Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/ ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/563-610, email: puspokhatvan@invitel."

Átírás

1 Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/ , JEGYZŐKÖNYV A KÉPIVSELŐ-TESTÜLET SZEPTEMBER 30. NAPJÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Tartalom: 9-10/2014. sz. Ökt rendelet /2014. /VIII. 28./ sz. Ökt határozat

2 Püspökhatvan Község Polgármestere 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/ MEGHÍVÓ Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testületét ülésre összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Időpontja: /kedd/ óra Napirendi pontok: - Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása /előterjesztés mellékelve/ - Rendeletalkotás közterületek elnevezésének szabályairól /előterjesztés mellékelve/ - Döntéshozatal rendkívüli működési támogatás (un. ÖNHIKI) igényléséről /ülésen szóbeli tájékoztató/ - Polgármesteri beszámoló a évi választási ciklus eredményeiről, feladatairól - BURSA-HUNGARICA csatlakozási szándékról döntéshozatal /előterjesztés mell./ - Helyi választási bizottság, és nemzetiségi SZSZB póttagjainak változása miatt újak választása /ülésen szóbeli előterjesztés alapján/ - Önkormányzati jegyzőkönyvek közhitelességével kapcsolatos szakmai tájékoztató ismertetése /mellékelve/ - Hulladékszállítással kapcsolatos szakmai tájékoztató ismertetése /mellékelve/ - Egyebek: A napirendekhez elektronikusan kerül az előterjesztés továbbításra. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy ebben a ciklusban az utolsó testületi ülésen szíveskedjenek lehetőség szerint mindannyian részt venni. Püspökhatvan, szeptember 24. Üdvözlettel: Bátyi József polgármester

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 30.-án órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Bátyi József polgármester, képviselők: Bátyi János, Czifra József, Margetán Imre, Varga János, Várszegi Imre, Blaskó Imréné aljegyző. Bátyi József polgármester: köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fő képviselő és a polgármester jelenlétével. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Bátyi János és Czifra József képviselőket javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőjének, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogad. A polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalásra, megkérdezi, van-e javaslat új napirendi pont felvételére. További napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület a polgármester által előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. Napirendi pontok: - Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása /előterjesztés mellékelve/ - Rendeletalkotás közterületek elnevezésének szabályairól /előterjesztés mellékelve/ - Döntéshozatal rendkívüli működési támogatás (un. ÖNHIKI) igényléséről /ülésen szóbeli tájékoztató/ - Polgármesteri beszámoló a évi választási ciklus eredményeiről, feladatairól - BURSA-HUNGARICA csatlakozási szándékról döntéshozatal /előterjesztés mell./ - Helyi választási bizottság, és nemzetiségi SZSZB póttagjainak változása miatt újak választása /ülésen szóbeli előterjesztés alapján/ - Önkormányzati jegyzőkönyvek közhitelességével kapcsolatos szakmai tájékoztató ismertetése /mellékelve/ - Hulladékszállítással kapcsolatos szakmai tájékoztató ismertetése /mellékelve/ - Egyebek:

4 Napirendek tárgyalása: 1./ Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Bátyi József polgármester: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása szükséges a következők miatt. Az előterjesztés tartalmazza a módosítás okát, tehát a feladatfinanszírozásra kapott összeg nem került teljes mértékben tervezésbe Püspökhatvani Közös Önkormányzat költségvetésének elfogadásakor. A jelen módosításban szereplő összeggel ( 1520 e Ft) kevesebb szerepelt, ezért a feladatfinanszírozásra kapott tényleges összeggel kell meghatározni a költségvetést. Döntés a Képviselő-testület hatásköre, melyhez rendeletmódosítás szükséges. A képviselő-testület az előterjesztést tudomásul vette, döntést hozott az alábbiak szerint: Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(X. 22.) sz. rendelete a 2 /2014./III.3./ ÖKT rendelet módosításáról Püspökhatvan Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva, a évi költségvetésről szóló 2/2014/./III.3/. sz. önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve költségvetési szerveit évi költségvetési bevételi előirányzatait ezer forintba állapítja meg. /2/ A évi költségvetés kiadási előirányzatait beleértve költségvetési szerveit - 1 sz. melléklet szerinti módosítással ezer forintba állapítja meg. /3/ A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2014 évi költségvetés bevételét és kiadását a 2. sz. melléklet szerint e Ft-tal módosítja és e Ft bevétellel és kiadással fogadja el. 2. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Püspökhatvan, hó 30. nap. Bátyi József polgármester A rendelet kihirdetve: Szabados Adrienn Jegyző megbízásából Blaskó Imréné aljegyző Szabados Adrienn jegyző megbízásából

5 Blaskó Imréné aljegyző 1. sz. melléklet A évi költségvetés kiadási előirányzatának módosításáról Cofog Rovat Főkönyvi szla Megnevezés e Ft K Karbantartás, kisjavítás K Központi irányító szervi Támogatás sz. melléklet A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés előirányzatának módosításáról Cofog Rovat Főkönyvi számla Megnevezés e Ft K Közműdíjak K Karbantartás, kisjavítás B Központi, irányító szervi támogatás / Rendeletalkotás közterületek elnevezésének szabályairól Bátyi József polgármester: Az írásos előterjesztés tartalmazza a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet elkészítését. Kérem, a megküldött előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket! Várszegi Imre képviselő: A 4. /1/ bekezdését én a következők szerint módosítanám: közterületen élő személyről, tárgyról, állatról elnevezni nem lehet. Nem tartom indokoltnak, hogy ne lehessen növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről elnevezni a közterületet, hiszen jelenleg is van pl. Tulipán utcánk. A képviselő-testület a javaslatot elfogadta, majd döntést hozott az alábbiak szerint:

6 Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: Püspökhatvan Község Önkormányzatának 10/2014. (X. 22.) sz. Ökt rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 51. (5) bekezdésében, valamint a 143. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet területi hatálya Püspökhatvan közigazgatási területére terjed ki. (2) Célja, hogy egységesen szabályozza a község közigazgatási területén a közterületek elnevezését és a házszámozás rendjét. (3) Személyi hatálya alá tartozik minden természetes személy, jogi személy, illetve jogszemélyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Püspökhatvan közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkezik, vagy annak állandó használója, kezelője. (4) A településen új közterületet elnevezni, házszámot megállapítani, a korábbi közterület nevét megváltoztatni Püspökhatvan Község Képviselő-testületének joga e rendelet szabályai, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok szerint. 2. E rendelet alkalmazásában: a) Közterület: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv pontjában meghatározott terület, minden olyan önkormányzati terület,melyet az ingatlan-nyilvántartás e néven rögzít. b) Közterület elnevezése: út, utca, tér, park, köz, sétány c) Házszám: építési teleknek, önálló épületeknek egyedi számmal történő megjelölése II. A közterületek elnevezésének általános szabályai 3. (1) A névadás tárgyául olyan területi egységeket kell meghatározni, amelyek megközelítési lehetőségük révén és utcaképi megjelenésükkel az egyértelmű tájékozódást szolgálják. (2) Minden utcát el kell nevezni. (3) Amennyiben a településrendezés során olyan területet építenek be, ahol korábban utcák nem voltak, a kialakítandó utcákat a beépítési terv jóváhagyásával egy időben kell elnevezni, házszámmal kell minden beépíthető területet ellátni. (3) A már névvel ellátott utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön eljárás nélkül a meghosszabbított utca nevét kapja, a házszámozás értelemszerűen folytatódik.

7 4. (1) Közterületet élő személyről, tárgyról, állatról elnevezni nem lehet (2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket: a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzeti szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta és személye közmegbecsülésnek örved b) aki a tudomány, a kultúra, a sport, a művelődés területén elért kimagasló tevékenysége miatt megbecsült egyén, c) aki Püspökhatvan településen életében kimagasló szerepet játszott, ezáltal kivívta a lakosság közmegbecsülését. (3) Személyről történő közterület elnevezés esetén a névadó teljes nevét alkalmazni kell. (4) Utcanévként római vagy arab számot szerepeltetni tilos. (5) Az idegen eredetű, nehezen kiejthető szavakat az utca elnevezéseknél kerülni kell. (6) Az utcanév adásánál tömörségre, közérthetőségre kell törekedni. Figyelemmel kell lenni a helyi vonatkozásokra, valamint az elnevezés és az utcakép összhangjára. A hivatalosan nyilvántartásba vett utca neveket teljes alakjukban kell használni. Az utcaneveket alkotó szavak helyesírásán változtatni nem szabad, azokat rövidíteni is csak a helyesírási szabályok szerint lehet. 5. (1) Meglévő közterület nevének módosítását abban az esetben lehet elvégezni, amennyiben a közterülethez tartozó összes ingatlantulajdonost írásban megkeresi az önkormányzat a módosítási szándékról, és a közvélemény kutatás eredményeképpen az érintett ingatlantulajdonosok legalább 60 %-a írásos nyilatkozatban egyetértését fejezi ki a módosítási szándékot illetően. (2) A közterület nevének módosításához az érintett ingatlantulajdonosok javaslatot tehetnek, a javaslatok figyelembe vételével a Képviselő-testület dönt az új közterület nevéről a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával. Az önkormányzat döntéséről minden érintett ingatlantulajdonost értesíteni kell. III. A közterületek névtábláinak elhelyezése 6. (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni. Minden utca elején ki kell helyezni az utcanév táblát a házszámok emelkedő sorrendjét, az utca végén pedig a házszámok csökkenő sorrendjét tüntetve fel. E táblák kihelyezése önkormányzati feladat. Megrongálódás esetén a pótlásról haladéktalanul gondoskodni kell. (2) A közterületi névtáblát saroktelek kerítésén, épületen vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. A telek, épület tulajdonosa a tábla kihelyezését köteles tűrni. (3) A megváltozott utcanév tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni és piros jelzéssel átlósan át kell húzni. Az új közterület névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni, a régi közterületi névtáblát egy év múltán kell eltávolítani. (4) Püspökhatvan település jelenleg hatályos közterületeinek elnevezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

8 IV. Házszámozás szabályai 7. (1) A településen kialakult házszámozást a meglévő állapotnak megfelelően kell hagyni. Jellemző a páros páratlan oldalú házszámozás. (2) Új közterületek kialakításánál történő házszámozás esetén, amennyiben két oldalú a beépítési lehetőség, páros páratlan házszámozást kell alkalmazni. Egysoros beépítési lehetőség esetén a házszámozás emelkedő számsorrendben történik. (3) Amennyiben püspökhatvani természetes, vagy jogi személy kezdeményezésére telekalakítás során egy adott közterület mentén önállóan beépíthető több építési telek alakul ki, mindegyiket önálló házszámmal kell ellátni. Ha a házszámozás a telek fekvése miatt nem lehet folytatólagos, akkor a megosztott ingatlanok sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének irányában a/b/c stb alátörést kap. (4) Telekegyesítés esetén az eredeti házszámokat kötőjellel elválasztva kell feltüntetni. (5) Egy közterülethez tartozó újra házszámozásra akkor kerülhet sor, ha az érintett ingatlanok tulajdonosai, az érintett közterületen lakcímmel rendelkezők legalább 60 %-a írásban kéri. A kérelemben a Képviselő-testület dönt. (6) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, vagy a ház falára, az utcáról jól látható helyre kell az ingatlantulajdonosának elhelyezni. A házszámtábla beszerzése, kihelyezése, cseréje, pótlása az ingatlantulajdonos feladata. 8. V. Záró rendelkezések Ez a rendelet november 1. napjától hatályos. Püspökhatvan, szeptember 30. Bátyi József polgármester Szabados Adrienn jegyző megbízásából Blaskó Imréné aljegyző A rendelet kihirdetve: október 22. Szabados Adrienn jegyző megbízásából Blaskó Imréné aljegyző

9 3. Döntéshozatal rendkívüli működési támogatás (un. ÖNHIKI) igényléséről Bátyi József polgármester: ebben az évben is van lehetőség a 7/2014. (I. 31.) Belügyminisztériumi rendelet alapján az önkormányzati működéshez rendkívüli támogatást igényelni. A korábbi évek gyakorlata alapján megbízást adtam a pénzügyes kolléganőnek, hogy nézze át, van-e valamilyen jogcímen pályázati lehetőségünk. Úgy ítéltük meg, hogy igen, tehát azzal a javaslattal élek a Képviselőtestület felé, hogy nyújtsunk be támogatási igényt az előbb említett BM-es pályázat alapján. Most összegszerüsíteni nem kell, a bírálók döntésétől függ az összeg megállapítása. A Képviselő-testület a javaslattal egyet értett, döntést hozott 6 igen, egyhangú szavazati arányban az alábbiak szerint. 25/2014. / / sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy rendkívüli önkormányzati támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 4./ Polgármesteri beszámoló a évi választási ciklus eredményeiről, feladatairól Bátyi József polgármester: Nem kívánok terjengős tájékoztatást adni, röviden összegzem az elért eredményeket, elvégzett feladatokat: Óvodában volt a legtöbb pályázati lehetőség, tehát a legtöbb fejlesztés is: bölcsődei csoport kialakítása, tetőfelújítás, bővítés, nyílászárók cseréje, csoportszobák felújítása, vizesblokk felújítása, külső hőszigetelés, felújítás. Önkormányzati lakások felújítása: Rákóczi u. 7. sz. alatti teljes felújítás, gázfűtés, nyílászárók cseréje. Majorkert utcai részleges felújítás. TSZ Irodaház megvásárolása, amivel az önkormányzat számára bővült a feladatellátáshoz kapcsolódó lehetőségek köre. Jól működő civil szervezeteink vannak, bár ez csak részben önkormányzati érdem az anyagi támogatás a miénk. Falunap sikeresen zárult második éve. Sportinfrastruktúra itt az érdem a sportvezetésé illetve az aktivista sportolóké. Ők is sikeresen pályáznak, ami jelentős fejlesztést jelentett a sportpályán és környezetén. Jelenleg folyó beruházásaink: Bár az általános iskolának nem mi vagyunk az üzemeltetői, de sikerrel pályáztunk az iskolai sportudvarra, ami vélhetően év végéig elkészül.

10 Gyűjteményes ház felújítása a régi hivatal épületében, ez is hamarosan befejeződő beruházás, ez is szép középülete lesz a falunak. A harmadik beruházásunk a művelődési ház tető- és födém felújítása. Ez a beruházás is a végéhez közeledik. Itt még szükséges a belső felújítás is, hiszen a régi nyílászárók, a vizesblokkok, padozat, falak felújítása nagyon lényeges feladat lenne. Ezt reméljük egy másik pályázat keretében meg tudjuk valósítani. Szintén ez év eredményes beruházása volt a Szabadidőparkban egy új játszótér kialakítása. Úgy érzem a 4 év nem múlt el nyomtalanul, vár még ránk egy csomó feladat. Jó lenne a jelenleg folyó beruházásokat nekünk befejezni és elszámolni vele. 5./ BURSA-HUNGARICA csatlakozási szándékról döntéshozatal Bátyi József polgármester: Az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Bursa Hungarica pályázati rendszerrel kapcsolatban, ebben az évben is elküldte szakmai tájékoztatóját. Az Képviselő-testület előtt nem ismeretlen a pályázati lehetőség, hiszen évről évre részt vesz a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban részt vevő hallgatók anyagi támogatásában. Az előterjesztésben olvasható volt a szakmai tájékoztatás. A Képviselő-testület feladata döntést hozni arról, hogy a 2015/16-os tanévben is támogatni kívánja-e a szociálisan hátrányos helyzetű püspökhatvani felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókat. Október 1-jével továbbítani kell a csatlakozási nyilatkozatot, amennyiben ez a szándék. A Képviselő-testület egyöntetű véleménye alapján hozott döntést 6 igen szavazati arányban az alábbiak szerint: 26/2014. / / sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójára a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 6./ Helyi választási bizottság, és nemzetiségi SZSZB póttagjainak változása miatt újak választása Blaskó Imréné aljegyző: A helyi jelölések során kiesett 1 HVB póttag összeférhetetlenség miatt, illetve a nemzetiségi SZSZB tagjainak számát növelni kell 2 fővel. Javaslom a HVB póttagjának: Szénási Piroskát, az SZSZB tagjának: Csekő Adriennt és Blaskó Diánát. A Képviselő-testület a javaslattal egyet értett, döntést hozott 6 igen egyhangú szavazattal az alábbiak szerint:

11 27/2014. / / sz. Ökt. határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztotta Szénási Piroskát. A Nemzetiségi SZSZB tagjának megválasztotta: Blaskó Diánát és Csekő Adriennt. Határidő: azonnal Felelős: aljegyző 7./ Önkormányzati jegyzőkönyvek közhitelességével kapcsolatos szakmai tájékoztató ismertetése Blaskó Imréné aljegyző: Az elektronikus előterjesztésben olvashatták a jegyzőkönyvek közhitelességével kapcsolatban kiküldött államtitkári szakmai állásfoglalást. A véleményem a szakmai állásfoglalással kapcsolatban az, mivel ez a képviselő-testület utolsó ülését tartja, ruházza át a következő testület döntési körébe ennek a szakmai állásfoglalásnak a megvitatását. A újonnan megválasztott képviselő-testületnek a szervezeti és működési szabályzatát felül kell vizsgálnia. Célszerű lenne abban rögzíteni a szakmai álláspontnak megfelelő és a képviselőtestület által javasolt közhitelességi forma alkalmazásának szabályozását. A képviselő-testület a javaslattal egyet értett, elemezte a szakmai álláspontban vázolt lehetőségeket, bár döntést nem hozott, de célszerűnek azt a megoldást látták, hogy lefűzni a jegyzőkönyveket az összes melléklettel együtt, hátoldalán leragasztani, és lebélyegezni. 8./ Hulladékszállítással kapcsolatos szakmai tájékoztató ismertetése Bátyi József polgármester: szintén egy államtitkári szakmai állásfoglalás anyagát olvashatták elektronikusan, melyben a téma a települési hulladékszállítási közszolgáltatási szerződések szabályosságának vizsgálata volt. Átvizsgáltam a jelenlegi közszolgáltatási szerződésünket, melyet a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft-vel kötöttünk. A szolgáltató rendelkezik közszolgáltatásra jogosító engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított engedéllyel. Úgy gondolom, önkormányzatunknak e téren nincs hiányossága. 9. / Egyéb aktualitások 9.1. Bátyi József polgármester: A Petőfi utcában építési telket értékesítettünk 4 éve Nemecz Attila és felesége részére. Az építkezést megkezdték, de még nem fejezték be. Kérésük az volt az önkormányzathoz, hogy a beépítési kötelezettség teljesítését a szerződésben rögzített 4 évről módosítsuk további 2 évvel meghosszabbítani. A Képviselő-testület a kérést vita nélkül támogatta, egyöntetűen 6 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

12 28/2014. /09.30./ sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nemecz Attila Acsa, Dózsa Gy. u. 15. sz. alatti lakos tulajdonát képező püspökhatvani 1031 hrsz-ú építési telekre vonatkozó beépítési kötelezettséget október 30-ig meghosszabbítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 9.2. Bátyi József polgármester: A képviselők előtt ismert, hogy a Szabadság utca 38. sz. alatti ingatlan leégett már kb 3 éve. Azóta tető és födém nélkül állnak a falak, melyeket gaz benőtt. Személyes véleményem is az, hogy életveszélyessé vált ez a leégett rom, de egyre több lakossági megkeresést is kapok ez ügyben, hogy miért nem tesz valamit az önkormányzat. Két javaslatom van, megkeresni a tulajdonost, felszólítani az életveszélyes állapot megszüntetésére, amennyiben nem tesz semmit, megkeresni a Váci Építésfelügyeletet és kérni a szakmai javaslatukat ill. segítségüket. A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést, majd támogatta a polgármester javaslatát, és ennek megfelelő döntést hozott 6 igen egyhangú szavazattal. 29/2014. / / sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dernovics István Püspökhatvan, Szabadság u. 38. sz. alatti ingatlanával kapcsolatban meg kell keresni a Váci Építéshatóság Építésfelügyeletét kérni őket szakmai álláspontjuk kialakítására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 9.3. Bátyi József polgármester: Több szóbeli kérelemmel kerestek meg helyi fiatalok, és bérelhető önkormányzati lakás iránt érdeklődtek. Úgy ítélem meg, jelenleg nincs olyan lakásunk, mely kiadható állapotban van, felújításra szorul mindkét üres lakás. A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, a polgármesteri előterjesztéssel egyet értett Bátyi József polgármester: A folyamatban lévő beruházásokról tájékoztatom a Képviselő-testületet. Gyűjteményes házra 1. kifizetési kérelemre 4,2 Mill. Ft-ot megkaptuk, 18,0 milli Ft kifizetési kérelem van bent, amire október hónapban számítunk. Játszótérre 7,0 Mill Ft.-ot megkaptuk. Művelődési Házra 5,6 Mill. Ft megjött, jelenleg további 3 kifizetési kérelem van leadva. Remélhetően most már folyamatosan fognak jönni az utalások, és megszűnnek az anyagi problémáink.

13 A Művelődés Háznál 2 célra, födémre és tetőfelújításra kaptunk. Jelenlegi készültségi szint: födém kész, gipszkarton kész, előtér, folyosó megerősítve, kimeszelve. Tető készül, összes cserép megvan, csatorna, homlokdeszka, ereszdeszka megvan. Gyűjteményes Háznál: külső-belső felújítása kész, külső festés, elektromos szerelések vannak még hátra. Tartozásunk a kivitelezőnek 13, 2 Mill. Ft. A ig szóló befejezési határidőt módosították ig. Természetesen amint kész, le szeretnénk zárni az elszámolást. Célunk egy beruházást teljesen lezárni, hogy a befolyó összegből tudjuk finanszírozni a többi még folyamatban lévő beruházást. Több napirend nem volt a polgármester kor lezárta az ülést. Bátyi József polgármester Szabados Adrienn jegyző megbízásából Blaskó Imréné aljegyző Bátyi János képviselő Czifra József képviselő

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./ Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth József polgármester Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3176-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V, mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács Istvánné termében

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 19/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 30-án du: 14 órakor a Művelődési Ház és Városi Könyvtár tárgyalójában a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/563-610, email: puspokhatvan@invitel.

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/563-610, email: puspokhatvan@invitel. Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/563-610, email: puspokhatvan@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. FEBRUÁR 4.-ÉN MEGTARTOTT

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Pásztó

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Általános indokolás KIMARADT NAPIRENDEK: 1. Napirendi pont: Önkormányzati rendeletalkotás a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról (1.old) 5. Napirendi pont: A víziközmű létesítményekre

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés 588-2 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 06. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 4/2013.(II.15.) 5/2013.(II.15.) 6/2013.(II.15.) A Szervezeti és Működési szabályzatáról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről 66-8/2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 03. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 5/2014.(IV.15.) A helyi építészeti örökség védelméről Határozatok: 57/2014.(IV.03.) a jegyzőkönyvvezetőről

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZBOLDOGHÁZA. 1. sz. példány 14/20 14. JEGYZŐKÖNYV. (2014. november 24.)

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZBOLDOGHÁZA. 1. sz. példány 14/20 14. JEGYZŐKÖNYV. (2014. november 24.) ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZBOLDOGHÁZA. 1. sz. példány 14/20 14. JEGYZŐKÖNYV (2014. november 24.) 109/201 4.(XI. 24.) Képviselőtestületi Határozat Képviselő-testületi ülés napirencljének elfogadásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának I félévi állásáról

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 2. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásának I félévi állásáról JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90878-1 / 2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.szeptember 17.- én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben