Országos Idegtudományi Intézet SZÁMVITELI POLITIKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Idegtudományi Intézet SZÁMVITELI POLITIKA"

Átírás

1 Iktató szám: Országos Idegtudományi Intézet SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyom: Budapest, január 1. F igazgató. Gazdasági igazgató

2 2. oldal: összesen: 23 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 1. A számviteli politika célja 3 2. Az intézet számviteli rendje 3 3. Az intézet bemutatása 4 4. Számviteli alapelvek érvényesülése 4 5. Beszámolási kötelezettség 6 6. Könyvvezetés rendje 7 7. A megbízható és valós összképet befolyásoló lényeges információk 8 8. Rendkívüli esemény meghatározása Törzsadatok karbantartása Könyvviteli bizonylati rend Szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok Számviteli bizonylatok meg rzése Bizonylati fegyelem Általános Forgalmi Adó megosztásának alapelvei Az alap- és vállalkozási tevékenységet terhel el zetesen felszámított általános forgalmi adó megosztása Hiba! A könyvjelz nem létezik. 16. Nyilvántartások vezetése Leltározás Az egyéb gazdasági m veletek hatásának könyvviteli nyilvántartásban történ rögzítésének id pontja Zárlati feladatok és határid k Értékcsökkenés elszámolása Terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának kezd id pontja Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenés összegének alap- és vállalkozási tevékenység közötti megosztása Kis érték tárgyi eszköz, szellemi termék elszámolása Terven felüli értékcsökkenés, selejtezés és leltárhiány elszámolása Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának, visszaírásának szabályai Az adós, a vev által el nem ismert követelés rendezésének módja Az általános kiadások megosztási módszerei Kiegészít melléklet Záró rendelkezés 24

3 3. oldal: összesen: 23 BEVEZETÉS 1. A számviteli politika célja (1) Az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet (továbbiakban: Intézet) a számvitelr l szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 124. (2) a.) és b.) bekezdése az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól többször módosított 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet, valamint a 292/2009 (XII.19), és az Alapító okirat alapján alakította ki Számviteli Politikáját. (2) A számviteli politika célja olyan számviteli rendszer kialakítása, mely biztosítja a megbízható és valós adatokat a féléves, éves költségvetési beszámoló összeállításához, valamint megfelel információt szolgáltat a vezet i döntés meghozatalához. Az Intézet jelen Számviteli Politikájában rögzíti, mit tekint a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, jelent snek, nem lényegesnek, nem jelent snek, továbbá az Intézet meghatározza azokat a számviteli alapelveket, értékelési eljárásokat és módszereket, melyet az Intézet gazdálkodása, beszámoló összeállítása, illetve a könyvvezetése során érvényesít. Továbbá, az alábbiakat szabályozza: a.) a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk meghatározása, b.) a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának kezd id pontja, c.) a kisérték tárgyi eszközök, vagyoni érték jogok és szellemi termékek min sítése, d.) az általános kiadások megosztási módszerének kiválasztása, e.) a terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében, 2. Az intézet számviteli rendje (1) Az Intézet mint költségvetési szerv az államháztartás szervezeteinek számvitelére vonatkozó jogszabályi el írások hatálya alá tartozik, nevezetesen a Számviteli törvény, valamint az államháztartási szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeink sajátosságairól szóló Kormányrendelet hatálya alá.

4 4. oldal: összesen: 23 (2) Olyan könyvviteli nyilvántartást kell vezetni, amely az eszközökben, forrásokban és a saját t kében bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelel en folyamatosan mutatja. (3) A számviteli politika az Intézet sajátosságainak figyelembevételével a Szt., számviteli rendelet el írásainak alapján került összeállításra. 3. Az intézet bemutatása (1) Az Intézet azonosító adatai Az intézet neve: Országos Idegtudományi Intézet Az intézet alapítója: Egészségügyi Miniszter Az intézet székhelye: 1145 Budapest, Amerikai u.57 Az intézet jogállása: önálló jogi személy Gazdasági formája: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Tevékenységei: Az Alapító Okiratban foglaltak szerint Vállalkozási tevékenység:nincs 4. Számviteli alapelvek érvényesülése (1) A vállalkozás folytatásának elve A vállalkozás folytatásának elve úgy érvényesül, hogy az évközi szerkezeti - szervezeti és feladat - változásokkal korrigált bázis képezi a következ évi költségvetés alapját. A m ködés a jöv ben is folytatódik, a tevékenység beszüntetése nem várható. (2) A teljesség elvének érvényesítése érdekében figyelembe kell venni, hogy a gazdasági m veletek nyilvántartása pénzforgalmi szemlélet és a könyvvezetés naptári évre készül. (3) A következetesség elvét a költségvetés, az éves (féléves) beszámoló közötti összehasonlíthatóság biztosításával kell érvényesíteni. A beszámoló tartalma és formája azonos az elemi költségvetéssel. (4) Az összemérés elvének érvényesülésének érdekében az alaptevékenységnél a maradvány (el irányzat-maradvány) megállapításakor a ténylegesen befolyt

5 5. oldal: összesen: 23 bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket és a tárgyévben ténylegesen teljesített kiadásokat kell figyelembe venni. Ennek megfelel en az id szak ráfordításaként a tényleges kiadásokat, bevételként a ténylegesen befolyt bevételeket és a pénzforgalom nélküli bevételeket kell a könyvvitelben elszámolni. (5) A bruttó elszámolás elve értelmében a bevételeket és a költségeket (ráfordításokat), illetve követelések, kötelezettségek egymással szemben nem számolhatók el, melyet alkalmazni kell a tevékenységek könyvviteli elszámolásánál. (6) A költség-haszon összevetésének elve a könyvvezetésre nem alkalmazható azon információk el állításának tekintetében, amelyeknek szolgáltatását törvények, illetve egyéb más jogszabályok írják el. A követelést le kell írni abban az esetben is, ha egyértelm en bizonyítható, hogy az adós fizetésképtelensége miatt a behajtást szolgáló intézkedések várható költségei meghaladnák a követelés könyv szerinti értékét. (7) A világosság elvének érvényesülését a beszámoló és annak mellékletei tiszta, világos elkészítésével kell biztosítani. A f könyvi könyvelésnek, az analitikának áttekinthet en kell kapcsolódni egymáshoz. (8) A lényegesség elve úgy érvényesül, hogy a költségvetési beszámoló kiegészít mellékletének szöveges indoklásánál be kell mutatni minden olyan információt, körülményt, amelynek elhagyása befolyásolja a költségvetési gazdálkodásról a megbízható és valós összkép kialakítását. (9) A valódiság elvét az adatok bizonylatokkal való és a mérleg tételek leltárral történ alátámasztása (f könyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások egyeztetése, leltározás) és az áttekinthet számviteli rendszer biztosítja. (10) A folytonosság elvének érvényesülést biztosítja, hogy a jelen számviteli politikában foglalt szabályokat alkalmazza az egymást követ években az eszközök és források értékelésénél és az eredmény számbavételénél. A változásokat a kiegészít mellékletben indokolni kell, be kell mutatni annak számszer sített hatását. (11) Az egyedi értékelés elve alapján az eszközöket és a kötelezettségeket egyedileg kell értékelni. A beszámoló készítéséhez összeállított leltár biztosítja az áttekinthet séget és az értékelhet séget. Az eszközöket és forrásokat egyedileg kell min síteni. Az egyedi értékelés elve a Szt. szerinti esetekben sajátosan érvényesülhet. (12) A tartalom els dlegességét a formával szemben elvet biztosítja, hogy a gazdasági m veletek a lényegük és a valóságtartalmuk szerint számolja el és mutatja be a beszámolókban (beszámolók készítése és könyvviteli zárlat rendje során.)

6 6. oldal: összesen: Beszámolási kötelezettség (1) Az Intézet gazdálkodásáról éves és féléves költségvetési beszámolót készít. (2) A költségvetési év els félévér l június 30-ai fordulónappal féléves költségvetési beszámolót készít, legkés bb július 31-éig a felügyeleti szervnek megküldi. A éves költségvetési beszámolót december 31-ei fordulónappal, legkés bb a következ költségvetési év március 10-éig kell a felügyeleti szervnek megküldeni (3) Az éves költségvetési beszámoló részei: - Könyvviteli mérleg - Pénzforgalmi jelentés - El irányzat-maradvány kimutatás, - Kiegészít melléklet (4) A féléves költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentést és az éves költségvetési beszámoló kiegészít mellékletéb l a pénzforgalmi egyeztetést tartalmazza. (5) A könyvviteli mérlegben az eszközök és források, a pénzforgalmi jelentésben, illetve a pénzforgalmi kimutatásban a bevételek és kiadások bruttó módon szerepelnek. (6) A költségvetési beszámoló elkészítésének határideje: a költségvetési évet követ év február 20. Ezen id pontig lehet a mérlegkészítés alkalmával a könyvekben helyesbít rendez tételeket rögzíteni. (7) A pénzforgalmi jelentés az elemi költségvetéssel azonos formában és szerkezetben tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási el irányzatokat, és ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenységenként és azon belül f bb jogcímenként. (8) Az éves költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentése év végén kiegészül a következ tájékoztató adatokkal: a. munkáltatót terhel betegszabadsággal összefügg kifizetések összege és a pénzbeli juttatásban részesített dolgozók száma, b. a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt személyi jövedelemadó összege, c. a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt, munkavállalót terhel természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint nyugdíjbiztosítási járulék összege,

7 7. oldal: összesen: 23 d. a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt munkavállalót terhel magánnyugdíjpénztári tagdíj összegét, e. munkáltató által levont munkavállalói járulék, f. a személyi juttatásokra, a munkaadót terhel járulékokra és kamatkiadásokra vonatkozó költségszámításhoz szükséges kiegészít adatok, g. bevételként elszámolt árfolyamnyereség, kiadásként elszámolt árfolyamveszteség, h. dologi kiadásokból: - 5%-os ÁFA kulcsú adóalap összege, - 25%-os ÁFA kulcsú adóalap összege. i. a tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összege, j. tárgyévben elengedett követelések értéke, k. az államháztartáson belüli térítésmentes eszközátadások/átvételek elszámolt értékét. (9) Az el irányzat-maradvány kimutatás a mérlegben kimutatott költségvetési tartalék keletkezését mutatja be, a módosított el irányzatok és azok teljesítése különbözeteként. 6. Könyvvezetés rendje (1) Az Intézet tevékenysége során el forduló, a vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható gazdasági eseményekr l, az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokról a kett s könyvvitel rendszerében módosított teljesítés szemlélet nyilvántartásra kötelezett, mely nyilvántartást magyar nyelven a Magyar Köztársaság pénznemében vezeti. Az érvényes számlatükörben meghatározott f könyvi számlák és kapcsolódó analitikus nyilvántartások útján vezet nyilvántartást. (2) Az intézetnél alkalmazott számítógépes programok: Szállító cég Felhasználási terület Computrend Kft. - pénzügyi rendszer - f könyvi rendszer - eszközrendszer (T.E.)

8 8. oldal: összesen: 23 - kötelezettségvállalás nyilvántartása - rendelés modul - készletrendszer - leltári program (3) A bérszámfejtést a Magyar Államkincstár végzi az intézet Humánpolitikai osztály dolgozóinak a közrem ködésével. A munkaügyi nyilvántartás az Orgware Kft rendszerével történik. (4) A számviteli politika elválaszthatatlan mellékletét képezi az intézet számlarendje, számlatükre. 7. A megbízható és valós összképet befolyásoló lényeges információk (1) Jelent s összeg hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különböz ellen rzések során, egy adott költségvetési évet érint en (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások a saját t két és a tartalékokat növel -csökkent - érékének együttes (el jelt l független) összege meghaladja az alábbiakban meghatározott értékhatárt. (2) Jelent s összeg hiba meghatározása: Az Intézetnél lefolytatott felügyeleti, adóhatósági ellen rzés, vagy önellen rzés végzése során megállapított hibák. Az összeghatártól függetlenül jelent s összeg hibának min sül minden, a Saját t két érint hiba. Ha a leltári többlet oka el nem számolt beruházás, állományba nem vett tárgyi eszköz. Minden esetben jelent s összeg hiba, ha a hiba megállapításának évében az ellen rzések során ugyanazon évet érint en megállapított hibák, hibahatások saját t két és tartalékokat növel -csökkent értékben együttes (el jelt l független) összege meghaladja az ellen rzött költségvetési év mérlegf összegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegf összeg 2 százaléka meghaladja a 100 millió forintot, akkor a 100 millió forint. A felsorolt hibafeltárások miatti módosításokat a Beszámoló Mérlegének és az el irányzat-maradvány levezetésének a hibával érintett tételénél, az el z évek adatai mellett be kell mutatni, és indokolni kell, hogy azok nem képezik részét a tárgyévi adatoknak.

9 9. oldal: összesen: 23 Az Intézmény a megbízható és valós összképet befolyásoló lényeges információknak min síti az alábbiakat: Feladat változás: új szakfeladat illetve régi szakfeladat összetételének változását, Jogszabályi környezet változását, Rendkívüli események. Szervezeti változások. Lényeges szempont: a. Minden gazdasági esemény dokumentált legyen, az információ helyessége érdekében a számviteli elszámolást minden esetben el zze meg az ellen rzés. b. Az eszközök és azok forrásairól a számviteli információnk olyan mélység legyen, amely segíti az egyedi értékelés és a világosság elvének érvényesülését, ennek érdekében a mérleg valamennyi sorát negyedévente egyeztetett részletez nyilvántartásokkal és/vagy leletárral támasztja alá. c. Az eszközök min sítésének és értékelésének helyessége. d. A leltárkülönbözetek kompenzálhatóságánál lényeges szempont az összetéveszthet ség, felcserélhet ség, azonos, vagy hasonló érték, a tárolási hely és a kezel személy azonossága. e. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekintetni, ha a megállapítások következtében a hiba megállapításának évét megel z költségvetési év mérlegében kimutatott saját t ke és tartalékok együttes értéke legalább 10 százalékkal változik (n vagy csökken); (3) Nem jelent s sszeg hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különböz ellen rzések során, egy adott költségvetési évet érint en (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások saját t két és a tartalékokat növel -csökkent értékének együttes összege (el jelt l független) összege nem haladja meg az el z pontban rögzített jelent s összeg értékhatárt. (4) Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelent s összeg hibák és hibahatások összevont értéke a saját t ke és a tartalékok együttes értékét lényegesen a számviteli politikában meghatározott módon és mértékben megváltoztatja, és emiatt a már közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozóan az adatok megtéveszt k. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba megállapításának évét megel z költségvetési év mérlegében kimutatott saját t ke és tartalékok együttes értéke legalább 10 százalékkal változik (n vagy csökken).

10 10. oldal: összesen: 23 (5) Lényeges információnak tekintend : az Intézet feladataiban bekövetkez változások, szervezeti változások, a szokásos és rendkívüli események min sítése (bevételeknél és kiadásoknál), az értékelési módok változása, a könyvvitel bizonylati rendje. (5) Jelent s összeg eltérés: ha az eszközök év végi értékelése során a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbözet összege meghaladja az alábbiakban rögzített mértéket. (6) A megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló információk tekintetében lényeges, hogy az információ tartalmazza az Intézet vagyoni, pénzügy helyzetét. (7) Nem tekinthet k lényeges információnak azok az adatok, amelyeknek nincs hatása a gazdálkodás megítélésére.. (8) Nem tekinthet jelent s összegnek, ha a befektetett eszközök értékelésekor a piaci érték a nyilvántartási értéket 20%-ot el nem ér en haladja meg. (9) Minden esetben jelent s összeg nek kell tekinteni a különbözetet, ha a követeléseknél (ideértve a vev kkel, adósokkal ) az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési értéke (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át, vagy az adott költségvetési érvre vonatkozóan az Áht. szerint meghatározott (kis összeg) követelés értékhatárát. 8. Rendkívüli esemény meghatározása (1) Mindazon gazdasági esemény, amelyek költségvetésen kívül befolyásolják a saját t ke növekedését, különös tekintettel a pénzforgalom nélküli bevételekre, továbbá azon gazdasági események, amelyek befolyásolják a sajátt ke csökkenését, különös tekintettel a pénzforgalom nélküli kiadásokra, a káreseményekre, az értékvesztésekre, terven felüli értékcsökkenésre. (2) Mindazon gazdasági események, amelyeknek a könyvelése nem történt meg, vagy helytelenül történt, és a hiányosság, vagy hiba tévesen befolyásolja a beszámoló adatait. (3) A gazdasági események rendkívüli min ségének szempontjait az Intézet az alábbiakban határozza meg: az el fordulás tekintetében rendkívüli, eseti jelleg, a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására gyakorolt hatása jelent s. Az el z ekben leírtak alapján rendkívüli eseménynek min sül: az eszközök térítésmentes átvétele, ajándékként, hagyatékként kapott eszközök átvétele,

11 11. oldal: összesen: 23 a 100 eft egyedi összeghatárt meghaladó kötbér, kártérítés, az 500 eft egyedi összeghatárt meghaladó be nem folyt, meg nem térült (behajthatatlan) követelés, az 500 eft egyedi összeghatárt meghaladó káresemény, a 100 eft egyedi összeghatárt meghaladó késedelmi kamatok, kártérítés, bírság címén kapott bevételek, járvány, elemi csapás ( villámcsapás, földrengés stb.), számítógépes program meghibásodása, illetve számítógép ellopása miatti adatvesztés, függ tételek között szerepl beazonosíthatatlan bevételek, egyéb megsemmisülés. 9. Törzsadatok karbantartása (1) A f könyvi rendszer törzsadatait az intézet f könyvel je gondozza. (2) Feladatkörébe tartozik a számlatükör és számlarend összeállítása, karbantartása, (3) A gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok (Gazdálkodási-, Leltározási és leltárkészítési-, Pénzkezelési-, Selejtezési-, Értékelési-, Önköltségszámítási szabályzat stb.) elkészítetése, karbantartatása, aktualizáltatása az intézet f igazgató gazdasági helyettesének hatáskörébe tartozik. 10. Könyvviteli bizonylati rend (1) Gazdasági m velet: Minden olyan tevékenységet, eseményt, amely az eszközökben vagy forrásokban értékben kifejezhet változást hoz létre, gazdasági m veletnek nevezzük. (2) Számviteli bizonylat Számviteli bizonylat minden olyan okmány (számla, számlát helyettesít okmány, szerz dés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek min síthet irat) függetlenül annak nyomdai vagy egyéb el állítási módjától -, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljából készítettek, és amely rendelkezik a Szt.-ben, valamint a jelen Számviteli politikában meghatározott általános alaki és tartalmi kellékekkel. A gazdasági eseményeket bizonylaton kell rögzíteni. Bizonylatot manuális, elektronikus, optikai stb. úton el lehet állítani. A bizonylat készítésekor a világosság elvét szem el tt kell tartani.

12 12. oldal: összesen: 23 A számviteli bizonylatot a gazdasági m velet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának id pontjában, magyar nyelven kell kiállítani. Külföldi szállító, szolgáltató számláján azokat az adatokat, megjelöléseket kell a könyvviteli nyilvántartásokban történ rögzítést megel z en magyarul is feltüntetni, amelyek a bizonylat hitelességéhez a megbízható, a valóságnak megfelel adatrögzítéshez, könyveléshez, az utólagos ellen rzéshez feltétlenül szükséges. 11. Szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok (1) Szigorú számadású nyomtatványok: A készpénz kezeléséhez kapcsolódó bizonylatok (ideértve a számlát, egyszer sített számlát és nyugtát) Minden nyomtatvány, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó, vagy a nyomtatványon szerepl névértékének megfelel ellenértéket kell fizetni, minden olyan okmányt, amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat. A szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatokról nyilvántartást kell vezetni oly módon, hogy az biztosítsa a készletekr l és azok felhasználásáról a hiánytalan elszámolást. A nyilvántartásokból ki kell derülnie, hogy mikor érkezett a bizonylat (sorszámtól - sorszámig jelöléssel), milyen mennyiségben, a kiadott bizonylatok mennyiségét ( sorszámtól sorszámig jelöléssel ) az átvev ( felhasználó ) személyét, és a még készleten lév mennyiséget. A bizonylatok kiadása és átvétele csak elismervény ellenébe történhet. (2) Számviteli bizonylat alaki és formai kellékei: bizonylat sorszáma, bizonylat megnevezése, bizonylatot kiállító szervezet megnevezése, bizonylat kiállításának kelte, gazdasági m velet tartalmának a leírása, amelyre a bizonylat vonatkozik, a m velet okozta változások mennyiségi, min ségi és értékbeni adatai, gazdasági m veletet elrendel személy megjelölése, az utalványozó és a rendelkezést igazoló személy, a bizonylat tárgyát képez eszközt átvev személy,

13 13. oldal: összesen: 23 a szolgáltatás igénybevételét igazoló személy, a bizonylat helyességét és hibátlanságát, érvényességét igazoló személy (érvényesít ) aláírása, 12. Számviteli bizonylatok meg rzése (1) A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve f könyvi számlák, analitikus, részletez nyilvántartásokat is) olvasható formában minimum nyolc évig meg kell rizni, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshet módon, mely kötelezettség a szigorú számadású nyomtatványok rontott példányaira is vonatkozik. (2) A költségvetési év els félévér l valamint a költségvetési évr l készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, értékelést, f könyvi kivonatot, a Szt. követelményeinek megfelel nyilvántartást, valamint a feldolgozásnál alkalmazott, m köd képes állapotban tárolt számítógépes programot legalább 10 évig kell meg rizni. 13. Bizonylati fegyelem (1) Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerz dés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek min síthet irat ) függetlenül annak nyomdai vagy egyéb el állítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. (2) Az intézetnél a könyvviteli bizonylati rendért, a bizonylatok formai és tartalmi helyességéért, a szigorú számadású nyomtatványok kezelésért, az intézet f könyvel je felel s. (3) Minden gazdasági eseményr l, m veletr l, amely az eszközök források állományát vagy összetételét megváltoztatja bizonylatot kell készíteni, amelyet a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. (4) A könyvviteli nyilvántartásokba csak szabályszer en kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni (5) A pénzforgalmi és el irányzat felhasználási kerethez kapcsolódó gazdasági m veletek adatait a Magyar Államkincstár értesítése alapján, annak megérkezése után haladéktalanul el kell a f könyvi számlákon számolni.

14 14. oldal: összesen: 23 (6) Az egyéb gazdasági m veleteket a gazdasági esemény megtörténte után, de a könyvviteli zárlat el tt a f könyvi számlákon rögzíteni kell. 14. Általános Forgalmi Adó megosztásának alapelvei (1) Adólevonásra jogosító illetve adólevonásra nem jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetén az intézet az el zetesen felszámított adó összegét elkülönítetten vezeti. (2) Azon esetekben, mikor az adó összege maradéktalanul nem különíthet el, a levonható és le nem vonható adó összegét az el zetesen felszámított általános forgalmi adó valamint levonási hányad szorzataként állapítja meg. (3) Levonási hányad = adólevonásra jogosító tevékenység adó nélkül számított összesített ellenérték (adólevonásra jogosító tev. adó nélkül + adólevonásra nem jogosító tevékenység összesített ellenértéke) (4) Az arányosításba bevont el zetesen felszámított adó összegét az alábbi módszerrel kell megosztani levonható és le nem vonható részre: Levonható rész = az arányosításba bevont el zetesen felszámított adó * Levonási hányad Le nem vonható rész = az arányosításba bevont el zetesen felszámított adó Levonható rész 15. Nyilvántartások vezetése (1) A f könyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokkal kell a könyvek adatait a valóságnak megfelel en és áttekinthet en alátámasztani. Az eszközökr l és a forrásokról és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletez nyilvántartást kell vezetni. (2) Az analitikus könyvelésnek nyilvántartást kell a következ kr l vezetni: Immateriális javak Tárgyi eszközök Mennyiségben és értékben egyedi nyilvántartás Beruházások

15 15. oldal: összesen: 23 Felújítások Készletek Használt készletekr l mennyiségben, új készletekr l mennyiségben és értékben. (3) Az analitikus könyvelésnek folyamatos értékbeni nyilvántartást kell a következ r l vezetni: Követelések Kötelezettségek 16 Leltározás (1) Az év végi záráshoz, a költségvetési beszámoló készítéséhez olyan leltárt kell összeállítani, amelye tételesen, áttekinthet és ellen rizhet módon tartalmazza a mérleg forduló napján meglév eszközöket, forrásokat mennyiségben és értékben. (2) Az eszközök kivéve a követeléseket, a beruházási el leget és az aktív pénzügyi elszámolásokat leltározását mennyiségi felvétellel, a követelések, a beruházási el legek, az aktív pénzügyi elszámolások és a források leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani. (3) Az Intézet az eszközökr l és az azok állományában bekövetkezett változásokról december 31-ei fordulónappal évente leltározást végez el. (4) A leltározás részletes szabályait az intézet Leltározási és leltárértékelési szabályzat tartalmazza. 17. Az egyéb gazdasági m veletek hatásának könyvviteli nyilvántartásban történ rögzítésének id pontja (1) Az egyéb (nem pénzforgalmat érint ) gazdasági m veletek, események bizonylatainak adatait, illetve a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készített összesít bizonylat (feladás) adatait a gazdasági m veletek, események megtörténte után, legkés bb tárgynegyedévet követ hónap 15. napjáig kell a könyvekben rögzíteni.

16 16. oldal: összesen: Zárlati feladatok és határid k (1) A könyvviteli zárlat során az adott naptári id szak végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében kiegészít, helyesbít, összesít könyvelési feladatot, valamint a f könyvi számlák lezárását kell elvégezni. (2) Az intézet a következ zárlatokat végzi: (3) Havi zárlat Havi zárlat Negyedéves zárlat Féléves zárlat Év végi zárlat Személyi juttatások és a munkáltatót terhel járulékok könyvelése, El irányzat módosítások könyvelése, Bankszámlák egyenlegének egyeztetése a tárgy havi utolsó bankszámla kivonattal, Pénztárjelentés adatainak egyeztetése a f könyvi pénztár adataival, Havi ÁFA bevallás elkészítése, Havi zárás határideje: következ hónap 15. Költségek felosztása költséghelyekre, költségvisel kre (4) Negyedéves zárlat Havi zárlat teend i, Értékcsökkenés elszámolása, Anyagfeladások könyvelése, Készletek állományában bekövetkezett változás könyvelése, Követelések állományában bekövetkezett változás könyvelése, Szállítók állományában bekövetkezett változás könyvelése, Függ, átfutó kiegyenlít bevételek kiadások egyeztetése, a rendezetlen tételek tisztázása,

17 17. oldal: összesen: 23 Folyamatban lév felújítások beruházások egyeztetése az analitikus nyilvántartással, Negyedéves zárlat határideje: negyedévet követ hó 15. (5) Féléves zárlat Havi zárlat teend i, Negyedéves zárlat elvégzése, Féléves f könyvi kivonat készítése, Féléves költségvetési beszámoló elkészítése. (6) Év végi zárlat Havi zárlat Negyedéves zárlat Féléves zárlat Leltártározással megállapított készletek, követelések, kötelezettségek állomány változásának könyvelése T keváltozás esetleges elmaradt könyvelésének helyesbítése, F könyvi számlák zárása, Forgalmi számlák átvezetése az állományi számlákra Számlaosztály számla egyenlegének átvezetése a zárlati számlára F könyvi könyveléshez kapcsolódó minden egyes analitika egyeztetése, F könyvi kivonat készítése. 19. Értékcsökkenés elszámolása (1) Az értékcsökkenést az immateriális javak, a tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök után negyedévenként, a 22 pontban meghatározott leírási kulcsok alapján, id arányosan kell elszámolni.

18 18. oldal: összesen: Terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának kezd id pontja (1) Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követ naptól történik. (2) Az üzembe helyezést Tárgyi eszköz üzembehelyezési jegyz könyv elnevezés nyomtatványon hitelt érdeml módon dokumentálni kell. (3) Az üzembe helyezési okmány mellett el kell készíteni az állományba vételi bizonylatot is. (4) Az állományba vételi bizonylat elkészítéséért a f könyvel felel s. 21. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása (1) Az elszámolásra kerül értékcsökkenés meghatározása: bruttó érték alapján lineáris módszerrel kerül elszámolásra az alábbi leírási kulcsok alapján: Vagyonérték jogok 16 % Szellemi termékek 33 % Egyéb immateriális javak 20 % Épületek és kapcsolódó vagyoni érték jogok Építmények és kapcsolódó vagyoni érték jogok 2 % 3 % Gépek, berendezések és felszerelések 14,5 % Számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök 33% Járm vek 20 % (2) Az értékcsökkenést az immateriális javak, a tárgyi eszközök, után negyedévenként, a fent meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelel en id arányosan kell elszámolni.

19 19. oldal: összesen: 23 (3) Az intézet értékcsökkenést az üzembe nem helyezett beruházásnál és a már teljesen leírt immateriális javak, tárgyi eszközök esetében a Szt., valamint a Kormány rendeletben foglaltaknak megfelel en nem számol el. (4) Értékcsökkenést a már rendeltetésszer en használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök, után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelel en használják, és nettó értékük nagyobb mint nulla. 22. Értékcsökkenés összegének alap- és vállalkozási tevékenység közötti megosztása (1) Az Intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat, ennek megfelel en az értékcsökkenés összegének megosztását alap- és vállalkozási tevékenység között nem alkalmazza. 23. Kis érték tárgyi eszköz, szellemi termék elszámolása (1) A 100 ezer forint egyedi beszerzési ár, el állítási érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési vagy el állítási költségét az Intézet dologi kiadásként egy összegben számolja el. (2) Az így elszámolt tárgyi eszközök - a tulajdon védelme érdekében - mennyiségi nyilvántartásban kimutatásra kerülnek. 24. Terven felüli értékcsökkenés, selejtezés és leltárhiány elszámolása (1) Ha a tárgyi eszköz gondatlanság, baleset, elemi csapás vagy egyéb káresemény következtében megsemmisült, az eszközt az állományból ki kell vezetni, mivel ilyenkor az eszköz nem marad állományban. (2) Jegyz könyvben rögzíteni kell a megsemmisülés okát, mértékét. (3) Az elhasználódott, feleslegessé vált, eredeti rendeltetésének megfelel en nem használható eszközöket le kell selejtezni. A selejtezési jegyz könyvet kell készíteni, melynek részletes szabályait a Selejtezési szabályzat tartalmazza. (4) A leltárhiány, károkozás miatti kártérítés el írása csak analitikában történik.

20 20. oldal: összesen: Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának, visszaírásának szabályai (1) A tervezett leírást meghaladó terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni az immateriális javaknál, a tárgyi eszközöknél akkor, ha a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelel en nem használható, illetve használhatatlan; a vagyoni érték jog a szerz dés módosulása miatt csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem érvényesíthet ; (2) A terven felüli értékcsökkenés elszámolását olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a használhatóságának megfelel, a mérlegkészítéskor érvényes könyvszerinti értéken szerepeljen a mérlegben. (3) Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a rendeltetésének megfelel en nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. (4) Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként a körülmények leírásával, az okok megnevezésével, valamint az eszközök azonosító adatainak pontos megjelölésével írásos dokumentumot (pld. feljegyzés, jegyz könyv) kell készíteni. (5) Nem számolható el terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. (6) Az intézet az immateriális javak és tárgyi eszközöket a Korm. rendeletteá egyez jelen Számviteli Politika 18.pontban el írt leírások kulcsok alapján számított teljes id tartam alatt használja, ennek megfelel en ezen eszközök tekintetében a terven felüli értékcsökkenés elszámolását év végi értékelése során nem alkalmazza. 26. Az adós, a vev által el nem ismert követelés rendezésének módja (1) A vev kkel, adósokkal szembeni követelésként csak olyan követelés mutatható ki, amelynek alapjául szolgáló teljesítés megtörtént és amelyet az adós, vev nem kifogásolt, annak teljesítését elismerte. (2) Amennyiben az adós, a vev a vele szemben fennálló követelést nem ismerte el, az ilyen követelések állományát a zárlati tételek elszámolása során át kell vezetni a 0. számlaosztályba.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék, 1. melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA Budapest, 2012. szeptember TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA. Érvényes: 2011. június 30-tól

GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA. Érvényes: 2011. június 30-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMVI- TELI POLITIKÁJA Érvényes: 2011. június 30-tól 1 I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal S Z Á M V I T E L I P O L I T I K Á J A Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA. Hatályos: 2013. március 1-jétől.

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA. Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMVITELI POLITIKÁJA Hatályos: 2013. március 1-jétől. I. A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről szóló

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz

Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz Amit ne felejtsünk el, amikor készítjük az év zárásához kapcsolódó mérleget és eredménykimutatást! Jelen díjmentes kiadványt az Adó Sziget Klub bocsátja az Ön rendelkezésére,

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Számviteli politika Kötelező érvényű szabályzat sablonok Számviteli politika Tartalomjegyzék: Általános elvi, eljárási, módszerbeli kérdések 1. A beszámolás rendje 2. A könyvvezetés végrehajtása 3. Módszerek és eljárások

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKÁJA /SZÁMLATÜKÖRREL/

SZÁMVITELI POLITIKÁJA /SZÁMLATÜKÖRREL/ SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT - MISKOLC SZÁMVITELI POLITIKÁJA /SZÁMLATÜKÖRREL/ HATÁLYOS: 2011. JÚLIUS 01. Jóváhagyta: Dr. Kavecsánszki Gyula mint a Széchenyi István Térségi Integrált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1.

SZÁMVITELI POLITIKA. Polgármesteri Hivatal MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. Hatályos: 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2010. január 1. napjától Módosítva: 2011. 01.01-től 2 SZÁMVITELI POLITIKA I. A SZÁMVITELI

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.)

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) Közhasznúsági melléklet Adószám: 14943304-1-07 A jelentésben szerepl összegek kizárólag Ft-ban értend k 2014. évi Székesfehérvár. 2015.

Részletesebben

IR&D Közhasznú Nonprofit Kft Cím: 2094 Nagykovácsi, Templomkert utca 8. Adószám: 14704707-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-127609 KSH szám: 14704707-7219-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi egyszerűsített

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Eszközök és források értékelési szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I.FEJEZET A szabályzat célja... 3 1. A Szabályzat elkészítése, módosítása... 3 II.FEJEZET

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-4/2014. SZÁMVITELI POLITIKA

Ügyiratszám: 639-4/2014. SZÁMVITELI POLITIKA Ügyiratszám: 639-4/2014. SZÁMVITELI POLITIKA Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMVITELI POLITIKA Hatályos: 2014. március 1 -től I. 2 A SZÁMVITELI POLITIKA CÉLJA, TARTALMA A számviteli politika célja,

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület S Z Á M V I T E L I P O L I T I K A Dunabogdány, 2009. május 20. SZÁMVITELI POLITIKA Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 12 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06. F igazgató. F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 12

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Számviteli Politikája. Pécs 2014 2014. július 22. napjától hatályos változat

A Pécsi Tudományegyetem. Számviteli Politikája. Pécs 2014 2014. július 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Számviteli Politikája Pécs 2014 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Számviteli Politikája a számvitelről szóló

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

18518148-8559-569-13 13-01-0003609 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ 1 18518148-8559-569-13 13-01-0003609 statisztikai számjel nyilvántartási szám KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ Beszámolási időszak kezdete: 2014.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali Mentők Közalapítvány 8700 Marcali, Kossuth L. u. 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Marcali, 2015. március 26. képviselő A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. I.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA-SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA-SZÁMVITELI SZABÁLYZAT -SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Bevezetés : Érvényes 2004.01.02- től. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Mezőkövesd 2000..01.02-től érvényes számviteli szabályzata. 19990 évi LXV TRV. 6 Számviteli i politikájának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2011 évi beszámolóhoz. Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41. Alakulás időpontja: 1990. 01. 01.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a 2011 évi beszámolóhoz. Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41. Alakulás időpontja: 1990. 01. 01. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011 évi beszámolóhoz Vállalkozás neve: MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG Vállalkozás adószáma: 18231052-2-41 Vállalkozás székhelye: 1138 Budapest, Dagály utca 11/A. Alakulás időpontja: 1990.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben