/~t9. ~ cedo (.c~ I} / I 'ÍJ F? ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - ole.h - 'e f~ ...?~...:~ '.-... Dr. Kovács Ferenc polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/~t9. ~ cedo (.c~ I} / I 'ÍJ F? ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - ole.h - 'e f~ ...?~...:~ '.-... Dr. Kovács Ferenc polgármester"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) Fax: (42) Ügyiratszáma: /2012/XI. Ügyintéző: Lengyelné Petris Erika ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat ának éves belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról /~t9. ~...?~...:~ ' Dr. Kovács Ferenc polgármester I} / I 'ÍJ F? ole.h - 'e f~...~... ri. C'11:~'-_. Lengyelné Petris Erika osztályvezető Véleményező bizottság: - Pénzügyi Bizottság törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: / cedo (.c~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző t-\(; ~ >...~~~..~:~.... Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője ~.

2 Tisztelt Közgyűlés! VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 251/2010.(XI.25.) számú határozatával jóváhagyott és a 177/2011.(IX.22.) számú határozatával módosított évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról elkészült az Éves (összefoglaló) ellenőrzési jelentés. A belső ellenőrzés általános stratégiai célja volt, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez. Részletesen felmértük és elemeztük a számításba vehető ellenőrzési kapacitást. A fenntartói törvényességi, szakmai ellenőrzéseknél az előző évi gyakorlatot követve az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály köztisztviselőit, szakmai referenseit, az informatikai vizsgálatoknál a Jegyzői Kabinet informatikusát vontuk be szakértőként. Témavizsgálatok keretében olyan szabályszerűségi, pénzügyi, illetve teljesítmény ellenőrzéseket végeztünk, melyek ellenőrzési fókusza a gazdálkodás hatékonysága, eredményessége és gazdaságossága, normatíva igénylések megalapozottsága volt. Rendszer-, informatikai ellenőrzés keretében a költségvetés tervezés megalapozottságának, végrehajtásának értékelését, a beszámoló valódiságának vizsgálatát, a gazdálkodás szabályozottságát, eredményességét, a kontrollkörnyezet működését, kialakítását, az informatikai feladatok ellátásának támogatottságát és adatvédelmének működését vizsgáltuk. Fenntartói törvényességi, tanügy-igazgatási vizsgálatoknál a működés és az alapító okiratban foglaltak összhangját, az intézményvezetés és kapcsolattartás feladatait, a tanulók ügyeinek intézését, a tanügyi, szakmai dokumentumok és szabályok meglétét, a személyi munka, munkáltatói jogkör szabályozott gyakorlását ellenőriztük. Utóvizsgálat keretében az előző évben kiemelt fontosságú megállapításokra tett javaslataink végrehajtását ellenőriztük évben a belső ellenőrök objektíven szerepeltettek minden olyan lényeges tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosította a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét. A vizsgálatvezető az ellenőrzési jelentés vezetői összefoglalójában az ellenőrzés eredményét és a feltárt hiányosságokat foglalta úgy össze, hogy az megfelelő információt nyújtson az ellenőrzött szerv, vagy szervezeti egység vezetőjének. A javaslatokat a megállapításokkal, következtetésekkel összhangban fogalmazta meg. Az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői az ellenőrzési jelentés tervezetében foglaltakat elfogadták, minimális észrevétellel éltek. 2

3 Az észrevételek 2 %-a került átvezetésre a jelentés tervezetében, mivel 98% a feltárt hiányosságok magyarázatát jelentette (nem a megállapitást kifogásolta). A lezárt ellenőrzési jelentést követően minden esetben elkészítették az intézkedési tervet. (a javaslatok O,lro-ára nem készült intézkedés) A évben végzett ellenőrzések megállapításai azt igazolták, hogy a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása, a mindennapos feladatellátásba még mindig nem épült be az elvárható szinten. A gazdálkodást érintő szabályzatok még mindig nem feleltek meg az előírásoknak. A kockázatok felmérése, értékelése és a szabálytalanságok kezelése a gyakorlatban még mindig nem megfelelően működik. A évi ellenőrzéseket következetesség, gyakorlatiasság jellemezte. Az Ellenőrzési Osztály 35 ellenőrzés során 232 javaslatot fogalmazott meg, melynek 33%-a kiemelt, 52 %-a átlag0s, 2%-a csekély fontosságú, és 13%-a célszefűségijavaslat volt. A belső ellenőrök törekedtek arra, hogy kialakítsák a.belső ellenőrzési fókuszt, meghatározzák a kockázati tényezőket (melyek alapul szolgáltak a következő évi ellenőrzési terv összeállításához, kockázatelemzéséhez). A 20 ll-es év ellenőrzési tapasztalatai alapján az alábbi kockázati tényezők kerültek meghatározásra: Mérleg valódiság biztosítása Kiadások elszámoltatásának szabályozása Munkaügyi szabályok betartása Intézményi szabályozottság FEUVE A évi ellenőrzési terv néhány esetben visszanyúl az előző évben ellenőrzött témához. Az ellenőrzés egy spirális pályán mozog, időnként visszatér a vizsgálat egy területhez, egy másik szemszögből, vagy részletesebb, mélyebb szempont szerint elemezve azt. Ez a módszer segít megértetni, tudatosítani a problémákat, és több oldalról rávilágít a megoldandó feladato kra. Az ellenőrzések kiemeit szempontjai, területei: szabályozottság, vagyonvédelem, eredményes és hatékony gazdálkodás. Ezek figyelembe vételével lettek meghatározva a kockázati tényezők ellenőrzései. és az éves terv A belső ellenőrzés egy független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységet valósított meg. Az ellenőrzött szervezet működését fejlesztette, és eredményességét növelte rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékelte. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a évről szóló éves (összefoglaló) ellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjen. f'''7) :?,~,.dv"~1flw l b)i~- Lengyelné Petris Erika belső ellenőrzési vezető 3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. A BESZÁMOLÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA, CÉLJA II. A ÉVI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS TARTALMI ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE A) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Aa) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága Ab) Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők Ac) Az ellenőrzés fontosabb megállapításai, következtetései, javaslatai Ad) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Ae) A belső kontroll rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok B) A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása Ba) Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás (nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve az ellenőrzött szerv, szervezeti egység által megküldött beszámolót) Bb) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Mellékletek 1. Ellenőrzési Osztály tevékenysége (terv-tény) 2. Ellenőrzések típusonként 3. Belső ellenőrzések teljesülése év 4. Külső szervek által lefolytatott intézményi ellenőrzések 5. Külső szervek által végzett ellenőrzések a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél 4

5 I. A BESZÁMOLÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA, CÉLJA A évről szóló Éves (összefoglaló) ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) kormányrendelet (továbbiakban Ber.) és a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett Útmutató (melynek hivatkozási alapja: a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) kormányrendelet) alapján készült. Jogszabályi változás január 01-től érvénybe lépő költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet. A belső ellenőrzések végrehajtása során érvényesültek a tervben megfogalmazott szakmai és nemzetközi standardok, vezetői elvárások. Az ellenőrzések végrehajtásáról készített éves ellenőrzési jelentés célja: - Átfogó képet adjon az Ellenőrzési Osztály által végzett belső ellenőrzés folyamatáról. - Beszámoljon az éves ellenőrzési terv teljesítéséről, fontosabb megállapításokról, javaslatokról. II. A ÉVI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS TARTALMI ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE A) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Aa) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága Az Ellenőrzési Osztály a város gazdasági programjával, valamint a belső ellenőrzés stratégiai tervével összhangban lévő, kockázatelemzéssel alátámasztott évi Belső ellenőrzési tervét, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 251/2010.(XI.25.) számú határozatával hagyott jóvá, teljesítette. A belső ellenőrzési stratégiánk szerinti főbb célkitűzések: - a működési rendszer megbízhatóságának növelése, - a gazdálkodás hatékonyságának javítása, - intézmények működési kiadásainak racionalizálása, - vagyonvédelem, - ellenőrzési rendszer hatékonyabbá tétele. 5

6 Az ellenőrzések tervezésénél fontos szempont volt, hogy kizárólag olyan vizsgálatokra kerüljön sor, melyek lefolytatása indokolt, aktuális és mindenképp a szabályszerű feladatellátást, működést segíti. Az intézményi átszervezések, az Ellenőrzési Osztály szervezetének változása indokolta az éves terv módosítását, melyre szeptember 22-én került sor. A tervezett vizsgálatok számát tekintve az Ellenőrzési Osztály az éves munkatervét 92 %-ban teljesítette. 38 ellenőrzésből 35 ellenőrzés zárult le évben (29 tervezett és 9 soron kívüli). 3 ellenőrzés áthúzódott évre, melynek oka az alábbi 3 soron kívüli ellenőrzés teljesítése. - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gazdálkodásának és az erőforrás felhasználás szabályszerűségének vizsgálata. - Óvodai normatívák teljes körű felülvizsgálata 2009/2010. és 2010/2011. tanév vonatkozásában. - Nyíregyházi Cantemus Kórus intézményi gazdálkodás és foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata. Ezek a soron kívüli ellenőrzések indokoltak voltak, mivel két intézmény szervezeti átalakítás előtt állt, így azok szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése elengedhetetlen volt. Prioritást élvezett a két utóvizsgálattal szemben. Áthúzódó ellenőrzések: - Közterület Felügyelet informatikai ellenőrzése (a Felügyelet költözése miatt a helyszíni ellenőrzést nem lehetett elvégezni, a vezető kérésére a vizsgálatot felfüggesztettük és március 01-től folytattuk). - Nyírsuli Nonprofit Kft utóvizsgálata megkezdődött, de a helyszíni ellenőrzés januárban fejeződött be (az áthúzódás oka: óvodák soron kívüli normatív ellenőrzése). - Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft utóvizsgálata decemberben megkezdődött, de a helyszíni ellenőrzés itt is januárban zárult, szintén a soron kívüli óvodai normatíva felülvizsgálata miatt). Az áthúzódó ellenőrzések a belső ellenőrzés célkitűzéseit nem befolyásolták. A belső ellenőrzés stratégiai tervében megfogalmazottak realizálódtak. Az ellenőrzési terv megalapozottságát igazolja, hogy a tervezett ellenőrzések teljesültek a hivatkozott három vizsgálat kivételével. (részletesen a mellékletekben) MEGNEVEZÉS ELLENŐRZÉSEK ELLENŐRZÖTTEK (száma) (intézmény, szerv.) Önk. Intézményeiben Polgármesteri hivatalban 5 7 PH. Céltámogatások 1 10 Gazdasági társaságok (önk.tulajd.) 4 4 Összesen

7 Ab) Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők Ellenőrzési Osztály létszám helyzete: től engedélyezett létszám: 7 fő betöltetlen állás től 7 fő től 6 fő 1 betöltetlen állás összetétel: 1 fő belső ellenőrzési vezető (osztályvezető) 6 fő belső ellenőr Az osztály ügykezelővel nem rendelkezik, így a belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrök a saját ügyiratukat önállóan kezelik, és minden egyéb adminisztratív feladatot is ellátnak. (ez csökkenti az ellenőrzésre fordítható időt) A fenntartói törvényességi, szakmai ellenőrzések esetében az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály munkatársai, illetve az informatikai ellenőrzéseknél a Jegyzői Kabinet informatikusa, mint külső munkatársak vettek részt a vizsgálatokban. Az éves ellenőrzési tervet a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás alapján határoztuk meg. Az év közben bekövetkezett személyi változást is figyelembe vettük a szeptemberi ellenőrzési terv módosításakor. Az ellenőri kapacitás a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzések elvégzésére elegendő volt évben nem került sor olyan vizsgálatra, amely (a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységein kívül) külső szakértő igénybevételét tette volna szükségessé. Az ellenőrzéssel foglalkozó munkatársak képzettsége és gyakorlata megfelel a 193/2003.(XI.26.) Kormányrendelet 11. -ban rögzített követelményeknek. Az ellenőrzések gyakorlatiasabb, színvonalasabb megvalósítását segítené, amennyiben legalább két belső ellenőr a mérlegképes könyvelők államháztartási szakirányú képzettséget meg tudná szerezni (két főnek van államháztartási könyvviteli ismerete), illetve indokolt lenne egy fő közbeszerzési referensképzésre történő beiskolázása. Továbbképzések: A belső ellenőrök részt vettek a regisztrált mérlegképes könyvelők részére szervezett kötelező továbbképzésen. (7 fő) 3 fő belső ellenőr a belső ellenőrzést végzők két évenkénti kötelező továbbképzésén vett részt, és a regisztráció megtartásához szükséges vizsgát eredményesen letették. Sajnálatos módon más szakmai konferencián, továbbképzésen a költségtakarékosság miatt nem tudtak részt venni a belső ellenőrök. Önképzés keretében szükségszerűen továbbfejlesztették tudásukat az eredményesebb feladatellátás érdekében. 7

8 Tárgyi feltételek: Íróasztalok, székek, iratszekrények, számítógépek, irodaszerek, iratgyűjtők, 1 db hálózati fénymásoló/nyomtató. A belső ellenőrök számára a helyszíni vizsgálatok azonnali feldolgozásához egy-egy notebook áll rendelkezésre. 7 db-ból 3 nem alkalmas a feldolgozásra, mivel 1 db nem rendelkezik, 2 db nem kompatibilis szoftverrel van ellátva. A helyszíni ellenőrzésekre a belső ellenőrök saját gépkocsival jártak ki, üzemanyag térítést évben nem kaptak. Az Ellátási Osztály által felkínált lehetőség, mely szerint a hivatali gépkocsi adott napokon, adott időpontban elviszi és visszahozza a belső ellenőrt, nem mindig alkalmazható. A belső ellenőrnek alkalmazkodni kell az ellenőrzött szervezet munkarendjéhez, illetve az ellenőrzésben részt vevőhöz, így legtöbbször nem tudtuk igénybe venni a hivatali gépjárművet (amely időrendje kötött és nem rugalmas). Információs lehetőségek: A költségtakarékosság miatt az osztálynak nem volt sem szakkönyv, sem szakmai folyóirat beszerzési lehetősége. Az internet hozzáférés biztosított lehetőséget szakmai anyagok, állásfoglalások megismeréséhez. Nehezítette munkánkat, hogy a CD jogtár megszűntetésével hónapokon keresztül nem volt lehetőségünk visszamenőlegesen jogszabályokban keresni, hivatkozási anyagot gyűjteni (ez elengedhetetlen a felelősségteljes munkavégzéshez). Általános tapasztalat, hogy az ellenőrzött szervezetek szakmai információs anyaggal sokkal jobban el vannak látva. Osztályértekezleteken az osztályvezető ismertette a belső ellenőrök aktuális feladatait, jogszabályváltozások értelmezésre kerültek. Erősödött a közös munka jelentősége, az osztályon belüli tapasztalatcsere, egymás segítése, szakmai viták és építő jellegű kritika megfogalmazása. Az Ellenőrzési Osztály funkcionális függetlensége feladat és szervezeti felállás vonatkozásában egyaránt biztosított volt. Az Ellenőrzési Osztály a főjegyző irányítása alatt végzi tevékenységét. A belső ellenőrök feladatellátásuk során befolyástól mentesen, önállóan jártak el. A belső ellenőrzési terv végrehajtását a személyi változáson kívül más tényező nem befolyásolta. Az ellenőrzött intézmények, szervezetek, szervezeti egységek a költségvetési szervek belső ellenőrzéséréről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 17. -ban előírtak szerint biztosították a megfelelő munkakörülményeket, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges dokumentációkat, információkat. Az ellenőrzésekről a hivatkozott jogszabály által előírt adattartalmú nyilvántartást vezették. 8

9 Ac) Az ellenőrzés fontosabb megállapításai, következtetései, javaslatai Intézményi ellenőrzések: Gazdálkodással, kontrolltevékenységekkel kapcsolatos kiemelt megállapítások, következtetések, javaslatok Megállapítások Következtetések Javaslatok A személyi anyagot nem a Kjt. Jogszerűtlen foglalkoztatás, nem Azonnali intézkedés a hiányzó előírásainak megfelelően kezelik megfelelő fizetési osztályba, illetve foglalkoztatási dokumentumok Erkölcsi bizonyítvány hiányzik, fokozatba sorolás, helytelen pótlására, besorolások felülkorábbi jogviszonyt igazoló jubileumi jutalom megállapítás. vizsgálatára. dokumentum sok esetben nincs. Mérleg-alátámasztó leltárak nem A számviteli alapelvek nem Főkönyv-analitika egyeztetése. a valós, analitikával alátámasztott érvényesülnek. A leltárak teljes körűen, egyezadatot tartalmazzák. A költségvetési beszámoló tethető formában készüljenek, A leltározás, selejtezés több valódisága nem biztosított. biztosítsák a mérleg adatainak esetben nem biztosítja a köztulaj- alátámasztását. don védelmét. Selejtezések szabályozása és Főkönyv és analitika egyeztetése gyakorlati megvalósítása a közsok esetben formális, nem tulajdon védelmével történjen. dokumentált. Szabályzatok aktualizálása nem A megfelelő szabályozás hiánya Aktualizálják, módosítsák a történt meg. veszélyezteti a kontrolltevékenysé- szabályzatokat. Egyértelmű fe- Nem érvényesülnek a felelősségi get, ellenőrizhetőséget, számonkér- lelősségi és hatásköröket hatáés hatáskörök. hetőséget, és szabálytalanságokra, rozzanak meg. Biztosítsák az Beszerzéseket nem szabályozták. visszaélésre adhatnak lehetőséget. ellenőrizhetőséget, kontrollt. A bérleti díjakat nem támasztja alá A bérleti díjakat aktuális, megamegalapozott önköltség számítás. lapozott önköltség számítás alapján határozzák meg. Összeférhetetlenség állt fenn a Jogosulatlan nem megalapozott Azonnali intézkedés a jogszabály Kjt. 41. (2) alapján több esetben. kifizetések többletkiadást okoztak és jogszabályellenesek voltak. ellenes kifizetések megszünte- Jogosulatlan magáncélú gépjármű tése érdekében. használat történt. Elszámolások valós analitikán Megbízási díj jogosulatlan kifize- alapuljanak. tése történt. (munkaköri feladatra) Téves elszámolással jogosulatlan jutalom, megbízási díj kifizetésére került sor. Szállítási szolgáltatások igénybevé- Közbeszerzési szabályokat nem tar- Tartsák be a közbeszerzésre votelekor a gazdaságossági szempon- tották be. natkozó előírásokat. Készítsenek tok nem érvényesültek. Reprezentáció, ajándékozás sajátos. szabályzatot a reprezentációs Reprezentációs kiadások nem kiadásokkal kapcsolatosan az szabályozottak. elszámoltathatóság érdekében. 9

10 Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek ellenőrzése: Gazdálkodással, kontrolltevékenységekkel kapcsolatos kiemelt megállapítások, következtetések, javaslatok Megállapítások Következtetések Javaslatok Egy közbeszerzési eljárásnál az Közbeszerzési eljárás szabályainak Közbeszerzési szabályzat kiegészíeredményhirdetés elhalasztására betartásának kontrollja nem teljes tése, kontrollpont kialakítása. kétszer került sor. körű. Az ajánlattevőkről a nyilvántartás folyamatossága nem megfelelő. A külföldi kiküldetéseknél a felvett Szabályozás összhangjának hiánya, Meg kell teremteni a belső szabáösszeg elszámolási határidejével eltérő alkalmazást tesz lehetővé. lyozás összhangját, egységességét. kapcsolatosan a pénzkezelési sza- Az elszámoltatás nem egyértelmű. bályzat nincs szinkronban a jegyzői utasítással. Az esetenként adható átmeneti se- A döntések nem kontrollálhatóak, Javaslatunk a döntéshozókat gély minimális összege nem került nem számon kérhetőek, és nem kívánta segíteni, annak érdekében meghatározásra. biztosított az objektív döntéshozatal. hogy minél igazságosabb, objek- A különös méltánylást igénylő ese- Előfordulhat, hogy ugyanolyan élet- tívebb, ellenőrizhetőbb rendszert tekben a maximálisan adható helyzetben lévő rászorult teljesen alakítsanak ki. összeget nem állapították meg. eltérő összegű segélyt kap. (ügyintéző függő) Továbbá biztosított legyen az A kérelmezővel együtt élő család- ellenőrizhetőség, számon kérhetagok jövedelemigazolása nem tőség. minden esetben volt csatolva. Devizahitel tartozás kiegyenlítésre évben 3,5 millió forint segély kifizetésére került sor. Gazdasági társaságok ellenőrzése (utóvizsgálat): Gazdálkodással, kontrolltevékenységekkel kapcsolatos kiemelt megállapítások, következtetések, javaslatok Megállapítások Következtetések Javaslatok A számviteli nyilvántartásban nem Rendezetlen főkönyvi tétel. A tulajdonos (önkormányzat) került sor a time-share beruházás intézkedjen a time-share beruhálezárására. zás lezárásával kapcsolatosan. Az önkormányzati tulajdonú ingat- Nem érvényesítették a bérleti szerző- Intézkedés a bérlők hátralékának lanokban 100 milliós hátralék hal- dés feltételeit. (a rezsi meg nem fize- felülvizsgálatára, felszólítására. mozódott fel. A bérlők nem fizetik a tése a bérleti jogviszony megszüntetávhő díjat. tését eredményezi) 10

11 Ad) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása évben két intézményi ellenőrzés esetében történt olyan szabálytalanság, mely fegyelmi eljárást vont volna maga után. Mindkét esetben az intézményvezető távozott vezetői posztjáról, egy esetben közös megegyezéssel távozott, egy esetben nyugdíjazását kérte. A fegyelmi eljárás lefolytatására nem került sor. Büntető-, szabálysértési eljárás megindítására nem került sor. Ae) A belső kontroll rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Készítsék el, aktualizálják a kötelező és a működéshez szükséges egyéb szabályzatokat. A munkaköri leírásokban a felelősségi és hatásköröket egyértelműen határozzák meg. Főkönyv és analitikák egyeztetésének dokumentálását, kontrollpontok kijelölését végezzék el. Az önköltség-számítási szabályzat megalapozott számviteli adatokon alapuljon. Az önköltség-számításon alapuló saját bevételeket a szabályozásnak megfelelően használják fel. A vevői követeléseket év végén írásban ismertessék el. Minden évben készítsen az intézmény vezetője kockázatelemzést. Az önkormányzattól kapott támogatások megállapodás szerinti felhasználását a beszámoláskor vizsgálják felül. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban hátralékot felhalmozók bérleti szerződésének felülvizsgálatát végezzék el, a tartozás kiegyenlítésére szólítsák fel az érintetteket. A szociális rászorultságot alátámasztó dokumentumok felülvizsgálatát végezzék el. A kötelezettségvállalást úgy alakítsák ki, hogy a kialakított felelősségi körök biztosítsák az egyértelmű elszámoltathatóságot és ellenőrizhetőséget. A leltározás a számviteli törvény előírásai szerint történjen, biztosítsa a költségvetési beszámoló mérlegének valós alátámasztását. A szolgáltatás igénybevételénél fennálló összeférhetetlenséget szüntessék meg. A normatíva igénylést alátámasztó tanügyi nyilvántartásokat pontosan vezessék, egyeztessék a statisztikai adatokkal és kérjék be a szükséges szülői nyilatkozatokat. A szállítási szolgáltatások igénybevételekor a gazdaságossági szempontokat vegyék figyelembe, illetve a szükséges közbeszerzési eljárásokat folytassák le. 11

12 B) A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása Ba) Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás (nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve az ellenőrzött szerv, szervezeti egység által megküldött beszámolót) A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és az intézmények, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői a Ber. 29/A.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilvántartást vezetnek a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulásáról és végrehajtásáról. Az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek a belső ellenőrzés által tett javaslatokra meghozták intézkedési tervüket. Az intézkedések 98 %-ban lefedték az ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében tett javasoltakat. Az intézkedési tervek végrehajtásának megvalósulási aránya 79 %. Ez abból adódik, hogy több olyan intézkedés is van, melynek nincs konkrét határideje. (pl. valamilyen pénzügyi, számviteli folyamat végrehajtása, ott általában folyamatos határidőt jelölnek meg, és ez torzítja a megvalósulási arányt). Továbbá voltak olyan intézkedések, melyek realizálása célszerűségi okokból áthúzódott évre (szabályzat aktualizálása a jogszabályi változást követően, illetve a fenntartói közreműködést igénylő felújítási munkához kötődő feladatok). Sajnos még mindig vannak olyan intézményi ellenőrzési beszámolók, melyek csak formálisak, az évközi ellenőrzések utólag dokumentáltak, vagy nem dokumentáltak. Ezt igazolja, hogy az intézményvezetők által a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minősítését 33 intézményvezető értékelte a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 12 nem megfelelő tartalommal, 1 a megbízása óta eltelt időszakról nyilatkozott (előző időszakról nincs nyilatkozat), 7 intézmény vezetőjétől nem érkezett az ellenőrzési beszámolóval egyidőben nyilatkozat. Bb) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok. - A belső ellenőrzés tanácsadó funkciójának növelése. - Az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítményellenőrzések arányának növelésével. - Az ellenőrzés lefedettségének növelése. - Erősíteni az ellenőrzések tudatos egymásra épülését. - Rá kell világítani a belső kontroll rendszer erős vagy gyenge pontjaira, és javaslatokat kell tenni a gyenge pontok megszüntetésére. - Tovább kell javítani az ellenőrzések eredményességi mutatóit. 12

13 Ellenőrzési Osztály tevékenysége (terv-tény) 1.sz. melléklet Nyíregyháza Önkormányzat Rendszerellenőrzés terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény db Szabályszerűségi db Szabályszerűségi- Pénzügyi db Teljesítmény, Pénzügyi db Informatikai db Összes ellenőrzés db Önkormányzat összesen 3,0 3,0 9,0 10,0 13,0 19,0 3,0 3,0 1,0 0,0 29,0 35,0 Polgármesteri Hivatal összesen 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 5,0 5,0 Tervezett ellenőrzés 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 5,0 4,0 Soron kívüli kapacitás 1,0 0,0 1,0 Terven felüli kapacitás Önkormányzati intézmények összesen 2,0 2,0 8,0 9,0 5,0 12,0 2,0 2,0 0,0 0,0 17,0 25,0 Tervezett ellenőrzés 2,0 2,0 8,0 8,0 5,0 5,0 2,0 2,0 17,0 17,0 Soron kívüli kapacitás 1,0 7,0 8,0 Terven felüli kapacitás Önkormányzat Gazdasági Társaságai összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 1,0 1,0 0,0 0,0 6,0 4,0 Tervezett ellenőrzés 5,0 3,0 1,0 1,0 6,0 4,0 Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás Önkormányzat által támogatott szervezetek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Tervezett ellenőrzés 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás

14 Ellenőrzések típusonként 2.sz. melléklet Ellenőrzések összesen Tanácsadás Képzés Egyéb tevékenység Saját kapacitás összesen Nyíregyháza Önkormányzat terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény db helyszíni ellenőri nap db nap nap nap Kapacitás felhasználás Önkormányzat összesen 38,0 35,0 611,0 528,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 17,0 410,0 511, , ,0 I. Polgármesteri Hivatal összesen 6,0 5,0 86,0 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 17,0 60,0 105,0 181,0 191,0 aa) Tervezett ellenőrzés 5,0 4,0 60,0 43,0 35,0 17,0 60,0 65,0 155,0 125,0 b) Soron kívüli kapacitás 1,0 1,0 26,0 26,0 40,0 26,0 66,0 c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 1. Önkormányzati intézmények összesen 25,0 25,0 400,0 368,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 291,0 650,0 659,0 aa) Tervezett ellenőrzés 17,0 17,0 320,0 308,0 170,0 201,0 490,0 509,0 b) Soron kívüli kapacitás 8,0 8,0 80,0 60,0 80,0 90,0 160,0 150,0 c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Önkormányzat Gazdasági Társaságai 2. összesen 6,0 4,0 110,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 90,0 190,0 171,0 aa) Tervezett ellenőrzés 6,0 4,0 110,0 81,0 80,0 90,0 190,0 171,0 b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Önkormányzat által támogatott szervezetek 2. összesen 1,0 1,0 15,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 25,0 35,0 35,0 aa) Tervezett ellenőrzés 1,0 1,0 15,0 10,0 20,0 25,0 35,0 35,0 b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egyéb tevékenység: felkészülés, jogszabály tanulmányozás, jelentés tervezet elkészítése, adminisztráció, egyeztetés, stb.

15 BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TELJESÜLÉSE ÉV 3.sz. melléklet Sorszám Ellenőrzött szervezet Ellenőrzött időszak (év) I. INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSEK I/2. Rendszerellenőrzés Eszterlánc Óvodai Gondnokság (helyszíni ell.: 15 nap) Kincskereső Óvodai Gondnokság helyszíni ell.:2x 17 nap Ellenőrzés tárgya, célja, típusa Tárgya: Az intézmény rendszerellenőrzése Célja: Annak megállapítása, hogy - a gazdálkodás a jogszabályokkal és a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal összhangban történt-e, továbbá megfelelő-e a működéssel kapcsolatos nyilvántartó rendszer, - az informatikai rendszer szabályozott keretek között működik-e, biztonsága, az adatvédelem megfelelő-e. Típusa: rendszer és informatikai ellenőrzés Vizsgálatvezető (belső ellenőrök) Miskolczy Gabriella Lukács Gyöngyi (Nagyidainé Kelemen Éva) Vizsgálatvezető által tett jelentősebb megállapítások, vagy javaslatok Megállapítások: Az Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység szakfeladatokon években terveztek kiadást, de teljesítéskor nem került könyvelésre és évben helytelenül, ezen a szakfeladaton a bevételek között könyveltek más, egyéb bevételt. Kötelező szabályzatok elkészítése, aktualizálása elengedhetetlen a szabályszerű működéséhez. 1

16 Sorszám Ellenőrzött szervezet Ellenőrzött időszak (év) I/3. Fenntartói törvényességi, szakmai ellenőrzések BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TELJESÜLÉSE ÉV Ellenőrzés tárgya, célja, típusa Vizsgálatvezető (belső ellenőrök) 3.sz. melléklet Vizsgálatvezető által tett jelentősebb megállapítások, vagy javaslatok Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény helyszíni ell.: 16 nap Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Hermann Ottó Tagintézmény helyszíni ell.: 13 nap Tárgya: Az intézmény fenntartói törvényességi, szakmai ellenőrzése Célja: Annak megállapítása, hogy a tanügy-igazgatási, személyzeti feladat és a munkáltatói jogkör gyakorlása a szabályozásoknak megfelelő-e. Típusa: szabályszerűségi, informatikai ellenőrzés + szakmai ellenőrzés Szatmári Zoltánné Auxi Csabáné Javaslatok: Iratkezelési szabályzat, irattári terv jogszabályoknak való teljes körű megfeleltetése, Közalkalmazotti alapnyilvántartás adatainak pontosítása, besorolásnál, jubileumi jutalmaknál. Várakozási idő nem megfelelő csökkentése, hiányzó dokumentumok pótlása. Javaslatok: Szabályzatok aktualizálása, szigorú számadású nyomtatványok jogszabályi előírások szerinti nyilvántartása, közalkalmazott alapnyilvántartás adattartalmának teljessége, hiányzó dokumentumok (erkölcsi biz.) megkérése, munkaköri leírások aktualizálása, elkészítése, képesítési előírásokra vonatkozó jogszabályi előírások betartása, jubileumi jutalomról határozat készítés, fizetési osztályba, fokozatba való besorolás, várakozási idő csökkentésének megfelelő alkalmazása, egységes informatikai szabályzat kialakítása szükséges. 5. Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Kertvárosi Tagintézmény helyszíni ell.: 26 nap Medve Miklós Javaslatok: Személyi nyilvántartások átvizsgálása, kijavítása. Hiányzó dokumentumok pótlása, alapnyilvántartás elkészítése, elmaradt illetmény különbözetek kifizetése. Informatikai Biztonsági Szabályzat átdolgozása, nyilvántartás pontosítása, elektronikus úton érkezett iratok nyilvántartásba vétele. 2

ex{~~ !16,,~~1 ~ ~ r ~~k Faragóné Széles Andrea REGYHAZA

ex{~~ !16,,~~1 ~ ~ r ~~k Faragóné Széles Andrea REGYHAZA NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +3642524-500; FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAil: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám : BELL/3-12/201S Ügyintéző:

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. április 1-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési tapasztalatokról Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és Oktatási

Részletesebben

1LJ. számú előterjesztés

1LJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1LJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-Testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 29. melléklet 2012. év folyamán a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás településein, így Pakson is a belső ellenőrzési feladatokat, feladat-ellátási megállapodás alapján a Paksi Polgármesteri

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület!

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények 2013. évi ellenőrzési jelentése Készítette: Dr. Batka Brigitta Belső ellenőr Vezetői összefoglaló 1. A belső ellenőrzési

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Tárgy: 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november JELENTÉS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0941 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve 2. Napirend belső ellenőrzési terv 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 1 A 16/2009. (IV. 28.) Többcélú Társ. hat. melléklete ÉVES ELLENŐRZÉSI ÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő költségvetési szervek és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről 1 ÉVES ELLENŐRZÉSI Tápiógyörgye Község Önkormányzatnál belső ellenőrzésről JELENTÉS 20 ll. évben végzett 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉRŐL ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL SZÓLÓ 370/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET VÉGREHAJTÁSA A GYAKORLATBAN A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BELSŐ KONTROLLRENDSZERÉNE K MŰKÖDTETÉSE,

Részletesebben