Cigány-magyar együttélési gyakorlatok a romániai Szilágyság nevelési-oktatási intézményeiben (Hadadnádasd, Tasnád)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cigány-magyar együttélési gyakorlatok a romániai Szilágyság nevelési-oktatási intézményeiben (Hadadnádasd, Tasnád)"

Átírás

1 Cigány-magyar együttélési gyakorlatok a romániai Szilágyság nevelési-oktatási intézményeiben (Hadadnádasd, Tasnád) Szerepi Sándor Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény A tanulmány előzménye, inspirációja két forrásból táplálkozik. Az indirekt forrást azok a HURO pályázatok jelentik, melyek 2009 és 2011 között adtak számunkra 1 lehetőséget a romániai határ menti megyékben (Partium) az antropológiai és pedagógiai kutatásra. Ezek a román-magyar közös pályázatok azt tűzték ki célul, hogy a határ túloldalán élők mindennapjainak megfigyelésével, az abba való bekapcsolódás esélyével hű képet kapjunk a az inter-, és multietnikus közegben élők helyzetéről, kulturális jellemzőikről, még élő hagyományaikról, társadalmi szerkezetükről. Vizsgálódásainkat mindig két helyszínen végeztük: egyrészt a kulturális antropológia fegyvertárát vetettük be a települések társadalmi és kulturális mélyszerkezetének megismeréséhez és feltárásához, másrészt a falusi, kisvárosi óvodákban végeztünk pedagógiai tevékenységet. Ez utóbbi kiegészítette, árnyalta az antropológiai vizsgálódások eredményeit, illetve lehetőséget adott óvodapedagógus hallgatóink számára, hogy egy kulturálisan és sokszor nyelvileg is eltérő közegben, más jogszabályi háttérrel is kipróbálhassák eddig megszerzett szakmai tudásukat, és megtapasztalják az interkulturális társadalmak legfőbb sajátosságait döntően magyar-román, magyar-cigány, illetve magyar-német viszonylatban. Tanulmányomban ismertetett kutatásaink a Nemzeti Tehetség Program által finanszírozott pályázatok segítségével valósultak meg: Multietnikus kapcsolatok Hadadon NTP FTNYT 12 (2012), illetve Etnikai együttélés és közösségszerveződés pedagógiai tapasztalatai a többnemzetiségű Tasnádon NTP-TSZT-MPA-12 (2013). A települések sajátosságai, nevelési-oktatási intézményei Hadadnádasd a romániai Szatmár megye déli részén helyezkedik el, nem messze a megyehatártól (Szilágy megye). Ezt a térséget történetileg a Partiumhoz soroljuk, vagyis szigorúan véve még nem Erdély része. A település meglehetősen távol fekszik mind az gazdasági, mind a közigazgatási központoktól, nem is beszélve a megyeszékhely Szatmárnémeti városától. Tasnád városa közigazgatási szempontból szintén a mai Szatmár megye területén fekszik, de hagyományosan a szatmári és szilágysági vidék határterületén fekszik, inkább az utóbbi jegyeit magán viselve. Az érintett települések adottságai jellemzően nem kényeztették el az itt élőket. A földművelés számára egyáltalán nem ideális talajminőség miatt az agrárium jelenléte lényegében csak a legeltető állattartás területén figyelhető meg. Bányászható ásványkincsekben sem bővelkedik a terület, s az ipari fejlesztések sem igen találták meg ezt a vidéket. Azonban a turisztika 2 illetve az idényhez kötött vadászat az utóbbi 1 A DE GYFK és a ME BTK Kulturális Antropológiai Intézetének oktatói 2 Hadadnádasd vidéke a vadászatnak kedvez, Tasnádon pedig termál vizű gyógyfürdő működik. 500

2 időkben némileg fejlődésnek indult. Ám ennek minőségi és mennyiségi ugrásához még hiányoznak a feltételek (kiszolgáló infrastruktúra, közúthálózat, attitűd). Hadadnádasd lakosságának jelentős része vagy állattartással foglalkozik, vagy a közeli nagyobb településeken vállal munkát, s egy jelentős hányad munkanélküliként tölti mindennapjait. Hátrányos helyzetét tovább árnyalja, hogy a falu kb. 900 fős lakosságának egyharmada roma/cigány származású, akik a településen kívül elhelyezkedő telepen élnek. A falut a cigányteleppel egy fél kilométer hosszú földút köti össze. A roma közösség tehát hagyományos módon szegregáltan él, azonban ugyanúgy használja a község közintézményeit (melyek a település központjában helyezkednek el), mint a többségi társadalom tagjai. Ezek közé tartozik természetesen az óvoda és az iskola is. Az általános iskola nyolc évfolyamban, évfolyamonként egy osztállyal, míg az óvoda összesen két csoporttal működik. Mind az iskolára, mind az óvodára jellemző, hogy a roma gyermekek aránya a teljes lakossághoz képest jelentősen felülreprezentált. Az óvodát tekintve ez nagyjából 50 százalékos arányt jelent. Azonban az iskolától eltérően, az óvodai nevelésben résztvevő, azaz beiratkozott roma, cigány gyermekek egy része nem jár rendszeresen. A hideg beálltával jelentősen csökken óvodalátogatási aktivitásuk. A település cigány közösségére jellemző, hogy anyanyelvként az oláh cigány nyelv helyi változatát beszélik. Tehát az a sajátos helyzet figyelhető meg, hogy egy romániai kis faluban a magyar anyanyelvű kisebbség kisebbségeként él egy néhány száz fős roma csoport, amelynek nyelvi szocializációja az óvodába kerülésig kizárólag cigány nyelven történik, míg a magyar gyerekeké kizárólag magyarul. (A magyar gyerekek is csak később, iskolai évek alatt sajátítják el az állam hivatalos nyelvét, a románt.) Tasnád kisváros méretű település kb lakossal. Az etnikai arányok a hivatalos statisztika alapján a következő képet mutatják: román (51%), magyar (36%), cigány (12%), német (1%). A négy etnikum együttélésére mutat a település határán a többnyelvű városnévtábla is: Tăşnad, Tasnád, Trsetenburg. Megfigyeléseink szerint, illetve a városban élő narratívák alapján a négy etnikum meglehetősen nagy társadalmi távolságban él egymástól. A tasnádi cigányság ellentétben a hadadnádasdival, már gyakorlatilag nyelvét vesztett populáció, az óvodába, iskolába kerülő gyerekek a magyart beszélik anyanyelvként. Viszont a fizikai elkülönülés ebben az esetben is konkrét formát ölt: domináns módon a település délkeleti részén található cigánytelepre korlátozódik a roma családok lakóhelye. Ennek a lakókörzetnek a határán található az ún. cigányóvoda, amelyben nevéhez híven kizárólag roma gyerek nevelődnek. A városban egy általános iskola működik 4 épületben, kb. 900 diákkal. Kutatásunk ideje alatt egy a város központjában található alsó tagozatos épületben tartózkodtunk. A diákok nagyjából fele roma származású. A származást a gyerekekről adatlapjukon, hasonlóan a vallási felekezetükhöz minden esetben megjelenítik. A román közoktatási rendszer 2012-ben egy új elemmel bővült: az előkészítő osztály intézményével. A rendszer áttekintő ábrája: bölcsőde creşa óvoda grădiniţă általános şcoala primară iskola şcoala gimnazială előkészítő osztály (clasa pregătitoare) - egy évfolyam 501

3 Mint látható: az óvodában töltött három év után van lehetőség arra, hogy azon gyerekek számára, akik még nem minősülnek iskolaérettnek, ebbe az előkészítő, vagy felzárkóztató osztályba kerülhessenek, ahol legalábbis elméletileg az óvodai élethez hasonlító, de az iskolai életre felkészítő oktatásban részesüljenek. Ez a rendszer-elem még csupán második életévét éli, ezért lényegében hiányoznak a hatás-, illetve hatékonyságvizsgálatok e tekintetben. Így informális tapasztalatok mentén tudtunk csak benyomásokat gyűjteni. A kutatások körülményei, folyamata A kutatómunkáink terep-rendszere: Hadadnádasd (és Hadad) Tasnád cigánytelep óvoda iskola 3 oktató, 2+1 oktató, - 5 hallgató 6 hallgató 3 oktató, 1 oktató, 2 oktató, 5 hallgató 6 hallgató 14 hallgató Hadadnádasd A kollégák közül ketten négy óvodapedagógus hallgatónk részvételével a hadadnádasdi óvodában végeztünk 3 pedagógiai szakmai munkát. Megérkezésünk előtt, még a tervezési, előkészületi munkálatok során kitűztük tevékenységünk célját: óvodapedagógiai gyakorlat végzése eltérő szocializációs, és részben eltérő nyelvi és kulturális közegben a tapasztalatok feldolgozásával. Azonban a terepre érkezve szembesültünk egy olyan váratlan körülménnyel, ami megtartva eredeti célunkat egy új, más irányú vizsgálódási cél megfogalmazását inspirálta bennünk: sajátos nyelvi inkompetencia, s az ebből következő szocializációs sajátosságok megfigyelése romamagyar interkulturális közegben. Az óvoda mindkét csoportja vegyes életkorú gyermekek nevelését, fejlesztését látja el, kizárólag magyar nyelven. Csoportonként egy-egy óvodapedagógus végzi pedagógiai tevékenységét reggel nyolc órától ebédidőig. Az óvodai élet ezért értelemszerűen csak a délelőtti időtartamra zsugorodik, nem tartalmazva sem az ebéd-, sem az alvásidőt. 4 Az óvodák ugyanúgy tanterv alapján végzik pedagógiai munkájukat, mint az iskolák, természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelő cél- és tevékenységrendszert hozzárendelve. Persze a mindennapi élet a romániai óvodákban is tartalmazza a szabadjátékot 5, azonban a kötelező foglalkozások hangsúlya ugyanolyan erős manapság is, mint azt a hazai óvodai felfogásban az es évek előtt tapasztalhattuk. Vagyis egyszerűen fogalmazva: hallgatóinknak egy sajátos helyzettel kellett megküzdeniük hadadnádasdi munkájuk során, melynek jellemzői (vö. Bernáth, 2008; Hidasi, 2004; Kozmáné Kovásznai & Sallai, 2008; Klein, 2013; Torgyik & Karlovitz, 2006): november 26. és december 2. között 4 Ez a típusú óvodai működés a napirendet tekintve általánosnak mondható az általunk látogatott romániai intézményekben. 5 Bár hozzá kell tenni, hogy ez nem feleltethető meg a magyar gyakorlatnak. 502

4 - Eltérő szakmai háttér (alapprogram és helyi program helyett központi óvodai tanterv), - Eltérő szokások, hagyományok az óvodai nevelésben, - Magyar, mint anyanyelv, - Eltérő társadalmi közeg (szegényesebb falusi miliő), - S egy nem várt eltérés: a roma/cigány gyerekek nyelvi inkompetenciája voltak. Az általunk megismert hadadnádasdi óvodai gyakorlat két olyan elemmel bővítette a vizsgált problémát, ami a hazai cigány-magyar együttélési gyakorlatban nem figyelhető meg: - A roma közösség elzártsága nem csak földrajzilag, társadalmi szempontból, hanem nyelvileg is elszigetelődést teremt. Ez a szegregáció azt jelenti, hogy a felnövekvő generáció tagjai az intézményes nevelésbe kerülésig (óvodai beiratkozás 3-5 éves korban) gyakorlatilag csak a saját cigány nyelvet (romani) beszélő közösség tagjaival érintkeznek, tehát a többség nyelvet (jelen esetben elsődlegesen nem a román, hanem a magyar nyelvet) majd csak az óvodai nevelés éveiben sajátíthatják el. - A romániai óvodai nevelési gyakorlatban nem tekintik megoldandó problémának az egynyelvű cigány gyermekek nyelvi beillesztését, a kommunikációs gondok tudatos kezelését, egyszóval a nyelvi inkompetencia oldását. E helyett a természetes folyamatokra hagyatkoznak. Az óvodapedagógusok tájékozottsága is minimálisnak tekinthető a cigány kisebbség életével, körülményeivel kapcsolatban, így arra a kérdésre sem tudtak válaszolni, hogy milyen cigány (romani) dialektust beszélnek a hadadnádasdi cigányok. Viszont azt megfigyelhettük, hogy a roma gyerekek nevei többnyire magyar eredetűek, azaz névadási gyakorlatukban elsősorban a helyi többségi társadalom szokásrendszerét, illetve a faluban erőteljesen jelen lévő baptista egyház által inspirált ószövetségi neveket preferálják. Összesítve, a következő szocializációs helyzetek képezték a megfigyelésünk alapját: - Az óvodapedagógus által indukált kommunikáció, - Óvodapedagógus hallgatóink foglalkozásai, - Játéktevékenység során megfigyelt helyzetek. A roma gyerekek életkora döntő jelentőségű a nyelvi felzárkózás szempontjából. A nagycsoportos cigány gyerekek iskolába kerülésükre már gyakorlatilag teljes mértékben elsajátítják a magyar nyelvet. A folyamat két-három évig tart, s a megfigyeléseink alapján a következő módon, utakon zajlik. a. Az óvodapedagógus problémakezelési stratégiája: - Amennyire képes rá, s a helyzet megengedi egy gyermeket sem hagy ki a tevékenységekből. A nyelvet nem értő cigány gyerekeket is megszólítja, odavezeti, nonverbális instrukciókkal látja el. Az intonációval, gesztusokkal kísért magyarázataival próbálja folyamatosan bevonni őket a foglalkozásokba. - Olyan tolmácsokat használ, akik fordítanak magyarról cigányra és vissza is. Ezek a tolmácsok olyan már általában nagycsoportos roma gyerekek, akik a 2-3 óvodai év alatt elsajátították a többségi magyar nyelvet, s valamilyen közeli kapcsolatban állnak a magyart nem értő kicsikkel (testvér, unokatestvér, távolabbi családtag, az utcában lakó ). Ezek a tolmácsok megfigyeléseink szerint általában két esetben aktivizálják magukat: 503

5 Ha az óvodapedagógus megkéri őket erre, mert ő maga már egyedül nem boldogul a kommunikációs helyzetben. A magyart nem beszélő kicsi kerül olyan helyzetbe, mikor a nagyobb gyermek nyelvileg kisegíti. - Az óvónő a magyar nyelv használatát szorgalmazza. Ez lényegében azt jelenti, hogy a cigány gyerekek egymást közti anyanyelvű magánbeszélgetéseit igyekszik megakadályozni, hiszen egyrészt ezekben a szituációkban nem érti a kommunikáció tartalmát, ami zavarja, másrészt pedig azt gondolja, hogy ezek a cigány nyelvű beszélgetések hátráltatják a magyar nyelvi kompetencia megszerzését. Mindebből következően rendszeresen rá is szól a cigány nyelvet kontrollálatlanul használókra. b. A gyermek problémakezelési stratégiái: - Bekerülése után egyre tudatosabban használja a tolmácsokat. Az otthoni környezetből ismerős gyerekekre való támaszkodás az első napoktól kezdve jellemző, viszont a nyelvi kommunikáció segítésében betöltött funkciójuk fokozatosan válik elengedhetetlenné, s majd az évek alatt fokozatosan elhagyhatóvá. - Folyamatosan figyel mindent és mindenkit, hiszen jellemző módon csak az események, tevékenységek szoros követéséből tud következtetni arra, hogy mi is történik az óvodai csoportban. Ezt jól megfigyelhettük a magyar nyelvű mesemondás során is, ahol a roma kiscsoportos kisgyerekek felváltva figyeltek az óvónő intonációra, gesztusaira és egyéb nonverbális kommunikációs jeleire, illetve óvodástársaik reakcióra. Mindeközben a mesehallgatást egyetlen alkalommal sem zavarták meg, ami igaz volt egyéb tevékenységekre is. - Igyekszik a nem verbális alapú vagy irányítású tevékenységekben minél intenzívebben részt venni. Itt elsősorban az asztalnál végzett manuális tevékenységekről van szó. Hiszen itt közvetlenül tudja a mintát követni, amit társai mozdulataiból les el. Ehhez a sajátos kommunikációs gyakorlathoz két feltétel teremti meg az alapot: - A cigány gyermek (és szülők) erős biztonságérzete az óvodai közegben. Megfigyelhető volt, hogy nemcsak a nagyobb (tehát már 1-2 éve az óvodai közegbe, s ezzel a többségi magyar társadalomba szocializálódott), hanem a nem sokkal korábban bekerült, a magyart nem beszélő kisebbek is teljes mértékben biztonságban érezték magukat az óvodában, és saját csoportjukban. - Az óvodapedagógus elfogadó attitűdje. Mindkét általunk megismert óvodapedagógusra jellemző volt munkájuk során a maximális elfogadás a roma gyerekeket tekintve. Ez az attitűd tette elsősorban lehetővé azt a sajátos szocializációs gyakorlatot, mely a nyelvi inkompetencia alapállásából három év alatt eljuttatja a cigány óvodás gyermeket az iskolaérettség küszöbéig. 504

6 Tasnád A tasnádi pályázati tevékenységünket is több helyszínen szerveztük. Lehetőségünk nyílt arra, hogy nemcsak a szokásos terepeken (óvoda, cigánytelep), hanem az iskolában is végezzünk gyakorlati és kutatómunkát. 6 Amint fentebb már említettük, a román közoktatási rendszer új elemeként került bevezetésre az előkészítő osztályok kategóriája. Jómagam 4 hallgató segítségével ebben a rendszerben dolgozó 2 előkészítő osztályban végeztem megfigyeléseket. Arra voltam kíváncsi, hogy ebben a sajátos (óvodai jellemzőkkel rendelkező iskolai miliő) közegben hogyan működnek az interetnikus, interkulturális kapcsolatok. Mindkét osztály viszonylag kis létszámú: 18 illetve 22 fős. Ez alapvetően kedvez a tradicionálistól eltérő munkaformák és módszerek alkalmazásának, illetve a differenciálásnak. A két osztályban tapasztalt közös jellemzők az alábbiakban összegezhetőek: - A roma tanulók egyértelmű elkülönülése, elkülönítése. Az egyik osztályban egy külön roma asztal (tanulókör) jelenlétét figyelhettük meg, némileg periférikus helyzetben a többi csoporttól. A másik osztályban megmaradt a frontális munkaforma: az első sor kilenc diákja a többségi magyarsághoz, míg a hátsó sor a cigánysághoz tartozott. - A roma tanulók jelenlétét egyfajta elkerülhetetlen, de nem megváltoztathatatlan rosszként fogják fel a pedagógusok, s maga az iskola 7 is. Ezért a roma gyerekek helyzetének (szociális, szocializációs, kulturális, higiénés ) pozitív irányú megváltozásában nem igazán éreznek személyes felelősséget. - A pedagógusok némileg áldozatnak érzik magukat, amiért ezekben az osztályokban kell tanítaniuk, folyamatosan közvetítve a külvilág felé tehetetlenségüket, ugyanakkor megmutatva szorgalmas mindennapjaikat. A különbségek: - A két pedagógus életkora két generációt is jelöl: a fiatalabb még húszas évei közepén jár, míg az idősebb kolléganő néhány évvel van a nyugdíj előtt. Az elsőként említett osztályban a csoportmunka formális kereteinek 8 kialakításával nem járt együtt a tényleges közös tevékenység. Azonban a másik osztályteremben egy megbonthatatlannak tűnő 2 soros térrendezés adta szerkezetet, amiben a hátsó sor egyben a hátrányos sor is maradt. - A fiatalabb kollegina a cigány gyerekek deficitét, hiányosságait többféleképpen igyekezett kompenzálni: a hiányzó tankönyvek problémáját a kevesebb könyv közös használatával, fénymásolatokkal orvosolta. A különálló asztal tevékenységére fokozottabb figyelmet fordított, bár azt nem ismerte fel, hogy a lemaradás egyik oka éppen a különállás. A másik osztály pedagógusa viszont több esetben lényegében kivonta a normál üzemmenetből a roma gyerekekből álló hátsó sort. Ezt azzal indokolta, miszerint ők amúgy sem képesek a többiekkel párhuzamos haladásra, de hát muszáj velük is foglalkozni. Azt is megtapasztaltam, hogy időnként a cigány gyerekek által megfogalmazott helyes választ sem vette 6 Egy 25 hallgatóból álló magyar-román csapattal érkeztünk: a résztvevők a DEGYFK, illetve a Babeş- Bolyai Egyetem Szatmárnémeti Tanítóképző Karának hallgatói voltak. 7 Sőt: óvatos véleményem szerint nincs tisztában teljes mértékben az erdélyi magyarság sem azzal a helyzettel, miszerint a magyar nyelvű oktatás fenntartásának lehetősége jelentős részben a magyar anyanyelvű és identitású cigányságon múlik. 8 Ugyanis a keretet nem sikerült tartalommal megtöltenie, lényegében megmaradt a frontális munkaforma, csupán még nehezebbé vált minden jó szándék ellenére a tanulás folyamata, hiszen a pedagógus nem változtatta meg pozícióját, így a gyerekek egy része gyakorlatilag háttal ülve próbált figyelni. A közös feladatmegoldás pedig fel sem merült lehetőségként. 505

7 figyelembe. A roma kisiskolások hiányzó felszerelését a szülők szegénységével és gondatlanságával magyarázta, de egyáltalán nem próbált a helyzeten javítani. Viszont a hét vége felé megfigyelhettük azt is, hogy sorozatos kérdéseink, s talán még inkább hallgatóink hangsúlyosan nem kirekesztő hozzáállása hatására némileg pozitív irányban változott véleménye a kérdést tekintve. Konklúzió helyett A cigány gyermekek többsége nagycsaládban él, ezért nyitott a közösségi kapcsolatokra. Szociálisan fejlettek, ennek ellenére valószínűleg a társadalmi kirekesztés régi hagyományai miatt tartanak az idegenektől, de tapasztalatok szerint akár egyetlen cigány gyermektárs jelenléte is elég ahhoz, hogy bátorságukat, barátkozó hajlamukat visszanyerjék. Leginkább testvéreik, családjuk, rokonságuk körében érzik magukat biztonságban, s megtapasztalták, hogy a családi összejövetelek alkalmával, mint kisgyermekek ők állnak a figyelem középpontjában. Ezért a cigány gyermekek óvodai beilleszkedését a testvérek, az idősebb gyerekek, a családtagok, a távolabbi rokonok jelentősen segíthetik. (Kovács, 2012:113). Kutatásaink a fenti megállapítást egyértelműen igazolni tudjuk. A hadadnádasdi óvodai nevelési színtér annak ellenére hatékonyabban képes a roma gyerekek beillesztésére a gyermekközösségbe, hogy a többségi nyelvet nem beszélőként kerülnek az intézménybe. Míg a tasnádi iskola magyar anyanyelvű cigány tanulói a megfigyelt előkészítő osztályokban kvázi idegenként élik mindennapjaikat, rendkívül kevés sikerélménnyel, vagy érzelmileg pozitív töltéssel rendelkező történéssel gazdagodva. Ehhez természetesen az iskola követelmény-centrikus jellege, illetve hangsúlyosan az ott dolgozó pedagógusok eltérő attitűdjei is hozzájárulnak. Az iskola felülről lefelé sugárzó megfelelési kényszert közvetítő szellemisége úgy vélem meglehetősen nehézkessé teszi a rugalmasabb szemlélet kialakulását, illetve a valódi integratív törekvések beágyazódását. Irodalomjegyzék BERNÁTH Gábor (szerk.) (2008). Esélyegyenlőség deszegráció integráló pedagógia. Budapest: Educatio Kht. HIDASI Judit (2004). Interkulturális kommunikáció. Budapest: Scolar. KOZMÁNÉ KOVÁSZNAI Mária, & SALLAI Éva (szerk.) (2008). Kapcsolaterősítő élmények az iskolában. Budapest: Educatio Kht. KLEIN Ágnes (2013). Utak a kétnyelvűséghez. Budapest: Tinta. KOVÁCS László (2009). Cigány gyerekek, óvoda, család. In Kállai Ernő, & Kovács László (szerk.): Megismerés és elfogadás. Budapest: Nyitott Könyvműhely. TORGYIK Judit, & KARLOVITZ János Tibor (2006). Multikulturális nevelés. Budapest: Bölcsész Konzorcium. 506

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - TARTALOM I.BEVEZETÉS... 3 I.1. KI A CIGÁNY?... 3 I.2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉS ÉRTÉKE... 8 II.

Részletesebben

Romológia kurzusok a felsőoktatásban

Romológia kurzusok a felsőoktatásban Kállai Gabriella Romológia kurzusok a felsőoktatásban Az írás a hazai felsőoktatásban szeminárium vagy előadás formájában jelen lévő romológiai vonatkozású tantárgyakat, valamint azoknak a hallgatókra

Részletesebben

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15.

FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. FRISS KUTATÁSOK A ROMOLÓGIA KÖRÉBEN KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 10. Sorozatszerkesztő: Cserti Csapó Tibor KONFERENCIAKÖTET PÉCS 2002. NOVEMBER 15. Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT Tartalomjegyzék I. A hátránykompenzálás tágabb kontextusa 3. 1. Fogalomértelmezések, definíciók.. 3. 2. Esélyteremtés és társadalmi kohézió. 5. 3.

Részletesebben

Koós Ildikó - Molnár Béla A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE III.

Koós Ildikó - Molnár Béla A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE III. Koós Ildikó - Molnár Béla A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE III. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIADÓ SOPRON 2014 1 2 Koós Ildikó - Molnár Béla A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE III. 3 4 Koós Ildikó - Molnár Béla

Részletesebben

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Szilvási Zsuzsanna * MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Abstract After some waves of immigration a relative small number of Hungarian immigrants live in Norway today. They have their own associations

Részletesebben

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata

Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar-angol általános iskolai program vizsgálata Kovács Judit Innováció a kéttannyelvűségben: a párban történő magyar- általános iskolai program vizsgálata KOVÁCS JUDIT (PhD MEd) az ELTE TÓFK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének docense. Történelem,

Részletesebben

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN

A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN 7 A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM ÁLLÁSA 2008-BAN Bass László, Darvas Ágnes, Farkas Zsombor, Ferge Zsuzsa (MTA KTI Gyermekprogram Iroda) Vezetői összefoglaló A Nemzeti Stratégia induló éve 2007 volt.

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes dr. Bakonyi Anna Kovácsné Bárány Ildikó BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE 2008. augusztus 25. 1 Tartalomjegyzék Bevezető 2. old. A kisgyermeknevelés

Részletesebben

Útmutató. az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához

Útmutató. az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához Útmutató az interkulturális pedagógiai program iskolai bevezetéséhez és alkalmazásához 1 Elôszó A mai gyerekeknek már természetes, ami nekünk felnôtteknek szinte hihetetlen volt: kinyílt a világ, szabadon

Részletesebben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben

Viselkedés családon kívüli kortársközegben Viselkedés családon kívüli kortársközegben Egyén és közösség Egyén és közösség fogalma Amikor egy közösségről beszélünk, akkor egyúttal azokról az egyénekről is szó van, akik a közösséget alkotják. Az

Részletesebben

Az oktatási rendszer hasonló kihívásokkal találkozik minden olyan országban, ahol

Az oktatási rendszer hasonló kihívásokkal találkozik minden olyan országban, ahol Iskolakultúra 2004/1 Kende Anna Együtt vagy külön? A szegregált iskolarendszer és a speciális oktatási szükségletek tanulmány A tanulmány a szegregált, illetve az integrált oktatási rendszer dilemmáit

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi

FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN. Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi FELNŐTTOKTATÁS ÉS TÁRSADALMI HÁTRÁNY ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI RÉGIÓJÁBAN Flóra Gábor Fürj Zoltán Győrbíró András - Szilágyi Györgyi Célrendszer és prioritások Az ET 2000-es lisszaboni értekezlete

Részletesebben

INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM A MIGRÁNS GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM A MIGRÁNS GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM A MIGRÁNS GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA AJÁNLÁS ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK BÁLINT MÁRIA, TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS, KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA BARNÁNÉ LIKOVSZKY MÁRTA, ÓVODAPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Inkluzív iskola Intézményi innováció

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Inkluzív iskola Intézményi innováció Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Inkluzív iskola Intézményi innováció Sziklára épített ház Készült: Damjanich János Általános Iskola 2011, Isaszeg

Részletesebben

Tartós döntések: iskolaválasztás Dunaszerdahelyen

Tartós döntések: iskolaválasztás Dunaszerdahelyen Ravasz Ábel Tartós döntések: iskolaválasztás Dunaszerdahelyen 1. Kontextus Az esettanulmány helyszíne Dunaszerdahely (Dunajská Streda), amely egy járási központ Szlovákia délnyugati részén. A legutóbbi

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN. Liskó Ilona Fehérvári Anikó HATÁSVIZSGÁLAT

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN. Liskó Ilona Fehérvári Anikó HATÁSVIZSGÁLAT OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona Fehérvári Anikó HATÁSVIZSGÁLAT a HEFOP által támogatott integrációs program keretében szervezett pedagógus-továbbképzésekről No. 281 RESEARCH

Részletesebben

Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben

Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben (összefoglaló az Egész életen át tartó tanulás program, Grundtvig-alprogram által támogatott projekt keretében

Részletesebben

Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet

Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet Tanári mesterképzési szak Pedagógiatanári szakképzettségi terület A miliő retardációjából és az overprotektív

Részletesebben

A cigány gyerekek és az óvoda esete I.

A cigány gyerekek és az óvoda esete I. MÉLTÓSÁGOT MINDENKINEK PIK KATALIN A cigány gyerekek és az óvoda esete I. Az iskolai szegregáció-kutatás alprogramjában elfogadta az Akadémia Kisebbségkutató Mûhely azt a kutatási tervet, melyben egy hét

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

pedagógiatanár, iskolaigazgató, Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi 2

pedagógiatanár, iskolaigazgató, Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi 2 Bollók Gyula 1 Seregélyesné P. Szabó Ilona 2 Stelczné Kurucz Éva 3 1 pedagógiatanár, iskolaigazgató, Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi 2 magyartanár, pedagógiatanár, Bocskai István Református

Részletesebben