1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről"

Átírás

1 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz u. 13. ) Jelen vannak: Varga Miklós polgármester, Fodor Ernő alpolgármester, Csárdi János, Hatos Tibor, Hegedüs László, Lakner Lajos, Marton Józsefné, Nagy Gábor, Dr. Niklesz Tibor és Szi-Márton János helyi képviselők. (Távol van: Csizmadia László, Druskóczi Ferenc helyi képviselő) Tanácskozási joggal van jelen: Vörösné Joó Zsuzsanna jegyző, Ilusné Bognár Mária vezető főtanácsos, valamint Csöndör Lászlóné jegyzőkönyvvezető. A lakosság részéről jelen van 1 fő érdeklődő. A polgármester köszöntötte a megjelenteket, és a képviselő-testületi ülést megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 10 fő települési képviselő a megválasztott 12 főből. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Hatos Tibor és Dr. Niklesz Tibor képviselőket, akik vállalták a hitelesítést. A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot. Ezután a polgármester ismertette a kiküldött napirendeket: 1.) Polgármesteri beszámoló (szóbeli) 2.) Beszámoló az önkormányzat év III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról 3.) Zalakomár Község Önkormányzatának rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 4.) Előterjesztés a bérleti díjak módosításáról Zalakomár Község Önkormányzatának rendelete az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 12/2006. (VI. 29.) sz. rendeletének módosításáról 5.) A évi költségvetési koncepció megtárgyalása 6.) Egyéb ügyek Más javaslat nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal egyetértett az ismertetett napirendekkel. 1.) Polgármesteri beszámoló (szóbeli) Lejárt határidejű határozatok ismertetése: 72/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót e Ft bevételi és kiadási előirányzattal

2 e Ft bevételi teljesítéssel e Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. 73/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata a Művelődési Házban a Közkincs program keretében tervezett építési beruházás megvalósítására beérkezett árajánlatok közül a Z- BAU Mérnöki Kft.-t (Zalaegerszeg, Köztársaság u. 50/D/6. ) bízza meg bruttó Ft vállalkozói díjért. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a benyújtott árajánlat műszaki tartalmának megfelelően kösse meg. 74/2006.(IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár Község Önkormányzata csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 75/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat A képviselő-testület a pályázatok elbírálására a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatonként átlagosan havi 4.000,- Ft/fő keretösszeget biztosít. A biztosított keretösszeg erejéig a Szociális és Egészségügyi Bizottság a pályázati szabályzat 7. -a szerint a pályázók között differenciáltan állapíthatja meg a támogatás összegét. 76/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomár, Ady E. utca 4. sz. alatti, 799 hrsz-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1510 m2 területű ingatlant az ingatlanforgalmi értékbecslés szerinti Ft-os vételáron értékesíti Baranyai István és Baranyai Istvánné Zalakomár, Fő u. 29. sz. alatti lakosoknak 1/2-1/2 tulajdoni arányban. A Képviselő-testület e fenti ingatlan értékesítésénél az önkormányzat 21/2004. (XI. 24.) sz. rendelete (Vagyonrendelet) 11.. (9) bekezdése alapján az ingatlan nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésétől eltekint. A képviselő-testület az adásvételhez az alábbi kikötésekkel járul hozzá:

3 3 Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A vevő a vételár hátralékot havi Ft-os részletekben fizeti meg Zalakomár község Önkormányzatának. A vevők a saját tulajdonukat képező ingatlan eladásának végső határidejét szeptember 30.-i időpontban jelölik meg. A fennmaradó vételár hátralékot a vevők tulajdonát képező Zalakomár, Fő u. 29. sz. alatti ingatlan értékesítését követő 15 napon belül egyösszegben meg kell fizetni Zalakomár község Önkormányzata javára. 77/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata elfogadja a Római Katolikus Egyházközség által felajánlott, a tulajdonát képező 798 hrsz-ú, kivett, kultúrház megjelölésű, 2194 m2 területű ingatlanból 281 m2 nagyságú részt ajándékozás jogcímén. Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés megkötésével. Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza Varga Miklós polgármestert, hogy a 795/2 hrsz-ú, 129 m2 nagyságú, kivett megnevezésű területet adásvétel jogcímén Krémusz József Zalakomár, Fő u. 3. sz. alatti lakostól megvásárolja. 78/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata elfogadja a Zalakomár, Hunyadi u. 20. sz. alatti, 945 hrsz-ú, 2115 m2 területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan ajándékozás jogcímen történő átvételét azzal a feltétellel, ha az ingatlan összes tulajdonosa felajánlja tulajdonrészét Zalakomár község Önkormányzata javára. 79/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata nem köt közoktatási megállapodást a január 1.-től augusztus 31.-ig terjedő időszakra a gyógypedagógiai feladatok ellátására vonatkozóan. Utasítja a jegyzőt, hogy erről Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát értesítse. 80/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata egyetért Trencséni Gyula rendőr alezredes Zalakarosi Rendőrőrs őrsparancsnokává történő kinevezésével. 81/2006. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata megállapodást köt a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési Kht.-val (Nagykanizsa, Petőfi u. 5.) a

4 4 rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségével kapcsolatos feladatok ellátására július 1.-től december 31. ig terjedő időszakra. 82/2006.(X. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata Varga Miklós főállású polgármester illetményét a köztisztviselői illetményalap és az évi XXIII. törvény 43.. (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott 11-es szorzó figyelembe vételével október 1. napjától bruttó Ft/hó összegben állapítja meg. Továbbá október 1. napjától Ft/hó költségátalány állapít meg 83/2006. (X. 12.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatára Fodor Ernő települési képviselőt választja a település társadalmi megbízatású alpolgármesterévé a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. 84/2006. (X. 12. ) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár Község Képviselő-testülete a megválasztott alpolgármester, Fodor Ernő részére, kérésére, tiszteletdíjat nem állapít meg. 85/2006. (X. 12. ) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár Község Képviselő-testülete a megválasztott alpolgármester, Fodor Ernő részére október 1.-től havi Ft összegű költségátalányt állapít meg. 86/2006. (X. 12. ) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi és ügyrendi bizottságot, hogy december 31.-ig vizsgálja felül a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Határidő: december 31. Felelős: Hatos Tibor a bizottság elnöke 87/2006. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete nem ad felhatalmazást az Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának, hogy a Kisbalaton térsége Balatonmagyaród Zalakomár-Galambok útvonalon kialakítandó kerékpárbarát forgalomtehcnikai terv elkészítésre kerüljön, az erre vonatkozó pályázathoz nem csatlakozik.

5 5 Felhatalmazza a település polgármesterét, hogy a pályázatot elkészítő Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezetét a döntésről írásban értesítse. 88/2006. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata a Zala Megye Egészségügyéért díjra Marton Józsefnét, a Zalakomár II. sz. védőnői körzet védőnőjét javasolja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntető díjra vonatkozó javaslatot nyújtsa be. 89/2006. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata a Zalai Pedagógus Díjra Lakner Lajost, a Zalakomári Általános és Művészeti Iskola igazgatóját javasolja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntető díjra vonatkozó javaslatot nyújtsa be. 90/2006. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata megbízza Marton Józsefné védőnőt a Zalakomár I. sz. védőnői körzetben Csepella Judit védőnő táppénzes állományának időtartamára történő helyettesítésével bruttó Ft/hó helyettesítési díjért. 91/2006. (X. 24.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Látvány és Technikai Szervező Irodát (Budapest) a Művelődési Házban az előfüggöny gépi mozgatásának kivitelezésével az árajánlat szerinti Ft+ÁFA vállalkozói díjért a fejlesztési tartalék terhére. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet következő negyedévi módosításakor vezesse át. 92/2006. (XI. 6.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Zalakomár, Rákóczi Ferenc utcában (6805 sz. út km sz.) az útárok átépítésre kerüljön zárt csatornára. A kivitelezési munkával megbízza a REÁL-Munkagép Kft-t (Keszthely, Bajcsy-Zs. u. 43.) bruttó Ft vállalkozói díjért a fejlesztési tartalék terhére. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzat módosítást a negyedévi költségvetési rendelet módosításakor vezesse át. Határidő: november 30.

6 6 Két ülés között történt fontosabb események: - A Rákóczi utcai útárok zárt csatornára történő átépítése még nem kezdődött meg, mert először a Vízmű által előírt kötelező vízbekötések cseréjét kell elvégezni. - Az NKM illetékes szerve ellenőrzést végzett a község közművelődési feladatainak ellátásra vonatkozóan. (Itt ismertetésre kerül a vizsgálati jelentés.) - Megtörtént a szennyvíztelep műszaki átadása, elkészült az I. és II. ütem. - Felavatásra kerül a művelődési ház felújított színházterme. - Az Idősek napja megrendezésére várhatóan december 22.-én kerül sor. Az idősek köszöntése után pedig karácsonyi műsor lenne. - Ma volt a Vízmű Rt. Közgyűlése, melyen az a döntés született, hogy 2007-ben nem emelnek sem víz-, sem csatornadíjat, de bevezetésre kerül az un. rendelkezésre állási díj. Ezt vízmérők után kell megfizetni, átlagosan havi Ft-ot jelent mérőóránként a lakosság részére. Két testületi ülés között a pénzügyi és ügyrendi, valamint a településüzemeltetési, településfejlesztési és közrend védelmi bizottság is ülésezett. Elhangzott többek között, hogy mivel nagyon megszaporodtak a faluban a bűncselekmények, ismét meg kellene egy levelet fogalmazni az illetékes minisztériumba, illetve rendőri szervekhez. (Itt ismertetésre kerül a levél tervezete.) Ezen kívül meg kellene hívni egy testületi ülésre a zalakarosi őrs parancsnokát, a városi és a megyei rendőrkapitányt. A Hunyadi utcában a legrosszabb a helyzet. A lakók emiatt beadvánnyal fordultak a Hivatalhoz. Jó néhány kiskorú megneveznek, akik folyamatosan lopnak, rabolnak a házaknál. Tájékoztatást kértem ezügyben a gyámhatóságtól és a gyermekjóléti szolgálattól, hogy milyen lépéseket tettek, de nem kaptam igazán megnyugtató választ. Ezért december 12.-én 17 órára rendkívüli ülést fogok összehívni. El kell mondani azt is, hogy most már sikerült javaslatot kapni átmeneti nevelésbe vételre. Hozzászólások: Hatos Tibor: A Vízmű által bevezetendő rendelkezésre állási díj nem új dolog, több szolgáltatónál létezik hasonló, un. alapdíj. Így pontosabban tudnak bevételt tervezni. Elképzelhető viszont, hogy a lakosság részéről csökkenni fog a fogyasztás. Más felvetés nem volt, a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az elhangzott beszámolót. 2.) Beszámoló az önkormányzat év III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A polgármester elmondja, hogy a beszámolót a pénzügyi és ügyrendi bizottság is megtárgyalta. Látszólag, számszakilag jó a költségvetés, nem volt likviditási gond, nem kellett működési hitelt felvenni. De ha valaki alaposan megnézi az 1/a táblázat adatait, kiderül, hogy ez nem így van. A hitel összege e Ft, ebből 40 millió a közkincshitel a művelődési ház felújítására, illetve az iskola nyílászáróinak cseréjére felvett fejlesztési hitel. A fennmaradó 22 millió 700 e forint körüli összegből 13 millió forintot a fejlesztési tartalék

7 7 lefed, és így 9 millió forint az az összeg, ami hiányzik, tehát jelenleg ennyi hitelt kellene felvenni. De mindez csak akkor érvényes, ha minden tervezett bevétel befolyik. Ezután Ilusné ismertette az előterjesztést, majd a polgármester felkérte a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét Hatos Tibor: A bizottság megtárgyalta a beszámolót. A kiadások és a bevételek nem minden esetben teljesültek arányosan, lehet, hogy év végén valóban 9 millió forint körüli hitelt kell felvenni. Mindent el kell követni, hogy működési célra ne vegyünk fel hitelt. Előkerült a kintlévőségek kérdése is: ezek főleg adóhátralékok, kölcsönök vissza nem térülése, közmű hozzájárulás be nem fizetése. Mindez közel 10 millió forintot tesz ki. Mindent meg kell tenni, hogy ezek az összegek, illetve egy részük visszatérüljön. Eddig nem volt gondunk, de nem tudni, hogyan alakul a költségvetés. Mindezekkel a kiegészítésekkel a bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót. Hozzászólások: Hegedüs László: A kintlévőségek beszedésére kellő eszközök állnak-e rendelkezésre? Vörösné: Az adózás rendjéről szóló törvény írja elő, hogy milyen eszközökkel tudjuk behajtani a tartozást. Ezek az alábbiak: munkabérből, nyugdíjból való levonás, incasso, ingatlanra ráterhelés, gépjárműadó tartozás esetében forgalomból való kivonás. A végrehajtási eljárás folyamatos, fizetési felszólítások kerülnek kiküldésre. Sok esetben az egészségbiztosítási pénztártól kérjük meg a munkahelyek adatait, hogy le tudjuk tiltatni a tartozást. Lehetőség van ingóság lefoglalására is, - ha van miből -, és ha a tartozás összege meghaladja az Ft-ot, akkor az ingatlanra is ráterhelhető. A törvény leírja, melyek ezek a tartozások. Az adókon kívül vannak csatorna érdekeltségi hozzájárulás tartozások is. Az adóügyes kolléganő folyamatosan végrehajtja a feladatokat. Vannak szociális jellegű kölcsöntartozások is, lakbértartozás nem jellemző. Jelen pillanatban Ft a kint lévő hátralék. Az adótartozás 5 év alatt évül el, így vannak több éves hátralékok is. Végrehajtót is alkalmaztunk a tartozások beszedésére, de ez sem vezetett eredményre. Varga Miklós: Aki régóta képviselő, tudja, hogy próbálkoztunk végrehajtó cégek megbízásával. Két éve a bírósági végrehajtót bíztuk meg ezzel. Itt helyben kellene valahogy behajtani a kintlévőségeket. Ha nem fizetik be határidőre az adót, akkor 15 napon belül el kell indítani a végrehajtási eljárást, ingatlanra való ráterhelést. Ezeket el kell végezni, hogy visszatérüljenek a hátralékok. Vörösné: Ezt megtesszük, végezzük a munkánkat. Varga Miklós: Úgy látom, hogy nem lettek maradéktalanul végrehajtva a feladatok. A pénzügyi bizottság javaslatával egyetértve elfogadásra javaslom a beszámolót, és hogy a Hivatalnak kötelessége mindent megtenni, hogy a tartozások minél nagyobb arányban visszatérüljenek december 31.-ig. Erről januárban számoljon be a testületnek. Egyéb vélemény, kérdés nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8 8 93/2006. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót e Ft bevételi és kiadási előirányzattal e Ft bevételi teljesítéssel e Ft kiadási teljesítéssel elfogadja. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a bevételek beszedése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és erről a január havi testületi ülésen számoljon be. Határidő: azonnal Felelős: Varga Miklós polgármester 3.) Zalakomár Község Önkormányzatának rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A jegyző ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a vastagon szedett részek az ő javaslatai a korábbiakhoz képest, a dőlt betűs szövegek pedig a bizottság javaslatai. Az SZMSZ elfogadásához minősített többségi szavazás szükséges. Hozzászólások: Varga Miklós: Hatos Tibor nagyon sok jó javaslatot tett, melyekkel a bizottság egyetértett, és ennek nagy része beépítésre került a tervezetbe. Hatos Tibor: Elég alapos és kidolgozott SZMSZ tervezetet kaptunk a jegyzőtől, a javasolt kiegészítések is fontosak voltak, egy kicsit szépítettek rajta. Ez tulajdonképpen az önkormányzat alkotmánya. Vörösné: Más önkormányzatok SZMSZ-éből is merítettem javaslatokat, ötleteket. A 20. oldalon a (9) bekezdésben szerepel, hogy a polgármester munkájának segítésére tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására, pályázatok figyelésére, írására személyi titkári munkakört hoz létre. Ezt a Hivatal SZMSZ-ében kellene inkább rögzíteni, amit szintén a képviselő-testület fogad el. Ha nem köztisztviselő látja el ezt a feladatot, akkor képesítési előírások sem vonatkoznak rá. A köztisztviselőknek a jegyző a munkáltatója, a közalkalmazottak és egyéb munkavállalók a polgármesterhez tartoznak. Ezt a munkakört határozott időre szokták létrehozni. Varga Miklós: Egyetértek azzal, hogy nem lehet köztisztviselő a személyi titkár. Vörösné: A többi javaslat ellen nincs törvényességi kifogásom, azokkal egyetértek. Ezek a feladatok többletterhet rónak a Hivatalra, főleg az előterjesztéssel kapcsolatos követelmények. Ha a képviselő-testület létszámot akar emelni, akkor a költségvetési rendelet mellékletét kell megváltoztatni. Köszönöm a bizottság javaslatait, így lett egész, kerek az SZMSZ.

9 9 Varga Miklós: Az SZMSZ a jelenlegi tervezet alapján elfogadható. Ha a képviselő-testület egyetért a személyi titkár alkalmazásával, akkor meg kell oldani. Lakner Lajos: A személyi titkárról szóló (9) bekezdést úgy fogalmazzuk meg, hogy hozhat létre, ez annak függvénye, hogy lesz-e rá pénzünk. A költségvetés tárgyalásakor vissza kell rá térni. A jogi oldalát a jegyző tudja, aszerint kell eljárni. Varga Miklós: Az benne lehet, hogy hozhat létre, és a következő mondatot pedig vegyük ki. Ha lesz ilyen munkakör, akkor beépíthetjük a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ébe, illetve a költségvetésbe. Hatos Tibor: Egyetértek, bár ilyen rendelkezést még nem láttam SZMSZ-ben. Ezt követően a jegyző ismerteti a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényből a tanácsadóra vonatkozó rendelkezést. Varga Miklós: Nem tanácsadóról lenne szó, hanem személyi titkárról, asszisztensről. Nagy Gábor: A hivatalban kellene lenni adminisztrátornak. Varga Miklós: Nálunk nincsen ilyen munkakör. Vörösné: Az adminisztrátor leépítésre kerül, azóta nincs ilyen munkakör. Mindenki maga írja a leveleit, beleértve a polgármestert és a jegyzőt is, maga írja meg a borítékot, tértivevényt, stb. Egyéb hozzászólás, vélemény nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Zalakomár Község Önkormányzatának 21/2006. (XI. 29.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 4.) Előterjesztés a bérleti díjak módosításáról Zalakomár Község Önkormányzatának rendelete az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 12/2006. (VI. 29.) sz. rendeletének módosításáról (Előterjesztés és rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A jegyző ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a pénzügyi és ügyrendi bizottság egyetértett a javaslattal. A polgármester javasolta, hogy a bérleti díjakról szóló előterjesztést az Egyéb ügyek között tárgyalják. A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

10 1 Zalakomár Község Önkormányzatának 22/2006. (XI. 29.) sz. rendelete az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló 12/2006. (VI. 29.) sz. rendeletének módosításáról (Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 5.) A évi költségvetési koncepció megtárgyalása (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A polgármester tájékoztatást adott a Kormány jövő évi költségvetéssel kapcsolatos irányelveiről, illetve a költségvetési törvénytervezetről. Ezt követően Ilusné ismerteti az előterjesztést. Elmondja még, hogy mivel a jövő évi költségvetésre csak törvénytervezet van, konkrétumokkal nem tud szolgálni. A rendelkezésre álló adatokkal próbálták a koncepciót előterjeszteni két változatban. Az idei előirányzatokhoz képest az energia költség, illetve a vízdíj növekedés lett tervezve, az intézményi igények nem kerültek beépítésre, az egyéb tételek változatlanok maradtak. Jövőre nem kell kötelező államháztartási tartalékot képezni, így az erre tervezett Ft máshova kerül. Lesznek a jövő évre áthúzódó kiadások, pl. a szennyvíz projekt, ahol még idén nem történt meg minden kifizetés. Az átengedett bevételeknél csak az SZJA biztos, a többire nincs pontos információ. A pénzügyi egyensúly megtartása miatt hitelt kellett beállítani. A pénzügyi bizottság a B változatot tartotta elfogadhatónak azzal, hogy a hitelfelvétel ne haladja meg a 25 millió forintot. Ezt követően a polgármester 10 perc szünetet rendelt el. A szünet után a koncepció tárgyalásával folytatta munkáját a képviselő-testület. Varga Miklós: A koncepcióban a felújítási kiadásokra 14 millió forint van tervezve, de ennek célja nincs megjelölve. Ebből tudjuk fedezni, amit az intézményi igényekből a képviselőtestület elfogad. További koncepcióhoz tartozó igények: - Két éve kezdtük el a parkosítást, virágosítást a faluban, - amit már korábban kellett volna -, és nagyon szép közterületek kerültek kialakításra. Ehhez az kellett, hogy valaki elvégezze a vetéstől kezdve a palánta nevelésen át a kiültetésig, gondozásig, öntözésig tartó munkákat. Kiültetésre került közel 100 db vérszilvafa is a faluban, ezeket is gondozni kell. Eddig közcélú foglalkoztatásával oldottuk meg, de mivel ez korlátlan ideig nem tartható, egy fő közalkalmazotti létszámot kellene engedélyezni a testületnek, ha a felsorolt feladatokat tovább akarjuk folytatni. - Bizottsági ülésen beszéltünk a hivatali autó használatáról. Tudni kellene, hogy mennyi a fogyasztása, meddig lehet üzemeltetni, stb. Foglalkoztathatnánk egy rehabilitációs személyt gépkocsivezetőként. Ez létszámot nem növelne. Az egyéb hivatali gépjárművek, így a védőnői motor fogyasztását is ellenőrizni kellene. - Bizottsági üléseken felvetődött, hogy a temetőgondnoki feladatokat vállalkozásba lehetne adni, ugyanúgy a községgazdálkodást is. Számításokat kell végezni ezekre vonatkozóan. Ha a községgazda munkakör létrehozásra kerülne, figyelemmel kísérhetné az önkormányzat ingatlanainak állagát, javaslatot tehetne a javításokra, felújításokra, stb.

11 1 - Változást jelenthet az iskola és az óvoda önállóan gazdálkodóvá válása is. Ha ezt a képviselő-testület támogatja, akkor egy létszámra még szükség lesz. Bizottsági ülésen erről is volt szó, és hogy a hivatalban ezzel kevesebb munka lenne. - A Takarékszövetkezetben történő kifizetéseknél a kintlévőségek beszedésére nincs lehetőség. Vissza kellene hozni ide a Hivatalba a kifizetéseket, a folyószámlákat pedig megszüntetnénk. Talán így be lehetne hajtani a tartozásokat. - A polgármester munkájának segítésére személyi titkári státusz létrehozására tettem javaslatot a ciklus időtartamára. Hozzászólások. Hatos Tibor: A pénzügyi és ügyrendi bizottság megtárgyalta a koncepciót, számba vette a lehetőségeket. A két változat közül a B változatot támogatta. Nehéz így koncepciót készíteni, hogy nincsenek konkrét számok. Az volt a vélemény, hogy úgy kell majd összeállítani a évi koncepciót, hogy a működéshez hitelt ne kelljen felvenni. Nem tudni, hogy a polgármester javaslatai hogyan jelentkeznek a költségvetés szempontjából. A község arculata nagyon szép, ezután is ilyen hozzáállás szükséges. Kell egy ilyen munkaerő, és esetleg más feladatokkal is megbízható lenne. Meg kell vizsgálni a vállalkozási lehetőségeket is, és ha úgy kifizetődőbb, akkor adjunk ki feladatokat vállalkozásba. Ha az iskola és az óvoda önállósága hatékonyabb működést eredményez, akkor meg kell oldani, de ha ez létszámtöbbletet eredményez, az már meggondolandó. A polgármester beszámolójában elhangzott a közművelődés területén elvégzett vizsgálat értékelése. Elképzelhető egy általános művelődési központ létrehozása. A polgármester munkáját segítő alkalmazott felvétele szintén pénz függvénye. Biztos, hogy szükség lenne rá, támogatom az elképzeléseket. Lakner Lajos: Falugondnokra szükség lenne, főleg kora tavasztól késő őszig, télen pedig ott a palántanevelés. A kieső időben felügyelhetné az iskola tornatermének használatát is. Az eddigi ismeretek lapján csak úgy vehetünk fel plusz létszámot, ha valahol leépítünk. Nem hiszem, hogy a művelődési feladatok vizsgálója ismeri az ÁMK struktúráját, mert akkor nem javasolta volna ezt a lehetőséget. Az intézmények önállóvá válásával kapcsolatban azt javaslom, hogy várjuk meg a tanéves gazdálkodásra való áttérést, csak akkor lesz értelme. A jelenlegi rendszerben nem. Honnan teremtünk pénzt a külön pénzügyes foglalkoztatására? A személyi titkár szintén új állás lenne, melynek költségvonzata van. Szükség lenne rá, még más feladatokat is adhatna neki a polgármester azon kívül, ami a tájékoztatásban szerepel. Varga Miklós: Nem hiszem, hogy az intézmény önállóságát befolyásolhatja a költségvetési törvény. Az állami támogatás 1/12 részét úgyis megkapja havonta az intézmény, mindegy, hogy januártól, vagy szeptembertől valósul meg. Ha a Hivatalban kevesebb lesz a munka ezáltal, munkaerő átcsoportosítás is végrehajtható, nem járna feltétlenül létszámnöveléssel. Az ÖTV, illetve a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény írja elő a polgármester feladatait. Ha csak azokat látnám el, akkor a személyi titkár munkakörében szereplő feladatok, amiket én végzek, nem lennének ellátva. Hatos Tibor: Hivatalon belüli átszervezéssel nem oldható meg mindez? Varga Miklós: Úgy nem lehet átszervezni, hogy valakinek csak ez legyen a munkája. Lakner Lajos: A javaslatokhoz kérnénk a megfelelő ráfordítási költségek kimutatását is. Lássuk, hogy mi mibe kerül. Meg kellene várni a költségvetési törvény pontos számadatait. Vannak olyan feladatok, amelyeket már évek óta halogatunk, de tovább már nem lehet. A

12 1 művelődési háznak van-e vezetője, jó megoldás-e a jelenlegi, nem kellene-e újabb pályázatot kiírni? Varga Miklós: A művelődési ház feladatainak ellátására már többször írtunk ki pályázatot, eredménytelenül. Egy esetben volt eredményes, de az illető munkaviszonya időközben megszűnt. Most betöltöttem az állást pályakezdővel, aki művelődésszervező szakot végez, és ellátja a teleház vezetését, gondoskodik a nyitva tartásról, illetve meg van bízva a rendezvényszervezéssel is. Nincs szükség külön művelődési ház vezetőre. Az elhangzott javaslatokat még a költségvetés tárgyalása előtt ki kell dolgozni. Lakner Lajos: A tervezetet ki kell küldeni a bizottságoknak is előzetes véleményezésre. Varga Miklós: A képviselő-testület utasítsa a jegyzőt, hogy a Hivatal dolgozza ki az itt elhangzott javaslatok figyelembevételével a költségvetési tervezetet lehetőleg hitelfelvétel nélkül. Vörösné: A pénzügyi bizottság úgy foglalt állást, hogy maximum 25 millió forint hitel tervezhető. Varga Miklós: Várhatóan nulláról, vagy mínusz előjellel indul a következő évi költségvetés, egyet lehet-e érteni ennyi hitel tervezésével? Fodor Ernő: Eddig is volt tervezve hitel, és nem kellett felvenni. A pénzügyi egyensúly miatt be kell állítani, de arra kell törekedni, hogy erre ne kerüljön sor. Lakner Lajos: A évi költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni az ÖNHIKI szabályait, tekintettel a kiadások és bevételek arányára. Varga Miklós: Nem hiszem, hogy a következő években hitel nélkül tudunk gazdálkodni! Idén év elején 28 millió forint hitelt állítottunk be, ez lecsökkent 22,7 millióra, de a fejlesztési tartalék el fog tűnni. Esetleg 10 milliós hitellel lehet számolni a költségvetésben, többet nem lehet megkockáztatni. Vörösné: Előfordul, hogy az iparűzési adó feltöltés megérkezik az év végén, de a többletet jövőre vissza kell utalnunk. Más hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 94/2006. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat Zalakomár község Önkormányzata a évre vonatkozó kidolgozott költségvetési koncepció B változatát fogadja el. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a évi költségvetési rendeletet úgy készítse elő, hogy maximum 25 millió forint hitel felvételét tervezheti. A évi költségvetés megtervezésénél az ÖNHIKI szabályait is vegye figyelembe. Határidő: február 28. Felelős: Varga Miklós polgármester

13 1 6.) Egyéb ügyek - Dr. Gaál Endre fogorvos tevékenységének megszüntetése (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A jegyző ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a szünetben egyeztettek a doktor úrral, és néhány kérdés pontosításra került. Az orvos a tevékenység megszűnésétől számított hat hónapon belül élhet a praxisjog elidegenítésével. A tevékenység a bejelentett időponttól, december 1. napjától számított három hónap múlva szűnik meg, eddig tart a felmondási idő. Ez alatt a doktor úr dolgozna. Február 28.-ával szűnne meg a tevékenysége, ezt követően, ha nem lesz pályázó, gondoskodni kell a helyettesítésről. Az általános helyettes Dr. Bogdán Gertrúd zalakarosi fogorvos. A rendelés a saját rendelőjében történik. Egy évig látható el helyettesítéssel a fogorvosi körzet, addig van rá teljes OEP támogatás. A helyettesítés még egy évre meghosszabbítható, ekkor 60%-os alapdíjra jogosult a helyettesítő. Az előterjesztésben szerepel a pályázati kiírásra vonatkozó javaslat. Vállalkozási formában javasolja meghirdetni a fogorvosi munkakört, a rendelőt a vállalkozónak kell felszerelni. Ez a költség közel 5 millió forint. Ha a jelenlegi fogorvos tevékenysége megszűnik, és nem veszi meg senki a praxisjogot, a helyettesítést hat hónapra kell megoldani szeptember 1.-től betölthető lesz az állás. Hozzászólások: Lakner Lajos: A pályázat benyújtásának határideje lehet április 30.-a, minél előbb meg kell hirdetni. Hegedüs László: Ha a praxisjogot korábban tudja értékesíteni a doktor úr, akkor előbb is betölthető az állás. Dr. Gaál Endre: A praxisjogért nem kérek semmit, de ha a berendezést átvenné a pályázó, azt szívesen eladnám. Dr. Niklesz Tibor: Minél előbb írjuk ki a pályázatot, hogy a doktor úr előbb tudjon pályázót keresni. Marton Józsefné: Kötelező kivárni a hat hónapot a praxisjog értékesítésére? Vörösné: A törvény ezt írja elő. A pályázatot előbb is meg lehet jelentetni, de a jogszabályi előírásokat be kell tartani. Hegedüs László: A lakosságot hátrányosan érinti, ha itt megszűnik a rendelés, és át kell menni Zalakarosba. Vörösné: A doktor úr már meghirdette a praxist, de még nem volt jelentkező. Lakner Lajos: Úgy kell eljárni, ahogy a jogszabály előírja, de a pályázatot minél előbb ki kell írni, határidő lehet március 31. Vörösné: Ha előbb lesz pályázó, előbb meg tudunk vele állapodni az ellátásról. Más hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-11 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. december 03. 12. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1.) A 2011. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve

Zalakomár község Önkormányzat képviselő testületének 18/2010. (IX.14.) számú jegyzőkönyve Zalakomár község Önkormányzata 18/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TÁRGY: Zalakomár község Önkormányzat képviselő - testületének 2010. szeptember 14.- én Zalakomár Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 17.00-

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. december 17-én, szerdán 14,00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 3. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. december 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben