1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről"

Átírás

1 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13. ) Jelen vannak: Varga Miklós polgármester, Fodor Ernő alpolgármester, Csárdi János, Hatos Tibor, Hegedüs László, Lakner Lajos, Marton Józsefné, Nagy Gábor, Dr. Niklesz Tibor és Szi-Márton János helyi képviselők. (Távol van: Csizmadia László, Druskóczi Ferenc helyi képviselő) Tanácskozási joggal van jelen: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző, Ilusné Bognár Mária vezető főtanácsos, valamint Csöndör Lászlóné jegyzőkönyvvezető. A lakosság részéről jelen van 1 fő érdeklődő. A polgármester köszöntötte a megjelenteket, és a képviselő-testületi ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 10 fő települési képviselő a megválasztott 12 főből. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hatos Tibor és Dr. Niklesz Tibor képviselőket, akik vállalták a hitelesítést. A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot. Ezután a polgármester ismertette a kiküldött napirendeket: 1.) Polgármesteri beszámoló (szóbeli) 2.) Beszámoló az önkormányzat év III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról 3.) Zalakomár Község Önkormányzatának rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 4.) Előterjesztés a bérleti díjak módosításáról Zalakomár Község Önkormányzatának rendelete az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 12/2006. (VI. 29.) sz. rendeletének módosításáról 5.) A évi költségvetési koncepció megtárgyalása 6.) Egyéb ügyek Más javaslat nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal egyetértett az ismertetett napirendekkel. 1.) Polgármesteri beszámoló (szóbeli) Lejárt határidejű határozatok ismertetése: 72/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót e Ft bevételi és kiadási előirányzattal

2 e Ft bevételi teljesítéssel e Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. 73/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata a Művelődési Házban a Közkincs program keretében tervezett építési beruházás megvalósítására beérkezett árajánlatok közül a Z- BAU Mérnöki Kft.-t (Zalaegerszeg, Köztársaság u. 50/D/6. ) bízza meg bruttó Ft vállalkozói díjért. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a benyújtott árajánlat műszaki tartalmának megfelelően kösse meg. 74/2006.(IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár Község Önkormányzata csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 75/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat A képviselő-testület a pályázatok elbírálására a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatonként átlagosan havi 4.000,- Ft/fő keretösszeget biztosít. A biztosított keretösszeg erejéig a Szociális és Egészségügyi Bizottság a pályázati szabályzat 7. -a szerint a pályázók között differenciáltan állapíthatja meg a támogatás összegét. 76/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomár, Ady E. utca 4. sz. alatti, 799 hrsz-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1510 m2 területű ingatlant az ingatlanforgalmi értékbecslés szerinti Ft-os vételáron értékesíti Baranyai István és Baranyai Istvánné Zalakomár, Fő u. 29. sz. alatti lakosoknak 1/2-1/2 tulajdoni arányban. A Képviselő-testület e fenti ingatlan értékesítésénél az önkormányzat 21/2004. (XI. 24.) sz. rendelete (Vagyonrendelet) 11.. (9) bekezdése alapján az ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésétől eltekint. A képviselő-testület az adásvételhez az alábbi kikötésekkel járul hozzá:

3 3 Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A vevő a vételár hátralékot havi Ft-os részletekben fizeti meg Zalakomár község Önkormányzatának. A vevők a saját tulajdonukat képező ingatlan eladásának végső határidejét szeptember 30.-i időpontban jelölik meg. A fennmaradó vételár hátralékot a vevők tulajdonát képező Zalakomár, Fő u. 29. sz. alatti ingatlan értékesítését követő 15 napon belül egyösszegben meg kell fizetni Zalakomár község Önkormányzata javára. 77/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata elfogadja a Római Katolikus Egyházközség által felajánlott, a tulajdonát képező 798 hrsz-ú, kivett, kultúrház megjelölésű, 2194 m2 területű ingatlanból 281 m2 nagyságú részt ajándékozás jogcímén. Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés megkötésével. Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza Varga Miklós polgármestert, hogy a 795/2 hrsz-ú, 129 m2 nagyságú, kivett megnevezésű területet adásvétel jogcímén Krémusz József Zalakomár, Fő u. 3. sz. alatti lakostól megvásárolja. 78/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata elfogadja a Zalakomár, Hunyadi u. 20. sz. alatti, 945 hrsz-ú, 2115 m2 területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan ajándékozás jogcímen történő átvételét azzal a feltétellel, ha az ingatlan összes tulajdonosa felajánlja tulajdonrészét Zalakomár község Önkormányzata javára. 79/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata nem köt közoktatási megállapodást a január 1.-től augusztus 31.-ig terjedő időszakra a gyógypedagógiai feladatok ellátására vonatkozóan. Utasítja a jegyzőt, hogy erről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát értesítse. 80/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata egyetért Trencséni Gyula rendőr alezredes Zalakarosi Rendőrőrs őrsparancsnokává történő kinevezésével. 81/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata megállapodást köt a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési Kht.-val (Nagykanizsa, Petőfi u. 5.) a

4 4 rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségével kapcsolatos feladatok ellátására július 1.-től december 31. ig terjedő időszakra. 82/2006.(X. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata Varga Miklós főállású polgármester illetményét a köztisztviselői illetményalap és az évi XXIII. törvény 43.. (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott 11-es szorzó figyelembe vételével október 1. napjától bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Továbbá október 1. napjától Ft/hó költségátalány állapít meg 83/2006. (X. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára Fodor Ernő települési képviselőt választja a település társadalmi megbízatású alpolgármesterévé a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. 84/2006. (X. 12. ) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár Község Képviselő-testülete a megválasztott alpolgármester, Fodor Ernő részére, kérésére, tiszteletdíjat nem állapít meg. 85/2006. (X. 12. ) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár Község Képviselő-testülete a megválasztott alpolgármester, Fodor Ernő részére október 1.-től havi Ft összegű költségátalányt állapít meg. 86/2006. (X. 12. ) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi és ügyrendi bizottságot, hogy december 31.-ig vizsgálja felül a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Határidő: december 31. Felelős: Hatos Tibor a bizottság elnöke 87/2006. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete nem ad felhatalmazást az Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának, hogy a Kisbalaton térsége Balatonmagyaród Zalakomár-Galambok útvonalon kialakítandó kerékpárbarát forgalomtehcnikai terv elkészítésre kerüljön, az erre vonatkozó pályázathoz nem csatlakozik.

5 5 Felhatalmazza a település polgármesterét, hogy a pályázatot elkészítő Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezetét a döntésről írásban értesítse. 88/2006. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata a Zala Megye Egészségügyéért díjra Marton Józsefnét, a Zalakomár II. sz. védőnői körzet védőnőjét javasolja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntető díjra vonatkozó javaslatot nyújtsa be. 89/2006. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata a Zalai Pedagógus Díjra Lakner Lajost, a Zalakomári Általános és Művészeti Iskola igazgatóját javasolja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntető díjra vonatkozó javaslatot nyújtsa be. 90/2006. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata megbízza Marton Józsefné védőnőt a Zalakomár I. sz. védőnői körzetben Csepella Judit védőnő táppénzes állományának időtartamára történő helyettesítésével bruttó Ft/hó helyettesítési díjért. 91/2006. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Látvány és Technikai Szervező Irodát (Budapest) a Művelődési Házban az előfüggöny gépi mozgatásának kivitelezésével az árajánlat szerinti Ft+ÁFA vállalkozói díjért a fejlesztési tartalék terhére. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet következő negyedévi módosításakor vezesse át. 92/2006. (XI. 6.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Zalakomár, Rákóczi Ferenc utcában (6805 sz. út km sz.) az útárok átépítésre kerüljön zárt csatornára. A kivitelezési munkával megbízza a REÁL-Munkagép Kft-t (Keszthely, Bajcsy-Zs. u. 43.) bruttó Ft vállalkozói díjért a fejlesztési tartalék terhére. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat módosítást a negyedévi költségvetési rendelet módosításakor vezesse át. Határidő: november 30.

6 6 Két ülés között történt fontosabb események: - A Rákóczi utcai útárok zárt csatornára történő átépítése még nem kezdődött meg, mert először a Vízmű által előírt kötelező vízbekötések cseréjét kell elvégezni. - Az NKM illetékes szerve ellenőrzést végzett a község közművelődési feladatainak ellátásra vonatkozóan. (Itt ismertetésre kerül a vizsgálati jelentés.) - Megtörtént a szennyvíztelep műszaki átadása, elkészült az I. és II. ütem. - Felavatásra kerül a művelődési ház felújított színházterme. - Az Idősek napja megrendezésére várhatóan december 22.-én kerül sor. Az idősek köszöntése után pedig karácsonyi műsor lenne. - Ma volt a Vízmű Rt. Közgyűlése, melyen az a döntés született, hogy 2007-ben nem emelnek sem víz-, sem csatornadíjat, de bevezetésre kerül az un. rendelkezésre állási díj. Ezt vízmérők után kell megfizetni, átlagosan havi Ft-ot jelent mérőóránként a lakosság részére. Két testületi ülés között a pénzügyi és ügyrendi, valamint a településüzemeltetési, településfejlesztési és közrend védelmi bizottság is ülésezett. Elhangzott többek között, hogy mivel nagyon megszaporodtak a faluban a bűncselekmények, ismét meg kellene egy levelet fogalmazni az illetékes minisztériumba, illetve rendőri szervekhez. (Itt ismertetésre kerül a levél tervezete.) Ezen kívül meg kellene hívni egy testületi ülésre a zalakarosi őrs parancsnokát, a városi és a megyei rendőrkapitányt. A Hunyadi utcában a legrosszabb a helyzet. A lakók emiatt beadvánnyal fordultak a Hivatalhoz. Jó néhány kiskorú megneveznek, akik folyamatosan lopnak, rabolnak a házaknál. Tájékoztatást kértem ezügyben a gyámhatóságtól és a gyermekjóléti szolgálattól, hogy milyen lépéseket tettek, de nem kaptam igazán megnyugtató választ. Ezért december 12.-én 17 órára rendkívüli ülést fogok összehívni. El kell mondani azt is, hogy most már sikerült javaslatot kapni átmeneti nevelésbe vételre. Hozzászólások: Hatos Tibor: A Vízmű által bevezetendő rendelkezésre állási díj nem új dolog, több szolgáltatónál létezik hasonló, un. alapdíj. Így pontosabban tudnak bevételt tervezni. Elképzelhető viszont, hogy a lakosság részéről csökkenni fog a fogyasztás. Más felvetés nem volt, a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az elhangzott beszámolót. 2.) Beszámoló az önkormányzat év III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A polgármester elmondja, hogy a beszámolót a pénzügyi és ügyrendi bizottság is megtárgyalta. Látszólag, számszakilag jó a költségvetés, nem volt likviditási gond, nem kellett működési hitelt felvenni. De ha valaki alaposan megnézi az 1/a táblázat adatait, kiderül, hogy ez nem így van. A hitel összege e Ft, ebből 40 millió a közkincshitel a művelődési ház felújítására, illetve az iskola nyílászáróinak cseréjére felvett fejlesztési hitel. A fennmaradó 22 millió 700 e forint körüli összegből 13 millió forintot a fejlesztési tartalék

7 7 lefed, és így 9 millió forint az az összeg, ami hiányzik, tehát jelenleg ennyi hitelt kellene felvenni. De mindez csak akkor érvényes, ha minden tervezett bevétel befolyik. Ezután Ilusné ismertette az előterjesztést, majd a polgármester felkérte a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét Hatos Tibor: A bizottság megtárgyalta a beszámolót. A kiadások és a bevételek nem minden esetben teljesültek arányosan, lehet, hogy év végén valóban 9 millió forint körüli hitelt kell felvenni. Mindent el kell követni, hogy működési célra ne vegyünk fel hitelt. Előkerült a kintlévőségek kérdése is: ezek főleg adóhátralékok, kölcsönök vissza nem térülése, közmű hozzájárulás be nem fizetése. Mindez közel 10 millió forintot tesz ki. Mindent meg kell tenni, hogy ezek az összegek, illetve egy részük visszatérüljön. Eddig nem volt gondunk, de nem tudni, hogyan alakul a költségvetés. Mindezekkel a kiegészítésekkel a bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. Hozzászólások: Hegedüs László: A kintlévőségek beszedésére kellő eszközök állnak-e rendelkezésre? Vörösné: Az adózás rendjéről szóló törvény írja elő, hogy milyen eszközökkel tudjuk behajtani a tartozást. Ezek az alábbiak: munkabérből, nyugdíjból való levonás, incasso, ingatlanra ráterhelés, gépjárműadó tartozás esetében forgalomból való kivonás. A végrehajtási eljárás folyamatos, fizetési felszólítások kerülnek kiküldésre. Sok esetben az egészségbiztosítási pénztártól kérjük meg a munkahelyek adatait, hogy le tudjuk tiltatni a tartozást. Lehetőség van ingóság lefoglalására is, - ha van miből -, és ha a tartozás összege meghaladja az Ft-ot, akkor az ingatlanra is ráterhelhető. A törvény leírja, melyek ezek a tartozások. Az adókon kívül vannak csatorna érdekeltségi hozzájárulás tartozások is. Az adóügyes kolléganő folyamatosan végrehajtja a feladatokat. Vannak szociális jellegű kölcsöntartozások is, lakbértartozás nem jellemző. Jelen pillanatban Ft a kint lévő hátralék. Az adótartozás 5 év alatt évül el, így vannak több éves hátralékok is. Végrehajtót is alkalmaztunk a tartozások beszedésére, de ez sem vezetett eredményre. Varga Miklós: Aki régóta képviselő, tudja, hogy próbálkoztunk végrehajtó cégek megbízásával. Két éve a bírósági végrehajtót bíztuk meg ezzel. Itt helyben kellene valahogy behajtani a kintlévőségeket. Ha nem fizetik be határidőre az adót, akkor 15 napon belül el kell indítani a végrehajtási eljárást, ingatlanra való ráterhelést. Ezeket el kell végezni, hogy visszatérüljenek a hátralékok. Vörösné: Ezt megtesszük, végezzük a munkánkat. Varga Miklós: Úgy látom, hogy nem lettek maradéktalanul végrehajtva a feladatok. A pénzügyi bizottság javaslatával egyetértve elfogadásra javaslom a beszámolót, és hogy a Hivatalnak kötelessége mindent megtenni, hogy a tartozások minél nagyobb arányban visszatérüljenek december 31.-ig. Erről januárban számoljon be a testületnek. Egyéb vélemény, kérdés nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8 8 93/2006. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót e Ft bevételi és kiadási előirányzattal e Ft bevételi teljesítéssel e Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bevételek beszedése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és erről a január havi testületi ülésen számoljon be. Határidő: azonnal Felelős: Varga Miklós polgármester 3.) Zalakomár Község Önkormányzatának rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A jegyző ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a vastagon szedett részek az ő javaslatai a korábbiakhoz képest, a dőlt betűs szövegek pedig a bizottság javaslatai. Az SZMSZ elfogadásához minősített többségi szavazás szükséges. Hozzászólások: Varga Miklós: Hatos Tibor nagyon sok jó javaslatot tett, melyekkel a bizottság egyetértett, és ennek nagy része beépítésre került a tervezetbe. Hatos Tibor: Elég alapos és kidolgozott SZMSZ tervezetet kaptunk a jegyzőtől, a javasolt kiegészítések is fontosak voltak, egy kicsit szépítettek rajta. Ez tulajdonképpen az önkormányzat alkotmánya. Vörösné: Más önkormányzatok SZMSZ-éből is merítettem javaslatokat, ötleteket. A 20. oldalon a (9) bekezdésben szerepel, hogy a polgármester munkájának segítésére tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására, pályázatok figyelésére, írására személyi titkári munkakört hoz létre. Ezt a Hivatal SZMSZ-ében kellene inkább rögzíteni, amit szintén a képviselő-testület fogad el. Ha nem köztisztviselő látja el ezt a feladatot, akkor képesítési előírások sem vonatkoznak rá. A köztisztviselőknek a jegyző a munkáltatója, a közalkalmazottak és egyéb munkavállalók a polgármesterhez tartoznak. Ezt a munkakört határozott időre szokták létrehozni. Varga Miklós: Egyetértek azzal, hogy nem lehet köztisztviselő a személyi titkár. Vörösné: A többi javaslat ellen nincs törvényességi kifogásom, azokkal egyetértek. Ezek a feladatok többletterhet rónak a Hivatalra, főleg az előterjesztéssel kapcsolatos követelmények. Ha a képviselő-testület létszámot akar emelni, akkor a költségvetési rendelet mellékletét kell megváltoztatni. Köszönöm a bizottság javaslatait, így lett egész, kerek az SZMSZ.

9 9 Varga Miklós: Az SZMSZ a jelenlegi tervezet alapján elfogadható. Ha a képviselő-testület egyetért a személyi titkár alkalmazásával, akkor meg kell oldani. Lakner Lajos: A személyi titkárról szóló (9) bekezdést úgy fogalmazzuk meg, hogy hozhat létre, ez annak függvénye, hogy lesz-e rá pénzünk. A költségvetés tárgyalásakor vissza kell rá térni. A jogi oldalát a jegyző tudja, aszerint kell eljárni. Varga Miklós: Az benne lehet, hogy hozhat létre, és a következő mondatot pedig vegyük ki. Ha lesz ilyen munkakör, akkor beépíthetjük a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ébe, illetve a költségvetésbe. Hatos Tibor: Egyetértek, bár ilyen rendelkezést még nem láttam SZMSZ-ben. Ezt követően a jegyző ismerteti a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényből a tanácsadóra vonatkozó rendelkezést. Varga Miklós: Nem tanácsadóról lenne szó, hanem személyi titkárról, asszisztensről. Nagy Gábor: A hivatalban kellene lenni adminisztrátornak. Varga Miklós: Nálunk nincsen ilyen munkakör. Vörösné: Az adminisztrátor leépítésre kerül, azóta nincs ilyen munkakör. Mindenki maga írja a leveleit, beleértve a polgármestert és a jegyzőt is, maga írja meg a borítékot, tértivevényt, stb. Egyéb hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Zalakomár Község Önkormányzatának 21/2006. (XI. 29.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 4.) Előterjesztés a bérleti díjak módosításáról Zalakomár Község Önkormányzatának rendelete az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 12/2006. (VI. 29.) sz. rendeletének módosításáról (Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A jegyző ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a pénzügyi és ügyrendi bizottság egyetértett a javaslattal. A polgármester javasolta, hogy a bérleti díjakról szóló előterjesztést az Egyéb ügyek között tárgyalják. A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

10 1 Zalakomár Község Önkormányzatának 22/2006. (XI. 29.) sz. rendelete az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 12/2006. (VI. 29.) sz. rendeletének módosításáról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 5.) A évi költségvetési koncepció megtárgyalása (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A polgármester tájékoztatást adott a Kormány jövő évi költségvetéssel kapcsolatos irányelveiről, illetve a költségvetési törvénytervezetről. Ezt követően Ilusné ismerteti az előterjesztést. Elmondja még, hogy mivel a jövő évi költségvetésre csak törvénytervezet van, konkrétumokkal nem tud szolgálni. A rendelkezésre álló adatokkal próbálták a koncepciót előterjeszteni két változatban. Az idei előirányzatokhoz képest az energia költség, illetve a vízdíj növekedés lett tervezve, az intézményi igények nem kerültek beépítésre, az egyéb tételek változatlanok maradtak. Jövőre nem kell kötelező államháztartási tartalékot képezni, így az erre tervezett Ft máshova kerül. Lesznek a jövő évre áthúzódó kiadások, pl. a szennyvíz projekt, ahol még idén nem történt meg minden kifizetés. Az átengedett bevételeknél csak az SZJA biztos, a többire nincs pontos információ. A pénzügyi egyensúly megtartása miatt hitelt kellett beállítani. A pénzügyi bizottság a B változatot tartotta elfogadhatónak azzal, hogy a hitelfelvétel ne haladja meg a 25 millió forintot. Ezt követően a polgármester 10 perc szünetet rendelt el. A szünet után a koncepció tárgyalásával folytatta munkáját a képviselő-testület. Varga Miklós: A koncepcióban a felújítási kiadásokra 14 millió forint van tervezve, de ennek célja nincs megjelölve. Ebből tudjuk fedezni, amit az intézményi igényekből a képviselőtestület elfogad. További koncepcióhoz tartozó igények: - Két éve kezdtük el a parkosítást, virágosítást a faluban, - amit már korábban kellett volna -, és nagyon szép közterületek kerültek kialakításra. Ehhez az kellett, hogy valaki elvégezze a vetéstől kezdve a palánta nevelésen át a kiültetésig, gondozásig, öntözésig tartó munkákat. Kiültetésre került közel 100 db vérszilvafa is a faluban, ezeket is gondozni kell. Eddig közcélú foglalkoztatásával oldottuk meg, de mivel ez korlátlan ideig nem tartható, egy fő közalkalmazotti létszámot kellene engedélyezni a testületnek, ha a felsorolt feladatokat tovább akarjuk folytatni. - Bizottsági ülésen beszéltünk a hivatali autó használatáról. Tudni kellene, hogy mennyi a fogyasztása, meddig lehet üzemeltetni, stb. Foglalkoztathatnánk egy rehabilitációs személyt gépkocsivezetőként. Ez létszámot nem növelne. Az egyéb hivatali gépjárművek, így a védőnői motor fogyasztását is ellenőrizni kellene. - Bizottsági üléseken felvetődött, hogy a temetőgondnoki feladatokat vállalkozásba lehetne adni, ugyanúgy a községgazdálkodást is. Számításokat kell végezni ezekre vonatkozóan. Ha a községgazda munkakör létrehozásra kerülne, figyelemmel kísérhetné az önkormányzat ingatlanainak állagát, javaslatot tehetne a javításokra, felújításokra, stb.

11 1 - Változást jelenthet az iskola és az óvoda önállóan gazdálkodóvá válása is. Ha ezt a képviselő-testület támogatja, akkor egy létszámra még szükség lesz. Bizottsági ülésen erről is volt szó, és hogy a hivatalban ezzel kevesebb munka lenne. - A Takarékszövetkezetben történő kifizetéseknél a kintlévőségek beszedésére nincs lehetőség. Vissza kellene hozni ide a Hivatalba a kifizetéseket, a folyószámlákat pedig megszüntetnénk. Talán így be lehetne hajtani a tartozásokat. - A polgármester munkájának segítésére személyi titkári státusz létrehozására tettem javaslatot a ciklus időtartamára. Hozzászólások. Hatos Tibor: A pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta a koncepciót, számba vette a lehetőségeket. A két változat közül a B változatot támogatta. Nehéz így koncepciót készíteni, hogy nincsenek konkrét számok. Az volt a vélemény, hogy úgy kell majd összeállítani a évi koncepciót, hogy a működéshez hitelt ne kelljen felvenni. Nem tudni, hogy a polgármester javaslatai hogyan jelentkeznek a költségvetés szempontjából. A község arculata nagyon szép, ezután is ilyen hozzáállás szükséges. Kell egy ilyen munkaerő, és esetleg más feladatokkal is megbízható lenne. Meg kell vizsgálni a vállalkozási lehetőségeket is, és ha úgy kifizetődőbb, akkor adjunk ki feladatokat vállalkozásba. Ha az iskola és az óvoda önállósága hatékonyabb működést eredményez, akkor meg kell oldani, de ha ez létszámtöbbletet eredményez, az már meggondolandó. A polgármester beszámolójában elhangzott a közművelődés területén elvégzett vizsgálat értékelése. Elképzelhető egy általános művelődési központ létrehozása. A polgármester munkáját segítő alkalmazott felvétele szintén pénz függvénye. Biztos, hogy szükség lenne rá, támogatom az elképzeléseket. Lakner Lajos: Falugondnokra szükség lenne, főleg kora tavasztól késő őszig, télen pedig ott a palántanevelés. A kieső időben felügyelhetné az iskola tornatermének használatát is. Az eddigi ismeretek lapján csak úgy vehetünk fel plusz létszámot, ha valahol leépítünk. Nem hiszem, hogy a művelődési feladatok vizsgálója ismeri az ÁMK struktúráját, mert akkor nem javasolta volna ezt a lehetőséget. Az intézmények önállóvá válásával kapcsolatban azt javaslom, hogy várjuk meg a tanéves gazdálkodásra való áttérést, csak akkor lesz értelme. A jelenlegi rendszerben nem. Honnan teremtünk pénzt a külön pénzügyes foglalkoztatására? A személyi titkár szintén új állás lenne, melynek költségvonzata van. Szükség lenne rá, még más feladatokat is adhatna neki a polgármester azon kívül, ami a tájékoztatásban szerepel. Varga Miklós: Nem hiszem, hogy az intézmény önállóságát befolyásolhatja a költségvetési törvény. Az állami támogatás 1/12 részét úgyis megkapja havonta az intézmény, mindegy, hogy januártól, vagy szeptembertől valósul meg. Ha a Hivatalban kevesebb lesz a munka ezáltal, munkaerő átcsoportosítás is végrehajtható, nem járna feltétlenül létszámnöveléssel. Az ÖTV, illetve a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény írja elő a polgármester feladatait. Ha csak azokat látnám el, akkor a személyi titkár munkakörében szereplő feladatok, amiket én végzek, nem lennének ellátva. Hatos Tibor: Hivatalon belüli átszervezéssel nem oldható meg mindez? Varga Miklós: Úgy nem lehet átszervezni, hogy valakinek csak ez legyen a munkája. Lakner Lajos: A javaslatokhoz kérnénk a megfelelő ráfordítási költségek kimutatását is. Lássuk, hogy mi mibe kerül. Meg kellene várni a költségvetési törvény pontos számadatait. Vannak olyan feladatok, amelyeket már évek óta halogatunk, de tovább már nem lehet. A

12 1 művelődési háznak van-e vezetője, jó megoldás-e a jelenlegi, nem kellene-e újabb pályázatot kiírni? Varga Miklós: A művelődési ház feladatainak ellátására már többször írtunk ki pályázatot, eredménytelenül. Egy esetben volt eredményes, de az illető munkaviszonya időközben megszűnt. Most betöltöttem az állást pályakezdővel, aki művelődésszervező szakot végez, és ellátja a teleház vezetését, gondoskodik a nyitva tartásról, illetve meg van bízva a rendezvényszervezéssel is. Nincs szükség külön művelődési ház vezetőre. Az elhangzott javaslatokat még a költségvetés tárgyalása előtt ki kell dolgozni. Lakner Lajos: A tervezetet ki kell küldeni a bizottságoknak is előzetes véleményezésre. Varga Miklós: A képviselő-testület utasítsa a jegyzőt, hogy a Hivatal dolgozza ki az itt elhangzott javaslatok figyelembevételével a költségvetési tervezetet lehetőleg hitelfelvétel nélkül. Vörösné: A pénzügyi bizottság úgy foglalt állást, hogy maximum 25 millió forint hitel tervezhető. Varga Miklós: Várhatóan nulláról, vagy mínusz előjellel indul a következő évi költségvetés, egyet lehet-e érteni ennyi hitel tervezésével? Fodor Ernő: Eddig is volt tervezve hitel, és nem kellett felvenni. A pénzügyi egyensúly miatt be kell állítani, de arra kell törekedni, hogy erre ne kerüljön sor. Lakner Lajos: A évi költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni az ÖNHIKI szabályait, tekintettel a kiadások és bevételek arányára. Varga Miklós: Nem hiszem, hogy a következő években hitel nélkül tudunk gazdálkodni! Idén év elején 28 millió forint hitelt állítottunk be, ez lecsökkent 22,7 millióra, de a fejlesztési tartalék el fog tűnni. Esetleg 10 milliós hitellel lehet számolni a költségvetésben, többet nem lehet megkockáztatni. Vörösné: Előfordul, hogy az iparűzési adó feltöltés megérkezik az év végén, de a többletet jövőre vissza kell utalnunk. Más hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 94/2006. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata a évre vonatkozó kidolgozott költségvetési koncepció B változatát fogadja el. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a évi költségvetési rendeletet úgy készítse elő, hogy maximum 25 millió forint hitel felvételét tervezheti. A évi költségvetés megtervezésénél az ÖNHIKI szabályait is vegye figyelembe. Határidő: február 28. Felelős: Varga Miklós polgármester

13 1 6.) Egyéb ügyek - Dr. Gaál Endre fogorvos tevékenységének megszüntetése (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A jegyző ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a szünetben egyeztettek a doktor úrral, és néhány kérdés pontosításra került. Az orvos a tevékenység megszűnésétől számított hat hónapon belül élhet a praxisjog elidegenítésével. A tevékenység a bejelentett időponttól, december 1. napjától számított három hónap múlva szűnik meg, eddig tart a felmondási idő. Ez alatt a doktor úr dolgozna. Február 28.-ával szűnne meg a tevékenysége, ezt követően, ha nem lesz pályázó, gondoskodni kell a helyettesítésről. Az általános helyettes Dr. Bogdán Gertrúd zalakarosi fogorvos. A rendelés a saját rendelőjében történik. Egy évig látható el helyettesítéssel a fogorvosi körzet, addig van rá teljes OEP támogatás. A helyettesítés még egy évre meghosszabbítható, ekkor 60%-os alapdíjra jogosult a helyettesítő. Az előterjesztésben szerepel a pályázati kiírásra vonatkozó javaslat. Vállalkozási formában javasolja meghirdetni a fogorvosi munkakört, a rendelőt a vállalkozónak kell felszerelni. Ez a költség közel 5 millió forint. Ha a jelenlegi fogorvos tevékenysége megszűnik, és nem veszi meg senki a praxisjogot, a helyettesítést hat hónapra kell megoldani szeptember 1.-től betölthető lesz az állás. Hozzászólások: Lakner Lajos: A pályázat benyújtásának határideje lehet április 30.-a, minél előbb meg kell hirdetni. Hegedüs László: Ha a praxisjogot korábban tudja értékesíteni a doktor úr, akkor előbb is betölthető az állás. Dr. Gaál Endre: A praxisjogért nem kérek semmit, de ha a berendezést átvenné a pályázó, azt szívesen eladnám. Dr. Niklesz Tibor: Minél előbb írjuk ki a pályázatot, hogy a doktor úr előbb tudjon pályázót keresni. Marton Józsefné: Kötelező kivárni a hat hónapot a praxisjog értékesítésére? Vörösné: A törvény ezt írja elő. A pályázatot előbb is meg lehet jelentetni, de a jogszabályi előírásokat be kell tartani. Hegedüs László: A lakosságot hátrányosan érinti, ha itt megszűnik a rendelés, és át kell menni Zalakarosba. Vörösné: A doktor úr már meghirdette a praxist, de még nem volt jelentkező. Lakner Lajos: Úgy kell eljárni, ahogy a jogszabály előírja, de a pályázatot minél előbb ki kell írni, határidő lehet március 31. Vörösné: Ha előbb lesz pályázó, előbb meg tudunk vele állapodni az ellátásról. Más hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14 1 95/2006. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata elfogadja a Dento-Gaál Fogorvosi Betéti Társaság képviseletében dr. Gaál Endre fogorvos felmondási szándékát november 30. napjával. A Dento-Gaál Bt február 28.-ig, a három hónapos felmondási idő figyelembe vételével, ellátja a fogorvosi tevékenységet. Zalakomár község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé az Egészségügyi Közlönyben a fogorvosi állásra, és ezzel egyidejűleg, március 1.-től augusztus 31.-ig a fogorvos helyettesítéséről gondoskodik. Pályázati felhívás: Zalakomár község Önkormányzata pályázatot hirdet Zalakomár község székhellyel, fogorvosi munkakör betöltésére vállalkozási jogviszony keretében. Pályázati feltételek: A 4/2000. (II. 25.) EÜM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek. A pályázathoz csatolni kell: - a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát, - részletes önéletrajzot, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - MOK tagsági igazolást, - nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerheti. Az álláshely szeptember 1.-től tölthető be. Ellátási terület: Zalakomár és Balatonmagyaród község Pályázat benyújtásának határideje a megjelenéstől számított 30 nap. Elbírálás a benyújtást követő 30 napon belül. Az elbírálás szakbizottság közreműködésével történik. Szolgálati lakást tudunk biztosítani. A pályázatot Varga Miklós polgármester részére kell megküldeni: 8751 Zalakomár, tavasz u. 13. Praxisjog eladásáról érdeklődni: Dr. Gaál Endre fogszakorvosnál lehet. (Tel: 93/ ) Határidő: március 31. Felelős: Varga Miklós polgármester - Bérleti díjak meghatározása a évre vonatkozóan A jegyző ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot az idősek otthonával az étkeztetésre vonatkozóan. Írásban is megkereste az idősek otthona vezetőjét, de előzetes szóbeli tájékoztatást is kapott, hogy a konyha kapacitása 200 adag, jelenleg 140 főre főznek, tehát 60 adagot tudnának vállalni. Az iskolakonyha üzemeltetője, Mikola Csaba benyújtotta a nyersanyagnorma emeléssel kapcsolatos kérelmét, ez majd a decemberi ülésen kerül a testület elé. Idén azért nem lett magasabb bérleti díj megállapítva az iskolakonyhára vonatkozóan, mert a vállalkozó elkészíti a tízórait és az uzsonnát, ezekre nem számol fel rezsiköltséget, és vezeti a szükséges nyilvántartásokat. Ezt a belső ellenőr is vizsgálta, és rendben találta.

15 1 Hozzászólások: Fodor Ernő: A kétlakiságnak nincs értelme az étkeztetés területén, hiszen az iskolakonyhát mindenképpen működtetni kell. Marton Józsefné: Azért meg lehetne érdeklődni, hogy ott mennyiért adnának egy ebédet. Hegedüs László: Ha onnan hoznánk az ebédet, a szállításról is gondoskodni kell, mindenféle higiéniai előírásokat betartva. Gépjármű kell, ember kell, stb. itt az iskolakonyhán a vállalkozó gondoskodik a szállításról a szerződés szerint. Hatos Tibor: ha teljes egészében nem tudjuk az otthonból biztosítani az élelmezést, akkor nem érdemes vele foglalkozni. Hegedüs László: A fodrászüzlet bérleti díja egy évre, vagy egy hónapra vonatkozik? Vörösné: Egy hónapra, csak ez a határozati javaslatból kimaradt. A kulcsos háznál pedig fő/éjszaka értendő. Varga Miklós: A kulcsos háznál is két év óta alkalmazunk egy közcélút. Ugyanez a személy továbbra nem maradhat, másikat kell keresni, ha ebben a formában láttatjuk el a gondnoki teendőket. A fodrászüzlet bérleti díja nem tartalmaz ÁFA-t. Mivel az ÁFA jövő évi összegét nem ismerjük, azt kellene beírni a határozati javaslatba, hogy a díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza. Hegedüs László: A kulcsos háznál a külső szálláshelyre vonatkozóan magasabb árat is megállapíthatnánk. Varga Miklós: A határozati javaslat csak a belső szállásdíjra vonatkozik, mert annak idején a pályázatban kikötés volt, hogy a mindenkori inflációval növekedhet a díj. Ebben az évben kb Ft nyereség van a kulcsos házon. Talán jövőre az autópálya építéssel növekszik az igény. A fodrászüzlet és a kulcsos ház díjait állapítsuk meg a javasoltak alapján, de az iskolakonyha bérletére térjünk vissza a következő ülésen! Más hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal egyetértett az elhangzottakkal, és az alábbi határozatokat hozta: 96/2006. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata a Zalakomár, Fő u. 2. sz. alatti fodrászüzlet bérleti díját Ft/hó összegben állapítja meg január 1.-től kezdődően. A bérleti díj az ÁFA-t nem tartalmazza. Utasítja a jegyzőt, hogy a bérleti szerződés módosítását készítse el. Határidő: december 31. Felelős: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző

16 1 97/2006. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata a Kulcsos ház szállásdíjait január 1.-től kezdődően, 800 Ft+ÁFA/fő/éjszaka összegben, a sátorhely díjait 530,- Ft+ÁFA/fő/éjszaka összegben állapítja meg. Határidő: január 1. Felelős: Varga Miklós polgármester, kulcsos ház gondnoka - - Belső Ellenőrzési Társulás éves ellenőrzési és stratégiai ellenőrzési terve évre vonatkozóan (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A polgármester elmondja, hogy a társulás finanszírozása a jelenlegi formában nem működhet tovább, más szervezeti formát kell választani. A társulás majd eldönti, hogy milyen megoldást választ, ami megfelelő lenne. Az a cél, hogy aki eddig ellátta a térség ellenőrzését, ezután is ő végezze az ellenőrzést. (Itt ismertetésre kerül a fentiekkel kapcsolatos levél.) Ezt követően a jegyző ismertette a munkaterveket. Hozzászólások: Varga Miklós: A pénzügyi bizottsági ülésen szó volt a Polgármesteri Hivatal gépjárműve fogyasztásának vizsgálatáról, illetve a menetlevelek ellenőrzéséről. Ezt is elvégezhetnék az ÁFA nyilvántartás ellenőrzése mellett. Vagy pedig ellenőrizze le a pénzügyi és ügyrendi bizottság. Vörösné: A munkaterv úgy áll össze, hogy az illetékes önkormányzatoktól kérnek javaslatokat, és abból választják ki, hogy mit ellenőriznek. Hatos Tibor: Írjuk be a belső ellenőr feladatai közé a polgármester úr javaslatát. Nekik van tapasztalatuk ezen a téren is. Lakner Lajos: Egyetértek! Más hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 98/2006. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata elfogadja a Hahóti székhelyű Belső Ellenőrzési Társulás évre vonatkozó munkatervét azzal, hogy a Zalakomári Polgármesteri Hivatalban a év március hónapban tartandó ÁFA bevallás ellenőrzésén kívül a hivatali gépjármű használatának és menetleveleinek ellenőrzését is végezze el. Egyúttal a Belső Ellenőrzési Társulás által készített Stratégiai Ellenőrzési Tervet is jóváhagyja. Határidő: december 31. Felelős: Varga Miklós polgármester

17 1 - Számlavezető pénzintézet pénzforgalmi bankszámla szerződésének meghosszabbítása (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A jegyző ismerteti az előterjesztést. Hozzászólások: Lakner Lajos: Kössük meg határozatlan időre a szerződést. Ha valamelyik fél részéről felmondásra kerül, akkor ki lehet írni a pályázatot. Vörösné: Ha most pályázatot írtunk volna ki, akkor egyetértenék a határozatlan idejű szerződéssel, de így nem. Maradjon a két év. Varga Miklós: Ezzel én is egyetértek. Más vélemény nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 99/2006. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata nem ír ki pályázatot a számlavezető pénzintézet választására. Zalakomár község Önkormányzata a Dél-Zalai egyesült Takarékszövetkezettel pénzforgalmi bankszámlaszerződést köt január 1.-től december 31.-ig határozott időre. Felhatalmazza a polgármestert a pénzforgalmi szerződés megkötésére. Határidő: december 20. Felelős: Varga Miklós polgármester - Káfka János zalakomári lakos ingatlan vásárlási kérelme (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A jegyző ismerteti az előterjesztést. Hozzászólások: Varga Miklós: Ne döntsünk most az eladásról, érdeklődjünk még utána az áraknak. Fodor Ernő: Egyetértek. Akár a javasolt összeg duplájáért is eladhatjuk, elég értékes terület. Térjünk vissza az ügyre. Más hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett az elhangzottakkal.

18 1 Ezután a polgármester bejelentette, hogy a következő ügyet a személyes adatok védelme érdekében - zárt ülésen tárgyalják, és mivel a képviselők részéről felvetés nem volt, a polgármester a nyilvános ülést 20 óra 40 perckor bezárta. Kmf. Varga Miklós Vörösné Joó Zsuzsanna polgármester jegyző Dr. Niklesz Tibor Hatos Tibor hitelesítő hitelesítő

1-14/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. október 24.-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről

1-14/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. október 24.-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről 1-14/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. október 24.-én 17 órakor tartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA 22/2011. (II.22.) ÖK számú Tárgy: A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az iskola tájékoztatóját. Egyben felkéri a polgármestert további tárgyalások folytatására

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515-20/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. szeptember 22-én 16.00 órától 17.00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015.09.22-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 17 órától

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok

TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 79. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A 2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos önkormányzati feladatok E L Ő T E R

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

1-17/2007. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. november 13.-án 17 órakor tartott rendkívüli üléséről

1-17/2007. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. november 13.-án 17 órakor tartott rendkívüli üléséről 1-17/2007. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. november 13.-án 17 órakor tartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-59/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 29-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 9-én (hétfő) órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Ottó polgármester Baka Istvánné Gyovai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben