A szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabolcsi nemesség rétegződése 1797-ben"

Átírás

1 LÁCZAY MAGDOLNA: A szabolcsi nemesség rétegződése 797-ben i. A francia forradalmat követő háborúk alakulása új helyzet elé állította a Habsburg uralkodót. Vissza kellett térni a fél évszázaddal korábbi gyakorlathoz, mert úgy látszott, nem kerülhető el a nemesi felkelés igénybevétele sem, ezért hirdette meg I. Ferenc király 796. november 6-ra Pozsonyba az országgyűlést. Ez az országgyűlés rendkívül óvatos, mindössze két megtárgyalandó pontja, József nádorrá választása és a nemesi subsidium (segítség) megszavazása a Napóleon ellen viselt háborúhoz, azaz 50 ezer újonc, 0 ezer ló, 20 ezer ökör, 2 millió 400 ezer mérő gabona és 3 millió 60 ezer mérő zab megajánlását, valamint szükség esetén a nemesség felkelését jelentette.(l) Ezt a nemesség önként ajánlotta meg, a király ugyanis a rendekre bízta a segítség nagyságának eldöntését. A subsidium egy részét természetben, más részét készpénzben lehetett befizetni. A rendkívüli adó beszedése mellett hamarosan sor került az insurrectio meghirdetésére április 8-án adta ki Ferenc a hadba hívó levelét(2), de a nemesi hadsereg bevetésére nem került sor. Április 8-án előlegesen megkötötték Napóleonnal campoformiói békét, az okmányokat azonban csak októberben cserélték ki, s a felkelőket nem hívták vissza a megyék október 29-ig, a mintegy 40 ezer ember feloszlatása pedig csak a tél folyamán történt meg. II. A francia háborúk alatti első nemesi felkelés megszervezése ezt megelőzően 747-ben volt utoljára kevéssé ismert, történetkutatásunk nem foglalkozott vele. A felkelés megszervezésével, a nemesek összeírásával, a hadbaszállás személyi, pénzügyi és anyagi feltételeinek előteremtésével az országos főhadparancsnokság utasításai és irányelvei alapján a megyék foglalkoztak. Tanulmányunkban a nemesi felkelés Szabolcs megyei megszervezésével kapcsolatban keletkezett iratok alapján néhány kérdést kívánunk tárgyalni. A megye a nemesi közgyűlésen tárgyalta, majd egy küldöttségre bízta a legfontosabb teendők elvégzését, ennél fogva ennek az eseménynek írásos anyaga két irategyüttesben kereshető, a generális congregatio (me-

2 gye nemesi közgyűlése) acta politica sorozatában(3) és a nemesi felkelések: összegyűjtött anyagában.(4) Az iratok jellegét vizsgálva kiderül, hogy az acta politica sorozatban a leiratok, megyei intézkedésről szóló határozatok, megbízások, kinevezések, míg a másik irategyüttesben ezeknek végrehajtása során keletkezett bizonylatok, lajstromok, összesítők találhatók. Az 797. évi nemesi felkelést a megye az április 2-én tartott közgyűlésén tárgyalták, s a jegyzőkönyvben rögzített feladatoknak végrehajtásaként keletkező levelek fogalmazványait, a kirendelt deputáció programját(ö) megőrizték. A személyes felkelés mellett a nemesség által felajánlott és az insurrectio költségeit fedező közadakozásról is határoztak, ami részben pénzbeli, részben természetbeni volt. Mindezekről a küldöttség a jelentést május 8-án adta elő, amelynek anyaga szintén megtalálható az acta sorozatban,^) s ezek összefoglaló jelentések. A befizetésekről a felkelések külön kezelt irataiban találhatunk adatokat, s itt vannak a hadipénztár elszámolási könyvei is.(7) A kivetett adókról három könyv ad elszámolást, amelyek egymással is összefüggnek. Van egy lerovási főkönyv, amely összesíti a másik két kötetet, azaz a készpénzt fizetők és a természetbeni kötelezettségeknek eleget tevőket a fizetők és a községek abc rendjében. Különösen értékes a lerovási főkönyv(8), amelyben folyamatosan számozták a fizetőket, külön rovat adta meg a lerovást teljesítő nevét, ezután a rá kivetett adó összegét. A következő rubrika egy másik jegyzőkönyvre utal(9), a pénztárkönyvre, amelynek szerkezete, számozása megegyező, de azt is jelzi, hogy hányszorra adta meg az illető nemes a subsidiumot. Érdemes a könyveket más szempontból is összevetni. A lerovási főkönyvben csak a név szerepel, a vele szerkezetre megegyező pénztárkönyvben, amelyben tehát a részfizetések ideje és összege található, a nevek alatt a járás is jelölve van, ahol az illető birtokos volt. Tovább kutatva megtudjuk a természetbeni törlesztés elszámolási könyvéből azoknak a falvaknak és pusztáknak a nevét is, ahol a járáson belül a birtokok feküdtek. Mivel abc rendben következnek a nemesek és később a falvak, könnyen kezelhető, jól felhasználható ez a három könyv a birtokos nemesség vizsgálatához. A kivetett adó nagyságából, a kivetési kulcs ismeretében, pedig arra is következtethetünk, hogy a nemesség melyik rétegéhez tartoznak. Itt egyelőre annyit rögzítünk, hogy a név szerint feljegyzett nemesek több községben is birtokosok voltak, előfordult, hogy ebben a megyében egy helyen volt birtokuk, de másutt laktak, (pl. Debrecen, hajdúvárosok stb.). A községek sorrendjében ezek a nevek mégegyszer nem szerepelnek, ott csak az egy községben birtokosok nevei találhatók. A lerovási főkönyv további rovatai számunkra most nem érdekesek, itt most csupán a forrásnak a nemesség vagyoni tagozódására vonatkozó.

3 részét kívánjuk elemezni, úgy, hogy az insurrestio kapcsolódó eseményeit is megvilágítjuk. III. Az 797. évi felkelés szervezésénél(lo) az 74:63 tc. előírásai voltak az irányadók. Volt aki személyében ténylegesen felkelt (personalis insurrectio), míg mások csak a teherviselés egyéb formájában osztoztak. Ilyenek voltak az idősek, betegek vagy más okból katonaviselésre nem alkalmasak. A felkelőket is további kategóriákba lehetett sorolni, úgymint felkel saját személyében saját költségén, maga helyett zsoldost állít ki, és aki felkelésre kész volt ugyan, de nincs megfelelő anyagi tehetsége hozzá, ezek számára a megye szervezett segítséget. A subsidium nagyságából, illetve az ország által ajánlott hadi segedelem begyűjtéséhez készített utasítással ellátott conscriptio felhasználásával megtudhatjuk, hogy ezen megyebeli birtokos uraknak és nemességnek fekvő jószágainak jövedelme mire megyén," de a jószágokat s közös birtoklásnál a családtagokat nem vették figyelembe. Igyekeztek a jövedelmekhez arányítani az adót, nevezhető ez progresszív adókivetésnek, de a megterhelés korántsem volt azonos. A kivetési kulcs a fent idézett utasítás szerint az éves jövedelmet figyelembe véve, amit mindenki maga vallott be, a következőképpen alakult. Akinek éves jövedelme nem érte el a 25 Rft-t az semmit sem fizetett, a továbbiakban: Jövedelem Fizet 25 Rft-tól 50 Rft-ig 50 dénárt 50 Rft-tól 00 Rft-ig Rft-t 00 Rft-tól 200 Rft-ig minden száztól 2 Rft-t 200 Rft-tól 300 Rft-ig minden száztól 3 Rft-t 300 Rft-tól 400 Rft-ig minden száztól 4 Rft-t 400 Rft-tól 500 Rft-ig minden száztól 5 Rft-t 500 Rft-tól 000 Rft-ig minden száztól 6 Rft-t 000 Rft-tól 2000 Rft-ig minden száztól 7 Rft-t 2000 Rft-tól 4000 Rft-ig minden száztól 8 Rft-t 4000 Rft-tól 8000 Rft-ig minden száztól 9 Rft-t 8000 Rft-tól végtelenig minden száztól 0 Rft-t ( Rft 60 krajcár, illetve 20 dénár.) Az adófizetésre kötelezettek száma a lerovási főkönyvben 476, de két

4 tétel duplán szerepel, ezért az összes adózó száma csak 474. Az adófizetők azonban nem jelentenek egyúttal családfőt is, mert nemesi birtokot vagy beneficiumot mások is bírnak vagy bérelnek. Az előforduló egyéb jogon adózók megoszlása: Communitás(2) 04 Bérlő 25 Uradalmi tiszt 3 Mester ember 2 Zsidó 99 Város, falu 4 Pap 3 Református 72 Római katolikus 7 Görög katolikus 24 Rector 2 Kántor 3 összesen 368 Az összes adózók számából levonva a 368 adófizetőt, megkapjuk az összes adózó nemes családfő számát. Itt ugyanis az utasítás világosan a birtokot veszi alapnak, helyesebben a birtok egy évi jövedelmét, így a nemesi összeírásokkal ellentétben nem a személyek, hanem az adózó családok számát kapjuk. A családok jövedelem szerinti csoportosítására próbáltuk felhasználni a kivetett adóösszeget. A szóródás megállapításához a kategóriák megállapítása vált szükségessé, amelyet a megadott adókulccsal kellett kiszámolni. A 00 Ft utáni adó ugyanis nem arányos az 500 Ft utánival. Példával alátámasztva 50 Ft jövedelem után fizet 3 Ft-ot, amelyik a jövedelemnek ötvened része, 500 Ft után 30 Ft-ot, amelyik megközelítően tizenhatod része. Célszerű volt a jövedelmeket átlagonként vizsgálni, mert az adóhatárok tói ig rendszerének torzításait csak így lehetett kivédeni, s a tényleges fizetési rendszert megállapítani. Ez azt jelentette, hogy nemcsak a jövedelmeket átlagolták, hanem az ezeknek megfelelő adókat is, így nemcsak a kerek adóösszegeknek volt meg a helyük, hanem differenciáltabbá váltak a kategóriák, a két szélső érték közötti elhelyezkedést is ki lehetett mutatni. Pl Rft-ig minden száz forint után 3 Rft az adó, azaz a két szélső adóhatár 6 és 9 Rft. Átlagjövedelem 250 Rft, átlagadó 7,50 Rft. A következő jövedelemcsoportnál Rft-ig minden száz forint utam

5 4 Rft az adó, 2 6 Rft a két szélső adóhatár, így az átlagjövedelem 350 Rft, az átlagadó 4 Rft. Ezek szerint felállítva a kategóriát, Rft jövedelem után adóztak 7,50 4 Rft-ig. Ezzel a módszerrel nem kaphattunk mást, csak becslést, de az egyes kategóriákba tartozók száma mutatja, hogy megadott jövedelemmel a nemesség milyen megoszlásban rendelkezett, azaz milyen volt a vagyoni helyzete. A gyakoriság megvizsgálása után egy osztályközös gyakorisági sort állítottunk fel, ahol az adókivetési kategóriák átlagolásából indultunk ki, s csak ott finomítottunk, ahol előre számítani lehetett az adózók differenciálódására. Külön vettük a könyvben nevük szerint és a községeknél öszszeírtakat, vagyis a több helyen birtokosokat és kintiakókat, valamint az egy helyen birtokosokat. A számításokhoz nagy segítséget adtak Kovacsics József statisztikai, demográfiai munkái, amelyek felhasználásával igyekeztünk a szabolcsi nemesség vagyoni állapotát olyan mérőszámokkal jellemezni, amelyek kifejezik az egy csoportba tartozók helyzetét és a különböző csoportok egymáshoz való viszonyát. A statisztikát azonban csak módszernek tekintjük, amellyel megkíséreljük a múlt viszonyainak megismerését, tendenciák felfedezését, tudva, hogy eredményeink nem abszolutak, hanem viszonylagosak. Név M Összesen Átlagjövedelem A kivetett adó szerint Községenként ac[ózók Rft-ban Rft-ban adózók adózók száma szama szama ig 50 dénár ( Rft alatt) ig ig 2 2, ig 2, ig 3 7, ig 7, ig 4 22, ig 22, ig ig ig ig

6 Név Átlagjövedelem A kivetett adó szerint Községenként Rft-ban Rft-ban adózók adózók száma száma összesen adózók száma ig fölött 2000 minden száz után 0, azaz a jövedelem 0,-e A 474 adózóra kivetett adó összege Rft 29 /8 krajcár. A beszedett adó összege ennél valamivel kevesebb, Rft 46 3/8 krajcár. Restancia 5 Rft 9 2/8 krajcár. A táblázat mutatja, hogy milyen volt a nemesség vagyon szerinti megoszlása, ahhoz azonban, hogy tovább tudjunk menni az értékek viszonyításában, azaz hogy megállapítsuk az egyes kategóriák tényleges helyét a nemesség rétegeiben, szükséges egy átlagjövedelem megállapítása. A nemesség rétegződését nyelvünk gazdag szókinccsel jelzi, úgymint vagyontalan, bocskoros, kis, közép, főnemes stb., de ezek sem pontosan körülírt kategóriák, s korszakonként változhatott többé-kevésbé tartalmuk, ezért becsléssel kiszámoltuk az egy főre jutó átlagadót.(3) A felhasznált forrás csak az adó összegét adta meg, nekünk azonban a jövedelem jobb viszonyítást adhatott, így visszaszámoltuk ezt. A súlyozott számtani átlaggal számított adó összege 0,54 Rft az előbbi táblázat szerint a Rft jövedelmet jelentő kategóriába tartozik. Az előbbi szóródást most ehhez viszonyítva, az adózók megoszlása a következőképpen alakult :(4) Átlagjövedelem és eltérései Adózók száma Aránya az össz. adózókhoz %-ban Rft Átlag alatt Átlag fölött ,88% 84,42% 8,72% ,00%

7 Átlagjövedelem alattiak megoszlása: 50 dénár 25 Rft-ig 26 dénár 250 Rft-ig Átlagjövedelem felettiek megoszlása: 35 dénár 750 Rft-ig 75 dénár Rft-ig o/ 0 26,4% 5,45% 3,45% A számítások adta differenciálás spekulatív, s csak akkor fogadható el, ha alá tudjuk támasztani azzal, hogy a tényleges vagyoni állapotot próbáljuk megállapítani. Ehhez ismerni kellene a jövedelem tényleges értékét. Ennek megállapítását több úton is megkíséreltük, de ez csak mérsékelt sikerrel járt. Az úrbérrendezés Szabolcsban 772-ben volt, azaz egy emberöltővel korábban. így hiába próbáltuk meg pl. egy család úrbéri földjét megnézni, a birtokos neve legtöbbször már más volt 797-ben. Különösen nehezítette, hogy kiterjedt rokonság esetén sok volt az azonos nevű. (5) A Jármy família esetében pl. a birtokok több helyen feküdtek, de előfordult, hogy csak részbirtokokat bírtak. Ez az út tehát nem volt járható. Nagyobb reményekre jogosított néhány végrendelet, osztályosper, vagyonleltár. Az alábbiakban ezekből idézünk, s feltüntetjük, hogy 797-ben mennyi adót fizetett, illetve mennyi volt a jövedelme az illető adózónak. Csákányi József :(6) birtokos Oroson és Túrán, subsidiumba fizetett 40,50 Rft-t, jövedelme 675 Rft. Az 84-ben készült leltára csak Orosra terjedt ki, de Túrán 797-ben a természetbeni törlesztésből ítélve csak kis jövedelmet biztosító birtoka volt. Oroson volt összesen (szántó, kaszáló, nádas, kertek) 784 4/6 jugerum földje ( jugerum 00 öl). Niczky József:(7) több helyen birtokos, subsidiumba fizetett: 55 Rft 6 krajcárt, jövedelme 555,63 Rft. A forrásul szolgáló leltárt 799-ben, halála után készítették, ami szerint volt neki curia curialis föld szántó (köblös, magyar hold) kaszáló (szekér, magyar hold) Taksás telek urbárialis fél telek zsellértelek /2 Felbecsülték az épületeket 795 Rft Regálékat 56,2 Rft 9

8 Mivel több helyen volt birtokos, nem tudjuk, hogy mit jelentett a telek, azaz hány hold volt, így megközelítően hold (200 öles) lehetett a birtoka. / Dessewffy família(8) birtokos Szent-Mihályon, Bűdön, Király-telek pusztán (Szent-Mihály birtokához más részbirtokok is tartoztak), subsidiumba fizetett 850 Rft-t, jövedelme 8500 Rft. A leltár 807-ben készült, s kiterjedt valamennyi jövedelemforrásra, valamint a közben megszerzett Ó- és Újvencsellőre. Itt most csak az 797- ben is bírt földeket gyűjtöttük ki, összevéve a szántókat, réteket, erdőket, nádasokat stb. Szent-Mihályon Bűdön Király-telek 200 öl-ben 200 öl-ben 200 öl-ben hold 664 hold 6287 hold hold Valamennyi adatunk a nemességnek az átlagos jövedelménél többel bírók közül váló. Sajnos nem alkalmasak az adatok arra, hogy a földnek az értékére bármilyen mértéket is megállapíthassunk, mert ez függ a föld minőségétől, s jövedelmének nagysága, hogy a tulajdonos hogyan birtokolja, stb. Csákányi József esetében hold haszna kb. 0,8 Rft, Niczky Józsefnél megközelítően Rft, a Dessewffyeknél az 0,5 Rft körül van. A jövedelem értékének megítéléséhez újabb forrásokat kellett keresni. A forintnak akkori forgalmi értékét kutatva először a rendszeresen kiadott limitációkat vizsgáltuk meg, s szerencsénkre nemcsak apróbb piaci értékeket találtunk,(9) hanem a nagykállói mészárszékek tulajdonosainak levelét,(20) amelyből megtudtuk, hogy 797-ben pár hizott ökör (0 bécsi mázsás) ára 20 Rft volt. Ezt az adatot már felhasználhatóbbnak tartottuk, de így magában még félre is vezethetne, helytelen becslésekre vinne, ezért újabb forrásból szerettük volna megerősíteni, pontosítani. Azoknak az insurgenseknek, akiknek felszerelése hiányos volt, a megye adott a hiányzó cikkekből, amiről összeírást készítettek.(2) A katonasághoz szükséges, mintegy 25 féle felszerelési eszköz együttes értéke 32,32 Rft, azaz egyetlen katona felszerelése ennyibe került; ha ehhez hozzávesszük, hogy három havi ellátásra előre kellett magukkal vinni 5 Rft-t, így egy gyalogos kiállítása 47,32 Rft-ba került. Lovas katona esetében a költségek meghaladták a kettőszáz forintot. Ezek után visszatérve a nemesség jövedelmi kategóriáihoz, kiderül, hogy az átlagjövedelemnek vett összeg annyi, hogy egy lovas katona kiál-

9 lítására volt elég pénzük úgy, hogy a család megélhetését ez nem zavarta meg, vagy másképpen, éves jövedelmükből 2 pár ökröt vehettek. Az ennél kevesebb jövedelemmel rendelkezőket nézve, 252 család nem rendelkezett annyi éves jövedelemmel, hogy katonáskodásra saját erejéből gondolhatott volna, legfelső rétegüknek is csak pár ökör ára jövedelme volt. A nemességnek ez a kis jövedelemmel rendelkező része, becslésünk szerint 58 százaléka, a valóságban azonban számuk több lehetett, hiszen ebben az adózásban azok nem vettek részt, akiknek évi jövedelme nem érte el a 25 Rft-t. Az átlagjövedelmet el nem érő másik csoport már valamivel tehetősebb, megélhetését évi jövedelmének nagysága, 2 pár ökör ára mutatja. Tehetősebbek voltak a valóságban, mert az összeírás csak a fekvő jószágok jövedelmét vette figyelembe, az állattartás, a korcsmáitatás stb. földesúri haszonvételek elmaradtak. Ezekkel a korrekciókkal számolva is a nemesség megoszlásának aránya nem változik, s az átlagjövedelmet el nem érők száma az összes adózót figyelve 84,42 százalék, olyan magas, hogy megterheltetésük igen súlyos áldozatokat igényelt, igaz ugyan, hogy a becslés szerinti adóösszegnek ők csak 5,63 százalékát fizették, családonként megközelítően 2 Rft-t, de ez az adat egyúttal mutatja a megye nemesi társadalmának szegénységét is. Az átlagjövedelemtől eltérő kategóriák megállapítása tetszőleges, lehetett volna differenciáltabban is megközelíteni, de célunk eléréséhez enynyi is elégségesnek látszott. Kitetszik, hogy a tehetősebb középnemesek, akik a megye közéletében részt vettek megközelítően az átlagjövedelemmel rendelkeztek, s a nagybirtokosoknak egy részét is ide sorolva, a megye vezetését a nemességnek 5 0 százaléka, azaz ember intézte. Megjegyezzük, hogy az átlagjövedelemtől többel rendelkezők differenciálására fent idézett vagyoni leltárak adtak számunkra biztosítékot. Igaz, a kategóriák hozzávetőlegesek, de a jövedelem mögött lévő birtok nagysága mutatja, hogy nem nagyon térnek el a valóságtól. Csákányi József középnemesnek mondható, míg Niczky nála jóval tehetősebb nagybirtokos, Dessewffy pedig az arisztokrácia tagja.(22) Dolgozatunk elején volt szó róla, hogy a személyes felkelést is meghirdették. Az insurrectio szervezésére kiküldött bizottság összeírta a hadrafoghatókat, s úgy gondolták, hogy a maguk erejéből felülők" valamint a zsoldosok szállnak először hadba, míg a segítséget igénylőket a megye felszereli, gyakorlatoztatja, szükség esetén táborba indítja. A deputáció programjához(23) mellékelve megtalálható az összeíró tabella formája, aminek kitöltése után dőlt el, hogy hány insurgensre számíthat a megye. A kitöltést az érdekeltek megkérdezésével végezték a megye által kiküldöttek.

10 I i í lóháton gyalog Zsoldost ád öregsége, vagy más testbéli hibája miatt nem mehet és mást sem küldhet maga és lova tartására tehetsége nincs lova nincs pisztolya nincs kardja nincs nyerge nincs kengyelvasa nincs farmatringja nincs szügy élője nincs seknek i lyében i neme- szemé- de némely fogyatkozása miatt nem mehet, nevezetesen I K CT CD n < 0 Ol < & I fogyatkozásuk van, de ennyi vagy amennyi idővel magokat kikészítik rü c+ amabban inalhat 5 magával, s <-t- CO artásra szolgabírók által irattatnak, akiknek most ebben vagy az I amaga Neve [ Felül Fel kel ugyan maga személyében, Van-e tehetsége ^ i Megjegyzések: ahova a

11 Az összeírás elkészült, s a deputáció május 8-án már a végzett munkáról tett jelentésében(24) az eredményt adta közre. Résztabellák nem maradtak meg, de az összesítő is elégséges adattal szolgál. A deputáció négy kategóriába sorolta a táborba mehető személyeket, azaz:. akik személyesen, önként kívánnak felkelni, és a maguk kiállítására, tartására van tehetségük; 2. akik maguk helyett zsoldost állítanak, azokat kikészítik, és eltartásukról gondoskodnak; 3. akik vagy a kikészítéshez vagy a maguk tartásához nem rendelkeznek elég pénzzel; 4. akiknek nincs semmiképpen annyi tehetségük, hogy magukat kiállítsák és eltartásukat biztosítsák. A négy kategóriában és összesen katonáskodásra alkalmasok száma: Járások. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. összesen Kisvárdai Nádudvari Dadái Bátori összesen A táborba szállók számára a megye által elfogadott haditörvények, eskütétel szövege, a tábori élet napirendje és a katonai szervezet beosztottjai munkájának meghatározása(23) után a kiállított csapat fölött Rakamazon 797. július 7-én tartottak mustrát,(26) amely szerint a szabolcsi sereg összes létszáma 854 fő, ebből közinsurgens 73 fő, a többiek tisztek, altisztek és kisegítő személyzet. Ugyanekkor készült egy másik lista is, amelyre már hivatkoztunk, ez előkészületben levőkről, akik felszereléséhez a megye adott segítséget, ezeknek a száma 807 fő. összesítve tehát 797-ben az insurrectiora mozgósítottak száma 66 fő. Az insurgensek kilétét megállapítani elég nehéz, mert míg a tisztek, altisztek a megye ismert családjaiból kerültek ki, addig a közinsurgenseknek csak egy részét találjuk meg a nemesi subsidium irataiban. Ezt a tényt az magyarázza, hogy a legszegényebbek nem adóztak, de zsoldos állításához a megye javaslata szerint a legszegényebbek soraiból választottak, aki saját jogán is harcra kötelezett. A szegényebb sorsú nemeseket úgy utasították, hogy a 3. osztályba tartozók közül ketten, a 4. osztálybeliek pedig négyen állítsanak ki egy harcost.(27) Ez vonatkozott az özvegyekre is. A

12 felkelőkhöz csatlakoztak olyanok is, akiknek nemessége ebben az időben vitatott volt, s ettől remélték ügyük jobb elintézését, továbbá itt szálltak hadba a hajdú kerületben élő nemesek is.(28) A katonáskodásra összeírtak megoszlása jóllehet vagyoni helyzetükről maguk vallottak, s nem biztos, hogy hitelesen, mégis alkalmasak a kategóriák arra, hogy a hadrafoghatók anyagi differenciáltságát megvizsgáljuk. Az első két kategóriabelieket gazdasági viszonyaikat illetően egybe vehetjük. Hadrafogható nemesek Száma I II. kategóriába tartozók ,77 III. kategóriába tartozók -, ,20 IV. kategóriába tartozók 36 57, ,00 A katonáskodásra összeírtak kategóriánkénti megoszlásának arányaiból következik, hogy a feljebb részletezett beosztás szerint a hadrafoghatóknak több mint 50 százaléka nem élt olyan vagyoni helyzetben, hogy felülhessen, negyedénél több igényelt segítséget, s a nem egészen negyedrésznyi nemesség tudott önerőből a hívásnak eleget tenni. Mint a fentiekből kiderült már, ez az arány nem vetíthető az egész nemesi társadalomra, mégis alátámasztja azt a megállapításunkat, hogy megyénk nemesi társadalma a XVIII. század utolsó évtizedében igen differenciált, több mint háromnegyed része szegény vagy magát szerényen ellátóan élhetett, bár ezt csak úgy bizonyíthatnánk kielégítően, ha összevetnénk más rétegek: jobbágyok, kereskedők életmódjával. Viszonylag kevés a közép- és nagybirtokkal rendelkezők száma. A dolgozat nem kívánt mást, mint az adott források alapján tendenciákat, erővonalakat felkutatni, s ezzel vázolni ennek a kevésbé ismert osztálynak belső rétegződését. IV. Azt a kérdést tisztázzuk még, hogy mennyi lehetett a nemesség lélekszáma a vizsgált időszakban. Az 797-es forrásunk önmagában ehhez nem elég, annak ellenére sem, hogy az adót családokra vetették ki, mert két nagyon fontos problémába ütközünk. Nem minden nemes került bele az összeírásba (legszegényebbek nem), a másik gondunk, hogy mennyinek becsüljük a családok lélekszámát. Az első nehézségen más összeírásokkal való összevetés segíthetne, csakhogy a különböző szempontú összeíráso-

13 kat ritkán lehet egy, azonos szempont szerint összevetni, A történeti demográfiai irodalom a XVIIL század és XIX. század fordulóján lényeges változásokat fedezett fel a lélekszámra vonatkozóan, a változások kiindulópontjának is tekinthető időpontunkat tehát nem későbbi, hanem korábbi összeírásokkal kell összevetnünk. Elsőként az első népszámlálásra gondoltunk: részint a történeti irodalom a II. József kori összeírást teljesnek ismeri, másrészt Veres Miklós elemezve ezeket az adatokat, már megállapította Szabolcs megye nemességének akkori lehetséges számát.(29) Számításait a férfiak és nők arányszámaival végezte, s a nemesség számát 339 főre tette. Nem feladatunk ennek az összeírásnak pontosságát, hitelét vizsgálni, de véleményünk szerint egy évtizeddel később sokkal több lehetett a nemesség száma. Pápai Béla 6 ezrelékes természetes szaporodással számolt ebben a korban,^) ami tíz év«alatt ezret sem ért el, s ugyanő a családok nagyságát 787-ben és 805-ben északkeleten 4,99 és 5,06, Alföld északi peremén 5,43 és 5,22, míg a keleti Alföldön 5,6 és 4,89 közöttire tette. Szabolcsra egyik családnagyság sem alkalmazható, de ha a három tájegység átlagát el is fogadjuk, a nemesség lélekszáma akkor 797-ben megközelíti a 22 ezer főt. Nem tartjuk lehetetlennek, hogy II. József által elrendelt számláláskor a nemesség legszegényebb része nem került be a népösszeírásba. Ezt sajnos csak feltételezzük, abból kiindulva, hogy a levéltárban meglévő tiltakozás a császár rendelete ellen, s a kiadott utasítások(3) mutatják, hogy a megye jogtalannak tartotta a nemesség összeírását. Féltek a megadóztatástól, s a császár terve mindnyájuk előtt ismert volt. Az összeírást nem megyei emberek végezték, a helyi viszonyokat nem ismerték, lehetséges volt félrevezetésük. Bizonyításként jó lenne összevetni néhány (főleg curiális) helység összeírását közeli időben készült más összeírás adatával. Sajnos nem maradtak meg a népszámlálás tabellái, az összeírás pedig továbbra is hipotézisre elégséges csak. Ezt a zsákutcát kikerülendő, kerestünk más összeírást. 793-ban a megye készített egy catastrumot(32) az adómentességet élvezőkről, amiben lehet torzítás, bár a kiváltságosoknak nem volt érdeke, hogy eltagadják nemességüket, másrészt ezt szolgabírók végezték, akik jól ismerték a járásukba tartozókat. Ez az összeírás is adózó családokról készült. Szerencsénkre a nádudvari járás első szakaszában egy időben készítettek a családokról és a birtokos férfiakról is összeírást, ami kétségtelenné teszi, hogy az 793-as catastrum családi összeírás volt. Gondunk most már csak a családok lélekszámának nagysága lehet, hiszen sok tényezőt kellett figyelembe venni. A történeti statisztika a lé-

14 lekszámra vonatkozóan nem különítette el a nemesi családokat a jobbágyságtól, pedig a birtoklás és öröklés bonyolult volta miatt gyakran előfordult az osztatlan birtok, ami azt jelentette, hogy az összeírásba az örökösök mint nagycsalád kerültek be. Az ellenkezője is előfordulhatott természetesen, de csak általános megállapításokból indulhattunk ki. Faragó Tamás(33) szerint a szegényebb rétegeknél ritkább az összetett család, ez nehezen egyeztethető össze a pauperizálódással. Megemlíti, hogy a nem paraszti rétegek társadalomfejlődése, viselkedése, törekvése, a parasztságéval ellentétben szabadon differenciálódott. Már pedig a differenciálódás lehetősége szerinte inkább a nukleáris családnak kedvezett. A tájak között különbségek léteztek, ezért a mi vidékünkre nem ad támpontot a családok nagyságának megállapításához. Mi olyan szorzószámot választottunk, ami a valóságnál kisebb lehet ugyan, de a sokféle okból előforduló torzításokat csökkenthétté. Ilyenek lehettek: akik személy szerint nemesek voltak ugyan, de más-más jogcímen kerültek be az összeírásba, pl. papok, uradalmi tisztek stb., akiket most kihagytunk. Az 793-as összeírásban a több helyen élő birtokosokat több helyen is összeírták, míg az 797-es forrásunkban a több helyen is birtokos kintlakók külön is fel vannak tüntetve. Az 793-as catastrum a legszegényebbekre is kiterjedt, míg az 797-es nem. A szorzószám megválasztásánál maradtunk tehát egy viszonylag kicsi, kerek, a történeti irodalomban használt számnál, ami ugyan nem pontos, csak becsléshez elégséges, de pontosabb szám választását az eddig el nem végzett kutatások miatt nem tehettük. Az 793-as összeírásnak rovataiból csak azokat gyűjtöttük ki, amelyek a nemesség számára irányadóak lehetnek, s kimaradtak a nemesi birtokot vagy beneficiumot bérlő parasztok, a papok és tisztségviselők, kereskedők, kocsmárosok, salétromfőzők, tehát mindazok, akik az 797-es gyűjtésből is hiányoztak. Az összeírás falvanként írta össze a családokat, összesítve a vizsgált kategóriában a megoszlást és a feltételezett lélekszámot. * Családfők ^. Nemesek kategóriái, X 5 Lélekszám szama. Közönséges földesuraknak nevei 73 x Egy kúrián magok jussával bíró nemesek nevei 49 x Egy szabad telken magok jussával lakó nemesek nevei 54 x

15 Nemesek kategóriái Családfők, X 5 Lélekszám szama 4. Egy inseriptionalis telken lakó nemesek nevei 23 x Nemesi jószágot vagy haszonvételt arendáló nemesek nevei 99 x Készpénz dotalitiumot vevő özvegyek nevei 6 x Semmiféle fekvő nemesi jószágot nem bíró nemesek vagy taxalisták nevei 05 x Anyai vagy feleségi nemesi jószágot bíró parasztok nevei 24 x Összesen Az így vizsgálat alá vett összeírásban a közönséges földesuraknak nevei rubrikában feljegyzettek lehettek két telket bíróktól több ezer holdas nagybirtokosig, így ezt a számot nem tudjuk bontani, de az összes többi rovatba tartozók a szegényebb nemességet jelentették. Az összeírásban szereplők százalékos megoszlását elvégezve kiderült, hogy a legkisebb vagyonnal vagy azzal egyáltalán nem rendelkezők aránya: 6,5 százalék, azaz 2696 családfő, vagyis megközelítő pontossággal 380 fő. A fentiek igazolni látszanak tehát ebben is az 797-es forrásokból nyert megállapításokat, nevezetesen, hogy Szabolcs megye nemesi társadalma a XVIII. század utolsó évtizedében valamennyivel meghaladta a 20 ezer lelket, s több mint fele a szegény kisnemességhez tartozott. Jegyzetek:. Horváth Mihály: Magyarország történelme VIII. k. Bp Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár, továbbiakban: SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. acta politica sorozata. 4. SzSzmLt. IV. A. l./f Nemesi felkelések iratai SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N

16 7. SzSzmLt. IV. A. l./f kötet. 8. SzSzmLt. IV. A. l./f 325. kötet. 9. SzSzmLt. IV. A. l./f 323. kötet. 0. SzSzmLt. IV. A.. Prot fol és Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N jelentés 2. pontja. 2. A kamara is a communitáshoz került. A bérlők legtöbbször a decima regiat bérelték, de előfordult az árendator jelző más esetekben is. A zsidók külön vételét az indokolta, hogy nevük mellett nem az árendator, hanem a judens szó volt. Több esetben utalt a név arra, hogy az illető zsidó lehet, de ha nem jegyezték ezt külön, akkor nem vettük külön. A városok és falvak megjelenése birtokosként azért került külön, mert nem a megyén belüli communitások, hanem pl. Debrecen, hajdúvárosok, szatmári községek birtokait jelzik, amit a megye törvényszerűen megadóztatott. A papok adózására vonatkozóan a rendelet úgy szólt, hogy jövedelmük hatodrésze után kell adózniuk, de az összeg nagyságát és a papok kijelölését a püspök, illetve a superintendens végezte el. 3. Számításainkból kihagytuk az egyéb jogon adózókat, amit indokolt, hogy a kamara, Debrecen és a hajdúvárosok Szabolcsban fekvő birtokaik után 067 Rft fizettek, s így a jogi személyként fellépő települések torzíthatnák eredményünket. Becsléssel vizsgáltuk, hogy hogyan részesedtek az egyes kategóriákba tartozók az összes adó teljesítésében. Ehhez a kategóriák gyakorisági számát szoroztuk meg az adójuk átlagával, s így kaptunk a becsléshez megfelelő összeget, amely mutatja a megye adózóinak megterhelését. Az adózó családok kategóriánkénti adóösszege és a becsült adó mennyisége 797-ben..,,,,, Adózok szama x Adózok Adóátlag,...,,.,...,. osztalykozepsovel szama (osztálykozepso) '.. = adóösszege dénár 92,50 Rft Rft = 20 dénár 26 Rft 26 Rft 798 2,25 Rft 695 Rft 355 2,75 Rft 976,25 Rft 793 5,25 Rft 463,25 Rft

17 .. Adózok szama x Adózok Adóátlag ~,..., x osztalykozepsovel szama (osztalykozepso) = adóösszege 298 0,25 Rft 3054,50 Rft 06 8,25 Rft 934,50 Rft 3 33,75 Rft 442,25 Rft Rft 5925 Rft 35 72,50 Rft 6037,50 Rft Rft 620 Rft Rft 6960 Rft Rft 3200 Rft ,25 Rft Számításainkkal tehát nem egyszerűen átlagadót kerestünk, hanem olyan gyakorisággal súlyozott számtani átlagot, amelyik valósabb eredményt adhat. Az adó beesült összege itt más szempontból nem fontos. Befizetve Rft = 00 % Becsült adó Rft 77,84% Különbség 3033 Rft 22,6% 00,00% Különbség megoszlása: 8,04% városok -j- kamara 4,2% egyéb 22,6% (egyszerűsítéskor a krajcárokat elhagytuk) A számításokat igazolja a mérőszám, a súlyozott átlag eltérése az egyszerű számtani átlagtól. Amennyiben az összes beszedett adót és az összes adózót viszonyítjuk, úgy: főre jutó átlagadó = 2,4777 = 2,48 Rft, 474 ha csak a nemesi adózókat viszonyítjuk a becsült adóösszeggel, úgy főre jutó átlagadó = 0,5354 = 0,54 Rft. 4346

18 Ezekhez az értékekhez tartozó jövedelmek: 2,48 Rft adónak 324 Rft jövedelem felelt meg, 0,54 Rft adónak 295 Rft jövedelem felelt meg. A kettő között lévő 29 Rft ebben a kategóriában már nem módosító' érték, de az összeírás utasításából már idéztük, hogy 25 Rft évi jövedelmet el nem érőket kihagyták, ami azt bizonyítja, hogy számolnunk kellene az ilyen kis vagyonuakkal is, de mostani munkánk ilyen differenciálást nem tudott vállalni. 4. A százalékszámításnál 0, százalék csúszás következett be, amely a kerekítések következménye, de még így is pontosabbnak véljük, mintha csak egy tizedesig számoltunk volna. 5. SzSzmLt. IV. A. l./g Laskod, Ibrány, Ramocsaháza, Ibrony, Űjfehértó urbáriuma. 6. SzSzmLt. IV. A. l./f 325. k. és V. A. 02/d 84/7. sz. 7. SzSzmLt. IV. A. l./f 325. k. és IV. A.. Fasc. 3. N sz. 8. SzSzmLt. IV. A. l./f 325. k. és IV. A.. Fasc. 7. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N és SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N Szekfü Gyula, feltehetően R. Kiss Istvánnak: Az utolsó nemesi felkelés története című munkája alapján, a nemesség vagyoni állapotát a tisztségviselőkéhez hasonlítja. A középiskolai tanárnak vagy a középrendű állami tisztviselőnek volt Ft jövedelme, a megye vagyonos középnemességének Ft-ig. Eredményünket ez alapján megközelítő pontosságúnak véljük, annak ellenére, hogy a mi összegünk valamivel kevesebb, de nem tudjuk, hogy milyen források alapján számolták ki, esetleg az eltelt évek konjuktúrája nem jelentett-e általános javulást. Az általunk használt átlagjövedelem csak a föld jövedelmét jelenti, az egyéb beneficiumokat el kellett hagynunk, ami feltehetően minimálisra csökkenthetné a két összeg közötti különbséget. Hóman Szekfű: Magyar történet VII. 65. old. 23. SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N (jelentés. pontja.) 25. SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N A hajdúkerületben élő nemesek, akik tehát nem hajdú jogon tartoznak a kiváltságolt osztályhoz, szintén személy szerint tartoztak felkelni. Számuk nem jelentős. Az is megjegyzendő, hogy Szabolcs me-

19 gyével, és nem a hajdú kapitány vezetésével akartak felkelni, amihez a megye hozzájárult. SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N Veres Miklós: Szabolcs megye népességi viszonyai a XVIII. században. Történeti statisztikai évkönyv, Bp Pápai Béla: Magyarország népe a feudalizmus megerősödése és bomlása idejében. (7 867.) Magyarország történeti demokráfiája, szerk.: Kovacsics József, Bp és SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 35. N SzSzmLt. IV. A.. Fasc. 3. N Fügedi Erik: Beszámoló a XVIII XIX. századi háztartás- és családszerkezettel foglalkozó két tanulmány vitájáról. Faragó Tamás: Háztartásszerkezet és falusi társadalomfejlődés Magyarországon (tézisek). Agrártörténeti Szemle, szám

20 A Napóleon ellen fegyverrel készülő nemeseket bizottság írta össze.

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében A magánszemélyeknek az előző évet érintő személyi jövedelemadó bevallásukat ebben az évben 2005. május 20-ig kellett

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Adó Sziget szakmai kiadványa

Adó Sziget szakmai kiadványa Adó Sziget szakmai kiadványa MIRE KÉSZÜLJÜNK FEL EGY VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLAT SORÁN? Ahogy az elmúlt években is, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2009-hez kapcsolódó ellenőrzési irányelvei közé tartozik

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 3. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 9-58/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Kovács Károlyné

Részletesebben

A Gázár és távhő-támogatás megváltozása

A Gázár és távhő-támogatás megváltozása A Gázár és távhő-támogatás megváltozása Ki lesz jogosult januártól a gázár-, illetve a távhő támogatásra? Azok a gáz- illetve távhő-fogyasztók, akik gázt, illetve távhőt háztartási célra (pl. sütésre,

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely megnevezése és címe:... 2. A kérelemmel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1998. (X.9.) ör. sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévők nehézségeinek enyhítéséről és a lakhatás körülményeinek javításáról Kalocsa

Részletesebben

ADATLAP Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Neve:... Adóazonosító szám:... Lakcíme:... Munkahely

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben

A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben Dr. Kozma Gábor, PhD, egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 4010 Debrecen

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

Az Erőforrástérkép v2.5 újdonságai: Járási adatok & 1100 mutató Magyarországról és az EU-ról

Az Erőforrástérkép v2.5 újdonságai: Járási adatok & 1100 mutató Magyarországról és az EU-ról Az Erőforrástérkép v2.5 újdonságai: Járási adatok & 1100 mutató Magyarországról és az EU-ról Tóth István János, MTA KRTK KTI 2014. Március 27. (csütörtök) 10.00-12.00 Budapest,V. kerület, Nádor u. 7.,

Részletesebben

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette

Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Volt egyszer egy cenzus, ami a népességet és a jószágokat egyaránt számba vette Statisztikai Világnap ünnepi konferenciája Esztergom 2010. Október 14-15. Dr. Laczka Éva Miért választottam ezt a témát?

Részletesebben

A MAGÁNSZEMÉLYEK 2005. ÉVI JÖVEDELEMADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI

A MAGÁNSZEMÉLYEK 2005. ÉVI JÖVEDELEMADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A MAGÁNSZEMÉLYEK 2005. ÉVI JÖVEDELEMADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI 2005. évről benyújtott és feldolgozott, érdemi adatot tartalmazó személyi jövedelemadó bevallások száma megközelíti a 4 millió 319 ezret. Ez

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 8008-3/2005 Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Bizottsági állásfoglalás Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

A Hon, a Trón s a Szabadság védelmére.. - A nemzetőrség szervezése 1848-ban Tiszafüreden -

A Hon, a Trón s a Szabadság védelmére.. - A nemzetőrség szervezése 1848-ban Tiszafüreden - A Hon, a Trón s a Szabadság védelmére.. - A nemzetőrség szervezése 1848-ban Tiszafüreden - Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Szolnok, 2008. szeptember 23. 1 A Hon, a Trón, s

Részletesebben

Dr. Henczi Lajos. A komplex szakmai vizsgához kapcsolódó díjazási rendszer

Dr. Henczi Lajos. A komplex szakmai vizsgához kapcsolódó díjazási rendszer Dr. Henczi Lajos A komplex szakmai vizsgához kapcsolódó díjazási rendszer A modulvizsgáról a komplex szakmai vizsgáztatásra való áttérés magával hozta a vizsgáztatóknak járó díjrendszer módosulását is,

Részletesebben

AO 080/7 6/1 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó)1 fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

AO 080/7 6/1 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó)1 fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához AO 080/7 6/1 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó)1 fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve: b) adóazonosító szám / adószám: c)

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi lakásfelújítási támogatásáról Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

A Kettészakadt 2010-es adóévünk!!

A Kettészakadt 2010-es adóévünk!! A Kettészakadt 21-es adóévünk!! Minden évben egyre bonyolultabbá válik az életünk, az adótörvények évközi változásaival és ennek a gyakorlati alkalmazásával. Így az év vége felé, a megszokott adófeltöltési

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a.) neve: b.) adóazonosító szám:. c.) születési helye,

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ

ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ ADATLAP MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSRE ÉS MÉRSÉKLÉSRE IRÁNYULÓ KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ Adózó azonosító adatai: neve:. lakcíme:.... foglalkozása: munkahely megnevezése és címe:.

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás:

Lakásfenntartási támogatás: Ügyintéző: Márkusné Kapronczai Anita 7.számú iroda Helyettesítő ügyintéző: Farkas Ildikó 9. számú iroda Az eljárás indul: kérelemre Ügyintézési határidő: 30 nap Lakásfenntartási támogatás: 2011. szeptember

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d)

Részletesebben

A szociális lakásügynökségek egy új közösségi bérlakás-rendszerben országos szakpolitikai javaslat főbb elemei

A szociális lakásügynökségek egy új közösségi bérlakás-rendszerben országos szakpolitikai javaslat főbb elemei A szociális lakásügynökségek egy új közösségi bérlakás-rendszerben országos szakpolitikai javaslat főbb elemei Open Society Foundations támogatásával, a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ

101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ 101. számú függelék ADATLAP FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS IRÁNTI KÉRELEMHEZ 1. Kérelmező adatai: Kérelmező neve:... Adóazonosító jele:... Lakcíme:... Telefonszáma:.mobil száma*:.. E-mail címe*:... Értesítési címe

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

Az adóhatósághoz érkezett: 3600 Ózd, Városház tér 1. Az adóhatóság azonosító száma:

Az adóhatósághoz érkezett: 3600 Ózd, Városház tér 1. Az adóhatóság azonosító száma: Ózd Város Jegyzőjétől Az adóhatósághoz érkezett: 3600 Ózd, Városház tér 1. Az adóhatóság azonosító száma: Átvette: 350086000 Telefon: 48(574123) Azonosító: ADATLAP Magánszemély(egyéni vállalkozó) fizetési

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...mobil telefonszáma:

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ...

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ... GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Egyéni vállalkozó

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú)

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) 1/12/ LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, TOLLAL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!) 1) A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS CÍME: XV. kerület....... utca... sz.. emelet.. ajtó XV. kerület.......

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás

Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás Iceberg ajánlatok a BÉT-en Összefoglalás A Xetra kereskedési rendszer bevezetésével a Budapesti Értéktőzsdén is elérhetővé váltak az iceberg ajánlatok. Az új ajánlattípus bevezetésekor a Kereskedési Bizottságon

Részletesebben

K É R E L E M Lakásfenntartási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai

K É R E L E M Lakásfenntartási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai Ez a kérelem-nyomtatvány a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendelet vonatkozó

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Ezt írták Anno.. B.Kiss János. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Ezt írták Anno.. B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Tartalom: Első rész Adófizetés a Hírös városban Anno 1860 Kis útmutató a 33 féle adóról Illetékek Fogyasztási adók Egyéb díjak Nem

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ HIVATAL TÖLTI KI! Kérelem érkezésének időpontja:.év.hó.nap Kérelmet átvevő neve:. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve: b) adóazonosító szám: c) lakcíme:... d) telefonszáma:... mobil telefonszáma: e)

Részletesebben

Pályázati adatlap. a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 2015. évi pályázatához. 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:...

Pályázati adatlap. a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 2015. évi pályázatához. 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:... Pályázati adatlap a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2015. évi pályázatához 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:... 4. Születési hely.. 5. Születési idő:... 6. Állandó lakcím:...

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Személyi lap. a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 2013. évi pályázatához. 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:...

Személyi lap. a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 2013. évi pályázatához. 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:... Személyi lap a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2013. évi pályázatához 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:... 4. Születési hely, idő:... 5. Állandó lakcím:... 6. Budapesti

Részletesebben

Kamond (település bemutatása)

Kamond (település bemutatása) Kamond (település bemutatása) Kamond elhelyezkedése: Kamond község Magyarországon, Veszprém megye nyugati peremén, a Devecseri Járás területén, a 8-as számú Főút és a Marcal folyó mellett található. Területe:

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól, valamint a köztisztviselők munkaidejéről szóló 23/2003.(IX.22.)Kt. számú rendelet

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre települési / rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek megállapítani

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre települési / rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek megállapítani 1. melléklet a 4/2015. (II. 20. ) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre települési / rendkívüli települési támogatást szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

BAKONYALJA- KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET Előterjesztés Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2010. évi költségvetése Tisztelt Közgyűlés! Egyesületünk költségvetésének megtervezésekor

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

A társadalmi viszonyok A társadalom rétegződése és a társadalmi mobilitás a rendszerváltozás utáni Magyarországon

A társadalmi viszonyok A társadalom rétegződése és a társadalmi mobilitás a rendszerváltozás utáni Magyarországon A társadalmi viszonyok A társadalom rétegződése és a társadalmi mobilitás a rendszerváltozás utáni Magyarországon Fogalmak: társadalmi szerkezet, a társadalom rétegződését meghatározó tényezők a mai Magyarországon

Részletesebben

A Jászkiséri Sportegyesület pénzügyi gazdálkodásának bemutatása 2005 2009

A Jászkiséri Sportegyesület pénzügyi gazdálkodásának bemutatása 2005 2009 A Jászkiséri Sportegyesület pénzügyi gazdálkodásának bemutatása 2005 2009 A következő oldalakon az egyesületünk gazdálkodását kívánjuk tagságunknak bemutatni, főbb költségvetési mutatók alakulásán keresztül.

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP Cím: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE ADÓÜGYI OSZTÁLY 4001 Debrecen, Pf. 110. Kálvin tér 11. www.debrecen.hu Tel. : 52/517-700 Fax : 52/517-712 Ügyiratszám:

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő:

Módszertani leírás. A felvételben használt fogalmak az ILO ajánlásait követik. Ennek megfelelően tartalmuk a következő: Módszertani leírás Bevezetés A Központi Statisztikai Hivatal a magánháztartásokban élők gazdasági aktivitásának foglalkoztatottságának és munkanélküliségének vizsgálatára 1992-ben vezette be a magánháztartásokra

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(VIII.11.), a 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG II - 2015

SZOCIÁLIS JOG II - 2015 SZOCIÁLIS JOG II - 2015 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. ELŐADÓ: DR. VERES GÁBOR TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

Méltányossági kérelem Magánszemély (egyéni vállalkozó)

Méltányossági kérelem Magánszemély (egyéni vállalkozó) Méltányossági kérelem Magánszemély (egyéni vállalkozó) Mutató: Név: Szül: Adóazonosító jele: Adószáma: Anyja neve: Leánykori neve: Hely: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Domaszék Község

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

igen nem Külföldi adó (EUR-ban) Kamat (EUR-ban)

igen nem Külföldi adó (EUR-ban) Kamat (EUR-ban) MELLÉKLET 7 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁS KAMATBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMBŐL AZ ALÁBBI IDŐSZAKRA TÓL IG (kivéve a Szlovén Köztársaságban valamint más EU-tagállamokban alapított bankoknál és takarékszövetkezetnél

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben