Kistarcsai április. Hírlevél. A tartalomból: Tájékoztató a Kistarcsai Hírlevél kiadásával kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kistarcsai 2004. április. Hírlevél. A tartalomból: Tájékoztató a Kistarcsai Hírlevél kiadásával kapcsolatban"

Átírás

1 Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Tájékoztató a kiadásával kapcsolatban Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete a március 9-ei ülésén a kiadásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Kistarcsa Nagyközség Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy március 10-ét követõen,,kistarcsai HÍRLEVÉL címmel, a Polgármesteri Hivatal gondozásában, szükség szerinti idõközökben jelenteti meg a lakosság közérdekû tájékoztatását szolgáló alkalmi kiadványát. A közérdekû információkat, aktuális tudnivalókat, jogokra és kötelezettségekre vonatkozó felvilágosításokat, a képviselõ-testület és bizottságai határozatait és rendeleteit összefoglaló tájékoztatókat a jegyzõ állítja össze, s azokat közvetlenül a kiadónak adja át, majd megrendeli a kiadvány terjesztését. A tartalomból: Összefoglaló a legutóbbi képviselõ-testületi ülésekrõl 2-5. Mit kell tudni a évi gépjármûadó-változásokról? 6-7. Tájékoztatás helyi iparûzési adókötelezettségrõl 7. Ötletpályázat Kistarcsa település-központjának kialakításához 9. A Gödöllõi Rendõrkapitányság elmúlt évi értékelése 10. Rendõrségi felhívás 11. Határidõ: Felelõs: folyamatos jegyzõ Kulturális programajánló tavaszra 12.

2 2. Összefoglaló a legutóbbi képviselõ-testületi ülések legfontosabb döntéseirõl november ) Elsõ napirendi pontként a képviselõ-testület a jegyzõi státusz betöltésére kiírt pályázatot tárgyalta. Az összesen 16 pályázati anyagból 6 volt érvényes. A 6 érvényes pályázatot benyújtó szakember meghívót kapott az ülésre. A pályázók meghallgatása után a testület a korábbi megbízott jegyzõt, dr. Korbély Gézát nevezte ki immáron határo-zatlan idõre a hivatal vezetõjévé. 2.) Ezt követõen Tóth Szabolcs polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet a Fõvárosi Vízmûvek Rt.-vel folytatott tárgyalások eredményeirõl. Mint ismeretes, a fõvárosi szolgáltató szívesen kötne úgynevezett üzemeltetési szerzõdést Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatával. A fõvárosi cég képviselõi biztosították a testületet arról, hogy az egyeztetéseket tovább folytatják, és 2004-ben már kizárólag fõvárosi vizet ihatnak a kistarcsai polgárok. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az üzemeltetési és bérleti szerzõdéseket az illetékes bizottságok ülésein terjessze elõ. 3.) A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Semmelweis téri óvoda vizesblokkját bruttó Ft összegben felújíttatja. Ennek kapcsán szintén határozat született az óvodák ajtajainak (6 db) cseréjérõl mintegy Ft értékben. 4.) A képviselõ-testület Malina Ferencet a sport-bizottság tagjává választotta. 5.) A helyi buszjárat lehetséges beindítása kapcsán a testület akként foglalt állást, hogy azt a pénzügyi bizottság ismételten tárgyalja. 6.) A képviselõk elfogadták a évi költségvetési koncepciót, mely a korábbi évekhez képest nem bázis alapú, hanem úgynevezett,,nullás költségvetés. 7.) A községgondnokság közhasznú társasággá történõ átalakítása is a novemberi testületi ülés napirendjét képezte. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az ehhez szükséges számításokat végezze el, illetve készítse elõ. 8.) A testület egyaránt Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesítette a Római Katolikus és a Református Egyházat. 9.) A testület döntött arról, hogy az önkormányzat a korábban megkötött megállapodásnak megfelelõen Ft úgynevezett differenciált érdekeltségi hozzájárulást fizet a Gödöllõ-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatnak. 10.) A képviselõ-testület összeférhetetlenségre való hivatkozással megszüntette Sólyom József külsõs sportbizottsági tagságát. A döntéssel párhuzamosan Szemán Józsefet külsõs taggá választotta december 9. 1.) A képviselõ-testület elhalasztotta a Fõvárosi Vízmûvek Rt.-vel a vízi közmûvek üzemeltetése tárgyában esedékes szerzõdéskötést. 2.) A testület úgy határozott, hogy az úgynevezett Északkelet-Pest megyei hulladékgazdálkodási projektben nem kíván részt venni. Mint ismeretes, a lehetséges beruházó megkereste az önkormányzatot, hogy Csömör és Kistarcsa határában a két önkormányzatnak felajánlott ingatlanon épülne a mintegy 199 település hulladékát befogadó, uniós normáknak megfelelõ lerakóhely. 3.) A volt internálótáborral kapcsolatos megkeresést nem találta elfogadhatónak a testület, mert az mintegy 200 millió forintjába került volna Kistarcsának. 4.) A polgármesteri hivatal mûszaki osztálya több tervezõtõl kért árajánlatot az új egészségház kiviteli terveinek elkészítésére. A képviselõk azonban ekkor még elhalasztották a döntést, mert nem látták elégségesnek a tervezõk által szolgáltatott információkat januárjában végleges döntés született ebben a tárgyban. 5.) Tekintettel az új egészségház tervezett helyére, a védõnõi szolgálatot ideiglenesen mintegy 1.9 millió Ft ráfordítással a régi tábor területére helyezte át a testület. Ezek a munkálatok már 2003 decemberében el is kezdõdtek. 6.) A képviselõ-testület január elsejei hatállyal 50 százalékkal megemelte az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjait. 7.) A képviselõ-testület tudomásul vette a jogi bizottság külsõs tagjának, Tóth Tibornak a lemondását. Korábban egy képviselõ összeférhetetlenségi bejelentéssel élt Tóth Szabolcs polgármesternél. 8.) A képviselõ-testület tárgyalta az Úszó és Triatlon Klub megkeresését az uszoda ponyvájának cseréje tárgyában. A testület megállapította, hogy a ponyvacsere szükséges, azonban arról végleges döntés csak a rendkívüli pénzügyi bizottsági ülést követõ ugyancsak rendkívüli, ám testületi ülésen születhet. Késõbb a testület arról határozott, hogy a ponyvacserét ha arra lehetõség van beépíti a 2004-es költségvetésbe. 9.) A képviselõ-testület módosította a távfûtés és melegvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazásról szóló 24/2003. (X. 14.) számú önkormányzati rendeletét. Októberben a testület már végrehajtott egy 12 százalékos emelést, azonban ezt most további 50 százalékkal emelte januárjában ezen rendeletét a testület hatályon kívül helyezte. 10.) A képviselõ-testület január 1-ei hatállyal megemelte az önkormányzati intézmények étkezési nyersanyag- és térítési díjait. A tárgyban született rendelet az önkormányzat hirdetõtábláján megtekinthetõ, de az intézményvezetõk is készséggel adnak felvilágosítást a díjakról. 11.) A polgármester tájékoztatta a képviselõket arról, hogy az önkormányzati közalkalmazottak között mintegy Ft jutalmat kíván kiosztani. 12.) Végül döntés született a községgondnokság munkaruha-igényérõl: a határozat értelmében a polgármesteri hivatal Ft értékben hajthatja végre a beszerzést január ) A Fõvárosi Vízmûvek Rt.-vel kötendõ üzemeltetési szerzõdéssel kapcsolatban az a legújabb döntés született, hogy Kerepes Község és Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata közös képviselõ-testületi ülésen döntsön a szerzõdés lehetséges feltételeirõl. 2.) Határozatot hozott a képviselõ-testület a településközpont létrehozására irányuló ötletpályázatról, melyen a döntés értelmében nemcsak szakemberek, hanem lelkes amatõrök is részt vehetnek. 3.) Örömmel nyugtázta, és támogatásáról biztosította a kérelmezõket a testület a kórház mögötti területen építendõ kápolna tanulmányterve kapcsán. 4.) A Szilasvíz Kft. által Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata ellen indított per január 14- ei tárgyalása elõtt a jegyzõ javaslatára a testület kialakította álláspontját a felperessel szemben. Mint késõbb kiderült, a felek képviselõi hosszas háttértárgyalások után a per szüneteltetését kérték a bíróságtól.

3 ) A Kistarcsai Híradó koordinátorának kijelölése kapcsán nem tudott eredményesen szavazni a testület, így sem a polgármester, sem Kundra László, sem a jegyzõ nem tudja összefogni a lapszerkesztést. 6.) Nem tudott dönteni a testület az önkormányzat által adományozható kitüntetések, valamint elismerések alapításáról és adományozásáról, tekintettel arra, hogy mindezeknek anyagi vonzata van, így a kérdést elõbb a pénzügyi bizottságnak kell tárgyalnia. A bizottság azóta a tanácsnoki elõterjesztést megtárgyalta, és azt a képviselõ-testület felé elfogadásra javasolta február ) A 2004-es költségvetés, illetve egyéb fajsúlyos napirendi pontok miatt polgármester úr eredetileg február 10-ére és 11-ére hívta össze a képviselõ-testület üléseit. A képviselõ-testület a napirendet módosította, és úgy döntött, hogy február 11-én nem ülésezik. 2.) A képviselõ-testület megalkotta a távfûtésés melegvíz-szolgáltatás díjait magában foglaló önkormányzati rendeletét, melynek kivonatát jelen hírlevél is tartalmazza (8. oldal). A rendelet hatálybalépésének napja március elseje. 3.) A képviselõ-testület döntött arról, hogy egy hiperaktív kisfiú taníttatási költségeinek 80 százalékát egy esztendõn keresztül vállalja. 4.) A képviselõ-testület elfogadta Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló rendeletét. 5.) A testület kijelölte a Kistarcsai Napok idõpontját. E jeles kistarcsai eseményt a nagyközség május án rendezi. 6.) A képviselõk elfogadták Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának úgynevezett minõségirányítási programját március 9. 1.) Dr. Kovács András sürgõsségi indítványa kapcsán a képviselõ-testület dönthetett volna arról, hogy összevonja a pénzügyi és a településfejlesztési bizottságot, de a képviselõ úr visszavonta indítványát. 2.) A képviselõ-testület megbízta Kundra László képviselõt a sajtóból már ismeretes ûrkiállítás megvalósításának felmérésével. A testület ugyancsak Kundra Lászlót bízta meg az önkormányzat telekommunikációs költségeinek minél hatékonyabb költségcsökkentése érdekében, a vonatkozó tárgyalások lefolytatására és ajánlatok bekérésére. 3.) A jegyzõ tájékoztatta a képviselõ-testületet Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kintlévõségeirõl, valamint a behajthatatlan követelésekrõl és azok okairól. Lényegében elmondható, hogy a Polgármesteri Hivatal következetes és szigorú adósságbehajtási politikája következtében a mintegy Ftnyi lakásbérleti és garázsbérleti díj, valamint közüzemi díjhátralék 2004 februárjára Ft-ra csökkent. Az adóhátralékok tekintetében elszomorítóak az adatok. A helyi iparûzési adó-, valamint a gépjármûadó-hátralékok (késedelmi pótlékkal és mulasztási bírsággal együttesen) mintegy Ft-ot tesznek ki. Fontos megjegyezni, hogy ez a hatalmas összegû hátralék január elsejét megelõzõen halmozódott föl. 4.) A képviselõ-testület úgy határozott, hogy csatlakozik azokhoz a településekhez, melyekkel együtt létrehozzák a Hungaroring Környéki Telepü-lések Közhasznú Társaságot. 5.) Az A/2-es szennyvízátemelõ kapacitásbõvítését illetõen a testület úgy határozott, hogy a beruházást az üzemeltetõ (Szilasvíz Kft.) a saját költségén hajtsa végre. 6.) A képviselõk módosították az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében családi házas övezetben összesen kettõ darab juh, sertés, szarvasmarha és kecske tartható az úgynevezett nagyhaszon-állatok közül. 7.) A képviselõ-testület tárgyalta a Kistarcsai Úszó és Triatlon Klub azon kérelmét, hogy a jövõben, mint az uszoda üzemeltetõi ne a közületi, hanem a lakossági víz díját fizessék a Szilasvíz Kft.- nek. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata, mint a Szilasvíz Kft. egyik tulajdonosa a kérelmet támogatta azzal, hogy azt értelemszerûen a kerepesi testületnek is támogatnia kell. A kérelem eredményes teljesítéséhez egy taggyûlés összehívására is szükség lesz. Tanuljon vezetni! Magán autósiskolában olcsón és gyorsan! Diákkedvezmény és részletfizetési lehetõség! Tanfolyamok folyamatosan indulnak az alábbi kategóriákban: személygépkocsi motorkerékpár segédmotorkerékpár Felvilágosítás és részletes információ: Fecskovics Attila Kistarcsa, Dobó Katica u / ) Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy 2004-ben Kistarcsa nagyközség területén nem létesít bölcsõdét. 9.) A testület döntött az úgynevezett Kistarcsai Hírlevél megjelentetésérõl: a képviselõk úgy határoztak, hogy szükség szerinti idõközökben jelenteti meg a lakosság közérdekû tájékoztatását szolgáló, a Polgármesteri Hivatal gondozásában megjelenõ alkalmi kiadványt. ÉRTESÍTÉS Értesítjük azokat a letelepedési engedéllyel rendelkezõ kistarcsai polgárokat, akik január 1- je után kaptak igazolványt a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Bevándorlási Igazgatóságától, hogy jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal Népesség-nyilvántartójánál nyilvántartásba vételük miatt (a 9/2004. (I. 31.) Korm. rendelet alapján). Kérjük, a bejelentkezéshez hozzák magukkal a letelepedési engedélyüket, a lakcímváltozást igazoló betétlapjukat (ha történt lakcímváltozás), a születési, nõknél ha férjes a házassági anyakönyvi kivonatukat. A nyilvántartásba vétel után postai kézbesítéssel,,lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt kapnak. Ezt követõen az Okmányirodában kell az úgy-nevezett személyazonosító igazolványt igényelni. Érdeklõdni a kistarcsai polgármesteri hivatal 06-28/ as telefonszámán lehet.

4 6. 7. Tisztelt autótulajdonosok és üzembentartók! Tájékoztatás adókedvezmény csak akkor jár, ha az I. fokú Orvosi helyi iparûzési Szakvélemény szerinti pontok száma legalább 7, és megállapították a súlyos mozgás-korlátozottságot. adókötelezettségrõl Az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk a tisztelt autótulajdonosok, illetve üzembentartók részére a gépjármûadót érintõ évi változásokról január 1-tõl a gépjármûadóról szóló évi LXXXII. törvényt módosító évi XCI. törvény és a helyi adókról szóló évi C törvény módosítása alapján a legfontosabb változások a következõk: Az E és P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármûvek is adókötelesek. Az,,E jelû személygépjármû adótétele Ft, az,,e jelû tehergépjármûveké Ft, míg a,,p jelû gépjármûveké Ft. Az elveszett rendszámtábla pótlására kiadott E jelû rendszámtáblával ellátott gépjármûvek esetén ezt az adótételt nem kell megfizetni. A gépjármûvek évi adótétele január 1-tõl 1200 Ft/100 kg-ra módosult. Az új adótétel megállapításáról február 28-ig levélben értesítettünk minden adózót. Az adózás rendjérõl szóló évi XCI. törvény módosítása következtében január 1- tõl az alábbiak szerint változik a gépjármûadóbevallás bejelentési kötelezettség az adóható-ságnál (azaz a polgármesteri hivatal adócsoport-jánál): január 1-tõl a gépjármû tulajdonosának személyében bekövetkezõ változásokról nem kell bevallást benyújtani, de célszerû minden változásról 15 napon belül az adóhatóságot értesíteni (a forgalmi engedélyt, a zöldkártyát és az adásvételi szerzõdéseket bemutatni, valamint az új adózók adóazonosító-számát megadni). Az adatszolgáltatás megkönnyíti munkánkat, és a gépjármû eladása esetén az adókötelezettség megszüntetését is elõ tudjuk írni. Továbbra is bevallást kell benyújtani abban az esetben, ha a gépjármû kedvezményben részesül vagy korábban részesült (például: súlyos mozgáskorlátozott állapot beállta vagy megszûnése; adómentes és adóköteles személy közötti tulajdonváltozás, ahol az egyik fél súlyos mozgáskorlátozott; költségvetési szerv, társadalmi szervezet, illetve társasági adót nem fizetõ alapítvány). Ugyanígy be kell jelenteni a korábban adózott és az 5/1990.(IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint muzeális jellegû gépjármû, mezõgazdasági vontató, illetve a lassú jármûveket a mûbizonylat bemutatásával. Szintén bevallás benyújtása kötelezõ a január 1. elõtti tulajdonszerzés, gépjármû eladás, forgalomból való kivonás és bizományba adás esetében. A évben, illetve az ezt megelõzõ években autókereskedõnek bizományba, illetve értéke-sítésre átadott gépjármûvek adója ha az új tulaj-donos felé történt értékesítés december 31-ig nem történt meg január 1-tõl újra adóköteles lesz a tényleges eladás évének utolsó napjáig. Példa: ha értékesítésre november 1-én lett leadva, de a kereskedõ részérõl csak január 27-én lett ténylegesen eladva, akkor a gépjármû december 31-ig adóköteles. Kérjük az érintett autótulajdonosokat, hogy a kereskedõktõl kérjenek az eladás igazolásáról adásvételi szerzõdést, illetve igazolást, és azt mutassák be az önkormányzat adócsoportjánál! január 1-tõl megszûnik a korábban kommunális kedvezményben részesült gépjármûvek adómentessége. Ilyenek voltak például a szippantó és egyéb speciális gépjármûvek. Mozgáskorlátozott jogcímen január 1-tõl Kérjük az érintett kedvezményben részesülõket, hogy errõl szóló igazolásaikat juttassák el adócsoportunkhoz! Kérjük megjelölni a kedvezményben részesült gépkocsi forgalmi rendszámát és azt, hogy ki a gépjármû tulajdonosa vagy üzembentartója, aki a kedvezményt igénybe veszi! (Saját jogon igénylõ, tulajdonos vagy üzembentartó hozzátartozó az, aki legalább egy éve közös háztartásban él a jogosulttal, aki errõl nyilatkozattal rendelkezik.) Az igazolást bárki bemutathatja, nem szükséges a mozgáskorlátozott személyes megjelenése. A évben tételesen adóztatott motorkerékpárok, lakókocsik, lakóautók, és sátras utánfutók január 1-tõl súlyuk alapján fognak adózni (1200 Ft/100 kg). Az utánfutók adó-megállapítása január 1- tõl az önsúly és a raksúly 50 százalékának figyelembe vételével történik. Azok a gépjármû-tulajdonosok, illetve üzembentartók, akik március 26-ig nem kapták meg a gépjármû-határozatukat, kérjük, jelentkezzenek a polgármesteri hivatal adócsoportjánál félfogadási idõben. A felhívásban közöltekkel kapcsolatban készséggel adunk felvilágosítást a 06-28/ ös telefonszámon, illetve kérdéseiket megküldhetik a 06-28/ es faxszámra is. dr. Pellényi Lajosné pénzügyi osztályvezetõ Tájékoztatjuk a tisztelt vállalkozókat, hogy a helyi iparûzési adóval kapcsolatos bejelentési, bevallási, adófizetési kötelezettséget, és ezek teljesítési határidejét az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény (továbbiakban Art.), valamint a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény szabályozza. A hivatkozott törvény értelmében az állandó jellegû helyi iparûzési adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétõl (a tevékenység megkezdésétõl) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell bejelenti az önkormányzati adóhatóságnál. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal adócsoportjánál igényelhetõ. Az Art (1) bekezdése alapján a évi helyi iparûzési adóbevallás benyújtási határideje: : május 31. A vállalkozó a megfizetett adóelõleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét ugyancsak május 31-éig fizeti meg, illetõleg túlfizetését ettõl az idõponttól igényelheti vissza /Art. 2. számú melléklet II. A) 2. e.) pont/. Az éves adóbevallási nyomtatvány postázását az önkormányzati adóhatósági nyilvántartásban szereplõ iparûzési adózóknak megkezdtük. Kérjük, hogy aki a nyomtatványt április hónap végéig nem kapja meg (valamilyen technikai probléma miatt vagy azért, mert még nem regisztrált vállalkozó az önkormányzatnál), az adócsoportnál jelezze nyomtatványigényét. Felhívjuk a vállalkozók figyelmét az adózási határidõk betartására, mivel ezek elmulasztása esetén az Art és a jogkövetkezmények (késedelmi pótlék, mulasztási bírság) alkalmazását írja elõ. Az adókötelezettség teljesítésével kapcsolatos kérdésekben felvilágosítás félfogadási idõben az adócsoport munkatársaitól kérhetõ. Kardosné Vitárius Anikó adóügyi fõtanácsos

5 8. 9. Újabb változások a közüzemi díjakban 3/2004. (I. 29.) számú önkormányzati rendelet a többször módosított, a víziközmûbõl szolgáltatott ivóvíz, valamint víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztovábbítás és kezelés díjáról szóló 16/2000. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 1. A 16/2000. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet 1. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A vízdíj mértéke: közületi fogyasztók részére: 295 Ft/m³ lakossági fogyasztók részére: 170 Ft/m³ (2) A szennyvízelvezetés, szennyvíztovábbítás díja: közületi használók részére: 265 Ft/m³ lakossági használók részére: 165 Ft/m³ (3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított díjakat a hatályban lévõ ÁFA-törvényben meghatározott adókulcs terheli. 2. E rendelet március 1-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 16/2003. (VIII. 12.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Elsõs és óvodai beíratás Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt szülõket, hogy a 2004/2005-ös tanévben az elsõ osztályosok beíratásának idõpontjai: 22-én, csütörtökön 8.00 és óra között, valamint április 23-án, pénteken 8.00 és óra között. Elsõdlegesen a körzetileg illetékes iskolában kell jelentkezni. Amennyiben a szülõ nem oda kívánja gyermekét beíratni, úgy távozási igazolást kell kérni a körzetileg illetékes intézménytõl. Az óvodai beíratás idõpontja: május 3-tól május 14-ig 8.00 és óra között. 5/2004. (II. 10.) sz. önkormányzati rendelet a nagyközség területén alkalmazható távfûtés és melegvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazásról szóló 6/1995. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 1. (1) A rendelet 3. (2) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul: a) alapdíj: fûtés- és melegvíz-szolgáltatás esetén: 409 Ft/lm3/év + ÁFA csak fûtés esetén: 249 Ft/lm3/év + ÁFA (2) A rendelet 3. (2) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul: b) hõdíj: fûtésre: 426 Ft/lm3/év + ÁFA használati melegvízre: 378 Ft/lm³/év + ÁFA 2. E rendelet március 1-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 24/2003. (X. 14.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Aprovat Vácszentlászlón (Gödöllõ mellett) 1800 nm-es építési telek eladó. Telefon: 06-30/ Keresek önálló családi házat Kistarcsán, 18 millió forintig, a telek legalább 200 négyzetméter területû legyen. Értesítést a 06-20/ es telefonszámra kérek. Különleges paprika, paradicsom és egyéb ritkaságok palántái (óriási tökök, a világ legerõsebb palántái és legnagyobb paradicsomai) rendelhetõk májustól a 06-20/ os telefonszámon A hirdetések és az apróhirdetések leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán. A hirdetési árakról ugyancsak a titkárságon kérhetõ felvilágosítás! Ötletpályázat Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata (2143 Kistarcsa, Szabadság utca 48.) ötletpályázatot hirdet Kistarcsa településközpontjának kialakításához. A tervezési ötletpályázat célja, tárgya Olyan színvonalas, gazdasági és pénzügyi oldalról is reális komplex építészeti-mûszaki tervjavaslat kiválasztása, mely több szempontból is megoldást ad Kistarcsa Nagyközség új, embercentrikus, de reprezentatív központjának kialakításához. A település hagyományos környezetébe illeszkedve, a helyi építészeti értékeket megõrizve, új építészeti érték jöjjön létre, mely vonzó építészeti keretet nyújt a tervezett rendeltetéshez. A tervezés tárgya a közel tízezer lakosú, növekvõ kisvárossá fejlõdõ település tervezendõ központja. A titkosságra vonatkozó elõírások A pályamûvet tartalmazó csomagot, vagy akár csak az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértõ módon megjelölni nem szabad. Továbbá: a pályamû nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelybõl a szerzõ személyére lehet következtetni. A pályázók nevét, lakcímét, illetve egyéb meghatározó adatait a pályamûhöz lezártan kell csatolni. A tervezési versenypályázaton való részvétel feltételei A tervezési versenypályázaton kizárólag saját szellemi munkával természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek vehetnek részt. Várjuk szakemberek, építészek részvétele mellett a lakosság körébõl a települést ismerõ és szeretõ polgárok ötleteit, beleértve a fiatalokat, iskolai tanulókat is. Az ötletpályázattal kapcsolatos kérdések benyújtása A pályázattal kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket írásban a kiíróhoz kell eljuttatni. A fenti címen 9-ig kézhez kapott kérdésekre a kiíró írásban ad választ, melyet 21-ig megküld. A kiíró a kérdésekre adott válaszokkal egy idõben a kiírást kiegészítheti, módosíthatja, de az elbírálás szempontjait nem változtathatja meg. A pályamûnek a következõ munkarészeket kell tartalmaznia címzéslap; 1:5000 (vagy 1:10000) léptékû, az egész települést érintõ szerkezeti javaslatokat bemutató helyszínrajz; 1:1000-es léptékû helyszínrajz a tervezett településközpontról, írásos magyarázattal, létesítmények megnevezésével; a tervezett épületegyüttesek térbeli megjelenítése. Tervezési szempontok A HÉV-en való átközlekedés lehetõségének javítása, aluljáró kiszélesítése. Emellett kívánatos a duális központ kialakítása. Megfelelõ forgalomeltereléssel a 3- as fõút tehermentesítését is enyhíteni kell. Mindkét oldalon ajánlatos a kulturális rész (múzeum, mûvelõdési ház) és egészségház elhelyezése. A déli oldal az,,ifjúságnak (középfokú oktatás, sport, nagy szabadtéri rendezvények részére) tartandó meg. A tereket kisvárosi jellegû, reprezentatív épület(sor) övezze, takarva a mögöttes vegyes beépítést. Erõteljes zöldfelület jelenjen meg a fõtereken és azok be nem építendõ környezetében. Sok zöldet a központba, továbbá kívánatos zöldsávok benyúlása a külsõ területekrõl. A decentralizálás céljából a mindennapi, alapfokú szolgáltatásokat (élelmiszer, óvoda, általános iskolai oktatás) alközpontokban, a település távolabbi részeiben is el kell helyezni, ne terheljék ezek a központot. A pályázatok benyújtásának határideje: május 11. A tervpályázat eredményhirdetése és nyilvános ismertetése a bírálóbizottság döntése alapján: május 18-án, 11 órakor Kistarcsa Nagyközség Polgármesteri Hivatalában lesz. dr. Ruda Gyõzõ fõépítész

6 A Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõjének értékelése a évi rendõri tevékenységrõl A Gödöllõi Rendõrkapitányság február 16-án tartotta meg az elõzõ évet értékelõ ünnepélyes állománygyûlését, amelyen a megyei szakmai vezetés részérõl jelen volt Szabó Jenõ rendõr ezredes, Bûnügyi Igazgató, fõkapitány-helyettes, Vargáné dr. Erdõdi Ágnes, a Gödöllõi Városi Bíróság vezetõje, dr. Méhi Józsefné, a Városi Ügyészség vezetõje, a környezõ települések polgármesterei, a polgárõrségek parancsnokai, valamint a teljes személyi állomány. Papp György rendõr ezredes, rendõrségi fõtanácsos, a Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõje értékelõ-beszámolójában elmondta, hogy az adott gazdasági körülmények között 2003-ban kimagasló eredményt értek el az általa irányított szervezet tagjai, melyet elõsegített a polgárõrségek odaadó munkája is. A Gödöllõi Rendõrkapitányság területén mely 27 településbõl áll (5 város és 22 község) 2003-ban 718 lakos jutott egy rendõrre, míg a 2002-es évben ez csak 688 fõ volt ban 3630 bûncselekmény vált ismertté, amely a megelõzõ évhez képest 11,5 százalékkal csökkent. A személy elleni bûncselekmények esetében óta csekély mértékû, de folyamatos növekedés mutatható ki. Ez a szám a évben 175 volt. Emberölés bûntettét a évben 4 esetben (2002-ben 3), míg emberölés kísérletét 1 esetben (2002-ben 0) valósították meg. Jelentõs mértékben, 40 százalékkal emelkedett a korábbi évhez vi-szonyítva a súlyos testi sértések száma (95-rõl 133-ra). A közlekedési bûncselekmények száma az értékelt évben 4,3 százalékkal csökkent (375-rõl 359-re). A közlekedési bûncselekményeken belül 67,4 százalékot képvisel az ittas jármûvezetés (242), mindez jelentõs mértékben a közterületi rendõri intézkedési aktivitás fokozódásának eredménye. A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bûncselekmények 19,7 százalékkal kevesebb esetben valósultak meg 2003-ban, mint a korábbi évben (2002- ben 61, 2003-ban 49). Az államigazgatás, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bûncselekmények száma a korábbi évhez viszonyítva évben 73 százalékkal csökkent (205-rõl 55-re), azonban e bûncselekménycsoport dinamikájában tendencia nem mutatható ki, mivel a évben a munkaügyi központ sérelmére elkövetett több száz bûncselekmény, illetve a évben a HÖR által felderített több ezer bûncselekmény kiugró számadatokat eredményezett. (Az 1999-ben megvalósult ilyen típusú bûncselekmények száma 50 volt.) A közrend ellelni bûncselekmények száma a korábbi évhez viszonyítva 2003-ban 9,5 százalékos csökkenést mutatott (634-rõl 574-re). A gazdasági bûncselekmények esetszáma 47,7 százalékkal nõtt (44-rõl 65-re). Rendõrkapitányságunk illetékességi területén igen kedvezõ változásként érzékelhettük, hogy a vagyon elleni bûncselekmények száma a megyei átlagot meghaladóan csökkent, különösen jelentõs ezen eredmény arra figyelemmel, hogy a vagyon elleni bûncselekmények képezik az összes bûncselekmény 64,7 százalékát (2002-ben 63,9 százalék), és a csökkenés folytán 275 bûnesettel kevesebb valósult meg. A büntetõeljárásainkban ismertté vált bûnelkövetõk körében 12,6 százalékkal nõtt a férfiak (1097-rõl re) és 15 százalékkal a nõk (127-rõl 146-ra) száma. A fiatalkorú bûnelkövetõk száma szintén jelentõs mértékben, 18,3 százalékkal emelkedett (126-ról 149-re). Gyermekkorú elkövetõként eljárásainkban 18,2 százalékkal több személy merült fel, mint a korábbi évben (2002-ben 44, 2003-ban 52). Külföldi gyanúsított, vagy gyanúsítható személyek száma 2-rõl 5-re emelkedett. A Bûnmegelõzési Tanácsadó és Áldozatvédelmi irodát évben 83 személy kereste fel, fõként családi probléma miatt, de néhány esetben kábítószerrel kapcsolatos információhiány okán. A vagyonvédelem területén szükséges a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) kiterjesztése. Ebben a feladatban a polgárõrségek tagjai is aktív szerepet vállalnak. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számszerû változása tekintetében évhez képest 12,4 százalékos növekedés következett be, a sérüléssel járó balesetek száma 298-ról 335-re nõtt. A halálos balesetek száma 17-rõl 23-ra nõtt, míg a súlyos sérüléssel járó balesetek száma 133-ról 135-re emelkedett. Szintén jelentõs növekedést kellett tapasztalnunk a könnyû sérüléses baleseteknél, melyek 148-ról 177-re emelkedtek. A bûnügyi és a közterületi rendõri állomány munkáját is a törvényesség és szakszerûség jellemezte, az állampolgári jogok érvényesülése a rendõri intézkedések és eljárások során biztosított volt. A kapitányságvezetõ a beszámolót követõen megköszönte a teljes személyi állománynak a évben végzett eredményes munkáját, melynek eredményeként kapitányságunk illetékességi területén a Pest megyei átlagot meghaladóan csökkent a bûnözés terjedelme. Lukácsi Zsuzsanna rendõr fõhadnagy RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS A Gödöllõi Rendõrkapitányság büntetõeljárást folytat fegyve-resen elkövetett rablás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen február 2-án órakor a Kistarcsa, Semmelweis tér 1. szám alatt lévõ Shell gáztöltõállomás kezelõjét ismeretlen férfi fegyvernek látszó tárggyal a bevétel (mely forint volt) átadására kényszerítette. Az elkövetõ a helyszínrõl a kút parkolójában a rá személygépkocsival várakozó férfi társával a 3-as számú fõúton Budapest irányába menekült el. Az autó feltehetõleg egy régi gyártású, Audi 100-as típusú, sötétkék színû jármû volt. A rendszám elsõ betûje:,,a. A fegyveres elkövetõ (a mellékelt képen látható): körülbelül 30 éves, 190 cm magas, kisportolt testalkatú, világos bõrû; bajuszt, szakállt nem viselt, de arcszõrzete láthatóan erõs, haja rövid, sötét színû, tüskére zselézett. A férfi divatos, sárgás színû napszemüveget viselt. A bûncselekmény elkövetésekor viselt ruházata: fekete színû, derékig érõ bõrkabát, alatta világos színû pulóver. Az Audit vezetõ férfi személyérõl nincs információnk. Kérjük a lakosság segítségét, aki bármilyen információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, jelent-kezzen a 107-es vagy a 112-es segélyhívón, az ingyenesen hívható es számon, vagy a Gödöllõi Rendõrkapitányság 06-28/ ös közvetlen számán! Tájékoztató Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy április 1-tõl a település gyógyszertárai váltakozva, az alábbi nyitva tartással mûködnek: Vasárnap és ünnepnapokon (8.00-tól óráig): Páros heteken: Pharmafort gyógyszertár (Semmelweis tér 1.) Páratlan heteken: Patrona Hungariae gyógyszertár (Hunyadi utca 8.) Nyitva tartási idõ után a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár: Gödöllõn, vagy Budapest, Örs Vezér terén található (heti váltásban). Útlezárás A kistarcsai Határ út építése miatt a Határ út külterületi szakaszát a bányák irányába lezárták. Az útlezárás várhatóan május elejéig lesz érvényben. A Határ út ezen szakaszának elkerülõ útja a Terézia utca-móra Ferenc utca útvonal. A lakóterület többi utcájára továbbra is tilos behajtani 10 tonna összes tömeget meghaladó tehergépkocsikkal. Elõbbi határozatot a rendõrség és a polgárõrség fokozott figyelemmel kíséri. A Határ út átadása után a Móra Ferenc utca forgalmából a 3,5 tonna összes tömeget meghaladó gépkocsikat ki fogják tiltani, a tömeghatárt túllépõ gépjármûvek a Határ úton közelíthetik majd meg a bányák irányába a külterületet. Mûszaki Osztály Fizessen el sporthetilapjainkra! A tavaszi labdarúgóidény idején kiadónk, a BEAD Kft. gondozásában jelentõsen bõvítve újra megjelennek az alábbi sporthetilapok: Budapesti Futball 7 (március 5-tõl): 16 szám fél éves elõfizetési díja 3200 Ft. Utánpótlás Futball 7 (március 5-tõl): 17 szám fél éves elõfizetési díja 3400 Ft. Pest Megyei Sportszelet (március 12-tõl): 16 szám fél éves elõfizetési díja 3200 Ft. Heti egy példánynál több megrendelése esetén kedvezményt biztosítunk! Megrendelés: 06-1/ , 06-20/ , 06-30/

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 8/2015.(XI.23.), a 16/2014. (XII.19.) és a 11/2013.(XII.02.) önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E 12/2003. (V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete az építményadóról (44/2003. (XII. 16.), 48/2004. (XII. 14.), 34/2006.

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

t.','j. számú előterjesztés

t.','j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 11 Ci t.','j. számú előterjesztés -- Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére az egészségügyi támogatásról szóló pályázati

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 1 napirend E l ő t e r j e s z t é s A képviselő-testület 2011. november 25 -i ülésére. Tárgy : A helyi adókról szóló rendelet megtárgyalása. Előterjesztő : Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette :

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben)

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű)

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E. a magánszemélyek kommunális adójáról AZ ADÓ BEVEZETÉSE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E. a magánszemélyek kommunális adójáról AZ ADÓ BEVEZETÉSE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) és a 32/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Az újabb értékbecslés mely az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi - az irányadó bruttó vételárat 13 millió Ft-ban határozta meg.

Az újabb értékbecslés mely az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi - az irányadó bruttó vételárat 13 millió Ft-ban határozta meg. Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 16/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt.sz: 1785/2008 Véleményező Bizottság: PTB Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő -testületének Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 35/2014.(XII.19.) számú önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére. Vállalkozási, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza 1658 hrsz-ú zsákutca értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző Előterjesztő:

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2001. /XII. 10./ SZ. RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL. Egységes szerkezetben!

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2001. /XII. 10./ SZ. RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL. Egységes szerkezetben! ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2001. /XII. 10./ SZ. RENDELETE A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL Egységes szerkezetben! 1./ A 17/2001. (XII.10.) sz. rendelet kihirdetve 2001. december

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben