TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0"

Átírás

1 TIR Felhasználói Kézikönyv Biotika Modul v2.0 Adatrögzítés a TIR Engine-ben Kivonat az Adminisztrátorok számára készült teljes dokumentáció -ból TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 1/27

2 Szerkesztette: Takács Gábor (Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) Szerzık: Takács Gábor (Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság) Schäffer Balázs (Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztı és Szolgáltató Kft) Ellenırizte és lektorálta: Dr. Takács András Attila (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) Dr. Váczi Olivér (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) Haraszthy László (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) Érdiné Dr. Szekeres Rozália (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) Ajánlott hivatkozás: Takács G. (szerk.) (2009): TIR Felhasználói kézikönyv Biotika modul v2.0. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Budapest. vagy Takács G. & Schäffer B. (2009): TIR Felhasználói kézikönyv Biotika modul v2.0. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Budapest. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 2/27

3 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános ismertetı Biotikai adatok és információk áramlása Biotika - folyamatok Milyen adatok győjthetık és kezelhetık a Biotika modulban? A Biotika modul fontosabb fogalmainak magyarázata Adatrögzítés az off-line felületen Az adatrögzítés elıkészítése A CD/DVD tartalma Az adatgyőjtı alkalmazás telepítése és az alapadatok számítógépre másolása A TIR Engine alkalmazás Fajelıfordulások rögzítése Geometria rögzítése A lelıhely adatainak rögzítése A megfigyelés adatainak rögzítése Élıhely-térképek adatainak rögzítése Geometria rögzítése Az élıhely-folt adatainak rögzítése Az élıhely-foltban megfigyelt fajok adatainak rögzítése A rögzített adatok kinyerése elemzés céljából Térkép képfájlba Fajok XLS-be Fajok SHP-be Élıhely-térkép összesítık Élıhely-térkép SHP-be Cönológia SHP-be Cönológia (egy felvétel) XLS-be Cönológia (több felvétel) XLS-be Csatolt file-ok kezelése Szöveges dokumentumok kezelése Fényképek és multimédiás adatok csatolása Az adatok leadása a megbízó felé...27 TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 3/27

4 2. Bevezetés 2.1 ÁLTALÁNOS ISMERTETİ A TIR rendszer 8 modulból áll. Ezen modulok a következık: Biotika Ingatlan-nyilvántartás Védett értékek Vagyongazdálkodás Erdészeti nyilvántartás Területhasználat eseménynapló (kezelés) Vezetıi döntés-elıkészítés (kapcsolatban az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel - OKIR) Közönségszolgálat Az egyes modulok önállóan nem állják meg a helyüket. A modulokról csak megjelenítési felület szinten beszélhetünk. Adatbázis tárolási szinten, az összes modul egy helyen, azonos módon tárolódik a Természetvédelmi Alapobjektum-nyilvántartó Rendszerben (TAR). Természetvédelmi Információs Rendszer Biotika moduljának fıbb feladatai Biztosítja az adatok egységes formátumban történı győjtését, tárolását. Győjtött adatok összevethetık legyenek más forrásból származó információkkal. Csökkentse az adatgyőjtés esetén az adatbevitelbıl származó bizonytalanságokat. Adatok győjtése egységes törzsadattárak segítségével történjen. Biztosítja a kutatások keretében beérkezı minden adat (térképi információk, leíró adatok szöveges dokumentumok, képek stb.) tárolását és hozzáférését. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 4/27

5 2.2 BIOTIKAI ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK ÁRAMLÁSA A Biotika modul mind felépítését, mind mőködését tekintve megfelel a Természetvédelmi Információs Rendszer általános követelményeinek, azaz a 10 esetleg 11 önállóan mőködı adatgyőjtı központra (nemzetipark-igazgatóságok és a központi szervezet) épül. Az adatok alapvetıen a különbözı adatgyőjtıknél (természetvédelmi ırök, megbízott kutatók, önkéntesek stb.) keletkeznek. A beérkezı adatokat a nemzeti parki adatközpontokban az adatbázis rendszergazdája fogadja. Az adatok minısítés és ellenırzés után a központi szerverbe érkeznek. Az ellenırzésen nem átment adatok egy része visszakerülhet az adatgyőjtıhöz pótlásra és kiegészítésre. Az információ áramlás folyamata A központi szerverbe bekerült adatok többsége helyben, az igazgatóságon kerül felhasználásra a hatósági munka vagy a természetvédelmi kezelések tervezése során. Jelentıs adatforgalomra lehet számítani az igazgatósági adatközpontok és a KvVM központ között. Itt részben az igazgatóságok szolgáltatnak adatokat, részben pedig a KvVM központ adja le a nemzeti parki központoknak az országos programok keretében győjtött, az ı területükre vonatkozó adatokat. 2.3 BIOTIKA - FOLYAMATOK A következıkben a biotikai folyamatokat mutatjuk be négy ábrán keresztül. Az elsı ábra a biotikai adatrögzítési folyamatokat mutatja be. A törzsadattárak, alapprotokollok a TAR-ban kerülnek vezetésre. A biotikai adatok rögzítését a koordinátor felügyeli a Témakezelın keresztül, belsı munkatáraknak, külsı munkatársaknak ı adja ki a feladatokat. Adatot belsı munkatárs, külsı munkatárs, valamint interneten keresztül ugyanezek, illetve akár független kutató is rögzíthet. A használható eszközök: PC, laptop, PDA, mobiltelefon. A biotikai adatok a témakezelıbe kerülnek, ahol a Minısítı(k) minısíti(k) az adatokat. A betölthetınek minısített adatok a TAR-ba kerülnek. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 5/27

6 A beérkezett biotikai adatok publikálása Folyamatok, adatáramlások A feladatok adatáramlása TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 6/27

7 Egyrészt a biotikai nyers adatok is elérhetık elemzésre a belsı munkatársak számára. A Szintetizáló által elıálló szintetizált biotikai adatok pedig publikálásra kerülnek a központi szervereken, külsı munkatársak számára (akár PDA-n), valamint az OKIR felé. A folyamatábrákból jól látszik, hogy a biotikai adatok kezelése nem egyszerő feladat. Az adatok egyrészt nagyon sok helyrıl származhatnak, másrészt nagyon sokfélék lehetnek. A Biotika Modul fejlesztése során emiatt számos új fogalmat (témakezelés, protokoll) kellett bevezetni, ami valószínőleg az adatok győjtésének eddigi gyakorlatára is vissza fog hatni. A fejlesztés során komoly problémát jelentett, hogy hiányoznak az adatgyőjtéseket meghatározó szakmai protokollok, szabványok. 2.4 MILYEN ADATOK GYŐJTHETİK ÉS KEZELHETİK A BIOTIKA MODULBAN? A modul fejlesztése során elsıdleges szempont volt, hogy a természetvédelemben keletkezı és használt leggyakoribb adattípusok kezelését biztosítsa. Ilyenek a fajok elıfordulási adatai, az élıhelyés vegetáció-térképek adatai, a cönológiai felvételek, illetve az adatgyőjtések során keletkezı szöveges jelentések, fényképek és egyéb csatolt file-ok (utóbbiak további támogatására készül a TIR továbbfejlesztésével a multimédia modul). A fejlesztés nem törekedett arra, hogy minden adatot kezelni tudjon a rendszer, sokkal fontosabb volt a kezelt adatok egységességének biztosítása. Minden biotikai adathoz tartoznia kell valamilyen térképi lehatárolásnak (geometria). Aktuális adatok esetében ez lehet például egy GPS-sel bemért pont, egy csatornaszakasz vagy egy légifelvétel alapján felrajzolt folt. Archív adatok feldolgozása esetén nem mindig áll rendelkezésre pontos lelıhely (pl. csak a település nevét ismerjük), ebben az esetben a geometria az adott település lehatárolása. A geometriák egységessége érdekében minden térbeli objektumot foltként (polygon) kezelünk. Azokra az esetekre, amikor a lelıhely olyan kicsi, hogy nem lehet pontosan ábrázolni (pl. fészek), bevezetésre került két új geometria forma, a pontszerő folt és a vonalszerő folt. Ezzel a megoldással sikerült biztosítani, hogy minden térképi lehatárolást egységesen lehessen kezelni (legegyszerőbb esetben a gps koordinátapár azt jelenti, hogy a pozíció a mérési pontossággal megegyezı sugarú gömb felületén belül helyezkedik el, amelynek felszínre vetítésével kapjuk a pontszerő folt körlapját). Egy adott geometriához tartozhat egy vagy több lelıhely. A lelıhelyekhez kapcsolódhat több fajelıfordulás vagy cönológiai felvétel, illetve egyetlen élıhely-folt. Az élıhely-foltokhoz és a cönológiai felvételekhez is tartozhatnak fajelıfordulások. A geometriák, lelıhelyek, a fajelıfordulások, az élıhely-foltok és a cönológiai felvételek esetében is meghatározásra került a minimális (azaz közös) adattartalom (lásd. 4 fejezet), azonban szükség esetén ez kiegészítı adatokkal bıvíthetı (lásd. 3.4 fejezet). A kezelt adatok egymással való kapcsolata TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 7/27

8 2.5 A BIOTIKA MODUL FONTOSABB FOGALMAINAK MAGYARÁZATA Téma és altéma A biotikai adatgyőjtések szervezési alapegysége az altéma. A témák az altémák valamilyen szempont szerinti csoportjai. Protokoll A Biotika modul és az adatgyőjtések legfontosabb szabályozói. Meghatározzák a feladatot (mit, hogyan, hol kell győjteni), illetve meghatározzák az adatrögzítı program mőködését. Törzsadattár A rendszer fejlesztése során nagyon fontos szempont volt az adatrögzítések bizonytalanságának kiküszöbölése. Ennek érdekében nagyon sok (200) törzsadattár készült el, amelyek sok esetben a legördülı listák választható elemeit adják. Geometria Egy térképi objektum. A megfigyelés helyének térképi lehatárolása. Pontszerő folt Olyan geometria, amely pontszerő lelıhelyet takar, de foltként (meghatározott átmérıjő kör) kerül tárolásra (pl. GPS koordináták a mérési pontosságnak megfelelı körsugárral). Vonalszerő folt Olyan geometria, amely vonalszerő lelıhelyet takar, de foltként (meghatározott szélességő sáv) kerül tárolásra. Számosság Az adatgyőjtések megadása során a megfigyelt mennyiség jellemzésére szolgál (pl. becsült vagy pontos). Check in Altéma visszavétele Personal Geodatabase formátumból SDE-be TirEngineben történı adatrögzítés után. Check out Altéma kihelyezése SDE-bıl Personal Geodatabase formátumba TirEngineben történı adatrögzítésre. Rendszer szótár Jelzi, hogy a szótártípus a rendszer része, ezért nem módosítható. Szótár = Törzsadattár Alapmezı A beállítás igenre állítása után a mezı kitöltése kötelezı. Validálás A győjtött adatok egyfajta szakmai minısítése, amikor a validáló szakértı ellenırzi a megadott fajokat. Minısítés A győjtött és validált adatok több szempontú minısítése és értékelése. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 8/27

9 3. Adatrögzítés az off-line felületen 3.1 AZ ADATRÖGZÍTÉS ELİKÉSZÍTÉSE A CD/DVD tartalma A kutató a legtöbb esetben egy CD/DVD-t kap, amelyen a következı adatokat találja: Program (TIR Engine) telepítı csomagja és a telepítés leírása ArcEngine Runatime telepítı és licensz (ha nincs a célgépen ArcGIS 9.x) Szerzıdés (nem kötelezı) Protokoll és a kapcsolódó file-ok (pl. jelentés minta) Altémák adatai Alapadatok (pl. légifelvétel, topográfiai térkép, stb., ha az adatok file-ként kerülnek átadásra) Az adatgyőjtı alkalmazás telepítése és az alapadatok számítógépre másolása Az alkalmazás telepítéséhez indítsa el a kapott CD/DVD Program könyvtárában található TIR-Engine- Setup.msi file-t. Az elsı ablakban kattintson a <Next> gombra. Adja meg a telepítési könyvtárat, javasolt a c:\tir vagy a d:\tir könyvtár megadása. Ezután várja meg, míg a program feltelepül a számítógépre (1-3 perc), végül válassza ki a megfelelı nemzeti parki központot (az, amelynek részére az adatgyőjtés történik). Amennyiben megkapja a Konfigurációs állomány másolása sikerült. üzenetet, a telepítés sikeresen befejezıdött. A TirEngine alkalmazás mőködéséhez szükséges ArcGIS vagy ArcEngine futtató környezet a használó számítógépén. Ha a számítógépre telepítve van az ArcGIS 9.x valamelyik verziója, akkor a TirEngine azonnal használatba vehetı. Ha nincs, akkor az ArcEngine futtatókörnyezetet kell telepíteni. A telepítés a setup.msi file elindításával kezdıdik meg. A telepítés befejezése után adja meg a licence file elérési útját. Az alkalmazás és a futtató környezet telepítése után a CD/DVD-n megkapott adatok számítógépre másolását kell elvégezni. Ha a lemezen talál egy TIR_Adatok könyvtárat, akkor egyszerően ezt a könyvtárat kell a c:\ vagy a d:\ meghajtóra másolnia. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 9/27

10 ArcEngine futtató környezet telepítése A TIR Engine alkalmazás A TIR Engine alkalmazás részletes mőködése az alkalmazás felhasználói kézikönyvében található meg. Ebben és a következı a fejezetekben a biotikai adatok rögzítésével kapcsolatos fontosabb információkat emeljük csak ki. A gyors és pontos adatrögzítés érdekében számos technika került lefejlesztésre. GPS adatok importálása: A GPS-sel rögzített megfigyelési helyek geometriái könnyen importálhatók (lásd fejezet) Foltok átvétele más rétegekbıl: Nagyon sok esetben valamilyen meglévı foltállományhoz (pl. erdırészletek) kötıdik a felmérés. Ezekben az esetekben nem kell újra és újra megrajzolni a foltot, hanem a meglévı állományokból egyetlen kattintással másolhatók a kiválasztott foltok. Lock funkció: Ha bejelöli a négyzetet (dupla kattintás), akkor a bevitt értéket a program eltárolja és a következı rekordokat automatikusan feltölti vele. Több mezınél is bejelölheti egyszerre. Legördülı listák: Ahol lehet a program listákat (törzsadattárak) használ. A legördülı listában megjelenı értékek a szöveg gépelésénél folyamatosan szőkülnek. Például a fajnév elsı néhány karakterének begépelése után már csak néhány fajból kell kiválasztani a szükséges fajt. Személyek elızetes kitöltése: Ha kiválasztotta az adatközlıt, akkor a neve automatikusan bekerül a határozó és a győjtı mezıjébe is. Az automatikus érték természetesen módosítható. Rögzített adatok kinyerése: A bevitt adatok már az adatrögzítı programból exportálhatók Excel és shape formátumban más programokban történı elemzés vagy használat céljára. A térkép szerkesztéséhez minden esetben meg kell nyitni az állományt szerkesztésre. A szerkesztés megnyitása, befejezése és a mentés az Editor gombra kattintva érhetı el. A meglévı foltokhoz történı adatrögzítéshez nem kell elindítani a szerkesztést. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 10/27

11 Nagyítás/kicsinyítés Betöltött rétegek Rajzoló eszközök TIR adatrögzítés/információ Kiválasztás Szerkesztett réteg Szerkesztı felület TIR Engine képernyıje és fontosabb funkciói Adatfelvitel típusa Koordináta/Lépték TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 11/27

12 3.2 FAJELİFORDULÁSOK RÖGZÍTÉSE Geometria rögzítése Faj elıfordulások rögzítésekor az elsı lépés minden esetben a megfigyelés helyének (geometria) rögzítése. A fajelıfordulások esetében a geometria lehet Pontszerő Meghatározott sugarú kör (Eszköz: ) Vonalszerő Meghatározott szélességő sáv (Eszköz: ) Folt Pontosan lehatárolt terület. (Eszköz: ) A geometriákat sokféle módon állíthatja elı. A folt lehet rajzolt, másolhatja más rétegbıl (pl. helyrajzi szám), de a jövıben a legtöbb esetben valószínőleg GPS mérés útján történik a rögzítés. Geometria létrehozása rajzolással A megfigyelési helyek geometriáját leggyakrabban a három alapvetı eszközzel (,, ) lehet megrajzolni, de jól használhatók a vágásra (, ), az összevonásra ( ) és kiegészítésre ( ) kifejlesztett eszközök is. Ne felejtse el, hogy utóbbi négy eszköz esetében a szerkesztés elıtt a szerkesztendı foltot ki kell jelölni ( ). Geometria létrehozása folt átvételével Sok esetben a megfigyelés helyének geometriája egy másik rétegben már rendelkezésre áll. Ilyen lehet archív adatok feldolgozása esetében pl. egy dőlınév. Ekkor a dőlık lehatárolását tartalmazó réteget betöltve a másoló eszközzel ( ) vagy akár a Másol ( ), majd Beilleszt ( ) eszközökkel is átvehetjük a szükséges foltokat. Geometria létrehozása GPS adatok importálásával Az adatgyőjtık számtalan típusú GPS-t használnak, így képtelenség minden GPS készülék számára egyéni importáló felület kialakítása. Ezért a fejlesztés során az a döntés született, hogy a GPS-sel bemért lelıhelyek adatait egy külsı programmal (pl. Excel) kell megfelelı formátumúra alakítani és ez az állomány olvasható be a TIR Engine felületén. A beolvasható állomány szerkezete: Sorszám;EOVY;EOVX. Az elıállított szöveges állományban fejléc vagy más szöveges megjegyzés nem helyezhetı el. Pl: Az importálás során a koordinátákat a program intelligensen kezeli, így nem okoz problémát, ha valaki fordítva adja meg a koordinátákat. A beimportált koordináták köré a program 5 m-es puffert alakít ki, így biztosítva a pontszerő folt -ot. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 12/27

13 A geometriák azonosítóként egy automatikus sorszámot kapnak. Ki kell tölteni a rögzítı nevét (választható) és a rögzítés módját (választható). A rögzítés idıpontja automatikusan kitöltıdik. A beimportált geometriák megjelennek az attribútum táblában A lelıhely adatainak rögzítése A TIR Engine automatikusan létrehoz minden geometriához egy lelıhelyet. A lelıhelynél, ha nincsenek egyedi mezıink, akkor kizárólag a lelıhely elnevezését és beszédes azonosítóját módosíthatja. Az érték beírása után egy Tabulátort kell nyomni és a gomb csak ekkor válik aktívvá. Ha ezek az értékek az adatgyőjtés szempontjából érdektelenek, akkor azonnal megkezdheti a fajok rögzítését. Elıfordulhat olyan eset, amikor egy geometriához több lelıhelyet kell csatolni. Ha például egyéni mezıként rögzíteni kell a lelıhely hidrológiai állapotát (pl. vizes, tocsogós, szárazulat stb.) és a térképen ezek a típusok a méretük miatt nem különíthetık el, akkor lehetıség van arra, hogy az adott folthoz két vagy több lelıhelyet rögzítsen és ezek a tulajdonságok különböznek. További lelıhelyeket a Lelıhely ablakrész gombjával vehet fel, míg a tévesen felvett lelıhelyeket ugyanezen ablakrész gombjával törölheti. A megfigyelt fajok rögzítésekor pedig ügyelni kell, hogy a megfigyelt fajokat a megfelelı lelıhelyhez rögzítse A megfigyelés adatainak rögzítése A geometria és a lelıhelyek rögzítése után kezdıdhet a megfigyelt fajok rögzítése. Itt eltérések lehetnek az adatrögzítési módtól függıen. Az egyrekordos és az egyrekordos-végigfut típus gyakorlatilag azonos módon történik, de utóbbi esetében a faj nem módosítható (lásd. még fejezet. Ezt a Fajelıfordulás lista ablakrész szőkített nézete, amelyek között a gombjával teheti meg. Az ablaknak van egy teljes és egy gombbal válthat. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 13/27

14 Adatrögzítı felület A legtöbb mezı esetében listából választhatók az értékek. Sok adat rögzítése esetén erısen javallott a lock funkció használata (lásd fejezetben). Nagyon hasznos abban az esetben is, ha csak a fajnevet és az egyedszámot kell módosítani. Ekkor az elsı rekordot töltse ki teljesen. A lock funkcióval rögzítse az értéket és váltson át a szőkített nézetre. A faj kiválasztása listából történik (kivéve egyrekordos végigfut rögzítési típust). A lista a fajnév elsı néhány betőjének begépelése után szőkül. Ha csak genust ad meg, akkor a Nem pontos faj minısítı mezıt állítsa True-ra. A dátumoknál a mezı mellett található gombra kattintva az aktuális dátumot automatikusan beírja. Gépelés esetén a dátumot YYYY.MM.DD. formátumban kell megadni. Ha a megfigyelés/győjtés egyetlen napon történt, akkor elegendı a Dátumig kitöltése. A megfigyelt mennyiség rögzítésére a számosság kiválasztása gyakorol jelentıs hatást. Ha egyedszámot választunk, akkor például nem rögzíthet borítás értéket. Az egyes számosságokhoz rögzíthetı értékeket az alábbi táblázatban mutatjuk be. Név jelenlét hiány relatív egyed- vagy hajtásszám - Abundancia (A) relatív borítás - Dominancia (D) összevont relatív abundancia és dominancia - A-D érték Kitölthetı a mennyiség oszlopok közül Egyedszám Borítás AD érték TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 14/27

15 Név pontos egyedszám/hajtásszám pontos egyedszám ivaronként becsült egyedszám/hajtásszám (ránézésre) becsült egyedszám ivaronként (ránézésre) becsült egyedszám/hajtásszám (mintavételezéssel) becsült egyedszám ivaronként (mintavételezéssel) becsült abszolút borítás (ránézésre) becsült relatív borítás (renézésre) becsült abszolút borítás (mintavételezéssel) becsült relatív borítás (mintavételezéssel) mennyiségi becslés föld feletti részek biomasszája föld alatti részek biomasszája összes biomassza (a föld feletti és alatti részeké együtt) Kitölthetı a mennyiség oszlopok közül Egyedszám Egyedszám, Hím, Nıstény, Meghatározatlan Egyedszám, Pontosság Egyedszám, Pontosság, Hím, Nıstény, Meghatározatlan Egyedszám, Pontosság Egyedszám, Pontosság, Hím, Nıstény, Meghatározatlan Borítás Borítás Borítás Borítás Mennyiségi becslés Biomassza (egyedi mezı) Biomassza (egyedi mezı) Biomassza (egyedi mezı) Az Elıfordulás állapota listából választható. Az Á-NÉR kód vagy kódkombináció megadható gépeléssel vagy a képletszerkesztı segítségével. A kód megadásának szabályait az élıhely-térképezések adatainak rögzítését bemutató fejezetben adjuk meg. A V-NÉR kód listából választható. A Veszélyeztetettség listából válaszható. A megfigyelt fajt veszélyeztetı veszélyforrások rögzítésekor egy új ablak jelenik meg, ahol egyszerő kijelöléssel választhatja ki a veszélyforrásokat. A viszonylag hosszú lista a veszélyforrás csoportokkal szőkíthetı. Veszélyforrások kiválasztása TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 15/27

16 Fajelıfordulás rögzítése (teljes) Fajelıfordulás rögzítése (szőkített) TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 16/27

17 Ha kitöltötte a TIR (*-gal jelölt mezık) és a feladatleírás alapján kötelezı mezıket, akkor a gomb megnyomásával mentheti a rekordot. Ekkor az ablak bezáródik a Fajelıfordulás lista ablakrészben megjelenik a rögzített rekord. Ha egy lelıhelyhez több adatot szeretne rögzíteni, akkor nem kell bezárni az ablakot, hanem az gombra kattintva automatikusan elmenti a program a befejezett rekordot és nyit egy újat. Ha elızetesen zárolt mezıket, akkor annak értékei automatikusan kitöltésre kerülnek. Ha egy már rögzített rekordot módosítani szeretne, akkor a gomb megnyomásával megnyithatja és javíthatja. Ha egy már rögzített rekordot törölni szeretne, akkor válassza ki a Fajelıfordulás lista ablakrészben és nyomja meg a gombot. A törlést a felugró ablakban meg kell erısíteni. Egyszerre csak egy rekordot törölhet. Egy lelıhelyhez négy faj került rögzítésre TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 17/27

18 3.3 ÉLİHELY-TÉRKÉPEK ADATAINAK RÖGZÍTÉSE Geometria rögzítése Az élıhely- és vegetáció-térképek esetében is az elsı lépés minden esetben a foltok (geometria) lehatárolása. Itt két alapvetı digitalizálási technika alkalmazható, amelyek közül egyértelmően az elsıt ajánljuk. Az elsı esetben a térképezendı terület lehatárolását átmásolja az Biotika Altéma rétegbıl a gombbal vagy a Copy-Paste parancspárossal. Ezután a folt darabolásával határolja le a és a eszközökkel az egyes élıhely-foltokat. A módszer elınye, hogy biztosan letérképezi a teljes területet és nem lesznek lyukak és átfedések a foltok között. Hátránya, hogy egyes foltok elvágása elmaradhat. A második esetben foltokat egymás után rajzolja fel a és a eszközökkel. Ekkor a geometriai pontosságot és a teljes terület térképezését csak kicsit nagyobb odafigyeléssel lehet megvalósítani. Elınye a módszernek, hogy könnyen nyomon követheti, hogy hol tart a digitalizálásban. A fejezetben már ismertettük az eszközöket, de célszerőnek tarjuk megismételni: Rajzolás Kiválasztott objektum másolása Automatikus kiegészítés Összevonás Poligon vágása vonal mentén Poligon vágása poligonnal Tetszıleges folt rajzolása A funkcióra kattintva a kiválasztott objektum a jelenlegi rétegre másolódik. A funkcióra kattintva rajzolást indítunk a kiválasztott rétegen. A réteg valamely objektumáról indulva kell pontokat lehelyezve megrajzolni a poligont határoló vonalat és a réteg egy objektumán befejezni a rajzolást. A funkció a kiválasztott poligonokat vonja össze. A funkció a kiválasztott poligonokat vágja szét a térképre rajzolásra kerülı vonal mentén. A funkció a kiválasztott poligonokat vágja szét a térképre rajzolásra kerülı poligon mentén. Ezzel a funkcióval lehet szigeteket kialakítani a meglévı foltokon belül Az élıhely-folt adatainak rögzítése Az élıhely-foltok megrajzolása után (de akár rajzolás közben is) megkezdıdhet az egyes foltok adatainak rögzítése. Egy folthoz adatot rögzíteni a gombbal lehet. Ügyeljen arra, hogy a rétegeknél a Lelıhelyek (ideiglenes) réteg legyen kijelölve (elıfordulhat, hogy a réteget más néven találja meg). A folthoz történı adatrögzítéshez nem kell a réteket megnyitni szerkesztésre. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 18/27

19 Bedigitalizált folttérkép Az adatok rögzítését biztosító ablak, hasonlóan a fajelıfordulások rögzítéséhez, több részbıl áll. Amennyiben nem lényeges, hogy a folt milyen azonosító számot kap, akkor elegendı az Élıhelyfolt és a Fajelıfordulás lista ablakkal foglalkozni. Ha az adatrögzítı azt szeretné, hogy a digitalizált foltok beszédes azonosítója megegyezzen a terepi munka során használt ideiglenes azonosítókkal, akkor a lelıhely ablakban kell átírni a beszédes azonosító értékét. Az adatrögzítést biztosító ablak TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 19/27

20 A megadandó adatok többsége legördülı listából választható, ezért az alábbiakban a kivételeket ismertetjük. A terepi vegetációs kód (nem biztos, hogy Á-NÉR kód) egy képletszerkesztı segítségével adható meg. A képletszerkesztıben kiválaszthat egy vagy több (max. három) kategóriaértéket és megadhatja a közöttük lévı viszonyt, illetve jellemezheti a különbözı vegetáció-típusok egymáshoz való térbeli viszonyát (mozaikos, zonális stb.) A végeredmény az adott kategóriarendszer (Á-NÉR, C- NÉR, egyéni kategóriák) elemeibıl álló képlet, amely rögzítésre kerül, mint terepi vegetációs kód. Képletszerkesztı Az ilyen típusú adatrögzítés eddig elsısorban az élıhely-térképeknél volt jellemzı, de célszerőnek tartottuk kiterjeszteni a vegetáció leírására használt egyéb kategóriarendszerekre is. A foltok leírását biztosító ablak. A felmért élıhely-foltokról gyakorlatilag tetszıleges hosszúságú leírás (max. 2 millió karakter) készíthetı a Megjegyzés mezıbe. A rögzítı felület a sor végén található nyíllal nyitható meg. A veszélyeztetı tényezıket és a degradációt mutató jelenségeket egy külön ablakban lehet megadni, egyszerő jelöléssel. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 20/27

21 Degradációt mutató jelenségek és a veszélyeztetı tényezık rögzítése TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 21/27

22 3.3.3 Az élıhely-foltban megfigyelt fajok adatainak rögzítése Megegyezik a Fajelıfordulás rögzítése fejezet részében megadottakkal. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 22/27

23 3.4 A RÖGZÍTETT ADATOK KINYERÉSE ELEMZÉS CÉLJÁBÓL A Természetvédelmi Információs Rendszerhez hasonló informatikai rendszerek fejlesztése során nagyon fontos, hogy az adatrögzítık, akik gyakran önkéntesek, a berögzített adatokhoz hozzáférjenek. Ennek oka kettıs, a jelentéshez olyan elemzések és értékelések elvégzésére van szükség, amelyhez az adatokat egy külsı programba kell eljuttatni, illetve az önkéntes adatrögzítık egységes formátumban tárolhatják a saját adataikat és ezekhez hozzá is férnek. A TirEngine export funkciói a File menübıl érhetık el Térkép képfájlba Az ablakban látható kivágatott exportálja jpg formátumú képfile-ba Fajok XLS-be A fajelıfordulások adatait exportálja Excel formátumba. Minden adat elé beszúrja a lelıhely beszédes azonosítóját és X-Y koordinátáját. Minden elıfordulás önálló sorba kerül Fajok SHP-be Az adatokat ArcView shape formátumban exportálja. Minden elıfordulás önálló sorba kerül Élıhely-térkép összesítık Az élıhely-térképekhez készíti el a fontosabb összesítı táblázatokat Excel formátumban. Ezek a következık: Terepi vegetációs kódok megoszlása természetességi kategóriánként területösszesítéssel. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 23/27

24 Generalizált vegetációs kódok megoszlása természetességi kategóriánként területösszesítéssel. Natura 2000 élıhely kódok megoszlása természetességi kategóriánként területösszesítéssel Élıhely-térkép SHP-be Az élıhely-térképet ArcView shape formátumba exportálja az élıhely-folt leíró adataival együtt. A rögzített fajelıfordulásokat a Fajok XLS-be export funkcióval nyerheti ki Cönológia SHP-be A cönológiai felvétel készítési helyét exportálja ki ArcView shape formátumba a cönológiai felvétel leíró adataival együtt. Egy felvétel egy sornak felel meg, az egy helyen készült felvételek esetében a geometria annyiszor szerepel, ahány felvétel van Cönológia (egy felvétel) XLS-be A megjelenı ablakban válassza ki az exportálandó felvételt. Az összesítı adatokat és a rögzített fajokat exportálja egy-egy táblázatba Cönológia (több felvétel) XLS-be A megjelenı ablakban jelölje be az exportálandó felvételeket. Az összesítı adatokat az elsı munkalapra, a fajelıfordulásokat a második munkalapra helyezi a program. A fejlécben a felvétel azonosítója, a sorokban a fajok találhatók. 3.5 CSATOLT FILE-OK KEZELÉSE Szöveges dokumentumok kezelése Az altémához kiadott dokumentumok (pl. feladatleírás, követelmények, jelentésminta stb.) a kiadott personal geodatabase-ben találhatók. A csatolmányokhoz a gomb megnyomásával elıhívható ablakon keresztül lehet. A csatolmányok fel és letöltését biztosító ablak Az altémához kiadott file-ok megtekintéséhez vagy lementéséhez a sor kiválasztása után a gombra kattintva megjelennek a csatolt file tulajdonságai. Itt a Csatolmány megtekintése sor végén TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 24/27

25 található gombra kattintva a társított programban megnyitja a csatolt file-t. Ezután a jelentésmintát vagy az egyéb kitöltendı dokumentumokat le kell menteni file-ként a számítógépre a munka idejére. Csatolmány tulajdonságainak megjelenítése Ha az adatgyőjtı elkészült a munkával, akkor a kész jelentést a feladatleírásnak megfelelı formátumban visszatöltheti az adatbázisba. A feltöltéshez kattintson az gombra. A megjelenı ablakban válassza Csatolmány feltöltése sort és kattintson sor végén található gombra. Válassza ki a feltöltendı file-t. Ezután adjon a feltöltött file-nak nevet, leírást és válassza ki a típusát. A gombra kattintva, majd megerısítve a kiválasztott file betöltıdik az adatbázisba. A feltöltött dokumentum megjelenik a fı ablakban Fényképek és multimédiás adatok csatolása A fényképek és multimédiás adatok rögzítéséhez a megnyitott tir-local.mxd-ben betöltve kell lennie a BIO_FOTO_GEOM rétegnek. A fényképek készítési helyének rögzítéséhez nyissa meg szerkesztésre az adatbázist (Editor Start Editing). Célrétegként (Target) állítsa be a BIO_FOTO_GEOM vagy a neki megfelelı réteget. A készítési helyeket egyszerően a eszközzel tudja rögzíteni. A gombbal a készítési helyre kattintva megjelennek a készítési hely adatai. TIR_FHKK_Biotika_v2.0_Adatrögzítés a TIR Engine-ben 25/27

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

Szakdolgozat feltöltése a DEA-ba

Szakdolgozat feltöltése a DEA-ba URL : dea.lib.unideb.hu Szakdolgozat feltöltése a DEA-ba Belépés a Saját DEA-ba bejelentkezés hálózati azonosítóval A Neptun rendszerhez használt azonosítóval és jelszóval mőködik a belépés. Ha nem sikerül

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: http://www.3szs.hu A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje Tisztelt Felhasználó!

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Programkezelıi leírás, Kimutatások

Programkezelıi leírás, Kimutatások Programkezelıi leírás, Kimutatások Számlázás modul Az általános forgalmi adóról szóló törtvény 43. elıírja a számlaadási kötelezettséget, a modul használatával szeretnénk egyszerőbbé, könnyebbé tenni a

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı.

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı. TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékkel történı tevékenység bejelentése esetén a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Oktatási segédanyag

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

Felhasználói segédlet

Felhasználói segédlet Felhasználói segédlet Debrecen Megyei Jogú Város civil szervezeti számára pályázatok Civil Alapból, Kulturális Alapból és Ifjúságpolitikai Alapból történő finanszírozásának online igényléséhez 2013/04/02/

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

TipTime Web Access. Munkaidı-nyilvántartó szoftver felhasználói leírás. http://ellenorzottmunkaido.hu

TipTime Web Access. Munkaidı-nyilvántartó szoftver felhasználói leírás. http://ellenorzottmunkaido.hu TipTime Web Access Munkaidı-nyilvántartó szoftver felhasználói leírás http://ellenorzottmunkaido.hu 1. Bevezetı... 2 1.1 A program általános tulajdonságai... 2 1.2 Adatgyőjtı készülékek... 2 2. A program

Részletesebben

ETA tárgyfelelős. Munka az ETA-ban tárgyfelelősként

ETA tárgyfelelős. Munka az ETA-ban tárgyfelelősként ETA tárgyfelelős Munka az ETA-ban tárgyfelelősként Tartalomjegyzék Angol nyelvű tárgy létrehozása... 2 Saját tárgyak szerkesztése (idegen-nyelvű is)... 5 Nyelvi habilitáció jelölése... 8 Angol nyelvű tárgy

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

A program telepítése

A program telepítése program telepítése Töltse le a telepítőt a www.kocheskochkft.hu internetes oldalról. Programjaink menü alatt válassza a Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartás programot, kattintson

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Mrend X Extra 3.0 b. - menetrendszerkesztő program leírása -

Mrend X Extra 3.0 b. - menetrendszerkesztő program leírása - 01 Mrend X Extra 3.0 b - menetrendszerkesztő program leírása - A programmal mobiltelefonra, Java 2ME nyelven írt alkalmazásokat futtató készülékre szerkeszthető menetrend. http://mobilmenetrend.hu R-dei

Részletesebben

Kulcsár Attila: Térbeli adatbázisok gyakorlati szemmel GeoCalc GIS

Kulcsár Attila: Térbeli adatbázisok gyakorlati szemmel GeoCalc GIS Térbeli adatbázisok gyakorlati szemmel GeoCalc GIS Kulcsár Attila Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Informatikai Központ 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3 E-mail: a.kulcsar@geo.info.hu

Részletesebben

E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére

E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére E-kereskedelem Felhasználói Kézikönyv az Üzleti Partnerek részére Tartalom 1 Bevezetés...3 2 Folyamatok...3 2.1 Regisztráció...3 2.2 Árajánlat...3

Részletesebben

NEPTUN 3R DIPLOMA MELLÉKLET NYOMTATÁS BEÁLLÍTÁSA

NEPTUN 3R DIPLOMA MELLÉKLET NYOMTATÁS BEÁLLÍTÁSA NEPTUN 3R DIPLOMA MELLÉKLET NYOMTATÁS Felhasználói dokumentáció verzió 2.1. Budapest, 2006. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal Kiadás: 2006.05.10. Verzió: 2.1. Oldalszám: 2 / 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Felhasználói segédlet

Felhasználói segédlet Felhasználói segédlet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Civil Alapra, Kulturális Alapra, Ifjúságpolitikai Alapra és Sportfeladatokra pályázók részére 2015/04/09/ 1 Cél A pályázók

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Általános leírás... 3 2. Telepítés... 4 3. Első indítás... 6 4. A program használata... 8

Tartalomjegyzék. 1. Általános leírás... 3 2. Telepítés... 4 3. Első indítás... 6 4. A program használata... 8 Elektronikus naplóval rendelkező HostWare pénztárgépet üzemeltető felhasználók NAV adatszolgáltatási kötelezettségét támogató segédprogram felhasználói leírása 2013.07.23. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

WorldCard Színes névkártyaszkenner

WorldCard Színes névkártyaszkenner WorldCard Színes névkártyaszkenner H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az elsı használat elıtt javasoljuk, hogy olvassa el a használati utasítást a biztonságos

Részletesebben

WYWdent Dental 4.8 kiegészítő dokumentáció

WYWdent Dental 4.8 kiegészítő dokumentáció 1. Adatmentés WYWdent Dental 4.8 kiegészítő dokumentáció A WYWdent Dental 4.8 frissítés telepítése előtt felétlenül készítsen mentést a programról, így ha bármilyen probléma esetén bármikor visszaállítható

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz Tartalomjegyzék 1. MS Outlook Express... 3 2. MS Outlook 2003... 7 3. Mozilla Thunderbird... 10 Bevezetés Ez a dokumentum az e-szignó archívum

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus 1 1. Bevezetés Az adatbekérő felület célja, hogy a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a víziközműszolgáltatásról szóló

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához

KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához A KÖSZ! Program 2014-ben online módon lehet a pályázatokat benyújtani. Kérjük, olvassák el az alábbi tájékoztatót,

Részletesebben

VarioFace dokumenta cio

VarioFace dokumenta cio VarioFace dokumenta cio Tartalom Felhasználói dokumentáció... 2 1. A program felépítése... 2 1.1. Vario csatlakoztatása... 2 1.2. Főablak... 3 1.3. Képkijelölő ablak... 4 2. A program használata... 4 2.1.

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526

SAP Business One. Alapfunkciók, alapbeállítások. Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Alapfunkciók, alapbeállítások Mosaic Business System Kft.; Support: +36 1 253-0526 Bejelentkezés az -ba Alapfunkciók, a rendszer használata Menüsor és ikonsor Jelszóváltás Környezet kiválasztása Bejelentkezés

Részletesebben

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Elektronikus számlázás Felhasználói kézikönyv V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Tartalomjegyzék: 1.0 Általános áttekintés 3 2.0 Email értesítés 4 3.0 Bejelentkezés 4 4.0 Számlafelület 5 5.0 Számla keresése

Részletesebben

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók Raiffeisen DirektNet, Internet Banking Felhasználói kézikönyv - Új funkciók TARTALOM 1. LEJÁRT TARTOZÁSOK MEGJELENÍTÉSE LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK... 2 2. FORINTÁTUTALÁS HITELKÁRTYASZÁMLÁRÓL MAGÁNSZEMÉLYEKNEK...

Részletesebben

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı weboldal fejlesztésének projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. szeptember 2-a. A projektben

Részletesebben

FORINT-Soft Kft. 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE. Javítás

FORINT-Soft Kft. 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE. Javítás 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE Javítás Javító bevallást csak akkor adhatunk be, ha az adóhatóság hibaüzenetet küld. Az eredeti bevalláshoz képest a különbség az, hogy a jelzett

Részletesebben

NEPTUN_GOLYA. (Felvételi konvertáló modul) Budapest, 2002

NEPTUN_GOLYA. (Felvételi konvertáló modul) Budapest, 2002 (Felvételi konvertáló modul) S Budapest, 2002 TARTALOM TARTALOM 2 1. BEVEZETÉS 3 2. HASZNÁLAT 4 2.1. Bejelentkezés adatáttöltéshez 5 2.1.1. Státusz információk 8 2.1.2. Módosítás véglegesítése 12 2.2.

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Tudás Reflektor. Copyright 2011; Kodácsy Tamás; E-mail: kodacsy.tamas@kodasoft.hu

Tudás Reflektor. Copyright 2011; Kodácsy Tamás; E-mail: kodacsy.tamas@kodasoft.hu Tudás Reflektor A Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3. számú, A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Központi/felsőoktatási Validációs Rendszer projekt keretében készült olyan

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

T.R.U.S.T. Tax Return Unified Support Tool. Nyomtatványkitöltő

T.R.U.S.T. Tax Return Unified Support Tool. Nyomtatványkitöltő T.R.U.S.T Tax Return Unified Support Tool Nyomtatványkitöltő Tartalomjegyzék 1. A T.R.U.S.T nyomtatványkitöltőről általában... 2 2. Beállítások... 4 3. Használati útmutató... 7 4. Speciális feltöltések...19

Részletesebben

BAUSFT. Pécsvárad Kft. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Optimum modul. Szerzık: dr. Baumann József

BAUSFT. Pécsvárad Kft. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Optimum modul. Szerzık: dr. Baumann József BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu WinWatt Főtéstechnikai Programcsomag Optimum modul Szerzık: dr. Baumann József okl. villamosmérnök 2360 Gyál,

Részletesebben

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Használati útmutató az MLSZ ügyviteli rendszeréhez (2009. július 20- állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2009.07.20-i

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Általános e-mail fiók beállítási útmutató Általános e-mail fiók beállítási útmutató Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék

Részletesebben

ÁVF oktatási és közösségi portál

ÁVF oktatási és közösségi portál 2011 --- Általános Vállalkozási Fıiskola --- ÁVF oktatási és közösségi portál A portált azért hoztuk létre, hogy az elektronikus oktatástámogatás modern eszközei mellett közösségi és karrierépítési lehetıségeket

Részletesebben

CMS videó megjelenítő szoftver használata

CMS videó megjelenítő szoftver használata CMS videó megjelenítő szoftver használata Bevezető Ez a felhasználói kézikönyv a HF-DVR5704T 4 csatornás H.264 tömörítésű hálózati rögzítőhöz mellékelt CMS szoftver használatát mutatja be. Nem tér ki az

Részletesebben

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Telepítési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 2 Első lépések:... 3 Konzol oldal telepítése... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program E-őrlap 2011 - Útmutató. E urópai Bizottság Fiatalok Lendületben Program E-őrlap 2011. Használati útmutató 1/7

Fiatalok Lendületben Program E-őrlap 2011 - Útmutató. E urópai Bizottság Fiatalok Lendületben Program E-őrlap 2011. Használati útmutató 1/7 E urópai Bizottság Fiatalok Lendületben Program E-őrlap 2011. Használati útmutató 1/7 I. Bevezetés 2011. június 1-jétıl fokozatosan bevezetésre kerülnek a Fiatalok Lendületben Program decentralizált alprogramjainak

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Energetikai Nyilvántartó web-alkalmazás - rövid ismertetı - Tartalom

Energetikai Nyilvántartó web-alkalmazás - rövid ismertetı - Tartalom Energetikai Nyilvántartó web-alkalmazás - rövid ismertetı - Tartalom 1. Általános tudnivalók... 2 1.1. Általános jellemzık... 2 1.2. Jogosultságkezelés... 2 2. Adminisztrátori funkciók... 3 2.1. Fıintézmények

Részletesebben

ReComp Informatika Zrt. 1044 Budapest, Íves út 8. http://www.recomp.hu Tel.: +36 (1) 435-1460; Fax: +36 (1) 435-1461 H Í R L E V É L

ReComp Informatika Zrt. 1044 Budapest, Íves út 8. http://www.recomp.hu Tel.: +36 (1) 435-1460; Fax: +36 (1) 435-1461 H Í R L E V É L H Í R L E V É L Engedje meg, hogy megismerjük az Ön cégének informatikai rendszerét, és felhívjuk figyelmét az informatikai problémákra, legyen az hardver vagy software jellegő. Mert mi figyelembe vesszük

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest Betegek keresése... 2 Csatolmány a betegkartonhoz... 2 Mérések összehasonlítása...3 Fejpontok... 4 Allergia teszt... 4 Balancer... 5 Étrend

Részletesebben

A dátum adatokban csak szám és az elválasztó pont billetyő engedélyezett.

A dátum adatokban csak szám és az elválasztó pont billetyő engedélyezett. #$K+ Új szállítólevél Itt készitheti el a szállítólevelet. A szállítólevélen szereplı vevı, szállító (szállítólevelet kiállító,kibocsátó) és a szállítón szereplı mezı megnevezések nyelve (forditása) gombra

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás Felhasználói kézikönyv 1.0.0.8 verzió A dokumentum készült: 2004. május 28. Utolsó módosítás időpontja: 2005. június. 21. E-Group Magyarország

Részletesebben

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció Esri Arcpad 7.0.1 & MobileMapper CE Utó- feldolgozás Oktatási anyag - utókorrekció Tartalomjegyzék GPS- MÉRÉSEK UTÓ- FELDOLGOZÁSA... 3 1.1 MŰHOLD ADATOK GYŰJTÉSÉNEK ELINDÍTÁSA, A ESRI ArcPad PROGRAMMAL

Részletesebben

Futárjegyzék készítő program leírása

Futárjegyzék készítő program leírása Futárjegyzék készítő program leírása Ha számítógépén korlátozva vannak a felhasználói jogok, akkor kérje az önök informatikusa segítségét! A www.police.hu/futar weblapról letöltött install_1.2.4.zip fájlt

Részletesebben

Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban

Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban Csoportos beszedés 1 Raiffeisen Expressz program keretében lehetőség van csoportos beszedési megbízások kézi rögzítésére, importálására

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

SilverCrest Action Camcorder Alkalmazás

SilverCrest Action Camcorder Alkalmazás SilverCrest Action Camcorder Alkalmazás Android verzió Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A SilverCrest Action Camcorder alkalmazás elindítása... 2 Rögzítés üzemmód... 2 A Média album... 3 Felvételek átvitele

Részletesebben

Jegyzőkönyv-kitöltő, és műhelyprogram. Kezelési leírás

Jegyzőkönyv-kitöltő, és műhelyprogram. Kezelési leírás Jegyzőkönyv-kitöltő, és műhelyprogram Kezelési leírás Tachotax KFT - 2012 1 A program fő felhasználási célja, a szabványos illesztési, és felülviszgálati jegyzőkönyvek kitöltése, rendszerezése, és archiválása.

Részletesebben

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével 1. A vizsgált cég állományának létrehozása (II.1.2) Egyszerű Kft. 2010. évi állományának létrehozása: DigitAudit főmenü

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Első lépések:... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési kulcs... 4 Felhasználói adatok... 5 Telepítő csomagok

Részletesebben

eköztér ellenırz P Á Z M Á N Y I S Á N D O R XV. ESRI Magyarország Felhasználói Konferencia 2010. október 07.

eköztér ellenırz P Á Z M Á N Y I S Á N D O R XV. ESRI Magyarország Felhasználói Konferencia 2010. október 07. eköztér Közterületi parkolási rend és engedélyhez kötıdık közterület-használat ellenırz rzését t támogatt mogató (tér)informatikai rendszer P Á Z M Á N Y I S Á N D O R XV. ESRI Magyarország Felhasználói

Részletesebben

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Éves beszámoló elektronikus küldése 2010. január 1-től 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Az IRM E-számla kezelésének feltételei...

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Felhasználói Leírás v.2.00

Felhasználói Leírás v.2.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...

Részletesebben

Útmutató a nyilvántartói rendszer használatához

Útmutató a nyilvántartói rendszer használatához Útmutató a nyilvántartói rendszer használatához 1.) Akik már regisztráltak a KPI honlapján pályázóként, azoknak nem kell újból feliratkozzanak, csupán át kell állítsák, bejelentkezés után, az Alapadatoknál

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 4. Dr. Iványi Péter Tartalomjegyzék Szerkesztés Eddig adatokat nem módosítottunk. Minden esetben csak a hivatkozás színét, szimbólumát, elrendezését változtattuk. Ugyanakkor szükség

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

Ingyenes PDF nyomtató alkalmazás használata terminál szerverrel / felhős rendszerrel

Ingyenes PDF nyomtató alkalmazás használata terminál szerverrel / felhős rendszerrel Ingyenes PDF nyomtató alkalmazás használata terminál szerverrel / felhős rendszerrel Terminál szerverről indított nyomtatási folyamat elindításával elérhetővé válik a kliens gépen feltelepített ingyenes

Részletesebben

Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz

Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5 Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz ii Munkaerő-felvételi példa PDF-könyvek és az információközpont A PDF-könyveket nyomtatásra

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Letöltés A program telepítıjét a DoktorInfo CRM rendszerébıl lehet letölteni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a http://crm.doktorinfo.com címen megadni a

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00

Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v. 3.00 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Program indítása:... 3 3. A program üzemmódjai:... 4 4. Számlaegyenleg lekérdezése:... 4 5. Számlakivonatok

Részletesebben

TIR FHKK Vastagkliens használata TIR

TIR FHKK Vastagkliens használata TIR TIR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VASTAG KLIENS ALKALMAZÁSOK Kapcsolódó dokumentumok Ssz. Dokumentum típusa Fizikai megjelenés Dokumentum helye és neve 1. TIR Rendszerterv Word dokumentum \\Dk_cad_server\projektek\TIR\Dokum

Részletesebben

Egységes Erdészeti Vállalati Rendszer DigiTerra EIR v5

Egységes Erdészeti Vállalati Rendszer DigiTerra EIR v5 KEZDİ LÉPÉSEK Egységes Erdészeti Vállalati Rendszer DigiTerra EIR v5 Erdőgazdálkodási szakmai és térinformatikai alrendszer Készítette: DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. www.digiterra.hu Kiadás:

Részletesebben

Kérelem modul használata költségtérítéssel kapcsolatos kérelem (költségtérítés csökkentés, részletfizetés, fizetési haladék)

Kérelem modul használata költségtérítéssel kapcsolatos kérelem (költségtérítés csökkentés, részletfizetés, fizetési haladék) Kérelem modul használata költségtérítéssel kapcsolatos kérelem (költségtérítés csökkentés, részletfizetés, fizetési haladék) A kérvénybeadás megkezdéséhez válassza az Ügyintézés menüpont Kérvények almenüjét.

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben