/~t9. ~ cedo (.c~ I} / I 'ÍJ F? ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - ole.h - 'e f~ ...?~...:~ '.-... Dr. Kovács Ferenc polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/~t9. ~ cedo (.c~ I} / I 'ÍJ F? ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - ole.h - 'e f~ ...?~...:~ '.-... Dr. Kovács Ferenc polgármester"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) Fax: (42) Ügyiratszáma: /2012/XI. Ügyintéző: Lengyelné Petris Erika ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat ának éves belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról /~t9. ~...?~...:~ ' Dr. Kovács Ferenc polgármester I} / I 'ÍJ F? ole.h - 'e f~...~... ri. C'11:~'-_. Lengyelné Petris Erika osztályvezető Véleményező bizottság: - Pénzügyi Bizottság törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: / cedo (.c~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző t-\(; ~ >...~~~..~:~.... Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője ~.

2 Tisztelt Közgyűlés! VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 251/2010.(XI.25.) számú határozatával jóváhagyott és a 177/2011.(IX.22.) számú határozatával módosított évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról elkészült az Éves (összefoglaló) ellenőrzési jelentés. A belső ellenőrzés általános stratégiai célja volt, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez. Részletesen felmértük és elemeztük a számításba vehető ellenőrzési kapacitást. A fenntartói törvényességi, szakmai ellenőrzéseknél az előző évi gyakorlatot követve az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály köztisztviselőit, szakmai referenseit, az informatikai vizsgálatoknál a Jegyzői Kabinet informatikusát vontuk be szakértőként. Témavizsgálatok keretében olyan szabályszerűségi, pénzügyi, illetve teljesítmény ellenőrzéseket végeztünk, melyek ellenőrzési fókusza a gazdálkodás hatékonysága, eredményessége és gazdaságossága, normatíva igénylések megalapozottsága volt. Rendszer-, informatikai ellenőrzés keretében a költségvetés tervezés megalapozottságának, végrehajtásának értékelését, a beszámoló valódiságának vizsgálatát, a gazdálkodás szabályozottságát, eredményességét, a kontrollkörnyezet működését, kialakítását, az informatikai feladatok ellátásának támogatottságát és adatvédelmének működését vizsgáltuk. Fenntartói törvényességi, tanügy-igazgatási vizsgálatoknál a működés és az alapító okiratban foglaltak összhangját, az intézményvezetés és kapcsolattartás feladatait, a tanulók ügyeinek intézését, a tanügyi, szakmai dokumentumok és szabályok meglétét, a személyi munka, munkáltatói jogkör szabályozott gyakorlását ellenőriztük. Utóvizsgálat keretében az előző évben kiemelt fontosságú megállapításokra tett javaslataink végrehajtását ellenőriztük évben a belső ellenőrök objektíven szerepeltettek minden olyan lényeges tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosította a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét. A vizsgálatvezető az ellenőrzési jelentés vezetői összefoglalójában az ellenőrzés eredményét és a feltárt hiányosságokat foglalta úgy össze, hogy az megfelelő információt nyújtson az ellenőrzött szerv, vagy szervezeti egység vezetőjének. A javaslatokat a megállapításokkal, következtetésekkel összhangban fogalmazta meg. Az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetői az ellenőrzési jelentés tervezetében foglaltakat elfogadták, minimális észrevétellel éltek. 2

3 Az észrevételek 2 %-a került átvezetésre a jelentés tervezetében, mivel 98% a feltárt hiányosságok magyarázatát jelentette (nem a megállapitást kifogásolta). A lezárt ellenőrzési jelentést követően minden esetben elkészítették az intézkedési tervet. (a javaslatok O,lro-ára nem készült intézkedés) A évben végzett ellenőrzések megállapításai azt igazolták, hogy a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása, a mindennapos feladatellátásba még mindig nem épült be az elvárható szinten. A gazdálkodást érintő szabályzatok még mindig nem feleltek meg az előírásoknak. A kockázatok felmérése, értékelése és a szabálytalanságok kezelése a gyakorlatban még mindig nem megfelelően működik. A évi ellenőrzéseket következetesség, gyakorlatiasság jellemezte. Az Ellenőrzési Osztály 35 ellenőrzés során 232 javaslatot fogalmazott meg, melynek 33%-a kiemelt, 52 %-a átlag0s, 2%-a csekély fontosságú, és 13%-a célszefűségijavaslat volt. A belső ellenőrök törekedtek arra, hogy kialakítsák a.belső ellenőrzési fókuszt, meghatározzák a kockázati tényezőket (melyek alapul szolgáltak a következő évi ellenőrzési terv összeállításához, kockázatelemzéséhez). A 20 ll-es év ellenőrzési tapasztalatai alapján az alábbi kockázati tényezők kerültek meghatározásra: Mérleg valódiság biztosítása Kiadások elszámoltatásának szabályozása Munkaügyi szabályok betartása Intézményi szabályozottság FEUVE A évi ellenőrzési terv néhány esetben visszanyúl az előző évben ellenőrzött témához. Az ellenőrzés egy spirális pályán mozog, időnként visszatér a vizsgálat egy területhez, egy másik szemszögből, vagy részletesebb, mélyebb szempont szerint elemezve azt. Ez a módszer segít megértetni, tudatosítani a problémákat, és több oldalról rávilágít a megoldandó feladato kra. Az ellenőrzések kiemeit szempontjai, területei: szabályozottság, vagyonvédelem, eredményes és hatékony gazdálkodás. Ezek figyelembe vételével lettek meghatározva a kockázati tényezők ellenőrzései. és az éves terv A belső ellenőrzés egy független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységet valósított meg. Az ellenőrzött szervezet működését fejlesztette, és eredményességét növelte rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékelte. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a évről szóló éves (összefoglaló) ellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjen. f'''7) :?,~,.dv"~1flw l b)i~- Lengyelné Petris Erika belső ellenőrzési vezető 3

4 TARTALOMJEGYZÉK I. A BESZÁMOLÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA, CÉLJA II. A ÉVI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS TARTALMI ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE A) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Aa) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága Ab) Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők Ac) Az ellenőrzés fontosabb megállapításai, következtetései, javaslatai Ad) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Ae) A belső kontroll rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok B) A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása Ba) Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás (nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve az ellenőrzött szerv, szervezeti egység által megküldött beszámolót) Bb) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Mellékletek 1. Ellenőrzési Osztály tevékenysége (terv-tény) 2. Ellenőrzések típusonként 3. Belső ellenőrzések teljesülése év 4. Külső szervek által lefolytatott intézményi ellenőrzések 5. Külső szervek által végzett ellenőrzések a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél 4

5 I. A BESZÁMOLÁS JOGSZABÁLYI ALAPJA, CÉLJA A évről szóló Éves (összefoglaló) ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) kormányrendelet (továbbiakban Ber.) és a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett Útmutató (melynek hivatkozási alapja: a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.) kormányrendelet) alapján készült. Jogszabályi változás január 01-től érvénybe lépő költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet. A belső ellenőrzések végrehajtása során érvényesültek a tervben megfogalmazott szakmai és nemzetközi standardok, vezetői elvárások. Az ellenőrzések végrehajtásáról készített éves ellenőrzési jelentés célja: - Átfogó képet adjon az Ellenőrzési Osztály által végzett belső ellenőrzés folyamatáról. - Beszámoljon az éves ellenőrzési terv teljesítéséről, fontosabb megállapításokról, javaslatokról. II. A ÉVI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS TARTALMI ELEMEINEK RÉSZLETEZÉSE A) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Aa) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága Az Ellenőrzési Osztály a város gazdasági programjával, valamint a belső ellenőrzés stratégiai tervével összhangban lévő, kockázatelemzéssel alátámasztott évi Belső ellenőrzési tervét, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 251/2010.(XI.25.) számú határozatával hagyott jóvá, teljesítette. A belső ellenőrzési stratégiánk szerinti főbb célkitűzések: - a működési rendszer megbízhatóságának növelése, - a gazdálkodás hatékonyságának javítása, - intézmények működési kiadásainak racionalizálása, - vagyonvédelem, - ellenőrzési rendszer hatékonyabbá tétele. 5

6 Az ellenőrzések tervezésénél fontos szempont volt, hogy kizárólag olyan vizsgálatokra kerüljön sor, melyek lefolytatása indokolt, aktuális és mindenképp a szabályszerű feladatellátást, működést segíti. Az intézményi átszervezések, az Ellenőrzési Osztály szervezetének változása indokolta az éves terv módosítását, melyre szeptember 22-én került sor. A tervezett vizsgálatok számát tekintve az Ellenőrzési Osztály az éves munkatervét 92 %-ban teljesítette. 38 ellenőrzésből 35 ellenőrzés zárult le évben (29 tervezett és 9 soron kívüli). 3 ellenőrzés áthúzódott évre, melynek oka az alábbi 3 soron kívüli ellenőrzés teljesítése. - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gazdálkodásának és az erőforrás felhasználás szabályszerűségének vizsgálata. - Óvodai normatívák teljes körű felülvizsgálata 2009/2010. és 2010/2011. tanév vonatkozásában. - Nyíregyházi Cantemus Kórus intézményi gazdálkodás és foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata. Ezek a soron kívüli ellenőrzések indokoltak voltak, mivel két intézmény szervezeti átalakítás előtt állt, így azok szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése elengedhetetlen volt. Prioritást élvezett a két utóvizsgálattal szemben. Áthúzódó ellenőrzések: - Közterület Felügyelet informatikai ellenőrzése (a Felügyelet költözése miatt a helyszíni ellenőrzést nem lehetett elvégezni, a vezető kérésére a vizsgálatot felfüggesztettük és március 01-től folytattuk). - Nyírsuli Nonprofit Kft utóvizsgálata megkezdődött, de a helyszíni ellenőrzés januárban fejeződött be (az áthúzódás oka: óvodák soron kívüli normatív ellenőrzése). - Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft utóvizsgálata decemberben megkezdődött, de a helyszíni ellenőrzés itt is januárban zárult, szintén a soron kívüli óvodai normatíva felülvizsgálata miatt). Az áthúzódó ellenőrzések a belső ellenőrzés célkitűzéseit nem befolyásolták. A belső ellenőrzés stratégiai tervében megfogalmazottak realizálódtak. Az ellenőrzési terv megalapozottságát igazolja, hogy a tervezett ellenőrzések teljesültek a hivatkozott három vizsgálat kivételével. (részletesen a mellékletekben) MEGNEVEZÉS ELLENŐRZÉSEK ELLENŐRZÖTTEK (száma) (intézmény, szerv.) Önk. Intézményeiben Polgármesteri hivatalban 5 7 PH. Céltámogatások 1 10 Gazdasági társaságok (önk.tulajd.) 4 4 Összesen

