Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/ ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/563-610, email: puspokhatvan@invitel."

Átírás

1 Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/ , JEGYZŐKÖNYV A KÉPIVSELŐ-TESTÜLET SZEPTEMBER 30. NAPJÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Tartalom: 9-10/2014. sz. Ökt rendelet /2014. /VIII. 28./ sz. Ökt határozat

2 Püspökhatvan Község Polgármestere 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Tel.: 27/ MEGHÍVÓ Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testületét ülésre összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Időpontja: /kedd/ óra Napirendi pontok: - Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása /előterjesztés mellékelve/ - Rendeletalkotás közterületek elnevezésének szabályairól /előterjesztés mellékelve/ - Döntéshozatal rendkívüli működési támogatás (un. ÖNHIKI) igényléséről /ülésen szóbeli tájékoztató/ - Polgármesteri beszámoló a évi választási ciklus eredményeiről, feladatairól - BURSA-HUNGARICA csatlakozási szándékról döntéshozatal /előterjesztés mell./ - Helyi választási bizottság, és nemzetiségi SZSZB póttagjainak változása miatt újak választása /ülésen szóbeli előterjesztés alapján/ - Önkormányzati jegyzőkönyvek közhitelességével kapcsolatos szakmai tájékoztató ismertetése /mellékelve/ - Hulladékszállítással kapcsolatos szakmai tájékoztató ismertetése /mellékelve/ - Egyebek: A napirendekhez elektronikusan kerül az előterjesztés továbbításra. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy ebben a ciklusban az utolsó testületi ülésen szíveskedjenek lehetőség szerint mindannyian részt venni. Püspökhatvan, szeptember 24. Üdvözlettel: Bátyi József polgármester

3 JEGYZŐKÖNYV Készült: Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 30.-án órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Bátyi József polgármester, képviselők: Bátyi János, Czifra József, Margetán Imre, Varga János, Várszegi Imre, Blaskó Imréné aljegyző. Bátyi József polgármester: köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fő képviselő és a polgármester jelenlétével. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Bátyi János és Czifra József képviselőket javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőjének, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogad. A polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalásra, megkérdezi, van-e javaslat új napirendi pont felvételére. További napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület a polgármester által előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. Napirendi pontok: - Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása /előterjesztés mellékelve/ - Rendeletalkotás közterületek elnevezésének szabályairól /előterjesztés mellékelve/ - Döntéshozatal rendkívüli működési támogatás (un. ÖNHIKI) igényléséről /ülésen szóbeli tájékoztató/ - Polgármesteri beszámoló a évi választási ciklus eredményeiről, feladatairól - BURSA-HUNGARICA csatlakozási szándékról döntéshozatal /előterjesztés mell./ - Helyi választási bizottság, és nemzetiségi SZSZB póttagjainak változása miatt újak választása /ülésen szóbeli előterjesztés alapján/ - Önkormányzati jegyzőkönyvek közhitelességével kapcsolatos szakmai tájékoztató ismertetése /mellékelve/ - Hulladékszállítással kapcsolatos szakmai tájékoztató ismertetése /mellékelve/ - Egyebek:

4 Napirendek tárgyalása: 1./ Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Bátyi József polgármester: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása szükséges a következők miatt. Az előterjesztés tartalmazza a módosítás okát, tehát a feladatfinanszírozásra kapott összeg nem került teljes mértékben tervezésbe Püspökhatvani Közös Önkormányzat költségvetésének elfogadásakor. A jelen módosításban szereplő összeggel ( 1520 e Ft) kevesebb szerepelt, ezért a feladatfinanszírozásra kapott tényleges összeggel kell meghatározni a költségvetést. Döntés a Képviselő-testület hatásköre, melyhez rendeletmódosítás szükséges. A képviselő-testület az előterjesztést tudomásul vette, döntést hozott az alábbiak szerint: Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(X. 22.) sz. rendelete a 2 /2014./III.3./ ÖKT rendelet módosításáról Püspökhatvan Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodási feladatkörében eljárva, a évi költségvetésről szóló 2/2014/./III.3/. sz. önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve költségvetési szerveit évi költségvetési bevételi előirányzatait ezer forintba állapítja meg. /2/ A évi költségvetés kiadási előirányzatait beleértve költségvetési szerveit - 1 sz. melléklet szerinti módosítással ezer forintba állapítja meg. /3/ A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2014 évi költségvetés bevételét és kiadását a 2. sz. melléklet szerint e Ft-tal módosítja és e Ft bevétellel és kiadással fogadja el. 2. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Püspökhatvan, hó 30. nap. Bátyi József polgármester A rendelet kihirdetve: Szabados Adrienn Jegyző megbízásából Blaskó Imréné aljegyző Szabados Adrienn jegyző megbízásából

5 Blaskó Imréné aljegyző 1. sz. melléklet A évi költségvetés kiadási előirányzatának módosításáról Cofog Rovat Főkönyvi szla Megnevezés e Ft K Karbantartás, kisjavítás K Központi irányító szervi Támogatás sz. melléklet A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetés előirányzatának módosításáról Cofog Rovat Főkönyvi számla Megnevezés e Ft K Közműdíjak K Karbantartás, kisjavítás B Központi, irányító szervi támogatás / Rendeletalkotás közterületek elnevezésének szabályairól Bátyi József polgármester: Az írásos előterjesztés tartalmazza a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet elkészítését. Kérem, a megküldött előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket! Várszegi Imre képviselő: A 4. /1/ bekezdését én a következők szerint módosítanám: közterületen élő személyről, tárgyról, állatról elnevezni nem lehet. Nem tartom indokoltnak, hogy ne lehessen növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről elnevezni a közterületet, hiszen jelenleg is van pl. Tulipán utcánk. A képviselő-testület a javaslatot elfogadta, majd döntést hozott az alábbiak szerint:

6 Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el: Püspökhatvan Község Önkormányzatának 10/2014. (X. 22.) sz. Ökt rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 51. (5) bekezdésében, valamint a 143. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet területi hatálya Püspökhatvan közigazgatási területére terjed ki. (2) Célja, hogy egységesen szabályozza a község közigazgatási területén a közterületek elnevezését és a házszámozás rendjét. (3) Személyi hatálya alá tartozik minden természetes személy, jogi személy, illetve jogszemélyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Püspökhatvan közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkezik, vagy annak állandó használója, kezelője. (4) A településen új közterületet elnevezni, házszámot megállapítani, a korábbi közterület nevét megváltoztatni Püspökhatvan Község Képviselő-testületének joga e rendelet szabályai, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok szerint. 2. E rendelet alkalmazásában: a) Közterület: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv pontjában meghatározott terület, minden olyan önkormányzati terület,melyet az ingatlan-nyilvántartás e néven rögzít. b) Közterület elnevezése: út, utca, tér, park, köz, sétány c) Házszám: építési teleknek, önálló épületeknek egyedi számmal történő megjelölése II. A közterületek elnevezésének általános szabályai 3. (1) A névadás tárgyául olyan területi egységeket kell meghatározni, amelyek megközelítési lehetőségük révén és utcaképi megjelenésükkel az egyértelmű tájékozódást szolgálják. (2) Minden utcát el kell nevezni. (3) Amennyiben a településrendezés során olyan területet építenek be, ahol korábban utcák nem voltak, a kialakítandó utcákat a beépítési terv jóváhagyásával egy időben kell elnevezni, házszámmal kell minden beépíthető területet ellátni. (3) A már névvel ellátott utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön eljárás nélkül a meghosszabbított utca nevét kapja, a házszámozás értelemszerűen folytatódik.

7 4. (1) Közterületet élő személyről, tárgyról, állatról elnevezni nem lehet (2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket: a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzeti szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta és személye közmegbecsülésnek örved b) aki a tudomány, a kultúra, a sport, a művelődés területén elért kimagasló tevékenysége miatt megbecsült egyén, c) aki Püspökhatvan településen életében kimagasló szerepet játszott, ezáltal kivívta a lakosság közmegbecsülését. (3) Személyről történő közterület elnevezés esetén a névadó teljes nevét alkalmazni kell. (4) Utcanévként római vagy arab számot szerepeltetni tilos. (5) Az idegen eredetű, nehezen kiejthető szavakat az utca elnevezéseknél kerülni kell. (6) Az utcanév adásánál tömörségre, közérthetőségre kell törekedni. Figyelemmel kell lenni a helyi vonatkozásokra, valamint az elnevezés és az utcakép összhangjára. A hivatalosan nyilvántartásba vett utca neveket teljes alakjukban kell használni. Az utcaneveket alkotó szavak helyesírásán változtatni nem szabad, azokat rövidíteni is csak a helyesírási szabályok szerint lehet. 5. (1) Meglévő közterület nevének módosítását abban az esetben lehet elvégezni, amennyiben a közterülethez tartozó összes ingatlantulajdonost írásban megkeresi az önkormányzat a módosítási szándékról, és a közvélemény kutatás eredményeképpen az érintett ingatlantulajdonosok legalább 60 %-a írásos nyilatkozatban egyetértését fejezi ki a módosítási szándékot illetően. (2) A közterület nevének módosításához az érintett ingatlantulajdonosok javaslatot tehetnek, a javaslatok figyelembe vételével a Képviselő-testület dönt az új közterület nevéről a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával. Az önkormányzat döntéséről minden érintett ingatlantulajdonost értesíteni kell. III. A közterületek névtábláinak elhelyezése 6. (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni. Minden utca elején ki kell helyezni az utcanév táblát a házszámok emelkedő sorrendjét, az utca végén pedig a házszámok csökkenő sorrendjét tüntetve fel. E táblák kihelyezése önkormányzati feladat. Megrongálódás esetén a pótlásról haladéktalanul gondoskodni kell. (2) A közterületi névtáblát saroktelek kerítésén, épületen vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. A telek, épület tulajdonosa a tábla kihelyezését köteles tűrni. (3) A megváltozott utcanév tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni és piros jelzéssel átlósan át kell húzni. Az új közterület névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni, a régi közterületi névtáblát egy év múltán kell eltávolítani. (4) Püspökhatvan település jelenleg hatályos közterületeinek elnevezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

8 IV. Házszámozás szabályai 7. (1) A településen kialakult házszámozást a meglévő állapotnak megfelelően kell hagyni. Jellemző a páros páratlan oldalú házszámozás. (2) Új közterületek kialakításánál történő házszámozás esetén, amennyiben két oldalú a beépítési lehetőség, páros páratlan házszámozást kell alkalmazni. Egysoros beépítési lehetőség esetén a házszámozás emelkedő számsorrendben történik. (3) Amennyiben püspökhatvani természetes, vagy jogi személy kezdeményezésére telekalakítás során egy adott közterület mentén önállóan beépíthető több építési telek alakul ki, mindegyiket önálló házszámmal kell ellátni. Ha a házszámozás a telek fekvése miatt nem lehet folytatólagos, akkor a megosztott ingatlanok sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének irányában a/b/c stb alátörést kap. (4) Telekegyesítés esetén az eredeti házszámokat kötőjellel elválasztva kell feltüntetni. (5) Egy közterülethez tartozó újra házszámozásra akkor kerülhet sor, ha az érintett ingatlanok tulajdonosai, az érintett közterületen lakcímmel rendelkezők legalább 60 %-a írásban kéri. A kérelemben a Képviselő-testület dönt. (6) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, vagy a ház falára, az utcáról jól látható helyre kell az ingatlantulajdonosának elhelyezni. A házszámtábla beszerzése, kihelyezése, cseréje, pótlása az ingatlantulajdonos feladata. 8. V. Záró rendelkezések Ez a rendelet november 1. napjától hatályos. Püspökhatvan, szeptember 30. Bátyi József polgármester Szabados Adrienn jegyző megbízásából Blaskó Imréné aljegyző A rendelet kihirdetve: október 22. Szabados Adrienn jegyző megbízásából Blaskó Imréné aljegyző

9 3. Döntéshozatal rendkívüli működési támogatás (un. ÖNHIKI) igényléséről Bátyi József polgármester: ebben az évben is van lehetőség a 7/2014. (I. 31.) Belügyminisztériumi rendelet alapján az önkormányzati működéshez rendkívüli támogatást igényelni. A korábbi évek gyakorlata alapján megbízást adtam a pénzügyes kolléganőnek, hogy nézze át, van-e valamilyen jogcímen pályázati lehetőségünk. Úgy ítéltük meg, hogy igen, tehát azzal a javaslattal élek a Képviselőtestület felé, hogy nyújtsunk be támogatási igényt az előbb említett BM-es pályázat alapján. Most összegszerüsíteni nem kell, a bírálók döntésétől függ az összeg megállapítása. A Képviselő-testület a javaslattal egyet értett, döntést hozott 6 igen, egyhangú szavazati arányban az alábbiak szerint. 25/2014. / / sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy rendkívüli önkormányzati támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 4./ Polgármesteri beszámoló a évi választási ciklus eredményeiről, feladatairól Bátyi József polgármester: Nem kívánok terjengős tájékoztatást adni, röviden összegzem az elért eredményeket, elvégzett feladatokat: Óvodában volt a legtöbb pályázati lehetőség, tehát a legtöbb fejlesztés is: bölcsődei csoport kialakítása, tetőfelújítás, bővítés, nyílászárók cseréje, csoportszobák felújítása, vizesblokk felújítása, külső hőszigetelés, felújítás. Önkormányzati lakások felújítása: Rákóczi u. 7. sz. alatti teljes felújítás, gázfűtés, nyílászárók cseréje. Majorkert utcai részleges felújítás. TSZ Irodaház megvásárolása, amivel az önkormányzat számára bővült a feladatellátáshoz kapcsolódó lehetőségek köre. Jól működő civil szervezeteink vannak, bár ez csak részben önkormányzati érdem az anyagi támogatás a miénk. Falunap sikeresen zárult második éve. Sportinfrastruktúra itt az érdem a sportvezetésé illetve az aktivista sportolóké. Ők is sikeresen pályáznak, ami jelentős fejlesztést jelentett a sportpályán és környezetén. Jelenleg folyó beruházásaink: Bár az általános iskolának nem mi vagyunk az üzemeltetői, de sikerrel pályáztunk az iskolai sportudvarra, ami vélhetően év végéig elkészül.

10 Gyűjteményes ház felújítása a régi hivatal épületében, ez is hamarosan befejeződő beruházás, ez is szép középülete lesz a falunak. A harmadik beruházásunk a művelődési ház tető- és födém felújítása. Ez a beruházás is a végéhez közeledik. Itt még szükséges a belső felújítás is, hiszen a régi nyílászárók, a vizesblokkok, padozat, falak felújítása nagyon lényeges feladat lenne. Ezt reméljük egy másik pályázat keretében meg tudjuk valósítani. Szintén ez év eredményes beruházása volt a Szabadidőparkban egy új játszótér kialakítása. Úgy érzem a 4 év nem múlt el nyomtalanul, vár még ránk egy csomó feladat. Jó lenne a jelenleg folyó beruházásokat nekünk befejezni és elszámolni vele. 5./ BURSA-HUNGARICA csatlakozási szándékról döntéshozatal Bátyi József polgármester: Az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Bursa Hungarica pályázati rendszerrel kapcsolatban, ebben az évben is elküldte szakmai tájékoztatóját. Az Képviselő-testület előtt nem ismeretlen a pályázati lehetőség, hiszen évről évre részt vesz a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban részt vevő hallgatók anyagi támogatásában. Az előterjesztésben olvasható volt a szakmai tájékoztatás. A Képviselő-testület feladata döntést hozni arról, hogy a 2015/16-os tanévben is támogatni kívánja-e a szociálisan hátrányos helyzetű püspökhatvani felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókat. Október 1-jével továbbítani kell a csatlakozási nyilatkozatot, amennyiben ez a szándék. A Képviselő-testület egyöntetű véleménye alapján hozott döntést 6 igen szavazati arányban az alábbiak szerint: 26/2014. / / sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy benyújtja csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójára a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 6./ Helyi választási bizottság, és nemzetiségi SZSZB póttagjainak változása miatt újak választása Blaskó Imréné aljegyző: A helyi jelölések során kiesett 1 HVB póttag összeférhetetlenség miatt, illetve a nemzetiségi SZSZB tagjainak számát növelni kell 2 fővel. Javaslom a HVB póttagjának: Szénási Piroskát, az SZSZB tagjának: Csekő Adriennt és Blaskó Diánát. A Képviselő-testület a javaslattal egyet értett, döntést hozott 6 igen egyhangú szavazattal az alábbiak szerint:

11 27/2014. / / sz. Ökt. határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztotta Szénási Piroskát. A Nemzetiségi SZSZB tagjának megválasztotta: Blaskó Diánát és Csekő Adriennt. Határidő: azonnal Felelős: aljegyző 7./ Önkormányzati jegyzőkönyvek közhitelességével kapcsolatos szakmai tájékoztató ismertetése Blaskó Imréné aljegyző: Az elektronikus előterjesztésben olvashatták a jegyzőkönyvek közhitelességével kapcsolatban kiküldött államtitkári szakmai állásfoglalást. A véleményem a szakmai állásfoglalással kapcsolatban az, mivel ez a képviselő-testület utolsó ülését tartja, ruházza át a következő testület döntési körébe ennek a szakmai állásfoglalásnak a megvitatását. A újonnan megválasztott képviselő-testületnek a szervezeti és működési szabályzatát felül kell vizsgálnia. Célszerű lenne abban rögzíteni a szakmai álláspontnak megfelelő és a képviselőtestület által javasolt közhitelességi forma alkalmazásának szabályozását. A képviselő-testület a javaslattal egyet értett, elemezte a szakmai álláspontban vázolt lehetőségeket, bár döntést nem hozott, de célszerűnek azt a megoldást látták, hogy lefűzni a jegyzőkönyveket az összes melléklettel együtt, hátoldalán leragasztani, és lebélyegezni. 8./ Hulladékszállítással kapcsolatos szakmai tájékoztató ismertetése Bátyi József polgármester: szintén egy államtitkári szakmai állásfoglalás anyagát olvashatták elektronikusan, melyben a téma a települési hulladékszállítási közszolgáltatási szerződések szabályosságának vizsgálata volt. Átvizsgáltam a jelenlegi közszolgáltatási szerződésünket, melyet a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft-vel kötöttünk. A szolgáltató rendelkezik közszolgáltatásra jogosító engedéllyel, valamint az OHÜ által kiállított engedéllyel. Úgy gondolom, önkormányzatunknak e téren nincs hiányossága. 9. / Egyéb aktualitások 9.1. Bátyi József polgármester: A Petőfi utcában építési telket értékesítettünk 4 éve Nemecz Attila és felesége részére. Az építkezést megkezdték, de még nem fejezték be. Kérésük az volt az önkormányzathoz, hogy a beépítési kötelezettség teljesítését a szerződésben rögzített 4 évről módosítsuk további 2 évvel meghosszabbítani. A Képviselő-testület a kérést vita nélkül támogatta, egyöntetűen 6 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

12 28/2014. /09.30./ sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Nemecz Attila Acsa, Dózsa Gy. u. 15. sz. alatti lakos tulajdonát képező püspökhatvani 1031 hrsz-ú építési telekre vonatkozó beépítési kötelezettséget október 30-ig meghosszabbítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 9.2. Bátyi József polgármester: A képviselők előtt ismert, hogy a Szabadság utca 38. sz. alatti ingatlan leégett már kb 3 éve. Azóta tető és födém nélkül állnak a falak, melyeket gaz benőtt. Személyes véleményem is az, hogy életveszélyessé vált ez a leégett rom, de egyre több lakossági megkeresést is kapok ez ügyben, hogy miért nem tesz valamit az önkormányzat. Két javaslatom van, megkeresni a tulajdonost, felszólítani az életveszélyes állapot megszüntetésére, amennyiben nem tesz semmit, megkeresni a Váci Építésfelügyeletet és kérni a szakmai javaslatukat ill. segítségüket. A Képviselő-testület megvitatta az előterjesztést, majd támogatta a polgármester javaslatát, és ennek megfelelő döntést hozott 6 igen egyhangú szavazattal. 29/2014. / / sz. Ökt határozat Püspökhatvan Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dernovics István Püspökhatvan, Szabadság u. 38. sz. alatti ingatlanával kapcsolatban meg kell keresni a Váci Építéshatóság Építésfelügyeletét kérni őket szakmai álláspontjuk kialakítására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 9.3. Bátyi József polgármester: Több szóbeli kérelemmel kerestek meg helyi fiatalok, és bérelhető önkormányzati lakás iránt érdeklődtek. Úgy ítélem meg, jelenleg nincs olyan lakásunk, mely kiadható állapotban van, felújításra szorul mindkét üres lakás. A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, a polgármesteri előterjesztéssel egyet értett Bátyi József polgármester: A folyamatban lévő beruházásokról tájékoztatom a Képviselő-testületet. Gyűjteményes házra 1. kifizetési kérelemre 4,2 Mill. Ft-ot megkaptuk, 18,0 milli Ft kifizetési kérelem van bent, amire október hónapban számítunk. Játszótérre 7,0 Mill Ft.-ot megkaptuk. Művelődési Házra 5,6 Mill. Ft megjött, jelenleg további 3 kifizetési kérelem van leadva. Remélhetően most már folyamatosan fognak jönni az utalások, és megszűnnek az anyagi problémáink.

13 A Művelődés Háznál 2 célra, födémre és tetőfelújításra kaptunk. Jelenlegi készültségi szint: födém kész, gipszkarton kész, előtér, folyosó megerősítve, kimeszelve. Tető készül, összes cserép megvan, csatorna, homlokdeszka, ereszdeszka megvan. Gyűjteményes Háznál: külső-belső felújítása kész, külső festés, elektromos szerelések vannak még hátra. Tartozásunk a kivitelezőnek 13, 2 Mill. Ft. A ig szóló befejezési határidőt módosították ig. Természetesen amint kész, le szeretnénk zárni az elszámolást. Célunk egy beruházást teljesen lezárni, hogy a befolyó összegből tudjuk finanszírozni a többi még folyamatban lévő beruházást. Több napirend nem volt a polgármester kor lezárta az ülést. Bátyi József polgármester Szabados Adrienn jegyző megbízásából Blaskó Imréné aljegyző Bátyi János képviselő Czifra József képviselő

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (VI.27. számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának

Részletesebben

12/2014. (IX.10.) önk. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól. I.fejezet. Általános rendelkezések

12/2014. (IX.10.) önk. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól. I.fejezet. Általános rendelkezések KIVONAT Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 3-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 12/2014. (IX.10.) önk. r e n d e l e t e A közterületek elnevezéséről és a

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 1 Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, célja

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, célja 1 Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 1 Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályiról Jászszentlászló Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata. /2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete

Szajol Község Önkormányzata. /2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete Szajol Község Önkormányzata /2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Gelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Bánk Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁSRÓL

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁSRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (V.29.)

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete

Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete A közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának szabályairól Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, célja Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről és a házszámozás megállapításáról Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 73-79./2014/ IX.10./ RENDELETEI 10-12./2014/ IX.17./

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésének és a házszám megállapításának

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2014. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl és a házszámozás szabályairól Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

9/ /2014.(IX.11.) HATÁROZATA: Jászszentandrás község víziközműveinek gördülő fejlesztési tervéről.

9/ /2014.(IX.11.) HATÁROZATA: Jászszentandrás község víziközműveinek gördülő fejlesztési tervéről. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 9/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. szeptember 11-én megtartott soronkívüli ülésének jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója.

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testületének../2014. (VIII ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testületének../2014. (VIII ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testületének../2014. (VIII ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend közterület elnevezés és házszámozás rendje önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 13-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 13-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 13-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 6/2014., c.) határozatai: 34-35., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Rendeletalkotás

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Héhalom Község Polgármesterétől 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon: 32/482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu

Héhalom Község Polgármesterétől 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon: 32/482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu Héhalom Község Polgármesterétől 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon: 32/482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember -i ülésére Napirend: Javaslat

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 68/2004. (XII.01.) rendelete A közterületek elnevezésérol valamint azok jelölésérol

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 68/2004. (XII.01.) rendelete A közterületek elnevezésérol valamint azok jelölésérol Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 68/2004. (XII.01.) rendelete A közterületek elnevezésérol valamint azok jelölésérol Budaörs Város Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok

1. Általános rendelkezések. 2. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, fogalmi meghatározások

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, fogalmi meghatározások Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2015 (X.30) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól A rendelet 2013. december 02-án kihirdetésre

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Tárgy: A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete a közterületnevek elnevezése, valamint a házszám-megállapítás szabályairól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és házszám-megállapítás

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzatának 8/2010. (X. 15.) számú rendelete a közterületek elnevezésének megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről

Nádasd Község Önkormányzatának 8/2010. (X. 15.) számú rendelete a közterületek elnevezésének megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről Nádasd Község Önkormányzatának 8/2010. (X. 15.) számú rendelete a közterületek elnevezésének megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről Nádasd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Nagybajom Város Polgármesterétől

Nagybajom Város Polgármesterétől Nagybajom Város Polgármesterétől 7561 Nagybajom., Fő utca 40. 7561 Nagybajom, Pf. 1. 82/ 556-951 Fax : 82/ 556-959 ELŐTERJESZTÉS és előzetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (II.1. ) számú rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről Tiszakürt Községi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás

Részletesebben

1.* 4) Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági vagy egyéb rendeltetésű épület.

1.* 4) Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági vagy egyéb rendeltetésű épület. Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Részletesebben

1. Az utcanév. (3) Az utcanévi utótagok lehetnek: kert, köz, park, sétány, sor, tér, út, utca és tanya. 2. Az utcaelnevezés szabályai

1. Az utcanév. (3) Az utcanévi utótagok lehetnek: kert, köz, park, sétány, sor, tér, út, utca és tanya. 2. Az utcaelnevezés szabályai Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Püspökszilágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 8.-án 18.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Önkormányzat Tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET: Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről

EGYSÉGES SZERKEZET: Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről EGYSÉGES SZERKEZET: 2012.06.01. Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi

Részletesebben

Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása

Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása A T/2013/16. számú önkormányzati rendelet-tervezet Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása Véleményezési határidő: 2013. október 31. Tisztelt Választópolgárok! Erdőtarcsa Község Önkormányzat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2003. (IV.07.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól (Egységes szerkezetben a

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012.SZEPTEMBER 6.-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 11/2012./IX. 10./S Z. Ökt.

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IX..) önkormányzati rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IX..) önkormányzati rendelete 6. napirendi ponthoz Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (IX..) önkormányzati rendelete kezdeményezésről,

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

II. A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014 (IX.15.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Bugyi Nagy község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-i ülésére

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 3-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2014.(IX.02.) R E N D EL E T E (egységes szerkezetben a 14/2015.(V.26.

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2014.(IX.02.) R E N D EL E T E (egységes szerkezetben a 14/2015.(V.26. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(IX.02.) R E N D EL E T E (egységes szerkezetben a 14/2015.(V.26.) rendelettel) az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének,

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 19-i ülésére 3. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. /2013.( ) önkormányzati rendelete a közterületek

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos átalakítása -TERVEZET- A pályázat várható beadási határideje: 2014. augusztus 25. Támogatás célja: Kizárólag közvilágítás energiatakarékos átalakítását célzó beruházások támogathatóak.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2013. november

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, fogalmi meghatározások PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, valamint a házszám-megállapítás

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 19/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám-megállapítás

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Előterjesztés a augusztus 28-án tartandó testületi ülésre

Előterjesztés a augusztus 28-án tartandó testületi ülésre A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. Szám: 2275/3 /2014 Előterjesztés a 2014. augusztus 28-án tartandó

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VIII.22.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER 22-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER 22-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 22-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX. 23.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről, valamint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Az utcaelnevezés általános szabályai

Az utcaelnevezés általános szabályai 1 Erdőkertes Község Önkormányzatának 10/2014. (IX. 26.), 14/2012. (XII. 18.) és 6/2012. (IV. 10.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2008. (10.30.) önkormányzati rendelete a közterületnevek megállapításáról,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/ ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/ ELŐTERJESZTÉS 1 3. napirend Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 9-52/2014. Előkészítette: Lovasi Erika Kovács Károlyné Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 12/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

Az utcaelnevezés általános szabályai

Az utcaelnevezés általános szabályai 1 Erdőkertes Község Önkormányzatának 10/2008. (10.30.) Ök. számú rendelete a közterületnevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről. Erdőkertes Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, célja

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, célja Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapításról

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2013.(X.30.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 102. 102. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város közterületeinek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezésének,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV ÁPRILIS 08.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV ÁPRILIS 08. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2015. ÁPRILIS 08. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 19-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 19-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 19-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 8/2014., c.) határozatai: 37-42., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Rendeletalkotás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1991. /XII.31./ Kgy. sz. rendelete a közterületek elnevezésének szabályairól (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1991. /XII.31./ Kgy. sz. rendelete a közterületek elnevezésének szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1991. /XII.31./ Kgy. sz. rendelete a közterületek elnevezésének szabályairól (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterületek és településrészek

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzata../2009 (.) rendelet a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről ( TERVEZET )

Nyergesújfalu Város Önkormányzata../2009 (.) rendelet a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről ( TERVEZET ) Nyergesújfalu Város Önkormányzata../2009 (.) rendelet a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről ( TERVEZET ) Nyergesújfalu Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

SIMONTORNYA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL SIMONTORNYA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 7081 Simontornya, Szent I. kir. u. 1. 74/586-921, fax: 74/586-922 e-mail: simontornya@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben