I. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, A VAGYON CSOPORTOSÍTÁSA. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, A VAGYON CSOPORTOSÍTÁSA. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya"

Átírás

1 Székkutas községi Önkormányzat képviselőtestületének 8/2006. (VI.29.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Székkutas községi Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 79. -ának b.) pontja, valamint a 80.. (1) bekezdése alapján, az ott biztosított felhatalmazás szerint figyelembe véve az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény (1) és (2) bekezdésének, rendelkezéseit az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről: I. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA, A VAGYON CSOPORTOSÍTÁSA Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya 1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati vagyonra. (2) E rendelet szempontjából önkormányzati vagyon: a.) az önkormányzat ingó és ingatlan tulajdona, b.) az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok. 2.. A rendelet hatálya jogszabály alapján nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére. 3.. Az önkormányzati vagyon áll: a.) a törzsvagyonból, valamint b.) az egyéb vagyonból. Az önkormányzati vagyon csoportosítása 4.. (1) Az önkormányzat vagyona forgalomképesség alapján lehet: a.) a.) forgalomképtelen, b.) b.) korlátozottan forgalomképes, c.) c.) forgalomképes. (2) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati vagyontárgy, illetve vagyonrész nem elidegeníthető, nem megterhelhető, vállalkozásba, gazdasági társaságba nem vihető. A forgalomképtelen besorolást kapott vagyontárgy értékesítésére vonatkozó szerződés semmis. (3) A korlátozottan forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgyak esetében a vagyon elidegenítés, megterhelés, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitel, egyéb hasznosítás (bérbe adás) feltételeit törvény, vagy e rendelet határozza meg. (4) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy, illetve vagyonrész elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, illetve egyéb hasznosítása, azaz a tulajdonosi jogok gyakorlása az e rendeletben meghatározottak szerint történhet. 5.. Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes lehet.

2 6.. A önkormányzat egyéb vagyona körébe a forgalomképes vagyonelemek tartoznak. Az önkormányzat törzsvagyona 7.. Az önkormányzat törzsvagyonába azok a vagyonelemek tartoznak, amelyek közvetlenül köztelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálják. 8.. Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát az alábbi vagyonelemek jelentik a törvények alapján: - helyi közutak és műtárgyaik, - közterek, közparkok A forgalomképtelen vagyontárgyak körét az 1. számú melléklet tartalmazza. 9.. (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát az alábbi vagyonelemek jelentik: a.) törvények alapján: - közművek kiemelt jelentőséggel a viziközművek, - intézmények (épületei), középületek, b.) Az önkormányzat döntése alapján: - egyes (beépítetlen) földterületek az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát a 2. számű melléklet tartalmazza. Az önkormányzat egyéb vagyona 10.. Az önkormányzat egyéb vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik az önkormányzat törzsvagyonába Az önkormányzat egyéb vagyona forgalomképes. II. FEJEZET A VAGYON FELETTI TULAJDONOSI JOG GYAKORLÁSA A tulajdonosi jogok gyakorlója, hatáskörök 12.. (1) A helyi önkormányzatot a jogszabályban meghatározott eltérésekkel megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve megterhelik. (2) A helyi önkormányzat jogi személy. Az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. (3) A képviselőtestületet a polgármester képviseli. Az egyes tulajdonosi jogok Vagyon elidegenítés (értékesítés és ingyen átruházás) 13.. (1) Vagyont értékesíteni , - forint értékhatártól versenytárgyalás útján lehet. A versenytárgyalásnak nyilvánosnak indokolt esetben zártkörűnek kell lennie. Vagyont értékesíteni a versenytárgyaláson a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

3 (2) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körében sorolt vagyont. (3) Az egyéb vagyon az alábbiak szerint értékesíthető: a.) a.) A képviselőtestület az Ft (értékhatárok közötti)értéket képviselő vagyon értékesítéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt, Ft értékhatárok között a helyben szokásos módon hirdetik meg a vételi ajánlattétel jogát, s a képviselőtestület ez esetben is a legtöbb ajánlattevő javára dönt. b.) b.) A polgármester dönt a Ft értékhatárt el nem érő nem ingatlan vagyon értékesítéséről. A polgármester a döntéséről a képviselőtestületet a soron következő ülésén tájékoztatja (1) Az önkormányzat vagyonát ingyenesen átruházni az e rendeletben meghatározottak szerint lehet. (2) A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyont ingyenesen átruházni nem lehet. (3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyont ingyenesen átruházni nem lehet. (4) Az önkormányzat egyéb vagyonába tartozó vagyon az alábbi feltételekkel ruházható át ingyenesen: a.) a.) , - Ft feletti ingó- és ingatlan, illetve vagyoni értékű jog vagyon, valamint a b.) pontban meg nem határozott esetekben az ingyenes átruházásról a képviselőtestület dönt. b.) b.) , - Ft-ot el nem érő ingyenes vagyonátruházásról a polgármester dönthet az alábbi feltételek betartásával: - - ingó vagyon, azon belül is gép, berendezés, felszerelés ingyenesen a környező települések önkormányzatainak adható át akkor, ha olyan közszolgáltatást nyújtanak, amelyet igénybe vesznek, illetve vehetnek a Székkutas település lakosai is. c.)- Ingó vagyon, azon belül is pénz ingyenes átruházásáról alapítványoknak a Képviselőtestület egyedileg dönt. d.) A polgármester a b.) pontban hozott döntéseiről a képviselőtestületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A vagyon megterhelése 15.. Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona nem megterhelhető Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona megterhelhető. A vagyon megterhelése értékhatár nélkül a képviselőtestület joga Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának használat, illetve hasznosítási jogát a 9.. (2) bek.-ben meghatározott feltételek megtartása mellett lehet átengedni bérleti szerződéssel a betartásával, illetve az önkormányzati rendelet alapján Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyonának használat, illetve hasznosítási jogát ideiglenesen át lehet engedni: a.) a.) koncessziós szerződéssel, b.) b.) bérleti szerződéssel, c.) c.) használati díj ellenében

4 19.. A önkormányzati vagyon használat, illetve hasznosítási jog ingyenes átengedése az átengedés időtartamától függetlenül értékhatár nélkül a képviselőtestület joga Az önkormányzat vagyona társulásba bevihető. (1) Az önkormányzat társulásba intézményirányító társulásba, illetve közös képviselőtestületbe bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani. A vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok közös vagyona és arra a Ptk. Közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. (2) A társulás ingatlanvagyona felújítása és fejlesztése a társuló önkormányzatok képviselőtestületének döntése alapján történik Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona társulásba nem vihető be Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt vagyonelemek közül az alábbiak vihetőek társulásba: - - intézmények épületei, középületek 23.. Az önkormányzat forgalomképes egyéb vagyona társulásba vihető (1) Az önkormányzat az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeiből értékpapírt vásárolhat. (2) A , - Ft feletti értékpapír vásárláskor a képviselőtestület dönt arról, hogy milyen megnevezésű, címletezésü és lejáratú értékpapír kerüljön megvásárlásra. (3) A , - Ft feletti, meglévő értékpapírok értékesítéséről, az értékesítés módjáról, feltételeiről a képviselőtestület dönt. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás 25.. Az önkormányzat követeléseiről mint az önkormányzati vagyon részéről lemondani csak az alábbi módon és esetekben lehet: a.) a.) követelésről csak akkor lehet lemondani, ha az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását, b.) b.) az önkormányzat követeléseiről való lemondás joga: - - az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában a képviselőtestület joga, a testület e tárgyban a minősített többséggel dönt, Hitelfelvétel és törlesztés, kötvény kibocsátás, beruházás és felújítás, lízing, önkormányzat részére történő ajándékozás, öröklés (1) Az önkormányzat hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki. A hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvény kibocsátással kapcsolatos rendelkezéseket az önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg. (2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt, hogy milyen beruházásokat, felújításokat valósít meg, s rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről és szükség esetén a beruházásokkal felújításokkal kapcsolatos rendről is. (3) Az önkormányzat lízingszerződés kötéséről a költségvetési rendeletben dönt. (4) Amennyiben az önkormányzatnak ajándékoznak vagyont, illetve az önkormányzatot örökösnek jelölik meg a képviselőtestület jogosult arra, hogy az örökséget, illetve az ajándékot elfogadja.

5 Az elfogadás előtt a képviselőtestület egyedi igényének megfelelően, határozatában rendelkezik arról, hogy milyen módon, milyen mélységben kell megvizsgálni az ajándék, örökség önkormányzati vagyonra gyakorolt rövid és hosszú távú hatását. Az intézmények gazdálkodása a vagyonnal 27.. Az önkormányzatot a kötelező és a vállalt feladatainak ellátására intézményt alapíthat. Az alapított intézmény vagyona az önkormányzat vagyona, amit az önkormányzat az alapított intézmény használatába ad. A használat és használati jog vagyonkezelési jog átadása ingyenes, az önkormányzat a használat ellenértékét nem követelheti Az intézmény a használatába kapott ingatlanokat és ingókat az alapfeladata sérelme nélkül bevételei növelésére fordíthatja. 29. )1) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az intézmény használatában lévő ingatlanok karbantartásáért, az elhasználódott ingók pótlásáért. Az intézmény köteles a fenti kiadásokat a költségvetési tervezés folyamatában írásos előterjesztésben jelezni. (2.) Az intézmény használatába adott ingatlanok és ingók felújítása az önkormányzat és az intézmény közös feladata. A felújítás tárgyában a képviselőtestület dönt az intézmény írásos előterjesztése alapján a költségvetési tervezéskor. A képviselőtestület a költségvetési rendeletében dönt arról, hogy a saját vagy az intézmény költségvetésében szerepelteti-e a felújítási előirányzatokat, s bocsátja-e rendelkezésre a felújítási pénzeszközöket. III. FEJEZET A VAGYONLELTÁR 30.. Az önkormányzat vagyonállapotát mutató leltárban kell kimutatni az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan. A leltár adott év december 31. fordulónappal készül Az önkormányzat vagyonát jogszabályban meghatározott módon köteles nyilvántartani, értékelni. (vagyonkataszter) 32.. (1) A vagyonleltárnak külön kell tartalmaznia a törzsvagyont (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes bontásban), valamint az önkormányzat egyéb vagyonát és a kötelezettségeket. A vagyonleltárnak a törzsvagyon tekintetében követnie kell az e rendeletben meghatározott vagyontípusokat. Ki kell emelni a befektetett eszközök csoportjaiban a részesedéseket, valamint az értékpapírokat A leltár összeállításáért az önkormányzati hivatal vezetője tartozik felelősséggel Az ingatlankataszter vezetésével kapcsolatos feladatokat a munkaköri leírásban arra megjelölt személy köteles ellátni. Az ingatlankataszter vezetése során az ingatlanra vonatkozó tények, adatok változásának bejegyzése a vonatkozó jogszabályok szerint történhet. Ezért a munkaköri leírás szerint feladat ellátására kötelezett dolgozó felelős.

6 Az ingatlan értékesítésből és bérbeadásából származó bevételekre vonatkozó rendelkezések Önkormányzati épületek (építmények, lakások) értékesítésből származó bevétel működési célra nem használható fel A képviselőtestület a vagyontárgyai hasznosítására vonatkozó konkrét bérleti és egyéb díjakat külön határozatban állapítja meg. Záró rendelkezések 37.. (1) A rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba. (2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 10/1993.(VIII.27.) Ktr. rendelet hatályát veszti. Székkutas, június 26. Vígh Viktor polgármester Hunyák Zsuzsanna jegyző A rendelet kihirdetve: június 29. Hunyák Zsuzsanna Jegyző

7 1. sz. melléklet 1 KIMUTATÁS A SZÉKKUTAS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKATASZTERI BESOROLÁSÁRÓL FORGALOMKÉPTELEN VAGYON Sor-sz. hrsz.szá m terület ha m2 Rendeltetés H e l y e Közterület, József Attila , ,3421 Közterület, Kun Béla ,6328 Közterület Béke ,6625 Közterület Kossuth Közterület, József Attila , /5 0,0280 Közút Varga porta mellett ,3770 Közterület Bacsó Béla 8 145/2 0,0309 Közpark ONCSA Kút ,4614 Közterület Dózsa György /1 0,9235 Közterület, József Attila Mágocsi úttól Kossuth utcáig /2 0,0986 Közpark és bolt Juhász N. Mihályné /2 0,0438 Közterület Bányai /12 0,0982 Közpark Glóbusz /13 0,0978 Közpark Glóbusz /14 0,0975 Közpark Glóbusz /15 0,0971 Közpark Glóbusz /25 0,1887 Közterület Bem József /31 0,0595 Közpark Glóbusz /32 0,1360 Közpark Glóbusz /33 0,1360 Közpark Glóbusz /41 0,0773 Közpark Egészségház és posta közt /43 0,0464 Közpark Posta és Bem József k között /44 0,0424 Közpark Posta előtt /47 0,6780 Közpark Nagy iskolától délre /48 0,0515 Közterület Sztrádától nyugatra (park) 1 Módosította a 10/2011. (IV.27.) számú rendelet

8 26 221/2 0,9399 Közterület Kun Béla Mágocsi úttól Béke utcáig /40 0,2859 Gyermek játszótér Kossuth északi végén /1 0,2273 Közterület út Cs. Hódi erdő mellett /7 0,1985 Közterület, Arany János 47-es-től 8 számig /3 0,2801 Közterület, Arany János T" alakú Kiss István mellett /7 0,1054 Közpark Kiss Istvántól délre ,1931 Közterület Arany János 1-8 számig /1 0,0842 Közpark (Arany János i) Kis tölgyes ,1219 Közterület, Hídi Mihály Arany János utcától, Petőfi utcáig ,4647 Közterület, Petőfi Sándor 47-es főúttól a vasútig ,0748 Közterület, Hídi Mihály Petőfi utcától Mester utcáig ,0996 Közterület, Hídi Mihály Mester utcától Szabadság utcáig ,1690 Közterület, Felszabadulás Mester utcától Szabadság utcáig ,2996 Közterület, Szabadság 47-es főúttól a vasútig /6 0,0955 Irodaház, Takarékszövetkezet Vásárhelyi út /8 0,6659 Közpark, Fenyves Takarékszövetkezet körül ,1434 Közterület, Hídi Mihály Szabadság utcától a Sportpályáig ,0593 Közterület csapás Sportpálya mellett ,0403 Közút, csapás 47-es főúttól a vasútállomásig ,0097 Torony és épület Erkel Ferenc 1-től északra ,0522 Közút Erkel Ferenc Örháztól örházig /13 0,1155 Út, Sztahanov Állomás előtt /4 0,9751 Közpark (Erkel Ferenc ) Volt piactér /5 0,0619 Közpark (volt lisztcsere telep) O" temetőtől nyugatra /6 0,4013 Közpark (O temető) Református templommal szemben /1 1,2516 Közterület, Erkel Ferenc Külterülettől Zsedényiig ,1413 Közterület, Alkotmány Erkel Ferenctől külterületig ,3804 Közterület, Kamilla u. Erkel Ferenctől

9 külterületig /2 0,0411 Beépítetlen terület ÖNO udvar Erkel Ferenc /2 0,0157 út (özv. Vígh Sándornéhoz) Sztahanov 11 iránt /8 út /9 út ,1331 Közterület, Kun Béla Kun Béla utcától 47-es főútig ,0496 Közterület, József Attila Jókai utcától Németh László utcáig /5 0,2210 Közpark Jókai déli végén /7 út /9 0,1573 Közterület, Németh László u. József Attila utcától keletre /4 0,2363 Közterület, Jókai Marx utcától Kun Béla 13-ig /6 0,0832 Közterület, Kun Béla Jókai utcától Németh L. utcáig /13 0,0299 Közterület Marx 33 szám iránt /16 0,0664 Közterület, Jókai Marx utcától északra /1 0,0618 Járda belterület Csapás ki a kispusztába ,1511 Közterület, Szervíz út 13 lakás mögött /2 0,4970 Közterület, Vásárhelyi út Kerékpár út /3 0,8478 Közterület, Vásárhelyi út Kerékpár út /4 0,4982 Közterület, Vásárhelyi út Járda ,4208 Közterület, Murgács Kálmán u. 47-es főúttól József Attila utcáig /3 0,1088 Közterület, Ságvári E szám iránt ,0360 Közterület, Ságvári E. 1-2 szám iránt ,0698 Közterület, Szervíz út 6 lakás mögött ,0585 út a 2x3 lakáshoz Mágocsi útról /1 0,0265 út a 2x3 lakáshoz 6 lakástól északra ,0284 Közterület út a 8 lakáshoz 8 lakástól délre ,1485 Közterület Névtelen ,1680 Közterület, József Attila Mágocsi úttól nyugatra ,0735 Közterület, Névtelen út 47-estől északra a 8 lakásig ,1366 Beépítetlen terület Mágocsi út melletti erdősáv Mágocsi út melletti ,2051 Beépítetlen terület erdősáv Mágocsi út melletti ,1856 Beépítetlen terület erdősáv ,0144 Közterület, Névtelen Mágocsi úttól nyugatra Mágocsi út melletti ,0647 Beépítetlen terület erdősáv ,4434 Közterület, Marx Mágocsi úttól Béke

10 utcáig ,2622 Közterület Kölcsey Ferenc ,2619 Közterület Ady Endre ,1592 Közpark Ady Endre északi végén ,2619 Közterület Móricz Zsigmond ,2632 Közterület Radnóti M ,1764 Közpark Radnóti M. északi végén ,1394 Közterület Marx ig ,2663 Közterület Móra Ferenc ,1413 Közpark Móra Ferenc keleti ,5779 Közterület Németh László út 99 02/9 út /15 út /28 út /31 0,4665 Közút tábla között (északi) /9 0,2214 Közút tábla között (déli) út csatorna /19 út /22 árok /31 út /33 út árok /2 2,0687 Közút Volt Rárósi út /2 út /21 út /23 út /2 út /14 út Mágocsi úttól a Rárósi ,1854 Közút határdűlő útig Mágocsi úttól a volt boltig ,0812 Közút, volt öthalmi dűlő /1 0,6467 Közút Shönhercz bekötő út út /33 út /50 út /55 út /58 út /59 út /2 út /3 út /2 út /3 2,6387 Út (Jónás dűlő) Mágocsi úttól 14-es

11 tábláig /4 1,0205 Közút (Jónás dűlő) 14-es táblától nyugatra /24 út /26 út Út /12 Út /14 Út /36 Út /37 Út /38 Út Út /43 Út /1 Út /29 0,0209 Út (Papp Gábor tanya mellett) 8-9-es táblában Út /22 Út Út /16 Út /37 Út /14 Út /16 Út /17 Csatorna /18 Út ,0726 Út tábláknál /19 Út Út Út /27 Út /28 Út /29 Út Út ,4109 Közút Maczelka G. dűlő Út /15 Út /35 Út /37 Út /38 Út /15 Út /23 Út /47 Út /49 Út /6 Út /17 út /57 0,3600 Szennyvíztisztító Községtől nyugatra út Út /21 töltés

12 /37 út /39 út /13 Út /29 Út /30 Út Út Út /13 Út /27 Út út /9 0,2730 Erdő /2 út /14 út A 47-es sóshalmi kanyarban Dr. Szabó Lajos /7 0,2043 Szántó csereföldje /8 0,3607 Szántó Temető keleti /9 0,0574 Út (az olajüzem mellett) Temető Közút (temető északi /47 0,3881 ) /2 2,2210 Közút (volt Kutasi út) /20 út /26 út /37 út /38 út /1 út Árok,pusztaszéli úttól ,3583 nyugatra /5 út út /15 út /16 csatorna út /61 út /65 csatorna /66 csatorna Közút (Csomorkányi /25 0,4349 laposban) ,6340 Közút (pusztaszéli út) Út Út Út /3 Út Út /24 Út A belterület és külterület között A vasút déli Olajüzemtől Kardoskúti bekötőig Volt Dunai szélmalom mellett Pusztaszéli úttól nyugatra Ficséri burkolt úttól délre

13 /29 út ,2302 Árok (viharsarokban) Barackosi dűlőtől délre ,2291 Árok (viharsarokban) Barackosi dűlőtől délre /19 Csatorna Árok /10 Út /20 Út Út /24 Út /25 Út /30 Út /32 Út /37 Út /39 Út /63 Út /66 Árok /67 Árok /70 út /21 Út /22 Út Út Út /7 Út /10 Út /11 Út Út Út /21 Út Út /28 0,5989 Tó (volt szeméttelep) Fecskési dűlőtől délre /40 Csatorna /48 0,2406 Saját használatú út Szeméttelepi út /65 Út Út /12 Út /24 Csatorna /29 Út /15 Töltés /19 Út /22 Út /26 Út /28 Út ,7154 Közút (Báló dűlő) Belterülettől délre /27 Út /31 Út /1 Út Vasúttól a csajági /2 2,4270 Közút (kiskeresztút) dűlőig

14 /27 Út /29 Út Út /11 Út /12 Út /13 Út Út /16 Út /18 út /5 6,5038 Erdő Vadásztársaság telepítette Csajági dűlő északi Sóstóparti dűlőtől csajágig ,5478 Nagykeresztút /8 út /8 Út /9 Út Út ,4464 Kiskeresztút árok Vasúttól a szélmalomig /18 Út /21 Út /24 Út /28 Út /31 Út /14 Út Út /13 Út /11 Út /12 Út Út /12 Út /13 Út /1 Út /6 Út Út /12 Út /13 Út /10 Út /11 Út ,2816 Árok (meszlényi csatorna) Út /5 Út /7 Szilárd hulladéklerakó /3 Út Út /6 Út Út Út /15 Út Nagykeresztúttól Kapocsiig

15 /18 Út /20 Út /25 Út /27 Út Út /14 Út /18 Út /21 Út Út /16 Út /18 Út /2 Út /2 Út /24 Út /28 Út /67 Út /79 0,8340 Csatorna 0328/ Út 0328/ Út 0328/ Út 0328/ Út 0328/ Út /2 Út /2 út 47-estől a Szőkehalmi dűlőig /20 0,2500 Szántó (döggödör) Diófástól nyugatra /21 1,1509 Gyep. Legelő. A szérüskert. Mágocsi úttól keletre /39 Út /31 Út /65 Út /17 Út /25 Út ,7940 Saját használató út (diófás) /20 Út /22 Út /24 Út /28 Út /58 0,5023 Csatorna (diófás mellett) Út /13 Út /17 Út Szőkehalmi dűlőtől északra Szőkehalmi dűlőtől északra

16 /20 Út /40 Út /47 Út /50 Út /53 Út /62 Út /69 Út Út Út /17 Út /1 Út /3 Út /37 Út /42 Árok /62 Út /71 Út /72 Út /14 7 Út /17 0 út /4 0,5787 Közút (volt Kutasi út) /14 0,1826 Saját használatú út /20 Út /21 út /2 0,7200 Közút (volt Kutasi út) /11 Út /18 Út /19 Út /2 Út Kakasszéken a nyugati szakasz Fénysorompótól északkeletre Kakasszéken a keleti szakasz Kakasszéki bekőtőúttól keletre /2 0,6483 Út (Pósa dűlő) /3 Út /4 Út /9 Út /12 Út Út /1 Út /2 Út /8 Út /9 Út /21 Út /38 Út /43 Út /60 Út /16 0,2694 Erdő (Pósai malom Gregus keresztút

17 helyén) /30 Út /43 Út /52 Út /56 Út /24 Út /28 Út /31 Út /34 Út /38 Út /1 Út /4 Út /24 Út Út /14 Csatorna /15 Út /1 Út /2 Út /22 Út /36 Út Út /35 Út /38 Út /2 0,7658 Közút (Gregus keresztút) /33 Út /34 Út /35 Út /36 Út /37 Út /3 0,4120 Saját használatú út /2 Út /3 Út /44 Út /46 Út /49 Út /51 Út /31 Út /2 Árok /2 Út /3 Út /38 Út /50 Út /62 Út /64 Út /66 Út nyugati 47-estől a Kakasszéki csatornáig Orosháza és Székkutas határán

18 Út /4 Út /5 Út /33 Út /50 Út /56 Út /57 Út /58 Út /59 Út /10 3 Út /1 3,6745 Szántó (+erdősáv) Mágocsi út nyugati /3 1,7056 Szántó (+erdősáv) Mágocsi út nyugati /1 Út /2 Út ,1818 Közút (Kakasszék) Labádi I-tól északra Burkolt. Sipos Aladárhoz vezet ,1843 Közút (Kakasszék) Út /3 Út

19 2 2. sz. melléklet KIMUTATÁS A SZÉKKUTASI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKATASZTERI BESOROLÁSÁRÓL KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOK Sorszám hrsz. szám terület ha m2 Rendeltetés Helye 1 1 0,1611 Községháza Béke u /3 0,6165 Kultúrház Vásárhelyi út /34 0,2723 Egészségház Bem /46 0,9102 Iskola József Attila u. 1. Murgács Kálmán u ,4332 Óvoda Általános Iskola ,2118 (sárga) Mágocsi út ,8884 Általános Iskola Mester ,1108 Általános Iskola Mester (István) ,9809 Sporttelep Vásárhelyi út ,1560 Lakóház udvar 6 lakás /9 0,3400 Sporttelep VII körzet / /1 0,0531 Vásárhelyi úti üzletsor, múzeum Gondozási Közp. ÖNO Erkel Ferenc u Módosította a 10/2011. (IV.27.) számú rendelet

20 3 3 sz. melléklet KIMUTATÁS A SZÉKKUTASI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKATASZTERI BESOROLÁSÁRÓL FORGALOMKÉPES INGATLANOK hrsz. szám terület ha m2 Rendeltetés Helye 1 2/8 0,1234 Bolt (raktár) Béke u /9 0,0879 Beépítetlen terület Béke u ,1446 Lakóház utdvar (Molnár Pálné) Béke u ,1039 Lakóház udvar (Kálló ház) József Attila u ,1007 Lakóház udvar (Bereczki Jenő) Dózsa György u /9 0,1079 Beépítetlen terület Arany J. u. nyugati 7 226/10 0,1075 Beépítetlen terület Arany J. u. nyugati 8 226/13 0,1050 Beépítetlen terület Arany J. u. nyugati 9 226/14 0,1029 Beépítetlen terület Arany J. u. nyugati /17 0,1029 Beépítetlen terület Arany J. u. nyugati /18 0,1083 Beépítetlen terület Arany J. u. nyugati /21 0,0975 Beépítetlen terület Arany J. u. nyugati /25 0,1108 Beépítetlen terület Arany J. u. nyugati /26 0,1029 Beépítetlen terület Arany J. u. nyugati /27 0,1032 Beépítetlen terület Arany J. u. nyugati /28 0,1007 Beépítetlen terület Arany J. u. nyugati 3 Módosította a 10/2011. (IV.27.) számú rendelet

21 17 226/29 0,0982 Beépítetlen terület Arany J. u. nyugati /8 0,0804 Beépítetlen terület Arany J. u. 17. sz-tól délnyugatra /5 0,0450 Beépítetlen terület Hídi M. 1. keleti ,6844 Beépítetlen terület Arany J. u-tól a vasútig 326/12 1,2353 Lakóépület Erkel Ferenc ,0414 Lakóház udvar (Csikósné) Vásárhelyi út 44. Lakóház udvar ,0248 (Kovács J.) Vásárhelyi út 42. 2x3 lakás és a 8 lakás között /2 0,1296 Beépítetlen terület ,0496 Beépítetlen terület 11 és a 8 lakás között ,0306 Beépítetlen terület 11 és a 8 lakás között ,0306 Beépítetlen terület 11 és a 8 lakás között ,0306 Beépítetlen terület 11 és a 8 lakás között ,0306 Beépítetlen terület 11 és a 8 lakás között ,0493 Beépítetlen terület 11 és a 8 lakás között ,3039 Lakóház udvar Mágocsi út ,0912 Beépítetlen terület 8 lakástól északra ,0912 Beépítetlen terület 8 lakástól északra ,0912 Beépítetlen terület 8 lakástól északra ,0912 Beépítetlen terület József Attila vége ,2142 Beépítetlen terület József Attila utcától északra ,0824 Beépítetlen terület Marx és Jókai u. sarkán ,0127 Beépítetlen terület (Jókai u.) Gukcsó porta keleti ,0115 Beépítetlen terület (Jókai u.) Fári Istvánné porta keleti ,0120 Beépítetlen terület (Jókai u.) Fári Józsefné porta keleti ,0130 Beépítetlen terület (Jókai u.) Papp Sándor porta keleti ,0139 Beépítetlen terület (Jókai u.) Deák János porta keleti ,0840 Beépítetlen terület Németh L. u ,0899 Beépítetlen terület Németh L. u ,0899 Beépítetlen terület Németh L. u ,0899 Beépítetlen terület Németh L. u ,1056 Beépítetlen terület Németh L. u ,1056 Beépítetlen terület Németh L. u ,0878 Beépítetlen terület Németh L. u ,0841 Beépítetlen terület Németh L. u /16 0,0644 Szántó Rárósi út déli /7 0,3787 Gyep (legelő) Öthalmi iskola telke /6 0,2245 Szántó

22 /12 2,8675 Szántó Olajüzemtől a temetőig /7 0,1669 Szántó Temetőtől nyugatra /23 1,9681 Szántó Temetőtől nyugatra /26 0,1190 Szántó Temetőtől nyugatra /30 0,2014 Szántó Temetőtől nyugatra /31 0,1831 Szántó Temetőtől nyugatra /32 0,1565 Szántó Temetőtől nyugatra /48 0,4716 Szántó Temetőtől nyugatra /51 0,0474 Szántó Temetőtől nyugatra /52 0,2007 Szántó Temetőtől nyugatra /54 0,3753 Szántó Temetőtől nyugatra /58 1,5027 Szántó Csomorkányi laposban /10 3,9340 Szántó Pedagógus föld /12 3,7995 Szántó Pedagógus föld /25 1,6867 Szántó /22 3,6914 Szántó Pedagógus föld /47 3,9043 Szántó Pedagógus föld /15 0,0860 Szántó Csajági kör telke

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (XII.16.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (XII.16.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (XII.16.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Darnózseli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2012./III.30./

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2012./III.30./ JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2012./III.30./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ( egységes szerkezetben) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. Jászszentandrás

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1.

I. Fejezet Bevezető rendelkezések. A rendelet célja 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának 1/2004. (I.23.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 20.) ÖR. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2004. (VI. 30.) Ör. számú rendelete a vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosító rendeletekkel) Madaras község

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról Rábapatona Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat vagyona VAJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (VI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL Vajta Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A Képviselô-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól.

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(VI. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. - A 6/2007. (III.29.) RENDELETE MÓDOSÍTÁSAIVAL EGYSÉGES

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete 1 Kistolmács Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2005. (II.9.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti rendelkezés szabályairól Kistolmács Község Képviselőtestülete

Részletesebben

Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben) I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. II. Fejezet

Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben) I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. II. Fejezet Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 12/2013.(VI.20.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat vagyonáról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012./ (V.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Borsosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XII.20.) számú rendelete. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XII.20.) számú rendelete. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XII.20.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselı testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása. (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz.

1. Vagyontárgyak meghatározása. (1) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyona: 1. köztemető (szomori 90. hrsz. Szomor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012.(IX.26.) önkormányzati rendelete Szomor községi Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól (egységes szerkezet) Szomor

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet. A rendelet célja, hatálya Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V. 04.) sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 19/2004.(X.20.) SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon. (3) A törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani.

(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon. (3) A törzsvagyont a többi vagyontól elkülönítve kell nyilvántartani. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben