TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0"

Átírás

1 TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0 Adatrögzítés a TIR Engine-ben Kivonat az Adminisztrátorok számára készült teljes dokumentáció -ból TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 1/27

2 Szerkesztette: Takács Gábor (Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) Szerzık: Takács Gábor (Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) Schäffer Balázs (Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztı és Szolgáltató Kft) Ellenırizte és lektorálta: Dr. Takács András Attila (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) Dr. Váczi Olivér (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) Haraszthy László (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) Érdiné Dr. Szekeres Rozália (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) Ajánlott hivatkozás: Takács G. (szerk.) (2009): TIR Felhasználói kézikönyv Biotika modul v2.0. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Budapest. vagy Takács G. & Schäffer B. (2009): TIR Felhasználói kézikönyv Biotika modul v2.0. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Budapest. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 2/27

3 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános ismertetı Biotikai adatok és információk áramlása Biotika - folyamatok Milyen adatok győjthetık és kezelhetık a Biotika modulban? A Biotika modul fontosabb fogalmainak magyarázata Adatrögzítés az off-line felületen Az adatrögzítés elıkészítése A CD/DVD tartalma Az adatgyőjtı alkalmazás telepítése és az alapadatok számítógépre másolása A TIR Engine alkalmazás Fajelıfordulások rögzítése Geometria rögzítése A lelıhely adatainak rögzítése A megfigyelés adatainak rögzítése Élıhely-térképek adatainak rögzítése Geometria rögzítése Az élıhely-folt adatainak rögzítése Az élıhely-foltban megfigyelt fajok adatainak rögzítése A rögzített adatok kinyerése elemzés céljából Térkép képfájlba Fajok XLS-be Fajok SHP-be Élıhely-térkép összesítık Élıhely-térkép SHP-be Cönológia SHP-be Cönológia (egy felvétel) XLS-be Cönológia (több felvétel) XLS-be Csatolt file-ok kezelése Szöveges dokumentumok kezelése Fényképek és multimédiás adatok csatolása Az adatok leadása a megbízó felé...27 TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 3/27

4 2. Bevezetés 2.1 ÁLTALÁNOS ISMERTETİ A TIR rendszer 8 modulból áll. Ezen modulok a következık: Biotika Ingatlan-nyilvántartás Védett értékek Vagyongazdálkodás Erdészeti nyilvántartás Területhasználat eseménynapló (kezelés) Vezetıi döntés-elıkészítés (kapcsolatban az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel - OKIR) Közönségszolgálat Az egyes modulok önállóan nem állják meg a helyüket. A modulokról csak megjelenítési felület szinten beszélhetünk. Adatbázis tárolási szinten, az összes modul egy helyen, azonos módon tárolódik a Természetvédelmi Alapobjektum-nyilvántartó Rendszerben (TAR). Természetvédelmi Információs Rendszer Biotika moduljának fıbb feladatai Biztosítja az adatok egységes formátumban történı győjtését, tárolását. Győjtött adatok összevethetık legyenek más forrásból származó információkkal. Csökkentse az adatgyőjtés esetén az adatbevitelbıl származó bizonytalanságokat. Adatok győjtése egységes törzsadattárak segítségével történjen. Biztosítja a kutatások keretében beérkezı minden adat (térképi információk, leíró adatok szöveges dokumentumok, képek stb.) tárolását és hozzáférését. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 4/27

5 2.2 BIOTIKAI ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK ÁRAMLÁSA A Biotika modul mind felépítését, mind mőködését tekintve megfelel a Természetvédelmi Információs Rendszer általános követelményeinek, azaz a 10 esetleg 11 önállóan mőködı adatgyőjtı központra (nemzetipark-igazgatóságok és a központi szervezet) épül. Az adatok alapvetıen a különbözı adatgyőjtıknél (természetvédelmi ırök, megbízott kutatók, önkéntesek stb.) keletkeznek. A beérkezı adatokat a nemzeti parki adatközpontokban az adatbázis rendszergazdája fogadja. Az adatok minısítés és ellenırzés után a központi szerverbe érkeznek. Az ellenırzésen nem átment adatok egy része visszakerülhet az adatgyőjtıhöz pótlásra és kiegészítésre. Az információ áramlás folyamata A központi szerverbe bekerült adatok többsége helyben, az igazgatóságon kerül felhasználásra a hatósági munka vagy a természetvédelmi kezelések tervezése során. Jelentıs adatforgalomra lehet számítani az igazgatósági adatközpontok és a KvVM központ között. Itt részben az igazgatóságok szolgáltatnak adatokat, részben pedig a KvVM központ adja le a nemzeti parki központoknak az országos programok keretében győjtött, az ı területükre vonatkozó adatokat. 2.3 BIOTIKA - FOLYAMATOK A következıkben a biotikai folyamatokat mutatjuk be négy ábrán keresztül. Az elsı ábra a biotikai adatrögzítési folyamatokat mutatja be. A törzsadattárak, alapprotokollok a TAR-ban kerülnek vezetésre. A biotikai adatok rögzítését a koordinátor felügyeli a Témakezelın keresztül, belsı munkatáraknak, külsı munkatársaknak ı adja ki a feladatokat. Adatot belsı munkatárs, külsı munkatárs, valamint interneten keresztül ugyanezek, illetve akár független kutató is rögzíthet. A használható eszközök: PC, laptop, PDA, mobiltelefon. A biotikai adatok a témakezelıbe kerülnek, ahol a Minısítı(k) minısíti(k) az adatokat. A betölthetınek minısített adatok a TAR-ba kerülnek. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 5/27

6 A beérkezett biotikai adatok publikálása Folyamatok, adatáramlások A feladatok adatáramlása TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 6/27

7 Egyrészt a biotikai nyers adatok is elérhetık elemzésre a belsı munkatársak számára. A Szintetizáló által elıálló szintetizált biotikai adatok pedig publikálásra kerülnek a központi szervereken, külsı munkatársak számára (akár PDA-n), valamint az OKIR felé. A folyamatábrákból jól látszik, hogy a biotikai adatok kezelése nem egyszerő feladat. Az adatok egyrészt nagyon sok helyrıl származhatnak, másrészt nagyon sokfélék lehetnek. A Biotika Modul fejlesztése során emiatt számos új fogalmat (témakezelés, protokoll) kellett bevezetni, ami valószínőleg az adatok győjtésének eddigi gyakorlatára is vissza fog hatni. A fejlesztés során komoly problémát jelentett, hogy hiányoznak az adatgyőjtéseket meghatározó szakmai protokollok, szabványok. 2.4 MILYEN ADATOK GYŐJTHETİK ÉS KEZELHETİK A BIOTIKA MODULBAN? A modul fejlesztése során elsıdleges szempont volt, hogy a természetvédelemben keletkezı és használt leggyakoribb adattípusok kezelését biztosítsa. Ilyenek a fajok elıfordulási adatai, az élıhelyés vegetáció-térképek adatai, a cönológiai felvételek, illetve az adatgyőjtések során keletkezı szöveges jelentések, fényképek és egyéb csatolt file-ok (utóbbiak további támogatására készül a TIR továbbfejlesztésével a multimédia modul). A fejlesztés nem törekedett arra, hogy minden adatot kezelni tudjon a rendszer, sokkal fontosabb volt a kezelt adatok egységességének biztosítása. Minden biotikai adathoz tartoznia kell valamilyen térképi lehatárolásnak (geometria). Aktuális adatok esetében ez lehet például egy GPS-sel bemért pont, egy csatornaszakasz vagy egy légifelvétel alapján felrajzolt folt. Archív adatok feldolgozása esetén nem mindig áll rendelkezésre pontos lelıhely (pl. csak a település nevét ismerjük), ebben az esetben a geometria az adott település lehatárolása. A geometriák egységessége érdekében minden térbeli objektumot foltként (polygon) kezelünk. Azokra az esetekre, amikor a lelıhely olyan kicsi, hogy nem lehet pontosan ábrázolni (pl. fészek), bevezetésre került két új geometria forma, a pontszerő folt és a vonalszerő folt. Ezzel a megoldással sikerült biztosítani, hogy minden térképi lehatárolást egységesen lehessen kezelni (legegyszerőbb esetben a gps koordinátapár azt jelenti, hogy a pozíció a mérési pontossággal megegyezı sugarú gömb felületén belül helyezkedik el, amelynek felszínre vetítésével kapjuk a pontszerő folt körlapját). Egy adott geometriához tartozhat egy vagy több lelıhely. A lelıhelyekhez kapcsolódhat több fajelıfordulás vagy cönológiai felvétel, illetve egyetlen élıhely-folt. Az élıhely-foltokhoz és a cönológiai felvételekhez is tartozhatnak fajelıfordulások. A geometriák, lelıhelyek, a fajelıfordulások, az élıhely-foltok és a cönológiai felvételek esetében is meghatározásra került a minimális (azaz közös) adattartalom (lásd. 4 fejezet), azonban szükség esetén ez kiegészítı adatokkal bıvíthetı (lásd. 3.4 fejezet). A kezelt adatok egymással való kapcsolata TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 7/27

8 2.5 A BIOTIKA MODUL FONTOSABB FOGALMAINAK MAGYARÁZATA Téma és altéma A biotikai adatgyőjtések szervezési alapegysége az altéma. A témák az altémák valamilyen szempont szerinti csoportjai. Protokoll A Biotika modul és az adatgyőjtések legfontosabb szabályozói. Meghatározzák a feladatot (mit, hogyan, hol kell győjteni), illetve meghatározzák az adatrögzítı program mőködését. Törzsadattár A rendszer fejlesztése során nagyon fontos szempont volt az adatrögzítések bizonytalanságának kiküszöbölése. Ennek érdekében nagyon sok (200) törzsadattár készült el, amelyek sok esetben a legördülı listák választható elemeit adják. Geometria Egy térképi objektum. A megfigyelés helyének térképi lehatárolása. Pontszerő folt Olyan geometria, amely pontszerő lelıhelyet takar, de foltként (meghatározott átmérıjő kör) kerül tárolásra (pl. GPS koordináták a mérési pontosságnak megfelelı körsugárral). Vonalszerő folt Olyan geometria, amely vonalszerő lelıhelyet takar, de foltként (meghatározott szélességő sáv) kerül tárolásra. Számosság Az adatgyőjtések megadása során a megfigyelt mennyiség jellemzésére szolgál (pl. becsült vagy pontos). Check in Altéma visszavétele Personal Geodatabase formátumból SDE-be TirEngineben történı adatrögzítés után. Check out Altéma kihelyezése SDE-bıl Personal Geodatabase formátumba TirEngineben történı adatrögzítésre. Rendszer szótár Jelzi, hogy a szótártípus a rendszer része, ezért nem módosítható. Szótár = Törzsadattár Alapmezı A beállítás igenre állítása után a mezı kitöltése kötelezı. Validálás A győjtött adatok egyfajta szakmai minısítése, amikor a validáló szakértı ellenırzi a megadott fajokat. Minısítés A győjtött és validált adatok több szempontú minısítése és értékelése. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 8/27

9 3. Adatrögzítés az off-line felületen 3.1 AZ ADATRÖGZÍTÉS ELİKÉSZÍTÉSE A CD/DVD tartalma A kutató a legtöbb esetben egy CD/DVD-t kap, amelyen a következı adatokat találja: Program (TIR Engine) telepítı csomagja és a telepítés leírása ArcEngine Runatime telepítı és licensz (ha nincs a célgépen ArcGIS 9.x) Szerzıdés (nem kötelezı) Protokoll és a kapcsolódó file-ok (pl. jelentés minta) Altémák adatai Alapadatok (pl. légifelvétel, topográfiai térkép, stb., ha az adatok file-ként kerülnek átadásra) Az adatgyőjtı alkalmazás telepítése és az alapadatok számítógépre másolása Az alkalmazás telepítéséhez indítsa el a kapott CD/DVD Program könyvtárában található TIR-Engine- Setup.msi file-t. Az elsı ablakban kattintson a <Next> gombra. Adja meg a telepítési könyvtárat, javasolt a c:\tir vagy a d:\tir könyvtár megadása. Ezután várja meg, míg a program feltelepül a számítógépre (1-3 perc), végül válassza ki a megfelelı nemzeti parki központot (az, amelynek részére az adatgyőjtés történik). Amennyiben megkapja a Konfigurációs állomány másolása sikerült. üzenetet, a telepítés sikeresen befejezıdött. A TirEngine alkalmazás mőködéséhez szükséges ArcGIS vagy ArcEngine futtató környezet a használó számítógépén. Ha a számítógépre telepítve van az ArcGIS 9.x valamelyik verziója, akkor a TirEngine azonnal használatba vehetı. Ha nincs, akkor az ArcEngine futtatókörnyezetet kell telepíteni. A telepítés a setup.msi file elindításával kezdıdik meg. A telepítés befejezése után adja meg a licence file elérési útját. Az alkalmazás és a futtató környezet telepítése után a CD/DVD-n megkapott adatok számítógépre másolását kell elvégezni. Ha a lemezen talál egy TIR_Adatok könyvtárat, akkor egyszerően ezt a könyvtárat kell a c:\ vagy a d:\ meghajtóra másolnia. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 9/27

10 ArcEngine futtató környezet telepítése A TIR Engine alkalmazás A TIR Engine alkalmazás részletes mőködése az alkalmazás felhasználói kézikönyvében található meg. Ebben és a következı a fejezetekben a biotikai adatok rögzítésével kapcsolatos fontosabb információkat emeljük csak ki. A gyors és pontos adatrögzítés érdekében számos technika került lefejlesztésre. GPS adatok importálása: A GPS-sel rögzített megfigyelési helyek geometriái könnyen importálhatók (lásd fejezet) Foltok átvétele más rétegekbıl: Nagyon sok esetben valamilyen meglévı foltállományhoz (pl. erdırészletek) kötıdik a felmérés. Ezekben az esetekben nem kell újra és újra megrajzolni a foltot, hanem a meglévı állományokból egyetlen kattintással másolhatók a kiválasztott foltok. Lock funkció: Ha bejelöli a négyzetet (dupla kattintás), akkor a bevitt értéket a program eltárolja és a következı rekordokat automatikusan feltölti vele. Több mezınél is bejelölheti egyszerre. Legördülı listák: Ahol lehet a program listákat (törzsadattárak) használ. A legördülı listában megjelenı értékek a szöveg gépelésénél folyamatosan szőkülnek. Például a fajnév elsı néhány karakterének begépelése után már csak néhány fajból kell kiválasztani a szükséges fajt. Személyek elızetes kitöltése: Ha kiválasztotta az adatközlıt, akkor a neve automatikusan bekerül a határozó és a győjtı mezıjébe is. Az automatikus érték természetesen módosítható. Rögzített adatok kinyerése: A bevitt adatok már az adatrögzítı programból exportálhatók Excel és shape formátumban más programokban történı elemzés vagy használat céljára. A térkép szerkesztéséhez minden esetben meg kell nyitni az állományt szerkesztésre. A szerkesztés megnyitása, befejezése és a mentés az Editor gombra kattintva érhetı el. A meglévı foltokhoz történı adatrögzítéshez nem kell elindítani a szerkesztést. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 10/27

11 Nagyítás/kicsinyítés Betöltött rétegek Rajzoló eszközök TIR adatrögzítés/információ Kiválasztás Szerkesztett réteg Szerkesztı felület TIR Engine képernyıje és fontosabb funkciói Adatfelvitel típusa Koordináta/Lépték TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 11/27

12 3.2 FAJELİFORDULÁSOK RÖGZÍTÉSE Geometria rögzítése Faj elıfordulások rögzítésekor az elsı lépés minden esetben a megfigyelés helyének (geometria) rögzítése. A fajelıfordulások esetében a geometria lehet Pontszerő Meghatározott sugarú kör (Eszköz: ) Vonalszerő Meghatározott szélességő sáv (Eszköz: ) Folt Pontosan lehatárolt terület. (Eszköz: ) A geometriákat sokféle módon állíthatja elı. A folt lehet rajzolt, másolhatja más rétegbıl (pl. helyrajzi szám), de a jövıben a legtöbb esetben valószínőleg GPS mérés útján történik a rögzítés. Geometria létrehozása rajzolással A megfigyelési helyek geometriáját leggyakrabban a három alapvetı eszközzel (,, ) lehet megrajzolni, de jól használhatók a vágásra (, ), az összevonásra ( ) és kiegészítésre ( ) kifejlesztett eszközök is. Ne felejtse el, hogy utóbbi négy eszköz esetében a szerkesztés elıtt a szerkesztendı foltot ki kell jelölni ( ). Geometria létrehozása folt átvételével Sok esetben a megfigyelés helyének geometriája egy másik rétegben már rendelkezésre áll. Ilyen lehet archív adatok feldolgozása esetében pl. egy dőlınév. Ekkor a dőlık lehatárolását tartalmazó réteget betöltve a másoló eszközzel ( ) vagy akár a Másol ( ), majd Beilleszt ( ) eszközökkel is átvehetjük a szükséges foltokat. Geometria létrehozása GPS adatok importálásával Az adatgyőjtık számtalan típusú GPS-t használnak, így képtelenség minden GPS készülék számára egyéni importáló felület kialakítása. Ezért a fejlesztés során az a döntés született, hogy a GPS-sel bemért lelıhelyek adatait egy külsı programmal (pl. Excel) kell megfelelı formátumúra alakítani és ez az állomány olvasható be a TIR Engine felületén. A beolvasható állomány szerkezete: Sorszám;EOVY;EOVX. Az elıállított szöveges állományban fejléc vagy más szöveges megjegyzés nem helyezhetı el. Pl: Az importálás során a koordinátákat a program intelligensen kezeli, így nem okoz problémát, ha valaki fordítva adja meg a koordinátákat. A beimportált koordináták köré a program 5 m-es puffert alakít ki, így biztosítva a pontszerő folt -ot. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 12/27

13 A geometriák azonosítóként egy automatikus sorszámot kapnak. Ki kell tölteni a rögzítı nevét (választható) és a rögzítés módját (választható). A rögzítés idıpontja automatikusan kitöltıdik. A beimportált geometriák megjelennek az attribútum táblában A lelıhely adatainak rögzítése A TIR Engine automatikusan létrehoz minden geometriához egy lelıhelyet. A lelıhelynél, ha nincsenek egyedi mezıink, akkor kizárólag a lelıhely elnevezését és beszédes azonosítóját módosíthatja. Az érték beírása után egy Tabulátort kell nyomni és a gomb csak ekkor válik aktívvá. Ha ezek az értékek az adatgyőjtés szempontjából érdektelenek, akkor azonnal megkezdheti a fajok rögzítését. Elıfordulhat olyan eset, amikor egy geometriához több lelıhelyet kell csatolni. Ha például egyéni mezıként rögzíteni kell a lelıhely hidrológiai állapotát (pl. vizes, tocsogós, szárazulat stb.) és a térképen ezek a típusok a méretük miatt nem különíthetık el, akkor lehetıség van arra, hogy az adott folthoz két vagy több lelıhelyet rögzítsen és ezek a tulajdonságok különböznek. További lelıhelyeket a Lelıhely ablakrész gombjával vehet fel, míg a tévesen felvett lelıhelyeket ugyanezen ablakrész gombjával törölheti. A megfigyelt fajok rögzítésekor pedig ügyelni kell, hogy a megfigyelt fajokat a megfelelı lelıhelyhez rögzítse A megfigyelés adatainak rögzítése A geometria és a lelıhelyek rögzítése után kezdıdhet a megfigyelt fajok rögzítése. Itt eltérések lehetnek az adatrögzítési módtól függıen. Az egyrekordos és az egyrekordos-végigfut típus gyakorlatilag azonos módon történik, de utóbbi esetében a faj nem módosítható (lásd. még fejezet. Ezt a Fajelıfordulás lista ablakrész szőkített nézete, amelyek között a gombjával teheti meg. Az ablaknak van egy teljes és egy gombbal válthat. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 13/27

14 Adatrögzítı felület A legtöbb mezı esetében listából választhatók az értékek. Sok adat rögzítése esetén erısen javallott a lock funkció használata (lásd fejezetben). Nagyon hasznos abban az esetben is, ha csak a fajnevet és az egyedszámot kell módosítani. Ekkor az elsı rekordot töltse ki teljesen. A lock funkcióval rögzítse az értéket és váltson át a szőkített nézetre. A faj kiválasztása listából történik (kivéve egyrekordos végigfut rögzítési típust). A lista a fajnév elsı néhány betőjének begépelése után szőkül. Ha csak genust ad meg, akkor a Nem pontos faj minısítı mezıt állítsa True-ra. A dátumoknál a mezı mellett található gombra kattintva az aktuális dátumot automatikusan beírja. Gépelés esetén a dátumot YYYY.MM.DD. formátumban kell megadni. Ha a megfigyelés/győjtés egyetlen napon történt, akkor elegendı a Dátumig kitöltése. A megfigyelt mennyiség rögzítésére a számosság kiválasztása gyakorol jelentıs hatást. Ha egyedszámot választunk, akkor például nem rögzíthet borítás értéket. Az egyes számosságokhoz rögzíthetı értékeket az alábbi táblázatban mutatjuk be. Név jelenlét hiány relatív egyed- vagy hajtásszám - Abundancia (A) relatív borítás - Dominancia (D) összevont relatív abundancia és dominancia - A-D érték Kitölthetı a mennyiség oszlopok közül Egyedszám Borítás AD érték TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 14/27

15 Név pontos egyedszám/hajtásszám pontos egyedszám ivaronként becsült egyedszám/hajtásszám (ránézésre) becsült egyedszám ivaronként (ránézésre) becsült egyedszám/hajtásszám (mintavételezéssel) becsült egyedszám ivaronként (mintavételezéssel) becsült abszolút borítás (ránézésre) becsült relatív borítás (renézésre) becsült abszolút borítás (mintavételezéssel) becsült relatív borítás (mintavételezéssel) mennyiségi becslés föld feletti részek biomasszája föld alatti részek biomasszája összes biomassza (a föld feletti és alatti részeké együtt) Kitölthetı a mennyiség oszlopok közül Egyedszám Egyedszám, Hím, Nıstény, Meghatározatlan Egyedszám, Pontosság Egyedszám, Pontosság, Hím, Nıstény, Meghatározatlan Egyedszám, Pontosság Egyedszám, Pontosság, Hím, Nıstény, Meghatározatlan Borítás Borítás Borítás Borítás Mennyiségi becslés Biomassza (egyedi mezı) Biomassza (egyedi mezı) Biomassza (egyedi mezı) Az Elıfordulás állapota listából választható. Az Á-NÉR kód vagy kódkombináció megadható gépeléssel vagy a képletszerkesztı segítségével. A kód megadásának szabályait az élıhely-térképezések adatainak rögzítését bemutató fejezetben adjuk meg. A V-NÉR kód listából választható. A Veszélyeztetettség listából válaszható. A megfigyelt fajt veszélyeztetı veszélyforrások rögzítésekor egy új ablak jelenik meg, ahol egyszerő kijelöléssel választhatja ki a veszélyforrásokat. A viszonylag hosszú lista a veszélyforrás csoportokkal szőkíthetı. Veszélyforrások kiválasztása TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 15/27

16 Fajelıfordulás rögzítése (teljes) Fajelıfordulás rögzítése (szőkített) TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 16/27

17 Ha kitöltötte a TIR (*-gal jelölt mezık) és a feladatleírás alapján kötelezı mezıket, akkor a gomb megnyomásával mentheti a rekordot. Ekkor az ablak bezáródik a Fajelıfordulás lista ablakrészben megjelenik a rögzített rekord. Ha egy lelıhelyhez több adatot szeretne rögzíteni, akkor nem kell bezárni az ablakot, hanem az gombra kattintva automatikusan elmenti a program a befejezett rekordot és nyit egy újat. Ha elızetesen zárolt mezıket, akkor annak értékei automatikusan kitöltésre kerülnek. Ha egy már rögzített rekordot módosítani szeretne, akkor a gomb megnyomásával megnyithatja és javíthatja. Ha egy már rögzített rekordot törölni szeretne, akkor válassza ki a Fajelıfordulás lista ablakrészben és nyomja meg a gombot. A törlést a felugró ablakban meg kell erısíteni. Egyszerre csak egy rekordot törölhet. Egy lelıhelyhez négy faj került rögzítésre TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 17/27

18 3.3 ÉLİHELY-TÉRKÉPEK ADATAINAK RÖGZÍTÉSE Geometria rögzítése Az élıhely- és vegetáció-térképek esetében is az elsı lépés minden esetben a foltok (geometria) lehatárolása. Itt két alapvetı digitalizálási technika alkalmazható, amelyek közül egyértelmően az elsıt ajánljuk. Az elsı esetben a térképezendı terület lehatárolását átmásolja az Biotika Altéma rétegbıl a gombbal vagy a Copy-Paste parancspárossal. Ezután a folt darabolásával határolja le a és a eszközökkel az egyes élıhely-foltokat. A módszer elınye, hogy biztosan letérképezi a teljes területet és nem lesznek lyukak és átfedések a foltok között. Hátránya, hogy egyes foltok elvágása elmaradhat. A második esetben foltokat egymás után rajzolja fel a és a eszközökkel. Ekkor a geometriai pontosságot és a teljes terület térképezését csak kicsit nagyobb odafigyeléssel lehet megvalósítani. Elınye a módszernek, hogy könnyen nyomon követheti, hogy hol tart a digitalizálásban. A fejezetben már ismertettük az eszközöket, de célszerőnek tarjuk megismételni: Rajzolás Kiválasztott objektum másolása Automatikus kiegészítés Összevonás Poligon vágása vonal mentén Poligon vágása poligonnal Tetszıleges folt rajzolása A funkcióra kattintva a kiválasztott objektum a jelenlegi rétegre másolódik. A funkcióra kattintva rajzolást indítunk a kiválasztott rétegen. A réteg valamely objektumáról indulva kell pontokat lehelyezve megrajzolni a poligont határoló vonalat és a réteg egy objektumán befejezni a rajzolást. A funkció a kiválasztott poligonokat vonja össze. A funkció a kiválasztott poligonokat vágja szét a térképre rajzolásra kerülı vonal mentén. A funkció a kiválasztott poligonokat vágja szét a térképre rajzolásra kerülı poligon mentén. Ezzel a funkcióval lehet szigeteket kialakítani a meglévı foltokon belül Az élıhely-folt adatainak rögzítése Az élıhely-foltok megrajzolása után (de akár rajzolás közben is) megkezdıdhet az egyes foltok adatainak rögzítése. Egy folthoz adatot rögzíteni a gombbal lehet. Ügyeljen arra, hogy a rétegeknél a Lelıhelyek (ideiglenes) réteg legyen kijelölve (elıfordulhat, hogy a réteget más néven találja meg). A folthoz történı adatrögzítéshez nem kell a réteket megnyitni szerkesztésre. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 18/27

19 Bedigitalizált folttérkép Az adatok rögzítését biztosító ablak, hasonlóan a fajelıfordulások rögzítéséhez, több részbıl áll. Amennyiben nem lényeges, hogy a folt milyen azonosító számot kap, akkor elegendı az Élıhelyfolt és a Fajelıfordulás lista ablakkal foglalkozni. Ha az adatrögzítı azt szeretné, hogy a digitalizált foltok beszédes azonosítója megegyezzen a terepi munka során használt ideiglenes azonosítókkal, akkor a lelıhely ablakban kell átírni a beszédes azonosító értékét. Az adatrögzítést biztosító ablak TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 19/27

20 A megadandó adatok többsége legördülı listából választható, ezért az alábbiakban a kivételeket ismertetjük. A terepi vegetációs kód (nem biztos, hogy Á-NÉR kód) egy képletszerkesztı segítségével adható meg. A képletszerkesztıben kiválaszthat egy vagy több (max. három) kategóriaértéket és megadhatja a közöttük lévı viszonyt, illetve jellemezheti a különbözı vegetáció-típusok egymáshoz való térbeli viszonyát (mozaikos, zonális stb.) A végeredmény az adott kategóriarendszer (Á-NÉR, C- NÉR, egyéni kategóriák) elemeibıl álló képlet, amely rögzítésre kerül, mint terepi vegetációs kód. Képletszerkesztı Az ilyen típusú adatrögzítés eddig elsısorban az élıhely-térképeknél volt jellemzı, de célszerőnek tartottuk kiterjeszteni a vegetáció leírására használt egyéb kategóriarendszerekre is. A foltok leírását biztosító ablak. A felmért élıhely-foltokról gyakorlatilag tetszıleges hosszúságú leírás (max. 2 millió karakter) készíthetı a Megjegyzés mezıbe. A rögzítı felület a sor végén található nyíllal nyitható meg. A veszélyeztetı tényezıket és a degradációt mutató jelenségeket egy külön ablakban lehet megadni, egyszerő jelöléssel. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 20/27

21 Degradációt mutató jelenségek és a veszélyeztetı tényezık rögzítése TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 21/27

22 3.3.3 Az élıhely-foltban megfigyelt fajok adatainak rögzítése Megegyezik a Fajelıfordulás rögzítése fejezet részében megadottakkal. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 22/27

23 3.4 A RÖGZÍTETT ADATOK KINYERÉSE ELEMZÉS CÉLJÁBÓL A Természetvédelmi Információs Rendszerhez hasonló informatikai rendszerek fejlesztése során nagyon fontos, hogy az adatrögzítık, akik gyakran önkéntesek, a berögzített adatokhoz hozzáférjenek. Ennek oka kettıs, a jelentéshez olyan elemzések és értékelések elvégzésére van szükség, amelyhez az adatokat egy külsı programba kell eljuttatni, illetve az önkéntes adatrögzítık egységes formátumban tárolhatják a saját adataikat és ezekhez hozzá is férnek. A TirEngine export funkciói a File menübıl érhetık el Térkép képfájlba Az ablakban látható kivágatott exportálja jpg formátumú képfile-ba Fajok XLS-be A fajelıfordulások adatait exportálja Excel formátumba. Minden adat elé beszúrja a lelıhely beszédes azonosítóját és X-Y koordinátáját. Minden elıfordulás önálló sorba kerül Fajok SHP-be Az adatokat ArcView shape formátumban exportálja. Minden elıfordulás önálló sorba kerül Élıhely-térkép összesítık Az élıhely-térképekhez készíti el a fontosabb összesítı táblázatokat Excel formátumban. Ezek a következık: Terepi vegetációs kódok megoszlása természetességi kategóriánként területösszesítéssel. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 23/27

24 Generalizált vegetációs kódok megoszlása természetességi kategóriánként területösszesítéssel. Natura 2000 élıhely kódok megoszlása természetességi kategóriánként területösszesítéssel Élıhely-térkép SHP-be Az élıhely-térképet ArcView shape formátumba exportálja az élıhely-folt leíró adataival együtt. A rögzített fajelıfordulásokat a Fajok XLS-be export funkcióval nyerheti ki Cönológia SHP-be A cönológiai felvétel készítési helyét exportálja ki ArcView shape formátumba a cönológiai felvétel leíró adataival együtt. Egy felvétel egy sornak felel meg, az egy helyen készült felvételek esetében a geometria annyiszor szerepel, ahány felvétel van Cönológia (egy felvétel) XLS-be A megjelenı ablakban válassza ki az exportálandó felvételt. Az összesítı adatokat és a rögzített fajokat exportálja egy-egy táblázatba Cönológia (több felvétel) XLS-be A megjelenı ablakban jelölje be az exportálandó felvételeket. Az összesítı adatokat az elsı munkalapra, a fajelıfordulásokat a második munkalapra helyezi a program. A fejlécben a felvétel azonosítója, a sorokban a fajok találhatók. 3.5 CSATOLT FILE-OK KEZELÉSE Szöveges dokumentumok kezelése Az altémához kiadott dokumentumok (pl. feladatleírás, követelmények, jelentésminta stb.) a kiadott personal geodatabase-ben találhatók. A csatolmányokhoz a gomb megnyomásával elıhívható ablakon keresztül lehet. A csatolmányok fel és letöltését biztosító ablak Az altémához kiadott file-ok megtekintéséhez vagy lementéséhez a sor kiválasztása után a gombra kattintva megjelennek a csatolt file tulajdonságai. Itt a Csatolmány megtekintése sor végén TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 24/27

25 található gombra kattintva a társított programban megnyitja a csatolt file-t. Ezután a jelentésmintát vagy az egyéb kitöltendı dokumentumokat le kell menteni file-ként a számítógépre a munka idejére. Csatolmány tulajdonságainak megjelenítése Ha az adatgyőjtı elkészült a munkával, akkor a kész jelentést a feladatleírásnak megfelelı formátumban visszatöltheti az adatbázisba. A feltöltéshez kattintson az gombra. A megjelenı ablakban válassza Csatolmány feltöltése sort és kattintson sor végén található gombra. Válassza ki a feltöltendı file-t. Ezután adjon a feltöltött file-nak nevet, leírást és válassza ki a típusát. A gombra kattintva, majd megerısítve a kiválasztott file betöltıdik az adatbázisba. A feltöltött dokumentum megjelenik a fı ablakban Fényképek és multimédiás adatok csatolása A fényképek és multimédiás adatok rögzítéséhez a megnyitott tir-local.mxd-ben betöltve kell lennie a BIO_FOTO_GEOM rétegnek. A fényképek készítési helyének rögzítéséhez nyissa meg szerkesztésre az adatbázist (Editor Start Editing). Célrétegként (Target) állítsa be a BIO_FOTO_GEOM vagy a neki megfelelı réteget. A készítési helyeket egyszerően a eszközzel tudja rögzíteni. A gombbal a készítési helyre kattintva megjelennek a készítési hely adatai. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 25/27

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER

INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER EDUSZAB: 28/342B (FNY1) INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv 1/57 EDUSZAB: 28/342B (FNY1) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 1.1. Dokumentum célja... 5 1.2. Rendszer célja... 5 1.3. Alapfogalmak

Részletesebben

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez ADATOK Útmutató a Monitoring Információs Rendszer adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez 1 Általános tudnivalók A felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı.

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı. TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékkel történı tevékenység bejelentése esetén a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

Részletesebben

ArcView 8. gyakorlat

ArcView 8. gyakorlat Térinformatika gyakorlat Arc View 8 1 Térbeli adatok szerkesztése leíró adatok alapján ArcView 8. gyakorlat Az 5. gyakorlatban megtanultuk, hogyan lehet a térbeli/grafikus adatokat egyszerűen szerkeszteni.

Részletesebben

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával

A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR Katonai Mőszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. Bugyjás József A kumulatív hatás modellezése

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

A Facebook használata

A Facebook használata Nógrádi László Mindennapi számítástechnika A Facebook használata Jelen dokumentum a Hétköznapi számítástechnika, avagy idősebbek is elkezdhetik című könyv egy fejezete A könyv online megvásárolható a www.pcsuli.hu

Részletesebben

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

AdreCash Kereskedelmi Rendszer AdreCash Kereskedelmi Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. Ezen programterméket az ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. (továbbiakban: ADRENALIN) fejlesztette ki. A programtermék dokumentációját,

Részletesebben

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag Szövegszerkesztés Microsoft Word XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...8 A SZÖVEGSZERKESZTÉS ELSŐ LÉPÉSEI...9 ALAPFOGALMAK...9 A MICROSOFT WORD XP INDÍTÁSA...11 A WORD XP ABLAK RÉSZEI...12 A MUNKAABLAK

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

Felhaszna ló i ke zikó nyv

Felhaszna ló i ke zikó nyv Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Felhaszna ló i ke zikó nyv A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatához, A magyar kultúráért és oktatásért program pályázói részére Verziószám: v1.0 Kiadás dátuma:

Részletesebben

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez

Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Segédlet a Gazdálkodási Napló kitöltéséhez Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II. Kinek kell gazdálkodási naplót vezetni?... 2 III. Milyen fontosabb kifejezéseket tartalmaz, illetve melyek azok, melyeket

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár

2013.09. KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor. Magyar Államkincstár Magyar Államkincstár KLR - KIR lekérdező rendszer Felhasználói kézikönyv Beck Gábor 2013.09 Hasznos Adatok Kft 1. oldal; összesen: 66 KIR Lekérdező Rendszer Tartalom Rövid Ismertető... 4 Általános leírás...

Részletesebben

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs

13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA. Dr. Mikó Balázs 13. CAX RENDSZEREK INTEGRÁCIÓJA Dr. Mikó Balázs A számítógéppel segített tervezés (CAD), gyártás-elıkészítés (CAM) és mérnöki tervezés (CAE) számítógépes rendszerei nem önmagukban, elszigetelten dolgoznak,

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 3.4. Budapest, 2012. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 3.1 2011.03.01 2.3.3 Üzenetekhez melléklet csatolható (NMS modul

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

MemoStangOne RENDSZER

MemoStangOne RENDSZER MemoStangOne RENDSZER KEZELÉSI LEÍRÁS A MemoStangOne fantázia nevű (EL-04/MB típusú) őrjárat, vagy egyéb munkafolyamat ellenőrző rendszer, ember által kiváltott villamos érintkezés alapján csekkol. Ennek

Részletesebben

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Felhasználói kézikönyv Magyar 2010. június Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre

Részletesebben

A MEODIT több-felhasználós ontológia szerkesztő program tesztelése

A MEODIT több-felhasználós ontológia szerkesztő program tesztelése I. Bevezetés A MEODIT több-felhasználós ontológia szerkesztő program tesztelése A MEODIT ontológia szerkesztő programot az NKFP-2/042/04 számú Egységes Magyar Ontológia c. pályázat keretében készítették

Részletesebben

Egyeztetési anyag. Készítette:

Egyeztetési anyag. Készítette: a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Hejı mente (HUBN20030)

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter Tartalomjegyzék Szerkesztés Eddig adatokat nem módosítottunk. Minden esetben csak a hivatkozás színét, szimbólumát, elrendezését változtattuk. Ugyanakkor szükség

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Operációs rendszerek wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq jegyzet 2010.

Részletesebben

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment,

14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM 1 14. Termékéletút kezelés, a PLM. Termékadat menedzsment, a PDM Napjaink mérnöki tevékenysége már nemcsak a termékek megtervezésére, a kapcsolódó

Részletesebben

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel

Programozási ismeretek. Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Juhász Tibor Kiss Zsolt: Programozási ismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 2011, MK 4462-3) Visual Studio 2008/2010 Express Edition Ismerkedés a fejlesztőrendszerrel Kiegészítések a tankönyvhöz Bevezetés Az

Részletesebben