ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.."

Átírás

1 POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2011.(IX.20.), 32/2010.(XI.16.), 20/2009.(VI.26.) és 11/2006.(IV.13.)rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 7/2002.(III.21.) sz. rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletérıl Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról megalkotott évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 39.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Pomáz Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat, bérbeadó) tulajdonában lévı minden lakásra (a továbbiakban: lakások). (2) A rendelet hatálya kiterjed minden az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáró szolgáló helyiségre és területre (a továbbiakban: helyiség). (3) 1 E rendelet szabályait kell alkalmazni továbbá azon önkormányzati tulajdonban állóbe nem épített területek esetében is, melyeken a (2) bekezdésben meghatározott céllal nem lakás céljára szolgáló helyiség létesül. (4) Jelen rendelet vonatkozik a lakásépítési, lakásvásárlási pályázatok keretében vásárlandó vagy építendı lakásokra is, melyek szociális vagy költségelvő bérlakásként fognak mőködni, és 20 évig nem idegeníthetık el. A bérbeadói feladatokat teljesítı szervek (1) A bérbeadói jogokat és a bérbeadói kötelezettségeket e rendelet alapján: 2.. a) 2 a Képviselı-testület b) a Polgármester gyakorolja az e rendeletben meghatározott feladatmegosztás szerint. 1 Módosította:Pomáz Város ÖK.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította:Pomáz Város ÖK.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13

2 (2) 3 (3) A lakások és helyiségek kezelésével kapcsolatos bérbeadói jogokat a Polgármester Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja (4)Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Ltv. valamint az Ötv. rendelkezései megfelelıen irányadóak. II. A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE A lakásbérlet jogcímei 3.. (1) Lakásbérleti jogviszony - a (2) bekezdés esetein kívül - a következı jogcímek alapján jöhet létre: a) szociális bérbeadás b) költségelven bérbeadásra kerülı bérlakás c) közérdekő cél teljesítése d) 4 piaci alapon való bérbeadás (2) Törvényen alapuló elhelyezési és bérbeadási kötelezettség, amely lehet: a) bérlıkijelölés és kiválasztás (Ltv.3..(3) bekezdés, b) 5 elhelyezési kötelezettség teljesítése (Ltv.23..(4) bekezdés) c) lakáscsere, d) bérbeadási kötelezettség teljesítése, e) másik lakás bérbeadására vonatkozó kötelezettség, f) lakásbérleti jogviszony folytatásának elismerése, g) pályáztatás. 4.. (1) 6 Az üres vagy megüresedett lakások bérbeadásának jogcímeit a 3.. (2) bekezdésében foglaltakon túlmenıen e rendelet keretei között az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 7 3 Hatályát vesztette a 32/2010.(XI.16.) rendelettel hatályos: 2010.XI.16-tól. 4 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök..Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13 7 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet hatályos: 2010.XI.16-tól.

3 határozza meg. (2) 8 A jegyzı köteles az üres, vagy megüresedett lakások jegyzékét a lakások fontosabb jellemzıivel a lakás átadását követıen az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 9 soron következı elsı ülése elé terjeszteni. (I) A lakásbérleti szerzıdés határozott idıre, vagy feltétel bekövetkeztéig köthetı. A határozott idıtartam legfeljebb 5 év lehet. (2) Szociális bérbeadás alapján létrejött bérlet - a továbbiakban: szociális bérlet s esetén a határo zott idı elteltét megelızı 60 napon belül a bérbeadó köteles felhívni a bérlıt e rendelet szerinti jogosultságának igazolására. A jogosultság megléte esetén további 5 évre meg kell hosszabbítani a szerzıdést ) A lakásban lévı megüresedett társbérleti lakrészt önálló bérletként bérbe adni nem lehet. A lakásigény mértéke 7.. (1) Szociális célú bérlet esetén a lakásigény mértékét meg nem haladó szobaszámú lakás adható bérbe. A lakásigény mértékének számításánál a szociális célú bérletre jogosultat és a vele állandó jelleggel együttlakó azon személyeket kell figyelembe venni, akik a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatók be a lakásba. a) két személyig egy-másfél lakószoba, b) három személy esetén egy-két lakószoba, e) négy személy esetén egy-három lakószoba, d) minden további személy esetén a lakásigény mértékének felsı határa fél szobával nı. 8.. (1) A szociális lakásokra bérbeadási névjegyzéket kell készíteni, amit évente aktualizálni kell. (2) A nem szociális bérlakásként bérbe adandó lakásokra pályázatot kell kiírni, kivéve a 3.. (1)c) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltakat. 8 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13 9 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól.

4 Szociális igényjogosultság 9.. (1) Az önkormányzati bérlakásra szociális igényjogosultság alapján kérelem az alábbiak szerint nyújtható be. a) 10 hatályon kívül helyezve az Európai Parlament és a Tanács belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelve alapján. b) 11 d) Ha a kérelem benyújtója - a továbbiakban: igénylı - és együtt élı hozzátartozóinak egy fıre jutó jövedelme az igénylés benyújtását megelızı 12 hónapban a saját jogú öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét nem éri el. e) Ft-nál értékesebb, forgalomképes vagyonnal nem rendelkezik, kivéve a mozgáskorlátozottak számára biztosított gépkocsit, feltéve, hogy a kérelmezı, vagy együtt élı családtagja mozgáskorlátozottságára való tekintettel az erre vonatkozó jogszabályok alapján bármely kedvezményben részesül. (2) Nem köthetı bérleti szerzıdés azzal, aki: a) 12 e rendelet hatálybalépése után birtokháborítás (önkényes beköltözés) révén költözött pomázi önkormányzati tulajdonú lakásba, b) aki lakásigénylése benyújtását megelızıen bérlakásáról vagy állami tulajdonban lévı bérlakásáról pénzbeli térítés ellenében lemondott, vagy az önkormányzattól megvásárolt bérlakását évi LXXVIII. törvény alapján kedvezményesen megvásárolta. c) akinek maga, vagy vele együtt költözı családtagjai tulajdonában, haszonélvezetében lakás van, vagy lakásra bérleti jogviszonya áll fenn, kivéve az albérleti jogviszonyt d) aki a kérelem benyújtásánál szándékosan valótlan adatot szolgáltat, illetıleg az adatok változásáról az Önkormányzatot nem értesítette a bérbeadásról szóló döntésig, e) akinek pomázi önkormányzati bérlakásra fennálló lakásbérleti jogviszonya az Ltv a/, b/, c/, d/, pontja alapján alapuló felmondás miatt szőnt meg, a lakásbérleti jogviszony megszőnésétıl számított 5 évig. Lakásígénylés (1) 13 Lakásigényeket a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási csoportjánál az e célra rendszeresített igénylılapon kell benyújtani. 10 Hatályon kívül helyezte: 20/2009.(VI.26.)rendelet Hatályos: 2009.VI.26-tól 11 Hatályát vesztette a 32/2010.(XI.16.) rendelettel hatályos: 2010.XI.16-tól. 12 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályon kívül helyezve.: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete.Hatályos:2006. IV.13.

5 (2) 14 Ha az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 15 megállapítja, hogy az igénylıre és vele együtt költızni kívánó családtagjaira nézve az igénylés feltételei fennállnak, az igénylést nyilvántartásba veszi. (3) Az igénylı az igénylés nyilvántartásba vétele után az igénylılapon feltőntetett adatokban beállt lényeges változást, a változást követı 30 napon belül köteles bejelenteni. Az elbírálás rendje A szociális bérlakás bérlıjére tett javaslatokat a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 17 véleményezése alapján a Képviselı-testület bírálja el. A bérleti szerzıdés megkötése és tartalma 12.. (1) A bérleti szerzıdésnek tartalmaznia kell: a) a szerzıdı felek - a bérbeadó vagy a bérbeadói jogok gyakorlója nevében eljáró szerv és a bérbevevı - megnevezését és címét, b) a lakás helyrajzi számát, címét, alapterületét, komfortfokozatát, szobaszámát és egyéb helyiségeinek, továbbá a lakáshoz tartozó lakáson kívüli helyiségeknek, valamint a közös használatra szolgáló helyiségeknek a felsorolását, a lakás egyéb lényeges adatait, c) a bérleti jogviszony létrejöttének idejét és idıtartamát (bérleti jogviszonyt megszüntetı feltételt), a bérbeadás 3. -ban meghatározott jogcímét, d) a lakásba a bérlıvel együtt költözı személyek nevét, személyi adatait e) a bérbeadó és a bérlı épülettel, lakással, valamint a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területekkel kapcsolatos kötelezettségeit, feladatait, f) a lakbér mértékét, a megváltoztatásra vonatkozó szabályokat, g) a bérlınek a lakás használatával, valamint az e rendeletben, illetve megállapodásban meghatározott egyéb jogait és kötelezettségeit, a rendelet alapján szükséges bérbeadói hozzájárulások kérésének kötelezettségét, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb tilalmakat, h) a bérbeadó és a bérlı felelısségét, a bérlı kötelezettségszegésének jogkövetkezményeit, a bérbeadói felmondás egyéb lényeges szabályait, i) a lakás átadásának, visszaadásának idejét és módját, j) a bérbeadó és bérlı lényeges jogait és kötelezettségeit a bérbeadás egyéb lényeges feltételeit, a felek egyéb - az e rendelet alapján létrejött - megállapodásait. 14 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól. 16 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet hatályos: 2010.XI.16-tól.

6 (2) A lakás bérlı részére történı átadásakor jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a lakás mőszaki állapotára és rendeltetésszerő használatára, alkalmasságára vonatkozó megállapításokat. A lakás átadásakor a lakás berendezéseirıl és egyéb felszerelési tárgyairól leltárt kell felvenni. A jegyzıkönyv és a leltár a bérleti szerzıdés mellékletét képezi. (3) A szerzıdés megszőnésekor a bérlı köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, melyrıl leltárt és jegyzıkönyvet kell készíteni. Össze kell vetni az átadáskori állapottal, és az esetleges eltéréseket jegyzıkönyvben kell rögzíteni. (4) A Ltv-nek és e rendeletnek a bérbeadásra és bérbeadói hozzájárulásra vonatkozó szabályai akkor is a bérleti szerzıdés tartalmát képezik, ha azok a szerzıdésben nem szerepelnek. (5) A bérleti szerzıdés tartalmára vonatkozó rendelkezéseket megfelelıen alkalmazni kell az e rendelet hatályba lépésekor fennálló bérleti szerzıdésekre is, melyet a hatálybalépést követı 30 napon belül módosítani kell. A lakás átalakítása, korszerősítése 13.. (1) A bérbeadó - a bérlı arra irányuló kérelmére - hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlı saját költségére a lakást átalakítsa, korszerősítse. Ennek feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni. (2) A bérbeadó hozzájárulása esetén köteles bekérni a munka jellegétıl függıen mőszaki leírást és tervet. Az átalakítás csak akkor engedélyezhetı, ha a benyújtott tervek a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb normáknak megfelelnek. (3) Ha a bérlı az (l) bekezdésben foglalt munkát bérbeadói hozzájárulás és hatósági engedély nélkül végzi el, a bérbeadó kötelezheti az eredi állapot saját költségén történı helyreállítására (1) Az Önkormányzat költségére történı átalakításról és korszerősítésrıl szerzıdésben kell megállapodni. (2) A szerzıdésnek tartalmaznia kell: a) a korszerősítési, átalakítási munkálatok által érintett területek falakkal körülírt és négyzetméterben meghatározott pontos leírását, az elvégzendı munkák pontos meghatározását, megnevezését, befejezésének határidejét, költségeit és azok megfizetésének (visszafizetésének) feltételeit, módját, c) a munkálatok megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyt a bérlı köteles beszerezni d) a munkavégzéssel összefüggıen a bérlı kárfelelısségét a bérbeadóval és az épület többi bérlıjével, tulajdonosával és használójával szemben,

7 e) szabálytalan, illetve az engedélyektıl eltérı kialakítás esetén a bérlınek az eredeti állapot szerinti, vagy az engedélyeknek megfelelı helyreállítási kötelezettségét, f) amennyiben a költségeket a bérbeadó viseli, ennek, valamint az ezzel összefüggésben bekövetkezı lakbéremelkedés tényét. (3) A lakás átalakítását, korszerősítését követıen - amennyiben ez indokolttá válik - a lakásbérleti szerzıdést - a lakbér összegére is kiterjedıen - módosítani kell. A bérbeadó és a bérlı kötelezettsége 15.. (1) A bérbeadó új bérbeadás esetén a lakásokat a jogszabályokban és a szerzıdésben meghatározott feltételek szerint jegyzıkönyv felvétele mellett adja át a bérlınek, melyben szavatol azért, hogy a lakás az átadáskor rendeltetésszerő használatra alkalmas legyen. (2) A bérleti jogviszony megszőnése esetén a bérbeadó birtokába visszaveszi a lakást és érvényesíti a bérbeadói igényeket. (3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévı épületek esetén a bérbeadó köteles gondoskodni: a) az épület karbantartásáról b) az épület központi berendezéseinek állapotáról c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában keletkezett hibák megszüntetésérıl. (4) A társasházban lévı önkormányzati lakások bérlıi tekintetében a (3) bekezdésben megjelölt kötelezettségek teljesítésére az önkormányzat gondoskodik a tulajdonost terhelı, társasházi közgyőlés határozatában megjelölt közös költség megfizetésérıl. (5) A központi berendezések lakásban lévı vezetékszakaszainak üzemképes állapotát a bérbeadó köteles biztosítani, függetlenül attól, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakás milyen épületben található. (6) Az önkormányzat kizárólagos, vagy többségi tulajdona esetén az életveszélyt okozó, továbbá az épület állagát veszélyeztetı vagy az épületben lévı önkormányzati tulajdonú lakás rendeltetésszerő használatát lényegesen akadályozó hibákat a bérbeadó haladéktalanul köteles kijavítani. (7) Ha az épületben az önkormányzat a kisebbségi tulajdonos, a (6) bekezdés szerinti munkálatok elvégzésére a társasház közös képviselıjét a bérbeadó köteles a bérlı bejelentése alapján haladéktalanul felhívni. (8) A bérbeadó a rendeltetésszerő és gondos használatot, továbbá a bérlıi kötelezettségek teljesítését, a bérlı nyugalmának és foglalkozásának zavarása nélkül évente 1 alkalommal a lakásban munkanapokon óra közötti idıben ellenırizheti. A bérlı az ellenırzést tőrni köteles,

8 16.. (1) A bérlı köteles gondoskodni: a) a lakás és helyiségei, valamint a hozzá tartozó udvar és/vagy kert rendeltetésszerő használatáról, tisztántartásáról, ideértve a rendszeres gyommentesítést is, b) 18 a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetıleg pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a bérbeadó és a bérlı megállapodása az irányadó; megállapodás hiányában a karbantartással és felújítással kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik. Szociális bérlakás esetén a Ltv.13. (2) bekezdését figyelembe véve a bérlıt terheli. c) az épületben, az épület központi berendezéseiben, felszerelésiben és a lakásban a bérlı vagy a vele együttlakó személyek magatartása miatt keletkezett hibák kijavításáról, illetıleg az okozott kár megtérítésérıl, d) a bérleti jogviszony megszőnésekor a lakás berendezéseinek rendeltetésszerő állapotban való visszaadásáról, (2) A bérlı köteles minden hónap 15. napjáig rendszeresen megfizetni az általa bérelt önkormányzati lakásra megállapított lakbért. Kötelezettségvállalás 17.. (1) 19 A Ltv (1) bek. alapján a szerzıdés megszőnése után a lakásban visszamaradó személy másik lakásra akkor tarthat igényt, ha a bérbeadó erre kötelezettséget vállalt a R a szerint. 20 a) és b) pontja hatálytalan (2) Nem tarthat igényt másik lakásra az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén sem az, a) akinek tulajdonában, haszonélvezetében vagy bérletében másik lakás van, vagy házastársának tulajdonában van ilyen lakás, b) ha a bérlı jelen rendelet hatálybalépése után, a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadta be, c) ha a 9..(3) bek. alapján vele bérleti szerzıdés nem köthetı. Közérdekő cél megvalósítása 18.. (1) 21 A Polgármester bérleti szerzıdést köthet olyan személlyel, kinek letelepedése 18 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.) rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályon kívül helyezve:2006.iv.13.

9 közérdeket szolgál. (2) A bérleti szerzıdés csak feltétel bekövetkeztéig, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony fennállásának idıtartamára, illetıleg pomázi vagy 35 kmes körzetben lakás tulajdonjogának megszerzéséig köthetı. (3) E jogcímen bérbe adott lakásnál a hozzátartozó nem jogosult bérlıtárskénti elismerésre és lakásbérleti jogviszony folytatására. Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13 (4) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt bérlı munkaviszonya megszőnik, vagy a bérlı saját tulajdont szerez, a bérlı saját maga köteles elhelyezésérıl 3 hónapon belül gondoskodni, minden külön térítés nélkül. Befogadás az önkormányzati lakásba 19.. (1) 22 A bérlı a lakásba más személyt - a kiskorú gyermeke, valamint befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke kivételével - a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhatja be: a) bérlı testvérét, b) élettársát, c) a lakásban állandó jelleggel lakó egyenes ági rokona házastársa (2) 23 Önkormányzati lakásba bérlı a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülıjét (I) 24 A jogcím nélküli használat kezdetétıl számított két hónap elteltével a használati díj emelhetı ami a lakásra megállapított lakbérrel azonos összeg. A jogcím nélküli használat kezdetétıl számított hatodik hónap elteltével a használati díjat háromszorosára kell emelni, a jogcím nélküli használat kezdetétıl számított 1 év elteltével tízszeresére emelkedjen. (2) A bérbeadó a tudomására jutástól számított 30 napon belül köteles a lakás kiürítése iránt peres eljárást indítani, kivéve ha a jogcímnélküli használó másik lakásra tarthat igényt. 21 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.) rendelete. Hatályos:2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.) rendelete. Hatályos:2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13

10 Tartási szerzıdéshez hozzájárulás 21.. (1) 25 Eltartási szerzıdéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásról a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság véleménye alapján, a bérbeadói jogokat gyakorló a Ltv. meghatározottak figyelembe vételével dönt. (2) 26 A lakásbérlet megszőnése 22.. (1) Ha a felek a szerzıdést közös megegyezéssel megszőntetik, a bérlı részére a lakás forgalmi értékének legalább 5, legfeljebb 30 százaléka fizethetı pénzbeli térítésként. A pénzbeli térítés fele a megállapodás aláírásakor, a fennmaradó része pedig a lakás elhagyásakor fizetendı ki. (2) Pénzbeli térítés kizárólag abban az esetben fizetendı, ha a bérlı a) lakbér, közüzemi díj, tartozását rendezte, a lakást rendeltetésszerő állapotba hozta vagy hozzájárult, hogy a fizetendı pénzbeli térítés összegébıl ezen kiadásait a bérbeadó rendezze, és csak a pénzbeli térítés maradék összegére tart igényt, b) a lakást kiürítve a bérbeadónak átadta, c) határozatlan idıre szóló, nem feltételhez kötött bérleti szerzıdéssel rendelkezik. (3) A bérlınek felróható okból történı felmondás esetén a bérlı sem cserelakásra, sem pénzbeli térítésre nem jogosult. 27 Hozzájárulás az albérleti szerzıdéshez 23.. (1) A bérlı a határozatlan idıre bérbe adott lakás egy részét az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 28 elızetes hozzájárulásával lakás céljára albérletbe adhatja. (2)Az (1) bekezdésben elıírtak alapján 1 szobás lakás albérletbe adásához nem adható hozzájárulás. (3)Az albérletbe adáshoz akkor adható hozzájárulás, ha legalább egy lakószoba a bérlı 25 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól. 26 Hatályát vesztette a 32/2010.(XI.16.) rendelettel hatályos: 2010.XI.16-tól. 27 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította: 32/2010.(XI.16.)rendelet hatályos: 2010.XI.16-tól.

11 használatában maradt, és az albérleti jogviszony alapján a lakásba költözık, valamint már lakásban jogszerően lakók számát figyelembe véve a lakás egy használójára legalább 6 m2 lakóterület jut. (4)A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 29 kizárólag a határozott idıre kötött albérleti szerzıdéshez adhat hozzájárulást. (5)A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 30 a lakásbérleti szerzıdés megszőnése után a lakásban jogcím nélkül visszamaradó volt albérlı elhelyezésére kötelezettséget nem vállalhat. Elhelyezési kötelezettség 24.. (I) Akit a bíróság a házasság felbontása esetén saját elhelyezési kötelezettség kimondása nélkül kötelezett az önkormányzati lakás elhagyására, az elhelyezésre jogosultat komfort nélküli lakás illeti meg. Lakáscsere (I) Az önkormányzati bérlakás bérleti joga kizárólag másik lakás tulajdonjogára, vagy önkormányzati lakás bérletére cserélhetı el. (2) Határozott idıtartamra bérbe adott lakás bérleti jogának cseréje 31 esetén a bérbeadó az új bérlıvel kötendı szerzıdésnél a bérlet idıtartamánál csak a korábbi szerzıdésben foglaltakat veheti figyelembe. (3) A bérbeadó a lakáscseréhez kért hozzájárulást köteles megtagadni, ha a) a bérlınek lakbértartozása vagy közüzemi díjhátraléka van, és felszólításra azt még nem fizette ki, kivéve, ha a másik cserélı féllel a tartozás átvállalásában írásban megállapodott. b) 32 Az elidegenítésre vonatkozó szabályok 26.. (1) (2) 33 hatályon kívül helyezve Ltv.49. alapján. 29 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet hatályos: 2010.XI.16-tól. 30 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól. 31 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól. 32 Hatályát vesztette a 32/2010.(XI.16.) rendelettel hatályos: 2010.XI.16-tól.

12 27.. (1) 34 Az értékesítésre kijelölt lakást az önkormányzati, valamint az állami lakások elidegenítésére vonatkozó törvényi szabályozás (Ltv.) szerint vásárolhatja meg. (2) A lakás eladására kizárólag csak akkor köthetı adásvételi szerzıdés, ha a szerzıdés megkötésekor a lakással kapcsolatosan a bérlınek lakbér, közüzemi díj, és adók módjára behajtandó köztartozása nincs, amelyet a bérlı igazolni köteles. A lakások vételára 28.. (1) 35 Az önkormányzati és az állami lakás vételárát ha a lakást az e törvény alapján arra jogosult vásárolja meg a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján kell meghatározni. (2)a) A forgalmi érték megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az adott állapotú lakás az eladás idıpontjában reális forgalmi értéken milyen összegért lenne lakásként eladható. b) A forgalmi érték megállapításánál fel kell tárni az épület valós mőszaki állapotát, beleértve abba a halaszthatatlan munkát és a szükséges felújítások, feladatok sorát. Mindezeket közölni kell az érintett lakókkal. (3)a) 36 Ha a lakást a bentlakó jogosult vagy egyenes ági rokona vásárolja meg, a vételár a bérlı által a lakásra a tulajdonos hozzájárulásával ráfordított és meg nem térített értéknövelı beruházások értékével csökkentett beköltözhetı forgalmi érték 70 %-a.. b) Figyelmen kívül kell hagyni azokat a ráfordításokat, amelyeket a mindenkori hatályos lakásügyi jogszabályok szerint a bérlınek kellett elvégezni. (4) Ha a lakás beköltözhetı, az csak nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján értékesíthetı. A kikiáltási ár azonos a lakás beköltözhetı forgalmi értékével. (5) Ha a lakás lakottan kerül értékesítésre, mert a jogosult nem tudja, vagy nem akarja megvásárolni - az csak nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján történhet. A kikiáltási ár azonos a lakás beköltözhetı forgalmi értékének 50 %-val (1) Elıvásárlási joggal érintett lakás és helyiség eladása esetén a jogosulttal közölni kell az eladási árat, esetleges részletfizetés, illetve vételárengedmény feltételeit. 33 Hatályon kívül helyezte:pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatálytalan:2006.IV Módosította. 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól. 35 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.) rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13

13 (2) Elıvásárlás esetén az ajánlati kötöttség ideje az árajánlatnak a jogosulttal való közléstıl számított 30 nap. (3) A forgalmi érték megállapítását az Önkormányzat által megbízott ingatlanbecslı szakértı végezheti (I) 37 Ha a lakást a vételi vagy elıvásárlási jog jogosultja vásárolja meg, részére - kérelmére - legalább tizenöt év részletfizetési kedvezményt kell adni. (2) Ha a szerzıdés megkötésekor a jogosult a vételárat egy összegben fizeti meg, a készpénzfizetés erejéig a vételárból 30 % árengedmény illeti meg, az után épült lakásoknál ez a kedvezmény 5 %. (3) 38 Ha a jogosult kéri, a szerzıdés megkötésekor a megállapított vételár legfeljebb húsz százalékának egy összegben való megfizetése köthetı ki. (4) 39 Ha a jogosult a szerzıdés megkötésekor a vételár 2 %-át meghaladó fizetést teljesít, ıt a készpénzben történı többletfizetés után a (2) bek.-ben meghatározott kedvezmény illeti meg (1) Részletfizetés esetén az adásvételi szerzıdés megkötésétıl számított második év elsı napjától a fennmaradó vételárhányadra az érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelı kamatot kell kikötni. (2) Kamat nem köthetı ki, ha a kamattal növelt havi törlesztı részletek a bérlı figyelembe vett kiadásaként történı beszámítása esetén a bérlı lakásfenntartási támogatásra lenne jogosult. (3)Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján a Képviselıtestület a kamat mértékét mérsékelheti (1) 40 Elıvásárlási joggal nem érintett lakás pályázat útján értékesíthetı, a kikiáltási ár a lakás forgalmi értéke. (2) A rendelet 28.. (5) bek. esetén árengedmény vagy részletfizetés nem adható. 37 Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos:2010.XI.16-tól

14 Az elıvásárlási jog alapján vásárolt lakások elidegenítésének feltételei (1) A lakást az adásvételi szerzıdés alapján - az esetleges részletfizetésre való tekintet nélkül - a vevı tulajdonába kell adni. (2) A tulajdonjog bejegyzésével egyidejőleg az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni: a) 42 b) az elidegenítési és terhelési tilalmat a vételár teljes kiegyenlítéséig. (3) Az elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakásra tartási és életjáradéki szerzıdés akkor köthetı, ha a szerzıdés jogosultja (a lakás tulajdonosa) 65. életévét betöltötte, vagy igazoltan olyan tartós megbetegedésben szenved, amelynél gondozás és ápolás szükséges, egyedülálló és tartásra köteles hozzátartozója nincs, vagy olyan tartásra kötelezhetı hozzátartozója, aki a tartást teljesítené nem található. A lakáseladások bonyolítása 34.. (1) 43 A pályázatokat a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság bírálja el, az Önkormányzat vagyonáról és az ezzel való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletben meghatározott értékhatárig. (2) A lakások elidegenítésének lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal végzi vagy végezteti megbízással. 34/A. 44 (1)Az önkormányzat tulajdonát képezı lakások elidegenítésébıl származó -a (3) bekezdés szerint csökkentett teljes bevételét a számláját vezetı pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben említett bevételét csak a tulajdonában lévı lakóépületeinek felújítására, korszerősítésére, új lakás építésére, a R.3. (1) bek.a)pontjában meghatározott célra használt lakás vásárlására is felhasználhatja. (3) A lakás és helyiség elidegenítésébıl származó bevételbıl az önkormányzat levonhatja: a) az épület elidegenítésre való elıkészítésével; b) a földrészlet megosztásával; c) a társasházzá való átalakítással; 41 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet hatályos: 2010.XI.16-tól. 42 Hatályát vesztette a 32/2010.(XI.16.) rendelettel hatályos: 2010.XI.16-tól. 43 Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Beiktatta Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13

15 d) a forgalmi érték megállapításával; e) az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatban ténylegesen felmerülı költségeket Önkormányzati lakás megvásárlásához, lakásépítési-lakásvásárlási, helyi támogatás nem adható. Az önkormányzati és az állami lakás lakbérének mértéke;a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatás díja (1) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a) szociális helyzet alapján, vagy b) költségelven, vagy c) piaci alapon történı bérbeadás alapján kell meghatározni. (2) A szociális helyzet alapján bérbe adott, illetıleg az állami lakás lakbérének mértékét a lakás alapvetı jellemzıi, így különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minısége, a lakóépület állapota és településen, illetıleg a lakóépületen belüli fekvése figyelembevételével kell meghatározni. (3) Figyelembe véve a Ltv. 13..(2) bekezdését szociális helyzet alapján bérbeadott önkormányzati tulajdonú lakások lakbére az alábbiak szerint fizetendı, mely mértékét a Képviselı-testület kétévente felülvizsgálja. 46 Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükséglakás 255,-Ft/m2/hó 226,-Ft/m2/hó 154,-Ft/m2/hó 102,-Ft/m2/hó 78,-Ft/m2/hó (4) 47 Közérdekő cél teljesítése esetén létrejött bérletnél a fizetendı bérleti díjat a (3) bekezdésben meghatározottak szerint kell megállapítani. 45 Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította: 21/2011.(IX.20.) rendelet Hatályos: 2011.október 1-tıl 47 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól.

16 (5) 48 Amennyiben önkormányzati tulajdonú lakás költségelven kerül bérbe adásra, úgy a lakás lakbére mértékének megállapítására külön rendelet kell alkotni. (6) 49 Amennyiben önkormányzati tulajdonú lakás piaci alapon kerül bérbe adásra, úgy a lakás lakbére mértékének megállapítására külön rendelet kell alkotni. (7) 50 A lakbért módosítani kell, ha a lakás alapterületében, komfortfokozatában változás következik be. (8) Ha a bérlı komfortnövelı beruházását a bérbeadó nem térítette meg, akkor azt a lakbér változásánál nem lehet figyelembe venni. (9) Amennyiben a bérbeadó és a bérlı a lakás rendeltetésszerő használatra alkalmassá tételében vagy komfortfokozatának emelésében állapodik meg, a bérlı a bérbeadó által igazolt beruházás költségeit lakbérbeszámítás útján érvényesítheti. (10) Bérlı köteles megtéríteni az általa fogyasztott vízmennyiség utáni víz- és csatornahasználati díjat, valamint külön mérı alapján fogyasztott áramdíjat. 36/A A lakbértámogatás 51 (1) Az önkormányzati tulajdonban lévı lakás bérlıjét lakbértámogatás illeti meg, ha: a) a bérlı és családja, valamint a vele életvitelszerően együttlakó hozzátartozó 1 fıre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum összegének kétszeresét, és nincs létfenntartást biztosító vagyona, b) a fizetendı havi lakbér összege meghaladja a bérlı és családja, valamint a vele életvitelszerően együttlakó hozzátartozók havi jövedelmének 40 %-át. (2) Nem illeti meg lakbértámogatás azt a bérlıt, aki a) a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti önkormányzattól lakásfenntartási támogatásban részesül, b) nem szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakásban él, c) akinek 3 hónapon túli lakbérhátraléka van. (3) A lakbértámogatás összege: a fizetendı havi lakbér 20 %-a. A bérlı a támogatás megállapítása után a lakbértámogatással csökkentett lakbért köteles fizetni. (4) a lakbértámogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell írásban benyújtani a) a kérelmezı, valamint vele együttlakó személyek jövedelemigazolását, 48 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól 49 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet hatályos: 2010.XI.16-tól. 50 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól. 51 Megállapította: Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13

17 b) a kérelmezı, valamint vele együttlakó személyek nyilatkozatát ingó és ingatlan vagyonukról. (5) A lakbértámogatás iránti kérelmet a bérbeadó bírálja el az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján. (6) A lakbértámogatás biztosításának idıtartama egy év, ezt követıen újabb kérelmet lehet beterjeszteni. III. A NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A helyiségbérlet szabályai 37.. (1) A nem lakás céljára szolgáló helyiség (továbbiakban helyiség) bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, a bérlet megszüntetésére a lakásbérlet szabályait kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: (2) Az önkormányzati tulajdonban lévı, üresen álló, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti joga pályázat útján nyerhetı el. (3) A pályázatot a helyben szokásos módon meg kell hirdetni, melynek tartalmaznia kell: a) a helyiség címét, mőszaki adatait, b) a helyiség használatának célját, e) a helyiség béreként megjelölt legalacsonyabb bérleti díjat, d) a pályázati ajánlat benyújtásának módját és határidejét, e) a pályázat elbírálásának idıpontját (4) A helyiség bérleti jogát az szerzi meg, aki a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, és a legmagasabb bérleti díjra, illetve fizetési feltételekre a legkedvezıbb ajánlatot teszi. (5) 52 A pályázatot a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság bírálja el. (6) A bérleti jog elnyerésétıl számított 30 napon belül szerzıdést kell kötni. Ha a bérleti jog jogosultja önhibájából a fenti határidı elteltével a szerzıdést nem köti meg, a bérbeadó a szerzıdéstıl elállhat. (7) A pályázatban elnyert bérleti jog alapján a bérleti szerzıdést meghatározott idıre, maximálisan 10 éves idıtartamra lehet megkötni, a pályázat tartalmának és az elbírálás eredményének megfelelı tartalommal. 52 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13

18 (8) A szerzıdésben kikötött határidı elteltével a bérleti jogviszony megszőnik, és a bérlı elhelyezési igény nélkül köteles a helyiséget a bérbeadónak visszaadni (9) A bérleti jogviszonyra vonatkozó szerzıdésben minden esetben szabályozni kell az alábbiakat: bérleti díj fizetési feltételét és módját, a) késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot, b) fenntartási, jó karbantartási, felújítási kötelezettségeket, c) a bérlı kötelezettségeit a bérlemény és környezete tisztántartási és egyéb környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatban, d) a bérlet lejárta esetén az átadás-átvétellel kapcsolatos teendıket, e) a szerzıdésbontás lehetıségeit és feltételeit (1) 53 A helyiség bérleti díjában a bérlı és a bérbeadó szabadon állapodnak meg, a szerzıdés megkötésénél azonban figyelembe kell venni a közhasznú tevékenységet végzı civil szervezet, költségvetésbıl gazdálkodó intézmény vagy politikai párt esetében a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság javaslata alapján a meghatározott bérleti díj külön megállapodás alapján mérsékelhetı. (2) A április 1-tıl érvényes bérleti díjak évenként, minden évben az elızı évi infláció mértékével emelkednek. (3) 54 Helyiség bérleti jogának átruházása 39.. (I) A bérlı a bérbeadó hozzájárulásával a helyiség bérleti jogát másra átruházhatja vagy elcserélheti. (2) A bérlı a helyiség bérleti jogának átruházásáról szóló megállapodást, annak megkötésétıl számított 15 napon belül köteles a bérbeadónak a hozzájárulás megadása érdekében megküldeni. A megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a helyiség helyét, b) a helyiség alapterületét és az eddig fizetett bérleti díj összegét, c) az új bérlı által folytatni kívánt tevékenység meghatározását. (3) A hozzájárulás akkor adható meg, ha a (2) bekezdésben megfogalmazottakon túl az alábbi feltételek is fennállnak. a) ha az új bérlınek az önkormányzattal szemben sem köz-, sem egyéb tartozása nem áll 53 Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Hatályon kívül helyezte:pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete: Hatálytalan:2006.IV.13.

19 fenn, b) az önkormányzatnak a bérleti jogviszonyból eredı, jogszabályon vagy szerzıdésen alapuló követelése nincs a régi bérlıvel szemben. c) az új bérlı elfogadja a régi bérlı és az önkormányzat közötti érvényes bérleti szerzıdés feltételeit s hajlandó olyan feltételekkel megkötni a bérleti szerzıdést. d) az új bérlı a helyiség forgalmi értékének 5 %-át, de minimum Ft-ot pénzbeli térítésként megfizet az önkormányzat felé. (3) A hozzájárulást meg kell tagadni: (4) ha az új bérlı által gyakorolni kívánt tevékenységhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, a) ha az új bérlı tevékenysége külön jogszabályok rendelkezéseivel ütközik, e) ha az önkormányzatnak a régi bérlıvel szemben a bérleti jogviszonyból adódóan olyan követelése van, amelynek érvényesítése érdekében keresettel a bírósághoz fordult, s a per jogerıs lezárása még nem történt meg. (5) A hozzájárulás megtagadható önkormányzati, illetıleg közérdekbıl. (6) A helyiség jogának átruházásához, illetve cseréjéhez történı önkormányzati hozzájárulási jogot a polgármester gyakorolja (1) A bérlı a helyiséget csak a bérleti szerzıdésben meghatározott célra használhatja. (2) A helyiség rendeltetésével ellentétes használatnak minısül különösen: a) a helyiségnek nem a bérleti szerzıdésben maghatározott célra történı felhasználása, b) az önkormányzat beleegyezése nélkül történt, a helyiséget érintı, minden olyan átalakítás, ami meghaladja a szokásos karbantartás és a bérleti szerzıdésben a bérlı által vállalt állagmegóvás kereteit, e) minden olyan, a helyiséggel kapcsolatos átalakítás és beruházás, amelyhez a bérlı jogszabályi kötelezettség ellenére nem kérte meg a szükséges hatósági engedélyeket. (3) A helyiség felújítására és korszerősítésére a bérlı csak az önkormányzattal történt elızetes megállapodás alapján jogosult. A megállapodásban rögzíteni kell a felújítási munkáknak az önkormányzat által elfogadott mértékét, valamint a bérbeszámítás módját. (4) Bérbeszámítás útján a havonta fizetendı bérleti díj 50 %ig számítható be, de legfeljebb 5 éves idıtartamra. Amennyiben a bérlı olyan felújítást vagy korszerősítést eszközöl a helyiségben, amelynek mértéke azt indokolttá teszi, a bérleti szerzıdés idıtartama legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható. (5) A bérlı köteles gondoskodni a) a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetıleg cseréjérıl, b) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, védı (elı)tetı, ernyıs szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásairól,

20 c) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülı felújításról, pótlásról, illetıleg cserérıl, d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlı kizárólagosan használ, illetıleg tart üzemben, e) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról és megvilágításáról, a nem háztartási szemét elszállításáról, amely a bérlı tevékenységével függ össze. (6) A bérbeadó az (5) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott munkálatok elvégzését átvállalhatja, ha a bérlı a munkák értéliével emelt bér megfizetését vállalja. (7) 55 Adatszolgáltatási kötelezettség 41.. (1) A bérbeadó s jogszabályok keretei között s jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek jogszabály alapján a bérbeadás feltételeinek megállapításával és a bérbeadói hozzájárulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala érdekében szükségesek. a) név, anyja neve, személyazonosító jele, lakcíme, rokonsági fok a bérlıvel. b) a család nagyságára, az együtt élı családtagokra vonatkozó adatok, elızı lakásaira és lakásviszonyaira vonatkozó adatok, keresetére, jövedelmére, vagyonára vonatkozó adatok. (2) A személyes adatok kizárólag a megadott célra használhatók fel. (1) 56 E rendelet kihirdetés napján lép hatályba. Záró rendelkezések 42.. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 9/1995.(III.28.) és a 10/1995.(04.11.)sz. rendelet. (3) A (2) bekezdésben megjelölt önkormányzati rendelet alapján kiadott bérbeadói jognyilatkozatok, lakbér-megállapítások és bérleti szerzıdések hatályát a rendeletek hatályon kívül helyezése nem érinti. (4) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 55 Hatályon kívül helyezte :Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatálytalan: 2006.IV.13-tól. 56 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: IV.13. s

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl Sárospatak Város Képviselı-testülete 13/1994. (IV.21.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl (Egységes szerkezetben) 8 Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag

Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2006.(VI. 01.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2000. (IV. 27.) ÖKT. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 11/1994. (VIII.31.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 11/1994. (VIII.31.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/1994. (VIII.31.) rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek használatának szabályairól. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Ellend község képviselı-testületének a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 2/1994.(III.28.)számú rendelete

Ellend község képviselı-testületének a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 2/1994.(III.28.)számú rendelete Ellend község képviselı-testületének a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 2/1994.(III.28.)számú rendelete A képviselı-testület a lakások és egyéb helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl

az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl SÁROSPATAK VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-252 H - 3950 ======================================== ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Gara Község Önkormányzatának 2/2009.(II.12.) Kt. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl

Gara Község Önkormányzatának 2/2009.(II.12.) Kt. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Gara Község Önkormányzatának 2/2009.(II.12.) Kt. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Gara Község Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

4. 9 A lakás vételárának megfizetése, kedvezmények III. rész Nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladása 5. IV. rész

4. 9 A lakás vételárának megfizetése, kedvezmények III. rész Nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladása 5. IV. rész Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2001. (IV. 1.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1,2,3,4,5 (az idıközbeni módosításokkal egységes

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 13/2009. (V.22.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérérıl

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 13/2009. (V.22.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérérıl Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselı-testületének 13/2009. (V.22.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérérıl Kispest Önkormányzatának képviselı-testülete a lakások

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2003.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2003.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2003.(XII.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítésérıl Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. A bérbeadói jogokat gyakorló szervek

A rendelet hatálya. A bérbeadói jogokat gyakorló szervek Kislıd község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2008. (VII.17.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl, valamint elidegenítésérıl Kislıd község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

c) egyéb önkormányzati célra (egyéb önkormányzati lakás)

c) egyéb önkormányzati célra (egyéb önkormányzati lakás) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakásokról és helyiségekrıl szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Nyársapát Község Önkormányzatának 9/2008. (IV. 14.) rendelete a tulajdonában lévı lakások elidegenítésének feltételeirıl.

Nyársapát Község Önkormányzatának 9/2008. (IV. 14.) rendelete a tulajdonában lévı lakások elidegenítésének feltételeirıl. Nyársapát Község Önkormányzatának 9/2008. (IV. 14.) rendelete a tulajdonában lévı lakások elidegenítésének feltételeirıl Általános rész Nyársapát Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

4. (4) e) pályázati eljárás során valótlan adatot közöl, az eredményhirdetéstıl számított 2 évig.

4. (4) e) pályázati eljárás során valótlan adatot közöl, az eredményhirdetéstıl számított 2 évig. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 4/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006.(IV. 10.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006.(IV. 10.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006.(IV. 10.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások bérletérıl (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

A lakásbérlet általános szabályai

A lakásbérlet általános szabályai Az Esztergomi Önkormányzat 74/2006.(XII.22.) ör. rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı lakások bérbeadásának feltételeirıl (Egységes szerkezetben a 2/2007. (I.25)*, 16/2007.(III.20.)**,

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

ELSİ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. I. fejezet A rendelet hatálya, az önkormányzati lakás bérbeadásának feltételei 1.

ELSİ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. I. fejezet A rendelet hatálya, az önkormányzati lakás bérbeadásának feltételei 1. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2007.(III.28.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek bérletérıl Szécsény

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II.

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselıtestületének a 3/2007. (II.26.) Ök.sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a fiatalok takarékosságának,

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008. (VIII. 1.) rendelete a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról (egységes szerkezetben) Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1..

I. Általános rendelkezések 1.. Hajdúszoboszló Város Képviselıtestületének 10/1994. (VI.09.) Ör.számú rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek elidegenítésérıl [Egységes rendeletben a módosító 12/1995. (VI.09.),

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

11/2013. (III.01.) 45/2006. (XII.

11/2013. (III.01.) 45/2006. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról szóló

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE. A lakáscélú önkormányzati támogatásokról.

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE. A lakáscélú önkormányzati támogatásokról. PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE A lakáscélú önkormányzati támogatásokról. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete A lakáscélú állami támogatásokról

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 1. oldal 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.),

Részletesebben

I.RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1..

I.RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/1994./XI.27./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

16/1999. (IX. 23.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi lakáscélú önkormányzati támogatásról 1

16/1999. (IX. 23.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi lakáscélú önkormányzati támogatásról 1 1 16/1999. (IX. 23.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi lakáscélú önkormányzati támogatásról 1 Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 27/2004. (IX. 03.) sz. rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről, valamint az elidegenítésből származó bevételek

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.), és a 23/2011.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (III.24.) sz. R E N D E L E T E. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (III.24.) sz. R E N D E L E T E. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (III.24.) sz. R E N D E L E T E Az elsı lakáshoz jutók helyi támogatásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Orfű Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1994. számú önkormányzati rendelete

Orfű Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1994. számú önkormányzati rendelete Orfű Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1994. számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2001. (III.1.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2001. (III.1.) számú. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2001. (III.1.) számú rendelete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 12/1998. (IV. 1.) sz. rendelet módosításáról, és egységes szerkezetű

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006.(IV.03.) számú rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete. a lakások bérletéről és elidegenítéséről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete. a lakások bérletéről és elidegenítéséről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2008.(XII. 17.) rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.22.) Ökr. 11. (3) bek. 2009. május 22-ei hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.22.) Ökr. 11. (3) bek. 2009. május 22-ei hatállyal. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló 11/2008. (IV.18.), 46/2007. (XII.20.), 40/2006. (XII.22.), 15/2006. (IV.19.), 25/2004. (V.18.),

Részletesebben