A jogszabályi változások lehetséges hatásai a magyarországi gyermekszegénységre, valamint a gyermekes családok helyzetére. (2012. I-III.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jogszabályi változások lehetséges hatásai a magyarországi gyermekszegénységre, valamint a gyermekes családok helyzetére. (2012. I-III."

Átírás

1 A jogszabályi változások lehetséges hatásai a magyarországi gyermekszegénységre, valamint a gyermekes családok helyzetére (2012. I-III. negyedév) Készítette: Simonik Péter 1

2 Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa azon I. és III. negyedéve között a Magyar Közlönyben megjelent- jogszabályi változásokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve kihatnak a magyarországi gyermekes családok életére, valamint a hazai gyermekszegénységre. A törvények és rendeletek, valamint kormányhatározatok témánk szempontjából lényegesnek tartott rendelkezéseit tematikus rendben közöljük, a hivatkozott jogszabályokat a forrásjegyzékben külön nem, hanem csak a szövegben és a lábjegyzetekben jelöltük. A gyermekek és szüleik helyzetét befolyásoló jogszabályok listáját munkánk melléklete tartalmazza. TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS Az utóbbi három esztendő hivatalos statisztikái a gyermekek helyzetének stagnálását jelzik, ugyanakkor kimutatható, hogy az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben jelentős mértékben romlott az ott élő családok helyzete. A gyermekszegénység mértéke ezeken a területeken kétszerese az országos átlagnak. A három és többgyermekes, a roma és a foglalkoztatott nélküli háztartásokban a gyermekek 78-85%-a szegénységben él. 1 Ezek az adatok felhívják a figyelmet arra, hogy minden olyan kísérlet, amely a hátrányos helyzetű térségek felzárkózatását célozza meg, közvetlenül vagy közvetve, de kihat a térségben élő gyermekes családok helyzetére. Mindezeket figyelembe véve indokoltnak tűnik a településés területfejlesztésre irányuló kormányzati törekvések vizsgálata is. Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendelet a települések önfenntartó képességének javítására, valamint a helyi foglalkoztatás bővítésére és az értékteremtő közfoglalkoztatásra biztosít vissza nem térítendő támogatást. A jogalkotó az előbbi célok megvalósítása érdekében támogatja az önfenntartást segítő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítását és átalakítását, az önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök felújítását és beszerzését, valamint a közfoglalkoztatást megvalósító mezőgazdasági célú beszerzéseket (I. célterület). A helyi foglalkoztatás bővítésére beltéri és kültéri építőanyagok beszerzéséhez, valamint közfoglalkoztatás keretében nem megvalósítható szolgáltatások díjának fedezéséhez nyújt segítséget (II. célterület). 2 1 Bass-Darvas, 2012: /2012. (III. 1.) BM rendelet 1.. (1) (4) pont. 2

3 Ezen támogatásokat a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és/vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok vagy ezek társulásai igényelhetik a jogszabály mellékletében meghatározott maximális összeg erejéig ben három alkalommal született döntés a támogatás odaítéléséről összesen Ft értékben. A támogatást elnyerő 882 önkormányzat többsége elsősorban az I. célterülethez tartozó fejlesztésekhez kért és kapott segítséget ( Ft). Az érintett önkormányzatok az előbbiekhez képest szerényebb mértékű támogatást igényeltek és nyertek el a helyi foglalkoztatás bővítését célzó beszerzésekhez ( Ft). Mindezek alapján elmondható, hogy a felzárkóztatási támogatást elnyert településeken főként az önfenntartást segítő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítását és átalakítását végezték el. Ezen ingatlanok funkciójáról azonban részletes adatok hiányában több nem tudható. 4 Az előbbi források elnyerése némiképp hozzájárulhat a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásához és az ott élő nem foglalkoztatott népesség munkaerő-piaci integrációjához. A helyi infrastruktúra fejlesztését célzó EU támogatásokhoz nyújt pályázati önerő támogatást az önkormányzatok és társulásainak európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet. A jogszabály az önkormányzati feladatok ellátását segítő és biztosító egészségügyi alapellátási, fekvő- és járóbeteg-szakellátási célú intézményben, valamint bölcsődei, óvodai nevelési és általános iskolai feladatokat ellátó intézményekben megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez nyújtható be. 5 Az a rendelkezés, amely rögzíti, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére benyújtott pályázat esetén az állami támogatás összege nem haladhatja meg a pályázatban feltüntetett saját forrás 50%-át a bölcsődei, óvodai és általános iskolai fejlesztés esetén annak 40%-át, jól jelzi, hogy elsősorban az önerővel rendelkező települések nyújthatják be támogatás iránti igényüket. 6 Ez a kritérium viszont utal arra is, hogy a hátrányos helyzetű kistérségekben 3 5/2012. (III. 1.) BM rendelet 3.. (1) (3) pont. 4 Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendelet szerint benyújtott támogatásigénylések II/B ütemének eredménye (http://www.kormany.hu/hu/dok?page=2&source=1&type=206&year=2012#!documentbrowse) Letöltés: december /2012. (III. 1.) BM rendelet 2.. (2) c. és d. pontja 6 6/2012. (III. 1.) BM rendelet 3.. (1). 3

4 működő önkormányzatok ezen források elosztásából nagy valószínűséggel kimaradnak, ezáltal az ott élő gyermekes családok is elesnek a jobb minőségű szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi és oktatási intézmények használatától folyamán 13 alkalommal született döntés a magyarországi települések által benyújtott EU pályázatokhoz kapcsolódó pályázati önerő támogatások odaítéléséről. Az EU Önerő Alapból az év folyamán 453 település részesült összesen forintos támogatásban. A pályázók többsége a települések ivóvíz-hálózatának bővítéséhez, korszerűsítéséhez kért segítséget, de ezen források révén 52 óvoda, bölcsőde és általános iskola, 15 egészségügyi és szociális intézmény bővítése, akadálymentessé tétele, valamint energetikai korszerűsítése is megvalósulhatott. Több településen (10) indulhattak meg városrehabilitációs munkálatok, valamint 24 árvíz sújtotta település részesülhetett támogatásban. A pályázat révén elsősorban a kistelepülések egészséges ivóvízzel való ellátottsága javult, a források egy része viszont inkább a nagyobb lélekszámú települések infrastruktúrájának fejlesztését szolgálta. 7 Részben a helyi infrastruktúra fejlesztését, részben pedig a közfoglalkoztatottak számának növelését célozza meg az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet, amely vissza nem térítendő támogatást nyújt olyan építéssel járó beruházás megvalósításához, amelynél a kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A beruházás megvalósításának helyszínei a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések lehetnek, ahol a támogatás nagysága a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a lehet, a többi az előbbi kategóriába tartozó településeken pedig ennek 80%-át nem haladhatja meg. 8 A társulási formában működtetett kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztését és felújítását elősegítő támogatást a 10 ezer fő lélekszámot meghaladó településeken a bölcsődei nevelést, óvodai nevelést vagy szociális étkeztetést és családsegítést végző intézmények kaphatják, elsősorban az épület felújítására, fejlesztésére, fűtéskorszerűsítésre, nyílászárók cseréjére, a feladatokhoz szükséges eszközök beszerzésére. 9 7 EU Önerő Alap pályázat Letöltés: január /2012. (III. 1.) BM rendelet 1.. (5) 9 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 2.. (1) (2). 4

5 A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a 2000 főnél kisebb településeken egységes óvodai-bölcsődei intézményegységek fejlesztését, községi vagy nagyközségi óvodák fejlesztését, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek növekvő felvételi aránya vagy száma miatt keletkező férőhelyhiány megszüntetését célzó beruházások, ez utóbbi esetében főként azok, amelynek eredményeként biztosítható a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves kortól történő óvodáztatásának tárgyi és intézményi feltételei folyamán három alkalommal került sor a támogatás odaítélésére összesen Ft értékben. A pályázatot benyújtó 334 önkormányzat/társulás részben a társulásban fenntartott, kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények fejlesztésére, részben pedig az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére nyújtottak be pályázatokat. Az előbbi célok megvalósítására , az utóbbira pedig forintos támogatásban részesültek. A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésekre összeget osztottak ki a nyertes pályázók között. A rendelkezésre álló adatokból sajnos nem derül ki, hogy a pályázók pontosan milyen beruházások megvalósítására fordították az elnyert összeget. 11 A es tanévben az óvodai feladatellátási helyek száma 4355 volt, az óvodai csoportok átlagos létszáma pedig 23 fő. 12 Az óvodai férőhelyek bővítését célzó beruházások támogatása a gyermekszegénység elleni küzdelem egyik kiemelt területét jelenthetik. Több évtizedes tapasztalat, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek jelentékeny része vagy csak nagyon későn (5-6 éves korban), vagy pedig egyáltalán nem jár óvodába. (Havas, 2006.) Ez a tendencia az utóbbi néhány évben megváltozni látszik, mivel 2009-ben bevezetésre került az óvodáztatási támogatás, valamint kötelező lett az 5. életévüket betöltött gyermekek számára a napi 4 órás óvodába járás, 2014-től pedig az új köznevelési törvény előírja a 3 éves kortól kötelező óvodába járást. Ezen intézkedésektől többek között azt is várják, hogy a három óvodában eltöltött év alatt csökkenthetővé válnak mindazok, az elsősorban rossz családi körülményekre 10 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 3.. (2) c. pontja 11 Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet szerinti támogatás (http://www.kormany.hu/download/3/a2/c0000/d%c3%b6nt%c3%a9sek%20fejleszt%c3%a9si%20t%c3%a 1mogat%C3%A1sokr%C3%B3l%202012%20%2012%2018_ig.xls#!DocumentBrowse) Letöltés: december Gyermekvállalás után, 2010:2 5

6 visszavezethető problémák, amelyek a későbbiekben megnehezíthetik a gyermekek oktatási rendszeren belüli előrehaladását. Az óvodai és a bölcsődei ellátás igénybevételének mértéke azonban szorosan összefügg azzal, hogy az ország egyes térségei e tekintetben mennyire jól ellátottak. A bölcsődék elsősorban városokban létező intézmények, a vonatkozó jogszabály szerint a 10 ezer főnél nagyobb településeken kötelező a működtetésük, a kisebb településeken viszont inkább a családi napközi létesítését preferálják ban a férőhelyek harmada Budapesten volt, 57%-uk pedig a 10 ezer főnél népesebb településeken, amely jól jelzi a kistelepüléseken élő kisgyermekes anyák munkaerőpiaci reintegrálódásának esélytelenségét is. A bölcsődei, óvodai férőhelyek és egyáltalán a bölcsődék, óvodák hiánya leginkább az aprófalvakban, valamint az ország kevésbé fejlett térségeiben jelent ma problémát ben az ország 916 településéről hiányoztak ezen intézmények. A 916 település közül 447 a Dél- Dunántúlon és Észak-Magyarországon található, 841 pedig az 500 főnél kisebb lélekszámú települések közé tartozott. 13 A bölcsődék hiánya mellett a férőhelyek kihasználtsága is problémát jelent, mivel a kereslet növekedése miatt évről-évre nő az egy bölcsődei férőhelyre beíratott gyermekek száma (2009-ben 1,30 fő/férőhely). További gondot okoz a szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetősége is, mivel az ország észak-magyarországi régiójában élők kisebb eséllyel juthatnak bölcsődei férőhelyhez, mint a fővárosban élők. A kistérségek harmadában mindössze egy bölcsőde, ötödében viszont egy sem található. Annak ellenére, hogy az alternatívát jelentő családi napközik száma 2005 és 2009 között jelentős mértékben növekedett (78-ról 260-ra), a hazai meglehetősen szigorú jogi szabályozás miatt viszonylag kevesen vállalkoznak a gyermekek napközbeni ellátását végző egyéb intézmények alapítására. A férőhellyel kapcsolatos problémákat némiképpen orvosolja, hogy néhány óvodában megjelentek az első bölcsődés korúakat is befogadó csoportok. 14 Az utóbbi években változó tendenciák ellenére továbbra is jellemző, hogy a 0-2 év közötti magyar gyermekek mindössze 7%-a részesül csak valamilyen intézményi ellátásban, szemben az EU tagországaival, ahol ez az arány 28%-ra tehető. Ez a különbség részben a hazai pénzbeli támogatások folyósításának idejével, részben pedig a tagállamokban a női foglalkoztatottság 13 Drosztmérné et al., 2012:86 14 Reszkető et al., 2011:

7 magasabb arányának tudható be. 15 Az előbbiekben említett két jelenség természetesen egymástól nem független, hiszen a hazai anyasági ellátások szerkezete (ti. a pénzbeli ellátások túlsúlya) az egyik oka az alacsony női foglalkoztatottságnak. A 0-6 év közötti kisgyermekeket nevelő anyák foglalkoztatottsági rátája 35 százalékponttal alacsonyabb a nagyobb gyermekeket nevelő anyákénál. Ez a különbség Németországban 20, Dániában pedig 1,6 százalékpontnyi. A gyermekvállalás miatt otthon maradó nők nemcsak hogy nehezebben tudnak visszatérni a munka világába, de bérük is kevesebb lesz, mint a velük egykorú, de gyermeket nem nevelő nőké. 16 OKTATÁS, KÉPZÉS, KÉPESSÉGFEJLESZTÉS A hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek munkaerőpiaci esélyeinek növelésében fontos szerep hárul az oktatási rendszerre. Az alacsony iskolai végzettség léte azonban az érintett háztartások körében a szegénység újratermelődésének kockázatát is magában hordozza. A Gyere Gyerekesély Közhasznú Egyesület 2011-ben négy leghátrányosabb helyzetű kistérségben végzett vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező háztartásokban élő 0-16 éves gyermekek 55,9%-a két vagy több a UNICEF deprivációs mutatójában is szereplő szükséglet tekintetében hiányt szenved. 17 Mindez azt is jelzi, hogy a legifjabb generációk iskolai végzettségének emelésével enyhíteni lehet a szegénység kialakulásának és/vagy újratermelődésének kockázatát is. A lehetséges kitörési pontok között szerepel a középiskolai végzettség, hosszabb távon pedig a felsőfokú végzettség megszerzése. A hátrányos csoportok továbbtanulási esélyei azonban meglehetősen problematikusak, hiszen a középiskolába eljutó hátrányos helyzetű tanulók időközbeni lemorzsolódásának esélye meglehetősen magas. 18 A felsőoktatásba kerülő hátrányos helyzetű hallgatók aránya elenyésző, közöttük is a cigány hallgatók aránya egyes becslések 15 Gyermekvállalás után, 2010:2 16 Reszkető et al., 2011: Bass-Darvas, 2012: ben a szakképző iskolák osztályaiból lemorzsolódottak egyharmada roma volt. Az iskolákba belépő roma tanulók 36%-a 9. osztályból, 29 %-uk pedig a 10. osztályból morzsolódott le. Liskó, 2006:143 7

8 szerint még a 1,5%-ot sem éri el. 19 A felvételt nyert hátrányos helyzetű hallgatók egy része már az első vagy második évben félbeszakítja felsőfokú tanulmányait, részben anyagi problémák, részben pedig a képzés során őket ért sorozatos kudarcok miatt. 20 Mindezek következtében a magyar oktatási rendszert érintő jogszabályváltozások is kihatnak a gyermekes családok jövőbeni helyzetének alakulására. A év első három negyedévében megalkotott jogszabályok közül több is érintette a hazai felsőoktatás intézményrendszerét. A kormány 1007/2012. (I. 20). Korm. határozata a 2012-ben a felsőoktatásban felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló regulájával jelentős mértékben szűkítette a teljes támogatásban részesülő hallgatói létszámot: a tavalyi főről főre csökkentette, főt pedig a jövőben részleges támogatásban részesít. 22 Részben a teljes támogatásból kiszoruló hallgatók felsőoktatással kapcsolatos költségeinek kompenzálására került kidolgozásra a kormány 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről. A jogszabály a hitelfelvétellel kapcsolatos fontosabb kérdéseket foglalja össze, de rendelkezik azon méltányossági esetekről, amelyekről a hallgató emelt összegű hitel felvételére jogosult. Ezek az esetek a következők: ha a hallgató mindkét szülője álláskereső, vagy a hallgató árva, vagy félárva és élő szülője álláskereső. 23 Az előbbiekben említett rendelkezések valamennyi, a felsőoktatásban tanuló hallgatóra vonatkoznak, a hátrányos helyzetű hallgatókra gyakorolt hatásáról nem rendelkezünk pontosabb információval. Az azonban konkrét számadatok nélkül is vélelmezhető, hogy a hitelfelvétel ugyan elősegítheti a felsőoktatással kapcsolatos családi kiadások csökkentését, de annak visszafizetése a későbbiekben az érintetteknek gondot jelenthet. A felsőoktatás finanszírozásában érzékelhető szemléletváltásnak egyik kézzelfogható eleme a teljes és a részösztöndíjban részesülő hallgatók képzésére fordított állami támogatások megtérülésének vizsgálata. A magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgató szerződésről szóló 2/2012. (I. 20.) Korm. rend. rögzíti, hogy az oklevél megszerzését követő 20 éven belül az általa állami (rész)öszöndíjjal folytatott 19 Polónyi, Ligeti, 2001: Itt a vágás: Hoffmann előrukkolt a számokkal, /2012. (I. 20.) Korm. hat. 1. a-c. pont 23 1/2012. (I. 20.) Korm. rend (1) 8

9 tanulmányok ideje kétszeresének megfelelő időtartamban köteles magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál munkaviszonyt létesíteni, valamint a képzési és kimeneti követelményben rögzített képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a hallgató köteles a kapott ösztöndíj jogszabályban rögzített összegét visszafizetni. 24 A rendelet a hazai munkaviszony időtartamába beleszámítja a terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj folyósításának időtartamát, valamint azt az időszakot, amíg a volt hallgató az évi IV. törvényben meghatározott álláskereső és járadékra jogosult volt. 25 Mindazon volt hallgatók, akik hátrányos helyzetűek és a rendelkezésre álló idő alatt nem fejezik be tanulmányaikat, mentesülnek az előbbiekben említett visszafizetési kötelezettség terhe alól. 26 Tekintettel arra, hogy a hátrányos helyzet fogalmát ez a rendelet nem határozza meg, ezért meglehetősen bizonytalan, hogy ki is mentesül ezen kötelezettség alól. Ezt a hiányt pótolja a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényt módosító évi CXXIII. törvény, amelynek 9. -a megismétli a kormányrendeletben foglaltakat, 22. -a pedig a törvény szövegébe emeli a (halmozottan) hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező fogalmát. E szerint hátrányos helyzetűnek tekintendő az a 25. életévét be nem töltött hallgató vagy jelentkező, akit középfokú tanulmányai során a jegyző családi körülményei és szociális helyzete miatt védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy intézeti, vagy állami nevelt volt. Halmozottan hátrányos helyzetűnek tekinthető mindazon hallgató vagy jelentkező, akinek tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek. 27 A felsőoktatási intézmény feladatai közé tartozik a kiemelkedő képességű és hozzáállású, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók felkutatása, felismerése és szakmai, tudományos, művészeti és sporttevékenységének elősegítése /2012. (I. 20.) Korm. rend /2012. (I. 20.) Korm. rend /2012. (I. 20.) Korm. rend (2) évi CXXIII. tv (2) évi CXXIII. tv

10 A felsőfokú végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési esélye és foglalkoztatottsági mutatói a Munkaerő-felvétel adatai szerint I. félévében is magas volt, de ugyanebben az időszakban az általános iskolai végzettséggel rendelkezők helyzete is javulni látszott, igaz ez elsősorban a közfoglalkoztatási programoknak volt köszönhető. 29 A hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci (re)integrációját nagymértékben hátráltathatja, hogy többségük nem rendelkezik a munka világában hasznosítható ismeretekkel. Mindezek miatt a körükben kiemelkedő jelentősége van a különböző képzéseknek, amelyek segítségével növelhető elhelyezkedési esélyük. A képzések szervezésekor azonban számolni kell azzal, hogy egy részük alulmotivált, s az oktatási rendszerben őket korábban ért sérelmek felerősödhetnek, amelyek viszont növelhetik a lemorzsolódás kockázatát. Az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXI. törvény néhány új szakasz beemelésével módosította az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényt. A társadalmi felzárkózást szolgáló európai uniós társfinanszírozási projektek keretében a projektgazda vagy konzorciumi partner felzárkóztatást elősegítő, ún. megélhetési támogatást nyújthat a hátrányos helyzetűek számára szervezett legalább heti 20 órát meghaladó képzésben résztvevő személyek számára, akik a képzés ideje alatt keresetpótló juttatásban nem részesülnek, alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem állnak, egyéb kereső tevékenységet nem folytatnak, és a képzés időtartama alatt támogatott képzésben és munkaerő-piaci programban nem vesznek részt. A támogatás mértéke heti 40 órás képzés esetén megegyezik a felnőttképzési szerződés megkötési időpontjában irányadó közfoglalkoztatási bér összegével, az ennél rövidebb idejű képzés esetében pedig a képzés időtartamához viszonyított arányos részével. A képzés folyamán az előbbi összeg 80%-a kerül kifizetésre, a fennmaradó rész a képzés befejezését igazoló tanúsítvány megszerzésével egyidejűleg kerül kifizetésre. 30 A megélhetési támogatás bevezetése az európai uniós társfinanszírozású projektek keretében megvalósuló képzések résztvevői számára egyértelműen pozitív intézkedésnek tekinthető. Az iskolarendszeren belüli vagy azon kívüli, hátrányos helyzetűek által is látogatott 29 Foglalkoztatási helyzetkép I. félév NFSZ 3.o. (www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_eves_reszletes) Letöltés: dec évi XXI. tv

11 képzések szervezésekor gyakran merül fel az a kérdés, hogy milyen módon biztosítható a hátránnyal küzdő tanulók/hallgatók rendszeren belüli előrehaladása, lemorzsolódásuk megakadályozása, valamint a képzés befejezését jelentő bizonyítvány megszerzése. A középfokú iskolákba járó hátrányos helyzetű tanulók iskolai kudarcai egyrészt a képzésben résztvevők családi hátterére, másrészt magára az oktatási rendszerben rejlő hiányosságokra vezethetők vissza. Az előbbihez tartozónak tekinthetjük a családtagok alacsony iskolai végzettségét, a támogató környezet vagy éppen a tanuláshoz szükséges anyagi erőforrások hiányát. Az utóbbiak közé pedig a személyes törődés és a támogatás hiánya, valamint a pedagógusok előítéletessége sorolható. 31 A felsőoktatásba járó hallgatók esetében (is) kimutatható, hogy az alacsonyabb jövedelmű családokból érkező diákok számára a munkavállalás sokkal erősebb alternatívát jelent az oktatással szemben, azaz nem feltétlenül csak kulturális, hanem gyakran anyagi okok miatt hagyják abba tanulmányaikat. Ebben az esetben az oktatásban eltöltött idő nem más, mint egy olyan időszak az egyén életében, amely a munkajövedelem kiesését eredményezi, ráadásul jelentős idő és anyagi erőforrás felhasználással is együtt jár. Mindez viszont az alacsony jövedelmű családok számára megkérdőjelezheti a felsőoktatásban való részvétel hasznosságát is. 32 A hátrányos helyzetűek oktatásban való részvétele, mint láttuk a legtöbbször azzal áll kapcsolatban, hogy az érintettek és/vagy környezetük miként vélekedik a részvételből származó előnyökről és hátrányokról. A képzés ideje alatt kapott pénzbeli támogatás viszont némiképp növelheti a tanulók/hallgatók motivációját 33, hiszen a munkajövedelem alternatívájaként kapott összeg kettős haszonnal is járhat: egyrészt pótolni tudja a képzés miatt kieső munkajövedelmet, másrészt ezzel egyidejűleg a résztvevők olyan képesítés birtokába is kerülhetnek, amelyek elősegíthetik munkaerőpiaci (re)integrációjukat. Miután a megélhetési támogatás összege megegyezik a közfoglalkoztatási bér nagyságával vagy annak arányosan csökkentett részével, ezért ennek mértéke a képzésen résztvevő hátrányos helyzetű tanulók számára is elfogadható lehet első három 31 Liskó, 2006: Majer, 2003: Stefán, 2005:4 11

12 negyedévében a különböző uniós projektekben megélhetési támogatásban részesülők és képzésekben résztvevők számáról pontos adatok nem állnak rendelkezésre. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében létrejött Biztos Kezdet Gyerekházak a hátrányos helyzetű gyermekek számára szolgáltatásként különböző képesség-kibontakoztató foglalkozásokat, állapotfelmérést, étkeztetést biztosítanak, szüleiknek pedig személyiség- és kompetenciafejlesztést, valamint preventív programokat kínálnak. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. tv. 5. melléklet 11. pont e.) alpontja szerint a kormány erre az esztendőre 293 millió forintot szán az előbbiekben említett feladatok ellátására és előírta, hogy március 15-ig meg kell alkotni a támogatások igényléséről, elbírálásáról, folyósításáról szóló rendeletet. A rendeletben foglaltak alapján olyan települési önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások részesülhetnek állami támogatásban, amelyek vállalják a gyerekházak további működtetését. 34 A támogatást igénylők többlettámogatást kaphatnak abban az esetben, ha a helyi szükségletekhez igazodó további tevékenységek végzését is felvállalják. Miután a rendelet megalkotására csak 2012 augusztusában került sor, emiatt az esztendő első felében a gyerekházak működtetéséhez szükséges erőforrások vélhetően nem minden gyerekház esetében álltak rendelkezésre. Konkrét adatok hiányában nem tudható, hogy pontosan hány intézménynek kellett szembenéznie az ebből adódó problémákkal, de az intézkedés elmaradásából eredő gondokra nem született megnyugtató kormányzati megoldás. 35 Mindez viszont azt is előrevetíti, hogy a gyerekházak pályázati úton történő működési forrásokhoz juttatása nem biztos, hogy a legmegfelelőbb megoldást jelenti, különösen, ha figyelembe vesszük a kései pályázati kiírásból eredő problémákat (pl. a tervezhetőség hiánya, a forráshiány) is. A fentiekben már említett támogatási összeghez képest 2012 végéig a tervezett 293 millió helyett, 183 millió forintnyi támogatás került kifizetésre. A pályázó 41 szervezet közül negyven pályázatát tartották támogatásra érdemesnek, köztük 12 civil és egyházi fenntartású 34 13/2012. (VIII. 13.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere 13/2012. (VIII. 13.) EMMI rendelete a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól. 12

13 intézmény jutott a gyerekházak működtetéséhez szükséges forrásokhoz. Ezen pályázat révén 589 szülőnek és gyermeknek tudtak segítséget nyújtani. 36 Tekintettel arra, hogy a Biztos Kezdet Gyerekházak elsősorban a mélyszegénységben élő, többségében roma származású, 0-5 év közötti gyermekek és szüleik számára nyújtanak szolgáltatásokat, ezért a kormányzati támogatás is elsősorban a szegényebb családokat célozza meg, de hatást gyakorolhat a kistelepüléseken élő nem szegény családokra is re több mint négyezer 5 éven aluli gyermek fordult meg a gyerekházakban ben 48 Biztos Kezdet Gyerekház működött az országban és az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően országosan 56 új gyerekház indítását tervezik. 38 A MUNKA VILÁGÁT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK A munka világát érintő jogszabályok közül az egyik legfontosabb a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény, amely számos új, a gyermekes családok tagjainak (elsősorban az anyák) munkaerőpiaci helyzetét befolyásoló új rendelkezéssel bővült. A 2012-ben hatályba lépett törvény megváltoztatta a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit, az új jogszabály értelmében a feleknek már csak az alapbérben és a munkakörben kell megállapodniuk, a munkavégzés helye kikerült ezek közül. A munkavállaló munkahelye az a hely, ahol munkáját szokás szerint végzi. 39 Mindez azt is jelenti, hogy a munkáltató egyoldalúan határozhatja meg több, vagy változó munkahely esetén a munkavégzés helyszínét. A gyermeket váró anyák számára egyértelműen kedvező az a szabály, hogy a munkavállaló gyermeke egyéves koráig egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha eredeti munkakörében nem foglalkoztatható, és ezt orvosi véleménnyel millió forintos támogatást kaptak a Biztos Kezdet Gyerekházak (http://mno.hu/belfold/180-millioforintos-tamogatast-kaptak-biztos-kezdet-gyerekhazak ) Letöltés: december 15. A hivatalos kormányzati közleményben 180 helyett 183 millió forint szerepel. 37 Drosztmérné et. al., 2012: milliós kormányzati támogatás a Biztos Kezdet Gyerekházaknak (http://www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok-miniszteriuma/tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/183-millios-kormanyzatitamogatas-a-biztos-kezdet-gyerekhazaknak) Letöltés: december évi I. tv (1) és (3) bekezdés 13

14 alátámasztja. Amennyiben egészségi állapota foglalkoztatását nem teszi lehetővé, úgy felmenthető a munkavégzés alól. A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a szerződésben rögzített alapbérénél kisebb nem lehet. 40 Ezen változások meghosszabbíthatják a gyermeket vállaló anyák munkaerőpiaci részvételének időtartamát, ezzel is biztosítva korábbi munkajövedelmük változatlanságát. A munkavállalói és az anyaszerep összeegyeztethetőségét teszi lehetővé az a rendelkezés, amely értelmében a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek 3 éves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre (4 vagy 6 órára) módosítani. 41 A részmunkaidős foglalkoztatás lehetővé teszi, hogy a munka világától huzamosabb ideig távollévő anyák korábbi munkahelyükkel ismételten felvegyék a kapcsolatot, jövedelmük növekedjen, munkaerőpiaci reintegrálódásuk fokozatos és akadálymentes legyen, munkahely-megtartási képességük javuljon, szakmai ismeteteik frissüljenek. Ez a rendelkezés kétségtelenül kihat a munkavállaló helyzetére, az azonban kérdéses, hogy a hazai vállalatok és intézmények mennyire vannak felkészülve a részmunkaidőben foglalkoztatottak fogadására, és mennyiben képesek részmunkaidős munkaköröket létesíteni. Magyarországon 2007-ben a férfiak 2,7 %-a, a nőknek pedig 5,7 %-a dolgozott részmunkaidőben, szemben az EU27 tagállamának 7,8 ill., 31,4 %-os átlagával. 42 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat I. félévi foglalkoztatási helyzetképe szerint 2011-hez képest 2012-ben 2,1 %-kal nőtt a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya. 43 Ez a látszólag kedvezőnek tűnő adat azonban nem feltétlenül pozitív változást jelez. A kérdéskörrel foglalkozó hazai kutatások rávilágítanak arra, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás sokszor mást jelent Magyarországon, mint a tőlünk nyugatabbra fekvő országokban, ahol ezen foglalkoztatási formának évtizedes hagyományai vannak. Mindezek mellett azonban az is látszik, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás jelentős funkcionális változáson is keresztül ment az utóbbi években. A magyar és a nemzetközi gyakorlatban egyre gyakoribb technika, hogy a szezonális foglalkoztatásban résztvevő munkavállalókat (pl. turizmus, vendéglátás, kiskereskedelem) már kevésbé teljes munkaidőben, inkább részmunkaidőben foglalkoztatják. A évi I. tv (1) (2) bekezdés évi I. tv (3) bekezdés 42 Seres, 2010:54 43 Foglalkoztatási helyzetkép I. félév NFSZ 3.o. (www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_eves_reszletes) Letöltés: dec

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai

A gyerekek. Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos. Bevezetés. A tanulmány fókuszai Szemenyei Mariann Végh Zoltán Ákos A gyerekek Bevezetés A következõ tanulmány a kötetben szereplõ más fejezetekben található írásoktól némiképp eltérõ. Jelen írás egy szöveggyûjtés, amely összegzi a gyermek,

Részletesebben

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Szakszervezeti kiskönyvtár XXIX. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KÉSZÍTTTE: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. DECEMBER Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYE A KÖZÖSSÉG POLITIKÁI KÖZÖTT... 3 1.2. AZ

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Szociális védõháló a régiókban

Szociális védõháló a régiókban Szociális védõháló a régiókban Központi Statisztikai Hivatal Szociális védõháló a régiókban Miskolc 2008. augusztus Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-184-1

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Jelentés a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2012. évi bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nyárád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyárád Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009

Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 Peking+15 Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009 I. rész: Eredmények és buktatók áttekintése a nemek közti egyenlőség és a nők

Részletesebben

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 Melléklet a./2009. (.) Korm. határozathoz a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 I. Bevezetés A Magyar Köztársaság Kormányának programja a sikeres,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2012 2017 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápadereske Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Demográfiai jellemzők... 5 A község infastruktúrája... 8 Gazdasága... 8 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS

1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS 1. számú melléklet NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) HELYZETELEMZÉS 1. A SZEGÉNYSÉGRŐL... 3 Jövedelmi szegénység... 4 Gyermekes háztartások,

Részletesebben