabb eseményei, feladatai Folytatódik a Digitális Esélyegyen lő - ség (DE!) program, csatlakozva az e-be fogadás ötpárti és civil kezdemé - nye zéshez is. Az év második felében a ta pasztalatok összegzése céljából sor ke rül a II. DE! konferenciára is. Írásunk az 1 2. oldalon. 10 éves az ECDL. Az év során több ju bileumi akció is lesz. ETAPS 2008: nagyszabású nem zet kö - zi kon ferencia sorozat (5 párhuzamos kon ferencia 20 workshop és 8 meghir - de tett tutoriál kíséretében) rendezői Folytatódik az NJSZT Digitális Esélyegyenlőség 2007 elején meghirdetett (DE!) programja, amelynek az idei évben különös jelentőséget ad, hogy 2008-at az Európai Unió is az e-inclusion (e-befogadás) évének nyilvánította. A digitális esélyegyenlőség megte - remtése érdekében január 8-án az öt parlamenti párt képviselője (MSZP, SZDSZ, FIDESZ, MDF, KDNP) kö zös vagyunk, a BME és az ELTE szakmai együttműködésével. A rendezvény ide - je: március 29 április 6. (l. még a 12. oldalt) evita 2008 nemzetközi Kon fe rencia és Szakkiállítás (2008. április 3 5.) Ősszel újabb RCEAS konferenciát is rendezünk az evita program kereté ben Folytatódik az e-kormányzati szolgáltatások, e-ügyintézés képzési prog ram Várhatóan megkezdődik a Micro soft Digital Literacy programjának pilot üzeme A program célja, hogy a digitá - lis írástudás alapjai három éven belül egymillió emberhez eljuthassanak. Az NJSZT a hagyományokhoz hí ven idén is megrendezi az országos informatikai diákversenyeket. Folytatódik a Szoftvertechnológiai Fórum előadássorozata, külön is meg - ünnepelve Bélády professzor 80. szü - letésnapját. Az ősz folyamán kerül sor az IT szándéknyilatkozatot írt alá. Ez alapján már a közeljövőben országgyűlési határozat, illetve össz társa dal mi politikai és civil együtt műkö désen alapuló cselekvési terv szü lethet többek között annak érdekében, hogy 2010-ig ha zánk lakosságának jelentős része válhasson informatikai írástudóvá, illetve legyen képes az elektronikus kormányzati szolgáltatások, valamint az életvitelt segítő (informatikai) eszközök használatára. A di g itális írástu dás zászlóshajó programja az ECDL; több mint száz intéz - ményben mű ködik továbbá franchise rendszerben az NJSZT Elektronikus kormányzati szolgáltatások, e-ügyintézés képzési programja. Ugyancsak a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a célja a Tár saság hosszú távú, idő sek számára tartott ingyenes képzési programjának, amelynek címe Nem csak a húszéveseké a világháló. Az életvitelt segítő eszközök kutatása-fejlesztése, illetve terjesztése érdeké ben pedig az STAR nemzetközi ülésére, amelynek szintén Budapest, illetve az NJSZT ad otthont. A rendezvényen emlékezünk majd meg az NJSZT alapításának 40. évfordulójáról is. Alföldi István felhatalmazást kapott az elnökségtől, hogy az Informatikai Múzeum január végén esedékes kuratóriumi ülésén azt az álláspontot képviselje, miszerint az NJSZT küldetésének érzi és így anyagilag is elköte - lezett az Informatikai Múzeum (szegedi) felépítésében és berendezésében amennyiben biztosítottnak látja a mú - zeum folyamatos üzemeltetését. A mú - zeumi gyűjtemény jelenlegi állap o tá - ban megtekinthető a honlapon. Február 23-án 10 órától tartja az MWLogo Szakosztály taggyűlését a BMF NIK Bécsi út 96/b épületének 318-as szobájában. NJSZT létrehozta és koordinálja az e- VITA Nemzeti Tech nológiai Platformot, amely szo ro san kapcsolódik az Euró pai Unió tag or szágai és az Európai Bi - zottság am bi ens rendszerekkel segített élet vitelt támogató közös program jához. A DE! programmal az NJSZT részt vesz a digitális esélyegyenlőség meg - te remtését célul kitűző ötpárti és civil A tartalomból Folytatódik a DE! 1 2. oldal Területi szervezeteink 3 5. oldal ECDL és a munkáltatók 6 7. oldal Rendezvénysoroló oldal Bemutatkozik az ISZE 11. oldal

2 2 együttműködésben, amelyről január 8-án az alábbi sajtóközlemény jelent meg : Ötpárti és civil együttműködés az in formációs társadalom és az elektro nikus társadalmi befogadás érdekében Az Unió a képzésben, az emberbe tör - ténő beruházás növelésében, a moti - vá lásban látja a kiutat; ezért nem há - lózatokra, gépekre, hanem motivációs programokra és oktatásra kell fóku - szálnunk és költenünk: az emberbe kell beruháznunk, s nemcsak a fél év alatt elavuló technológiákba. Az elmúlt időszakban Magyar Szo - cialista Párt, a Magyar Demokrata Fó - rum és a Fidesz Magyar Polgári Szö - vet ség nyilvánossá tette elköte le - zettségét az elektronikus társadalmi be fogadás (e-befogadás, e-inclusion) kérdésének napirendre vétele mellett. Márfai Péter (MSZP), az Ország gyű - lés informatikai albizottságának elnö - ke levéllel fordult minden parlamenti párthoz, hogy létrejöjjön olyan ötpárti bizottság, aminek célja az e-befo ga dás elősegítése, a digitális szakadék csökkentése és a digitális esélyegyenlőség megvalósulása. Ezzel párhu za - mosan az MDF nyílt levéllel fordult a Gazdasági és Közlekedési Miniszté ri - umhoz, és a Fidesz-MPP közleményben nyilvánította ki, hogy a Fidesz Informatikai és Telekommunikációs Munkacsoportja kiemelten fontosnak tartja a szakértők által felvetett problémát, és támogat minden olyan kez - deményezést, amely a hátrányos hely - zetű állampolgárok, fogyatékkal élők, idősek megsegítését, életminőségének javítását célozza. Éppen ezért felkéri a parlamenti pártok szakpolitikusait, hogy ebben a témában a legrövidebb időn belül egyeztessenek. E pártok kép vise - lőinek kezdeményezéséhez csatlakozott a Kereszténydemokrata Néppárt és a Szabad Demokraták Szövetsége is január 8-án találkoztak a parlamenti pártok képviselői, és közös megállapodásra jutottak abban, hogy a társadalom életminőségének emelése közös feladat és a digitális esélyegyenlőség és az elektronikus befogadás stratégiai kérdés. A politikai pártok fontosnak tartják az társadalmi ön - szer veződések kezdeményezését és így támogatják az Inforum és a civil szervezetek, vállalkozások e-befo ga - dást célzó mozgalmát. Az Informati - kai Érdekegyeztető Fórum (Inforum) civil szervezetekkel és cégekkel kö - zösen tavaly novemberben meghir - dette csatlakozását az Európai Unió e-inclusion: be part of it kezdemé - nyezéséhez, elindítva az e-befogadás 2008, Magyarország mozgalmat. A képviselők egy eseti parlamenti bi - zott ság felállításában szükségesnek látják megvizsgálni azt, hogy melyek azok a feladatok, amelyek az állam - igazgatás eszközrendszerével oldha - tók meg, s melyek azok, amelyeket a civil szervezetek és a gazdasági vállalkozások hatékonyabban végezhetnek el a probléma megoldása érdeké - ben. Áttekintik, hogy a különböző tárcák, kormányzati hivatalok, civil szer - ve ződések, vállalkozások és egyéb szervezetek tevékenységében miképpen jelenik meg az e-befogadás, a digitális esélyegyenlőség kérdése, és mit tesznek a digitális szakadék áthidalása érdekében. ( ) Az öt parlamenti párt képviselői kinyilvánították, hogy együttmű köd ve az Informatikai Érdekegyeztető Fó - rum mal és a civil szervezetekkel mindent meg kívánnak tenni azért, hogy Magyarország állampolgárainak életminőségét a digitális kultúra és az információs társadalom eszközrend - szerével emeljék, s hogy az Európai A DE! program folyamatosan frissülő honlapja megtalálható a címen. Unió i2010-es irányelveinek megfele - lően Magyarország (információs) társadalmi és gazdasági fejlődése számottevő és mérhető módon végbemehessen. A parlamenti pártok és az In fo - rum várják a csatlakozók jelentke zését a webol da lon. Az ötpárti megállapodás aláírói az alábbiak vol tak: Kovács Kálmán (SZDSZ), Márfai Péter (MSZP), Molnár Béla (KDNP), dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz-MPP), Pettkó András (MDF), dr. Tárkány Szücs Atti la (Inforum), Dombi Gábor (Info rum) Sajtóközlemény, január 8. Az ötpárti konszenzust követően január 23-án megalakult az e-be fo - gadás Tanácsa a Gazdasági Bizottság Informatikai Albizottságának kibőví - tett ülése keretében. A létrejövő tes - tület feladata az információs társadalom fejlődésének társadalmi kontrollja az e-befogadás követelményei - nek érvényesítésével. A Parlament Delegációs Termében, mintegy 80 fő köztük az NJSZT ügyvezető igazgatója részvételével, ál - lami, üzleti, civil és akadémiai szer ve - zetek képviseletében lezajlott esemé - nyen elhangzott, hogy az Albizottság kezdeményezi Országgyűlési határo - zat meghozatalát az e-befogadás témá ban. A határozat deklarálni fogja a testület támogatását, biztosítja együtt - működését a javaslatok megvalósí tá - sában. Az e-befogadási Tanács megszer - vezésére az Albizottság a most létrehozott három fős titkárságot kérte fel. A titkárság tagjai: dr. Csepeli György (GKM), Dombi Gábor (INFORUM), Kalmár István (a FIDESZ informa - tikai tanácsadója). Az e-befogadás programban a digitális írástudás, va lamint az e-egészségügy témakörének felelőseként a Tanács az elsők között számít az NJSZT közreműködésére. Az országgyűlési képviselők köré - ben a pártok informatikai szakterü leti felelősei vesznek részt az Albi zott ság munkájában teljes volt az egyet értés a helyzet megítélésében (lema ra dás), a változás és a társadalmi fel ügye let szükségességében. Csepeli György az együttműködést, a mozgalmi jelleget és a hálózatiság fontossá gát hang - súlyozta, és elismerte, hogy az IHM számos hibát követett el mind ezekben. A GKM szerinte szakít a korábbi rossz gyakorlattal és a társadalommal együtt, a feladatot mozgalommá szélesítve, a hálózatokat erősítve kí - ván a jövőben dolgozni. A FIDESZ kép viseletében Nyitrai Zsolt a gyakor - lati cselekvést (kevesebb beszéd, több cselekvés) és a kisközösségek szere - pét hangsúlyozta. Az MSZP részéről Baráth Etele a demokrácia erősítését, Szanyi Tibor pe dig a néhány nagyon hatékony, kulcs fontosságú fejlesztés (pl. állampolgári kártya, egészségügyi információellátás) szükségességét, ill. lehető - ségét vetették fel, jelezve a téma sok - oldalú kapcsolódását az életminőség minden területéhez (pl. fenntartható

3 3 fej lődés). Pettkó András (MDF) is a gyors, hatékony cselekvés mellett ér - velt, s kifejezte egyetértését a az au to - nóm civil közösségek erősítésével és fontos szerepével az e-befogadás működési területén. Az e-befogadási Tanács működése esélyt jelenthet arra, hogy az abban érintettek legszélesebb körei is köz - re működhessenek az új lehetőségek meg teremtésében és kihasználá sában az IVSZ hírlevele nyomán. Területi szervezeteink Beszámoló 2007-ről Területi szervezteink számos ma gas szakmai színvonalú és sikeres rendez - vényt szerveztek, amelyekkel hozzá - járulnak az informatikai kul tú ra terjesztéséhez, egy adott szakte rület szélesebb körű megismertetéséhez, tapasztalatcseréhez, az ifjú ság szakmai fejlődéséhez, va lamint szakmai kö - zösségek sikeres működéséhez. Jó kapcsolatot tartanak más szakmai szervezetekkel, továbbá a helyi intézményekkel. A eseményeket ön ál ló an, vagy társ szervezeteikkel együtt rendezték. A Győr-Moson-Sopron megyei, valamint a Szabolcs-Szatmár-Be reg megyei területi szervezetek ta valy ünnepelték fennállásuk 30 éves év - fordulóját. A évi munka alábbi összefoglalója a vezetőségi beszámolók alapján ké szült. A Csongrád megyei szervezet támogatta a Software Freedom Day őszi, szegedi rendezvényét, a szegedi Microsoft kompetencia központ létrejöttét, a First Lego League ro botépítési és prog - ramozási verseny nyílt európai kupájának megrendezését, ennek sze gedi, valamint tribergi döntőjét. A te rületi szervezet és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együtt működési meg állapodást kötött. Közö sen rendezték meg két alkalommal a Microsoft roadshow szegedi előadásait, vala mint a Novell SUSE Linux szakmai napot. A tehetséggondozási program keretében díjazták az informatikai versenyek megyei helyezett jeit. Továbbá folyamatos szakmai tá mo - gatást nyújtanak partnerintézmé nyeiknek (E-Szeged Konzorcium, sze ge di Szoftveripari Innovációs Kutató Központ, Informatika Törté neti Gyűj te - mény, Szoftveripari Inno vációs Pó lus Klaszter). A 30 éve alapított Győr-Moson- Sopron megyei szervezet 2007-ben új elnökséggel folytatta munkáját. Programjuk fókuszában azoknak a rendezvényeknek a szer ve zése állt, amelyek tájékoztatják a kö zépiskolai tanárokat és diákokat az új rendszerű felsőoktatási képzésről, a le he tőségekről, és segítséget nyújtanak a je lentkezé - si/választási döntés hez. A területi szerve - zet másik fő célja a digitális fotó zással kapcsolatos is meretterjesztő mun ka, a fény képezési és képkészítési esz közök, technológiák és trükkök ismertté tétele volt. Eredményes tárgyalásokat folytattak a szomszédos megyék szerveze teinek képviselőivel, valamint tárgyalásokat kezdeményeztek a szomszédos országok szervezeteinek kép viselőivel is, akikkel együttmű kö dé si megállapo - dást is kötöttek. To vább ra is sikeresen működik a Di - gitális Fotóklub, melynek rendezvényei számos érdeklődőt vonzanak. Kiemelkedő esemény volt az NJSZT GIKOF szakmai szerve zettel közösen lebonyolított 5. Országos Gazdaság in - formatikai Konferencia is számos kül - földi előadóval. Külön hangsúlyt fektettek a te hetség - gondozási programra. A Ne mes Tiha - mér OKTV döntőjében részt vevő diá - kok felkészítését és a verse nyen való rész vételét a terü leti szer vezet segí - tette. Továbbá a fiata lok szakmai mun - kába történő be vonása keretében a hallgatói ku tatásokról és fejlesztési projektekről hallgatói konferenciát szer veztek elő adás és nyilvános vita - fórum formá jában. A Győr-Moson-Sopron megyei szer - vezet megalakulásának 30. év fordulója alkalmából rendezett jubi le umi rendezvényen tekintették át az elmúlt évek munkáját. (lásd 5. oldal) A Hajdú-Bihar megyei szervezet 2007-ben is a legtöbb tagot számláló területi szervezet volt. Az Egyetemi és Nemzeti Könyv - tárral közösen került sor a hagyomá - nyos Internet Fiesta megrendezé sére, melynek fókuszában ügye ink in tézé - sének elektronikus módja sze repelt. A délután és este folyamán ér dekes elő - adások hangzottak el, to vábbá E-túra néven a hallgatók szá mára vetélkedőt tartottak, és bemutatták a könyvtárak épületeit és szolgáltatásait. Nagy sikerrel rendezték meg má so - dik alkalommal az Informatikus Bált színes programokkal és 100 vendég részvételével, ami alkalmat adott a különböző területeken dolgozó informatikusok kötetlen, baráti beszélgetésére is. Második alkalommal adott módot a kétnapos Magyar Moodle Moot Kon - ferencia a tapasztalatok meg osztására, valamint információt nyújtott azok számára, akik most ismer kednek az e-learning világával és keresik a meg - felelő eszközt céljaik megvalósítására. (http://moodlemoot.kfrtkf. hu) Sikeresen zajlott le a Microsoft roadshow debreceni előadása is. A területi szervezet 2007-ben tovább folytatta tagtoborzó prog ramját. A Heves megyei szervezet tagjaival és partnerintézményeivel (MTESZ, Eszterházy Károly Főiskola, Kamara) együtt több sikeres rendezvényt va - lósított meg 2007-ben is. Sikeresen rendezték meg a Nemes Tihamér és a kibővült informatikai OKTV programozói és alkalmazói versenyt regionális szinten, valamint a megyei informatikai verseny szer vezőbizott - ságával közösen a többfordulós, elő - döntőt. Segítséget nyújtottak Eger város és a régió informatikai rendszerének fel tér - képezésében. Partnerintézményeivel a területi szervezet a következő rendezvé nye ket bonyolította le: a város és a régió in - formatikai vállalkozásainak szakmai fóruma, e-learning meg be szélés, két

4 4 szakmai nap és négy csoportgyűlés, továbbképző szeminárium-so rozat, amelyen a résztvétel a ta gok számára ingyenes volt. Támogatták az e-magyarország pont üzemeltetését, valamint a me gyei honlap fejlesztését. Fontos program volt a főiskolával közösen rendezett, hagyományosnak tekinthető Megyei Tudomány Napi ren dezvény. Továbbá támogatták az AGRIA Napok rendezvényt is. A Komárom-Esztergom megyei szervezet tovább folytatta tehetséggondozási programját. Előremutató esemény volt a Tehetséggondozási kerekasztal nevet viselő rendez vény. Az együttműködés fokozása a további tervekben is szerepel. Fontosnak tartották és tartják, s ki - emelten támogatják a fiatalok rész - vételét a szakmai találkozókon A helyi Lábas Antal informatikai ver - senyen Fűrész József és Zachar Zoltán a területi szervezet elnöke és elnökségi tagja zsűritagként vettek részt. A Neumann Szoftver Klub kere tében áttekintették az NFT II. informatikai pályázati lehetőségeit. A ka marával közösen elektronikus do ku mentumkezelő-rendszer bemuta tót tartottak. A Modern Üzleti Tudományok Fő - iskolájával közösen sikeres és nagy ér - deklődésre számot tartó tu do mánynapi konferneciát szervez tek Helyi In - formációs Társadalom 2007 címmel. A területi szervezet jelentős marke - tingtevékenységet folytat a helyi mé - dián keresztül tevékenységének szé - les körű megismertetésére. Mind ezek - nek is köszönhető, hogy a területi szer - vezet ismertté vált és a megye helyi szervezetei, intézmé nyei partnernek tekintik. A Paks városi szervezet tagjai közül az érdeklődők két nagy külföldi szak kiállításra (CeBIT, Systems) látogattak el, központi támogatással. A látottakról és tapasztaltakról szakmai elő adásokon és a Mi Újság ha sábjain számoltak be. Az alapításának 30 éves jubileumát ünneplő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet 2007-es programjában kiemelt szerepet kapott a robotfoci. A Nyíregyházi Főiskolával kö zö sen májusban megrendezték az Országos Robotfoci Versenyt, amelyet ko moly előkészítő munka előzött meg. Rendszeres robotfejlesztő foglalkozásokat tartottak a Bánki Donát Műszaki Középis ko lá ban, és a Nyíregyházi Fő - iskolán, to vábbá két hetes nyári tábort rendeztek ro botépítés és ro botprogra - mozás témakörben. Meg szervezték az atlan tai ro botfoci világbajnokságon való rész vételt, ahol az indított csapatok kiváló eredménnyel tértek haza. A szep - temberi BNV Információtechnológiai Kiállításán külön stan don robotbemutatót tartottak, amelyet a közönség nagy érdeklődéssel fogadott. 30 év az informatikai kultúráért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében címmel konferenciát rendeztek. A szervezet továbbra is sikeresen működteti a Linux klubot Magyari Balázs vezetésével. Rendszeres klub - foglalkozásokat és szakmai rendezv ényeket tartanak a témakörben. A Vas megyei szervezet tárgyalásokat folytatott a Kecskeméti Főis - kolával és a győri Széchenyi István Egyetemmel az akkreditált felsőfokú szakképzések bővítéséről Szombat - helyen. Segítséget nyújtottak az Info- Savaria rendezvény szervezé sében. Sikeres szakmai napot rendeztek Microsoft innovációk címmel, il letve elektronikus dokumentumkezelő-rendszer bemutatót tartottak. A tehetséggondozási program kere - tében részt vettek a Nemes Ti hamér OKSZTV helyi megrendezésében, valamint bemutatták és díjazták a versenyek országos fordulójába be - jutott diákokat. A Zala megyei szervezet a közös - ségformálásra helyezi a hangsúlyt, és aktívan tartja a kapcsolatot tagjaival. Tóth Ferenc NJSZT alelnök Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

5 5 30 éves a Győr-Moson-Sopron megyei Területi Szervezet Az NJSZT Győr-Moson-Sop - ron Megyei Területi Szerve - zete immár 30 éve, 1977-ben Bakó András kezdeményezésére alakult 83 fővel. Az elmúlt három évtizedben egy rövid megtorpanással ugyan, de a szervezet Szabó Ist - ván, majd később Raffai Mária elnök letével aktív munkát folytatott a számítástechnikai/informatikai kul - túra terjesztéséért, az informati kai eszközök általánossá válásáért, és nyilvános fórumot biztosított a szak emberek számára ismereteik korsze rűsítéséhez és a tapasztalat - cseréhez. Az informatika szakma fej lődésével a különböző időszakokban más és más célok váltak fon tos sá:...az első öt évben a nagyszámító - gépek használatának megismerése, programok írása, egyedi alkalmazások készítése, a kapacitások kihasz - nálása és egymás munkájának a se gí - tése állt az érdeklődés középpont - jában....a második, 1983-tól kezdődő kor - szakot a szervezet fénykorának te kint - hetjük, hiszen ekkor jelentek meg a személyi számítógépek. Szá mos be - mutatóval és kipróbálási le hetőséggel egybekötött ismeretterjesztő előadást tartottunk, amelyeket mind a fiatalok, mind az idősebbek érdeklődése követett. A rendszerváltás egy kis megtorpanást jelentett, mindenki a helyét, a boldogulási lehetőséget kereste az új, megváltozott helyzetben, nem volt igény arra az ismeretterjesztő te - vékenységre, amit a társaság korábban nyújtott tagjainak ben a megyei szervezet újjáalakult; új stratégiát dolgozott ki, amely, ha nem is a korábbi nagyszabású rendezvények formájában, de számos szakmai programmal ké - pes betölteni azt a küldetést, amit az NJSZT és így a területi szervezet vál lalt. Minden évben új, az ICT ak tuális eredményeivel kap csolatos té - má kat határo zunk meg, programja - in kat ennek megfele lően állítjuk öszsze. Létrehoztuk és működtetjük a Digitális Fotóklubot. Ifjúsági tagozatunk a fia taloknak szer vez őket ér - deklő izgalmas prog ra mokat, saját honlapunk van, ahol fo lyama tosan tá - jékoz tatjuk a tag ságot és az informatika iránt érdeklő dőket....most visszatekintve háromévtizedes múltunkra, tevékenységünkre és eredménye inkre, nem volt hiábavaló a be - fektetett munka, és reméljük, hogy a megyei szerve zet elnökségének és tagjainak még sokáig lesz késztetése, energiája az informatikai kultúra ter - jesztése, az informatikai társadalom megvaló sítása érdekében vállalt nemes feladatok elvégzéséhez! Területi szervezetünk de cember 14-én szakmai prog ram mal egybekötött jubileumi megemlé kezést tartott. Raffai Mária A megyei szervezet elnöke Megyei számítástechnikai verseny 1983-ban 2. Ismerkedés a személyi számítógéppel 1986-ban 3. Fiatalok szakmai konferenciája Győrben március 3-án Pillanatképek területi szervezetünk életéből 2. 3.

6 6 ECDL Több száz milliárd forint megtakarítható A munkáltatók, a munkavállalók és az ECDL Magyarországon évente 348 milliárd forint lenne megtakarítható, ha a munkájukhoz számítógépet haszná - lók gyakorlott digitális írástudók lennének. Ha azonban a számító gé - pes munkahelyeken olyanok dolgoznak, akik láttak már számítógépet, de készség szinten mégsem rendel - keznek kellő felhasználói isme re - tekkel, országos szinten a veszteség meghaladhatja az évi 410 milliárd forintot is. Mindez a milánói Bocconi Egyetem Cost of ignorance (A tudatlanság ára) kutatásán, illetve a Pécsi Regio - nális Képző Központ felmérésén alapszik, természetesen a hazai viszo nyo k - ra adaptálva. Fenti számításoknál a kö - vetkezőket vettük alapul: Magyarországon utolsó ne - gyedévében a foglalkoztatottak szá ma volt, a bruttó át - lagkereset Ft/hó, azaz 1100 Ft/ óra. (Hiv.: KSH). Az olaszországi kutatási eredményt alapul véve megállapítható, hogy IT-problémák megoldásával átla - gosan hetente 2 óra 51 perc telik. A legtöbb időt a kevésbé hozzáértő munkatársaknak való segítés veszi el, különösen a szövegszerkesztéssel, táblázatkezeléssel, adatbáziskezeléssel és prezentációk készíté - sével kapcsolatosan. Az ECDL-bizonyítványt szerzettek (akik már képzés előtt is dolgoztak számítógépen, a bizonyítvány megszer zése után 56%-kal jobban telje - sítették a felmérő tesztet. Ez is igazolja, hogy nagyon fontos minőségi előnyt jelent a vizsgázás azokkal szemben, akik csak eljárnak egy tanfolyamra. A tanfolyam ugyanis önmagában pusz tán lehetőséget nyújt a szükséges ismeretek elsajátítására, ám nem ga ran tálja az ismeretek kész ség szintűvé válását. Ezt csak az ECDL-bizonyítvány megléte bizonyíthatja, amely a mellett, hogy a vizsgázóknak örömöt és megelégedést nyújt, biztosítékot je lent a munkáltató számára is. Az ECDL egyébként az Európai Unió szinte valamennyi tagországának kormánya által ismert és elismert eu - rópai bizonyítvány a digitális írástu - dásról, és az Európa Bizottság szakér - tői állásfoglalása szerint (ESDIS) az egyetlen, amely minden szempotból megfelel az EU e-europe akciótervek - nek, mivel gyártófüggetlen, minőségbiztosított, decentralizált módon megszerez - hető, (több tíz ezer vizsga központ) világszerte kellőképpen elterjedt (több mint 7 millió vizsgázó) Mindemellett az ECDL Select ha - zai bevezetésével a vizsgarendszer még a korábbinál is rugalmasabbá vált: az új rendszer lehetővé teszi a té ma - körök közötti szabad választást, illetve az egyéni és/vagy munkáltatói igényekhez mért időbeosztást is. A felmérések megállapítják azt is, hogy az ECDL bizonyítvánnyal rendelkezők munkaidejük legalább 10%-át megtakarítják, emellett ko - rábbi munkahelyi feladataikat töké - le tesebben oldják meg, ráadásul új fel adatok elvégzésére is alkalmassá válnak. A munkaidő-meg takarítás évente átlag 115,2 mun kaórát jelent dolgozónként, ami az átlag órabérrel számolva éves szinten Ft/fő megtakarítást is jelenthet a munkáltató számára. Örvendetes, hogy hazánkban egy - re több munkáltató gondolja végig hosszú távú érdekeit, és támogatja, sőt sok esetben a munkavállalás fel - tételévé teszi az ECDL bizonyít vány megszerzését munkatársai szá mára. Az alábbi listát vizsgaközpontjainktól kapott információk alapján e munkáltatókról állítottuk össze, a teljesség igénye nélkül. Bízunk abban, hogy egyre töb ben ismerik majd fel a bizonyít vány jelentőségét azok kö - zül is, akik erre ezidáig kevesebb fi - gyelmet fordítottak. SzB Minisztériumok Belügyminisztérium, Bp. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hajdú-Bihar M. Föld mű - velődésügyi Hivatala, Debrecen Gazdasági és Közlekedési Min., Bp. Honvédelmi M./Hadügymi n., Bp. Nemzeti Kultúrális Örökség Min., Bp. Önkormányzati és Területfejl. M., Bp. Szociális és Munkaügyi M., Bp. Egyéb munkáltatók A A1 Autó, Győr ÁFÉSZ, Fegyvernek Munkáltatók, akik fontosnak tartják, hogy munkatársaiknak ECDL bizonyít vá nyuk legyen. Ők biztosak lehetnek abban, hogy a számítógépnél ülők mun ká jukat hatékonyan végzik, ezzel pedig jelentős időt és pénzt takarítanak meg. Angyalföldi József A. Művelődési Kp., Bp. Apáczai Nevelés és ÁMK, Pécs APEH Baranya M. kirendeltsége, Pécs Aranytíz Művelődési Kp., Bp. B Baranya Megyei Bíróság, Földhiva tal, Kult. és Idegenfor g. Kp., Ügyészség, Pécs Belváros-Lipótváros Ph., Bp. Béres Gyógyszergyár Zrt., Szolnok BKV Zrt., Bp. Budapest Fővárosi Levéltára, Bp. Budapest Rendőr-Főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya, Bp. Budapesti Művelődési Kp., Bp. C Cegléd Város Önk., Cegléd Color Ruhaipari Kft., Zalaegerszeg Corvinus Egyetem, Bp. D Deák F. M. Könyvtár, Zalaegerszeg Dél-Dunántúli Közig. Hivatal, Pécs Déri Múzeum, Debrecen DPMG Dél-Pest M. Mg. Rt., Cegléd Dunántúli Mosodák Textiltisztító és Szolgáltató Kft., Marcali E Egészségügyi Stratégiai Kutató Int., Bp. ÉMÁSZ Nyrt., Miskolc Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt.,

7 7 Zalaegerszeg Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal, Debrecen Észak-magyarországi Regionális Mun kaügyi Kp., Miskolc Eurokerámia Kft., Szolnok F FŐKEFE Kht. Bp. Földműv. Költségvetési Iroda, Pécs Fővárosi Gázművek Zrt., Közterületfenntartó Zrt., Bp. H Hajdú-Bihar M.-i Földhivatal, Könyv - tár, Közlekedési Felügyelet, Debrecen Hajdú-Bihar M. Növény- és Talaj védel - mi Szolgálat, Debrecen Hajdúsámson Nagyközség Önk. Ph., Hajdúsámson Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok Hungexpo Zrt., Bp. Igazságügyi Hivatal, Szolnok I IHH Nyelviskola, Győr Intergomb Kft., Bp. Ipoly Unió Kistérségi Társulás, Balassagyarmat J Jász Nagykun-Szolnok Megyei Munka ügyi Kp., Állategész ségügyi és Élel - miszer-ellenőrző Állo más, Földhivatal, Mg. Szak igazgatási Hivatal, Növényés Talajvédelmi Szolgálat, Szolnok Jászkun Volán Zrt., Szolnok Józsefvárosi Önk., Bp. K Kanizsa Ruhaipari Szövetkezet, Nagykanizsa Kapocs Segítő Szolgálat, Kiskunfélegyháza KEM Megyei Önk., Tatabánya Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza Komárom-Esztergom M. Egészség - biztosító, Tatabánya Komárom-Esztergom M. Földhivatal, Esztergom Komárom-Esztergom M. Közigazgatási Hivatal, Tatabánya Komárom-Esztergom M. Munkaügyi Központ, Esztergom Komárom-Esztergom M. Nyugdíj bizto - sító, Tatabánya Körjegyzőség Zalaszentbalázs, Zalaszentbalázs Körzeti Földhivatal, Siófok Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, Bp. L Luther Kiadó, Bp. M Magyar Államkincstár Szolnoki Ig., Szolnok Magyar Autóklub, Zalaegerszeg Magyar Autóklub, Pécs Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Bp. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jász-Nagykun-Szolnok M. Területi Szervezete, Karcag Magyar Energia Hivatal, Bp. Magyar Ker. Engedélyezési Hivatal, Bp. Magyar Szabadalmi Hivatal, Bp. MASCO Biztonságtechnikai és Nyílás záró Automatizálási Kereskedelmi Kft., Bp. MATÁV, Pécs Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, Balassagyarmat MetTech Meteorológiai eszközgyártó és forgalmazó Bt., Bp. MH Katonai Ig. és Adatfeldolg. Kp., Bp. ModusLink Magyarország Csomagolási Kft., Bp. MOL NyRT., Budapest MONDI Business Paper Hungary Zrt., Szolnok Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, Monor Móra F. Műv. Kp., Kiskunfélegyháza Mozgássérültek Pető András Nevelő - képző és Nevelőintézete, Bp. Mura Kereskedőház Kft., Letenye 10 éve N Nagy Imre Ált. Művelődési Kp., Bp. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság É.-alföldi Reg. Felügyelősége, Szolnok Nógrád Megyei Munkaügyi Kp., Salgótarján O Oiltech Olajipari Kft., Lovászi Országos Gyógyszerészeti Intézet, Bp. Országos Műszaki Múzeum, Bp. Országos Pedagógiai Könyvtár és MúzeumBudapest Országos Rádió és Televízió Testület Iroda, Bp. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Bp. Ökovíz Kft., Cegléd P Pannon Víz Zrt., Győr Partium 70 Zrt., Debrecen Pécsi Városi Bíróság, Pécs Pécsi Kulturális Központ, Pécs Pécsi Önkormányzat, Pécs Pest M. Közlekedési Felügyelet (Nemzeti Közlekedési Hatóság), Bp. Pest M. Múzeumok Igazgatósága, Szentendre Pesti Központi Kerületi Bíróság, Bp. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ, Cserkeszőlő PNEU-Trade Rt., Tata Polgári Légiközlekedési Hatóság, Polgármesteri Hivatal Ádánd, Bp. XV. és XX. ker., Csólyóspálos, Ecser, Gyál, Jászszentlászló, Kiskunfélegyháza, Kis kun majsa, Komá rom-esztergom megyei, Men de, Mezőtúr, Mesterszállás, Nagykáta, Nagymányok, Nagyrév, Nyír bátor, Siófok, Soroksár, Szak már, Szank, Szolnok, Tiszavárkony, Zala szentgrót PYROCOOL Hungary Kft., Debrecen R Regionális Tiszamenti Vízművek Zrt., Szolnok Reménysugár Otthon, Balassagyarmat Remondis Szolnok Zrt., Szolnok Richter Gedeon Nyrt., Bp. S Sio Eckes Kft., Siófok Soroksár Egészségügyi Intézmények, Bp. Synergon Rt., Bp. Sz Szent Imre Kórház, Bp. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, Bp. T Temi Fővárosi Művelődési Háza Budapest. Térségi Vízmű, Gyömrő TEVA Magyarország Zrt., Bp. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövet ke zet, Tiszafüred Tiszántúli Környezetvédelmi Felügye - lőség, Debrecen Tolna Megyei Főügyészség, Szekszárd TRANSSPED-Szállítmányozó, Fuvarozó Kft., Debrecen Túri és Társa Ügyvédi Iroda, Bp. V Vám- és Pénzügyőrség, Bp. Városgazdálkodási Intézmény, Kiskunmajsa Városi Bíróság Balassagyarmat, Siófok Városi Könyvtár, Nyírbátor, Kiskunfél - egyháza Városi Művelődési Központ és Könyv tár, Lenti Vasas Szakszervezet, Miskolc Védőnői Szolgálat, Lenti Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok VESZ Kht., Debrecen Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt., Szolnok XX. kerületi Okmányhivatal, Bp. Z Zala Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Állomás, Földhivatal, Levéltár, Me ző gazdasági Szak - igazgatási Hivatal, Zalaegerszeg Zalaiparker Zrt., Zalaegerszeg, Zalavíz Rt., Zalaegerszeg

8 8 Rendezvény soroló Informatika a felsőoktatásban 2008 Konferencia Debrecen, augusztus Második felhívás Előadás tartására, részvételre, szponzorálásra Az informatika növekvő jelentősége az oktatás, kutatás és az intézményi működtetés számára is rendkívül fontos. A felsőoktatási reform, a bo - lognai folyamat jelentős feladatok elé állítja a felsőoktatási intézmé - nyeket, és alapvetően módosítja az informatikai szakképzést augusztus között, im - már hatodik alkalommal rendezzük meg az Informatika a fel sőokta tás - ban elnevezésű konferenciát, amelynek célja áttekintést adni a jelenlegi helyzetről, és megvitatni azokat a ki - hívásokat, amelyekkel az oktatók, kutatók és az intézmények szükség - szerűen találkoznak. A konferencia további célja, hogy valamiféle irány - tű szerepet b töltve próbálja segíteni a különböző egyetemi és intézményi stratégiák megfogalmazását, tapasztalatok megvitatását és haszno sítá sát. Bízunk abban, hogy ez alkalommal is hasznos tudnivalókat sikerül a résztvevőkkel megismertetni, és en nek révén lehetőség nyílik az új irá nyok kijelölésére, az informatikai oktatás-kutatás és a felsőoktatás kül ső kapcsolatainak fejlesztésére. A konferencia rendezői DE Debreceni Egyetem Informa - tikai Kar DE Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar DE Közgazdaságtudományi Kar HUNGARNET Magyar Felsőoktatási, Kutatási ésközgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület HUNINET A Magyar Felsőoktatás Informatikai Egyesülete NIIFP Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program NJSZT Neumann János Számító - gép-tudományi Társaság (szakmai főtámogató) MAGISZ Magyar Agrárinformatikai Szövetség Védnökök Fésüs László, a DE rektora Kósa Lajos, Debrecen polgár mes - tere Péceli Gábor, az NJSZT elnöke Zombory László, a HUNGARNET Egyesület elnöke A konferencia témakörei A Bolognai folyamat és hatásai BSc szakok, alapításának és indításának tapasztalatai MSc szakok alapítási, indítási tapasztalatai A folyamat hatása a felsőoktatási intézményekre Oktatás Szakok, tantervek, képzési programok Ph.D. képzés Szakképzés, továbbképzés Az oktatás és a gyakorlat kapcsolata Oktatás-módszertan Kutatás Alap- és alkalmazott kutatások Az informatika alkalmazása a különböző tudományterületeken Kapcsolódások az EU kutatási, fej - lesztési programjához Kutatások gyakorlati alkalmazások, vállalati kapcsolatok Intézményfejlesztés Informatikai stratégiai tervek A humán tényező szerepe és hely - zete Intézményi irányítás, menedzsment, adatvédelem Pályázatok Infrastruktúra, információs rendszerek Könyvtári rendszerek Hálózati infrastruktúra, hálózati szolgáltatások Intézményi menedzsmentet támogató információs rendszerek Üzemeltetési kérdések Határidők 29. Jelentkezés előadás tartására, abstract küldése március 31. Előadások elfogadásának visszaigazolása május 31. Az előadás teljes anyagának beküldése június 15. Jelentkezés konferencia-részvételre, részvételi díj befizetése A részvételi díj: Ft + áfa. Ez az összeg tartalmazza az ebéd, az álló fogadás, a vacsora és a konferencia kiadványainak (az előadások összefoglalóit tartalmazó nyomtatott kötet és a teljes konferencia anyagát tartalmazó CD) költségeit, valamint a teljes szer vezési költséget. Információ Telefon: (52) Herdon Miklós (52) /22870 Rutkovszky Edéné Web: 2008/ Dr. Herdon Miklós a szervezőbizottság elnöke

9 9 Regionális konferencia a beágyazott és ambiens rendszerekről RCEAS 2007 (Beszámoló) Az NJSZT Beágyazott és Am - biens Rendszerek Innovációs Műhelye (BeAm-IM) no vember között tartotta az első regionális konferenciát a be - ágya zott és ambiens rendszerekről Region al Conference on Embedded and Am bient Sys - tems néven. A rendezvényt az NJSZT BeAM-IM-mel együttműköd ve a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és In formatikai Ka ra, a Miskolci Egye tem Automatizálási Tanszéke, valamint a Szegedi Tudomány egyetem Szoft ver fej - lesztés Tanszéke szervezte, helyszíne a Budapesti Mű - szaki Főiskola Neumann János Informatikai Kara volt. Az eseményt a Nem zetközi Visegrádi Alap és az NJSZT szponzorálta. Az RCEAS 2007 megren dezésé - vel a célunk az volt, hogy elősegítsük a beágyazott és am bi ens rendszerek mibenlétének meg ér - tését, felhívjuk a figyelmet e rendsze rek erősödő jelenlétére és szerepére az életünkben, fórumot hozzunk létre a régió e te - rületeken tevékenykedő szakemberei számára, összegyűjtsük és bemutassuk az ed digi kutatás-fejlesztési és inno - vációs eredményeket. Az első ilyen témájú regionális konferencián hat országból (Ausz t - ria, Cseh ország, Magyarország, Né - met ország, Románia és Szerbia) 89 részt vevő két plenáris és nyolc szek - ció ülésen vett részt, összesen 40-nél több előadást hallgatott és 12 bemutatót né zett meg. A Konferenciát házigazdaként Fodor János rektorhelyettes nyitotta meg, bemutatva a Budapest Műszaki Főiskolát és oktatási struktúráját. Az NJSZT nevében Sima Dezső profeszszor, az NJSZT tiszteletbeli elnöke üd vö zöl te a megjelenteket, majd rö - vid előadá sában felhívta a figyelmet a többmagos és elosztott rendszerek jelentőségére. Felkért előadóként az első szakmai előadást az ún. pervazív-adaptív rend - szerekről Nikola Šerbedžija professzor, a berlini FIRST Fraunhofer Intézet és a belgrádi Mihajlo Pupin Intézet munka társa tartotta. Ugyan - csak felkért elő adóként Reinhard Goebl, az Osztrák Közlekedési, In no - vációs és Technológiai Minisztérium információtechnológiai, ipari, nanotechnológiai és űrkutatási osztályának vezetője, az európai AAL Egye sület alelnöke adott tájékoztatást két, az RCEAS témájába vágó aktuális kérdésről: egyrészt az Euró pai Unió 2008-ban induló közös programjáról az ambiens rendszerekkel segített élet - vitel (AAL) területén, másrészt a no vemberében meghirdetett, osztrák Bene FIT programról. Az utóbbiban, nemzeti jellege ellenére, külföldi partnerek is részt vehetnek, sőt tá - mogatást is kaphatnak. A plenáris szekció után a legtöbb előadót vonzó Beágyazott eszközök (Embedded hardware), illetve a pár - huzamos Életviteli technológiák és alkalmazások (Assistive technologies and applications) szekcióban hangzottak el előadások. Mindkét szekcióban érdekes és élénk viták alakultak ki. Meg kell említenünk Srp Ágoston és társai Field Programm - able Gate Ar rays in the European Student Moon Orbiter On-Board Data Handling System (Programoz ható ka pumátrixok az ESMO űr szonda fe délzeti adatke zelő rendszerében) cí mű előadását, amelyben magyar egyetemi hallgatok űrkutatásban végzett munkájáról számoltak be. Je len - tős figyelmet keltettek a Lőrincz And rás professzor vezette kutató - csoport előadásai. Kutatás-fej lesz té - si eredményeikről átfogó képet kap - hattunk az Intelli gent As sisting Home: Prototype project at the Help ing Communication Centre of the Hun - garian Bliss Foun dation (Intel li gens segítő ott hon: Kísérleti projekt a Ma gyar Bliss Ala pít vány Segí tő Kom muni ká ció-módszertani Köz pont já ban) című előadásból, amelyet a Bliss Alapítvány munkatársaival együtt vég zett tevékenységükről tartottak. A konferencia második napi ple náris ülésén Jiři Kadlec, a Cseh Tudományos Akadémia prágai In for - mációelméleti és Automatizálási In té zetének mun - kat ársa tartott két ér dekes előa dást. Az elsőn az európai ARTEMIS Beágyazott rend sze - rek közös technológiai kezdemé nye - zésről és ennek csehországi ta pasz - talatairól szólt. Má sodik előadá sá - ban Embedded development en - viron ment for a family of Xilinx FPGAs (Beágyazott fejlesztő kör - nye zet Xi linx progra mozható ka pu - mátrixok egy családjához) olyan dinamikus rekonfigurációs módszere ket mutatott be, amelyek megvalósítása és technológiája új szá mí tógépstruktúrákat eredményezhet a jelfeldolgozás te rületén. Ezek után Hanák Péter előadása következett a hazai evita, azaz életvitelt segítő technológiák és alkalmazások kez de ményezésről, amelyről részletek a címen találhatók. A nap hátralévő részében az Al go - ritmusok és megoldások (Algo - rithms and Solutions), Vezeték nél-

10 10 küli szenzorhálózatok (Wireless sensor networks), Fejlesztés és model - lezés (De velopment and Modell ing), Beágya zott eszközök (Em bedded hardware), illetve Mérnöki megol - dások (Engi neer ing) szekciókban hangzottak el előadások. A konferencia harmadik napjának nyilvános esemé nye, a deamo volt talán a legér de kesebb és legtanulságosabb szekció. Általában nem szokványos, hogy egy tudományos konferencián megvalósított és működő eszközöket mu tassanak be. Ezúttal a konferencia szervezői ezt az utat vá - lasztották, és a gyakorlat igazolta, hogy új együtt működési kapcsolatok és közös fej lesztések alakulhatnak ki az élő be mutatók révén. Min - denki drukkolt, hogy a bemutatók jól si kerüljenek amire szükség is volt, hiszen az ún. bemutatási effektusok a deamo részt vevőit sem kímél ték. Az érdekes sé gek közül ezúttal Kutor László do cens és diákjai be - mutatóját emeljük ki, akik olyan mo bil telefo nokat mu tattak be, ame - lyek kel hét köznapi tárgyakra, pél - dául gyógy sze res dobozokra és ás - vány vizes pa lackokra ragasztott ún. NFC bé lye gekben tá rolt információt lehet ki olvasni és felolvastatni. Már né hány éven belül vár ha tó az ilyen esz közök tömeges elterjedése, amelyek nagy segítséget je lentenek majd a vakok és a gyen gén látók mellett az idő seb bek nek, azaz mindenkinek, aki a gyak ran ap ró betűs feliratokat és haszná lati ú t mutatókat nehezen vagy egyáltalán nem tudják elolvasni. Összességében elmondható, hogy a konferencia jól sikerült, annak elle - nére, hogy a régióból a vártnál ke - vesebben vettek részt rajta. A részt - vevőknek a szervezőkkel egye ző vé - le ménye az volt, hogy a kez demé - nyezést folytatnunk kell, a konferencia határokon át íve lő szere pét pedig meg kell erősí te nünk. Előzetes terveink szerint az RCEAS 2008-at a korábban tervezett helyén, Sárospatakon rendezzük meg második felében. Vásárhelyi József, Hanák Péter RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS NETWORKSHOP március TUTORIÁLOK március 16. Dunaújvárosi Főiskola A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), a HUNGARNET Egyesület és a Magyar Internet Társaság idén 17. alkalommal rendezi meg országos NETWORKSHOP 2008 konferenciáját. A rendezvény témakörei: Adathálózati technológiák és fejlesztések; Közoktatás, felsőoktatás e-learning; Tartalomszolgáltatók: könyvtárak, levéltárak, múzeumok; Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési technológiák; Szuperszámítástechnika, gríd; Hálózatbiztonság, hálózatmenedzsment, köztes rendszerek (middleware); Jogi, etikai szabályozási kérdések; Tutoritálok A témák részletes leírását, a tervezett időbeosztást, a jelentkezési feltételeket, és az egyéb tudnivalókat az alábbi honlapokon találják: A konferencia szervezői az NIIF Intézet és a Conference Tours Kft. Várjuk jelentkezésüket! Verseny futás OTDK Országos Tudományos Diákköri Konferencia november 16-án tartotta Or szá - gos Tudományos Diákköri Konferenciáját a Budapesti Műszaki és Gaz - daságtudományi Egyetem Villa mosmérnöki és Informatikai Kara. A korábbi évek hagyományainak meg - felelően a konferencia legszínvona - lasabb előadásait a Neumann János Számítógép-tudomámyi Társaság is támogatta. A évi OTDK NJSZT-díjazottjai Modellezés és szimuláció szekció I. díj: Horváth Péter, Illés Dávid Részecskealapú folyadékszimuláció elosztott környezetben grafikushardver-támogatással/sph-based Fluid Simulation in Distributed Environ ment II. díj: Csikja Rudolf Hiszterézises káoszgenerátor vizsgálata/study of chaosgenerator with hysteresis Protokollok szekció III. díj: Pintér Norbert Kon szen - zus protokollok szimbolikus szi - mu lációval történő helyesség bi - zo nyítása/ Abstraction- Aided Scalable Model Checking of FT protocols Based on Majority Voting.

11 11 A jövő informatikusai az iskolapadban Ajövő informatikusai ma még iskolapadban ülnek, és lehetséges, hogy első találkozásuk a számítógéppel éppen valamelyik közoktatási intézményben történik: az óvodában vagy az általános iskola kezdő évfolyamain. Ha a digitális esélyegyenlőséget tekintjük, ma még nem mondaható el minden otthonról, családról, hogy korszerű információ - technológiai eszközökkel és isme re - tekkel rendelkezik. A közoktatás szerepe éppen ezért meghatározó a di gi - tális írástudás megalapozásában. Hi - szen ha az információs és kommuni - kációs technikával (IKT-vel) való ta - lálkozás az iskolában sikeres, ez ösz - tönző erő lehet a diákok számára egy későbbi informatikai szakma meg - szerzéséhez is! Nem mindegy tehát, hogy az érvényben levő Nemzeti Alap tanterv szellemében mit és ho gyan tanulnak a kisdiákok és na - gyobb társaik a kötelező informatika órákon! És az sem mellékes, hogy az informatikaoktatásért nem felelős szaktanárok alkalmazzák-e az IKT-t mindennapi oktatói-ne - velői munká jukban, ad - nak-e követendő fel használói példát a diá kok számára. Az iskolai informatikaoktatás és al kalmazás jobbításáért fáradozó pe dagógusok: tanítók, tanárok, felső oktatási szakemberek, pedagógiai ku - tatók 1990-ben alapított szakmai szervezete az Informatika-Számí tás - technika Tanárok Egye - sülete (ISZE), amelynek nemrégiben meg választott, új elnökeként szeret - ném meg osztani az olvasókkal leg - fon tosabb információinkat. Köz - hasznú egyesületünk alapszabályban rög zí tett céljai között szerepel az in - formatikai kultúra terjesztése, az in - formatika-számítástechnika ok ta tás szakmai fejlesztése, az ehhez kap - csolódó tu dományos tevékeny ség és kutatás, a szakterületen dolgozó szak - emberek tájékoztatása és tapasztalatainak cse réje. Tevékeny ségeink között megtalálható szakmódszertani anyagok kidolgozása és terjesz - tése, (tantervek, tankönyvek, tanfo - lyami jegy zetek), pedagógus-továbbképzések szervezése és le bonyo lí - tása, informatikai versenyek szer ve - zése (mint például az NJSZT-vel kö - zösen meg hirdetett Logo-verseny), szakmai konferenciák rende zé se, mű helymunkák, iskolai k ipró bá - lások támogatása. A honlapunkra látogatók (www. isze.hu) elérhetik naprakészen legfontosabb dokumentumainkat, adatbázisainkat, tanfolyamaink ismer te - tőit és egyéb aktualitásokat. Hon la - punkon jelentetjük meg rendszeresen az INSPIRÁCIÓ szakmai fo lyóiratunkat, amelynek cikkeit lel kes informatika tanárok írják, és ahová folyamatosan várjuk az iskolai informatikát érintő esemé - nyek ről a híre ket, tudósításokat, mód szertani leírásokat, versenyek be szá molóit. A tudásukat frissíteni kívánó peda - gógusok akkreditált továbbképző tan folyamaink széles kínálatából vá - laszthatnak. Újdonság, hogy nyarán hét új tanfolyamot akkredi - tál tattunk, köztük a máris népszerű - nek számító Interaktív tábla interaktív módszerek a pedagógusok és tanulók kompetenciafejlesztésében címűt. Köztudott, hogy a Nemzeti Fej lesztés Terv szerint 2009-ig 40 ezer digitális tábla kerül az iskolákba, ezek használatát kívánjuk segí te - ni a tanfolyammal. Kidolgozás alatt áll egy olyan 120 órás továbbkép zé - sünk is, amellyel a felső tagozaton tanító kollegák felkészítést kapnak az 1 6. évfolyamokon (a tanítók pe - dig az 5 6. évfolyamokon) a nem szak rendszerű oktatásra; köztük az informatika tanítására is, ami a legújabb Nemzeti Alaptanterv szerint már alsó tagozaton is kötelező. Ki - emelkedő tevékenység volt szá - munk ra az elmúlt tanévben a HEFOP nyertes pályázója - ként az SDT Su linet Digitális Tudás bázis oktatása az ország 52 isko lá jában. A nyolc tan folyami mo dulra öt évre szóló in dítási en ge - délyt kaptunk, így a 2007/2008-as tanévtől ön állóan szervezzük a kép - zéseket. Tanfolyamaink azért is nép szerű - ek, mert vezető oktatóként gya korló pedagógusok tartják, sok esetben helyben, saját iskolájukban, sa ját kol legáiknak. Ez a képzési rendszer azért praktikus, mert igazodik a he - lyi igényekhez, egyszerűbb az idő - egyeztetés, nincs helyettesítési probléma, továbbá nincs utazási, szállásés helyettesítési költség sem. Az in - tézmények terembérleti díj formá - jában bevételhez jutnak, ugyanígy óradíjhoz jut a szervező-oktató pe - da gógus is. Vagyis a továbbkép zési ke retből finanszírozott képzések 88%-a visszajut az iskolákhoz! Tan - folyamaink rendkívül rugalmasak, hiszen modulárisan egymásra épülnek. Sikerüket az is bizonyítja, hogy eddig 1500 helyszínen kö - zel 60 ezer pedagógus vett részt kép zéseinken. A közhasznúsági törvény értelmében tagjaink érdekeinek képvisele tén túl, minden számítástechnikát/- in formatikát oktató és al - kalmazó tanár munkáját tá - mogatjuk. Egyesületün ket rendszeresen felkérik szakmai anyagok, oktatáspolitikai dokumen tu mok véle - ményezésére, és bár e munkák közvetlenül tagjainkat érintik, mégis eredményük, hatásuk szé les körű, minden pedagógus hasz - nosítani tudja. Szeretnénk kap csola ta inkat erő - síteni más civil szerve ze tekkel így az NJSZT-vel is, együttműködni, közösen munkál kodni az informa - tikai kultúra haté kony terjesztése érdekében. Kôrösné dr. Mikis Márta ISZE elnök

12 12 MAIN CONFERENCES CC ESOP FASE FOSSACS TACAS International Conference on Compiler Construction European Symposium on Programming Fundamental Approaches to Software Engineering Foundations of Software Science and Computation Structures Tools and Algorithms for the Constructions and Analysis of Systems INVITED SPEAKERS Luke Ong (University of Oxford, UK) Tom Reps (University of Wisconsin-Madison, US) Sharad Malik (Princeton, USA) Thierry Coquand (Göteborg University, Sweden) Connie Heitmeyer (Naval Research Lab, US) Igor Walukiewicz (LaBRI Bordeaux) Michael Schwartzbach (University of Aarhus, Denmark) MORE INFORMATION ETAPS Az ETAPS a legrangosabb európai fórum az informatika és kü - lönösen a szoftvertudomány területén március 29. és április 6. között Budapest adhat otthont e rangos ese mé ny nek. A rendezvény főszervezője a Neumann János Szá mítógéptudományi Társaság (NJSZT) szoros együtt működésben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakmai csoportjaival. A kilenc napos rendez vény a Danubius hotellánc margitszigeti szállodáiban kerül megrendezésre. A rendkívül gazdag szakmai programot együttesen 5 fő konferencia, 22 workshop és 8 tutorial alkotja, melyek témája felöleli a fordító programok, a programozási nyelvek, a szof t ver ter ve - zés, és a rendszerverifikáció területét. Az ETAPS konferenciára számos világhírű kutató érkezik várhatóan hazánkba, az egyes konferenciák illetve workshopok meghívott előadójaként vagy szervezőjeként, többek között Bran Selic (korábban Rational és IBM), Robert Fuhrer (IBM Research), Michael Gurevich, Rustam Leino (Microsoft Re search), Connie Heitmeyer (NASA) Juha Pekka Tolvanen (MetaCase). A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Hírlevele Elnök: Dr. Péceli Gábor Felelõs szerkesztõ: Alföldi István Szerkesztõ: Szedlmayer Bea NJSZT titkárság 1054 Budapest, Báthori utca 16. Tel.: (1) , (1) fax: (1) honlap: Nyomda: Reprográf Kft. Lapunk havonta 2300 példányban je le nik meg. Egyéni és jogi tagjainkon (cé gek, vállalatok, intézmények) ke resztül a szakma csaknem minden képviselõ jé hez eljut, és naprakész információkat nyújt a Társaság, valamint a szakterület aktuális ese mé nyeirõl, újdonságairól. Hírlevelünkben továbbra is közzé te szünk hirdetéseket, felhívásokat. Ezekkel kapcsolatban kérjük, fordul jon titkárságunkhoz. Következõ lapzárta: 18.

40 éves az A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. december 4-i üléséről 1. AZ INFORMATIKATÖRTÉNETI MÚZEUM PROJEKT HELYZETE Aszegedi kihelyezett ülést meg -

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Határozatok az elnökség 2009. március 5-i üléséről 3/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a 2009. május 14-én esedékes tisztújító közgyűlés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről Az alábbi határozatok születtek: 10/2011 (09.22) sz. határozat Az elnökség határozata értelmében

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

AZ NJSZT PROGRAMJA 2013-2015 Tartalomjegyzék

AZ NJSZT PROGRAMJA 2013-2015 Tartalomjegyzék AZ NJSZT PROGRAMJA 2013-2015 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 I. Visszatekintés... 4 II. Kiemelt feladatok... 7 1. A Digitális Esélyegyenlőség program... 7 2. Múlt értékeinek megőrzése... 7 b. Informatikai-történeti

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1 Gyori_01_Cimnegyed_net:Layout 1 5/4/11 6:51 AM Page 1 A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1 Gyori_01_Cimnegyed_net:Layout 1 5/4/11 6:51 AM Page

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 1-jei ülésérõl Beszámoló a szakmai szervezetek munkájáról Benedek Balázs, a szakmai szervezetekért felelõs alelnök részletesen

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről 1. Az Informatika-történeti Múzeum helyzete Az 1970-es évek közepén Kovács Győzőnek, az NJSZT akkori

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja 2004 2006 TARTALOM Bevezetõ I. FEJEZET VISSZATEKINTÉS..........................................

Részletesebben

Békés karácsonyt és eredményes, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Békés karácsonyt és eredményes, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló a 3. Digitális Esélyegyenlőség Konferencia eseményeiről A már megszokott nagy érdeklődés mellett zajlott a 3. Digitális Esélyegyenlőség

Részletesebben

A2013 első féléves munkaterv el -

A2013 első féléves munkaterv el - NEUMANN JÁNOS SZÁMTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2013. február Összefoglaló az elnökség 2013. január 23-i üléséről 2013. január 23-án megtartotta els ő munkaülését a 2012 decembe rében megválasztott

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. június Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. június Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről Az Alapszabályban foglaltak értelmében 2012. május 17-én megtartotta idei éves közgyűlését a Neumann

Részletesebben

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes

GÖMÖRI HÍRMONDÓ. Putnok város közéleti. XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes GÖMÖRI HÍRMONDÓ Putnok város közéleti lapja XIX. évfolyam 10. szám 2008. október Ingyenes Placskó Lajos által elmondott október 23-i ünnepi beszédet közöljük Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõk!

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

iskola Modern kommunikációs Modern eszközök és dokumentummegosztás dokumentum- megosztás mindenkinek Használjon mindenkinek

iskola Modern kommunikációs Modern eszközök és dokumentummegosztás dokumentum- megosztás mindenkinek Használjon mindenkinek www.moderniskola.hu iskola Intézményvezetők és pedagógusok magazinja 2012/7. 580 Ft ós - ce Modern kommunikációs Modern eszközök kommunikációs és dokumentummegosztás dokumentum- eszközök és mindenkinek

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai

Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai A Közösségi önsegítõ klub alkalom arra, hogy a helyi, valamilyen tudással rendelkezõ lakosok elõsegítsék a nehéz helyzetben élõk jobb életminõséghez való hozzájutását,

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 35. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Adatvédelem az Európai Unióban. Szolgáltatások szabad áramlása

EURÓPAI FÜZETEK 35. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Adatvédelem az Európai Unióban. Szolgáltatások szabad áramlása EURÓPAI FÜZETEK 35. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Oros Paulina Dr. Szurday Kinga Adatvédelem az Európai Unióban Szolgáltatások szabad áramlása A Miniszterelnöki

Részletesebben