Kistarcsai április. Hírlevél. A tartalomból: Tájékoztató a Kistarcsai Hírlevél kiadásával kapcsolatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kistarcsai 2004. április. Hírlevél. A tartalomból: Tájékoztató a Kistarcsai Hírlevél kiadásával kapcsolatban"

Átírás

1 Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Tájékoztató a kiadásával kapcsolatban Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete a március 9-ei ülésén a kiadásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Kistarcsa Nagyközség Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy március 10-ét követõen,,kistarcsai HÍRLEVÉL címmel, a Polgármesteri Hivatal gondozásában, szükség szerinti idõközökben jelenteti meg a lakosság közérdekû tájékoztatását szolgáló alkalmi kiadványát. A közérdekû információkat, aktuális tudnivalókat, jogokra és kötelezettségekre vonatkozó felvilágosításokat, a képviselõ-testület és bizottságai határozatait és rendeleteit összefoglaló tájékoztatókat a jegyzõ állítja össze, s azokat közvetlenül a kiadónak adja át, majd megrendeli a kiadvány terjesztését. A tartalomból: Összefoglaló a legutóbbi képviselõ-testületi ülésekrõl 2-5. Mit kell tudni a évi gépjármûadó-változásokról? 6-7. Tájékoztatás helyi iparûzési adókötelezettségrõl 7. Ötletpályázat Kistarcsa település-központjának kialakításához 9. A Gödöllõi Rendõrkapitányság elmúlt évi értékelése 10. Rendõrségi felhívás 11. Határidõ: Felelõs: folyamatos jegyzõ Kulturális programajánló tavaszra 12.

2 2. Összefoglaló a legutóbbi képviselõ-testületi ülések legfontosabb döntéseirõl november ) Elsõ napirendi pontként a képviselõ-testület a jegyzõi státusz betöltésére kiírt pályázatot tárgyalta. Az összesen 16 pályázati anyagból 6 volt érvényes. A 6 érvényes pályázatot benyújtó szakember meghívót kapott az ülésre. A pályázók meghallgatása után a testület a korábbi megbízott jegyzõt, dr. Korbély Gézát nevezte ki immáron határo-zatlan idõre a hivatal vezetõjévé. 2.) Ezt követõen Tóth Szabolcs polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet a Fõvárosi Vízmûvek Rt.-vel folytatott tárgyalások eredményeirõl. Mint ismeretes, a fõvárosi szolgáltató szívesen kötne úgynevezett üzemeltetési szerzõdést Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatával. A fõvárosi cég képviselõi biztosították a testületet arról, hogy az egyeztetéseket tovább folytatják, és 2004-ben már kizárólag fõvárosi vizet ihatnak a kistarcsai polgárok. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az üzemeltetési és bérleti szerzõdéseket az illetékes bizottságok ülésein terjessze elõ. 3.) A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a Semmelweis téri óvoda vizesblokkját bruttó Ft összegben felújíttatja. Ennek kapcsán szintén határozat született az óvodák ajtajainak (6 db) cseréjérõl mintegy Ft értékben. 4.) A képviselõ-testület Malina Ferencet a sport-bizottság tagjává választotta. 5.) A helyi buszjárat lehetséges beindítása kapcsán a testület akként foglalt állást, hogy azt a pénzügyi bizottság ismételten tárgyalja. 6.) A képviselõk elfogadták a évi költségvetési koncepciót, mely a korábbi évekhez képest nem bázis alapú, hanem úgynevezett,,nullás költségvetés. 7.) A községgondnokság közhasznú társasággá történõ átalakítása is a novemberi testületi ülés napirendjét képezte. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az ehhez szükséges számításokat végezze el, illetve készítse elõ. 8.) A testület egyaránt Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesítette a Római Katolikus és a Református Egyházat. 9.) A testület döntött arról, hogy az önkormányzat a korábban megkötött megállapodásnak megfelelõen Ft úgynevezett differenciált érdekeltségi hozzájárulást fizet a Gödöllõ-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatnak. 10.) A képviselõ-testület összeférhetetlenségre való hivatkozással megszüntette Sólyom József külsõs sportbizottsági tagságát. A döntéssel párhuzamosan Szemán Józsefet külsõs taggá választotta december 9. 1.) A képviselõ-testület elhalasztotta a Fõvárosi Vízmûvek Rt.-vel a vízi közmûvek üzemeltetése tárgyában esedékes szerzõdéskötést. 2.) A testület úgy határozott, hogy az úgynevezett Északkelet-Pest megyei hulladékgazdálkodási projektben nem kíván részt venni. Mint ismeretes, a lehetséges beruházó megkereste az önkormányzatot, hogy Csömör és Kistarcsa határában a két önkormányzatnak felajánlott ingatlanon épülne a mintegy 199 település hulladékát befogadó, uniós normáknak megfelelõ lerakóhely. 3.) A volt internálótáborral kapcsolatos megkeresést nem találta elfogadhatónak a testület, mert az mintegy 200 millió forintjába került volna Kistarcsának. 4.) A polgármesteri hivatal mûszaki osztálya több tervezõtõl kért árajánlatot az új egészségház kiviteli terveinek elkészítésére. A képviselõk azonban ekkor még elhalasztották a döntést, mert nem látták elégségesnek a tervezõk által szolgáltatott információkat januárjában végleges döntés született ebben a tárgyban. 5.) Tekintettel az új egészségház tervezett helyére, a védõnõi szolgálatot ideiglenesen mintegy 1.9 millió Ft ráfordítással a régi tábor területére helyezte át a testület. Ezek a munkálatok már 2003 decemberében el is kezdõdtek. 6.) A képviselõ-testület január elsejei hatállyal 50 százalékkal megemelte az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérleti díjait. 7.) A képviselõ-testület tudomásul vette a jogi bizottság külsõs tagjának, Tóth Tibornak a lemondását. Korábban egy képviselõ összeférhetetlenségi bejelentéssel élt Tóth Szabolcs polgármesternél. 8.) A képviselõ-testület tárgyalta az Úszó és Triatlon Klub megkeresését az uszoda ponyvájának cseréje tárgyában. A testület megállapította, hogy a ponyvacsere szükséges, azonban arról végleges döntés csak a rendkívüli pénzügyi bizottsági ülést követõ ugyancsak rendkívüli, ám testületi ülésen születhet. Késõbb a testület arról határozott, hogy a ponyvacserét ha arra lehetõség van beépíti a 2004-es költségvetésbe. 9.) A képviselõ-testület módosította a távfûtés és melegvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazásról szóló 24/2003. (X. 14.) számú önkormányzati rendeletét. Októberben a testület már végrehajtott egy 12 százalékos emelést, azonban ezt most további 50 százalékkal emelte januárjában ezen rendeletét a testület hatályon kívül helyezte. 10.) A képviselõ-testület január 1-ei hatállyal megemelte az önkormányzati intézmények étkezési nyersanyag- és térítési díjait. A tárgyban született rendelet az önkormányzat hirdetõtábláján megtekinthetõ, de az intézményvezetõk is készséggel adnak felvilágosítást a díjakról. 11.) A polgármester tájékoztatta a képviselõket arról, hogy az önkormányzati közalkalmazottak között mintegy Ft jutalmat kíván kiosztani. 12.) Végül döntés született a községgondnokság munkaruha-igényérõl: a határozat értelmében a polgármesteri hivatal Ft értékben hajthatja végre a beszerzést január ) A Fõvárosi Vízmûvek Rt.-vel kötendõ üzemeltetési szerzõdéssel kapcsolatban az a legújabb döntés született, hogy Kerepes Község és Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata közös képviselõ-testületi ülésen döntsön a szerzõdés lehetséges feltételeirõl. 2.) Határozatot hozott a képviselõ-testület a településközpont létrehozására irányuló ötletpályázatról, melyen a döntés értelmében nemcsak szakemberek, hanem lelkes amatõrök is részt vehetnek. 3.) Örömmel nyugtázta, és támogatásáról biztosította a kérelmezõket a testület a kórház mögötti területen építendõ kápolna tanulmányterve kapcsán. 4.) A Szilasvíz Kft. által Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata ellen indított per január 14- ei tárgyalása elõtt a jegyzõ javaslatára a testület kialakította álláspontját a felperessel szemben. Mint késõbb kiderült, a felek képviselõi hosszas háttértárgyalások után a per szüneteltetését kérték a bíróságtól.

3 ) A Kistarcsai Híradó koordinátorának kijelölése kapcsán nem tudott eredményesen szavazni a testület, így sem a polgármester, sem Kundra László, sem a jegyzõ nem tudja összefogni a lapszerkesztést. 6.) Nem tudott dönteni a testület az önkormányzat által adományozható kitüntetések, valamint elismerések alapításáról és adományozásáról, tekintettel arra, hogy mindezeknek anyagi vonzata van, így a kérdést elõbb a pénzügyi bizottságnak kell tárgyalnia. A bizottság azóta a tanácsnoki elõterjesztést megtárgyalta, és azt a képviselõ-testület felé elfogadásra javasolta február ) A 2004-es költségvetés, illetve egyéb fajsúlyos napirendi pontok miatt polgármester úr eredetileg február 10-ére és 11-ére hívta össze a képviselõ-testület üléseit. A képviselõ-testület a napirendet módosította, és úgy döntött, hogy február 11-én nem ülésezik. 2.) A képviselõ-testület megalkotta a távfûtésés melegvíz-szolgáltatás díjait magában foglaló önkormányzati rendeletét, melynek kivonatát jelen hírlevél is tartalmazza (8. oldal). A rendelet hatálybalépésének napja március elseje. 3.) A képviselõ-testület döntött arról, hogy egy hiperaktív kisfiú taníttatási költségeinek 80 százalékát egy esztendõn keresztül vállalja. 4.) A képviselõ-testület elfogadta Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésérõl szóló rendeletét. 5.) A testület kijelölte a Kistarcsai Napok idõpontját. E jeles kistarcsai eseményt a nagyközség május án rendezi. 6.) A képviselõk elfogadták Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának úgynevezett minõségirányítási programját március 9. 1.) Dr. Kovács András sürgõsségi indítványa kapcsán a képviselõ-testület dönthetett volna arról, hogy összevonja a pénzügyi és a településfejlesztési bizottságot, de a képviselõ úr visszavonta indítványát. 2.) A képviselõ-testület megbízta Kundra László képviselõt a sajtóból már ismeretes ûrkiállítás megvalósításának felmérésével. A testület ugyancsak Kundra Lászlót bízta meg az önkormányzat telekommunikációs költségeinek minél hatékonyabb költségcsökkentése érdekében, a vonatkozó tárgyalások lefolytatására és ajánlatok bekérésére. 3.) A jegyzõ tájékoztatta a képviselõ-testületet Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kintlévõségeirõl, valamint a behajthatatlan követelésekrõl és azok okairól. Lényegében elmondható, hogy a Polgármesteri Hivatal következetes és szigorú adósságbehajtási politikája következtében a mintegy Ftnyi lakásbérleti és garázsbérleti díj, valamint közüzemi díjhátralék 2004 februárjára Ft-ra csökkent. Az adóhátralékok tekintetében elszomorítóak az adatok. A helyi iparûzési adó-, valamint a gépjármûadó-hátralékok (késedelmi pótlékkal és mulasztási bírsággal együttesen) mintegy Ft-ot tesznek ki. Fontos megjegyezni, hogy ez a hatalmas összegû hátralék január elsejét megelõzõen halmozódott föl. 4.) A képviselõ-testület úgy határozott, hogy csatlakozik azokhoz a településekhez, melyekkel együtt létrehozzák a Hungaroring Környéki Telepü-lések Közhasznú Társaságot. 5.) Az A/2-es szennyvízátemelõ kapacitásbõvítését illetõen a testület úgy határozott, hogy a beruházást az üzemeltetõ (Szilasvíz Kft.) a saját költségén hajtsa végre. 6.) A képviselõk módosították az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében családi házas övezetben összesen kettõ darab juh, sertés, szarvasmarha és kecske tartható az úgynevezett nagyhaszon-állatok közül. 7.) A képviselõ-testület tárgyalta a Kistarcsai Úszó és Triatlon Klub azon kérelmét, hogy a jövõben, mint az uszoda üzemeltetõi ne a közületi, hanem a lakossági víz díját fizessék a Szilasvíz Kft.- nek. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata, mint a Szilasvíz Kft. egyik tulajdonosa a kérelmet támogatta azzal, hogy azt értelemszerûen a kerepesi testületnek is támogatnia kell. A kérelem eredményes teljesítéséhez egy taggyûlés összehívására is szükség lesz. Tanuljon vezetni! Magán autósiskolában olcsón és gyorsan! Diákkedvezmény és részletfizetési lehetõség! Tanfolyamok folyamatosan indulnak az alábbi kategóriákban: személygépkocsi motorkerékpár segédmotorkerékpár Felvilágosítás és részletes információ: Fecskovics Attila Kistarcsa, Dobó Katica u / ) Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy 2004-ben Kistarcsa nagyközség területén nem létesít bölcsõdét. 9.) A testület döntött az úgynevezett Kistarcsai Hírlevél megjelentetésérõl: a képviselõk úgy határoztak, hogy szükség szerinti idõközökben jelenteti meg a lakosság közérdekû tájékoztatását szolgáló, a Polgármesteri Hivatal gondozásában megjelenõ alkalmi kiadványt. ÉRTESÍTÉS Értesítjük azokat a letelepedési engedéllyel rendelkezõ kistarcsai polgárokat, akik január 1- je után kaptak igazolványt a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Bevándorlási Igazgatóságától, hogy jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal Népesség-nyilvántartójánál nyilvántartásba vételük miatt (a 9/2004. (I. 31.) Korm. rendelet alapján). Kérjük, a bejelentkezéshez hozzák magukkal a letelepedési engedélyüket, a lakcímváltozást igazoló betétlapjukat (ha történt lakcímváltozás), a születési, nõknél ha férjes a házassági anyakönyvi kivonatukat. A nyilvántartásba vétel után postai kézbesítéssel,,lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt kapnak. Ezt követõen az Okmányirodában kell az úgy-nevezett személyazonosító igazolványt igényelni. Érdeklõdni a kistarcsai polgármesteri hivatal 06-28/ as telefonszámán lehet.

4 6. 7. Tisztelt autótulajdonosok és üzembentartók! Tájékoztatás adókedvezmény csak akkor jár, ha az I. fokú Orvosi helyi iparûzési Szakvélemény szerinti pontok száma legalább 7, és megállapították a súlyos mozgás-korlátozottságot. adókötelezettségrõl Az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk a tisztelt autótulajdonosok, illetve üzembentartók részére a gépjármûadót érintõ évi változásokról január 1-tõl a gépjármûadóról szóló évi LXXXII. törvényt módosító évi XCI. törvény és a helyi adókról szóló évi C törvény módosítása alapján a legfontosabb változások a következõk: Az E és P betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármûvek is adókötelesek. Az,,E jelû személygépjármû adótétele Ft, az,,e jelû tehergépjármûveké Ft, míg a,,p jelû gépjármûveké Ft. Az elveszett rendszámtábla pótlására kiadott E jelû rendszámtáblával ellátott gépjármûvek esetén ezt az adótételt nem kell megfizetni. A gépjármûvek évi adótétele január 1-tõl 1200 Ft/100 kg-ra módosult. Az új adótétel megállapításáról február 28-ig levélben értesítettünk minden adózót. Az adózás rendjérõl szóló évi XCI. törvény módosítása következtében január 1- tõl az alábbiak szerint változik a gépjármûadóbevallás bejelentési kötelezettség az adóható-ságnál (azaz a polgármesteri hivatal adócsoport-jánál): január 1-tõl a gépjármû tulajdonosának személyében bekövetkezõ változásokról nem kell bevallást benyújtani, de célszerû minden változásról 15 napon belül az adóhatóságot értesíteni (a forgalmi engedélyt, a zöldkártyát és az adásvételi szerzõdéseket bemutatni, valamint az új adózók adóazonosító-számát megadni). Az adatszolgáltatás megkönnyíti munkánkat, és a gépjármû eladása esetén az adókötelezettség megszüntetését is elõ tudjuk írni. Továbbra is bevallást kell benyújtani abban az esetben, ha a gépjármû kedvezményben részesül vagy korábban részesült (például: súlyos mozgáskorlátozott állapot beállta vagy megszûnése; adómentes és adóköteles személy közötti tulajdonváltozás, ahol az egyik fél súlyos mozgáskorlátozott; költségvetési szerv, társadalmi szervezet, illetve társasági adót nem fizetõ alapítvány). Ugyanígy be kell jelenteni a korábban adózott és az 5/1990.(IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint muzeális jellegû gépjármû, mezõgazdasági vontató, illetve a lassú jármûveket a mûbizonylat bemutatásával. Szintén bevallás benyújtása kötelezõ a január 1. elõtti tulajdonszerzés, gépjármû eladás, forgalomból való kivonás és bizományba adás esetében. A évben, illetve az ezt megelõzõ években autókereskedõnek bizományba, illetve értéke-sítésre átadott gépjármûvek adója ha az új tulaj-donos felé történt értékesítés december 31-ig nem történt meg január 1-tõl újra adóköteles lesz a tényleges eladás évének utolsó napjáig. Példa: ha értékesítésre november 1-én lett leadva, de a kereskedõ részérõl csak január 27-én lett ténylegesen eladva, akkor a gépjármû december 31-ig adóköteles. Kérjük az érintett autótulajdonosokat, hogy a kereskedõktõl kérjenek az eladás igazolásáról adásvételi szerzõdést, illetve igazolást, és azt mutassák be az önkormányzat adócsoportjánál! január 1-tõl megszûnik a korábban kommunális kedvezményben részesült gépjármûvek adómentessége. Ilyenek voltak például a szippantó és egyéb speciális gépjármûvek. Mozgáskorlátozott jogcímen január 1-tõl Kérjük az érintett kedvezményben részesülõket, hogy errõl szóló igazolásaikat juttassák el adócsoportunkhoz! Kérjük megjelölni a kedvezményben részesült gépkocsi forgalmi rendszámát és azt, hogy ki a gépjármû tulajdonosa vagy üzembentartója, aki a kedvezményt igénybe veszi! (Saját jogon igénylõ, tulajdonos vagy üzembentartó hozzátartozó az, aki legalább egy éve közös háztartásban él a jogosulttal, aki errõl nyilatkozattal rendelkezik.) Az igazolást bárki bemutathatja, nem szükséges a mozgáskorlátozott személyes megjelenése. A évben tételesen adóztatott motorkerékpárok, lakókocsik, lakóautók, és sátras utánfutók január 1-tõl súlyuk alapján fognak adózni (1200 Ft/100 kg). Az utánfutók adó-megállapítása január 1- tõl az önsúly és a raksúly 50 százalékának figyelembe vételével történik. Azok a gépjármû-tulajdonosok, illetve üzembentartók, akik március 26-ig nem kapták meg a gépjármû-határozatukat, kérjük, jelentkezzenek a polgármesteri hivatal adócsoportjánál félfogadási idõben. A felhívásban közöltekkel kapcsolatban készséggel adunk felvilágosítást a 06-28/ ös telefonszámon, illetve kérdéseiket megküldhetik a 06-28/ es faxszámra is. dr. Pellényi Lajosné pénzügyi osztályvezetõ Tájékoztatjuk a tisztelt vállalkozókat, hogy a helyi iparûzési adóval kapcsolatos bejelentési, bevallási, adófizetési kötelezettséget, és ezek teljesítési határidejét az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény (továbbiakban Art.), valamint a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény szabályozza. A hivatkozott törvény értelmében az állandó jellegû helyi iparûzési adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétõl (a tevékenység megkezdésétõl) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell bejelenti az önkormányzati adóhatóságnál. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal adócsoportjánál igényelhetõ. Az Art (1) bekezdése alapján a évi helyi iparûzési adóbevallás benyújtási határideje: : május 31. A vállalkozó a megfizetett adóelõleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét ugyancsak május 31-éig fizeti meg, illetõleg túlfizetését ettõl az idõponttól igényelheti vissza /Art. 2. számú melléklet II. A) 2. e.) pont/. Az éves adóbevallási nyomtatvány postázását az önkormányzati adóhatósági nyilvántartásban szereplõ iparûzési adózóknak megkezdtük. Kérjük, hogy aki a nyomtatványt április hónap végéig nem kapja meg (valamilyen technikai probléma miatt vagy azért, mert még nem regisztrált vállalkozó az önkormányzatnál), az adócsoportnál jelezze nyomtatványigényét. Felhívjuk a vállalkozók figyelmét az adózási határidõk betartására, mivel ezek elmulasztása esetén az Art és a jogkövetkezmények (késedelmi pótlék, mulasztási bírság) alkalmazását írja elõ. Az adókötelezettség teljesítésével kapcsolatos kérdésekben felvilágosítás félfogadási idõben az adócsoport munkatársaitól kérhetõ. Kardosné Vitárius Anikó adóügyi fõtanácsos

5 8. 9. Újabb változások a közüzemi díjakban 3/2004. (I. 29.) számú önkormányzati rendelet a többször módosított, a víziközmûbõl szolgáltatott ivóvíz, valamint víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztovábbítás és kezelés díjáról szóló 16/2000. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 1. A 16/2000. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet 1. -ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A vízdíj mértéke: közületi fogyasztók részére: 295 Ft/m³ lakossági fogyasztók részére: 170 Ft/m³ (2) A szennyvízelvezetés, szennyvíztovábbítás díja: közületi használók részére: 265 Ft/m³ lakossági használók részére: 165 Ft/m³ (3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított díjakat a hatályban lévõ ÁFA-törvényben meghatározott adókulcs terheli. 2. E rendelet március 1-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 16/2003. (VIII. 12.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Elsõs és óvodai beíratás Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt szülõket, hogy a 2004/2005-ös tanévben az elsõ osztályosok beíratásának idõpontjai: 22-én, csütörtökön 8.00 és óra között, valamint április 23-án, pénteken 8.00 és óra között. Elsõdlegesen a körzetileg illetékes iskolában kell jelentkezni. Amennyiben a szülõ nem oda kívánja gyermekét beíratni, úgy távozási igazolást kell kérni a körzetileg illetékes intézménytõl. Az óvodai beíratás idõpontja: május 3-tól május 14-ig 8.00 és óra között. 5/2004. (II. 10.) sz. önkormányzati rendelet a nagyközség területén alkalmazható távfûtés és melegvíz-szolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazásról szóló 6/1995. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 1. (1) A rendelet 3. (2) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul: a) alapdíj: fûtés- és melegvíz-szolgáltatás esetén: 409 Ft/lm3/év + ÁFA csak fûtés esetén: 249 Ft/lm3/év + ÁFA (2) A rendelet 3. (2) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul: b) hõdíj: fûtésre: 426 Ft/lm3/év + ÁFA használati melegvízre: 378 Ft/lm³/év + ÁFA 2. E rendelet március 1-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 24/2003. (X. 14.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Aprovat Vácszentlászlón (Gödöllõ mellett) 1800 nm-es építési telek eladó. Telefon: 06-30/ Keresek önálló családi házat Kistarcsán, 18 millió forintig, a telek legalább 200 négyzetméter területû legyen. Értesítést a 06-20/ es telefonszámra kérek. Különleges paprika, paradicsom és egyéb ritkaságok palántái (óriási tökök, a világ legerõsebb palántái és legnagyobb paradicsomai) rendelhetõk májustól a 06-20/ os telefonszámon A hirdetések és az apróhirdetések leadhatók a polgármesteri hivatal titkárságán. A hirdetési árakról ugyancsak a titkárságon kérhetõ felvilágosítás! Ötletpályázat Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata (2143 Kistarcsa, Szabadság utca 48.) ötletpályázatot hirdet Kistarcsa településközpontjának kialakításához. A tervezési ötletpályázat célja, tárgya Olyan színvonalas, gazdasági és pénzügyi oldalról is reális komplex építészeti-mûszaki tervjavaslat kiválasztása, mely több szempontból is megoldást ad Kistarcsa Nagyközség új, embercentrikus, de reprezentatív központjának kialakításához. A település hagyományos környezetébe illeszkedve, a helyi építészeti értékeket megõrizve, új építészeti érték jöjjön létre, mely vonzó építészeti keretet nyújt a tervezett rendeltetéshez. A tervezés tárgya a közel tízezer lakosú, növekvõ kisvárossá fejlõdõ település tervezendõ központja. A titkosságra vonatkozó elõírások A pályamûvet tartalmazó csomagot, vagy akár csak az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértõ módon megjelölni nem szabad. Továbbá: a pályamû nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelybõl a szerzõ személyére lehet következtetni. A pályázók nevét, lakcímét, illetve egyéb meghatározó adatait a pályamûhöz lezártan kell csatolni. A tervezési versenypályázaton való részvétel feltételei A tervezési versenypályázaton kizárólag saját szellemi munkával természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek vehetnek részt. Várjuk szakemberek, építészek részvétele mellett a lakosság körébõl a települést ismerõ és szeretõ polgárok ötleteit, beleértve a fiatalokat, iskolai tanulókat is. Az ötletpályázattal kapcsolatos kérdések benyújtása A pályázattal kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket írásban a kiíróhoz kell eljuttatni. A fenti címen 9-ig kézhez kapott kérdésekre a kiíró írásban ad választ, melyet 21-ig megküld. A kiíró a kérdésekre adott válaszokkal egy idõben a kiírást kiegészítheti, módosíthatja, de az elbírálás szempontjait nem változtathatja meg. A pályamûnek a következõ munkarészeket kell tartalmaznia címzéslap; 1:5000 (vagy 1:10000) léptékû, az egész települést érintõ szerkezeti javaslatokat bemutató helyszínrajz; 1:1000-es léptékû helyszínrajz a tervezett településközpontról, írásos magyarázattal, létesítmények megnevezésével; a tervezett épületegyüttesek térbeli megjelenítése. Tervezési szempontok A HÉV-en való átközlekedés lehetõségének javítása, aluljáró kiszélesítése. Emellett kívánatos a duális központ kialakítása. Megfelelõ forgalomeltereléssel a 3- as fõút tehermentesítését is enyhíteni kell. Mindkét oldalon ajánlatos a kulturális rész (múzeum, mûvelõdési ház) és egészségház elhelyezése. A déli oldal az,,ifjúságnak (középfokú oktatás, sport, nagy szabadtéri rendezvények részére) tartandó meg. A tereket kisvárosi jellegû, reprezentatív épület(sor) övezze, takarva a mögöttes vegyes beépítést. Erõteljes zöldfelület jelenjen meg a fõtereken és azok be nem építendõ környezetében. Sok zöldet a központba, továbbá kívánatos zöldsávok benyúlása a külsõ területekrõl. A decentralizálás céljából a mindennapi, alapfokú szolgáltatásokat (élelmiszer, óvoda, általános iskolai oktatás) alközpontokban, a település távolabbi részeiben is el kell helyezni, ne terheljék ezek a központot. A pályázatok benyújtásának határideje: május 11. A tervpályázat eredményhirdetése és nyilvános ismertetése a bírálóbizottság döntése alapján: május 18-án, 11 órakor Kistarcsa Nagyközség Polgármesteri Hivatalában lesz. dr. Ruda Gyõzõ fõépítész

6 A Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõjének értékelése a évi rendõri tevékenységrõl A Gödöllõi Rendõrkapitányság február 16-án tartotta meg az elõzõ évet értékelõ ünnepélyes állománygyûlését, amelyen a megyei szakmai vezetés részérõl jelen volt Szabó Jenõ rendõr ezredes, Bûnügyi Igazgató, fõkapitány-helyettes, Vargáné dr. Erdõdi Ágnes, a Gödöllõi Városi Bíróság vezetõje, dr. Méhi Józsefné, a Városi Ügyészség vezetõje, a környezõ települések polgármesterei, a polgárõrségek parancsnokai, valamint a teljes személyi állomány. Papp György rendõr ezredes, rendõrségi fõtanácsos, a Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõje értékelõ-beszámolójában elmondta, hogy az adott gazdasági körülmények között 2003-ban kimagasló eredményt értek el az általa irányított szervezet tagjai, melyet elõsegített a polgárõrségek odaadó munkája is. A Gödöllõi Rendõrkapitányság területén mely 27 településbõl áll (5 város és 22 község) 2003-ban 718 lakos jutott egy rendõrre, míg a 2002-es évben ez csak 688 fõ volt ban 3630 bûncselekmény vált ismertté, amely a megelõzõ évhez képest 11,5 százalékkal csökkent. A személy elleni bûncselekmények esetében óta csekély mértékû, de folyamatos növekedés mutatható ki. Ez a szám a évben 175 volt. Emberölés bûntettét a évben 4 esetben (2002-ben 3), míg emberölés kísérletét 1 esetben (2002-ben 0) valósították meg. Jelentõs mértékben, 40 százalékkal emelkedett a korábbi évhez vi-szonyítva a súlyos testi sértések száma (95-rõl 133-ra). A közlekedési bûncselekmények száma az értékelt évben 4,3 százalékkal csökkent (375-rõl 359-re). A közlekedési bûncselekményeken belül 67,4 százalékot képvisel az ittas jármûvezetés (242), mindez jelentõs mértékben a közterületi rendõri intézkedési aktivitás fokozódásának eredménye. A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bûncselekmények 19,7 százalékkal kevesebb esetben valósultak meg 2003-ban, mint a korábbi évben (2002- ben 61, 2003-ban 49). Az államigazgatás, igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni bûncselekmények száma a korábbi évhez viszonyítva évben 73 százalékkal csökkent (205-rõl 55-re), azonban e bûncselekménycsoport dinamikájában tendencia nem mutatható ki, mivel a évben a munkaügyi központ sérelmére elkövetett több száz bûncselekmény, illetve a évben a HÖR által felderített több ezer bûncselekmény kiugró számadatokat eredményezett. (Az 1999-ben megvalósult ilyen típusú bûncselekmények száma 50 volt.) A közrend ellelni bûncselekmények száma a korábbi évhez viszonyítva 2003-ban 9,5 százalékos csökkenést mutatott (634-rõl 574-re). A gazdasági bûncselekmények esetszáma 47,7 százalékkal nõtt (44-rõl 65-re). Rendõrkapitányságunk illetékességi területén igen kedvezõ változásként érzékelhettük, hogy a vagyon elleni bûncselekmények száma a megyei átlagot meghaladóan csökkent, különösen jelentõs ezen eredmény arra figyelemmel, hogy a vagyon elleni bûncselekmények képezik az összes bûncselekmény 64,7 százalékát (2002-ben 63,9 százalék), és a csökkenés folytán 275 bûnesettel kevesebb valósult meg. A büntetõeljárásainkban ismertté vált bûnelkövetõk körében 12,6 százalékkal nõtt a férfiak (1097-rõl re) és 15 százalékkal a nõk (127-rõl 146-ra) száma. A fiatalkorú bûnelkövetõk száma szintén jelentõs mértékben, 18,3 százalékkal emelkedett (126-ról 149-re). Gyermekkorú elkövetõként eljárásainkban 18,2 százalékkal több személy merült fel, mint a korábbi évben (2002-ben 44, 2003-ban 52). Külföldi gyanúsított, vagy gyanúsítható személyek száma 2-rõl 5-re emelkedett. A Bûnmegelõzési Tanácsadó és Áldozatvédelmi irodát évben 83 személy kereste fel, fõként családi probléma miatt, de néhány esetben kábítószerrel kapcsolatos információhiány okán. A vagyonvédelem területén szükséges a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) kiterjesztése. Ebben a feladatban a polgárõrségek tagjai is aktív szerepet vállalnak. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számszerû változása tekintetében évhez képest 12,4 százalékos növekedés következett be, a sérüléssel járó balesetek száma 298-ról 335-re nõtt. A halálos balesetek száma 17-rõl 23-ra nõtt, míg a súlyos sérüléssel járó balesetek száma 133-ról 135-re emelkedett. Szintén jelentõs növekedést kellett tapasztalnunk a könnyû sérüléses baleseteknél, melyek 148-ról 177-re emelkedtek. A bûnügyi és a közterületi rendõri állomány munkáját is a törvényesség és szakszerûség jellemezte, az állampolgári jogok érvényesülése a rendõri intézkedések és eljárások során biztosított volt. A kapitányságvezetõ a beszámolót követõen megköszönte a teljes személyi állománynak a évben végzett eredményes munkáját, melynek eredményeként kapitányságunk illetékességi területén a Pest megyei átlagot meghaladóan csökkent a bûnözés terjedelme. Lukácsi Zsuzsanna rendõr fõhadnagy RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS A Gödöllõi Rendõrkapitányság büntetõeljárást folytat fegyve-resen elkövetett rablás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen február 2-án órakor a Kistarcsa, Semmelweis tér 1. szám alatt lévõ Shell gáztöltõállomás kezelõjét ismeretlen férfi fegyvernek látszó tárggyal a bevétel (mely forint volt) átadására kényszerítette. Az elkövetõ a helyszínrõl a kút parkolójában a rá személygépkocsival várakozó férfi társával a 3-as számú fõúton Budapest irányába menekült el. Az autó feltehetõleg egy régi gyártású, Audi 100-as típusú, sötétkék színû jármû volt. A rendszám elsõ betûje:,,a. A fegyveres elkövetõ (a mellékelt képen látható): körülbelül 30 éves, 190 cm magas, kisportolt testalkatú, világos bõrû; bajuszt, szakállt nem viselt, de arcszõrzete láthatóan erõs, haja rövid, sötét színû, tüskére zselézett. A férfi divatos, sárgás színû napszemüveget viselt. A bûncselekmény elkövetésekor viselt ruházata: fekete színû, derékig érõ bõrkabát, alatta világos színû pulóver. Az Audit vezetõ férfi személyérõl nincs információnk. Kérjük a lakosság segítségét, aki bármilyen információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, jelent-kezzen a 107-es vagy a 112-es segélyhívón, az ingyenesen hívható es számon, vagy a Gödöllõi Rendõrkapitányság 06-28/ ös közvetlen számán! Tájékoztató Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy április 1-tõl a település gyógyszertárai váltakozva, az alábbi nyitva tartással mûködnek: Vasárnap és ünnepnapokon (8.00-tól óráig): Páros heteken: Pharmafort gyógyszertár (Semmelweis tér 1.) Páratlan heteken: Patrona Hungariae gyógyszertár (Hunyadi utca 8.) Nyitva tartási idõ után a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár: Gödöllõn, vagy Budapest, Örs Vezér terén található (heti váltásban). Útlezárás A kistarcsai Határ út építése miatt a Határ út külterületi szakaszát a bányák irányába lezárták. Az útlezárás várhatóan május elejéig lesz érvényben. A Határ út ezen szakaszának elkerülõ útja a Terézia utca-móra Ferenc utca útvonal. A lakóterület többi utcájára továbbra is tilos behajtani 10 tonna összes tömeget meghaladó tehergépkocsikkal. Elõbbi határozatot a rendõrség és a polgárõrség fokozott figyelemmel kíséri. A Határ út átadása után a Móra Ferenc utca forgalmából a 3,5 tonna összes tömeget meghaladó gépkocsikat ki fogják tiltani, a tömeghatárt túllépõ gépjármûvek a Határ úton közelíthetik majd meg a bányák irányába a külterületet. Mûszaki Osztály Fizessen el sporthetilapjainkra! A tavaszi labdarúgóidény idején kiadónk, a BEAD Kft. gondozásában jelentõsen bõvítve újra megjelennek az alábbi sporthetilapok: Budapesti Futball 7 (március 5-tõl): 16 szám fél éves elõfizetési díja 3200 Ft. Utánpótlás Futball 7 (március 5-tõl): 17 szám fél éves elõfizetési díja 3400 Ft. Pest Megyei Sportszelet (március 12-tõl): 16 szám fél éves elõfizetési díja 3200 Ft. Heti egy példánynál több megrendelése esetén kedvezményt biztosítunk! Megrendelés: 06-1/ , 06-20/ , 06-30/

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele

Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: PROGRAMOK. Emléktáblánál: Csigaházban: 2005. március. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele MEGHÍVÓ A tartalomból: Anyakönyvi hírek 2. Tisztelettel meghívjuk a község lakosságát az 1848-as forradalom és az abból kibontakozó szabadságharc

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. március Eljön szép Húsvét reggele, Krisztus Feltámadásának meghitt, szép ünnepe, Ünneplõ ruhába öltöznek a fák,

Részletesebben

Szlovák farsangi bál. Kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Szlovák farsangi bál. Kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 02. szám Kommunizmus áldozatainak emléknapja Megemlékező beszédet mondott Solymosi Sándor polgármester Szlovák farsangi bál cikk az 5. oldalon A

Részletesebben

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február

18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. január-február A VELENCEI 18. év fo lyam 1. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA január-február Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. december 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen

Részletesebben

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések

Részletesebben

a Képviselô-testület nevében Bencsik Mónika polgármester a Hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô

a Képviselô-testület nevében Bencsik Mónika polgármester a Hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô A múlt jelenné válik ott, ahol Jézus cselekedetei tetté válnak hitben és szeretetben, bárhol is él az ember a földön. Akkor pedig Jézus nemcsak Betlehemben, hanem a mi szívünkben is megszületik! (Bolberitz

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Szabadidõ, szeretem! újratöltve

Szabadidõ, szeretem! újratöltve XXI. évfolyam 6. szám Megjelenik kéthetente 32 oldalon, 73.000 példányban 2015. március 27. Autó a rendõrkapitányságnak Gépkocsit adományozott az önkormányzat a III. kerületi Rendõrkapitányságnak a hatékonyabb

Részletesebben

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától A VELENCEI 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA május Orbán-napi hegyünnep Velence Város Önkormányzata, a Szent Benedictus Borlovagrend, a Velence-tó Körzeti Hegyközség és a Borút Egyesület,

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

Elhalasztott beruházások

Elhalasztott beruházások VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XXI. évfolyam 14. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Elhalasztott beruházások Két tényező játszott szerepet abban, hogy az Önkormányzat újra

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2008. február XVIII. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tóth Endre Asszonyok, gyönge nõk Honnan veszitek az erõt, törékeny, gyönge nõk, fáradhatatlan asszonyok? Honnan

Részletesebben

Kecskeháti terület kronológiája

Kecskeháti terület kronológiája Kecskeháti terület kronológiája A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata által kiírt Nagykovácsi fôutca köztérépítészeti hallgatói ötletpályázat díjazott és megvételt nyert tervei 2012. február 15-éig megtekinthetôek

Részletesebben

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó,

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó, XX. évfolyam 7. szám Jánoshalma 2005. július Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki fõtanácsosa Pippan Pongrác kérdésünkre

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 4787/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben