A szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben"

Átírás

1 LÁCZAY MAGDOLNA: A szabolcsi nemesség rétegződése 797-ben i. A francia forradalmat követő háborúk alakulása új helyzet elé állította a Habsburg uralkodót. Vissza kellett térni a fél évszázaddal korábbi gyakorlathoz, mert úgy látszott, nem kerülhető el a nemesi felkelés igénybevétele sem, ezért hirdette meg I. Ferenc király 796. november 6-ra Pozsonyba az országgyűlést. Ez az országgyűlés rendkívül óvatos, mindössze két megtárgyalandó pontja, József nádorrá választása és a nemesi subsidium (segítség) megszavazása a Napóleon ellen viselt háborúhoz, azaz 50 ezer újonc, 0 ezer ló, 20 ezer ökör, 2 millió 400 ezer mérő gabona és 3 millió 60 ezer mérő zab megajánlását, valamint szükség esetén a nemesség felkelését jelentette.(l) Ezt a nemesség önként ajánlotta meg, a király ugyanis a rendekre bízta a segítség nagyságának eldöntését. A subsidium egy részét természetben, más részét készpénzben lehetett befizetni. A rendkívüli adó beszedése mellett hamarosan sor került az insurrectio meghirdetésére április 8-án adta ki Ferenc a hadba hívó levelét(2), de a nemesi hadsereg bevetésére nem került sor. Április 8-án előlegesen megkötötték Napóleonnal campoformiói békét, az okmányokat azonban csak októberben cserélték ki, s a felkelőket nem hívták vissza a megyék október 29-ig, a mintegy 40 ezer ember feloszlatása pedig csak a tél folyamán történt meg. II. A francia háborúk alatti első nemesi felkelés megszervezése ezt megelőzően 747-ben volt utoljára kevéssé ismert, történetkutatásunk nem foglalkozott vele. A felkelés megszervezésével, a nemesek összeírásával, a hadbaszállás személyi, pénzügyi és anyagi feltételeinek előteremtésével az országos főhadparancsnokság utasításai és irányelvei alapján a megyék foglalkoztak. Tanulmányunkban a nemesi felkelés Szabolcs megyei megszervezésével kapcsolatban keletkezett iratok alapján néhány kérdést kívánunk tárgyalni. A megye a nemesi közgyűlésen tárgyalta, majd egy küldöttségre bízta a legfontosabb teendők elvégzését, ennél fogva ennek az eseménynek írásos anyaga két irategyüttesben kereshető, a generális congregatio (me-

2 gye nemesi közgyűlése) acta politica sorozatában(3) és a nemesi felkelések: összegyűjtött anyagában.(4) Az iratok jellegét vizsgálva kiderül, hogy az acta politica sorozatban a leiratok, megyei intézkedésről szóló határozatok, megbízások, kinevezések, míg a másik irategyüttesben ezeknek végrehajtása során keletkezett bizonylatok, lajstromok, összesítők találhatók. Az 797. évi nemesi felkelést a megye az április 2-én tartott közgyűlésén tárgyalták, s a jegyzőkönyvben rögzített feladatoknak végrehajtásaként keletkező levelek fogalmazványait, a kirendelt deputáció programját(ö) megőrizték. A személyes felkelés mellett a nemesség által felajánlott és az insurrectio költségeit fedező közadakozásról is határoztak, ami részben pénzbeli, részben természetbeni volt. Mindezekről a küldöttség a jelentést május 8-án adta elő, amelynek anyaga szintén megtalálható az acta sorozatban,^) s ezek összefoglaló jelentések. A befizetésekről a felkelések külön kezelt irataiban találhatunk adatokat, s itt vannak a hadipénztár elszámolási könyvei is.(7) A kivetett adókról három könyv ad elszámolást, amelyek egymással is összefüggnek. Van egy lerovási főkönyv, amely összesíti a másik két kötetet, azaz a készpénzt fizetők és a természetbeni kötelezettségeknek eleget tevőket a fizetők és a községek abc rendjében. Különösen értékes a lerovási főkönyv(8), amelyben folyamatosan számozták a fizetőket, külön rovat adta meg a lerovást teljesítő nevét, ezután a rá kivetett adó összegét. A következő rubrika egy másik jegyzőkönyvre utal(9), a pénztárkönyvre, amelynek szerkezete, számozása megegyező, de azt is jelzi, hogy hányszorra adta meg az illető nemes a subsidiumot. Érdemes a könyveket más szempontból is összevetni. A lerovási főkönyvben csak a név szerepel, a vele szerkezetre megegyező pénztárkönyvben, amelyben tehát a részfizetések ideje és összege található, a nevek alatt a járás is jelölve van, ahol az illető birtokos volt. Tovább kutatva megtudjuk a természetbeni törlesztés elszámolási könyvéből azoknak a falvaknak és pusztáknak a nevét is, ahol a járáson belül a birtokok feküdtek. Mivel abc rendben következnek a nemesek és később a falvak, könnyen kezelhető, jól felhasználható ez a három könyv a birtokos nemesség vizsgálatához. A kivetett adó nagyságából, a kivetési kulcs ismeretében, pedig arra is következtethetünk, hogy a nemesség melyik rétegéhez tartoznak. Itt egyelőre annyit rögzítünk, hogy a név szerint feljegyzett nemesek több községben is birtokosok voltak, előfordult, hogy ebben a megyében egy helyen volt birtokuk, de másutt laktak, (pl. Debrecen, hajdúvárosok stb.). A községek sorrendjében ezek a nevek mégegyszer nem szerepelnek, ott csak az egy községben birtokosok nevei találhatók. A lerovási főkönyv további rovatai számunkra most nem érdekesek, itt most csupán a forrásnak a nemesség vagyoni tagozódására vonatkozó.

3 részét kívánjuk elemezni, úgy, hogy az insurrestio kapcsolódó eseményeit is megvilágítjuk. III. Az 797. évi felkelés szervezésénél(lo) az 74:63 tc. előírásai voltak az irányadók. Volt aki személyében ténylegesen felkelt (personalis insurrectio), míg mások csak a teherviselés egyéb formájában osztoztak. Ilyenek voltak az idősek, betegek vagy más okból katonaviselésre nem alkalmasak. A felkelőket is további kategóriákba lehetett sorolni, úgymint felkel saját személyében saját költségén, maga helyett zsoldost állít ki, és aki felkelésre kész volt ugyan, de nincs megfelelő anyagi tehetsége hozzá, ezek számára a megye szervezett segítséget. A subsidium nagyságából, illetve az ország által ajánlott hadi segedelem begyűjtéséhez készített utasítással ellátott conscriptio felhasználásával megtudhatjuk, hogy ezen megyebeli birtokos uraknak és nemességnek fekvő jószágainak jövedelme mire megyén," de a jószágokat s közös birtoklásnál a családtagokat nem vették figyelembe. Igyekeztek a jövedelmekhez arányítani az adót, nevezhető ez progresszív adókivetésnek, de a megterhelés korántsem volt azonos. A kivetési kulcs a fent idézett utasítás szerint az éves jövedelmet figyelembe véve, amit mindenki maga vallott be, a következőképpen alakult. Akinek éves jövedelme nem érte el a 25 Rft-t az semmit sem fizetett, a továbbiakban: Jövedelem Fizet 25 Rft-tól 50 Rft-ig 50 dénárt 50 Rft-tól 00 Rft-ig Rft-t 00 Rft-tól 200 Rft-ig minden száztól 2 Rft-t 200 Rft-tól 300 Rft-ig minden száztól 3 Rft-t 300 Rft-tól 400 Rft-ig minden száztól 4 Rft-t 400 Rft-tól 500 Rft-ig minden száztól 5 Rft-t 500 Rft-tól 000 Rft-ig minden száztól 6 Rft-t 000 Rft-tól 2000 Rft-ig minden száztól 7 Rft-t 2000 Rft-tól 4000 Rft-ig minden száztól 8 Rft-t 4000 Rft-tól 8000 Rft-ig minden száztól 9 Rft-t 8000 Rft-tól végtelenig minden száztól 0 Rft-t ( Rft 60 krajcár, illetve 20 dénár.) Az adófizetésre kötelezettek száma a lerovási főkönyvben 476, de két

4 tétel duplán szerepel, ezért az összes adózó száma csak 474. Az adófizetők azonban nem jelentenek egyúttal családfőt is, mert nemesi birtokot vagy beneficiumot mások is bírnak vagy bérelnek. Az előforduló egyéb jogon adózók megoszlása: Communitás(2) 04 Bérlő 25 Uradalmi tiszt 3 Mester ember 2 Zsidó 99 Város, falu 4 Pap 3 Református 72 Római katolikus 7 Görög katolikus 24 Rector 2 Kántor 3 összesen 368 Az összes adózók számából levonva a 368 adófizetőt, megkapjuk az összes adózó nemes családfő számát. Itt ugyanis az utasítás világosan a birtokot veszi alapnak, helyesebben a birtok egy évi jövedelmét, így a nemesi összeírásokkal ellentétben nem a személyek, hanem az adózó családok számát kapjuk. A családok jövedelem szerinti csoportosítására próbáltuk felhasználni a kivetett adóösszeget. A szóródás megállapításához a kategóriák megállapítása vált szükségessé, amelyet a megadott adókulccsal kellett kiszámolni. A 00 Ft utáni adó ugyanis nem arányos az 500 Ft utánival. Példával alátámasztva 50 Ft jövedelem után fizet 3 Ft-ot, amelyik a jövedelemnek ötvened része, 500 Ft után 30 Ft-ot, amelyik megközelítően tizenhatod része. Célszerű volt a jövedelmeket átlagonként vizsgálni, mert az adóhatárok tói ig rendszerének torzításait csak így lehetett kivédeni, s a tényleges fizetési rendszert megállapítani. Ez azt jelentette, hogy nemcsak a jövedelmeket átlagolták, hanem az ezeknek megfelelő adókat is, így nemcsak a kerek adóösszegeknek volt meg a helyük, hanem differenciáltabbá váltak a kategóriák, a két szélső érték közötti elhelyezkedést is ki lehetett mutatni. Pl Rft-ig minden száz forint után 3 Rft az adó, azaz a két szélső adóhatár 6 és 9 Rft. Átlagjövedelem 250 Rft, átlagadó 7,50 Rft. A következő jövedelemcsoportnál Rft-ig minden száz forint utam

5 4 Rft az adó, 2 6 Rft a két szélső adóhatár, így az átlagjövedelem 350 Rft, az átlagadó 4 Rft. Ezek szerint felállítva a kategóriát, Rft jövedelem után adóztak 7,50 4 Rft-ig. Ezzel a módszerrel nem kaphattunk mást, csak becslést, de az egyes kategóriákba tartozók száma mutatja, hogy megadott jövedelemmel a nemesség milyen megoszlásban rendelkezett, azaz milyen volt a vagyoni helyzete. A gyakoriság megvizsgálása után egy osztályközös gyakorisági sort állítottunk fel, ahol az adókivetési kategóriák átlagolásából indultunk ki, s csak ott finomítottunk, ahol előre számítani lehetett az adózók differenciálódására. Külön vettük a könyvben nevük szerint és a községeknél öszszeírtakat, vagyis a több helyen birtokosokat és kintiakókat, valamint az egy helyen birtokosokat. A számításokhoz nagy segítséget adtak Kovacsics József statisztikai, demográfiai munkái, amelyek felhasználásával igyekeztünk a szabolcsi nemesség vagyoni állapotát olyan mérőszámokkal jellemezni, amelyek kifejezik az egy csoportba tartozók helyzetét és a különböző csoportok egymáshoz való viszonyát. A statisztikát azonban csak módszernek tekintjük, amellyel megkíséreljük a múlt viszonyainak megismerését, tendenciák felfedezését, tudva, hogy eredményeink nem abszolutak, hanem viszonylagosak. Név M Összesen Átlagjövedelem A kivetett adó szerint Községenként ac[ózók Rft-ban Rft-ban adózók adózók száma szama szama ig 50 dénár ( Rft alatt) ig ig 2 2, ig 2, ig 3 7, ig 7, ig 4 22, ig 22, ig ig ig ig

6 Név Átlagjövedelem A kivetett adó szerint Községenként Rft-ban Rft-ban adózók adózók száma száma összesen adózók száma ig fölött 2000 minden száz után 0, azaz a jövedelem 0,-e A 474 adózóra kivetett adó összege Rft 29 /8 krajcár. A beszedett adó összege ennél valamivel kevesebb, Rft 46 3/8 krajcár. Restancia 5 Rft 9 2/8 krajcár. A táblázat mutatja, hogy milyen volt a nemesség vagyon szerinti megoszlása, ahhoz azonban, hogy tovább tudjunk menni az értékek viszonyításában, azaz hogy megállapítsuk az egyes kategóriák tényleges helyét a nemesség rétegeiben, szükséges egy átlagjövedelem megállapítása. A nemesség rétegződését nyelvünk gazdag szókinccsel jelzi, úgymint vagyontalan, bocskoros, kis, közép, főnemes stb., de ezek sem pontosan körülírt kategóriák, s korszakonként változhatott többé-kevésbé tartalmuk, ezért becsléssel kiszámoltuk az egy főre jutó átlagadót.(3) A felhasznált forrás csak az adó összegét adta meg, nekünk azonban a jövedelem jobb viszonyítást adhatott, így visszaszámoltuk ezt. A súlyozott számtani átlaggal számított adó összege 0,54 Rft az előbbi táblázat szerint a Rft jövedelmet jelentő kategóriába tartozik. Az előbbi szóródást most ehhez viszonyítva, az adózók megoszlása a következőképpen alakult :(4) Átlagjövedelem és eltérései Adózók száma Aránya az össz. adózókhoz %-ban Rft Átlag alatt Átlag fölött ,88% 84,42% 8,72% ,00%

7 Átlagjövedelem alattiak megoszlása: 50 dénár 25 Rft-ig 26 dénár 250 Rft-ig Átlagjövedelem felettiek megoszlása: 35 dénár 750 Rft-ig 75 dénár Rft-ig o/ 0 26,4% 5,45% 3,45% A számítások adta differenciálás spekulatív, s csak akkor fogadható el, ha alá tudjuk támasztani azzal, hogy a tényleges vagyoni állapotot próbáljuk megállapítani. Ehhez ismerni kellene a jövedelem tényleges értékét. Ennek megállapítását több úton is megkíséreltük, de ez csak mérsékelt sikerrel járt. Az úrbérrendezés Szabolcsban 772-ben volt, azaz egy emberöltővel korábban. így hiába próbáltuk meg pl. egy család úrbéri földjét megnézni, a birtokos neve legtöbbször már más volt 797-ben. Különösen nehezítette, hogy kiterjedt rokonság esetén sok volt az azonos nevű. (5) A Jármy família esetében pl. a birtokok több helyen feküdtek, de előfordult, hogy csak részbirtokokat bírtak. Ez az út tehát nem volt járható. Nagyobb reményekre jogosított néhány végrendelet, osztályosper, vagyonleltár. Az alábbiakban ezekből idézünk, s feltüntetjük, hogy 797-ben mennyi adót fizetett, illetve mennyi volt a jövedelme az illető adózónak. Csákányi József :(6) birtokos Oroson és Túrán, subsidiumba fizetett 40,50 Rft-t, jövedelme 675 Rft. Az 84-ben készült leltára csak Orosra terjedt ki, de Túrán 797-ben a természetbeni törlesztésből ítélve csak kis jövedelmet biztosító birtoka volt. Oroson volt összesen (szántó, kaszáló, nádas, kertek) 784 4/6 jugerum földje ( jugerum 00 öl). Niczky József:(7) több helyen birtokos, subsidiumba fizetett: 55 Rft 6 krajcárt, jövedelme 555,63 Rft. A forrásul szolgáló leltárt 799-ben, halála után készítették, ami szerint volt neki curia curialis föld szántó (köblös, magyar hold) kaszáló (szekér, magyar hold) Taksás telek urbárialis fél telek zsellértelek /2 Felbecsülték az épületeket 795 Rft Regálékat 56,2 Rft 9

8 Mivel több helyen volt birtokos, nem tudjuk, hogy mit jelentett a telek, azaz hány hold volt, így megközelítően hold (200 öles) lehetett a birtoka. / Dessewffy família(8) birtokos Szent-Mihályon, Bűdön, Király-telek pusztán (Szent-Mihály birtokához más részbirtokok is tartoztak), subsidiumba fizetett 850 Rft-t, jövedelme 8500 Rft. A leltár 807-ben készült, s kiterjedt valamennyi jövedelemforrásra, valamint a közben megszerzett Ó- és Újvencsellőre. Itt most csak az 797- ben is bírt földeket gyűjtöttük ki, összevéve a szántókat, réteket, erdőket, nádasokat stb. Szent-Mihályon Bűdön Király-telek 200 öl-ben 200 öl-ben 200 öl-ben hold 664 hold 6287 hold hold Valamennyi adatunk a nemességnek az átlagos jövedelménél többel bírók közül váló. Sajnos nem alkalmasak az adatok arra, hogy a földnek az értékére bármilyen mértéket is megállapíthassunk, mert ez függ a föld minőségétől, s jövedelmének nagysága, hogy a tulajdonos hogyan birtokolja, stb. Csákányi József esetében hold haszna kb. 0,8 Rft, Niczky Józsefnél megközelítően Rft, a Dessewffyeknél az 0,5 Rft körül van. A jövedelem értékének megítéléséhez újabb forrásokat kellett keresni. A forintnak akkori forgalmi értékét kutatva először a rendszeresen kiadott limitációkat vizsgáltuk meg, s szerencsénkre nemcsak apróbb piaci értékeket találtunk,(9) hanem a nagykállói mészárszékek tulajdonosainak levelét,(20) amelyből megtudtuk, hogy 797-ben pár hizott ökör (0 bécsi mázsás) ára 20 Rft volt. Ezt az adatot már felhasználhatóbbnak tartottuk, de így magában még félre is vezethetne, helytelen becslésekre vinne, ezért újabb forrásból szerettük volna megerősíteni, pontosítani. Azoknak az insurgenseknek, akiknek felszerelése hiányos volt, a megye adott a hiányzó cikkekből, amiről összeírást készítettek.(2) A katonasághoz szükséges, mintegy 25 féle felszerelési eszköz együttes értéke 32,32 Rft, azaz egyetlen katona felszerelése ennyibe került; ha ehhez hozzávesszük, hogy három havi ellátásra előre kellett magukkal vinni 5 Rft-t, így egy gyalogos kiállítása 47,32 Rft-ba került. Lovas katona esetében a költségek meghaladták a kettőszáz forintot. Ezek után visszatérve a nemesség jövedelmi kategóriáihoz, kiderül, hogy az átlagjövedelemnek vett összeg annyi, hogy egy lovas katona kiál-

9 lítására volt elég pénzük úgy, hogy a család megélhetését ez nem zavarta meg, vagy másképpen, éves jövedelmükből 2 pár ökröt vehettek. Az ennél kevesebb jövedelemmel rendelkezőket nézve, 252 család nem rendelkezett annyi éves jövedelemmel, hogy katonáskodásra saját erejéből gondolhatott volna, legfelső rétegüknek is csak pár ökör ára jövedelme volt. A nemességnek ez a kis jövedelemmel rendelkező része, becslésünk szerint 58 százaléka, a valóságban azonban számuk több lehetett, hiszen ebben az adózásban azok nem vettek részt, akiknek évi jövedelme nem érte el a 25 Rft-t. Az átlagjövedelmet el nem érő másik csoport már valamivel tehetősebb, megélhetését évi jövedelmének nagysága, 2 pár ökör ára mutatja. Tehetősebbek voltak a valóságban, mert az összeírás csak a fekvő jószágok jövedelmét vette figyelembe, az állattartás, a korcsmáitatás stb. földesúri haszonvételek elmaradtak. Ezekkel a korrekciókkal számolva is a nemesség megoszlásának aránya nem változik, s az átlagjövedelmet el nem érők száma az összes adózót figyelve 84,42 százalék, olyan magas, hogy megterheltetésük igen súlyos áldozatokat igényelt, igaz ugyan, hogy a becslés szerinti adóösszegnek ők csak 5,63 százalékát fizették, családonként megközelítően 2 Rft-t, de ez az adat egyúttal mutatja a megye nemesi társadalmának szegénységét is. Az átlagjövedelemtől eltérő kategóriák megállapítása tetszőleges, lehetett volna differenciáltabban is megközelíteni, de célunk eléréséhez enynyi is elégségesnek látszott. Kitetszik, hogy a tehetősebb középnemesek, akik a megye közéletében részt vettek megközelítően az átlagjövedelemmel rendelkeztek, s a nagybirtokosoknak egy részét is ide sorolva, a megye vezetését a nemességnek 5 0 százaléka, azaz ember intézte. Megjegyezzük, hogy az átlagjövedelemtől többel rendelkezők differenciálására fent idézett vagyoni leltárak adtak számunkra biztosítékot. Igaz, a kategóriák hozzávetőlegesek, de a jövedelem mögött lévő birtok nagysága mutatja, hogy nem nagyon térnek el a valóságtól. Csákányi József középnemesnek mondható, míg Niczky nála jóval tehetősebb nagybirtokos, Dessewffy pedig az arisztokrácia tagja.(22) Dolgozatunk elején volt szó róla, hogy a személyes felkelést is meghirdették. Az insurrectio szervezésére kiküldött bizottság összeírta a hadrafoghatókat, s úgy gondolták, hogy a maguk erejéből felülők" valamint a zsoldosok szállnak először hadba, míg a segítséget igénylőket a megye felszereli, gyakorlatoztatja, szükség esetén táborba indítja. A deputáció programjához(23) mellékelve megtalálható az összeíró tabella formája, aminek kitöltése után dőlt el, hogy hány insurgensre számíthat a megye. A kitöltést az érdekeltek megkérdezésével végezték a megye által kiküldöttek.

10 I i í lóháton gyalog Zsoldost ád öregsége, vagy más testbéli hibája miatt nem mehet és mást sem küldhet maga és lova tartására tehetsége nincs lova nincs pisztolya nincs kardja nincs nyerge nincs kengyelvasa nincs farmatringja nincs szügy élője nincs seknek i lyében i neme- szemé- de némely fogyatkozása miatt nem mehet, nevezetesen I K CT CD n < 0 Ol < & I fogyatkozásuk van, de ennyi vagy amennyi idővel magokat kikészítik rü c+ amabban inalhat 5 magával, s <-t- CO artásra szolgabírók által irattatnak, akiknek most ebben vagy az I amaga Neve [ Felül Fel kel ugyan maga személyében, Van-e tehetsége ^ i Megjegyzések: ahova a

11 Az összeírás elkészült, s a deputáció május 8-án már a végzett munkáról tett jelentésében(24) az eredményt adta közre. Résztabellák nem maradtak meg, de az összesítő is elégséges adattal szolgál. A deputáció négy kategóriába sorolta a táborba mehető személyeket, azaz:. akik személyesen, önként kívánnak felkelni, és a maguk kiállítására, tartására van tehetségük; 2. akik maguk helyett zsoldost állítanak, azokat kikészítik, és eltartásukról gondoskodnak; 3. akik vagy a kikészítéshez vagy a maguk tartásához nem rendelkeznek elég pénzzel; 4. akiknek nincs semmiképpen annyi tehetségük, hogy magukat kiállítsák és eltartásukat biztosítsák. A négy kategóriában és összesen katonáskodásra alkalmasok száma: Járások. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. összesen Kisvárdai Nádudvari Dadái Bátori összesen A táborba szállók számára a megye által elfogadott haditörvények, eskütétel szövege, a tábori élet napirendje és a katonai szervezet beosztottjai munkájának meghatározása(23) után a kiállított csapat fölött Rakamazon 797. július 7-én tartottak mustrát,(26) amely szerint a szabolcsi sereg összes létszáma 854 fő, ebből közinsurgens 73 fő, a többiek tisztek, altisztek és kisegítő személyzet. Ugyanekkor készült egy másik lista is, amelyre már hivatkoztunk, ez előkészületben levőkről, akik felszereléséhez a megye adott segítséget, ezeknek a száma 807 fő. összesítve tehát 797-ben az insurrectiora mozgósítottak száma 66 fő. Az insurgensek kilétét megállapítani elég nehéz, mert míg a tisztek, altisztek a megye ismert családjaiból kerültek ki, addig a közinsurgenseknek csak egy részét találjuk meg a nemesi subsidium irataiban. Ezt a tényt az magyarázza, hogy a legszegényebbek nem adóztak, de zsoldos állításához a megye javaslata szerint a legszegényebbek soraiból választottak, aki saját jogán is harcra kötelezett. A szegényebb sorsú nemeseket úgy utasították, hogy a 3. osztályba tartozók közül ketten, a 4. osztálybeliek pedig négyen állítsanak ki egy harcost.(27) Ez vonatkozott az özvegyekre is. A

12 felkelőkhöz csatlakoztak olyanok is, akiknek nemessége ebben az időben vitatott volt, s ettől remélték ügyük jobb elintézését, továbbá itt szálltak hadba a hajdú kerületben élő nemesek is.(28) A katonáskodásra összeírtak megoszlása jóllehet vagyoni helyzetükről maguk vallottak, s nem biztos, hogy hitelesen, mégis alkalmasak a kategóriák arra, hogy a hadrafoghatók anyagi differenciáltságát megvizsgáljuk. Az első két kategóriabelieket gazdasági viszonyaikat illetően egybe vehetjük. Hadrafogható nemesek Száma I II. kategóriába tartozók ,77 III. kategóriába tartozók -, ,20 IV. kategóriába tartozók 36 57, ,00 A katonáskodásra összeírtak kategóriánkénti megoszlásának arányaiból következik, hogy a feljebb részletezett beosztás szerint a hadrafoghatóknak több mint 50 százaléka nem élt olyan vagyoni helyzetben, hogy felülhessen, negyedénél több igényelt segítséget, s a nem egészen negyedrésznyi nemesség tudott önerőből a hívásnak eleget tenni. Mint a fentiekből kiderült már, ez az arány nem vetíthető az egész nemesi társadalomra, mégis alátámasztja azt a megállapításunkat, hogy megyénk nemesi társadalma a XVIII. század utolsó évtizedében igen differenciált, több mint háromnegyed része szegény vagy magát szerényen ellátóan élhetett, bár ezt csak úgy bizonyíthatnánk kielégítően, ha összevetnénk más rétegek: jobbágyok, kereskedők életmódjával. Viszonylag kevés a közép- és nagybirtokkal rendelkezők száma. A dolgozat nem kívánt mást, mint az adott források alapján tendenciákat, erővonalakat felkutatni, s ezzel vázolni ennek a kevésbé ismert osztálynak belső rétegződését. IV. Azt a kérdést tisztázzuk még, hogy mennyi lehetett a nemesség lélekszáma a vizsgált időszakban. Az 797-es forrásunk önmagában ehhez nem elég, annak ellenére sem, hogy az adót családokra vetették ki, mert két nagyon fontos problémába ütközünk. Nem minden nemes került bele az összeírásba (legszegényebbek nem), a másik gondunk, hogy mennyinek becsüljük a családok lélekszámát. Az első nehézségen más összeírásokkal való összevetés segíthetne, csakhogy a különböző szempontú összeíráso-

13 kat ritkán lehet egy, azonos szempont szerint összevetni, A történeti demográfiai irodalom a XVIIL század és XIX. század fordulóján lényeges változásokat fedezett fel a lélekszámra vonatkozóan, a változások kiindulópontjának is tekinthető időpontunkat tehát nem későbbi, hanem korábbi összeírásokkal kell összevetnünk. Elsőként az első népszámlálásra gondoltunk: részint a történeti irodalom a II. József kori összeírást teljesnek ismeri, másrészt Veres Miklós elemezve ezeket az adatokat, már megállapította Szabolcs megye nemességének akkori lehetséges számát.(29) Számításait a férfiak és nők arányszámaival végezte, s a nemesség számát 339 főre tette. Nem feladatunk ennek az összeírásnak pontosságát, hitelét vizsgálni, de véleményünk szerint egy évtizeddel később sokkal több lehetett a nemesség száma. Pápai Béla 6 ezrelékes természetes szaporodással számolt ebben a korban,^) ami tíz év«alatt ezret sem ért el, s ugyanő a családok nagyságát 787-ben és 805-ben északkeleten 4,99 és 5,06, Alföld északi peremén 5,43 és 5,22, míg a keleti Alföldön 5,6 és 4,89 közöttire tette. Szabolcsra egyik családnagyság sem alkalmazható, de ha a három tájegység átlagát el is fogadjuk, a nemesség lélekszáma akkor 797-ben megközelíti a 22 ezer főt. Nem tartjuk lehetetlennek, hogy II. József által elrendelt számláláskor a nemesség legszegényebb része nem került be a népösszeírásba. Ezt sajnos csak feltételezzük, abból kiindulva, hogy a levéltárban meglévő tiltakozás a császár rendelete ellen, s a kiadott utasítások(3) mutatják, hogy a megye jogtalannak tartotta a nemesség összeírását. Féltek a megadóztatástól, s a császár terve mindnyájuk előtt ismert volt. Az összeírást nem megyei emberek végezték, a helyi viszonyokat nem ismerték, lehetséges volt félrevezetésük. Bizonyításként jó lenne összevetni néhány (főleg curiális) helység összeírását közeli időben készült más összeírás adatával. Sajnos nem maradtak meg a népszámlálás tabellái, az összeírás pedig továbbra is hipotézisre elégséges csak. Ezt a zsákutcát kikerülendő, kerestünk más összeírást. 793-ban a megye készített egy catastrumot(32) az adómentességet élvezőkről, amiben lehet torzítás, bár a kiváltságosoknak nem volt érdeke, hogy eltagadják nemességüket, másrészt ezt szolgabírók végezték, akik jól ismerték a járásukba tartozókat. Ez az összeírás is adózó családokról készült. Szerencsénkre a nádudvari járás első szakaszában egy időben készítettek a családokról és a birtokos férfiakról is összeírást, ami kétségtelenné teszi, hogy az 793-as catastrum családi összeírás volt. Gondunk most már csak a családok lélekszámának nagysága lehet, hiszen sok tényezőt kellett figyelembe venni. A történeti statisztika a lé-

14 lekszámra vonatkozóan nem különítette el a nemesi családokat a jobbágyságtól, pedig a birtoklás és öröklés bonyolult volta miatt gyakran előfordult az osztatlan birtok, ami azt jelentette, hogy az összeírásba az örökösök mint nagycsalád kerültek be. Az ellenkezője is előfordulhatott természetesen, de csak általános megállapításokból indulhattunk ki. Faragó Tamás(33) szerint a szegényebb rétegeknél ritkább az összetett család, ez nehezen egyeztethető össze a pauperizálódással. Megemlíti, hogy a nem paraszti rétegek társadalomfejlődése, viselkedése, törekvése, a parasztságéval ellentétben szabadon differenciálódott. Már pedig a differenciálódás lehetősége szerinte inkább a nukleáris családnak kedvezett. A tájak között különbségek léteztek, ezért a mi vidékünkre nem ad támpontot a családok nagyságának megállapításához. Mi olyan szorzószámot választottunk, ami a valóságnál kisebb lehet ugyan, de a sokféle okból előforduló torzításokat csökkenthétté. Ilyenek lehettek: akik személy szerint nemesek voltak ugyan, de más-más jogcímen kerültek be az összeírásba, pl. papok, uradalmi tisztek stb., akiket most kihagytunk. Az 793-as összeírásban a több helyen élő birtokosokat több helyen is összeírták, míg az 797-es forrásunkban a több helyen is birtokos kintlakók külön is fel vannak tüntetve. Az 793-as catastrum a legszegényebbekre is kiterjedt, míg az 797-es nem. A szorzószám megválasztásánál maradtunk tehát egy viszonylag kicsi, kerek, a történeti irodalomban használt számnál, ami ugyan nem pontos, csak becsléshez elégséges, de pontosabb szám választását az eddig el nem végzett kutatások miatt nem tehettük. Az 793-as összeírásnak rovataiból csak azokat gyűjtöttük ki, amelyek a nemesség számára irányadóak lehetnek, s kimaradtak a nemesi birtokot vagy beneficiumot bérlő parasztok, a papok és tisztségviselők, kereskedők, kocsmárosok, salétromfőzők, tehát mindazok, akik az 797-es gyűjtésből is hiányoztak. Az összeírás falvanként írta össze a családokat, összesítve a vizsgált kategóriában a megoszlást és a feltételezett lélekszámot. * Családfők ^. Nemesek kategóriái, X 5 Lélekszám szama. Közönséges földesuraknak nevei 73 x Egy kúrián magok jussával bíró nemesek nevei 49 x Egy szabad telken magok jussával lakó nemesek nevei 54 x

15 Nemesek kategóriái Családfők, X 5 Lélekszám szama 4. Egy inseriptionalis telken lakó nemesek nevei 23 x Nemesi jószágot vagy haszonvételt arendáló nemesek nevei 99 x Készpénz dotalitiumot vevő özvegyek nevei 6 x Semmiféle fekvő nemesi jószágot nem bíró nemesek vagy taxalisták nevei 05 x Anyai vagy feleségi nemesi jószágot bíró parasztok nevei 24 x Összesen Az így vizsgálat alá vett összeírásban a közönséges földesuraknak nevei rubrikában feljegyzettek lehettek két telket bíróktól több ezer holdas nagybirtokosig, így ezt a számot nem tudjuk bontani, de az összes többi rovatba tartozók a szegényebb nemességet jelentették. Az összeírásban szereplők százalékos megoszlását elvégezve kiderült, hogy a legkisebb vagyonnal vagy azzal egyáltalán nem rendelkezők aránya: 6,5 százalék, azaz 2696 családfő, vagyis megközelítő pontossággal 380 fő. A fentiek igazolni látszanak tehát ebben is az 797-es forrásokból nyert megállapításokat, nevezetesen, hogy Szabolcs megye nemesi társadalma a XVIII. század utolsó évtizedében valamennyivel meghaladta a 20 ezer lelket, s több mint fele a szegény kisnemességhez tartozott. Jegyzetek:. Horváth Mihály: Magyarország történelme VIII. k. Bp Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár, továbbiakban: SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. acta politica sorozata. 4. SzSzmLt. IV. A. l./f Nemesi felkelések iratai SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N

16 7. SzSzmLt. IV. A. l./f kötet. 8. SzSzmLt. IV. A. l./f 325. kötet. 9. SzSzmLt. IV. A. l./f 323. kötet. 0. SzSzmLt. IV. A.. Prot fol és Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N jelentés 2. pontja. 2. A kamara is a communitáshoz került. A bérlők legtöbbször a decima regiat bérelték, de előfordult az árendator jelző más esetekben is. A zsidók külön vételét az indokolta, hogy nevük mellett nem az árendator, hanem a judens szó volt. Több esetben utalt a név arra, hogy az illető zsidó lehet, de ha nem jegyezték ezt külön, akkor nem vettük külön. A városok és falvak megjelenése birtokosként azért került külön, mert nem a megyén belüli communitások, hanem pl. Debrecen, hajdúvárosok, szatmári községek birtokait jelzik, amit a megye törvényszerűen megadóztatott. A papok adózására vonatkozóan a rendelet úgy szólt, hogy jövedelmük hatodrésze után kell adózniuk, de az összeg nagyságát és a papok kijelölését a püspök, illetve a superintendens végezte el. 3. Számításainkból kihagytuk az egyéb jogon adózókat, amit indokolt, hogy a kamara, Debrecen és a hajdúvárosok Szabolcsban fekvő birtokaik után 067 Rft fizettek, s így a jogi személyként fellépő települések torzíthatnák eredményünket. Becsléssel vizsgáltuk, hogy hogyan részesedtek az egyes kategóriákba tartozók az összes adó teljesítésében. Ehhez a kategóriák gyakorisági számát szoroztuk meg az adójuk átlagával, s így kaptunk a becsléshez megfelelő összeget, amely mutatja a megye adózóinak megterhelését. Az adózó családok kategóriánkénti adóösszege és a becsült adó mennyisége 797-ben..,,,,, Adózok szama x Adózok Adóátlag,...,,.,...,. osztalykozepsovel szama (osztálykozepso) '.. = adóösszege dénár 92,50 Rft Rft = 20 dénár 26 Rft 26 Rft 798 2,25 Rft 695 Rft 355 2,75 Rft 976,25 Rft 793 5,25 Rft 463,25 Rft

17 .. Adózok szama x Adózok Adóátlag ~,..., x osztalykozepsovel szama (osztalykozepso) = adóösszege 298 0,25 Rft 3054,50 Rft 06 8,25 Rft 934,50 Rft 3 33,75 Rft 442,25 Rft Rft 5925 Rft 35 72,50 Rft 6037,50 Rft Rft 620 Rft Rft 6960 Rft Rft 3200 Rft ,25 Rft Számításainkkal tehát nem egyszerűen átlagadót kerestünk, hanem olyan gyakorisággal súlyozott számtani átlagot, amelyik valósabb eredményt adhat. Az adó beesült összege itt más szempontból nem fontos. Befizetve Rft = 00 % Becsült adó Rft 77,84% Különbség 3033 Rft 22,6% 00,00% Különbség megoszlása: 8,04% városok -j- kamara 4,2% egyéb 22,6% (egyszerűsítéskor a krajcárokat elhagytuk) A számításokat igazolja a mérőszám, a súlyozott átlag eltérése az egyszerű számtani átlagtól. Amennyiben az összes beszedett adót és az összes adózót viszonyítjuk, úgy: főre jutó átlagadó = 2,4777 = 2,48 Rft, 474 ha csak a nemesi adózókat viszonyítjuk a becsült adóösszeggel, úgy főre jutó átlagadó = 0,5354 = 0,54 Rft. 4346

18 Ezekhez az értékekhez tartozó jövedelmek: 2,48 Rft adónak 324 Rft jövedelem felelt meg, 0,54 Rft adónak 295 Rft jövedelem felelt meg. A kettő között lévő 29 Rft ebben a kategóriában már nem módosító' érték, de az összeírás utasításából már idéztük, hogy 25 Rft évi jövedelmet el nem érőket kihagyták, ami azt bizonyítja, hogy számolnunk kellene az ilyen kis vagyonuakkal is, de mostani munkánk ilyen differenciálást nem tudott vállalni. 4. A százalékszámításnál 0, százalék csúszás következett be, amely a kerekítések következménye, de még így is pontosabbnak véljük, mintha csak egy tizedesig számoltunk volna. 5. SzSzmLt. IV. A. l./g Laskod, Ibrány, Ramocsaháza, Ibrony, Űjfehértó urbáriuma. 6. SzSzmLt. IV. A. l./f 325. k. és V. A. 02/d 84/7. sz. 7. SzSzmLt. IV. A. l./f 325. k. és IV. A.. Fasc. 3. N sz. 8. SzSzmLt. IV. A. l./f 325. k. és IV. A.. Fasc. 7. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N és SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N Szekfü Gyula, feltehetően R. Kiss Istvánnak: Az utolsó nemesi felkelés története című munkája alapján, a nemesség vagyoni állapotát a tisztségviselőkéhez hasonlítja. A középiskolai tanárnak vagy a középrendű állami tisztviselőnek volt Ft jövedelme, a megye vagyonos középnemességének Ft-ig. Eredményünket ez alapján megközelítő pontosságúnak véljük, annak ellenére, hogy a mi összegünk valamivel kevesebb, de nem tudjuk, hogy milyen források alapján számolták ki, esetleg az eltelt évek konjuktúrája nem jelentett-e általános javulást. Az általunk használt átlagjövedelem csak a föld jövedelmét jelenti, az egyéb beneficiumokat el kellett hagynunk, ami feltehetően minimálisra csökkenthetné a két összeg közötti különbséget. Hóman Szekfű: Magyar történet VII. 65. old. 23. SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N (jelentés. pontja.) 25. SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N A hajdúkerületben élő nemesek, akik tehát nem hajdú jogon tartoznak a kiváltságolt osztályhoz, szintén személy szerint tartoztak felkelni. Számuk nem jelentős. Az is megjegyzendő, hogy Szabolcs me-

19 gyével, és nem a hajdú kapitány vezetésével akartak felkelni, amihez a megye hozzájárult. SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N Veres Miklós: Szabolcs megye népességi viszonyai a XVIII. században. Történeti statisztikai évkönyv, Bp Pápai Béla: Magyarország népe a feudalizmus megerősödése és bomlása idejében. (7 867.) Magyarország történeti demokráfiája, szerk.: Kovacsics József, Bp és SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 35. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N Fügedi Erik: Beszámoló a XVIII XIX. századi háztartás- és családszerkezettel foglalkozó két tanulmány vitájáról. Faragó Tamás: Háztartásszerkezet és falusi társadalomfejlődés Magyarországon (tézisek). Agrártörténeti Szemle, szám

20 A Napóleon ellen fegyverrel készülő nemeseket bizottság írta össze.

XII. Hejõbába társadalma

XII. Hejõbába társadalma XII. HEJÕBÁBA TÁRSADALMA 167 XII. Hejõbába társadalma Bába a feudalizmus idõszakában A korai középkortól az újkorig a gazdaság meghatározó alapja a termõföld, illetve annak nagysága volt. A nemzetségi

Részletesebben

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008.

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008. Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008 Tartalom I.Faragó Tamás: Az első népszámlálás fennmaradt forrásanyag

Részletesebben

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)"

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD) A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)" Nagyobb és kisebb nemes urak A késő középkori magyar politikai elitet az ország legfőbb világi és egyházi főméltóságai alkották. A legmagasabb szintü

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1

Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1 Kiket nem ér el, és kiken nem segít (eléggé) a segélyezés? A szegénység Csepelen 1 ELTE Szociológiai Intézet, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Szegénységkutató Csoport 1 ESZCSM kutatási program

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)*

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* SZÁSZI FERENC SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* Természetes és tényleges szaporodás Témánkban - a jelölt időszakban - a Szabolcs-Szatmár megyei lakosság Magyarországon és

Részletesebben

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ

Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási lehetôségei Írta: Széman Zsuzsa Harsányi László Széman Zsuzsa Harsányi László KELJ FEL ÉS JÁRJ Idôskorúak mobilitási

Részletesebben

Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I.

Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I. Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I. Voltál-e már Debrecenben, barátom? írja Petőfi. 1847 május 14-én Kerényi Frigyesnek láttad-e e pusztai várost, vagyis e városi pusztaságot? ha

Részletesebben

ADATOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNY AGRÁRTÖRTÉNETÉHEZ

ADATOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNY AGRÁRTÖRTÉNETÉHEZ HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 5. Bencsik János - Nyakas Miklós ADATOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNY AGRÁRTÖRTÉNETÉHEZ A ZÓJA TERMELŐSZÖVETKEZET TÖRTÉNETE 1950-1975. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1975. a j d u s á g i K ö z l e m é n y e

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

Ők nem szavaznak ma Magyarországon

Ők nem szavaznak ma Magyarországon Ők nem szavaznak ma Magyarországon A Friedrich Ebert Alapítvány és a Policy Solutions elemzése a magyarországi nemszavazókról 2013. november Vezetői összefoglaló A Policy Solutions politikai elemző intézet

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata

2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztál ya 2010-es új öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok vizsgálata 2012. július Készítette: Hollósné dr. Marosi Judit Dr. Császár

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Ábrahámhegy Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. július Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

A romák helyzete Magyarországon

A romák helyzete Magyarországon A romák helyzete Magyarországon A Policy Solutions politikai elemzése a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A ROMA NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON... 5 2.1. A ROMÁK

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben

MAGYAR TANÍTÓ, 1901. Baska Gabriella Nagy Mária Szabolcs Éva

MAGYAR TANÍTÓ, 1901. Baska Gabriella Nagy Mária Szabolcs Éva MAGYAR TANÍTÓ, 1901 Baska Gabriella Nagy Mária Szabolcs Éva Iskolakultúra-könyvek 9. Sorozatszerkesztő Géczi János MAGYAR TANÍTÓ, 1901 BASKA GABRIELLA NAGY MÁRIA SZABOLCS ÉVA iskolakultúra Iskolakultúra,

Részletesebben

Élettársi együttélések tények és vélemények

Élettársi együttélések tények és vélemények Élettársi együttélések tények és vélemények S. Molnár Edit Az észak- és nyugat-európai országokban hosszabb ideje, Magyarországon inkább csak az elmúlt két évtizedben foglalkoznak intenzívebben a szakemberek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Tíz év után BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Budapest, 2008 1 ABTL BESZAMOLO tiz ev utan.indd 1 2008. 09. 18. 15:54:17 TARTALOMJEGYZÉK Tíz év után 3 A

Részletesebben

TÁMPONTOK AZ ERDÉLYI ETNIKAI RÉTEGZŐDÉSI RENDSZER VIZSGÁLATÁHOZ I.*

TÁMPONTOK AZ ERDÉLYI ETNIKAI RÉTEGZŐDÉSI RENDSZER VIZSGÁLATÁHOZ I.* ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG ETNIKAI TÁRSADALOM KISS TAMÁS TÁMPONTOK AZ ERDÉLYI ETNIKAI RÉTEGZŐDÉSI RENDSZER VIZSGÁLATÁHOZ I.* Tanulmányunk egy nagyobb léptékű, az erdélyi etnikai rétegződési rendszer változására

Részletesebben

Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól

Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól Kormányozni lehet ugyan távolról, de igazgatni csak közelről lehet jól Tanulmány a területi igazgatás magyar történelmi hagyományairól, az átalakításra vonatkozó jelenkori kutatások eredményeinek áttekintése,

Részletesebben

Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái

Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái Messing Vera Molnár Emília MAGYAR VALÓSÁG Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái Az alábbi cikkünkben egy nemrégiben elkészült, az OTKA által támogatott

Részletesebben

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben