Gerjeni Majális Köszöntjük az édesanyákat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat!"

Átírás

1 Honlapunk: XIV. évfolyam 5. szám INGYENES május Gerjeni Majális 2011 Ismét nagy sikere volt az egész napos rendezvénynek tartalomból: Önkormányzati hírek Nem növekedett a hiány Elfogadták a 2010-es év zárszámadását 2. oldal Nyolc osztályos marad az iskola z atomerımő vezetése segített 2. oldal Oktatás Nyílt hét az iskolában Ismét sok szülı élt a lehetıséggel 4. oldal Révbe ért a Ladik -unk Sikeres szereplés a megyei döntıben 4. oldal római korban jártak Múzeumi Szabadegyetem Pakson 4. oldal Mesterségünk címere pályaválasztási vetélkedın 6. helyezés 5. oldal Húsvéti készülıdés Iskolában, óvodában 5. oldal z atomerımőre szükség van Gazdasági Bizottság az erımőben 6. oldal Sport Gyeplabda diákolimpia kis csapataink is a dobogón 8. oldal XlV. Gerjeni Lovas napok május Köszöntjük az édesanyákat! következı szám megjelenik: június 10-én Lapzárta: május 31. Környezetünk

2 Önkormányzati hírek 2010-es év zárszámadása erjen Község Képviselıtestülete április 11-én G tartotta soron következı ülését, melyen 17 napirendet tárgyaltak, közte a év költségvetésének zárszámadását. polgármester beszámolójában tájékoztatta a képviselıket ez elmúlt két hónap eseményeirıl, a végzett munkáról. beszámolóban elhangzott, hogy sikeres volt a Paksi tomerımő vezetésének megkeresése a gerjeni iskola mőködtetésének támogatására. Ezt követıen került sor a Paksi Rendırkapitányság évi beszámolójára. z év értékelésébıl megtudhattuk, hogy kis mértékben emelkedett a bőncselekmények száma a faluban, de még mindig kevesebb, mint a kistérségi növekedés. Elhangzott, hogy a növekedés fı oka egyetlen vállalkozás sorozatos esetei miatt van. z intézmény azóta be is zárt. z elızı beszámolóhoz kapcsolódott valamelyest a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója is a múlt évrıl. beszámoló kiemelte, hogy szerencsére kevés család van nagy bajban, és a jelzıszolgálat jól mőködik, így korán felismerésre kerülnek a gondok. Ez a tény segíti a problémák gyors és hatékony megoldását. Ezt követte az ülés fı napirendje, a évi költségvetés módosítása és a zárszámadás. képviselı-testület Ft bevételi, és Ft kiadási oldallal elfogadta a év zárszámadását. valósághoz h o z z á t a r t o z i k, h o g y Ft mőködési hiánya is van az önkormányzatnak, mely a tavalyi évhez képest nem növekedett. Hatodik napirendben az önkormányzat elfogadta Fadd Nagyközség határozatait az iskola mőködésével kapcsolatban, illetve a beíratás dátumait. Majd ezt követıen a megvitatták a belsı ellenırzés évi jelentését, mely hiányosságokat nem fedett fel. testület döntött, hogy idén is beadja az új ÖNHIKI pályázatot a mőködési hiány csökkentése érdekében. Ezt követte két módosítás elfogadása, az egyik az nyakönyvi rendelet volt, a másik az Önkormányzat SZMSZ-e. Ezután tárgyalta a testület a meghirdetett önkormányzati ingatlan értékesítésére beérkezett ajánlatokat. Két telket a meghirdetett áron eladott az önkormányzat. Kossuth L. u-i. bérlakásra beérkezett ajánlatot nem fogadta el, új ajánlatot kért a ajánlat tevıtıl. z lkotmány u-i ingatlanra nem érkezett ajánlat. 12. napirendben a képviselı-testület meghallgatta dr. Nagy ttila körjegyzı beszámolóját a körjegyzıség évi munkájáról, melyet elfogadott. Ezt követıen a testület elfogadta a megyei önkormányzat intézmény összevonási tervét. Megállapításra került az új szociális étkeztetési díj, mely a megváltozott törvényi elıírásoknak köszönhetıen csökkent. Május 1-tıl mind szociálisan rászoruló étkezınek 340 Ft/adag díjat kell fizetni. z egyebek napirendben a képviselık elfogadták az évfordulós jelképeket, és a falunapra megjelenı kiadvány tervezetét. Továbbá döntöttek egy védett épület védettségének megszüntetésérıl, annak romos állapota miatt. Végül zárt ülésen lakás felújítási kérelemrıl döntöttek, mely során kiderült, hogy ideje a helyi rendelet megváltoztatása. Erre a következı ülésen kerülhet sor. - md XIV. évfolyam 5. szám május (nem)válaszolt az OTP z OTP LTP-k zárásakor több probléma is felvetıdött, amelyekkel az OTPhez fordultam. z elıdleges probléma az volt, hogy többen úgy gondolják, hogy İk megfelelıen fizették a csekkeket. z OTP levelében a szokásoknak megfelelıen válaszolt: z állami támogatás mértékének és elszámolásának módját Kormányrendelet szabályozza. támogatás összege ügyfélévenként a befizetett összeg 30 %-a, maximum évi Ft. zokban az esetekben, amikor a befizetett Hírsarok Nyolc osztályos marad az iskola S ikeresen pályázott Gerjen Község Önkormányzata a Nemzeti Kulturális laphoz a kiállítás szervezésére. pályázaton 660 ezer forintra pályáztunk a Gerjeni Duna-Rock Találkozó kulturális rendezvényeinek megszervezéséhez. összeg a 30 %-nál kevesebb állami támogatást írtunk jóvá a számlán, megállapítottuk, hogy ügyfeleink nem szerzıdésszerően teljesítették a befizetéseket, illetve volt olyan eset, amikor a szerzıdı a megtakarítás egy részét a lejárat után fizette be a számlára. Emiatt állami támogatás kiesés keletkezett a számlán. Így kénytelen voltam egy újabb levelet írni, melyben, újra feltettem a kérdéseimet, most már egy-egy példával is alátámasztva a problémát. Remélem, most már megfelelı válaszokat kapunk! - pm - kuratórium a pályázatot 200 ezer forinttal támogatta. z összeg a találkozón megrendezésre kerülı Múltunk és Jövınk a 800 év tükrében címő kiállításhoz használjuk fel. - polgármester - Részsikeres pályázat évi központi oktatási és egyéb normatívák miatt napirendre került a gerjeni iskola szerkezetének átalakítása. csökkenések következtében az iskola mőködésébıl kb. 6 millió forint hiányzott. Ezért a képviselık megbízták a polgármestert, tegyen lépéseket az átszervezés megkezdésére, vagy próbáljon meg támogatót szerezni az iskola mőködéséhez. Máté Dénes polgármester felvette a kapcsolatot oktatási szakértıkkel, illetve meghallgatást két Hamvas István úrtól az atomerımő vezérigazgatójától és Mittler István kommunikációs igazgató úrtól. félórás megbeszélésen a polgármester vázolta a település helyzetét, az iskola mőködését, és a jövı terveit a vezetıknek. Említette, hogy a nyolc osztály megtartásához milliók hiányoznak. vezetık ígéretet tettek, hogy megnézik, hogyan segíthetnek a településnek a problémájának megoldásában. Március végén jött a jó hír, hogy a Paksi tomerımő az iskola mőködését 6 millió forinttal támogatja. Ennek köszönhetıen szeptembertıl továbbra is 8 osztállyal mőködik tovább Gerjenben az iskola. - pm -

3 Rendkívüli ülés G erjen Község Képviselıtestülete április 26-án rendkívüli ülést tartott a KEOP pályázat második fordulójának beadása miatt. rövid polgármesteri beszámolót követıen a testület elfogadta a település Közbeszerzési Szabályzatát, majd határozatokat hozott a KEOP Ívóvízjavító Program pályázatának beadásához, melyben elfogadták a kivitelezési öszszeget, mely Ft, és a szükséges önerıt a Tüzelés az udvarokban S okan fordultak már hozzám azzal a kérdéssel, hogy szabad-e Gerjenben a kiskertekben, udvarokban száraz gallyakat, leveleket égetni. Nézzük a helyi rendeletet: vart és kerti hulladékot csak jól kialakított tőzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hısugárzása kárt ne okozzon. z égetendı kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredető hulladékot (PVC, veszélyes hulladék). szabadban tüzet gyújtani, tüzelıberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tőz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelıberendezést ırizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el Felhívás!!! Tisztelt Gerjeni Lakosok! 800 éves Gerjen bemutatására kiállítást szerveznénk, ezért kérem mindazokat, akik Gerjen múltjával kapcsolatban érdekes fényképeket, kordokumentumokat tudnak adni, keressenek fel! Ft-ot. z önerı egy részét 60 %-át az EU Önerı lapból pályázza meg a település, a fennmaradó 40 %-ot pedig a szolgáltató biztosítja majd. - polgármester - kell oltani. tüzelés, a tüzelıberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, illetıleg a tőz eloltható. hatóságilag elrendelt általános tőzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. Úgy gondolom ennek ellenére a település lakossága figyelemmel a szomszédok igényeire, olyankor ne égessen, ha a szomszéd éppen kiteregette a tiszta ruhát száradni, vagy szellıztet, vagy éppen zavarja a szomszédokat a tőz, a füst. Természetesen valamennyi tolerancia mindenkitıl szükséges, mivel csak akkor várhatjuk el szomszédunk megértését, ha mi is megértıek vagyunk vele. Ez talán nem csak az égetésre vonatkozik! - polgármester - Hírsarok fényképeket és dokumentumokat beszkenneljük és viszszaadjuk. kiállításra két alakalommal kerül sor. Elıször június én a Gerjeni Duna- Rock Találkozó alkalmával, majd szeptemberben a falunapon. - polgármester - Május végéig várjuk felajánlott Képeiket, dokumentumaikat! XIV. évfolyam 5. szám május GEFE hírek Gerjeni Majális április 30-án endhagyó módon április R 30-án került megrendezésre a május 1-i hagyományos Gerjeni Majális. De ez nem zavart senkit abban, hogy ismét egy remek napot töltsön el Gerjenben. zok, akik kilátogattak délelıtt a gerjeni sportpályára, a GEFE szervezésében futball tornán, habpartin és a 800 éves évforduló alkalmával történelmi játékokon vehetett részt. Természetesen volt az ilyenkor elmaradhatatlan virsli és sör is, csak felvonulás nem. z eredményesen szereplı futballcsapatok, gyerekek és családok értékes díjakban is részesültek. Erıs ember vetélkedı is volt. Sajnos kevés jelentkezıvel. Délután a Rév büfénél szerveztek halászléfızı-versenyt és pingpong bajnokságot. Itt is a legeredményesebbeket díjazta a zsőri. Eredmények: Futballtorna: 1. Dudoma Team 2. GEFE 3. Csóktörık 4. Pluszkiló 5. Fürge nyuszik legjobb kapus: Házi Bence (Pluszkilók) Ping-pong ifjúsági kategória: 1. Holweiger Zoltán 2. luizi Dániel 3. Link Erik Ping-pong felnıtt kategória: 1. Vajda ndrás 2. Lampert László 3. Mihálovics Krisztián Halászléfızı-verseny: 1. Oláh Balázs 2. Lampert László Lazányi Krisztián 3. Genye István Kövesi Bence Különdíjat kapott Taba Sándor Mantyi szép idı, a jó hangulat és a remek halászlék biztosították, hogy ismét jó volt Gerjenben tölteni a majálist. Horvát Csaba erıemelése. gyıztes Oláh László lett majálisról képeket a honlapon találhatnak az érdeklıdık. - szerk. - Oláh Balázs megvédte tavalyi címét

4 -4 XIV. évfolyam 5. szám május Oktatás római korban jártunk paksi múzeum három elıadásból álló Múzeuz óraközi szünetekben pedig mi Szabadegyetemének egyik alkalom nyílott a látottak rendezvényére látogattak el az ötödikesek. megbeszélésére. z egyik szülı írásban is diaképes elıadásból és megfogalmazta gondolatait, amelyet most - kérésére név nélkül - közreadunk: Nyílt hét volt az iskolában I smét sikeres volt az iskola nyílt hete. Április 11 és 15 között mintegy 30 szülı látogatta meg a tanórákat. Több olyan család volt, ahol mindkét szülı élt a lehetıséggel, és megnézett néhány órát. Tisztelt Tanárok! S zeretném megköszönni a lehetıséget, hogy biztosították a nyílt hetet! Beláthattunk gyermekeink napjaiba. Ha megengedik elmondanám a véleményemet! Nehéz lehet úgy dolgozni, nap mint nap, hogy nem a tanítás áll az elsı helyen, hanem a fegyelmezés. Elképesztı, mit meg nem engednek maguknak a gyerekek. Minta nem lenne határ? Szokták mondani: faddiak! Inkább azt kellene megnézni, ki mit hoz otthonról, és csak utána szidni a másikat. Nem védeni akarom İket. Biztosan van benne valami. Segíteni szeretne a pedagógus, de ahhoz a gyerek is kell, no meg a szülıi háttér, ami hiányos. Nem a tanároknak kellene nevelni 45 percben, hanem tanítani. Ezt nem tudnám minden nap megcsinálni. Minden elismerésem! Bízom benne, hogy sokan éltek a lehetıséggel, és megnézték csemetéjüket. Én jól éreztem magam minden órán. További jó munkát, kitartást, türelmet kívánok! Remélem jövıre is találkozhatunk az órákon! bemutatóból álló programon a római kor lakásviszonyaival, öltözködésével, étkezési szokásaival ismerkedhettek a jelen lévı általános és középiskolások. Familia Gladiátoria hagyományırzı csoport egyik tagjának gyakorlatias, humorral főszerezett elıadása nagy sikert aratott a közönség körében. Sajnos a gerjeni gyerekek azt is tapasztalhatták, hogy az egyik jelen lévı paksi középiskola diákjainak milyen a viselkedéskultúrája. Csak remélni tudom, hogy ez inkább elrettentı, mint követendı példa lesz tanulóink számára. - mtk - Tisztelettel: Volt diák, már szülı Köszönjük a szülık érdeklıdését, aktivitását! Tantestület Révbe ért a Ladik -unk M int már korábban beszámoltunk róla, a hetedikes és nyolcadikos lányokból álló Szemfüles tinik csapat bejutott a Lapot a diákoknak médiavetélkedı megyei döntıjébe. döntıt április 20-án Tamásiban rendezték. színvo- nalas, jó hangulatú vetélkedın derekasan helyt álltak a lányok, a hat csapat közül holtversmondó verseny Faddon versenyben a harmadik helyet szerezték meg. Eredményük iákjaink idén is részt helyezést, az ötödikes lföldi különösen értékes annak isvettek a székhely intéz- Tamás és a másodikos Vidák meretében, hogy csak a ruti- mény költészet napi versmon- Patrik jóvoltából. nos Ladik -ozó tamási csa- dó versenyén. többi versmondónk is patok tudták ıket megelızni. z alsó tagozatról nyolc, a szépen szerepelt, senkinek felsıbıl négy gerjeni diák nem kellett szégyenkeznie. vett részt. Sikerként könyvel- két helyezettnek és a többi hetjük el, hogy mindkét tago- indulónak is gratulálunk teljezat elhozott egy-egy második sítményéhez. D Földnapi szemétgyőjtés Föld napja alkalmából az iskola diákjai szemétgyőjtéssel segítettek a település tisztántartásában, valamint a faluba vezetı út mentén is összeszedték a hulladékokat. z akció a Magyar Közút Kft. támogatásával valósulhatott meg. Óvjuk környezetünket!

5 Mesterségünk címere fent olvasható címmel tartott kistérségi pályaválasztási vetélkedıt a paksi munkaügyi központ és a Foglalkoztatási Paktum, paksi vállalatok, vállalkozók támogatásával. S kistérségi döntıt megelızıen minden iskolában iskolai vetélkedıt szerveztek. gerjeni iskolából a hetedik osztályosok szerezték meg a lehetıséget, hogy képviseljék iskolánkat. vetélkedın 12 csapat vett részt öt-öt fıs csapatokkal. Öt versenyszámban mérték össze tudásukat a csoportok. Elsıként egy kisfilmben kellett bemutatni egy szakmát a gyerekeknek. Majd szakmákat kellett felismerni fotók, eszközök segítségével, minél k e v e s e b b k é p b ı l. Oktatás főzfapoéta elnevezéső fordulóban megadott szakmák szakszavaiból kellett kis versikét alkotni. Ezt követıen megadott szakmákhoz kellett 3-4 igét győjteni. Végül kisfilmekrıl kellett öt szakmát felismerni, minél hamarabb. jó hangulatú versenyen minden csapatnak voltak drukkerei a helyi iskolából. hat fıs zsőriben helyet kapott nagy vállalatok vezetıi mellett Máté Dénes gerjeni polgármester is. versenyt végül a madocsai csapat nyerte, a györkönyi és a paksi Deák F. iskola csapatai elıtt. gerjeni csapat is szépen szerepelt, mindvégig a legjobbak között volt, végül a 6. helyezést szerezték meg, maguk mögé utasítva városi csapatokat. - md - Húsvéti játszóház az iskolában hagyományokhoz híven a tavaszi szünet és a húsvét elıtti utolsó tanítási napon az ünnephez kapcsolódóan, játszóházat szerveztek az iskolában. kézügyességüket kipróbálni szándékozó tanulók festhettek gipszfigurákat, készíthettek húsvéti asztal- és ajtódíszt, ragaszthattak papírkosárkát. Hungarocell és papírtojásokat lehetett készíteni, festeni. diákok ismét egy jó hangulatú, hasznos nappal készülhettek az ünnepre XIV. évfolyam 5. szám május Húsvéti készülıdés az óvodában tavaszi szünet elıtti néhány nap a húsvéti készülıdés jegyében zajlott. gyerekekkel mondókákat, verseket, énekeket tanultunk, tavaszi körjátékokat játszottunk. nyák-napi mősor z óvodások május 6-án pénteken 17 órakor a Kultúrotthonban tartják az nyák-napi mősorukat, amelyre szeretettel várjuk az édesanyákat, a nagymamákat és minden kedves érdeklıdıt! Óvónık és a gyerekek Gerjeni anyakönyvi bejegyzés március: Születés: Taba Ágnes és Jan Grobbnik gyermeke Emma Festettünk, ragasztottunk, színeztünk húsvéti tojást, nyuszit. Ellátogattunk Link Dóriékhoz, ahol élı nyuszikat néztünk meg, és simogathattuk ıket. szaladgálásban, nyuszikergetésben a gyerekek kellemesen elfáradtak, megszomjaztak. házigazda üdítıvel vendégelt meg bennünket. Másnap az óvodában a fiúk locsolóverset mondtak és kölnivízzel megöntözték a lányokat, akik ezt cukorkával köszönték meg. nyuszi ezalatt az udvaron fészket készített, ahol elhelyezte a gyerekek ajándékát: az óvónık által készített virágkosárban csokitojásokat. gyerekek gyorsan megtalálták a meglepetést, és örömmel vitték haza. - Óvónık - Új kereszt a templom udvarán ét gerjeni hívı új keresztet állított fel a K Katolikus templom bejáratánál. Idısebb Tantos Istvánné és Szöbölıdi Csaba állítatta a feszületet. Gerjeni Katolikus hívek ezúton is köszönik a nagylelkő felajánlást. Köszönet! Gerjeni Katolikus gyülekezet tagjai nevében köszönetet mondunk dr. Illés István családja és édesanyjának újbóli ajándékozásáért, a 3 db 3 16 méteres gyönyörő Vallás szınyegért, amivel tovább szépíthettük templomunkat, és a felajánlott segítségekért. Katolikus Hívek nyakönyvi hírek

6 Környezetünk Gazdasági Bizottsági Ülés Pakson Paksi tomerımő Zrt. vezetıinek meghívására kihelyezett ülést tartott az Országgyőlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága április 12-én a paksi atomerımőben. bizottság napirendjén a paksi atomerımővel kapcsolatos témák szerepeltek. z üzemidı-hosszabbításról, a tervezett bıvítés elıkészítésérıl és a földrengés-állóság fokozása érdekében korábban végrehajtott biztonságnövelı intézkedésekrıl Hamvas István, a P Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta a bizottság tagjait. delegáció ezt követıen megtekintette a 3-4. blokki lokalizációs tornyok közötti hídszerkezetet, majd a 3-4. blokki reaktorcsarnokot, a 4. blokki vezénylıtermet és a turbinacsarnokot. z üzemi területi bejárás után a bizottság elnöke sajtótájékoztatón osztotta meg tapasztalatait a sajtóval. Rogán ntal megerısítette, hogy a paksi atomerımő az ország energiastratégiájában továbbra is meghatározó szerepet tölt be; a paksi atomerımő üzemidıhosszabbítása és bıvítésének elıkészítése továbbra is napirenden van. Magyarország az elkövetkezı évtizedekben is számít az atomerımőben termelt villamos energiára jelentette ki Rogán ntal. Mittler István kommunikációs igazgató Évértékelés az atomerımőben P Zrt április 14-én megtartotta éves rendes közgyőlését, amelyen a társaság évi üzleti évének lezárásán túlmenıen elfogadta az atomerımő évi üzleti jelentését és beszámolóját, valamint a évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját. P Zrt. Igazgatóságának javaslatára a közgyőlés elfogadta a társaság évi beszámolóját és üzleti jelentését 194 milliárd 879 millió forint mérlegfıösszeggel és mintegy 19,063 milliárd forint adózott eredménnyel, amelybıl 19,053 milliárd forint osztalék formájában kifizetésre kerül a tulajdonosoknak. z atomerımő évi értékesítési átlagára (1 kwh értékesített villamos energiára jutó árbevétel) 11,16 Ft/kWh volt, ami a hazai erımővek átlagárait tekintve a legalacsonyabb az országban. közgyőlés a továbbiakban elfogadta a részvénytársaság évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját. Lezárta a Teljesítménynövelési Projektet, valamint módosította a társaság alapszabályát és a Felügyelı Bizottság ügyrendjét. paksi atomerımő történetének legjobb termelési eredményével, GWh villamosenergia-termeléssel zárta a évet. z atomerımő részesedése a hazai villamosenergia-termelésbıl 42,1% volt év kihívásai között szerepel a már meglévı blokkkok üzemidejének meghosszabbítása, amelyhez terveink szerint decemberig beadjuk az Országos tomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóságához az 1. blokk üzemidejének meghosszabbítását célzó engedélykérelmet. Mittler István kommunikációs igazgató XIV. évfolyam 5. szám május Ponty ívása ponty csoportosan ívó hal, az ívó helyen néhány ikrásból és több tejesbıl álló csapat csoportosul. kváriumi megfigyelések szerint a több órás ívási aktus úgy zajlik le, hogy a tejes (hím) elıször többször körülússza a nyugodtan úszó ikrást (nıstényt). z ikrás a fenék felé úszik, és ott a tejeshez viszonyítva ferde pozícióba áll. mikor az ikrás a fenék felett majdnem vízszintesen helyezkedik el, a tejes vele párhuzamosan, közvetlenül mellette megáll. Mindkét hal teste kb. 1 másodpercig görcsösen megremeg, miközben egyszerre történik az ikra és a tej kibocsátása. Ez az aktus pár alkalommal megismétlıdik. Pihenés fázis következik: a halak közvetlenül a víz felszíne alá úsznak, a tejes pár percig kering az ikrás körül (ezt látjuk kívülrıl, hogy 'locsog' a ponty) majd a halak újból a fenék felé úsznak, ahol megismétlıdik az elıbbi mővelet - vagyis a halszex (az ikra és a tej kibocsátása). z ikrás ponty testtömeg kilónként ezer ikrát érlel, de a nagy, súlyos nıstények akár több mint 1 millió ikrát képesek kibocsátani. szürkés színő ikraszemek elıször egy, másfél mm-esek majd megtermékenyítés után a duplájukra duzzadnak. Csak az az ikra marad életben, amelyik valamilyen növényzethez (főszál, hínárfélék, nádtorzsa, valamilyen gyökérzet) erısen meg tud tapadni. Kikelésükhöz három, négy nap szükséges. Böcı pici pontylárvák kibújva az ikraburokból, kb. öt milliméter hosszúak, a hasuk alatt világossárga szikzacskó található, mely biztosítja elsı nyolc napi élelmüket. lárvák még úszni nem tudnak, fejjel elıre lesüllyednek a fenékre, és ott ragasztómirigyükkel megtapadnak. Egy nap után úszni kezdenek, rögtön a vízfelszínre igyekeznek, hogy levegıt szippantva megtöltsék úszóhólyagjukat. pontyivadék az elsı idıben apró állati és növényi szervezetekbıl él. Kerekesférget, vízibolhát, kandicsrákot, vízi ászkát, kérészeket, és mindenféle lárvát fogyaszt, különösen kedveli az iszapos részeken meghúzódó árvaszúnyog-lárvát. ponty ívása néha már április végén elkezdıdik, ha a vízi növényzettel borított sekély szélvizek hımérséklete eléri a C-ot. fı ívási idıszak május-júniusra esik, de elıfordul, hogy még július elején is ívik. Érdekesség, hogy hidegfront betörés hatására az ívási folyamat megszakad, az ikrásokban képzıdött ikra visszafejlıdik, és a hal szervezetében komolyabb károsodás nélkül felszívódik. GÖRBÜLJÖN! Oláh Laci

7 Közhasznú információ XlV. Gerjeni Lovas napok Dél-Dunántúli Regionális Fogathajtó Bajnokság II. fordulója május Gerjen Program: Május 27. péntek: óra Díjhajtás ÁRMSZÜNET!!! Május 28. szombat: 9 00 óra Maratonhajtás óra Esti vetélkedı Május 29. vasárnap: 9 00 óra Népi fogathajtás óra Ünnepélyes megnyitó óra kadályhajtás óra Díjkiosztó z idıpontok tájékoztató jellegőek! Családi ház eladó Gerjen Szent I. u. 38. szám alatt. Érdeklıdni lehet a 70/ es telefonszámon. Eladó egy EPSON C62-es színes tintasugaras nyomtató. Érdeklıdni lehet Máté Dénes Rákóczi F. u. 25/b. dok - Veszek Elınevelt csibe, kacsa íratható április 12-re és május 17-re. Érdeklıdni lehet Percsi Sebestyénné lkotmány u. 12. telefon: lakossági apróhirdetések továbbra is ingyenesek XIV. évfolyam 5. szám május Volton Bau z élelmiszer bolt ajánlatából: - Fagyasztott szilvásgombóc 1kg 470 Ft - ro családi májkrém 190g 145 Ft - Panzani tészták 500g 285 Ft - Pulyka aprított comb 500g 299 Ft 00 - Reál ecet 10% 1 literes 95 Ft - Sió limonádé 0,5 literes 180 Ft Hónap Vásárlója elnevezéső nyereményjátékunk áprilisi nyertese: Baross Károlyné. Gratulálunk! Boltunkban már bankkártyával is fizethet! Gazdabolt ajánlatából: - Sunlicht mosogató 0,5 literes 215 Ft - Nass szalvéta 70db 95 Ft - Perfex eü-i papír 4db 160 Ft - mbi pur gél illatosító gyöngy 470 Ft - Prémium macska konzerv 400g 100 Ft - Locsoló kanna mőanyag 4 literes 510 Ft Horgászboltunk kibıvült árukészlettel várja vásárlóit. Február hónaptól megkezdtük a horgászengedélyek árusítását! Területi horgászengedélye mellett már vállaljuk állami jegyének kiváltását is! Próbálja ki szoláriumunkat, barnuljon nálunk! a jó szomszéd! Kop-Ka Ka BC kciós ajánlata Május 4-16-ig lgida Krémkönnyő jégkrém 1 literes z e-on értesíti Gerjen község lakosságát, hogy UHT tej 1,5 %-os 1 liter COOP ínyenc májpástétom 105 g. Wiener Extra ırölt kávé 250 g. Nesquik kakaópor 500 g. Gyıri Édes Jó Reggelt keksz 50 g. Boci csoki tej, ét COOP üdítı italok több ízben 3 liter Hey-Ho gyümölcsitalok 1 literes Pur mosogató 2+1 db, ml a szükséges karbantartási munkálatok miatt május 9-én a település egész területén településen, zártkertekben, szennyvíz átemelıknél, Lajos majorban, István majorban, György majorban. ÁRMSZÜNET lesz. 8-tıl 17 óráig! 569 Ft/db 149 Ft/db 119 Ft/db 449 Ft/db 449 Ft/db 89 Ft/db 229 Ft/db 289 Ft/db 139 Ft/db 599Ft/db Minden Reggel friss, meleg, Sós, és édes Sütemények!

8 Ismét a dobogón Á prilis 3-án Budapesten a Szent László Gimnáziumban rendezték meg a fiúk versenyét különbözı korcsoportban. Iskolánk a II. és IV. korcsoportban volt érdekelt. 10 éves fiúknál kemény harc döntötte el a helyezéseket. "" csapatuk az elıkelı III. helyet szerezte meg. kiknek köszönhetjük a bronzérmet: Kövesi Balázs, Kövesi Bence, Sallai Patrik, Tóth Richárd, Dobai Márton. mi még nagy örömmel töltött el bennünket, hogy gerjeni fiú lett a gólkirály! Kövesi Balázs 13 alkalommal talált be az ellenfél kapujába. "B" csapatunk tisztességes helytállással az 5. helyen végzett. IV. kcs.-ban is két csapatot indítottunk, méghozzá lányokat. z "" csoport a III., míg a "B" a IV. helyet szerezte meg. Így kivívták a fiúk elismerését is. Bronzérmes lányaink: Szalai Fanni, Holweiger lexandra, Béda Bianka, Takács Regina. Összességében nagyon elégedett vagyok a diákolimpián való szereplésünkkel! Egy aranyérem, egy ezüstérem, két bronzérem a mérleg. - magó - Szabadkai kupa Á prilis 9-én Szabadkára Szerbiába kaptunk meghívást egy nemzetközi mőfüves gyeplabda bajnokságra. Gerjent a 14 éves lányok és a 10 fiúk képviselték. Mindkét csapatunk egyel magasabb korcsoportban versenyzett. Mi most játszottunk elıször kint, mőfüvön. Nagyon szokatlan volt a "terep". Elıször voltak emiatt vidám pillanatok. Nagyon ügyesen játszott mindkét csapatunk! lányok és a fiúk is harmadik helyen végeztek. Különdíjat kapott Soós Judit, mint legjobb kapus, és Papp Bettina,mint legjobb mezınyjátékos. Nagyszerő napot töltöttünk kint Szabadkán, új barátságok köttettek. szerbek vendégszeretete elvarázsolt bennünket. Finom nemzeti specialitás volt az ebédünk, meccsek között fociztak "pihenésként" a magyar és szerb gyerekek. Tehát nemcsak a sport miatt érdemes ennyit dolgozni, hanem a sok ismeretlennel való ismerkedés miatt is. Köszönet mindenkinek, aki támogatott bennünket! - magó XIV. évfolyam 5. szám május Sport 1, X, 2 ismét z elmúlt hónapban is egy-egy gyızelem, döntetlen és vereség volt a csapat mérlege. Sajnos két hét is kimaradt a bajnoki fordulókból csapatunknak, a két viszszalépı miatt, ami nem tett jót a csapatjátéknak. Továbbra is ırizzük stabil helyünket a középmezınyben. Sajnos ifjúsági csapatunk még nem hozza a várt eredményeket. z elsı félidıben voltunk jobbak Tengelic SE - Gerjen SK 2:3 (0:2) (G.: Kovács 2, Gyenis) Ismét két különbözı félidıt láthattunk. Szerencsére az elsı játékrészben eldöntöttük a három pont sorsát. ( ifi: Tengelic SE - Gerjen 2:2 Vereség a helyezési rangadón Németkér SE - Gerjen SK 2:1 (1:0) (G.: Bráz) Retró buli és az idıjárás nem tett jót a csapat néhány játékosának. nagy szél megtréfálta a kapusunkat. ( ifi: Németkér SE - Gerjen 5:2 Ez egy igazi döntetlen Gerjen SK - Madocsa SE 2:2 (1:1) (G.: Gyenis 2) Színvonalas mérkızésen mindkét csapat gyızhetett volna. Nem csak a félidık végzıdtek döntetlennel, de még a gólszerzık is, nálunk Gyenis, és a madocsai Böde is 2-2 gólt szerzett. ifi: Gerjen - Madocsa SE 1:2 bajnokság állása 1. Bátaapáti SE : D.szentgyörgy SE : Madocsa SE : Sióagárd SE : Fadd SE : Németkér SE : Gerjen SK : B.Börzsöny SE : Mórágy SE : Zomba KSE : Pálfa SE : Kajdacs SE : Györköny SE : Tengelic SE : 60 9 Kiadja: Gerjen Község Önkormányzata Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester Szerkesztı: szerkesztıség Szerkesztıség: Gerjen, Rákóczi F. u. 25/b. 75/ Honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd Online: ISSN Nyomtatott: ISSN

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Megújul a jegyzılakás

Megújul a jegyzılakás Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 2. szám INGYENES 2011. február Megújul a jegyzılakás z új tulajdonosok a helyi védelem alatt álló házat régi szépségében szeretnék helyreállítani Tél Gerjenben tartalomból:

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról BME Formula Racing Team 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy versenyautót építsenek és elsı és egyetlen magyar csapatként részt vegyenek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 5-6. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Tavaszváró jelmezes bál

Tavaszváró jelmezes bál Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 4. szám INGYENES 2011. április Tavaszváró jelmezes bál Jó hangulatban báloztak az ovisok Kettıs gerjeni siker ranycsapat: Szalai F., Béda B., Holweiger., csere:takács

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 29-én (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. január 29-én (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112-3 /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. január 29-én (pénteken)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013.

Iktató szám: 88 / 2013. Tárgy: KHESZ Versenykiírás 2013. Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 5 6 0 0 B é k é s c s a b a, B a j z a u t c a 1 1. T e l. : 6 6 / 3 2 8-9 4 5 ; f a x : 6 6 / 3 2 3-5 1 2 M a i l : k h e s z @ m a i l. g l o b o n e t. h u

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

2010. évi helyszínek. Kecskemét-Matkó

2010. évi helyszínek. Kecskemét-Matkó Kecskemét-Matkó Lakosok száma: - Az esemény idıpontja: 2010.04.15 Helyszín: Óvoda Helybéli ismeretszerzık száma: 9 fı Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) Tiszabábolna Lakosok száma:

Részletesebben

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc

J E GY Z İ KÖ NY V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc J E GY Z İ KÖ NY V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. március 16-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni!

2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni! 2007.01.12. kedd és szerda éjjel 1-kor rögbi a Sport1 TV-n! 2007.01.08.Pénteken hajnalban egy jó kis meccset ismételnek a Sport1TV-n, érdemes a videófelvevıket beprogramozni! 01:45 Rögbi (ism.) ECR Heineken

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben