Gerjeni Majális Köszöntjük az édesanyákat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat!"

Átírás

1 Honlapunk: XIV. évfolyam 5. szám INGYENES május Gerjeni Majális 2011 Ismét nagy sikere volt az egész napos rendezvénynek tartalomból: Önkormányzati hírek Nem növekedett a hiány Elfogadták a 2010-es év zárszámadását 2. oldal Nyolc osztályos marad az iskola z atomerımő vezetése segített 2. oldal Oktatás Nyílt hét az iskolában Ismét sok szülı élt a lehetıséggel 4. oldal Révbe ért a Ladik -unk Sikeres szereplés a megyei döntıben 4. oldal római korban jártak Múzeumi Szabadegyetem Pakson 4. oldal Mesterségünk címere pályaválasztási vetélkedın 6. helyezés 5. oldal Húsvéti készülıdés Iskolában, óvodában 5. oldal z atomerımőre szükség van Gazdasági Bizottság az erımőben 6. oldal Sport Gyeplabda diákolimpia kis csapataink is a dobogón 8. oldal XlV. Gerjeni Lovas napok május Köszöntjük az édesanyákat! következı szám megjelenik: június 10-én Lapzárta: május 31. Környezetünk

2 Önkormányzati hírek 2010-es év zárszámadása erjen Község Képviselıtestülete április 11-én G tartotta soron következı ülését, melyen 17 napirendet tárgyaltak, közte a év költségvetésének zárszámadását. polgármester beszámolójában tájékoztatta a képviselıket ez elmúlt két hónap eseményeirıl, a végzett munkáról. beszámolóban elhangzott, hogy sikeres volt a Paksi tomerımő vezetésének megkeresése a gerjeni iskola mőködtetésének támogatására. Ezt követıen került sor a Paksi Rendırkapitányság évi beszámolójára. z év értékelésébıl megtudhattuk, hogy kis mértékben emelkedett a bőncselekmények száma a faluban, de még mindig kevesebb, mint a kistérségi növekedés. Elhangzott, hogy a növekedés fı oka egyetlen vállalkozás sorozatos esetei miatt van. z intézmény azóta be is zárt. z elızı beszámolóhoz kapcsolódott valamelyest a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója is a múlt évrıl. beszámoló kiemelte, hogy szerencsére kevés család van nagy bajban, és a jelzıszolgálat jól mőködik, így korán felismerésre kerülnek a gondok. Ez a tény segíti a problémák gyors és hatékony megoldását. Ezt követte az ülés fı napirendje, a évi költségvetés módosítása és a zárszámadás. képviselı-testület Ft bevételi, és Ft kiadási oldallal elfogadta a év zárszámadását. valósághoz h o z z á t a r t o z i k, h o g y Ft mőködési hiánya is van az önkormányzatnak, mely a tavalyi évhez képest nem növekedett. Hatodik napirendben az önkormányzat elfogadta Fadd Nagyközség határozatait az iskola mőködésével kapcsolatban, illetve a beíratás dátumait. Majd ezt követıen a megvitatták a belsı ellenırzés évi jelentését, mely hiányosságokat nem fedett fel. testület döntött, hogy idén is beadja az új ÖNHIKI pályázatot a mőködési hiány csökkentése érdekében. Ezt követte két módosítás elfogadása, az egyik az nyakönyvi rendelet volt, a másik az Önkormányzat SZMSZ-e. Ezután tárgyalta a testület a meghirdetett önkormányzati ingatlan értékesítésére beérkezett ajánlatokat. Két telket a meghirdetett áron eladott az önkormányzat. Kossuth L. u-i. bérlakásra beérkezett ajánlatot nem fogadta el, új ajánlatot kért a ajánlat tevıtıl. z lkotmány u-i ingatlanra nem érkezett ajánlat. 12. napirendben a képviselı-testület meghallgatta dr. Nagy ttila körjegyzı beszámolóját a körjegyzıség évi munkájáról, melyet elfogadott. Ezt követıen a testület elfogadta a megyei önkormányzat intézmény összevonási tervét. Megállapításra került az új szociális étkeztetési díj, mely a megváltozott törvényi elıírásoknak köszönhetıen csökkent. Május 1-tıl mind szociálisan rászoruló étkezınek 340 Ft/adag díjat kell fizetni. z egyebek napirendben a képviselık elfogadták az évfordulós jelképeket, és a falunapra megjelenı kiadvány tervezetét. Továbbá döntöttek egy védett épület védettségének megszüntetésérıl, annak romos állapota miatt. Végül zárt ülésen lakás felújítási kérelemrıl döntöttek, mely során kiderült, hogy ideje a helyi rendelet megváltoztatása. Erre a következı ülésen kerülhet sor. - md XIV. évfolyam 5. szám május (nem)válaszolt az OTP z OTP LTP-k zárásakor több probléma is felvetıdött, amelyekkel az OTPhez fordultam. z elıdleges probléma az volt, hogy többen úgy gondolják, hogy İk megfelelıen fizették a csekkeket. z OTP levelében a szokásoknak megfelelıen válaszolt: z állami támogatás mértékének és elszámolásának módját Kormányrendelet szabályozza. támogatás összege ügyfélévenként a befizetett összeg 30 %-a, maximum évi Ft. zokban az esetekben, amikor a befizetett Hírsarok Nyolc osztályos marad az iskola S ikeresen pályázott Gerjen Község Önkormányzata a Nemzeti Kulturális laphoz a kiállítás szervezésére. pályázaton 660 ezer forintra pályáztunk a Gerjeni Duna-Rock Találkozó kulturális rendezvényeinek megszervezéséhez. összeg a 30 %-nál kevesebb állami támogatást írtunk jóvá a számlán, megállapítottuk, hogy ügyfeleink nem szerzıdésszerően teljesítették a befizetéseket, illetve volt olyan eset, amikor a szerzıdı a megtakarítás egy részét a lejárat után fizette be a számlára. Emiatt állami támogatás kiesés keletkezett a számlán. Így kénytelen voltam egy újabb levelet írni, melyben, újra feltettem a kérdéseimet, most már egy-egy példával is alátámasztva a problémát. Remélem, most már megfelelı válaszokat kapunk! - pm - kuratórium a pályázatot 200 ezer forinttal támogatta. z összeg a találkozón megrendezésre kerülı Múltunk és Jövınk a 800 év tükrében címő kiállításhoz használjuk fel. - polgármester - Részsikeres pályázat évi központi oktatási és egyéb normatívák miatt napirendre került a gerjeni iskola szerkezetének átalakítása. csökkenések következtében az iskola mőködésébıl kb. 6 millió forint hiányzott. Ezért a képviselık megbízták a polgármestert, tegyen lépéseket az átszervezés megkezdésére, vagy próbáljon meg támogatót szerezni az iskola mőködéséhez. Máté Dénes polgármester felvette a kapcsolatot oktatási szakértıkkel, illetve meghallgatást két Hamvas István úrtól az atomerımő vezérigazgatójától és Mittler István kommunikációs igazgató úrtól. félórás megbeszélésen a polgármester vázolta a település helyzetét, az iskola mőködését, és a jövı terveit a vezetıknek. Említette, hogy a nyolc osztály megtartásához milliók hiányoznak. vezetık ígéretet tettek, hogy megnézik, hogyan segíthetnek a településnek a problémájának megoldásában. Március végén jött a jó hír, hogy a Paksi tomerımő az iskola mőködését 6 millió forinttal támogatja. Ennek köszönhetıen szeptembertıl továbbra is 8 osztállyal mőködik tovább Gerjenben az iskola. - pm -

3 Rendkívüli ülés G erjen Község Képviselıtestülete április 26-án rendkívüli ülést tartott a KEOP pályázat második fordulójának beadása miatt. rövid polgármesteri beszámolót követıen a testület elfogadta a település Közbeszerzési Szabályzatát, majd határozatokat hozott a KEOP Ívóvízjavító Program pályázatának beadásához, melyben elfogadták a kivitelezési öszszeget, mely Ft, és a szükséges önerıt a Tüzelés az udvarokban S okan fordultak már hozzám azzal a kérdéssel, hogy szabad-e Gerjenben a kiskertekben, udvarokban száraz gallyakat, leveleket égetni. Nézzük a helyi rendeletet: vart és kerti hulladékot csak jól kialakított tőzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hısugárzása kárt ne okozzon. z égetendı kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredető hulladékot (PVC, veszélyes hulladék). szabadban tüzet gyújtani, tüzelıberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tőz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelıberendezést ırizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el Felhívás!!! Tisztelt Gerjeni Lakosok! 800 éves Gerjen bemutatására kiállítást szerveznénk, ezért kérem mindazokat, akik Gerjen múltjával kapcsolatban érdekes fényképeket, kordokumentumokat tudnak adni, keressenek fel! Ft-ot. z önerı egy részét 60 %-át az EU Önerı lapból pályázza meg a település, a fennmaradó 40 %-ot pedig a szolgáltató biztosítja majd. - polgármester - kell oltani. tüzelés, a tüzelıberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, illetıleg a tőz eloltható. hatóságilag elrendelt általános tőzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. Úgy gondolom ennek ellenére a település lakossága figyelemmel a szomszédok igényeire, olyankor ne égessen, ha a szomszéd éppen kiteregette a tiszta ruhát száradni, vagy szellıztet, vagy éppen zavarja a szomszédokat a tőz, a füst. Természetesen valamennyi tolerancia mindenkitıl szükséges, mivel csak akkor várhatjuk el szomszédunk megértését, ha mi is megértıek vagyunk vele. Ez talán nem csak az égetésre vonatkozik! - polgármester - Hírsarok fényképeket és dokumentumokat beszkenneljük és viszszaadjuk. kiállításra két alakalommal kerül sor. Elıször június én a Gerjeni Duna- Rock Találkozó alkalmával, majd szeptemberben a falunapon. - polgármester - Május végéig várjuk felajánlott Képeiket, dokumentumaikat! XIV. évfolyam 5. szám május GEFE hírek Gerjeni Majális április 30-án endhagyó módon április R 30-án került megrendezésre a május 1-i hagyományos Gerjeni Majális. De ez nem zavart senkit abban, hogy ismét egy remek napot töltsön el Gerjenben. zok, akik kilátogattak délelıtt a gerjeni sportpályára, a GEFE szervezésében futball tornán, habpartin és a 800 éves évforduló alkalmával történelmi játékokon vehetett részt. Természetesen volt az ilyenkor elmaradhatatlan virsli és sör is, csak felvonulás nem. z eredményesen szereplı futballcsapatok, gyerekek és családok értékes díjakban is részesültek. Erıs ember vetélkedı is volt. Sajnos kevés jelentkezıvel. Délután a Rév büfénél szerveztek halászléfızı-versenyt és pingpong bajnokságot. Itt is a legeredményesebbeket díjazta a zsőri. Eredmények: Futballtorna: 1. Dudoma Team 2. GEFE 3. Csóktörık 4. Pluszkiló 5. Fürge nyuszik legjobb kapus: Házi Bence (Pluszkilók) Ping-pong ifjúsági kategória: 1. Holweiger Zoltán 2. luizi Dániel 3. Link Erik Ping-pong felnıtt kategória: 1. Vajda ndrás 2. Lampert László 3. Mihálovics Krisztián Halászléfızı-verseny: 1. Oláh Balázs 2. Lampert László Lazányi Krisztián 3. Genye István Kövesi Bence Különdíjat kapott Taba Sándor Mantyi szép idı, a jó hangulat és a remek halászlék biztosították, hogy ismét jó volt Gerjenben tölteni a majálist. Horvát Csaba erıemelése. gyıztes Oláh László lett majálisról képeket a honlapon találhatnak az érdeklıdık. - szerk. - Oláh Balázs megvédte tavalyi címét

4 -4 XIV. évfolyam 5. szám május Oktatás római korban jártunk paksi múzeum három elıadásból álló Múzeuz óraközi szünetekben pedig mi Szabadegyetemének egyik alkalom nyílott a látottak rendezvényére látogattak el az ötödikesek. megbeszélésére. z egyik szülı írásban is diaképes elıadásból és megfogalmazta gondolatait, amelyet most - kérésére név nélkül - közreadunk: Nyílt hét volt az iskolában I smét sikeres volt az iskola nyílt hete. Április 11 és 15 között mintegy 30 szülı látogatta meg a tanórákat. Több olyan család volt, ahol mindkét szülı élt a lehetıséggel, és megnézett néhány órát. Tisztelt Tanárok! S zeretném megköszönni a lehetıséget, hogy biztosították a nyílt hetet! Beláthattunk gyermekeink napjaiba. Ha megengedik elmondanám a véleményemet! Nehéz lehet úgy dolgozni, nap mint nap, hogy nem a tanítás áll az elsı helyen, hanem a fegyelmezés. Elképesztı, mit meg nem engednek maguknak a gyerekek. Minta nem lenne határ? Szokták mondani: faddiak! Inkább azt kellene megnézni, ki mit hoz otthonról, és csak utána szidni a másikat. Nem védeni akarom İket. Biztosan van benne valami. Segíteni szeretne a pedagógus, de ahhoz a gyerek is kell, no meg a szülıi háttér, ami hiányos. Nem a tanároknak kellene nevelni 45 percben, hanem tanítani. Ezt nem tudnám minden nap megcsinálni. Minden elismerésem! Bízom benne, hogy sokan éltek a lehetıséggel, és megnézték csemetéjüket. Én jól éreztem magam minden órán. További jó munkát, kitartást, türelmet kívánok! Remélem jövıre is találkozhatunk az órákon! bemutatóból álló programon a római kor lakásviszonyaival, öltözködésével, étkezési szokásaival ismerkedhettek a jelen lévı általános és középiskolások. Familia Gladiátoria hagyományırzı csoport egyik tagjának gyakorlatias, humorral főszerezett elıadása nagy sikert aratott a közönség körében. Sajnos a gerjeni gyerekek azt is tapasztalhatták, hogy az egyik jelen lévı paksi középiskola diákjainak milyen a viselkedéskultúrája. Csak remélni tudom, hogy ez inkább elrettentı, mint követendı példa lesz tanulóink számára. - mtk - Tisztelettel: Volt diák, már szülı Köszönjük a szülık érdeklıdését, aktivitását! Tantestület Révbe ért a Ladik -unk M int már korábban beszámoltunk róla, a hetedikes és nyolcadikos lányokból álló Szemfüles tinik csapat bejutott a Lapot a diákoknak médiavetélkedı megyei döntıjébe. döntıt április 20-án Tamásiban rendezték. színvo- nalas, jó hangulatú vetélkedın derekasan helyt álltak a lányok, a hat csapat közül holtversmondó verseny Faddon versenyben a harmadik helyet szerezték meg. Eredményük iákjaink idén is részt helyezést, az ötödikes lföldi különösen értékes annak isvettek a székhely intéz- Tamás és a másodikos Vidák meretében, hogy csak a ruti- mény költészet napi versmon- Patrik jóvoltából. nos Ladik -ozó tamási csa- dó versenyén. többi versmondónk is patok tudták ıket megelızni. z alsó tagozatról nyolc, a szépen szerepelt, senkinek felsıbıl négy gerjeni diák nem kellett szégyenkeznie. vett részt. Sikerként könyvel- két helyezettnek és a többi hetjük el, hogy mindkét tago- indulónak is gratulálunk teljezat elhozott egy-egy második sítményéhez. D Földnapi szemétgyőjtés Föld napja alkalmából az iskola diákjai szemétgyőjtéssel segítettek a település tisztántartásában, valamint a faluba vezetı út mentén is összeszedték a hulladékokat. z akció a Magyar Közút Kft. támogatásával valósulhatott meg. Óvjuk környezetünket!

5 Mesterségünk címere fent olvasható címmel tartott kistérségi pályaválasztási vetélkedıt a paksi munkaügyi központ és a Foglalkoztatási Paktum, paksi vállalatok, vállalkozók támogatásával. S kistérségi döntıt megelızıen minden iskolában iskolai vetélkedıt szerveztek. gerjeni iskolából a hetedik osztályosok szerezték meg a lehetıséget, hogy képviseljék iskolánkat. vetélkedın 12 csapat vett részt öt-öt fıs csapatokkal. Öt versenyszámban mérték össze tudásukat a csoportok. Elsıként egy kisfilmben kellett bemutatni egy szakmát a gyerekeknek. Majd szakmákat kellett felismerni fotók, eszközök segítségével, minél k e v e s e b b k é p b ı l. Oktatás főzfapoéta elnevezéső fordulóban megadott szakmák szakszavaiból kellett kis versikét alkotni. Ezt követıen megadott szakmákhoz kellett 3-4 igét győjteni. Végül kisfilmekrıl kellett öt szakmát felismerni, minél hamarabb. jó hangulatú versenyen minden csapatnak voltak drukkerei a helyi iskolából. hat fıs zsőriben helyet kapott nagy vállalatok vezetıi mellett Máté Dénes gerjeni polgármester is. versenyt végül a madocsai csapat nyerte, a györkönyi és a paksi Deák F. iskola csapatai elıtt. gerjeni csapat is szépen szerepelt, mindvégig a legjobbak között volt, végül a 6. helyezést szerezték meg, maguk mögé utasítva városi csapatokat. - md - Húsvéti játszóház az iskolában hagyományokhoz híven a tavaszi szünet és a húsvét elıtti utolsó tanítási napon az ünnephez kapcsolódóan, játszóházat szerveztek az iskolában. kézügyességüket kipróbálni szándékozó tanulók festhettek gipszfigurákat, készíthettek húsvéti asztal- és ajtódíszt, ragaszthattak papírkosárkát. Hungarocell és papírtojásokat lehetett készíteni, festeni. diákok ismét egy jó hangulatú, hasznos nappal készülhettek az ünnepre XIV. évfolyam 5. szám május Húsvéti készülıdés az óvodában tavaszi szünet elıtti néhány nap a húsvéti készülıdés jegyében zajlott. gyerekekkel mondókákat, verseket, énekeket tanultunk, tavaszi körjátékokat játszottunk. nyák-napi mősor z óvodások május 6-án pénteken 17 órakor a Kultúrotthonban tartják az nyák-napi mősorukat, amelyre szeretettel várjuk az édesanyákat, a nagymamákat és minden kedves érdeklıdıt! Óvónık és a gyerekek Gerjeni anyakönyvi bejegyzés március: Születés: Taba Ágnes és Jan Grobbnik gyermeke Emma Festettünk, ragasztottunk, színeztünk húsvéti tojást, nyuszit. Ellátogattunk Link Dóriékhoz, ahol élı nyuszikat néztünk meg, és simogathattuk ıket. szaladgálásban, nyuszikergetésben a gyerekek kellemesen elfáradtak, megszomjaztak. házigazda üdítıvel vendégelt meg bennünket. Másnap az óvodában a fiúk locsolóverset mondtak és kölnivízzel megöntözték a lányokat, akik ezt cukorkával köszönték meg. nyuszi ezalatt az udvaron fészket készített, ahol elhelyezte a gyerekek ajándékát: az óvónık által készített virágkosárban csokitojásokat. gyerekek gyorsan megtalálták a meglepetést, és örömmel vitték haza. - Óvónık - Új kereszt a templom udvarán ét gerjeni hívı új keresztet állított fel a K Katolikus templom bejáratánál. Idısebb Tantos Istvánné és Szöbölıdi Csaba állítatta a feszületet. Gerjeni Katolikus hívek ezúton is köszönik a nagylelkő felajánlást. Köszönet! Gerjeni Katolikus gyülekezet tagjai nevében köszönetet mondunk dr. Illés István családja és édesanyjának újbóli ajándékozásáért, a 3 db 3 16 méteres gyönyörő Vallás szınyegért, amivel tovább szépíthettük templomunkat, és a felajánlott segítségekért. Katolikus Hívek nyakönyvi hírek

6 Környezetünk Gazdasági Bizottsági Ülés Pakson Paksi tomerımő Zrt. vezetıinek meghívására kihelyezett ülést tartott az Országgyőlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága április 12-én a paksi atomerımőben. bizottság napirendjén a paksi atomerımővel kapcsolatos témák szerepeltek. z üzemidı-hosszabbításról, a tervezett bıvítés elıkészítésérıl és a földrengés-állóság fokozása érdekében korábban végrehajtott biztonságnövelı intézkedésekrıl Hamvas István, a P Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta a bizottság tagjait. delegáció ezt követıen megtekintette a 3-4. blokki lokalizációs tornyok közötti hídszerkezetet, majd a 3-4. blokki reaktorcsarnokot, a 4. blokki vezénylıtermet és a turbinacsarnokot. z üzemi területi bejárás után a bizottság elnöke sajtótájékoztatón osztotta meg tapasztalatait a sajtóval. Rogán ntal megerısítette, hogy a paksi atomerımő az ország energiastratégiájában továbbra is meghatározó szerepet tölt be; a paksi atomerımő üzemidıhosszabbítása és bıvítésének elıkészítése továbbra is napirenden van. Magyarország az elkövetkezı évtizedekben is számít az atomerımőben termelt villamos energiára jelentette ki Rogán ntal. Mittler István kommunikációs igazgató Évértékelés az atomerımőben P Zrt április 14-én megtartotta éves rendes közgyőlését, amelyen a társaság évi üzleti évének lezárásán túlmenıen elfogadta az atomerımő évi üzleti jelentését és beszámolóját, valamint a évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját. P Zrt. Igazgatóságának javaslatára a közgyőlés elfogadta a társaság évi beszámolóját és üzleti jelentését 194 milliárd 879 millió forint mérlegfıösszeggel és mintegy 19,063 milliárd forint adózott eredménnyel, amelybıl 19,053 milliárd forint osztalék formájában kifizetésre kerül a tulajdonosoknak. z atomerımő évi értékesítési átlagára (1 kwh értékesített villamos energiára jutó árbevétel) 11,16 Ft/kWh volt, ami a hazai erımővek átlagárait tekintve a legalacsonyabb az országban. közgyőlés a továbbiakban elfogadta a részvénytársaság évi üzlet- és fejlesztéspolitikáját. Lezárta a Teljesítménynövelési Projektet, valamint módosította a társaság alapszabályát és a Felügyelı Bizottság ügyrendjét. paksi atomerımő történetének legjobb termelési eredményével, GWh villamosenergia-termeléssel zárta a évet. z atomerımő részesedése a hazai villamosenergia-termelésbıl 42,1% volt év kihívásai között szerepel a már meglévı blokkkok üzemidejének meghosszabbítása, amelyhez terveink szerint decemberig beadjuk az Országos tomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóságához az 1. blokk üzemidejének meghosszabbítását célzó engedélykérelmet. Mittler István kommunikációs igazgató XIV. évfolyam 5. szám május Ponty ívása ponty csoportosan ívó hal, az ívó helyen néhány ikrásból és több tejesbıl álló csapat csoportosul. kváriumi megfigyelések szerint a több órás ívási aktus úgy zajlik le, hogy a tejes (hím) elıször többször körülússza a nyugodtan úszó ikrást (nıstényt). z ikrás a fenék felé úszik, és ott a tejeshez viszonyítva ferde pozícióba áll. mikor az ikrás a fenék felett majdnem vízszintesen helyezkedik el, a tejes vele párhuzamosan, közvetlenül mellette megáll. Mindkét hal teste kb. 1 másodpercig görcsösen megremeg, miközben egyszerre történik az ikra és a tej kibocsátása. Ez az aktus pár alkalommal megismétlıdik. Pihenés fázis következik: a halak közvetlenül a víz felszíne alá úsznak, a tejes pár percig kering az ikrás körül (ezt látjuk kívülrıl, hogy 'locsog' a ponty) majd a halak újból a fenék felé úsznak, ahol megismétlıdik az elıbbi mővelet - vagyis a halszex (az ikra és a tej kibocsátása). z ikrás ponty testtömeg kilónként ezer ikrát érlel, de a nagy, súlyos nıstények akár több mint 1 millió ikrát képesek kibocsátani. szürkés színő ikraszemek elıször egy, másfél mm-esek majd megtermékenyítés után a duplájukra duzzadnak. Csak az az ikra marad életben, amelyik valamilyen növényzethez (főszál, hínárfélék, nádtorzsa, valamilyen gyökérzet) erısen meg tud tapadni. Kikelésükhöz három, négy nap szükséges. Böcı pici pontylárvák kibújva az ikraburokból, kb. öt milliméter hosszúak, a hasuk alatt világossárga szikzacskó található, mely biztosítja elsı nyolc napi élelmüket. lárvák még úszni nem tudnak, fejjel elıre lesüllyednek a fenékre, és ott ragasztómirigyükkel megtapadnak. Egy nap után úszni kezdenek, rögtön a vízfelszínre igyekeznek, hogy levegıt szippantva megtöltsék úszóhólyagjukat. pontyivadék az elsı idıben apró állati és növényi szervezetekbıl él. Kerekesférget, vízibolhát, kandicsrákot, vízi ászkát, kérészeket, és mindenféle lárvát fogyaszt, különösen kedveli az iszapos részeken meghúzódó árvaszúnyog-lárvát. ponty ívása néha már április végén elkezdıdik, ha a vízi növényzettel borított sekély szélvizek hımérséklete eléri a C-ot. fı ívási idıszak május-júniusra esik, de elıfordul, hogy még július elején is ívik. Érdekesség, hogy hidegfront betörés hatására az ívási folyamat megszakad, az ikrásokban képzıdött ikra visszafejlıdik, és a hal szervezetében komolyabb károsodás nélkül felszívódik. GÖRBÜLJÖN! Oláh Laci

7 Közhasznú információ XlV. Gerjeni Lovas napok Dél-Dunántúli Regionális Fogathajtó Bajnokság II. fordulója május Gerjen Program: Május 27. péntek: óra Díjhajtás ÁRMSZÜNET!!! Május 28. szombat: 9 00 óra Maratonhajtás óra Esti vetélkedı Május 29. vasárnap: 9 00 óra Népi fogathajtás óra Ünnepélyes megnyitó óra kadályhajtás óra Díjkiosztó z idıpontok tájékoztató jellegőek! Családi ház eladó Gerjen Szent I. u. 38. szám alatt. Érdeklıdni lehet a 70/ es telefonszámon. Eladó egy EPSON C62-es színes tintasugaras nyomtató. Érdeklıdni lehet Máté Dénes Rákóczi F. u. 25/b. dok - Veszek Elınevelt csibe, kacsa íratható április 12-re és május 17-re. Érdeklıdni lehet Percsi Sebestyénné lkotmány u. 12. telefon: lakossági apróhirdetések továbbra is ingyenesek XIV. évfolyam 5. szám május Volton Bau z élelmiszer bolt ajánlatából: - Fagyasztott szilvásgombóc 1kg 470 Ft - ro családi májkrém 190g 145 Ft - Panzani tészták 500g 285 Ft - Pulyka aprított comb 500g 299 Ft 00 - Reál ecet 10% 1 literes 95 Ft - Sió limonádé 0,5 literes 180 Ft Hónap Vásárlója elnevezéső nyereményjátékunk áprilisi nyertese: Baross Károlyné. Gratulálunk! Boltunkban már bankkártyával is fizethet! Gazdabolt ajánlatából: - Sunlicht mosogató 0,5 literes 215 Ft - Nass szalvéta 70db 95 Ft - Perfex eü-i papír 4db 160 Ft - mbi pur gél illatosító gyöngy 470 Ft - Prémium macska konzerv 400g 100 Ft - Locsoló kanna mőanyag 4 literes 510 Ft Horgászboltunk kibıvült árukészlettel várja vásárlóit. Február hónaptól megkezdtük a horgászengedélyek árusítását! Területi horgászengedélye mellett már vállaljuk állami jegyének kiváltását is! Próbálja ki szoláriumunkat, barnuljon nálunk! a jó szomszéd! Kop-Ka Ka BC kciós ajánlata Május 4-16-ig lgida Krémkönnyő jégkrém 1 literes z e-on értesíti Gerjen község lakosságát, hogy UHT tej 1,5 %-os 1 liter COOP ínyenc májpástétom 105 g. Wiener Extra ırölt kávé 250 g. Nesquik kakaópor 500 g. Gyıri Édes Jó Reggelt keksz 50 g. Boci csoki tej, ét COOP üdítı italok több ízben 3 liter Hey-Ho gyümölcsitalok 1 literes Pur mosogató 2+1 db, ml a szükséges karbantartási munkálatok miatt május 9-én a település egész területén településen, zártkertekben, szennyvíz átemelıknél, Lajos majorban, István majorban, György majorban. ÁRMSZÜNET lesz. 8-tıl 17 óráig! 569 Ft/db 149 Ft/db 119 Ft/db 449 Ft/db 449 Ft/db 89 Ft/db 229 Ft/db 289 Ft/db 139 Ft/db 599Ft/db Minden Reggel friss, meleg, Sós, és édes Sütemények!

8 Ismét a dobogón Á prilis 3-án Budapesten a Szent László Gimnáziumban rendezték meg a fiúk versenyét különbözı korcsoportban. Iskolánk a II. és IV. korcsoportban volt érdekelt. 10 éves fiúknál kemény harc döntötte el a helyezéseket. "" csapatuk az elıkelı III. helyet szerezte meg. kiknek köszönhetjük a bronzérmet: Kövesi Balázs, Kövesi Bence, Sallai Patrik, Tóth Richárd, Dobai Márton. mi még nagy örömmel töltött el bennünket, hogy gerjeni fiú lett a gólkirály! Kövesi Balázs 13 alkalommal talált be az ellenfél kapujába. "B" csapatunk tisztességes helytállással az 5. helyen végzett. IV. kcs.-ban is két csapatot indítottunk, méghozzá lányokat. z "" csoport a III., míg a "B" a IV. helyet szerezte meg. Így kivívták a fiúk elismerését is. Bronzérmes lányaink: Szalai Fanni, Holweiger lexandra, Béda Bianka, Takács Regina. Összességében nagyon elégedett vagyok a diákolimpián való szereplésünkkel! Egy aranyérem, egy ezüstérem, két bronzérem a mérleg. - magó - Szabadkai kupa Á prilis 9-én Szabadkára Szerbiába kaptunk meghívást egy nemzetközi mőfüves gyeplabda bajnokságra. Gerjent a 14 éves lányok és a 10 fiúk képviselték. Mindkét csapatunk egyel magasabb korcsoportban versenyzett. Mi most játszottunk elıször kint, mőfüvön. Nagyon szokatlan volt a "terep". Elıször voltak emiatt vidám pillanatok. Nagyon ügyesen játszott mindkét csapatunk! lányok és a fiúk is harmadik helyen végeztek. Különdíjat kapott Soós Judit, mint legjobb kapus, és Papp Bettina,mint legjobb mezınyjátékos. Nagyszerő napot töltöttünk kint Szabadkán, új barátságok köttettek. szerbek vendégszeretete elvarázsolt bennünket. Finom nemzeti specialitás volt az ebédünk, meccsek között fociztak "pihenésként" a magyar és szerb gyerekek. Tehát nemcsak a sport miatt érdemes ennyit dolgozni, hanem a sok ismeretlennel való ismerkedés miatt is. Köszönet mindenkinek, aki támogatott bennünket! - magó XIV. évfolyam 5. szám május Sport 1, X, 2 ismét z elmúlt hónapban is egy-egy gyızelem, döntetlen és vereség volt a csapat mérlege. Sajnos két hét is kimaradt a bajnoki fordulókból csapatunknak, a két viszszalépı miatt, ami nem tett jót a csapatjátéknak. Továbbra is ırizzük stabil helyünket a középmezınyben. Sajnos ifjúsági csapatunk még nem hozza a várt eredményeket. z elsı félidıben voltunk jobbak Tengelic SE - Gerjen SK 2:3 (0:2) (G.: Kovács 2, Gyenis) Ismét két különbözı félidıt láthattunk. Szerencsére az elsı játékrészben eldöntöttük a három pont sorsát. ( ifi: Tengelic SE - Gerjen 2:2 Vereség a helyezési rangadón Németkér SE - Gerjen SK 2:1 (1:0) (G.: Bráz) Retró buli és az idıjárás nem tett jót a csapat néhány játékosának. nagy szél megtréfálta a kapusunkat. ( ifi: Németkér SE - Gerjen 5:2 Ez egy igazi döntetlen Gerjen SK - Madocsa SE 2:2 (1:1) (G.: Gyenis 2) Színvonalas mérkızésen mindkét csapat gyızhetett volna. Nem csak a félidık végzıdtek döntetlennel, de még a gólszerzık is, nálunk Gyenis, és a madocsai Böde is 2-2 gólt szerzett. ifi: Gerjen - Madocsa SE 1:2 bajnokság állása 1. Bátaapáti SE : D.szentgyörgy SE : Madocsa SE : Sióagárd SE : Fadd SE : Németkér SE : Gerjen SK : B.Börzsöny SE : Mórágy SE : Zomba KSE : Pálfa SE : Kajdacs SE : Györköny SE : Tengelic SE : 60 9 Kiadja: Gerjen Község Önkormányzata Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester Szerkesztı: szerkesztıség Szerkesztıség: Gerjen, Rákóczi F. u. 25/b. 75/ Honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd Online: ISSN Nyomtatott: ISSN

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból:

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 12. szám INGYENES 2007. december Kis karácsony... Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Duna Kupa - Wels (Ausztria) Az

Részletesebben

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009.

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. augusztus Megújult a Mővelıdési ház Befejezıdött a Mővelıdési ház külsı felújítása, mely a CÉDE pályázat segítségével, 4,8 millió forintból

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show XXI. évf. 7. (170.) szám 2012. július http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiw-en és facebook-on - letahirek@gmail.com VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show augusztus 11, szombat 9.00 óra

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

TÖRTÉNELMI LIGAKUPA-GYŐZELEM

TÖRTÉNELMI LIGAKUPA-GYŐZELEM Az utókor számára dolgozik a paksi atomerőmű üzemtörténésze, méghozzá nem akármilyen lendülettel: munkálkodik az atomenergetikai múzeum gyűjteményének kialakításán, egy könyve nyomdában, Fotó: Babai István

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra! XXII. évf. 5. (180.) szám 2013. május http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Kiállítás a Városi Könyvtár és Mővelıdési Házban május 24-én, pénteken 17

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak!

Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! 2010. július V. ÉVFOLYAM ÁRA: 100,-FT Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! Az elmúlt hónapok során többször láthattunk szivárványt az égbolton. Ez az égi tünemény a természet egyik legszebb és

Részletesebben

március 15-én (csütörtökön)

március 15-én (csütörtökön) XXI. évfolyam 3. szám Ára: 2012. március 200 Ft 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (csütörtökön) ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban ünnepi

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak Hírlevél VÉGLEGES 2010.04.06. de. 8:50 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2010. évi 1. szám (2010. március-április) április) Sikeres óvoda-felújítási pályázat! Üdülıházas övezetekben:

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám 2009. április

V. évfolyam, 1. szám 2009. április V. évfolyam, 1. szám 2009. április Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek! Önkormányzat hírei 2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben