ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.."

Átírás

1 POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2011.(IX.20.), 32/2010.(XI.16.), 20/2009.(VI.26.) és 11/2006.(IV.13.)rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 7/2002.(III.21.) sz. rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletérıl Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról megalkotott évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 39.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. (1) E rendelet hatálya kiterjed Pomáz Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat, bérbeadó) tulajdonában lévı minden lakásra (a továbbiakban: lakások). (2) A rendelet hatálya kiterjed minden az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljáró szolgáló helyiségre és területre (a továbbiakban: helyiség). (3) 1 E rendelet szabályait kell alkalmazni továbbá azon önkormányzati tulajdonban állóbe nem épített területek esetében is, melyeken a (2) bekezdésben meghatározott céllal nem lakás céljára szolgáló helyiség létesül. (4) Jelen rendelet vonatkozik a lakásépítési, lakásvásárlási pályázatok keretében vásárlandó vagy építendı lakásokra is, melyek szociális vagy költségelvő bérlakásként fognak mőködni, és 20 évig nem idegeníthetık el. A bérbeadói feladatokat teljesítı szervek (1) A bérbeadói jogokat és a bérbeadói kötelezettségeket e rendelet alapján: 2.. a) 2 a Képviselı-testület b) a Polgármester gyakorolja az e rendeletben meghatározott feladatmegosztás szerint. 1 Módosította:Pomáz Város ÖK.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította:Pomáz Város ÖK.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13

2 (2) 3 (3) A lakások és helyiségek kezelésével kapcsolatos bérbeadói jogokat a Polgármester Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja (4)Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Ltv. valamint az Ötv. rendelkezései megfelelıen irányadóak. II. A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE A lakásbérlet jogcímei 3.. (1) Lakásbérleti jogviszony - a (2) bekezdés esetein kívül - a következı jogcímek alapján jöhet létre: a) szociális bérbeadás b) költségelven bérbeadásra kerülı bérlakás c) közérdekő cél teljesítése d) 4 piaci alapon való bérbeadás (2) Törvényen alapuló elhelyezési és bérbeadási kötelezettség, amely lehet: a) bérlıkijelölés és kiválasztás (Ltv.3..(3) bekezdés, b) 5 elhelyezési kötelezettség teljesítése (Ltv.23..(4) bekezdés) c) lakáscsere, d) bérbeadási kötelezettség teljesítése, e) másik lakás bérbeadására vonatkozó kötelezettség, f) lakásbérleti jogviszony folytatásának elismerése, g) pályáztatás. 4.. (1) 6 Az üres vagy megüresedett lakások bérbeadásának jogcímeit a 3.. (2) bekezdésében foglaltakon túlmenıen e rendelet keretei között az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 7 3 Hatályát vesztette a 32/2010.(XI.16.) rendelettel hatályos: 2010.XI.16-tól. 4 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök..Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13 7 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet hatályos: 2010.XI.16-tól.

3 határozza meg. (2) 8 A jegyzı köteles az üres, vagy megüresedett lakások jegyzékét a lakások fontosabb jellemzıivel a lakás átadását követıen az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 9 soron következı elsı ülése elé terjeszteni. (I) A lakásbérleti szerzıdés határozott idıre, vagy feltétel bekövetkeztéig köthetı. A határozott idıtartam legfeljebb 5 év lehet. (2) Szociális bérbeadás alapján létrejött bérlet - a továbbiakban: szociális bérlet s esetén a határo zott idı elteltét megelızı 60 napon belül a bérbeadó köteles felhívni a bérlıt e rendelet szerinti jogosultságának igazolására. A jogosultság megléte esetén további 5 évre meg kell hosszabbítani a szerzıdést ) A lakásban lévı megüresedett társbérleti lakrészt önálló bérletként bérbe adni nem lehet. A lakásigény mértéke 7.. (1) Szociális célú bérlet esetén a lakásigény mértékét meg nem haladó szobaszámú lakás adható bérbe. A lakásigény mértékének számításánál a szociális célú bérletre jogosultat és a vele állandó jelleggel együttlakó azon személyeket kell figyelembe venni, akik a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatók be a lakásba. a) két személyig egy-másfél lakószoba, b) három személy esetén egy-két lakószoba, e) négy személy esetén egy-három lakószoba, d) minden további személy esetén a lakásigény mértékének felsı határa fél szobával nı. 8.. (1) A szociális lakásokra bérbeadási névjegyzéket kell készíteni, amit évente aktualizálni kell. (2) A nem szociális bérlakásként bérbe adandó lakásokra pályázatot kell kiírni, kivéve a 3.. (1)c) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltakat. 8 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13 9 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól.

4 Szociális igényjogosultság 9.. (1) Az önkormányzati bérlakásra szociális igényjogosultság alapján kérelem az alábbiak szerint nyújtható be. a) 10 hatályon kívül helyezve az Európai Parlament és a Tanács belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelve alapján. b) 11 d) Ha a kérelem benyújtója - a továbbiakban: igénylı - és együtt élı hozzátartozóinak egy fıre jutó jövedelme az igénylés benyújtását megelızı 12 hónapban a saját jogú öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét nem éri el. e) Ft-nál értékesebb, forgalomképes vagyonnal nem rendelkezik, kivéve a mozgáskorlátozottak számára biztosított gépkocsit, feltéve, hogy a kérelmezı, vagy együtt élı családtagja mozgáskorlátozottságára való tekintettel az erre vonatkozó jogszabályok alapján bármely kedvezményben részesül. (2) Nem köthetı bérleti szerzıdés azzal, aki: a) 12 e rendelet hatálybalépése után birtokháborítás (önkényes beköltözés) révén költözött pomázi önkormányzati tulajdonú lakásba, b) aki lakásigénylése benyújtását megelızıen bérlakásáról vagy állami tulajdonban lévı bérlakásáról pénzbeli térítés ellenében lemondott, vagy az önkormányzattól megvásárolt bérlakását évi LXXVIII. törvény alapján kedvezményesen megvásárolta. c) akinek maga, vagy vele együtt költözı családtagjai tulajdonában, haszonélvezetében lakás van, vagy lakásra bérleti jogviszonya áll fenn, kivéve az albérleti jogviszonyt d) aki a kérelem benyújtásánál szándékosan valótlan adatot szolgáltat, illetıleg az adatok változásáról az Önkormányzatot nem értesítette a bérbeadásról szóló döntésig, e) akinek pomázi önkormányzati bérlakásra fennálló lakásbérleti jogviszonya az Ltv a/, b/, c/, d/, pontja alapján alapuló felmondás miatt szőnt meg, a lakásbérleti jogviszony megszőnésétıl számított 5 évig. Lakásígénylés (1) 13 Lakásigényeket a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási csoportjánál az e célra rendszeresített igénylılapon kell benyújtani. 10 Hatályon kívül helyezte: 20/2009.(VI.26.)rendelet Hatályos: 2009.VI.26-tól 11 Hatályát vesztette a 32/2010.(XI.16.) rendelettel hatályos: 2010.XI.16-tól. 12 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályon kívül helyezve.: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete.Hatályos:2006. IV.13.

5 (2) 14 Ha az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 15 megállapítja, hogy az igénylıre és vele együtt költızni kívánó családtagjaira nézve az igénylés feltételei fennállnak, az igénylést nyilvántartásba veszi. (3) Az igénylı az igénylés nyilvántartásba vétele után az igénylılapon feltőntetett adatokban beállt lényeges változást, a változást követı 30 napon belül köteles bejelenteni. Az elbírálás rendje A szociális bérlakás bérlıjére tett javaslatokat a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 17 véleményezése alapján a Képviselı-testület bírálja el. A bérleti szerzıdés megkötése és tartalma 12.. (1) A bérleti szerzıdésnek tartalmaznia kell: a) a szerzıdı felek - a bérbeadó vagy a bérbeadói jogok gyakorlója nevében eljáró szerv és a bérbevevı - megnevezését és címét, b) a lakás helyrajzi számát, címét, alapterületét, komfortfokozatát, szobaszámát és egyéb helyiségeinek, továbbá a lakáshoz tartozó lakáson kívüli helyiségeknek, valamint a közös használatra szolgáló helyiségeknek a felsorolását, a lakás egyéb lényeges adatait, c) a bérleti jogviszony létrejöttének idejét és idıtartamát (bérleti jogviszonyt megszüntetı feltételt), a bérbeadás 3. -ban meghatározott jogcímét, d) a lakásba a bérlıvel együtt költözı személyek nevét, személyi adatait e) a bérbeadó és a bérlı épülettel, lakással, valamint a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területekkel kapcsolatos kötelezettségeit, feladatait, f) a lakbér mértékét, a megváltoztatásra vonatkozó szabályokat, g) a bérlınek a lakás használatával, valamint az e rendeletben, illetve megállapodásban meghatározott egyéb jogait és kötelezettségeit, a rendelet alapján szükséges bérbeadói hozzájárulások kérésének kötelezettségét, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb tilalmakat, h) a bérbeadó és a bérlı felelısségét, a bérlı kötelezettségszegésének jogkövetkezményeit, a bérbeadói felmondás egyéb lényeges szabályait, i) a lakás átadásának, visszaadásának idejét és módját, j) a bérbeadó és bérlı lényeges jogait és kötelezettségeit a bérbeadás egyéb lényeges feltételeit, a felek egyéb - az e rendelet alapján létrejött - megállapodásait. 14 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól. 16 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet hatályos: 2010.XI.16-tól.

6 (2) A lakás bérlı részére történı átadásakor jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a lakás mőszaki állapotára és rendeltetésszerő használatára, alkalmasságára vonatkozó megállapításokat. A lakás átadásakor a lakás berendezéseirıl és egyéb felszerelési tárgyairól leltárt kell felvenni. A jegyzıkönyv és a leltár a bérleti szerzıdés mellékletét képezi. (3) A szerzıdés megszőnésekor a bérlı köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, melyrıl leltárt és jegyzıkönyvet kell készíteni. Össze kell vetni az átadáskori állapottal, és az esetleges eltéréseket jegyzıkönyvben kell rögzíteni. (4) A Ltv-nek és e rendeletnek a bérbeadásra és bérbeadói hozzájárulásra vonatkozó szabályai akkor is a bérleti szerzıdés tartalmát képezik, ha azok a szerzıdésben nem szerepelnek. (5) A bérleti szerzıdés tartalmára vonatkozó rendelkezéseket megfelelıen alkalmazni kell az e rendelet hatályba lépésekor fennálló bérleti szerzıdésekre is, melyet a hatálybalépést követı 30 napon belül módosítani kell. A lakás átalakítása, korszerősítése 13.. (1) A bérbeadó - a bérlı arra irányuló kérelmére - hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlı saját költségére a lakást átalakítsa, korszerősítse. Ennek feltételeit külön megállapodásban kell rögzíteni. (2) A bérbeadó hozzájárulása esetén köteles bekérni a munka jellegétıl függıen mőszaki leírást és tervet. Az átalakítás csak akkor engedélyezhetı, ha a benyújtott tervek a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb normáknak megfelelnek. (3) Ha a bérlı az (l) bekezdésben foglalt munkát bérbeadói hozzájárulás és hatósági engedély nélkül végzi el, a bérbeadó kötelezheti az eredi állapot saját költségén történı helyreállítására (1) Az Önkormányzat költségére történı átalakításról és korszerősítésrıl szerzıdésben kell megállapodni. (2) A szerzıdésnek tartalmaznia kell: a) a korszerősítési, átalakítási munkálatok által érintett területek falakkal körülírt és négyzetméterben meghatározott pontos leírását, az elvégzendı munkák pontos meghatározását, megnevezését, befejezésének határidejét, költségeit és azok megfizetésének (visszafizetésének) feltételeit, módját, c) a munkálatok megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyt a bérlı köteles beszerezni d) a munkavégzéssel összefüggıen a bérlı kárfelelısségét a bérbeadóval és az épület többi bérlıjével, tulajdonosával és használójával szemben,

7 e) szabálytalan, illetve az engedélyektıl eltérı kialakítás esetén a bérlınek az eredeti állapot szerinti, vagy az engedélyeknek megfelelı helyreállítási kötelezettségét, f) amennyiben a költségeket a bérbeadó viseli, ennek, valamint az ezzel összefüggésben bekövetkezı lakbéremelkedés tényét. (3) A lakás átalakítását, korszerősítését követıen - amennyiben ez indokolttá válik - a lakásbérleti szerzıdést - a lakbér összegére is kiterjedıen - módosítani kell. A bérbeadó és a bérlı kötelezettsége 15.. (1) A bérbeadó új bérbeadás esetén a lakásokat a jogszabályokban és a szerzıdésben meghatározott feltételek szerint jegyzıkönyv felvétele mellett adja át a bérlınek, melyben szavatol azért, hogy a lakás az átadáskor rendeltetésszerő használatra alkalmas legyen. (2) A bérleti jogviszony megszőnése esetén a bérbeadó birtokába visszaveszi a lakást és érvényesíti a bérbeadói igényeket. (3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévı épületek esetén a bérbeadó köteles gondoskodni: a) az épület karbantartásáról b) az épület központi berendezéseinek állapotáról c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában keletkezett hibák megszüntetésérıl. (4) A társasházban lévı önkormányzati lakások bérlıi tekintetében a (3) bekezdésben megjelölt kötelezettségek teljesítésére az önkormányzat gondoskodik a tulajdonost terhelı, társasházi közgyőlés határozatában megjelölt közös költség megfizetésérıl. (5) A központi berendezések lakásban lévı vezetékszakaszainak üzemképes állapotát a bérbeadó köteles biztosítani, függetlenül attól, hogy az önkormányzat tulajdonában álló lakás milyen épületben található. (6) Az önkormányzat kizárólagos, vagy többségi tulajdona esetén az életveszélyt okozó, továbbá az épület állagát veszélyeztetı vagy az épületben lévı önkormányzati tulajdonú lakás rendeltetésszerő használatát lényegesen akadályozó hibákat a bérbeadó haladéktalanul köteles kijavítani. (7) Ha az épületben az önkormányzat a kisebbségi tulajdonos, a (6) bekezdés szerinti munkálatok elvégzésére a társasház közös képviselıjét a bérbeadó köteles a bérlı bejelentése alapján haladéktalanul felhívni. (8) A bérbeadó a rendeltetésszerő és gondos használatot, továbbá a bérlıi kötelezettségek teljesítését, a bérlı nyugalmának és foglalkozásának zavarása nélkül évente 1 alkalommal a lakásban munkanapokon óra közötti idıben ellenırizheti. A bérlı az ellenırzést tőrni köteles,

8 16.. (1) A bérlı köteles gondoskodni: a) a lakás és helyiségei, valamint a hozzá tartozó udvar és/vagy kert rendeltetésszerő használatáról, tisztántartásáról, ideértve a rendszeres gyommentesítést is, b) 18 a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetıleg pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a bérbeadó és a bérlı megállapodása az irányadó; megállapodás hiányában a karbantartással és felújítással kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik. Szociális bérlakás esetén a Ltv.13. (2) bekezdését figyelembe véve a bérlıt terheli. c) az épületben, az épület központi berendezéseiben, felszerelésiben és a lakásban a bérlı vagy a vele együttlakó személyek magatartása miatt keletkezett hibák kijavításáról, illetıleg az okozott kár megtérítésérıl, d) a bérleti jogviszony megszőnésekor a lakás berendezéseinek rendeltetésszerő állapotban való visszaadásáról, (2) A bérlı köteles minden hónap 15. napjáig rendszeresen megfizetni az általa bérelt önkormányzati lakásra megállapított lakbért. Kötelezettségvállalás 17.. (1) 19 A Ltv (1) bek. alapján a szerzıdés megszőnése után a lakásban visszamaradó személy másik lakásra akkor tarthat igényt, ha a bérbeadó erre kötelezettséget vállalt a R a szerint. 20 a) és b) pontja hatálytalan (2) Nem tarthat igényt másik lakásra az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén sem az, a) akinek tulajdonában, haszonélvezetében vagy bérletében másik lakás van, vagy házastársának tulajdonában van ilyen lakás, b) ha a bérlı jelen rendelet hatálybalépése után, a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadta be, c) ha a 9..(3) bek. alapján vele bérleti szerzıdés nem köthetı. Közérdekő cél megvalósítása 18.. (1) 21 A Polgármester bérleti szerzıdést köthet olyan személlyel, kinek letelepedése 18 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.) rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályon kívül helyezve:2006.iv.13.

9 közérdeket szolgál. (2) A bérleti szerzıdés csak feltétel bekövetkeztéig, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony fennállásának idıtartamára, illetıleg pomázi vagy 35 kmes körzetben lakás tulajdonjogának megszerzéséig köthetı. (3) E jogcímen bérbe adott lakásnál a hozzátartozó nem jogosult bérlıtárskénti elismerésre és lakásbérleti jogviszony folytatására. Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13 (4) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt bérlı munkaviszonya megszőnik, vagy a bérlı saját tulajdont szerez, a bérlı saját maga köteles elhelyezésérıl 3 hónapon belül gondoskodni, minden külön térítés nélkül. Befogadás az önkormányzati lakásba 19.. (1) 22 A bérlı a lakásba más személyt - a kiskorú gyermeke, valamint befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermeke kivételével - a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhatja be: a) bérlı testvérét, b) élettársát, c) a lakásban állandó jelleggel lakó egyenes ági rokona házastársa (2) 23 Önkormányzati lakásba bérlı a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülıjét (I) 24 A jogcím nélküli használat kezdetétıl számított két hónap elteltével a használati díj emelhetı ami a lakásra megállapított lakbérrel azonos összeg. A jogcím nélküli használat kezdetétıl számított hatodik hónap elteltével a használati díjat háromszorosára kell emelni, a jogcím nélküli használat kezdetétıl számított 1 év elteltével tízszeresére emelkedjen. (2) A bérbeadó a tudomására jutástól számított 30 napon belül köteles a lakás kiürítése iránt peres eljárást indítani, kivéve ha a jogcímnélküli használó másik lakásra tarthat igényt. 21 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.) rendelete. Hatályos:2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.) rendelete. Hatályos:2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13

10 Tartási szerzıdéshez hozzájárulás 21.. (1) 25 Eltartási szerzıdéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásról a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság véleménye alapján, a bérbeadói jogokat gyakorló a Ltv. meghatározottak figyelembe vételével dönt. (2) 26 A lakásbérlet megszőnése 22.. (1) Ha a felek a szerzıdést közös megegyezéssel megszőntetik, a bérlı részére a lakás forgalmi értékének legalább 5, legfeljebb 30 százaléka fizethetı pénzbeli térítésként. A pénzbeli térítés fele a megállapodás aláírásakor, a fennmaradó része pedig a lakás elhagyásakor fizetendı ki. (2) Pénzbeli térítés kizárólag abban az esetben fizetendı, ha a bérlı a) lakbér, közüzemi díj, tartozását rendezte, a lakást rendeltetésszerő állapotba hozta vagy hozzájárult, hogy a fizetendı pénzbeli térítés összegébıl ezen kiadásait a bérbeadó rendezze, és csak a pénzbeli térítés maradék összegére tart igényt, b) a lakást kiürítve a bérbeadónak átadta, c) határozatlan idıre szóló, nem feltételhez kötött bérleti szerzıdéssel rendelkezik. (3) A bérlınek felróható okból történı felmondás esetén a bérlı sem cserelakásra, sem pénzbeli térítésre nem jogosult. 27 Hozzájárulás az albérleti szerzıdéshez 23.. (1) A bérlı a határozatlan idıre bérbe adott lakás egy részét az Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 28 elızetes hozzájárulásával lakás céljára albérletbe adhatja. (2)Az (1) bekezdésben elıírtak alapján 1 szobás lakás albérletbe adásához nem adható hozzájárulás. (3)Az albérletbe adáshoz akkor adható hozzájárulás, ha legalább egy lakószoba a bérlı 25 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól. 26 Hatályát vesztette a 32/2010.(XI.16.) rendelettel hatályos: 2010.XI.16-tól. 27 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította: 32/2010.(XI.16.)rendelet hatályos: 2010.XI.16-tól.

11 használatában maradt, és az albérleti jogviszony alapján a lakásba költözık, valamint már lakásban jogszerően lakók számát figyelembe véve a lakás egy használójára legalább 6 m2 lakóterület jut. (4)A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 29 kizárólag a határozott idıre kötött albérleti szerzıdéshez adhat hozzájárulást. (5)A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 30 a lakásbérleti szerzıdés megszőnése után a lakásban jogcím nélkül visszamaradó volt albérlı elhelyezésére kötelezettséget nem vállalhat. Elhelyezési kötelezettség 24.. (I) Akit a bíróság a házasság felbontása esetén saját elhelyezési kötelezettség kimondása nélkül kötelezett az önkormányzati lakás elhagyására, az elhelyezésre jogosultat komfort nélküli lakás illeti meg. Lakáscsere (I) Az önkormányzati bérlakás bérleti joga kizárólag másik lakás tulajdonjogára, vagy önkormányzati lakás bérletére cserélhetı el. (2) Határozott idıtartamra bérbe adott lakás bérleti jogának cseréje 31 esetén a bérbeadó az új bérlıvel kötendı szerzıdésnél a bérlet idıtartamánál csak a korábbi szerzıdésben foglaltakat veheti figyelembe. (3) A bérbeadó a lakáscseréhez kért hozzájárulást köteles megtagadni, ha a) a bérlınek lakbértartozása vagy közüzemi díjhátraléka van, és felszólításra azt még nem fizette ki, kivéve, ha a másik cserélı féllel a tartozás átvállalásában írásban megállapodott. b) 32 Az elidegenítésre vonatkozó szabályok 26.. (1) (2) 33 hatályon kívül helyezve Ltv.49. alapján. 29 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet hatályos: 2010.XI.16-tól. 30 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól. 31 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól. 32 Hatályát vesztette a 32/2010.(XI.16.) rendelettel hatályos: 2010.XI.16-tól.

12 27.. (1) 34 Az értékesítésre kijelölt lakást az önkormányzati, valamint az állami lakások elidegenítésére vonatkozó törvényi szabályozás (Ltv.) szerint vásárolhatja meg. (2) A lakás eladására kizárólag csak akkor köthetı adásvételi szerzıdés, ha a szerzıdés megkötésekor a lakással kapcsolatosan a bérlınek lakbér, közüzemi díj, és adók módjára behajtandó köztartozása nincs, amelyet a bérlı igazolni köteles. A lakások vételára 28.. (1) 35 Az önkormányzati és az állami lakás vételárát ha a lakást az e törvény alapján arra jogosult vásárolja meg a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján kell meghatározni. (2)a) A forgalmi érték megállapításánál figyelembe kell venni, hogy az adott állapotú lakás az eladás idıpontjában reális forgalmi értéken milyen összegért lenne lakásként eladható. b) A forgalmi érték megállapításánál fel kell tárni az épület valós mőszaki állapotát, beleértve abba a halaszthatatlan munkát és a szükséges felújítások, feladatok sorát. Mindezeket közölni kell az érintett lakókkal. (3)a) 36 Ha a lakást a bentlakó jogosult vagy egyenes ági rokona vásárolja meg, a vételár a bérlı által a lakásra a tulajdonos hozzájárulásával ráfordított és meg nem térített értéknövelı beruházások értékével csökkentett beköltözhetı forgalmi érték 70 %-a.. b) Figyelmen kívül kell hagyni azokat a ráfordításokat, amelyeket a mindenkori hatályos lakásügyi jogszabályok szerint a bérlınek kellett elvégezni. (4) Ha a lakás beköltözhetı, az csak nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján értékesíthetı. A kikiáltási ár azonos a lakás beköltözhetı forgalmi értékével. (5) Ha a lakás lakottan kerül értékesítésre, mert a jogosult nem tudja, vagy nem akarja megvásárolni - az csak nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján történhet. A kikiáltási ár azonos a lakás beköltözhetı forgalmi értékének 50 %-val (1) Elıvásárlási joggal érintett lakás és helyiség eladása esetén a jogosulttal közölni kell az eladási árat, esetleges részletfizetés, illetve vételárengedmény feltételeit. 33 Hatályon kívül helyezte:pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatálytalan:2006.IV Módosította. 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól. 35 Módosította Pomáz Város Ök.Képviselı-testületének 11/2006.(IV.13.) rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13

13 (2) Elıvásárlás esetén az ajánlati kötöttség ideje az árajánlatnak a jogosulttal való közléstıl számított 30 nap. (3) A forgalmi érték megállapítását az Önkormányzat által megbízott ingatlanbecslı szakértı végezheti (I) 37 Ha a lakást a vételi vagy elıvásárlási jog jogosultja vásárolja meg, részére - kérelmére - legalább tizenöt év részletfizetési kedvezményt kell adni. (2) Ha a szerzıdés megkötésekor a jogosult a vételárat egy összegben fizeti meg, a készpénzfizetés erejéig a vételárból 30 % árengedmény illeti meg, az után épült lakásoknál ez a kedvezmény 5 %. (3) 38 Ha a jogosult kéri, a szerzıdés megkötésekor a megállapított vételár legfeljebb húsz százalékának egy összegben való megfizetése köthetı ki. (4) 39 Ha a jogosult a szerzıdés megkötésekor a vételár 2 %-át meghaladó fizetést teljesít, ıt a készpénzben történı többletfizetés után a (2) bek.-ben meghatározott kedvezmény illeti meg (1) Részletfizetés esetén az adásvételi szerzıdés megkötésétıl számított második év elsı napjától a fennmaradó vételárhányadra az érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelı kamatot kell kikötni. (2) Kamat nem köthetı ki, ha a kamattal növelt havi törlesztı részletek a bérlı figyelembe vett kiadásaként történı beszámítása esetén a bérlı lakásfenntartási támogatásra lenne jogosult. (3)Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján a Képviselıtestület a kamat mértékét mérsékelheti (1) 40 Elıvásárlási joggal nem érintett lakás pályázat útján értékesíthetı, a kikiáltási ár a lakás forgalmi értéke. (2) A rendelet 28.. (5) bek. esetén árengedmény vagy részletfizetés nem adható. 37 Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos:2010.XI.16-tól

14 Az elıvásárlási jog alapján vásárolt lakások elidegenítésének feltételei (1) A lakást az adásvételi szerzıdés alapján - az esetleges részletfizetésre való tekintet nélkül - a vevı tulajdonába kell adni. (2) A tulajdonjog bejegyzésével egyidejőleg az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni: a) 42 b) az elidegenítési és terhelési tilalmat a vételár teljes kiegyenlítéséig. (3) Az elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakásra tartási és életjáradéki szerzıdés akkor köthetı, ha a szerzıdés jogosultja (a lakás tulajdonosa) 65. életévét betöltötte, vagy igazoltan olyan tartós megbetegedésben szenved, amelynél gondozás és ápolás szükséges, egyedülálló és tartásra köteles hozzátartozója nincs, vagy olyan tartásra kötelezhetı hozzátartozója, aki a tartást teljesítené nem található. A lakáseladások bonyolítása 34.. (1) 43 A pályázatokat a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság bírálja el, az Önkormányzat vagyonáról és az ezzel való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletben meghatározott értékhatárig. (2) A lakások elidegenítésének lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal végzi vagy végezteti megbízással. 34/A. 44 (1)Az önkormányzat tulajdonát képezı lakások elidegenítésébıl származó -a (3) bekezdés szerint csökkentett teljes bevételét a számláját vezetı pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben említett bevételét csak a tulajdonában lévı lakóépületeinek felújítására, korszerősítésére, új lakás építésére, a R.3. (1) bek.a)pontjában meghatározott célra használt lakás vásárlására is felhasználhatja. (3) A lakás és helyiség elidegenítésébıl származó bevételbıl az önkormányzat levonhatja: a) az épület elidegenítésre való elıkészítésével; b) a földrészlet megosztásával; c) a társasházzá való átalakítással; 41 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet hatályos: 2010.XI.16-tól. 42 Hatályát vesztette a 32/2010.(XI.16.) rendelettel hatályos: 2010.XI.16-tól. 43 Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Beiktatta Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV.13

15 d) a forgalmi érték megállapításával; e) az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatban ténylegesen felmerülı költségeket Önkormányzati lakás megvásárlásához, lakásépítési-lakásvásárlási, helyi támogatás nem adható. Az önkormányzati és az állami lakás lakbérének mértéke;a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatás díja (1) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a) szociális helyzet alapján, vagy b) költségelven, vagy c) piaci alapon történı bérbeadás alapján kell meghatározni. (2) A szociális helyzet alapján bérbe adott, illetıleg az állami lakás lakbérének mértékét a lakás alapvetı jellemzıi, így különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minısége, a lakóépület állapota és településen, illetıleg a lakóépületen belüli fekvése figyelembevételével kell meghatározni. (3) Figyelembe véve a Ltv. 13..(2) bekezdését szociális helyzet alapján bérbeadott önkormányzati tulajdonú lakások lakbére az alábbiak szerint fizetendı, mely mértékét a Képviselı-testület kétévente felülvizsgálja. 46 Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükséglakás 255,-Ft/m2/hó 226,-Ft/m2/hó 154,-Ft/m2/hó 102,-Ft/m2/hó 78,-Ft/m2/hó (4) 47 Közérdekő cél teljesítése esetén létrejött bérletnél a fizetendı bérleti díjat a (3) bekezdésben meghatározottak szerint kell megállapítani. 45 Módosította Pomáz Város Ök.Képveselı-testületének 11/2006.(IV.13.)rendelete. Hatályos: 2006.IV Módosította: 21/2011.(IX.20.) rendelet Hatályos: 2011.október 1-tıl 47 Módosította: 32/2010.(XI.16.) rendelet Hatályos: 2010.XI.16-tól.

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e. a lakások és helyiségek bérletérıl KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 17/2007. (XI. 30.) r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletérıl Kemecse Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II.

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselıtestületének a 3/2007. (II.26.) Ök.sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal a következı

Részletesebben

Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag

Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag Egységes szerkezetben Módosítva: az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel bezárólag Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2006.(VI. 01.) önkormányzati

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról A 19/2006.

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi Andocs Község Képviselő-testületének 19./2006. (XII.13.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Andocs Község

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (II. 29.), a 22/2009. (XI.25.), a 27/2009. (XII.04.), a 2/2011. (I.31.), 8/2012. (II.27.), a 21/2013.(IX.03.),

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Dorog Város Önkormányzatának 14/2003. (VII.01.) sz. rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeir l (Egységes szerkezetben a 9/2006.(III.13.),

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.) rendeletekkel módosított 7/2004.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2006. (IV.27.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról (módosításokkal és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 15/2009. (IX. 17. ), 2/2010. (I. 28.) 9/2011. (VIII.

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének. a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 12/2006. (V.11.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot.

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot. Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokról és nem lakáscélú helyiségekről Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyűlés a lakások és helyiségek

Részletesebben