7 Ab) Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők Ellenőrzési Osztály létszám helyzete: től engedélyezett létszám: 7 fő betöltetlen állás től 7 fő től 6 fő 1 betöltetlen állás összetétel: 1 fő belső ellenőrzési vezető (osztályvezető) 6 fő belső ellenőr Az osztály ügykezelővel nem rendelkezik, így a belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrök a saját ügyiratukat önállóan kezelik, és minden egyéb adminisztratív feladatot is ellátnak. (ez csökkenti az ellenőrzésre fordítható időt) A fenntartói törvényességi, szakmai ellenőrzések esetében az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály munkatársai, illetve az informatikai ellenőrzéseknél a Jegyzői Kabinet informatikusa, mint külső munkatársak vettek részt a vizsgálatokban. Az éves ellenőrzési tervet a rendelkezésre álló ellenőri kapacitás alapján határoztuk meg. Az év közben bekövetkezett személyi változást is figyelembe vettük a szeptemberi ellenőrzési terv módosításakor. Az ellenőri kapacitás a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzések elvégzésére elegendő volt évben nem került sor olyan vizsgálatra, amely (a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységein kívül) külső szakértő igénybevételét tette volna szükségessé. Az ellenőrzéssel foglalkozó munkatársak képzettsége és gyakorlata megfelel a 193/2003.(XI.26.) Kormányrendelet 11. -ban rögzített követelményeknek. Az ellenőrzések gyakorlatiasabb, színvonalasabb megvalósítását segítené, amennyiben legalább két belső ellenőr a mérlegképes könyvelők államháztartási szakirányú képzettséget meg tudná szerezni (két főnek van államháztartási könyvviteli ismerete), illetve indokolt lenne egy fő közbeszerzési referensképzésre történő beiskolázása. Továbbképzések: A belső ellenőrök részt vettek a regisztrált mérlegképes könyvelők részére szervezett kötelező továbbképzésen. (7 fő) 3 fő belső ellenőr a belső ellenőrzést végzők két évenkénti kötelező továbbképzésén vett részt, és a regisztráció megtartásához szükséges vizsgát eredményesen letették. Sajnálatos módon más szakmai konferencián, továbbképzésen a költségtakarékosság miatt nem tudtak részt venni a belső ellenőrök. Önképzés keretében szükségszerűen továbbfejlesztették tudásukat az eredményesebb feladatellátás érdekében. 7

8 Tárgyi feltételek: Íróasztalok, székek, iratszekrények, számítógépek, irodaszerek, iratgyűjtők, 1 db hálózati fénymásoló/nyomtató. A belső ellenőrök számára a helyszíni vizsgálatok azonnali feldolgozásához egy-egy notebook áll rendelkezésre. 7 db-ból 3 nem alkalmas a feldolgozásra, mivel 1 db nem rendelkezik, 2 db nem kompatibilis szoftverrel van ellátva. A helyszíni ellenőrzésekre a belső ellenőrök saját gépkocsival jártak ki, üzemanyag térítést évben nem kaptak. Az Ellátási Osztály által felkínált lehetőség, mely szerint a hivatali gépkocsi adott napokon, adott időpontban elviszi és visszahozza a belső ellenőrt, nem mindig alkalmazható. A belső ellenőrnek alkalmazkodni kell az ellenőrzött szervezet munkarendjéhez, illetve az ellenőrzésben részt vevőhöz, így legtöbbször nem tudtuk igénybe venni a hivatali gépjárművet (amely időrendje kötött és nem rugalmas). Információs lehetőségek: A költségtakarékosság miatt az osztálynak nem volt sem szakkönyv, sem szakmai folyóirat beszerzési lehetősége. Az internet hozzáférés biztosított lehetőséget szakmai anyagok, állásfoglalások megismeréséhez. Nehezítette munkánkat, hogy a CD jogtár megszűntetésével hónapokon keresztül nem volt lehetőségünk visszamenőlegesen jogszabályokban keresni, hivatkozási anyagot gyűjteni (ez elengedhetetlen a felelősségteljes munkavégzéshez). Általános tapasztalat, hogy az ellenőrzött szervezetek szakmai információs anyaggal sokkal jobban el vannak látva. Osztályértekezleteken az osztályvezető ismertette a belső ellenőrök aktuális feladatait, jogszabályváltozások értelmezésre kerültek. Erősödött a közös munka jelentősége, az osztályon belüli tapasztalatcsere, egymás segítése, szakmai viták és építő jellegű kritika megfogalmazása. Az Ellenőrzési Osztály funkcionális függetlensége feladat és szervezeti felállás vonatkozásában egyaránt biztosított volt. Az Ellenőrzési Osztály a főjegyző irányítása alatt végzi tevékenységét. A belső ellenőrök feladatellátásuk során befolyástól mentesen, önállóan jártak el. A belső ellenőrzési terv végrehajtását a személyi változáson kívül más tényező nem befolyásolta. Az ellenőrzött intézmények, szervezetek, szervezeti egységek a költségvetési szervek belső ellenőrzéséréről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 17. -ban előírtak szerint biztosították a megfelelő munkakörülményeket, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges dokumentációkat, információkat. Az ellenőrzésekről a hivatkozott jogszabály által előírt adattartalmú nyilvántartást vezették. 8

9 Ac) Az ellenőrzés fontosabb megállapításai, következtetései, javaslatai Intézményi ellenőrzések: Gazdálkodással, kontrolltevékenységekkel kapcsolatos kiemelt megállapítások, következtetések, javaslatok Megállapítások Következtetések Javaslatok A személyi anyagot nem a Kjt. Jogszerűtlen foglalkoztatás, nem Azonnali intézkedés a hiányzó előírásainak megfelelően kezelik megfelelő fizetési osztályba, illetve foglalkoztatási dokumentumok Erkölcsi bizonyítvány hiányzik, fokozatba sorolás, helytelen pótlására, besorolások felülkorábbi jogviszonyt igazoló jubileumi jutalom megállapítás. vizsgálatára. dokumentum sok esetben nincs. Mérleg-alátámasztó leltárak nem A számviteli alapelvek nem Főkönyv-analitika egyeztetése. a valós, analitikával alátámasztott érvényesülnek. A leltárak teljes körűen, egyezadatot tartalmazzák. A költségvetési beszámoló tethető formában készüljenek, A leltározás, selejtezés több valódisága nem biztosított. biztosítsák a mérleg adatainak esetben nem biztosítja a köztulaj- alátámasztását. don védelmét. Selejtezések szabályozása és Főkönyv és analitika egyeztetése gyakorlati megvalósítása a közsok esetben formális, nem tulajdon védelmével történjen. dokumentált. Szabályzatok aktualizálása nem A megfelelő szabályozás hiánya Aktualizálják, módosítsák a történt meg. veszélyezteti a kontrolltevékenysé- szabályzatokat. Egyértelmű fe- Nem érvényesülnek a felelősségi get, ellenőrizhetőséget, számonkér- lelősségi és hatásköröket hatáés hatáskörök. hetőséget, és szabálytalanságokra, rozzanak meg. Biztosítsák az Beszerzéseket nem szabályozták. visszaélésre adhatnak lehetőséget. ellenőrizhetőséget, kontrollt. A bérleti díjakat nem támasztja alá A bérleti díjakat aktuális, megamegalapozott önköltség számítás. lapozott önköltség számítás alapján határozzák meg. Összeférhetetlenség állt fenn a Jogosulatlan nem megalapozott Azonnali intézkedés a jogszabály Kjt. 41. (2) alapján több esetben. kifizetések többletkiadást okoztak és jogszabályellenesek voltak. ellenes kifizetések megszünte- Jogosulatlan magáncélú gépjármű tése érdekében. használat történt. Elszámolások valós analitikán Megbízási díj jogosulatlan kifize- alapuljanak. tése történt. (munkaköri feladatra) Téves elszámolással jogosulatlan jutalom, megbízási díj kifizetésére került sor. Szállítási szolgáltatások igénybevé- Közbeszerzési szabályokat nem tar- Tartsák be a közbeszerzésre votelekor a gazdaságossági szempon- tották be. natkozó előírásokat. Készítsenek tok nem érvényesültek. Reprezentáció, ajándékozás sajátos. szabályzatot a reprezentációs Reprezentációs kiadások nem kiadásokkal kapcsolatosan az szabályozottak. elszámoltathatóság érdekében. 9

10 Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek ellenőrzése: Gazdálkodással, kontrolltevékenységekkel kapcsolatos kiemelt megállapítások, következtetések, javaslatok Megállapítások Következtetések Javaslatok Egy közbeszerzési eljárásnál az Közbeszerzési eljárás szabályainak Közbeszerzési szabályzat kiegészíeredményhirdetés elhalasztására betartásának kontrollja nem teljes tése, kontrollpont kialakítása. kétszer került sor. körű. Az ajánlattevőkről a nyilvántartás folyamatossága nem megfelelő. A külföldi kiküldetéseknél a felvett Szabályozás összhangjának hiánya, Meg kell teremteni a belső szabáösszeg elszámolási határidejével eltérő alkalmazást tesz lehetővé. lyozás összhangját, egységességét. kapcsolatosan a pénzkezelési sza- Az elszámoltatás nem egyértelmű. bályzat nincs szinkronban a jegyzői utasítással. Az esetenként adható átmeneti se- A döntések nem kontrollálhatóak, Javaslatunk a döntéshozókat gély minimális összege nem került nem számon kérhetőek, és nem kívánta segíteni, annak érdekében meghatározásra. biztosított az objektív döntéshozatal. hogy minél igazságosabb, objek- A különös méltánylást igénylő ese- Előfordulhat, hogy ugyanolyan élet- tívebb, ellenőrizhetőbb rendszert tekben a maximálisan adható helyzetben lévő rászorult teljesen alakítsanak ki. összeget nem állapították meg. eltérő összegű segélyt kap. (ügyintéző függő) Továbbá biztosított legyen az A kérelmezővel együtt élő család- ellenőrizhetőség, számon kérhetagok jövedelemigazolása nem tőség. minden esetben volt csatolva. Devizahitel tartozás kiegyenlítésre évben 3,5 millió forint segély kifizetésére került sor. Gazdasági társaságok ellenőrzése (utóvizsgálat): Gazdálkodással, kontrolltevékenységekkel kapcsolatos kiemelt megállapítások, következtetések, javaslatok Megállapítások Következtetések Javaslatok A számviteli nyilvántartásban nem Rendezetlen főkönyvi tétel. A tulajdonos (önkormányzat) került sor a time-share beruházás intézkedjen a time-share beruhálezárására. zás lezárásával kapcsolatosan. Az önkormányzati tulajdonú ingat- Nem érvényesítették a bérleti szerző- Intézkedés a bérlők hátralékának lanokban 100 milliós hátralék hal- dés feltételeit. (a rezsi meg nem fize- felülvizsgálatára, felszólítására. mozódott fel. A bérlők nem fizetik a tése a bérleti jogviszony megszüntetávhő díjat. tését eredményezi) 10

11 Ad) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása évben két intézményi ellenőrzés esetében történt olyan szabálytalanság, mely fegyelmi eljárást vont volna maga után. Mindkét esetben az intézményvezető távozott vezetői posztjáról, egy esetben közös megegyezéssel távozott, egy esetben nyugdíjazását kérte. A fegyelmi eljárás lefolytatására nem került sor. Büntető-, szabálysértési eljárás megindítására nem került sor. Ae) A belső kontroll rendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Készítsék el, aktualizálják a kötelező és a működéshez szükséges egyéb szabályzatokat. A munkaköri leírásokban a felelősségi és hatásköröket egyértelműen határozzák meg. Főkönyv és analitikák egyeztetésének dokumentálását, kontrollpontok kijelölését végezzék el. Az önköltség-számítási szabályzat megalapozott számviteli adatokon alapuljon. Az önköltség-számításon alapuló saját bevételeket a szabályozásnak megfelelően használják fel. A vevői követeléseket év végén írásban ismertessék el. Minden évben készítsen az intézmény vezetője kockázatelemzést. Az önkormányzattól kapott támogatások megállapodás szerinti felhasználását a beszámoláskor vizsgálják felül. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban hátralékot felhalmozók bérleti szerződésének felülvizsgálatát végezzék el, a tartozás kiegyenlítésére szólítsák fel az érintetteket. A szociális rászorultságot alátámasztó dokumentumok felülvizsgálatát végezzék el. A kötelezettségvállalást úgy alakítsák ki, hogy a kialakított felelősségi körök biztosítsák az egyértelmű elszámoltathatóságot és ellenőrizhetőséget. A leltározás a számviteli törvény előírásai szerint történjen, biztosítsa a költségvetési beszámoló mérlegének valós alátámasztását. A szolgáltatás igénybevételénél fennálló összeférhetetlenséget szüntessék meg. A normatíva igénylést alátámasztó tanügyi nyilvántartásokat pontosan vezessék, egyeztessék a statisztikai adatokkal és kérjék be a szükséges szülői nyilatkozatokat. A szállítási szolgáltatások igénybevételekor a gazdaságossági szempontokat vegyék figyelembe, illetve a szükséges közbeszerzési eljárásokat folytassák le. 11

12 B) A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása Ba) Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás (nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve az ellenőrzött szerv, szervezeti egység által megküldött beszámolót) A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és az intézmények, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői a Ber. 29/A.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilvántartást vezetnek a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulásáról és végrehajtásáról. Az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek a belső ellenőrzés által tett javaslatokra meghozták intézkedési tervüket. Az intézkedések 98 %-ban lefedték az ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében tett javasoltakat. Az intézkedési tervek végrehajtásának megvalósulási aránya 79 %. Ez abból adódik, hogy több olyan intézkedés is van, melynek nincs konkrét határideje. (pl. valamilyen pénzügyi, számviteli folyamat végrehajtása, ott általában folyamatos határidőt jelölnek meg, és ez torzítja a megvalósulási arányt). Továbbá voltak olyan intézkedések, melyek realizálása célszerűségi okokból áthúzódott évre (szabályzat aktualizálása a jogszabályi változást követően, illetve a fenntartói közreműködést igénylő felújítási munkához kötődő feladatok). Sajnos még mindig vannak olyan intézményi ellenőrzési beszámolók, melyek csak formálisak, az évközi ellenőrzések utólag dokumentáltak, vagy nem dokumentáltak. Ezt igazolja, hogy az intézményvezetők által a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minősítését 33 intézményvezető értékelte a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 12 nem megfelelő tartalommal, 1 a megbízása óta eltelt időszakról nyilatkozott (előző időszakról nincs nyilatkozat), 7 intézmény vezetőjétől nem érkezett az ellenőrzési beszámolóval egyidőben nyilatkozat. Bb) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok. - A belső ellenőrzés tanácsadó funkciójának növelése. - Az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítményellenőrzések arányának növelésével. - Az ellenőrzés lefedettségének növelése. - Erősíteni az ellenőrzések tudatos egymásra épülését. - Rá kell világítani a belső kontroll rendszer erős vagy gyenge pontjaira, és javaslatokat kell tenni a gyenge pontok megszüntetésére. - Tovább kell javítani az ellenőrzések eredményességi mutatóit. 12

13 Ellenőrzési Osztály tevékenysége (terv-tény) 1.sz. melléklet Nyíregyháza Önkormányzat Rendszerellenőrzés terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény db Szabályszerűségi db Szabályszerűségi- Pénzügyi db Teljesítmény, Pénzügyi db Informatikai db Összes ellenőrzés db Önkormányzat összesen 3,0 3,0 9,0 10,0 13,0 19,0 3,0 3,0 1,0 0,0 29,0 35,0 Polgármesteri Hivatal összesen 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 5,0 5,0 Tervezett ellenőrzés 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 5,0 4,0 Soron kívüli kapacitás 1,0 0,0 1,0 Terven felüli kapacitás Önkormányzati intézmények összesen 2,0 2,0 8,0 9,0 5,0 12,0 2,0 2,0 0,0 0,0 17,0 25,0 Tervezett ellenőrzés 2,0 2,0 8,0 8,0 5,0 5,0 2,0 2,0 17,0 17,0 Soron kívüli kapacitás 1,0 7,0 8,0 Terven felüli kapacitás Önkormányzat Gazdasági Társaságai összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 1,0 1,0 0,0 0,0 6,0 4,0 Tervezett ellenőrzés 5,0 3,0 1,0 1,0 6,0 4,0 Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás Önkormányzat által támogatott szervezetek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Tervezett ellenőrzés 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Soron kívüli kapacitás Terven felüli kapacitás

14 Ellenőrzések típusonként 2.sz. melléklet Ellenőrzések összesen Tanácsadás Képzés Egyéb tevékenység Saját kapacitás összesen Nyíregyháza Önkormányzat terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény db helyszíni ellenőri nap db nap nap nap Kapacitás felhasználás Önkormányzat összesen 38,0 35,0 611,0 528,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 17,0 410,0 511, , ,0 I. Polgármesteri Hivatal összesen 6,0 5,0 86,0 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 17,0 60,0 105,0 181,0 191,0 aa) Tervezett ellenőrzés 5,0 4,0 60,0 43,0 35,0 17,0 60,0 65,0 155,0 125,0 b) Soron kívüli kapacitás 1,0 1,0 26,0 26,0 40,0 26,0 66,0 c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 1. Önkormányzati intézmények összesen 25,0 25,0 400,0 368,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 291,0 650,0 659,0 aa) Tervezett ellenőrzés 17,0 17,0 320,0 308,0 170,0 201,0 490,0 509,0 b) Soron kívüli kapacitás 8,0 8,0 80,0 60,0 80,0 90,0 160,0 150,0 c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Önkormányzat Gazdasági Társaságai 2. összesen 6,0 4,0 110,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 90,0 190,0 171,0 aa) Tervezett ellenőrzés 6,0 4,0 110,0 81,0 80,0 90,0 190,0 171,0 b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Önkormányzat által támogatott szervezetek 2. összesen 1,0 1,0 15,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 25,0 35,0 35,0 aa) Tervezett ellenőrzés 1,0 1,0 15,0 10,0 20,0 25,0 35,0 35,0 b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egyéb tevékenység: felkészülés, jogszabály tanulmányozás, jelentés tervezet elkészítése, adminisztráció, egyeztetés, stb.

15 BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TELJESÜLÉSE ÉV 3.sz. melléklet Sorszám Ellenőrzött szervezet Ellenőrzött időszak (év) I. INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSEK I/2. Rendszerellenőrzés Eszterlánc Óvodai Gondnokság (helyszíni ell.: 15 nap) Kincskereső Óvodai Gondnokság helyszíni ell.:2x 17 nap Ellenőrzés tárgya, célja, típusa Tárgya: Az intézmény rendszerellenőrzése Célja: Annak megállapítása, hogy - a gazdálkodás a jogszabályokkal és a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal összhangban történt-e, továbbá megfelelő-e a működéssel kapcsolatos nyilvántartó rendszer, - az informatikai rendszer szabályozott keretek között működik-e, biztonsága, az adatvédelem megfelelő-e. Típusa: rendszer és informatikai ellenőrzés Vizsgálatvezető (belső ellenőrök) Miskolczy Gabriella Lukács Gyöngyi (Nagyidainé Kelemen Éva) Vizsgálatvezető által tett jelentősebb megállapítások, vagy javaslatok Megállapítások: Az Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység szakfeladatokon években terveztek kiadást, de teljesítéskor nem került könyvelésre és évben helytelenül, ezen a szakfeladaton a bevételek között könyveltek más, egyéb bevételt. Kötelező szabályzatok elkészítése, aktualizálása elengedhetetlen a szabályszerű működéséhez. 1

16 Sorszám Ellenőrzött szervezet Ellenőrzött időszak (év) I/3. Fenntartói törvényességi, szakmai ellenőrzések BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TELJESÜLÉSE ÉV Ellenőrzés tárgya, célja, típusa Vizsgálatvezető (belső ellenőrök) 3.sz. melléklet Vizsgálatvezető által tett jelentősebb megállapítások, vagy javaslatok Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény helyszíni ell.: 16 nap Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény Gárdonyi Géza Tagintézmény Hermann Ottó Tagintézmény helyszíni ell.: 13 nap Tárgya: Az intézmény fenntartói törvényességi, szakmai ellenőrzése Célja: Annak megállapítása, hogy a tanügy-igazgatási, személyzeti feladat és a munkáltatói jogkör gyakorlása a szabályozásoknak megfelelő-e. Típusa: szabályszerűségi, informatikai ellenőrzés + szakmai ellenőrzés Szatmári Zoltánné Auxi Csabáné Javaslatok: Iratkezelési szabályzat, irattári terv jogszabályoknak való teljes körű megfeleltetése, Közalkalmazotti alapnyilvántartás adatainak pontosítása, besorolásnál, jubileumi jutalmaknál. Várakozási idő nem megfelelő csökkentése, hiányzó dokumentumok pótlása. Javaslatok: Szabályzatok aktualizálása, szigorú számadású nyomtatványok jogszabályi előírások szerinti nyilvántartása, közalkalmazott alapnyilvántartás adattartalmának teljessége, hiányzó dokumentumok (erkölcsi biz.) megkérése, munkaköri leírások aktualizálása, elkészítése, képesítési előírásokra vonatkozó jogszabályi előírások betartása, jubileumi jutalomról határozat készítés, fizetési osztályba, fokozatba való besorolás, várakozási idő csökkentésének megfelelő alkalmazása, egységes informatikai szabályzat kialakítása szükséges. 5. Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Kertvárosi Tagintézmény helyszíni ell.: 26 nap Medve Miklós Javaslatok: Személyi nyilvántartások átvizsgálása, kijavítása. Hiányzó dokumentumok pótlása, alapnyilvántartás elkészítése, elmaradt illetmény különbözetek kifizetése. Informatikai Biztonsági Szabályzat átdolgozása, nyilvántartás pontosítása, elektronikus úton érkezett iratok nyilvántartásba vétele. 2

17 Sorszám 6. Ellenőrzött szervezet Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Zelk Z. Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény Szabó Lőrinc Tagintézmény Ellenőrzött időszak (év) BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TELJESÜLÉSE ÉV Ellenőrzés tárgya, célja, típusa Tárgya: Az intézmény fenntartói törvényességi, szakmai ellenőrzése Célja: Annak megállapítása, hogy a tanügy-igazgatási, személyzeti feladat és a munkáltatói jogkör gyakorlása a szabályozásoknak megfelelő-e. Vizsgálatvezető (belső ellenőrök) Auxi Csabáné 3.sz. melléklet Vizsgálatvezető által tett jelentősebb megállapítások, vagy javaslatok Javaslatok: Szabályzatok aktualizálása, szigorú számadású nyomtatványok jogszabályi előírások szerinti nyilvántartása. Közalkalmazott alapnyilvántartás adattartalmának teljessége, hiányzó dokumentumok (erkölcsi biz.) megkérése, munkaköri leírások aktualizálása, elkészítése, képesítési előírásokra vonatkozó jogszabályi előírások betartása. A jubileumi jutalomról határozat készítése. A fizetési osztályba, fokozatba való besorolás, várakozási idő csökkentésének megfelelő alkalmazása, egységes informatikai szabályzat kialakítása szükséges. 7. helyszíni ell.:27 nap Tündérkert Óvoda Ligeti Tagintézmény Kikelet Tagintézmény Nefelejcs Tagintézmény Margaréta Tagintézmény Típusa: szabályszerűségi, informatikai ellenőrzés + szakmai ellenőrzés Medve Miklós Javaslatok: Iratkezelési szabályzat átdolgozása. Személyi nyilvántartások átvizsgálása, kijavítása. Hiányzó dokumentumok pótlása, elmaradt illetmény különbözetek kifizetése. helyszíni ell.: 20 nap 3

18 Sorszám Ellenőrzött szervezet Ellenőrzött időszak (év) I./4. Fenntartói törvényességi ellenőrzések BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TELJESÜLÉSE ÉV Ellenőrzés tárgya, célja, típusa Vizsgálatvezető (belső ellenőrök) 3.sz. melléklet Vizsgálatvezető által tett jelentősebb megállapítások, vagy javaslatok Kertvárosi Csicsergő Óvoda helyszíni ell.: 14 nap Százszorszép Óvoda helyszíni ell.: 14 nap Tárgya: Az intézmény fenntartói törvényességi ellenőrzése Célja: Annak megállapítása, hogy a tanügy-igazgatási, személyzeti feladat és a munkáltatói jogkör gyakorlása a szabályozásoknak megfelelő-e. Típusa: szabályszerűségi, informatikai ell. Medve Miklós Medve Miklós Megállapítások: A személyi anyagot nem a Kjt. előírásainak megfelelően kezelik több tekintetben. Iratkezelési szabályzatban foglaltakat nem tartják be. Javaslatok: Hiányzó erkölcsi bizonyítványok pótlása. Jubileumi jutalomnál figyelembe vehető jogviszonyok felülvizsgálata. Másolatok elhelyezése a személyi anyagban I/5. Témavizsgálatok A kijelölt alap- és középfokú oktatási intézmények (3) (Kölcsey F. Gimnázium, Szabó Lőrinc Ált. Isk. Bencs L. Szakiskola) helyszíni ell.: 14 nap A kijelölt alap- és középfokú oktatási intézmények (9) helyszíni ell.: 3x7 nap Tárgya: ingyenes tankönyv támogatás felülvizsgálata Célja: bizonyosságot kapni arról, hogy az intézmény által leadott normatíva igénylés megfelelő, támogatási jogcímenként igazolt-e. Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés Tárgya: az intézményi éves beszámolók vizsgálata Célja: bizonyosságot kapni arról, hogy az éves beszámolók megfelelnek-e az Áht.-ban illetve a vonatkozó kormányrendeletekben foglalt előírásoknak. Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés Szatmári Zoltánné Miskolczy Gabriella Nagyidainé K. Éva (koordináló: Lengyelné Petris Erika) Javaslatok: Szabályozásban foglaltak betartása a gyakorlatban. Jogosultságot igazoló dokumentumok hatályának nyomon követése, a jogosultaknak a teljes tankönyv csomag ingyenes biztosítása. Ingyenesen csak a hivatalos jegyzékben szerepelő tankönyveket adják. Megállapítások: Több intézménynél a mérlegalátámasztó leltárak nem a valós, analitikával alátámasztott adatot tartalmazták. A leltározási, selejtezési eljárás több intézménynél nem biztosítja a köztulajdon védelmét. Főkönyv és analitikák egyeztetése több esetben formális, nem dokumentált. A szöveges beszámolók nem adnak kellő információt a jogszabály által kiemeltekre. A beszámoló valódisága érdekében a hiányosságokat pótolni kell. 4

19 Sorszám Ellenőrzött szervezet Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum helyszíni ell.: 1x10 nap 1x2nap Mentálhigiénés Központ helyszíni ell.: 1x13 nap 1x5 nap Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság helyszíni ell.: 2x9nap Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény helyszíni ell.: 9 nap Ellenőrzött időszak (év) /2011 BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TELJESÜLÉSE ÉV Ellenőrzés tárgya, célja, típusa Tárgya: egyes térítés ellenében igénybevett, nyújtott szolgáltatások ellenőrzése Célja: bizonyosság adása arról, hogy az adott intézmények gazdaságosan és hatékonyan szervezik-e meg szolgáltatásaikat. Típusa: pénzügyi és teljesítmény ellenőrzés Tárgya: vizsgálata normatív állami hozzájárulás Célja: meggyőződni arról, hogy a bölcsődei ellátásban, a központi költségvetésben és a szakmai követelményekben előírtaknak megfelelő-e a normatívák igénylése, elszámolása. Típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ell. Tárgya: Személyügyi-,munkáltatói feladatok vizsgálata a foglalkoztatás tekintetében, valamint a beszámoló valódiságának ellenőrzése. Célja: meggyőződni arról, hogy a jogszabálynak megfelelően történt-e a személyzeti munka, illetve a mérleg-alátámasztás Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ell. Vizsgálatvezető (belső ellenőrök) Nagyidainé Kelemen Éva (koordináló: Lengyelné Petris Erika) Lukács Gyöngyi (Nagyidainé Kelemen Éva) Medve Miklós 3.sz. melléklet Vizsgálatvezető által tett jelentősebb megállapítások, vagy javaslatok Megállapítások: Beszerzési szabályzattal nem rendelkeznek, előzetes árajánlatokat nem kértek, bérleti díjakat több esetben nem támasztja alá megalapozott önköltségszámítás, a rendezvények bevételeinek felhasználhatósága nem szabályozott, az intézmények külön-külön működtetése nem gazdaságos. Szabályzatok aktualizálása, módosítás elmaradt, nem érvényesülnek teljes körűen a felelősségi jogkörök, a gépjárművek üzemeltetésére és tárolására vonatkozó szabályokat nem tartották be. Megállapítások: Az év végi elszámoláskor az Önkormányzatnak a bölcsődei ellátás feladatmutatón és az ingyenes étkeztetés feladatmutatón visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az Önkormányzat a feladatmutatók tervezésekor a működési engedélyekben engedélyezett férőhelyszámtól magasabb mutatót ne határozzon meg. Az Igazgatósággal együttműködve, folyamatosan kísérje figyelemmel a tényleges gondozási napok alakulását, éljen az Áht-ban biztosított év közbeni előirányzat-módosítás lehetőségével. Megállapítások: A személyi anyagot nem a Kjt. előírásainak megfelelően kezelik több tekintetben. Iratkezelési szabályzatban foglaltakat nem tartják be. 5

20 Sorszám 16. Ellenőrzött szervezet Művészeti Középiskola és Kollégium helyszíni ell.: 2x14 nap 1x3 nap Ellenőrzött időszak (év) 2010/2011 BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TELJESÜLÉSE ÉV Ellenőrzés tárgya, célja, típusa Tárgy: Személyügyi-,munkáltatói feladatok vizsgálata a foglalkoztatás tekintetében, valamint a beszámoló valódiságának ellenőrzése. Cél: meggyőződni arról, hogy a jogszabálynak megfelelően történt-e a személyzeti munka, illetve a mérleg-alátámasztás Típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ell. Vizsgálatvezető (belső ellenőrök) Medve Miklós Nagyidainé Kelemen Éva (koordináló. Lengyelné Petris Erika) 3.sz. melléklet Vizsgálatvezető által tett jelentősebb megállapítások, vagy javaslatok Javaslatok: A szerződéses partnerek adatait pontosan tüntessék fel. A költségtérítést pontosan határozzák meg. Közalkalmazotti jogviszony létesítésekor tartsák be a jogszabályi előírásokat. Az óraadók esetében ne lépjék túl a 40 %-os mértéket. A követelések elismertetése írásban történjen. Aktualizálják a szabályzatokat. Az analitika, mérleg leltár egyezőségeket biztosítsák. Minden évben készítsenek kockázatelemzést. II. ÖNKORMÁNYZAT ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATELLÁTÁSÁVAL, MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELLENŐRZÉSEK Tárgya: közbeszerzési eljárások mintavételes Polgármesteri Hivatal ellenőrzése A Közbeszerzési Szabályzat megfelelő, kiegészítésére 17. érintett belső szervezeti Célja: annak megállapítása, hogy az eljárások megfelelnek-e a közbeszerzési Megállapítások: Egy eljárásnál az eredményhirdetés célszerűségi javaslat készült. Auxi egységei 2010 Csabáné törvénynek, illetve a közbeszerzési elhalasztására kétszer került sor, az ajánlattevőkről a helyszíni ell.: 18 nap szabályzatban foglaltaknak. Típusa: szabályszerűségi ellenőrzés nyilvántartás folyamatossága nem megfelelő. 6

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Polgármester: Dr Palovics Lajos Jegyző: Makranczi László Belső ellenőr foglalkoztatási formája: külsős, megbízási

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2014. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Éves ellenőrzési jelentés Nagycserkesz Község 2014. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása napirend BESZÁMOLÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 265/20 12.(X.18.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 265/20 12.(X.18.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 265/20 12.(X.18.) számú határozata az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Közgyűlés 1) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2012.

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés. a Budapest Fővárosi IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi belső ellenőrzéséről

Éves ellenőrzési jelentés. a Budapest Fővárosi IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi belső ellenőrzéséről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének 2015. évi munkaterve 2. számú melléklet I. Intézményellenőrzések 1. Intézmények kockázatelemzés alapján 1.1. Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ 2014.

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Vezetői összefoglaló Kérem a vezetői összefoglalót mellékelni. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3) bekezdés a) pont) Átfogó ellenőrzésre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Intézmény neve, címe: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, 1064 Budapest, Rózsa u. 67. Intézmény vezetője: Barta Zsolt Belső ellenőr foglalkoztatási formája (közalkalmazott vagy külsős):

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/15/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselőtestület! A 193/2003. (XI.26) Korm. Rendelet (Ber.) 31. -a éves ellenőrzési jelentés elkészítését írja elő. Az összefoglaló jelentés

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzatnál az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Szám: 1- /2014. Előterjesztés

Szám: 1- /2014. Előterjesztés Szám: 1- /2014. Monorierdő Község Önkormányzat Jegyzője 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.. Telefon: 06-29-419-103 Fax: 06-29-619-390 E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Intézmények Gazdasági Szolgálata 9400 Sopron, Magyar u. 19. Levelezési cím: 9400 Sopron, Pf. 42 Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: titkarsag@igsz.t-online.hu 2. sz. melléklet Éves ellenőrzési jelentés a 2009.

Részletesebben

Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól

Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Készítette: Társulási Tanács Elnöke Belső Ellenőrzési Csoport

Részletesebben

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testülnek - Sárospatak Város Önkormányzata évi

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Készítette: Polgármester Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló Az éves összefoglaló ellenőrzési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó:

Részletesebben

Kérdőívek alapján összeállított kockázatelemzés Kockázati mérőszámok rangsora 2012. évre vonatkozóan

Kérdőívek alapján összeállított kockázatelemzés Kockázati mérőszámok rangsora 2012. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Kérdőívek alapján összeállított kockázatelemzés Kockázati mérőszámok rangsora 2012. évre vonatkozóan Intézmények megnevezése Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 28 Pécsi Művészeti

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) K I V O N A T a képviselő-testület 2014. december 04-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 151/2014. (XII.04.) sz. határozata Belső i terv 2015. évre és a 2015-2019.

Részletesebben

2016. évi ellenőrzési terv

2016. évi ellenőrzési terv A Közgyűlés X-145/271.670/2015. sz. határozatának 1. melléklete 2016. évi i terv I. fejezet i terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. október 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató az ÁSZ 2008. évi ellenőrzésére tett intézkedésekről. Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja

Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja Csanytelek Község Önkormányzat 2014. évi Ellenőrzési Programja A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - 31. (1) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésekről

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Határidő: azonnal Felelős: polgármester ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2015. (X.29.) határozata

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető Tárgy: Tájékoztató a 2014. évre

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3.

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3. Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a évi éves ellenőrzési terve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: Juhos Józsefné belső ellenőr

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 61/2010.(04.29.) Öh. számú határozata A 2009. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városháztér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben

Beszámoló. a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló. a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső ellenőrzési csoport Ózd, 2011. április 21. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

MÁTÉSZALKAI Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-325 ; Fax.: 501-325 E-mail: ellenor@mateszalka.

MÁTÉSZALKAI Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-325 ; Fax.: 501-325 E-mail: ellenor@mateszalka. MÁTÉSZALKAI Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-325 ; Fax.: 501-325 E-mail: ellenor@mateszalka.hu Iktatószám: 292-25 /2014. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2015. (2. SZÁMÚ

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1606-7/2013. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről

ÉVES ELLENŐRZÉSI. belső ellenőrzésről 1 ÉVES ELLENŐRZÉSI Tápiógyörgye Község Önkormányzatnál belső ellenőrzésről JELENTÉS 20 ll. évben végzett 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 105/2008. (IX. 18.) közgyűlési határozata a 2009. évi ellenőrzési

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2012. április 26. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Belső ellenőrzési csoport Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2011. Az éves összefoglaló

Részletesebben