Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt"

Átírás

1 VIII. évfolyam 3. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata március Szülõi értekezlet beíratkozás elõtt Megbeszélés a leendõ csörögi óvodások szüleivel A csörögi óvodáskorú gyermekek beiratkozásával kapcsolatban tartott megbeszélést február 19-én Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester a mûvelõdési házban. A szülõi értekezleten több mint negyven család képviselõi voltak jelen, Kaphatóak a támogatójegyek Márciusban már megvásárolhatóak az óvoda eszközbeszerzését segítõ támogatójegyek. (Az errõl szóló felhívást elõzõ számunkban már közöltük.) A tíz különbözõ címletben elkészült "téglajegyek" a polgármesteri hivatalban kaphatóak az ügyfélfogadási napokon, de igényelhetõek a mûvelõdési házban, a védõnõnél. Két képviselõ - bizottsági elnök - is vállalta a támogatójegyek árusítását: Kurucz Attilánénál és Gergely Lászlónál is igényelhetõek. Az önkormányzat külön is megkeresi a helyi vállalkozókat, kérve õket, hogy "téglajegyek" vásárlásával segítsék az óvoda megfelelõ szinten való berendezését. a megbeszélésen részt vett dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzõ, dr. Császár Károlyné fõtanácsos, Kurucz Attiláné bizottsági elnök, Mayerné Molnár Katalin képviselõ és Puskás Szilveszterné, a Szõdi Napköziotthonos Óvoda vezetõje is. A polgármester a megbeszélés céljáról szólva, elmondta, hogy el kell kezdeni az óvodai ellátás, az óvodai csoportok szervezését, még a tényleges beiratkozás elõtt meg kell ismerni a várható igényeket. Márciusban ugyanis már a vezetõ óvónõi pályázat kiírásáról is dönteni kell a képviselõ-testületnek. Hegedûsné Kripák Ildikó hangsúlyozta, hogy természetesen senki sem kötelezhetõ arra, hogy a helyi óvodába járassa gyerekét, de ha saját gyermekintézménye lesz a községnek, akkor a más települések óvodáiban elhelyezett gyermekek után nem fizet hozzájárulást. Mint említette, ez a hozzájárulás most gyermekenként elérheti az évi 325 ezer forintot. Természetesen a csörögi óvoda központi normatív támogatása is függ az ide járó gyermekek számától. folytatás a 3. oldalon A tartalomból: - Testületi ülés 2. oldal - Óvodai beíratás 3. oldal - Iskolai beíratkozás 4. oldal - Úthelyreállításról 6. oldal - Egészség esték 7. oldal - Választásokról 8. oldal Nemzeti ünnep A hagyományokhoz híven, az idén is megemlékezik az önkormányzat az as forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Nemzeti ünnepünk helyi megemlékezésére március 15-én 10 órakor kerül sor a Béke téren. Egészségnap március 27-én Ismét egészségnapra várják a csörögieket március 27-én délelõtt 9 és 14 óra között az Egészségházba. Az Egészségnap programjával, a falu a férfi lakóihoz szólunk elsõsorban - tájékoztatott Mayerné Molnár Katalin, az egészségügyi bizottság tagja. Az Egészségnap programjából az alábbiakat emelte ki: Az urológiai szûrés dr. Kun István tartja. Amit a Stroke-ról és a magas vérnyomásról tudni kell - szûrést végez dr. Galántai Györgyi neurológus adjunktus. Állapotfelmérõ vizsgálat készülék segítségével, amely igen kedvezõ áron végeznek el szakemberek. Mire képes szervezetünkbe az ezüst kolloid oldat? Hogyan állítjuk elõ, hogyan lehet hozzájutni? Pihenés, vitalizálás. A XXI. század "csodadoktora" a Bemer terápia. Nõkrõl - nõknek Cikkünk az 5. oldalon olvasható.

2 2 Csörögi Hírlevél Rendkívüli testületi ülés Energiatakarékossági pályázat Rendkívüli ülést tartott február 24-én a képviselõ-testület, három témát tûzve napirendjére: a közös fenntartású Szõdi Hunyadi János Általános Iskola, valamint a szintén közös fenntartású Szõdi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetését, valamint egy energiatakarékossági pályázat benyújtását. A képviselõ-testület 7 igen - egyhangú - szavazással úgy határozott, hogy a Szõdi Hunyadi János Általános Iskola beterjesztett költségvetést elfogadja. Az óvoda esetében Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester elmondta, tekintettel arra, hogy szeptembertõl önálló óvodája lesz a községnek, nem tartja indokoltnak és jogosnak, hogy a költségvetésben tervezett szõdi fejlesztéshez hozzájáruljon a csörögi önkormányzat. Ezzel a kitétellel a testület 7 igen - egyhangú szavazással, a Szõdi Napköziotthonos Óvoda évre beterjesztett költségvetését jóváhagyta. Az energiatakarékossági pályázattal kapcsolatban Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester elmondta, hogy indokoltnak tartja a polgármesteri hivatal elektromos hálózatának korszerûsítését, amely lakóházra lett méretezve, és a jelenlegi terhelést a vezetékek nem képesek kielégíteni. A fûtés sem gazdaságos, a konvektorok korszerûtlenek, a felújítás után a megtakarítás azonnal jelentkezne. A vitát követõen, a testület 6 igen és egy nem szavazattal úgy döntött, hogy az önkormányzata pályázatot nyújt be a polgármesteri hivatal energetikai korszerûsítésére, a külsõ nyílászárók cseréjére, szigetelésre és a gázfûtés korszerûsítésére. A pályázati önrészt, amely körülbelül 2,5 millió forint, az önkormányzat biztosítja. A gázfûtés korszerûsítéséhez szükséges terveket, mintegy 70 ezer forint összegben, a beruházásokra szánt költségeibõl fizeti ki, melyet önrészként elszámol a késõbbiekben. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és benyújtására. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester végül tájékoztatta a képviselõket, hogy a márciusi testületi ülés napirendjére kívánja venni az egészségház használatának szabályozását. Addig is az önkormányzat nevében engedélyezte, hogy az egészségházban heti egy alkalommal gerinctornát tarthassanak. Ülésezik a képviselõ-testület Csörög Község Önkormányzat Képviselõ-testülete ülést tart március 17-én, szerdán 14 órakor tartja következõ ülését. Az ülés helye: mûvelõdési ház (Arany J. u. 53. ) Az ülés nyilvános. Folyik a kintlévõségek behajtása A polgármesteri hivatal felhívása A február 3-i ülésen - mint azt elõzõ számunkban megírtuk - a képviselõk tájékoztatást kaptak az önkormányzat kintlévõségeirõl, amelynek nagy részét a be nem fizetett gépjármû-adó teszi ki, illetve jelentõs az elmaradás a kommunális adó és a telekadó megfizetésében is. A polgármesteri hivatal felhívja a figyelmet, hogy postázásra kerültek a évi adóhatározatok és a fizetési felszólítások az adóhátralékokról. Az átvétel után pontosan tudja mindenki, hogy milyen összegû fizetési kötelezettsége áll fenn az önkormányzat felé. Elkezdõdött a váci víziközmû társulat felhívására a behajtási-végrehajtási eljárás azok számára, akik nem fizetik a csatorna érdekeltségi hozzájárulást. A polgármesteri hivatalban tarható egyeztetések lassan lezárulnak, a behajtást önálló bírósági végrehajtó folytatja. Polgármesteri tájékoztató Használt ruha- és cipõgyûjtõ konténer került elhelyezésre a polgármesteri hivatal udvarán. Kérjük, hogy adományaikat mosott állapotban helyezzék el benne. Ezzel a lehetõséggel, a csörögieknek helyben nyílott lehetõség a Magyar Vöröskereszten keresztül karitatív tevékenység segítésére. Ezúton értesítem a lakosságot, hogy március hónaptól csak annak dobjuk be a Csörögi Hírlevelet, akinek postaládája van. Ennek hiányában a lapok eláznak, elfújja a szél, és olyan mintha a küldemény nem érkezett volna meg. A maradó példányok, postaládával nem rendelkezõk esetében a hivatalban vehetõk át. A februári számból is van maradványunk. Megértésüket köszönjük, várjuk jelentkezésüket. HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER Bizottsági beszámolók A képviselõ-testület februári ülésén számoltak be a bizottsági elnökök a bizottságok évi munkájáról, és ismertették az idei munkatervet. (A közelmúltban megalakult kulturális és oktatási bizottság még nem készített beszámolót, a településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság munkájáról a következõ számunkban közlünk tudósítást.) Gergely László, a pénzügyi bizottság elnöke beszámolójában szerepelt, hogy az elmúlt évben hét ülést tartottak - de ebbõl egy határozatképtelen volt -, amelyeken 57 határozat született. Véleménye szerint, a bizottság munkája nem volt mindig zökkenõmentes a hiányzó kültag és a képviselõk esetenkénti távolmaradása miatt. Az üléseken foglalkoztak az óvoda-beruházással, a költségvetés tervezetével, az intézmények költségvetésével, a Szõddel kötött társulási megállapodással, a költségvetési rendelet módosításával. A bizottság tárgyalta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló tervezetet. A szeptemberi ülésen már részt vett az új külsõ bizottsági tag is. Ekkor tárgyalták a költségvetés elsõ félévi teljesítését, az önkormányzati lakás bérleti szerzõdésének felülvizsgálatát, újra napirendre került az óvoda-beruházás helyzete. A novemberi ülésen ismét téma volt az orvosi bérlakás díjhátraléka, napirenden szerepelt az elsõ háromnegyed év gazdálkodása, a évi költségvetés koncepciója, a közfoglalkoztatási terv, a költségvetést érintõ rendeletek felülvizsgálata, valamint a kommunális adó módosításának rendelettervezete. A évre öt ülést tervezett a pénzügyi bizottság, az utolsót szeptemberre. Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke, Verdes József nyolc alkalommal hívott össze ülést - két alkalommal azonban határozatképtelenség miatt nem tudták megtartani. Az év végén új kültag kapcsolódott be a munkába ben összesen húsz határozatot hoztak. A bizottság megvitatta az elõzõ évi zárszámadást, a szociális ellátásról szóló rendelettervezetet, a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság munkájáról szóló beszámolót. Részt vett a szervezetei és mûködési szabályzat módosításában, megvitatta a szõdi iskola és az óvoda vezetõinek éves beszámolóját, foglalkozott a helyi adók módosításával. Elfogadta az egészségtervet, és részt vett a falu egészségnapi rendezvényének szervezésében, lebonyolításában, valamint a gyógytorna elindításában. Verdes József szerint a bizottság tagjai aktívan közremûködtek a különbözõ rendezvényeken, ezért külön is köszönetet mondott nekik. A bizottság szervezte meg a hetven éven felülieknek adott ajándékutalványok kiosztását is. A bizottság javaslata volt, hogy az iskoláztatási alap a SZEB hatáskörébe kerüljön. Az idei évre is nyolc ülést terveznek, feladataik között szerepeltetik a rászorulók helyzetének felmérését.

3 Csörögi Hírlevél 3 Szülõi értekezlet beiratkozás elõtt Megbeszélés a leendõ csörögi óvodások szüleivel folytatás az 1. oldalról Dr. Császár Károlyné fõtanácsos elmondta, hogy a meghívóval együtt egy nyomtatványt is kiküldtek az érintett szülõknek, ennek kitöltésével nyilatkoznak gyermekük óvodai elhelyezésével kapcsolatban. Figyelmeztette a szülõket, hogy az óvoda ötéves kortól kötelezõ, a halmozottan hátrányos helyzetben lévõk pedig - ha ezt kérik - külön támogatást kapnak gyerekük óvodába való járatásához. A nyilatkozatokat a jelenlévõk egy része le is adta, azoktól, akik nem voltak jelen, a következõ napokra várták a nyilatkozat eljuttatását a polgármesteri hivatalba. Fontos kérdést vetett fel az egyik jelenlévõ: mi legyen az iskola-elõkészítõ csoportba kerülõ gyerekekkel. Ugyanis, nem lenne jó, ha utolsó évben kiszakítanák megszokott környezetébõl, viszont az önkormányzat csak a saját óvodáját kívánja támogatni. Válaszában a polgármester elmondta, valóban nem lenne jó, ha a gyerek új környezetbe kerülne, aztán egy év múlva ismét újba, az iskolába. Hegedûsné Kripák Ildikó úgy gondolja, hogy ezekben az esetekben az önkormányzat továbbra is megadja a támogatást a gyermek óvodába járatásához. Puskás Szilveszterné óvodavezetõ arról beszélt, hogy ma már egyéni fejlesztés történik az óvodákban, vagyis, az óvónõk felmérik, hogy milyen szinten van a gyerek, és ennek megfelelõen alakítják ki a fejlesztési tervet. Ez így van akkor is, ha úgynevezett vegyes csoportok jönnek létre, tehát például a testvérek akár együtt is maradhatnak egy csoportban. A megbeszélésen "szimpátiaszavazást" is tartottak. E szerint, a megjelent több mint negyven szülõ kilencven százaléka a megépülõ csörögi óvodába kívánja járatni gyerekét, gyerekeit. Csörög példát mutathat Óvoda: lehetõségek, buktatók Az óvoda egyelõre még nem felmérhetõ lehetõségeket rejt a falu számára, de vannak buktatók is. Anyagilag sokat bukhat az önkormányzat, ha a beíratás után - és ellenére - a gyerekek nem járnak rendszeresen óvodába. Az önkormányzat ugyanis a kimutatott létszám alapján kapja a normatívát a központi költségvetésbõl. Ha ez a létszám csökken vagy az ellenõrzés során kiderül, hogy a gyerekek egy része nem jár rendszeresen óvodába, a lekért normatíva egy részét vissza kell fizetni. Sõt, bizonyos esetekben akár büntetést is fizet az önkormányzat. Tehát minden érintett szülõ tartsa kötelességének, hogy gyermekét folyamatosan vigye óvodába, hiszen a csörögi gyerekek helyben való elhelyezése érdekében már sokat tett az önkormányzat. Nemsokára óvónõket, dadákat alkalmaz, megszervezi a gyerekek étkeztetését, áldoz arra, hogy megfelelõ környezetben lehessenek az óvodások. A saját óvoda elindítása további lehetõségekkel jár. Mivel nem pályázat, hanem kormányhatározat révén jutott a beruházási összeghez Csörög, nagyobb figyelem is fordul a gyermekintézmény felé, amely már megfelel az uniós szintnek. Ha a lakosság bebizonyítja, bemutatja, hogy érdemes volt állami pénzt erre fordítani, és valóban azt szolgálja ez az óvoda, hogy többség és kisebbség, cigány és nem cigány családok gyermekei együtt, azonos feltételek között nevelõdjenek, további támogatásra fognak találni. Csörög példát mutathat, és a példát értékelni fogják az állami és civil szervezetek, alapítványok, a pedagógus szakma. S nyilván segítik is, hogy sikeres legyen ez a közösség Nevet keres az óvoda Az önkormányzat várja az épülõ óvoda elnevezésére vonatkozó ötleteket. A leendõ óvoda nevére bárki tehet javaslatot, és jó lenne, ha minél több találó név közül választhatná ki a képviselõ-testület a gyermekintézmény elnevezését. A javasolt neveket írásban (levélben) lehet eljuttatni a polgármesteri hivatalba, illetve ben a és címre. Felhívás az óvodáskorú gyermekek óvodai beíratkozására A beíratás idõpontja: március 29. (hétfõ) 8-12 óráig és óráig, valamint március 31. (szerda) óráig és óráig a Polgármesteri Hivatalban ( 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.). Várjuk annak a gyermeknek a beíratását: - aki december 31-ig betölti a 3. életévét, - aki már betöltötte 3. életévét, de még nem jár óvodába. Felvételi kérelmét (elõfelvételi) kérjük, jelezze az is, aki január 1-jétõl szeretné óvodába járatni gyermekét. Az a gyermek, aki 5. életévét 2010-ben tölti be, a nevelési év kezdõ napjától (2010. szeptember 1.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. (Az óvodai beiratkozásra a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 24. -a vonatkozik.) Beiratkozáshoz szükséges: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - a lakcímigazoló kártya, - orvosi igazolás arról, hogy a gyermek felvehetõ az óvodába. CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÕJE

4 4 Csörögi Hírlevél Iskolai beíratkozás Kedves Szülõ/ Szülõk! Értesítem, hogy gyermeke 2010/2011- es iskolai tanévre való beiratkozását a Csörögi Polgármesteri Hivatalban az alábbi idõpontban lehet megtenni: március 8. (hétfõ) 13,00-17,30 óráig március 10. (szerda) 9,00-16,00 óráig március 17. (szerda) 9,00-16,00 óráig Egyben tájékoztatom, hogy csörögi szülõk a váci iskolákat beiratkozás végett ne keressék fel, azt a helyi nyilvántartást és beíratást követõen az önkormányzat fogja megtenni, egyéni megállapodás alapján. A megállapodás egy példányát a szülõk a nyár folyamán fogják megkapni. Megértésüket és együttmûködésüket köszönöm: HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER Támogatás az óvodába járatáshoz Óvodáztatási támogatás állapítható meg annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermeknek a szülõje részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. Ez az ellátás a "Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához" nevû adatlap kitöltésével igényelhetõ. A kérelemben a gyermek valamelyik szülõi felügyeletet gyakorló szülõjének nyilatkoznia kell arról, hogy gyermekének hároméves koráig õ legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres óvodába járásnak minõsül, ha a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, és a szülõ által elõre bejelentetten igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra esõ óvodai nevelési napok huszonöt százalékát. Ebek veszettség elleni oltása Minden 3 hónapot betöltött eb veszettség elleni védõoltása kötelezõ! A 41/1997. (V.28.) FM rendelet alapján a 3 hónapos kort elért ebeket a tulajdonos 30 napon belül, majd 6 hónapon belül ismételten köteles veszettség elleni védõoltásban részesíttetni, azt követõen évente kötelezõ az ebek veszettség elleni immunizálása, és ezzel együtt az eb féreghajtó szerrel való kezelése. Az oltás, az oltási könyv és a féregtelenítés díját oltáskor kell befizetni. A megváltozott szabályok szerint a veszettség elleni védõoltást az állatorvosok két dokumentumban, az Európai Unió egységes európai állatútlevelében, vagy az új Kisállat Egészségügyi Könyvben igazolhatják január 1-jétõl valamennyi, a rendelet elõírásainak meg nem felelõ oltási könyvet le kell cserélni. Az oltási könyv ára 500 forint. Az oltásdíj ebenként 3500 forint, háznál 4000 forint, rendelõben 4000 forint. Féregtelenítés díja 300 forint tíz testtömeg kilogrammra. Kombinált oltás kérhetõ háznál oltáskor 7100 forint. (Macskák veszettség elleni oltása ajánlott: 3300 forint.) Az oltás helye: Csörög, régi orvosi rendelõ. Idõpontja: március 17. (szerda) ig. Pótoltás: március 24. (szerda) ig. A háznál oltást legkésõbb a pótoltásig a hivatalnál vagy nekem kérjük jelezni! DR. PAJOR CSABA ÁLLATORVOS (TEL.: 06-20/ ) Tiszta, virágos Csörög Az idén is folytatja az önkormányzat a Tiszta, virágos Csörögért programot, megszervezi a község szépítését, a hulladékok összegyûjtését. Folytatódik a Tiszta, virágos porta pályázat is: a cím elnyeréséért valamennyi csörögi ingatlan tulajdonosa indulhat. A hagyományos virágvásárt május elsõ hetére tervezi az önkormányzat. Több rendõr lesz a megyében Létszámbõvítéssel, új szolgálati autókkal segíti a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság munkáját az országos rendõri vezetés, jelentette be Bencze József országos rendõrfõkapitány a megyeházán. Az információk szerint, negyvenkét szolgálati rendõrautót cserélnek le a megyében, és a megyei kapitányságokon számottevõen javulnak a személyi feltételek. Március végén hetven, rendészeti szakközépiskolát végzett fiatal láthat munkához járõrként a régióban, július elsejétõl a Rendõrtiszti Fõiskola végzõseinek egy része kerül a fõváros környéki kapitányságokhoz. Szigorúbb hitelezés Új szabályok léptek életbe a hitelezésben. Ezek szerint, forint esetében a kihelyezett hitel nem haladhatja meg a fedezetként felajánlott ingatlan értékének 75 százalékát, eurónál 60, más devizahitel igénylésekor pedig a 45 százalékát. Változtak a gépjármû-hitelezés szabályai is: a gépjármûvásárláshoz nyújtott hitel futamideje nem lehet hosszabb 84 hónapnál. Forinthitel esetében a hitel összege nem haladhatja meg a gépjármû piaci értékének 75 százalékát, euróhitel esetében a 60 százalékát, egyéb deviza esetében pedig a 45 százalékát. Pénzügyi lízing esetén az arányok: 80, 65, illetve 50 százalék. Tavasszal is célszerû ellenõrizni a vízóraaknát! Nemcsak télen, a fagyok elõtt, hanem ilyenkor tavasz kezdetekor is érdemes ellenõrizni a vízmérõket. A házi ivóvízhálózat részét képezõ vízmérõakna tisztán tartásáról és a vízmérõk épségének megõrzésérõl a fogyasztó köteles gondoskodni. A szakemberek javaslata szerint a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerû megvizsgálni a vízmérõakna állapotát, különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan kiszellõztetjük az aknát, így a mérõk megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentõsen károsíthatja a szerkezeteket. A DMRV Zrt (Vízmû) szakemberei gyors és egyszerû technikát javasolnak az állapotellenõrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét, és nézzük meg a vízmérõt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Ellenkezõ esetben utólag váratlan meglepetés érhet minket! Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérõ, akkor is meghibásodás lehet a hálózaton. Keressük meg a baj forrását, és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket. Köszönjük, hogy odafigyel vízmérõje állapotára, hiszen a vízórák rendeltetésszerû mûködtetése közös érdekünk! DMRV Zrt

5 Csörögi Hírlevél 5 Nõkrõl - nõknek Egy nap, amely a lányokról, asszonyokról szólt Talán minden eddiginél többen fogadták el a nõnapi ünnepségre szóló meghívást: március 5-én délután igencsak szûknek bizonyult a mûvelõdési ház nagyterme. Akinek jutott hely leült, akinek nem, állva hallgatta meg a jelen lévõ kis számú férfi egyikének, Pálinkás Lajos alpolgármesternek a köszöntõjét. Majd Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester mutatta be az ünnepségre meghívott vendégeket, elsõsorban V. Szabó Noémi festõmûvészt - akinek nagyméretû, többnyire virágképeit állították ki a teremben - és férjét, Vadász György építészt. A kiállítást Vadász György Kossuth- és Ybl-díjas építõmûvész, az elmúlt évtizedek egyik legjelentõsebb hazai építésze nyitotta meg. Mint mondta, felesége kiállításainak állandó mottója a "csak festek" - bár a festés mellett, verseket is ír. A manódalok is ott rejtõznek képein, amelyek a szinte gyermeki alkotóvágyat tükrözik, és céljuk, hogy örömet szerezzenek az embereknek. V. Szabó Noémi festõmûvész pedig arról beszélt, hogy képein hozta el a virágokat az ünnepelteknek, de hozott egy verset is. József Attila Mama címû költeményét meghatottan hallgatta a közönség. Hegedûsné Kripák Ildikó polgármester ezt követõen arról beszélt, hogy az az ünnep is jó alkalom arra, hogy a községben élõk jobban megismerjék egymást, közelebb kerüljenek egymáshoz. Mint mondta, meghívták azokat is, akik kötõdnek Csöröghöz, sokat tettek a faluért. Köszöntötte Kárpáti Zsuzsát, a megyei közgyûlés tagját, aki az elmúlt években mindig kész volt segíteni neki és a településnek, mindig talált rá alkalmat, hogy megkérdezze, miben segíthet. Köszöntötte Vincze Józsefet, akinek a fõtéri emlékhelyet köszönheti Csörög, és aki korábban nemcsak szobrait mutatta be a mûvelõdési házban, hanem többször szórakoztatta verseivel, dalaival a csörögieket. Az ünnepségen is elõadott néhány dalt. Közben enni és innivalót kínáltak a jelenlévõknek; az önkormányzat kérésére sokan hozták el saját készítésû süteményeiket. És természetesen, valamennyi jelenlévõ nõt egy szál virággal köszöntötte fel Pálinkás Lajos alpolgármester. A jó hangulatú nõnapi ünnepség résztvevõit ezután - a csörögiek körében már népszerûvé vált - Ayala, azaz Illés István szórakoztatta. V. Szabó Noémi festõmûvész kiállítása március 22-ig tekinthetõ meg a mûvelõdési házban, a könyvtár nyitva tartási idejében.

6 6 Csörögi Hírlevél Csatorna: próbaüzem, szigorú ellenõrzés A csatorna-beruházással érintett települések polgármesterei mellett, a kivitelezõ konzorcium képviselõi, a mûszaki ellenõrök és a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. képviselõi, mint leendõ szolgáltatók is részt vettek az idei elsõ kooperációs megbeszélésen. Janek László projektfelelõs elmondta, hogy a geodéziai felmérés teljes anyaga alapján az önkormányzatok meg tudják kezdeni a lakossági bekötésekhez szükséges elõkészítést. A házi átemelõs és visszacsapó szelepes házi bekötések tervét a tervezõ köteles elkészíteni, a házi bekötések szervezését minden település önkormányzata maga végzi. A szolgáltatónál a bekötéshez leadandó anyaghoz a tervezõ - a DMRV-vel egyeztetett - mintát küld minden önkormányzatnak. A közelgõ próbaüzemi határidõ miatt szoros együttmûködésre lesz szükség - hangsúlyozta Cserepka András õrbottyáni polgármester -, hiszen a próbaüzem nem indulhat el, ha a lakosságnak legalább egy része nem köt rá a csatornahálózatra. A próbaüzem alatt és természetesen utána is folyamatosan lehet majd csatlakozni, azonban, aki elkészül a próbaüzem kezdetére, három hónapig ingyen használhatja a rendszert, ugyanis ez idõ alatt a DMRV nem küld számlát a lakosoknak. A rákötésekkel egy idõben zajlik majd az ellenõrzés, amelyet a DMRV nagyon szigorúan végez: a derítõt ki kell iktatni a rendszerbõl és az esõvíz sem vezethetõ a csatornába - mondta el Dékány Ferenc, a DMRV képviselõje. Mint arról a kivitelezõk beszámoltak, az áramszolgáltató valószínûleg csak március végére biztosítja az energiaellátást. Csörög hálózatfektetése teljesen kész, már csak a helyreállítási munkák vannak hátra. Fontos téma volt az úthelyreállítások kérdése. Az önkormányzatok kérték a kivitelezõktõl a közös ellenõrzést, mert minden településen akadnak olyan utcák, ahol az ideiglenes helyreállítással csak rontottak a korábbi útviszonyokon. Erre a kivitelezõk ígéretet tettek, de ezúttal is az idõjárás az, ami meghatározza, mikor kezdõdhetnek a közös bejárások. Janek László jelezte, hogy a pótmunkák, többletmunkák kérdésére késõbb térnek vissza a kivitelezõ által leadott anyag pontosítása után. A projektigazgató a csatornaépítés hálózatfektetési munkáiról megelégedéssel szólt, ezzel kapcsolatban a lakosság részérõl sem volt jelentõs panasz. Az úthelyreállításokra, mintha kevesebb idõ és energia jutott volna - állapította meg - ami lerombolta a beruházás eddigi eredményét, pozitív megítélését a települések lakossága körében. Ezért arra kérte a beruházás minden résztvevõjét, hogy a tavaszi munkák megkezdésével fokozott figyelmet fordítsanak az úthelyreállításokra és a lakossági bekötések színvonalas, panaszmentes intézésére. Végleges úthelyreállítás A hóolvadást követõen rengeteg lakossági bejelentés, panasz érkezett az utakkal kapcsolatosan. Erre levélben reagált a Bara-menti Csatornaépítõ Konzorcium projektirodájának vezetõje. Mint Szabó G. Csanád hangsúlyozta, az utakon kialakult helyzet csak részben tulajdonítható a csatorna-beruházásnak, mivel sok helyen nem megoldott a csapadékvíz elvezetése. A kivitelezõi projektiroda már január közepén megkezdte a végleges úthelyreállítások elõkészítését, majd az elkészült terveket egyeztetik a polgármesteri hivatallal, s ha azt elfogadják - az úgynevezett konszolidációs idõ leteltével - megkezdõdhet a kivitelezés. Azonban, mint az irodavezetõ ismételten kiemelte, a csatornaépítést követõ végleges úthelyreállítás a legszakszerûbb kivitelezéssel sem tudja biztosítani az utak hosszú élettartamát, ha nem megoldott a víz elvezetése. APEH-közlemények Vagyonadó, új operációs rendszer, határidõk Az adóköteles nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adó alanya az a személy vagy szervezet, akinek (amelynek) az adott vagyontárgy az év elsõ napján a tulajdonában van. Az adókötelezettség alá esõ nagy értékû vagyontárgyakról a magánszemély adóalanyoknak a személyi jövedelemadó bevallással együtt, a számú nyomtatványon kell bevallást tenniük. A bevallás határideje - kivéve az egyéni vállalkozókat vagy az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeket május 20. A nem magánszemély adóbevallásra kötelezett adóalanyok közül a társasági adóalany adózóknak, illetve a számviteli törvény hatálya alá tartozó eva adóalanyoknak a bevallást május 31-ig a társasági adó, illetve az eva bevallással együtt kell benyújtani. Az APEH közleményben hívja fel a figyelmet, hogy frissíteni kell a nyomtatványok kitöltésére használatos számítógépek operációs rendszereit. Az általános nyomtatványkitöltõ programot (ÁNYK) egyes gépeken nem lehet majd futtatni július 1-jétõl, ugyanis az ÁNYK program futtatásához használatos Java Run Time (JRE) környezet 1.5-ös verziójának gyártói támogatása megszûnt. A program további mûködésének biztosítása érdekében át kell állni az 1.6-os verzióra. Az ÁNYK program új verziója minden indulásakor figyelmeztetést küld a "frissítés szükségességérõl". (További információ: és Adózási határidõk áprilisban Április 12-ig vallja be és fizeti meg az általa levont személyi jövedelemadó elõleget, vagy magát a levont személyi jövedelemadót a kifizetõ, munkáltató. Szintén eddig fizeti meg a járulékokat: az egészségbiztosítási-, a munkaerõpiaci- és a nyugdíjjárulékot, a fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, a korkedvezménybiztosítási járulékot, az EKHO-t, a START-kártyával rendelkezõ foglalkoztatott után a járulékot. Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vállalkozás eddig vallja be és fizeti meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A biztosított õstermelõk is a as számú adóbevallást adják be elektronikus úton a negyedévente fizetendõ járulékaikról. Az egyéni vállalkozó április 12-ig fizeti be az elõleget, akár az általános szabályok szerint, akár átalányadóval adózik. Az evás vállalkozások is most fizetik be a negyedéves elõleget. Április 20-ig esedékes a havi és negyedéves társasági adóelõleg, környezetvédelmi termékdíj befizetése, játékadó befizetése és bevallása, jövedéki adó bevallása, havi és negyedéves ÁFA befizetése és bevallása. Ha a munkavállaló a feltételek teljesülése esetén a munkáltatójától az adóelszámolás elkészítését kéri, és a munkáltató ezt vállalja, akkor e napig kell a dolgozónak az adóbevalláshoz szükséges bizonylatait a munkáltatónak átadnia. *** Menekül a csiga az erdõbõl. Találkozik a rókával. - Mi van csiga, belõttél, hogy így tepersz? - Á, dehogy! Itt az APEH, vagyonvizsgálat lesz. - Na és? - Hát tudod, nekem is van egy saját házam, az asszonynak is, meg a gyerekeknek is. Gondolhatod! Elgondolkodik a róka, majd õ is futni kezd. Találkoznak a gólyával. Megszólítja a ravaszdit: - Mi van róka, hova futsz ilyen gyorsan? - Nem hallottad? Kiszállt az APEH az erdõbe, vagyonvizsgálatra. - És akkor mi van? - Hát nekem is drága bundám van, az asszonynak is, a gyerekeknek is. Gondolhatod! A gólya nagyon csodálkozik, majd kis gondolkodás után magabiztosan rákezdi: - Hát fiúk, nekünk ezen a ronda fészken kívül aztán igazán semmink sincs. Ez is mindig össze van piszkítva, tehát szóra sem érdemes. Mire a csiga loholás közben visszaszól: - Nana, gólya! Fél év itthon, fél év külföldön. Mibõl?!

7 Csörögi Hírlevél 7 Szûrõvizsgálat nõknek Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat. Azok a Csörögön lakó év közötti nõk, akiknek az utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak. A levélben szerepel, hogy mikor várják õket a váci Jávorszky Ödön Kórházban vizsgálatra. (A kórház címe 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Tel.: /1436.) Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton! A szûrõvizsgálat térítésmentes. A lehetõség adott! Éljenek vele! Információ: ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete (Tel.: 06-1/ ) Egészség esték Egészség esték címmel felvilágosító programsorozat indult a Csörögi Baráti Körben, amelyhez a kórház orvosait hívjuk segítségül. Az egészséges életmódra nevelõ sorozat elõadásait minden hónap utolsó péntekén tartjuk a könyvtárban. A Váci Esélyek Háza vezetõjének is nagyon tetszenek egészségfejlesztõ programjaink, szívesen támogatnak bennünket és gyermekeinket is. Az egészségfejlesztõ "Egészség esték" programja foglalkozik a szív- és érrendszeri betegségekkel, fájdalomcsillapítással, diabeteses tanácsadással, inzulinadagolással és mindennel, ami érdekli a falu lakóit. Munkatársaimmal, akikkel együtt szervezzük a faluban a programokat, készítettünk egy mérleget az egészségnapok látogatottságáról fõvel számoljuk a falu lakosságát. A három év alatt az érdeklõdõk száma a lakossághoz viszonyítva 1-3 %. Mindenhol azt halljuk, milyen nehezen lehet bejutni különbözõ szakrendelésekre, ha betegek vagyunk, sokat kell várakozni a vizsgálatokra, nem igazán mûködnek jól az elõjegyzések. Örülünk mindenkinek, aki megtisztel a jelenlétével. Ahhoz hogy aratni tudjunk, vetni kell! Nem csak a mának dolgozunk, hiszek abban, hogy az egészség mindenkinek érték lesz. Szûrõvizsgálataink: vérnyomás-, pulzus-, vércukor-, vérzsírszint-mérés, urológiai, neurológiai állapot felmérõ, fül-orr-gégészeti, reumatológiai szûrés. Vizsgálataink minden korosztályt megcéloznak. Tavaly a drogprevenciós Gyermek egészségnapon, ortopédiai, fül-orr-gégészeti vizsgálatok is folytak, amin 26 gyermek vett részt. Többen tartáshibával, gerincferdüléssel rendelkeznek, fülészeti szempontból, az orrmandula miatt, rosszul halló gyermekeink vannak De Csörög községben csak 26 gyermek van? A három év alatt az egészségnapokon kiderült: minden második embernek magas a vérnyomása, magas vérzsír-szintje van. Javasolni tudjuk beszélgetéseink folyamán, hogy keresse fel háziorvosát vagy szakrendeléshez forduljon. Férfi lakosaink közül, a megjelentekbõl idõben fedeztünk fel egy daganatos beteget, a mai napig jól van. Három gégedaganatos beteget szûrtünk ki. Tudnunk kell, az egészségmegõrzés célja, minden ember számára lehetõséget biztosítani saját egészsége megõrzésére. Szeretném, ha a község lakosai segítenének abban, hogy együtt, egy egészség felé haladó közösséget építenénk. Egészségház - Nomen est omen - azért van, hogy használjuk! Szívesen dolgozunk azért, hogy érdekes programokat hozzunk be a faluba, nagyon fontosnak tartjuk a szûrõvizsgálatokat. Ezek fontos szerepet játszanak az egészség megõrzésében. Nem szabad struccpolitikát folytatni alkotmányos jogunk van az egészséghez! "Egészség nélkül, sem az egyén, sem a nemzet nem lehet boldog." (Széchenyi) Tisztelettel a község lakóiért: MAYERNÉ MOLNÁR KATALIN, AZ EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG TAGJA. Versmondó verseny a költészet napján Kedves Gyerekek! Ha kedvet éreztek arra, hogy megmutassátok szavalótudásotokat, itt az alkalom, hogy jelentkezzetek versmondó versenyünkre, melyet a Csörögi Mûvelõdési ház és Könyvtárban (Arany J. u. 53.) rendezünk a költészet napja alkalmából. Már most lehet nevezni egy számotokra kedves, szabadon választott - legalább 4 versszakos - verssel a mûvelõdési ház és könyvtárban. A jelentkezés feltétele: általános iskolás kor. A versenyre április 17-én, szombaton délután 15 órától kerül sor. Két korosztályban díjazzuk az elsõ 3 helyezettet: kicsik (alsó tagozatosok) és nagyok (felsõ tagozatosok). Szeretettel várunk! A könyvtár nyitva tartása kedd: óra, csütörtök: óra, péntek: óra, szombat: 9-12 óra között. Kor-határtalanul Kor-határtalanul címmel Endrei Judit és barátai beszélgetnek az érdeklõdõkkel az egészséges életmódról március 24-én délután öt órától a mûvelõdési házban. Mint a cím is utal rá, minden korosztályt várnak a kötetlen beszélgetésre. Pingpong a mûvelõdési házban Április közepétõl lehetõség lesz a pingpongozásra a mûvelõdési házban. A tervek szerint a pingpongasztalt egészen õszig használhatják a mozogni, sportolni vágyók. Életmentõ készülékek Vácon Két defibrillátor készüléket helyezett el Vácon a Henkel Magyarország Kft., és vállalta az oktatás megszervezését - és finanszírozását - is a készülék használatáról, az újraélesztésrõl. Az egyik berendezés a Henkel váci gyárában van, a másikat Vác belvárosában, a közgazdasági szakközépiskolához tartozó Karacs Teréz kollégiumban helyezték el. Szükség esetén nemcsak az iskolában és a diákotthonban lévõkön segíthetnek vele, hanem - mint a gyárban lévõvel is - azoknak is, akik a környéken azonnali segítségre szorulnak. Magyarországon évente ezren veszítik életüket hirtelen szívleállás miatt. A tragédia azonban sok esetben elkerülhetõ, ha elérhetõ közelségben van az életmentõ készülék. A defibrillátor használata ugyanis nem igényel orvosi jelenlétet, használata egyszerû, mégis életek megmentésére képes. Dr. Jakab Zoltán, a váci Jávorszky Ödön Kórház baleseti sebész fõorvosa ennek kapcsán felhívást intézett a vállalkozókhoz, hogy - akik megengedhetik maguknak - segítsenek: járuljanak hozzá ahhoz, hogy legalább a háziorvosi rendelõkben lehessen ilyen eszköz.

8 8 Csörögi Hírlevél Országgyûlési képviselõk általános választása A Magyar Köztársaság elnöke január 22. napján kiírta - 6/2010.(I.22.) KE határozat - az országgyûlési képviselõk általános választását, melynek idõpontjai: I. forduló április 11. (vasárnap) II. forduló április 25. (vasárnap) A választásra jogosultak szavazataikat reggel 6.00 órától este óráig adhatják le a szavazókörben. Az ajánlószelvények már a választópolgárokhoz eljutottak. Aki csak a második fordulóban jogosult szavazni - az ajánlás jogával nem élhet. Az egyéni választókerületi jelöltséghez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Az ajánlószelvények gyûjtése március 19. napjáig lehetséges. Mindenki a lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben szavazhat. Az egészségi állapota miatt mozgásában gátolt választópolgár a szavazást megelõzõen a jegyzõtõl, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik, a jegyzõtõl kapott igazolással szavazhat. Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján legkésõbb április 9-én óráig kérhetõ. Ha ajánlott levélben kér igazolást, úgy a kérelemnek legkésõbb április 6-án meg kell érkeznie a jegyzõhöz. Mindkét fordulóra kért igazolási kérelem határideje ugyanaz. Igazolással a választópolgár a kijelölt szavazókörben szavazhat. Fontos tudni, hogy a választási eljárásban a határidõk jogvesztõek. Csörög községben a kijelölt szavazókör, ahol igazolással lehet szavazni: Orvosi rendelõ, Csörög, Arany J. u. 53. Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, úgy hazánk nagykövetségén vagy fõkonzulátusán adhatja le szavazatát, amennyiben elõzõleg kérte a jegyzõtõl a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. Külföldön a választás I. fordulója április 4-én, a II. forduló a hazai választás napján van. Amennyiben a két választási forduló között lakóhelyet változtat - a második fordulóban is a korábbi lakóhelyén szavazhat. Szavazni csak személyesen lehet, és a szavazásra személyazonosságát és lakcíme igazolását magával kell vinnie. A 3/2010.(I.22.) ÖM rendelet megállapította a április 11. és 25. napjára kitûzött országgyûlési választás eljárási határidõit és határnapjait. E rendelet szerint a szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) választott tagjait és a szükséges számban póttagokat legkésõbb március 22-én meg kell választani. Településünkön két szavazókör mûködik. Csörög, március 2. DR. FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Elemgyûjtõ a hivatalnál Az A. S. A. Magyarország Kft. szerzõdést kötött az önkormányzattal a használt elemek összegyûjtésére és elszállítására. Az elemek gyûjtésére szolgáló edényt a polgármesteri hivatalnál helyezték el. Az önkormányzat kéri, hogy a lakosok itt adják le az elhasznált elemeket, mert ezek veszélyes hulladéknak minõsülnek. A házi szemétbe kerülve vagy eldobálva súlyosan károsítják a környezetet. Postahivatal 2135 Csörög Kisfaludy u.40. Telefon: Nyitva tartás: hétfõn 8-13 és , keddtõl csütörtökig 8-12 és , pénteken 8-12 és Postaláda ürítés DMRV ügyfélszolgálat Duna Balparti Üzemigazgatóság Vác, Derecske utca 4/a. Tel: Fax: Ügyfélszolgálat: Telefon: Hétfõn: 8-tõl 20 óráig Kedd - Csütörtök: 7-tõl 13 óráig Hibabejelentés (éjjel-nappal): Pénztár: Telefon: Hétfõn: 8-tól óráig Kedd - Csütörtök: 7-tõl 13 óráig Körzeti orvos Dr. Bonyhády Elemér Telefon: / , Mobil: / Munkanapokon hívható: 7 -tõl 17 óráig. Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: 8-11 Csütörtök: 9-11 Péntek: Gyógyszertár Csörög, Csépány u. Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd: Szerda: 8-11 Csütörtök: ZÁRVA Péntek: Védõnõi tanácsadás A háziorvossal tartott tanácsadás csütörtökön délelõtt 8-9 óráig, a védõnõi csecsemõ és gyermek tanácsadás csütörtökön délelõtt 9-11 óráig, a terhes tanácsadás csütörtökön délután óráig tart. Ügyfélfogadás A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ: ig kedd: - szerda: 9-16 óráig csütörtök: - péntek: 9-12 óráig A polgármester ügyfélfogadásának ideje megváltozott október 1-jétõl: szerda: óráig A jegyzõ ügyfélfogadásának ideje: szerda: 9-16 óráig A képviselõ-testület kéri a lakosságot, hogy a hivatalt kizárólag ügyfélfogadási idõben keressék fel! DR.FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Polgármesteri fogadóóra Ezúton értesítem a település lakosságát, hogy április 8-án, csütörtökön, délután 17 órától 19 óráig rendkívüli polgármesteri fogadóórát tartok a mûvelõdési ház kistermében. Szeretettel várom mindazokat, akik segítségre szorulnak, vagy érdeklõdnek a település ügyei iránt. Kulturált környezetben, zavarmentesen társaloghat velem. HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER Tigázügyfélszolgálat A váci ügyfélszolgálati iroda címe: 2600 Vác, Rádi út 1. Nyitva tartása: kedd 10:00-14:00, csütörtök 16:00-20:00 Polgárõrség A polgárõrség folyamatosan hívható az alábbi telefonszámokon: 06/20/ /20/ /20/ Csörögi Hírlevél Kiadja: Csörög Község Önkormányzata 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Telefon/fax: 27/ Felelõs szerkesztõ: Borgó János Fejléc: Kovács Andrea Grafika és nyomtatás: Garmondtext Kft 2167 Vácduka, Petõfi u. 28.

HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER

HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER VI. évfolyam 1. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. január Új év, új remények Tisztelt Csörögi lakosok! Kedves polgártársaim! Új esztendõbe érkeztünk, megoldásra váró feladatokkal, új kihívásokkal.

Részletesebben

Irányt mutat a településszerkezeti terv

Irányt mutat a településszerkezeti terv VI. évfolyam 2. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. február Irányt mutat a településszerkezeti terv Elkészült Csörög Község Településszerkezeti Terve végleges változata, amelyet február 5-én,

Részletesebben

Tiszta és virágos porták

Tiszta és virágos porták VI. évfolyam 6. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. június Tiszta és virágos porták Köszönet a község szépítõinek és a támogatóknak Több mint kéthónapos faluszépítési akció eredményeirõl adott

Részletesebben

a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására.

a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására. VI. évfolyam 9. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. október Elkezdõdik a csatornázás Közmeghallgatás közszolgáltatókkal A rendõri jelenlét nem mindig látható A tartalomból: - Közkifolyó Kecskerágón

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó,

a PIRAMIS KFT, Takács István mint generálkivitelezõ, alvállalkozók: Ódor István vállalkozó, XX. évfolyam 7. szám Jánoshalma 2005. július Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki fõtanácsosa Pippan Pongrác kérdésünkre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. szeptember 30. I. évfolyam 7. szám MACIKA PÁLYÁZAT KIFIZETÉS 2006-ban AMagyarországi Cigányokért Közalapítvány elõzõ években kiírt pályázata folytatódik

Részletesebben

A képviselõ-testület alakuló ülése

A képviselõ-testület alakuló ülése V. évfolyam 8. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2007. december A képviselõ-testület alakuló ülése A tartalomból: - Csörög csillagai 3. oldal - A kavicsbányáról 4. oldal - Volt egy állomás 5. oldal

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2010. március Eseményösszefoglaló 2. oldal Ebek kötelező oltása 4. oldal Helyi adók megfizetése 4. oldal

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a

Szeretettel meghívok minden helyi lakost a XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2015. március Meghívó Szeretettel meghívok minden helyi lakost a TAVASZI HADJÁRAT elnevezésű rendezvénysorozat részeként 2015. április 5-én (húsvét) vasárnap, településünkön tartandó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár

KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA. FIGYELEM! FIGYELEM! Válasszon a választópolgár 2008. FEBRUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Rózsás, Palotai és Labancz ellene szavazott Fejlesztésre 450 millió Mindannyian tudjuk, hogy pénz nélkül nincs fejlõdés. Mindannyian tudjuk, hogy 167 milliós kifizetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap XII. évfolyam 2. szám, 2008. február 180 Ft Közéleti lap A Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírására emlékezve 1989- tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004-ben

Részletesebben

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM!

I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! I N G Y E N E S GYERMEK-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM! Kedves Szülők, Nagyszülők, Érdeklődők! Ezúton szeretném értesíteni Önöket, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata INGYENES gyermek-elsősegélynyújtó

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Zárszámadások, támogatások. Növényi hulladék. Piros jelzés a zöld zsáknak?

Zárszámadások, támogatások. Növényi hulladék. Piros jelzés a zöld zsáknak? Akadálytalanul Több mint 600 fiatal atléta (307 lány és 325 fiú) vett részt a 15. Tiszaújvárosi Nemzetközi Atlétika Versenyen, melyet az atlétika világnapján rendeztek. /11. oldal Zárszámadások, támogatások

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell

Csömöri Hírmondó. Szent István - napját ünnepeltük. Vélemények és tervek az új egészségügyi központról. Amit a választásokról tudni kell Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Szent István - napját ünnepeltük 16-18. oldal Vélemények és tervek az új egészségügyi központról 8. oldal Csömör kincsei játékra hívjuk a község lakóit 10.

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben