1956-os megemlékezések Csíkszeredában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1956-os megemlékezések Csíkszeredában"

Átírás

1 ISSN Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVII. évfolyam, 9. szám, os megemlékezések Csíkszeredában Közérdekű Melegvíz-támogatás a 65. év fölötti csíkszeredaiaknak / 2. oldal városháza A városi önkormányzat határozataiból / 2. oldal Az idén is Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön kor mányzata, a Magyar Köz tár saság Csík sze redai Főkonzulátusa, valamint a Volt Politikai Foglyok Szövetsége szervezésében került sor az 1956-os megemlékezéseknek szentelt nap eseményeire. A megyeszékhelyen a délelőtti órákban a Kalász negyedi kopjafánál vette kezdetét a magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából szervezett ünnepségsorozat. A 56-os Vitézi Rend nevében Kelemen Csongor köszöntötte mindazokat, akik eljöttek, hogy leróják kegyeletüket a magyar szabadságharc hősei és áldozatai emléke előtt. A magyar himnusz eléneklése után Antal Attila alpolgármester arra hívta fel a jelenlevők figyelmét, hogy bár október 23-ról, mint a magyarországi forradalom kitörésének időpontjáról emlékezünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy erdélyi és székelyföldi forradalom is volt. Az alpolgármester arra is rámutatott, hogy manapság sokszor hangsúlyozzuk az összefogás, egymásra figyelés, szolidaritás szükségességét, csak az a kérdés, hogy tudjuk-e, milyen irányba kellene összefogni, és kire számíthatunk. Nagy Benedek történész, 56-os elítélt elsősorban a fiatalokhoz intézte üzenetét, arra figyelmeztetve őket, hogy a forradalmat békés eszközökkel kell folytatni, és van néhány feladat, aminek megoldása még hátravan, mint pl. az önálló magyar egyetem, az autonómia elismerése, valamint Csíki Magánjavak visszaszármaztatása, visszaszerzése. A délutáni megemlékezés-sorozat a Gloria Victis-emlékmű köré csoportosította a meghívott hivatalosságokat, városvezetőket, polgárokat, mindazokat, akiknek szívében különleges eszmei, érzelmi töltetével visszhangra talál október 23-a. A Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetségének tagjai Márai Sándor és Sajó Sándor verseinek előadásával idézték fel a forradalom emlékét. Ünnepi beszédet mondott Nagy Benedek történész és Balogh György konzul, aki arra mutatott rá, hogy csak akkor tudunk igazán méltó módon fejet hajtani az akkori hősök előtt, ha elhagyjuk a talmi, hazugságos patetikát, és az ünnepi emelkedettségnek adunk hangot. Ahhoz, hogy a történelem ezen fényes ünnepét családias ünnepélyességgel ülhessük, meg kell szabadítanunk nagyon sok felesleges és hazug dologtól, az aktuálpolitikai üzenetektől, a politikai erőfitogtatástól, mindentől, ami a lényegről elvonja a figyelmet. A Gloria Victis-emlékműnél elhangzott beszédek sorát a történelmi egyházak képviselőinek rövid felszólalásai, valamint az egyházi áldás és a koszorúzás zárták. Közérdekű / városháza Utolsó métereken a városfejlesztési idénymunkák / 3. oldal Testvérvárosi látogatás a Városházán / 4. oldal Döntött a testület Összevont óvodák, módosult a közszállítás díjszabása / 4. oldal Harminc százalékos önrésszel is, de lesz uszoda Csíkszeredában / 4. oldal KULTÚRA Film.dok, hatodszorra / 4 5. oldal Márton Árpád festőművészt ünnepelte Csíkszereda / 5. oldal KRÓNIKA Csíkszeredai események krónikája szeptember október / 6. oldal Közérdekű Jóváhagyták a Csíkszereda központjának felújítását célzó pályázatot / 7. oldal Gyermekvárosba várták a város ifjú lakosait / 7. oldal

2 2 Csíkszereda, 9. szám, KÖZÉRDEKŰ / VÁROSHÁZA A magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából szervezett ünnepségsorozat méltó programpontjának bizonyult a Csíki Kamarazenekar esti koncertje, amelyre a református templomban került sor. Az est záró mozzanataként a Magyar Köz társasági Érdemrend Tiszti Ke reszt jével tüntették ki Lászlófy Pált, a Romániai Ma gyar Pedagógusok Szövetségének elnökét. Balogh György konzul a pedagó gus társadalom érdekében, folyamatos to vább képzésük biztosításában, a fiatal nem ze dékek nemzeti elkötelezettségű oktatásában, nevelésében végzett több évtizedes munkássága elismeréseként adta át a kitüntetést a város köztiszteletben álló nyugalmazott peda gógusának. Melegvíz-támogatás a 65. év fölötti csíkszeredaiaknak Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata a szeptember 24-i havi soros ülésén határozatot fogadott el a 65. év feletti személyek számára a háztartási melegvízszolgáltatás költségéhez való önkormányzati hozzájárulásról. A havi legtöbb 35 lej értékű támogatás igényléséhez szükséges típuskéréseket a lakástulajdonosi társulások vezetői átvehetik a polgármesteri hivatal 44-es számú, ügyfélszolgálati irodájában, illetve a Közüzemek Rt. székhelyén (Akác utca 1. szám). A távhőszolgáltatási rendszeren levő tömbházak melegvíz-szolgáltatása ellenértékéhez való önkormányzati hozzájárulást a november 1. és március 31. közötti időszakban igényelhetik tehát mindazon csíkszeredai személyek, akik: tulajdonosi vagy társtulajdonosi státussal rendelkeznek a lakás fölött, amelyre a támogatást igénylik és nincsen tulajdonaikban sem a velük egy háztartásban élők tulajdonában más ingatlan (lakás) Románia területén; a lakás hőellátása háztartási meleg víz és fűtés a központi távhőszolgáltatási rendszeren keresztül történik, egészében és kizárólagosan; napirenden vannak a víz, csatornázás, köztisztaság, fűtés szolgáltatásaira járó közös költség, illetve a helyi költségvetés irányába az adók és illetékek befizetésével, a késedelmi és a büntetőkamatokat is beleértve. A támogatást igénylőknek a kitöltött kéréseket a személyi igazolvány, valamint a lakástulajdonosi minőségüket igazoló okiratokkal együtt minden hónap 20-ig kell a lakástulajdonosi társuláshoz viszszajuttatniuk. A városi önkormányzat határozataiból Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzati Testülete által a szeptember 16-án tartott rendkívüli, szeptember 24-én soros, illetve szeptember 30-án rendkívüli ülésen elfogadott határozatok: 152-es Határozat a 2010-es költségvetést elfogadó 29/2010- es határozat módosítása és kibővítése 153-as Határozat Hargita megye, Csíkszereda, a Márton Áron Gimnázium Kós Károly utcai 150 férőhelyes sportterem támaszfala megnevezésű beruházás alapmunkálatainak 10%-os részfinanszírozása, valamint a kifizetendő adók és illetékek ellenértékének biztosítása 154-es Határozat Hargita megye, Csíkszereda Városi uszoda megnevezésű beruházás alapmunkálatainak 30%-os részfinanszírozása, valamint a kifizetendő adók és illetékek ellenértékének biztosítása 155-ös Határozat a 2010-es költségvetést elfogadó, utólag módosított és kiegészített 29/2010-es határozat módosításáról és kibővítéséről 156-os Határozat a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének módosításáról 157-es Határozat a jogi személyiséggel rendelkező óvodák, napközi otthonok új hálózatának jóváhagyásáról 158-as Határozat a Hargita és Kovászna megye integ rált hulla dékgazdálkodási rendszere című pá lyá zat vég rehajtása céljából létrehozott fej lesztési társulás alapító okiratának és alapszabályának módosításáról 159-es Határozat az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról 160-as Határozat a Testvériség sugárút 22/A szám alatti kereskedelmi felülethez tartozó terület versenytárgyaláson való haszonbérbe adásáról 161-es Határozat a Minipresso Kft.-vel kötött 123-as és 285- ös számú haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról 162-es Határozat a Márton Áron utca 81. szám alatti terület megosztásának jóváhagyásáról, telekkönyvezés céljából 163-as Határozat a Piricske közigazgatási területén található gondnoki épületek megvásárlásának jóváhagyása 164-es Határozat a 2764/1998-as számú Közüzemek Rt.-vel kötött haszonbérleti szerződés mellékletének módosításáról 165-ös Határozat a Márton Áron utca házszám nélküli és Márton Áron utca 79. szám alatti területekről szóló szakértői véleményezés elfogadása és ezen területek cseréjének jóváhagyása 166-os Határozat a Vadász utca 1/A szám alatti ingatlannak a,,csíki Játékszín ügykezelésébe adásáról 167-es Határozat a műszaki szabályzat jóváhagyására, amely a csíkszeredai távfűtési hőenergia-fogyasztás elosztását szabályozza, azon tömbházlakások esetében, ahol nincsenek költségelosztó készülékek 168-as Határozat a hőenergia előállítási és elosztási árának, valamint a hőenergia helyi lakossági árának módosításáról 169-es Határozat a rendszeres autóbuszjáratokkal történő közszállítás megszervezéséről 170-es Határozat a rendszeres autóbuszjáratokkal történő közszállítás díjszabás-megállapításáról 171-es Határozat november március 31. közötti időszakra javasolt pénzügyi támogatás folyósításáról a 65. életévüket betöltött személyek melegvíz-fogyasztásának támogatása céljából 172-es Határozat Két lakóház és gazdasági melléképületek építése megnevezésű városfejlesztési részletterv elfogadásáról 173-as Határozat A Petőfi Sándor utca, Majláth Gusztáv Károly tér és a Szabadság tér városi infrastrukturális fejlesztési terve költségeit jóváhagyó 32/2009-es határozat módosításáról 174-as Határozat Az ivóvíz- és csatornahálózat kibővítése Csibában, Erdőalján, a Mézesek és az Aratástető utcákban megnevezésű megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról

3 Csíkszereda, 9. szám, KÖZÉRDEKŰ / VÁROSHÁZA Legyünk válogatósak, gyűjtsük szelektíven a hulladékot! Fontos, hogy a gyűjtőedényekben elhelyezett hulladék szennyeződéstől mentes legyen! Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és az AVE Huron Kft november 1-jétől 11 korszerű hulladékgyűjtő szigetet hozott létre a város területén. Minden gyűjtőpontnál háromfajta hulladék begyűjtésére alkalmas edényeket helyeztek ki a lakossági szelektív hulladékgyűjtés érdekében. A kezdeményezés célja a környezet védelme azáltal, hogy csökken a jövőben már nem hasznosítható hulladék mennyisége, illetve lehetőség nyílik a másodnyersanyagok (pl. papír, üveg) kinyerésére és újrahasznosítására. A sárga gyűjtőedény a MŰANYAG- és FÉMHULLADÉK begyűjtésére alkalmas. Ide dobhatók: ásványvizes, üdítős és más italos palackok (PET) lapítva, PE, HDPE jelzésű csomagolóanyagok: fólia, zacskók, samponos, öblítős palack; joghurtos, vajas, margarinos, tejfölös doboz kimosva, hypós és mosogatószeres palack kimosva; üdítős, sörös, konzerves doboz, alumínium tubus, fémhulladék, evőeszköz. Nem gyűjthető: szennyezett palack, gyermekjáték, mikrohullámú tálca, nejlonharisnya, CD-lemez, hungarocell, f o g k e f e. A kék gyűjtőedény a PAPÍRHULLADÉK kihelyezésére alkalmas. Ide dobhatók: csomagolódoboz, karton, hullámpapír, papírzacskó, reklámújság, újságpapír, folyóiratok stb. Nem gyűjthető: szennyeződéseket tartalmazó (olaj, élelmiszer, zsír) papír, használt papír zsebkendő, szalvéta. A zöld gyűjtőedény az ÜVEGHULLADÉK számára van elhelyezve. Ide dobható: italos üveg ásványvizes, üdítős, alkoholos; befőttes, parfümös, bébiételes, mustáros üveg stb. Nem gyűjthető: ablaküveg, jénai, tükör, TV-képcső, szélvédő, kerámia, villanykörte, neoncső, szemüveg, agyagedény. Gyűjtőpontok Csíkszeredában: Merkúr áruház parkolója Penny áruház parkolója Zöldségpiac a somlyói borvízforrás mellett a Kalász negyed Decemberi forradalom utca Szív utca (Dendrológiai park) Nárcisz sétány és Fenyő utca kereszteződése a Márton Áron Gimnázium udvara a Kós Károly Iskolaközpont udvara az Octavian Goga Kollégium udvara Csíkszereda városvezetése tisztelettel felkéri a város lakóit, éljenek a lehetőséggel, használják a gyűjtőszigeteken elhelyezett, különböző típusú hulladékok begyűjtésére alkalmas gyűjtőedényeket, és ezáltal segítsék a szelektív hulladékgyűjtés sikerességét. Fontos megismerni a csíki zsidóság történetét A történelmét felejtő társadalom elveszíti a történelem folyamán megszerzett érzékét az együttélésre és a jövőbeni célokra idézte XVI. Benedek pápa gondolatait Ferencz Salamon Alpár főtanfelügyelő az október 8-i, holokauszt napi megemlékezésen, majd e gondolat szellemében azt hangsúlyozta, hogy társadalmunk teljes történetének ismerete mellett fontos megismerni a csíkszeredai zsidóság történetét is. Éppen ezért idézte fel a XIX XX. századi Csíkszereda néhány zsidó származású lakosának alakját. Hettmann Móriczot, Berkovics Samut, Hirsch Hugót ma már kevesen ismerik, róluk keveset tudnak. De arról is ritkán beszélünk, amit holokausztnak nevezünk, és ami városunkat sem kerülte el fogalmazott a tanfelügyelő, hozzátéve, arról is érdemes tudni, hogy sokakat haláltáborokba deportáltak, de voltak olyan csíki zsidók is, akik túlélték. Fontos tehát, hogy megemlékezések alkalmából, de akár a történelemórák keretében megismertessük az európai történelem szerves részét képező helytörténetünket diákjainkkal, tanítványainkkal zárta gondolatmenetét Ferencz Salamon Alpár. Utolsó métereken a városfejlesztési idénymunkák Az év vége felé közeledve, új infrastrukturális munkálatok elkezdésére már nem számíthatunk, a folyamatban lévők többsége pedig november hónap folyamán befejeződik. A Hunyadi János utca felső szakaszára új aszfaltréteg került, akárcsak a Somlyó és a Kájoni utcákra, e rég várt beruházás során több mint 3 kilométernyi útszakaszt újított fel a kivitelezést végző Ing Service. A munkálatok befejezéseként a napokban a koptatóréteget is elhelyezik. November hónap folyamán az időjárás függvényében még folytatódnak a víz- és csatornahálózat kiépítésével kapcsolatos munkálatok. Zsögödben az ivóvízvezetékek cseréje, a központi övezetben az átkötések zajlana k. Harg itaf ürdőn A történelmi egyházak részéről Solymosi Alpár tiszteletes szólt az egybegyűltekhez, aki arra figyelmeztetett, hogy sokszor megfeledkezünk arról, hogy csak emberek vagyunk. Azért történt a történelem folyamán is oly sok szörnyűség, mert mindenhatónak tartják magukat az emberek, rendelkezési joggal társaik élete fölött. Az ünnepségen a Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont diákjai részleteket olvastak fel a holokauszt túlélőinek megemlékezéseiből, majd a koszorúk elhelyezése következett. A megemlékező ünnepség végén a jelen levő József Attila Általános Iskola diákjai az ősi zsidó temetés mintájára, valamint tiszteletük jeléül kis köveket helyeztek el a megkoszorúzott emlékműnél. a víz- és csatornahálózat fővezetékeinek a telekhatárokig történő bekötései a befejezéshez közelednek, ezt követően az új rendszer próbája is megtörténik, majd elkezdődnek az átkötések. Az idő alatt, amíg az átkötések zajlanak, a régi és az új rendszer párhuzamosan működik. Az új rendszer használatához azonban minden fogyasztónak szerződést kell kötnie a Harvíz Rt.-vel mind az ivóvíz, mind pedig a csatornázás esetében. Az érintettek további információkat a szolgáltató Akác utca 1. szám alatti székhelyén igényelhetnek.

4 4 Csíkszereda, 9. szám, KÖZÉRDEKŰ / városháza Döntött a testület Összevont óvodák, módosult a közszállítás díjszabása Szeptemberi soros havi ülésén többek között a Napsugár és a Csiga-biga, valamint a Napraforgó és a Tulipán napközi otthonok összevonásáról döntött az önkormányzati testület. Mint Antal Attila alpolgármester elmondta, így tudták a megszorító intézkedések által előírt kötelező létszámleépítést megvalósítani. Az alpolgármester azt is hozzátette, az intézkedést megelőzően hosszú egyeztetéseket folytattak az intézményvezetőkkel és a tanfelügyelőséggel a probléma megoldása érdekében. A testület továbbá a megyeszékhely területén működő, rendszeres autóbuszjáratokkal történő közszállítás viteldíjszabásainak módosításáról is határozatot fogadott el. Ennek értelmében október 1-jétől a 70 év fölötti nyugdíjasok nem utazhatnak ingyenesen a városi járatokon, hanem jövedelmük függvényében váltanak bérletet. A 650 lej alatti nyugdíjjal rendelkezők 15 lejért vásárolhatnak havi bérletet, míg azok, akik 650 és 1300 lejes nyugdíjat kapnak, 30 lejt fizetnek egy hónapra. Azoknak a 70 év felettieknek pedig, akiknek nyugdíja meghaladja az 1300 lejt, teljes árú bérletet kell váltaniuk. Továbbá 2,10 lejről 2,50-re emelkedik egy, a sofőrnél váltott buszjegy ára, ha viszont 10 darabos menettérti jegycsomagot vásárolunk, ezután is 35 lejt kell fizetnünk. A szeptemberi ülésen két, hőenergiával kapcsolatos határozattervezet is szerepelt napirenden. Egyrészt jóváhagyásra várt az a műszaki szabályzó, mely a költségelosztóval (repartitor) nem rendelkező tömbházak esetében szabályozza a hőenergia-fogyasztás elosztását. Másrészt pedig a hőenergia lakossági árának, az értékadó növekedéséből adódó módosulásáról is döntenie kellett a testületnek. Ezen a télen tehát 220 lej helyett 229,24 lejt fizetünk egy gigakalóriáért. Idén is elfogadta a testület azt a határozatát, amellyel még mindig úttörőnek számít Romániában, a 65. életévüket betöltött személyek ugyanis továbbra is jogosultak melegvíz-fogyasztásuk havi 35 lej értékű támogatására november 1. és március 31. között. A polgármester e határozat kapcsán kihangsúlyozta, eddig csak korhoz kötötték a támogatás odaítélését, jövő évtől azonban figyelembe veszik a jövedelem mértékét is. Harminc százalékos önrésszel is, de lesz uszoda Csíkszeredában Három határozattervezet elfogadása tette szükségessé a szeptember 16-i rend kívüli ülés összehívását. Elsőként a költ ségvetésnek a költségcsökkentésből adódó módosításáról döntött a testület, eleget téve a megyei pénzügy kérésének. Ezt követően pedig az Országos Be fektetési Társaság (CNI) két, Csíkszeredában zajló beruházásával kapcsolatos tervezet kapcsán hozott döntést. A testület elfogadta, hogy a Márton Áron Gimnáziumnál lévő sportcsarnok mellé épülő támfal költségeihez 10%-os önrésszel járuljon hozzá a város. Az eredeti elképzelés szerint a várost terhelte volna teljes mértékben, ám Lukács Vilmos igazgató közbenjárására sikerült elérni, hogy 10%-os önrész vállalásával az ügynökség foglalja bele költségvetésébe a munkálat finanszírozását. Bár a kormány június hónap folyamán lemondott az uszodák, jégpályák, művelődési házak építéséről, a válságra hivatkozva, rövid gondolkodási idő után azt a döntést hozta, hogy azokon a településeken kezdik el az építkezéseket, ahol az önkormányzatok vállalják a költségek 30%- ának fedezését. Csíkszereda szeretné, és vállalja, akár ezen az áron is az uszodaépítést fogalmazott Antal Attila alpolgármester, hozzátéve, még mindig jobb a helyzet, mint a sportcsarnok esetében, ahol 50 50% arányban történt a finanszírozás. Az alpolgármester azt is elmondta, a város szerencsés helyzetben van, mert már lezajlott a közbeszerzési eljárás, gyakorlatilag el lehetne kezdeni a munkát, amint a fő hitelutalványozó, a CNI kiadja az építkezéselkezdési parancsot. Testvérvárosi látogatás a Városházán A Riehen és Csíkszereda közötti, több mint 20 éves élő kapcsolatot erősítendő, városunkba látogatott Annemarie Pfeifer önkormányzati tanácsos és Anna Bertsch osztályvezető. A kéttagú küldöttséget, illetve Kedves Zsuzsannát, a Riehen Egyesület vezetőjét a Városházán fogadta Ráduly Róbert Kálmán polgármester, valamint Antal Attila és Szőke Domokos alpolgármesterek. Pfeifer asszony kérésére Ráduly Róbert Kálmán polgármester beszámolt arról, milyen új problémákkal és kihívásokkal néznek szembe. Elmondta, a gazdasági válság még javában érezteti hatását az országban, emiatt több megszorító intézkedést kellett az elmúlt hónapokban foganatosítaniuk, jelentősen csökkent a város költségvetésének bevételi oldala is. Ugyanakkor hogy pozitívumokkal is szolgáljon a polgármester beszámolt azokról a több millió euró értékű, európai uniós alapokból finanszírozott pályázatokról, melyek segítségével presztízsberuházások történnek városunkban: ilyen a Gimnázium épületének június 15-én kezdődött felújítása, illetve a nemsokára induló, a városközpont átfogó rehabilitációját célzó munkálat. A beszélgetés legnagyobb részében azonban szociális témák, ezen belül is a roma kérdés került terítékre. A tanácsos asszony felvetésére az elöljárók elmondták, több szinten is segítik a roma közösséget, pl. ebédet biztosítanak az iskolába járó gyerekek számára. A jelenlegi lakóhelyükről, a derítő állomás mellől való elköltöztetés azonban megoldatlan gond. Mint Antal Attila alpolgármester kifejtette, közvetlen és állandó felügyelet nélkül lehetetlennek tűnik a közösség magatartásának megváltoztatása, hosszú távon pedig az oktatásba való bevonás jelenthet megoldást. A találkozás végén Annemarie Pfeifer megköszönte a város vezetőinek, hogy ilyen átfogó képet festettek a jelenlegi romániai, illetve csíkszeredai helyzetről, mely elmondása szerint egyáltalán nincs összhangban a média által kialakított képpel. A rieheni küldöttség tagjai azzal az ígérettel vettek búcsút, hogy folytatják az eddig jól bevált támogatási rendszer működtetését, és lehetőségeikhez mérten bővíteni is próbálják azt. Film.dok, hatodszorra Véget ért a valóság jegyeseinek idei fesztiválja Díjkiosztó gálával, illetve a díjazott filmek vetítésével ért véget a hatodik, október 4-9. között zajló Film.dok magyar román dokumentumfilm-fesztivál városunkban. A fesztivál fontosságának bizonyságaként, a gálaesten olyan neves közéleti személyiségek vettek részt és szólaltak fel, mint Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának

5 Csíkszereda, 9. szám, KULTÚRA kulturális államtitkára, valamint Kelemen Hunor, Románia kulturális és örökségvédelmi minisztere. Az elsőként felszólaló Lezsák Sándor a valóság jegyeseiként köszöntötte a dokumentumfilmes szakma képviselőit, majd a Lakiteleki kisközösségi televíziók filmszemléjének szervezőjeként rámutatott arra, hogy a csíkszeredai és a lakiteleki fesztivál együttműködése a filmes szakma teremtő műhelye lehet. Fontosnak tartotta azt is hangsúlyozni, hogy a manapság reneszánszát élő dokumentumfilmre szüksége van nemzetközösségnek, politikának egyaránt, hisz az ezekben megfogalmazott üzenetek alapján kell cselekedni. Ugyancsak a dokumentumfilmek létjogosultságára, szükségességére hívta fel a figyelmet Szőcs Géza államtitkár is, aki szerint ez a műfaj a leghitelesebb ábrázolója a mindennapi valóságnak, erősíti a kultúrák közötti bizalmat, kommunikációt. Az államtitkár szerint a fesztivál legfontosabb üzenete, hogy ha valóban fontos a nemzet szellemi egységének megteremtése, nem szabad megtorpanni a határoknál. Kelemen Hunor miniszter az Országos Filmközpont által kiírt pályázatokról szólva elmondta, az idén dokumentumfilm-kategóriában volt a legtöbb jelentkező, ám közöttük nagyon kevés volt erdélyi. Ezért a jövőben azért dolgoznak, hogy ezeket a forrásokat még inkább elérhetővé tegyék az erdélyi filmesek számára. Az idei versenyprogramban részt vevő filmek rendkívül magas színvonalát emelte ki Csíkszereda polgármestere, aki ebben az évben zsűritagként nézte végig az összes nevezett alkotást. Ráduly Róbert Kálmán szerint számos olyan film került a vetítővászonra, melyeket mindenkinek tanácsos lenne megnéznie, sőt, az országos televíziós csatornáknak fő műsoridőben kellene programra tűzniük. Annak a régi álmának is hangot adott, hogy a helyi televíziók partnerként felvállalják a fesztivált követően az alkotások vetítését. A város polgármestere idén is díjazta a helyi alkotókat. Daczó Katalin a Gondolatok a családról, Becze Zoltán a Négy évszázados tudásláng és Püsök Botond a Piros-fehér feketén, avagy kell egy csapat című filmjéért vehetett át elismerő oklevelet. A hatodik dokumentumfilm-fesztiválon a Bence és a többi jómadár című portréfilm kapta a Film.dok fődíját. A Molnár Attila Dávid és Tóth Zsolt Marcell által rendezett alkotás a világ legjobb madárfotósaként emlegetett Máté Bencét mutatja be. A zsűri elismerő oklevelét az Apró örömök (rendező: Bálint Ibolya, producer: Durst György) és a Katalizátor (rendező: Gulyás János) című filmek nyerték el, míg a zsűri szerint a legjobb alkotás Matúz Gábor A legbátrabb város című filmje volt. Csíkszereda város díját Gadó György Pál és Szűcs Tamás Aliszka, valamint Sipos András a Csapda című filmje érdemelte ki. Mészáros Antónia, a Megtagadva című alkotás rendezője nemcsak a diákzsűri, hanem a Duna Tv díját is elnyerte, ez utóbbit megosztva a Trencsényi Klára és Vlad Naumescu alkotópáros által jegyzett a Madarak útja filmmel. A Magyar Televízió díját Felméri Cecilía és Jánosi Andrea vehette a Mátyás, Mátyás animációs dokumentumfilmért. Márton Árpád festőművészt ünnepelte Csíkszereda Családtagok, barátok, pályatársak, egykori tanítványok, pedagógus- és polgártársak, művészetkedvelők köszöntötték október 8-án az igazit, emberit, belülről sugárzót, a 70 éves Márton Árpád festőművészt. A Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola zsúfolásig megtelt aulájában tartott ünnepségen Kirmájer Enikő igazgató köszöntötte a jelenlevőket, felidézve néhány, a tanár úrhoz kapcsolódó személyes emléket. Ezt követően Márton Adrienn, a festőművész unokája szavalta el Kosztolányi Dezső Mostan színes tintákról álmodom című versét. A meglepetésnek szánt produkció könynyeket csalt a nagyapa szemébe. Ráduly Róbert Kálmán polgármester köszöntőbeszédében jó egészséget kívánt az ünnepeltnek, és erőt, hogy úgy ahogy az unoka tette felvidítsa mindennapjainkat, boldogságot lopjon szívünkbe. A művész-pedagógust, akiről tanítványai mindig örömmel és rajongással beszéltek, Imets László, a művészeti iskola aligazgatója méltatta. Művészi munkásságáról szólva kiemelte, nem hiányzott belőle az a szent tűz, ami minden műalkotásba életet lehel. Ugyanis nem elég a mesterségbeli jártasság, a szakmai tudás, intuícióra is szükség van, amely révén ráérzünk, átélünk eszméket, létállapotokat, és amely nem hagy nyugodni mindaddig, amíg a műalkotás meg nem születik fogalmazott Imets. Az egy évvel ezelőtt ünnepelt művésztárs, Gaál András a kiállított képek közös vonásaként említette, hogy Márton Árpád minden műben az embert próbálja hallatni, és minden emberi figurája egy vallomás. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy bár mindketten hetvenkedők utalva életkorukra, pályafutásuk alatt soha nem másolták egymást, sem elődeiket, nem hatottak egymásra és nem hódoltak be semmiféle divatnak. Az életművéből készült válogatás-kiállítás mellett az ünnepség keretében bemutatták az Élet-Jelek sorozat második köteteként, a Pallas-Akadémia Könyvkiadó és a Csíkszereda Kiadóhivatal gondozásában megjelent művészalbumot, melyet Banner Zoltán jegyez. A művészettörténész szerint Csíkszereda a magyar művészeti könyvkiadás kárpát-medencei fővárosa. Míg Magyarország évtizedek óta képtelen életműveket bemutató köteteket sorozatban kiadni, addig a Pallas-Akadémiánál három művészeti könyvsorozat kiadása folyik. Ezért a csíkiak büszkék kell legyenek városukra, saját identitásukra, és arra, hogy könyvespolcukon ott sorakoznak a székely művészekről megjelent kötetek hangsúlyozta Banner. Márton Árpád életműve kapcsán rámutatott arra, hogy egy olyan szellemi teljesítmény értékét, amelyben megannyi felelősségvállalás halmozódott fel, igazából nem a művészettörténész tudja megítélni, hanem az a közösség, amelyért vállalta ezt a felelősséget és amellyel együtt élte át. Az erdélyi magyar elit értelmiségi soha nem vonhatta ki magát a felelősségvállalás és az igazságkeresés alól. Ez így volt mindig és így lesz addig, amíg itt élünk fogalmazta meg Márton Árpád művészetének legfőbb tanulságát a művészettörténész. Végezetül a művész munkásságának egy olyan szeletét is megismerhette a közönség, melyről eddig kevesen és keveset tudtak. Kozma Mária, a Pallas- Akadémia Könyvkiadó főszerkesztője köszönetet mondott azért, hogy a kiadó művészeti tanácsadójaként és a Műterem-sorozat szerkesztőjeként tevékenykedik. A számos dicsérő, elismerő szót mindvégig lehajtott fejjel, pillanatokig könnyes szemekkel figyelő ünnepelt művész, pedagógus zárta a felszólalók sorát. Mindazért, amit az életben elért, családjának, feleségének, tanártársainak és a csíkszeredaiaknak mondott köszönetet. Még egyszer megerősítette, hogy ha választania kellene, újra Csíkszereda mellett döntene.

6 6 Csíkszereda, 9. szám, KRÓNIKA Csíkszeredai események krónikája szeptember október SZEPTEMBER éve tért haza Csíkszereda Hetven éve, szeptember 11-én vonult be Csíkszeredába a magyar honvéd sereg Horthy Miklós vezetésével, miután augusztus 30-án megszületett a II. bécsi döntés, és Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz. Ezt ünnepelték mintegy kétszázan Csíkszeredában, lovas felvonulással, szavalatokkal és szónoklatokkal. A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szervezte megemlékezésen felszólalt Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere is, aki kiemelte, történelmünket ismerni kell, és akinek tiszta a lelkiismerete, nem kell félnie. SZEPTEMBER 14. Megáldották a szobrot Csíksomlyó rendezési tervében új helyet jelöltek ki Domokos Pál Péter szobra számára. Az eddig a kegytemplom melletti parkoló szélén álló szobrot át is költöztették a volt gyermekotthon előtt kialakított kis térre, ahol a szobrot P. Péter Arthur, a ferences kolostor házfőnöke és Böjte Csaba atya szentelte meg, akinek gondozásában új rendeltetést kapott az egykori iskola, majd a volt gyermekotthon épülete. SZEPTEMBER 19. Tizedszer csengettek be a Sapientián Az alkalomhoz illő ünnepélyességgel nyitották meg a Sapientia EMTE tizedik tanévét hazai és magyarországi neves közéleti személyiségek, a tudományos berkek markáns képviselői, valamint több száz hallgató jelenlétében. Az intézmény rangját igencsak emeli az elmúlt tíz év alatt sikerre vitt akkreditációs folyamat és a budapesti Corvinus Egyetemmel közösen beindított mesterképzés hangzott el az ünnepségen. Nem a mai liberális egyetemben látom a mi jövőnket. Szükség van elkötelezettségre, hogyha valamit elkezdtünk, be is kell fejeznünk azt hangsúlyozta Dávid László, a Sapientia EMTE rektora a tanévnyitón. A hallgatósághoz rövid beszédet intézett Füzes Oszkár, a Magyar Köztársaság romániai nagykövete és Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke. A megyeszékhely önkormányzatának részéről Antal Attila alpolgármester erősítette meg az egyetem és a városháza között eddig is kitűnően működő kapcsolatot: Csíkszereda továbbra is partnerként tekint mind az egyetem vezetőségére, mind a városban tanuló diákokra hangsúlyozta az alpolgármester. SZEPTEMBER 21. Magyar Dráma Napja A Csíki Játékszín Ignácz Rózsa centenáriumi kiállításával és a Szabad Belépő nevű program elindításával ünneplte a Magyar Dráma Napját. A tárlat megnyitóját a Csíki Játékszín előcsarnokában tartották. A kiállítást Szebeni Zsuzsa, az OSZMI munkatársa, a kiállítás kurátora nyitotta meg. A Magyar Dráma Napjára időzített másik esemény a Csíki Játékszín Szabad Belépő nevű programjának útjára bocsátása volt: Tasnádi István Paravarieté című művéből tartottak felolvasó-színházi előadást, melyet ingyen tekinthettek meg a színházbarátok. SZEPTEMBER 22. Képzőművészeti kiállítás A STUDIO 9 képzőművészeti csoportosulás vándorkiállításának megnyitójára került sor Csíkszeredában, a Petőfi utcai Kriterion Galériában. Kiállító művészek: Balla Tibor, Bara Barnabás, Botár László, Gergely Zoltán, Keresztes Györgyi, Nagy Ödön, Szabó Árpád, Turcza László, Váncsa Mónika, Xantus Géza. SZEPTEMBER 29. Biblionet az ódon falak között Tizenkét új számítógépet kapott a Kájoni János Megyei Könyvtár a Biblionetprogram idei fordulójában, így az iskolai év kezdetére sikerült ingyenes internetes hozzáférést biztosítani a könyvtárhasználók számára a Mikó-vár épületében működő dokumentációs részlegen is. Az ősz folyamán a könyvtár történelmi-művészeti részlegén is elérhetővé válik majd az új szolgáltatás. OKTÓBER 2. Cserkésztörténeti kiállítás A világ legnagyobb ifjúsági mozgalma, a cserkészet mutatkozott be a Csíki Székely Múzeumban: a cserkészet több mint 160 országban megközelítőleg 36 millió tagot számlál. Az erdélyi cserkészszövetség idén ünnepli fennállásának huszadik és az első erdélyi cserkészcsapat létrejöttének századik évfordulóját. A kettős évforduló margóján a Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) szervezte a kiállítást, melynek anyagát a Gödöllői Városi Múzeumban látható gyűjteményből, magángyűjteményekből, öreg cserkészek által őrzött ereklyékből válogatták. Az Idősek Nemzetközi Napját ünnepelték Számos résztvevő ünnepelt együtt a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában az Idősek Nemzetközi Napja alkalmából szervezett ünnepségen. Csíkszeredában Máthé Rudolf, a Hargita Megyei Idősek Tanácsának elnöke kezdeményezésére és Hargita Megye Tanácsa társszervezésében rendezik meg évente az ünnepséget. Hajdú Gábor megyei tanácsos Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke nevében köszöntötte a résztvevőket. Antal Attila, Csíkszereda alpolgármestere beszédében kiemelte, hogy figyelnünk kell az idősekre. Elmondta, a városvezetés törekszik arra, hogy megteremtse a mindennapjaik megéléséhez szükséges feltételeket. OKTÓBER 6. Szent László-rockopera Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében az 1849-ben kivégzett aradi vértanúk emléke előtti tisztelgésként a ROLE zenekar Csíkszeredában, a Szakszervezetek Művelődési Házában bemutatta a Papp Kincses Emese által írt és rendezett Szent László király rockoperát. Szólóénekesek: Bodor Emese és Sántha Zsuzsánna. Zenekarvezető: Nagy Tivadar. Közreműködött Tóth Larisa balettművész, a Csalogány és a Harom néptáncegyüttes. OKTÓBER 11. Képek versben Képek versben versek képben címmel nyílt meg Görbe György fotóművész tárlata a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskolában működő Nagybükki Néprajzi Társaság kiállítótermében. A negyven alkotást felsorakoztató tematikus kiállítást Túros Eszter művészettörténész méltatta, közreműködtek a Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola előadó diákjai. A rendezvény házigazdája Burus János tanár. (A Hargita Népe és a Csíki Hírlap nyomán)

7 Csíkszereda, 9. szám, KRÓNIKA / KÖZÉRDEKŰ Jóváhagyták a Csíkszereda központjának felújítását célzó pályázatot Megérkezett Gyulafehérvárról az a hivatalos értesítés, mely szerint jóváhagyták a Csíkszereda központjának felújítását célzó pályázatot. Ezt követően a gyulafehérvári Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség helyszíni képviselői terepszemlét tartottak városunkban, kizárólag a közterek (Szabadság tér, Majláth Gusztáv Károly tér és Petőfi Sándor utca) fejezetre vonatkozóan. A három szakértőből álló küldöttség ellenőrizte a pályázati ügycsomót, áttekintette az eredeti iratokat és az előzetesen bekért további dokumentumokat. A pályázati dokumentációhoz szükségesnek bizonyult az önkormányzat 2009/32- es határozatának megerősítése, melyben a pályázat sarokszámait hagyták jóvá. Ezért az önkormányzati testület szeptember 30-i rendkívüli ülésén határozatot fogadott el arra vonatkozóan, hogy a város vállalja a 2%- os önrészt biztosítását, a meg nem térítendő költségek fedezését, akárcsak az értékadó növelésből származó többletkiadásokat. Mint ismeretes, 2009-ben az Európai Unió Regionális Operatív Programja keretében Integrált Városfejlesztési Stratégia kiírásra nyújtott be pályázatot Csíkszereda Önkormányzata. A városközpont rendezését célzó beruházás három fejezetet foglal magába: a közterek (Szabadság tér, Majláth Gusztáv Károly tér és sétálóutca), a központi park és a Petőfi Sándor utca 39 szám alatti ingatlan, amelyet ifjúsági központtá alakítanak majd át. A stratégiát az OTP Consulting-Aquaprofit konzorcium készí tette, míg a kiviteli részletterveket a Tövissi Zsolt irányításával működő ATR Line Kft. A pályázat összértéke lej. Anyakönyv szeptember Születések Tulit Helén-Sarolta Crenganiş Andrea Apopei Doru-Ion Dobai Fanni Toldy Nóra-Vivien Stan Vivien Főcze Kamilla Tatár Krisztián-István Demeter István Létai Magor Vécsei Zselyke Silló Réka Antal Tamás Antal Nóra Moraru Tudor Kisgyörgy Tamás Mátyás Koppány Kiss Balázs Antal Dávid-Róbert Salamon Ágota Balog Gréta Magyar Balázs Izsák-Székely Enikő Miklos Balázs Korodi Máté Anghel Rareş-Constantin Balog Mara-Bianca-Andrada Lázár Réka Pădure Alexandru-Matei Senteş David-Ştefan Simon Balázs Negru Ştefan-Romeo Barcsa Ervin Salamon Zsolt Somay Péter Homorâceanu David Homorâceanu Eduard Pályi Krisztina Farkas Botond Popovici Andrei Dumitru Elhalálozások Sabo Maria Colceriu Ioana Gârbea Katalin Demeter Mihály Gergely Hanna Kedves Magdalena Albert Piroska Gerczuj János Kakasi Iuliana Kristó Iuliana Bartók Béla Marton Ghiorghe Kurko Rozalia Todor Viorica Jakab Ileana Salló Maria Gheorghiță Elisabeta Elekes Imre Szabó Zoltán Csedő Géza Házasságkötések Bibó Domokos Ferencz Ibolya Costan Vasile Mateş Oana- Maria Bodó György Bizsi Annamária Miklós Csaba Gergely Orsolya Kozma István-Csaba Biró Hanna- Barbara Szőcs Zsombor Köteles Melinda Dani Károly Simon Katalin Váncsa Mihály Lestyán Adél Roth Róbert Bernád Kinga Avram Adrian Chiriloiu Alexandra Bogdana Deaconu Marius-Sebastian Imbrea Cecilia Bodor László-Lehel László Mária Fejér Szabolcs Ráduly Tünde Péter Csaba Simon Emőke Porga András Jánosi Kincső Barabás Ede-István Ferencz Inke- Kinga Florea Sebastian-Ionuţ Şerban Elena- Alina Kiss Zsolt Roth Enikő Lajos Levente Barabás Lilla-Csilla Bakó Péter Antal Márta Asandei Adrian Stecbauer Erika Póra Endre Laczkó-Dávid Melinda Judith Ábrahám Szabolcs Breazu Mihaela- Ileana Gyermekvárosba várták a város ifjú lakosait Az Ösvénykeresők Egyesülete és Csíkszereda Polgármesteri Hivatala gyerekvárost szervezett október 3-án a város központjában, a Szabadság téren. Az informáló és nevelő jellegű rendezvényt a szervezők a város ifjú lakosainak, a 6 14 éves korosztálynak szánták. A Gyermekvárosban megtalálható volt minden fontosabb intézmény kicsinyített mása, amelyek meglátogatásakor a gyerekek fontos információkat sajátíthattak el az adott intézmény működésével kapcsolatban. A rendőrség vagy a kórház standjánál fontos szabályokat ismerhettek meg, és tanácsokat kaphattak a helyes és helytelen dolgokkal kapcsolatban. Ez utóbbinál elsősegély-nyújtási gyakorlatokat is elsajátíthattak. Megismerkedhettek ugyanakkor az intézmények különleges autóival is, mindezt játékos keretben. Jelen volt továbbá a cirkusz kicsinyített mása, a bábszínház, valamint a stadion, ahol a fiatal polgárok különböző ügyességi és képességi versenyen vehettek részt, és oklevelet, díjat is kaphattak. A gyerekek számára szánt tevékenységet több városi intézmény is támogatta jelenlétével, mint például a rendőrség, a csendőrség, a tűzoltóság, a megyei kórház, a mentőszolgálat, és természetesen a polgármesteri hivatal.

8 8 Csíkszereda, 9. szám, KÖZÉRDEKŰ SZABADSÁG TÉR KÖZPONTI PARK VÁR TÉR A városközpont forgalmi rendje Új egyirányú utcák: Petőfi Sándor utca (a Vár tértől az os tér irányába) Temesvári sugárút (a Kőrösi Csoma Sándor utcától a Vár tér irányába) Nicolae Bălcescu utca (a Vár tértől a Posta Bankig) Mihail Sadoveanu utca (a Posta Banktól a Temesvári sugárút irányába) Piac utca (az Eminescu utcától a Sadoveanu utcáig) Mihai Eminescu utca (a Szabadság tértől a Piac utca irányába, illetve a Rebreanu utcától a Piac utca irányába) A városközpont rehabilitációja során a következő útszakaszok válnak egyirányúvá: Temesvári sugárút (a Sadoveanu utcától a Kőrösi Csoma Sándor utca irányába, illetve a Sadoveanu utcától a Szabadság tér irányába) Szabadság tér (a Temesvári sugárúttól az Eminescu utca irányába). Csíkszereda, az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa eljut most már az Ön postaládájába is. A kézbesítési módra, illetve tartalomra vonatkozó észrevételeit eljuttathatja hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Kiadja: Csíkszereda Kiadóhivatal Vár tér 1. szám, Telefon: , Fax: Szerkeszti: Ady András; Lapszámunk munkatársai: Cseke Gábor, Ferenczy Krisztina; Korrektúra: Prigye Kinga Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomda, , ,

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 9. szám, 2009 Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben közérdekű Helyzetkép illegális építkezések a városban

Részletesebben

A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni!

A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni! ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVIII. évfolyam, 5. szám, 2011 A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni! Egy évtized telt el azóta, hogy a Csíki Termé szetjáró

Részletesebben

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XX. évfolyam, 4. szám, 2013 Május elsején nyílik az uszoda Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost Május első napján reggel 9-kor

Részletesebben

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26.

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 6. szám, 2009 Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. kultúra Ezer Székely Leány Napja 2009 / 2. oldal Gurult a Rádió 2009-ben is

Részletesebben

DOKUMENTUMFILM MAGYAR-ROMÁN FESZTIVÁL. 2010. október 4 10., Csíkszereda. Helyszín: Csíki Játékszín. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin

DOKUMENTUMFILM MAGYAR-ROMÁN FESZTIVÁL. 2010. október 4 10., Csíkszereda. Helyszín: Csíki Játékszín. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 26 20A 20 25 20 2010. VI. évfolyam 10. szám, október Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 26 20A 20 20 20A MAGYAR-ROMÁN DOKUMENTUMFILM FESZTIVÁL ISSN 2066-6349 2010. október 4 10., Csíkszereda Helyszín:

Részletesebben

Szennyező telep helyett vállalkozói inkubátorház

Szennyező telep helyett vállalkozói inkubátorház Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2013. október II. évf. 10. 0. szám Böjte atya: a betevő falat mindenkinek jár magyar kenyér az egyik legfinomabb ez is kiderült

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám VISSZATEKINTŐ A 2013-as év utolsó napjaiban számba veszszük az elmúlt egy esztendő történéseit, fontosabb eseményeit

Részletesebben

Ker-Coop Matyóföld Kupa. 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt. A Dobó Kupán aratott sikerről Rosta István

Ker-Coop Matyóföld Kupa. 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt. A Dobó Kupán aratott sikerről Rosta István XXIII. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. február 10. Ker-Coop Matyóföld Kupa 21. alkalommal rendezték meg a táncversenyt Berecz Lászlóné kapta 2010-ben a Mezőkövesd Turizmusárt díjat A Dobó Kupán aratott

Részletesebben

GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN 2009. OKTÓBER 23., PÉNTEK

GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN 2009. OKTÓBER 23., PÉNTEK 2009. V. évfolyam 10. szám, október Havonta megjelenő ingyenes programmagazin GLORIA VICTIS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORR ADALOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC ÉVFORDULÓJÁN ISSN 2066-6349 2009. OKTÓBER

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása Sárvár intézményei mintegy ezerötszáz fővel vettek részt az akcióban

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Megújulás, fejlődés. XXII. évf. 2013. november. www.hirmondo.budakeszi.hu. Bővebben. a 2. oldalon. Bővebben a 20. oldalon.

Megújulás, fejlődés. XXII. évf. 2013. november. www.hirmondo.budakeszi.hu. Bővebben. a 2. oldalon. Bővebben a 20. oldalon. XXII. évf. 2013. november www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Megújulás, fejlődés Bővebben a 2. oldalon Bővebben a 20. oldalon Bővebben az 10. oldalon Bővebben a 8. oldalon Könyvtári Napok 56 -ra

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

A hármas választókörzet a város nyugati kapuja. A Fehérvári út kivételével nyugodt,

A hármas választókörzet a város nyugati kapuja. A Fehérvári út kivételével nyugodt, A hármas választókörzet a város nyugati kapuja. A Fehérvári út kivételével nyugodt, családi házas övezet, melynek csendjét egy-egy élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés vagy utcabál zaja veri csak fel néha. A

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Széchenyi Programiroda

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 12. szám 2012. december. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 12. szám 2012. december. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 12. szám 2012. december Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Országos szakmai

Részletesebben

2012. május 15., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 90.. (6257.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Napelemes parkot terveznek Gyergyószárhegyen

2012. május 15., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 90.. (6257.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Napelemes parkot terveznek Gyergyószárhegyen 2012. május 15., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 90.. (6257.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Alig lehet szálláshelyet találni a búcsú idejére 2 7 Napelemes parkot terveznek Gyergyószárhegyen Sinka

Részletesebben

Védelem alatt a Duna-parti fasor

Védelem alatt a Duna-parti fasor ingyenes kiadvány A város önkormányzatának havilapja X. évfolyam 1. szám 2009. január Védelem alatt a Duna-parti fasor Helyi védettségű természetvédelmi területté nyilvánította a képviselő-testület a Duna-parti

Részletesebben

Dolgozzunk együtt! Ha tél, akkor korcsolya. A nagy terv: hőerőművet kell építeni

Dolgozzunk együtt! Ha tél, akkor korcsolya. A nagy terv: hőerőművet kell építeni Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa Dolgozzunk együtt! K ezdjem a legnagyobb hírrel: örömmel közölhetem, elkészült a Bányai János Műszaki Kollégium udvarán

Részletesebben

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok!

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok! Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2013. szeptember II. évf. 9. szám Székelyudvarhelyen dőlt el, ki a legerősebb magyar Ha Szent Mihály-napi vásár, akkor hagyományőrzés

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 10. szám 2012. október. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 10. szám 2012. október. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 10. szám 2012. október Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Interjú Faragó-Flaskay

Részletesebben

Lépéselőnyben a mélygarázs-beruházás

Lépéselőnyben a mélygarázs-beruházás ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA X. évfolyam 7. szám 2009. július Lépéselőnyben a mélygarázs-beruházás A jelenlegi helyzet alapján a tervezett határidő előtt elkészülhet a föld alatti

Részletesebben

XVIII. évfolyam 20. szám 2006. május 25. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu. A közeljövõ belvárosa. (Írásunk a 16.

XVIII. évfolyam 20. szám 2006. május 25. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu. A közeljövõ belvárosa. (Írásunk a 16. XVIII. évfolyam 20. szám 2006. május 25. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q A közeljövõ belvárosa (Írásunk a 16. oldalon) Krónika 2 május 15. KIS KÖLTÕK, MESÉLÕK Az immár

Részletesebben

Ezután ismét a táncnak jutott a főszerep: a Dózsa György Gimnázium. tartott bemutatót. A Pesti Musical Stúdió musicalrészleteket

Ezután ismét a táncnak jutott a főszerep: a Dózsa György Gimnázium. tartott bemutatót. A Pesti Musical Stúdió musicalrészleteket XIX. évfolyam 10. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja NAPSÜTÖTTE MAJÁLIS Hat évvel ezelőtt egy emlékezetes ünnepségen köszöntötte a kerület hazánk Európai Unióhoz

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8.

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? 2012. január 1-tõl már használt lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY! Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá

Részletesebben