Kistarcsai április. Hírlevél. A tartalomból: Tájékoztató a Kistarcsai Hírlevél kiadásával kapcsolatban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kistarcsai 2004. április. Hírlevél. A tartalomból: Tájékoztató a Kistarcsai Hírlevél kiadásával kapcsolatban"

Átírás

1 Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Tájékoztató a kiadásával kapcsolatban Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete a március 9-ei ülésén a kiadásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Kistarcsa Nagyközség Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy március 10-ét követõen,,kistarcsai HÍRLEVÉL címmel, a Polgármesteri Hivatal gondozásában, szükség szerinti idõközökben jelenteti meg a lakosság közérdekû tájékoztatását szolgáló alkalmi kiadványát. A közérdekû információkat, aktuális tudnivalókat, jogokra és kötelezettségekre vonatkozó felvilágosításokat, a képviselõ-testület és bizottságai határozatait és rendeleteit összefoglaló tájékoztatókat a jegyzõ állítja össze, s azokat közvetlenül a kiadónak adja át, majd megrendeli a kiadvány terjesztését. A tartalomból: Összefoglaló a legutóbbi képviselõ-testületi ülésekrõl 2-5. Mit kell tudni a évi gépjármûadó-változásokról? 6-7. Tájékoztatás helyi iparûzési adókötelezettségrõl 7. Ötletpályázat Kistarcsa település-központjának kialakításához 9. A Gödöllõi Rendõrkapitányság elmúlt évi értékelése 10. Rendõrségi felhívás 11. Határidõ: Felelõs: folyamatos jegyzõ Kulturális programajánló tavaszra 12.

2 2. Összefoglaló a legutóbbi képviselõ-testületi ülések legfontosabb döntéseirõl november ) Elsõ napirendi pontként a képviselõ-testület a jegyzõi státusz betöltésére kiírt pályázatot tárgyalta. Az összesen 16 pályázati anyagból 6 volt érvényes. A 6 érvényes pályázatot benyújtó szakember meghívót kapott az ülésre. A pályázók meghallgatása után a testület a korábbi megbízott jegyzõt, dr. Korbély Gézát nevezte ki immáron határo-zatlan idõre a hivatal vezetõjévé. 2.) Ezt követõen Tóth Szabolcs polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet a Fõvárosi Vízmûvek Rt.-vel folytatott tárgyalások eredményeirõl. Mint ismeretes, a fõvárosi szolgáltató szívesen kötne úgynevezett üzemeltetési szerzõdést Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatával. A fõvárosi cég képviselõi biztosították a testületet arról, hogy az egyeztetéseket tovább folytatják, és 2004-ben már kizárólag fõvárosi vizet ihatnak a kistarcsai polgárok. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az üzemeltetési és bérleti szerzõdéseket az illetékes bizottságok ülésein terjessze elõ. 3.) A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Semmelweis téri óvoda vizesblokkját bruttó Ft összegben felújíttatja. Ennek kapcsán szintén határozat született az óvodák ajtajainak (6 db) cseréjérõl mintegy Ft értékben. 4.) A képviselõ-testület Malina Ferencet a sport-bizottság tagjává választotta. 5.) A helyi buszjárat lehetséges beindítása kapcsán a testület akként foglalt állást, hogy azt a pénzügyi bizottság ismételten tárgyalja. 6.) A képviselõk elfogadták a évi költségvetési koncepciót, mely a korábbi évekhez képest nem bázis alapú, hanem úgynevezett,,nullás költségvetés. 7.) A községgondnokság közhasznú társasággá történõ átalakítása is a novemberi testületi ülés napirendjét képezte. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az ehhez szükséges számításokat végezze el, illetve készítse elõ. 8.) A testület egyaránt Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesítette a Római Katolikus és a Református Egyházat. 9.) A testület döntött arról, hogy az önkormányzat a korábban megkötött megállapodásnak megfelelõen Ft úgynevezett differenciált érdekeltségi hozzájárulást fizet a Gödöllõ-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatnak. 10.) A képviselõ-testület összeférhetetlenségre való hivatkozással megszüntette Sólyom József külsõs sportbizottsági tagságát. A döntéssel párhuzamosan Szemán Józsefet külsõs taggá választotta december 9. 1.) A képviselõ-testület elhalasztotta a Fõvárosi Vízmûvek Rt.-vel a vízi közmûvek üzemeltetése tárgyában esedékes szerzõdéskötést. 2.) A testület úgy határozott, hogy az úgynevezett Északkelet-Pest megyei hulladékgazdálkodási projektben nem kíván részt venni. Mint ismeretes, a lehetséges beruházó megkereste az önkormányzatot, hogy Csömör és Kistarcsa határában a két önkormányzatnak felajánlott ingatlanon épülne a mintegy 199 település hulladékát befogadó, uniós normáknak megfelelõ lerakóhely. 3.) A volt internálótáborral kapcsolatos megkeresést nem találta elfogadhatónak a testület, mert az mintegy 200 millió forintjába került volna Kistarcsának. 4.) A polgármesteri hivatal mûszaki osztálya több tervezõtõl kért árajánlatot az új egészségház kiviteli terveinek elkészítésére. A képviselõk azonban ekkor még elhalasztották a döntést, mert nem látták elégségesnek a tervezõk által szolgáltatott információkat januárjában végleges döntés született ebben a tárgyban. 5.) Tekintettel az új egészségház tervezett helyére, a védõnõi szolgálatot ideiglenesen mintegy 1.9 millió Ft ráfordítással a régi tábor területére helyezte át a testület. Ezek a munkálatok már 2003 decemberében el is kezdõdtek. 6.) A képviselõ-testület január elsejei hatállyal 50 százalékkal megemelte az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjait. 7.) A képviselõ-testület tudomásul vette a jogi bizottság külsõs tagjának, Tóth Tibornak a lemondását. Korábban egy képviselõ összeférhetetlenségi bejelentéssel élt Tóth Szabolcs polgármesternél. 8.) A képviselõ-testület tárgyalta az Úszó és Triatlon Klub megkeresését az uszoda ponyvájának cseréje tárgyában. A testület megállapította, hogy a ponyvacsere szükséges, azonban arról végleges döntés csak a rendkívüli pénzügyi bizottsági ülést követõ ugyancsak rendkívüli, ám testületi ülésen születhet. Késõbb a testület arról határozott, hogy a ponyvacserét ha arra lehetõség van beépíti a 2004-es költségvetésbe. 9.) A képviselõ-testület módosította a távfûtés és melegvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazásról szóló 24/2003. (X. 14.) számú önkormányzati rendeletét. Októberben a testület már végrehajtott egy 12 százalékos emelést, azonban ezt most további 50 százalékkal emelte januárjában ezen rendeletét a testület hatályon kívül helyezte. 10.) A képviselõ-testület január 1-ei hatállyal megemelte az önkormányzati intézmények étkezési nyersanyag- és térítési díjait. A tárgyban született rendelet az önkormányzat hirdetõtábláján megtekinthetõ, de az intézményvezetõk is készséggel adnak felvilágosítást a díjakról. 11.) A polgármester tájékoztatta a képviselõket arról, hogy az önkormányzati közalkalmazottak között mintegy Ft jutalmat kíván kiosztani. 12.) Végül döntés született a községgondnokság munkaruha-igényérõl: a határozat értelmében a polgármesteri hivatal Ft értékben hajthatja végre a beszerzést január ) A Fõvárosi Vízmûvek Rt.-vel kötendõ üzemeltetési szerzõdéssel kapcsolatban az a legújabb döntés született, hogy Kerepes Község és Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata közös képviselõ-testületi ülésen döntsön a szerzõdés lehetséges feltételeirõl. 2.) Határozatot hozott a képviselõ-testület a településközpont létrehozására irányuló ötletpályázatról, melyen a döntés értelmében nemcsak szakemberek, hanem lelkes amatõrök is részt vehetnek. 3.) Örömmel nyugtázta, és támogatásáról biztosította a kérelmezõket a testület a kórház mögötti területen építendõ kápolna tanulmányterve kapcsán. 4.) A Szilasvíz Kft. által Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata ellen indított per január 14- ei tárgyalása elõtt a jegyzõ javaslatára a testület kialakította álláspontját a felperessel szemben. Mint késõbb kiderült, a felek képviselõi hosszas háttértárgyalások után a per szüneteltetését kérték a bíróságtól.

3 ) A Kistarcsai Híradó koordinátorának kijelölése kapcsán nem tudott eredményesen szavazni a testület, így sem a polgármester, sem Kundra László, sem a jegyzõ nem tudja összefogni a lapszerkesztést. 6.) Nem tudott dönteni a testület az önkormányzat által adományozható kitüntetések, valamint elismerések alapításáról és adományozásáról, tekintettel arra, hogy mindezeknek anyagi vonzata van, így a kérdést elõbb a pénzügyi bizottságnak kell tárgyalnia. A bizottság azóta a tanácsnoki elõterjesztést megtárgyalta, és azt a képviselõ-testület felé elfogadásra javasolta február ) A 2004-es költségvetés, illetve egyéb fajsúlyos napirendi pontok miatt polgármester úr eredetileg február 10-ére és 11-ére hívta össze a képviselõ-testület üléseit. A képviselõ-testület a napirendet módosította, és úgy döntött, hogy február 11-én nem ülésezik. 2.) A képviselõ-testület megalkotta a távfûtésés melegvíz-szolgáltatás díjait magában foglaló önkormányzati rendeletét, melynek kivonatát jelen hírlevél is tartalmazza (8. oldal). A rendelet hatálybalépésének napja március elseje. 3.) A képviselõ-testület döntött arról, hogy egy hiperaktív kisfiú taníttatási költségeinek 80 százalékát egy esztendõn keresztül vállalja. 4.) A képviselõ-testület elfogadta Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló rendeletét. 5.) A testület kijelölte a Kistarcsai Napok idõpontját. E jeles kistarcsai eseményt a nagyközség május án rendezi. 6.) A képviselõk elfogadták Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának úgynevezett minõségirányítási programját március 9. 1.) Dr. Kovács András sürgõsségi indítványa kapcsán a képviselõ-testület dönthetett volna arról, hogy összevonja a pénzügyi és a településfejlesztési bizottságot, de a képviselõ úr visszavonta indítványát. 2.) A képviselõ-testület megbízta Kundra László képviselõt a sajtóból már ismeretes ûrkiállítás megvalósításának felmérésével. A testület ugyancsak Kundra Lászlót bízta meg az önkormányzat telekommunikációs költségeinek minél hatékonyabb költségcsökkentése érdekében, a vonatkozó tárgyalások lefolytatására és ajánlatok bekérésére. 3.) A jegyzõ tájékoztatta a képviselõ-testületet Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kintlévõségeirõl, valamint a behajthatatlan követelésekrõl és azok okairól. Lényegében elmondható, hogy a Polgármesteri Hivatal következetes és szigorú adósságbehajtási politikája következtében a mintegy Ftnyi lakásbérleti és garázsbérleti díj, valamint közüzemi díjhátralék 2004 februárjára Ft-ra csökkent. Az adóhátralékok tekintetében elszomorítóak az adatok. A helyi iparûzési adó-, valamint a gépjármûadó-hátralékok (késedelmi pótlékkal és mulasztási bírsággal együttesen) mintegy Ft-ot tesznek ki. Fontos megjegyezni, hogy ez a hatalmas összegû hátralék január elsejét megelõzõen halmozódott föl. 4.) A képviselõ-testület úgy határozott, hogy csatlakozik azokhoz a településekhez, melyekkel együtt létrehozzák a Hungaroring Környéki Telepü-lések Közhasznú Társaságot. 5.) Az A/2-es szennyvízátemelõ kapacitásbõvítését illetõen a testület úgy határozott, hogy a beruházást az üzemeltetõ (Szilasvíz Kft.) a saját költségén hajtsa végre. 6.) A képviselõk módosították az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében családi házas övezetben összesen kettõ darab juh, sertés, szarvasmarha és kecske tartható az úgynevezett nagyhaszon-állatok közül. 7.) A képviselõ-testület tárgyalta a Kistarcsai Úszó és Triatlon Klub azon kérelmét, hogy a jövõben, mint az uszoda üzemeltetõi ne a közületi, hanem a lakossági víz díját fizessék a Szilasvíz Kft.- nek. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata, mint a Szilasvíz Kft. egyik tulajdonosa a kérelmet támogatta azzal, hogy azt értelemszerûen a kerepesi testületnek is támogatnia kell. A kérelem eredményes teljesítéséhez egy taggyûlés összehívására is szükség lesz. Tanuljon vezetni! Magán autósiskolában olcsón és gyorsan! Diákkedvezmény és részletfizetési lehetõség! Tanfolyamok folyamatosan indulnak az alábbi kategóriákban: személygépkocsi motorkerékpár segédmotorkerékpár Felvilágosítás és részletes információ: Fecskovics Attila Kistarcsa, Dobó Katica u / ) Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy 2004-ben Kistarcsa nagyközség területén nem létesít bölcsõdét. 9.) A testület döntött az úgynevezett Kistarcsai Hírlevél megjelentetésérõl: a képviselõk úgy határoztak, hogy szükség szerinti idõközökben jelenteti meg a lakosság közérdekû tájékoztatását szolgáló, a Polgármesteri Hivatal gondozásában megjelenõ alkalmi kiadványt. ÉRTESÍTÉS Értesítjük azokat a letelepedési engedéllyel rendelkezõ kistarcsai polgárokat, akik január 1- je után kaptak igazolványt a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Bevándorlási Igazgatóságától, hogy jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal Népesség-nyilvántartójánál nyilvántartásba vételük miatt (a 9/2004. (I. 31.) Korm. rendelet alapján). Kérjük, a bejelentkezéshez hozzák magukkal a letelepedési engedélyüket, a lakcímváltozást igazoló betétlapjukat (ha történt lakcímváltozás), a születési, nõknél ha férjes a házassági anyakönyvi kivonatukat. A nyilvántartásba vétel után postai kézbesítéssel,,lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt kapnak. Ezt követõen az Okmányirodában kell az úgy-nevezett személyazonosító igazolványt igényelni. Érdeklõdni a kistarcsai polgármesteri hivatal 06-28/ as telefonszámán lehet.

4 6. 7. Tisztelt autótulajdonosok és üzembentartók! Tájékoztatás adókedvezmény csak akkor jár, ha az I. fokú Orvosi helyi iparûzési Szakvélemény szerinti pontok száma legalább 7, és megállapították a súlyos mozgás-korlátozottságot. adókötelezettségrõl Az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk a tisztelt autótulajdonosok, illetve üzembentartók részére a gépjármûadót érintõ évi változásokról január 1-tõl a gépjármûadóról szóló évi LXXXII. törvényt módosító évi XCI. törvény és a helyi adókról szóló évi C törvény módosítása alapján a legfontosabb változások a következõk: Az E és P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármûvek is adókötelesek. Az,,E jelû személygépjármû adótétele Ft, az,,e jelû tehergépjármûveké Ft, míg a,,p jelû gépjármûveké Ft. Az elveszett rendszámtábla pótlására kiadott E jelû rendszámtáblával ellátott gépjármûvek esetén ezt az adótételt nem kell megfizetni. A gépjármûvek évi adótétele január 1-tõl 1200 Ft/100 kg-ra módosult. Az új adótétel megállapításáról február 28-ig levélben értesítettünk minden adózót. Az adózás rendjérõl szóló évi XCI. törvény módosítása következtében január 1- tõl az alábbiak szerint változik a gépjármûadóbevallás bejelentési kötelezettség az adóható-ságnál (azaz a polgármesteri hivatal adócsoport-jánál): január 1-tõl a gépjármû tulajdonosának személyében bekövetkezõ változásokról nem kell bevallást benyújtani, de célszerû minden változásról 15 napon belül az adóhatóságot értesíteni (a forgalmi engedélyt, a zöldkártyát és az adásvételi szerzõdéseket bemutatni, valamint az új adózók adóazonosító-számát megadni). Az adatszolgáltatás megkönnyíti munkánkat, és a gépjármû eladása esetén az adókötelezettség megszüntetését is elõ tudjuk írni. Továbbra is bevallást kell benyújtani abban az esetben, ha a gépjármû kedvezményben részesül vagy korábban részesült (például: súlyos mozgáskorlátozott állapot beállta vagy megszûnése; adómentes és adóköteles személy közötti tulajdonváltozás, ahol az egyik fél súlyos mozgáskorlátozott; költségvetési szerv, társadalmi szervezet, illetve társasági adót nem fizetõ alapítvány). Ugyanígy be kell jelenteni a korábban adózott és az 5/1990.(IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint muzeális jellegû gépjármû, mezõgazdasági vontató, illetve a lassú jármûveket a mûbizonylat bemutatásával. Szintén bevallás benyújtása kötelezõ a január 1. elõtti tulajdonszerzés, gépjármû eladás, forgalomból való kivonás és bizományba adás esetében. A évben, illetve az ezt megelõzõ években autókereskedõnek bizományba, illetve értéke-sítésre átadott gépjármûvek adója ha az új tulaj-donos felé történt értékesítés december 31-ig nem történt meg január 1-tõl újra adóköteles lesz a tényleges eladás évének utolsó napjáig. Példa: ha értékesítésre november 1-én lett leadva, de a kereskedõ részérõl csak január 27-én lett ténylegesen eladva, akkor a gépjármû december 31-ig adóköteles. Kérjük az érintett autótulajdonosokat, hogy a kereskedõktõl kérjenek az eladás igazolásáról adásvételi szerzõdést, illetve igazolást, és azt mutassák be az önkormányzat adócsoportjánál! január 1-tõl megszûnik a korábban kommunális kedvezményben részesült gépjármûvek adómentessége. Ilyenek voltak például a szippantó és egyéb speciális gépjármûvek. Mozgáskorlátozott jogcímen január 1-tõl Kérjük az érintett kedvezményben részesülõket, hogy errõl szóló igazolásaikat juttassák el adócsoportunkhoz! Kérjük megjelölni a kedvezményben részesült gépkocsi forgalmi rendszámát és azt, hogy ki a gépjármû tulajdonosa vagy üzembentartója, aki a kedvezményt igénybe veszi! (Saját jogon igénylõ, tulajdonos vagy üzembentartó hozzátartozó az, aki legalább egy éve közös háztartásban él a jogosulttal, aki errõl nyilatkozattal rendelkezik.) Az igazolást bárki bemutathatja, nem szükséges a mozgáskorlátozott személyes megjelenése. A évben tételesen adóztatott motorkerékpárok, lakókocsik, lakóautók, és sátras utánfutók január 1-tõl súlyuk alapján fognak adózni (1200 Ft/100 kg). Az utánfutók adó-megállapítása január 1- tõl az önsúly és a raksúly 50 százalékának figyelembe vételével történik. Azok a gépjármû-tulajdonosok, illetve üzembentartók, akik március 26-ig nem kapták meg a gépjármû-határozatukat, kérjük, jelentkezzenek a polgármesteri hivatal adócsoportjánál félfogadási idõben. A felhívásban közöltekkel kapcsolatban készséggel adunk felvilágosítást a 06-28/ ös telefonszámon, illetve kérdéseiket megküldhetik a 06-28/ es faxszámra is. dr. Pellényi Lajosné pénzügyi osztályvezetõ Tájékoztatjuk a tisztelt vállalkozókat, hogy a helyi iparûzési adóval kapcsolatos bejelentési, bevallási, adófizetési kötelezettséget, és ezek teljesítési határidejét az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény (továbbiakban Art.), valamint a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény szabályozza. A hivatkozott törvény értelmében az állandó jellegû helyi iparûzési adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétõl (a tevékenység megkezdésétõl) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell bejelenti az önkormányzati adóhatóságnál. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal adócsoportjánál igényelhetõ. Az Art (1) bekezdése alapján a évi helyi iparûzési adóbevallás benyújtási határideje: : május 31. A vállalkozó a megfizetett adóelõleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét ugyancsak május 31-éig fizeti meg, illetõleg túlfizetését ettõl az idõponttól igényelheti vissza /Art. 2. számú melléklet II. A) 2. e.) pont/. Az éves adóbevallási nyomtatvány postázását az önkormányzati adóhatósági nyilvántartásban szereplõ iparûzési adózóknak megkezdtük. Kérjük, hogy aki a nyomtatványt április hónap végéig nem kapja meg (valamilyen technikai probléma miatt vagy azért, mert még nem regisztrált vállalkozó az önkormányzatnál), az adócsoportnál jelezze nyomtatványigényét. Felhívjuk a vállalkozók figyelmét az adózási határidõk betartására, mivel ezek elmulasztása esetén az Art és a jogkövetkezmények (késedelmi pótlék, mulasztási bírság) alkalmazását írja elõ. Az adókötelezettség teljesítésével kapcsolatos kérdésekben felvilágosítás félfogadási idõben az adócsoport munkatársaitól kérhetõ. Kardosné Vitárius Anikó adóügyi fõtanácsos

5 8. 9. Újabb változások a közüzemi díjakban 3/2004. (I. 29.) számú önkormányzati rendelet a többször módosított, a víziközmûbõl szolgáltatott ivóvíz, valamint víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztovábbítás és kezelés díjáról szóló 16/2000. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 1. A 16/2000. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet 1. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A vízdíj mértéke: közületi fogyasztók részére: 295 Ft/m³ lakossági fogyasztók részére: 170 Ft/m³ (2) A szennyvízelvezetés, szennyvíztovábbítás díja: közületi használók részére: 265 Ft/m³ lakossági használók részére: 165 Ft/m³ (3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított díjakat a hatályban lévõ ÁFA-törvényben meghatározott adókulcs terheli. 2. E rendelet március 1-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 16/2003. (VIII. 12.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Elsõs és óvodai beíratás Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt szülõket, hogy a 2004/2005-ös tanévben az elsõ osztályosok beíratásának idõpontjai: 22-én, csütörtökön 8.00 és óra között, valamint április 23-án, pénteken 8.00 és óra között. Elsõdlegesen a körzetileg illetékes iskolában kell jelentkezni. Amennyiben a szülõ nem oda kívánja gyermekét beíratni, úgy távozási igazolást kell kérni a körzetileg illetékes intézménytõl. Az óvodai beíratás idõpontja: május 3-tól május 14-ig 8.00 és óra között. 5/2004. (II. 10.) sz. önkormányzati rendelet a nagyközség területén alkalmazható távfûtés és melegvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazásról szóló 6/1995. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 1. (1) A rendelet 3. (2) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul: a) alapdíj: fûtés- és melegvíz-szolgáltatás esetén: 409 Ft/lm3/év + ÁFA csak fûtés esetén: 249 Ft/lm3/év + ÁFA (2) A rendelet 3. (2) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul: b) hõdíj: fûtésre: 426 Ft/lm3/év + ÁFA használati melegvízre: 378 Ft/lm³/év + ÁFA 2. E rendelet március 1-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 24/2003. (X. 14.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Aprovat Vácszentlászlón (Gödöllõ mellett) 1800 nm-es építési telek eladó. Telefon: 06-30/ Keresek önálló családi házat Kistarcsán, 18 millió forintig, a telek legalább 200 négyzetméter területû legyen. Értesítést a 06-20/ es telefonszámra kérek. Különleges paprika, paradicsom és egyéb ritkaságok palántái (óriási tökök, a világ legerõsebb palántái és legnagyobb paradicsomai) rendelhetõk májustól a 06-20/ os telefonszámon A hirdetések és az apróhirdetések leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán. A hirdetési árakról ugyancsak a titkárságon kérhetõ felvilágosítás! Ötletpályázat Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata (2143 Kistarcsa, Szabadság utca 48.) ötletpályázatot hirdet Kistarcsa településközpontjának kialakításához. A tervezési ötletpályázat célja, tárgya Olyan színvonalas, gazdasági és pénzügyi oldalról is reális komplex építészeti-mûszaki tervjavaslat kiválasztása, mely több szempontból is megoldást ad Kistarcsa Nagyközség új, embercentrikus, de reprezentatív központjának kialakításához. A település hagyományos környezetébe illeszkedve, a helyi építészeti értékeket megõrizve, új építészeti érték jöjjön létre, mely vonzó építészeti keretet nyújt a tervezett rendeltetéshez. A tervezés tárgya a közel tízezer lakosú, növekvõ kisvárossá fejlõdõ település tervezendõ központja. A titkosságra vonatkozó elõírások A pályamûvet tartalmazó csomagot, vagy akár csak az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértõ módon megjelölni nem szabad. Továbbá: a pályamû nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelybõl a szerzõ személyére lehet következtetni. A pályázók nevét, lakcímét, illetve egyéb meghatározó adatait a pályamûhöz lezártan kell csatolni. A tervezési versenypályázaton való részvétel feltételei A tervezési versenypályázaton kizárólag saját szellemi munkával természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek vehetnek részt. Várjuk szakemberek, építészek részvétele mellett a lakosság körébõl a települést ismerõ és szeretõ polgárok ötleteit, beleértve a fiatalokat, iskolai tanulókat is. Az ötletpályázattal kapcsolatos kérdések benyújtása A pályázattal kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket írásban a kiíróhoz kell eljuttatni. A fenti címen 9-ig kézhez kapott kérdésekre a kiíró írásban ad választ, melyet 21-ig megküld. A kiíró a kérdésekre adott válaszokkal egy idõben a kiírást kiegészítheti, módosíthatja, de az elbírálás szempontjait nem változtathatja meg. A pályamûnek a következõ munkarészeket kell tartalmaznia címzéslap; 1:5000 (vagy 1:10000) léptékû, az egész települést érintõ szerkezeti javaslatokat bemutató helyszínrajz; 1:1000-es léptékû helyszínrajz a tervezett településközpontról, írásos magyarázattal, létesítmények megnevezésével; a tervezett épületegyüttesek térbeli megjelenítése. Tervezési szempontok A HÉV-en való átközlekedés lehetõségének javítása, aluljáró kiszélesítése. Emellett kívánatos a duális központ kialakítása. Megfelelõ forgalomeltereléssel a 3- as fõút tehermentesítését is enyhíteni kell. Mindkét oldalon ajánlatos a kulturális rész (múzeum, mûvelõdési ház) és egészségház elhelyezése. A déli oldal az,,ifjúságnak (középfokú oktatás, sport, nagy szabadtéri rendezvények részére) tartandó meg. A tereket kisvárosi jellegû, reprezentatív épület(sor) övezze, takarva a mögöttes vegyes beépítést. Erõteljes zöldfelület jelenjen meg a fõtereken és azok be nem építendõ környezetében. Sok zöldet a központba, továbbá kívánatos zöldsávok benyúlása a külsõ területekrõl. A decentralizálás céljából a mindennapi, alapfokú szolgáltatásokat (élelmiszer, óvoda, általános iskolai oktatás) alközpontokban, a település távolabbi részeiben is el kell helyezni, ne terheljék ezek a központot. A pályázatok benyújtásának határideje: május 11. A tervpályázat eredményhirdetése és nyilvános ismertetése a bírálóbizottság döntése alapján: május 18-án, 11 órakor Kistarcsa Nagyközség Polgármesteri Hivatalában lesz. dr. Ruda Gyõzõ fõépítész

6 A Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõjének értékelése a évi rendõri tevékenységrõl A Gödöllõi Rendõrkapitányság február 16-án tartotta meg az elõzõ évet értékelõ ünnepélyes állománygyûlését, amelyen a megyei szakmai vezetés részérõl jelen volt Szabó Jenõ rendõr ezredes, Bûnügyi Igazgató, fõkapitány-helyettes, Vargáné dr. Erdõdi Ágnes, a Gödöllõi Városi Bíróság vezetõje, dr. Méhi Józsefné, a Városi Ügyészség vezetõje, a környezõ települések polgármesterei, a polgárõrségek parancsnokai, valamint a teljes személyi állomány. Papp György rendõr ezredes, rendõrségi fõtanácsos, a Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõje értékelõ-beszámolójában elmondta, hogy az adott gazdasági körülmények között 2003-ban kimagasló eredményt értek el az általa irányított szervezet tagjai, melyet elõsegített a polgárõrségek odaadó munkája is. A Gödöllõi Rendõrkapitányság területén mely 27 településbõl áll (5 város és 22 község) 2003-ban 718 lakos jutott egy rendõrre, míg a 2002-es évben ez csak 688 fõ volt ban 3630 bûncselekmény vált ismertté, amely a megelõzõ évhez képest 11,5 százalékkal csökkent. A személy elleni bûncselekmények esetében óta csekély mértékû, de folyamatos növekedés mutatható ki. Ez a szám a évben 175 volt. Emberölés bûntettét a évben 4 esetben (2002-ben 3), míg emberölés kísérletét 1 esetben (2002-ben 0) valósították meg. Jelentõs mértékben, 40 százalékkal emelkedett a korábbi évhez vi-szonyítva a súlyos testi sértések száma (95-rõl 133-ra). A közlekedési bûncselekmények száma az értékelt évben 4,3 százalékkal csökkent (375-rõl 359-re). A közlekedési bûncselekményeken belül 67,4 százalékot képvisel az ittas jármûvezetés (242), mindez jelentõs mértékben a közterületi rendõri intézkedési aktivitás fokozódásának eredménye. A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bûncselekmények 19,7 százalékkal kevesebb esetben valósultak meg 2003-ban, mint a korábbi évben (2002- ben 61, 2003-ban 49). Az államigazgatás, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bûncselekmények száma a korábbi évhez viszonyítva évben 73 százalékkal csökkent (205-rõl 55-re), azonban e bûncselekménycsoport dinamikájában tendencia nem mutatható ki, mivel a évben a munkaügyi központ sérelmére elkövetett több száz bûncselekmény, illetve a évben a HÖR által felderített több ezer bûncselekmény kiugró számadatokat eredményezett. (Az 1999-ben megvalósult ilyen típusú bûncselekmények száma 50 volt.) A közrend ellelni bûncselekmények száma a korábbi évhez viszonyítva 2003-ban 9,5 százalékos csökkenést mutatott (634-rõl 574-re). A gazdasági bûncselekmények esetszáma 47,7 százalékkal nõtt (44-rõl 65-re). Rendõrkapitányságunk illetékességi területén igen kedvezõ változásként érzékelhettük, hogy a vagyon elleni bûncselekmények száma a megyei átlagot meghaladóan csökkent, különösen jelentõs ezen eredmény arra figyelemmel, hogy a vagyon elleni bûncselekmények képezik az összes bûncselekmény 64,7 százalékát (2002-ben 63,9 százalék), és a csökkenés folytán 275 bûnesettel kevesebb valósult meg. A büntetõeljárásainkban ismertté vált bûnelkövetõk körében 12,6 százalékkal nõtt a férfiak (1097-rõl re) és 15 százalékkal a nõk (127-rõl 146-ra) száma. A fiatalkorú bûnelkövetõk száma szintén jelentõs mértékben, 18,3 százalékkal emelkedett (126-ról 149-re). Gyermekkorú elkövetõként eljárásainkban 18,2 százalékkal több személy merült fel, mint a korábbi évben (2002-ben 44, 2003-ban 52). Külföldi gyanúsított, vagy gyanúsítható személyek száma 2-rõl 5-re emelkedett. A Bûnmegelõzési Tanácsadó és Áldozatvédelmi irodát évben 83 személy kereste fel, fõként családi probléma miatt, de néhány esetben kábítószerrel kapcsolatos információhiány okán. A vagyonvédelem területén szükséges a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) kiterjesztése. Ebben a feladatban a polgárõrségek tagjai is aktív szerepet vállalnak. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számszerû változása tekintetében évhez képest 12,4 százalékos növekedés következett be, a sérüléssel járó balesetek száma 298-ról 335-re nõtt. A halálos balesetek száma 17-rõl 23-ra nõtt, míg a súlyos sérüléssel járó balesetek száma 133-ról 135-re emelkedett. Szintén jelentõs növekedést kellett tapasztalnunk a könnyû sérüléses baleseteknél, melyek 148-ról 177-re emelkedtek. A bûnügyi és a közterületi rendõri állomány munkáját is a törvényesség és szakszerûség jellemezte, az állampolgári jogok érvényesülése a rendõri intézkedések és eljárások során biztosított volt. A kapitányságvezetõ a beszámolót követõen megköszönte a teljes személyi állománynak a évben végzett eredményes munkáját, melynek eredményeként kapitányságunk illetékességi területén a Pest megyei átlagot meghaladóan csökkent a bûnözés terjedelme. Lukácsi Zsuzsanna rendõr fõhadnagy RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS A Gödöllõi Rendõrkapitányság büntetõeljárást folytat fegyve-resen elkövetett rablás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen február 2-án órakor a Kistarcsa, Semmelweis tér 1. szám alatt lévõ Shell gáztöltõállomás kezelõjét ismeretlen férfi fegyvernek látszó tárggyal a bevétel (mely forint volt) átadására kényszerítette. Az elkövetõ a helyszínrõl a kút parkolójában a rá személygépkocsival várakozó férfi társával a 3-as számú fõúton Budapest irányába menekült el. Az autó feltehetõleg egy régi gyártású, Audi 100-as típusú, sötétkék színû jármû volt. A rendszám elsõ betûje:,,a. A fegyveres elkövetõ (a mellékelt képen látható): körülbelül 30 éves, 190 cm magas, kisportolt testalkatú, világos bõrû; bajuszt, szakállt nem viselt, de arcszõrzete láthatóan erõs, haja rövid, sötét színû, tüskére zselézett. A férfi divatos, sárgás színû napszemüveget viselt. A bûncselekmény elkövetésekor viselt ruházata: fekete színû, derékig érõ bõrkabát, alatta világos színû pulóver. Az Audit vezetõ férfi személyérõl nincs információnk. Kérjük a lakosság segítségét, aki bármilyen információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, jelent-kezzen a 107-es vagy a 112-es segélyhívón, az ingyenesen hívható es számon, vagy a Gödöllõi Rendõrkapitányság 06-28/ ös közvetlen számán! Tájékoztató Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy április 1-tõl a település gyógyszertárai váltakozva, az alábbi nyitva tartással mûködnek: Vasárnap és ünnepnapokon (8.00-tól óráig): Páros heteken: Pharmafort gyógyszertár (Semmelweis tér 1.) Páratlan heteken: Patrona Hungariae gyógyszertár (Hunyadi utca 8.) Nyitva tartási idõ után a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár: Gödöllõn, vagy Budapest, Örs Vezér terén található (heti váltásban). Útlezárás A kistarcsai Határ út építése miatt a Határ út külterületi szakaszát a bányák irányába lezárták. Az útlezárás várhatóan május elejéig lesz érvényben. A Határ út ezen szakaszának elkerülõ útja a Terézia utca-móra Ferenc utca útvonal. A lakóterület többi utcájára továbbra is tilos behajtani 10 tonna összes tömeget meghaladó tehergépkocsikkal. Elõbbi határozatot a rendõrség és a polgárõrség fokozott figyelemmel kíséri. A Határ út átadása után a Móra Ferenc utca forgalmából a 3,5 tonna összes tömeget meghaladó gépkocsikat ki fogják tiltani, a tömeghatárt túllépõ gépjármûvek a Határ úton közelíthetik majd meg a bányák irányába a külterületet. Mûszaki Osztály Fizessen el sporthetilapjainkra! A tavaszi labdarúgóidény idején kiadónk, a BEAD Kft. gondozásában jelentõsen bõvítve újra megjelennek az alábbi sporthetilapok: Budapesti Futball 7 (március 5-tõl): 16 szám fél éves elõfizetési díja 3200 Ft. Utánpótlás Futball 7 (március 5-tõl): 17 szám fél éves elõfizetési díja 3400 Ft. Pest Megyei Sportszelet (március 12-tõl): 16 szám fél éves elõfizetési díja 3200 Ft. Heti egy példánynál több megrendelése esetén kedvezményt biztosítunk! Megrendelés: 06-1/ , 06-20/ , 06-30/

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 12/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelettel Nagycsepely Község

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kötcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 8/2015.(XI.23.), a 16/2014. (XII.19.) és a 11/2013.(XII.02.) önkormányzati

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/1999. (V.25.) KT sz. rendelete a kommunális adóról (egységes szerkezetben) 1 A többször módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

t.','j. számú előterjesztés

t.','j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 11 Ci t.','j. számú előterjesztés -- Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére az egészségügyi támogatásról szóló pályázati

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 1 napirend E l ő t e r j e s z t é s A képviselő-testület 2011. november 25 -i ülésére. Tárgy : A helyi adókról szóló rendelet megtárgyalása. Előterjesztő : Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette :

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben)

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E. a magánszemélyek kommunális adójáról AZ ADÓ BEVEZETÉSE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E. a magánszemélyek kommunális adójáról AZ ADÓ BEVEZETÉSE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) és a 32/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1. egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2008. (IX. 30.) rendelete 1 egyes helyi adókról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E

K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő-T E S T Ü L E T E 12/2003. (V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendelete az építményadóról (44/2003. (XII. 16.), 48/2004. (XII. 14.), 34/2006.

Részletesebben

Az újabb értékbecslés mely az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi - az irányadó bruttó vételárat 13 millió Ft-ban határozta meg.

Az újabb értékbecslés mely az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi - az irányadó bruttó vételárat 13 millió Ft-ban határozta meg. Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 16/2008. Témafelelős: Dr. Karsai Éva Ikt.sz: 1785/2008 Véleményező Bizottság: PTB Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő -testületének Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 35/2014.(XII.19.) számú önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezőberény Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben)

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete A helyi adókról (egységes szerkezetben) Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010.

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a HELYI TELEKADÓKRÓL szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a HELYI TELEKADÓKRÓL szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a HELYI TELEKADÓKRÓL szóló 17/1991. (XII.31.), 9/1996. (XI.25.), 12/1999. (XII.01.), 11/2003. (X.06.), 11/2005.(X.24.) 13/2006.(XII.15.) 8/2015.(IX.21.)

Részletesebben