A szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben"

Átírás

1 LÁCZAY MAGDOLNA: A szabolcsi nemesség rétegződése 797-ben i. A francia forradalmat követő háborúk alakulása új helyzet elé állította a Habsburg uralkodót. Vissza kellett térni a fél évszázaddal korábbi gyakorlathoz, mert úgy látszott, nem kerülhető el a nemesi felkelés igénybevétele sem, ezért hirdette meg I. Ferenc király 796. november 6-ra Pozsonyba az országgyűlést. Ez az országgyűlés rendkívül óvatos, mindössze két megtárgyalandó pontja, József nádorrá választása és a nemesi subsidium (segítség) megszavazása a Napóleon ellen viselt háborúhoz, azaz 50 ezer újonc, 0 ezer ló, 20 ezer ökör, 2 millió 400 ezer mérő gabona és 3 millió 60 ezer mérő zab megajánlását, valamint szükség esetén a nemesség felkelését jelentette.(l) Ezt a nemesség önként ajánlotta meg, a király ugyanis a rendekre bízta a segítség nagyságának eldöntését. A subsidium egy részét természetben, más részét készpénzben lehetett befizetni. A rendkívüli adó beszedése mellett hamarosan sor került az insurrectio meghirdetésére április 8-án adta ki Ferenc a hadba hívó levelét(2), de a nemesi hadsereg bevetésére nem került sor. Április 8-án előlegesen megkötötték Napóleonnal campoformiói békét, az okmányokat azonban csak októberben cserélték ki, s a felkelőket nem hívták vissza a megyék október 29-ig, a mintegy 40 ezer ember feloszlatása pedig csak a tél folyamán történt meg. II. A francia háborúk alatti első nemesi felkelés megszervezése ezt megelőzően 747-ben volt utoljára kevéssé ismert, történetkutatásunk nem foglalkozott vele. A felkelés megszervezésével, a nemesek összeírásával, a hadbaszállás személyi, pénzügyi és anyagi feltételeinek előteremtésével az országos főhadparancsnokság utasításai és irányelvei alapján a megyék foglalkoztak. Tanulmányunkban a nemesi felkelés Szabolcs megyei megszervezésével kapcsolatban keletkezett iratok alapján néhány kérdést kívánunk tárgyalni. A megye a nemesi közgyűlésen tárgyalta, majd egy küldöttségre bízta a legfontosabb teendők elvégzését, ennél fogva ennek az eseménynek írásos anyaga két irategyüttesben kereshető, a generális congregatio (me-

2 gye nemesi közgyűlése) acta politica sorozatában(3) és a nemesi felkelések: összegyűjtött anyagában.(4) Az iratok jellegét vizsgálva kiderül, hogy az acta politica sorozatban a leiratok, megyei intézkedésről szóló határozatok, megbízások, kinevezések, míg a másik irategyüttesben ezeknek végrehajtása során keletkezett bizonylatok, lajstromok, összesítők találhatók. Az 797. évi nemesi felkelést a megye az április 2-én tartott közgyűlésén tárgyalták, s a jegyzőkönyvben rögzített feladatoknak végrehajtásaként keletkező levelek fogalmazványait, a kirendelt deputáció programját(ö) megőrizték. A személyes felkelés mellett a nemesség által felajánlott és az insurrectio költségeit fedező közadakozásról is határoztak, ami részben pénzbeli, részben természetbeni volt. Mindezekről a küldöttség a jelentést május 8-án adta elő, amelynek anyaga szintén megtalálható az acta sorozatban,^) s ezek összefoglaló jelentések. A befizetésekről a felkelések külön kezelt irataiban találhatunk adatokat, s itt vannak a hadipénztár elszámolási könyvei is.(7) A kivetett adókról három könyv ad elszámolást, amelyek egymással is összefüggnek. Van egy lerovási főkönyv, amely összesíti a másik két kötetet, azaz a készpénzt fizetők és a természetbeni kötelezettségeknek eleget tevőket a fizetők és a községek abc rendjében. Különösen értékes a lerovási főkönyv(8), amelyben folyamatosan számozták a fizetőket, külön rovat adta meg a lerovást teljesítő nevét, ezután a rá kivetett adó összegét. A következő rubrika egy másik jegyzőkönyvre utal(9), a pénztárkönyvre, amelynek szerkezete, számozása megegyező, de azt is jelzi, hogy hányszorra adta meg az illető nemes a subsidiumot. Érdemes a könyveket más szempontból is összevetni. A lerovási főkönyvben csak a név szerepel, a vele szerkezetre megegyező pénztárkönyvben, amelyben tehát a részfizetések ideje és összege található, a nevek alatt a járás is jelölve van, ahol az illető birtokos volt. Tovább kutatva megtudjuk a természetbeni törlesztés elszámolási könyvéből azoknak a falvaknak és pusztáknak a nevét is, ahol a járáson belül a birtokok feküdtek. Mivel abc rendben következnek a nemesek és később a falvak, könnyen kezelhető, jól felhasználható ez a három könyv a birtokos nemesség vizsgálatához. A kivetett adó nagyságából, a kivetési kulcs ismeretében, pedig arra is következtethetünk, hogy a nemesség melyik rétegéhez tartoznak. Itt egyelőre annyit rögzítünk, hogy a név szerint feljegyzett nemesek több községben is birtokosok voltak, előfordult, hogy ebben a megyében egy helyen volt birtokuk, de másutt laktak, (pl. Debrecen, hajdúvárosok stb.). A községek sorrendjében ezek a nevek mégegyszer nem szerepelnek, ott csak az egy községben birtokosok nevei találhatók. A lerovási főkönyv további rovatai számunkra most nem érdekesek, itt most csupán a forrásnak a nemesség vagyoni tagozódására vonatkozó.

3 részét kívánjuk elemezni, úgy, hogy az insurrestio kapcsolódó eseményeit is megvilágítjuk. III. Az 797. évi felkelés szervezésénél(lo) az 74:63 tc. előírásai voltak az irányadók. Volt aki személyében ténylegesen felkelt (personalis insurrectio), míg mások csak a teherviselés egyéb formájában osztoztak. Ilyenek voltak az idősek, betegek vagy más okból katonaviselésre nem alkalmasak. A felkelőket is további kategóriákba lehetett sorolni, úgymint felkel saját személyében saját költségén, maga helyett zsoldost állít ki, és aki felkelésre kész volt ugyan, de nincs megfelelő anyagi tehetsége hozzá, ezek számára a megye szervezett segítséget. A subsidium nagyságából, illetve az ország által ajánlott hadi segedelem begyűjtéséhez készített utasítással ellátott conscriptio felhasználásával megtudhatjuk, hogy ezen megyebeli birtokos uraknak és nemességnek fekvő jószágainak jövedelme mire megyén," de a jószágokat s közös birtoklásnál a családtagokat nem vették figyelembe. Igyekeztek a jövedelmekhez arányítani az adót, nevezhető ez progresszív adókivetésnek, de a megterhelés korántsem volt azonos. A kivetési kulcs a fent idézett utasítás szerint az éves jövedelmet figyelembe véve, amit mindenki maga vallott be, a következőképpen alakult. Akinek éves jövedelme nem érte el a 25 Rft-t az semmit sem fizetett, a továbbiakban: Jövedelem Fizet 25 Rft-tól 50 Rft-ig 50 dénárt 50 Rft-tól 00 Rft-ig Rft-t 00 Rft-tól 200 Rft-ig minden száztól 2 Rft-t 200 Rft-tól 300 Rft-ig minden száztól 3 Rft-t 300 Rft-tól 400 Rft-ig minden száztól 4 Rft-t 400 Rft-tól 500 Rft-ig minden száztól 5 Rft-t 500 Rft-tól 000 Rft-ig minden száztól 6 Rft-t 000 Rft-tól 2000 Rft-ig minden száztól 7 Rft-t 2000 Rft-tól 4000 Rft-ig minden száztól 8 Rft-t 4000 Rft-tól 8000 Rft-ig minden száztól 9 Rft-t 8000 Rft-tól végtelenig minden száztól 0 Rft-t ( Rft 60 krajcár, illetve 20 dénár.) Az adófizetésre kötelezettek száma a lerovási főkönyvben 476, de két

4 tétel duplán szerepel, ezért az összes adózó száma csak 474. Az adófizetők azonban nem jelentenek egyúttal családfőt is, mert nemesi birtokot vagy beneficiumot mások is bírnak vagy bérelnek. Az előforduló egyéb jogon adózók megoszlása: Communitás(2) 04 Bérlő 25 Uradalmi tiszt 3 Mester ember 2 Zsidó 99 Város, falu 4 Pap 3 Református 72 Római katolikus 7 Görög katolikus 24 Rector 2 Kántor 3 összesen 368 Az összes adózók számából levonva a 368 adófizetőt, megkapjuk az összes adózó nemes családfő számát. Itt ugyanis az utasítás világosan a birtokot veszi alapnak, helyesebben a birtok egy évi jövedelmét, így a nemesi összeírásokkal ellentétben nem a személyek, hanem az adózó családok számát kapjuk. A családok jövedelem szerinti csoportosítására próbáltuk felhasználni a kivetett adóösszeget. A szóródás megállapításához a kategóriák megállapítása vált szükségessé, amelyet a megadott adókulccsal kellett kiszámolni. A 00 Ft utáni adó ugyanis nem arányos az 500 Ft utánival. Példával alátámasztva 50 Ft jövedelem után fizet 3 Ft-ot, amelyik a jövedelemnek ötvened része, 500 Ft után 30 Ft-ot, amelyik megközelítően tizenhatod része. Célszerű volt a jövedelmeket átlagonként vizsgálni, mert az adóhatárok tói ig rendszerének torzításait csak így lehetett kivédeni, s a tényleges fizetési rendszert megállapítani. Ez azt jelentette, hogy nemcsak a jövedelmeket átlagolták, hanem az ezeknek megfelelő adókat is, így nemcsak a kerek adóösszegeknek volt meg a helyük, hanem differenciáltabbá váltak a kategóriák, a két szélső érték közötti elhelyezkedést is ki lehetett mutatni. Pl Rft-ig minden száz forint után 3 Rft az adó, azaz a két szélső adóhatár 6 és 9 Rft. Átlagjövedelem 250 Rft, átlagadó 7,50 Rft. A következő jövedelemcsoportnál Rft-ig minden száz forint utam

5 4 Rft az adó, 2 6 Rft a két szélső adóhatár, így az átlagjövedelem 350 Rft, az átlagadó 4 Rft. Ezek szerint felállítva a kategóriát, Rft jövedelem után adóztak 7,50 4 Rft-ig. Ezzel a módszerrel nem kaphattunk mást, csak becslést, de az egyes kategóriákba tartozók száma mutatja, hogy megadott jövedelemmel a nemesség milyen megoszlásban rendelkezett, azaz milyen volt a vagyoni helyzete. A gyakoriság megvizsgálása után egy osztályközös gyakorisági sort állítottunk fel, ahol az adókivetési kategóriák átlagolásából indultunk ki, s csak ott finomítottunk, ahol előre számítani lehetett az adózók differenciálódására. Külön vettük a könyvben nevük szerint és a községeknél öszszeírtakat, vagyis a több helyen birtokosokat és kintiakókat, valamint az egy helyen birtokosokat. A számításokhoz nagy segítséget adtak Kovacsics József statisztikai, demográfiai munkái, amelyek felhasználásával igyekeztünk a szabolcsi nemesség vagyoni állapotát olyan mérőszámokkal jellemezni, amelyek kifejezik az egy csoportba tartozók helyzetét és a különböző csoportok egymáshoz való viszonyát. A statisztikát azonban csak módszernek tekintjük, amellyel megkíséreljük a múlt viszonyainak megismerését, tendenciák felfedezését, tudva, hogy eredményeink nem abszolutak, hanem viszonylagosak. Név M Összesen Átlagjövedelem A kivetett adó szerint Községenként ac[ózók Rft-ban Rft-ban adózók adózók száma szama szama ig 50 dénár ( Rft alatt) ig ig 2 2, ig 2, ig 3 7, ig 7, ig 4 22, ig 22, ig ig ig ig

6 Név Átlagjövedelem A kivetett adó szerint Községenként Rft-ban Rft-ban adózók adózók száma száma összesen adózók száma ig fölött 2000 minden száz után 0, azaz a jövedelem 0,-e A 474 adózóra kivetett adó összege Rft 29 /8 krajcár. A beszedett adó összege ennél valamivel kevesebb, Rft 46 3/8 krajcár. Restancia 5 Rft 9 2/8 krajcár. A táblázat mutatja, hogy milyen volt a nemesség vagyon szerinti megoszlása, ahhoz azonban, hogy tovább tudjunk menni az értékek viszonyításában, azaz hogy megállapítsuk az egyes kategóriák tényleges helyét a nemesség rétegeiben, szükséges egy átlagjövedelem megállapítása. A nemesség rétegződését nyelvünk gazdag szókinccsel jelzi, úgymint vagyontalan, bocskoros, kis, közép, főnemes stb., de ezek sem pontosan körülírt kategóriák, s korszakonként változhatott többé-kevésbé tartalmuk, ezért becsléssel kiszámoltuk az egy főre jutó átlagadót.(3) A felhasznált forrás csak az adó összegét adta meg, nekünk azonban a jövedelem jobb viszonyítást adhatott, így visszaszámoltuk ezt. A súlyozott számtani átlaggal számított adó összege 0,54 Rft az előbbi táblázat szerint a Rft jövedelmet jelentő kategóriába tartozik. Az előbbi szóródást most ehhez viszonyítva, az adózók megoszlása a következőképpen alakult :(4) Átlagjövedelem és eltérései Adózók száma Aránya az össz. adózókhoz %-ban Rft Átlag alatt Átlag fölött ,88% 84,42% 8,72% ,00%

7 Átlagjövedelem alattiak megoszlása: 50 dénár 25 Rft-ig 26 dénár 250 Rft-ig Átlagjövedelem felettiek megoszlása: 35 dénár 750 Rft-ig 75 dénár Rft-ig o/ 0 26,4% 5,45% 3,45% A számítások adta differenciálás spekulatív, s csak akkor fogadható el, ha alá tudjuk támasztani azzal, hogy a tényleges vagyoni állapotot próbáljuk megállapítani. Ehhez ismerni kellene a jövedelem tényleges értékét. Ennek megállapítását több úton is megkíséreltük, de ez csak mérsékelt sikerrel járt. Az úrbérrendezés Szabolcsban 772-ben volt, azaz egy emberöltővel korábban. így hiába próbáltuk meg pl. egy család úrbéri földjét megnézni, a birtokos neve legtöbbször már más volt 797-ben. Különösen nehezítette, hogy kiterjedt rokonság esetén sok volt az azonos nevű. (5) A Jármy família esetében pl. a birtokok több helyen feküdtek, de előfordult, hogy csak részbirtokokat bírtak. Ez az út tehát nem volt járható. Nagyobb reményekre jogosított néhány végrendelet, osztályosper, vagyonleltár. Az alábbiakban ezekből idézünk, s feltüntetjük, hogy 797-ben mennyi adót fizetett, illetve mennyi volt a jövedelme az illető adózónak. Csákányi József :(6) birtokos Oroson és Túrán, subsidiumba fizetett 40,50 Rft-t, jövedelme 675 Rft. Az 84-ben készült leltára csak Orosra terjedt ki, de Túrán 797-ben a természetbeni törlesztésből ítélve csak kis jövedelmet biztosító birtoka volt. Oroson volt összesen (szántó, kaszáló, nádas, kertek) 784 4/6 jugerum földje ( jugerum 00 öl). Niczky József:(7) több helyen birtokos, subsidiumba fizetett: 55 Rft 6 krajcárt, jövedelme 555,63 Rft. A forrásul szolgáló leltárt 799-ben, halála után készítették, ami szerint volt neki curia curialis föld szántó (köblös, magyar hold) kaszáló (szekér, magyar hold) Taksás telek urbárialis fél telek zsellértelek /2 Felbecsülték az épületeket 795 Rft Regálékat 56,2 Rft 9

8 Mivel több helyen volt birtokos, nem tudjuk, hogy mit jelentett a telek, azaz hány hold volt, így megközelítően hold (200 öles) lehetett a birtoka. / Dessewffy família(8) birtokos Szent-Mihályon, Bűdön, Király-telek pusztán (Szent-Mihály birtokához más részbirtokok is tartoztak), subsidiumba fizetett 850 Rft-t, jövedelme 8500 Rft. A leltár 807-ben készült, s kiterjedt valamennyi jövedelemforrásra, valamint a közben megszerzett Ó- és Újvencsellőre. Itt most csak az 797- ben is bírt földeket gyűjtöttük ki, összevéve a szántókat, réteket, erdőket, nádasokat stb. Szent-Mihályon Bűdön Király-telek 200 öl-ben 200 öl-ben 200 öl-ben hold 664 hold 6287 hold hold Valamennyi adatunk a nemességnek az átlagos jövedelménél többel bírók közül váló. Sajnos nem alkalmasak az adatok arra, hogy a földnek az értékére bármilyen mértéket is megállapíthassunk, mert ez függ a föld minőségétől, s jövedelmének nagysága, hogy a tulajdonos hogyan birtokolja, stb. Csákányi József esetében hold haszna kb. 0,8 Rft, Niczky Józsefnél megközelítően Rft, a Dessewffyeknél az 0,5 Rft körül van. A jövedelem értékének megítéléséhez újabb forrásokat kellett keresni. A forintnak akkori forgalmi értékét kutatva először a rendszeresen kiadott limitációkat vizsgáltuk meg, s szerencsénkre nemcsak apróbb piaci értékeket találtunk,(9) hanem a nagykállói mészárszékek tulajdonosainak levelét,(20) amelyből megtudtuk, hogy 797-ben pár hizott ökör (0 bécsi mázsás) ára 20 Rft volt. Ezt az adatot már felhasználhatóbbnak tartottuk, de így magában még félre is vezethetne, helytelen becslésekre vinne, ezért újabb forrásból szerettük volna megerősíteni, pontosítani. Azoknak az insurgenseknek, akiknek felszerelése hiányos volt, a megye adott a hiányzó cikkekből, amiről összeírást készítettek.(2) A katonasághoz szükséges, mintegy 25 féle felszerelési eszköz együttes értéke 32,32 Rft, azaz egyetlen katona felszerelése ennyibe került; ha ehhez hozzávesszük, hogy három havi ellátásra előre kellett magukkal vinni 5 Rft-t, így egy gyalogos kiállítása 47,32 Rft-ba került. Lovas katona esetében a költségek meghaladták a kettőszáz forintot. Ezek után visszatérve a nemesség jövedelmi kategóriáihoz, kiderül, hogy az átlagjövedelemnek vett összeg annyi, hogy egy lovas katona kiál-

9 lítására volt elég pénzük úgy, hogy a család megélhetését ez nem zavarta meg, vagy másképpen, éves jövedelmükből 2 pár ökröt vehettek. Az ennél kevesebb jövedelemmel rendelkezőket nézve, 252 család nem rendelkezett annyi éves jövedelemmel, hogy katonáskodásra saját erejéből gondolhatott volna, legfelső rétegüknek is csak pár ökör ára jövedelme volt. A nemességnek ez a kis jövedelemmel rendelkező része, becslésünk szerint 58 százaléka, a valóságban azonban számuk több lehetett, hiszen ebben az adózásban azok nem vettek részt, akiknek évi jövedelme nem érte el a 25 Rft-t. Az átlagjövedelmet el nem érő másik csoport már valamivel tehetősebb, megélhetését évi jövedelmének nagysága, 2 pár ökör ára mutatja. Tehetősebbek voltak a valóságban, mert az összeírás csak a fekvő jószágok jövedelmét vette figyelembe, az állattartás, a korcsmáitatás stb. földesúri haszonvételek elmaradtak. Ezekkel a korrekciókkal számolva is a nemesség megoszlásának aránya nem változik, s az átlagjövedelmet el nem érők száma az összes adózót figyelve 84,42 százalék, olyan magas, hogy megterheltetésük igen súlyos áldozatokat igényelt, igaz ugyan, hogy a becslés szerinti adóösszegnek ők csak 5,63 százalékát fizették, családonként megközelítően 2 Rft-t, de ez az adat egyúttal mutatja a megye nemesi társadalmának szegénységét is. Az átlagjövedelemtől eltérő kategóriák megállapítása tetszőleges, lehetett volna differenciáltabban is megközelíteni, de célunk eléréséhez enynyi is elégségesnek látszott. Kitetszik, hogy a tehetősebb középnemesek, akik a megye közéletében részt vettek megközelítően az átlagjövedelemmel rendelkeztek, s a nagybirtokosoknak egy részét is ide sorolva, a megye vezetését a nemességnek 5 0 százaléka, azaz ember intézte. Megjegyezzük, hogy az átlagjövedelemtől többel rendelkezők differenciálására fent idézett vagyoni leltárak adtak számunkra biztosítékot. Igaz, a kategóriák hozzávetőlegesek, de a jövedelem mögött lévő birtok nagysága mutatja, hogy nem nagyon térnek el a valóságtól. Csákányi József középnemesnek mondható, míg Niczky nála jóval tehetősebb nagybirtokos, Dessewffy pedig az arisztokrácia tagja.(22) Dolgozatunk elején volt szó róla, hogy a személyes felkelést is meghirdették. Az insurrectio szervezésére kiküldött bizottság összeírta a hadrafoghatókat, s úgy gondolták, hogy a maguk erejéből felülők" valamint a zsoldosok szállnak először hadba, míg a segítséget igénylőket a megye felszereli, gyakorlatoztatja, szükség esetén táborba indítja. A deputáció programjához(23) mellékelve megtalálható az összeíró tabella formája, aminek kitöltése után dőlt el, hogy hány insurgensre számíthat a megye. A kitöltést az érdekeltek megkérdezésével végezték a megye által kiküldöttek.

10 I i í lóháton gyalog Zsoldost ád öregsége, vagy más testbéli hibája miatt nem mehet és mást sem küldhet maga és lova tartására tehetsége nincs lova nincs pisztolya nincs kardja nincs nyerge nincs kengyelvasa nincs farmatringja nincs szügy élője nincs seknek i lyében i neme- szemé- de némely fogyatkozása miatt nem mehet, nevezetesen I K CT CD n < 0 Ol < & I fogyatkozásuk van, de ennyi vagy amennyi idővel magokat kikészítik rü c+ amabban inalhat 5 magával, s <-t- CO artásra szolgabírók által irattatnak, akiknek most ebben vagy az I amaga Neve [ Felül Fel kel ugyan maga személyében, Van-e tehetsége ^ i Megjegyzések: ahova a

11 Az összeírás elkészült, s a deputáció május 8-án már a végzett munkáról tett jelentésében(24) az eredményt adta közre. Résztabellák nem maradtak meg, de az összesítő is elégséges adattal szolgál. A deputáció négy kategóriába sorolta a táborba mehető személyeket, azaz:. akik személyesen, önként kívánnak felkelni, és a maguk kiállítására, tartására van tehetségük; 2. akik maguk helyett zsoldost állítanak, azokat kikészítik, és eltartásukról gondoskodnak; 3. akik vagy a kikészítéshez vagy a maguk tartásához nem rendelkeznek elég pénzzel; 4. akiknek nincs semmiképpen annyi tehetségük, hogy magukat kiállítsák és eltartásukat biztosítsák. A négy kategóriában és összesen katonáskodásra alkalmasok száma: Járások. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. összesen Kisvárdai Nádudvari Dadái Bátori összesen A táborba szállók számára a megye által elfogadott haditörvények, eskütétel szövege, a tábori élet napirendje és a katonai szervezet beosztottjai munkájának meghatározása(23) után a kiállított csapat fölött Rakamazon 797. július 7-én tartottak mustrát,(26) amely szerint a szabolcsi sereg összes létszáma 854 fő, ebből közinsurgens 73 fő, a többiek tisztek, altisztek és kisegítő személyzet. Ugyanekkor készült egy másik lista is, amelyre már hivatkoztunk, ez előkészületben levőkről, akik felszereléséhez a megye adott segítséget, ezeknek a száma 807 fő. összesítve tehát 797-ben az insurrectiora mozgósítottak száma 66 fő. Az insurgensek kilétét megállapítani elég nehéz, mert míg a tisztek, altisztek a megye ismert családjaiból kerültek ki, addig a közinsurgenseknek csak egy részét találjuk meg a nemesi subsidium irataiban. Ezt a tényt az magyarázza, hogy a legszegényebbek nem adóztak, de zsoldos állításához a megye javaslata szerint a legszegényebbek soraiból választottak, aki saját jogán is harcra kötelezett. A szegényebb sorsú nemeseket úgy utasították, hogy a 3. osztályba tartozók közül ketten, a 4. osztálybeliek pedig négyen állítsanak ki egy harcost.(27) Ez vonatkozott az özvegyekre is. A

12 felkelőkhöz csatlakoztak olyanok is, akiknek nemessége ebben az időben vitatott volt, s ettől remélték ügyük jobb elintézését, továbbá itt szálltak hadba a hajdú kerületben élő nemesek is.(28) A katonáskodásra összeírtak megoszlása jóllehet vagyoni helyzetükről maguk vallottak, s nem biztos, hogy hitelesen, mégis alkalmasak a kategóriák arra, hogy a hadrafoghatók anyagi differenciáltságát megvizsgáljuk. Az első két kategóriabelieket gazdasági viszonyaikat illetően egybe vehetjük. Hadrafogható nemesek Száma I II. kategóriába tartozók ,77 III. kategóriába tartozók -, ,20 IV. kategóriába tartozók 36 57, ,00 A katonáskodásra összeírtak kategóriánkénti megoszlásának arányaiból következik, hogy a feljebb részletezett beosztás szerint a hadrafoghatóknak több mint 50 százaléka nem élt olyan vagyoni helyzetben, hogy felülhessen, negyedénél több igényelt segítséget, s a nem egészen negyedrésznyi nemesség tudott önerőből a hívásnak eleget tenni. Mint a fentiekből kiderült már, ez az arány nem vetíthető az egész nemesi társadalomra, mégis alátámasztja azt a megállapításunkat, hogy megyénk nemesi társadalma a XVIII. század utolsó évtizedében igen differenciált, több mint háromnegyed része szegény vagy magát szerényen ellátóan élhetett, bár ezt csak úgy bizonyíthatnánk kielégítően, ha összevetnénk más rétegek: jobbágyok, kereskedők életmódjával. Viszonylag kevés a közép- és nagybirtokkal rendelkezők száma. A dolgozat nem kívánt mást, mint az adott források alapján tendenciákat, erővonalakat felkutatni, s ezzel vázolni ennek a kevésbé ismert osztálynak belső rétegződését. IV. Azt a kérdést tisztázzuk még, hogy mennyi lehetett a nemesség lélekszáma a vizsgált időszakban. Az 797-es forrásunk önmagában ehhez nem elég, annak ellenére sem, hogy az adót családokra vetették ki, mert két nagyon fontos problémába ütközünk. Nem minden nemes került bele az összeírásba (legszegényebbek nem), a másik gondunk, hogy mennyinek becsüljük a családok lélekszámát. Az első nehézségen más összeírásokkal való összevetés segíthetne, csakhogy a különböző szempontú összeíráso-

13 kat ritkán lehet egy, azonos szempont szerint összevetni, A történeti demográfiai irodalom a XVIIL század és XIX. század fordulóján lényeges változásokat fedezett fel a lélekszámra vonatkozóan, a változások kiindulópontjának is tekinthető időpontunkat tehát nem későbbi, hanem korábbi összeírásokkal kell összevetnünk. Elsőként az első népszámlálásra gondoltunk: részint a történeti irodalom a II. József kori összeírást teljesnek ismeri, másrészt Veres Miklós elemezve ezeket az adatokat, már megállapította Szabolcs megye nemességének akkori lehetséges számát.(29) Számításait a férfiak és nők arányszámaival végezte, s a nemesség számát 339 főre tette. Nem feladatunk ennek az összeírásnak pontosságát, hitelét vizsgálni, de véleményünk szerint egy évtizeddel később sokkal több lehetett a nemesség száma. Pápai Béla 6 ezrelékes természetes szaporodással számolt ebben a korban,^) ami tíz év«alatt ezret sem ért el, s ugyanő a családok nagyságát 787-ben és 805-ben északkeleten 4,99 és 5,06, Alföld északi peremén 5,43 és 5,22, míg a keleti Alföldön 5,6 és 4,89 közöttire tette. Szabolcsra egyik családnagyság sem alkalmazható, de ha a három tájegység átlagát el is fogadjuk, a nemesség lélekszáma akkor 797-ben megközelíti a 22 ezer főt. Nem tartjuk lehetetlennek, hogy II. József által elrendelt számláláskor a nemesség legszegényebb része nem került be a népösszeírásba. Ezt sajnos csak feltételezzük, abból kiindulva, hogy a levéltárban meglévő tiltakozás a császár rendelete ellen, s a kiadott utasítások(3) mutatják, hogy a megye jogtalannak tartotta a nemesség összeírását. Féltek a megadóztatástól, s a császár terve mindnyájuk előtt ismert volt. Az összeírást nem megyei emberek végezték, a helyi viszonyokat nem ismerték, lehetséges volt félrevezetésük. Bizonyításként jó lenne összevetni néhány (főleg curiális) helység összeírását közeli időben készült más összeírás adatával. Sajnos nem maradtak meg a népszámlálás tabellái, az összeírás pedig továbbra is hipotézisre elégséges csak. Ezt a zsákutcát kikerülendő, kerestünk más összeírást. 793-ban a megye készített egy catastrumot(32) az adómentességet élvezőkről, amiben lehet torzítás, bár a kiváltságosoknak nem volt érdeke, hogy eltagadják nemességüket, másrészt ezt szolgabírók végezték, akik jól ismerték a járásukba tartozókat. Ez az összeírás is adózó családokról készült. Szerencsénkre a nádudvari járás első szakaszában egy időben készítettek a családokról és a birtokos férfiakról is összeírást, ami kétségtelenné teszi, hogy az 793-as catastrum családi összeírás volt. Gondunk most már csak a családok lélekszámának nagysága lehet, hiszen sok tényezőt kellett figyelembe venni. A történeti statisztika a lé-

14 lekszámra vonatkozóan nem különítette el a nemesi családokat a jobbágyságtól, pedig a birtoklás és öröklés bonyolult volta miatt gyakran előfordult az osztatlan birtok, ami azt jelentette, hogy az összeírásba az örökösök mint nagycsalád kerültek be. Az ellenkezője is előfordulhatott természetesen, de csak általános megállapításokból indulhattunk ki. Faragó Tamás(33) szerint a szegényebb rétegeknél ritkább az összetett család, ez nehezen egyeztethető össze a pauperizálódással. Megemlíti, hogy a nem paraszti rétegek társadalomfejlődése, viselkedése, törekvése, a parasztságéval ellentétben szabadon differenciálódott. Már pedig a differenciálódás lehetősége szerinte inkább a nukleáris családnak kedvezett. A tájak között különbségek léteztek, ezért a mi vidékünkre nem ad támpontot a családok nagyságának megállapításához. Mi olyan szorzószámot választottunk, ami a valóságnál kisebb lehet ugyan, de a sokféle okból előforduló torzításokat csökkenthétté. Ilyenek lehettek: akik személy szerint nemesek voltak ugyan, de más-más jogcímen kerültek be az összeírásba, pl. papok, uradalmi tisztek stb., akiket most kihagytunk. Az 793-as összeírásban a több helyen élő birtokosokat több helyen is összeírták, míg az 797-es forrásunkban a több helyen is birtokos kintlakók külön is fel vannak tüntetve. Az 793-as catastrum a legszegényebbekre is kiterjedt, míg az 797-es nem. A szorzószám megválasztásánál maradtunk tehát egy viszonylag kicsi, kerek, a történeti irodalomban használt számnál, ami ugyan nem pontos, csak becsléshez elégséges, de pontosabb szám választását az eddig el nem végzett kutatások miatt nem tehettük. Az 793-as összeírásnak rovataiból csak azokat gyűjtöttük ki, amelyek a nemesség számára irányadóak lehetnek, s kimaradtak a nemesi birtokot vagy beneficiumot bérlő parasztok, a papok és tisztségviselők, kereskedők, kocsmárosok, salétromfőzők, tehát mindazok, akik az 797-es gyűjtésből is hiányoztak. Az összeírás falvanként írta össze a családokat, összesítve a vizsgált kategóriában a megoszlást és a feltételezett lélekszámot. * Családfők ^. Nemesek kategóriái, X 5 Lélekszám szama. Közönséges földesuraknak nevei 73 x Egy kúrián magok jussával bíró nemesek nevei 49 x Egy szabad telken magok jussával lakó nemesek nevei 54 x

15 Nemesek kategóriái Családfők, X 5 Lélekszám szama 4. Egy inseriptionalis telken lakó nemesek nevei 23 x Nemesi jószágot vagy haszonvételt arendáló nemesek nevei 99 x Készpénz dotalitiumot vevő özvegyek nevei 6 x Semmiféle fekvő nemesi jószágot nem bíró nemesek vagy taxalisták nevei 05 x Anyai vagy feleségi nemesi jószágot bíró parasztok nevei 24 x Összesen Az így vizsgálat alá vett összeírásban a közönséges földesuraknak nevei rubrikában feljegyzettek lehettek két telket bíróktól több ezer holdas nagybirtokosig, így ezt a számot nem tudjuk bontani, de az összes többi rovatba tartozók a szegényebb nemességet jelentették. Az összeírásban szereplők százalékos megoszlását elvégezve kiderült, hogy a legkisebb vagyonnal vagy azzal egyáltalán nem rendelkezők aránya: 6,5 százalék, azaz 2696 családfő, vagyis megközelítő pontossággal 380 fő. A fentiek igazolni látszanak tehát ebben is az 797-es forrásokból nyert megállapításokat, nevezetesen, hogy Szabolcs megye nemesi társadalma a XVIII. század utolsó évtizedében valamennyivel meghaladta a 20 ezer lelket, s több mint fele a szegény kisnemességhez tartozott. Jegyzetek:. Horváth Mihály: Magyarország történelme VIII. k. Bp Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár, továbbiakban: SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. acta politica sorozata. 4. SzSzmLt. IV. A. l./f Nemesi felkelések iratai SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N

16 7. SzSzmLt. IV. A. l./f kötet. 8. SzSzmLt. IV. A. l./f 325. kötet. 9. SzSzmLt. IV. A. l./f 323. kötet. 0. SzSzmLt. IV. A.. Prot fol és Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N jelentés 2. pontja. 2. A kamara is a communitáshoz került. A bérlők legtöbbször a decima regiat bérelték, de előfordult az árendator jelző más esetekben is. A zsidók külön vételét az indokolta, hogy nevük mellett nem az árendator, hanem a judens szó volt. Több esetben utalt a név arra, hogy az illető zsidó lehet, de ha nem jegyezték ezt külön, akkor nem vettük külön. A városok és falvak megjelenése birtokosként azért került külön, mert nem a megyén belüli communitások, hanem pl. Debrecen, hajdúvárosok, szatmári községek birtokait jelzik, amit a megye törvényszerűen megadóztatott. A papok adózására vonatkozóan a rendelet úgy szólt, hogy jövedelmük hatodrésze után kell adózniuk, de az összeg nagyságát és a papok kijelölését a püspök, illetve a superintendens végezte el. 3. Számításainkból kihagytuk az egyéb jogon adózókat, amit indokolt, hogy a kamara, Debrecen és a hajdúvárosok Szabolcsban fekvő birtokaik után 067 Rft fizettek, s így a jogi személyként fellépő települések torzíthatnák eredményünket. Becsléssel vizsgáltuk, hogy hogyan részesedtek az egyes kategóriákba tartozók az összes adó teljesítésében. Ehhez a kategóriák gyakorisági számát szoroztuk meg az adójuk átlagával, s így kaptunk a becsléshez megfelelő összeget, amely mutatja a megye adózóinak megterhelését. Az adózó családok kategóriánkénti adóösszege és a becsült adó mennyisége 797-ben..,,,,, Adózok szama x Adózok Adóátlag,...,,.,...,. osztalykozepsovel szama (osztálykozepso) '.. = adóösszege dénár 92,50 Rft Rft = 20 dénár 26 Rft 26 Rft 798 2,25 Rft 695 Rft 355 2,75 Rft 976,25 Rft 793 5,25 Rft 463,25 Rft

17 .. Adózok szama x Adózok Adóátlag ~,..., x osztalykozepsovel szama (osztalykozepso) = adóösszege 298 0,25 Rft 3054,50 Rft 06 8,25 Rft 934,50 Rft 3 33,75 Rft 442,25 Rft Rft 5925 Rft 35 72,50 Rft 6037,50 Rft Rft 620 Rft Rft 6960 Rft Rft 3200 Rft ,25 Rft Számításainkkal tehát nem egyszerűen átlagadót kerestünk, hanem olyan gyakorisággal súlyozott számtani átlagot, amelyik valósabb eredményt adhat. Az adó beesült összege itt más szempontból nem fontos. Befizetve Rft = 00 % Becsült adó Rft 77,84% Különbség 3033 Rft 22,6% 00,00% Különbség megoszlása: 8,04% városok -j- kamara 4,2% egyéb 22,6% (egyszerűsítéskor a krajcárokat elhagytuk) A számításokat igazolja a mérőszám, a súlyozott átlag eltérése az egyszerű számtani átlagtól. Amennyiben az összes beszedett adót és az összes adózót viszonyítjuk, úgy: főre jutó átlagadó = 2,4777 = 2,48 Rft, 474 ha csak a nemesi adózókat viszonyítjuk a becsült adóösszeggel, úgy főre jutó átlagadó = 0,5354 = 0,54 Rft. 4346

18 Ezekhez az értékekhez tartozó jövedelmek: 2,48 Rft adónak 324 Rft jövedelem felelt meg, 0,54 Rft adónak 295 Rft jövedelem felelt meg. A kettő között lévő 29 Rft ebben a kategóriában már nem módosító' érték, de az összeírás utasításából már idéztük, hogy 25 Rft évi jövedelmet el nem érőket kihagyták, ami azt bizonyítja, hogy számolnunk kellene az ilyen kis vagyonuakkal is, de mostani munkánk ilyen differenciálást nem tudott vállalni. 4. A százalékszámításnál 0, százalék csúszás következett be, amely a kerekítések következménye, de még így is pontosabbnak véljük, mintha csak egy tizedesig számoltunk volna. 5. SzSzmLt. IV. A. l./g Laskod, Ibrány, Ramocsaháza, Ibrony, Űjfehértó urbáriuma. 6. SzSzmLt. IV. A. l./f 325. k. és V. A. 02/d 84/7. sz. 7. SzSzmLt. IV. A. l./f 325. k. és IV. A.. Fasc. 3. N sz. 8. SzSzmLt. IV. A. l./f 325. k. és IV. A.. Fasc. 7. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N és SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N Szekfü Gyula, feltehetően R. Kiss Istvánnak: Az utolsó nemesi felkelés története című munkája alapján, a nemesség vagyoni állapotát a tisztségviselőkéhez hasonlítja. A középiskolai tanárnak vagy a középrendű állami tisztviselőnek volt Ft jövedelme, a megye vagyonos középnemességének Ft-ig. Eredményünket ez alapján megközelítő pontosságúnak véljük, annak ellenére, hogy a mi összegünk valamivel kevesebb, de nem tudjuk, hogy milyen források alapján számolták ki, esetleg az eltelt évek konjuktúrája nem jelentett-e általános javulást. Az általunk használt átlagjövedelem csak a föld jövedelmét jelenti, az egyéb beneficiumokat el kellett hagynunk, ami feltehetően minimálisra csökkenthetné a két összeg közötti különbséget. Hóman Szekfű: Magyar történet VII. 65. old. 23. SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N (jelentés. pontja.) 25. SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N A hajdúkerületben élő nemesek, akik tehát nem hajdú jogon tartoznak a kiváltságolt osztályhoz, szintén személy szerint tartoztak felkelni. Számuk nem jelentős. Az is megjegyzendő, hogy Szabolcs me-

19 gyével, és nem a hajdú kapitány vezetésével akartak felkelni, amihez a megye hozzájárult. SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N Veres Miklós: Szabolcs megye népességi viszonyai a XVIII. században. Történeti statisztikai évkönyv, Bp Pápai Béla: Magyarország népe a feudalizmus megerősödése és bomlása idejében. (7 867.) Magyarország történeti demokráfiája, szerk.: Kovacsics József, Bp és SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 35. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N Fügedi Erik: Beszámoló a XVIII XIX. századi háztartás- és családszerkezettel foglalkozó két tanulmány vitájáról. Faragó Tamás: Háztartásszerkezet és falusi társadalomfejlődés Magyarországon (tézisek). Agrártörténeti Szemle, szám

20 A Napóleon ellen fegyverrel készülő nemeseket bizottság írta össze.

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Disszertáció Szilágyi Adrienn Békés vármegye nemességének társadalomtörténeti vizsgálata a 18 19. században Nemesi társadalom és nemesi birtoklás

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját!

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját! Hogyan kezelje az áfa-változásokat? Az elmúlt években egyre gyakrabban változik az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa, aktuálisan a 20%-os kulcs emelkedik 25%-ra. Az adó mértékének meghatározása az átmeneti

Részletesebben

IV. 74. Közgyűlési összeírások. levéltári gyűjteménye. / Conscriptiones congregationales/

IV. 74. Közgyűlési összeírások. levéltári gyűjteménye. / Conscriptiones congregationales/ IV. 74. Közgyűlési összeírások levéltári gyűjteménye / Conscriptiones congregationales/ 1702 1848 CC I. Jobbágyköltözésre, egyes helységekre, foglalkozási csoportokra stb. vonatkozó összeírások 1702 1780,

Részletesebben

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952)

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952) 3. sz. összesítő raktári jegyzék (1804-) 1850 1950 (-1952) Terjedelem: 8,74 fm, 67 doboz (7,72 fm), 26 kötet (0,82 fm), 5 köteg (0,60 fm), 98 rakt. e. Raktári helye: Nagykőrös, 33. raktár 1-7. polc, 334-338.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Statisztikai Világnap ünnepi konferenciája Esztergom 2010. Október 14-15. Dr. Laczka Éva Miért választottam ezt a témát?

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében A magánszemélyeknek az előző évet érintő személyi jövedelemadó bevallásukat ebben az évben 2005. május 20-ig kellett

Részletesebben

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13.

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre,

Részletesebben

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr.

CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Összeállította: Erős Péter Dr. CSODARABBIK ÚTJA 11 TOKAJHEGYALJAI TELEPÜLÉS ZSIDÓ LAKOSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 1869-1949 Összeállította: Erős Péter Dr. Jankelovics János 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Abaújszántó... 4 Erdőbénye... 5 Tállya...

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik.

2.2. Biztosított az a jogi személy, aki valamely áruknak közúton, járművel, díj ellenében történő belföldi fuvarozására vállalkozik. 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a jelen biztosítási szerződés alapján díjfizetés ellenében a 7. pontban foglalt kivételekkel megtéríti mindazokat az árukárokat,

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dr. Pál Tibor és Dr. Gavrilović Vladan A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dél-Magyarország demográfiai helyzetéről a XIX. század első felében az országos- és adóösszeírások alapján számos

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE DR. BARANYAI ISTVÁN A hazai reprezentatív háztartási adatfelvételek hét évtizedes múltra tekintenek vissza. Ezek a felvételek a háztartások bevételeit,

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely megnevezése és címe:... 2. A kérelemmel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Szociálpolitikai monitoring tanulmányok

Szociálpolitikai monitoring tanulmányok Szociálpolitikai monitoring tanulmányok Szociálpolitikai monitoring tanulmányok AZ ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ RENDSZERE ÉS AZ ELLÁTOTTI KÖR MAGYARORSZÁGON RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, VESZPRÉM VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ Szám: 02/21/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor Történelem a 10. évfolyam számára IV. témakör: Az újjáépítés kora Magyarországon A magyar országgyűlés. 1. 2:42 Normál Válaszolj a táblázat és saját ismereteid alapján a kérdésekre! A magyar országgyűlés...

Részletesebben

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban Veres Valér A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban A romániai magyarság létszámcsökkenésének egyik fő oka az alacsony gyermekvállalási kedv. E tanulmány fő célja

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c)

Részletesebben

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás Casco biztosítási feltételek Az UNION Biztosító Rt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés idõtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN

ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN NOVAK VERONIKA ROMA OKLEVELEK ÉS KIVÁLTSÁGLEVELEK AZ ESTERHÁZY CSALÁD LEVÉLTÁRÁBAN A kiváltságlevelek az oklevelek jelentős csoportját alkotják. Általában a kiváltságlevél alatt olyan oklevelet értünk,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

A Hon, a Trón s a Szabadság védelmére.. - A nemzetőrség szervezése 1848-ban Tiszafüreden -

A Hon, a Trón s a Szabadság védelmére.. - A nemzetőrség szervezése 1848-ban Tiszafüreden - A Hon, a Trón s a Szabadság védelmére.. - A nemzetőrség szervezése 1848-ban Tiszafüreden - Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Szolnok, 2008. szeptember 23. 1 A Hon, a Trón, s

Részletesebben

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 a/ Elnöki /bizalmas/ iratok 1898-1924 0,10 fm b/ Általános iratok /1884-/ 1898-1944 70,25 fm c/ Kihágási iratok 1898-1929 1,94 fm d/ Katonai

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem:

KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt. Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: 1. melléklet a 2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési támogatás megállapítása iránt Települési támogatás fajtája melyre tekintettel a megállapítást kérem: Rendkívüli települési támogatás

Részletesebben

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:...

A hivatal tölti ki... Fogyasztási egység arányszáma:... Egy fogyasztási egységre jutó jövedelem:... Elismert lakásméret:... Számolt összeg:... KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:.

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2005. (II. 1.) ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2005. (II. 1.) ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 24501/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2005. (II. 1.) ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

5. Háztartások, családok életkörülményei

5. Háztartások, családok életkörülményei 5. 5. Háztartások, családok életkörülményei Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 5. Háztartások, családok életkörülményei Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ

ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ Adózó azonosító adatai: neve:. lakcíme:.... foglalkozása: munkahely megnevezése és címe:.

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra -

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését.

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg

Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodás Kar Zalaegerszeg A szociális ellátások formái Kéthely és Balatonújlak Községi Önkormányzatoknál 2007 2012. években Belső konzulens: Némethné Czaller Zsuzsanna Külső

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I JAVÍTÓKULCS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak

Részletesebben

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Számadás fajtái: - rendszeres számadás - eseti számadás - végszámadás Számadásra kötelesek: - hivatásos gyám - hivatásos gondnok - gondnok

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó adatai a) név b) adóazonosító szám: c) lakcím: d) jelen fizetési kedvezményi

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Hitelfelvételhez szükséges dokumentumok

Hitelfelvételhez szükséges dokumentumok Hitelfelvételhez szükséges dokumentumok Frissítve: 2015.09.28. Szerző: BankRáció csapat Milyen dokumentumok kellenek a hiteligényléshez? A hiteligényléshez szükséges dokumentumoknak négy csoportja van:

Részletesebben

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT fordulónapi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A FONAVITA KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010.12.31 fordulónapi beszámolójához Bejegyzés dátuma: 2007. május 31. Társaság megnevezése: FONAVITA Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros, Erdő sor 43. Az Intercisa Lakásszövetkezet Igazgatóságának b e s z á m o l ó j a a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság

Részletesebben

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (VÁSZF) Ezen általános szerzôdési feltételek kerülnek alkalmazásra ha a különös vagy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre egyesített. vármegyék népházügye a Horthy-korszakban

Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre egyesített. vármegyék népházügye a Horthy-korszakban LÁSZLÓ GÉZA: Szabolcs és Ung közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék népházügye a Horthy-korszakban 1. A népház fogalma, célja, történeti visszatekintés A népház olyan épület, amelyben közművelődési

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

Előterjesztés. I. Javasoljuk, hogy a rendkívüli települési támogatás magasabb összegben kerüljön meghatározásra. A jelenlegi szabályozás az alábbi:

Előterjesztés. I. Javasoljuk, hogy a rendkívüli települési támogatás magasabb összegben kerüljön meghatározásra. A jelenlegi szabályozás az alábbi: Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5920 Csorvás, Rákóczi u. l7. Tel.: 66/258-001 Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez a települési támogatások rendszeréről, valamint

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ...

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ... GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Egyéni vállalkozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Vörös Ibolya javaslatot tett a megváltoztatott napirend elfogadására. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápa Város

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben