Benyújtandó az illetékes els6fokú állami adóhatósághoz. Az. oiilve'0'6l1dohatodg kódja: "'ey """" A beval3s ~rsasági D időszakoti$ tartalmaz D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Benyújtandó az illetékes els6fokú állami adóhatósághoz. Az. oiilve'0'6l1dohatodg kódja: "'ey """" A beval3s ~rsasági D időszakoti$ tartalmaz D"

Átírás

1 ~.~ BEVALLÁS VONIlkód helye --- hozzájárulás az a társasági adó, a kü!önadó, a hitelintézeti járadék kötelezetlségról, a csekély összegü (de minimis) ümogatásokról, valamint a szakképzési különbözetéröl a tevékenységet évben megszt1ntetö, átalakulással megszünö adózó részére Benyújtandó az illetékes els6fokú állami adóhatósághoz 0871 A poslara adai dal\nia 0llIllJJ g.. hó ~ ~ :to... Jogelőd : <n :;; ITIllIJ Az. étvevo kódja: Az álvevo alélr6sa A beérkezes d~1uma.. hó ~P 0llIllJJ Az. oiilve'0'6l1dohatodg kódja: ~P -Az. adózó IdOsuuna ~ li] ~ A jlvltanl kivanl bevan.h YOOoiIlk6dJiI I I I I I I I Csabai Eletta KHT "V.A." leyelezesi dme....,. Lencsési """"" út ~ """- ~Békéscsaba..., "'ey 85. '"... - '" ad6széma" OTIIllIJ-D-o] O Az Ogyinté~O Z leletonuáma. neve O :il AdóbeYaIIA~ id6$zak. g; L mm Limadó BT.. hó JelOlje, ha bev...s! ooellenorz6sk6n1 nyújlp be CD BevalUis Lpusa 0 """".. hó """ aev"'siajfájöl. 0 '"""mo.,..,, átaiakuim. A beval3s ~rsasági D időszakoti$ tartalmaz D D Jelölje X szel, ha helyesl)ltésként D Kedvezmenyel-ett nyujtja be Je!ölje, ha t!evallást Ismételt Onellen6r.zésként nyuj~1 be eukoultruhétils' Jtllllje X..zel. bevaubi tapokat 10'-0' 1101;21I01;3ItjI03~1 110~21tj JelOlje X-szel, ha a tlirsaségi ado Osszegét II séy'os ad6liulcs alapjm hatérolla meg NyIlatkozat II ~rryereseg.) n'wlittlum a1kalrnal3sjsmol D D D [I] O felel6sségem tllc1atéban k.ijeientem, hogy a beyau,sbi!n koxolt adatok a valóságnak megleetnek Békéscsaba he~ég 0' P.H CillE:ill[TI!][Iill "' "" J (,.f..'"liy--- c,. ~ l IZ atl6z6 vagy k~ (meghalalmazoltja) alálrása Jelöli!! X-szel, ha az adóhat6sághol: A jelen adóbevallást ellenjeg'flem bejelentett, II bevallás aljjrására AdOlanácsad6, ad6szakéft(\ vagy Jogosult álland0 meghalalmazotl okleveles adbsukbt6 neve. JetoIje X szel, IIIlfle9halalmazoll. ih; meghatalma..dsát csatolta adoazonosm suma I I I I I I I I I I I I atlolanácsadoi bizony!tvanvi aó6szakéft6i 19azo/V'ny S.Wna JeIOIje X-szel, ha 12 aiilló az ad6haioségho.z bejelentett~képvlse16 D D D Nyomtatva:

2 A társasági adó összegének bevallása az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető megszünö adózók részére Adószám Az adózó neve Csabai Életfa KHT "V.A." Al. egyszeres könyvvitelt vezetö Irjon" 1" t, a kettös könyvvitelt vezeto Irjon "2" t a kódkockaba! 0 Al A társasági adó levezetése Adónemk6d: 101 Az adatok ezer forintra kerekítve al b) cl 01 A Tao tv. szerinti ad6zh elötti eredmény (MRP-nel targyévi eredmény) " _ IskolaszOvetkezet osztaléka 02. OJ. Adózás előtti eredményt csökkentő jogclmek összesen OJ. 0." "'. Az adózás előtti eredményt novelo jogclmek összesen 04. O.,Of O,. Külföldről származ6 jövedelem után kifizetett és ráforclltásként elszámolt ad6 O, u. 06. KOIföldrói szarmaz6 jövedelem " O, "" 07. Ad6alap I( ~ 01. vagy +02.}{l3.+04.:t 05.-(!. 06.) sarok] -I.,.J :t A kolfökti váualkozó adóalapja "I d" AZ egyház es az OfSZágos érdekkepviseletl szervezet, valamint a Közhasznú, illetve 09. kiemelkedően közhasznú szervezet végleges adóalapja " Társasági adó (a Tao. tv. 19. Oa szerint) 10. 0_ 11. AdÓ/Tlentesség [Tao. Iv 20. (1) a)j Adókedvezmények 12. Isszatartott ado (kotf~klön szerzett jövedelem után kül OIdOn!Zelett ( lzetendö) lj. 13. és nhorditásként elszámolt ad6 szémltott összege) ", 14. A évi (illetve Ozlet! évi) társasági adókötelezettség (10.-11, sarok) 14. 0" 15. A évi visszamenöleges adókötelezettség A évi visszamenőleges adókölelezeltség 16. u, 17 A Tao. tv. 221A. (5) bekezdése szerinti kamatkedvezmény alapján 17. visszalizetendö térségi adókedvezmény összege a c) rovalban, az ehhez kapcsolódó kesedelmi pótlék összege a b) rovatban..." ITIIIIIJJ 16 A Tao. tv. 7. (l5) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési A leihasznális 1dOpon43 18 lartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társaygi ad6kotelezeltsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b)rovatban... ".. A fejhaszn3l3s IdOponlja 19. '" A lelepolési önkormányzattal kötött lakésbérbe- A szerz6d's megszünésének idöponlj3 20. adási szerződés 60 hónapon belül történő megszonése esetén visszafizetendő összeg [Tao. tv. 7. (21)l ITIIIIIJJ., ".. '" ITIIIIIJJ ".. '" ". e-apeh_p_( Nyomtatva

3 Kiegészítő adatok Adószám ~_~_~ Az adózó neve Csabai Életfa KHT "V.A." B) Klegénit6 adatok" a) b) c) ~rlékesltesnettó értlevéiele OSunen 21. {Nonprofit uervezeteknél belw feh6r mezőbe Osszes bevétel. I J 21 1 cl oszlopba vaualkozési tev6kenység bevétele)... 2Z. A 21. sorból: export értékesítés nettó árbevétele 2Z. 23. Egyéb bevételek I 23. "J , Aktivalt saját teljesltmények értéke 24. "".,., 25. AnyagjeIIegO ráforditások összesen (26., 27., 2B., 29. sor b) oszlop adatai) , A 25. sorból: - anyagkoltség " az igénybe veli szolgáltatások értéke o az eladott áruk beszerzési értéke 28. az egyéb és kozvetflett szolgtlltatasok 2'. 126_ " 30 Személyi jellegű ráforditások összesen (31., 32., 33., sor b) oszlop adataí) A 30 sarbói: - bérllmség személyi jellegű egyéb klfizetések _ 33. o béljarulékolc _ 34. l::rtékaökkenési leirás Egyeb ráfordilasok 4421_ " 36. Ozemi (Ozleli) tevékenység eredmenye (21+23t sor c) oszlop adatai, PénZügyi műveletek bevételei összesen A 37. sorból: - kapoli osztalék és részesedés 38. O.zor 3'. PénZügyi műveletek ráfordltá.sal! Pénzügyi műveletek eredménye (37-(139) sor c) oszlop)! ,. 41. RendkivOli bevételek " 42. Rel"KlklvOli ráfordítások RendkIvOli eredmény ( sor C) oszlop)! EllenOrzO szám ( sorok b) oszlop) OU" 3" Az ellenörzo szám azaz a 44. sor b) rovatának adata betiivel kurva: tizenháromezer-hétszázhetvennégyft MRP szervezel ne töltse ki cl ÉpItkezes telephellyé válásának idopontja a) 45. Te!ephellyé válh idopontja 45. ~rnrn Nyomtatva:

4 A társas vállalkozások külőnadó összege, a hitelintézeti járadék kötelezettség bevallasa, a jövedelem minimum megállapítása, valamint a szakképzési hozzájárulás különbözetének a bevallása az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezetö megszunó adózók részére Adószám Az adózó neve Csabai Életfa KHT "VA" Ol Társas vaualkozllsok klllönadó Osszegének bevallása 4' Adózás elötti eredmény 47 AdOzás el6lli erecim6nyl CSOKketl16 jogchnek 4' Adózás el6tii eredm6nyt I'lO'teI6 jogcimell..... Az adatok ezer forintta kgrekltve " Oeze.' ~~ " ~«4' AkCIIÖrIad6 ~ [ <If ~7.+48 sarat].. O~«50 A kúiotiaób OS~ " O~«., A 'tisszalaftott ao6lll.úilóldon fizetett (filelend6) ado] ~«" 52 KűIOrIat16fiZelesi ko~ettség ( sorolt klllonbol:etej 52. O~~ Az adat ezer El A kulönadó összege torlotra kertkltve " 53. 1OJ. allóév utolsó napjilii k6yetoen fizetendö, illetve VI$$Za'QényelhelO kolor\lklo 53 ~~ Az adatolc ezei' Fl - A hitelintézeli.. Járadék OS$zegének bevallása fortnlb ke,.kltve " 54 J6radékfizetési koteleztttse9 se... ~~ ".= Al. adat eztr Ol Ajáradék és az Ozlell évre megfizetettjáradékel61eg kolönbözete fonntra kertkltve ",. Az. ad6év utolsó napjái koyetoen fizetendő. iletve IlissulgényellletO jitoradek " ezer Az.d.tolol tzer Hl Jövedelem-(nyereség-lminimum megállapitása fonntra kerekttye " 57. Ouzes bevétel Tao. tv.. 29 ponl 57.= 56. Beveten CSOkkenló téte/ell. egycrttes Osuege [TilO ly 6 (8)1 'O. 8eYétell/lOYelő tételek egyottes Osszege [Tao ly 6 (9)! 00. JOYedelem-{nyereség-)minlmum megitouapilása [Tao tv 6 (7)J eo ~~ ~~ " Az adat ezer I) A szakképzési hozzájárulás kűlönbözeténekbevallása forintra kerekítve al 81. " $Ukképzesi I'lozz3Jérulb 6ves bevanéúl m6doalló külonbozet OSSZege! 81." " e-apeh_p_(6.5.20l1.15 Nyomtatva

5 Adatok a csekély összegű (de minimis) támogatásokról Adószám Az adózó neve Csabai Életfa KHT "V.A." Al Ad.toll. clekéty 0"1G'90 Ide minimit) tamogatasokról Ktrjllk JelOlJe "XO_nel, h. Jolen bov.n"lnin nem 'rvllnyesll(ett) de minimis Umog'USI ~~kmim A Tao. hl. o.urinti c~.-.j(i A Tao. ly...wlnti A T... tv. t...il,~. AT_tv. ".1(5)"""'" limoii ljoa ""lek egyottes 6nZl'g'nek,. IlO'lljfll.r.emll6Hzeg --'nil 6sQlog ~~Ul~ma' lk...fie ej bj cj dj ej D n gj D hj lj D II kj D N.,~ IO'nl'b4o v "" l\lif)ja, DJJJIIIIII.- 2 ITJJJOJOJ N 3 DJJJIIIIII , ITJJJIIIOJ ,... DJJJIIIIII - N DJJJIIIIII N',.- DJJJIIIIII DJJJOJOJ N' e ITJJJOJOJ... " ITJJJOJOJ... - N JelOI/e k6dkock... t~. na. Je... _ Il r... Iv. J.' III beku"'_ Ul pont"'''~ 2... h_joli.., _.I'''ban. TMl. ho. 2VA.t {.) b\lkllldt. "~n 3-ma1, h. jelen bev,ii"llart. Tao. Iv. t.u. _1I6klll le. ponlia...rtnt. -gyel,r,..;..._..iml>m.t... t. l' t(li)_-... lot""" yan kadyu",.ny '&mog.t"i"".~twlimm' tie minimi. "nd.lellwlk. hanem... un. cso~ntesstgl 701ZOO11l:K rendel.tnek ""'li1.lllően...i'...lll, I~~~I~~~I~I e-apeh_p_(6.5.20l1.15 Nyomtatva:

6 A vállalkozás megnevezése:,,"csabai Életfa" Kht. (v.a.) A vállalkozás címe, telefonsz.: 5600 Békéscsaba, Lencsési u. 85., A végelszámolás időszakátlezáró egyszerűsített éves beszámoló január 01-tól-2008 július 21-ig terjedő üzleti évl'ó1 Keltezés: Békéscsaba, augusztus 25. A vállalkozás~j~ (képviselője) P.H.

7 \57\04 illi] -!III] -~ Cégjegyzék száma Egyszerűsítettéves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordul6ja: 200S (év, hó, nap) adatok E Ft-ban 01. A.B!fektet!lt eszl<öziik ( <00. sa) C ~ O 02. I.lfvfvllIlERIPlJS Jl'.VI'K SXt:ÓI: Il'TIlláelÖlsjalak értékhelyestil me II. TÍ'RGl1 E~~ Q4.sortól: Tagyi esiközökértékhayesl:ité9! t 06. III. EEF8<IEIEII PENzüGl1E~ceö< sortdi: Bé'edetEtt pélz(gyi esa<oa1k éltéld1etj esl:ítése ŌS. 00. sort:ól: BéEkletEtt pffiz(gyi esj<~ érté\<elési koolt:ozá.e 09. la Rlrgíes2köziik ( soc) ji. KÉSZl..ETIK III. KCM:TH..ÉSS< 74i , sorttJt: l0velses9( é1lketési k~e sorttJt SZ:ám'alélrDs CgyIetEk p:>liiv é'élj02iési ki1b~le III. ÉRlt:KP!'PIROK sorbél: trrelq:lapirokér1él<elési külmbözete IVPÉNZESM:lZö< 236a5 236a G.Pl<tiV idibeli elláárolásd< S. IE'52I<C2öKÖ$ZI9N ( sor) 3112: ""1ii29: keltezés: Békéscsaba, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Statisztikai számjel []]I] -[ill] - l:illjii:qitii] Cégjegyzék száma Egyszerűsítettéves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulója: (év, hó, nap) adatok E Ft-ban br- Atétel ""'!Jll'",zés> Wgelsztmolas Korrigalt végei. Vlgelszánolas - lám Nyitófkrleg szánolas ~t6 MrIeg lfró Máal a O c d e 9. D. Sajít tőke( J sa) I 1100~ , O. ~ J83'ffTTTö<E 3COO 3COO' :Im sort:ól:visslajésérol tuejjoli része~s né/értéken - 2. lij83'fftt. CE ~GBE ~MRZE IEll Tö<É III.TÖ~PRfJllá< ~ 4. N.EREC.t1.ÉNYfPRfIliK \l.loo1ötttprfjllá< 79'l I~.ÉRTÉIaÉSI TPRfI'LÉK( sarok) 7.!'::rtEkt-e~ e>tités éfl~stési tartdeka 8. Val:6 é1ékelés étékesllési lartdl:ka - 9. W I\IÉRlffi SZERINIl EREI::fvÉNY r :lí53 l- E Céltartalékok 1. F. Kötele2etlségek ( sarj 1758e 7fRJJ I. HÁTRA9JRCLTKOTEl FLE I I:'ÉGEK l. II. HC6S<'Ú lejoóralü KÖI B ElFI ISB:;B< -} I. III.RÖVID LEJÁRAJÚ K>1B.EIFI IsÉGB< fRJJ2 11 -,. 34. SOrtDt Kllek:!zdl.stgEk érl&aé>i koönlj:)zle - - ;. 34. sortót SÉtJTlaZéklSOgtIEtek regj:liv értl:kaésikoltltozete,. G Passzív idéibel! elhatárolások I , I. RlffiASQ(a;szffi8'l ( sor) 311~ keltezés: Békéscsaba, P.H. a vállalkozás vezetöje (képviselöje)

9 2 O 6 O O I Statisztikai számjel [QTI] - ITIIJ -1:QIillIQIill] Cégjegyzék száma Egyszerűsítettéves beszámoló összköltség eljárással készített "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA Az ilzleli év mérlegfordulója: 200S (év, hó, nap) adatok E Ft ban élel- _-.A~éEI meg~vezése Előző U!:leti é,i "_ Nyitánérleg TIlr9~"'; ÖSSzewnt - izám ad;tai korrigált a::i Di,, """"k c _L d a -TI e b Ertékesrtes nettoárbevéele AI<1ivák s<jál te~esítmé"l"k értéke I. ~b bevételek 73525, III.sorból: viss2'aírt értékvesztés l,anyagjellegű Ilifordltások SzeJrélijellegűritordítisok Értékcsökkertési leírás Egyéb rálordítisok \"I.s orbói:érték, ÜZfMIIÜZLETl) ~ÉGEREIl'v1ÉNYE 111. Pénzügyi müyeletek beyételei \'111. sarbói: értékelési különbözet ( IPénzügyi műveletek ráfordításai IX sarbói: értékelési különbö~t I PÉNZÜGII MÚVElETB{ BHlMÉN'IE(VIII. IX.) sz~sa; VÁl.l.PI..KClZÁSl BHlMÉNf(+-A3-B.) Rerdkívűlibevételek I. Ren:lkivüli Iliforditások t RENlt<ÍIlÜU EHDMÉNf(X.-lO.) AliJZAs aórn ERlDMENY(+-C.+-D) II. AdéflZelési kötelezettség 'AOO2DTT EHDMÉNf(+-E-lOl.),MÉRl.ffi SZERNTl ERlDMENY O Ol O 325 I O iW O O 1401 O & saJ O 360l - tárg~vi adatok O 33-35ffi keltezés: Békéscsaba, P.H. L~\~ a vállalkozás vezetóje (képviselóje)

10 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi üzleti beszámolóhoz Végelszámolás ideje: Csabai Életfa Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság Békéscsaba, Lencsési út 85.

11 Csabai Életfa KhI. Kiegészirö Melléklet Tartalomjegyzék: I. Általános kiegészítések II. III. IV. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések v. Egyéb tájékoztató jellegű kiegészítések 2

12 Csabai ÉlerJa Khi. Kiegészitö Melléklel I. Általános kiegészítések I. A. A vállalkozás bemutatása: I. A.l. A társaság legfontosabb adatai: A társaság cégncve: "Csabai Életfa" Nyugdíjasházat Múködtetö Közhasznú Társaság A társaság rövidítctt elncvezése: "Csabai Életfa" KhI. A társaság székhelyének címe: 5600 Békéscsaba. Lencsési u. 85. A társaság telephelyénck címe: 5600 Békéscsaba, Lencsési u. 85. A tllrsaság alapítója, az alapítás éve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. A társaság jegyzetl tökéje: 3 OOO OOO Ft A végelszámol:is Illcgkezdésének idöpontja: január l. A végelszámolás záró idöpontja: július 21 I. A. 2. A társaság jogállása Önállóan gazdálkodó. önálló jogi személy. A khi. gazdálkodásáról. a gazdasági társaságokról szóló évi CXLlV. Tv. rendelkezik. Szakmai feladatait, működési feltételeit a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló évi lll. törvény. valamint annak végrehajtási rendeletei határozzák meg. 3

13 Csabai Életfa Kht. Kiegészítő Melléklet I. A. 3. A társaság tevékenységi körei: A közhasznú társaság a szolgáltatási szektorban végezte közhasznú és vállalkozási tevékenységét egyaránt. Fő feladata: 85.3J Szociális ellátás c1helyczéssel (Időskorúak gondozása, idősek otthonában történő ellátás) Egyéb gazdasági tevékenység: Élelmiszerjellegű vegyes kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem Egyéb szálláshely-szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés Egyéb szárazfóldi személyszállítás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fogyasztási cikk kölcsönzése Titkári fordítói tevékenység (fénymásolás) Telefoninformáció Máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítö szolgáltatás Felnött- és egyéb oktatás Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 93.0 J Mosás, tisztítás I. A. 4. A társaság működési területe: A Csabai Életfa Kht. elsösorban Békéscsaba Megyei Jogú Város lakossága számára nyújt szolgáltatást, de azt bárki változatlan feltételekkel igénybe veheti. 4

14 Csabai Életfa Khi. Kiegészítő Melléklet I. B. A számviteli politika főbb vonásai: I. B. 1. A célok ismertetése: A számviteli politikánk kialakításánál törekedtünk arra, hogy a társaság a számviteli törvény elvárásai alapján biztosítsa azt a beszámolási és információs rendszert, melynek tükröznie kell a valós vagyoni, jövedelmezőségi, pénzügyi helyzetét, valamint annak folyamatos alakulását, a gazdasági eseményeket befolyásoló fontosabb tényezőket. A számviteli politika eszközeivel és módszereivel átfogja a társaság teljes tevékenységét, az eszközök és források nyilvántartási rendjét, továbbá a bevételek és költségek valamint a ráfordítások számbavételét figyelembe véve a 224/2000. (XII.l9.) Kormányrendelet kht-ra vonatkozó nyilvántartási és beszámoló készítés i előírásait. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg Fordulónapja A mérlegkészítés időpontja augusztus 25.. Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályaj szerii1t vezeti könyveit. A költségeket elsődlegesen az 5. költség nemek számlaosztály számláin könyveljük. Információs céllal évtől a 7-es számlaosztályt is használjuk. A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló. A társaság eredmény kimutatása összköltség eljárással készül. Fontos szempont, hogya közhasznú és a vállalkozási tevékenység a bevételek és ráfordítások nyilvántartásában lehetőség szerint elkülönüljön. A kht. bevételként tartja nyilván a központi költségvetési és egyéb támogatásokat, valamint a lakók által befizetett térítési díjakat. A könyvvezetés úgy került kialakításra, hogy a vállalkozói tevékenység árbevétele jogcímenként kimutatható legyen a hozzákapcsolódó ráfordításokkal együtt. Azok a költségek melyek mindkét tevékenységhez kapcsolódnak a legjellemzőbb mutatók alapján elkülöníthetők. I. B. 2. Az alkalmazott értékelési eljárások: A számvitelí törvény részletesen meghatározza a mérlegben szereplő eszközök és források értékelésének szabályail. Végelszámolás lefolytatása alatt a piaci értéken történő értékelést alkalmaztuk. 5

15 Csabai Életfa Klu. Kiegészítő Melléklet II. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése II. AJ Saját töke aránya~(sajáttöke/idegen töke)xloo (II 807/17 585)xl00= 67% 2007 év (3JO/I1)XJOO~28% év I. 8.1 Eladósodottsági mntató~(kötelezetlségeklsajáttöke)x I00 (175S5/IIS07)xI00~149% 2007 év (11/310)XI00~% 200S.év I1.C./ Tókccrösségi Dlutató=(saját tőke/mérleg fóösszeg)xtoo (IIS07/31123)XIOO~3S% év (310/321) xioo~ 97% 200S.év II. 0./ Likviditási mutató=(forgó eszközök /röv. Lej. Köt.)xIOO ( S5)xI00~177% év (321/11)xI00~29% 200S.év II. EJ Likviditási g)'orsráta=(forgóeszk.-készlctcklröv. Lej. Köt)x I00 (31101/175S5)xI00~177% év (321 III)x 1OO~ 29% 200S.év 6

16 Csabai E/etfa Kht. Kiegészítö Me/JeIdet III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések III. A. Befektetett eszközök alakulása évben Bcfektetett eszközei a végelszámolás ideje alatt a KHT-nak nem voltak. lll. B. Forgóeszközök összetétele évben adatok ezer Ft Készletek : Vc,'óvel szembeni követelések: Pénzeszközök : Pénztár: Elszámolási betétszámla: o 321 o o 321 III. C. Aktív időbeh elhatárolás adatok ezer Ft oef. III. D. Saját tőke összetétele Jegyzett töke: Előző évek eredményei: Mérleg sz. eredmény 200S-ben 310 ezer Ft 3 OOO III. E. Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése adatok ezer Ft Téves utalás miatti kötelezettség 11 III. F. Passziv időbeli elhatárolások o ezer Ft 7

17 Csabai Életfa Kht. Kiegés=i/ó Melléklet IV. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Társaság bevétele: eft volt a végelszámolás alatt, mely nagyrészt - to OOO cft - alapílói támogatásb61, valamint tartalékalap felhasználásából cftszármazou. Az üzleti tevékenységhez kapcsolódó költségek a következők:: anyagjellegü ráfordítások: 2437 eft, személyi jellegű ráfordítások: II 337 eft, valamint az egyéb ráfordítások összes értéke: eft. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye évben eft A pénzügyi műveletek eredménye: 33 eft. Rendkívüli bevételünk is származott a KHT által alapított alapitvány megszünése miani pénzeszköz átadásból: 3 eft Adózás előtti erellméllv :-3 553e Ft. A negatív adóalap miau nem keletkezett adófizetési kötelezettség. V. Egyéb, tájékoztató jellegű kiegészítés Vezető tisztségviselő: (voh Ugyvezető) Felügyelő bizottsági tagok járandósága: Végelszámoló megbízási díja: 5298 eft l 183 eft 100 eft Békéscsaba, augusztus 25.,. ~~IÓ végelszámoló 8

18 JEGYZŐKÖNYV Készült: A "Csabai Életfa" Kht., Békéscsaba, Lencsési út 85. szám alatti hivatalos helyiségében november 21.-én. Jelen vannak: Dr. Farsang István FEB tag Dr. Tébi Károly FEB tag Bánáti Márta FEB elnök Tárl!V: A "Csabai Életfa" Kht. végeiszámoiási időszakát lezáró egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalása. A Felügyelő bizottság áttekintette és megbeszélte a K11t: július 21-ei fordulónappal készített végelszámolási beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó Kiegészítő mellékietet. A felügyelő bizottság az számú határozatával a "Csabai Életfa" Kht. végelszámolási Beszámolóját elrogadja. Mindezek alapján javasoljuk, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a végeiszámolási záró egyszerűsített éves beszámolót mérleg fóösszeggel és ,-Ft ,-Ft mérleg szerinti eredméjmyel fogadja cl és hagyja jóvá. Kmf. Jftl(I /1r--;;;-~r Dr. Farsangl~~ (FEB tag) Dr. Hbi Károly ~EB tag) ~~\,,:Jl~>... Bánáti Márta (FEB elnök) iv Uj -olt v~ 'U

19 P.9L9\[~ KÖNYVVIZSGALÓ fl 111'::7I,..~P' lj ÉS GAZDASAGI TANA CSADÓ KFT 5711 GYUi.A MADARAsz KÖZ 6. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ) JELENTÉS a "Csabai Életfa" Kht. (5600 Békéscsaba, Lencsési u. 85.) (v.a.)tulajdonosa részére. Elvégeztük a "Csabai Életfa" Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság v.a. (továbbiakban: Társaság) mellékelt évi, végelszámolási záró egyszerüsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszenisített éves beszámoló a július 21-i fordulónaprn elkészített mérlegböl - melyhen az eszközök és források egyező végösszege 321 eft, a mérleg szerinti eredmény eft (veszteség), közhasznú eredménykimutatása szerinti közhasznú eredménye eft, vállalkozási eredménye O eft. -, és az ezen idöpontra végzödö évre vonatkozó eredménykimutatásb61 és kiegészítő melléklelbő!áll. A Társaság december 31-i tevékenységet lezáró beszámolóját a Panky Kft.. vizsgálta, és január 31.-én hitelesítő záradékkal látta el a beszámolót. A végelszámoló felelősségeaz éves beszámolóért A záró egyszenisítcn éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése, és valós bemutatása a végelszárnoló felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibáb61 eredő, lényeges hibás állításoktól mentes záró egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását. valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelösségünk a záró egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogyakönyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságat szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

20 A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a záró egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekröl. A kiválasztott eljárások, beleértve a záró egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is. a könyvvizsgáló megítélésétől fliggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a záró egyszerűsített éves beszámoló végejszámoló általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli. hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelöségének és a végelszámoló számviteli becsiései ésszeruségének, valamint a záró egyszerusített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyöződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyitékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak. a könyvvizsgálói záradé\...,mk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény): "A könyvvizsgálat során a "Csabai Életfa" Kht. \'égelszámolási záró egyszerüsíten éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati aliitámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a végelszámolási záró egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, a kapcsolódó kormányrendeletek és az általános számviteli elvek szerint készítették cl. Véleményünk szerint a végelszámolási záró egyszerűsített éves beszámoló a "Csabai Életfa" Kht július 21-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jö\'edelmi helyzetéról megbízható és valós képet ad. A Ctv. 11 J. (l) bekezdés d) pontja szerint zárójelentés a végelszámolási záró egyszerűsítettéves beszámoló adataival összhangban van." Békéscsaba, augusztus 25. b, le '"-:'l=-- Pankucsi JáJtos..::> kamarai tag könyvvizsgáló 5700 Gyula, madarász köz 6. MKVK ig. száma: C\. kl'\~ Pankucsi Já.llOS ügyvfzető PANKY Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft Gyula, MJlQ~z köz 6. MKV~';;síám"'0)flQ,419 <::-~ "",-. \ > "~-.00 A~ - \; " I",- -\ ;::...,..' '-'-l 7~' 2;,~-. o, -::~...},..h.' "7 /.. "" ' Z. -i.j,:~:<'. '" Ma~) "t- ' - *v' 1'1""0 \",

21 VAGYONFELOSZTÁSIJAVASLAT a "Csabai Életfa" N)'ugdíjasházat MűködtetőKözhasznú Társaság (v.a.) végelszámolási zárómérlegében kimutatott vagyon etv. I ll. (1) bekezdés c) pontja szerinti fclosztás{lról Békéscsaba, augusztus hó

22 2 A Ctv. II L (I) bekezdés szerint a Végeiszámoló a végelszámolás befejezésekor köteles elkészíteni, és az Alapító részére jóváhagyás céljából előterjeszteni a) az adóbevallásokat, b) a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, amelynek mérlegében az eszközök és az esetleges kötelezettségek piaci értéken szerepelnek, c) a vagyonfelosztás i javaslatot, d) a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint e) a cég vagyoni részesedésével működő alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot. Vagyonfelosztási javaslat július 21. MEGNEVEZÉS ÖSSZEG (Ft) Fel nem osztható vagyon O Kötelezettségek rendezésére szolgn.ió vagyon Vevő túlfizetes visszafizetése Bankszámla vezetési díj (Kb. 4 hónap x Ft) Közzétételi díj Egyéb várható költségek Az Alapító részére I{iadandó vagyon pénzeszköz ÖSSZESEN Kérem a Tisztelt Kőzgyülést,hogy vagyonfelosztási javaslatomat elfogadni szíveskedjék. Békéscsaba, augusztus 25. ~'\ I ~IP(:'~ Dr. Kovács László végeiszámoló

23 ZÁRÓJELENTÉS a "Csabai Életfa" Nyugdíjasházat Működtető Közhasznú Társaság végelszámolási időszaka gazdaság eseményeinek bemutatásáról szóló, etv.j ll. (1) bekezdés d) pontja szerinti összefoglaló értékelésről Békéscsaba, augusztus h6

24 2 A Ctv. lll. (1) bekezdés szerint a Végeiszámoló a végeiszámolás befejezésekor köteles elkészíteni, és az Alapító részére jóvahagyás céljából előterjeszteni a) az adóbevallásokat, b) a végelszámoiás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, amelynek mérlegében az eszközök és az esetleges kötelezettségek piaci értéken szerepelnek, c) a vagyonfelosztási javaslatot, d) a \'égeluámolási idószak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint e) a cég vagyoni részesedésével müködó alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot. A \'égelszámolási idöszak gazdasági eseményeinek bemutatása és összefoglaló értékelése 1. A végelszámolásra vonatkozó Alapítói döntések és 11 kapcsolódó jogszabályok Az Alapitó az 555/2007.(X.18.) határozanal módosított 332/2007.(Vl.28.) közgyűlési határozatával a Társaság végelszámolással történő megszüntetéséről döntött. Kijelölte a végelszámoló személyét, és a végclszámolás kezdő időpontját január Ol. napjában határozta meg. A Kht. jogutód nélküli megszűnésének szabályait a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásr61 és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (továbbiakban: etv.) határozza meg. ( ) A végelszámolás számviteli feladataira vonatkozó előírásokat a számviteli törvény mehet a 72/2ÜÜ6.(IV.3.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vszr.) tartalmazza. A végclszámolás tárgya a Kht. minden vagyona (mérleg eszköz oldal szerint), amellyel a végeiszámolás kezdő időpontjában rendelkezik. és amelyet a végelszámolás alatt szerez. Nem tárgya a végelszámolásnak, illetve nem részei a Kht. vagyonának az Önkormányzat által ingyenesen használatba adott ingatlan és egyéb tárgyi eszközök. 2. A Kitt. korábbi ügyvezetőjéneka folyamatos tevékenység lezárásával kapcsolatos fcladatainak végrehajtása A számviteli törvény szerint az Önkomlányzat végelszámolásra vonatkozó döntésének megfelelően módosítani kellett,,0ina a Kht. számviteli politikáját, mivel módosul a mérlegkészítés idöpontja. Ezzel együtt módosítani kellett volna az értékelési szabályzat záró beszámolóra vonatkozó elöírásait is. Ez nem történt meg. A etv. 98. (5)-(6) bekezdései szerint az Ogyvezetönek el kell készítenie, és a "égelszárnolónak a végelszámolás kezdö idöpontját61 számított 45 napon belül, február 14-ig át kell adnia:

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Végleges Vagyonmérleg

Végleges Vagyonmérleg 22411825845701111308 08-09-008156 Kapuvári Ipari Park KFT 9330 Kapuvár, Fő utca 1. Végleges Vagyonmérleg 2011. július 14. Átvevő Kapuvári Ipari Park KFT végleges vagyonmérlege 1/2. oldal 22411825845701111308

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5 2016.05.30 22:39:34 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 1 6 2 Település: Budapest Közterület neve: Budapesti Közterület jellege: út Házszám: 180 Lépcsőház:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a közhasznúsági mellékletéről Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (8086 Felcsút Fő utca 176) tulajdonosainak. Elvégeztem a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (továbbiakban Alapítvány)

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.

JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. JÁBORCSIK és TÁRSA Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft. : 1042 Budapest, József A. u. 32-34. B. lph. I/3. TH: 1042 Budapest, József A. u. 18. II/15. : 1-369-7555,1-369-6648. fax: 1-369-7555. e-mail:

Részletesebben

KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

I./ Általános jellegű kiegészítések

I./ Általános jellegű kiegészítések Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklet 1 8 9 3 9 8 1 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 egyéb szervezet Bejegyzési szám: Szervezet: Szigligeti Turisztikai Egyesület 6 4

Részletesebben

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 1998. évi XI. törvény 68. (8)-(10) Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 550-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2017. január 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft megszüntetése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezet közhasznú eredménykimutatása 2 0 1 0 év Dorogi Szent Borbála Szakkórház

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em.

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em. H IV T L () Nemzeti dóés Vámhivatal BEVLLÁS a 2 évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásról

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Gólem Színház Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2014. december 31.-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolójához Budapest, 2015. június 01. I. Általános kiegészítések 1.) Szervezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft

12EB / :07. Cégadatok (A) Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft lektronikus Beszámoló Portál 1 / 5 2017.02.28. 8:07 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve:

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben