Benyújtandó az illetékes els6fokú állami adóhatósághoz. Az. oiilve'0'6l1dohatodg kódja: "'ey """" A beval3s ~rsasági D időszakoti$ tartalmaz D

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Benyújtandó az illetékes els6fokú állami adóhatósághoz. Az. oiilve'0'6l1dohatodg kódja: "'ey """" A beval3s ~rsasági D időszakoti$ tartalmaz D"

Átírás

1 ~.~ BEVALLÁS VONIlkód helye --- hozzájárulás az a társasági adó, a kü!önadó, a hitelintézeti járadék kötelezetlségról, a csekély összegü (de minimis) ümogatásokról, valamint a szakképzési különbözetéröl a tevékenységet évben megszt1ntetö, átalakulással megszünö adózó részére Benyújtandó az illetékes els6fokú állami adóhatósághoz 0871 A poslara adai dal\nia 0llIllJJ g.. hó ~ ~ :to... Jogelőd : <n :;; ITIllIJ Az. étvevo kódja: Az álvevo alélr6sa A beérkezes d~1uma.. hó ~P 0llIllJJ Az. oiilve'0'6l1dohatodg kódja: ~P -Az. adózó IdOsuuna ~ li] ~ A jlvltanl kivanl bevan.h YOOoiIlk6dJiI I I I I I I I Csabai Eletta KHT "V.A." leyelezesi dme....,. Lencsési """"" út ~ """- ~Békéscsaba..., "'ey 85. '"... - '" ad6széma" OTIIllIJ-D-o] O Az Ogyinté~O Z leletonuáma. neve O :il AdóbeYaIIA~ id6$zak. g; L mm Limadó BT.. hó JelOlje, ha bev...s! ooellenorz6sk6n1 nyújlp be CD BevalUis Lpusa 0 """".. hó """ aev"'siajfájöl. 0 '"""mo.,..,, átaiakuim. A beval3s ~rsasági D időszakoti$ tartalmaz D D Jelölje X szel, ha helyesl)ltésként D Kedvezmenyel-ett nyujtja be Je!ölje, ha t!evallást Ismételt Onellen6r.zésként nyuj~1 be eukoultruhétils' Jtllllje X..zel. bevaubi tapokat 10'-0' 1101;21I01;3ItjI03~1 110~21tj JelOlje X-szel, ha a tlirsaségi ado Osszegét II séy'os ad6liulcs alapjm hatérolla meg NyIlatkozat II ~rryereseg.) n'wlittlum a1kalrnal3sjsmol D D D [I] O felel6sségem tllc1atéban k.ijeientem, hogy a beyau,sbi!n koxolt adatok a valóságnak megleetnek Békéscsaba he~ég 0' P.H CillE:ill[TI!][Iill "' "" J (,.f..'"liy--- c,. ~ l IZ atl6z6 vagy k~ (meghalalmazoltja) alálrása Jelöli!! X-szel, ha az adóhat6sághol: A jelen adóbevallást ellenjeg'flem bejelentett, II bevallás aljjrására AdOlanácsad6, ad6szakéft(\ vagy Jogosult álland0 meghalalmazotl okleveles adbsukbt6 neve. JetoIje X szel, IIIlfle9halalmazoll. ih; meghatalma..dsát csatolta adoazonosm suma I I I I I I I I I I I I atlolanácsadoi bizony!tvanvi aó6szakéft6i 19azo/V'ny S.Wna JeIOIje X-szel, ha 12 aiilló az ad6haioségho.z bejelentett~képvlse16 D D D Nyomtatva:

2 A társasági adó összegének bevallása az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető megszünö adózók részére Adószám Az adózó neve Csabai Életfa KHT "V.A." Al. egyszeres könyvvitelt vezetö Irjon" 1" t, a kettös könyvvitelt vezeto Irjon "2" t a kódkockaba! 0 Al A társasági adó levezetése Adónemk6d: 101 Az adatok ezer forintra kerekítve al b) cl 01 A Tao tv. szerinti ad6zh elötti eredmény (MRP-nel targyévi eredmény) " _ IskolaszOvetkezet osztaléka 02. OJ. Adózás előtti eredményt csökkentő jogclmek összesen OJ. 0." "'. Az adózás előtti eredményt novelo jogclmek összesen 04. O.,Of O,. Külföldről származ6 jövedelem után kifizetett és ráforclltásként elszámolt ad6 O, u. 06. KOIföldrói szarmaz6 jövedelem " O, "" 07. Ad6alap I( ~ 01. vagy +02.}{l3.+04.:t 05.-(!. 06.) sarok] -I.,.J :t A kolfökti váualkozó adóalapja "I d" AZ egyház es az OfSZágos érdekkepviseletl szervezet, valamint a Közhasznú, illetve 09. kiemelkedően közhasznú szervezet végleges adóalapja " Társasági adó (a Tao. tv. 19. Oa szerint) 10. 0_ 11. AdÓ/Tlentesség [Tao. Iv 20. (1) a)j Adókedvezmények 12. Isszatartott ado (kotf~klön szerzett jövedelem után kül OIdOn!Zelett ( lzetendö) lj. 13. és nhorditásként elszámolt ad6 szémltott összege) ", 14. A évi (illetve Ozlet! évi) társasági adókötelezettség (10.-11, sarok) 14. 0" 15. A évi visszamenöleges adókötelezettség A évi visszamenőleges adókölelezeltség 16. u, 17 A Tao. tv. 221A. (5) bekezdése szerinti kamatkedvezmény alapján 17. visszalizetendö térségi adókedvezmény összege a c) rovalban, az ehhez kapcsolódó kesedelmi pótlék összege a b) rovatban..." ITIIIIIJJ 16 A Tao. tv. 7. (l5) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési A leihasznális 1dOpon43 18 lartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társaygi ad6kotelezeltsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b)rovatban... ".. A fejhaszn3l3s IdOponlja 19. '" A lelepolési önkormányzattal kötött lakésbérbe- A szerz6d's megszünésének idöponlj3 20. adási szerződés 60 hónapon belül történő megszonése esetén visszafizetendő összeg [Tao. tv. 7. (21)l ITIIIIIJJ., ".. '" ITIIIIIJJ ".. '" ". e-apeh_p_( Nyomtatva

3 Kiegészítő adatok Adószám ~_~_~ Az adózó neve Csabai Életfa KHT "V.A." B) Klegénit6 adatok" a) b) c) ~rlékesltesnettó értlevéiele OSunen 21. {Nonprofit uervezeteknél belw feh6r mezőbe Osszes bevétel. I J 21 1 cl oszlopba vaualkozési tev6kenység bevétele)... 2Z. A 21. sorból: export értékesítés nettó árbevétele 2Z. 23. Egyéb bevételek I 23. "J , Aktivalt saját teljesltmények értéke 24. "".,., 25. AnyagjeIIegO ráforditások összesen (26., 27., 2B., 29. sor b) oszlop adatai) , A 25. sorból: - anyagkoltség " az igénybe veli szolgáltatások értéke o az eladott áruk beszerzési értéke 28. az egyéb és kozvetflett szolgtlltatasok 2'. 126_ " 30 Személyi jellegű ráforditások összesen (31., 32., 33., sor b) oszlop adataí) A 30 sarbói: - bérllmség személyi jellegű egyéb klfizetések _ 33. o béljarulékolc _ 34. l::rtékaökkenési leirás Egyeb ráfordilasok 4421_ " 36. Ozemi (Ozleli) tevékenység eredmenye (21+23t sor c) oszlop adatai, PénZügyi műveletek bevételei összesen A 37. sorból: - kapoli osztalék és részesedés 38. O.zor 3'. PénZügyi műveletek ráfordltá.sal! Pénzügyi műveletek eredménye (37-(139) sor c) oszlop)! ,. 41. RendkivOli bevételek " 42. Rel"KlklvOli ráfordítások RendkIvOli eredmény ( sor C) oszlop)! EllenOrzO szám ( sorok b) oszlop) OU" 3" Az ellenörzo szám azaz a 44. sor b) rovatának adata betiivel kurva: tizenháromezer-hétszázhetvennégyft MRP szervezel ne töltse ki cl ÉpItkezes telephellyé válásának idopontja a) 45. Te!ephellyé válh idopontja 45. ~rnrn Nyomtatva:

4 A társas vállalkozások külőnadó összege, a hitelintézeti járadék kötelezettség bevallasa, a jövedelem minimum megállapítása, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetének a bevallása az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezetö megszunó adózók részére Adószám Az adózó neve Csabai Életfa KHT "VA" Ol Társas vaualkozllsok klllönadó Osszegének bevallása 4' Adózás elötti eredmény 47 AdOzás el6lli erecim6nyl CSOKketl16 jogchnek 4' Adózás el6tii eredm6nyt I'lO'teI6 jogcimell..... Az adatok ezer forintta kgrekltve " Oeze.' ~~ " ~«4' AkCIIÖrIad6 ~ [ <If ~7.+48 sarat].. O~«50 A kúiotiaób OS~ " O~«., A 'tisszalaftott ao6lll.úilóldon fizetett (filelend6) ado] ~«" 52 KűIOrIat16fiZelesi ko~ettség ( sorolt klllonbol:etej 52. O~~ Az adat ezer El A kulönadó összege torlotra kertkltve " 53. 1OJ. allóév utolsó napjilii k6yetoen fizetendö, illetve VI$$Za'QényelhelO kolor\lklo 53 ~~ Az adatolc ezei' Fl - A hitelintézeli.. Járadék OS$zegének bevallása fortnlb ke,.kltve " 54 J6radékfizetési koteleztttse9 se... ~~ ".= Al. adat eztr Ol Ajáradék és az Ozlell évre megfizetettjáradékel61eg kolönbözete fonntra kertkltve ",. Az. ad6év utolsó napjái koyetoen fizetendő. iletve IlissulgényellletO jitoradek " ezer Az.d.tolol tzer Hl Jövedelem-(nyereség-lminimum megállapitása fonntra kerekttye " 57. Ouzes bevétel Tao. tv.. 29 ponl 57.= 56. Beveten CSOkkenló téte/ell. egycrttes Osuege [TilO ly 6 (8)1 'O. 8eYétell/lOYelő tételek egyottes Osszege [Tao ly 6 (9)! 00. JOYedelem-{nyereség-)minlmum megitouapilása [Tao tv 6 (7)J eo ~~ ~~ " Az adat ezer I) A szakképzési hozzájárulás kűlönbözeténekbevallása forintra kerekítve al 81. " $Ukképzesi I'lozz3Jérulb 6ves bevanéúl m6doalló külonbozet OSSZege! 81." " e-apeh_p_(6.5.20l1.15 Nyomtatva

5 Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról Adószám Az adózó neve Csabai Életfa KHT "V.A." Al Ad.toll. clekéty 0"1G'90 Ide minimit) tamogatasokról Ktrjllk JelOlJe "XO_nel, h. Jolen bov.n"lnin nem 'rvllnyesll(ett) de minimis Umog'USI ~~kmim A Tao. hl. o.urinti c~.-.j(i A Tao. ly...wlnti A T... tv. t...il,~. AT_tv. ".1(5)"""'" limoii ljoa ""lek egyottes 6nZl'g'nek,. IlO'lljfll.r.emll6Hzeg --'nil 6sQlog ~~Ul~ma' lk...fie ej bj cj dj ej D n gj D hj lj D II kj D N.,~ IO'nl'b4o v "" l\lif)ja, DJJJIIIIII.- 2 ITJJJOJOJ N 3 DJJJIIIIII , ITJJJIIIOJ ,... DJJJIIIIII - N DJJJIIIIII N',.- DJJJIIIIII DJJJOJOJ N' e ITJJJOJOJ... " ITJJJOJOJ... - N JelOI/e k6dkock... t~. na. Je... _ Il r... Iv. J.' III beku"'_ Ul pont"'''~ 2... h_joli.., _.I'''ban. TMl. ho. 2VA.t {.) b\lkllldt. "~n 3-ma1, h. jelen bev,ii"llart. Tao. Iv. t.u. _1I6klll le. ponlia...rtnt. -gyel,r,..;..._..iml>m.t... t. l' t(li)_-... lot""" yan kadyu",.ny '&mog.t"i"".~twlimm' tie minimi. "nd.lellwlk. hanem... un. cso~ntesstgl 701ZOO11l:K rendel.tnek ""'li1.lllően...i'...lll, I~~~I~~~I~I e-apeh_p_(6.5.20l1.15 Nyomtatva:

6 A vállalkozás megnevezése:,,"csabai Életfa" Kht. (v.a.) A vállalkozás címe, telefonsz.: 5600 Békéscsaba, Lencsési u. 85., A végelszámolás időszakátlezáró egyszerűsített éves beszámoló január 01-tól-2008 július 21-ig terjedő üzleti évl'ó1 Keltezés: Békéscsaba, augusztus 25. A vállalkozás~j~ (képviselője) P.H.

7 \57\04 illi] -!III] -~ Cégjegyzék száma Egyszerűsítettéves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordul6ja: 200S (év, hó, nap) adatok E Ft-ban 01. A.B!fektet!lt eszl<öziik ( <00. sa) C ~ O 02. I.lfvfvllIlERIPlJS Jl'.VI'K SXt:ÓI: Il'TIlláelÖlsjalak értékhelyestil me II. TÍ'RGl1 E~~ Q4.sortól: Tagyi esiközökértékhayesl:ité9! t 06. III. EEF8<IEIEII PENzüGl1E~ceö< sortdi: Bé'edetEtt pélz(gyi esa<oa1k éltéld1etj esl:ítése ŌS. 00. sort:ól: BéEkletEtt pffiz(gyi esj<~ érté\<elési koolt:ozá.e 09. la Rlrgíes2köziik ( soc) ji. KÉSZl..ETIK III. KCM:TH..ÉSS< 74i , sorttJt: l0velses9( é1lketési k~e sorttJt SZ:ám'alélrDs CgyIetEk p:>liiv é'élj02iési ki1b~le III. ÉRlt:KP!'PIROK sorbél: trrelq:lapirokér1él<elési külmbözete IVPÉNZESM:lZö< 236a5 236a G.Pl<tiV idibeli elláárolásd< S. IE'52I<C2öKÖ$ZI9N ( sor) 3112: ""1ii29: keltezés: Békéscsaba, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Statisztikai számjel []]I] -[ill] - l:illjii:qitii] Cégjegyzék száma Egyszerűsítettéves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulója: (év, hó, nap) adatok E Ft-ban br- Atétel ""'!Jll'",zés> Wgelsztmolas Korrigalt végei. Vlgelszánolas - lám Nyitófkrleg szánolas ~t6 MrIeg lfró Máal a O c d e 9. D. Sajít tőke( J sa) I 1100~ , O. ~ J83'ffTTTö<E 3COO 3COO' :Im sort:ól:visslajésérol tuejjoli része~s né/értéken - 2. lij83'fftt. CE ~GBE ~MRZE IEll Tö<É III.TÖ~PRfJllá< ~ 4. N.EREC.t1.ÉNYfPRfIliK \l.loo1ötttprfjllá< 79'l I~.ÉRTÉIaÉSI TPRfI'LÉK( sarok) 7.!'::rtEkt-e~ e>tités éfl~stési tartdeka 8. Val:6 é1ékelés étékesllési lartdl:ka - 9. W I\IÉRlffi SZERINIl EREI::fvÉNY r :lí53 l- E Céltartalékok 1. F. Kötele2etlségek ( sarj 1758e 7fRJJ I. HÁTRA9JRCLTKOTEl FLE I I:'ÉGEK l. II. HC6S<'Ú lejoóralü KÖI B ElFI ISB:;B< -} I. III.RÖVID LEJÁRAJÚ K>1B.EIFI IsÉGB< fRJJ2 11 -,. 34. SOrtDt Kllek:!zdl.stgEk érl&aé>i koönlj:)zle - - ;. 34. sortót SÉtJTlaZéklSOgtIEtek regj:liv értl:kaésikoltltozete,. G Passzív idéibel! elhatárolások I , I. RlffiASQ(a;szffi8'l ( sor) 311~ keltezés: Békéscsaba, P.H. a vállalkozás vezetöje (képviselöje)

9 2 O 6 O O I Statisztikai számjel [QTI] - ITIIJ -1:QIillIQIill] Cégjegyzék száma Egyszerűsítettéves beszámoló összköltség eljárással készített "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA Az ilzleli év mérlegfordulója: 200S (év, hó, nap) adatok E Ft ban élel- _-.A~éEI meg~vezése Előző U!:leti é,i "_ Nyitánérleg TIlr9~"'; ÖSSzewnt - izám ad;tai korrigált a::i Di,, """"k c _L d a -TI e b Ertékesrtes nettoárbevéele AI<1ivák s<jál te~esítmé"l"k értéke I. ~b bevételek 73525, III.sorból: viss2'aírt értékvesztés l,anyagjellegű Ilifordltások SzeJrélijellegűritordítisok Értékcsökkertési leírás Egyéb rálordítisok \"I.s orbói:érték, ÜZfMIIÜZLETl) ~ÉGEREIl'v1ÉNYE 111. Pénzügyi müyeletek beyételei \'111. sarbói: értékelési különbözet ( IPénzügyi műveletek ráfordításai IX sarbói: értékelési különbö~t I PÉNZÜGII MÚVElETB{ BHlMÉN'IE(VIII. IX.) sz~sa; VÁl.l.PI..KClZÁSl BHlMÉNf(+-A3-B.) Rerdkívűlibevételek I. Ren:lkivüli Iliforditások t RENlt<ÍIlÜU EHDMÉNf(X.-lO.) AliJZAs aórn ERlDMENY(+-C.+-D) II. AdéflZelési kötelezettség 'AOO2DTT EHDMÉNf(+-E-lOl.),MÉRl.ffi SZERNTl ERlDMENY O Ol O 325 I O iW O O 1401 O & saJ O 360l - tárg~vi adatok O 33-35ffi keltezés: Békéscsaba, P.H. L~\~ a vállalkozás vezetóje (képviselóje)

10 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi üzleti beszámolóhoz Végelszámolás ideje: Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság Békéscsaba, Lencsési út 85.

11 Csabai Életfa KhI. Kiegészirö Melléklet Tartalomjegyzék: I. Általános kiegészítések II. III. IV. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések v. Egyéb tájékoztató jellegű kiegészítések 2

12 Csabai ÉlerJa Khi. Kiegészitö Melléklel I. Általános kiegészítések I. A. A vállalkozás bemutatása: I. A.l. A társaság legfontosabb adatai: A társaság cégncve: "Csabai Életfa" Nyugdíjasházat Múködtetö Közhasznú Társaság A társaság rövidítctt elncvezése: "Csabai Életfa" KhI. A társaság székhelyének címe: 5600 Békéscsaba. Lencsési u. 85. A társaság telephelyénck címe: 5600 Békéscsaba, Lencsési u. 85. A tllrsaság alapítója, az alapítás éve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. A társaság jegyzetl tökéje: 3 OOO OOO Ft A végelszámol:is Illcgkezdésének idöpontja: január l. A végelszámolás záró idöpontja: július 21 I. A. 2. A társaság jogállása Önállóan gazdálkodó. önálló jogi személy. A khi. gazdálkodásáról. a gazdasági társaságokról szóló évi CXLlV. Tv. rendelkezik. Szakmai feladatait, működési feltételeit a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi lll. törvény. valamint annak végrehajtási rendeletei határozzák meg. 3

13 Csabai Életfa Kht. Kiegészítő Melléklet I. A. 3. A társaság tevékenységi körei: A közhasznú társaság a szolgáltatási szektorban végezte közhasznú és vállalkozási tevékenységét egyaránt. Fő feladata: 85.3J Szociális ellátás c1helyczéssel (Időskorúak gondozása, idősek otthonában történő ellátás) Egyéb gazdasági tevékenység: Élelmiszerjellegű vegyes kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem Egyéb szálláshely-szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés Egyéb szárazfóldi személyszállítás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fogyasztási cikk kölcsönzése Titkári fordítói tevékenység (fénymásolás) Telefoninformáció Máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítö szolgáltatás Felnött- és egyéb oktatás Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 93.0 J Mosás, tisztítás I. A. 4. A társaság működési területe: A Csabai Életfa Kht. elsösorban Békéscsaba Megyei Jogú Város lakossága számára nyújt szolgáltatást, de azt bárki változatlan feltételekkel igénybe veheti. 4

14 Csabai Életfa Khi. Kiegészítő Melléklet I. B. A számviteli politika főbb vonásai: I. B. 1. A célok ismertetése: A számviteli politikánk kialakításánál törekedtünk arra, hogy a társaság a számviteli törvény elvárásai alapján biztosítsa azt a beszámolási és információs rendszert, melynek tükröznie kell a valós vagyoni, jövedelmezőségi, pénzügyi helyzetét, valamint annak folyamatos alakulását, a gazdasági eseményeket befolyásoló fontosabb tényezőket. A számviteli politika eszközeivel és módszereivel átfogja a társaság teljes tevékenységét, az eszközök és források nyilvántartási rendjét, továbbá a bevételek és költségek valamint a ráfordítások számbavételét figyelembe véve a 224/2000. (XII.l9.) Kormányrendelet kht-ra vonatkozó nyilvántartási és beszámoló készítés i előírásait. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg Fordulónapja A mérlegkészítés időpontja augusztus 25.. Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályaj szerii1t vezeti könyveit. A költségeket elsődlegesen az 5. költség nemek számlaosztály számláin könyveljük. Információs céllal évtől a 7-es számlaosztályt is használjuk. A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló. A társaság eredmény kimutatása összköltség eljárással készül. Fontos szempont, hogya közhasznú és a vállalkozási tevékenység a bevételek és ráfordítások nyilvántartásában lehetőség szerint elkülönüljön. A kht. bevételként tartja nyilván a központi költségvetési és egyéb támogatásokat, valamint a lakók által befizetett térítési díjakat. A könyvvezetés úgy került kialakításra, hogy a vállalkozói tevékenység árbevétele jogcímenként kimutatható legyen a hozzákapcsolódó ráfordításokkal együtt. Azok a költségek melyek mindkét tevékenységhez kapcsolódnak a legjellemzőbb mutatók alapján elkülöníthetők. I. B. 2. Az alkalmazott értékelési eljárások: A számvitelí törvény részletesen meghatározza a mérlegben szereplő eszközök és források értékelésének szabályail. Végelszámolás lefolytatása alatt a piaci értéken történő értékelést alkalmaztuk. 5

15 Csabai Életfa Klu. Kiegészítő Melléklet II. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése II. AJ Saját töke aránya~(sajáttöke/idegen töke)xloo (II 807/17 585)xl00= 67% 2007 év (3JO/I1)XJOO~28% év I. 8.1 Eladósodottsági mntató~(kötelezetlségeklsajáttöke)x I00 (175S5/IIS07)xI00~149% 2007 év (11/310)XI00~% 200S.év I1.C./ Tókccrösségi Dlutató=(saját tőke/mérleg fóösszeg)xtoo (IIS07/31123)XIOO~3S% év (310/321) xioo~ 97% 200S.év II. 0./ Likviditási mutató=(forgó eszközök /röv. Lej. Köt.)xIOO ( S5)xI00~177% év (321/11)xI00~29% 200S.év II. EJ Likviditási g)'orsráta=(forgóeszk.-készlctcklröv. Lej. Köt)x I00 (31101/175S5)xI00~177% év (321 III)x 1OO~ 29% 200S.év 6

16 Csabai E/etfa Kht. Kiegészítö Me/JeIdet III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések III. A. Befektetett eszközök alakulása évben Bcfektetett eszközei a végelszámolás ideje alatt a KHT-nak nem voltak. lll. B. Forgóeszközök összetétele évben adatok ezer Ft Készletek : Vc,'óvel szembeni követelések: Pénzeszközök : Pénztár: Elszámolási betétszámla: o 321 o o 321 III. C. Aktív időbeh elhatárolás adatok ezer Ft oef. III. D. Saját tőke összetétele Jegyzett töke: Előző évek eredményei: Mérleg sz. eredmény 200S-ben 310 ezer Ft 3 OOO III. E. Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése adatok ezer Ft Téves utalás miatti kötelezettség 11 III. F. Passziv időbeli elhatárolások o ezer Ft 7

17 Csabai Életfa Kht. Kiegés=i/ó Melléklet IV. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Társaság bevétele: eft volt a végelszámolás alatt, mely nagyrészt - to OOO cft - alapílói támogatásb61, valamint tartalékalap felhasználásából cftszármazou. Az üzleti tevékenységhez kapcsolódó költségek a következők:: anyagjellegü ráfordítások: 2437 eft, személyi jellegű ráfordítások: II 337 eft, valamint az egyéb ráfordítások összes értéke: eft. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye évben eft A pénzügyi műveletek eredménye: 33 eft. Rendkívüli bevételünk is származott a KHT által alapított alapitvány megszünése miani pénzeszköz átadásból: 3 eft Adózás előtti erellméllv :-3 553e Ft. A negatív adóalap miau nem keletkezett adófizetési kötelezettség. V. Egyéb, tájékoztató jellegű kiegészítés Vezető tisztségviselő: (voh Ugyvezető) Felügyelő bizottsági tagok járandósága: Végelszámoló megbízási díja: 5298 eft l 183 eft 100 eft Békéscsaba, augusztus 25.,. ~~IÓ végelszámoló 8

18 JEGYZŐKÖNYV Készült: A "Csabai Életfa" Kht., Békéscsaba, Lencsési út 85. szám alatti hivatalos helyiségében november 21.-én. Jelen vannak: Dr. Farsang István FEB tag Dr. Tébi Károly FEB tag Bánáti Márta FEB elnök Tárl!V: A "Csabai Életfa" Kht. végeiszámoiási időszakát lezáró egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása. A Felügyelő bizottság áttekintette és megbeszélte a K11t: július 21-ei fordulónappal készített végelszámolási beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó Kiegészítő mellékietet. A felügyelő bizottság az számú határozatával a "Csabai Életfa" Kht. végelszámolási Beszámolóját elrogadja. Mindezek alapján javasoljuk, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a végeiszámolási záró egyszerűsített éves beszámolót mérleg fóösszeggel és ,-Ft ,-Ft mérleg szerinti eredméjmyel fogadja cl és hagyja jóvá. Kmf. Jftl(I /1r--;;;-~r Dr. Farsangl~~ (FEB tag) Dr. Hbi Károly ~EB tag) ~~\,,:Jl~>... Bánáti Márta (FEB elnök) iv Uj -olt v~ 'U

19 P.9L9\[~ KÖNYVVIZSGALÓ fl 111'::7I,..~P' lj ÉS GAZDASAGI TANA CSADÓ KFT 5711 GYUi.A MADARAsz KÖZ 6. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ) JELENTÉS a "Csabai Életfa" Kht. (5600 Békéscsaba, Lencsési u. 85.) (v.a.)tulajdonosa részére. Elvégeztük a "Csabai Életfa" Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság v.a. (továbbiakban: Társaság) mellékelt évi, végelszámolási záró egyszerüsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszenisített éves beszámoló a július 21-i fordulónaprn elkészített mérlegböl - melyhen az eszközök és források egyező végösszege 321 eft, a mérleg szerinti eredmény eft (veszteség), közhasznú eredménykimutatása szerinti közhasznú eredménye eft, vállalkozási eredménye O eft. -, és az ezen idöpontra végzödö évre vonatkozó eredménykimutatásb61 és kiegészítő melléklelbő!áll. A Társaság december 31-i tevékenységet lezáró beszámolóját a Panky Kft.. vizsgálta, és január 31.-én hitelesítő záradékkal látta el a beszámolót. A végelszámoló felelősségeaz éves beszámolóért A záró egyszenisítcn éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése, és valós bemutatása a végelszárnoló felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibáb61 eredő, lényeges hibás állításoktól mentes záró egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását. valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelösségünk a záró egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogyakönyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságat szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

20 A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a záró egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekröl. A kiválasztott eljárások, beleértve a záró egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is. a könyvvizsgáló megítélésétől fliggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a záró egyszerűsített éves beszámoló végejszámoló általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli. hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelöségének és a végelszámoló számviteli becsiései ésszeruségének, valamint a záró egyszerusített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyöződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyitékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak. a könyvvizsgálói záradé\...,mk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény): "A könyvvizsgálat során a "Csabai Életfa" Kht. \'égelszámolási záró egyszerüsíten éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati aliitámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a végelszámolási záró egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, a kapcsolódó kormányrendeletek és az általános számviteli elvek szerint készítették cl. Véleményünk szerint a végelszámolási záró egyszerűsített éves beszámoló a "Csabai Életfa" Kht július 21-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jö\'edelmi helyzetéról megbízható és valós képet ad. A Ctv. 11 J. (l) bekezdés d) pontja szerint zárójelentés a végelszámolási záró egyszerűsítettéves beszámoló adataival összhangban van." Békéscsaba, augusztus 25. b, le '"-:'l=-- Pankucsi JáJtos..::> kamarai tag könyvvizsgáló 5700 Gyula, madarász köz 6. MKVK ig. száma: C\. kl'\~ Pankucsi Já.llOS ügyvfzető PANKY Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft Gyula, MJlQ~z köz 6. MKV~';;síám"'0)flQ,419 <::-~ "",-. \ > "~-.00 A~ - \; " I",- -\ ;::...,..' '-'-l 7~' 2;,~-. o, -::~...},..h.' "7 /.. "" ' Z. -i.j,:~:<'. '" Ma~) "t- ' - *v' 1'1""0 \",

21 VAGYONFELOSZTÁSIJAVASLAT a "Csabai Életfa" N)'ugdíjasházat MűködtetőKözhasznú Társaság (v.a.) végelszámolási zárómérlegében kimutatott vagyon etv. I ll. (1) bekezdés c) pontja szerinti fclosztás{lról Békéscsaba, augusztus hó

22 2 A Ctv. II L (I) bekezdés szerint a Végeiszámoló a végelszámolás befejezésekor köteles elkészíteni, és az Alapító részére jóváhagyás céljából előterjeszteni a) az adóbevallásokat, b) a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, amelynek mérlegében az eszközök és az esetleges kötelezettségek piaci értéken szerepelnek, c) a vagyonfelosztás i javaslatot, d) a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint e) a cég vagyoni részesedésével működő alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot. Vagyonfelosztási javaslat július 21. MEGNEVEZÉS ÖSSZEG (Ft) Fel nem osztható vagyon O Kötelezettségek rendezésére szolgn.ió vagyon Vevő túlfizetes visszafizetése Bankszámla vezetési díj (Kb. 4 hónap x Ft) Közzétételi díj Egyéb várható költségek Az Alapító részére I{iadandó vagyon pénzeszköz ÖSSZESEN Kérem a Tisztelt Kőzgyülést,hogy vagyonfelosztási javaslatomat elfogadni szíveskedjék. Békéscsaba, augusztus 25. ~'\ I ~IP(:'~ Dr. Kovács László végeiszámoló

23 ZÁRÓJELENTÉS a "Csabai Életfa" Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság végelszámolási időszaka gazdaság eseményeinek bemutatásáról szóló, etv.j ll. (1) bekezdés d) pontja szerinti összefoglaló értékelésről Békéscsaba, augusztus h6

24 2 A Ctv. lll. (1) bekezdés szerint a Végeiszámoló a végeiszámolás befejezésekor köteles elkészíteni, és az Alapító részére jóvahagyás céljából előterjeszteni a) az adóbevallásokat, b) a végelszámoiás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, amelynek mérlegében az eszközök és az esetleges kötelezettségek piaci értéken szerepelnek, c) a vagyonfelosztási javaslatot, d) a \'égeluámolási idószak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint e) a cég vagyoni részesedésével müködó alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot. A \'égelszámolási idöszak gazdasági eseményeinek bemutatása és összefoglaló értékelése 1. A végelszámolásra vonatkozó Alapítói döntések és 11 kapcsolódó jogszabályok Az Alapitó az 555/2007.(X.18.) határozanal módosított 332/2007.(Vl.28.) közgyűlési határozatával a Társaság végelszámolással történő megszüntetéséről döntött. Kijelölte a végelszámoló személyét, és a végclszámolás kezdő időpontját január Ol. napjában határozta meg. A Kht. jogutód nélküli megszűnésének szabályait a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásr61 és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (továbbiakban: etv.) határozza meg. ( ) A végelszámolás számviteli feladataira vonatkozó előírásokat a számviteli törvény mehet a 72/2ÜÜ6.(IV.3.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vszr.) tartalmazza. A végclszámolás tárgya a Kht. minden vagyona (mérleg eszköz oldal szerint), amellyel a végeiszámolás kezdő időpontjában rendelkezik. és amelyet a végelszámolás alatt szerez. Nem tárgya a végelszámolásnak, illetve nem részei a Kht. vagyonának az Önkormányzat által ingyenesen használatba adott ingatlan és egyéb tárgyi eszközök. 2. A Kitt. korábbi ügyvezetőjéneka folyamatos tevékenység lezárásával kapcsolatos fcladatainak végrehajtása A számviteli törvény szerint az Önkomlányzat végelszámolásra vonatkozó döntésének megfelelően módosítani kellett,,0ina a Kht. számviteli politikáját, mivel módosul a mérlegkészítés idöpontja. Ezzel együtt módosítani kellett volna az értékelési szabályzat záró beszámolóra vonatkozó elöírásait is. Ez nem történt meg. A etv. 98. (5)-(6) bekezdései szerint az Ogyvezetönek el kell készítenie, és a "égelszárnolónak a végelszámolás kezdö idöpontját61 számított 45 napon belül, február 14-ig át kell adnia:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolója és mérlege A Kőbányai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31.

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31. ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁ TOL T FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG 2013.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 01-2013. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 215. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 214. évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉT6L Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 366-5/2011. Előadó: Edit Mell.: 4 db Cziglécz/dné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 5i3-801 Telefax:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

SIDINFO NONPROFIT KFT. 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. Címzett: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3950 Sárospatak, Kossuth út 44.

SIDINFO NONPROFIT KFT. 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. Címzett: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. SIDINFO NONPROFIT KFT. 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. Címzett: SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tárgy: Kísérő levél a Sidinfo Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójához

Részletesebben

f...d::j számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

f...d::j számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f...d::j számú előterjesztés E l ő t erjesztés a Képv i selő - testület részére a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

Könyvvizsgálói elemzés

Könyvvizsgálói elemzés Callidus Könyvvizsgálói elemzés a HÉRA ALAPÍTVÁNY 2010. december 31-i közhasznú beszámolója alapján Budapest, 2011. április 28. Független könyvvizsgálói jelentés 3 Könyvvizsgálói éves elemzés 5 KETTŐS

Részletesebben