PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJAK A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási szabályairól szóló 12/2011. (III.30.) KIM rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a 2011/2012. tanévben az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjaiban való részvételre. HÁTTÉR A 2005 óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása. A 2010/2011. tanévben közel hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, valamint több mint mentor kapott támogatást (ösztöndíjat) az esélyegyenlőségi alprogramok keretében szeptember 1-től a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében az Útravaló Ösztöndíjprogram, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) által finanszírozott programok áttekintésével az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjait is magába foglaló új, két pillérből álló program indul ÚTRAVALÓ - MACIKA PROGRAM néven (a továbbiakban Program). Az új Program elnevezését, a MACIKA név használatát, az elmúlt évek MACIKA ösztöndíjának ismertsége és társadalmi elfogadottsága indokolja. A Program egyik pillérét az Útravaló Ösztöndíjprogram felülvizsgált és célzottabbá tett esélyegyenlőségi alprogramjai képezik. Ezek az Út a középiskolába, az Út az érettségihez és az Út a szakmához alprogramok, összefoglaló néven ÚTRAVALÓ-MACIKA esélyegyenlőségi ösztöndíjak. A Program másik pillére az ISKOLA-HÁLÓ innovatív új elemként, a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók integrált iskolai felzárkózását segítő iskolai és iskolához kapcsolódó modell értékű programok támogatását, illetve az ilyen típusú jó gyakorlatok összegyűjtését, tapasztalataik elemzését és rendszerbe illesztését célozza. Az ISKOLA-HÁLÓ program esetében külön pályázati felhívás kerül megjelentetésre. 1

2 A 2011/2012. tanévtől az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében tekintettel a legrosszabb továbbtanulási esélyű gyermekek körében a cigány származású gyermekek magas arányára, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött Keretmegállapodásra a programba újonnan belépő tanulók számának növelése mellett, valamennyi esélyegyenlőségi alprogramba a támogatottak legalább 50%-áig roma származású tanulót kell bevonni. A források lehetővé teszik, hogy a 2011/2012. tanévben legalább fő a programba újonnan belépő roma tanuló részesüljön olyan anyagi támogatásban, amely segíti az iskolarendszerben történő bennmaradásukat, valamint növeli továbbtanulási esélyeiket. 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA Az esélyegyenlőségi alprogramok célja a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelése. Az egyes alprogramok célját, valamint az egyes alprogramokra vonatkozó speciális szabályokat a jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező 1-3. számú mellékletek tartalmazzák (1. sz. melléklet: Út a középiskolába alprogram; 2. sz. melléklet: Út az érettségihez alprogram; 3. sz. melléklet: Út a szakmához alprogram). 2. A PÁLYÁZAT FORRÁSA A pályázat forrása az Út a középiskolába és az Út az érettségihez alprogramok vonatkozásban a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 15/9/7 Roma ösztöndíj programok című fejezeti kezelésű előirányzata, valamint a XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/5/15 Útravaló Ösztöndíjprogram című fejezeti kezelésű előirányzata, az Út a szakmához alprogram vonatkozásában pedig a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze. 3. A PÁLYÁZATON IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében - a tanuló ösztöndíjban - a mentor Ft/ tanuló / hó ösztöndíjban részesül. Az Út a középiskolába alprogram keretében elnyerhető tanulói ösztöndíj összegét a jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet, az Út az érettségihez alprogram esetében elnyerhető tanulói ösztöndíj összegét a 2. sz. melléklet, az Út a szakmához alprogram esetében elnyerhető tanulói ösztöndíj összegét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 2

3 A mentor az utolsó kéthavi (május-június) ösztöndíjra való jogosultságának feltételeit a jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező, az egyes alprogramokra vonatkozó speciális szabályokat tartalmazó 1-3. sz. mellékletek tartalmazzák! Az ösztöndíjasok ösztöndíja a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény rendelkezései szerint adóterhet nem viselő járandóságnak minősül. 4. A PÁLYÁZATI PROGRAM TARTALMA A tanuló a pályázat benyújtásával vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, az alábbi feladatokat látja el: - Közreműködik az egyéni fejlesztési terv elkészítésében, és részt vesz a háromhavonkénti értékeléseken. - Eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, és az ösztöndíjas időszak alatt igazolatlanul nem mulaszt/ vagy a mulasztott kötelező óraszám nem haladja meg a 10 kötelező órát A mentor a pályázat benyújtásával vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, az alábbi feladatokat látja el: - Az általa mentorált tanulóval kapcsolatosan egyéni fejlesztési tervet készít, ez alapján az osztályfőnök és az érdekelt pedagógusok bevonásával legalább háromhavonta értékeli a tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat. Az értékelésre meghívja a tanuló szülőjét, a tanulót, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét. Az értékelés eredményét kitérve az értékelésen résztvevők észrevételeire is az egyéni előrehaladási naplóban írásban is rögzíti. - Az ösztöndíjas időszak alatt a mentorált tanuló tanulmányi előmenetelének nyomon követését, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök hatékonyságának vizsgálatát lehetővé tevő tanulónként eltérő tartalmú egyéni előrehaladási naplót vezet. Az egyéni előrehaladási naplót az Alapkezelő által előre megadott formátumban és tartalmi elemekkel készíti el. - A vonatkozó tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási szünetek kivételével rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 3 órában önállóan vagy több tanuló esetén csoportosan a mentorált tanuló felkészítésével foglalkozik, amely foglalkozásokat folyamatosan dokumentálja a tanulóról vezetett egyéni előrehaladási naplóban. - Az általa mentorált tanuló családjánál családlátogatáson vesz részt. - Részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek. 3

4 - Amennyiben a pályázaton nyertes tanuló nem rendelkezik adóazonosító jellel, segítséget nyújt az érintett tanulónak, illetve szüleinek az adóazonosító jel igénylése során. Amennyiben a mentor a közoktatási intézménnyel alkalmazásban áll, úgy a fenti feladatokat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletének Harmadik rész II. 6. és 9. pontjaiban meghatározott munkaköri feladatain felül köteles ellátni. 5. A TÁMOGATOTTI IDŐSZAK Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében a jelen pályázati forduló során elnyerhető támogatás a november 1-től a június 15-ig terjedő időszakra vonatkozik. 6. A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 6.1. Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében tanulóként pályázhat a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2011/2012. tanévben: - halmozottan hátrányos helyzetű; vagy - védelembe vett; vagy - családba fogadott; vagy - átmeneti nevelésbe vett; vagy - ideiglenes hatállyal elhelyezett; vagy - utógondozásban; vagy - utógondozói ellátásban részesül; vagy - hátrányos helyzetű; és nappali rendszerű iskolai oktatás keretében az egyes alprogramonként eltérő, a jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező 1-3. számú mellékletekben meghatározott intézményben és évfolyamon/képzésben tanul. A 2010/2011. tanévben esélyegyenlőségi ösztöndíjban részesített és évismétlésre kötelezett tanuló a 2011/2012. tanévben új pályázatot nem nyújthat be. A 2010/2011. tanévben ösztöndíjas és a 2011/2012. tanévben továbbfutó ösztöndíjra jogosult tanuló ugyanazon alprogram keretében új pályázatot nem nyújthat be. Az egyes esélyegyenlőségi alprogramok keretében nem pályázhat az a tanuló, aki részt vesz a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában. 4

5 6.2. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak keretében mentorként pályázhat az a személy, aki - a tanári képzésben szakképzettséget szerzett; vagy - a tanítói képzésben szakképzettséget szerzett; vagy - a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy - gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy - pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg; vagy - szakiskolában vagy szakközépiskolába oktató szakoktató. Az Út a középiskolába alprogram keretében mentori pályázatot benyújthatók körét a jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklet, az Út az érettségihez alprogram keretében mentori pályázatot benyújthatók körét a 2. számú melléklet, az Út a szakmához alprogram keretében pályázatot benyújtók körét a 3. sz. melléklet szabályozza. Egy személy egyazon tanévben az Útravaló Ösztöndíjprogramban összesen legfeljebb 5 tanuló tekintetében nyújthat be mentori pályázatot. A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így azon mentor aki, a korábbi pályázati fordulóban nyertes továbbfutó ösztöndíjas vonatkozásában is lát el mentori tevékenységet, a továbbfutó ösztöndíjas tanuló(ka)t beszámítva vállalhatja összesen 5 tanuló tekintetében a mentorálást. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében mentorként pályázó személy abban az esetben vállalhat a fenti számot meghaladó, de legfeljebb 8 tanuló tekintetében mentorálást, ha az általa mentorálandó valamennyi pályázó tanuló közoktatási intézménye a településen az egyetlen közoktatási intézmény, és a közoktatási intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot (a két feltételnek együttesen kell fennállnia). Az a személy, aki az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjában mentorként pályázatot nyújt be, az esélyegyenlőségi ösztöndíjak vonatkozásában mentorként nem pályázhat. 7. A PÁLYÁZÁS MENETE Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében a pályázatot azon közoktatási intézmény nyújtja be a pályáztató szervhez, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. Tagintézmény pályázatot közvetlenül nem nyújthat be, a hozzá beérkezett pályázatokat továbbítja a székhelyén működő közoktatási 5

6 intézménynek, amely köteles a tagintézménye által hozzá továbbított pályázatokat a pályáztató szervhez benyújtani. Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében közoktatási intézménynek számít a Magyar Köztársaság területén működő általános iskola, vagy gimnázium, vagy szakközépiskola, vagy szakiskola. Az esélyegyenlőségi alprogramok keretében kizárólag diákotthoni vagy kollégiumi feladatokat ellátó közoktatási intézmény nem jogosult pályázat benyújtására. Az esélyegyenlőségi alprogramokba a tanuló és mentor közös pályázat útján, tanulói és mentori űrlap benyújtásával kerülhet be. Az ösztöndíjra pályázó tanuló a tanulói űrlaphoz csatolja a szociális jogosultságát igazoló eredeti dokumentumok közoktatási intézmény által hitelesített másolatát, és amennyiben roma származásáról önkéntes nyilatkozatot tett, a helyi, annak hiányában a területi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat eredeti ajánlását. Az említett dokumentumokat a közoktatási intézményben az intézményvezető által kijelölt személynek adja át. A székhelyen működő közoktatási intézmény a begyűjtött tanulói űrlapokat és igazolásokat, valamint a mentori űrlapot alprogramonként egy intézményi pályázattá rendezi, úgy, hogy a hozzá benyújtott űrlapok között nem szelektál, azokat nem véleményezi. A székhelyen működő közoktatási intézmény az Alapkezelő által postai úton megküldött azonosítót felhasználva belép az ellenőrzött adatrögzítési felületre, ahol ellenőrzi a Központi Információs Rendszerből átemelt intézményi törzsadatok helyességét, és amennyiben az intézményi törzsadatokban változás történt, az adatváltozás átvezetését a címen október 4-ig írásban kérelmezi az Alapkezelőnél. A hibás intézményi törzsadatokkal benyújtott pályázat formai hibás, hiánypótlásra nincs lehetőség, az Alapkezelő a közoktatási intézmény pályázatát érdemi bírálat nélkül elutasítja. A közoktatási intézmény az ellenőrzött adatrögzítési felületen megadja az intézményre vonatkozó pályázati és a tanévhez kötődő adatokat, majd rögzíti a benyújtott ösztöndíjas pályázati űrlapok adatait. Az ellenőrzött adatrögzítési felületen alprogramonként rögzített intézményi pályázatot a székhelyen működő közoktatási intézmény lezárja, majd alprogramonként kinyomtatja. Az ellenőrzött adatrögzítési felületről az alábbi dokumentumok kerülnek nyomtatásra: 6

7 - pályázati fedlap 1 ; - intézményi űrlap; - intézményi nyilatkozatok; - tanulói űrlap(ok); - tanulói nyilatkozat(ok); - szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat(ok); - mentori űrlap(ok); - mentori nyilatkozatok. A roma származásról történő nyilatkozat esetén a Helyi/Területi/Országos Roma/Cigány Önkormányzat ajánlását a jelen pályázati felhívás 8. sz. mellékletében található sablonban szükséges benyújtani. A pályázati fedlap kivételével az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott dokumentumok érvényességének feltétele a kék tollal történő, saját kezű aláírás. Az intézményi űrlap és az intézményi nyilatkozatok esetében szükséges az intézményi körbélyegző lenyomata is. A különböző nyomtatványokon az alábbi aláírások szükségesek: - intézményi űrlap esetében a székhelyen működő közoktatási intézmény vezetőjének aláírása; - intézményi nyilatkozatok esetében a székhelyen működő közoktatási intézmény vezetőjének aláírása; - tanulói űrlap esetében a tanuló aláírása, amennyiben a tanuló kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (pl. a bíróság gondnokság alá helyezte), szükséges a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) aláírása is; - 1. sz. tanulói nyilatkozat esetében a tanuló aláírása; - 3. sz. tanulói nyilatkozat esetében a tanuló aláírása; - szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat esetében a szülő/törvényes képviselő aláírása, amennyiben mindkét szülő gyakorolja a törvényes felügyeletet, abban az esetben mindkét szülő aláírása szükséges; - mentori űrlap esetében a mentor aláírása; - mentori nyilatkozat esetében a mentor aláírása. Amennyiben a szülő/törvényes képviselő írástudatlan (olvasásra és nevének aláírására képtelen), a tanulói űrlap és a szülői nyilatkozat aláírásánál névírót kell alkalmazni. 1 Az ellenőrzött adatrögzítési felület automatikusan generálja a pályázat lezárásakor. A pályázat azonosításához szükséges alapadatokat (pályázó intézmény neve, székhelye, OM azonosítója, a pályázat regisztrációs száma, a pályázat vonalkódja) tartalmazza. 7

8 Az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt a roma származásáról nyilatkozatot tehet. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti nevelésbe vett gyermek szülője nyilatkozattételre felhívható és nyilatkozatát amennyiben az a gyermek nyilatkozatával nem ellentétes figyelembe kell venni. 8. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYES MÓDJA 8.1. A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani az Alapkezelő által működtetett ellenőrzött adatrögzítési felületen. Az ellenőrzött adatrögzítési felület címe: https://utravalo.wekerle.gov.hu/esely_2011 A közoktatási intézmény az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott pályázatot a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározott mellékletekkel egyidejűleg egy példányban postai úton is köteles megküldeni az Alapkezelő jelen pályázati felhívásában meghatározott postacímére Az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott pályázati anyag kötelező melléklete: - a tanuló szociális jogosultságát igazoló eredeti hatályos dokumentum(ok) közoktatási intézmény által hitelesített másolatai; - a tanuló roma származásáról szóló önkéntes nyilatkozata esetében a helyi, annak hiányában a területi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának egy eredeti példánya A tanuló szociális jogosultságát az alábbi hatályos (a pályázat benyújtásának időpontjától számított 1 éven belül kiállított) eredeti dokumentum(ok) közoktatási intézmény által hitelesített másolatának benyújtásával kötelesek igazolni: - Védelembe vett tanuló: a jegyzői védelembe vételről hozott határozat. - Hátrányos helyzetű tanuló: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről hozott határozat. - Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről hozott határozat és a jegyző által a halmozottan hátrányos helyzet meglétéről kiállított hatósági bizonyítvány (a két dokumentumot együttesen kell benyújtani); vagy - tartós nevelésbe vett tanuló esetében a tartós nevelésbe vételről hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása a tartós nevelés fennállásáról. 8

9 - Átmeneti nevelésbe vett tanuló: az átmeneti nevelésről hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása az átmenti nevelés fennállásáról. - Családba fogadott tanuló: a családba fogadásról hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása a családba fogadás fennállásáról. - Ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló: az ideiglenes hatályú elhelyezésről hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása az ideiglenes hatállyal történő elhelyezés fennállásáról. - Utógondozott tanuló: az utógondozásról hozott határozat. - Utógondozói ellátásban részesülő tanuló: az utógondozói ellátásról hozott határozat. Amennyiben a pályázó tanuló a tanulói űrlapon jelzi az árvaellátásra való jogosultságot, úgy a pályázati űrlap kötelező melléklete az árvaellátásról hozott határozat, azonban önmagában az árvaellátásra való jogosultság nem teszi lehetővé a pályázat benyújtását. Amennyiben a tanulói űrlapon a tanuló szociális jogosultságánál több kritériumnak való megfelelőséget is megjelölnek (például: a tanuló egyidejűleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és védelembe vett), a megjelölt összes kritérium fennállását igazolni szükséges a jelen pályázati felhívásban meghatározott módon, ellenkező esetben a tanuló pályázata formai hibásnak minősül, és további bírálat nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a tanuló roma származásáról nyilatkozott, a helyi, annak hiányában a területi cigány kisebbségi önkormányzat vagy az Országos Roma Önkormányzat ajánlását nem nyújtja be, a pályázat értékelésekor csak szociális jogosultsága kerül figyelembe vételre. 9. A PÁLYÁZAT KEZELŐJE Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Postacím: 1374 Budapest, Pf. 564 Telefon: (1) Internet: 10. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE Az ellenőrzött adatrögzítési felületen a pályázat benyújtási határideje: október :00 óra 9

10 A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma!): október :00 óra Határidőben benyújtott pályázatnak minősül az a pályázat, amelyet a közoktatási intézmény október :00 óráig az ellenőrzött adatrögzítési felületen rögzít és lezár, valamint október :00 óráig (postabélyegző dátuma) jelen pályázati felhívásban meghatározott postacímre benyújt. A két feltételnek együttesen kell teljesülnie. A határidőn túl benyújtott pályázatot az Alapkezelő további bírálat nélkül elutasítja. 11. A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A közoktatási intézmény által benyújtott pályázat érvénytelennek minősül, ha - a pályázatot tagintézmény nyújtja be; - az ellenőrzött adatrögzítési felületen rögzített pályázat a jelen pályázati felhívás 10. pontjában meghatározott határidőben nem került lezárásra; - az ellenőrzött adatrögzítési felületen rögzített pályázat postai úton nem került benyújtásra; - a pályázat az ellenőrzött adatrögzítési felületen nem került rögzítésre, kizárólag postai úton került benyújtásra; - a postai úton benyújtott példány nem az ellenőrzött adatrögzítési felületről került kinyomtatásra; - a postai úton továbbított példány olyan pályázati űrlapo(ka)t tartalmaz, melyeket nem az ellenőrzött adatrögzítési felületről nyomtatattak ki (még abban az esetben is, ha ezen űrlapok adattartalmát rögzítették az ellenőrzött adatrögzítési felületen); - a postai úton továbbított példány nem tartalmazta az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott intézményi űrlapot, vagy az intézmény 1. sz. nyilatkozatát, vagy az intézmény 2. sz. nyilatkozatát; - a közoktatási intézmény valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; - a közoktatási intézmény végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; - a közoktatási intézmény nem felel meg az Áht ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; - a közoktatási intézmény esetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Közpénz tv.) 6. (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettség fennáll, és ezen körülmény közzétételét a Közpénz tv. szerinti határidőben a közoktatási intézmény nem kezdeményezte; 10

11 - a közoktatási intézmény a 2010/2011. tanévben az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében nyújtott támogatással az előírt határidőre nem számolt el; - a közoktatási intézmény a 2010/2011. tanévben az Útravaló Ösztöndíjprogram megvalósítása során engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól A tanulói pályázat érvénytelennek minősül, ha: - a pályázatot magánszemélyként nyújtotta be; - a közoktatási intézmény által postai úton benyújtott pályázat nem tartalmazta az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott tanulói űrlapot, vagy a tanulói nyilatkozatot, vagy a szülői (törvényes képviselői) nyilatkozatot; - a tanuló nem rendelkezik a jelen pályázati felhívás 6.1 pontjában meghatározott jogosultsággal; - a tanulói űrlapon jelzett bármely szociális jogosultság a jelen pályázati felhívás 8.3 pontjában meghatározott dokumentumokkal nem igazolt A mentori pályázat érvénytelennek minősül, ha: - a pályázatot magánszemélyként nyújtotta be; - a közoktatási intézmény által postai úton továbbított pályázat nem tartalmazta az ellenőrzött adatrögzítési felületről kinyomtatott mentori űrlapot, vagy a mentori nyilatkozatot; - a mentor végzettsége nem felel meg jelen pályázati felhívás 6.2 pontjában felsorolt végzettségeknek. Az érvénytelennek minősített pályázatot az Alapkezelő további bírálat nélkül elutasítja. 12. A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁSI LEHETŐSÉGEK Az Alapkezelő az érvényesnek minősített, de formai hibás pályázatok esetében egy alkalommal 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlási felszólítást bocsát ki. Hiánypótlásra kizárólag az alábbi formai hibák esetében van lehetőség: - Az ellenőrzött adatrögzítési felületen rögzített pályázati anyag a megfelelő címre határidőben történt postai feladását követően a közoktatási intézménynek fel nem róható okból postai úton nem érkezik meg az Alapkezelő jelen pályázati felhívásban közzétett postacímére. A közoktatási intézménynek a hiánypótlás során igazolnia kell, hogy a pályázatot határidőben a megfelelő címre postán feladta. Az igazolás az ajánlott levél feladóvevényével vagy tértivevénnyel történhet. - A postai úton beérkezett intézményi űrlapról és nyilatkozatokról hiányzik a székhelyen működő közoktatási intézmény aláírásra jogosult képviselőjének aláírása, vagy az intézmény körbélyegzőjének lenyomata. - A postai úton beérkezett tanulói űrlapról hiányzik a tanuló aláírása. 11

12 - Kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (pl. a bíróság gondnokság alá helyezte) tanuló esetében a postai úton beérkezett ösztöndíjas űrlapról hiányzik a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) aláírása a származásról történő nyilatkozattétel esetében (amennyiben a tanuló származásáról nyilatkozott), valamint írásbeli hozzájárulása a tanulónak a programban való részvételéhez. - A postai úton beérkezett tanulói nyilatkozatról hiányzik a tanuló aláírása. - A postai úton beérkezett szülői (törvényes képviselői) nyilatkozatról hiányzik a szülő/szülők aláírása. - A postai úton beérkezett mentori űrlapról hiányzik a mentor aláírása. - A postai úton beérkezett mentori nyilatkozatról hiányzik a mentor aláírása. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs, a formai hibás pályázat érvénytelennek minősül, azt az Alapkezelő további bírálat nélkül elutasítja. 13. A PÁLYÁZAT BÍRÁLATA 13.1 Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében bírálatra csak érvényesnek minősített pályázat bocsátható. A beérkezett tanuló és mentor pályázatok egyenként és nem iskolánként csoportosítva kerülnek elbírálásra. Amennyiben a pályázati keretet meghaladó támogatási igény érkezik, a pályázatok elbírálásakor az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 6. (1) (2) bekezdése alapján előnyben részesülnek azok a tanulók, akik az alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló feltételnek megfelelnek: - a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, utógondozásban, utógondozói ellátásban részesül (e feltételek a pályázat elbírálásakor azonos súllyal veendők figyelembe!); - a tanuló árvaellátásban részesül; - a tanuló hátrányos helyzetben lévő településen, kistérségben él; - a tanuló háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a többi pályázóéhoz viszonyítva alacsonyabb; - a tanulóval egy háztartásban élők száma a többi pályázóhoz viszonyítva magasabb. Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében az ösztöndíjak legalább fele roma származású tanulók részére kerül megítélésre. Amennyiben a fenti keret roma származású tanulókkal nem tölthető fel, a fennmaradt ösztöndíjak nem roma származású tanulók részére kerül odaítélésre. 12

13 A Bíráló Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának napjától) számított 45 napon belül teszi meg. A pályázatokról a Bíráló Bizottság előterjesztése alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter dönt várhatóan december 10-ig. 14. A PÁLYÁZÓK DÖNTÉST KÖVETŐ ÉRTESÍTÉSE A pályázatokról szóló döntésről az Alapkezelő a közigazgatási és igazságügyi miniszter döntésének kézhezvételét követő 15 napon belül postai úton, valamint a honlapon történő közzététel útján értesíti a pályázatot továbbító közoktatási intézményeket. 15. A PÁLYÁZATI DÖNTÉS ELLENI JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG A pályázati eljárással és döntéssel szemben a pályázó kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet ában meghatározott kifogást nyújthat be a közigazgatási és igazságügyi miniszter a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 12/2011. (III.30.) KIM rendeletben foglaltak szerint a közigazgatási és igazságügyi miniszternek címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés bekövetkezésétől vagy a mulasztástól számított 45 napon belül. A kifogást írásban az Alapkezelő jelen felhívásban meghatározott postacímére kell benyújtani. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs. 16. SZERZŐDÉSKÖTÉS Az Alapkezelő az ösztöndíjak folyósításáról, felhasználásának feltételeiről, a felhasználás ellenőrzéséről, a beszámolás, elszámolás rendjéről, a szerződésszegés eseteiről és annak jogkövetkezményeiről, az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének eseteiről a székhelyen működő közoktatási intézménnyel támogatási szerződést köt, és ez alapján bocsátja rendelkezésére az ösztöndíjak összegét. Az ösztöndíjasokkal (tanuló és mentor) a székhelyen működő közoktatási intézmény köt ösztöndíjszerződést. Amennyiben a támogatási szerződés vagy az ösztöndíjszerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül a közoktatási intézmény vagy az ösztöndíjas mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, a pályázati döntés hatályát veszti. 13

14 17. A BESZÁMOLÁS ÁLTALÁNOS ALAPELVEI A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról a közoktatási intézmény a tanév végén záró beszámolót köteles készíteni a támogatási szerződésben meghatározott módon és határidőig. A közoktatási intézmény a záró beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles a fel nem használt támogatást az Alapkezelő részére visszautalni. 18. INFORMÁCIÓ Jelen pályázati felhívás és melléklete, a fogalomtár, továbbá az elektronikus űrlapok és nyilatkozatok együttesen képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás, valamint a pályázati útmutató és fogalomtár letölthető a és honlapokról. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphatnak: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő 1374 Budapest, Pf. 564 Telefon: (1) Internet: Mellékletek: 1. sz. melléklet: Útravaló - Macika Ösztöndíjprogram Út a középiskolába alprogram 2. sz. melléklet: Útravaló - Macika Ösztöndíjprogram Út az érettségihez alprogram 3. sz. melléklet: Útravaló - Macika Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram 4. sz. melléklet: Fogalomtár 5. sz. melléklet: Intézményi űrlap 6. sz. melléklet: Mentori űrlap 7. sz. melléklet: Tanulói űrlap 8. sz. melléklet: Ajánlás minta roma származásról történő önkéntes nyilatkozat esetén 14

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY AZ ÚTRAVALÓ MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014/2015-ös TANÉVRE TERVEZETT PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRÓL Figyelem! Jelen tájékoztató alapján pályázat benyújtására nincs lehetőség! A sikeres

Részletesebben

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja

I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar közoktatás biztosít egyenlő

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSI ALPROGRAM (A pályázat kódja: UTR-UF-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban:

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2013. november 21. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAM. (A pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12) Pályázati Útmutató

ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAM. (A pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12) Pályázati Útmutató ÚT A FELSŐOKTATÁSBA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAM (A pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12) Pályázati Útmutató 2012. szeptember 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány.../2013. (.....) Korm. rendelete az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR ÁTMENETI NEVELÉSBE VÉTEL: A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HOTDKR-M-14. A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. december 23. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálásának támogatására (A pályázat kódja: NTP-JGYA-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok kidolgozására és a támogatás odaítélésére (A pályázat kódja: NTP-OKD-M-12) Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK FOGALOMTÁR CSALÁDBAFOGADÁS: 2014. március 15-től a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény 4:187-4:189 (valamint a Gyvt. 81. (1a) bekezdése) tartalmazza a családbafogadás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. A pályázati kategória kódja: SZOC-FP-14 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. március 4. Módosítás dátuma: 2014. április 3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-HTTSZ-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET ZENEI JELLEGŰ MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában (A pályázat kódszáma: KÜM-2011-7) A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezeténél

Részletesebben

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31.

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31. Pályázati útmutató a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz Budapest, 2015. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1 A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2 Pályázati felhívás tárgya...

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben