pusztavámi krónika Nônapi köszöntô A német kitelepítésekre emlékeztünk III. évfolyam 3. szám Idôszaki havilap Ingyenes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pusztavámi krónika Nônapi köszöntô A német kitelepítésekre emlékeztünk III. évfolyam 3. szám Idôszaki havilap Ingyenes"

Átírás

1 pusztavámi krónika III. évfolyam 3. szám Idôszaki havilap Ingyenes A német kitelepítésekre emlékeztünk A második világháború után a németségre a kollektív bûnbak szerepét osztották ki. A Szovjetunióban is szükség volt a munkaképes emberekre, táboraikba mintegy ezer magyarországi németet hurcoltak el. Ezeknek körülbelül fele már nem került kitelepítésre, jogaikat ben visszakapták, ám elkobzott birtokaikat többnyire már nem. A kitelepítések nyomán a magyarországi németek száma mintegy 230 ezerre csökkent. Fejér megyében a kitelepítés második szakasza a Móri járás falvait: Mórt, Bakonykútit, Bakonysárkányt, Balinkát, Gúttamásit, Isztimért és Pusztavámot érintette februárjától április közepéig tartott a kitelepítés. Mórról 436 családot, 1349 személyt, Isztimérrôl 66 családot, 346 személyt, Pusztavámról 154 családot, 611 személyt, Bakonykútiból 11 családot, 31 fôt, Gúttamásiból 3 családot, 9 fôt, Balinkáról 16 családot, 57 személyt telepítettek át Németország nagyobbrészt szovjet, kisebb részt amerikai megszállási övezetébe. (Forrás: Dr. Erdôs Ferenc fejer.archivportal.hu) Pusztavámon január 8-án az erôszakos kitelepítésre emlékeztünk. Merkatz László polgármester elmondta: 1948 telén, pontosan ilyentájt, Pusztavám történetének talán legdrámaibb Merkatz László: Pusztavám szinte kiürült, gyökereit kitépték a földbôl, egy pillanatra megsemmisült napjai zajlottak. Erôszakkal, brutálisan, embertelenül, mindenféle jogalapot nélkülözôen ûzték el innen azokat, akik szorgos munkájukkal ezt a települést felépítették, a szôlôtermesztés és erdômûvelés mintatelepülésévé varázsolták. Elûzték a pusztavámi svábokat! Pusztavám szinte kiürült, gyökereit kitépték a földbôl, egy pillanatra megsemmisült. Aki maradhatott, abban maradt a félelem is. Sokszor felidéztük már e napok borzalmait, de megérteni máig nem tudjuk, hogyan is történhetett meg mindez. Bár voltak elôzmények, mégsem hitte el senki, hogy még ez is bekövetkezhet. Hányszor volt ez már így a történelem folyamán, hogy a jó szándékú emberek nem hitték, hogy az emberi gonoszság idáig fajulhat. S megannyiszor rá kellett jönniük, sajnos lehetséges. S mindezt gyakran a haza, a nemzet, a hit jelszavai mögé bújva tették, meggyalázva a Haza, a Nemzet és a Hit legszentebb értékeit. Porig rombolva közösségeket, emberi méltóságot, évszázados tradíciókat. A háború végétôl módszeres hajtóvadászat folyt a német nemzetiségû fiatal férfiak ellen, akikrôl azt feltételezték, hogy harcoltak, és alkalmasak a bûnbak szerepére. Mert bizony már akkor elkezdôdött a módszeres és kollektív felejtés. A kitelepítés természetesen nem elszigetelt magyar jelenség volt. Egész Európán végigsöpört a bosszú szele, általánossá vált a kollektív bûnösség elvének alkalmazása, amely kiegészült megannyi alantas politikai és valljuk be anyagi szemponttal. Európa szerte ugyanolyan deportálásokat hajtottak végre, mint pár évvel elôtte a zsidókkal tették. Csak a németek elûzésérôl évtizedekig nem volt szabad beszélni, az sértette az elvtársak a németségtôl elkobzott, mondjuk ki, a németségtôl elrabolt házakban élô elvtársak érzékenységét. Egyik pillanatról a másikra, egyetlen kis batyuval, marhavagonokba zsúfolva szállították el az embereket, mindenféle tájékoztatás nélkül az ismeretlenbe. Rázúdítva e milliókat a teljesen kivérzett, elpusztított Németországra. De volt, akinek még ennél is rosszabb sors jutott, akik például a Szovjetunióba kerültek. Ezért kell makacsul emlékeznünk újra és újra arra, ami Pusztavámon történt ben, a kitelepítést megelôzô hónapokban, hetekben. Ezért kell hangosan beszélni róla. Beszélni bárhol és minden idôben. Hétköznapokban és kampányban, iskolában és itt, a pusztavámi kitelepítési emlékmûnél, ahol méltó módon emlékezhetünk, és mint tisztelgô útókor, megkövethetjük a szenvedések áldozatait. Ezért kell kikutatni az akkori események minden apró részletét, feltárni és összegyûjteni mindent, amit a tragédia szereplôi átéltek. És azt is, hogy kik hajtották végre mindezt, milyen szellemi elôkészítést követôen. Ezzel tartozunk minden áldozatnak, s az utókornak egyaránt. A polgármesteri beszéd után mikrofonhoz lépett még Macher János egykori kitelepített, az evangélikus egyház képviseletében, Kalló József római katolikus plébános és Veres Péter református lelkész is. A megemlékezés koszorúzással ért véget. N. G március Nônapi köszöntô Szeretettel hoztam e szép csokrot, / s köszöntômet mindenkinek mondom. / Nôket köszönt most az egész világ, / hát nyíljon nékik a sok színes virág. / Az életet, szerelmet tôlük kaptuk, / cserébe szívünket az ölükbe rakjuk. / Általuk vagyunk igazán valakik, / tudom most dalom, messzire hallatszik. / Kívánom, legyen minden nô boldog, / s szálljanak el végleg a bús gondok. / Hulljon reájuk jókívánságom e napon, /egész évben és minden Nônapon. Mi a nô nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás, az Anya, akinek testén át e világba léptünk, az elsô és végtelen önfeláldozás. Ô ôrzi elsô lépteink, törli le könynyeink, testébôl etet, szeretetébôl nevel, mindig megbocsát, ha kell, és soha nem enged el, ô a fény, a meleg és minden, ami jó, semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható. Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ô maga is átalakul, megváltozik. Elôbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költôk ihletôje, szerelem és ôrület forrása. Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa. vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete. Mindez ô, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi ôérte. Köszöntöm hát ôket, a nôket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek. Merkatz László polgármester

2 Elfogadott költségvetés Pusztavám Község Önkormányzatának Képviselô-testület elfogadta a település évi költségvetését. Az elfogadott költségvetés forint, mely tartalmazza a szennyvízberuházás lezárásának átfutó állami támogatását is. A folyó költségvetés: forint. A fôösszeg megoszlása: személyi juttatások: forint, járulékok: forint, dologi kiadások: forint, egyéb kiadások: forint, pénzeszközátadás, támogatások: forint, felhalmozási kiadások: forint, tartalék: forint. Bár adóbevételeink tervezésénél nagy óvatossággal jártunk el, mégis van jelentôs bizonytalan tétel e soron. Ezt az állami támogatás átrendezésével kívánjuk megoldani. Új ellátandó területként önkormányzatunk magára vállalta a konyha üzemeltetését, illetve az óvoda épületének teljes körû üzemeltetését (az óvodai szakmai munka társulásban maradt). A költségvetésben terveztünk a szennyvízkezelésnél amortizációs pótlással (forrása az itt keletkezô bérleti díj, amit igen alacsonyan tartunk azért, hogy a lakosság díjait ez se terhelje). Terveztünk a települési hulladékgazdálkodással, lomtalanítással. Utak felújításánál több útszakasz szerepel idei terveinkben, folytatni kívánjuk az árkok burkolását, vízelvezetési feladatok végzését is. Továbbra is üzemeltetjük lakóingatlanainkat, ennek bevételi oldala is van. Ez évben is támogatjuk a helyben mûködô egyházakat, civil szervezeteket és a társulásban ellátott feladatoknak is megfelelünk. (A szervezetek támogatásáról, a meghatározott keretösszeg felosztásáról a pénzügyi bizottság fog dönteni). Tábori támogatást, orvosi szûrések támogatását, mentôk támogatását idén is fontosnak tartotta a testület. Közvilágítási feladatainkat számításaink szerint teljes egészében fedezi az állam. Faluüzemeltetési feladatainknak eleget teszünk a karbantartó brigád és a közmunkások foglalkoztatásával, az ide tervezett összeg a település üzemeltetését biztosítja. Szintén számolunk az orvosi-fogorvosi szolgáltatások, a védônôi szolgáltatás és a fizikoterápia támogatásával. Szociális feladataink törvénybôl fakadnak, ezen túlmenôen itt is számolunk a helyben szokásos tételekkel. Fenntartjuk és fejlesztjük a könyvtári és közmûvelôdési feladatainkat. Sportfeladatokra immár 3 éve változatlan összeggel tervezünk. Természetesen mûködtetjük a Polgármesteri Hivatalt is. Fejlesztési terveink között szerepel több útszakasz felújítása, villamossági felújítások (hivatal, karbantartó mûhely, konyha), számítógép beszerzések, kandeláber telepítések folytatása a korábban meghatározott ütemterv szerint, eszközbeszerzések, és a Vasútállomási lakások ivóvízellátásának megoldása a települési hálózatra való csatlakozásával. Merkatz László polgármester Falunap: június Képviselô-testületünk február 19-én megtartotta idei második, munkaterv szerinti ülését. Az ülésen a képviselôk 17 napirendet tárgyaltak. Az elsô napirend során elfogadták a település évi költségvetését e forint fôösszeggel. A költségvetés részleteirôl külön cikkben számolunk be. Második napirendben meghatározta a testület a évi falunapok menetrendjét és a programok vázát. (A falunap ideje: június ). Harmadik napirend során tájékoztatást adott az Ügyrendi Bizottság elnöke a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésérôl, jelezve, hogy egy nemzetiségi képviselô kivételével minden képviselô, bizottsági tag eleget tett kötelezettségének. (Idôközben pótlásra került az elmaradt nyilatkozat is). Ezután a két ülés közötti idôszak történéseirôl, a korábbi döntések végrehajtásáról hallgattak meg tájékoztatót, beszámolót a képviselôk. Az ötödik napirend során rendeletet alkotott a testület a kommunális szennyvíz-kezelésrôl. Hatodik napirend is rendeletalkotással telt, a hulladékgazdálkodásról alkotott (részben átmeneti) rendeletet a testület. Hetedik napirend alatt az elôttünk álló választásokra, a választási és szavazatszámláló bizottságokba delegált személyekrôl döntött a testület. Nyolcadik napirendben elfogadták a képviselôk a mûvelôdési ház új mûködési rendjét, melyet megállapodás formájában minden, az intézményt rendszeresen használó szervezettel is aláíratunk. Következô napirend során meghatározta a testület a helyben tartandó ünnepek, rendezvények bonyolításának rendjét. Tizedik pontban meghatározta a testület a szennyvízkezelés bérleti díjának felhasználását, elfogadva a kezelô szakmai javaslatait. Határozatot hozott a testület a Faluház felújítási munkálatainak pénzügyi rendezésérôl, a nemzetiségi önkormányzat és az önkormányzat közötti pénzügyi elszámolásra. Ezután tájékoztatást hallgattak meg a képviselôk a Duna-Vértes Regionális hulladékgazdálkodási projekt helyzetérôl. Tizenharmadik napirendben elfogadta a testület az Ezer-Jó Vidékfejlesztési Egyesület létrehozásával kapcsolatos elôterjesztéseket, felhatalmazta a polgármestert a megállapodások aláírására. Tizennegyedik napirend során rendeletet alkotott a testület az igazgatási szünetrôl. Tizennegyedik napirend során elfogadta a testület a stabilitási törvénynek való megfelelésre készített elôterjesztést, mely az önkormányzat középtávú bevételi és kiadási (valamint esetleges adósságszolgálati) terveit tartalmazza. Az utolsó elôtti napirenden a testület felhatalmazta a polgármestert a Megyei Közgyûlés alelnökének adandó válaszra, egy esetleges lengyel testvérkapcsolat kialakítására. Utolsó napirend során a képviselôi bejelentések hangzottak el. Merkatz László polgármester Merkatz László Pusztavám polgármestere még a decemberi testületi ülésen, a év elsô félévi munkatervét, a megszokott szerkezetben terjesztette a képviselô-testület elé. A tervezet tartalmazza a kötelezôen tárgyalandó napirendeket, a korábban, helyben kialakult sajátosságokat. Ugyanakkor nyitott (helyet biztosít) a további képviselôi javaslatoknak is április 30. szerda: 1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetérôl. Elôadó: Móri Rendôrkapitány / körzeti megbízott / Polgárôr Egyesület Elnöke. 2. Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány beszámolója a évrôl. Elôadó: Kuratórium Elnöke. 3. Pusztavám Község évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás). Elôzetesen tárgyalja: pénzügyi bizottság. Elôadó: polgármester. 4. Egyebek május 28. (szerda): 1. Beszámoló a évi szociális és gyámügyi tevékenységrôl. Elôadó: jegyzô / szociális társulás képviselôje /, családgondozó. 2. Beszámoló a többcélú társulás évi tevékenységérôl. Elôadó: polgármester / munkaszervezet vezetôje évi önkormányzati kitüntetô cím és díjak odaítélése (zárt ülés). Munkaterv (2014. elsô félév) Elôzetesen tárgyalja: ügyrendi bizottság. Elôadó: polgármester. 4. Egyebek június 25. szerda: 1. Tájékoztató az óvoda - iskola tanévérôl. Elôadó: intézményvezetôk tagintézmény-vezetôk év második féléves munkaterv meghatározása. Elôadó: polgármester. 3. Egyebek. * Állandó napirendi pontok: beszámoló a két ülés közötti eseményekrôl, tájékoztatók képviselôk bejelentései, interpellációk. Március 15-i ünnepség 2014 március 15.-én szombaton 15 órakor a Mûvelôdési Ház nagytermében az es forradalom és szabadságharc emlékére megrendezendô mûsorunkra, mindenkit szeretettel várunk. A megemlékezésen Merkatz László polgármester úr beszédét követôen az általános iskola 8. osztályának mûsorát tekinthetik meg. 2 Pusztavámi Krónika március

3 Németnyelvû vers-és prózamondó verseny A megye 12 német nemzetiségi általános iskolájából összesen 78 tanuló nevezett a versenyre. Pusztavámi Krónika március A Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Regionális Irodája, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Móri R.M.Á.I. Pusztavámi Tagiskolája a 2013/2014-es tanévben, szokásostól eltérô módon, új helyszínen, a pusztavámi Általános Iskolában rendezte meg február 1-jén a megyei német nyelvû vers- és prózamondó versenyt. Az iskolák több kategóriában, korcsoportnak megfelelôen adhatták le jelentkezésüket. A hagyományos német vers-és próza kategóriákon kívül, nyelvjárás kategóriában is vártuk a vállalkozó szellemû diákok jelentkezését. A megye 12 német nemzetiségi általános iskolájából összesen 78 tanuló nevezett a versenyre. Különösen örültünk, hiszen az elmúlt évekhez képest nôtt a nyelvjárási kategóriákba jelentkezôk száma. A versenyt jelenlétével sok meghívott vendég is megtisztelte. Jelen volt Fuchs János, a Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetségégének elnök-helyettese, a Móri Tankerület részérôl Kalló Klára oktatási referens, Merkatz László Pusztavám község polgármestere, Kajos Péterné a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatóasszonya, Nagy Izabella a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Regionális Irodájának vezetôje, valamint a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselôi: Krebsz Ferencné és Pratsler János. Iskolánk némettanárai összesen 9 diákkal készültek a versenyre, hogy a pusztavámiaktól megszokott módon méltón helytállhassanak. Azt hiszem, a készülésbe fektetett munka meghozta gyümölcsét. Ennek köszönhetôen 6 tanulónk képviseli iskolánkat március 28-án Mosonmagyaróváron a nyugat-magyarországi regionális döntôn, ahova kategóriánként 4 4 tanuló jutott tovább. Eredményeink: Alsós nyelvjárás: 1 2. osztályosok: 1. helyezett: Leitner Balázs 2. osztály, 2. helyezett: Frey Péter 1. osztály, 3. helyezett: Hadnagy Bálint 1. osztály, 3 4. osztályosok: 1. helyezett: Grósz Vilmos 4. osztály. Felsôs nyelvjárás: osztályosok: 1. helyezett: Kluber Rita 5. osztály, 4. helyezett: Krebsz Klaudia 7. osztály. A diákokat Hadnagyné Róth Eszter, Róth Antalné, Visztné Kemele Szilvia, valamint Freyné Pratsler Anikó készítette fel a versenyre. Végül, de nem utolsó sorban a legnagyobb köszönet talán a szülôket, nagyszülôket, valamint dédiket illeti meg, akik kitartóan, erôt, energiát és idôt nem kímélve segítettek a gyermekeknek a versek, történetek megtanításában. Köszönjük segítségüket! Freyné Pratsler Anikó nyelvi munkaközösség vezetô A pusztavámi diákok, akik szép eredményt értek el a német vers-és prózamondásban Képeskönyv mézeskalácsból Az általános iskola 4. osztályos tanulói - az MTVA, a Móra Könyvkiadó és a Cinema City közös szervezésében - országos Bell és Sebastien rajzpályázaton vett részt. Rajz helyett mézeskalácsból könyvlapokat készítettünk, kiszúrókkal figurákat formáztunk, majd színes cukorhabbal díszítettük a lapokat. A zûrinek elnyerte tetszését a remekmû, így különdíjjal jutalmazták az osztályunkat. A székesfehérvári Cinema City moziba ingyenes mozi belépôt nyertünk. A Bell és Sebastien címû csodálatos, szívhez Április 6-án szavazás! Az Országos Választási Iroda közleménye szerint az országgyûlési választásokra április 6-án 6 19 óra között kerül sor. Mi pusztavámiak Fejér megye 2. számú országgyûlési egyéni választókerülethez tartozunk. Településünkön április 6-án az alábbi szavazó helyiségben lehet voksolni: A pusztavámi választási körzetek az alábbiak: 1. sz. szavazókör: Általános Iskola, Bajcsy-Zs. u sz. szavazókör: Malomerdô Panzió, Petôfi S. u sz. szavazókör: Evangélikus Iskola Épülete, Kossuth L. u Szavazni csak személyesen (személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, Iskolába hívogató szóló ifjúsági filmet nézhettük meg. Minden tanuló egy kedves, kutyás hûtô mágnes ajándékot is kapott. A további jutalom, a gratuláló oklevél és az óriásplakát pedig az osztályterem falára került, hogy év végéig emlékeztessen minket a közös munka élményére. Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet magam és a gyerekek nevében is Molnár Erika szülônek, akinek önzetlen segítsége hozzájárult az osztályközösség sikeréhez. Novák Zsuzsanna osztályfônök Beiskolázási programsorozatunk részeként az alsós munkaközösség vidám, játékos ismerkedésre várja a nagycsoportos óvodásokat március 7-én órai kezdettel. A délután során a leendô 1. osztályosok bejárják az iskolát, ismerkednek a pedagógusokkal, barkácsolhatnak. Szeretettel várunk minden érdeklôdô kisgyereket és a szülôket! Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô Nyílt napok az iskolában A Pusztavámi Általános Iskolában március 18-án és március 22- én (szombaton) nyílt napokat tartunk, ahová várjuk a szülôket. Március 18-án órarend szerint, március 22-én osztályonként külön órarend szerint tanítunk. Március 22-én lehetôséget biztosítunk a leendô 1. osztályos gyermekek szüleinek a nyílt órák látogatására, a tanító nénivel való ismerkedésre. Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô Tisztelt Támogatók! A Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítványhoz az elmúlt évben befolyt adó 1%-át ( forintot) tanulói padok és székek vásárlására fordítottuk. Köszönjük felajánlásukat! Kérjük, az alapítványon keresztül támogassák iskolánkat ben is! Kedvezményezett adószáma: Kedvezményezett neve: Nyelvoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány Tisztelettel: Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô vezetôi engedéllyel) a fent megjelölt szavazóhelyiségben lehet. Az a választópolgár, aki legkésôbb március 21.-ig kéri, hogy az országgyûlési választásokon nemzetiségi választópolgárként vehessen részt, a pártlisták helyett a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavazhatnak. A választással kapcsolatos kérdésekre a Helyi Választási Irodákban nyújtanak információt. Cím: Pusztavám, Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. u munka és ügyfélfogadási napokon. 3

4 PUSZTAVÁM MÓRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG (A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE) IV. rész Egyházi himnuszunk ma használatos szövege két szóban tér el ettôl. Mai énekeskönyvünket D. Payr Sándor öt fordítása és egy saját szövegû éneke (EÉ 490) gazdagítja. A nagy történettudós, énekköltô és fordító 1938-ban, 77 éves korában hunyt el Sopronban. Koporsójánál D. Kapi Béla püspök mondott gyászbeszédet, aki mint rangidôs püspök még abban az évben látogatást tett a pusztavámi gyülekezetben is. Az ondódi gyülekezet az oktatásra is nagy figyelmet szentelt. Az iskola bôvítése és renoválása 1888-ban történt. Az iskolások száma ekkor 130 volt. Valószínû, hogy ebben az idôben került a templom délkeleti falán, egy falmélyedésbe a ma is látható és mûködô napóra. Payr Sándor Gyôrbe távozása után Holko Mihályra esett a hívek választása, aki nyolcévi szolgálata idején ( ) átvezette a gyülekezetet a 20. századba június 15-én és 16-án dr. Baltik Frigyes Dunán-inneni püspök tartott hivatalos egyházlátogatást (a gyülekezet átkerült ebbe az egyházkerületbe) az 1116 lelket közöttük 142 iskolaköteles gyermeket számláló egyházközségben, amelynek a vizsgálat idején filiája nem volt. Szórványban (Móron, Árki-pusztán és Géza majorban) 6o evangélikus élt, akik az istentiszteleteket csak idônként látogatták. Lelki gondozásukat lakóhelyükön a lelkész anyagi eszközök hiányában kellôen nem tudta ellátni. Ennek következtében a Móron élô evangélikusoknál a hittôl való elszakadás veszélye állt fenn. A helyzet súlyosságát felismerve püspöki intézkedés történt a lelki gondozás kerületi segítséggel történô megerôsítésére. A lelkész minden hónap elsô vasárnapján és a sátoros ünnepek második napján magyarul prédikált. Német istentiszteleteken és szertartásokon a porosz és würtenbergi, a magyarokon a Karsay-Czékus-féle agendát használta. A komfirmáció oktatást Wéber Samu (szepesbélai lelkész, szepesi fô esperes) Confirmandenbüchlein -je és Luther Kiskátéja alapján tartották tól Pusztavám a település hivatalos neve (korábban Nána ill. Ondód, Ondoth volt). A gyülekezethez akkor 1101 lélek tartozott. Kótsch Mihály ( ) közel negyed századon át pásztorolta a híveket. Az ô mûködése alatt még az elsô világháború kitörése elôtt újabb, második szolgálati lakást épített a gyülekezet. Ám az öröm nem tartott sokáig. Jöttek a behívók és a gyászjelentések. Az I. világháborúban a gyülekezetbôl 41-en vesztették életüket. Két harang is bevonult. Csak az 1822-ben öntött nagyharang maradt meg. A háborúba rekvirált harangokat 1922-ben újakkal 163 kg-os és 84 kg-os pótolták. E költségek (130 ezer korona) elôteremtéséhez nagy segítséget nyújtott a gyülekezetbôl elszármazott, Amerikába kivándorolt pusztavámiak adománya. A tragédiák a parókiát sem kerülték el: 1927 májusában, gyomorrákban elhunyt a gyülekezet lelkésze. Ötvenhat éves volt. Sírja a pusztavámi temetôben van (16 évesen elhunyt fia és 15 éves korában eltávozott leánya között). Emlékét a hálás utókor kegyelettel ôrzi. Hivatását Lajos fia (hajdani lajoskomáromi lelkész) folytatta. A 114 éves orgona helyébe 1929-ben pengôért egy újat készíttetett a gyülekezet a pécsi orgonaépítô Angster céggel, de ekkor már Hoffmann Ernô ( ) volt a lelkipásztor. Az ô Izménybe távozása után Weinberger Gusztáv ( ) lett Pusztavám lelkésze. Nehéz éveket követô békés korban kezdte meg szolgálatát. Virágzó, 1184 evangélikus lelket számláló gyülekezet pásztora lett a 2521 fôt számláló faluban. Az 1920-as években Kapi Béla püspök által megszervezett addig egyházunkban csak elvétve folyó bel-missziói munka Pusztavámon is megindult. Az egyházmegyei közgyûlés évi jegyzôkönyve szerint: Lelkes munkával folyt az egyesületi élet. Serdülô legények, lányok, nôk és férfiak egyesületbe tömörülve külön- külön összejöveteleket tartottak. Biblia- és imaórák, valamint liturgikus esti áhítatok voltak. Megalakult az iskolás gyermekek gyülekezete, akik azt tûzték célul maguk elé, hogy lelkészük vezetésével házi áhítatokat tartanak azok számára, akik öregkorúk, vagy betegségük miatt az istentiszteletekre nem tudnak eljárni. A gyermekek jótékonysági munkát is végeztek a rászoruló egyháztagoknál. Az 1940-ben kiadott egyházegyetemi névtárban 1200 lélekszámú anyagyülekezetként szerepel Pusztavám. Szórványai közül Mórról 158, Bakonysárkányból 14, Csókakôrôl 1 lélek tartozott az 1373 tagú egyházközséghez. A Volksbund 1940-ben alakult meg Pusztavámon. Ideológiája felekezettôl függetlenül hatott a falu német nemzetiségû lakóinak jelentôs részére. Következményei súlyosan érintették a vidék lakóit és az evangélikus gyülekezetet is. Lélekszáma és ereje megcsappant. Több személy köztük közel 500 evangélikus még a szövetséges csapatok megérkezése elôtt, 1944 novemberében elmenekült Pusztavámról, és részben lovas-kocsikkal, nagyobb részben vonattal elhagyta az országot. A kocsikkal menekülôk Bajorországba mentek, a vonattal távozók Csehországba kerültek. Elôbbiek a választott helyen le is telepedtek Geretsried városában. A Csehországba érkezôk többsége már május-júniusában visszajött hazájába. Az ô távozásuk és az február 10-én végrehajtott kitelepítés a gyülekezet kb. felét érintette. Dr. Jáni János A szerzô a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyûjteményi Tanácsának tagja. Lektorálta: Kapi Zoltán lelkész és Macher János felügyelô. * Forrás: A reformációtól-napjainkig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. I II. köt. Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, Gyôr, ( o.) Javított és kiegészített változat. Lezárva június 30-án. (következô számunkban folytatjuk) A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében február 8-án a helyi Mûvelôdési Házban, a Solymári Német Nemzetiségi színtársulat ingyenes elôadása óriási sikert aratott. Az amatôr társulat egy 1938-ban játszódó német lakodalmas történettel lépett színre. Az elôadás végén Gerlinger Tibor, a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke virágcsokorral köszönte meg a látványos, szórakoztató darabot. Leitner Andrea a Mûvelôdési Ház megbízott vezetôje meleg szavakkal értékelte a remek elôadást. Ígéretet kapott a solymáriaktól arra, hogy hamarosan egy másik színdarabbal lépnek fel Pusztavámon. (Reméljük, akkor több nézô fogja látni a tehetséges, a németnyelvet ápoló színkört.) Solymári amatôr színészek A solymári amatôr németnyelvû színtársulat egy 1938-ban játszódó lakodalmas történetet vitt színpadra Orvosi rendelés Rendelési idô: Minden nap: 8 órától 12 óráig. Hétfôn és csütörtökön: 15 órától 16 óráig * * * * * 8 9-ig: gyermekeknek elôjegyzés nélkül! 9 12-ig felnôtteknek, csak elôjegyzéssel. A délutáni rendelésre a munkából jövôket várjuk! Még gyógyszeríratásra is kell idôpontot kérni! Az orvosi rendelô telefonszáma: 22/ Dr. Csillag Márta mobiltelefon-száma: 30/ Pusztavámi Krónika március

5 Csökkent a bûncselekmények száma Pusztavámon Évértékelô hangzott el a Mûvelôdési Házban február 22-én a pusztavámi polgárôrségnél. A több mint 40 tagot számláló polgárôrség vezetôje, Finta János elmondta, hogy az úgynevezett SZEM-mozgalom a településen jól mûködik, az emberek önmaguk, de ismerôseik értékére is vigyáznak. Persze elôfordul itt is rendbontás, magántulajdon elleni vétség, szabálytalanság, de alacsony mértékben. Céljuk, hogy segítsék a bûnüldözôk munkáját. Finta János a Pusztavámi Polgárôr Egyesület elnöke az éves beszámolón elmondta: A polgárôrség fô feladata amely meghatározó alapja volt a évi tevékenységüknek a közrend és közbiztonság védelme. Az év majdnem minden napján polgárôr szolgálatot biztosítottak a községben. A Móri Rendôrkapitánysággal kialakult jó együttmûködési kapcsolat értelmében, a körzeti megbízottal közös szolgálatokat adtak. Így vagy rendôr és polgárôr szolgálat volt, vagy két polgárôr biztosította a közrend és közbiztonság jó színvonalát. Az ôsz folyamán a megyei fôkapitány úrral is megkötötték az együttmûködési szerzôdést. Szerencsére rendelkeznek egy új polgárôr autóval. Rendszeresen közremûködnek a bûnmegelôzésben, a felderítô munkában, a házaló idegen személyek, az ismeretlen rendszámú gépkocsik figyelésében. Finta János kiemelte, hogy Pusztavámon az utóbbi években erôsen csökkent a bûncselekmények száma, nôtt a közbiztonság, melyben a helyi polgárôrségnek is nagy szerepe van. Az egyesület állandó ügyeletet tart, (telefon folyamatosan elérhetôk), baj esetén hatáskörükben segítik, vagy értesítik a jogilag illetékes szervet. A falu minden szervezete számíthat a polgárôrség segítségére. Együttmûködnek a gyermekvédelmi-és családsegítô szervezettel, iskolával, óvodával, sportkörrel, egyházakkal, klubokkal, de még családi rendezvények: lakodalom, temetés esetében is igényelik a polgárôr szolgálatot. Rendezvények alkalmával (falunap, bálok, búcsú, egyházi rendezvények, ballagás, iskolai kirándulások, akadályversenyek, sport programok, aranykorúak Anyakönyvi hírek február Februári születések: Finta Hanna (Édesanyja: Skobrák Erzsébet), Gere Noel Márk (Édesanyja: Pap Alíz). * Februári haláleset: Nagy Lajos Pusztavámi Krónika március Finta János: a betörôk tartanak a rendôri és polgárôri ellenôrzésektôl napja stb ) megerôsített szolgálatot végez a szervezetük, parkoló helyeket biztosítanak és ôriznek, segítik a közlekedést. Az óvodások és az iskolások balesetvédelme érdekében, tanévkezdéskor, de egyéb esetekben is, az intézmények környéki gyalogátkelôhelyeken polgárôrök segítik a szabályos közlekedést. Odafigyelnek az intézmények körül tartózkodó gyanús alakokra is. A csapat mindig készen áll a környezet veszélyeztetettségének, károsításának, rongálásának elhárítására. Részt vettek Kisapostagon az árvízi helyzet megoldásában, valamint a márciusi hóakadály leküzdésében, és a Szôkehegyi vízlefolyás okozta károkra. Fokozott figyelmet fordítanak lomtalanításkor a lakosság értékeinek védelmére, a behatolások elhárítására. A temetôk rendszeres figyelésével különösen az idôsebb korosztály nagyobb biztonsággal gondozhatja a sírokat. A fiatalok nyári randalírozását is igyekeztek megelôzni, és figyelemmel kísérték ôket. Sikeresen mûködött a lakossággal a SZEM mozgalom is. Ma már szerencsére a betörôk tartanak a rendôri és polgárôri ellenôrzésektôl Pusztavámon. Terveik között szerepel a rendôrséggel való jó kapcsolat fenntartása, esetleges erôsítése, a lakossággal kialakult kapcsolat megôrzése, valamint a fiatalok meggyôzése munkájuk fontosságáról, a taglétszám növelése, a SZEM mozgalom erôsítése mondta végzetül Finta János a Pusztavámi Polgárôr Egyesület elnök. Fotó: Nédó Géza Gyümölcsben a szívem A Nagyvelegi Nôklub és a Móri Írók és Képzômûvészek Szövetsége (MIKSZ) közös rendezésében február 6-án kiállítást szervezett a helyi önkormányzat épületében. Ezen a napon a pusztavámi Máhr házaspár mutatkozhatott be. A feleség Máhrné Klein Éva zöldség-és gyümölcsszobraival, a férj Máhr Zoltán festményeivel és az egy évvel ezelôtt kiadott verseskötetével jelentkezett. A Nôklubról tudni érdemes, hogy 1974-ben alakult. Az asszonyok öszszejöveteleket, kirándulásokat, bálokat rendeznek. Azóta már lassan 2 generáció felnôtt, de még mindig rendszeresek a programok tól 1999-ig Maricsek Józsefné volt a klub vezetôje, utódja Salamon Gyuláné lett. A február 6-i kiállítást lapunk fôszerkesztôje, Nédó Géza nyitotta meg. Elmondta, hogy Máhrné Klein Éva korábban egy zöldséges üzletben dolgozott, ahol kedvet kapott a gyümölcsszobrászathoz. Egyre több honlapot nézett meg, ahol ötleteket merített, majd maga is megpróbálkozott a faragás mûvészetével. Sikert sikerre halmoz, ma már egyre több rendezvényre hívják. Munkái ehetôek, nem csak asztali díszként funkcionálnak. Gyümölcsben a szívem árulta el arcpoétikáját. Férje Máhr Zoltán önmagáról így vallott: A festészet gyermekkorom óta velem van, bennem él. Testvéreim közül többen is festenek, innen származik a képzômûvészet iránti érdeklôdésem. Több portrét is elhoztam a kiállításra, családom tagjait ábrázolja. A költészet évek óta leköt, érdekel, nemrég meg is jelent egy verseskötetem. Mostanában a versírás teszi ki a szabadidôm nagyobbik részét. A festészet azonban örök szerelem marad! A kiállítás megnyitója után a Nôklub két tagja Nagy Sándorné és Lampert Mihályné saját verseikbôl olvasott fel néhányat. A mûvészi fokon faragott gyümölcsök és hidegtálak az est végére, gazdára találtak. Csizmadia Tamara A kiállítás megnyitója. Balról jobbra: Máhr Zoltán költô és festô, Nédó Géza újságíró (a kiállítás megnyitója), Máhr Evelin versmondó, Máhrné Klein Éva zöldség-és gyümölcsszobrász A kommunizmus áldozatainak emléknapja Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fôtitkárát a megszálló szovjet hatóságok február 25-én jogellenesen letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták. A mentelmi jogától megfosztott képviselô 8 évet töltött börtönökben és munkatáborban. Szabadulását követôen 1956-ban tagja volt Nagy Imre kormányának. Kovács Béla letartóztatása annak a tudatos folyamatnak volt a része, amely során a kommunista párt az ellenszegülôk kiiktatásán keresztül a totális egypárti diktatúra kiépítése felé haladt. A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik. Kelet-Európában a számuk eléri az 1 milliót. Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatáborban, vagy kegyetlen kivégzés által. Jóval többre tehetô azok száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorított. Az Országgyûlés június 13- án elfogadott határozatával minden év február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította. Nyíri Zoltán 5

6 A pusztavámi szokások felelevenítését, a hagyományok ôrzését pedagógiai munkánk egyik fontos feladatának tekintjük. A tanév során igyekszünk minden alkalmat megragadni, hogy diákjainkkal megismertessük az ünnepkörökhöz, a hétköznapi élethez kapcsolódó szokásokat. A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatásával, az iskolai nyelvi munkaközösségének szervezésében évrôl évre egyik kiemelkedô programsorozatunk a Nemzetiségi Hét. Az idei év projekthetén színes programokkal vártuk tanulóinkat: Ünnepélyesen megnyitották az iskolában egy kendôkiállítással egybekötve a Nemzetiségi Hetet A hétfô reggeli ünnepélyes megnyitóval együtt nyitottuk meg a régi falvédôkendôkbôl, és a gyerekek rajzaiból készült kiállításunkat. Felhívásunkra igazán sok falvédôt kaptunk a falu lakóitól, így gazdag anyaggal vártuk és várjuk március 7-ig az érdeklôdôket. A megnyitóra az 1. osztályosok német nyelvû verses-bábos elôadással készültek. A felsô tagozatosok számára interaktív elôadást szerveztünk. A Pécsi Tudományegyetem tanára Dr. Nagy Nemzetiségi Hét az iskolában Dr. Nagy Mariann a svábság történetérôl beszélt a gyerekeknek Mariann a svábság történetérôl (középpontban a pusztavámi svábokkal) és azok magyarországi földrajzi elhelyezkedésérôl beszélt a gyerekeknek. A hét második fele a játék, a kézmûveskedés és a mulatozás jegyében telt. Az elsô, második, harmadik osztályosok különbözô állatok bôrébe bújva vidám, táncos, német nyelvû színdarabok elôadásával kezdték a szerda délutánt, majd a kis tánccsoport Krebsz Ferencné vezetésével táncházba hívott mindenkit. Szokásainkhoz hûen, a résztvevôket farsangi fánkkal kínáltuk a táncház végén. Tanulók - pedagógusok számára egyaránt meglepetéssel szolgált a régi, egyszerû népi játékokkal való ismerkedés! Diákjaink kíváncsian tették próbára ügyességüket a kártyavár építésében, az üveggolyóval történô célba gurításnál és a tréfás fazékkeresô játékok során. Igazi kézügyességet igényelt a gombpörgetés és a karikahajtás egy bot segítségével. Nagy felfedezés volt számukra, hogy egyszerû eszközökkel milyen izgalmas, olykor-olykor nehéz játékokat játszhatnak a társaikkal együtt! Ám mi pedagógusok is meglepve Diákok, szülôk, pedagógusok iskolai batyus bállal zárták a Nemzetiségi Hetet Szelektív hulladékgyûjtés tapasztaltuk gyerekeink ôszinte érdeklôdését a régi idôk játékai iránt! Így gyorsan eltelt a csütörtök délelôtt. A kukoricamûvelést megismertetô egész évet átfogó projektünk keretében az ôsszel leszedett kukoricát a napköziben lefosztották a gyerekek, s a csuhét felhasználva péntek délelôtt csuhébábokat készítettünk. A napot, s egyben az egész hetet az elsô ízben megrendezett iskolai batyus bállal zártuk. Az este során diákok, szülôk, pedagógusok együtt táncoltak, együtt járták a fedôtáncot, és a seprûtáncot. A talpalávalóról és a fergeteges hangulatról a pusztavámi Sváb Hangulat zenekar gondoskodott. Köszönjük azoknak, akik a falvédôkendôket kiállításunkhoz felajánlották: Unger Jánosné, Kissné Lázár Anita, Pratsler Jánosné, Krebsz Pálné (Mariska néni), Gaál Lipótné, Kemele Istvánné, Farkas Mihályné, Krebsz Ferencné, Jakab Jánosné, Kalamán Józsefné, Unger Ferencné, Krekó Sándorné, Auer Józsefné, Hodolits Józsefné, Brichta Rebeka, Magda György Akiknek a fánksütést köszönjük: Banka Sándorné, Farkas Mihályné, Kemele Istvánné, Krebsz Pálné (Erzsi néni), Krisztin Pálné. A Nemzetiségi Hét programjait támogatták: Pusztavámi Képviselô-testület, Magdáné Hargitai Katalin (jelmezek varrása), a helyi polgárôrség (rendezvények felügyelete), Sváb hangulat zenekar, Mûvelôdési Ház dolgozói. Visztné Kemele Szilvia tagintézmény-vezetô Lakossági csomagolási mûanyaghulladék sárga színû edénybe helyezhetô anyagok: Laposra taposott, tiszta üdítôs, vagy ásványvizes mûanyagpalackok (PET), csomagoló fóliák, bevásárló táskák, szatyrok, élelmiszerek, ill. kozmetikai termékek és tisztítószerek flakonjai, dobozai (HDPE és PP) kimosva, joghurtos-tejfölös poharak és ételes dobozok kimosva (az alufólia tetôt eltávolítva), tejes, üdítôs, és boros italos dobozok (Tetra Pack-os doboz) kiöblítve, ALU italos dobozok, (sörös, üdítôs, energiaitalos) konzervdobozok (kimosva, lapítva). Kérjük, soha ne tegyen közé: zsíros, olajos, vegyszeres, festékes, illetve ételmaradékkal, mérgezô anyaggal szennyezett mûanyaghulladékot, hungarocellt, redônyt, vízcsöveket, semmiféle gyerekjátékot, ismeretlen anyagot, szemetet! Lakossági papírhulladék kék színû edénybe helyezhetô anyagok: kartondobozok (lapítva), színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat, katalógus, prospektus, füzet, könyv, írógéppapír, iratmegsemmisítésbôl származó papír (csíkok). Kérjük, soha ne tegyen közé: tejes, üdítôs, és boros italos kartonok (Tetra Pack-os doboz), mûanyagborítós vagy laminált papírt, címkét, hôérzékeny papírt, tapétát, matricák hátlapját zsíros, olajos, ételmaradékkal szennyezett papírt, indigós és egészségügyi papírt, ismeretlen anyagot, szemetet! Lakossági üveghulladék zöld színû edénybe helyezhetô anyagok: tiszta, kiöblített, ép vagy törött, fehér és színes üvegpalack, befôttesüveg záró fedél nélkül. Kérjük, soha ne tegyen közé: zsíros, olajos, vegyszeres, illetve ételmaradékkal, mérgezô anyaggal szennyezett üveghulladékot, sík (ablaküveg), katedrálüveget, fémszálas üveget, tükröt, jénait, villanykörtét, autószélvédôt, képcsövet, porcelánt, ismeretlen anyagot, szemetet! A Vérteskertben is állnak az új szelektív-hulladék gyûjtôk Köszönjük, hogy Ön is részt vesz a szelektív hulladékgyûjtésben, és óvja a környezetet! Saubermacher-Bicske Kft. 6 Pusztavámi Krónika március

7 nemzetiségi hét Az óvodában A pusztavámi óvodában február ig megrendezésre kerül a Nemzetiségi Hét, melynek során több program is kiválóra sikeredett. Mi is történt ezekben a napokban? Február 24-én egy kiállítást rendeztek, Lakodalom régen-és most címmel. Február 25-én lakodalmas mesejáték volt az óvónôk elôadásában. Február 26-án sütés a lakodalomra és rozmaringkötés szerepelt a programban. Február 27-én Gyermek lakodalmas címmel, régi szokásokat elevenítettek fel. Február 28.-án pótlakodalom volt valamennyi csoport számára. mert gyermek és felnôtt egyaránt jól érezte magát a Lakodalom régen és most hetén. hirdessen lapunkban! óvodásaink lakodalmas játékot mutattak be nagy sikerrel az óvónôk a fotókból kiállítást rendeztek február ig megrendezésre került a már hagyományosnak mondható Nemzetiségi Hét. Az idén az óvoda a hét mottójául: Lakodalom régen és most címet választotta. Ennek megfelelôen alakítottuk programjainkat. Sorkerült egy szép lakodalmi kiállítás megrendezésére az óvoda folyosóján, ahova nagy segítségünkre voltak a szülök, hogy elhozták otthonról a nagyszülôk, dédszülôk, és a saját esküvôi fényképeiket. Kedden az óvónôk mesejátékát láthatták az ovisok és a jelenlétükkel minket megtisztelô vendégek. Erre a hétre a csoportokból eltettük a mai kor játékait, csak népi, leginkább fa, fonál és anyag maradékok álltak a gyermekek rendelkezésére. A gyermek kreativitásából adódóan nagyon hamar feltalálja magát, és rövid idôn belül elkezd alkalmazkodni a máshoz, jól érzi magát az adott környezetben. Szerdán a cicás csoportosoknál nagy volt a sürgés- forgás, készült a finom lakodalmas sütemény a linzer. A macisok és a katicások rozmaringot kötöttek, hogy a lakodalomba érkezô családos férfiakat, azzal megajándékozzák. Csütörtökön délután sváb lakodalmast adtak elô a katicás csoportosok és a macis nagycsoportosok a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar közremûködésével. A lakodalomra nagyon sok vendégünk a dédnagymama megigazítja a menyasszony fejdíszét Pusztavámi Krónika március érkezett, aminek nagyon örültünk. Külön örömet jelentett, hogy vannak közöttünk olyan családok, akik a jó Isten kegyelmébôl még a dédnagymamákat is magukkal hozhatták. Azokat a néniket, akik valóban a régi idôben házasodtak, akik nem csak eljátszották, és hallomásból tudják a lakodalom történéseit, hanem az esküvô minden percét akkor sok-sok évvel ezelôtt meg is élhették! Kívánok nekik, egészséges, boldog, unokák kacagásával teli szép napokat! A lakodalomból nem hiányozhatott a menyasszonyi torta sem, amit a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásából kaphattunk. Ugyan ebbôl a támogatásból, teljesülhet a nemzetiségi munkaközösség régi-régi álma, hogy az ovinak legyen egy saját sváb kislány ruhája, ami Merkatz Zoltánné keze munkáját dicséri. A hetet pótlakodalommal zártuk, ahol minden csoporttal közösen mulattunk és örülhettünk ennek a hét sikerének. Összességében elmondhatom, hogy eseményekben gazdag, tartalmas hetet sikerült az óvoda valamennyi dolgozójával és külsô segítséggel megvalósítanunk. Köszönet mindenkinek a belefektetett munkájáért. Úgy érzem megérte a fáradság, Tisztelt Olvasók! A Pusztavámi Krónika szívesen fogad hirdetéseket. Tarifáink alacsonyak, kérjük, éljenek vele! A hirdetésekben (kérésre) emblémát is feltüntetünk. A hirdetések szövegét leadhatják a lap fôszerkesztôjénél. Telefon: 30/ A hirdetések kifizetése az önkormányzati hivatalban lehetséges, minden esetben a megjelenés utáni napok egyikén. Áraink (megjelenésenként): 5x5 cm-es felület 3000 Ft, 5x10 cm-es 6000 Ft, 10x10 cm-es Ft, 1/2 oldal Ft, 1 oldal Ft. Hirdetéseikkel támogatják községünk lapjának, a Pusztavámi Krónikának a költségeit. Várjuk jelentkezésüket! nédó Géza fôszerkesztô az óvodások lakodalmas játékát nagy figyelemmel követték a szülôk, nagyülôk 7

8 Adományozó Sportest Törô Gábor országgyûlési képviselô, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke és Fenyves Péter Mór város polgármestere kezdeményezésére február 5-én Palkovics Krisztián (ifj. Ocskay Gábor játékostársa), Nagy Benedek szobrászmûvész és Fenyves Péter az adományozó sportest szereplôi. Háttérben a szoborterv Legutóbb Móron rendezték meg a Bozsik tornát, az U9 illetve az U11 korosztályok számára. A helyszín a Wekerle Szabadidôközpont volt. A pusztavámi gyerekek mindkét korosztályban elsôk lettek a csoportjukban, ezzel kiérdemelték, hogy döntôt játsszanak. A döntôk óriási izgalmakat hoztak, a maroknyi pusztavámi szurkolótábor hihetetlen jó hangulatot teremtett a csarnokban. U11 csapatunk mindent megtett Március hónapban lehetôség nyílik különbözô ingyenes szûrôvizsgálatok lebonyolítására a jelenleg folyamatban lévô TÁMOP- os pályázatunk által. A háziorvosunkkal egyeztetett szûrésekre lesz majd lehetôsége minden Bozsik torna Szûrôvizsgálat TURI MIX Bizomány adományozó a sportestet szerveztek az Erzsébet téri Mûvelôdési Házban. A bevételt ifj. Ocskay Gábor a SAPA fehérvár AV19 kiváló jégkorongozójának tiszteletére ajánlották fel. Mint ismeretes, a Kiscsicsó névre hallgató válogatott jégkorongozó 2009-ben szívinfarktusban hunyt el. A meghívott vendégek között volt idôsebb Ocskay Gábor, Török László sportriporter és Palkovics Krisztián jégkorongozó. Az est egyik témája a fehérvári jégkorongcsapat eddigi szereplése. Az elôzetes tervek szerint Nagy Benedek (aki szintén jelen volt az esten) móri szobrászmûvész fogja elkészíteni ifj. Ocskay Gáborról az egyalakos szobrot, amelyet Székesfehérváron a jégcsarnok parkjában állítanak fel. A szervezôk felhívták a figyelmet arra, hogy a jótékonysági program résztvevôinek és a sportbarátoknak lehetôségük nyílik anyagilag is hozzájárulni a mû elkészítésének költségeihez. Anyagi felajánlásokat a SAPA Fehérvár AV19 jégkorong klubnál lehet tenni. A jégpálya címe: Székesfehérvár Raktár u. 1. Telefonszáma: 06/22/ Nédó Géza Fotó: Hrubos Zsolt a gyôzelemért, de a móri csapat jobbnak bizonyult, és megnyerte a tornát. U9 csapatunk is a móriakkal nézett farkasszemet, és valami káprázatos mérkôzésen az utolsó másodpercben kapott góllal sajnos veszített. Vastaps közepette ért véget ez a remek torna. Gyermekeink szenzációsan fociztak, ami nagy öröm számunkra. Külön köszönet jár a szurkolótábornak, akik egész nap buzdították a srácokat. Magda György pusztavámi lakosnak. A vizsgálatok a háziorvosi rendelôben, és a Mûvelôdési Házban lesznek lebonyolítva. Kérem, tájékozódjanak a helyi hirdetési felületeinken errôl a lehetôségrôl. Feleslegessé vált mûködôképes háztartási, illetve ház körüli gépek BIZOMÁNYOS átvétele és árusítása nálunk! Pusztavám: Kossuth L. u 99. Tel.: , vagy: 22/ L. A. A Bálint napi barkácsolás A Csókakôi Kresz Mária Alapítvány támogatásával egy igen kedves és sok gyermeket megmozgató rendezvényre került sor február 14.-én Bálint napon a Pusztavámi Mûvelôdési Ház nagytermében. Csókakôrôl és Bodajkról érkezô elôadók, mesemondók kellemes hangulatot teremtettek. A mese meghallgatása után Angyal Zsuzsa keramikus segítségével mézeskalács tésztából a gyermekek szívecskéket készíthettek, és mindenki saját ízlése szerint kidekorálhatta. A kisült szívecskéket a gyermekek hazavihették és ki-ki szíve választottjának adhatta. A csókakôi alapítvány támogatásával idén még két rendezvényünk kerül megvalósításra. Köszönjük szépen a támogatást az általános iskola és az alapítvány részérôl. L. A. Máhr Zoltán: Emlékkoszorú! Vértes alján kis falu, ezer emlékkoszorú. Elôhoz szép képeket, régi boldog éveket. Mire végig megy a nap, annyi mindent tartogat: Erdôk, rétek, kis patak, hegyek-völgyek, s tévutak. Felkelô napban dús erdô, szelídgesztenyét termô. Lóállásnál legelô, gyermekkorom ide jô. Doberdón a sok legyek, birkatetem, s gyerekek, Kis juhásznak tanulnak, s ha megnônek, ráunnak. A titkos Szôlôk, Öreghegy: igyunk, úgyis völgynek megy. Ezt mondja: ki bort kínál, így mesélte nagyapám. A Páskomokban cseresznye, a kert aljában jegenye. Focicsaták szintre, mézillattal van tele. Télen fehér hómezô, szánkópálya / nagy lejtô. A Csicsali és a Rigó, azt mesélik: Élni jó! Právec hegy és orgona, tobáni gyerekek otthona! Fenyvesekkel telenôtt, titokzatos temetôk. Az Újutcáról megy a sík, újra látni jól esik. A kisutcán, ha átmegyek, a tejcsarnokhoz érkezek. Alszeg Fôszeg, csak itt van. Tobán, Kishegy, itt is van. Bujkáltunk a hegy alatt, rosszalkodtunk nagyokat. A bolt és kocsma egy teren / tenyeremként ismerem. Itt terem a szóbeszéd, pletykát gyárt a jó szomszéd. És ott van az iskola. Rosszgyereknek, kinoda! Ott lettem én (ostoba) a barátaim cinkosa. Mégis szívem húz oda, így történt meg sok csoda. Betûvetés, Kotta Mici - ki emlékszik, el se hiszi. Hogy is indult valaha, az átkos, drága iskola. Ismertem jól minden zugot, barátom volt, aki súgott. A nyári szünet éltetett, élveztük az életet. Az Öreghegyek ostroma, Lett motorom gyilkosa. Távolról, mint ôshaza....dehogy megyek még haza! Bejárom a terepet, képzeletben repdesek: akácerdôk, virágillat; gyermekkorom, visszahívlak. csákvári hegy, sporttelep, szép napokat rejteget. Kiskútforrás hûs verem, egyszerûen szeretem. csókai hegy, Jegenyés, gyönyörû a teremtés. Vértes ormán, magasles, messze halló gyereknesz. Szôlôk alján bortanya, két Óberhegy visz oda. Pityókásan meredek, mégis neki eredek! A faluvégen van Csiga, a tófenékben, bujoda! Arrébb, lent az óvoda... kár, hogy nem járhattam én oda! Káposztás kert; élvezem!...a teheneket terelem. Magyar szobor, patika, fából font, vaskarika. kastély kertben rejtelem, a kultúr körül szerelem. A falu felett strázsahegy, ôrzi minden emlékem. Ez az emlék énnekem, sírig tartó szerelem. Tudom, hogy ez csekély erény, de így élsz bennem Szép Csákberény! Pusztavám, január 10. Kedves Olvasóink! Az irodalom kedvelôk figyelmébe ajánlom a fenti verset. Újra kapható Máhr Zoltán verseskötete, amely magánkiadásban, már a III. kiadást éli meg. A kötet megrendelhetô a szerzôtôl személyesen. Cím: Pusztavám, Petôfi S. u. 88 sz., vagy telefonon: 06/20/ Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Kubinyi Balázs alpolgármester, Nédó Géza főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. Műszaki szerkesztő: Losjak László, A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: ALTO Nyomda Kft. Székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. Telefon: 22/ , címe: 8 Pusztavámi Krónika március

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. első félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 438/2012. (XII. 20.) Kt. számú határozatával. JANUÁR 2013. január 12-én 10.00 órakor

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. Telefon/fax: (24) 542-155, (24) 542-156, E-mail: polgarmester@delegyhaza.hu Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE

ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉV MUNKATERVE ÁTÁNY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉV MUNKATERVE Tartalom: I. U.. Ülésterv Együttes Képviselő-testületi ülések terve Rendezvények, ünnepsége Jóváhagyta Átány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

2016. január 26. (kedd) óra

2016. január 26. (kedd) óra 210/2015.(XII.15.) önkormányzati határozat melléklete SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi MUNKATERVE 2016. január 26. (kedd) 10.00 óra 1. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi MUNKATERVE BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. évi MUNKATERVE Elfogadta: a Társult Képviselő-testület 97/2015. (XII. 16.) TKt. számú határozatával. Bugac,

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesület tevékenység honlap Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek és

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesüle t Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok e tevékenység

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A 2012. I. FÉLÉV MUNKATERVÉT PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 277/2011. (XII. 14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel Német

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 11-én 16:00

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

22. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-22/2014. iktatószám 22. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben